VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ 700 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 ČJ.: 119/14/DOC

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole str Název školy str Sídlo str Zřizovatel školy str Management školy str Adresa pro dálkový přístup str Charakteristika školy str Údaje o školské radě str Obory vzdělání str Obory vzdělání str Vzdělávací program str Zhodnocení školního vzdělávacího programu str Jazykové vzdělávání str Multikulturní výchova str Environmentální výchova str Polytechnická výchova str Finanční gramotnost str Personální zabezpečení činnosti školy str Pracovníci školy str Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace) str Věková struktura pedagogických pracovníků k str Zápis k povinné školní docházce str Výsledky vzdělávání žáků str Informace o třídách a počtech žáků str Prospěch žáků str Chování žáků str Výsledky přijímacího řízení str Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin str Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami str Péče o nadané žáky str Primární prevence rizikového chování str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str Průběžné vzdělávání str Vzdělávání k doplnění odborné kvalifikace str Vzdělávání k rozšíření odborné kvalifikace str Aktivity a prezentace školy na veřejnosti str Zájmové vzdělávání a školské služby str Poradenské služby školy str Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery str Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče str Testování vědomostí a dovedností žáků str Sběr str Celoškolní projekty a akce str Exkurze, přednášky, vzdělávací pořady, divadla apod. str Výjezdy žáků mimo objekt školy str Další aktivity školy str Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI str Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013 str

3 10.1 Příjmy str Výdaje str Fondy str Rozvojové a mezinárodní programy str Rozvojové programy str Mezinárodní programy str Další vzdělávání v rámci celoživotního učení str Realizované projekty financované z cizích zdrojů str Spolupráce s odbory str. 34 Přílohy 1 18: č. 1 Vyučování trochu jinak str. 36 č. 2 Environmentální výchova s Lesy HMP str. 37 č. 3 Trilopark str. 38 č. 4 Výuka češtiny jako cizího jazyka str. 39 č. 5 Primární prevence str. 40 č. 6 Přehled činnosti školní družiny str. 41 č. 7 Projektový den na VOŠ a SPŠE F. Křižíka str. 43 č. 8 Výtvarné workshopy str. 44 č. 9 Veřejné sbírky str. 45 č. 10 Zápis a veselé učeníčko str. 46 č. 11 Vítejte z prázdnin pozvánka str. 47 č. 12 Po stopách pražských osobností str. 48 č. 13 Některé celoškolní projekty a akce str. 49 č. 14 Velikonoční dílny a jarmark str. 50 č. 15 Den Země str. 52 č. 16 Expedice Karakoram str. 53 č. 17 Adaptační výjezdy 6. tříd str. 55 č. 18 Lyžařský výcvikový kurz str. 56 č. 19 Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha str. 57 2

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 NÁZEV ŠKOLY (dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): Základní škola, Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 ( ) 1.2 SÍDLO Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700/24; PSČ: ZŘIZOVATEL ŠKOLY Městská část Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9 Černý Most; IČO: MANAGEMENT ŠKOLY ředitelka školy: Mgr. Eva Hradská zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání: Mgr. Hana Maláčková vedoucí školní družiny: Anna Veselá vedoucí školní jídelny: Jitka Synková 1.5 ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP web: 1.6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Jde o středně velkou plně organizovanou základní školou rodinného typu, která i díky velikosti a prostorovému uspořádání odbourává anonymitu velké školy. Tím že se všichni dobře známe, vytváříme pro žáky bezstresové pohodové prostředí založené na vzájemné komunikaci mezi žáky a pedagogy. Filosofie otevřené školy umožňuje také lépe budovat korektní vztahy s rodiči našich žáků. Škola se nachází v klidném prostředí ve starší vilové zástavbě, nedaleko od stanice metra B Hloubětín a konečné zastávky autobusů MHD docházková vzdálenost maximálně 10 minut. Díky výhodné poloze je proto dostupná i žákům ze vzdálenějšího okolí. V blízkosti budovy je plavecký bazén a hloubětínský lesík. Pro školu jsou charakteristické školní projekty, které se každoročně opakují, např. Slavnosti slabikáře (Malý čtenář), vánoční či velikonoční dílny, Sportovní den. Výchovou k hodnotám cíleně usilujeme o školu bez šikany a násilí. Talentovaným žákům umožňujeme realizovat se mimo jiné v různých soutěžích celostátního i regionálního charakteru, jejich nadání rozvíjíme i v mnoha zájmových kroužcích školy. Na škole pracuje žákovský parlament, který mimo jiné vydává školní časopis Kachlíkárna. Škola dosahuje velmi dobrých studijních výsledků, o čemž svědčí především úspěšnost našich žáků při přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia. Znalosti svých žáků prověřujeme každoročně také pomocí testů SCIO, jejichž velkou výhodou je srovnání výsledků v rámci všech škol účastnících se testování. Každoročně pořádáme ozdravné pobyty a školy v přírodě, lyžařský kurz, studijně poznávací pobyt v Anglii, víkendové akce školní družiny, tematické exkurze a školní výlety. 3

5 Pro žáky organizujeme zájmové kroužky; nabídku každý rok podle zájmu obměňujeme. Ve školním roce 2013/2014 měla škola cca 365 žáků v 17 třídách, kromě 8. ročníku vždy po dvou paralelních třídách v ročníku; 50 % žáků bylo z mimospádové oblasti školy. a) SOUČÁSTI ŠKOLY - Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO: b) VYBAVENÍ ŠKOLY - Budova školy z roku 1941, 5 nadzemních podlaží - 4 odborné pracovny cizí jazyky, fyzika, výtvarné činnosti a informační technologie - 13 kmenových učeben - 3 poloodborné učebny (přírodopis, zeměpis, hudební výchova), které jsou zároveň i učebnami kmenovými. - Vnitřní počítačová síť s připojením na internet - 14 interaktivních tabulí (v osmi třídách I. stupně a v šesti třídách II. stupně) - 3 herny školní družiny - Školní dílna, cvičná kuchyňka, žákovská knihovna, keramický ateliér, tělocvična, žákovský klub - Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (z roku 2003) - Škola nemá bezbariérový přístup 1.7 ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Školská rada byla zřízena dne usnesením rady MČ Praha 14 ze dne (č. 596/RMČ/2005). Složení školské rady ve školním roce 2012/2013: - za zřizovatele: J. Krátká, J. Žáková - za zákonné zástupce žáků: M. Husák, P. Vykysalý, G. Vítková (od ) - za pedagogické pracovníky: I. Braunová, I. Lefflerová Ve školním roce 2013/2014 se Školská rada sešla v těchto termínech na řádné schůzi: byla Školská rada vedením školy informována o návrhu sestavení rozpočtu školy a o tvorbě koncepce školy. Dále byl sestaven harmonogram práce Školské rady byly projednány podklady k činnosti Školské rady určené k samostatnému jednání s vedením školy. Proběhla diskuze nad podstatou jednotlivých definic daných zákonem pro práci Školské rady. Členové Školské rady též projednávali návrh ankety k oslovení rodičů. Diskuze byla uzavřena bez vzájemné dohody bylo projednáno odstoupení pana Husáka ze Školské rady. Členové se dohodli na volbě nového člena z řad rodičů formou zaslání informační SMS bylo projednáno doplnění člena Školské rady z řad rodičů. Novým členem se stala paní G. Vítková. Školské radě byl předložen k seznámení dokument Školní zásady bezpečného užívání ICT a internetu. Další projednání a schvalování proběhla elektronicky prostřednictvím u: byl schválen nový školní řád byla schválena výroční zpráva za školní rok 2012/

6 2. OBORY VZDĚLÁNÍ 2.1 OBORY VZDĚLÁNÍ kód oboru popis oboru počet tříd počet žáků (k ) C/01 Základní škola VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vzdělávací program počet tříd počet žáků (k ) ŠVP ZV Vítejte na palubě ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Od probíhala ve všech třídách školy výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále ŠVP ZV) Vítejte na palubě, vypracovaného podle platného upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Ve třídách a třídách se však vyučovalo podle upraveného učebního plánu, který umožňuje zakomponovat všechny nařízené změny a zároveň dodržet závaznou celkovou časovou dotaci pro daný stupeň základní školy (118 hodin na I. stupni a 122 hodin na II. stupni). Prioritou tohoto vzdělávacího programu je co nejlépe připravit žáky pro další život a motivovat je k celoživotnímu učení. Klade důraz na praktičnost a použitelnost poznatků, vědomostí a dovedností v běžném životě. Zároveň ale rozvíjí individualitu každého žáka a jeho konkrétní schopnosti. ŠVP ZV Vítejte na palubě podporuje aktivitu, tvořivost a samostatné myšlení žáků. Je vytvořen tak, aby každý žák měl možnost zažít úspěch s ohledem na jeho nadání a budoucí vývoj. Preferuje společný komplexní základ, proto je výuka zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu. Program je koncipován tak, aby v souladu s cíli základního vzdělávání vytvářel co nejlepší předpoklady pro utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetencí žáků na úrovni, která je pro ně dosažitelná. Vede žáky k bezpečnému chování ve škole i mimo ni a k zdravému životnímu stylu. Cíle základního vzdělávání jsou naplňovány prostřednictvím učiva v jednotlivých povinných či povinně volitelných předmětech. Učitelům je umožněna tvořivá práce, vycházející z případných metodických odlišností a zejména konkrétních potřeb žáků s ohledem na co nejvyšší efektivitu vzdělávání. Na I. stupni jsou všechny disponibilní hodiny použity na posílení povinných předmětů. Na II. stupni je 19 hodin z disponibilní dotace použito na posílení povinných předmětů, z toho 6 hodin na výuku Dalšího cizího jazyka (německý nebo ruský jazyk). Dalších 5 hodin je využito na výuku povinně volitelných předmětů, které jsou do učebního plánu zařazeny od 7. ročníku. Žáci si vybírají z určité nabídky, předmět se poté pro ně stává povinným. V 9. ročníku je zařazen předmět Finanční gramotnost v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Předmět je vyučován aprobovanými učiteli, kteří v rámci projektu Rozumíme penězům absolvovali vzdělávání k rozšíření své kvalifikace. Jsme jedna z 12 vybraných pražských škol (dnes celkem přes 50 v rámci ČR), které byly v roce 2011 do tohoto projektu zařazeny. Cílem školy je vybavit žáky II. stupně takovými vědomostmi, které jim umožní účelně 5

7 využívat další zdroje informací a informačních materiálů. Zájem o určitou vzdělávací oblast je u žáků podporován nabídkou povinně vzdělávacích předmětů, přičemž jsou vedeni k tomu, aby nepodceňovali ostatní vzdělávací aktivity. Ve školním roce 2013/2014 si žáci volili z těchto předmětů: Literární seminář, Cvičení z matematiky, Informační technologie, Mediální výchova, Společenskovědní seminář. V 9. ročníku byla letos dokončena výuka volitelného předmětu Německý jazyk. Všechna průřezová témata jsou v ŠVP realizována formou integrace jejich tematických okruhů do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů. Průřezové téma Mediální výchova je na II. stupni vyučováno také v povinně volitelném předmětu Mediální výchova. ŠVP ZV Vítejte na palubě je otevřený dokument, který umožňuje úpravy a změny obsahu, počtu hodin i povinně vzdělávacích předmětů. Také proto se v 9. ročníku od září 2014 stane jeho součástí vypracování a obhajoba absolventských prací, vycházejících z témat dle volby a zájmu žáků. Ověřili jsme si totiž ve dvou pilotních ročnících tohoto projektu, že takový způsob práce rozvíjí klíčové kompetence žáků a přispívá k jejich úspěšné přípravě na přestup na střední školu. Přes všechny změny i nadále vycházíme z kréda naší školy: Základní škola je loď, která poskytuje klid, pohodu, ale také vědomosti, znalosti a dovednosti k úspěšnému vyplutí do dalšího života a současně je útočištěm a oporou při řešení problémů, které na této plavbě děti čekají. Na této lodi je třeba, aby všichni dodržovali tyto zásady: 1. Nikdo není lepší ani horší, každý jsme jen jiný! 2. Demokracie je nechat druhého mluvit, naslouchat jeden druhému, argumentovat a ne se jen hádat! 3. Fyzickou silou se konflikt nevyřeší! 4. Sport je mnohem lepší náplň volného času než drogy! 2.4 JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ a) ČESKÝ JAZYK Český jazyk byl na I. stupni posílen o 7 hodin a na II. stupni o 3 hodiny z disponibilní dotace. Třídy s větším počtem žáků (nad 25) byly ve školním roce 2013/2014 na 1 hodinu týdně děleny na dvě skupiny. Tento školní rok se úprava týkala třídy VIII. A. Jako součást výuky českého jazyka navštívili žáci v letošním školním roce i několik mimoškolních programů (divadelní představení, soutěže, olympiáda). Žákům cizincům ze zemí mimo EU byla výuka českého jazyka posílena nad rámec povinných hodin o individuální doučování v rozsahu 1 3 hodiny týdně. Doučování, jehož cílem bylo především zvládnout český pravopis, porozumění textu a české reálie, bylo realizováno v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 v roce 2013 a 2014 a rozvojových programů Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená žákům cizincům z třetích zemí na rok 2013 a na rok 2014 viz také bod 11.1 Rozvojové programy, str. 32 a bod 13. Realizované projekty financované z cizích zdrojů, str. 33. Některým žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla výuka českého jazyka upravena podle individuálních vzdělávacích plánů. Ve škole kromě školní knihovny, kterou využívali nejen žáci, ale i učitelé k výuce, byla v letošním roce na podporu čtenářské gramotnosti k dispozici velmi oblíbená pojízdná knihovna. V Bibliobusu od Městské knihovny si žáci mohli půjčovat knížky 1x za měsíc. 6

