Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě"

Transkript

1 Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy CZ.1.07/1.1.00/ Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2012

2 Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Odborné vedení klíčové aktivity: PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.; doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Autorský kolektiv publikace: PhDr. Ing. Zuzana Maňourová; Mgr. Věra Vykoukalová; Mgr. Marie Bártová; Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Posuzoval: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc. PedF UK v Praze, 2012 Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy CZ.1.07/1.1.00/ Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2012 ISBN

3 METODIKA K DIAGNOSTICE A EVALUACI 1. ÚVOD Vážení pedagogové, dostává se Vám do rukou materiál, jehož cílem je zmapovat úroveň rozvoje jazykových a čtenářských kompetencí Vašich žáků. Tento evaluační materiál tedy slouží jako jeden z diagnostických nástrojů, jehož prioritou je: a) zjistit úroveň stávajících pregramotnostních dovedností žáka a nastínit jeho vztah ke čtení a čtenářství na začátku školního roku (tedy při nástupu školní docházky). b) sledovat dále průběh vývoje žákových schopností a dovedností v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti v období jednoho školního roku (1. ročníku). c) posloužit jako ukázkový materiál, jež nastiňuje nový pohled na výuku počátečního čtení a psaní, a to prostřednictvím sledovaných rovin (v rámci úkolů, které žáci plní) a odkazuje na nové přístupy a cíle výuky počátečního čtení a psaní. Slouží tedy současně jako materiál, z něhož by bylo možné v budoucnu čerpat nápady a inspiraci pro vlastní práci. Je důležité upozornit na to, že celý materiál si rozhodně neklade za cíl porovnávat vzájemně úroveň čtenářských dovedností jednotlivých žáků! Obsah a náplň všech diagnostických materiálů (pracovní listy, dotazníky, listy pro záznam četby) vychází (v rámci projektu) z výstupů 1. pracovní skupiny, jejímž úkolem bylo vytvořit obecný materiál, který by mohl být aplikován jako základní hodnotící nástroj k hodnocení ŠVP z hlediska zahrnutí a uplatňování čtenářské gramotnosti v oblasti. Při tvoření toho materiálu vycházela pracovní skupina č. 1 z definice pojmu čtenářská gramotnost (dále jen ČG), který by rozpracován do 7 rovin. Každá z rovin pak byla dále rozpracována do jednotlivých kritérií, jejichž obsah byl přesně vymezen příslušnými indikátory. Tyto indikátory se tak staly klíčovým ukazatelem následné srovnávací analýzy námi stanovených požadavků na ČG a uváděných požadavků jednotlivých ŠVP. Protože tento materiál vymezuje základní požadavky (ale i specifika) rozvíjení čtenářské gramotnosti v jednotlivých ročnících 1. stupně základní školy, byl následně použit také jako výchozí materiál při stanovování požadavků čtenářských dovedností žáků, tedy při tvorbě hodnotících pracovních listů a pro vytvoření dotazníků. Při tvorbě těchto diagnostických materiálů jsme se snažili danými úkoly naplnit obsahy jednotlivých indikátorů v dané rovině. Pracovní skupina (1) vymezila požadavky na rozvíjení čtenářské gramotnosti (čtenářských dovedností) pro 1. ročník do těchto rovinách: 1. technika čtení a psaní 2. vztah ke čtení 3. porozumění textu 4. vysuzování 5. metakognice 6. sdílení 7. aplikace CZ.1.07/1.1.00/

4 Vývoj dovedností každého žáka 1. ročníku bude v průběhu celého školního roku hodnocen v těchto oblastech: 1. Technika čtení a psaní, 2. Vztah ke čtení, 3. Porozumění textu, 4. Vysuzování, 7. Aplikace. Do evaluace nebyly zahrnuty oblast 5 (Metakognice) a oblast 6 (Sdílení), a to z důvodu víceméně organizačních protože hodnocení bude probíhat především formou pracovních listů a dotazníků (tedy písemnou), zachytit tuto rovinu se jeví v období 1. ročníku jako problematické a spíše nereálné. Neznamená to ovšem, že by se těmto oblastem neměla věnovat ve výuce pozornost. Vyznačené roviny byly vymezeny pro všechny ročníky 1. vzdělávacího období RVP. Toto vymezení by se mohlo zdá na první pohled poněkud netradiční (možná náročné), a to vzhledem k pojetí výuky v 1. ročníku, kdy z hlediska rozvíjení čtenářských kompetencí bylo doposud prioritou rozvíjet především dovednost techniky čtení a psaní jako nezbytné podmínky nabývání vyšších úrovní čtenářských dovedností (koresponduje s obsahem 1. roviny). Rozvoj dovedností v dalších rovinách byl však ponecháván na později, tedy do vyšších ročníků. V současné době, kdy se v pedagogických kruzích otevírají diskuze na téma čtenářské gramotnosti a hledají se různé možnosti, jak řešit stávající stav propadu dovedností českých žáků v této oblasti a změnit jejich spíše nezájem o čtení a čtenářství, se začíná také mluvit o zásadní proměně pohledu na výuku počátečního čtení a psaní. Z hlediska pozitivních změn v rozvíjení čtenářských kompetencí se uvažuje o proměně přístupu k tradičním formám výuky především ve smyslu uplatňování poznatků z konstruktivisticky orientované pedagogiky, tzn. rozvíjet (v rámci tradičních metod a přístupů) vyšší čtenářské dovednosti (čtení s porozuměním, vysuzování, aplikace, schopnost metakognice atd.), již u žáků mladšího školního věku, tedy žáků 1. ročníku. Materiál byl vytvořen ve dvou základních verzích: 1. pro evaluaci žáků, učících se analytickou-syntetickou metodou 2. pro evaluaci žáků, kteří jsou vyučováni genetickou metodou. Oba materiály (pracovní listy) jsou obsahově téměř totožné; listy korespondující s genetickou metodou užívají pro 1. a 2. hodnotící období (1. pololetí) výhradně velká tiskací písmena (hůlkové písmo). Variované jsou také ty typy úkolů, které pracují se slabikami. Třetí hodnotící období (leden únor) považujeme za tzv. přechodové, takže se v listech objevují rovněž texty psané malým tiskacím písmem (vždy ale v návaznosti na text psaný velkými tiskacími písmeny). 2. PRACOVNÍ POSTUP PRÁCE S DIAGNOSTICKÝMI NÁSTROJI 2.1 Obecná charakteristika principu práce s materiály Celý školní rok je rozdělen do pěti hodnotících období, přičemž každé období zahrnuje 3 4 pracovní listy, které žák v průběhu daného období (podle časového doporučení v záhlaví pracovního listu) bude zpracovávat. Uvědomujeme si, že možnost hodnotit dané roviny se odvíjí od dovednosti ovládat základy techniky čtení a psaní. Proto je evaluace rozvoje žákových dovedností v dalších rovinách do doby, než bude zvládat čtení a psaní ošetřena tak, že vždy jeden pracovní list z každého období je zaměřen na aktivní poslech (texty, které učitel bude předčítat, jsou uvedeny v Příloze). Vychází tedy z textu, který přečte žákům učitel, přičemž žáci následně plní úkoly v daném pracovním listě, které jsou koncipovány tak, aby hodnotily žákovu úroveň dovedností také v dalších rovinách. Aktivní poslech má tak význam především v obdobích (září - říjen; listopad prosinec), kdy žák ještě neovládá techniku čtení a psaní natolik, aby mohl plnit úkoly, jejichž záměrem je hodnotit další (vyšší) čtenářské úrovně. Texty pro aktivní poslech jsou uvedeny v příloze. CZ.1.07/1.1.00/

