Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 9. Učební plány jednotlivých vzdělávacích oborů 9.1. Vzdělávací obor český jazyk Charakteristika vzdělávacího oboru Název vzdělávacího oboru: Český jazyk a literatura Hodinová dotace podle současného učebního plánu: Ročník Osmileté studium Hodin za rok Čtyřleté studium Hodin za rok Organizační vymezení: dělení na skupiny v 1. a 4. ročníku Obsahové vymezení: vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale zachovává se rozdělení do dvou složek: Jazyk a jazyková komunikace, Literární komunikace. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek navzájem prolíná. Cíle předmětu: vnímání a užívání českého jazyka jako prostředku ke zpracování a předávání informací, vědomostí a prožitků a k prezentaci názorů utváření všeobecného přehledu o vývoji literatury ve spojitosti s vývojem společenskohistorickým tvořivá práce s věcným i uměleckým textem vytváření pozitivního vztahu k literatuře a návyku individuální četby formování hodnotových orientací a citlivého vnímání okolního světa i sebe sama Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků: Kompetence k učení efektivní využití různých strategií učení kritický přístup ke zdrojům informací, jejich zpracování a využití hledání souvislostí mezi obsahem a formou sdělení, využití v ostatních předmětech a reálném životě Kompetence k řešení problémů využití vhodných metod a dříve získaných vědomostí a dovedností při řešení problému kritická interpretace získaných poznatků Kompetence komunikativní efektivní využití vhodných prostředků komunikace s ohledem na komunikační situaci srozumitelné a přiměřené vyjadřování v mluvených i písemných projevech tvořivé využití různých typů textů, analýza jejich obsahu a formy, srovnávání s jinými texty

2 Kompetence sociální a personální vytváření a rozvíjení hodnotných mezilidských vztahů založených na ústě a toleranci aktivní spolupráce s ostatními Kompetence občanské respektování odlišných názorů, posílení pozitivního postoje ke kulturním hodnotám, umění a tvořivosti Kompetence k podnikavosti podpora zodpovědného přístupu k práci a k vlastnímu vzdělávání rozvoj odborného a osobního potenciálu Seznam aprobovaných vyučujících: Mgr. Petr Benda, Mgr. Simona Bernátová, Bohuslav Horáček, PaedDr. Marie Javorková, PhDr. Pavel Jindra, Mgr. Hana Laštůvková, Mgr. Lenka Mahelová, Mgr. Jarmila Mrázková, PhDr. Dana Murárová, Mgr. Kateřina Nováčková, PhDr. Marie Nováková, Mgr. Dana Pelánová Učebna: pro potřeby výuky se nevyžaduje specializovaná učebna Možnost využívat počítačovou učebnu: je možné Možnost využívat učebnu s dataprojektorem: je možné Pomůcky: současný stav vyhovuje a je průběžně doplňován a aktualizován Učebnice: pro výuku v 1. až 4. ročníku čtyřletého typu studia a kvintu až oktávu osmiletého typu jsou studentům doporučovány tyto učebnice a studijní literatura: Prokop, V. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století. Literatura 19. a počátku 20. století. Přehled světové literatury 20. století. Přehled české literatury 20. století. Sochrová. Čítanka 1-4. Sochrová. Český jazyk v kostce. Stručná mluvnice česká. Pravidla českého pravopisu. Vztah vyučujících k využívání informačních technologií: všichni vyučující předmětu jsou schopni využívat internet i výukové programy.. Mgr. Hana Laštůvková

