8. NÁVRH PROGRAMŮ, PROJEKTŮ A OPATŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. NÁVRH PROGRAMŮ, PROJEKTŮ A OPATŘENÍ"

Transkript

1 Návrh strategického plánu 8. prosinec

2 Návrh strategického plánu 1 Stabilizovat centrum MČ v ose čtyř náměstí Karlovo-I.P.Pavlova-Tylovo-Náměstí Míru 1 a) Vypracovat urbanistickou studii a následně regulační plán centra Prahy 2 Hl.m. Praha! b) Zřídit pěší zónu v Jugoslávské ulici a na Náměstí Míru mezi I.P.Pavlova a kostelem sv. Ludmily Hl.m. Praha! c) Propagovat a využívat Programy podpory malého a středního podnikání pro rozvoj služeb v centrální zóně! 2002 průběžně 15a) 1d) Vypracovat a uplatňovat účelová kriteria výběru nájemců nebytových prostor ve vlastnictví města ve vymezeném prostoru pěší zóny.! e) Na prodloužené ose Prahy 2 od Jiráskova náměstí po náměstí Jiřího z Poděbrad v uzlových bodech preferovat pěší pohyb a podporovat rozvoj aktivit charakteristických pro pěší zónu ve vazbě na existující pěší zónu v Jugoslávské ulici. Hl.m. Praha! a) Kvalitní, esteticky přitažlivé, funkčně dokonalé a vůči obyvatelům a návštěvníkům přívětivé prostředí to je základ, na němž lze budovat spokojenost komunity Prahy 2 a tím i prosperitu MČ P2. Urbanistické, architektonické a kulturní hodnoty prostředí jsou kapitálem a rozvojovým potenciálem Prahy 2. K naplnění cíle podporovat aktivity, které vytvoří jedinečnost městského centra v prostoru propojení čtyř náměstí, s koncentrací obchodu, služeb, kultury, s gradací pěší zóny mezi náměstím I.P. Pavlova a Londýnskou, s dominantami divadla, radnice a kostela na Náměstí Míru. Celodenní rytmus života města. V neopakovatelné atmosféře skloubit funkce celoměstského centra a centra městské části Praha 2. V rámci studie připravit lokalitní program území, soupis budov a pozemků v obecním vlastnictví, projednat možné využití s vlastníky dalších dotčených nemovitostí. Do pěší zóny zapojit prostor Tylova náměstí a části Bělehradské a prostor křížení s Londýnskou. Dopravu Náměstím Míru vést po jeho vnějším okruhu. Vytvořit prostor pouze pro pěší pohyb s tolerancí tramvají. U návrhu programu č. 1 d) se jedná o na startovací období, např. prvních 3-5 let, aby se vytvořila dostatečně atraktivní skladba zařízení. Propagovat resortní programy podpory MSP, využívat možnosti lokální podpory např. navracení části daní malým podnikatelům v oblasti chybějících služeb. Jedná se zejména o podporu aktivit označovaných jako malé a střední podnikání, které zabezpečí pestrou nabídku a přiměřený standard obchodních a servisních činností pro místní obyvatele a návštěvníky. Motivovat ke spolupráci s MČ také další vlastníky nemovitostí na pěší zóně V souvislosti se změnami v automobilové dopravě po zprovoznění městského okruhu podporovat v celém prostoru centrální osy Prahy 2 od Jiráskova náměstí až po Náměstí Jiřího z Poděbrad rozvoj atraktivních zařízení a posilovat centrální charakter prostoru, zejména na Karlově náměstí a ve Vinohradské ulici v prostoru Vinohradského pavilonu. prosinec

