Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě"

Transkript

1 Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy CZ.1.07/1.1.00/ Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2012

2 Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Odborné vedení klíčové aktivity: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.; doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Autorský kolektiv publikace: PhDr. Ing. Zuzana Maňourová; Mgr. Věra Vykoukalová; Mgr. Marie Bártová; Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Posuzoval: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc. PedF UK v Praze, 2012 Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy CZ.1.07/1.1.00/ Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2012 ISBN

3 METODIKA K DIAGNOSTICE A EVALUACI 1. ÚVOD Vážení pedagogové, dostává se Vám do rukou materiál, jehož cílem je zmapovat úroveň rozvoje jazykových a čtenářských kompetencí Vašich žáků. Tento evaluační materiál tedy slouží jako jeden z diagnostických nástrojů, jehož prioritou je: a) zjistit úroveň stávajících pregramotnostních dovedností žáka a nastínit jeho vztah ke čtení a čtenářství na začátku školního roku (tedy při nástupu školní docházky). b) sledovat dále průběh vývoje žákových schopností a dovedností v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti v období jednoho školního roku (1. ročníku). c) posloužit jako ukázkový materiál, jež nastiňuje nový pohled na výuku počátečního čtení a psaní, a to prostřednictvím sledovaných rovin (v rámci úkolů, které žáci plní) a odkazuje na nové přístupy a cíle výuky počátečního čtení a psaní. Slouží tedy současně jako materiál, z něhož by bylo možné v budoucnu čerpat nápady a inspiraci pro vlastní práci. Je důležité upozornit na to, že celý materiál si rozhodně neklade za cíl porovnávat vzájemně úroveň čtenářských dovedností jednotlivých žáků! Obsah a náplň všech diagnostických materiálů (pracovní listy, dotazníky, listy pro záznam četby) vychází (v rámci projektu) z výstupů 1. pracovní skupiny, jejímž úkolem bylo vytvořit obecný materiál, který by mohl být aplikován jako základní hodnotící nástroj k hodnocení ŠVP z hlediska zahrnutí a uplatňování čtenářské gramotnosti v oblasti. Při tvoření toho materiálu vycházela pracovní skupina č. 1 z definice pojmu čtenářská gramotnost (dále jen ČG), který by rozpracován do 7 rovin. Každá z rovin pak byla dále rozpracována do jednotlivých kritérií, jejichž obsah byl přesně vymezen příslušnými indikátory. Tyto indikátory se tak staly klíčovým ukazatelem následné srovnávací analýzy námi stanovených požadavků na ČG a uváděných požadavků jednotlivých ŠVP. Protože tento materiál vymezuje základní požadavky (ale i specifika) rozvíjení čtenářské gramotnosti v jednotlivých ročnících 1. stupně základní školy, byl následně použit také jako výchozí materiál při stanovování požadavků čtenářských dovedností žáků, tedy při tvorbě hodnotících pracovních listů a pro vytvoření dotazníků. Při tvorbě těchto diagnostických materiálů jsme se snažili danými úkoly naplnit obsahy jednotlivých indikátorů v dané rovině. Pracovní skupina (1) vymezila požadavky na rozvíjení čtenářské gramotnosti (čtenářských dovedností) pro 1. ročník do těchto rovinách: 1. technika čtení a psaní 2. vztah ke čtení 3. porozumění textu 4. vysuzování 5. metakognice 6. sdílení 7. aplikace CZ.1.07/1.1.00/

4 Vývoj dovedností každého žáka 1. ročníku bude v průběhu celého školního roku hodnocen v těchto oblastech: 1. Technika čtení a psaní, 2. Vztah ke čtení, 3. Porozumění textu, 4. Vysuzování, 7. Aplikace. Do evaluace nebyly zahrnuty oblast 5 (Metakognice) a oblast 6 (Sdílení), a to z důvodu víceméně organizačních protože hodnocení bude probíhat především formou pracovních listů a dotazníků (tedy písemnou), zachytit tuto rovinu se jeví v období 1. ročníku jako problematické a spíše nereálné. Neznamená to ovšem, že by se těmto oblastem neměla věnovat ve výuce pozornost. Vyznačené roviny byly vymezeny pro všechny ročníky 1. vzdělávacího období RVP. Toto vymezení by se mohlo zdá na první pohled poněkud netradiční (možná náročné), a to vzhledem k pojetí výuky v 1. ročníku, kdy z hlediska rozvíjení čtenářských kompetencí bylo doposud prioritou rozvíjet především dovednost techniky čtení a psaní jako nezbytné podmínky nabývání vyšších úrovní čtenářských dovedností (koresponduje s obsahem 1. roviny). Rozvoj dovedností v dalších rovinách byl však ponecháván na později, tedy do vyšších ročníků. V současné době, kdy se v pedagogických kruzích otevírají diskuze na téma čtenářské gramotnosti a hledají se různé možnosti, jak řešit stávající stav propadu dovedností českých žáků v této oblasti a změnit jejich spíše nezájem o čtení a čtenářství, se začíná také mluvit o zásadní proměně pohledu na výuku počátečního čtení a psaní. Z hlediska pozitivních změn v rozvíjení čtenářských kompetencí se uvažuje o proměně přístupu k tradičním formám výuky především ve smyslu uplatňování poznatků z konstruktivisticky orientované pedagogiky, tzn. rozvíjet (v rámci tradičních metod a přístupů) vyšší čtenářské dovednosti (čtení s porozuměním, vysuzování, aplikace, schopnost metakognice atd.), již u žáků mladšího školního věku, tedy žáků 1. ročníku. Materiál byl vytvořen ve dvou základních verzích: 1. pro evaluaci žáků, učících se analytickou-syntetickou metodou 2. pro evaluaci žáků, kteří jsou vyučováni genetickou metodou. Oba materiály (pracovní listy) jsou obsahově téměř totožné; listy korespondující s genetickou metodou užívají pro 1. a 2. hodnotící období (1. pololetí) výhradně velká tiskací písmena (hůlkové písmo). Variované jsou také ty typy úkolů, které pracují se slabikami. Třetí hodnotící období (leden únor) považujeme za tzv. přechodové, takže se v listech objevují rovněž texty psané malým tiskacím písmem (vždy ale v návaznosti na text psaný velkými tiskacími písmeny). 2. PRACOVNÍ POSTUP PRÁCE S DIAGNOSTICKÝMI NÁSTROJI 2.1 Obecná charakteristika principu práce s materiály Celý školní rok je rozdělen do pěti hodnotících období, přičemž každé období zahrnuje 3 4 pracovní listy, které žák v průběhu daného období (podle časového doporučení v záhlaví pracovního listu) bude zpracovávat. Uvědomujeme si, že možnost hodnotit dané roviny se odvíjí od dovednosti ovládat základy techniky čtení a psaní. Proto je evaluace rozvoje žákových dovedností v dalších rovinách do doby, než bude zvládat čtení a psaní ošetřena tak, že vždy jeden pracovní list z každého období je zaměřen na aktivní poslech (texty, které učitel bude předčítat, jsou uvedeny v Příloze). Vychází tedy z textu, který přečte žákům učitel, přičemž žáci následně plní úkoly v daném pracovním listě, které jsou koncipovány tak, aby hodnotily žákovu úroveň dovedností také v dalších rovinách. Aktivní poslech má tak význam především v obdobích (září - říjen; listopad prosinec), kdy žák ještě neovládá techniku čtení a psaní natolik, aby mohl plnit úkoly, jejichž záměrem je hodnotit další (vyšší) čtenářské úrovně. Texty pro aktivní poslech jsou uvedeny v příloze. CZ.1.07/1.1.00/

