Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 9. Učební plány jednotlivých vzdělávacích oborů 9.1. Vzdělávací obor český jazyk Charakteristika vzdělávacího oboru Název vzdělávacího oboru: Český jazyk a literatura Hodinová dotace podle současného učebního plánu: Ročník Osmileté studium Hodin za rok Čtyřleté studium Hodin za rok Organizační vymezení: dělení na skupiny v 1. a 4. ročníku Obsahové vymezení: vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale zachovává se rozdělení do dvou složek: Jazyk a jazyková komunikace, Literární komunikace. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek navzájem prolíná. Cíle předmětu: vnímání a užívání českého jazyka jako prostředku ke zpracování a předávání informací, vědomostí a prožitků a k prezentaci názorů utváření všeobecného přehledu o vývoji literatury ve spojitosti s vývojem společenskohistorickým tvořivá práce s věcným i uměleckým textem vytváření pozitivního vztahu k literatuře a návyku individuální četby formování hodnotových orientací a citlivého vnímání okolního světa i sebe sama Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků: Kompetence k učení efektivní využití různých strategií učení kritický přístup ke zdrojům informací, jejich zpracování a využití hledání souvislostí mezi obsahem a formou sdělení, využití v ostatních předmětech a reálném životě Kompetence k řešení problémů využití vhodných metod a dříve získaných vědomostí a dovedností při řešení problému kritická interpretace získaných poznatků Kompetence komunikativní efektivní využití vhodných prostředků komunikace s ohledem na komunikační situaci srozumitelné a přiměřené vyjadřování v mluvených i písemných projevech tvořivé využití různých typů textů, analýza jejich obsahu a formy, srovnávání s jinými texty

2 Kompetence sociální a personální vytváření a rozvíjení hodnotných mezilidských vztahů založených na ústě a toleranci aktivní spolupráce s ostatními Kompetence občanské respektování odlišných názorů, posílení pozitivního postoje ke kulturním hodnotám, umění a tvořivosti Kompetence k podnikavosti podpora zodpovědného přístupu k práci a k vlastnímu vzdělávání rozvoj odborného a osobního potenciálu Seznam aprobovaných vyučujících: Mgr. Petr Benda, Mgr. Simona Bernátová, Bohuslav Horáček, PaedDr. Marie Javorková, PhDr. Pavel Jindra, Mgr. Hana Laštůvková, Mgr. Lenka Mahelová, Mgr. Jarmila Mrázková, PhDr. Dana Murárová, Mgr. Kateřina Nováčková, PhDr. Marie Nováková, Mgr. Dana Pelánová Učebna: pro potřeby výuky se nevyžaduje specializovaná učebna Možnost využívat počítačovou učebnu: je možné Možnost využívat učebnu s dataprojektorem: je možné Pomůcky: současný stav vyhovuje a je průběžně doplňován a aktualizován Učebnice: pro výuku v 1. až 4. ročníku čtyřletého typu studia a kvintu až oktávu osmiletého typu jsou studentům doporučovány tyto učebnice a studijní literatura: Prokop, V. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století. Literatura 19. a počátku 20. století. Přehled světové literatury 20. století. Přehled české literatury 20. století. Sochrová. Čítanka 1-4. Sochrová. Český jazyk v kostce. Stručná mluvnice česká. Pravidla českého pravopisu. Vztah vyučujících k využívání informačních technologií: všichni vyučující předmětu jsou schopni využívat internet i výukové programy.. Mgr. Hana Laštůvková

