Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:"

Transkript

1 Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační a slohové výchově správně a přesně vnímali různá jazyková sdělení, četli s porozuměním různé texty, kultivovaně psali a mluvili a uměli se rozhodnout na základě přečteného nebo slyšeného, - v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření, - v literární výchově se učili vnímat umělecké texty a jejich základní znaky a prostředky, rozlišovat mezi skutečností a fikcí, formulovat vlastní názory o přečteném díle; aby získali základní čtenářské návyky a dovednosti a aby prostřednictvím četby dospívali k poznatkům a zážitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich duchovní život a postoje a hodnoty. V oblasti osobnostního a sociálního rozvoje se žáci učí interpretovat a sdělovat své reakce a pocity, získávají dovednosti k tomu, aby účelně uplatňovali výsledky svého poznávání. Bezpečné ovládnutí mateřského jazyka jim umožní orientovat se při vnímání okolního světa i sebe sama. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: - plnění dílčích cílů vyhodnocují učitelé v rámci průběžného hodnocení a pravidelného výstupního hodnocení, které žáci dostávají dvakrát do roka - ve 3. třídě se naši žáci účastní testování SCIO - žáci, kteří splní čtenářský program Nového PORGu - základní školy získávají ocenění Čtenář I. stupně (pro žáky do 3. třídy) a Čtenář II. stupně (pro žáky 4. a 5. tříd) časová dotace: 1. až 3. třída 8 hodin týdně, 4. a 5. třída - 7 hodin týdně

2 učebnice 1. třída: - pro genetickou metodu výuky čtení: Učíme se číst. Učebnice čtení pro 1. ročník ZŠ. SPN (2. vydání). Učíme se číst. Pracovní sešit. SPN. Čítanka pro prvňáčky. SPN. Písanky pro prvňáčky. SPN. Písmenka pro prvňáčky. SPN. - pro synteticko-analytickou metodu výuky čtení: Živá abeceda. Nová škola. Slabikář pro 1. ročník ZŠ. Nová škola. Písanka 1. až 4. díl. Nová škola. Moje první psaní. Nová škola. učebnice 2. až 5. třída: Modrá řada nakladatelství Prodos: Český jazyk 2, 3, 4, 5. Procvičujeme češtinu. Pracovní sešity pro 2. až 5. ročník ZŠ. Čítanka pro 2., 3., 4., 5. ročník ZŠ. Čítanka Pracovní sešit 2, 3, 4, 5. Čítanka 3, 4, 5. Nová škola. další doporučená literatura: Michalová: Kreslíme si každý den. SPN. Wagnerová: Kresebné uvolňovací cviky. SPN. Vykopal: Docvičujeme čtení. Blug. Louženská, Dršatová: Čeština od lesa pro 1. stupeň ZŠ. Albra. Šup: Učíme se číst s porozuměním pro 2. až 5. ročník ZŠ. Sdružení PDN. Šup: Učíme se číst s porozuměním pro 2. až 5. ročník ZŠ. Žákovská pracovní čítanka. Sdružení PDN.

3 1.ročník Dorozumívací činnosti a schopnosti umí zdvořile zformulovat pozdrav, otázku a odpověď, prosbu, nabídku, poděkování, vyjádřit souhlas a nesouhlas umí vyslechnout text a odpovídat na otázky k němu, umí formulovat otázky související s textem používá přiměřenou hlasitost při polohlas. čtení, práci ve dvojici nebo ve skupině, mluví-li na celou třídu - zásady dorozumívání v kolektivu - poslech a reprodukce textu, vyprávění - hlasitost vzhledem k posluchačům a situaci ve větách vypráví podle obrázku a samostatně nebo ve spolupráci se spolužáky domyšlený příběh Čtení a vztah k literatuře - rozšiřování slovní zásoby přečte slova a věty a rozumí jim - písmeno, slovo, věta hlasitě čte věty se správnou intonací - intonace podle interpunkčních znamének umí soustředěně naslouchat textu a vyjadřovat své pocity z textu - vnímavý poslech výrazné četby prózy i poezie seřadí děj podle obrázků do posloupnosti, domýšlí - příběh příběh podle své fantazie recituje zpaměti krátké texty - báseň, říkadlo Psaní umí si připravit psací náčiní a pracovní místo pro psaní, po psaní si umí správně uložit náčiní - příprava k psaní píše uvolněnou rukou - uvolňovací cviky a činnosti pro zdokonalení jemné motoriky ruky při psaní správně sedí, drží ruku a hlavu ve správné poloze, správně drží a vede psací náčiní správně opíše a přepíše písmena, slova, věty, zapíše jednoduché vlastní věty - správné sezení a držení psacího náčiní - tiskací a psací písmo; velká a malá písmena; psaní písmen, slov a vět Poznávání jazyka a pravopisu poznává jednotlivé hlásky a písmena v řeči i písmu - délka samohlásek vytváří smysluplné věty, umí měnit slovosled - uspořádání slov ve větě pozná věty různého druhu, umí je tvořit - rozlišování vět podle obsahu (oznámení, otázka, příkaz, žádost) píše velká písmena na zač. věty a základ. interpunkční znaménka - pravidla pro zápis věty

