8. NÁVRH PROGRAMŮ, PROJEKTŮ A OPATŘENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. NÁVRH PROGRAMŮ, PROJEKTŮ A OPATŘENÍ"

Transkript

1 Návrh strategického plánu 8. prosinec

2 Návrh strategického plánu 1 Stabilizovat centrum MČ v ose čtyř náměstí Karlovo-I.P.Pavlova-Tylovo-Náměstí Míru 1 a) Vypracovat urbanistickou studii a následně regulační plán centra Prahy 2 Hl.m. Praha! b) Zřídit pěší zónu v Jugoslávské ulici a na Náměstí Míru mezi I.P.Pavlova a kostelem sv. Ludmily Hl.m. Praha! c) Propagovat a využívat Programy podpory malého a středního podnikání pro rozvoj služeb v centrální zóně! 2002 průběžně 15a) 1d) Vypracovat a uplatňovat účelová kriteria výběru nájemců nebytových prostor ve vlastnictví města ve vymezeném prostoru pěší zóny.! e) Na prodloužené ose Prahy 2 od Jiráskova náměstí po náměstí Jiřího z Poděbrad v uzlových bodech preferovat pěší pohyb a podporovat rozvoj aktivit charakteristických pro pěší zónu ve vazbě na existující pěší zónu v Jugoslávské ulici. Hl.m. Praha! a) Kvalitní, esteticky přitažlivé, funkčně dokonalé a vůči obyvatelům a návštěvníkům přívětivé prostředí to je základ, na němž lze budovat spokojenost komunity Prahy 2 a tím i prosperitu MČ P2. Urbanistické, architektonické a kulturní hodnoty prostředí jsou kapitálem a rozvojovým potenciálem Prahy 2. K naplnění cíle podporovat aktivity, které vytvoří jedinečnost městského centra v prostoru propojení čtyř náměstí, s koncentrací obchodu, služeb, kultury, s gradací pěší zóny mezi náměstím I.P. Pavlova a Londýnskou, s dominantami divadla, radnice a kostela na Náměstí Míru. Celodenní rytmus života města. V neopakovatelné atmosféře skloubit funkce celoměstského centra a centra městské části Praha 2. V rámci studie připravit lokalitní program území, soupis budov a pozemků v obecním vlastnictví, projednat možné využití s vlastníky dalších dotčených nemovitostí. Do pěší zóny zapojit prostor Tylova náměstí a části Bělehradské a prostor křížení s Londýnskou. Dopravu Náměstím Míru vést po jeho vnějším okruhu. Vytvořit prostor pouze pro pěší pohyb s tolerancí tramvají. U návrhu programu č. 1 d) se jedná o na startovací období, např. prvních 3-5 let, aby se vytvořila dostatečně atraktivní skladba zařízení. Propagovat resortní programy podpory MSP, využívat možnosti lokální podpory např. navracení části daní malým podnikatelům v oblasti chybějících služeb. Jedná se zejména o podporu aktivit označovaných jako malé a střední podnikání, které zabezpečí pestrou nabídku a přiměřený standard obchodních a servisních činností pro místní obyvatele a návštěvníky. Motivovat ke spolupráci s MČ také další vlastníky nemovitostí na pěší zóně V souvislosti se změnami v automobilové dopravě po zprovoznění městského okruhu podporovat v celém prostoru centrální osy Prahy 2 od Jiráskova náměstí až po Náměstí Jiřího z Poděbrad rozvoj atraktivních zařízení a posilovat centrální charakter prostoru, zejména na Karlově náměstí a ve Vinohradské ulici v prostoru Vinohradského pavilonu. prosinec

3 Návrh strategického plánu 2 Funkčně propojit a systematicky rekonstruovat oblouk parků po obvodě MČ 23 2 a) Pokračovat v zahájeném programu rekonstrukce veřejných parků v Praze 2! i) 2 b) Vypracovat návrh oddychové a volnočasové specifikace jednotlivých parků a jejich vzájemných vazeb.! a) 2 c) Vyřešit organizační zabezpečení provozu městských parků na území Prahy 2.! 2006 Nosnou ideou je vytvoření sítě zelených a klidných ploch, které lemují území MČ. Pokračovat v jednom ze současných nosných programů MČ P2 a vrátit městským parkům jejich rekreační funkci. Městské parky na území Prahy 2 jsou také historickým bohatstvím MČ P2. Přírodní prostředí doplnit či zkombinovat s atraktivními zařízeními pro trávení volného času obyvatel při dodržení zásad ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Pro lepší využití vnitřních nádvoří bloků činžovních domů pro denní pobyt obyvatel, zejména dětí, vytvořit a realizovat partnerské programy vlastníků dotčených domů. Jedná se o doplnění potřebných zařízení laviček a jiného exteriérového nábytku, sportovních potřeb, drobných staveb služby dozoru, asistence a půjčoven sport. potřeb, občerstvení, servisu. Vytipovat parky nebo jejich části, které budou vybaveny zařízením pro hry dětí a mládeže, kulturní produkce, počítat i s náročnějším a hlučnějším provozem (U-rampa, plocha pro kola, bruslení, hudební produkce). Komerčním způsobem nebo vlastními silami - zřízením právnické osoby zabezpečovat provoz a další rozvoj parků jako center denní a víkendové rekreace obyvatel. Parky jsou významnou a příjemnou součástí pěších cest, proto vybudovat cesty parkem podle logiky pěších propojení. prosinec