3 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 1. ročník Výstupy Učivo Poznámky, průřezová témata odlišuje různé variety národní jazyk a jeho EGS-oe národního jazyka a vhodně je využívá útvary, čeština a slovanské jazyky, indoevropské jazyky ovládá zásady zvuková stránka jazyka spisovné výslovnosti dodržuje zásady pravopisu, využívá příruček v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a funkční slohové rozvrstvení výrazových prostředků rozliší a specifikuje jednotky vyprávění rozliší umělecký text od neuměleckého vystihne podstatné rysy základních period vývoje české a světové literatury na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu tvořivě využívá informace z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů grafická stránka jazyka slohová charakteristika výrazových prostředků, styl, slohotvorní činitelé, funkční styly vypravování styl prostě sdělovací styl administrativní jazykové, kompoziční a tematické prostředky výstavby literárního díla vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury literatura starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu a preromantismu analýza a interpretace textu základy literární teorie základy literární vědy diktáty, pravopisná cvičení, slohové práce kontrolní a cvičné slohové práce analýza textů uměleckých i neuměleckých OSV-sr analýza textu EGS-je Exkurze Městská knihovna Kralice nad Oslavou Památník bible kralické, Žďár nad Sázavou Muzeum knihy

4 2. ročník Výstupy Učivo Poznámky, průřezová témata uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných principů českého tvarosloví slovní druhy mluvnické kategorie tvoření slov jazyka pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy, konspekty odborný popis, referát slohové práce využívá různých informačních zdrojů slovníky, internet v písemném i mluveném projevu využívá vhodné výrazové prostředky při interpretaci literárního textu uplatňuje znalosti o struktuře lit. textu, lit. žánrech a termínech rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkčnost v textu postihne smysl textu, porovná různé interpretace rozliší umělecký text od neuměleckého slovní zásoba odborný styl terminologie charakteristika vývoj literatury 19. století prostředky výstavby uměleckého díla metody interpretace textu text a intertextovost porovnání textů literárních a neliterárních slohové práce VDO-os OSV-mr Exkurze Východní Čechy ( společně s komisí biologie )

5 3. ročník Výstupy Učivo Poznámky, průřezová témata využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, druzích vedlejších vět skladba větné členy souvětí aktuální členění využívá základní principy rétoriky a nonverbální prostředky výpovědi rétorika řečnické útvary používá vhodné prostředky k dosažení přehlednosti, návaznosti textu vystihne podstatné rysy uměleckých směrů vysvětlí specifičnost vývoje české lit. a vyloží její postavení v kontextu lit. světové Exkurze Literární Třebíčsko odborný styl publicistický styl umění a literatura 1. poloviny 20. století vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury pravidla psaní seminární práce MDV-iv EGS-ez

6 4. ročník Výstupy Učivo Poznámky, průřezová témata při analýze vybraných textů popíše základní rysy češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje základní vývojové tendence českého jazyka MKV-ep volí adekvátní komunikační strategie funkční styly získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá v produktivních činnostech vystihne podstatné rysy základních period vývoje literatury, uměleckých směrů, uvede jejich představitele komunikační strategie jazyk a myšlení jazyk jako znak umělecký styl vyjadřování zážitků z literárních děl text a intertextovost literatura 2. poloviny 20. století, současná literatura vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury ZSV OSV-or interpretace uměleckých textů EGS-je Exkurze literárně-historická, Praha, třídenní

7 9.2. Vzdělávací obor anglický jazyk Charakteristika vzdělávacího oboru Hodinová dotace podle současného učebního plánu: Ročník Osmileté studium Hodin za rok Ročník Čtyřleté studium Hodin za rok Cíl předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk je vytvořen ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk z RVP G. Vzdělávání je zaměřeno na osvojení mluvené i psané podoby jazyka tak, aby student navázal na učivo základní školy a aby dosáhl dle svých schopností výstupní úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce. Organizační vymezení: Výuka tohoto jazyka je realizována ve třídách dělených na skupiny, přičemž je aktivně využívána moderní a dostupná didaktická technika.výuku odborně a organizačně vedou aprobovaní učitelé. Hodinová dotace pro tento předmět je 3 hodiny týdně v prvním a druhém ročníku a 4 hodiny týdně ve třetím a čtvrtém ročníku. Při výuce je využívána práce s učebnicí, jejíž součástí je pracovní sešit, který slouží k nácviku psané podoby jazyka i k docvičení lexikálních a gramatických forem. Nezastupitelnou roli hrají také zvukové nahrávky, které formují od počátku správnou výslovnost, hry a autentické materiály ( plánky, fotografie, filmy, hudba). Studenti mají možnost zúčastnit se olympiád v angličtině a nebo jazykově poznávacích zájezdů do anglicky mluvících zemí. V hodinách je využíván internet, který slouží k vyhledávání informací o reáliích země, jejíž jazyk se studenti učí. Obsahové vymezení: Obsah oboru Anglický jazyk je zpracován podle vzdělávacího programu Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a Evropského jazykového portfolia.