8 b) ANGLICKÝ JAZYK Dle platného učebního plánu a upraveného učebního plánu pro ŠVP ZV Vítejte na palubě, probíhala ve školním roce 2013/2014 výuka anglického jazyka povinně ve všech ročnících, kromě 2. tříd; v 1. třídách v rozsahu jedné hodiny týdně, v ostatních třídách v rozsahu 3 hodiny týdně. Někteří žáci (začátečníci) z 1. a 2. tříd navštěvovali kroužek anglického jazyka JŠ Camberwell v rozsahu 1,5 hodiny týdně, jiní zájemci z tříd zase kurz anglického jazyka JŠ Libere, také v rozsahu 1,5 hodiny týdně. Oba zájmové útvary probíhaly v budově školy. Na podporu rozvoje anglického jazyka proběhl na škole ve dnech května 2014 intenzivní konverzační kurz anglického jazyka pořádaný agenturou Talktalk, kterého se zúčastnilo 19 žáků z 8. a 9. ročníků. Pod vedením zkušeného lektora žáci 6 hodin denně rozvíjeli své komunikační dovednosti (viz Příloha č. 1, str. 36). c) NĚMECKÝ JAZYK Výuka německého jazyka probíhala ve školním roce 2013/2014 ve třech skupinách v 7., 8. a 9. ročníku. Celkem se výuky účastnilo 39 žáků. V 7. a 8. ročníku byl německý jazyk vyučován jako další cizí jazyk (v 7. ročníku s dotací 2 hodiny týdně, v 8. ročníku pak 3 vyučovací hodiny za týden), v 9. ročníku jako povinně volitelný předmět s týdenní dotací dvou hodin. Ve výuce byla užívána řada učebnic Prima (nakladatelství Fraus), další výukové i autentické materiály (tištěné, audiovizuální, internetové Goethe Institut aj.) a program Terasoft. Důraz byl kladen na základní komunikativní dovednosti a mluvenou podobu jazyka se směřováním k úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. d) RUSKÝ JAZYK Výuka ruského jazyka probíhala ve školním roce 2013/2014 ve dvou skupinách v 7. a 8. ročníku. Celkem se výuky účastnilo 29 žáků. V těchto ročnících byl ruský jazyk vyučován jako další cizí jazyk (v 7. ročníku s dotací 2 hodiny týdně a v 8. ročníku pak 3 vyučovací hodiny týdně). Ve výuce byla užívána řada učebnic a pracovních sešitů Raduga (nakladatelství Fraus), další výukové materiály (tištěné, audiovizuální). Důraz byl kladen na základní komunikativní dovednosti, mluvenou podobu jazyka a reálie se směřováním k úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Prohloubení se dočkaly také mezipředmětové vztahy (zeměpis, český jazyk, dějepis). Zvláštní pozornost byla věnována motivaci žáků k výuce. 2.5 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Multikulturní výchova byla ve školním roce 2013/2014 realizována prostřednictvím průřezového tématu (implementovaného do šesti vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví) a samostatnými projekty. Průřezové téma Multikulturní výchova reprezentuje okruhy aktuálních problémů současného světa a stává se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Je důležitým formativním prvkem ve vzdělávání a vytváří příležitost pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci. Pomáhá rozvíjet osobnost žáka především v oblasti 7

9 postojů a hodnot. Krédem multikulturní výchovy na naší škole je Poznávat, rozumět a respektovat jiné kultury, etnika a národy. Krédo realizujeme přes transkulturní model (zdůrazňujeme to, co nás spojuje, nikoliv to, co nás rozděluje). Pedagogům nejde o to, přinášet žákům detailní a vyčerpávající informace o všech kulturách, ale nabízet pomoc při vzájemném soužití v různorodém kulturním prostředí. Žáci chápou své vlastní kulturní zakotvení a na jeho základě se snaží porozumět, jednat a zažívat zkušenost i s ostatními kulturami. Metodou kooperace a hry se děti vzájemně poznávají a poskytují si navzájem co nejvíce informací o svých kulturách Ve školním roce 2013/2014 jsme v maximální možné míře usilovali o naplnění dvou úkolů: - optimalizovat vzájemné kontakty mezi dětmi různých etnických skupin, zejména při školní práci a zábavě (soustředili jsme se především na seznamování se s vietnamskou a ukrajinskou kulturou) - učit děti předcházet či konstruktivně řešit konflikty mezi žáky různých etnických skupin. K tomu jsme v každodenním životě školy kromě výuky využívali nástěnky, školní časopis i webové stránky, vědomostní, sportovní a umělecké soutěže, kde jsme prezentovali informace o menšinách, jejich kultuře, významných osobnostech, historii apod. Žáci se také zapojili do několika charitativních akcí. Realizované samostatné projekty: - Vlastivědný kroužek pro žáky I. stupně, především pro cizince ze zemí mimo EU, ale nejen pro ně - Výtvarný workshop Setkání kultur tématem naší školy byl stát Kazachstán - Adopce na dálku - Výuka češtiny jako cizího jazyka spoluúčast na projektu Integračního centra Praha o.p.s. 2.6 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Environmentální výchova je věda vycházející z ekologie a zabývající se vztahem člověka k životnímu prostředí. Zkoumá vlivy vyvolané jeho znečištěním a možnosti následné nápravy škod, vliv životního prostředí na zdraví populace, využívání energetických zdrojů a nakládání s nimi apod. Při realizaci environmentální výchovy se uplatňují skoro všechny vzdělávací oblasti. Oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a příroda nejvíce přibližující vztah mezi člověkem, lidskou činností a životním prostředím. Oblast Člověk a společnost k tomu připojuje technicko- ekonomické a sociální jevy. Další oblasti upozorňují na souvislosti vlivu kvality životního prostředí na naše zdraví nebo formují naše estetické vnímání. Ve školním roce 2013/2014 jsme environmentální výchovu na I. stupni naplňovali především v předmětech Prvouka a Přírodověda, na II. stupni pak v předmětech Přírodopis, Zeměpis, Fyzika, Chemie, Občanská výchova a Výchova ke zdraví. Ve školní rok 2013/2014 byly v rámci EVVZ pořádány tyto akce: I. stupeň: - Sběr plastových víček (celoročně) - Sběr papíru (celoročně) - Třídění odpadu (celoročně) - Škola v přírodě (jaro 2014) - Péče o květiny v areálu školy (celoročně) 8

10 - Ošetřování lípy zasazené v rámci projektu EU (celoročně) - exkurze do Toulcova dvora (celoročně) - Sběr suchého pečiva a žaludů pro Lesy hl. města Prahy - pořad Býložravci našich lesů (viz Příloha č. 2, str. 37) - Výlov rybníka - Vycházka do Velké Chuchle zookoutek zvířata v ČR a Barrandovské skály - Skanzen Přerov nad Labem Jak se dřív žilo - Botanicus II. stupeň: - Sběr papíru (celoročně) - Třídění odpadu (celoročně) - Pořad Madagaskar, příběh pradávné Lemurie (podzim 2013) - Výlov rybníka (podzim 2013) - Projekt Den zvířat (podzim 2013) - Škola v přírodě (jaro 2014) - Péče o květiny v areálu školy (celoročně) - Akce u příležitosti Dne Země (duben 2014),(viz Příloha č. 15, str. 52) - Sběr suchého pečiva a žaludů - Trilopark (VII. B) Geologická vycházka do Prokopského údolí spojená se sběrem zkamenělin (viz Příloha č. 3, str. 38) 2.7 POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA Polytechnická výchova je na naší škole zaměřena na osvojení základů některých technologických dovedností potřebných v normálním občanském životě. Má v žácích prohlubovat znalost mnohých technologických postupů, formovat jejich dovednost a zručnost, budovat u nich vztah k manuální práci a formou kolektivních prací rozvíjet schopnost spolupráce. Ve školním roce 2013/2014 byla polytechnická výchova plněna prostřednictvím vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, která byla realizována v povinném vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Na I. stupni to byla práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti a příprava pokrmu, na II. stupni v 6. ročníku práce se dřevem, kovem a na školním pozemku, v 7. ročníku základy vaření. V 8. ročníku se polytechnická výchova vyučovala v rámci tematického okruhu Svět práce a byla zaměřena na výchovu k volbě povolání. Další pracovní kompetence získávali žáci v povinných předmětech Informatika, Finanční gramotnost, při laboratorních pracích z fyziky a v povinně volitelném předmětu Informační technologie. Polytechnickou výchovu podporujeme: - Exkurzemi do provozů, kdy se žáci seznamují s různými činnostmi přímo v provozu - Zájmovými útvary (keramický a výtvarný kroužek) - Školními projekty a dílnami (např. Velikonoční dílny 2014) - Činnostmi ve školní družině - Nabídkou volitelných předmětů 2.8 FINANČNÍ GRAMOTNOST Vzhledem ke stále se zvyšující složitosti ve světě financí lidé stále častěji upadají do dluhů vedoucích často až k dluhové pasti, a to převážně díky své neznalosti a neschopnosti orientovat se efektivně v oblasti financí. I proto se na naší škole vyučuje 9

11 předmět Finanční gramotnost. Je zařazen v 9. třídách, a to jako předmět povinný pro všechny žáky ročníku. Cílem předmětu je získání potřebných kompetencí nezbytných k rozumnému nakládání a hospodaření s penězi: - Schopnost orientovat se v problematice peněz a cen a spravovat osobní rozpočet - s ohledem na měnící se životní situace - Umět plánovat hospodaření s rodinnými a osobními financemi nejen v krátkodobém (měsíčním), ale i ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu - Získat základní poznatky o fungování ekonomiky ve společnosti, o funkci peněz, možném platebním styku, apod. - Schopnost odolávat reklamnímu nátlaku a rozeznat klamavou reklamu - Získat rozhled jak investovat, jak se pojistit, kdy a jak si peníze půjčit - Naučit se správně přistupovat ke smlouvám - Prostřednictvím finanční matematiky zbavit se závislosti na reklamních letácích bank a získat možnost ověřovat si předkládané informace Na základě projektu Rozumíme penězům, který probíhal v minulých letech pod patronací GE Money Bank a AISIS, jsme se ve školním roce 2013/2014 zaměřili na řešení praktických věcí spojených s hospodařením domácnosti, a to v oblastech: - Osobní rozpočet - Výhodné nakupování - Reklama a její úskalí - Zodpovědné zadlužení - Investice a pojištění - Snížení nákladů na bydlení - Smlouvy a jejich úskalí - Finanční matematika 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1 PRACOVNÍCI ŠKOLY pracovníci (k ) fyzické osoby přepočtení pracovníci pedagogičtí 29 27,98 nepedagogičtí 10 9,37 celkem 39 37, PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.) Počet (fyzické osoby) k pedagogičtí s odbornou bez odborné pracovníci celkem kvalifikací kvalifikace * * Pro doplnění odborné kvalifikace studovaly na vysoké škole 4 učitelky. 3.3 VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ k věk do 30 let let let let 61 a více počet (fyz. osoby) z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků: 45,03. 10

