Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě"

Transkript

1 Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy CZ.1.07/1.1.00/ Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2012

2 Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Odborné vedení klíčové aktivity: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.; doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Autorský kolektiv publikace: PhDr. Ing. Zuzana Maňourová; Mgr. Věra Vykoukalová; Mgr. Marie Bártová; Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Posuzoval: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc. PedF UK v Praze, 2012 Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy CZ.1.07/1.1.00/ Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2012 ISBN

3 METODIKA K DIAGNOSTICE A EVALUACI 1. ÚVOD Vážení pedagogové, dostává se Vám do rukou materiál, jehož cílem je zmapovat úroveň rozvoje jazykových a čtenářských kompetencí Vašich žáků. Tento evaluační materiál tedy slouží jako jeden z diagnostických nástrojů, jehož prioritou je: a) zjistit úroveň stávajících pregramotnostních dovedností žáka a nastínit jeho vztah ke čtení a čtenářství na začátku školního roku (tedy při nástupu školní docházky). b) sledovat dále průběh vývoje žákových schopností a dovedností v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti v období jednoho školního roku (1. ročníku). c) posloužit jako ukázkový materiál, jež nastiňuje nový pohled na výuku počátečního čtení a psaní, a to prostřednictvím sledovaných rovin (v rámci úkolů, které žáci plní) a odkazuje na nové přístupy a cíle výuky počátečního čtení a psaní. Slouží tedy současně jako materiál, z něhož by bylo možné v budoucnu čerpat nápady a inspiraci pro vlastní práci. Je důležité upozornit na to, že celý materiál si rozhodně neklade za cíl porovnávat vzájemně úroveň čtenářských dovedností jednotlivých žáků! Obsah a náplň všech diagnostických materiálů (pracovní listy, dotazníky, listy pro záznam četby) vychází (v rámci projektu) z výstupů 1. pracovní skupiny, jejímž úkolem bylo vytvořit obecný materiál, který by mohl být aplikován jako základní hodnotící nástroj k hodnocení ŠVP z hlediska zahrnutí a uplatňování čtenářské gramotnosti v oblasti. Při tvoření toho materiálu vycházela pracovní skupina č. 1 z definice pojmu čtenářská gramotnost (dále jen ČG), který by rozpracován do 7 rovin. Každá z rovin pak byla dále rozpracována do jednotlivých kritérií, jejichž obsah byl přesně vymezen příslušnými indikátory. Tyto indikátory se tak staly klíčovým ukazatelem následné srovnávací analýzy námi stanovených požadavků na ČG a uváděných požadavků jednotlivých ŠVP. Protože tento materiál vymezuje základní požadavky (ale i specifika) rozvíjení čtenářské gramotnosti v jednotlivých ročnících 1. stupně základní školy, byl následně použit také jako výchozí materiál při stanovování požadavků čtenářských dovedností žáků, tedy při tvorbě hodnotících pracovních listů a pro vytvoření dotazníků. Při tvorbě těchto diagnostických materiálů jsme se snažili danými úkoly naplnit obsahy jednotlivých indikátorů v dané rovině. Pracovní skupina (1) vymezila požadavky na rozvíjení čtenářské gramotnosti (čtenářských dovedností) pro 1. ročník do těchto rovinách: 1. technika čtení a psaní 2. vztah ke čtení 3. porozumění textu 4. vysuzování 5. metakognice 6. sdílení 7. aplikace CZ.1.07/1.1.00/

4 Vývoj dovedností každého žáka 1. ročníku bude v průběhu celého školního roku hodnocen v těchto oblastech: 1. Technika čtení a psaní, 2. Vztah ke čtení, 3. Porozumění textu, 4. Vysuzování, 7. Aplikace. Do evaluace nebyly zahrnuty oblast 5 (Metakognice) a oblast 6 (Sdílení), a to z důvodu víceméně organizačních protože hodnocení bude probíhat především formou pracovních listů a dotazníků (tedy písemnou), zachytit tuto rovinu se jeví v období 1. ročníku jako problematické a spíše nereálné. Neznamená to ovšem, že by se těmto oblastem neměla věnovat ve výuce pozornost. Vyznačené roviny byly vymezeny pro všechny ročníky 1. vzdělávacího období RVP. Toto vymezení by se mohlo zdá na první pohled poněkud netradiční (možná náročné), a to vzhledem k pojetí výuky v 1. ročníku, kdy z hlediska rozvíjení čtenářských kompetencí bylo doposud prioritou rozvíjet především dovednost techniky čtení a psaní jako nezbytné podmínky nabývání vyšších úrovní čtenářských dovedností (koresponduje s obsahem 1. roviny). Rozvoj dovedností v dalších rovinách byl však ponecháván na později, tedy do vyšších ročníků. V současné době, kdy se v pedagogických kruzích otevírají diskuze na téma čtenářské gramotnosti a hledají se různé možnosti, jak řešit stávající stav propadu dovedností českých žáků v této oblasti a změnit jejich spíše nezájem o čtení a čtenářství, se začíná také mluvit o zásadní proměně pohledu na výuku počátečního čtení a psaní. Z hlediska pozitivních změn v rozvíjení čtenářských kompetencí se uvažuje o proměně přístupu k tradičním formám výuky především ve smyslu uplatňování poznatků z konstruktivisticky orientované pedagogiky, tzn. rozvíjet (v rámci tradičních metod a přístupů) vyšší čtenářské dovednosti (čtení s porozuměním, vysuzování, aplikace, schopnost metakognice atd.), již u žáků mladšího školního věku, tedy žáků 1. ročníku. Materiál byl vytvořen ve dvou základních verzích: 1. pro evaluaci žáků, učících se analytickou-syntetickou metodou 2. pro evaluaci žáků, kteří jsou vyučováni genetickou metodou. Oba materiály (pracovní listy) jsou obsahově téměř totožné; listy korespondující s genetickou metodou užívají pro 1. a 2. hodnotící období (1. pololetí) výhradně velká tiskací písmena (hůlkové písmo). Variované jsou také ty typy úkolů, které pracují se slabikami. Třetí hodnotící období (leden únor) považujeme za tzv. přechodové, takže se v listech objevují rovněž texty psané malým tiskacím písmem (vždy ale v návaznosti na text psaný velkými tiskacími písmeny). 2. PRACOVNÍ POSTUP PRÁCE S DIAGNOSTICKÝMI NÁSTROJI 2.1 Obecná charakteristika principu práce s materiály Celý školní rok je rozdělen do pěti hodnotících období, přičemž každé období zahrnuje 3 4 pracovní listy, které žák v průběhu daného období (podle časového doporučení v záhlaví pracovního listu) bude zpracovávat. Uvědomujeme si, že možnost hodnotit dané roviny se odvíjí od dovednosti ovládat základy techniky čtení a psaní. Proto je evaluace rozvoje žákových dovedností v dalších rovinách do doby, než bude zvládat čtení a psaní ošetřena tak, že vždy jeden pracovní list z každého období je zaměřen na aktivní poslech (texty, které učitel bude předčítat, jsou uvedeny v Příloze). Vychází tedy z textu, který přečte žákům učitel, přičemž žáci následně plní úkoly v daném pracovním listě, které jsou koncipovány tak, aby hodnotily žákovu úroveň dovedností také v dalších rovinách. Aktivní poslech má tak význam především v obdobích (září - říjen; listopad prosinec), kdy žák ještě neovládá techniku čtení a psaní natolik, aby mohl plnit úkoly, jejichž záměrem je hodnotit další (vyšší) čtenářské úrovně. Texty pro aktivní poslech jsou uvedeny v příloze. CZ.1.07/1.1.00/