5 Uvědomujeme si dále, že ideální stav by byl, kdyby každý z pracovních listů zahrnoval úkoly, které by hodnotily úroveň žákových dovedností v každé z hodnocených pěti rovin a tyto úkoly by byly rovnoměrně zastoupeny v každém z listů průběhu všech pěti hodnotících obdobích. Vzhledem k výjimečnosti a atypičnosti prostředí 1. ročníku, kdy že žáci teprve nabývají technických dovednosti číst a psát, převažují v 1. a 2. období (tedy období 1. pololetí) úkoly hodnotící (a rozvíjející) spíše úroveň v rovině Technika čtení a psaní jako dovednosti nezbytné k plnění úkolů mapujících dovednosti v dalších rovinách. Jak již bylo uvedeno, možnost sledovat rozvoj dovedností také v dalších rovinách je vždy ošetřena vložením aktivity zaměřené na poslech a následným plněním úkolů, které nevyžadují znalost písmen a ovládání ortografických pravidel (tedy ovládání sluchové a zrakové analýzy a schopnost přiřadit k dané hlásce správné písmeno a opačně). Uvědomujeme si také složitost požadavku vytvořit univerzální pracovní listy, které by svým obsahem korespondovaly s výukovými materiály používanými v dané třídě, a to vzhledem k rozmanitosti používaných výukových materiálů i různých postupů, jako je např. sled nově zaváděných písmen v slabikářích (Živých abecedách) z různých nakladatelství, a to v rámci analyticko-syntetické metody. Tato skutečnost platí také v případě výuky genetickou metodou, kdy každý učitel může variovat učební materiály i metodické a didaktické postupy. Při tvoření pracovních listů jsme se snažili zkoordinovat naše postupy s materiály z nakladatelství Nová škola a Alter, přičemž některé úkoly se mohou zdát, vzhledem ke školním dovednostem většiny žáků v daném období, poněkud náročnější. Tento typ nadsazených úkolů se vyskytuje z důvodu reflektování dovedností těch dětí, které získaly gramotnostní základy již v předškolním věku; dále ukazuje na vývoj schopnosti dětí učit se také mimo prostředí školy a může se tak stát cenným podkladem pro sledování vývoje dovedností žáka nabývat gramotnosti, používat vlastní strategie atd. 2.2 Pracovní listy Pracovní listy jsou uspořádány do pěti souborů. Každý soubor čítá několik pracovních listů, které jsou vytvořené pro různá časová období v rámci hodnotícího období. Ke každému z pracovních listů, které bude žák zpracovávat, byl vytvořen odpovídající pracovní list pro učitele. Pracovní list pro učitele zahrnuje: Úkoly korespondující s úkoly v pracovním listě žáka Pokyny pro zadávání každého z úkolů Správné řešení daného úkolu Pětiúrovňové hodnotící škály (A E) Pracovní listy pro žáky obsahují: Jednotlivé úkoly Okénko pro evaluaci učitele u každého z úkolů (označeno symbolem sovy) Okénko pro autoevaluaci žáka u každého z úkolů (se symboly třech smajlíků) Pracovní listy pro každé období zahrnují 2 základní typy listů: A. 1 sadu listů hodnotící úroveň v jednotlivých rovinách na základě aktivního poslechu žáka B. 1-3 sady listů hodnotících úroveň v jednotlivých rovinách, který vychází z dovedností zahrnutých v rovině technika čtení a psaní Pozn. ad A. Úkoly, které následně žák plní, vycházejí z textu, který v úvodu vyučovací jednotky přečte žákům učitel. Texty byly voleny tak, aby umožňovaly další práci s textem a aby tato práce naplňovala záměr diagnostiky žákových dovedností v jednotlivých rovinách. CZ.1.07/1.1.00/