12 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE počet 1. tříd zapsané děti přijaté děti odklady PŠD 3 76* 68 8 * 1 žákyně zapsána dodatečně 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 INFORMACE O TŘÍDÁCH A POČTECH ŽÁKŮ a) POČET TŘÍD I. stupeň II. stupeň celkem k b) POČET ŽÁKŮ I. stupeň II. stupeň celkem k c) PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ NA TŘÍDU I. stupeň běžné třídy II. stupeň běžné třídy Ø za I. a II. stupeň běžných tříd 23,90 18,14 21,53 d) PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ NA UČITELE (jedná se o přepočtený počet učitelů) I. stupeň běžné třídy II. stupeň běžné třídy Ø za I. a II. stupeň běžných tříd 20,75 11,15 15,98 e) ŽÁCI UČÍCÍ SE CIZÍ JAZYK k žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět I. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň AJ NJ 29 8 RJ 28 f) ŽÁCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ k stát počet žáků stát počet žáků stát počet žáků Arménie 1 Kazachstán 2 Rusko 1 Bulharsko 1 Maďarsko 2 Slovensko 4 Česká republika 332 Moldávie 2 Ukrajina 11 Čína 1 Mongolsko 1 Vietnam 8 g) ŽÁCI PODLE TRVALÉHO POBYTU kraj: počet žáků: Praha 334 z toho Praha ze spádové oblasti 179 ostatní ČR 18 mimo území ČR 14 Celkem mimo spádovou oblast školy: 187 (tj. 51,1 %) 11

13 Jihočeský Karlovarský Liberecký Moravskoslezský Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Celkem Kraj h) ŽÁCI S TRVALÝM POBYTEM V JINÉM KRAJI počet žáků celkem z toho nově přijatí PROSPĚCH ŽÁKŮ Prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků Klasifikováni I. stupeň , II. stupeň Nehodnoceni I. stupeň 1 0, II. stupeň pololetí % Prospěli 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % I. stupeň z toho s vyznamenáním , ,9 II. stupeň , ,9 z toho s vyznamenáním ,8 Neprospěli I. stupeň II. stupeň 14 10,7 4 3,1 celkový průměr I. stupeň II. stupeň Celkem 1. pololetí 1,20 1,78 1,49 2. pololetí 1,24 1,84 1, CHOVÁNÍ ŽÁKŮ a) KLASIFIKACE CHOVÁNÍ chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé počet žáků % počet žáků % počet žáků % 1. pololetí ,7 1 0, pololetí ,4 2 0,6 0 0 b) ZAMEŠKANÉ HODINY zameškané hodiny neomluvené počet hodin počet žáků I. stupeň 0 0 II. stupeň 50 9 celkem VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Všichni žáci devátého ročníku byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. Celkem ukončilo školní docházku a odešlo ze školy 34 žáků z devátého ročníku. 12

14 a) NA SŠ ZŘIZOVANÉ KRAJEM A CÍRKEVNÍ SŠ (s maturitní zkouškou) přijato (z 9. tříd) krajské SŠ církevní SŠ gymnázia 4 obchodní a podnikatelské zaměření 2 zaměření na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 1 střední průmyslové školy a technické školy 9 zdravotnické a sociální zaměření 3 umělecké zaměření 1 pedagogické školy 0 celkem přijato 20 0 b) NA SOUKROMÉ ŠKOLY přijato soukromé SŠ Gymnázia 0 obchodní a podnikatelské zaměření 3 zaměření na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 0 střední průmyslové školy a technické školy 0 zdravotnické a sociální zaměření 1 umělecké zaměření 1 pedagogické zaměření 0 celkem přijato 5 c) DO UČEBNÍCH OBORŮ (krajských i soukromých škol) přijato z devátých ročníků z nižších ročníků 9 0 d) NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 2 3 soukromá gymnázia 3 0 církevní gymnázia 0 0 celkem přijato VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN a) VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ Ke měla škola 34 žáků cizinců (z toho ze zemí mimo EU bylo 27 žáků), tj. 9,3 % z celkového počtu žáků. Žáky cizince máme jen v některých třídách (maximálně pět žáků v jedné třídě). Jejich začleňování do života třídy, školy a českého prostředí probíhá bez větších problémů, neboť současná generace bere spolužáka z cizí země jako zcela běžného spolužáka a většinou nevěnuje tomuto jevu žádnou zvýšenou pozornost. Opatření školy, směřují k co nejlepší integraci žáků cizinců: - individuální nebo redukované plány pro výuku českého jazyka podle potřeb žáka - individuální doučování nad rámec běžné výuky - kurz výuky češtiny jako cizího jazyka (viz Příloha č. 4, str. 39) - účast v rozvojových programech MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí na rok 2013 a na rok 2014 viz také bod 11.1 Rozvojové programy, str

15 - účast v projektech MV ČR Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 v roce 2013 a v roce 2014 viz také bod 13. Realizované projekty financované z cizích zdrojů, str zapojení do školních projektů - zapojení do celoškolních akcí (např. Vánoční dílny a trhy, Den otevřených dveří, LVK, Velikonoce, Sportovní den, Letní slavnosti, školy v přírodě) - zájmové útvary: 2 vlastivědné kroužky, jejichž cílem je formou poledních nebo celodenních výletů a vycházek poznávání České republiky, Prahy především. - spolupráce s rodiči: konzultace, schůzky, společné akce pro žáky a jejich rodiče - metodická příprava doučování (pracovní schůzky, tematické plány) - spolupráce s výchovnou poradkyní - asistent pedagoga přidělený třem žákům vietnamské národnosti ve 2. ročníku - spolupráce s neziskovými organizacemi působící v oblasti integrace migrantů: např. společnost Meta, o.p.s., Integrační centrum Praha, o.p.s. Při přímé pedagogické činnosti všichni vyučující, nejen učitelé českého jazyka, pracují s žáky cizinci obdobně jako se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Náročnost se projevuje především v přípravě na vyučování a v organizaci vlastní vyučovací hodiny. Jinak žáky cizince zapojujeme do všech činností školy, zaměřujeme se na správné pochopení českých reálií a na seznámení se s odlišnými zvyky a pravidly života našich cizinců. Z několikaletých zkušeností práce s žáky cizinci vyplývá, že v prostředí naší školy jazykovou bariéru odstraníme nejrychleji individuálním doučováním jednotlivých žáků. Dosáhneme tím zvládnutí češtiny na takové úrovni, aby se tito žáci mohli co nejrychleji a nejlépe začlenit do života třídy a školy. Stále častěji se objevují případy, kdy žák, který k nám do školy nastoupí, neumí česky vůbec. A zde bohužel ani individuální doučování nestačí. Proto rodičům doporučujeme intenzivní kurzy českého jazyka, které pořádají neziskové organizace působící na území hl. m. Prahy. Tady se nejednou setkáváme s neochotou rodičů, kteří nechápou, že úspěšnost celé integrace závisí i na aktivním přístupu a spolupráci rodičů. b) VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN Škola nemá žáky národnostních menšin. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovali školu pouze čtyři žáci, kteří se hlásili k romské národnosti. Jejich vzdělávání probíhalo stejně jako u dětí z majoritní skupiny. Na dva z nich se pohlíželo jako na žáky se sociálním znevýhodněním, při jejich začleňování jsme spolupracovali s orgány sociálně právní ochrany dětí a sociální pomoci a prevence. Oba žáci z důvodu přestěhování přešli na jinou základní školu. 5.6 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI a) POČET INTEGROVANÝCH ŽÁKŮ - Mezi zdravotně postižené zařazen: 2 - Mezi zdravotně znevýhodněné zařazeno: 28 - Mezi sociálně znevýhodněné zařazen: 1 - Mezi žáky s různými typy SVP zařazeno: 31 - Podle IVP vzděláváno: 16 - Podle upraveného VP vzděláváno: 15 14

16 V porovnání s loňským školním rokem činí nárůst zdravotně znevýhodněných žáků 1,03 %, naopak jsme zaznamenali pokles u žáků s typy SVP o 15 %. Do speciálního školství přešel ve školním roce 2013/2014 jeden žák. Mezi sociálně znevýhodněné byl zařazen 1 žák. Jeho začleňování do prostředí školy probíhalo bez problémů. Spolupodíleli se na něm učitelé, výchovná poradkyně, vychovatelky školní družiny, poradenská psycholožka i rodiče. b) INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁNY Pro žáky pravidelně vytváříme Individuální vzdělávací plán na podkladě odborného posudku a za spolupráce školských poradenských zařízení (PPP, SPC), jmenovitě s poradenskou psycholožkou Mgr. I. Jouve a od s Mgr. E. Ďurčekovou. Dále spolupracujeme se speciální pedagožkou Mgr. O. Sklenářovou a PhDr. D. Chrzovou. Individuální vzdělávací plán (dále IVP) je důležitým nástrojem spolupráce a komunikace školy, rodičů a žáků při individuálním přistupování ke specifickým potřebám dítěte. Všechny zúčastněné strany přijímají určitý díl zodpovědnosti. Na základě našich zkušeností IVP poskytuje nástroj strukturovaného jednotného postupu při řešení SVP. IVP vychází z aktuální situace dítěte a jeho konkrétních možností. Jako nástroj pro pomoc těmto dětem se jeví individuální přístup ke studijním možnostem dítěte. V každodenní práci s těmito dětmi je velmi důležitá motivace pochvalou (stejně jako pro každého jiného žáka), dále jsme preferovali zohlednění pracovního tempa, možnost redukce učiva, prověřování učiva vhodnou odpovídající formou (možnost opravy neúspěchu, individuální zadávání úkolů, eliminace časového stresu, správné rozvržení množství učiva s preferencí učiva základního). Při ústním ověřování znalostí se osvědčilo hodnotit spíše celkovou sumu vědomostí, než preciznost jejich vyjádření. Při práci dětí zohledňujeme kvalitu grafického projevu, hyperaktivitu dětí, respektování psychomotorického neklidu u dětí ADD/ADHD. K pravidelnému vyhodnocování IVP a Úprav za pomoci poradenského psychologa došlo v průběhu ledna Třídní učitelé IVP a Úpravy vždy pravidelně evaluují a výchovnému poradci dávají závěrečné vyhodnocení k dispozici v červnu. Velmi se osvědčila spolupráce s rodinou, ale ne ve všech případech rodiče svým dětem správně a dostatečně pomáhali. To se zároveň s nezájmem některých dětí bohužel odrazilo i ve slabých studijních výsledcích, které následně neodpovídaly reálným možnostem dítěte. O slovní hodnocení výsledků vzdělávání dle IVP ve školním roce 2013/2014 nikdo ze zákonných zástupců nezažádal. c) DALŠÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Jednomu žákovi 8. ročníku byl v rámci integrace přidělen asistent pedagoga pro celý školní rok. Schůzky integračního týmu se konaly , a Zprávy z těchto schůzek byly v červnu odeslány na MHMP. Od ledna 2014 byl na pomoc začleňování cizinců přidělen do jedné 2. třídy asistent pedagoga ke třem žákům vietnamské národnosti, který byl financován ze zdrojů MV ČR v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 v roce Nápravě specifických poruch učení věnuje škola velkou pozornost. Vzhledem k počtu žáků se SPU pracoval na škole ve dvou skupinách dyslektický kroužek, vedený paní učitelkou M. Hodošovou. V jedné skupině byli žáci 2. a 3. ročníků a docházelo do něj 15

17 5 žáků. Ve druhé skupině bylo 10 žáků ze 4. a 5. tříd. Za uplatňování individuálního přístupu bylo procvičováno zrakové a sluchové vnímání, hlásková, stavba slova, čtení s porozuměním apod. V rámci reedukace byly také napravovány specifické chyby v gramatice; žáci např. zdokonalovali čtení a jazykové problémy formou hlavolamů. Při výuce byla využívána interaktivní tabule a PC učebna s programy vhodnými pro žáky s SPU. 5.7 PÉČE O NADANÉ ŽÁKY Na základě doporučení jednotlivých pedagogů jsme ve školním roce 2013/2014 vytipovali 21 studijně nadprůměrných žáků (z toho na I. stupni 9 žáků) a 13 nadaných (z toho 4 na I. stupni) v oborech sport, zpěv, matematika, anglický jazyk a výtvarné činnosti. Těmto žákům jsme věnovali zvýšenou pozornost a výraznou podporu, aby i v běžné výuce mohli rozvíjet své nadání. V porovnání s předchozími školními roky jde letos u nadaných žáků o nárůst o 1,18 %, u studijně zdatných nárůst o 1,1 %. Velkou oporu jsme měli v rodičích těch žáků, kteří se snažili děti podporovat a aktivně spolupracovali se školou. Společně s učiteli pak vybírali kurzy, které by u dětí jejich nadání nejvíce rozvíjely. Své nadání mohli žáci uplatnit také v řadě soutěží. a) SOUTĚŽE VYHLAŠOVANÉ MŠMT PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE Název soutěže ročník počet žáků umístění školní kolo obvodní kolo v obvodním kole Olympiáda D 8., místo Olympiáda Čj 8., Olympiáda Z , 15. místo Olympiáda Př místo Olympiáda Ch 8., místo Olympiáda M Kategorie Z Kategorie Z Kategorie Z Kategorie Z Kategorie Z Finanční gramotnost místo Pythagoriáda úspěšní řešitelé Klokan Cvrček/ 2., 3. r Klokánek/ 4., 5. r Benjamin/ 6., 7. r Kadet/ 8., 9. r Pangea - matematika finálové kolo: místo místo V tomto školním roce byla škola již počtvrté organizátorem obvodního kola Pythagoriády pro 5. ročníky. 16