3 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 1. ročník Výstupy Učivo Poznámky, průřezová témata odlišuje různé variety národní jazyk a jeho EGS-oe národního jazyka a vhodně je využívá útvary, čeština a slovanské jazyky, indoevropské jazyky ovládá zásady zvuková stránka jazyka spisovné výslovnosti dodržuje zásady pravopisu, využívá příruček v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a funkční slohové rozvrstvení výrazových prostředků rozliší a specifikuje jednotky vyprávění rozliší umělecký text od neuměleckého vystihne podstatné rysy základních period vývoje české a světové literatury na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu tvořivě využívá informace z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů grafická stránka jazyka slohová charakteristika výrazových prostředků, styl, slohotvorní činitelé, funkční styly vypravování styl prostě sdělovací styl administrativní jazykové, kompoziční a tematické prostředky výstavby literárního díla vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury literatura starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu a preromantismu analýza a interpretace textu základy literární teorie základy literární vědy diktáty, pravopisná cvičení, slohové práce kontrolní a cvičné slohové práce analýza textů uměleckých i neuměleckých OSV-sr analýza textu EGS-je Exkurze Městská knihovna Kralice nad Oslavou Památník bible kralické, Žďár nad Sázavou Muzeum knihy

4 2. ročník Výstupy Učivo Poznámky, průřezová témata uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných principů českého tvarosloví slovní druhy mluvnické kategorie tvoření slov jazyka pořizuje z textu výpisky, zpracovává výtahy, konspekty odborný popis, referát slohové práce využívá různých informačních zdrojů slovníky, internet v písemném i mluveném projevu využívá vhodné výrazové prostředky při interpretaci literárního textu uplatňuje znalosti o struktuře lit. textu, lit. žánrech a termínech rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkčnost v textu postihne smysl textu, porovná různé interpretace rozliší umělecký text od neuměleckého slovní zásoba odborný styl terminologie charakteristika vývoj literatury 19. století prostředky výstavby uměleckého díla metody interpretace textu text a intertextovost porovnání textů literárních a neliterárních slohové práce VDO-os OSV-mr Exkurze Východní Čechy ( společně s komisí biologie )

5 3. ročník Výstupy Učivo Poznámky, průřezová témata využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, druzích vedlejších vět skladba větné členy souvětí aktuální členění využívá základní principy rétoriky a nonverbální prostředky výpovědi rétorika řečnické útvary používá vhodné prostředky k dosažení přehlednosti, návaznosti textu vystihne podstatné rysy uměleckých směrů vysvětlí specifičnost vývoje české lit. a vyloží její postavení v kontextu lit. světové Exkurze Literární Třebíčsko odborný styl publicistický styl umění a literatura 1. poloviny 20. století vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury pravidla psaní seminární práce MDV-iv EGS-ez

6 4. ročník Výstupy Učivo Poznámky, průřezová témata při analýze vybraných textů popíše základní rysy češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje základní vývojové tendence českého jazyka MKV-ep volí adekvátní komunikační strategie funkční styly získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá v produktivních činnostech vystihne podstatné rysy základních period vývoje literatury, uměleckých směrů, uvede jejich představitele komunikační strategie jazyk a myšlení jazyk jako znak umělecký styl vyjadřování zážitků z literárních děl text a intertextovost literatura 2. poloviny 20. století, současná literatura vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury ZSV OSV-or interpretace uměleckých textů EGS-je Exkurze literárně-historická, Praha, třídenní

7 9.2. Vzdělávací obor anglický jazyk Charakteristika vzdělávacího oboru Hodinová dotace podle současného učebního plánu: Ročník Osmileté studium Hodin za rok Ročník Čtyřleté studium Hodin za rok Cíl předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk je vytvořen ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk z RVP G. Vzdělávání je zaměřeno na osvojení mluvené i psané podoby jazyka tak, aby student navázal na učivo základní školy a aby dosáhl dle svých schopností výstupní úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce. Organizační vymezení: Výuka tohoto jazyka je realizována ve třídách dělených na skupiny, přičemž je aktivně využívána moderní a dostupná didaktická technika.výuku odborně a organizačně vedou aprobovaní učitelé. Hodinová dotace pro tento předmět je 3 hodiny týdně v prvním a druhém ročníku a 4 hodiny týdně ve třetím a čtvrtém ročníku. Při výuce je využívána práce s učebnicí, jejíž součástí je pracovní sešit, který slouží k nácviku psané podoby jazyka i k docvičení lexikálních a gramatických forem. Nezastupitelnou roli hrají také zvukové nahrávky, které formují od počátku správnou výslovnost, hry a autentické materiály ( plánky, fotografie, filmy, hudba). Studenti mají možnost zúčastnit se olympiád v angličtině a nebo jazykově poznávacích zájezdů do anglicky mluvících zemí. V hodinách je využíván internet, který slouží k vyhledávání informací o reáliích země, jejíž jazyk se studenti učí. Obsahové vymezení: Obsah oboru Anglický jazyk je zpracován podle vzdělávacího programu Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a Evropského jazykového portfolia.