6 2.2.1 Pracovní listy pro učitele jako součást metodiky Pokyny pro zadávání každého z úkolů jsou uvedeny vždy před daným úkolem a označeny rámečkem (vloženy do rámečku). V období 1. pololetí zadání každého z úkolu přečte žákům učitel (formu zadání může upravit podle potřeb avšak bez nápomoci žákům řešit daný úkol, přičemž se snaží zadat úkol žákům co nejsrozumitelněji, popř. zadání zopakovat žákům také individuálně). Volbu způsobu zadávání jednotlivých úkolů z hlediska doporučeného časového sledu přizpůsobuje učitel prostředí třídy, tzn., že si volí podle např. momentální učební situace, náročnosti pracovního listu, počtu plněných úkolů v rámci jednoho listu atd. V 2. pololetí si u vybraných úkolů přečte zadání žák samostatně, bez pomoci učitele (způsob zadávání úkolů je uveden v rámečku před každým z úkolů). Učitel dopředu upozorní na ty úkoly, u kterých si žák přečte sám zadání. Způsob zadávání úkolů: a) Úkoly může zadávat postupně (poté, co žáci splní předcházející úkol), přičemž tempo přizpůsobuje většině žáků (k žákům pracujícím pomalejším tempem přistupuje pak individuálně). b) Zadání všech úkolů může objasnit na začátku práce s pracovními listy a pak reagovat na individuální dotazy a potřeby žáků. c) Žák si přečte zadání úkolu sám, přičemž učitel dopředu žákům tyto úkoly ukáže. Žáci si je mohou (samostatně zvolenou nebo učitelem navrhnutou značkou) vyznačit v pracovním listu. Informace o způsobu zadávání jednotlivých úkolů je uvedena v rámečku nad každým z úkolů. Doporučená doba pro práci s pracovním listem (včetně zadávání úkolů) je 45 minut (jedna vyučovací jednotka). Z pilotování ve třídě základní školy vyplynulo, že v délce doby potřebné k plnění úkolů můžeme sledovat významné rozdíly, proto doporučujeme, aby si učitel připravil další, spíše oddychový program pro žáky, kteří pracovní list odevzdají (např. práce s vlastní knihou, kreativní činnosti atd.). Forma učitelovy pomoci a podpory žáka v průběhu plnění úkolů by se měla odehrávat pouze v rovině objasňování zadání daného úkolu (učitel již nepomáhá žákovi daný úkol splnit). Správné (ideální řešení) daného úkolu je uvedeno u každého z úkolů v rámečku Pokyny pro zadávání úkolů. Práce s hodnotícími škálami Ke každému z úkolů je uvedena pěti úrovňová hodnotící škála (označena velkými tiskacími písmeny A E), kde je v každé úrovni popsaná kvalita, kterou žák naplňuje v daném úkolu. Úroveň označená jako A znamená, že žák dosáhl při plnění úkolu maximum v rámci požadované kvality; úroveň označená písmenem E signalizuje, že žák v rámci požadované kvality úkol nesplnil v žádné ze sledovaných oblastí, anebo že se úkol nepokusil splnit. Uvědomujeme si, že by bylo velice obtížné, jak pro nás, tak i pro učitele, kdybychom měli popsat všechny možnosti dosahované kvality, které se mohou v pracích žáků při plnění daných úkolů vyskytnout. Při výběru příslušné úrovně kvality, kterou žák při plnění daného úkolu dosáhl, se tedy učitel řídí popisem kvality dané úrovně, jež se nejvíce přibližuje dosaženého výkonu žáka. Výkon žáka porovnává také se správným řešením úkolu (uvedeno v rámečku zadání úkolu). Úroveň dosažené kvality (prezentovanou jedním z písmen hodnotící škály A E) zapíše učitel do příslušného okénka (se symbolem sovy), které je uvedeno pro hodnocení každého z úkolů v pracovním listu žáka. Dále každou z dosažených úrovní (A E) zapíše do souhrnné hodnotící tabulky do příslušného okénka pro dané období a hodnocenou rovinu. CZ.1.07/1.1.00/

7 Způsob záznamů do hodnotící tabulky Učitel si vede záznamy o dosažených úrovních v jednotlivých úkolech pracovního listu žáka tak, že výsledky zaznamenává do souhrnných hodnotících tabulek. Každý žák má vlastní soubor hodnotících tabulek, kde jsou rozepsána čísla jednotlivých úkolů a současně jsou tyto úkoly roztříděné podle oblastí. Učitel se orientuje podle čísla úkolu (shodují se vždy číselné označení úkolu na pracovním listu žáka, pracovním listu učitele, s číselným označením úkolu v tabulce), přičemž číselný kód u každého úkolu znamená: 1. číslo je hodnocené období, 2. číslo je pořadí pracovního listu v daném období a 3. číslo je označení daného úkolu. (Např znamená úkol ve 4. hodnotícím období (březen duben), 2. evaluační list, 5. úkol na daném listě) Pracovní listy pro žáky Žáci pracují s pracovními listy dle výše popsaných instrukcí. Pracovní listy pro žáky obsahují záhlaví, které vyplňuje učitel (jméno žáka poznamená do pravého okraje listu, datum vypracování). Učitel může také po odevzdání pracovního listu zaznamenat (např. na konec pracovního listu nebo do záhlaví listu) délku doby trvání práce žáka. Pracovní listy dále zahrnují úkoly, které žáci v průběhu vyučovací jednotky plní (způsob zadávání a práce s úkoly viz výše). Pod každým z úkolů je uvedeno Hodnocení příslušné sledované roviny ve dvou stupních: a) Evaluace kvality vypracovaného úkolu (porovnání hodnotící škály uvedené pod každým z úkolů v metodických listech pro učitele se skutečným žákovým výkonem) symbol sova a okénko: b) Autoevaluace žáka (využívá 3 smajlíky) Ad a) učitel do okénka zapíše vyhodnocenou úroveň, kterou žák dosáhl v daném úkolu; Ad b) slouží k autoevaluaci žáka, kdy žák výběrem ze tří symbolů se snaží vyjádřit vlastní vnímání obtížnosti úkolu. Žák vybarví, či zakroužkuje příslušný symbol (dá do barevného rámečku atd.), záleží na dohodě mezi učitelem a žáky. V září učitel seznámí s žáky s významy jednotlivých hodnotících symbolů; doporučujeme, aby učitel význam každého ze symbolů zopakoval na začátku každé vyučovací hodiny, kdy žáci budou s listy pracovat. Významy symbolů: Úkol byl pro mě lehký nenáročný, myslím, že jsem neměl(a) potíže úkol splnit. Úkol jsem plnil(a) s menšími obtížemi, úkol nebyl úplně jednoduchý, myslím si, že se mi podařilo jej částečně splnit. Úkol byl pro mě obtížný, náročný, nepodařilo se mi jej splnit. (Symboly by měly vystihovat 3 odlišné situace, a to situaci, kdy žák nepociťuje úkol jako náročný; situaci, kdy žák cítí jisté obtíže, přesto se úkol pokusí splnit; situaci, kdy se žák cítí bezradně, nedokáže úkol splnit, nerozumí zadání úkolu). Popsané varianty významů jednotlivých symbolů jsou definované spíše pro učitele, učitel by pak měl zvolit co nejpřiměřenější způsob (přičemž bude vycházet z konkrétní situace ve třídě), aby jednotlivé varianty žákům přiblížil a popsal. CZ.1.07/1.1.00/