4 Návrh strategického plánu 3 V duchu původního a tradičního městského prostředí pečovat o kvalitu ulic a náměstí městské části 7 3a) Vypracovat program obnovy veřejných prostor Prahy 2! b) Podpořit vznik a činnost občanských sdružení na obnovení a udržení genia loci jednotlivých lokalit Prahy 2 Hl.m. Praha Nezisková sféra! c) Vypracovat lokální program ochrany architektonického dědictví Vlastníci domů! 2006 Inspirativně pro Prahu 2, pro srovnatelný charakter a dobu utváření městského prostředí, zní motto strategického plánu rakouského hlavního města Vídně, který se právě v současnosti dokončuje: Qualität verpflichtet Kvalita zavazuje. Soupis a hierarchizace či kategorizace veřejných prostor v Praze 2, program jejich obnovy. Využívání programů resortů, EU a nevládních organizací na záchranu architektonického dědictví a regeneraci památek Vinohrady, Podskalí, Jamrtál či jiné lokality Prahy 2, s kterými se dokážou jejich obyvatelé identifikovat, potřebují vytvořit přátelské, humánní a bezpečné ulice a náměstí pro příjemný každodenní život. Velikost lokality není kriteriem, i zlepšení situace v jedné ulici bude přínosem. Propojením kreativního přístupu a respektu k památkově chráněným historickým hodnotám prostředí pozvednout rezidenční charakter blokové struktury činžovních domů. Požadovaným výsledkem je prostředí přitažlivé pro obyvatele, kteří dovedou ocenit zde dosažitelnou kvalitu. Připravit jak osvětové, tak kompenzační lokální programy podpory vlastníků k zachování architektonického a designerského dědictví jednotlivých budov a prostředí. Architektonickou a historickou hodnotu domů zohlednit i při privatizaci dalších obecních obytných domů ve smyslu preference ponechání kvalitních objektů ve vlastnictví obce. Lokální program ochrany architektonického dědictví nevázat pouze na památkově chráněné objekty, ale na základě vlastního zpracovaného seznamu zajímavých budov či jejich detailu podporovat jejich zachování a konzervaci. Program podpořit lokálním podpůrným fondem. prosinec

5 Návrh strategického plánu 4 Podporovat rozvoj produktů městské turistiky 4 a) Zpracovat marketingově orientovanou koncepci rozvoje cestovního ruchu na území Prahy 2 MČ Praha 1 4 b) Koordinovat lokalizaci a kvalitativní skladbu pestré nabídky ubytovacích zařízení. Komerční sféra 4 c) Podpořit vznik místního sdružení provozovatelů restaurací 4 d) Spolupracovat s MČ Praha 4 a Univerzitou Karlovou při uplatňování programu kongresové turistiky Podnikatelská sféra UK! ! průběžně MČ Praha 4 4 e) Spolupracovat s Univerzitou Karlovou při uplatňování programu studentské turistiky UK! 2006 Studentské agentury 4 f) Vypracovat marketingovou strategii vybraných segmentů průmyslu cestovního ruchu a služeb na území Prahy 2 Sdružení podnikatelů v cest.ruchu! 2006 Cestovní ruch v Praze je natolik významným zdrojem příjmů městské části přímých poplatků a daňových odvodů, nepřímo svým pozitivním vlivem na služby a obchod v lúzemí, že musí podpořit rozvoj zařízení CR a participovat na atraktivitě Prahy. Zpracovat nabídku vhodných produktů CR na základě odborné analýzy a hierarchizace území Prahy 2 z hlediska možné intenzity využití. Rozvoj městské turistiky je obousměrně propojen s rozvojem malého a středního podnikání. Malé ekonomické jednotky v oblasti obchodu, ubytování, stravování, cestovních kanceláří, tlumočnických služeb, galerií, dopravy jsou flexibilní a rychle se přizpůsobují podmínkám trhu. Jejich úspěšnost druhotně kladně ovlivňuje rozvoj bankovnictví, stavebnictví, telekomunikací, kultury, sportu. Praha 2 potřebuje vlastní koncepci rozvoje lokálních produktů cestovního ruchu v rámci atraktivity hl.m. Prahy. Je zde reálná potřeba odlehčit centru Starého města a Malé Strany od silné koncentrace turistů a snaha o participaci na příjmech, které cestovní ruch přináší. Řešení koncepce cestovního ruchu dohodnout s MČ Praha 1. Následně se soustředit na podporu vybudování sítě potřebných zařízení, jejich společný marketing a propagace.orientovat se zejména na dvě krajní polohy -.luxusní hotely a hotelové byty pro náročné klienty a levnější penziony a hostely pro mladé turisty.na celkové struktuře příjmů z CR ve vyspělých zemích Evropy se 32% podílí ubytování, 25% stravování, 24% nákupy v obchodech, 9% doprava a pouze 10% všechny ostatní složky, včetně návštěv památek, muzeí, divadel, sportovních zařízení, prosinec