5 Uvědomujeme si dále, že ideální stav by byl, kdyby každý z pracovních listů zahrnoval úkoly, které by hodnotily úroveň žákových dovedností v každé z hodnocených pěti rovin a tyto úkoly by byly rovnoměrně zastoupeny v každém z listů průběhu všech pěti hodnotících obdobích. Vzhledem k výjimečnosti a atypičnosti prostředí 1. ročníku, kdy že žáci teprve nabývají technických dovednosti číst a psát, převažují v 1. a 2. období (tedy období 1. pololetí) úkoly hodnotící (a rozvíjející) spíše úroveň v rovině Technika čtení a psaní jako dovednosti nezbytné k plnění úkolů mapujících dovednosti v dalších rovinách. Jak již bylo uvedeno, možnost sledovat rozvoj dovedností také v dalších rovinách je vždy ošetřena vložením aktivity zaměřené na poslech a následným plněním úkolů, které nevyžadují znalost písmen a ovládání ortografických pravidel (tedy ovládání sluchové a zrakové analýzy a schopnost přiřadit k dané hlásce správné písmeno a opačně). Uvědomujeme si také složitost požadavku vytvořit univerzální pracovní listy, které by svým obsahem korespondovaly s výukovými materiály používanými v dané třídě, a to vzhledem k rozmanitosti používaných výukových materiálů i různých postupů, jako je např. sled nově zaváděných písmen v slabikářích (Živých abecedách) z různých nakladatelství, a to v rámci analyticko-syntetické metody. Tato skutečnost platí také v případě výuky genetickou metodou, kdy každý učitel může variovat učební materiály i metodické a didaktické postupy. Při tvoření pracovních listů jsme se snažili zkoordinovat naše postupy s materiály z nakladatelství Nová škola a Alter, přičemž některé úkoly se mohou zdát, vzhledem ke školním dovednostem většiny žáků v daném období, poněkud náročnější. Tento typ nadsazených úkolů se vyskytuje z důvodu reflektování dovedností těch dětí, které získaly gramotnostní základy již v předškolním věku; dále ukazuje na vývoj schopnosti dětí učit se také mimo prostředí školy a může se tak stát cenným podkladem pro sledování vývoje dovedností žáka nabývat gramotnosti, používat vlastní strategie atd. 2.2 Pracovní listy Pracovní listy jsou uspořádány do pěti souborů. Každý soubor čítá několik pracovních listů, které jsou vytvořené pro různá časová období v rámci hodnotícího období. Ke každému z pracovních listů, které bude žák zpracovávat, byl vytvořen odpovídající pracovní list pro učitele. Pracovní list pro učitele zahrnuje: Úkoly korespondující s úkoly v pracovním listě žáka Pokyny pro zadávání každého z úkolů Správné řešení daného úkolu Pětiúrovňové hodnotící škály (A E) Pracovní listy pro žáky obsahují: Jednotlivé úkoly Okénko pro evaluaci učitele u každého z úkolů (označeno symbolem sovy) Okénko pro autoevaluaci žáka u každého z úkolů (se symboly třech smajlíků) Pracovní listy pro každé období zahrnují 2 základní typy listů: A. 1 sadu listů hodnotící úroveň v jednotlivých rovinách na základě aktivního poslechu žáka B. 1-3 sady listů hodnotících úroveň v jednotlivých rovinách, který vychází z dovedností zahrnutých v rovině technika čtení a psaní Pozn. ad A. Úkoly, které následně žák plní, vycházejí z textu, který v úvodu vyučovací jednotky přečte žákům učitel. Texty byly voleny tak, aby umožňovaly další práci s textem a aby tato práce naplňovala záměr diagnostiky žákových dovedností v jednotlivých rovinách. CZ.1.07/1.1.00/

6 2.2.1 Pracovní listy pro učitele jako součást metodiky Pokyny pro zadávání každého z úkolů jsou uvedeny vždy před daným úkolem a označeny rámečkem (vloženy do rámečku). V období 1. pololetí zadání každého z úkolu přečte žákům učitel (formu zadání může upravit podle potřeb avšak bez nápomoci žákům řešit daný úkol, přičemž se snaží zadat úkol žákům co nejsrozumitelněji, popř. zadání zopakovat žákům také individuálně). Volbu způsobu zadávání jednotlivých úkolů z hlediska doporučeného časového sledu přizpůsobuje učitel prostředí třídy, tzn., že si volí podle např. momentální učební situace, náročnosti pracovního listu, počtu plněných úkolů v rámci jednoho listu atd. V 2. pololetí si u vybraných úkolů přečte zadání žák samostatně, bez pomoci učitele (způsob zadávání úkolů je uveden v rámečku před každým z úkolů). Učitel dopředu upozorní na ty úkoly, u kterých si žák přečte sám zadání. Způsob zadávání úkolů: a) Úkoly může zadávat postupně (poté, co žáci splní předcházející úkol), přičemž tempo přizpůsobuje většině žáků (k žákům pracujícím pomalejším tempem přistupuje pak individuálně). b) Zadání všech úkolů může objasnit na začátku práce s pracovními listy a pak reagovat na individuální dotazy a potřeby žáků. c) Žák si přečte zadání úkolu sám, přičemž učitel dopředu žákům tyto úkoly ukáže. Žáci si je mohou (samostatně zvolenou nebo učitelem navrhnutou značkou) vyznačit v pracovním listu. Informace o způsobu zadávání jednotlivých úkolů je uvedena v rámečku nad každým z úkolů. Doporučená doba pro práci s pracovním listem (včetně zadávání úkolů) je 45 minut (jedna vyučovací jednotka). Z pilotování ve třídě základní školy vyplynulo, že v délce doby potřebné k plnění úkolů můžeme sledovat významné rozdíly, proto doporučujeme, aby si učitel připravil další, spíše oddychový program pro žáky, kteří pracovní list odevzdají (např. práce s vlastní knihou, kreativní činnosti atd.). Forma učitelovy pomoci a podpory žáka v průběhu plnění úkolů by se měla odehrávat pouze v rovině objasňování zadání daného úkolu (učitel již nepomáhá žákovi daný úkol splnit). Správné (ideální řešení) daného úkolu je uvedeno u každého z úkolů v rámečku Pokyny pro zadávání úkolů. Práce s hodnotícími škálami Ke každému z úkolů je uvedena pěti úrovňová hodnotící škála (označena velkými tiskacími písmeny A E), kde je v každé úrovni popsaná kvalita, kterou žák naplňuje v daném úkolu. Úroveň označená jako A znamená, že žák dosáhl při plnění úkolu maximum v rámci požadované kvality; úroveň označená písmenem E signalizuje, že žák v rámci požadované kvality úkol nesplnil v žádné ze sledovaných oblastí, anebo že se úkol nepokusil splnit. Uvědomujeme si, že by bylo velice obtížné, jak pro nás, tak i pro učitele, kdybychom měli popsat všechny možnosti dosahované kvality, které se mohou v pracích žáků při plnění daných úkolů vyskytnout. Při výběru příslušné úrovně kvality, kterou žák při plnění daného úkolu dosáhl, se tedy učitel řídí popisem kvality dané úrovně, jež se nejvíce přibližuje dosaženého výkonu žáka. Výkon žáka porovnává také se správným řešením úkolu (uvedeno v rámečku zadání úkolu). Úroveň dosažené kvality (prezentovanou jedním z písmen hodnotící škály A E) zapíše učitel do příslušného okénka (se symbolem sovy), které je uvedeno pro hodnocení každého z úkolů v pracovním listu žáka. Dále každou z dosažených úrovní (A E) zapíše do souhrnné hodnotící tabulky do příslušného okénka pro dané období a hodnocenou rovinu. CZ.1.07/1.1.00/