3 Návrh strategického plánu 2 Funkčně propojit a systematicky rekonstruovat oblouk parků po obvodě MČ 23 2 a) Pokračovat v zahájeném programu rekonstrukce veřejných parků v Praze 2! i) 2 b) Vypracovat návrh oddychové a volnočasové specifikace jednotlivých parků a jejich vzájemných vazeb.! a) 2 c) Vyřešit organizační zabezpečení provozu městských parků na území Prahy 2.! 2006 Nosnou ideou je vytvoření sítě zelených a klidných ploch, které lemují území MČ. Pokračovat v jednom ze současných nosných programů MČ P2 a vrátit městským parkům jejich rekreační funkci. Městské parky na území Prahy 2 jsou také historickým bohatstvím MČ P2. Přírodní prostředí doplnit či zkombinovat s atraktivními zařízeními pro trávení volného času obyvatel při dodržení zásad ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Pro lepší využití vnitřních nádvoří bloků činžovních domů pro denní pobyt obyvatel, zejména dětí, vytvořit a realizovat partnerské programy vlastníků dotčených domů. Jedná se o doplnění potřebných zařízení laviček a jiného exteriérového nábytku, sportovních potřeb, drobných staveb služby dozoru, asistence a půjčoven sport. potřeb, občerstvení, servisu. Vytipovat parky nebo jejich části, které budou vybaveny zařízením pro hry dětí a mládeže, kulturní produkce, počítat i s náročnějším a hlučnějším provozem (U-rampa, plocha pro kola, bruslení, hudební produkce). Komerčním způsobem nebo vlastními silami - zřízením právnické osoby zabezpečovat provoz a další rozvoj parků jako center denní a víkendové rekreace obyvatel. Parky jsou významnou a příjemnou součástí pěších cest, proto vybudovat cesty parkem podle logiky pěších propojení. prosinec

4 Návrh strategického plánu 3 V duchu původního a tradičního městského prostředí pečovat o kvalitu ulic a náměstí městské části 7 3a) Vypracovat program obnovy veřejných prostor Prahy 2! b) Podpořit vznik a činnost občanských sdružení na obnovení a udržení genia loci jednotlivých lokalit Prahy 2 Hl.m. Praha Nezisková sféra! c) Vypracovat lokální program ochrany architektonického dědictví Vlastníci domů! 2006 Inspirativně pro Prahu 2, pro srovnatelný charakter a dobu utváření městského prostředí, zní motto strategického plánu rakouského hlavního města Vídně, který se právě v současnosti dokončuje: Qualität verpflichtet Kvalita zavazuje. Soupis a hierarchizace či kategorizace veřejných prostor v Praze 2, program jejich obnovy. Využívání programů resortů, EU a nevládních organizací na záchranu architektonického dědictví a regeneraci památek Vinohrady, Podskalí, Jamrtál či jiné lokality Prahy 2, s kterými se dokážou jejich obyvatelé identifikovat, potřebují vytvořit přátelské, humánní a bezpečné ulice a náměstí pro příjemný každodenní život. Velikost lokality není kriteriem, i zlepšení situace v jedné ulici bude přínosem. Propojením kreativního přístupu a respektu k památkově chráněným historickým hodnotám prostředí pozvednout rezidenční charakter blokové struktury činžovních domů. Požadovaným výsledkem je prostředí přitažlivé pro obyvatele, kteří dovedou ocenit zde dosažitelnou kvalitu. Připravit jak osvětové, tak kompenzační lokální programy podpory vlastníků k zachování architektonického a designerského dědictví jednotlivých budov a prostředí. Architektonickou a historickou hodnotu domů zohlednit i při privatizaci dalších obecních obytných domů ve smyslu preference ponechání kvalitních objektů ve vlastnictví obce. Lokální program ochrany architektonického dědictví nevázat pouze na památkově chráněné objekty, ale na základě vlastního zpracovaného seznamu zajímavých budov či jejich detailu podporovat jejich zachování a konzervaci. Program podpořit lokálním podpůrným fondem. prosinec