8 U některých úkolů je hodnoceno několik rovin současně (např. Technika čtení a psaní a Čtení s porozuměním). V takovém případě, pro zjednodušení, se žák v autoevaluaci vyjadřuje k celkové obtížnosti daného úkolu ve všech rovinách současně použije pouze jednu sadu hodnotících smajlíků. Učitel však hodnotí samostatně obě hodnocené roviny (použije např. dvě hodnotící škály a vyplní tedy dvě okénka pod daným úkolem v pracovním listě žáka). 2.3 Práce s dotazníky Dotazníky jsou zacíleny na skupinu rodiče dětí a jejich smyslem je zmapovat prostředí (ve smyslu literárně podnětného prostředí) rodiny dítěte. Dotazník má učiteli poskytnout určité informaci k vytvoření si představy o tom, v jakém prostředí se dítě pohybuje, jaký je vztah ke čtenářství jeho rodičů, jak často jsou děti konfrontovány s literaturou, jakým způsobem rodiče s dítětem pracují, jaké používají čtenářské strategie a na jaké čtenářské kompetence se spíše zaměřují a dále je rozvíjejí. O způsobu vyplnění dotazníků a vysvětlení evaluačního záměru bude učitel rodiče informovat na úvodní schůzce k projektu. Rodičům také představí práci se Záznamy četby a objasní jejich význam (viz Způsob vedení záznamového archu). 2.4 Práce se záznamy četby Žák si zaznamenává pravidelně svoji četbu do záznamového archu. Záznamy o četbě se tak stávají součástí žákova portfolia. V 1. ročníku půjde spíše o mimoškolní aktivitu, kterou bude žák dělat společně s rodiči. Protože v období 1. pololetí většina žáků nebude ještě natolik čtenářsky erudována, budou si žáci zaznamenávat četbu, kterou přečetli s rodiči. Žáci, kteří jsou čtenáři již v předškolním věku, zaznamenávají knihy, které přečetli sami a knihy, které přečetli s dospělými. Vedení si záznamů o četbě je jednou ze stěžejních aktivit, které má seznamovat žáky s literaturou a motivovat je pro čtení. Žáci proto pravidelně prezentují svoji četbu před ostatními žáky (více v kapitole Obecné metodiky Vztah ke čtení) a v záznamovém archu hodnotí pomocí tří symbolů (smajlíků): A. Osobní vztah k přečtené knize (Jak se mi kniha líbila): Kniha se mi líbila, zaujala mě, mohu ji doporučit.atd. Kniha mě moc nezaujala, nelíbilo se mi, vadilo mi, očekával jsem. atd. Kniha se mi nelíbila, nedočetl(a) jsem ji apod. B. Způsob a kvalitu žákovy prezentace: prezentace se mi podařila, mám z ní dobrý pocit, knihu jsem představil(a) podle svých představ, kniha ostatní spolužáky zaujala, podařilo se mi odpovídat na všechny dotazy ostatních atd. prezentace se mi podařila jen v některých z bodů, příště bych měl(a) zlepšit nejsem spokojen(a) s tím, jak jsem knihu představil(a) Učitel rozdá dětem záznamové archy, kdykoliv si děti o ně požádají, anebo založí dětem prázdné archy do jejich portfolia, aby je děti měly stále k dispozici. List záznamového archu kopíruje z metodiky. Způsob vedení záznamového archu: CZ.1.07/1.1.00/

9 LIST ZÁZNAMU O ČETBĚ NEBO POSLECHU (portfolio) Knihu četl nebo poslouchal:... (podpis žáka) Jméno autora:..(pomohou vyplnit rodiče) Název knihy:.(pomohou vyplnit rodiče) Měsíc: (může být uvedeno datum, kdy přesně dítě s knihou pracovalo; pomohou rodiče) OBRÁZEK: Žák se bude v prvním pololetí vyjadřovat pouze obrázkem, obrázek ale již od začátku může doplňovat pokusy o vlastní text (spíše hůlkovým písmem) popis obrázku, jméno postavy atd. (pomoc a zapojení rodičů) Moje hodnocení - Jak se mi kniha líbila: (žák vybírá ze tří symbolů smajlíků) Chci vyprávět o knize (představit knihu) ostatním : ANO NE (žák zakroužkováním možnosti dává na vědomí, jestli chce danou knihu představovat prezentovat před ostatními) Svoji knihu jsem představil představila ostatním: (datum, dopíše žák s pomocí rodiče, učitele) Představení knihy se mi podařilo pomocí tří symbolů (smajlíků). Seznam příloh: 1. Dotazník pro rodiče 2. List záznamu o četbě 3. Tabulky pro záznam hodnocení 4. V. Sutějev: Pod hříbkem 5. V. Sutějev: Který je to pták? 6. O. Sekora: Jak to u nás vypadá 7. V. Čtvrtek: Jak si ji veverka Barka odnesla do hnízda CZ.1.07/1.1.00/