8 Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení učitel podporuje studenty, aby si stanovili vlastní postup práce a výsledky sami zhodnotili (autonomní výuka) studenti samostatně zpracovávají okruhy a témata do formy referátu či prezentace a referují o získaných poznatcích a zkušenostech svým spolužákům, mohou využít různých informačních zdrojů internet, cizojazyčný tisk, cizojazyčná literatura do výuky jsou pravidelně zařazovány testy a ústní zkoušení jako metoda automatizace slovní zásoby a gramatických struktur ve výuce se pracuje se slovníky, gramatickými přehledy cvičení poslechu rodilých mluvčích posiluje žákovu sluchovou paměť Kompetence k řešení problémů učitel využívá vlastních zkušeností studentů k porovnávání kultury a životního stylu v Evropě a ve světě učitel podporuje u studentů schopnost odhadu z kontextu, což znamená, že na základě získané slovní zásoby a logických operací určí význam neznámých výrazů v kontextu, které brání v porozumění do výuky jsou zařazeny aktivity (dialog, anketa, zjištění neznámého údaje), které motivují studenta projevit své získané znalosti učitel zadává studentům i časově náročnější úkoly, při kterých využívají vědomostí z jiných předmětů a znalostí práce s počítačem studenti vyhledávají a třídí informace a chápou vztahy mezi nimi učitel rozvíjí u studentů argumentaci, logické myšlení, preciznost studenti zpracovávají v cizím jazyce seminární práce na různá témata Kompetence komunikativní student komunikuje správně ve známých i neznámých kontextech, odvodí význam neznámého odborného textu formuluje svůj názor jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, co a jak chce sdělit, svoje názory obhájí a zapojuje se do diskuze učitel podporuje studenty v týmové práci ti si sami rozdělí úkoly tak, aby uplatnili své individuální schopnosti učitel vede studenty k aktivní komunikaci s rodilými mluvčími diskuze s hosty, při jazykově poznávacích zájezdech Kompetence sociální a personální učitel zařazuje do výuky práci ve dvojicích i ve skupinách (dialogy na určité téma, dotazníky, shromažďování argumentů pro a proti k tématu) student dostává příležitost prezentovat svou práci před spolužáky a svá stanoviska hájit učitel se studenty procvičuje vyjadřování stanovisek a názorů (v diskusi, rozhovoru, přidělí konkrétní role ) student přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii Kompetence občanská učitel diskutuje se studenty o odlišném způsobu života v jiné zemi

9 v případě možnosti zorganizuje besedu s rodilým mluvčím, pobyt v cizí zemi, a tím konfrontuje žáka s hodnotami cizí země pochopením života a reálií je tolerantní k jiným názorům a hodnotám Kompetence k podnikavosti učitel zapojuje studenty do skupinových a třídních projektů, aktivity kontroluje a studentům pomáhá, zároveň rozvíjí schopnosti a soutěživost žáků v cizojazyčných olympiádách Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí studentů: Především interaktivní a kooperativní vyučování, aktivní naslouchání, řešení konfliktů, rozvíjení postojů a studijních strategií, vyhledávání a zpracovávání informací. Učebna: Pro potřeby výuky oboru Anglický jazyk by byla vhodná specializovaná učebna vybavená interaktivní tabulí, dataprojektorem, počítačovou technikou a cizojazyčnou literaturou. Možnost využívat počítačovou učebnu: Je vhodné pro vyhledávání informací z oboru Reálie a Kultura. Možnost využívat učebnu s dataprojektorem Vybavení dataprojektorem je vhodné. Pomůcky: CD přehrávač, kazetový magnetofon, učebnice + pracovní sešit, cvičebnice gramatiky a konverzace, časopis, dataprojektor, videopřehrávač Vztah vyučujících k využívání informačních technologií: Všichni vyučující používají internet a uživatelské programy.