5 Uvědomujeme si dále, že ideální stav by byl, kdyby každý z pracovních listů zahrnoval úkoly, které by hodnotily úroveň žákových dovedností v každé z hodnocených pěti rovin a tyto úkoly by byly rovnoměrně zastoupeny v každém z listů průběhu všech pěti hodnotících obdobích. Vzhledem k výjimečnosti a atypičnosti prostředí 1. ročníku, kdy že žáci teprve nabývají technických dovednosti číst a psát, převažují v 1. a 2. období (tedy období 1. pololetí) úkoly hodnotící (a rozvíjející) spíše úroveň v rovině Technika čtení a psaní jako dovednosti nezbytné k plnění úkolů mapujících dovednosti v dalších rovinách. Jak již bylo uvedeno, možnost sledovat rozvoj dovedností také v dalších rovinách je vždy ošetřena vložením aktivity zaměřené na poslech a následným plněním úkolů, které nevyžadují znalost písmen a ovládání ortografických pravidel (tedy ovládání sluchové a zrakové analýzy a schopnost přiřadit k dané hlásce správné písmeno a opačně). Uvědomujeme si také složitost požadavku vytvořit univerzální pracovní listy, které by svým obsahem korespondovaly s výukovými materiály používanými v dané třídě, a to vzhledem k rozmanitosti používaných výukových materiálů i různých postupů, jako je např. sled nově zaváděných písmen v slabikářích (Živých abecedách) z různých nakladatelství, a to v rámci analyticko-syntetické metody. Tato skutečnost platí také v případě výuky genetickou metodou, kdy každý učitel může variovat učební materiály i metodické a didaktické postupy. Při tvoření pracovních listů jsme se snažili zkoordinovat naše postupy s materiály z nakladatelství Nová škola a Alter, přičemž některé úkoly se mohou zdát, vzhledem ke školním dovednostem většiny žáků v daném období, poněkud náročnější. Tento typ nadsazených úkolů se vyskytuje z důvodu reflektování dovedností těch dětí, které získaly gramotnostní základy již v předškolním věku; dále ukazuje na vývoj schopnosti dětí učit se také mimo prostředí školy a může se tak stát cenným podkladem pro sledování vývoje dovedností žáka nabývat gramotnosti, používat vlastní strategie atd. 2.2 Pracovní listy Pracovní listy jsou uspořádány do pěti souborů. Každý soubor čítá několik pracovních listů, které jsou vytvořené pro různá časová období v rámci hodnotícího období. Ke každému z pracovních listů, které bude žák zpracovávat, byl vytvořen odpovídající pracovní list pro učitele. Pracovní list pro učitele zahrnuje: Úkoly korespondující s úkoly v pracovním listě žáka Pokyny pro zadávání každého z úkolů Správné řešení daného úkolu Pětiúrovňové hodnotící škály (A E) Pracovní listy pro žáky obsahují: Jednotlivé úkoly Okénko pro evaluaci učitele u každého z úkolů (označeno symbolem sovy) Okénko pro autoevaluaci žáka u každého z úkolů (se symboly třech smajlíků) Pracovní listy pro každé období zahrnují 2 základní typy listů: A. 1 sadu listů hodnotící úroveň v jednotlivých rovinách na základě aktivního poslechu žáka B. 1-3 sady listů hodnotících úroveň v jednotlivých rovinách, který vychází z dovedností zahrnutých v rovině technika čtení a psaní Pozn. ad A. Úkoly, které následně žák plní, vycházejí z textu, který v úvodu vyučovací jednotky přečte žákům učitel. Texty byly voleny tak, aby umožňovaly další práci s textem a aby tato práce naplňovala záměr diagnostiky žákových dovedností v jednotlivých rovinách. CZ.1.07/1.1.00/