10 1. Hodnotící období (září říjen) CZ.1.07/1.1.00/

11 Období: září - říjen (1) Pracovní list - 1. ročník Evaluační záměr: Zjišťování schopnosti aktivního poslechu (čtení s porozuměním, vysuzování). Okrajově posuzování schopnosti zvládat atributy techniky čtení a psaní, rozvíjet schopnosti užívat tyto činnosti funkčně, vlastní kreativita žáka. Datum: (doporučeno poslední týden v září 1. týden v říjnu, tedy v době, kdy se děti prostřednictvím Živé abecedy seznámily již se souhláskami M, L, S) Instrukce pro učitele: Učitel přečte tento text. Důraz klade na věty, které jsou zvýrazněny. Text přečte nejméně dvakrát. Upozorní žáky, aby věnovali poslechu dostatečnou pozornost, protože budou následně plnit úkoly, které souvisejí s textem. Učitel postupně zadává žákům jednotlivé úkoly, které jsou zapsané v manuálu, přičemž respektuje pracovní tempo všech žáků. Poznámka: Text (v upravené formě) je také uveden v žákovských pracovních listech. Žáci se tak seznamují s formální stránkou psaného textu, mohou např. sledovat řádky, hledat slova - písmena, která již umějí přečíst; číst sami text, pokud již umí číst atd. Instrukce pro žáky: Pozorně poslouchejte text, který vám přečtu. Budete dále plnit úkoly, které souvisí s textem (slovo text může nahradit slovem vyprávění ). Text: Honzík s Baruškou jsou kamarádi. A nejen to, chodí do stejné třídy, a dokonce spolu sedí v jedné lavici. Obě děti totiž mají rády pejsky. Honzík dostal nedávno od babičky k narozeninám štěňátko. Pojmenoval ho Lup. Baruška má také pejska. Jmenuje se Sam. Sam už je ale dospělý pes. Děti si o svých pejscích nejen povídají, ale chodí s nimi společně na procházky do nedalekého parku. Pes Sam je pěkný nezbeda. Má rád, když mu Barunka hází dlouhé, silné větve. Každou větev pak Barunce s radostí přinese. Zato Honzíkův Lup ještě tolik síly nemá, a tak mu Honzík hází malý červený míček. Honzík našetřil peníze a koupil svému pejskovi krásný modrý obojek. Teď se mu Lup nikam neztratí. LUP SAM Instrukce pro žáky: Na obrázcích vidíš dva pejsky. Rozhodni, který z pejsků je Honzíkův Lup a který je Barunčin Sam. Jména obou pejsků máš napsaná v rámečku. Obě jména si pozorně přečti a napiš (opiš) pod obrázky. Správné řešení: U obrázku malého pejska bude napsané slovo LUP; u obrázku velkého psa bude napsané slovo SAM. Slova opsal správně: nevynechal písmena, dodržel správný tvar písmen Pozorný (písmena poslech nejsou s porozuměním: zrcadlově obrácená, nechybí žádný z fragmentů písmen) CZ.1.07/1.1.00/

12 1.1.1 Pozorný poslech s porozuměním A. Správně zapsal slova pod obrázky (za správně se považuje i zápis, kde např. chybí některé z písmen, ale je jasné, že žák dokáže správně přiřadit jméno pejska). E. Chybně zapsal slova pod obrázky (za chybně se považuje také, pokud zápis chybí). Poznámka: nehodnotí se technická kvalita zápisu (tolerují se chybějící písmena ve slově, zrcadlově otočné tvary písmen, nepřesný tvar písmene) Technika čtení a psaní A. Správně opsal slova a přiřadil ke správnému obrázku. B. Slova opsal s chybou, ale jsou (díky předloze) identifikovatelné. C. Identifikovatelné je pouze jedno ze slov (slova jsou správně přiřazená). D. Slova opsal správně, ale chybně přiřadil (buď neporozuměl textu, nebo slova nepřečte). E. Slova nejsou identifikovatelné, anebo zápis pod obrázky chybí. Instrukce pro žáky: Pamatuješ si, co jsme se o pejscích dozvěděli? Každý z pejsků si rád hraje. Vzpomeneš si, s čím si rád hraje Lup a s čím Sam? Domaluj ke každému z pejsků to, s čím si myslíš, že si rád hraje. Správné řešení: U obrázku psa SAMA dokreslil větev; u obrázku psa LUPA dokreslil míček Pozorný poslech s porozuměním A. Správně umístil oba obrázky (SAM větev, LUP červený míček). B. Správně umísti oba obrázky, ale nezachytil barvu míčku (např. LUP modrý míček). C. Přehodil obrázky (SAM míček, LUP větev). D. Správně umístil jeden z obrázků (např. SAM větev, ale LUP kost). E. K obrázkům pejsků namaloval jiné předměty, nebo ponechal bez prázdné. Instrukce pro žáky: O kterém z pejsků si myslíš, že je silnější (má více síly). Okolo pejska udělej červenou pastelkou kolečko (rámeček, plot ) Správné řešení: Označen bude obrázek většího psa (SAM) Vysuzování A. Správně označil pejska SAMA. E. Nesprávně označil pejska LUPA, nebo neoznačil žádný obrázek. Instrukce pro žáky: Vzpomeneš si, který z pejsků dostal od svého páníčka nový obojek? Jakou barvu měl tento obojek? Vybarvi pejskovi nový obojek a použij správnou barvu. Správné řešení: Vybarví LUPOVI modrý obojek Pozorný poslech s porozuměním: A. Správně označil pejska LUPA a nakresli mu modrý obojek. B. Označil pejska LUPA a namaloval mu obojek jiné barvy. C. Označil nesprávně pejska SAMA, ale namaloval mu modrý obojek. D. Označil nesprávně pejska SAMA a namaloval mu obojek jiné barvy, než modré. E. Nenamaloval obojek žádnému z pejsků. CZ.1.07/1.1.00/

13 Instrukce pro žáky: Četli jsme si krátký příběh o dvou dětech a jejich pejscích. Nakresli, jak si myslíš, že SAM a LUP vypadali. Při kreslení si vzpomeň, co o každém z pejsků víš. Ke každému pejskovi zkus také přimalovat jeho páníčka. Pod každého z pejsků znovu zapiš jejich jména. Nevadí, když psát ještě tak dobře neumíš. Prostě to jen zkus. Kdyby sis nevěděl rady, tak stačí obrázek. Správné řešení: Na obrázku bude namalovaný LUP (štěně), SAM (dospělý pes). LUP bude mít modrý obojek. Ke každému z pejsků bude přiřazeno jeho jméno. U každého pejska nakreslí jeho majitele obrázku SAMA obrázek holčičky (Baruška), k obrázku LUPA obrázek chlapce (Honzík). Žáci mohou domalovat také míček a větev a zapsat jména dětí (schopnost psát učitel zaznamená do hodnotících listů do okénka poznámka ). SAM A LUP Aplikace A. Obrázky obou pejsků odpovídají skutečnosti a jsou pod nimi uvedeny správně jména. Správně přiřazeny obrázky obou dětí. B. a) Obrázky obou pejsků odpovídají téměř skutečnosti (může chybět např. obojek); jména pejsků jsou uvedena nebo naznačena. Správně přiřazeny obrázky obou dětí. b) Obrázky obou pejsků odpovídají skutečnosti, jsou správně přiřazeny obrázky dětí, ale pod obrázky pejsků jsou nesprávně zapsána jejich jména, anebo jména pejsků chybí. C. a) Obrázky pejsků neodpovídají skutečnosti (např. pejsky nelze rozlišit atd.), jména pejsků (LUP, SAM) jsou nesprávně uvedena nebo chybí. Správně přiřazeny obrázky obou dětí. b) Obrázky pejsků odpovídají skutečnosti. Prohozeny jsou postavy dětí, anebo děti nejsou domalovány. D. Obrázky pejsků neodpovídají skutečnosti a jména pejsků (LUP a SAM) nejsou uvedena, ani naznačena. Prohozeny jsou postavy dětí, anebo děti nejsou domalovány. E. Obrázky pejsků, ani dětí neodpovídají skutečnosti; úkol se nepokusil splnit. Poznámka: Žáci mohou při plnění úkolu využívat obrázky z pracovního listu, tím dokazují schopnost funkčně pracovat s textem. Na tuto možnost je učitel dopředu neupozorňuje! Učitel může, pro lepší rozlišení Honzíka a Barušky v obrázcích dětí, navrhnout, aby chlapec byl spíše v např. modrém oblečení atd. CZ.1.07/1.1.00/