6 Návrh strategického plánu apod. Z toho vyplývá, že samotné atraktivní návštěvní okruhy, výrazně preferované ve veřejné anketě, by nebyly ekonomickým přínosem pro. Sdružení provozovatelů stravovacích jako záruka vysoce kvalitní a pestré nabídky gastronomických specialit. Výhodou by byla územní koncentrace kvalitních gastronomických zařízení, (obdoba londýnské Charlotte Street) např. ve vazbě na pěší zónu, nábřeží Vltavy či Vinohradský pavilon. Specifikem cestovního ruchu je skutečnost, že většina pracovních příležitostí vzniká v malých a středních podnicích, které jsou flexibilní a pružně reagují na aktuální poptávku. Využívat existující prostory (Národní dům na Vinohradech, Novoměstská radnice,...) a nově vznikající nebo rekonstruované objekty (víceúčelový přednáškový sál UK v Albertovském areálu, kostel sv.kateřiny po rekonstrukci) a ubytovací a stravovací zařízení pro pořádání odborných a společenských setkávání, konferencí a sympózií. Podpořit výstavbu kolejí, v období prázdnin využívat pro ubytování mladých turistů. Podpořit vytvoření nabídky specifických muzeálních, památkových a historických programů pro studenty. prosinec

7 Návrh strategického plánu 5 5 a) 5 b) Podporovat vazby bydliště - pracoviště v rámci území městské části Pronajímat část obecních bytů na základě s významnými zaměstnavateli na území Prahy 2 Spolupracovat s komerční sférou při výstavbě nových bytů Společnosti sídlící na Praze 2! 2006! a) Rozšířit kriteria výběru nájemníků obecních bytů ve spolupráci se společnostmi, které mají sídla na území Prahy 2 a které se zúčastní dalších rozvojových programů. Přítomnost úspěšných, kvalita prostředí a image místa spolu souvisí. Iniciovat partnerské projekty a vstupovat do jiných připravovaných projektů výstavby polyfunkčních a bytových domů (v prolukách, na místě případných asanací, při dostavbách a nástavbách) za předpokladu získání mladých a kvalifikovaných lidí k trvalému pobytu na území Prahy 2. prosinec