6 2.2.1 Pracovní listy pro učitele jako součást metodiky Pokyny pro zadávání každého z úkolů jsou uvedeny vždy před daným úkolem a označeny rámečkem (vloženy do rámečku). V období 1. pololetí zadání každého z úkolu přečte žákům učitel (formu zadání může upravit podle potřeb avšak bez nápomoci žákům řešit daný úkol, přičemž se snaží zadat úkol žákům co nejsrozumitelněji, popř. zadání zopakovat žákům také individuálně). Volbu způsobu zadávání jednotlivých úkolů z hlediska doporučeného časového sledu přizpůsobuje učitel prostředí třídy, tzn., že si volí podle např. momentální učební situace, náročnosti pracovního listu, počtu plněných úkolů v rámci jednoho listu atd. V 2. pololetí si u vybraných úkolů přečte zadání žák samostatně, bez pomoci učitele (způsob zadávání úkolů je uveden v rámečku před každým z úkolů). Učitel dopředu upozorní na ty úkoly, u kterých si žák přečte sám zadání. Způsob zadávání úkolů: a) Úkoly může zadávat postupně (poté, co žáci splní předcházející úkol), přičemž tempo přizpůsobuje většině žáků (k žákům pracujícím pomalejším tempem přistupuje pak individuálně). b) Zadání všech úkolů může objasnit na začátku práce s pracovními listy a pak reagovat na individuální dotazy a potřeby žáků. c) Žák si přečte zadání úkolu sám, přičemž učitel dopředu žákům tyto úkoly ukáže. Žáci si je mohou (samostatně zvolenou nebo učitelem navrhnutou značkou) vyznačit v pracovním listu. Informace o způsobu zadávání jednotlivých úkolů je uvedena v rámečku nad každým z úkolů. Doporučená doba pro práci s pracovním listem (včetně zadávání úkolů) je 45 minut (jedna vyučovací jednotka). Z pilotování ve třídě základní školy vyplynulo, že v délce doby potřebné k plnění úkolů můžeme sledovat významné rozdíly, proto doporučujeme, aby si učitel připravil další, spíše oddychový program pro žáky, kteří pracovní list odevzdají (např. práce s vlastní knihou, kreativní činnosti atd.). Forma učitelovy pomoci a podpory žáka v průběhu plnění úkolů by se měla odehrávat pouze v rovině objasňování zadání daného úkolu (učitel již nepomáhá žákovi daný úkol splnit). Správné (ideální řešení) daného úkolu je uvedeno u každého z úkolů v rámečku Pokyny pro zadávání úkolů. Práce s hodnotícími škálami Ke každému z úkolů je uvedena pěti úrovňová hodnotící škála (označena velkými tiskacími písmeny A E), kde je v každé úrovni popsaná kvalita, kterou žák naplňuje v daném úkolu. Úroveň označená jako A znamená, že žák dosáhl při plnění úkolu maximum v rámci požadované kvality; úroveň označená písmenem E signalizuje, že žák v rámci požadované kvality úkol nesplnil v žádné ze sledovaných oblastí, anebo že se úkol nepokusil splnit. Uvědomujeme si, že by bylo velice obtížné, jak pro nás, tak i pro učitele, kdybychom měli popsat všechny možnosti dosahované kvality, které se mohou v pracích žáků při plnění daných úkolů vyskytnout. Při výběru příslušné úrovně kvality, kterou žák při plnění daného úkolu dosáhl, se tedy učitel řídí popisem kvality dané úrovně, jež se nejvíce přibližuje dosaženého výkonu žáka. Výkon žáka porovnává také se správným řešením úkolu (uvedeno v rámečku zadání úkolu). Úroveň dosažené kvality (prezentovanou jedním z písmen hodnotící škály A E) zapíše učitel do příslušného okénka (se symbolem sovy), které je uvedeno pro hodnocení každého z úkolů v pracovním listu žáka. Dále každou z dosažených úrovní (A E) zapíše do souhrnné hodnotící tabulky do příslušného okénka pro dané období a hodnocenou rovinu. CZ.1.07/1.1.00/

7 Způsob záznamů do hodnotící tabulky Učitel si vede záznamy o dosažených úrovních v jednotlivých úkolech pracovního listu žáka tak, že výsledky zaznamenává do souhrnných hodnotících tabulek. Každý žák má vlastní soubor hodnotících tabulek, kde jsou rozepsána čísla jednotlivých úkolů a současně jsou tyto úkoly roztříděné podle oblastí. Učitel se orientuje podle čísla úkolu (shodují se vždy číselné označení úkolu na pracovním listu žáka, pracovním listu učitele, s číselným označením úkolu v tabulce), přičemž číselný kód u každého úkolu znamená: 1. číslo je hodnocené období, 2. číslo je pořadí pracovního listu v daném období a 3. číslo je označení daného úkolu. (Např znamená úkol ve 4. hodnotícím období (březen duben), 2. evaluační list, 5. úkol na daném listě) Pracovní listy pro žáky Žáci pracují s pracovními listy dle výše popsaných instrukcí. Pracovní listy pro žáky obsahují záhlaví, které vyplňuje učitel (jméno žáka poznamená do pravého okraje listu, datum vypracování). Učitel může také po odevzdání pracovního listu zaznamenat (např. na konec pracovního listu nebo do záhlaví listu) délku doby trvání práce žáka. Pracovní listy dále zahrnují úkoly, které žáci v průběhu vyučovací jednotky plní (způsob zadávání a práce s úkoly viz výše). Pod každým z úkolů je uvedeno Hodnocení příslušné sledované roviny ve dvou stupních: a) Evaluace kvality vypracovaného úkolu (porovnání hodnotící škály uvedené pod každým z úkolů v metodických listech pro učitele se skutečným žákovým výkonem) symbol sova a okénko: b) Autoevaluace žáka (využívá 3 smajlíky) Ad a) učitel do okénka zapíše vyhodnocenou úroveň, kterou žák dosáhl v daném úkolu; Ad b) slouží k autoevaluaci žáka, kdy žák výběrem ze tří symbolů se snaží vyjádřit vlastní vnímání obtížnosti úkolu. Žák vybarví, či zakroužkuje příslušný symbol (dá do barevného rámečku atd.), záleží na dohodě mezi učitelem a žáky. V září učitel seznámí s žáky s významy jednotlivých hodnotících symbolů; doporučujeme, aby učitel význam každého ze symbolů zopakoval na začátku každé vyučovací hodiny, kdy žáci budou s listy pracovat. Významy symbolů: Úkol byl pro mě lehký nenáročný, myslím, že jsem neměl(a) potíže úkol splnit. Úkol jsem plnil(a) s menšími obtížemi, úkol nebyl úplně jednoduchý, myslím si, že se mi podařilo jej částečně splnit. Úkol byl pro mě obtížný, náročný, nepodařilo se mi jej splnit. (Symboly by měly vystihovat 3 odlišné situace, a to situaci, kdy žák nepociťuje úkol jako náročný; situaci, kdy žák cítí jisté obtíže, přesto se úkol pokusí splnit; situaci, kdy se žák cítí bezradně, nedokáže úkol splnit, nerozumí zadání úkolu). Popsané varianty významů jednotlivých symbolů jsou definované spíše pro učitele, učitel by pak měl zvolit co nejpřiměřenější způsob (přičemž bude vycházet z konkrétní situace ve třídě), aby jednotlivé varianty žákům přiblížil a popsal. CZ.1.07/1.1.00/