5 Návrh strategického plánu 4 Podporovat rozvoj produktů městské turistiky 4 a) Zpracovat marketingově orientovanou koncepci rozvoje cestovního ruchu na území Prahy 2 MČ Praha 1 4 b) Koordinovat lokalizaci a kvalitativní skladbu pestré nabídky ubytovacích zařízení. Komerční sféra 4 c) Podpořit vznik místního sdružení provozovatelů restaurací 4 d) Spolupracovat s MČ Praha 4 a Univerzitou Karlovou při uplatňování programu kongresové turistiky Podnikatelská sféra UK! ! průběžně MČ Praha 4 4 e) Spolupracovat s Univerzitou Karlovou při uplatňování programu studentské turistiky UK! 2006 Studentské agentury 4 f) Vypracovat marketingovou strategii vybraných segmentů průmyslu cestovního ruchu a služeb na území Prahy 2 Sdružení podnikatelů v cest.ruchu! 2006 Cestovní ruch v Praze je natolik významným zdrojem příjmů městské části přímých poplatků a daňových odvodů, nepřímo svým pozitivním vlivem na služby a obchod v lúzemí, že musí podpořit rozvoj zařízení CR a participovat na atraktivitě Prahy. Zpracovat nabídku vhodných produktů CR na základě odborné analýzy a hierarchizace území Prahy 2 z hlediska možné intenzity využití. Rozvoj městské turistiky je obousměrně propojen s rozvojem malého a středního podnikání. Malé ekonomické jednotky v oblasti obchodu, ubytování, stravování, cestovních kanceláří, tlumočnických služeb, galerií, dopravy jsou flexibilní a rychle se přizpůsobují podmínkám trhu. Jejich úspěšnost druhotně kladně ovlivňuje rozvoj bankovnictví, stavebnictví, telekomunikací, kultury, sportu. Praha 2 potřebuje vlastní koncepci rozvoje lokálních produktů cestovního ruchu v rámci atraktivity hl.m. Prahy. Je zde reálná potřeba odlehčit centru Starého města a Malé Strany od silné koncentrace turistů a snaha o participaci na příjmech, které cestovní ruch přináší. Řešení koncepce cestovního ruchu dohodnout s MČ Praha 1. Následně se soustředit na podporu vybudování sítě potřebných zařízení, jejich společný marketing a propagace.orientovat se zejména na dvě krajní polohy -.luxusní hotely a hotelové byty pro náročné klienty a levnější penziony a hostely pro mladé turisty.na celkové struktuře příjmů z CR ve vyspělých zemích Evropy se 32% podílí ubytování, 25% stravování, 24% nákupy v obchodech, 9% doprava a pouze 10% všechny ostatní složky, včetně návštěv památek, muzeí, divadel, sportovních zařízení, prosinec

6 Návrh strategického plánu apod. Z toho vyplývá, že samotné atraktivní návštěvní okruhy, výrazně preferované ve veřejné anketě, by nebyly ekonomickým přínosem pro. Sdružení provozovatelů stravovacích jako záruka vysoce kvalitní a pestré nabídky gastronomických specialit. Výhodou by byla územní koncentrace kvalitních gastronomických zařízení, (obdoba londýnské Charlotte Street) např. ve vazbě na pěší zónu, nábřeží Vltavy či Vinohradský pavilon. Specifikem cestovního ruchu je skutečnost, že většina pracovních příležitostí vzniká v malých a středních podnicích, které jsou flexibilní a pružně reagují na aktuální poptávku. Využívat existující prostory (Národní dům na Vinohradech, Novoměstská radnice,...) a nově vznikající nebo rekonstruované objekty (víceúčelový přednáškový sál UK v Albertovském areálu, kostel sv.kateřiny po rekonstrukci) a ubytovací a stravovací zařízení pro pořádání odborných a společenských setkávání, konferencí a sympózií. Podpořit výstavbu kolejí, v období prázdnin využívat pro ubytování mladých turistů. Podpořit vytvoření nabídky specifických muzeálních, památkových a historických programů pro studenty. prosinec

7 Návrh strategického plánu 5 5 a) 5 b) Podporovat vazby bydliště - pracoviště v rámci území městské části Pronajímat část obecních bytů na základě s významnými zaměstnavateli na území Prahy 2 Spolupracovat s komerční sférou při výstavbě nových bytů Společnosti sídlící na Praze 2! 2006! a) Rozšířit kriteria výběru nájemníků obecních bytů ve spolupráci se společnostmi, které mají sídla na území Prahy 2 a které se zúčastní dalších rozvojových programů. Přítomnost úspěšných, kvalita prostředí a image místa spolu souvisí. Iniciovat partnerské projekty a vstupovat do jiných připravovaných projektů výstavby polyfunkčních a bytových domů (v prolukách, na místě případných asanací, při dostavbách a nástavbách) za předpokladu získání mladých a kvalifikovaných lidí k trvalému pobytu na území Prahy 2. prosinec