8 Návrh strategického plánu NÁVRH AKTIVIT 6 Vymístit hlavní pražskou křižovatku automobilové dopravy, prostor komunikací navrátit městskému prostředí 1 6a) Omezit počet jízdních pruhů magistrály na skutečné potřeby nezbytné dopravy, propojit obslužné ulice s magistrálou, zřídit přechody pro chodce 6b) Zřídit a upravit upravit světelnou signalizaci k vysunutí front na vstupy do Prahy 2 od jihu a západu s navazujícím plynulým průjezdem, vybavit magistrálu v Praze 4 a městský okruh v Praze 5 telematikou 6c) Upravit pankrácké předmostí Nuselského mostu k lepšímu napojení Nuselského údolí, připojit další rampy na magistrálu v Praze 4 6d) Zřídit dynamické řízení SSZ, kapacitu křižovatek využít rovnoměrněji s plošnou koordinací 6e) Změnit magistrálu na dvoupruhovou městskou třídu s 3-4 řadícími pruhy, vést ji za Muzeum, propojit lépe Vinohradskou s centrem 6f) Vybudovat nové komunikace v okolí centra (Otakarova Křesomyslova Vnislavova - most na Výtoni, Podolský most, Rohanské nábřeží) Hl.m.Praha! průběžně Hl.m.Praha! 2002 Hl.m.Praha Praha 4! 2002 Hl.m.Praha! 2006 Mrázovka Hl.m.Praha! 2010 Městský okruh Hl.m.Praha! c) Eliminovat funkci hlavní křižovatky Prahy z prostoru I.P.Pavlova bez náhrady na území Prahy 2. Dopravní funkce v maximální možné míře aktivně přesunout na okružní komunikace postupně s jejich vznikem. Prostor užívaný průjezdnou dopravou poskytnout pěším, zeleni, parkování. Automobilová doprava vedená po magistrále z velké části vůbec nepatří do území centra města. Jakékoli její přeložení pod zem či jiné vytvoření kapacitnější magistrály by vedlo k ještě hlubší deformaci dopravního systému Prahy. Zachování stávajícího stavu znamená nabídku nadměrné kapacity i v úsecích, kde není využita a zabírá zde neúčelně prostor jiným městským aktivitám. Eliminaci magistrály z pražské uliční sítě je možné efektivně dosáhnou jen rasantním, důsledným, postupným, dlouhodobým přístupem založeném na dohodě, konsensu mezi zájmy MČP2 a města a jeho představitelů, požadavky Policie ČR, za účasti široké odborné veřejnosti a na základě podrobné znalosti dopravně inženýrské problematiky a detailní simulace postupně plánovaných, realizovaných po etapách okamžitě, po zprovoznění městského okruhu na Smíchově a po dokončení celého městského okruhu. Konzervativní a proveditelné řešení, radikální přístup k dílčím, postupným a soustavným změnám bude nezbytný. Magistrála se dožila poloviny svého funkčního věku. Kalamitní stav trvá již dvacet let, dalších dvacet let zřejmě ještě může trvat, postupně však lze stav měnit. Doba, kdy bylo možné levnou technickou podporou stavu vzniklého technokratickým návrhem ze sedmdesátých let dosahovat vysokých dopravních výkonů, končí. V příštích letech by ponechání stávajícího stavu vedlo již ke kongescím a časovým ztrátám, tedy opaku toho, pro co magistrála vznikla (viz studie DHV Řízení dopravy na vstupu D1 do Prahy z roku 1999, kde byla prognózována pravidelná kongesce na vjezdu od jihu do Prahy 2 o délce 4,3,km v roce 2003). Výhodnost trasy magistrály pro ty, kteří chtějí prosinec

9 Návrh strategického plánu projet centrem a pokračovat dále k severu/jihu je tak velká, že se jim vyplatí čekat i desítky minut na vjezd do Prahy 2. Pomalejší průjezd při stejné kapacitě bude znamenat menší atraktivitu a tím menší překročení kapacity. Stávající uspořádání magistrály vede k očekávání volné kapacity a po jejím překročení k omezení dostupnosti Prahy 2. Společně se zablokovanými příčnými ulicemi se kapacitní síť obrací nejen proti prostředí, ale také proti dopravní dostupnosti Prahy 2. Ochranná je třeba zahájit neprodleně. Okamžitě je možné omezit profil magistrály na dva jízdní pruhy volné komunikace od Nuselského mostu po Fügnerovo náměstí, tři po Tyršovu, čtyři po Rumunskou, v opačném směru zachovat tři pruhy od Žitné k Hálkově, čtyři od Hálkovy po ul. Na bojišti, tři po Rumunskou a dva po Nuselský most, ostatní pruhy využít pro parkování, zeleň a odbočování. Je třeba propojit všechny obslužné komunikace s magistrálou a zlepšit tak obsluhu území a možnost jejího příčného přejezdu mezi pomalu jedoucími vozidly, doplnit úrovňové přechody se signalizací na Sokolskou u Rumunské a na Sokolskou a Legerovu u Wenzigovy, na magistrálu převádět maximum cílových a místních cest. Magistrálu mezi Roztyly a Nuselským mostem je vhodné doplnit o další vjezdové a výjezdové rampy pro podporu její obslužné funkce, vyřešit dopravní situaci u sídla Policie ČR Kongresová a uvolnit propojení 5. května Čiklova pro snazší obsluhu jižní části Prahy 2, vybavit úseky D1, Brněnské a 5. května telematickým zařízením, které bude postupně regulovat rychlost dopravy ze 130 na 50 km/h a poskytnutím dopravních informací na příjezdových trasách k magistrále omezí kongesce. Vytvořením vjezdové světelné signalizace na počátku Legerovy a také na Jiráskově mostě je třeba zadržet kongesce mimo úzké komunikace, zastavit proces zvyšování propustnosti magistrály a Žitné na úkor příčných směrů, podporovat rozvoj obchodu a podnikání na Legerově a Sokolské Po dokončení tunelu Mrazovka a městského okruhu Barrandovský most Malovanka je třeba přerozdělit částečně kapacitu křižovatek pro směr východ západ, vybavit celou trasu magistrály dynamickým dopravně závislým signalizačním zařízením Po dokončení městského okruhu bude celá magistrálu změněna na městskou třídu s maximálně dvěma jízdními, resp. třemi čtyřmi řadícími pruhy a přeložena za Muzeum podle vybrané varianty Urbanistické studie PPR. V Praze 2 nebudou využity uvolněné ulice pro průjezdnou dopravu, bude propojena Vinohradskou s Václavským náměstím a preferováno odbočení a připojení do Ječné, Žitné, Anglické, Rumunské na úkor přímého severojižního průjezdu, který musí zůstat rychlejší po městském okruhu pro co největší část Prahy Příklady úpravy magistrály pro město a pro život: Vinohradská 1995 Vinohradská 2000 Upravit i další dopravní sítě pro převahu obslužné dopravy v Praze 2. Převést pravé odbočení Anglická Legerova do Škrétovy z řešení přejezdu tramvajové tratě, zúžit vozovku v Anglické mezi Bělehradskou a Legerovou o jeden pruh, Václavské náměstí 1995 Václavské náměstí 2000 zkapacitnit vjezd ze Seifertovy do křižovatky, omezit kapacitu Seifertovy ze Žižkova, urychleně připravovat výstavbu městského okruhu, Radlické radiály, Výtoňského mostu, propojení Křesomyslova Otakarova, Podolského mostu, propojení Ohrada Švábky Rohanské nábřeží, prodloužení Rohanského nábřeží (Pobřežní III a IV), Jarov Želivského a doplnit tak komunikační síť nedostatečně vyvinutou v okolí centra. prosinec