7 Způsob záznamů do hodnotící tabulky Učitel si vede záznamy o dosažených úrovních v jednotlivých úkolech pracovního listu žáka tak, že výsledky zaznamenává do souhrnných hodnotících tabulek. Každý žák má vlastní soubor hodnotících tabulek, kde jsou rozepsána čísla jednotlivých úkolů a současně jsou tyto úkoly roztříděné podle oblastí. Učitel se orientuje podle čísla úkolu (shodují se vždy číselné označení úkolu na pracovním listu žáka, pracovním listu učitele, s číselným označením úkolu v tabulce), přičemž číselný kód u každého úkolu znamená: 1. číslo je hodnocené období, 2. číslo je pořadí pracovního listu v daném období a 3. číslo je označení daného úkolu. (Např znamená úkol ve 4. hodnotícím období (březen duben), 2. evaluační list, 5. úkol na daném listě) Pracovní listy pro žáky Žáci pracují s pracovními listy dle výše popsaných instrukcí. Pracovní listy pro žáky obsahují záhlaví, které vyplňuje učitel (jméno žáka poznamená do pravého okraje listu, datum vypracování). Učitel může také po odevzdání pracovního listu zaznamenat (např. na konec pracovního listu nebo do záhlaví listu) délku doby trvání práce žáka. Pracovní listy dále zahrnují úkoly, které žáci v průběhu vyučovací jednotky plní (způsob zadávání a práce s úkoly viz výše). Pod každým z úkolů je uvedeno Hodnocení příslušné sledované roviny ve dvou stupních: a) Evaluace kvality vypracovaného úkolu (porovnání hodnotící škály uvedené pod každým z úkolů v metodických listech pro učitele se skutečným žákovým výkonem) symbol sova a okénko: b) Autoevaluace žáka (využívá 3 smajlíky) Ad a) učitel do okénka zapíše vyhodnocenou úroveň, kterou žák dosáhl v daném úkolu; Ad b) slouží k autoevaluaci žáka, kdy žák výběrem ze tří symbolů se snaží vyjádřit vlastní vnímání obtížnosti úkolu. Žák vybarví, či zakroužkuje příslušný symbol (dá do barevného rámečku atd.), záleží na dohodě mezi učitelem a žáky. V září učitel seznámí s žáky s významy jednotlivých hodnotících symbolů; doporučujeme, aby učitel význam každého ze symbolů zopakoval na začátku každé vyučovací hodiny, kdy žáci budou s listy pracovat. Významy symbolů: Úkol byl pro mě lehký nenáročný, myslím, že jsem neměl(a) potíže úkol splnit. Úkol jsem plnil(a) s menšími obtížemi, úkol nebyl úplně jednoduchý, myslím si, že se mi podařilo jej částečně splnit. Úkol byl pro mě obtížný, náročný, nepodařilo se mi jej splnit. (Symboly by měly vystihovat 3 odlišné situace, a to situaci, kdy žák nepociťuje úkol jako náročný; situaci, kdy žák cítí jisté obtíže, přesto se úkol pokusí splnit; situaci, kdy se žák cítí bezradně, nedokáže úkol splnit, nerozumí zadání úkolu). Popsané varianty významů jednotlivých symbolů jsou definované spíše pro učitele, učitel by pak měl zvolit co nejpřiměřenější způsob (přičemž bude vycházet z konkrétní situace ve třídě), aby jednotlivé varianty žákům přiblížil a popsal. CZ.1.07/1.1.00/

8 U některých úkolů je hodnoceno několik rovin současně (např. Technika čtení a psaní a Čtení s porozuměním). V takovém případě, pro zjednodušení, se žák v autoevaluaci vyjadřuje k celkové obtížnosti daného úkolu ve všech rovinách současně použije pouze jednu sadu hodnotících smajlíků. Učitel však hodnotí samostatně obě hodnocené roviny (použije např. dvě hodnotící škály a vyplní tedy dvě okénka pod daným úkolem v pracovním listě žáka). 2.3 Práce s dotazníky Dotazníky jsou zacíleny na skupinu rodiče dětí a jejich smyslem je zmapovat prostředí (ve smyslu literárně podnětného prostředí) rodiny dítěte. Dotazník má učiteli poskytnout určité informaci k vytvoření si představy o tom, v jakém prostředí se dítě pohybuje, jaký je vztah ke čtenářství jeho rodičů, jak často jsou děti konfrontovány s literaturou, jakým způsobem rodiče s dítětem pracují, jaké používají čtenářské strategie a na jaké čtenářské kompetence se spíše zaměřují a dále je rozvíjejí. O způsobu vyplnění dotazníků a vysvětlení evaluačního záměru bude učitel rodiče informovat na úvodní schůzce k projektu. Rodičům také představí práci se Záznamy četby a objasní jejich význam (viz Způsob vedení záznamového archu). 2.4 Práce se záznamy četby Žák si zaznamenává pravidelně svoji četbu do záznamového archu. Záznamy o četbě se tak stávají součástí žákova portfolia. V 1. ročníku půjde spíše o mimoškolní aktivitu, kterou bude žák dělat společně s rodiči. Protože v období 1. pololetí většina žáků nebude ještě natolik čtenářsky erudována, budou si žáci zaznamenávat četbu, kterou přečetli s rodiči. Žáci, kteří jsou čtenáři již v předškolním věku, zaznamenávají knihy, které přečetli sami a knihy, které přečetli s dospělými. Vedení si záznamů o četbě je jednou ze stěžejních aktivit, které má seznamovat žáky s literaturou a motivovat je pro čtení. Žáci proto pravidelně prezentují svoji četbu před ostatními žáky (více v kapitole Obecné metodiky Vztah ke čtení) a v záznamovém archu hodnotí pomocí tří symbolů (smajlíků): A. Osobní vztah k přečtené knize (Jak se mi kniha líbila): Kniha se mi líbila, zaujala mě, mohu ji doporučit.atd. Kniha mě moc nezaujala, nelíbilo se mi, vadilo mi, očekával jsem. atd. Kniha se mi nelíbila, nedočetl(a) jsem ji apod. B. Způsob a kvalitu žákovy prezentace: prezentace se mi podařila, mám z ní dobrý pocit, knihu jsem představil(a) podle svých představ, kniha ostatní spolužáky zaujala, podařilo se mi odpovídat na všechny dotazy ostatních atd. prezentace se mi podařila jen v některých z bodů, příště bych měl(a) zlepšit nejsem spokojen(a) s tím, jak jsem knihu představil(a) Učitel rozdá dětem záznamové archy, kdykoliv si děti o ně požádají, anebo založí dětem prázdné archy do jejich portfolia, aby je děti měly stále k dispozici. List záznamového archu kopíruje z metodiky. Způsob vedení záznamového archu: CZ.1.07/1.1.00/