8 Návrh strategického plánu NÁVRH AKTIVIT 6 Vymístit hlavní pražskou křižovatku automobilové dopravy, prostor komunikací navrátit městskému prostředí 1 6a) Omezit počet jízdních pruhů magistrály na skutečné potřeby nezbytné dopravy, propojit obslužné ulice s magistrálou, zřídit přechody pro chodce 6b) Zřídit a upravit upravit světelnou signalizaci k vysunutí front na vstupy do Prahy 2 od jihu a západu s navazujícím plynulým průjezdem, vybavit magistrálu v Praze 4 a městský okruh v Praze 5 telematikou 6c) Upravit pankrácké předmostí Nuselského mostu k lepšímu napojení Nuselského údolí, připojit další rampy na magistrálu v Praze 4 6d) Zřídit dynamické řízení SSZ, kapacitu křižovatek využít rovnoměrněji s plošnou koordinací 6e) Změnit magistrálu na dvoupruhovou městskou třídu s 3-4 řadícími pruhy, vést ji za Muzeum, propojit lépe Vinohradskou s centrem 6f) Vybudovat nové komunikace v okolí centra (Otakarova Křesomyslova Vnislavova - most na Výtoni, Podolský most, Rohanské nábřeží) Hl.m.Praha! průběžně Hl.m.Praha! 2002 Hl.m.Praha Praha 4! 2002 Hl.m.Praha! 2006 Mrázovka Hl.m.Praha! 2010 Městský okruh Hl.m.Praha! c) Eliminovat funkci hlavní křižovatky Prahy z prostoru I.P.Pavlova bez náhrady na území Prahy 2. Dopravní funkce v maximální možné míře aktivně přesunout na okružní komunikace postupně s jejich vznikem. Prostor užívaný průjezdnou dopravou poskytnout pěším, zeleni, parkování. Automobilová doprava vedená po magistrále z velké části vůbec nepatří do území centra města. Jakékoli její přeložení pod zem či jiné vytvoření kapacitnější magistrály by vedlo k ještě hlubší deformaci dopravního systému Prahy. Zachování stávajícího stavu znamená nabídku nadměrné kapacity i v úsecích, kde není využita a zabírá zde neúčelně prostor jiným městským aktivitám. Eliminaci magistrály z pražské uliční sítě je možné efektivně dosáhnou jen rasantním, důsledným, postupným, dlouhodobým přístupem založeném na dohodě, konsensu mezi zájmy MČP2 a města a jeho představitelů, požadavky Policie ČR, za účasti široké odborné veřejnosti a na základě podrobné znalosti dopravně inženýrské problematiky a detailní simulace postupně plánovaných, realizovaných po etapách okamžitě, po zprovoznění městského okruhu na Smíchově a po dokončení celého městského okruhu. Konzervativní a proveditelné řešení, radikální přístup k dílčím, postupným a soustavným změnám bude nezbytný. Magistrála se dožila poloviny svého funkčního věku. Kalamitní stav trvá již dvacet let, dalších dvacet let zřejmě ještě může trvat, postupně však lze stav měnit. Doba, kdy bylo možné levnou technickou podporou stavu vzniklého technokratickým návrhem ze sedmdesátých let dosahovat vysokých dopravních výkonů, končí. V příštích letech by ponechání stávajícího stavu vedlo již ke kongescím a časovým ztrátám, tedy opaku toho, pro co magistrála vznikla (viz studie DHV Řízení dopravy na vstupu D1 do Prahy z roku 1999, kde byla prognózována pravidelná kongesce na vjezdu od jihu do Prahy 2 o délce 4,3,km v roce 2003). Výhodnost trasy magistrály pro ty, kteří chtějí prosinec