10 Vzdělávací oblast: Cizí jazyk Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 1. + kvinta Hodinová dotace: 3 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Porozumění a poslech Student: pochopí hlavní myšlenku a smysl konverzace, poslechu na známé téma zřetelně vyslovovaného pochopí hlavní smysl textu v učebnici pochopí hlavní smysl jednoduššího autentického materiálu (i při využití vizuální či slovníkové podpory) adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích osvojí si základní zásady při práci s různými typy slovníků Čtení s porozuměním čte srozumitelně kratší texty vyhledá v textu hlavní myšlenky vyhledá v textu detailní informaci orientuje se v textu z učebnice přečte adaptované dílo z angloamerické literatury (přiměřená náročnost) Mluvení stručně vyjádří svůj názor (předem známé téma či jednodušší problematika) reprodukuje Jazykové prostředky fonetika pravopis Gramatické kategorie podstatná jména základní zásady při užívání členu počitatelnost přídavná jména, stupňování jednoduché slovesné časy otázka a zápor tázací dovětky věta jednoduchá a pořádek slov vyjadřování budoucnosti Slovní zásoba synonyma, antonyma opisné vyjadřování Tematické okruhy rodina a životní styl lidé v mém okolí osobnosti škola místo, kde žije práce volný čas, záliby jídlo tradice, svátky nakupování život ve městě a na venkově Komunikační situace pozdrav představení se a rozloučení poděkování adresa blahopřání omluva žádost, prosba vyjádření názoru, souhlasu, nesouhlasu, překvapení orientace v místě Reálie anglicky mluvících zemí Velká Británie geografické zařazení, stručný popis ukázky významných literárních děl Písemný projev neformální dopis oznámení, leták OSV-pr OSV-sk OSV-ss MKV-zp Poznámky, metody, projekty, postupy

11 Psaní přečtený či vyslechnutý text, v němž se vyskytuje známá slovní zásoba adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích zapojí se do jednoduché konverzace a udržuje ji sestaví souvislý, jednoduše členěný text týkající se známého tématu osvojí si rozdíly mezi formálními a neformálními jazykovými prostředky

12 Vzdělávací oblast: Cizí jazyk Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 2. + sexta Hodinová dotace: 3 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Porozumění a poslech Student: rozumí hlavním myšlenkám poslechu na známé téma pochopí hlavní smysl autentické konverzace pochopí smysl textu v učebnici pochopí hlavní smysl autentického materiálu (i při využití vizuální či slovníkové podpory) adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích pro svou práci využívá dvojjazyčný i výkladový slovník Čtení s porozuměním čte srozumitelně kratší či delší texty za účelem sdělení obsahu či nějaké informace vyhledá v textu hlavní myšlenky vyhledá v textu detailní informaci identifikuje strukturu textu orientuje se v textu přečte text v časopise, vyhledá anebo odvodí neznámé výrazy přečte adaptované dílo z angloamerické literatury (přiměřená náročnost) Mluvení vyjádří svůj názor (předem známé téma či téma, které ho zajímá) reprodukuje přečtený či vyslechnutý text, v němž se vyskytuje známá i méně známá slovní zásoba sestaví souvislé sdělení související s probíranými tematickými okruhy adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích zapojí se do konverzace a udržuje ji dbá o gramatickou správnost cítí jistá jazyková omezení, ale Jazykové prostředky Fonetika Pravopis Gramatické kategorie užívání členu, počitatelnost slovesné časy otázka a zápor vyjadřování budoucnosti podmínkové věty trpný rod modální slovesa nepřímá řeč Slovní zásoba synonyma, antonyma tvoření slov ustálená slovní spojení Tematické okruhy sport kultura média moderní technologie Komunikační situace rada poskytnutí informace vyjádření návrhu a reakce popis události Reálie významní spisovatelé anglicky mluvících zemí ukázky významných literárních děl Písemný projev spojovací výrazy popis formální dopis recenze knihy, filmu OSV-pr OSV-sk OSV-ss MKV-zp MDV-mm MDV-mp Poznámky, metody, projekty, postupy