10 Návrh strategického plánu NÁVRH AKTIVIT 7 Zřizovat pěší zóny, pěší cesty, podchody,přechody, pasáže 1 7a) Zřídit pěší zónu na Tylově náměstí a v Jugoslávské, zřizovat pěší a obytné zóny podle studie PPR ÚRM! b) 7b) Zřídit zastávky na Vinohradské s přístupem z chodníku, u Vinohradské tržnice omezit průjezd na kolejový pás Hl.m.Praha DP Praha! c) Vybudovat halový podchod I.P.Pavlova! b) 7d) Doplnit podchod Karlovo nám o další vstupy. DP Praha! e) Vybudovat přístup na Hlavní nádraží z Prahy 2, ze Španělské a Churchillova náměstí České dráhy! d) 7f) Upravit atraktivní a bezkolizní pěší spojení Anglická Václavské náměstí 7g) Upravit nově cesty přes Albertov, zřídit pěší spojení Nuselské údolí Albertov skrz hradby MČ Praha 1 UK! 2006! h) Doplnit přechody pro chodce přes magistrálu, Rumunskou, Žitnou, Ječnou, Francouzskou, Korunní 7i) Zřídit komfortní pěší cesty v zeleni parků a po nábřeží Vltavy! průběžně 1e)! a) 7j) Podporovat rozvoj pasáží vlastníci domů 7k) Vybudovat cyklistické trasy, stezky a pruhy, zřídit cyklistické trasy podle Botiče a Vltavy! průběžně! 2006 Pro podporu pěších a cyklistů bude zřízena pěší zóny v centrálním společenském a obchodním uzlu Jugoslávská (Londýnská Tylovo náměstí), Bělehradská (Rumunská - Anglická) a Tylovo náměstí s možným zahrnutím východního okraje Náměstí Míru. Vznikne tak atraktivní prostor Prahy 2, s ponecháním tramvajové a nezbytné obslužné dopravy a úplným vyloučením parkování a odstavování z povrchu. Úpravou Vinohradské propojením nástupních ostrůvků s chodníky bude dosaženo komfortu chodců a cestujících, legalizací parkování podél kolejí potvrzena běžná praxe, v prostoru u Vinohradské tržnice budou rozšířeny chodníky ke kolejím, možné je též omezení průjezdu či pěší zóna. Pro řešení největších kolizí chodců s automobily je realizovat halový podchod pod náměstím I.P.Pavlova, doplnit vstupy do podchodu Karlovo náměstí a vyřešit pěší trasu Tylovo Václavské náměstí. Realizace nových pěších tras na Albertově a v parcích a cyklistických tras poskytne větši komfort pěším a cyklistům. prosinec