4 2.ročník Dorozumívací činnosti a schopnosti umí se zeptat na předmět či osobu, neúplný text, další - účelově zaměřené otázky informace k textu vypráví děj, převypráví přečtené nebo viděné - souvislé vyprávění umí vyslechnout jiný názor a zdvořile vysvětlit svůj - zásady a praxe komunikace a spolupráce ve skupině připraví se krátký projev a přednese ho ve skupině nebo před celou třídou - krátký projev a zásady jeho přípravy a prezentace, témata jako osobní příhoda, témata z četby apod. Čtení a vztah k literatuře správně dýchá, čte se správnou intonací a melodií, klade správně přízvuky, váže předložky se slovem pečlivě vyslovuje, opravuje svou nespisovnou nebo nedbalou výslovnost vyjadřuje svůj pocit z přečteného a formuluje svůj vlastní názor na přečtené nebo slyšené - hlasité čtení - čtení a poslech literárních textů s porozuměním Psaní předpoví děj příběhu, dokončí ho podle své fantazie a - tvořivé činnosti s textem logiky příběhu, ilustruje text pojmenuje vlastnosti hlavních postav a důvody jejich jednání, vyhledá klíčové myšlenky textu umí se zeptat na pocity postav, na motivy jejich jednání apod. pozná a vyhledá rýmy, pokouší se vytvářet vlastní rýmy - básně píše správně tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena Poznávání jazyka a pravopisu - technika a úprava psaní orientuje se v abecedě, umí hledat v rejstříku a ve - abeceda a její používání slovníku rozlišuje znělé a neznělé souhlásky, uvede příklady, - znělé a neznělé souhlásky, spodoba poznává je ve slovech píše správné hlásky i v případech spodoby znělosti, znělosti pravopis zdůvodní třídí slova podle významu, doplňuje další příklady - významy slov slova souznačná, nadřazená, podřazená, opačného významu pozná a třídí podstatná jména a slovesa - podstatná jména a slovesa poznávání, třídění spojuje věty do jednoduchých souvětí, pomocí spojovacích výrazů (nejen a) dokáže si odvodit správné psaní na konci i uprostřed slova - věta jednoduchá a souvětí - psaní znělých a neznělých hlásek

5 píše správně -i/-y po tvrdých a měkkých souhláskách a -ú/ů v českých slovech píše správně velká písmena na začátku vět, u jmen osob a zvířat, u jmen místních - tvrdé a měkké souhlásky, psaní -ú/-ů - psaní velkých písmen

6 3.ročník Dorozumívací činnosti a schopnosti v mluveném projevu užívá správné tvary známých - mluvený projev - jeho spisovnost podstatných a přídavných jmen a běžně užívaných sloves, rozeznává nespisovné tvary píše vlastní jednoduché příběhy - vypravování Čtení a vztah k literatuře čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, čte plynule slova se shluky hlásek podá svůj názor (zhodnotí) na děj a postavy literárního díla, dokáže vyjmenovat své oblíbené postavy, oblíbená témata své dojmy z četby a názory na ni zaznamenává písemně - hlasité čtení - interpretace literárního textu dokáže popsat rozdíly v různém zpracování stejného tématu, dokáže rozlišit humorné a vážné zpracování nalézá v textu (uměleckém i věcném) informace - vyhledávací čtení k určitému tématu, rozlišuje některé typy uměleckých textů - pojmy říkadlo, pohádka, pověst, bajka, povídka orientuje se v přečtené knize, umí použít obsah a rejstřík knihy Poznávání jazyka a pravopisu - obsah a rejstřík knihy - práce s nimi třídí slova podle druhu jejich obsahu a zapojení do věty, doplňuje slova podobného významu - příprava na slovní druhy (předmět, osoba, zvíře, okolnost, vlastnost), slovní zásoba rozlišuje a třídí podstatná jména abstraktní a konkrétní - význam slov podstatná jména abstraktní a konkrétní dokáže vhodně doplňovat a rozvíjet slova, ptát se na jednotlivá slova v kontextu původní věty rozlišuje slovní druhy v základním tvaru s pomocí poznává rod, číslo, pád u podstatných jmen a osobu, číslo, čas u sloves rozlišuje jiný tvar slova a slovo příbuzné píše správně -i/-y ve vyjmenovaných slovech a jednoduchých případech příbuzných slov, psaní zdůvodňuje, v případě potřeby používá Pravidla - stavba věty - základní mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves - vyjmenovaná a příbuzná slova