8 U některých úkolů je hodnoceno několik rovin současně (např. Technika čtení a psaní a Čtení s porozuměním). V takovém případě, pro zjednodušení, se žák v autoevaluaci vyjadřuje k celkové obtížnosti daného úkolu ve všech rovinách současně použije pouze jednu sadu hodnotících smajlíků. Učitel však hodnotí samostatně obě hodnocené roviny (použije např. dvě hodnotící škály a vyplní tedy dvě okénka pod daným úkolem v pracovním listě žáka). 2.3 Práce s dotazníky Dotazníky jsou zacíleny na skupinu rodiče dětí a jejich smyslem je zmapovat prostředí (ve smyslu literárně podnětného prostředí) rodiny dítěte. Dotazník má učiteli poskytnout určité informaci k vytvoření si představy o tom, v jakém prostředí se dítě pohybuje, jaký je vztah ke čtenářství jeho rodičů, jak často jsou děti konfrontovány s literaturou, jakým způsobem rodiče s dítětem pracují, jaké používají čtenářské strategie a na jaké čtenářské kompetence se spíše zaměřují a dále je rozvíjejí. O způsobu vyplnění dotazníků a vysvětlení evaluačního záměru bude učitel rodiče informovat na úvodní schůzce k projektu. Rodičům také představí práci se Záznamy četby a objasní jejich význam (viz Způsob vedení záznamového archu). 2.4 Práce se záznamy četby Žák si zaznamenává pravidelně svoji četbu do záznamového archu. Záznamy o četbě se tak stávají součástí žákova portfolia. V 1. ročníku půjde spíše o mimoškolní aktivitu, kterou bude žák dělat společně s rodiči. Protože v období 1. pololetí většina žáků nebude ještě natolik čtenářsky erudována, budou si žáci zaznamenávat četbu, kterou přečetli s rodiči. Žáci, kteří jsou čtenáři již v předškolním věku, zaznamenávají knihy, které přečetli sami a knihy, které přečetli s dospělými. Vedení si záznamů o četbě je jednou ze stěžejních aktivit, které má seznamovat žáky s literaturou a motivovat je pro čtení. Žáci proto pravidelně prezentují svoji četbu před ostatními žáky (více v kapitole Obecné metodiky Vztah ke čtení) a v záznamovém archu hodnotí pomocí tří symbolů (smajlíků): A. Osobní vztah k přečtené knize (Jak se mi kniha líbila): Kniha se mi líbila, zaujala mě, mohu ji doporučit.atd. Kniha mě moc nezaujala, nelíbilo se mi, vadilo mi, očekával jsem. atd. Kniha se mi nelíbila, nedočetl(a) jsem ji apod. B. Způsob a kvalitu žákovy prezentace: prezentace se mi podařila, mám z ní dobrý pocit, knihu jsem představil(a) podle svých představ, kniha ostatní spolužáky zaujala, podařilo se mi odpovídat na všechny dotazy ostatních atd. prezentace se mi podařila jen v některých z bodů, příště bych měl(a) zlepšit nejsem spokojen(a) s tím, jak jsem knihu představil(a) Učitel rozdá dětem záznamové archy, kdykoliv si děti o ně požádají, anebo založí dětem prázdné archy do jejich portfolia, aby je děti měly stále k dispozici. List záznamového archu kopíruje z metodiky. Způsob vedení záznamového archu: CZ.1.07/1.1.00/

9 LIST ZÁZNAMU O ČETBĚ NEBO POSLECHU (portfolio) Knihu četl nebo poslouchal:... (podpis žáka) Jméno autora:..(pomohou vyplnit rodiče) Název knihy:.(pomohou vyplnit rodiče) Měsíc: (může být uvedeno datum, kdy přesně dítě s knihou pracovalo; pomohou rodiče) OBRÁZEK: Žák se bude v prvním pololetí vyjadřovat pouze obrázkem, obrázek ale již od začátku může doplňovat pokusy o vlastní text (spíše hůlkovým písmem) popis obrázku, jméno postavy atd. (pomoc a zapojení rodičů) Moje hodnocení - Jak se mi kniha líbila: (žák vybírá ze tří symbolů smajlíků) Chci vyprávět o knize (představit knihu) ostatním : ANO NE (žák zakroužkováním možnosti dává na vědomí, jestli chce danou knihu představovat prezentovat před ostatními) Svoji knihu jsem představil představila ostatním: (datum, dopíše žák s pomocí rodiče, učitele) Představení knihy se mi podařilo pomocí tří symbolů (smajlíků). Seznam příloh: 1. Dotazník pro rodiče 2. List záznamu o četbě 3. Tabulky pro záznam hodnocení 4. V. Sutějev: Pod hříbkem 5. V. Sutějev: Který je to pták? 6. O. Sekora: Jak to u nás vypadá 7. V. Čtvrtek: Jak si ji veverka Barka odnesla do hnízda CZ.1.07/1.1.00/