18 b) OSTATNÍ SOUTĚŽE UMĚLECKÉ A JAZYKOVÉ SOUTĚŽE Název soutěže ročník Obvodní kolo umístění počet žáků MČ Praha 14 Já a můj obvod , 2. místo Výtvarný workshop Setkání kultur mimořádných ocenění Výtvarný workshop Komiks Teen Achievers Prague soutěž v komunikaci v angličtině místo kat. A2 1. místo kat. B2 3. místo kat. A2 (finálové kolo) místo Video soutěž (MČ Praha 14) Co je na mé škole cool? SPORTOVNÍ SOUTĚŽE DDM Praha 9 Přespolní běh místo Stolní tenis , 3. místo družstva Beach vybíjená místo Florbal 6., místo Florbal 6., místo Preventan Cup místo Vybíjená Malý fotbal 7., místo MČ Praha 14 Plavecké závody o Pohár starosty místo družstva 1. místo jednotlivci Stolní tenis 6., , 6. místo družstva Putovní pohár Olympiáda P místo Donald s Cup 2., místo Donald s Cup 4., místo FAČR Školský pohár místo ve fotbalu Futsalová liga místo PFS Futsalový turnaj 1., , 7. místo Lanové.centrum Expedice 8., místo Proud Karakoram Florbalový turnaj místo c) ŠKOLNÍ SOUTĚŽE Sportovní soutěže Sportovní den (6. 9. roč.) Vánoční turnaj ve fotbalu (6. 9.roč.) Umělecké soutěže Poetické setkání (1. 9. roč.) 6. PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základním legislativním dokumentem, který upravuje oblast primární prevence rizikového chování (PPRCH), je zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon. 17

19 Základními nástroji prevence ve škole jsou pak Školní preventivní strategie a Minimální preventivní program. Minimální preventivní program zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělání během celého školního roku. Směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, ke zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům, ke škole přátelské a bezpečné. Funkci školního metodika prevence (ŠMP) vykonávala ve školním roce 2013/2014 Mgr. I. Braunová, která zároveň působila i jako výchovný poradce. ŠMP koordinovala tvorbu a kontrolu realizace preventivního programu školy, realizaci aktivit, metodicky vedla pedagogické pracovníky školy, také vykonávala orientační šetření žáků s projevem rizikového chování, včetně poradenských služeb těmto žákům a jejich rodičům. Jako každý rok jsme se snažili realizovat opatření směřující k předcházení a minimalizování jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledků, proto jsme se věnovali převážně oblasti primární prevence. Cílem naší primární prevence byly takové aktivity a programy, které podporovaly rozvoj mnoha kladných stránek osobností dětí. Soustředili jsme se na tyto oblasti: - zdraví jako důležitá životní hodnota, kterou je třeba chránit - uvědomění si možných nebezpečí a možnosti, jak se těmto nebezpečím vyhýbat - příznivé klima školy (osobní bezpečí, podnětné prostředí) - prevence studijního selhávání, záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, rizikových projevů sebepoškozování a dalšího rizikového chování - dobrá profi-orientace (prevence selhávání v seberealizaci) - kvalitní rodinná a sexuální výchova (zdravý životní styl a správná volba partnera) - zdravé sebevědomí dětí (rozvoj sociálních dovedností, schopnost čelit sociálnímu tlaku) - navazování zdravých vztahů mimo rodinu, efektivně řešit konflikty - kvalitní vztahy mezi dětmi, schopnost vlastní sebeobrany a sebeprosazení, rozhodovacích mechanismů a komunikativních dovedností - koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevenci rizikových chování - spolupráce s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými), které působí v oblasti sociálně nežádoucích jevů. V tomto školním roce se naše škola (jako ostatní ZŠ zřizované MČ Praha 14) stala součástí projektu neziskového nevládního sdružení Národního centra bezpečnějšího internetu. Program Škola bezpečně online, který NCBI realizuje v rámci projektu Saferinternet.cz pro čtyři pražské městské části, je zaměřený na problematiku bezpečného užívání internetu a mobilních telefonů, pomoc uživatelům internetu v nesnázích a metodickou podporu učitelům (viz Příloha č. 5, str. 40) 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ - Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 4 - Počet pedagogických pracovníků, kteří si rozšiřují odbornou kvalifikaci: 3 - Průběžné vzdělávání počet seminářů, pro pedagogický sbor (na pracovišti): 3 - Průběžné vzdělávání počet ostatních seminářů: 22 18

20 7.1 PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Vícedenní kurzy a semináře název semináře (organizace) termín účast Vzdělávání pg. I.st. primární a učitelka prevence (Filia) Dny prevence (Prevalis) a vých. poradkyně Výjezdní seminář pro ŠMP a ŠMP (PPP pro P3 a 9) Prevence kybernetické kriminality , 1.11., , ŠMP, ZŘŠ (MČ P14) Rozumíme penězům (AISIS) a učitel Dějepis a rodinná paměť (e-learning) (ÚSTR) listopad, prosinec učitel Jednodenní kurzy a semináře škola (agentura) název semináře termín účast MHMP Zdravé město Praha 2014 září vých. poradkyně SHOCK První pomoc pro učitele říjen pedagog. sbor (28) Moderní vzdělávání Matematika jinak (prof. Hejný) říjen 1 učitelka PPP pro P3 a 9 Kočičí zahrada říjen 1 učitelka MHMP Nakládání s odpady říjen 1 učitel Raabe Bludištěm paragrafů listopad ZŘŠ Moderní vzdělávání Matematické prostředí prosinec 1 učitelka SŠMB Bakaláři školní administrativa prosinec ZŘŠ webinář (Pavelka) Bakaláři prosinec ZŘŠ PedF UK Od hravých činností k tvoření prosinec 1 učitelka, 1 vych. ČEZ, a.s. Svět energie prosinec 1 učitelka MHMP, DZS Erasmus + leden 1 učitel Prevalis Kyberšikana únor vých. poradkyně AV Media Interaktivní tabule pro pokročilé únor 4 učitelé MŠMT, ČŠI NIQES - testování březen ŘŠ, ZŘŠ AV Media Interaktivní tabule pro pokročilé březen část pg.sboru (12) MŠMT, ČŠI NIQES - testování březen 4 učitelé Tandem Pohybové hry s hudbou březen 1 vychovatelka PPP Jižní Čechy Jak vést třídnické hodiny duben pedagog. sbor (25) Moderní vzdělávání Matematická gramotnost v praxi duben 1 učitelka Comenius Agency Novela školského zákona duben ŘŠ MHMP Pražské drogové fórum květen vých. poradkyně AsC rozvrhy Elektronická TK 5, 6/2014 ŘŠ, ZŘŠ SŠMB Elektronická TK Bakaláři 5, 6/2014 ŘŠ, ZŘŠ Akademie podnikání Inventarizace červen ŘŠ 7.2 VZDĚLÁVÁNÍ K DOPLNĚNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE škola (agentura) studijní program obor rok studia/ účast PedF, UJEP Učitelství pro ZŠ (Mgr.) učitelství pro I. stupeň 4/ 1 učitelka PedF, UHK Jednooborové studium (Bc.) jazyk. a liter. kultura 1/1 učitelka UJAK, Praha Speciální pedagogika (Bc.) SP učitelství 1/1 učitelka PedF, ZČU Učitelství pro SŠ (Mgr.) Č Aj 5/1 učitelka 19

21 7.3 VZDĚLÁVÁNÍ K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE škola (agentura) studijní program obor rok studia/ účast UJAK, Praha Speciální pedagogika (Mgr.) SP učitelství 2/1 učitelka FTVS UK, Praha Učitelství pro ZŠ (Mgr.) Tv - rozšiřující 2/1 učitelka INFRA s.r.o. Studium pro koordinátory ŠVP 1/1 učitel 8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.1 ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY a) ŠKOLNÍ DRUŽINA Ve školním roce 2013/2014 pracovalo při základní škole pět oddělení školní družiny, do kterých docházelo 150 dětí z tříd. Cílem práce ve školní družině bylo rozvíjení kompetencí zaměřených především na oblast hygieny a zdravé výživy, na společenskou výchovu a na dodržování zásad bezpečností. Pravidelná činnost školní družiny realizovaná formou tematických týdnů (např. týden vzpomínek na prázdniny, týden babího léta, týden s čerty, předvánoční týden, týden pro maminky, týden s motýly), byla v průběhu školního roku vhodně doplněna a obohacena příležitostnými akcemi a dalšími činnostmi: - Celodružinové soutěže - Návštěvy zoologické zahrady, místní knihovny, muzeí apod. - Filmová a divadelní představení - Solná jeskyně - Kurz plavání - Bruslení - Tvořivé činnosti z časopisu Informatorium - Sběr starého papíru - Vánoční dílny pro děti s rodiči - Pohádková noc ve škole - Exkurze do botanické zahrady - Výlety (Karlštejn, mořský svět v Hradci Králové) - Víkendové vycházky (Pochod Prahou 14) - Vyhlídková plavba po Vltavě Přehled činnosti školní družiny viz Příloha č. 6, str. 41. b) ŠKOLNÍ KLUB Školní klub je umístěn v přízemí školní budovy. Tvoří jej dvě místnosti, které mají samostatný východ na školní hřiště. Jedna místnost slouží od loňského roku zároveň jako školní žákovská knihovna. Žáci II. stupně a pátých tříd I. stupně zde tráví volnou hodinu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Docházka do školního klubu byla ve školním roce 2013/2014 nepravidelná, tj. podle potřeb žáků; nejvíce žáků navštěvovalo klub hlavně za nevlídného počasí. Na pedagogickém dozoru se podíleli vyučující I. i II. stupně podle aktuálního rozpisu vždy v pondělí, v úterý a ve čtvrtek. I v tomto školním roce žáci nejvíce využívali stolní fotbálek. Dále měli k dispozici dva počítače s připojením na internet, několik společenských her a svazky z knihovny. 20

22 c) ŠKOLNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST Ve školním roce 2013/2014 navštěvovali žáci přímo v budově školy 19 kroužků organizovaných školou a 16 kroužků organizovaných jinými subjekty. Kroužky organizované školou zájmový útvar počet oddělení pro žáky Dramatický kroužek roč. Dyslektický kroužek roč. Historicko-turistický kroužek * roč. Hudebně-pohybový kroužek roč. Keramika roč. Konverzace AJ roč. Kroužek M a F 2 8. a 9. roč. Kroužek matematiky roč. Míčové hry 1 školní družiny Sportovní hry roč. Tvorba prezentací na webu roč. Vlastivědný kroužek * roč. Výtvarný kroužek roč. Základy znakového jazyka roč. Kroužky organizované jinými subjekty zájmový útvar subjekt počet oddělení pro žáky Angličtina JŠ Cambervell 1 1. a 2. roč. Angličtina JŠ Libere roč. Basketbal BLK Slavia 1 I. stupeň Cvičení Sokol Hloubětín 1 mladší žáci Florbal DC Fialka roč. Judo a sebeobrana Judo club Kidsport o.s 1 (1. 6. třídy) Moderní tanec DC Fialka roč. Pozemní hokej RSC Praha 1 I. stupeň Šachy Černoušek 1 (1. 6. třídy) Věda nás baví Věda nás baví 1 I. stupeň d) ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ - kapacita jídelny: počet míst u stolů: 80 - počet jídelen ZŠ: 1 - počet výdejen ZŠ: 0 - počty stravovaných žáků celkem (podle stavu k ): 354 z toho: žáků I. stupně počet ostatních stravujících se: 169 z toho zaměstnanci školy: PORADENSKÉ SLUŽBY ŠKOLY a) VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Výchovná poradkyně sestavila Strategii výchovného poradenství, prováděla pedagogickou diagnostiku, byla přítomna při výchovných komisích a ostatních závažných 21