13 kompenzuje je (i s určitou dopomocí) Psaní sestaví souvislý, jednoduše členěný text týkající se známého tématu rozliší formální a neformální jazykové prostředky popíše objekt popíše zážitek, jednoduchou příhodu seznámí se s jednoduššími formuláři a správně je vyplní

14 Vzdělávací oblast: Cizí jazyk Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 3. + septima Hodinová dotace: 4 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Porozumění a poslech Student: rozumí hlavním myšlenkám delšího poslechu pochopí smysl autentické konverzace rozlišuje různé mluvčí postihne různé názory a stanoviska pochopí smysl textu pochopí smysl autentického materiálu (i při využití vizuální či slovníkové podpory) adekvátně reaguje v komunikačních situacích při své práci využívá různé typy slovníků postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře Čtení s porozuměním čte srozumitelně a plynule i delší texty za účelem sdělení obsahu či nějaké informace vyhledá v textu hlavní myšlenky vyhledá v textu detailní informaci postihne strukturu složitějšího textu orientuje se v textu přečte adaptované dílo z angloamerické literatury (přiměřená náročnost) k detailnější analýze textu využívá různé typy slovníků Mluvení vyjádří svůj názor (známé i méně známé téma) reprodukuje přečtený či vyslechnutý text sestaví souvislé sdělení související s probíranými tematickými okruhy adekvátně reaguje v komunikačních situacích v případě potřeby si vyžádá potřebnou informaci a Jazykové prostředky Fonetika Pravopis Gramatické kategorie systém slovesných časů protiklad prostých a průběhových tvarů vedlejší věty další užívání modálních sloves slovesné vzory Slovní zásoba synonyma, antonyma opisné vyjadřování slovotvorba frázová slovesa ustálená slovní spojení opakování základních komunikačních nástrojů Tematické okruhy svět práce móda, oblékání plány do budoucna problémy životního prostředí cestování, turismus jídlo, stravování osobní charakteristika počasí, roční období nakupování bydlení Komunikační situace krátká prezentace přijímací pohovor Reálie životní styl OSV-md EGS-gp ENV-čl MDV-vm ENV-pr Poznámky, metody, projekty, postupy

15 Psaní pomoc zapojí se do konverzace a udržuje ji v případě potřeby prosadí svá stanoviska sestaví souvislý členěný text týkající se známého tématu užívá složitější spojovací výrazy logicky strukturuje text podrobně popíše událost či zážitek popíše své pocity napíše jednoduchou úvahu v anglicky-mluvících zemích svátky a tradice naše město a okolí Písemný projev životopis žádost popis jednoduchá úvaha