10 1. Hodnotící období (září říjen) CZ.1.07/1.1.00/

11 Období: září - říjen (1) Pracovní list - 1. ročník Evaluační záměr: Zjišťování schopnosti aktivního poslechu (čtení s porozuměním, vysuzování). Okrajově posuzování schopnosti zvládat atributy techniky čtení a psaní, rozvíjet schopnosti užívat tyto činnosti funkčně, vlastní kreativita žáka. Datum: (doporučeno poslední týden v září 1. týden v říjnu, tedy v době, kdy se děti prostřednictvím Živé abecedy seznámily již se souhláskami M, L, S) Instrukce pro učitele: Učitel přečte tento text. Důraz klade na věty, které jsou zvýrazněny. Text přečte nejméně dvakrát. Upozorní žáky, aby věnovali poslechu dostatečnou pozornost, protože budou následně plnit úkoly, které souvisejí s textem. Učitel postupně zadává žákům jednotlivé úkoly, které jsou zapsané v manuálu, přičemž respektuje pracovní tempo všech žáků. Poznámka: Text (v upravené formě) je také uveden v žákovských pracovních listech. Žáci se tak seznamují s formální stránkou psaného textu, mohou např. sledovat řádky, hledat slova - písmena, která již umějí přečíst; číst sami text, pokud již umí číst atd. Instrukce pro žáky: Pozorně poslouchejte text, který vám přečtu. Budete dále plnit úkoly, které souvisí s textem (slovo text může nahradit slovem vyprávění ). Text: Honzík s Baruškou jsou kamarádi. A nejen to, chodí do stejné třídy, a dokonce spolu sedí v jedné lavici. Obě děti totiž mají rády pejsky. Honzík dostal nedávno od babičky k narozeninám štěňátko. Pojmenoval ho Lup. Baruška má také pejska. Jmenuje se Sam. Sam už je ale dospělý pes. Děti si o svých pejscích nejen povídají, ale chodí s nimi společně na procházky do nedalekého parku. Pes Sam je pěkný nezbeda. Má rád, když mu Barunka hází dlouhé, silné větve. Každou větev pak Barunce s radostí přinese. Zato Honzíkův Lup ještě tolik síly nemá, a tak mu Honzík hází malý červený míček. Honzík našetřil peníze a koupil svému pejskovi krásný modrý obojek. Teď se mu Lup nikam neztratí. LUP SAM Instrukce pro žáky: Na obrázcích vidíš dva pejsky. Rozhodni, který z pejsků je Honzíkův Lup a který je Barunčin Sam. Jména obou pejsků máš napsaná v rámečku. Obě jména si pozorně přečti a napiš (opiš) pod obrázky. Správné řešení: U obrázku malého pejska bude napsané slovo LUP; u obrázku velkého psa bude napsané slovo SAM. Slova opsal správně: nevynechal písmena, dodržel správný tvar písmen Pozorný (písmena poslech nejsou s porozuměním: zrcadlově obrácená, nechybí žádný z fragmentů písmen) CZ.1.07/1.1.00/

12 1.1.1 Pozorný poslech s porozuměním A. Správně zapsal slova pod obrázky (za správně se považuje i zápis, kde např. chybí některé z písmen, ale je jasné, že žák dokáže správně přiřadit jméno pejska). E. Chybně zapsal slova pod obrázky (za chybně se považuje také, pokud zápis chybí). Poznámka: nehodnotí se technická kvalita zápisu (tolerují se chybějící písmena ve slově, zrcadlově otočné tvary písmen, nepřesný tvar písmene) Technika čtení a psaní A. Správně opsal slova a přiřadil ke správnému obrázku. B. Slova opsal s chybou, ale jsou (díky předloze) identifikovatelné. C. Identifikovatelné je pouze jedno ze slov (slova jsou správně přiřazená). D. Slova opsal správně, ale chybně přiřadil (buď neporozuměl textu, nebo slova nepřečte). E. Slova nejsou identifikovatelné, anebo zápis pod obrázky chybí. Instrukce pro žáky: Pamatuješ si, co jsme se o pejscích dozvěděli? Každý z pejsků si rád hraje. Vzpomeneš si, s čím si rád hraje Lup a s čím Sam? Domaluj ke každému z pejsků to, s čím si myslíš, že si rád hraje. Správné řešení: U obrázku psa SAMA dokreslil větev; u obrázku psa LUPA dokreslil míček Pozorný poslech s porozuměním A. Správně umístil oba obrázky (SAM větev, LUP červený míček). B. Správně umísti oba obrázky, ale nezachytil barvu míčku (např. LUP modrý míček). C. Přehodil obrázky (SAM míček, LUP větev). D. Správně umístil jeden z obrázků (např. SAM větev, ale LUP kost). E. K obrázkům pejsků namaloval jiné předměty, nebo ponechal bez prázdné. Instrukce pro žáky: O kterém z pejsků si myslíš, že je silnější (má více síly). Okolo pejska udělej červenou pastelkou kolečko (rámeček, plot ) Správné řešení: Označen bude obrázek většího psa (SAM) Vysuzování A. Správně označil pejska SAMA. E. Nesprávně označil pejska LUPA, nebo neoznačil žádný obrázek. Instrukce pro žáky: Vzpomeneš si, který z pejsků dostal od svého páníčka nový obojek? Jakou barvu měl tento obojek? Vybarvi pejskovi nový obojek a použij správnou barvu. Správné řešení: Vybarví LUPOVI modrý obojek Pozorný poslech s porozuměním: A. Správně označil pejska LUPA a nakresli mu modrý obojek. B. Označil pejska LUPA a namaloval mu obojek jiné barvy. C. Označil nesprávně pejska SAMA, ale namaloval mu modrý obojek. D. Označil nesprávně pejska SAMA a namaloval mu obojek jiné barvy, než modré. E. Nenamaloval obojek žádnému z pejsků. CZ.1.07/1.1.00/