23 jednání s rodiči (připravovala podklady, vypracovávala zápis), chystala podklady pro IVP žáků, konzultovala s vyučujícími problematiku výuky i chování žáků, poskytovala individuální konzultace žákům i rodičům při řešení výchovných i vzdělávacích problémů, spolupracovala s PPP, s orgány státní správy a dalšími institucemi a odborníky při řešení výchovných problémů na škole, prováděla náslechy ve třídách se žáky se SPU (následně konzultovala s vyučujícími), vedla školní parlament. Výchovná a závažná jednání s rodiči v tomto školním roce: celkem 16 (na II. stupni) Přehled řešených problémů (i v rámci jednoho jednání): - neomluvená a často omlouvaná absence 5 - neplnění školních povinností, špatná pracovní morálka 5 - nevhodné chování 5 - nevhodné chování vůči spolužákům 2 - prospěch 9 - odložená klasifikace 1 - volba střední školy 1 - ničení majetku školy 0 - nevhodné chování vůči vyučujícím 2 - studijní problémy 1 - nedostatečná domácí příprava 5 - pozdní příchody 1 - přestup na jinou školu 1 - výchovné jednání společně s PPP, s OSPOD 4 Spolupráce s orgány státní správy při řešení výchovných problémů na škole: - celkem zasláno 7 dopisů (ÚMČ Praha 3, 4, 6, 8, 9, 14, Praha Východ a Český Krumlov) Výchovná poradkyně absolvovala několik tematických přednášek, dále se zúčastnila adaptačních výjezdů 6. tříd ve dnech a a pravidelně také schůzek výchovných poradců v PPP pro Prahu 3 a 9. b) PORADENSTVÍ K VOLBĚ POVOLÁNÍ Poradenství k volbě povolání prováděla výchovná poradkyně ve spolupráci s PPP. Testy profesní orientace proběhly , Absolvovalo je 25 žáků z devátých tříd, tj. 71 % z celkového počtu žáků 9. tříd. Výstavu Schola Pragensis (Kongresové centrum, Praha 4) navštívily 8. a 9. ročníky dne Informativní třídní schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku a ostatních vycházejících žáků proběhla V průběhu podzimních měsíců roku 2013 a v lednu 2014 se na škole uskutečnily prezentace zástupců některých středních škol (např. Obchodní akademie a střední průmyslová škola výpočetní techniky, Praha 9; Střední průmyslová škola stavební a střední škola gastronomická, Praha 4; Gymnázium v Praze 8). 9. třídy navštívily také SPŠS, Praha 1 a VOŠ a SPŠE F. Křižíka, což se setkalo s velkým ohlasem (viz Příloha č. 7, str. 43). Výuka k volbě povolání byla ve školním roce 2013/2014 realizována v předmětu Pracovní činnosti Svět práce (v 8. ročníku). V rámci tohoto předmětu se žáci 8. ročníku zúčastnili: - Dne otevřených dveří v IPS Domažlická, Praha 3 ( ) - Jarmarku řemesel v SŠ COPTH, Praha 9 ( ) - Akce Řemeslo žije na Novoměstské radnici, Praha 2 ( ). 22

24 c) SPOLUPRÁCE S PPP Poradenské psycholožky navštěvovaly školu 1x měsíčně (celkem 9 návštěv na ZŠ), dále poskytovaly dle potřeby konzultace škole i rodičům. Školu navštěvoval taktéž speciální pedagog z PPP. Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnila: - Vyšetření v PPP 9 dětí - Kontrolní vyšetření 7 dětí Ve 2. třídách proběhly depistážní diktáty dne a bylo vytipováno 9 dětí se suspekcí na speciální vzdělávací potřeby. V 1. třídách z organizačních důvodů depistážní diktát neproběhl. Byl stanoven náhradní termín na říjen FORMY SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY a) SPOLUPRÁCE S RODIČI - Školská rada (viz také bod 1.7 Údaje o školské radě, str. 4) - Informace rodičům o prospěchu a chování prostřednictvím třídních schůzek, konzultací a žákovských knížek - Celoškolní třídní schůzky a konzultace: , , , a ) - Informace rodičům o mimořádných a neočekávaných událostech formou rozesílání hromadných SMS zpráv - Otevřená škola (rodiče mohou kdykoliv navštívit vyučování i ostatní aktivity školy) - Sponzorská aktivita rodičů VI. A vymalování jedné učebny školy - Poradenské služby školy (viz bod 8.2 Poradenské služby školy, str. 21) b) SPOLUPRÁCE S MČ PRAHA 14 - S odborem řízení ekonomiky a školství a odborem správy majetku a investic k zabezpečení každodenního provozu školy, - S odborem sociálních věcí a zdravotnictví při ochraně práv dítěte a projednávání výchovných problémů - Účast žáků na vzpomínkovém aktu k 95. výročí ukončení I. světové války a vzniku ČR (říjen 2013) - Účast žáků ve Výtvarné soutěži Já a můj obvod (únor 2014) - Spoluúčast na Dni Země Prahy 14 prezentace školy (duben 2014) - Účast žáků na vzpomínkovém aktu k výročí ukončení II. světové války (květen 2014) - Spoluúčast na oslavách 20. Výročí MČ Praha 14: výtvarný workshop Setkání kultur (březen 2014); (viz Příloha č. 8, str. 44) výtvarný workshop Komiksový autobus (duben 2014) sportovní olympiáda (červen 2014) skupinové bubnování DrumCircle (březen a červen 2014) - Účast žáků ve výtvarné soutěži Já a můj obvod a na její vernisáž c) SPOLUPRÁCE S POLICIÍ Ve školním roce 2013/2014 spolupracovala škola s Městskou policií při zabezpečení pořádku v okolí školy, u mladších žáků hlavně v oblasti bezpečné cesty do školy, u starších pak v prevenci rizikového chování kouření žáků na veřejnosti. Ochrana majetku školy, žáků i zaměstnanců byla zajištěna připojením školy na centrální pult ochrany. V rámci dopravní výchovy absolvovali žáci 4. a 5. tříd pod vedením policie výcvik 23

25 na dopravním hřišti (prosinec 2013, únor a červen 2014). Pro posílení prevence rizikového chování absolvovali žáci několik přednášek Městské policie i Policie ČR (viz bod 8.8 Exkurze, přednášky, vzdělávací pořady, str. 26). c) CHARITATIVNÍ AKCE Projekt Srdíčkové dny, který pořádá několikrát do roka Život dětem o. s., slouží k pomoci potřebným dětem, pacientům s vážným onemocněním. V tomto školním roce se pod vedením školního parlamentu uskutečnil 3x (viz Příloha č. 9, str. 45). V listopadu 2013 se pracovníci školy a zástupci dětí ze Školního parlamentu dohodli, že pomohou oblasti Filipín, která byla zasažena ničivým tajfunem, veřejnou sbírkou. Vybraný finanční obnos byl zaslán na konto humanitární organizace Člověk v tísni. Na jaře uspořádala škola veřejnou sbírku, opět pod záštitou školního parlamentu, i pro Fond Sidus o.p.s. Výnos se sbírky byl určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení v Praze a Olomouci (viz Příloha č. 9, str. 45). 8.4 PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE V tomto školním roce se pro zájemce o výuku v naší škole uskutečnily následující akce: - Návštěva žáků mateřské školy v 1. třídách (13.1. a ) - Den otevřených dveří ( ) - Škola nanečisto ( ) - Zápis do 1. tříd (15.1. a , náhradní termín ) - Veselé učeníčko (3.4., a ) - První třídní schůzka, na které rodiče obdrželi již podrobné informace k zahájení školního roku ( ) a) ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zápis je v životě nejen budoucího prvňáčka, ale i rodičů, velkou událostí. V rodinách se věnuje výběru škol mimořádná pozornost, proto se i my na zápis velmi pečlivě připravujeme. Letošnímu zápisu předcházely informace v podobě písemných bulletinů, jež obdrželi rodiče blízkých mateřských škol. Pak následovala návštěva dětí z MŠ, při které se děti seznámily s prostředím školy. Samotný zápis probíhal pohádkovou formou, vedle učitelů I. stupně se do něj zapojili i starší žáci z parlamentu školy. V tomto školním roce jsme poprvé na webových stránkách školy zprovoznili rezervační systém. Rodiče si mohli v klidu domova dopředu zarezervovat termín zápisu, který jim vyhovoval. Děti těch rodičů, kteří tak učinili, byly zapsány ve svém zvoleném čase. Rezervace byla ze strany rodičů velmi kladně hodnocena (viz Příloha č. 10, str. 46). b) DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ŠKOLA NANEČISTO Na Dni otevřených dveří měli všichni zájemci možnost prohlédnout si školu v běžném denním provozu. Návštěvníci se mohli podívat do tříd, sednout si do lavic a zaposlouchat se do výuky. Také si mohli prohlédnout ostatní prostory školy a její vybavení. Den otevřených dveří nebyl určen výhradně pro rodiče budoucích prvňáčků, škola byla otevřená všem zájemcům, přišli však především rodiče a prarodiče mladších žáků. 24

26 V letošním školním roce DOD proběhl před návštěvou dětí MŠ, protože mateřská škola měla naplánovány aktivity, které nešly skloubit s našimi termíny. Ve stejný den se současně konala Škola nanečisto, při které si do 1. tříd přišli sednout budoucí prvňáčci se svými rodiči. Smyslem Školy nanečisto bylo ukázat výuku v 1. třídách nových žáčkům, seznámit je s prostředím školy a umožnit jim zakusit výuku alespoň na jeden den. c) VESELÉ UČENÍČKO V dubnu 2014 se pro přijaté žáky, budoucí žáky 1. tříd, uskutečnila tři setkání, tzv. Veselé učeníčko, kde si děti mohly osahat opravdovou školu ; se svou budoucí třídní učitelkou si povídaly, hrály i něco málo se naučily. Tato setkání měla pro pozvolné seznamování prvňáčka s novým prostředím velký význam (viz Příloha č. 10, str. 46). Pro rodiče byly v té samé době připraveny besedy, které se týkaly nějakého odborného tématu (např. jaký je vhodný úchop grafomotorika, je pravolevá orientace problémem, co by měl prvňáček umět). Zároveň byly rodičům poskytnuty informace o provozu školy, školní družině, školním vzdělávacím programu a nabídce školy v oblasti mimoškolního vzdělávání. Při jednom setkání byla rodičům předvedena ukázka výuky matematiky podle prof. Hejného s využitím interaktivních učebnic a interaktivní tabule. 8.5 TESTOVÁNÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ Jako každý rok jsme i v tomto školním roce přistoupili ke zjišťování vědomostí a dovedností žáků pomocí testů SCIO, neboť každoroční diagnostika stavu výsledků vzdělávání našich žáků je nedílnou součástí naší práce a je jedním z evaluačních nástrojů. Testování nám zároveň umožňuje okamžité srovnání se základními školami stejného typu z celé ČR. Na jaře 2014 jsme ve 3. třídách zadávali osvědčené testy Stonožka, které obsahovaly testy z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Další baterie testů byly zaměřeny na klíčové kompetence a na obecný přehled vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Čtenářskou gramotnost jsme ověřovali ve 4. a 5. ročnících pomocí testů Čtenář, které zkoumaly schopnost žáků pracovat s různými typy textů. V letošním roce jsme poprvé zadávali nové testy společnosti SCIO Dovednosti pro život, což byl moderní test ověřující schopnosti potřebné pro dnešní dobu. Tento test zjišťoval, jak se žáci vyrovnávají s řešením problémů, se vztahy a komunikací a jakým způsobem zpracovávají informace. Testování se zúčastnili žáci ročníků. Za aktivní přístup ke zjišťování výsledků vzdělávání v roce 2014 jsme od společnosti SCIO obdrželi certifikát Pečujeme o vzdělávání. Certifikát Pečujeme o vzdělávání držíme již od roku SBĚR V letošním školním roce se podařilo uskutečnit čtyři sběry starého papíru. Děti s pomocí rodičů do přistaveného kontejneru nanosily celkem kg papíru. Poděkování patří i starším chlapcům ze školního parlamentu, kteří při sběru pomáhali. Nejlepší jednotlivci byli odměněni vstupenkou do kina, návštěvou divadelního představení v divadle Gong, malým občerstvením, knihou. V tomto školním roce se naše škola nově zapojila do soutěže o nejlepšího sběrače 25