11 Návrh strategického plánu NÁVRH AKTIVIT 8 Doplnit trasy a stanice hromadné dopravy a preferovat jejich vyšší využití pro Prahu 2 8a) Nalézt řešení trasy metra D vhodné pro Prahu 2 ROPID 8b) Vybudovat druhý vestibul I.P.Pavlova Hl.m.Praha DP Praha 8c) Zavést tramvaj Vinohradská - Hlavní nádraží Hl.m.Praha DP Praha 8d) České dráhy Soustředit příměstskou dopravu na Hlavní nádraží, ROPID nalézt řešení zastávky Vyšehrad-Nusle 8e) Vybudovat moderní přístav u Jiráskova mostu Pražská paroplavební společnost! 2002! c)! e)! e)! 2006 Hromadná dopravy na území Prahy 2 plní funkci dopravní obsluhy území v celé ploše, ke zlepšení její funkce je třeba zřídit druhý vestibul I.P.Pavlova, propojit tramvajové trati z Vinohradské a od Tylova náměstí přes novou polohu magistrály se zastávkou Muzeum, Hlavním nádražím a tramvajovou tratí z Jindřišské na Žižkov a umožnit tak případný návrat tramvajové dopravy na Václavské náměstí. Železniční doprava může přispět. Rozvíjet hlavní nádraží jako centrální stanici dálkové železniční dopravy a po dokončení nového spojení na něj převést veškerou dálkovou a mezinárodní dopravu a doplnit pěší vazby a spojení MHD k němu, rozvíjet integrovanou příměstskou dopravu přes Hlavní nádraží, nalézt řešení umožňující realizaci zastávky v katastrálním územím Vyšehrad, propojit pro pěší Hlavní nádraží s Italskou ulicí a nám. W.Churchilla. Modernizovat přístav lodní dopravy u Jiráskova mostu a jeho zázemí. prosinec

12 Návrh strategického plánu NÁVRH AKTIVIT 9 Regulovat odstavování a parkování aut a více využít podzemí 9a) Provádět periodickou pasportizaci a sčítání dopravy v klidu, návrh optimalizace veřejného prostoru, regulovat parkování, zpoplatnit stání vozidel, preferovat rezidentů a abonenty! b) Zpracovat studie lokalizace a ekonomické proveditelnosti garáží! okamžitě 9c) Budovat podzemní garáže a současně omezovat parkování na povrchu ve významných lokalitách! a) 9d) Podporovat netradiční řešení jako je sdílení automobilů obyvateli Prahy 2. půjčovny! 2002 Provést pasportizaci a periodicky provádět sčítání a analýzu dopravy v klidu, užívání veřejného prostoru pro odstavování a parkování řešit formou regulace zpoplatnění, zavést placené stání. Prosadit vymahatelnost dodržování režimu parkování po zavedení placeného a rezidentního stání. Zpracovat studii lokalizace a ekonomické proveditelnost realizace garáží s využitím výsledků zpracované Analýzy dopravy v klidu a návazně budovat podzemní garáže ve vhodných lokalitách.souběžně s výstavbou garáží eliminovat parkování na povrchu tam, kde škodí vzhledu a funkci území v centrálních a jinak významných lokalitách. Podpořit projekt sdílených automobilů společného vlastnictví automobilů najímaných pro jednotlivé jízdy, především mimo město. prosinec

13 Návrh strategického plánu NÁVRH AKTIVIT 10 Obnovit a modernizovat sítě technické infrastruktury pro kvalitnější služby a menší znečištění prostředí 10a) Účastnit se jednání o privatizaci PVaK! b) Naplánovat a zahájit rekonstrukce vodovodů a stok PVaK, a.s. Hl.m.Praha! c) Zajistit vysoký standard vybavenosti území poskytováním služeb v nadstandardní kvalitě Rozvodné společnosti! d) Zajistit svobodu volby energií, umožnit konkurenci ve vytápění umožněním volby plynového či elektrického vytápění Rozvodné společnosti! e) Zajistit dokonalé pokrytí telekomunikačními a datovými sítěmi s přístupem konkurenčních operátorů a pokrytí a radiovým spojením, nadstandardní pokrytí GSM, UMTS, kabelovou televizí s místními informacemi Telekomunik. společnosti! 2002 Rekonstruovat zastaralé vodovodní a stokové sítě.zajistit vysoký standardu pro obyvatele, instituce a podnikatele, zajistit svobodné volby dodávky všech zdrojů energií v deregulovaném prostředí, vysoký standard telekomunikačních a datových sítí se svobodu volby operátorů, stoprocentní pokrytí mobilním sítěmi včetně interiérů. Umožnit vytápění plynem na celém území Prahy 2, pro možnost volby podle ceny zajistit i kapacity pro elektrické vytápění. prosinec