9 Návrh strategického plánu projet centrem a pokračovat dále k severu/jihu je tak velká, že se jim vyplatí čekat i desítky minut na vjezd do Prahy 2. Pomalejší průjezd při stejné kapacitě bude znamenat menší atraktivitu a tím menší překročení kapacity. Stávající uspořádání magistrály vede k očekávání volné kapacity a po jejím překročení k omezení dostupnosti Prahy 2. Společně se zablokovanými příčnými ulicemi se kapacitní síť obrací nejen proti prostředí, ale také proti dopravní dostupnosti Prahy 2. Ochranná je třeba zahájit neprodleně. Okamžitě je možné omezit profil magistrály na dva jízdní pruhy volné komunikace od Nuselského mostu po Fügnerovo náměstí, tři po Tyršovu, čtyři po Rumunskou, v opačném směru zachovat tři pruhy od Žitné k Hálkově, čtyři od Hálkovy po ul. Na bojišti, tři po Rumunskou a dva po Nuselský most, ostatní pruhy využít pro parkování, zeleň a odbočování. Je třeba propojit všechny obslužné komunikace s magistrálou a zlepšit tak obsluhu území a možnost jejího příčného přejezdu mezi pomalu jedoucími vozidly, doplnit úrovňové přechody se signalizací na Sokolskou u Rumunské a na Sokolskou a Legerovu u Wenzigovy, na magistrálu převádět maximum cílových a místních cest. Magistrálu mezi Roztyly a Nuselským mostem je vhodné doplnit o další vjezdové a výjezdové rampy pro podporu její obslužné funkce, vyřešit dopravní situaci u sídla Policie ČR Kongresová a uvolnit propojení 5. května Čiklova pro snazší obsluhu jižní části Prahy 2, vybavit úseky D1, Brněnské a 5. května telematickým zařízením, které bude postupně regulovat rychlost dopravy ze 130 na 50 km/h a poskytnutím dopravních informací na příjezdových trasách k magistrále omezí kongesce. Vytvořením vjezdové světelné signalizace na počátku Legerovy a také na Jiráskově mostě je třeba zadržet kongesce mimo úzké komunikace, zastavit proces zvyšování propustnosti magistrály a Žitné na úkor příčných směrů, podporovat rozvoj obchodu a podnikání na Legerově a Sokolské Po dokončení tunelu Mrazovka a městského okruhu Barrandovský most Malovanka je třeba přerozdělit částečně kapacitu křižovatek pro směr východ západ, vybavit celou trasu magistrály dynamickým dopravně závislým signalizačním zařízením Po dokončení městského okruhu bude celá magistrálu změněna na městskou třídu s maximálně dvěma jízdními, resp. třemi čtyřmi řadícími pruhy a přeložena za Muzeum podle vybrané varianty Urbanistické studie PPR. V Praze 2 nebudou využity uvolněné ulice pro průjezdnou dopravu, bude propojena Vinohradskou s Václavským náměstím a preferováno odbočení a připojení do Ječné, Žitné, Anglické, Rumunské na úkor přímého severojižního průjezdu, který musí zůstat rychlejší po městském okruhu pro co největší část Prahy Příklady úpravy magistrály pro město a pro život: Vinohradská 1995 Vinohradská 2000 Upravit i další dopravní sítě pro převahu obslužné dopravy v Praze 2. Převést pravé odbočení Anglická Legerova do Škrétovy z řešení přejezdu tramvajové tratě, zúžit vozovku v Anglické mezi Bělehradskou a Legerovou o jeden pruh, Václavské náměstí 1995 Václavské náměstí 2000 zkapacitnit vjezd ze Seifertovy do křižovatky, omezit kapacitu Seifertovy ze Žižkova, urychleně připravovat výstavbu městského okruhu, Radlické radiály, Výtoňského mostu, propojení Křesomyslova Otakarova, Podolského mostu, propojení Ohrada Švábky Rohanské nábřeží, prodloužení Rohanského nábřeží (Pobřežní III a IV), Jarov Želivského a doplnit tak komunikační síť nedostatečně vyvinutou v okolí centra. prosinec

10 Návrh strategického plánu NÁVRH AKTIVIT 7 Zřizovat pěší zóny, pěší cesty, podchody,přechody, pasáže 1 7a) Zřídit pěší zónu na Tylově náměstí a v Jugoslávské, zřizovat pěší a obytné zóny podle studie PPR ÚRM! b) 7b) Zřídit zastávky na Vinohradské s přístupem z chodníku, u Vinohradské tržnice omezit průjezd na kolejový pás Hl.m.Praha DP Praha! c) Vybudovat halový podchod I.P.Pavlova! b) 7d) Doplnit podchod Karlovo nám o další vstupy. DP Praha! e) Vybudovat přístup na Hlavní nádraží z Prahy 2, ze Španělské a Churchillova náměstí České dráhy! d) 7f) Upravit atraktivní a bezkolizní pěší spojení Anglická Václavské náměstí 7g) Upravit nově cesty přes Albertov, zřídit pěší spojení Nuselské údolí Albertov skrz hradby MČ Praha 1 UK! 2006! h) Doplnit přechody pro chodce přes magistrálu, Rumunskou, Žitnou, Ječnou, Francouzskou, Korunní 7i) Zřídit komfortní pěší cesty v zeleni parků a po nábřeží Vltavy! průběžně 1e)! a) 7j) Podporovat rozvoj pasáží vlastníci domů 7k) Vybudovat cyklistické trasy, stezky a pruhy, zřídit cyklistické trasy podle Botiče a Vltavy! průběžně! 2006 Pro podporu pěších a cyklistů bude zřízena pěší zóny v centrálním společenském a obchodním uzlu Jugoslávská (Londýnská Tylovo náměstí), Bělehradská (Rumunská - Anglická) a Tylovo náměstí s možným zahrnutím východního okraje Náměstí Míru. Vznikne tak atraktivní prostor Prahy 2, s ponecháním tramvajové a nezbytné obslužné dopravy a úplným vyloučením parkování a odstavování z povrchu. Úpravou Vinohradské propojením nástupních ostrůvků s chodníky bude dosaženo komfortu chodců a cestujících, legalizací parkování podél kolejí potvrzena běžná praxe, v prostoru u Vinohradské tržnice budou rozšířeny chodníky ke kolejím, možné je též omezení průjezdu či pěší zóna. Pro řešení největších kolizí chodců s automobily je realizovat halový podchod pod náměstím I.P.Pavlova, doplnit vstupy do podchodu Karlovo náměstí a vyřešit pěší trasu Tylovo Václavské náměstí. Realizace nových pěších tras na Albertově a v parcích a cyklistických tras poskytne větši komfort pěším a cyklistům. prosinec