8 Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení učitel podporuje studenty, aby si stanovili vlastní postup práce a výsledky sami zhodnotili (autonomní výuka) studenti samostatně zpracovávají okruhy a témata do formy referátu či prezentace a referují o získaných poznatcích a zkušenostech svým spolužákům, mohou využít různých informačních zdrojů internet, cizojazyčný tisk, cizojazyčná literatura do výuky jsou pravidelně zařazovány testy a ústní zkoušení jako metoda automatizace slovní zásoby a gramatických struktur ve výuce se pracuje se slovníky, gramatickými přehledy cvičení poslechu rodilých mluvčích posiluje žákovu sluchovou paměť Kompetence k řešení problémů učitel využívá vlastních zkušeností studentů k porovnávání kultury a životního stylu v Evropě a ve světě učitel podporuje u studentů schopnost odhadu z kontextu, což znamená, že na základě získané slovní zásoby a logických operací určí význam neznámých výrazů v kontextu, které brání v porozumění do výuky jsou zařazeny aktivity (dialog, anketa, zjištění neznámého údaje), které motivují studenta projevit své získané znalosti učitel zadává studentům i časově náročnější úkoly, při kterých využívají vědomostí z jiných předmětů a znalostí práce s počítačem studenti vyhledávají a třídí informace a chápou vztahy mezi nimi učitel rozvíjí u studentů argumentaci, logické myšlení, preciznost studenti zpracovávají v cizím jazyce seminární práce na různá témata Kompetence komunikativní student komunikuje správně ve známých i neznámých kontextech, odvodí význam neznámého odborného textu formuluje svůj názor jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, co a jak chce sdělit, svoje názory obhájí a zapojuje se do diskuze učitel podporuje studenty v týmové práci ti si sami rozdělí úkoly tak, aby uplatnili své individuální schopnosti učitel vede studenty k aktivní komunikaci s rodilými mluvčími diskuze s hosty, při jazykově poznávacích zájezdech Kompetence sociální a personální učitel zařazuje do výuky práci ve dvojicích i ve skupinách (dialogy na určité téma, dotazníky, shromažďování argumentů pro a proti k tématu) student dostává příležitost prezentovat svou práci před spolužáky a svá stanoviska hájit učitel se studenty procvičuje vyjadřování stanovisek a názorů (v diskusi, rozhovoru, přidělí konkrétní role ) student přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii Kompetence občanská učitel diskutuje se studenty o odlišném způsobu života v jiné zemi

9 v případě možnosti zorganizuje besedu s rodilým mluvčím, pobyt v cizí zemi, a tím konfrontuje žáka s hodnotami cizí země pochopením života a reálií je tolerantní k jiným názorům a hodnotám Kompetence k podnikavosti učitel zapojuje studenty do skupinových a třídních projektů, aktivity kontroluje a studentům pomáhá, zároveň rozvíjí schopnosti a soutěživost žáků v cizojazyčných olympiádách Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí studentů: Především interaktivní a kooperativní vyučování, aktivní naslouchání, řešení konfliktů, rozvíjení postojů a studijních strategií, vyhledávání a zpracovávání informací. Učebna: Pro potřeby výuky oboru Anglický jazyk by byla vhodná specializovaná učebna vybavená interaktivní tabulí, dataprojektorem, počítačovou technikou a cizojazyčnou literaturou. Možnost využívat počítačovou učebnu: Je vhodné pro vyhledávání informací z oboru Reálie a Kultura. Možnost využívat učebnu s dataprojektorem Vybavení dataprojektorem je vhodné. Pomůcky: CD přehrávač, kazetový magnetofon, učebnice + pracovní sešit, cvičebnice gramatiky a konverzace, časopis, dataprojektor, videopřehrávač Vztah vyučujících k využívání informačních technologií: Všichni vyučující používají internet a uživatelské programy.