14 Návrh strategického plánu 11 Snížit počet obecních bytů ve správě městské části Praha 2 11 a) Zpracovat a schválit koncepci bytové politiky MČ Praha 2! ihned 11 b) Pokračovat v privatizaci obecních bytů podle stanovených kriterií! c) Připravit a realizovat program modernizace obecních domů! 2006 Obsahem koncepce bytové politiky by měl být cílový optimální podíl obecních bytů městské části, jenž je na jedné straně částí centra Prahy, na druhé straně rezidenční čtvrtí střední třídy. Stanovit jasná kriteria pro výběr domů, které budou ponechány ve vlastnictví města. V rámci koncepce bytové politiky stanovit a schválit kriteria výběru obecních domů k prodeji. Pokračovat v privatizaci obecních domů a bytů podle nově dohodnutých kvalitativních a územních kriterií k dosažení hranice cca 15% obecních bytů (oproti stávajícím cca 24%) ve správě MČ Praha 2. Zohlednit přitom zásadu nepodnikání, uplatňovanou zastupitelstvem. V případě, že MČ se dohodla na principu, že není v jejím zájmu podnikat za účelem vytváření zisku, protože obecně soukromý vlastník je lepší než kolektivní vlastník, tak konkretizací této idey je dokončení privatizace obecních bytů. Za jiných předpokladů by bylo možné uvažovat o ukládání zisku z pronájmu kvalitních obecních bytů (po skutečné deregulaci nájemného) do účelového místního fondu na podporu rozvoje a zkvalitnění bydlení. Úkolem MČ bude zvyšovat provozní, estetický a dispoziční standard obecních bytů a společných nebytových prostor na úroveň odpovídající lokalitě. Od všech vlastníků domů a bytů vyžadovat zodpovědnost za stav majetku. prosinec

15 Návrh strategického plánu 12 Vytvořit přehledný systém správy obecních domů, tj. bytů a nebytových prostor 12a) Vytvořit přehledný systém správy obecních domů, tj. bytů a nebytových prostor! b) Podporovat místní malé a střední podnikatele při výběru nájemníků nebytových prostor! V návaznosti na koncepci bytové politiky projednat pravidla správy a pronájmů bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města. Stanovit podmínky, za kterých mohou být zvýhodněni obyvatelé Prahy 2 při pronájmu nebytových prostor, výši ceny může převážit kontinuita nabízených služeb nebo zboží, pro obyvatele výhodná lokalizace provozovny, a pod. Jako podporu místních podnikatelů lze chápat určité preference osob s trvalým pobytem na území Prahy 2 při pronájmu nebytových prostor. (Podpora malého a středního podnikání.) U obecních bytů se jedná zejména o pravidla pro stanovení cen pronájmů po deregulaci. prosinec

16 Návrh strategického plánu 13 Zabezpečit ochranu funkce bydlení a posílit podíl bytů v rámci polyfunkčních budov 13a) Zabránit všem dalším změnám původních bytů na nebytové využití, s výjimkou bytů v dolních podlažích domů na hlukem a exhaláty zatížených komunikacích. Hl.m. Praha! a) 13 b) Obnovovat bytovou funkci v původních bytových domech, které v minulých 50 letech změnily své původní využití Další vlastníci domů! c) Zcelovat malé bytové jednotky do původních velkých bytů Další vlastníci domů! 2006! po 2006 Postup podle 85 odst.3 stavebního zákona, dohodnout a uplatňovat závazné regulativy pro ochranu bytového fondu podle ÚPN Prahy, vycházet ze stávajícího stavu, nepovolit úbytek bytů pod stávající stav, nutné změny v užívání stavby např. ze zdravotních či hygienických důvodů povolit pouze za náhradu úbytku bytů v lokalitě (formou půdních vestaveb či dostaveb a novou výstavbou bytů. Postupnými kroky, i po jednom, po dvou bytech ubírat z kancelářských ploch v původně obytných domech, kde je o bydlení zájem. prosinec