16 Vzdělávací oblast: Cizí jazyk Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 4. + oktáva Hodinová dotace: 4 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Porozumění a poslech Student: porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní a doplňující informace rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl, citové zabarvení, názory a stanoviska jednotlivých mluvčích postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře Čtení s porozuměním porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující informace vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými informacemi odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a média čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce Mluvení formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu přednese souvislý projev na zadané téma podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související Jazykové prostředky Fonetika Intonace Pravopis Gramatické kategorie, slovní zásoba Systematizace gramatických a lexikálních poznatků Tematické okruhy společenské problémy současnosti pokrok vědy a techniky péče o zdraví, lidské tělo školství, vzdělávání Reálie anglická a americká literatura E. Hemingway W. Shakespeare oblíbený autor a jeho dílo historie a politické systémy anglicky mluvících zemí a České republiky geografie a zajímavá místa anglicky mluvících zemí a České republiky školství v anglicky mluvících zemích a v ČR Česká republika a Evropa Evropská unie OSV-md EGS-gp ENV-čl MDV-vm ENV-pr Poznám ky, metody, projekty, postupy

17 Psaní s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou ústní formou adekvátně a gramaticky správně okomentuje a prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i imaginativních textů reaguje spontánně a gramaticky správně v složitějších, méně běžných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů komunikuje plynule a foneticky správně na témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných situacích při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající se odbornějších zájmů sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových stylů využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu na neznámé téma vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou formou Komunikační situace prezentace argumentace vysvětlení diskuze Písemný projev novinový článek zpráva argumentační esej

18 9.3. Vzdělávací obor matematika Charakteristika vzdělávacího oboru Obsahové, časové a organizační vymezení Matematika se vyučuje jako samostatný předmět, realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace z RVP G. Matematika je vyučována na vyšším stupni osmiletého studia a čtyřletém studiu s celkovou hodinovou dotací 14 ( 4, 4, 3, 3 ). V jedné hodině v týdnu je třída dělená na poloviny. Vzdělávání v matematice: rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě přispívá k osvojení pojmů a algoritmů rozvíjí abstraktní a exaktní myšlení prohlubuje logické a kritické usuzování a vede k myšlenkové ukázněnosti tvorba hypotéz a deduktivní úvahy jsou prostředkem pro nové hlubší poznání a předpokladem dalšího studia Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků Kompetence k učení osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů vyhledávání, třídění a propojování informací schopnost aplikace v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě Kompetence k řešení problémů rozpoznávání a formulování problémů, využívání matematických a grafických prostředků při jejich řešení volba správných postupů, korekce chybných řešení problémů Kompetence komunikativní používání odborné terminologie a symboliky vytváření hypotéz, formulace myšlenek v písemné i mluvené formě využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií Kompetence sociální a personální spolupráce při řešení problémů posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti při řešení společných úkolů Kompetence občanská využívání prostředků výpočetní techniky, dodržování pravidel bezpečnosti práce

19 respektování autorských práv a legislativy při práci s informacemi Kompetence k podnikavosti pochopení podstaty a principů podnikání, uvážení jeho možných rizik snaha o dosažení stanovených cílů, hodnocení dosažených výsledků

20 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika Ročník: 1. Hodinová dotace: 4 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, Mezipředmětov é vztahy Poznámky, metody, projekty, postupy vysvětlí vztahy mezi 1) Teorie čísel číselnými obory číslo, proměnná, číselné užívá vlastnosti dělitelnosti obory čísel operuje s intervaly, aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty účelně využívá kalkulátor, odhaduje výsledky numerických výpočtů využívá množiny při řešení úloh provádí správně operace s množinami pracuje správně s výroky, užívá logické spojky a kvantifikátory přesně formuluje své myšlenky a srozumitelně se vyjadřuje rozumí logické stavbě matematické věty provádí důkazy jednoduchých matematických vět efektivně upravuje výrazy s proměnnými, určuje definiční obor výrazů upravuje číselné výrazy, provádí operace s mocninami a odmocninami rozkládá mnohočleny na součin, aplikuje tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic přirozená čísla, dělitelnost celá čísla racionální čísla reálná čísla, intervaly, absolutní hodnota 2) Teorie množin, výroková logika množiny, operace s množinami výroky, negace, kvantifikátory, složené výr. definice, věta, důkazy přímý, nepřímý, sporem 3) Algebraické výrazy, mocniny a odmocniny mnohočleny, lomené výrazy výrazy s mocninami a odmocninami mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem druhá a n-tá odmocnina