14 Období: září říjen (2) Pracovní list 1. ročník Evaluační záměr: Zjišťování úrovně v dovednosti čtení, tj. schopnosti fonematické a vizuální analýzy a syntézy, schopnosti korespondence grafém foném. Zjišťování schopnosti uplatnit vlastní čtenářskou strategii, která pomůže k rozpoznanému obrázku rozluštit významově adekvátní slovo, a to např. podle náslovné hlásky, délky slova, známých grafémů atd. Datum: (doporučeno týden v říjnu) Instrukce pro žáky: K symbolu srdíčka namaluj sebe a pod obrázek zkus napsat svoje jméno. Správné řešení: Zapsal ortograficky korektně svoje jméno (nevynechal nepřidal žádné z písmen, všechna písmena ve správném tvaru) Technika čtení a psaní A. Správně zapsal svoje jméno (zvolil si typ písma). B. Zapsal svoje jméno s drobnou chybou (chyba v diakritice). C. Zapsal svoje jméno tak, že lze jméno identifikovat (chybí některé z písmen; písmena jsou tvarově nekorektní; přebývají písmena). D. Zapsal svoje jméno, ale skutečnosti odpovídá pouze počáteční písmo (náslovný grafém). E. Jméno nelze identifikovat, anebo se úkol nepokusil splnit. Poznámka: Cílem aktivity je zjistit, nakolik žák je obeznámen s písmem, přestože splnění úkolu není ukazatelem, že žák zná písmena a ovládá pravidla ortografického skladu. Přesto se dovednost zapsat svoje jméno hůlkovým písmem považuje za základní dovednost, kterou žáci nabývají již v předškolním věku. Rozvoj této dovednosti se bude sledovat ve vývoji, tedy bude úkolem také v pracovních listech pro další období. Pokud žák zapsal také své příjmení, uvede tuto skutečnost učitel do hodnotícího listu do okénka poznámka. Instrukce pro žáky: Na pracovním listě u obrázku trojúhelníku máš na řádku napsaná slova. Jsou to jména domácích zvířat. To jsou ta zvířátka, která chováme doma, na dvorku nebo v maštali. Zkus jednotlivá slova přečíst (rozluštit) a spojit s obrázkem zvířátka. Správné řešení: Propojil každé slovo s odpovídajícím obrázkem. CZ.1.07/1.1.00/

15 PES KOČKA TELE KŮŇ KOZA SELE OVCE SLEPICE Technika čtení a psaní A. Správně propojil všechna slova s obrázky zvířat. B. Správně propojil 4-6 slov s obrázky zvířat. C. Správně propojil 3 slova s obrázky zvířat. D. Správně propojil 2 slova s obrázky zvířat. E. Nepropojil správně ani jedno ze slov, anebo se nepokusil úkol splnit. Poznámka: Žák v tomto období by měl přečíst slova SELE, TELE, PES. U slov OVCE, SLEPICE může použít strategii rozpoznání tzv. náslovné hlásky (O, S), v daném období již zavedenou (Živá Abeceda) a propojení s odpovídajícím obrázkem. Rozpoznání další 3 slov již vyžaduje znalosti nad rámec doposud probraného učiva, ale může sloužit jako ukazatel úrovně individuální gramotnosti žáka. CZ.1.07/1.1.00/

16 2. Hodnotící období (listopad prosinec) CZ.1.07/1.1.00/

17 Období: listopad - prosinec (1) Pracovní list - 1. ročník Evaluační záměr: Zjišťování stupně rozvoje techniky čtení, tj. schopnosti fonematické a vizuální analýzy a syntézy, schopnosti korespondence grafém foném. Zjišťování schopnosti uplatnit vlastní čtenářskou strategii, která pomůže např. rozluštit významově adekvátní slovo, a to např. podle náslovné hlásky, délky slova, známých grafémů atd. Datum: (doporučeno 3. týden v listopadu) Instrukce pro žáky: K symbolu srdíčka napiš svoje jméno (myšleno křestní jméno, pokud žák chce, může zapsat i své příjmení, hodnocení je zaměřeno na správnost zápisu křestního jména) Správné řešení: Zapsal ortograficky korektně svoje jméno (nevynechal nepřidal žádné z písmen, všechna písmena ve správném tvaru Technika čtení a psaní A. Správně zapsal svoje jméno (zvolil si typ písma). B. Zapsal svoje jméno s drobnou chybou (chyba v diakritice). C. Zapsal svoje jméno tak, že lze jméno identifikovat (chybí některé z písmen; písmena jsou tvarově nekorektní; přebývají písmena). D. Zapsal svoje jméno, ale skutečnosti odpovídá pouze počáteční písmo (náslovný grafém). E. Jméno nelze identifikovat, anebo se úkol nepokusil splnit. Instrukce pro žáky: K symbolu hvězdičky namaluj svého kamaráda nebo kamarádku. Pod obrázek se pokus napsat jméno svého kamaráda nebo kamarádky, které jsi namaloval. Jestli si myslíš, že bys to nedokázal a že to nechceš ani zkusit, namaluj jen obrázek. Správné řešení: Zapsal ortograficky korektně jméno kamaráda kamarádky (nevynechal nepřidal žádné z písmen, všechna písmena ve správném tvaru. CZ.1.07/1.1.00/