9 LIST ZÁZNAMU O ČETBĚ NEBO POSLECHU (portfolio) Knihu četl nebo poslouchal:... (podpis žáka) Jméno autora:..(pomohou vyplnit rodiče) Název knihy:.(pomohou vyplnit rodiče) Měsíc: (může být uvedeno datum, kdy přesně dítě s knihou pracovalo; pomohou rodiče) OBRÁZEK: Žák se bude v prvním pololetí vyjadřovat pouze obrázkem, obrázek ale již od začátku může doplňovat pokusy o vlastní text (spíše hůlkovým písmem) popis obrázku, jméno postavy atd. (pomoc a zapojení rodičů) Moje hodnocení - Jak se mi kniha líbila: (žák vybírá ze tří symbolů smajlíků) Chci vyprávět o knize (představit knihu) ostatním : ANO NE (žák zakroužkováním možnosti dává na vědomí, jestli chce danou knihu představovat prezentovat před ostatními) Svoji knihu jsem představil představila ostatním: (datum, dopíše žák s pomocí rodiče, učitele) Představení knihy se mi podařilo pomocí tří symbolů (smajlíků). Seznam příloh: 1. Dotazník pro rodiče 2. List záznamu o četbě 3. Tabulky pro záznam hodnocení 4. V. Sutějev: Pod hříbkem 5. V. Sutějev: Který je to pták? 6. O. Sekora: Jak to u nás vypadá 7. V. Čtvrtek: Jak si ji veverka Barka odnesla do hnízda CZ.1.07/1.1.00/

10 1. Hodnotící období (září říjen) CZ.1.07/1.1.00/

11 Období: září - říjen (1) Pracovní list - 1. ročník Evaluační záměr: Zjišťování schopnosti aktivního poslechu (čtení s porozuměním, vysuzování). Okrajově posuzování schopnosti zvládat atributy techniky čtení a psaní, rozvíjet schopnosti užívat tyto činnosti funkčně, vlastní kreativita žáka. Datum: (doporučeno poslední týden v září 1. týden v říjnu, tedy v době, kdy se děti prostřednictvím Živé abecedy seznámily již se souhláskami M, L, S) Instrukce pro učitele: Učitel přečte tento text. Důraz klade na věty, které jsou zvýrazněny. Text přečte nejméně dvakrát. Upozorní žáky, aby věnovali poslechu dostatečnou pozornost, protože budou následně plnit úkoly, které souvisejí s textem. Učitel postupně zadává žákům jednotlivé úkoly, které jsou zapsané v manuálu, přičemž respektuje pracovní tempo všech žáků. Poznámka: Text (v upravené formě) je také uveden v žákovských pracovních listech. Žáci se tak seznamují s formální stránkou psaného textu, mohou např. sledovat řádky, hledat slova - písmena, která již umějí přečíst; číst sami text, pokud již umí číst atd. Instrukce pro žáky: Pozorně poslouchejte text, který vám přečtu. Budete dále plnit úkoly, které souvisí s textem (slovo text může nahradit slovem vyprávění ). Text: Honzík s Baruškou jsou kamarádi. A nejen to, chodí do stejné třídy, a dokonce spolu sedí v jedné lavici. Obě děti totiž mají rády pejsky. Honzík dostal nedávno od babičky k narozeninám štěňátko. Pojmenoval ho Lup. Baruška má také pejska. Jmenuje se Sam. Sam už je ale dospělý pes. Děti si o svých pejscích nejen povídají, ale chodí s nimi společně na procházky do nedalekého parku. Pes Sam je pěkný nezbeda. Má rád, když mu Barunka hází dlouhé, silné větve. Každou větev pak Barunce s radostí přinese. Zato Honzíkův Lup ještě tolik síly nemá, a tak mu Honzík hází malý červený míček. Honzík našetřil peníze a koupil svému pejskovi krásný modrý obojek. Teď se mu Lup nikam neztratí. LUP SAM Instrukce pro žáky: Na obrázcích vidíš dva pejsky. Rozhodni, který z pejsků je Honzíkův Lup a který je Barunčin Sam. Jména obou pejsků máš napsaná v rámečku. Obě jména si pozorně přečti a napiš (opiš) pod obrázky. Správné řešení: U obrázku malého pejska bude napsané slovo LUP; u obrázku velkého psa bude napsané slovo SAM. Slova opsal správně: nevynechal písmena, dodržel správný tvar písmen Pozorný (písmena poslech nejsou s porozuměním: zrcadlově obrácená, nechybí žádný z fragmentů písmen) CZ.1.07/1.1.00/