27 lesních plodů a suchého pečiva pro lesní zvěř pořádanou organizací Lesy hl. m. Prahy. Soutěže, která probíhala od 15. září do 15. listopadu 2013, se zúčastnily třídy I. a II. stupně. Celkem naše škola nasbírala 399 kg žaludů a pečiva, tím si vysoutěžila mezi pražskými školami krásné 5. místo. Nejlepším sběračem se stala třída I. A a jako odměnu získala výchovně vzdělávací program zaměřený na ekologii býložravců našich lesů pod vedením zkušených lesníků. Sbírali jsme také plastová víčka, která jsme darovali tělesně postiženému chlapci, aby mohl absolvovat další léčebnou terapii. 8.7 CELOŠKOLNÍ PROJEKTY A AKCE - Vítejte z prázdnin , (viz Příloha č. 11, str. 47) - Pojízdný bibliobus (projekt Městské knihovny) 1x měsíčně - Po stopách pražských osobností (podzimní projekt) a , (viz Příloha č. 12, str. 48) - Mladý čtenář (slavnost 1. tříd pro rodiče) Zimní projekty: Vánoce (I. stupeň), Den zvířat (II. stupeň) a Výcvik psů (přednáška a ukázka) Vánoční dílny pro rodiče a děti , (viz Příloha č. 13, str. 49) - Barevný den , (viz Příloha č. 13, str. 49) - Poetické setkání (soutěž v přednesu) březen 2014, (viz Příloha č. 13, str. 49) - Výtvarný workshop Setkání kultur , (viz Příloha č. 8, str. 44) - Výtvarný workshop Komiks Velikonoční dílny a velikonoční jarmark , (viz Příloha č. 14, str. 50) - Není cesty zpět (dopravní akce I. stupně) duben Den Země v přírodě , (viz Příloha č. 15, str. 52) - Milanovy discohrátky (letní slavnost) EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VZDĚLÁVACÍ POŘADY, DIVADLA APOD. Přehled aktivit je zapsán bez akcí školní družiny, které jsou uvedeny v kapitole 8.1 Zájmové vzdělávání a školské služby, část a) školní družina, str. 20. Září 2013: - Zahájení výuky plavání (3. roč.) - Profitesty (PPP 9. roč.) - Planetárium Praha (5. roč.) Říjen 2013: - Dopravní hřiště (4., 5. roč.) - Návštěva IQ parku Liberec (vlastivědný kroužek) - Projektový den na VOŠ a SPŠE F. Křižíka (9. roč.) - Prezentace SPŠ stavební (9. roč.) - Výlov rybníka (VII. B) - Jarmark řemesel (VIII. A) - Návštěva Národního technického muzea (IV. B) - Vzdělávací program Madagaskar (7. roč.) - Prezentace SŠ gastro (9. roč.) - Filmové představení (I. stupeň) Listopad 2013: - Prezentace SS výpočetní techniky (9. roč.) 26

28 - Schola Pragensis výstava (8., 9. roč.) - Výlet Peklo u Příbrami (1. roč.) Prosinec 2013: - Mikulášská nadílka (I., II. stupeň, ŠD) - Návštěva dopravního hřiště (4., 5. roč.) - Zdravotnický kurz (7. roč.) - Naučný program dopravní výchova (9. roč.) - Koalice proti tabáku (preventivní program (5. roč.) - Filmové představení Hořící keř (9. roč.) - Filmové představení (I. stupeň) Leden 2014: - Filmové představení (I. stupeň) - Návštěva Národního technického muzea (5. roč.) Únor 2014: - Zahájení výuky plavání (2. roč.) - Přednáška Lesy ČR (I. stupeň) - Návštěva dopravního hřiště (4., 5. roč.) - Naučný pořad proti tabáku Típni to! (8., 9. roč.) - Ukázka První pomoci (VI. B) - Naučný pořad proti tabáku Nekuřátka (3. roč.) - Výtvarná výstava v Jízdárně Pražského hradu (9. roč.) - Divadelní představení v Aj Reduta (4. roč.) - Přednáška Bezpečný internet Prevalis (4. roč., 6. roč.) - Preventivní program Prevalis (VII. B) Březen 2014: - Přednášky Městské policie (1., 2. roč.) - Planetárium Praha (3. roč.) - Toulcův dvůr naučný pořad (IV. B) - Prezentace SOŠ (VIII. A) - Preventivní program Prevalis (5. roč.) - Výlet Les (IV. A) - Toulcův dvůr naučný pořad (I. B) - Praha 14 bubnuje Tokhi (3. 9. roč.) Duben 2014: - Návštěva Triloparku (VII. B) - Preventivní program Prevalis (VII. B + 6., 7. roč.) - Vycházka ke Kyjskému rybníku + výlov (3. roč.) - Výlet do skanzenu Přerov nad Labem (5. roč.) - Účast na dětském fóru (Plechárna) - Expedice Karakoram (viz Příloha č. 16, str. 53) - Divadelní představení Metro (VII. A, VIII. A) - Vycházka na Vyšehrad (I. A) - Přednáška PČR (2. roč.) - Přednáška Městské policie (7. 9. roč.) Květen 2014: - Přednáška Městské policie (5., 6. roč.) 27

29 - AJAX (2. roč.) - Světem muzikálů hudební pořad (II. stupeň) - Návštěva dopravního hřiště (4., 5. roč.) - Řemeslo žije výstava (VIII. A) - Preventivní program Prevalis (7. roč.) - Divadelní představení Vyšehraní (VII. A, VIII. A) - Celodenní výlet Klecany (IV. B) - Filmové představení (I. stupeň) - Láska ano, děti ještě ne přednáška (VIII. A) Červen Přednáška Závislosti MUDr. Presl (5. 9. roč.) - Úřad práce Co po ZŠ (VIII. A) - Přednáška Divácké násilí (VIII. A) - Prohlídka Národního divadla (4., 5. roč.) - Výstava Kosmonautika (IX.A) - Výlet Botanicus (2. roč.) - Návštěva dopravního hřiště (4., 5. roč.) - Výlet ZOO koutek Velká Chuchle (I. A) - Vernisáž Já a můj obvod - Perštejni Přemyslovci na českém trůně naučný program (3. 9. roč.) - Sportovní den (II. stupeň) - Přednáška nebezpečí AIDS (9. roč.) - Filmové představení (VI. B) 8.9 VÝJEZDY ŽÁKŮ MIMO OBJEKT ŠKOLY počet výjezdů počet žáků škola v přírodě 2 39 ozdravný pobyt 1 10 stmelovací víkend 2* 32 lyžařský výcvikový kurz 1 33 * výjezdy spolufinancovány z grantu poskytnutého škole z rozpočtu MHMP a MČ Praha 14 a) ŠKOLA V PŘÍRODĚ A OZDRAVNÝ POBYT třída termín IV.A Harrachov, hotel Vršovanka (21 žáků, 3 dospělí) VI.A RS Březová, Rokytnice n/ Rokytnou, (18 žáků, 2 dospělí) VII.A táborové chatky Častoboř (10 žáků, 1 dospělý) b) STMELOVACÍ VÍKEND třída termín VI. A Zlenice nad Sázavou (16 žáků, 2 dospělí) VI. B Zlenice nad Sázavou (16 žáků, 2 dospělí), (viz Příloha č. 17, str. 55) c) LYŽAŘSKÝ KURZ třída termín II. stupeň chata Ramzovské sedlo, Ramzová, Jeseníky (33 žáků, 4 dospělí), (viz Příloha č. 18, str. 56) 28

30 8.10 DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY a) PARLAMENT ŠKOLY V rámci aktivního utváření a podpory pozitivního klimatu školy pracoval na naší škole i v tomto školním roce Školní parlament. Na jeho činnosti se podíleli žáci tříd. Členové parlamentu se pravidelně scházeli každou středu o velké přestávce v učebně angličtiny. V období od do se sešli celkem 28x. Zástupci parlamentu se také scházeli s vedením školy (např ) Parlament využíval k prezentaci svých a školních akcí školní rozhlas, své nástěnky, pomáhal také při tvorbě a distribuci školního časopisu Kachlíkárna. O svých aktivitách informoval i prostřednictvím webových stránek školy. Metodicky vedla parlament výchovná poradkyně. Opět se osvědčila spolupráce dětí, rodičů a školy nejen při různých akcích, ale i při řešení různých problémů, což bylo velmi důležité pro upevňování zdravého klimatu školy. Akce, které parlament organizoval nebo se spolupodílel: - Adopce v ZOO z tržby za časopis Kachlíkárna (příspěvek na 9/2014 9/2015) - Sběr papíru (říjen, leden, duben, červen) - Srdíčkové dny (září, červen) - Malý čtenář ( ) - Mikuláš ( ) - Vánoční dílny ve školní družině ( ) - Den otevřených dveří ( ) - Zápis do prvních tříd (15.1. a ) - Barevný den ( ) - Dětské fórum ( ) - Bazar fondu Sidus, o.p.s. (květen) - Volba Amose ( ) - Adopce na dálku Patronství (Humanitas Afrika) - bude pokračovat, přejde-li Rabiatu na střední školu - Žákovské zastupitelstvo Prahy 14-1x měsíčně - Pražské zastupitelstvo - dle potřeb - Finanční příspěvek - Filipíny (Člověk v tísni) - Prezentace parlamentu ve třídách - Obědy dle přání tříd - Sběr víček PET lahví b) KLUB MLADÉHO DIVÁKA Ve školním roce 2013/2014 se do klubu přihlásilo 20 žáků z tříd, kteří společně navštívili čtyři divadelní představení. Nejprve to byl muzikál Kdyby tisíc klarinetů v nově opraveném Divadle Pod Palmovkou, poté v Divadle ABC krásné představení České Vánoce. V lednu zhlédly děti v Žižkovském divadle představení Válka s mloky v podání hradeckého souboru Aqualung a v březnu poslední představení Chabrus Line v Divadle V Celetné. Počet zájemců o tuto aktivitu stoupá, a proto Klub poběží i v novém školním roce. c) BIBLIOBUS Na podporu čtenářské gramotnosti začala škola v tomto školním roce spolupracovat s Městskou knihovnou v Praze na projektu pojízdné knihovny, tzv. Bibliobusu. 29

31 V průběhu září a října žáci třetích až devátých ročníků absolvovali úvodní setkání, na kterém získali veškeré informace o přihlášce a výpůjčním řádu Bibliobusu. Následně se čtenáři mohli zaregistrovat a půjčovat si knihy. Knihovna do školy přijížděla jednou měsíčně. V průběhu dopoledního vyučování mohli žáci knihovnu navštívit. Po počátečním náporu se návštěvnost ustálila na průměru 10 žáků za hodinu a cca 60 výpůjčkách za jednu návštěvu. Nejpilnějšími čtenáři byli žáci 4. a 5. tříd. Čtení naše žáky bavilo, a proto bychom v příštím školním roce rádi využili i dalších služeb Bibliobusu. Především tematicky zaměřených návštěv (pohádky pro nejmenší, sci-fi literatura pro mládež aj.). d) SPORTOVNÍ DEN Tradiční sportovní zápolení tříd proběhlo na naší škole ve čtvrtek Ve dvou kategoriích proti sobě bojovaly všechny třídy II. stupně. Za krásného letního počasí se soutěžní týmy se utkaly v několika tradičních hloubětínských disciplínách, mezi něž patřily např. stolní tenis a florbal. Pro příznivce pohybových aktivit byl zajímavý souboj starších žáků v silovém trojboji. Vítězi ve svých kategoriích se staly třídy VII. B a VIII. A. Sportovní den přinesl mnoho krásných sportovních výkonů, které byly také patřičně oceněny. Stejně jako žáci podali skvělé výkony všichni rozhodčí z řad učitelů. 9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI - Kontrolní orgán: ČŠI, Pražský inspektorát - Předmět kontroly: Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů - Termín kontroly: , a Kontrolované období: školní roky 2012/2013 a 2013/2014 do data inspekční činnosti. V kontrolovaném období nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů v oblasti BOZP. 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE PŘÍJMY druh příjmu Kč 1. Dotace z rozpočtu MHMP neinvestiční ,00 2. Dotace z rozpočtu zřizovatele na provoz ,00 3. Vlastní činnost ,19 4. Doplňková činnost ,00 5. Účelové dotace celkem ,00 Příjmy celkem ,19 30