11 Návrh strategického plánu NÁVRH AKTIVIT 8 Doplnit trasy a stanice hromadné dopravy a preferovat jejich vyšší využití pro Prahu 2 8a) Nalézt řešení trasy metra D vhodné pro Prahu 2 ROPID 8b) Vybudovat druhý vestibul I.P.Pavlova Hl.m.Praha DP Praha 8c) Zavést tramvaj Vinohradská - Hlavní nádraží Hl.m.Praha DP Praha 8d) České dráhy Soustředit příměstskou dopravu na Hlavní nádraží, ROPID nalézt řešení zastávky Vyšehrad-Nusle 8e) Vybudovat moderní přístav u Jiráskova mostu Pražská paroplavební společnost! 2002! c)! e)! e)! 2006 Hromadná dopravy na území Prahy 2 plní funkci dopravní obsluhy území v celé ploše, ke zlepšení její funkce je třeba zřídit druhý vestibul I.P.Pavlova, propojit tramvajové trati z Vinohradské a od Tylova náměstí přes novou polohu magistrály se zastávkou Muzeum, Hlavním nádražím a tramvajovou tratí z Jindřišské na Žižkov a umožnit tak případný návrat tramvajové dopravy na Václavské náměstí. Železniční doprava může přispět. Rozvíjet hlavní nádraží jako centrální stanici dálkové železniční dopravy a po dokončení nového spojení na něj převést veškerou dálkovou a mezinárodní dopravu a doplnit pěší vazby a spojení MHD k němu, rozvíjet integrovanou příměstskou dopravu přes Hlavní nádraží, nalézt řešení umožňující realizaci zastávky v katastrálním územím Vyšehrad, propojit pro pěší Hlavní nádraží s Italskou ulicí a nám. W.Churchilla. Modernizovat přístav lodní dopravy u Jiráskova mostu a jeho zázemí. prosinec

12 Návrh strategického plánu NÁVRH AKTIVIT 9 Regulovat odstavování a parkování aut a více využít podzemí 9a) Provádět periodickou pasportizaci a sčítání dopravy v klidu, návrh optimalizace veřejného prostoru, regulovat parkování, zpoplatnit stání vozidel, preferovat rezidentů a abonenty! b) Zpracovat studie lokalizace a ekonomické proveditelnosti garáží! okamžitě 9c) Budovat podzemní garáže a současně omezovat parkování na povrchu ve významných lokalitách! a) 9d) Podporovat netradiční řešení jako je sdílení automobilů obyvateli Prahy 2. půjčovny! 2002 Provést pasportizaci a periodicky provádět sčítání a analýzu dopravy v klidu, užívání veřejného prostoru pro odstavování a parkování řešit formou regulace zpoplatnění, zavést placené stání. Prosadit vymahatelnost dodržování režimu parkování po zavedení placeného a rezidentního stání. Zpracovat studii lokalizace a ekonomické proveditelnost realizace garáží s využitím výsledků zpracované Analýzy dopravy v klidu a návazně budovat podzemní garáže ve vhodných lokalitách.souběžně s výstavbou garáží eliminovat parkování na povrchu tam, kde škodí vzhledu a funkci území v centrálních a jinak významných lokalitách. Podpořit projekt sdílených automobilů společného vlastnictví automobilů najímaných pro jednotlivé jízdy, především mimo město. prosinec