13 Instrukce pro žáky: Četli jsme si krátký příběh o dvou dětech a jejich pejscích. Nakresli, jak si myslíš, že SAM a LUP vypadali. Při kreslení si vzpomeň, co o každém z pejsků víš. Ke každému pejskovi zkus také přimalovat jeho páníčka. Pod každého z pejsků znovu zapiš jejich jména. Nevadí, když psát ještě tak dobře neumíš. Prostě to jen zkus. Kdyby sis nevěděl rady, tak stačí obrázek. Správné řešení: Na obrázku bude namalovaný LUP (štěně), SAM (dospělý pes). LUP bude mít modrý obojek. Ke každému z pejsků bude přiřazeno jeho jméno. U každého pejska nakreslí jeho majitele obrázku SAMA obrázek holčičky (Baruška), k obrázku LUPA obrázek chlapce (Honzík). Žáci mohou domalovat také míček a větev a zapsat jména dětí (schopnost psát učitel zaznamená do hodnotících listů do okénka poznámka ). SAM A LUP Aplikace A. Obrázky obou pejsků odpovídají skutečnosti a jsou pod nimi uvedeny správně jména. Správně přiřazeny obrázky obou dětí. B. a) Obrázky obou pejsků odpovídají téměř skutečnosti (může chybět např. obojek); jména pejsků jsou uvedena nebo naznačena. Správně přiřazeny obrázky obou dětí. b) Obrázky obou pejsků odpovídají skutečnosti, jsou správně přiřazeny obrázky dětí, ale pod obrázky pejsků jsou nesprávně zapsána jejich jména, anebo jména pejsků chybí. C. a) Obrázky pejsků neodpovídají skutečnosti (např. pejsky nelze rozlišit atd.), jména pejsků (LUP, SAM) jsou nesprávně uvedena nebo chybí. Správně přiřazeny obrázky obou dětí. b) Obrázky pejsků odpovídají skutečnosti. Prohozeny jsou postavy dětí, anebo děti nejsou domalovány. D. Obrázky pejsků neodpovídají skutečnosti a jména pejsků (LUP a SAM) nejsou uvedena, ani naznačena. Prohozeny jsou postavy dětí, anebo děti nejsou domalovány. E. Obrázky pejsků, ani dětí neodpovídají skutečnosti; úkol se nepokusil splnit. Poznámka: Žáci mohou při plnění úkolu využívat obrázky z pracovního listu, tím dokazují schopnost funkčně pracovat s textem. Na tuto možnost je učitel dopředu neupozorňuje! Učitel může, pro lepší rozlišení Honzíka a Barušky v obrázcích dětí, navrhnout, aby chlapec byl spíše v např. modrém oblečení atd. CZ.1.07/1.1.00/

14 Období: září říjen (2) Pracovní list 1. ročník Evaluační záměr: Zjišťování úrovně v dovednosti čtení, tj. schopnosti fonematické a vizuální analýzy a syntézy, schopnosti korespondence grafém foném. Zjišťování schopnosti uplatnit vlastní čtenářskou strategii, která pomůže k rozpoznanému obrázku rozluštit významově adekvátní slovo, a to např. podle náslovné hlásky, délky slova, známých grafémů atd. Datum: (doporučeno týden v říjnu) Instrukce pro žáky: K symbolu srdíčka namaluj sebe a pod obrázek zkus napsat svoje jméno. Správné řešení: Zapsal ortograficky korektně svoje jméno (nevynechal nepřidal žádné z písmen, všechna písmena ve správném tvaru) Technika čtení a psaní A. Správně zapsal svoje jméno (zvolil si typ písma). B. Zapsal svoje jméno s drobnou chybou (chyba v diakritice). C. Zapsal svoje jméno tak, že lze jméno identifikovat (chybí některé z písmen; písmena jsou tvarově nekorektní; přebývají písmena). D. Zapsal svoje jméno, ale skutečnosti odpovídá pouze počáteční písmo (náslovný grafém). E. Jméno nelze identifikovat, anebo se úkol nepokusil splnit. Poznámka: Cílem aktivity je zjistit, nakolik žák je obeznámen s písmem, přestože splnění úkolu není ukazatelem, že žák zná písmena a ovládá pravidla ortografického skladu. Přesto se dovednost zapsat svoje jméno hůlkovým písmem považuje za základní dovednost, kterou žáci nabývají již v předškolním věku. Rozvoj této dovednosti se bude sledovat ve vývoji, tedy bude úkolem také v pracovních listech pro další období. Pokud žák zapsal také své příjmení, uvede tuto skutečnost učitel do hodnotícího listu do okénka poznámka. Instrukce pro žáky: Na pracovním listě u obrázku trojúhelníku máš na řádku napsaná slova. Jsou to jména domácích zvířat. To jsou ta zvířátka, která chováme doma, na dvorku nebo v maštali. Zkus jednotlivá slova přečíst (rozluštit) a spojit s obrázkem zvířátka. Správné řešení: Propojil každé slovo s odpovídajícím obrázkem. CZ.1.07/1.1.00/

15 PES KOČKA TELE KŮŇ KOZA SELE OVCE SLEPICE Technika čtení a psaní A. Správně propojil všechna slova s obrázky zvířat. B. Správně propojil 4-6 slov s obrázky zvířat. C. Správně propojil 3 slova s obrázky zvířat. D. Správně propojil 2 slova s obrázky zvířat. E. Nepropojil správně ani jedno ze slov, anebo se nepokusil úkol splnit. Poznámka: Žák v tomto období by měl přečíst slova SELE, TELE, PES. U slov OVCE, SLEPICE může použít strategii rozpoznání tzv. náslovné hlásky (O, S), v daném období již zavedenou (Živá Abeceda) a propojení s odpovídajícím obrázkem. Rozpoznání další 3 slov již vyžaduje znalosti nad rámec doposud probraného učiva, ale může sloužit jako ukazatel úrovně individuální gramotnosti žáka. CZ.1.07/1.1.00/