7 4.ročník Komunikační a slohová výchova pozná a ve svém projevu používá slova spisovná (nespisovná nahrazuje spisovnými), používá slova citově zabarvená píše obsahově i formálně správně oznámení, pozvánku, omluvenku, zprávu, inzerát, blahopřání, pozdrav (z výletu, prázdnin), dopis píše jednoduchý popis - jednoduchý popis - slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená - oznámení, pozvánka, omluvenka, zpráva, inzerát používá i souvětí, různé spojovací výrazy - jednoduché vyprávění, líčení pokouší se vědomě používat výrazy, které text činí výstižnější, zajímavější, používá přirovnání Literární výchova - pokusy o užití uměleckých prostředků potichu čte s porozuměním přiměřeně náročné texty a - tiché čtení reprodukuje je přirozeně intonuje, správně člení věty (dýchání), pracuje - hlasité čtení se sílou a barvou hlasu volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text, vyjadřuje - zážitkové čtení a naslouchání své pocity z něj individuálně nebo se spolužáky dramatizuje text - dramatizace textu rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů, ukáže v nich typické znaky vyhledává informace v encyklopediích a naučných textech Jazyková výchova - různé typy textů - orientace v naučných textech pozná slova jednoznačná, mnohoznačná, významově - význam slov protikladná a stejná určí kořen, příponovou a předponovou část, třídí slova - stavba slov podle společného kořene, vytváří další slova příbuzná píše správně slova s dě-, tě-, ně a bě/bje-, vě-/vje-, pě -, - psaní dě-, tě-, ně a bě-, věpoužívá Pravidla rozlišuje ohebná a neohebná slova - slovní druhy skloňuje správně podstatné jméno podle příslušného - skloňování podstatných jmen vzoru používá správné tvary sloves v přítomném čase - slovesné tvary vyhledá ve větě podmět a přísudek - podmět a přísudek seznamuje se s pravidly pro psaní koncovek ve shodě podmětu s přísudkem správně píše vyjmenovaná a příbuzná slova - vyjmenovaná slova správně píše jména osob, zvířat, obcí, států, hor, řek, planet odlišuje větu jednoduchou od souvětí vhodně zamění větu jednoduchou v souvětí seznamuje se s interpunkcí pro základní spojení vět v souvětí - psaní velkých písmen - vět a jednoduchá a souvětí

8 doplňuje vhodně znaménka do napsaných vět Český jazyk 5.ročník Komunikační a slohová výchova přiměřeně ke komunikačnímu záměru a situaci volí intonaci, tempo, dýchá, pracuje s pauzou, barvou a silou hlasu sestaví osnovu vyprávění a s jejím použitím vytváří mluvený projev nepřerušuje, i když má jiný názor, střídá roli mluvčího a posluchače, umí slušně podat svůj názor, vyjádřit nesouhlas při poslechu rozeznává důležité nebo zajímavé body výkladu a zaznamenává si je, reprodukuje je Literární výchova rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, zapamatuje si je a reprodukuje je; vnímá význam podrobností pro vyznění celku uvědomuje si rozdíl mezi faktem a tvrzením a zkoumá jejich ověřitelnost v textu své dojmy z poslechu nebo četby vyjadřuje i zaznamenává diskutuje (klade otázky a odpovídá) i o hlubších souvislostech a příčinách v příbězích tvoří vlastní literární texty podle své fantazie a svých schopností rozeznává v literární žánry (říkadlo, báseň, píseň, pohádka, pověst, povídka, bajka), používá termíny próza, poezie, verš, rým, humor, postava, autor, básník, spisovatel Jazyková výchova - mluvený projev - příprava mluveného projevu - pravidla a praxe naslouchání, mluvení, diskuse - třídění a záznam poznatků - čtení s porozuměním a třídění informací - četba a poslech literárních textů - tvořivé psaní základní literární termíny píše správně koncovky ve shodě podmětu s přísudkem, - shoda podmětu s přísudkem uplatňuje příslušná pravidla přiřazuje podstatná jména ke vzorům a píše správné - tvarosloví podstatných jmen koncovky přiřazuje přídavná jména ke vzorům - tvarosloví přídavných jmen rozlišuje zájmena podle druhů, správně skloňuje běžná - tvarosloví zájmen zájmena určuje osobu, číslo, čas a způsob slovesných tvarů - tvarosloví sloves doplňuje správně koncovky příčestí minulého - skladba v neúplné větě určí základ věty, určí počet vět v souvětí správně píše i složitější případy příbuzných slov, umí - vyjmenovaná a příbuzná slova samostatně pracovat s Pravidly píše správně slova s mě-/mně- ; používá Pravidla - psaní mě-/mně-

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,

Více

5.1. Jazyk a jazyková kultura

5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ

5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ 5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ 5.1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 1. r. 9 hodin týdně

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více