10 Vzdělávací oblast: Cizí jazyk Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 1. + kvinta Hodinová dotace: 3 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Porozumění a poslech Student: pochopí hlavní myšlenku a smysl konverzace, poslechu na známé téma zřetelně vyslovovaného pochopí hlavní smysl textu v učebnici pochopí hlavní smysl jednoduššího autentického materiálu (i při využití vizuální či slovníkové podpory) adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích osvojí si základní zásady při práci s různými typy slovníků Čtení s porozuměním čte srozumitelně kratší texty vyhledá v textu hlavní myšlenky vyhledá v textu detailní informaci orientuje se v textu z učebnice přečte adaptované dílo z angloamerické literatury (přiměřená náročnost) Mluvení stručně vyjádří svůj názor (předem známé téma či jednodušší problematika) reprodukuje Jazykové prostředky fonetika pravopis Gramatické kategorie podstatná jména základní zásady při užívání členu počitatelnost přídavná jména, stupňování jednoduché slovesné časy otázka a zápor tázací dovětky věta jednoduchá a pořádek slov vyjadřování budoucnosti Slovní zásoba synonyma, antonyma opisné vyjadřování Tematické okruhy rodina a životní styl lidé v mém okolí osobnosti škola místo, kde žije práce volný čas, záliby jídlo tradice, svátky nakupování život ve městě a na venkově Komunikační situace pozdrav představení se a rozloučení poděkování adresa blahopřání omluva žádost, prosba vyjádření názoru, souhlasu, nesouhlasu, překvapení orientace v místě Reálie anglicky mluvících zemí Velká Británie geografické zařazení, stručný popis ukázky významných literárních děl Písemný projev neformální dopis oznámení, leták OSV-pr OSV-sk OSV-ss MKV-zp Poznámky, metody, projekty, postupy

11 Psaní přečtený či vyslechnutý text, v němž se vyskytuje známá slovní zásoba adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích zapojí se do jednoduché konverzace a udržuje ji sestaví souvislý, jednoduše členěný text týkající se známého tématu osvojí si rozdíly mezi formálními a neformálními jazykovými prostředky

12 Vzdělávací oblast: Cizí jazyk Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 2. + sexta Hodinová dotace: 3 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Porozumění a poslech Student: rozumí hlavním myšlenkám poslechu na známé téma pochopí hlavní smysl autentické konverzace pochopí smysl textu v učebnici pochopí hlavní smysl autentického materiálu (i při využití vizuální či slovníkové podpory) adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích pro svou práci využívá dvojjazyčný i výkladový slovník Čtení s porozuměním čte srozumitelně kratší či delší texty za účelem sdělení obsahu či nějaké informace vyhledá v textu hlavní myšlenky vyhledá v textu detailní informaci identifikuje strukturu textu orientuje se v textu přečte text v časopise, vyhledá anebo odvodí neznámé výrazy přečte adaptované dílo z angloamerické literatury (přiměřená náročnost) Mluvení vyjádří svůj názor (předem známé téma či téma, které ho zajímá) reprodukuje přečtený či vyslechnutý text, v němž se vyskytuje známá i méně známá slovní zásoba sestaví souvislé sdělení související s probíranými tematickými okruhy adekvátně reaguje v běžných komunikačních situacích zapojí se do konverzace a udržuje ji dbá o gramatickou správnost cítí jistá jazyková omezení, ale Jazykové prostředky Fonetika Pravopis Gramatické kategorie užívání členu, počitatelnost slovesné časy otázka a zápor vyjadřování budoucnosti podmínkové věty trpný rod modální slovesa nepřímá řeč Slovní zásoba synonyma, antonyma tvoření slov ustálená slovní spojení Tematické okruhy sport kultura média moderní technologie Komunikační situace rada poskytnutí informace vyjádření návrhu a reakce popis události Reálie významní spisovatelé anglicky mluvících zemí ukázky významných literárních děl Písemný projev spojovací výrazy popis formální dopis recenze knihy, filmu OSV-pr OSV-sk OSV-ss MKV-zp MDV-mm MDV-mp Poznámky, metody, projekty, postupy