17 Návrh strategického plánu a) Zlepšit dostupnost přiměřeného bydlení pro mladé rodiny a seniory Připravit a uvést do života Program přiměřeného bydlení! b) Pokračovat v programu pronájmů obecních bytů mladým rodinám za zvýhodněných podmínek a program postupně přizpůsobovat situaci na trhu s byty Jiné MČ Společnosti sídlící v Praze 2 Průběžně 5c) 14 c) Podporovat výstavbu či rekonstrukci bytů-penzionů pro seniory! po 2006 Týká se obecních bytů, další vlastníci domů v Praze 2 se mohou k Programu dobrovolně připojit. Dobrovolnost, žádné vynucené stěhování. Kombinace programů podpory bydlení pro mladé rodiny a přiměřený, většinou menší byty ve stejné lokalitě pro seniory, jejichž kvantitativní nároky na bydlení se snížily. Udržet a přilákat mladé lidi k trvalému bydlení na území MČ P2 formou dočasného zvýhodnění a návratné pomoci při startu do samostatného života. Nájemní smlouvy na dobu určitou, podmínka stavebního spoření. Postupně, ve spolupráci s dalšími MČ, zrušit podmínku trvalého bydliště žadatele v Praze 2, kombinovat s programem 5c) pracoviště na území MČ P2 Podpořit kontinuitu rezidentů a promíšenost věkové skladby obyvatel, pro stávající starší obyvatele připravit podmínky pro oboustranně výhodné výměny bytů s ohledem na měnící se plošné nároky mladých rodin a důchodců, a vznik kapacit v penzionech seniorů a domech s různými stupni pečovatelské služby. Byty v domech penzionového typu pro seniory, kteří chtějí vyměnit byt, ale zůstat v známé lokalitě, doplňovat komerčními službami podle aktuálního zájmu a nekomerčními podle možností MČ. prosinec

18 Návrh strategického plánu NÁVRH PROJEKTŮ 15 Podporovat malé a střední podnikání v oblasti služeb pro obyvatele 15 a) Propagovat a využívat Programy podpory malého a středního podnikání pro rozvoj služeb v rezidenčních zónách průběžně 1c) Propagovat resortní programy podpory MSP, využívat možnosti lokální podpory např. navracení části daní malým podnikatelům v oblasti služeb obyvatelům. Zohlednit aspekt vzniku pracovních příležitostí v obytné čtvrti při dodržení zásad ochrany kvality ŽP Jedná se zejména o podporu aktivit označovaných jako malé a střední podnikání, které zabezpečí pestrou nabídku a přiměřený standard obchodních a servisních činností pro místní obyvatele. I když s celkovou výkonností živnostenské ekonomiky byla doposud MČ P2 spokojena, z pohledu obyvatel je zapotřebí lokálně zafixovat v městském parteru konkrétní obchody a provozovny, finančními i nefinančními výhodami podpořit stabilitu místa a sortimentu místních živnostníků. prosinec

19 Návrh strategického plánu 16 Revitalizovat vnitrobloky 16 a) Rozvíjet lokální program revitalizace vnitrobloků. Vlastnící domů! a) 16 b) Připravit pilotní projekt vybraného vnitrobloku s více vlastníky pozemků, včetně obecního. Vlastnící domů! a) 16 c) Podporovat vznik dalších partnerských revitalizačních projektů (bez vlastnického podílu města) Vlastnící domů! 2006 Program bude mít několik rozvojových rovin koordinace funkční náplně vnitrobloků, popř. jejich propojení podle širších vztahů (zeleň, dětské hříště, parkování aut, společenské prostory, sportovní aktivity, propojení s ulicí), a dohoda více vlastníků domů, vytvářejících vnitrobloky, podpora formou finanční a nefinanční pomoci MČ při realizaci dohodnutých záměrů. Přední dlouhodobá priorita v hodnocení cílů členy zastupitelstva v celkovém pořadí. Vzhledem k relativní jednoduchosti možný pilotní projekt formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pokusit se zahájit v krátkodobém horizontu. prosinec

Návrh strategického plánu městské části Praha 2 6. SWOT ANALÝZA

Návrh strategického plánu městské části Praha 2 6. SWOT ANALÝZA 6. SWOT ANALÝZA Jednotlivá konstatování silných a slabých stránek MČ Praha 2 a příležitostí, resp. ohrožení jejího dalšího rozvoje, která byla zpracována ve smyslu metodiky popsané v úvodní části (str.2)

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů a přecházení ulic chodci. - Lokalita je v

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Vize rozvoje města Červený Kostelec

Vize rozvoje města Červený Kostelec Vize rozvoje města Červený Kostelec Objednavatel: Město Červený Kostelec, T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Zpracovatel: Ing. arch. Marek Wajsar, Nad Šárkou 2069/25, 160 00 Praha 6 Zpracovali:

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy

Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2588 ze dne 30. 9. 2014 Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy Vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Plán rozvoje rodinné politiky (dále jen Plán rozvoje) je stanoven do roku 2014 a vychází z Analýzy prorodinné politiky v Třinci 2012 (dále jen Analýza)

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více