12 1.1.1 Pozorný poslech s porozuměním A. Správně zapsal slova pod obrázky (za správně se považuje i zápis, kde např. chybí některé z písmen, ale je jasné, že žák dokáže správně přiřadit jméno pejska). E. Chybně zapsal slova pod obrázky (za chybně se považuje také, pokud zápis chybí). Poznámka: nehodnotí se technická kvalita zápisu (tolerují se chybějící písmena ve slově, zrcadlově otočné tvary písmen, nepřesný tvar písmene) Technika čtení a psaní A. Správně opsal slova a přiřadil ke správnému obrázku. B. Slova opsal s chybou, ale jsou (díky předloze) identifikovatelné. C. Identifikovatelné je pouze jedno ze slov (slova jsou správně přiřazená). D. Slova opsal správně, ale chybně přiřadil (buď neporozuměl textu, nebo slova nepřečte). E. Slova nejsou identifikovatelné, anebo zápis pod obrázky chybí. Instrukce pro žáky: Pamatuješ si, co jsme se o pejscích dozvěděli? Každý z pejsků si rád hraje. Vzpomeneš si, s čím si rád hraje Lup a s čím Sam? Domaluj ke každému z pejsků to, s čím si myslíš, že si rád hraje. Správné řešení: U obrázku psa SAMA dokreslil větev; u obrázku psa LUPA dokreslil míček Pozorný poslech s porozuměním A. Správně umístil oba obrázky (SAM větev, LUP červený míček). B. Správně umísti oba obrázky, ale nezachytil barvu míčku (např. LUP modrý míček). C. Přehodil obrázky (SAM míček, LUP větev). D. Správně umístil jeden z obrázků (např. SAM větev, ale LUP kost). E. K obrázkům pejsků namaloval jiné předměty, nebo ponechal bez prázdné. Instrukce pro žáky: O kterém z pejsků si myslíš, že je silnější (má více síly). Okolo pejska udělej červenou pastelkou kolečko (rámeček, plot ) Správné řešení: Označen bude obrázek většího psa (SAM) Vysuzování A. Správně označil pejska SAMA. E. Nesprávně označil pejska LUPA, nebo neoznačil žádný obrázek. Instrukce pro žáky: Vzpomeneš si, který z pejsků dostal od svého páníčka nový obojek? Jakou barvu měl tento obojek? Vybarvi pejskovi nový obojek a použij správnou barvu. Správné řešení: Vybarví LUPOVI modrý obojek Pozorný poslech s porozuměním: A. Správně označil pejska LUPA a nakresli mu modrý obojek. B. Označil pejska LUPA a namaloval mu obojek jiné barvy. C. Označil nesprávně pejska SAMA, ale namaloval mu modrý obojek. D. Označil nesprávně pejska SAMA a namaloval mu obojek jiné barvy, než modré. E. Nenamaloval obojek žádnému z pejsků. CZ.1.07/1.1.00/

13 Instrukce pro žáky: Četli jsme si krátký příběh o dvou dětech a jejich pejscích. Nakresli, jak si myslíš, že SAM a LUP vypadali. Při kreslení si vzpomeň, co o každém z pejsků víš. Ke každému pejskovi zkus také přimalovat jeho páníčka. Pod každého z pejsků znovu zapiš jejich jména. Nevadí, když psát ještě tak dobře neumíš. Prostě to jen zkus. Kdyby sis nevěděl rady, tak stačí obrázek. Správné řešení: Na obrázku bude namalovaný LUP (štěně), SAM (dospělý pes). LUP bude mít modrý obojek. Ke každému z pejsků bude přiřazeno jeho jméno. U každého pejska nakreslí jeho majitele obrázku SAMA obrázek holčičky (Baruška), k obrázku LUPA obrázek chlapce (Honzík). Žáci mohou domalovat také míček a větev a zapsat jména dětí (schopnost psát učitel zaznamená do hodnotících listů do okénka poznámka ). SAM A LUP Aplikace A. Obrázky obou pejsků odpovídají skutečnosti a jsou pod nimi uvedeny správně jména. Správně přiřazeny obrázky obou dětí. B. a) Obrázky obou pejsků odpovídají téměř skutečnosti (může chybět např. obojek); jména pejsků jsou uvedena nebo naznačena. Správně přiřazeny obrázky obou dětí. b) Obrázky obou pejsků odpovídají skutečnosti, jsou správně přiřazeny obrázky dětí, ale pod obrázky pejsků jsou nesprávně zapsána jejich jména, anebo jména pejsků chybí. C. a) Obrázky pejsků neodpovídají skutečnosti (např. pejsky nelze rozlišit atd.), jména pejsků (LUP, SAM) jsou nesprávně uvedena nebo chybí. Správně přiřazeny obrázky obou dětí. b) Obrázky pejsků odpovídají skutečnosti. Prohozeny jsou postavy dětí, anebo děti nejsou domalovány. D. Obrázky pejsků neodpovídají skutečnosti a jména pejsků (LUP a SAM) nejsou uvedena, ani naznačena. Prohozeny jsou postavy dětí, anebo děti nejsou domalovány. E. Obrázky pejsků, ani dětí neodpovídají skutečnosti; úkol se nepokusil splnit. Poznámka: Žáci mohou při plnění úkolu využívat obrázky z pracovního listu, tím dokazují schopnost funkčně pracovat s textem. Na tuto možnost je učitel dopředu neupozorňuje! Učitel může, pro lepší rozlišení Honzíka a Barušky v obrázcích dětí, navrhnout, aby chlapec byl spíše v např. modrém oblečení atd. CZ.1.07/1.1.00/

14 Období: září říjen (2) Pracovní list 1. ročník Evaluační záměr: Zjišťování úrovně v dovednosti čtení, tj. schopnosti fonematické a vizuální analýzy a syntézy, schopnosti korespondence grafém foném. Zjišťování schopnosti uplatnit vlastní čtenářskou strategii, která pomůže k rozpoznanému obrázku rozluštit významově adekvátní slovo, a to např. podle náslovné hlásky, délky slova, známých grafémů atd. Datum: (doporučeno týden v říjnu) Instrukce pro žáky: K symbolu srdíčka namaluj sebe a pod obrázek zkus napsat svoje jméno. Správné řešení: Zapsal ortograficky korektně svoje jméno (nevynechal nepřidal žádné z písmen, všechna písmena ve správném tvaru) Technika čtení a psaní A. Správně zapsal svoje jméno (zvolil si typ písma). B. Zapsal svoje jméno s drobnou chybou (chyba v diakritice). C. Zapsal svoje jméno tak, že lze jméno identifikovat (chybí některé z písmen; písmena jsou tvarově nekorektní; přebývají písmena). D. Zapsal svoje jméno, ale skutečnosti odpovídá pouze počáteční písmo (náslovný grafém). E. Jméno nelze identifikovat, anebo se úkol nepokusil splnit. Poznámka: Cílem aktivity je zjistit, nakolik žák je obeznámen s písmem, přestože splnění úkolu není ukazatelem, že žák zná písmena a ovládá pravidla ortografického skladu. Přesto se dovednost zapsat svoje jméno hůlkovým písmem považuje za základní dovednost, kterou žáci nabývají již v předškolním věku. Rozvoj této dovednosti se bude sledovat ve vývoji, tedy bude úkolem také v pracovních listech pro další období. Pokud žák zapsal také své příjmení, uvede tuto skutečnost učitel do hodnotícího listu do okénka poznámka. Instrukce pro žáky: Na pracovním listě u obrázku trojúhelníku máš na řádku napsaná slova. Jsou to jména domácích zvířat. To jsou ta zvířátka, která chováme doma, na dvorku nebo v maštali. Zkus jednotlivá slova přečíst (rozluštit) a spojit s obrázkem zvířátka. Správné řešení: Propojil každé slovo s odpovídajícím obrázkem. CZ.1.07/1.1.00/