13 kompenzuje je (i s určitou dopomocí) Psaní sestaví souvislý, jednoduše členěný text týkající se známého tématu rozliší formální a neformální jazykové prostředky popíše objekt popíše zážitek, jednoduchou příhodu seznámí se s jednoduššími formuláři a správně je vyplní

14 Vzdělávací oblast: Cizí jazyk Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 3. + septima Hodinová dotace: 4 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Porozumění a poslech Student: rozumí hlavním myšlenkám delšího poslechu pochopí smysl autentické konverzace rozlišuje různé mluvčí postihne různé názory a stanoviska pochopí smysl textu pochopí smysl autentického materiálu (i při využití vizuální či slovníkové podpory) adekvátně reaguje v komunikačních situacích při své práci využívá různé typy slovníků postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře Čtení s porozuměním čte srozumitelně a plynule i delší texty za účelem sdělení obsahu či nějaké informace vyhledá v textu hlavní myšlenky vyhledá v textu detailní informaci postihne strukturu složitějšího textu orientuje se v textu přečte adaptované dílo z angloamerické literatury (přiměřená náročnost) k detailnější analýze textu využívá různé typy slovníků Mluvení vyjádří svůj názor (známé i méně známé téma) reprodukuje přečtený či vyslechnutý text sestaví souvislé sdělení související s probíranými tematickými okruhy adekvátně reaguje v komunikačních situacích v případě potřeby si vyžádá potřebnou informaci a Jazykové prostředky Fonetika Pravopis Gramatické kategorie systém slovesných časů protiklad prostých a průběhových tvarů vedlejší věty další užívání modálních sloves slovesné vzory Slovní zásoba synonyma, antonyma opisné vyjadřování slovotvorba frázová slovesa ustálená slovní spojení opakování základních komunikačních nástrojů Tematické okruhy svět práce móda, oblékání plány do budoucna problémy životního prostředí cestování, turismus jídlo, stravování osobní charakteristika počasí, roční období nakupování bydlení Komunikační situace krátká prezentace přijímací pohovor Reálie životní styl OSV-md EGS-gp ENV-čl MDV-vm ENV-pr Poznámky, metody, projekty, postupy

15 Psaní pomoc zapojí se do konverzace a udržuje ji v případě potřeby prosadí svá stanoviska sestaví souvislý členěný text týkající se známého tématu užívá složitější spojovací výrazy logicky strukturuje text podrobně popíše událost či zážitek popíše své pocity napíše jednoduchou úvahu v anglicky-mluvících zemích svátky a tradice naše město a okolí Písemný projev životopis žádost popis jednoduchá úvaha

16 Vzdělávací oblast: Cizí jazyk Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 4. + oktáva Hodinová dotace: 4 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Porozumění a poslech Student: porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma, postihne jeho hlavní a doplňující informace rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje různý styl, citové zabarvení, názory a stanoviska jednotlivých mluvčích postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře Čtení s porozuměním porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu na aktuální téma identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující informace vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými informacemi odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a internacionalismů využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a média čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce Mluvení formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, spontánně a plynule volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu přednese souvislý projev na zadané téma podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související Jazykové prostředky Fonetika Intonace Pravopis Gramatické kategorie, slovní zásoba Systematizace gramatických a lexikálních poznatků Tematické okruhy společenské problémy současnosti pokrok vědy a techniky péče o zdraví, lidské tělo školství, vzdělávání Reálie anglická a americká literatura E. Hemingway W. Shakespeare oblíbený autor a jeho dílo historie a politické systémy anglicky mluvících zemí a České republiky geografie a zajímavá místa anglicky mluvících zemí a České republiky školství v anglicky mluvících zemích a v ČR Česká republika a Evropa Evropská unie OSV-md EGS-gp ENV-čl MDV-vm ENV-pr Poznám ky, metody, projekty, postupy