21 rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy, zdůvodní nutnost zkoušky rozlišuje a řeší jednotlivé druhy rovnic a nerovnic, v jednodušších případech diskutuje řešitelnost nebo počet řešení graficky znázorňuje řešení, geometricky interpretuje číselné a funkční vztahy analyzuje a řeší praktické úlohy pomocí lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav správně užívá geometrické pojmy využívá vlastnosti geometrických útvarů v rovině, útvary třídí používá náčrt při řešení rovinné úlohy řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy řeší praktické planimetrické problémy řeší polohové i nepolohové konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a stejnolehlosti 4) Rovnice a nerovnice lineární rovnice a nerovnice kvadratické rovnice a nerovnice rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou rovnice a nerovnice s neznámou ve jmenovateli a pod odmocninou kartézský součin, binární relace a jejich grafy soustavy lineárních rovnic a nerovnic 5) Planimetrie klasifikace rovinných útvarů polohové vlastnosti rovinných útvarů metrické vlastnosti rovinných útvarů dvojice úhlů trojúhelníky, shodnost a podobnost Euklidovy věty a věta Pythagorova čtyřúhelníky kružnice, kruh, středové a obvodové úhly obvody a obsahy rovinných útvarů množiny bodů dané vlastnosti konstrukční úlohy 6) Shodná a podobná zobrazení osová a středová souměrnost posunutí, otočení podobná zobrazení stejnolehlost konstrukční úlohy

22 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika Ročník: 2. Hodinová dotace: 4 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy načrtne grafy elem. funkcí formuluje vlastnosti a umí vymyslet příklady funkcí dané vlast. aplikuje vlastnosti při řešení rovnice a nerovnic chápe funkční závislosti chápe pojem závislé a nezávislé veličiny chápe historické souvislosti ve vytváření pojmu funkce umí vysvětlit pojem gon. funkce v pravoúhlém trojúhelníku na základě podobnosti chápe rozšíření pojmu do množiny reálných čísel aplikuje znalosti v planimetrických a stereometrických úlohách rozvíjí prostorové vidění při aplikaci na modelech a porovnává se zobrazením zobrazí základní tělesa a sestrojí jejich řezy nebo jejich průniky s jinými útvary aplikuje poznatky planimetrie Funkce a její vlastnosti pojem funkce, definiční obor, obor hodnot, graf funkce, vlastnosti konstantní, lineární kvadratická a lin. lomená funkce absolutní hodnota ve funkci inverzní funkce mocniny s rac. exponentem, odmocniny mocninná funkce exponenciální a logaritmická funkce exponenciální a logaritmická rovnice goniometrické funkce goniometrické rovnice Trigonometrie trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníka sinová a kosinová věta Stereometrie volné rovnoběžné promítání polohové vlastnosti přímek a rovin, řezy odchylky a vzdálenost objemy a povrchy těles fyzikální veličiny a jejich závislosti závislosti statisticky zpracovaných veličin kartografie, zeměměřičstv í výtvarná výchova, stavebnictví Poznámky, metody, projekty, postupy umí vytvářet libovolné posloupnosti chápe rozdíl mezi vzorcem pro n-tý člen a rekurentním vzorcem Posloupnosti a řady definice a určení posloupnosti vzorcem pro n-tý člen, rekurentní nový pohled pro práci s nekonečne m

23 chápe, proč posloupnost řadíme mezi funkce chápe intuitivně pojem limity intuitivně chápe pojem součet řady vzorec vlastnosti posloupnosti aritmetická a geometrická posloupnost limita posloupnosti nekonečná geom. řada OSV stavebnictví F, Z astronomie, zápisy čísel Souhrnné opakování