18 2.1.2 Technika čtení a psaní A. Namaloval obrázek a korektně zapsal jméno kamaráda (nechybí žádné z písmen, dodržena diakritika) B. Namaloval obrázek kamaráda, v zapsaném jménu se objevují drobné chyby v diakritice. C. Zapsal jméno kamaráda tak, že lze jméno identifikovat (chybí některé z písmen; písmena jsou tvarově nekorektní; přebývají písmena) D. Zapsal jméno kamaráda, ale skutečnosti odpovídá pouze počáteční písmo (náslovný grafém) E. Jméno nelze identifikovat, anebo se úkol nepokusil splnit. Instrukce pro žáky: U symbolu kytičky vidíš rámečky se dvěma okénky. V prvním okénku je napsané jedno malé tiskací písmeno. Zkus do druhého okénka napsat velké tiskací písmeno, které patří k malému tiskacímu písmenku. Správné řešení: e E, m M, v V, h H, p P, d D. e m v h p d Technika čtení a psaní A. Správně napsal a přiřadil všechna velká písmena (ve správném tvaru) B. Správně napsal a přiřadil všechna velká písmena, ale s tvarovými odchylkami (např. zrcadlově otočná; chybí některá část fragment písmene atd.) C. Správně napsal a přiřadil 4-5 písmen (jsou rozpoznatelná, mohou se vyskytnout tvarové odchylky) D. Správně přiřadil 2-3 písmena (jsou rozpoznatelná, mohou se vyskytnout tvarové odchylky) E. Nepřiřadil správně žádné z písmen; písmena jsou nečitelná, anebo se úkol nepokusil splnit. Poznámka: Písmena v, h, d nebudou v tomto období ještě zavedena. Cílem této aktivity je zjistit, nakolik je žák obeznámen s malými tiskacími písmeny (nad rámec učiva). Instrukce pro žáky: U symbolu trojúhelníčku je namalovaný obrázek. Pod obrázkem je mřížka s okénky. Do mřížky napiš slovo, které říká, co je na obrázku. Každému písmenku patří jedno okénko. Písmenka vybírej z nabídky písmen. Když ještě některé z písmenek neumíš napsat, nech okénko prázdné. Správné řešení: Slovo BANÁN zapsal do příslušných okének mřížky. Písmena jsou ve správném tvaru. CZ.1.07/1.1.00/

19 N B Á N A Technika čtení a psaní A. Správně doplnil všechna písmena do rámečku, všechna písmena jsou ve správném tvaru. B. Správně doplnil všechna písmena do rámečku, písmena jsou čitelná, některé z písmen je však v nesprávném tvaru (např. zrcadlově otočná; chybí některá část fragment písmene atd.). C. Správně doplnil pouze 4 písmena (za správné se počítá, pokud jsou písmena v mřížce ve správné pozici). D. Správně doplnil pouze 2-3 písmena (za správné se počítá, pokud jsou písmena v mřížce ve správné pozici). E. Správně doplnil pouze 1 písmeno; správně nedoplnil žádné písmeno, anebo se úkol nepokusil splnit. Instrukce pro žáky: Vedle obrázku balónku jsou napsané věty. U každé věty je obrázek. Obrázky budeš vybarvovat, ale nejdříve si zkus přečíst každou z vět. Věta ti řekne, jakou barvou máš na obrázek použít. Pokud větu přečíst ještě neumíš, vybarvi obrázek tak, jak se ti líbí. Správné řešení: Černý pes, bílá kočka, zelená limonáda, žlutý tulipán, modré letadlo. PES JE ČERNÝ. KOČKA JE BÍLÁ. LIMO JE ZELENÁ. TULIPÁN JE ŽLUTÝ. LETADLO JE MODRÉ Čtení s porozuměním A. Správně vybarvil všechny obrázky. B. Správně vybarvil 5 obrázků. C. Správně vybarvil 3-4 obrázky. D. Správně vybarvil 1-2 obrázky. E. Správně nevybarvil žádný z obrázků. CZ.1.07/1.1.00/

20 Období: listopad - prosinec (2) Pracovní list - 1. ročník Evaluační záměr: Zjišťování stupně rozvoje techniky čtení, tj. schopnosti fonematické a vizuální analýzy a syntézy, schopnosti korespondence grafém foném. Zjišťování schopnosti uplatnit vlastní čtenářskou strategii, která pomůže např. rozluštit významově adekvátní slovo, a to např. podle náslovné hlásky, délky slova, známých grafémů atd. Datum: (doporučeno 1. týden v prosinci) Instrukce pro žáky: U symbolu měsíčku jsou obrázky slov. Pod každým obrázkem je rámeček. Každý obrázek vyslovím jako slovo a ty ve slově, které řeknu, spočítáš slabiky a do rámečku namaluješ tolik koleček, kolik je ve slově slabik. Učitel vysloví postupně v odpovídajícím tempu tato slova: lokomotiva, strom, pařez, stůl, židlička, koloběžka. Správné řešení: lokomotiva (5), strom (1), pařez (2), stůl (1), židlička (3), koloběžka (4) Technika čtení a psaní A. Správně určil počet slabik ve všech slovech. B. Správně určil počet slabik v 4-5 slovech. C. Správně určil počet slabik ve 3 slovech. D. Správně určil počet slabik v 1-2 slovech. E. Správně neurčil počet slabik v žádném ze slov, anebo se úkol nepokusil splnit. Instrukce pro učitele: Učitel napíše na tabuli vzor, na kterém žákům předvede i správné označení vybraného (vhodného) slova. Instrukce pro žáky: U symbolu domečku budeš skládat věty. U každého slova nad obrázkem máš tři možnosti slov, jak by věta mohla dál pokračovat. Ze tří možností vyber správné slovo, o kterém si myslíš, že by se k obrázku, a tedy i do věty, hodilo. Okolo slova, které vybereš, udělej modrou pastelkou rámeček. Správné řešení: Pes se lísá. Pila je tupá. Tele se pase. Les je zelený. Auto jede. Sele saje. Vzor (na tabuli) : MOTÝL LÉTÁ PLAVE SEJE CZ.1.07/1.1.00/

METODIKA K ANALÝZE ŠVP

METODIKA K ANALÝZE ŠVP METODIKA K ANALÝZE ŠVP I ÚVOD Pro hodnocení ŠVP z hlediska podpory rozvoje čtenářské gramotnosti byl pracovní skupinou PedF UK 1 vytvořen základní nástroj hodnocení, který vychází z definice pojmu čtenářská

Více

Červen 1t - Svátek dětí - Balónky na sváteční oslavu Spoj tečky, dokresli balónky. Mgr. Marie Balcárková

Červen 1t - Svátek dětí - Balónky na sváteční oslavu Spoj tečky, dokresli balónky. Mgr. Marie Balcárková Červen 1t - Svátek dětí - Balónky na sváteční oslavu Spoj tečky, dokresli balónky. Mgr. Marie Balcárková Červen 1t - Svátek dětí - Kuličky Vyznač trasu, kterou se dostane kulička do dolíku. Červeně zakroužkuj

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Místo, kde žijeme. Domov - adresa

Místo, kde žijeme. Domov - adresa Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Domov - adresa Ročník 3. Anotace Tento pracovní list slouží k tomu,

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ.