17 Psaní s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky správně předává obsahově složitější informace používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou ústní formou adekvátně a gramaticky správně okomentuje a prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i imaginativních textů reaguje spontánně a gramaticky správně v složitějších, méně běžných situacích užitím vhodných výrazů a frazeologických obratů komunikuje plynule a foneticky správně na témata abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných situacích při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající se odbornějších zájmů sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své stanovisko logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný projev různých slohových stylů využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování písemného projevu na neznámé téma vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska vhodnou písemnou formou Komunikační situace prezentace argumentace vysvětlení diskuze Písemný projev novinový článek zpráva argumentační esej

18 9.3. Vzdělávací obor matematika Charakteristika vzdělávacího oboru Obsahové, časové a organizační vymezení Matematika se vyučuje jako samostatný předmět, realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace z RVP G. Matematika je vyučována na vyšším stupni osmiletého studia a čtyřletém studiu s celkovou hodinovou dotací 14 ( 4, 4, 3, 3 ). V jedné hodině v týdnu je třída dělená na poloviny. Vzdělávání v matematice: rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě přispívá k osvojení pojmů a algoritmů rozvíjí abstraktní a exaktní myšlení prohlubuje logické a kritické usuzování a vede k myšlenkové ukázněnosti tvorba hypotéz a deduktivní úvahy jsou prostředkem pro nové hlubší poznání a předpokladem dalšího studia Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků Kompetence k učení osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů vyhledávání, třídění a propojování informací schopnost aplikace v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě Kompetence k řešení problémů rozpoznávání a formulování problémů, využívání matematických a grafických prostředků při jejich řešení volba správných postupů, korekce chybných řešení problémů Kompetence komunikativní používání odborné terminologie a symboliky vytváření hypotéz, formulace myšlenek v písemné i mluvené formě využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií Kompetence sociální a personální spolupráce při řešení problémů posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti při řešení společných úkolů Kompetence občanská využívání prostředků výpočetní techniky, dodržování pravidel bezpečnosti práce

19 respektování autorských práv a legislativy při práci s informacemi Kompetence k podnikavosti pochopení podstaty a principů podnikání, uvážení jeho možných rizik snaha o dosažení stanovených cílů, hodnocení dosažených výsledků

20 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika Ročník: 1. Hodinová dotace: 4 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata, Mezipředmětov é vztahy Poznámky, metody, projekty, postupy vysvětlí vztahy mezi 1) Teorie čísel číselnými obory číslo, proměnná, číselné užívá vlastnosti dělitelnosti obory čísel operuje s intervaly, aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty účelně využívá kalkulátor, odhaduje výsledky numerických výpočtů využívá množiny při řešení úloh provádí správně operace s množinami pracuje správně s výroky, užívá logické spojky a kvantifikátory přesně formuluje své myšlenky a srozumitelně se vyjadřuje rozumí logické stavbě matematické věty provádí důkazy jednoduchých matematických vět efektivně upravuje výrazy s proměnnými, určuje definiční obor výrazů upravuje číselné výrazy, provádí operace s mocninami a odmocninami rozkládá mnohočleny na součin, aplikuje tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic přirozená čísla, dělitelnost celá čísla racionální čísla reálná čísla, intervaly, absolutní hodnota 2) Teorie množin, výroková logika množiny, operace s množinami výroky, negace, kvantifikátory, složené výr. definice, věta, důkazy přímý, nepřímý, sporem 3) Algebraické výrazy, mocniny a odmocniny mnohočleny, lomené výrazy výrazy s mocninami a odmocninami mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem druhá a n-tá odmocnina