13 Návrh strategického plánu NÁVRH AKTIVIT 10 Obnovit a modernizovat sítě technické infrastruktury pro kvalitnější služby a menší znečištění prostředí 10a) Účastnit se jednání o privatizaci PVaK! b) Naplánovat a zahájit rekonstrukce vodovodů a stok PVaK, a.s. Hl.m.Praha! c) Zajistit vysoký standard vybavenosti území poskytováním služeb v nadstandardní kvalitě Rozvodné společnosti! d) Zajistit svobodu volby energií, umožnit konkurenci ve vytápění umožněním volby plynového či elektrického vytápění Rozvodné společnosti! e) Zajistit dokonalé pokrytí telekomunikačními a datovými sítěmi s přístupem konkurenčních operátorů a pokrytí a radiovým spojením, nadstandardní pokrytí GSM, UMTS, kabelovou televizí s místními informacemi Telekomunik. společnosti! 2002 Rekonstruovat zastaralé vodovodní a stokové sítě.zajistit vysoký standardu pro obyvatele, instituce a podnikatele, zajistit svobodné volby dodávky všech zdrojů energií v deregulovaném prostředí, vysoký standard telekomunikačních a datových sítí se svobodu volby operátorů, stoprocentní pokrytí mobilním sítěmi včetně interiérů. Umožnit vytápění plynem na celém území Prahy 2, pro možnost volby podle ceny zajistit i kapacity pro elektrické vytápění. prosinec

14 Návrh strategického plánu 11 Snížit počet obecních bytů ve správě městské části Praha 2 11 a) Zpracovat a schválit koncepci bytové politiky MČ Praha 2! ihned 11 b) Pokračovat v privatizaci obecních bytů podle stanovených kriterií! c) Připravit a realizovat program modernizace obecních domů! 2006 Obsahem koncepce bytové politiky by měl být cílový optimální podíl obecních bytů městské části, jenž je na jedné straně částí centra Prahy, na druhé straně rezidenční čtvrtí střední třídy. Stanovit jasná kriteria pro výběr domů, které budou ponechány ve vlastnictví města. V rámci koncepce bytové politiky stanovit a schválit kriteria výběru obecních domů k prodeji. Pokračovat v privatizaci obecních domů a bytů podle nově dohodnutých kvalitativních a územních kriterií k dosažení hranice cca 15% obecních bytů (oproti stávajícím cca 24%) ve správě MČ Praha 2. Zohlednit přitom zásadu nepodnikání, uplatňovanou zastupitelstvem. V případě, že MČ se dohodla na principu, že není v jejím zájmu podnikat za účelem vytváření zisku, protože obecně soukromý vlastník je lepší než kolektivní vlastník, tak konkretizací této idey je dokončení privatizace obecních bytů. Za jiných předpokladů by bylo možné uvažovat o ukládání zisku z pronájmu kvalitních obecních bytů (po skutečné deregulaci nájemného) do účelového místního fondu na podporu rozvoje a zkvalitnění bydlení. Úkolem MČ bude zvyšovat provozní, estetický a dispoziční standard obecních bytů a společných nebytových prostor na úroveň odpovídající lokalitě. Od všech vlastníků domů a bytů vyžadovat zodpovědnost za stav majetku. prosinec

15 Návrh strategického plánu 12 Vytvořit přehledný systém správy obecních domů, tj. bytů a nebytových prostor 12a) Vytvořit přehledný systém správy obecních domů, tj. bytů a nebytových prostor! b) Podporovat místní malé a střední podnikatele při výběru nájemníků nebytových prostor! V návaznosti na koncepci bytové politiky projednat pravidla správy a pronájmů bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města. Stanovit podmínky, za kterých mohou být zvýhodněni obyvatelé Prahy 2 při pronájmu nebytových prostor, výši ceny může převážit kontinuita nabízených služeb nebo zboží, pro obyvatele výhodná lokalizace provozovny, a pod. Jako podporu místních podnikatelů lze chápat určité preference osob s trvalým pobytem na území Prahy 2 při pronájmu nebytových prostor. (Podpora malého a středního podnikání.) U obecních bytů se jedná zejména o pravidla pro stanovení cen pronájmů po deregulaci. prosinec