15 PES KOČKA TELE KŮŇ KOZA SELE OVCE SLEPICE Technika čtení a psaní A. Správně propojil všechna slova s obrázky zvířat. B. Správně propojil 4-6 slov s obrázky zvířat. C. Správně propojil 3 slova s obrázky zvířat. D. Správně propojil 2 slova s obrázky zvířat. E. Nepropojil správně ani jedno ze slov, anebo se nepokusil úkol splnit. Poznámka: Žák v tomto období by měl přečíst slova SELE, TELE, PES. U slov OVCE, SLEPICE může použít strategii rozpoznání tzv. náslovné hlásky (O, S), v daném období již zavedenou (Živá Abeceda) a propojení s odpovídajícím obrázkem. Rozpoznání další 3 slov již vyžaduje znalosti nad rámec doposud probraného učiva, ale může sloužit jako ukazatel úrovně individuální gramotnosti žáka. CZ.1.07/1.1.00/

16 2. Hodnotící období (listopad prosinec) CZ.1.07/1.1.00/

17 Období: listopad - prosinec (1) Pracovní list - 1. ročník Evaluační záměr: Zjišťování stupně rozvoje techniky čtení, tj. schopnosti fonematické a vizuální analýzy a syntézy, schopnosti korespondence grafém foném. Zjišťování schopnosti uplatnit vlastní čtenářskou strategii, která pomůže např. rozluštit významově adekvátní slovo, a to např. podle náslovné hlásky, délky slova, známých grafémů atd. Datum: (doporučeno 3. týden v listopadu) Instrukce pro žáky: K symbolu srdíčka napiš svoje jméno (myšleno křestní jméno, pokud žák chce, může zapsat i své příjmení, hodnocení je zaměřeno na správnost zápisu křestního jména) Správné řešení: Zapsal ortograficky korektně svoje jméno (nevynechal nepřidal žádné z písmen, všechna písmena ve správném tvaru Technika čtení a psaní A. Správně zapsal svoje jméno (zvolil si typ písma). B. Zapsal svoje jméno s drobnou chybou (chyba v diakritice). C. Zapsal svoje jméno tak, že lze jméno identifikovat (chybí některé z písmen; písmena jsou tvarově nekorektní; přebývají písmena). D. Zapsal svoje jméno, ale skutečnosti odpovídá pouze počáteční písmo (náslovný grafém). E. Jméno nelze identifikovat, anebo se úkol nepokusil splnit. Instrukce pro žáky: K symbolu hvězdičky namaluj svého kamaráda nebo kamarádku. Pod obrázek se pokus napsat jméno svého kamaráda nebo kamarádky, které jsi namaloval. Jestli si myslíš, že bys to nedokázal a že to nechceš ani zkusit, namaluj jen obrázek. Správné řešení: Zapsal ortograficky korektně jméno kamaráda kamarádky (nevynechal nepřidal žádné z písmen, všechna písmena ve správném tvaru. CZ.1.07/1.1.00/

18 2.1.2 Technika čtení a psaní A. Namaloval obrázek a korektně zapsal jméno kamaráda (nechybí žádné z písmen, dodržena diakritika) B. Namaloval obrázek kamaráda, v zapsaném jménu se objevují drobné chyby v diakritice. C. Zapsal jméno kamaráda tak, že lze jméno identifikovat (chybí některé z písmen; písmena jsou tvarově nekorektní; přebývají písmena) D. Zapsal jméno kamaráda, ale skutečnosti odpovídá pouze počáteční písmo (náslovný grafém) E. Jméno nelze identifikovat, anebo se úkol nepokusil splnit. Instrukce pro žáky: U symbolu kytičky vidíš rámečky se dvěma okénky. V prvním okénku je napsané jedno malé tiskací písmeno. Zkus do druhého okénka napsat velké tiskací písmeno, které patří k malému tiskacímu písmenku. Správné řešení: e E, m M, v V, h H, p P, d D. e m v h p d Technika čtení a psaní A. Správně napsal a přiřadil všechna velká písmena (ve správném tvaru) B. Správně napsal a přiřadil všechna velká písmena, ale s tvarovými odchylkami (např. zrcadlově otočná; chybí některá část fragment písmene atd.) C. Správně napsal a přiřadil 4-5 písmen (jsou rozpoznatelná, mohou se vyskytnout tvarové odchylky) D. Správně přiřadil 2-3 písmena (jsou rozpoznatelná, mohou se vyskytnout tvarové odchylky) E. Nepřiřadil správně žádné z písmen; písmena jsou nečitelná, anebo se úkol nepokusil splnit. Poznámka: Písmena v, h, d nebudou v tomto období ještě zavedena. Cílem této aktivity je zjistit, nakolik je žák obeznámen s malými tiskacími písmeny (nad rámec učiva). Instrukce pro žáky: U symbolu trojúhelníčku je namalovaný obrázek. Pod obrázkem je mřížka s okénky. Do mřížky napiš slovo, které říká, co je na obrázku. Každému písmenku patří jedno okénko. Písmenka vybírej z nabídky písmen. Když ještě některé z písmenek neumíš napsat, nech okénko prázdné. Správné řešení: Slovo BANÁN zapsal do příslušných okének mřížky. Písmena jsou ve správném tvaru. CZ.1.07/1.1.00/

19 N B Á N A Technika čtení a psaní A. Správně doplnil všechna písmena do rámečku, všechna písmena jsou ve správném tvaru. B. Správně doplnil všechna písmena do rámečku, písmena jsou čitelná, některé z písmen je však v nesprávném tvaru (např. zrcadlově otočná; chybí některá část fragment písmene atd.). C. Správně doplnil pouze 4 písmena (za správné se počítá, pokud jsou písmena v mřížce ve správné pozici). D. Správně doplnil pouze 2-3 písmena (za správné se počítá, pokud jsou písmena v mřížce ve správné pozici). E. Správně doplnil pouze 1 písmeno; správně nedoplnil žádné písmeno, anebo se úkol nepokusil splnit. Instrukce pro žáky: Vedle obrázku balónku jsou napsané věty. U každé věty je obrázek. Obrázky budeš vybarvovat, ale nejdříve si zkus přečíst každou z vět. Věta ti řekne, jakou barvou máš na obrázek použít. Pokud větu přečíst ještě neumíš, vybarvi obrázek tak, jak se ti líbí. Správné řešení: Černý pes, bílá kočka, zelená limonáda, žlutý tulipán, modré letadlo. PES JE ČERNÝ. KOČKA JE BÍLÁ. LIMO JE ZELENÁ. TULIPÁN JE ŽLUTÝ. LETADLO JE MODRÉ Čtení s porozuměním A. Správně vybarvil všechny obrázky. B. Správně vybarvil 5 obrázků. C. Správně vybarvil 3-4 obrázky. D. Správně vybarvil 1-2 obrázky. E. Správně nevybarvil žádný z obrázků. CZ.1.07/1.1.00/