21 rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy, zdůvodní nutnost zkoušky rozlišuje a řeší jednotlivé druhy rovnic a nerovnic, v jednodušších případech diskutuje řešitelnost nebo počet řešení graficky znázorňuje řešení, geometricky interpretuje číselné a funkční vztahy analyzuje a řeší praktické úlohy pomocí lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav správně užívá geometrické pojmy využívá vlastnosti geometrických útvarů v rovině, útvary třídí používá náčrt při řešení rovinné úlohy řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy řeší praktické planimetrické problémy řeší polohové i nepolohové konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a stejnolehlosti 4) Rovnice a nerovnice lineární rovnice a nerovnice kvadratické rovnice a nerovnice rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou rovnice a nerovnice s neznámou ve jmenovateli a pod odmocninou kartézský součin, binární relace a jejich grafy soustavy lineárních rovnic a nerovnic 5) Planimetrie klasifikace rovinných útvarů polohové vlastnosti rovinných útvarů metrické vlastnosti rovinných útvarů dvojice úhlů trojúhelníky, shodnost a podobnost Euklidovy věty a věta Pythagorova čtyřúhelníky kružnice, kruh, středové a obvodové úhly obvody a obsahy rovinných útvarů množiny bodů dané vlastnosti konstrukční úlohy 6) Shodná a podobná zobrazení osová a středová souměrnost posunutí, otočení podobná zobrazení stejnolehlost konstrukční úlohy

22 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika Ročník: 2. Hodinová dotace: 4 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy načrtne grafy elem. funkcí formuluje vlastnosti a umí vymyslet příklady funkcí dané vlast. aplikuje vlastnosti při řešení rovnice a nerovnic chápe funkční závislosti chápe pojem závislé a nezávislé veličiny chápe historické souvislosti ve vytváření pojmu funkce umí vysvětlit pojem gon. funkce v pravoúhlém trojúhelníku na základě podobnosti chápe rozšíření pojmu do množiny reálných čísel aplikuje znalosti v planimetrických a stereometrických úlohách rozvíjí prostorové vidění při aplikaci na modelech a porovnává se zobrazením zobrazí základní tělesa a sestrojí jejich řezy nebo jejich průniky s jinými útvary aplikuje poznatky planimetrie Funkce a její vlastnosti pojem funkce, definiční obor, obor hodnot, graf funkce, vlastnosti konstantní, lineární kvadratická a lin. lomená funkce absolutní hodnota ve funkci inverzní funkce mocniny s rac. exponentem, odmocniny mocninná funkce exponenciální a logaritmická funkce exponenciální a logaritmická rovnice goniometrické funkce goniometrické rovnice Trigonometrie trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníka sinová a kosinová věta Stereometrie volné rovnoběžné promítání polohové vlastnosti přímek a rovin, řezy odchylky a vzdálenost objemy a povrchy těles fyzikální veličiny a jejich závislosti závislosti statisticky zpracovaných veličin kartografie, zeměměřičstv í výtvarná výchova, stavebnictví Poznámky, metody, projekty, postupy umí vytvářet libovolné posloupnosti chápe rozdíl mezi vzorcem pro n-tý člen a rekurentním vzorcem Posloupnosti a řady definice a určení posloupnosti vzorcem pro n-tý člen, rekurentní nový pohled pro práci s nekonečne m

23 chápe, proč posloupnost řadíme mezi funkce chápe intuitivně pojem limity intuitivně chápe pojem součet řady vzorec vlastnosti posloupnosti aritmetická a geometrická posloupnost limita posloupnosti nekonečná geom. řada OSV stavebnictví F, Z astronomie, zápisy čísel Souhrnné opakování