32 10.2 VÝDAJE a) STÁTNÍ ROZPOČET druh výdaje Kč 1. Náklady na platy a OON ,00 Zákonné odvody ,40 ONIV (učebnice, pomůcky, plavání, vzdělávání pedagogů) ,60 Rozvojový program pro děti ze třetích zemí ,00 celkem ,00 zůstatek: 0 Kč b) ROZPOČET ZŘIZOVATELE, VLASTNÍ ČINNOST druh výdaje Kč 2., 3. Materiál, drobný majetek ,27 Energie ,00 Opravy a udržování ,50 Cestovné 321,00 Služby ,46 Reprezentace 2.116,00 Majetek - odpisy ,19 Mzdové náklady ,50 celkem ,92 zůstatek: ,27 Kč Zlepšený hospodářský výsledek hlavní činnosti byl po schválení Zastupitelstvem MČ Praha 14 rozdělen do fondů. c) DOPLŇKOVÁ ČINNOST druh výdaje Kč 4. Mzdové náklady ,01 Energie ,00 Materiál+ služby 3.000,00 celkem ,01 zůstatek: ,99 Kč Zisk z doplňkové činnosti byl po schválení Zastupitelstvem MČ Praha 14 rozdělen do fondů. d) ÚČELOVÉ DOTACE druh výdaje Kč 5. Integrace žáků ,00 Adaptační výjezdy 6. tříd ,00 celkem ,00 zůstatek: 0 Kč Účelové neinvestiční dotace byly plně vyčerpány v souladu s pokyny. Výdaje celkem , FONDY V roce 2013 bylo z fondů organizace čerpáno: - Fond odměn ,00 Kč - Fond reprodukce majetku ,00 Kč 31

33 - Rezervní fond ,50 Kč - FKSP ,91 Kč Zůstatky k : - Fond odměn ,00 Kč - Fond reprodukce majetku ,39 Kč - Rezervní fond ,42 Kč - FKSP ,42 Kč Z Fondu reprodukce majetku byla částka Kč odvedena zřizovateli. Výkaz zisku a ztráty PO a Rozvaha PO k viz Příloha č. 19, str ROZVOJOVÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 11.1 ROZVOJOVÉ PROGRAMY Název programu: Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí na rok 2013 Typ programu: rozvojový program Realizátor programu: škola Finanční zdroj: účelová dotace MŠMT ČR V měsíci září 2013 proběhla druhá část programu, jehož první část již byla realizována v II. pololetí školního roku 2012/2013. V této etapě byl program zaměřen především na nové žáky školy cizince ze zemí mimo EU. Prostřednictvím individuálního doučování jsme usilovali o jejich zvládnutí českého jazyka na takové úrovni, aby se mohli co nejlépe a nejrychleji zapojit do života třídy a školy. Dotace byla použita na krytí zvýšených mzdových nákladů souvisejících s metodologickou přípravou a s výukou českého jazyka přizpůsobenou potřebám našich žáků cizinců ze zemí mimo EU. Název programu: Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí na rok 2014 Typ programu: rozvojový program Realizátor programu: škola Finanční zdroj: účelová dotace MŠMT ČR V rámci programu bylo se souhlasem zákonných zástupců v měsících leden až červen 2014 individuálně doučováno v českém jazyce 27 žáků cizinců z třetích zemí. Program bude ukončen v prosinci Individuální doučování hodnotíme jako nadstandardní činnost, neboť je prováděno nad rámec běžné výuky a pedagogové pracovali s žáky podle připravených individuálních tematických plánů. Dotace byla určena na krytí zvýšených mzdových nákladů souvisejících s výukou českého jazyka přizpůsobenou potřebám našich žáků cizinců ze zemí mimo EU. Prostředky na ONIV byly použity na materiál spojený s individuálním doučováním (příprava pracovních listů, obrázkových karet, pexesa apod.) MEZINÁRODNÍ PROGRAMY V tomto školním roce nebyla škola zapojena do žádného mezinárodního programu. 32

34 12. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Škola nenabízí akreditované programy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ani jiné podobné programy. 13. REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ Název projektu: Adaptační výjezd šestých tříd (v rámci programu Zdravé město Praha 2013 Realizátor programu: o. s. PREVALIS Finanční zdroj: z rozpočtu HMP V rámci prevence 6. tříd a jejich následného zdravého fungování se uskutečnily ve dnech a ve Zlenicích nad Sázavou adaptační (stmelovací) výjezdy dvou šestých tříd. Aktivity zajišťoval dvoučlenný tým odborníků za aktivní účasti třídních učitelek a metodičky prevence. Ze třídy VI. A se zúčastnilo celkem 16 žáků, ze třídy VI. B také 16 žáků. Na výjezdu se třídy mimo jiné naučily, jak správně využít získaný prostor k vlastní iniciativě, zdokonalily své sociální dovednosti pro kooperaci a komunikaci. Děti ocenily především sblížení se v rámci kolektivu, včetně užšího poznání se s třídními učitelkami. Dotace byla použita na krytí částečných nákladů realizátora. Název projektu: Adaptační výjezd šestých tříd Dodavatel služeb: hotel Kormorán, Lštění Zlenice Finanční zdroj: MČ Praha 14 (Finanční příspěvek na zajištění služeb, tj. ubytování s plnou penzí) Program byl zaměřený na komunitně-skupinovou práci s cílem posílit soudržnost obou třídních kolektivů. Odborníci pracovali interaktivní formou, prožitkovými semináři s výrazným akcentem na prevenci rizikového chování dětí a na zlepšení klimatu školní třídy. Osvědčily se také diskuze doprovázené prezentacemi žáků, sebepoznávací aktivity a umění vyjádřit pozitivní zpětnou vazbu (např. večerní reflexe každého dne). Dotace byla použita na dofinancování nákladů realizátora rozvojového programu MHMP. Název projektu: Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 v roce 2013 Typ projektu: dílčí projekt Podpora integrace cizinců na ZŠ Praha 9, Hloubětínská Realizátor programu: škola Finanční zdroj: účelová dotace MV ČR Cílem projektu, který započal v květnu 2013, bylo nabídnout cílové skupině systematickou podporu v oblasti vzdělávání a výuky češtiny a otevřít jí tak cestu ke vzdělání bez ohledu na rozdílné sociokulturní prostředí. Úspěšně se podařilo realizovat dvě aktivity projektu, tj. individuální doučování nad rámec běžné výuky pro žáky cizince ze zemí mimo EU a mimoškolní zájmové aktivity dva turistické kroužky. První aktivita byla celkově úspěšnější, zúčastnilo se jí celkem 25 33

35 žáků cizinců. U druhé aktivity jsme očekávali zájem cílové skupiny větší. Do kroužků se vedle českých žáků postupně zapojilo 13 žáků cizinců z třetích zemí. Třetí aktivitu projektu Kurz českého jazyka pro dospělé klienty se nepodařilo realizovat pro nedostatečný počet klientů; úspěšně proběhla pouze část metodické přípravy kurzu. Název projektu: Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 v roce 2014 Typ projektu: dílčí projekt Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem Realizátor programu: škola Finanční zdroj: účelová dotace MV ČR Projekt započal v lednu 2014 a bude ukončen v prosinci příštího školního roku. Cílem projektu bylo poskytnout třem žákům cizincům ze zemí mimo EU takové podmínky, aby zdárně zvládli nejprve český jazyk a dále pak úspěšně dokončili základní vzdělání. Jedná se totiž o žáky, kteří sice nejsou postiženi intelektově, ale vzhledem k přetrvávající jazykové bariéře se tak mohou jevit; jejich potenciál se nemůže dostatečně rozvinout. Učitelé těmto žákům sice věnují zvýšenou pozornost, přesto se u nich nedaří problémy s adaptací a asimilací překonat. Protože se jedná o třídu s větším počtem žáků, kde jsou ještě další 3 cizinci ze zemí mimo EU, jevil se škole asistent pedagoga jako vhodný nástroj pro zvýšení jejich školní úspěšnosti. První etapa projektu proběhla velmi úspěšně. Dva žáci chápali vysvětlovanou látku a zvládali zadané úkoly tak dobře, že po třech měsících, mohli začít pracovat samostatně a bez pomoci asistenta. U jednoho žáka obtíže ale stále setrvávají, jazykovou bariéru se nedaří prolomit. Záleží i na spolupráci rodiny a ta je v tomto případě jen velmi malá. Ale tento projekt bude pokračovat i v následujícím školním roce, tak se snad všechny překážky podaří překonat. 14. SPOLUPRÁCE S ODBORY - Školení BOZP a PO pro všechny zaměstnance - Periodické preventivní prohlídky - Pracovní oděvy pro zaměstnance školní jídelny a provozní zaměstnance - Zlepšování pracovního vybavení počítače do tříd a kabinetů - Vánoční besídka - Rozloučení se školním rokem - Sestavování rozpočtu FKSP, kontrola čerpání - Příspěvek z FKSP na závodní stravování - Další příspěvky z FKSP: na očkování proti chřipce, vitamínové preparáty, půjčky, na pracovní obuv nad rámec povinného vybavení, dary při výročích, finanční pomoc, vstupenky na kulturní a sportovní akce - Podpora DVPP 34

36 Podklady pro výroční zprávu zpracovaly: ředitelka školy: zástupkyně ředitelky školy: výchovná poradkyně a metodik prevence: Mgr. Eva Hradská Mgr. Hana Maláčková Mgr. Ivana Braunová Zprávu o hospodaření školy v roce 2013 zpracovala: ekonomka školy: Ing. Eva Janíčková Další podklady poskytli: Mgr. Zita Dayefová, Mgr. Lada Dlubalová, Mgr. Martina Havelková, Marta Hodošová, Mgr. Jaromír Horníček, Hana Kuthanová, Iva Lefflerová, Mgr. Jarmila Marešová, Dana Seifertová, Mgr. Mario Serpionov, Mgr. Jaroslav Skoumal, Mgr. Natálie Sevruková a Anna Veselá Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala: V Praze Mgr. Eva Hradská ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla projednána pedagogickou radou dne a schválena Školskou radou dne

37 VYUČOVÁNÍ TROCHU JINAK Příloha č. 1 Anglický týden Ve dnech května 2014 uspořádala škola společně s agenturou Talktalk pro žáky 8. a 9. tříd intenzivní konverzační kurz anglického jazyka. 19 žáků pod vedením zkušeného lektora P. Partingtona pracovalo po celý týden 6 hodin denně na zlepšení svých komunikačních dovedností. V kontaktu s rodilým mluvčím se žáci zabývali tématy jako např. zdraví, nákupy, prázdniny, plány do budoucna, etapy lidského života, jídlo a stravování či volný čas. Procvičovali i aktivity, které se jim v budoucnu mohou hodit při získávání jazykových certifikátů nebo státní maturitě (popis a porovnávání obrázků, vyjadřování vlastního postoje). Byť kurz trval pouze týden, žáci zaznamenali výrazný pokrok a ověřili si, že se v používání angličtiny nemají čeho obávat. J. Horníček Historie v podání Perštejnů se naši žáci z 2. až 9. tříd ocitli v raném středověku. Zábavnou formou shlédli vystoupení historické skupiny Pernštejni o prvních Přemyslovcích u nás. Děti poznaly nejen mnoho zajímavého o našich panovnících, ale stejně jako v předchozích letech se i hodně pobavily Společenskovědní seminář V rámci tohoto volitelného předmětu se žáci 9. ročníku snažili aplikovat učivo co nejvíce do běžného života. Většinu hodin tedy strávili v akci toulkami po Praze, návštěvami muzeí či výstav. Cesty je tak zavedly např. ke Zdi Bohumila Hrabala nebo do uliček staré Prahy. I. Braunová 36

38 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA S LESY HMP Příloha č. 2 I v letošním školním roce jsme spolupracovali s Lesy hlavního města Prahy. Jejich středisko ekologické výchovy využívá bohatých zkušeností i odborného zázemí. Pro základní školy připravuje programy v duchu tzv. lesní pedagogiky. Na podzim jsme se zapojili do soutěže o nejlepšího sběrače žaludů a suchého pečiva pro lesní zvěř. Soutěže, která trvala od 15. září do 15. listopadu 2013, se zúčastnily všechny třídy školy. Celkem naše škola nasbírala 399 kg žaludů a pečiva. Ačkoliv jsme nevyhráli, umístili jsme se na pěkném čtvrtém místě z šedesáti pražských škol. Nejlepším sběračem se stala třída I. A. Odměnou pro žáky I. stupně byl program Býložravci našich lesů. Pod vedením zkušených lesníků se děti prostřednictvím interaktivní prezentace seznámily s životem daňků, jelenů, laní a dalších obyvatel našich lesů, kteří překvapivě žijí i v lesích v okolí Prahy. Prohlédly si donesené trofeje paroží, rohy, lebky a kůže lesních zvířat. Také poslouchaly ukázky zvuků a vábení zvěře. Na jaře pozvali lesníci žáky na výlov Hořejšího rybníka na Rokytce. Znovu je čekal profesionální výklad. Děti si prohlédly ryby a další vodní živočichy, vyzkoušely si některé rybářské náčiní a pomůcky. Na konci školního roku vyrazily I. třídy za lesníky naposledy, do Zookoutku v Malé Chuchli. V doprovodu lesníka děti viděly na 30 druhů živočichů z našich lesů včetně rysa ostrovida či jelena lesního, krále českých lesů. Součástí komentované prohlídky byla ukázka kožešin, peří, stop a dalších trofejí. M. Havelkova, N. Sevruková 37