20 Období: listopad - prosinec (2) Pracovní list - 1. ročník Evaluační záměr: Zjišťování stupně rozvoje techniky čtení, tj. schopnosti fonematické a vizuální analýzy a syntézy, schopnosti korespondence grafém foném. Zjišťování schopnosti uplatnit vlastní čtenářskou strategii, která pomůže např. rozluštit významově adekvátní slovo, a to např. podle náslovné hlásky, délky slova, známých grafémů atd. Datum: (doporučeno 1. týden v prosinci) Instrukce pro žáky: U symbolu měsíčku jsou obrázky slov. Pod každým obrázkem je rámeček. Každý obrázek vyslovím jako slovo a ty ve slově, které řeknu, spočítáš slabiky a do rámečku namaluješ tolik koleček, kolik je ve slově slabik. Učitel vysloví postupně v odpovídajícím tempu tato slova: lokomotiva, strom, pařez, stůl, židlička, koloběžka. Správné řešení: lokomotiva (5), strom (1), pařez (2), stůl (1), židlička (3), koloběžka (4) Technika čtení a psaní A. Správně určil počet slabik ve všech slovech. B. Správně určil počet slabik v 4-5 slovech. C. Správně určil počet slabik ve 3 slovech. D. Správně určil počet slabik v 1-2 slovech. E. Správně neurčil počet slabik v žádném ze slov, anebo se úkol nepokusil splnit. Instrukce pro učitele: Učitel napíše na tabuli vzor, na kterém žákům předvede i správné označení vybraného (vhodného) slova. Instrukce pro žáky: U symbolu domečku budeš skládat věty. U každého slova nad obrázkem máš tři možnosti slov, jak by věta mohla dál pokračovat. Ze tří možností vyber správné slovo, o kterém si myslíš, že by se k obrázku, a tedy i do věty, hodilo. Okolo slova, které vybereš, udělej modrou pastelkou rámeček. Správné řešení: Pes se lísá. Pila je tupá. Tele se pase. Les je zelený. Auto jede. Sele saje. Vzor (na tabuli) : MOTÝL LÉTÁ PLAVE SEJE CZ.1.07/1.1.00/

Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě

Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ

Více

Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 1. ročníků ZŠ v genetické metodě

Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 1. ročníků ZŠ v genetické metodě Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 1. ročníků ZŠ v genetické metodě Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

METODIKA K ANALÝZE ŠVP

METODIKA K ANALÝZE ŠVP METODIKA K ANALÝZE ŠVP I ÚVOD Pro hodnocení ŠVP z hlediska podpory rozvoje čtenářské gramotnosti byl pracovní skupinou PedF UK 1 vytvořen základní nástroj hodnocení, který vychází z definice pojmu čtenářská

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Metodický sešit učitele k pracovním sešitům I., II. a III. k hodnocení čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ

Metodický sešit učitele k pracovním sešitům I., II. a III. k hodnocení čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ Metodický sešit učitele k pracovním sešitům I., II. a III. k hodnocení čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ Metodický sešit učitele 2. ročníku ZŠ (I., II. a III. diagnostické období) Sešit vznikl jako

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Červen 1t - Svátek dětí - Balónky na sváteční oslavu Spoj tečky, dokresli balónky. Mgr. Marie Balcárková

Červen 1t - Svátek dětí - Balónky na sváteční oslavu Spoj tečky, dokresli balónky. Mgr. Marie Balcárková Červen 1t - Svátek dětí - Balónky na sváteční oslavu Spoj tečky, dokresli balónky. Mgr. Marie Balcárková Červen 1t - Svátek dětí - Kuličky Vyznač trasu, kterou se dostane kulička do dolíku. Červeně zakroužkuj

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Příloha č. 1.: Ukázky obrázků, které byly namalovány respondenty na téma předčtené bajky.

Příloha č. 1.: Ukázky obrázků, které byly namalovány respondenty na téma předčtené bajky. Přílohy Příloha č. 1.: Ukázky obrázků, které byly namalovány respondenty na téma předčtené bajky. Obrázky od žáků č. 8. a č. 16. - provedení odpovídá spíše mladšímu věku: Obrázky od žáků č. 9. a od č.

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ.

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ZAHAJUJEME VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU. POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH:

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

MATÝSKOVA MATEMATIKA

MATÝSKOVA MATEMATIKA MTÝSKOV MTEMTIK PRO ROČNÍK ZÁKLDNÍ ŠKOLY DÍL učebnice podporující čtenářské dovednosti vytvořená v souladu s RVP ZV Vážení vyučující, nová učebnice matematiky mimo jiné aplikuje čtení jako prostředek k

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lišejníky Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební jednotky (téma) Lišejníky Stručná anotace učební jednotky V této hodině se žáci seznámí s lišejníky, s jejich stavbou a jejich

Více

Návrh na úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka

Návrh na úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka Návrh na úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka Pro seminární práci, ve které bych ráda navrhla úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka, jsem si vybrala Slabikář od nakladatelství

Více

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h.

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Téma Každý jsme jiný Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Cíle aktivity 1. Žák zformuluje, podle čeho pozná svoji jedinečnost. 2. Žák pojmenovává, v čem se lidé liší. Čím může být tato odlišnost

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Škola Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ - INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

Projekt Odyssea, Gotická kultura - úvod

Projekt Odyssea,  Gotická kultura - úvod Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Poslední Přemyslovci, Lucemburkové opakování Gotická kultura - úvod Časový rozsah lekce 2 vyučovací

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

1) Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...) je pojem, který:

1) Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...) je pojem, který: VII. Přílohy Příloha č. 1 Dotazník Dobrý den, jmenuji se Hana Jehličková, a v současné době pracuji na bakalářské práci na téma: Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Rozmanitost přírody stromy listnaté a jehličnaté 2 vyučovací hodiny Věková

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Téma. Cíle aktivity. Pomůcky Pastelky, psací potřeby, nůžky, výkresy, balicí papír, lepidlo. 1) Podpisovka Popis aktivit

Téma. Cíle aktivity. Pomůcky Pastelky, psací potřeby, nůžky, výkresy, balicí papír, lepidlo. 1) Podpisovka Popis aktivit Téma Komplexní prosociálnost, mezilidské vztahy a komunikace, spolupráce, pozitivní hodnocení druhých Aplikovaná etická výchova - ochrana přírody a životního prostředí Třída 8. Počet žáků 26 Časový rozsah

Více

Místo, kde žijeme. Domov - adresa

Místo, kde žijeme. Domov - adresa Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Domov - adresa Ročník 3. Anotace Tento pracovní list slouží k tomu,

Více

Jazyková výchova. Žáci čtou slova obsahující slabiku bě, pě, vě, mě. Doplňují tyto slabiky do slov. Píší slova se skupinou bě, pě, vě, mě.