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ZAHAJUJEME VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU. POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH:

Více

KONCEPCE DIAGNOSTIKY ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ V PROJEKTU ROZVOJ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ V PROSTŘEDÍ INKLUZIVNÍ ŠKOLY

KONCEPCE DIAGNOSTIKY ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ V PROJEKTU ROZVOJ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ V PROSTŘEDÍ INKLUZIVNÍ ŠKOLY KONCEPCE DIAGNOSTIKY ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ V PROJEKTU ROZVOJ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ V PROSTŘEDÍ INKLUZIVNÍ ŠKOLY Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH

Více

Březen 1t - Příchod jara - Klíče Spoj vždy 2 stejné tvary klíčů a vybarvi je. Jaké geometrické tvary na klíčích vidíš? Veronika Baudyšová, Ing. Arch.

Březen 1t - Příchod jara - Klíče Spoj vždy 2 stejné tvary klíčů a vybarvi je. Jaké geometrické tvary na klíčích vidíš? Veronika Baudyšová, Ing. Arch. Březen 1t - Příchod jara - Klíče Spoj vždy 2 stejné tvary klíčů a vybarvi je. Jaké geometrické tvary na klíčích vidíš? Veronika Baudyšová, Ing. Arch. Zdeněk Baudyš Březen 1t - Příchod jara - Spirály Namaluj

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě 1. lekce Ich und du Já a ty 1. Hry Udělej šipky. 2. Hrajeme si A) Přečti a namaluj obrázek. B) vystřihni a nalep (str.65) C) vystřihni a nalep

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Škola Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Rozlišování sykavek Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012 Výukový

Více

Metodický sešit učitele k pracovním sešitům I a II k hodnocení čtenářské gramotnosti žáků 3. ročníku ZŠ (I. a II. diagnostické období)

Metodický sešit učitele k pracovním sešitům I a II k hodnocení čtenářské gramotnosti žáků 3. ročníku ZŠ (I. a II. diagnostické období) Yyyy Metodický sešit učitele k pracovním sešitům I a II k hodnocení čtenářské gramotnosti žáků 3. ročníku ZŠ (I. a II. diagnostické období) Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou.

Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou. Prosinec 1t - Co děláme celý den - Budíky Podaří se ti najít 2 stejné budíky, které ukazují stejný čas? Dvojice vymaluj stejnou barvou. Zuzana Doubravová Prosinec 1t - Co děláme celý den - Cesta Najdi

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 1.stupně ZŠ Prvouka Pracovní listy pro žáky ZŠ 1.ročník Tento výukový materiál je součástí metodiky a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku prvouky

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Očekávaný výstup Žák čte s porozuměním literární text přiměřený věku, vytváří vlastní výtvarný doprovod. Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Žák čte s porozuměním literární text přiměřený věku, vytváří vlastní výtvarný doprovod. Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 1. června 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český

Více

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Všechny úkoly a cvičení, která jsem připravila pro tuto hodinu, je možné během vyučování využít

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 Barevné počítání pro prvňáčky 2 / 28 Portál pro rodiče a učitelky Školáci.com Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Barevné počítání pro prvňáčky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Speciální základní škola

Speciální základní škola Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 7204890tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116 Název: Zkvalitnění vzdělávání na SpZŠ Skuteč 1. Jméno

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Metodická příručka pro učitele. Kouzelník Hemakrex. Mgr. Lucie Pilařová Bc. Zdenka Vašíčková

Metodická příručka pro učitele. Kouzelník Hemakrex. Mgr. Lucie Pilařová Bc. Zdenka Vašíčková Metodická příručka pro učitele Kouzelník Hemakrex Mgr. Lucie Pilařová Bc. Zdenka Vašíčková Metodická příručka k projektu KOUZELNÍK HEMAKREX Vážení kolegové a kolegyně Tato metodická příručka má být opravdovým

Více

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích.

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. VY_12_INOVACE_Prv1.B.01 PRVOUKA 1. ročník Cesta do školy Mgr. Lenka Marvánková 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. 2.) Vybarvi správnou barvou na semaforu, kdy můžeme přejít

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Založení blogu (pracovní list)

Založení blogu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-01 Založení blogu (pracovní list) Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: ČESKÝ JAZYK 2015/2016 Měsíc Čtení Literární výchova Psaní Výstupy ŠVP Průřezová témata, mezipředmětové vztahy ZÁŘÍ Přípravné období Rozvoj slovní zásoby Pravolevá

Více

Téma: Cesta na planetu Hula hula

Téma: Cesta na planetu Hula hula Téma: Cesta na planetu Hula hula Věk žáků: 5. ročník (10-11 let) Doba trvání: 7 vyučovacích hodin Se žáky pátého ročníku jsme se rozhodli vycestovat na planetu Hula hula a cestou na tuto planetu zdolávat

Více

Tvorba příběhu. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice

Tvorba příběhu. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 26 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: IV.A Datum: 18. 10. 2013 Předmět:

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

OSOVÁ SOUMĚRNOST. Lekce je navržená pro dvě vyučovací hodiny, 90 minut. Průběh lekce:

OSOVÁ SOUMĚRNOST. Lekce je navržená pro dvě vyučovací hodiny, 90 minut. Průběh lekce: OSOVÁ SOUMĚRNOST Lekce je navržená pro dvě vyučovací hodiny, 90 minut. Průběh lekce: EVOKACE Metoda: volné psaní Každý žák obdrží obrázek zámku Červená Lhota. Obrázek je také možné promítnout na interaktivní

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více