24 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 3. Hodinová dotace: 3 Výstup Učivo Průřezová témata, Mezipředmětové vztahy, Projekty a kurzy Poznámky Vysvětlí zavedení soustavy souřadnic na přímce, v rovině a v prostoru Používá operace s vektory a využívá těchto operací v úlohách Používá skalární a vektorový součin vektorů a využívá jich v analytické geometrii Vektorová algebra Orientovaná úsečka, vektor a operace s nimi (sčítání a odčítání vektorů, násobení vektoru skalárem) Kartézská soustava souřadnic Souřadnice bodu a vektoru Velikost vektoru Skalární a vektorový součin Odchylka dvou vektorů F - vektorové veličiny rychlost, zrychlení F - zavedení mechanické práce a momentu síly jako skalární a vektorový součin dvou veličin Užívá různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině, parametrické vyjádření přímky v prostoru, parametrické a obecné vyjádření roviny Rozumí geometrickému významu koeficientů Řeší analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarech v rovině a v prostoru Využívá metod analytické geometrie při řešení komplexních úloh a problémů Žák využívá charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření kuželosečky Z analytického vyjádření (z osové nebo vrcholové rovnice kuželosečky) určí základní údaje o kuželosečce Řeší analyticky úlohy na vzájemnou polohu přímky a kuželosečky (tečna z bodu ke kuželosečce, tečna rovnoběžná s daným směrem) Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a v prostoru Parametrické vyjádření přímky v rovině a v prostoru, obecná rovnice přímky, směrnicový tvar přímky Parametrické vyjádření roviny, obecná rovnice roviny Polohové vztahy dvou přímek, přímky a roviny a dvou rovin řešené analyticky Metrické vztahy prostorových útvarů řešené analyticky Kuželosečky Transformace soustavy souřadnic Kružnice, elipsa, parabola a hyperbola Ohniskové definice kuželoseček Rovnice kuželoseček Vzájemná poloha přímky a kuželosečky Tečna kuželosečky a její rovnice DG - konstrukce kuželoseček, konstrukce tečen kuželoseček z daného bodu a daným směrem

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

5.4.2. Tabulace učebního plánu

5.4.2. Tabulace učebního plánu 5.4.2. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : DĚJEPIS Ročník: Kvinta Tématická oblast Úvod do studia historie Pravěk Význam historického poznání pro současnost Práce historika

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Cvičení z matematiky Náplň: Systematizace a prohloubení učiva matematiky Třída: 4. ročník Počet hodin: 2 Pomůcky: Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné obory

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Technické lyceum. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Technické lyceum. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 72/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Technické lyceum (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Výroková logika a teorie množin Výrok, pravdivostní hodnota výroku, negace výroku; složené výroky(konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence);

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

5.2 Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika 5.2.2 Cvičení z matematiky

5.2 Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika 5.2.2 Cvičení z matematiky 5.2 Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika 5.2.2 Cvičení z matematiky Ročník 2. Hodinová dotace Matematika 3 3 3 2 Cvičení z matematiky 0 0 R (2) R (2) Vyučovací předmět Matematika

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie,

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky 1. Lineární rovnice a nerovnice a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou absolutní hodnota reálného čísla definice, geometrický význam, srovnání řešení rovnic s abs. hodnotou

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: Kvinta, 1. ročník Tématická Číselné obory Druhy čísel (N, Z, Q, R, I) - prezentuje přehled číselných oborů Mocniny

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace.

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Výuka matematiky přispívá k pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přílohy školního vzdělávacího programu EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - inovace platné od 1.9.2011 Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary adresa: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU MATEMATIKA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. ročník = 66 hodin/ročník (2

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady 4. ročník 3 hodiny týdně PC a dataprojektor Kombinatorika Řeší jednoduché úlohy

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

PŘEDMĚT: MATEMATIKA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

PŘEDMĚT: MATEMATIKA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy Žák určuje číselný obor daného čísla (N, Z, Q, R) a rozlišuje základní vlastnosti číselných oborů pracuje

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více