16 2. Hodnotící období (listopad prosinec) CZ.1.07/1.1.00/

17 Období: listopad - prosinec (1) Pracovní list - 1. ročník Evaluační záměr: Zjišťování stupně rozvoje techniky čtení, tj. schopnosti fonematické a vizuální analýzy a syntézy, schopnosti korespondence grafém foném. Zjišťování schopnosti uplatnit vlastní čtenářskou strategii, která pomůže např. rozluštit významově adekvátní slovo, a to např. podle náslovné hlásky, délky slova, známých grafémů atd. Datum: (doporučeno 3. týden v listopadu) Instrukce pro žáky: K symbolu srdíčka napiš svoje jméno (myšleno křestní jméno, pokud žák chce, může zapsat i své příjmení, hodnocení je zaměřeno na správnost zápisu křestního jména) Správné řešení: Zapsal ortograficky korektně svoje jméno (nevynechal nepřidal žádné z písmen, všechna písmena ve správném tvaru Technika čtení a psaní A. Správně zapsal svoje jméno (zvolil si typ písma). B. Zapsal svoje jméno s drobnou chybou (chyba v diakritice). C. Zapsal svoje jméno tak, že lze jméno identifikovat (chybí některé z písmen; písmena jsou tvarově nekorektní; přebývají písmena). D. Zapsal svoje jméno, ale skutečnosti odpovídá pouze počáteční písmo (náslovný grafém). E. Jméno nelze identifikovat, anebo se úkol nepokusil splnit. Instrukce pro žáky: K symbolu hvězdičky namaluj svého kamaráda nebo kamarádku. Pod obrázek se pokus napsat jméno svého kamaráda nebo kamarádky, které jsi namaloval. Jestli si myslíš, že bys to nedokázal a že to nechceš ani zkusit, namaluj jen obrázek. Správné řešení: Zapsal ortograficky korektně jméno kamaráda kamarádky (nevynechal nepřidal žádné z písmen, všechna písmena ve správném tvaru. CZ.1.07/1.1.00/

18 2.1.2 Technika čtení a psaní A. Namaloval obrázek a korektně zapsal jméno kamaráda (nechybí žádné z písmen, dodržena diakritika) B. Namaloval obrázek kamaráda, v zapsaném jménu se objevují drobné chyby v diakritice. C. Zapsal jméno kamaráda tak, že lze jméno identifikovat (chybí některé z písmen; písmena jsou tvarově nekorektní; přebývají písmena) D. Zapsal jméno kamaráda, ale skutečnosti odpovídá pouze počáteční písmo (náslovný grafém) E. Jméno nelze identifikovat, anebo se úkol nepokusil splnit. Instrukce pro žáky: U symbolu kytičky vidíš rámečky se dvěma okénky. V prvním okénku je napsané jedno malé tiskací písmeno. Zkus do druhého okénka napsat velké tiskací písmeno, které patří k malému tiskacímu písmenku. Správné řešení: e E, m M, v V, h H, p P, d D. e m v h p d Technika čtení a psaní A. Správně napsal a přiřadil všechna velká písmena (ve správném tvaru) B. Správně napsal a přiřadil všechna velká písmena, ale s tvarovými odchylkami (např. zrcadlově otočná; chybí některá část fragment písmene atd.) C. Správně napsal a přiřadil 4-5 písmen (jsou rozpoznatelná, mohou se vyskytnout tvarové odchylky) D. Správně přiřadil 2-3 písmena (jsou rozpoznatelná, mohou se vyskytnout tvarové odchylky) E. Nepřiřadil správně žádné z písmen; písmena jsou nečitelná, anebo se úkol nepokusil splnit. Poznámka: Písmena v, h, d nebudou v tomto období ještě zavedena. Cílem této aktivity je zjistit, nakolik je žák obeznámen s malými tiskacími písmeny (nad rámec učiva). Instrukce pro žáky: U symbolu trojúhelníčku je namalovaný obrázek. Pod obrázkem je mřížka s okénky. Do mřížky napiš slovo, které říká, co je na obrázku. Každému písmenku patří jedno okénko. Písmenka vybírej z nabídky písmen. Když ještě některé z písmenek neumíš napsat, nech okénko prázdné. Správné řešení: Slovo BANÁN zapsal do příslušných okének mřížky. Písmena jsou ve správném tvaru. CZ.1.07/1.1.00/

19 N B Á N A Technika čtení a psaní A. Správně doplnil všechna písmena do rámečku, všechna písmena jsou ve správném tvaru. B. Správně doplnil všechna písmena do rámečku, písmena jsou čitelná, některé z písmen je však v nesprávném tvaru (např. zrcadlově otočná; chybí některá část fragment písmene atd.). C. Správně doplnil pouze 4 písmena (za správné se počítá, pokud jsou písmena v mřížce ve správné pozici). D. Správně doplnil pouze 2-3 písmena (za správné se počítá, pokud jsou písmena v mřížce ve správné pozici). E. Správně doplnil pouze 1 písmeno; správně nedoplnil žádné písmeno, anebo se úkol nepokusil splnit. Instrukce pro žáky: Vedle obrázku balónku jsou napsané věty. U každé věty je obrázek. Obrázky budeš vybarvovat, ale nejdříve si zkus přečíst každou z vět. Věta ti řekne, jakou barvou máš na obrázek použít. Pokud větu přečíst ještě neumíš, vybarvi obrázek tak, jak se ti líbí. Správné řešení: Černý pes, bílá kočka, zelená limonáda, žlutý tulipán, modré letadlo. PES JE ČERNÝ. KOČKA JE BÍLÁ. LIMO JE ZELENÁ. TULIPÁN JE ŽLUTÝ. LETADLO JE MODRÉ Čtení s porozuměním A. Správně vybarvil všechny obrázky. B. Správně vybarvil 5 obrázků. C. Správně vybarvil 3-4 obrázky. D. Správně vybarvil 1-2 obrázky. E. Správně nevybarvil žádný z obrázků. CZ.1.07/1.1.00/