39 TRILOPARK Příloha č. 3 V dubnu 2014 navštívili žáci VII. B interaktivně vzdělávací centrum Trilopark, které se nachází v Praze 4. Program, který zhlédli, byl zaměřen na historii vývoje živočichů a rostlin na naší planetě. Formou poutavého výkladu i praktických činností se žáci dozvěděli, co všechno obnáší věda paleontologie. S použitím metody čtvercové sítě si v čtyřčlenných skupinách jako praví paleontologové vyzkoušeli odkrývání repliky kostry dinosaura rodu Deinonychos v životní velikosti. Dále si pomocí vibrační jehly zkusili vypreparovat zkamenělého živočicha ze sedimentární horniny. V laboratorním koutku si pak každý žák vytvořil vlastní sádrový odlitek prvohorního trilobita. Návštěva Triloparku nejen přispěla zážitkem k osvojování některých klíčových kompetencí, ale podpořila i spolupráci a dobré vztahy ve třídě. N. Sevruková 38

40 VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA Příloha č. 4 Od ledna 2014 pracovala na naší škole na základě vzájemné smlouvy lektorka češtiny jako cizího jazyka z Integračního centra Praha o.p.s. Protože projekt Podpora integrace cizinců na území Prahy 14, v jehož rámci jsme individuálně doučovali naše žáky cizince ze zemí mimo EU, skočil v prosinci, hledali jsme možnost, jak ve výuce češtiny jako cizího jazyka pokračovat. Nabídka ICP nám proto přišla velice vhod. Spolupráce začala tím, že škola vytipovala prvostupňové žáky cizince z třetích zemí. Lektorka pak docházela po dobu 3 měsíců do školy 2x týdně, aby je učila češtině; na základě souhlasu jejich zákonných zástupců. Lekce trvaly 45 minut a žáci při nich byli rozděleni podle jazykové úrovně na dvě skupiny v úterý docházely děti méně pokročilé, ve čtvrtek pokročilejší. Lektorka využívala běžně dostupnou literaturu a zaměřila se především na komunikační dovednosti. Výuka češtiny jako cizího jazyka skončila po 3 měsících, protože skončil grant, kterým byla výuka pro ICP podporována. Pro rodiče a jejich děti byl kurz zdarma. Vyučující jednotlivých žáků cizinců kladně hodnotili přínos tohoto kurzu, protože při vlastním doučování žáků cizinců měli více prostoru na české reálie a jiné předměty, což také žáci, jejichž mateřským jazykem není čeština a do ČR třeba přijeli nedávno, potřebují. Na takové doučování prozatím nebyl čas a prostor, proto v této kombinaci vidíme velký přínos. Na hodiny chodila většina dětí pravidelně a většinou se aktivně zapojovala. Pokud by se tato možnost znovu objevila, určitě bychom ji využili, protože žáků cizinců, kteří přicházejí do školy s nulovou znalostí češtiny každoročně přibývá. H. Maláčková 39

41 PRIMÁRNÍ PREVENCE Příloha č. 5 Bezpečné užíváni internetu a mobilních zařízení Naše škola se jako ostatní základní školy zřizované MČ Praha 14 stala součástí projektu Národního centra bezpečnějšího internetu. Od října do prosince 2013 prošly dvě učitelky školy specializovaným vzdělávacím programem místní prevence kybernetické kriminality a dalších rizikových jevů spojených s užíváním internetu. Semináře byly vedeny odborníky z oblastí elektronické šikany, dětské delikvence v prostředí internetu, nových médií ve výuce apod. Obě učitelky pak postupně seznamovaly ostatní kolegy s uvedenou problematikou a na základě znalostí si škola vytvořila vlastní dokument Školní zásady bezpečného užívání ICT a internetu, který slouží učitelům jako manuál v této pro ně nové, ale v současnosti aktuální problematice. Problematika bezpečného užívání ICT, internetu a mobilních telefonů je dána překotným nástupem těchto technologií a také tím, že učitelé, i když by se rádi tomuto tématu věnovali, nevědí často jak, protože ani na fakultách se v současné době nevěnuje problematice pozornost. Chybí odborná příprava učitelů, a to přesto, že nebezpečí v informačním světě je velké a nástrahy v této oblasti na děti číhají na každém kroku. Metodická podpora, kterou školám v současné době MČ Praha 14 a NCBI poskytují, je záslužná a potřebná. H. Maláčková MUDr. J. Presl u nás ve škole Dne se žáci tříd zúčastnili besedy MUDr. J. Presla (zakladatele Drop Inu), který se jako lékař zabývá problematikou užívání drog. Cílem jeho besed, stejně tak jako naším cílem, je pomoci dětem, aby si utvářely zdravé životné postoje, do kterých užívání návykových látek nepatří. Motto, kterým se MUDr. Presl řídí, zní: Nestrašit, nepoučovat, ale poskytnout několik zásadních informací a rad a na vás je, abyste se rozhodli, co uděláte se svým životem. 40 I. Braunová

42 PŘEHLED ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Příloha č. 6 září: - soutěž Zážitek z prázdnin - soutěž originálních ježků - hádanky v zoo - filmové představení Šmoulové 2 - dinopark - návštěvy solné jeskyně - kurz plavání říjen: - sběr starého papíru - soutěž originálních draků - hod vlaštovkou - Záhada hlavolamu v divadle Gong - pochod Prahou 14 - vzpomínkový akt k 95. Výročí ukončení I. světové války a vzniku ČSR - návštěvy solné jeskyně a kurzů plavání listopad: prosinec: - soutěž Hádankový král - soutěž originálních čertů - turnaj v dominu - soutěž vánočních zvonků - film Já padouch 2 - bruslení - paintball - Mikulášská nadílka - svíčkárna v Šestajovicich - film Oggy a škodíci - představení Vánoční příběh (Gong) - předvánoční plavba po Vltavě - film Zataženo, občas trakaře 2 - vánoční dílny pro děti s rodiči - solná jeskyně, plavání - vánoční posezení, vánoční zvyky leden: - piškvorkový turnaj - soutěž klaunů - výrobky k zápisu do 1. tříd - sběr starého papíru - film Mrňouskové údolí ztracených mravenců - vycházka po Praze, návštěva malé sklárny - solná jeskyně, bruslení, plavání 41

43 únor: - soutěž v dámě - solná jeskyně, bruslení, plavání březen: - sběr starého papíru - soutěž v Člověče, nezlob se - čárkovaná, hra s tužkou a papírem - soutěž ve zpěvu - pohádka O pejskovi a kočičce (Gong) - Popelka (Divadlo V Celetné) - film Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana - solná jeskyně, plavání duben: - Jak s Máničkou šili všichni čerti (divadlo S + H) - film Zvonilka a piráti - velikonoční zajíčci - zrcadlový labyrint - cykloškolička - čarodějnice - Den Země - plavání květen: - vzhledem k havárii vody se neuskutečnily některé plánované akce. - vzpomínkový akt k výročí ukončení druhé světové války - poznávací květinová soutěž - plavání červen: - sběr starého papíru - soutěž Vodní svět - film Hurá do pravěku - film Khumba - základy první pomoci 42 A. Veselá, vedoucí vychovatelka

44 PROJEKTOVÝ DEN NA VOŠ A SPŠE F. KŘIŽÍKA Příloha č. 7 Zájemci z obou tříd 9. ročníku mohli v úterý navštívit projektový den, který pořádala pro zájemce o studium VOŠ a SPŠE F. Křižíka, Na Příkopě 16, v Praze 1. Žáci si vyzkoušeli sestavení PC a jeho využití pro monitoring jevů v elektrickém obvodu. Vlastní silou na cyklogenerátoru vyráběli elektrický proud a zjišťovali spotřebu elektrické energie u různých domácích spotřebičů. Seznámili se s prací studentů 3. ročníku, kteří sestavili roboty na dálkové ovládání, a sami si jejich činnost vyzkoušeli. Na závěr si zasoutěžili při řešení úloh z matematiky trochu jinak. J. Střítezská 43

45 VÝTVARNÉ WORKSHOPY Příloha č. 8 MČ Praha 14 slavila 20. Výročí svého založení. Naši žáci se zapojili do oslav výtvarnými workshopy. 12. března 2014 proběhl workshop na téma Setkání kultur. Naše škola si vylosovala stát Kazachstán. Děti z ročníku měly možnost seznámit se s historií, památkami a zvyky této země. Nejrůznějšími výtvarnými technikami pak tyto informace zpracovávaly. Práce byly vystaveny v kavárně Maňána na Černém Mostě společně s pracemi ostatních škol a na vernisáži 7. dubna 2014 byly nejlepší práce oceněny. 11. dubna 2014 pak proběhl druhý výtvarný workshop zajímavý svou neobvyklou výtvarnou technikou tzv. recykloliteratura. Přihlášení žáci tvořili komiks a seznámili se i s autorem Vojtěchem Maškem. Ze starých fotografií a vyřazených knih tvořili velice vtipné koláže. Celé dopoledne se školou ozýval smích. J. Marešová 44

46 VEŘEJNÉ SBÍRKY Příloha č. 9 Srdíčkové dny Projekt občanského sdružení Život dětem slouží k pomoci potřebným dětem. V letošním školním roce Školní parlament Srdíčkové dny uskutečnil 3x (v září, prosinci a březnu). Vždy byl velký zájem o nabízené předměty, letos určitě vyhrály zelené čtyřlístky. Dospělí i děti naší školy tak opět mohli mít dobrý pocit, že svými penězi přispěli na léčbu mnoha dětských pacientů. Ivana Braunová Fond Sidus Pro tuto sbírku jsme za prodej dárkových předmětů utržili 819,- Kč. 45

47 ZÁPIS A VESELÉ UČENÍČKO Příloha č. 10 Zápis do 1. tříd Ve dnech 15. a 16. ledna 2014 se na naší škole uskutečnil zápis do 1. tříd. Pro děti to byl velký den, přišli se podívat do školy a hlavně předvést, co všechno již umí. Samotný zápis probíhal pohádkovou formou, vedle učitelů I. stupně se do něj zapojili i starší žáci z parlamentu školy. Předškoláčci společně s rodiči procházeli připravenými stanovišti, kde plnili různé úkoly. Ve třídě si pak děti povídaly s paní učitelkou, zazpívaly jí písničku a nakreslily obrázek. Za odměnu si děti s sebou domů odnášely dáreček, který pro ně vyráběli žáci naší školy. L. Dlubalová Pozvánka na veselé učeníčko 46

48 VÍTEJTE Z PRÁZDNIN POZVÁNKA Příloha č

49 PO STOPÁCH PRAŽSKÝCH OSOBNOSTÍ Příloha č. 12 Stalo se tradicí, že na naší škole probíhá každoročně projektové vyučování. Ani letošní školní rok nebyl výjimkou. Tentokrát se děti I. a II. stupně ve dnech 23. a 24. října 2013 vydaly se svými vyučujícími po stopách osobností, které v Praze žily nebo působily. Učitelé žákům nabídli spoustu zajímavých jmen a míst. Žáci tak měli možnost nahlédnout do tajů alchymie za vlády Rudolfa II., nacvičit sokolskou sestavu podle Tyrše, objevit zkameněliny na Barrandově, seznámit se s mistry bojového umění, bývalými žáky školy bratry Voráčkovými, prohlédnout si obrázky Josefa Lady a spousty dalších. Během těchto dvou dnů si děti odnesly mnoho nových informací, odpočinuly si od běžného vyučování a dostaly se na zajímavá místa. Všichni jsme si projektové dny moc užili a už se těšíme na další projekty. I. Braunová, Z. Dayefová, D. Seifertová 48

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více