Jazyková výchova. Žáci čtou slova obsahující slabiku bě, pě, vě, mě. Doplňují tyto slabiky do slov. Píší slova se skupinou bě, pě, vě, mě. Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Slova s bě, pě, vě, mě Čtení a psaní slov s bě, pě, vě, mě Ročník 2. Anotace Žáci

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Jarní probuzení Projekt k tématu Jaro Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Hlavní cíle projektu Hlavním cílem tohoto projektu je upevnit znalosti z prvouky týkající se jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím

Více

Březen 1t - Příchod jara - Klíče Spoj vždy 2 stejné tvary klíčů a vybarvi je. Jaké geometrické tvary na klíčích vidíš? Veronika Baudyšová, Ing. Arch.

Březen 1t - Příchod jara - Klíče Spoj vždy 2 stejné tvary klíčů a vybarvi je. Jaké geometrické tvary na klíčích vidíš? Veronika Baudyšová, Ing. Arch. Březen 1t - Příchod jara - Klíče Spoj vždy 2 stejné tvary klíčů a vybarvi je. Jaké geometrické tvary na klíčích vidíš? Veronika Baudyšová, Ing. Arch. Zdeněk Baudyš Březen 1t - Příchod jara - Spirály Namaluj

Více

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Všechny úkoly a cvičení, která jsem připravila pro tuto hodinu, je možné během vyučování využít

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

kachna beruška prase

kachna beruška prase Příloha č. 5: Metodické pracovní listy (pracovní listy) SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. pes kočka

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Květen 1t - Maminka má svátek - Kabelka Dokonči zdobení maminčiny kabelky. Obtáhni přerušované a tečkované čáry. Veronika Baudyšová

Květen 1t - Maminka má svátek - Kabelka Dokonči zdobení maminčiny kabelky. Obtáhni přerušované a tečkované čáry. Veronika Baudyšová Květen 1t - Maminka má svátek - Kabelka Dokonči zdobení maminčiny kabelky. Obtáhni přerušované a tečkované čáry. Veronika Baudyšová Květen 1t - Maminka má svátek - Náušnice Mamince se smíchaly náušnice.

Více

Instrukce pro administrátora

Instrukce pro administrátora nomi Instrukce pro administrátora POTŘEBNÝ PODNĚTOVÝ MATERIÁL: 4 hrací kostky 1 tužka obyčejná volný papír k testu vytvořené sady obrázků I. Počty A) Auta s koly Popis úkolu: V podnětovém materiálu má

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 (0007, 0003) Sada metodických listů: MK 1. stupeň

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Jak pracovat s učebnicí

Jak pracovat s učebnicí Jak pracovat s učebnicí Učebnice je koncipována tak, aby si každý učitel mohl pro své žáky vybrat vhodné aktivity, se kterými bude po určitý časový úsek pracovat. V praxi to funguje tak, že učitel naplánuje

Více

Experimentální výukový plán matematika, výukový celek počítání s velkými čísly, 4. resp. 5. třída

Experimentální výukový plán matematika, výukový celek počítání s velkými čísly, 4. resp. 5. třída Experimentální výukový plán matematika, výukový celek počítání s velkými čísly, 4. resp. 5. třída Výukové cíle určují očekávané výstupy RVP ZV (2010, str. 30) pro výuku matematiky na 1. stupni základní

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4. ročníku při výuce vzorů podstatných jmen Autor: PhDr. Kamila Balharová, Mgr. Jitka Altmanová

Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4. ročníku při výuce vzorů podstatných jmen Autor: PhDr. Kamila Balharová, Mgr. Jitka Altmanová Příklad výukové aktivity k vybrané minimální doporučené úrovni pro úpravy očekávaných výstupů Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Podstatná jména a jejich vzory Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh / učivo: Sestavení životopisu, vyplnění dotazníku, čtení s porozuměním, orientace v textu JK 32-DUM

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Symboly našeho státu. Najdeš vlajku naší země? Nech "odlétnout" vlajky, které nám nepatří. Úvod. ymboly našeho stá. Jaké má barvy naše vlajka?

Symboly našeho státu. Najdeš vlajku naší země? Nech odlétnout vlajky, které nám nepatří. Úvod. ymboly našeho stá. Jaké má barvy naše vlajka? ymboly našeho stá Materiál pro výukovou oporu zpracovaný v rámci projektu Informační a komunikační technologie proti bariérám Výuková opora č. 3 výukový materiál Název: Symboly našeho státu Autor: Mgr.

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Výsledky vzdělávání ve ČG

Výsledky vzdělávání ve ČG Výsledky vzdělávání ve ČG Co je výsledkem vzdělávání v ČG? Přemýšlivý a nezávislý celoživotní čtenář Jak poznáme přemýšlivého a nezávislého celoživotního čtenáře? (1) Má pozitivní prožitky spojené s četbou

Více

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci Matematika čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami Metodický materiál k interaktivní prezentaci vytvořený v rámci projektu "ICT proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá Lekce 6: Úvod roční období V dnešní lekci si budeme o jaru. Jaro je první roční období, přichází po zimě. Na jaře se oteplí, protože naše Země se dostává blíže ke Sluníčku. Sníh roztaje a všude kolem se

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

ZÁZNAMY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

ZÁZNAMY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE ZÁZNAMY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V analýze hodnocených ŠVP bylo nalezeno mnoho příkladů dobré praxe. Pro záměry celého materiálu však byly vybrány ty příklady dobré praxe, které odkazují na rozvoj v rovinách

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Barevné počítání pro předškoláky

Barevné počítání pro předškoláky Barevné počítání pro předškoláky Barevné počítání pro předškoláky 2 / 28 Rozvoj a výchova dětí Předškoláci.cz Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro předškoláky? Aby byla volně a zdarma

Více

2 HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 1 - METODICKÁ PŘÍRUČKA 1. Rodina sociální učení. 2. Školka sociální učení

2 HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 1 - METODICKÁ PŘÍRUČKA  1. Rodina sociální učení. 2. Školka sociální učení METODICKÁ PŘÍRUČKA 1. Rodina sociální učení 2. Školka sociální učení Cíl: Pojmenovat členy rodiny Úkol: Vybarvit členy své rodiny a pojmenovat je Děti vybarví jen ty postavy, které tvoří jejich rodinu.

Více

Název: Co všechno poskytuje les

Název: Co všechno poskytuje les Název: Co všechno poskytuje les Téma: Využití lesa, jak se využíval les v minulosti, stará řemesla Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Výukové materiály Předmět (obor): prvouka,

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: VY_12_INOVACE_1A_Čtení _na_1.stupni Název DUM: VY_12_INOVACE_1A_10_Devět Vyučovací předmět: Český

Více

VY_12_INOVACE_ČT_I/2.22

VY_12_INOVACE_ČT_I/2.22 Kód DUM: Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_12_INOVACE_ČT_I/2.22 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 /

Více