20 Období: listopad - prosinec (2) Pracovní list - 1. ročník Evaluační záměr: Zjišťování stupně rozvoje techniky čtení, tj. schopnosti fonematické a vizuální analýzy a syntézy, schopnosti korespondence grafém foném. Zjišťování schopnosti uplatnit vlastní čtenářskou strategii, která pomůže např. rozluštit významově adekvátní slovo, a to např. podle náslovné hlásky, délky slova, známých grafémů atd. Datum: (doporučeno 1. týden v prosinci) Instrukce pro žáky: U symbolu měsíčku jsou obrázky slov. Pod každým obrázkem je rámeček. Každý obrázek vyslovím jako slovo a ty ve slově, které řeknu, spočítáš slabiky a do rámečku namaluješ tolik koleček, kolik je ve slově slabik. Učitel vysloví postupně v odpovídajícím tempu tato slova: lokomotiva, strom, pařez, stůl, židlička, koloběžka. Správné řešení: lokomotiva (5), strom (1), pařez (2), stůl (1), židlička (3), koloběžka (4) Technika čtení a psaní A. Správně určil počet slabik ve všech slovech. B. Správně určil počet slabik v 4-5 slovech. C. Správně určil počet slabik ve 3 slovech. D. Správně určil počet slabik v 1-2 slovech. E. Správně neurčil počet slabik v žádném ze slov, anebo se úkol nepokusil splnit. Instrukce pro učitele: Učitel napíše na tabuli vzor, na kterém žákům předvede i správné označení vybraného (vhodného) slova. Instrukce pro žáky: U symbolu domečku budeš skládat věty. U každého slova nad obrázkem máš tři možnosti slov, jak by věta mohla dál pokračovat. Ze tří možností vyber správné slovo, o kterém si myslíš, že by se k obrázku, a tedy i do věty, hodilo. Okolo slova, které vybereš, udělej modrou pastelkou rámeček. Správné řešení: Pes se lísá. Pila je tupá. Tele se pase. Les je zelený. Auto jede. Sele saje. Vzor (na tabuli) : MOTÝL LÉTÁ PLAVE SEJE CZ.1.07/1.1.00/

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Obtíže spojené s prvopočátečním psaním v 1. třídě a rozbor opisu textu ve 2. třídě ZŠ Veronika Svobodová Psychologie

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

ISBN 978-80-905036-8-7

ISBN 978-80-905036-8-7 Tento dokument podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora Nevyužívejte komerčně Nezasahujte do díla http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/ ISBN 978-80-905036-8-7 Myslím si, že mé čtení

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV pro vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět Všechny učebnice

Více

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů Tato publikace byla vypracována v rámci projektu:

Více

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125 SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Karlovy Vary ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Hodnotící metody při práci s dětmi

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Karlovy Vary ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Hodnotící metody při práci s dětmi NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Karlovy Vary ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Hodnotící metody při práci s dětmi STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 11. 1.

Více

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ NAUTILUS Naučíme tě učit se aneb Jak nemít ze školy ponorku Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Nauč se učit se (rozvoj klíčové kompetence k

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Obsah 1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií... 2 1.1 Struktura plánu... 2 1.1.1 Aktuální stav... 3 1.1.2 Požadovaný stav... 5 1.1.3 Proces dosažení cílového stavu... 6 1.1.4 Zpětná

Více

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA Základní škola Kovářov, okres Písek Obsah: 1. Výchova ke čtenářství 1.1 Společná četba 1.1.1 Soubory knih ke společné četbě a rozboru na 1. stupni 1.1.2 Samostatné

Více

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr.

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr. Metodika individualizovaných forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Autorkou metodiky je Mgr. Michaela Jíšová Obsahem této publikace jsou metodicky i prakticky zpracované okruhy

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Školní vzdělávací program pro školy s ročníky pouze 1. stupně. Příklady, ukázky, pohledy z praxe. MŠMT 2009 čj. 16582/2009-22

Školní vzdělávací program pro školy s ročníky pouze 1. stupně. Příklady, ukázky, pohledy z praxe. MŠMT 2009 čj. 16582/2009-22 Školní vzdělávací program pro školy s ročníky pouze 1. stupně Příklady, ukázky, pohledy z praxe MŠMT 2009 čj. 16582/2009-22 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 2. Identifikační údaje...5 3. Charakteristika školy...8

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Metodika čtenářství Kateřina Šafránková. s pomocí ostatních vedoucích metodiků a učitelů ze zapojených škol

Metodika čtenářství Kateřina Šafránková. s pomocí ostatních vedoucích metodiků a učitelů ze zapojených škol Metodika čtenářství Kateřina Šafránková s pomocí ostatních vedoucích metodiků a učitelů ze zapojených škol Metodika čtenářství Kateřina Šafránková s pomocí ostatních vedoucích metodiků a učitelů ze zapojených

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA INFOA 1 Cvičebnice byla vytvořena plně v souladu s RVP ZV a Standardy základního vzdělávání v

Více

Čtenářská gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Čtenářská gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Čtenářská gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Čtenářská gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka)

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) PhDr. Jitka Cvejnová Mgr. Iva Papírníková MUDr. Dominika Benešová Gruntová Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITÉ ZKRATKY... 2 3. PILOTNÍ ŠKOLY... 2 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Editorial Co najdete v tomto čísle?

Editorial Co najdete v tomto čísle? 2010/12 3 1 Ve třetím čísle našeho bulletinu se zaměříme na volbu evaluačních nástrojů a jejich vhodnost pro zjištění, jak se vám daří plnit své aktuální cíle. Editorial Co najdete v tomto čísle? Obsah

Více