24 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 3. Hodinová dotace: 3 Výstup Učivo Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy, Projekty a kurzy Poznámky Vysvětlí zavedení soustavy souřadnic na přímce, v rovině a v prostoru Používá operace s vektory a využívá těchto operací v úlohách Používá skalární a vektorový součin vektorů a využívá jich v analytické geometrii Vektorová algebra Orientovaná úsečka, vektor a operace s nimi (sčítání a odčítání vektorů, násobení vektoru skalárem) Kartézská soustava souřadnic Souřadnice bodu a vektoru Velikost vektoru Skalární a vektorový součin Odchylka dvou vektorů F - vektorové veličiny rychlost, zrychlení F - zavedení mechanické práce a momentu síly jako skalární a vektorový součin dvou veličin Užívá různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině, parametrické vyjádření přímky v prostoru, parametrické a obecné vyjádření roviny Rozumí geometrickému významu koeficientů Řeší analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech v rovině a v prostoru Využívá metod analytické geometrie při řešení komplexních úloh a problémů Žák využívá charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření kuželosečky Z analytického vyjádření (z osové nebo vrcholové rovnice kuželosečky) určí základní údaje o kuželosečce Řeší analyticky úlohy na vzájemnou polohu přímky a kuželosečky (tečna z bodu ke kuželosečce, tečna rovnoběžná s daným směrem) Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a v prostoru Parametrické vyjádření přímky v rovině a v prostoru, obecná rovnice přímky, směrnicový tvar přímky Parametrické vyjádření roviny, obecná rovnice roviny Polohové vztahy dvou přímek, přímky a roviny a dvou rovin řešené analyticky Metrické vztahy prostorových útvarů řešené analyticky Kuželosečky Transformace soustavy souřadnic Kružnice, elipsa, parabola a hyperbola Ohniskové definice kuželoseček Rovnice kuželoseček Vzájemná poloha přímky a kuželosečky Tečna kuželosečky a její rovnice DG - konstrukce kuželoseček, konstrukce tečen kuželoseček z daného bodu a daným směrem

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN KONCEPCE HLAVNÍCH PŘEDMĚTŮ

UČEBNÍ PLÁN KONCEPCE HLAVNÍCH PŘEDMĚTŮ Střední odborná škola waldorfská (Waldorfské lyceum) UČEBNÍ PLÁN KONCEPCE HLAVNÍCH PŘEDMĚTŮ OBSAH: Učební plán str. 2 Koncepce hlavních předmětů Čeština str. 4 Angličtina str. 8 Němčina str. 10 Matematika

Více

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Učební osnovy... 8 2.1 Český jazyk a literatura... 8 2.1.1 Charakteristika vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec

Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program dodatek platný od 1. 9. 2013 Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156,

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou RVP GSP utorský kolektiv utorský kolektiv

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 187/2009/Chl. Tímto dodatkem se od školního roku 2011/2012 mění učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní škola. při VÚ a SVP Klíčov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní škola. při VÚ a SVP Klíčov Č.j. 48/06/var ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola při VÚ a SVP Klíčov Obsah : I. Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, pojetí a cíle vzdělávacího programu A. Obecné cíle a priority ŠVP

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, podmínky školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru...

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Obsah 1. Seminář z českého jazyka a literatury... 3 2. Konverzace v anglickém jazyce... 8 3. Konverzace v německém jazyce... 14 4. Seminář z matematiky...

Více

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor Podnikání. Dálkové studium. Identifikační údaje:

PODNIKÁNÍ. Školní vzdělávací program pro obor Podnikání. Dálkové studium. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro obor PODNIKÁNÍ Dálkové studium Identifikační údaje: Název instituce : Střední škola automobilní a informatiky, Praha 10, Weilova 4 Zřizovatel: Název ŠVP : Kód a název oboru

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 3 Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium + osnovy volitelných předmětů Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Více