16 Návrh strategického plánu 13 Zabezpečit ochranu funkce bydlení a posílit podíl bytů v rámci polyfunkčních budov 13a) Zabránit všem dalším změnám původních bytů na nebytové využití, s výjimkou bytů v dolních podlažích domů na hlukem a exhaláty zatížených komunikacích. Hl.m. Praha! a) 13 b) Obnovovat bytovou funkci v původních bytových domech, které v minulých 50 letech změnily své původní využití Další vlastníci domů! c) Zcelovat malé bytové jednotky do původních velkých bytů Další vlastníci domů! 2006! po 2006 Postup podle 85 odst.3 stavebního zákona, dohodnout a uplatňovat závazné regulativy pro ochranu bytového fondu podle ÚPN Prahy, vycházet ze stávajícího stavu, nepovolit úbytek bytů pod stávající stav, nutné změny v užívání stavby např. ze zdravotních či hygienických důvodů povolit pouze za náhradu úbytku bytů v lokalitě (formou půdních vestaveb či dostaveb a novou výstavbou bytů. Postupnými kroky, i po jednom, po dvou bytech ubírat z kancelářských ploch v původně obytných domech, kde je o bydlení zájem. prosinec

17 Návrh strategického plánu a) Zlepšit dostupnost přiměřeného bydlení pro mladé rodiny a seniory Připravit a uvést do života Program přiměřeného bydlení! b) Pokračovat v programu pronájmů obecních bytů mladým rodinám za zvýhodněných podmínek a program postupně přizpůsobovat situaci na trhu s byty Jiné MČ Společnosti sídlící v Praze 2 Průběžně 5c) 14 c) Podporovat výstavbu či rekonstrukci bytů-penzionů pro seniory! po 2006 Týká se obecních bytů, další vlastníci domů v Praze 2 se mohou k Programu dobrovolně připojit. Dobrovolnost, žádné vynucené stěhování. Kombinace programů podpory bydlení pro mladé rodiny a přiměřený, většinou menší byty ve stejné lokalitě pro seniory, jejichž kvantitativní nároky na bydlení se snížily. Udržet a přilákat mladé lidi k trvalému bydlení na území MČ P2 formou dočasného zvýhodnění a návratné pomoci při startu do samostatného života. Nájemní smlouvy na dobu určitou, podmínka stavebního spoření. Postupně, ve spolupráci s dalšími MČ, zrušit podmínku trvalého bydliště žadatele v Praze 2, kombinovat s programem 5c) pracoviště na území MČ P2 Podpořit kontinuitu rezidentů a promíšenost věkové skladby obyvatel, pro stávající starší obyvatele připravit podmínky pro oboustranně výhodné výměny bytů s ohledem na měnící se plošné nároky mladých rodin a důchodců, a vznik kapacit v penzionech seniorů a domech s různými stupni pečovatelské služby. Byty v domech penzionového typu pro seniory, kteří chtějí vyměnit byt, ale zůstat v známé lokalitě, doplňovat komerčními službami podle aktuálního zájmu a nekomerčními podle možností MČ. prosinec

18 Návrh strategického plánu NÁVRH PROJEKTŮ 15 Podporovat malé a střední podnikání v oblasti služeb pro obyvatele 15 a) Propagovat a využívat Programy podpory malého a středního podnikání pro rozvoj služeb v rezidenčních zónách průběžně 1c) Propagovat resortní programy podpory MSP, využívat možnosti lokální podpory např. navracení části daní malým podnikatelům v oblasti služeb obyvatelům. Zohlednit aspekt vzniku pracovních příležitostí v obytné čtvrti při dodržení zásad ochrany kvality ŽP Jedná se zejména o podporu aktivit označovaných jako malé a střední podnikání, které zabezpečí pestrou nabídku a přiměřený standard obchodních a servisních činností pro místní obyvatele. I když s celkovou výkonností živnostenské ekonomiky byla doposud MČ P2 spokojena, z pohledu obyvatel je zapotřebí lokálně zafixovat v městském parteru konkrétní obchody a provozovny, finančními i nefinančními výhodami podpořit stabilitu místa a sortimentu místních živnostníků. prosinec

19 Návrh strategického plánu 16 Revitalizovat vnitrobloky 16 a) Rozvíjet lokální program revitalizace vnitrobloků. Vlastnící domů! a) 16 b) Připravit pilotní projekt vybraného vnitrobloku s více vlastníky pozemků, včetně obecního. Vlastnící domů! a) 16 c) Podporovat vznik dalších partnerských revitalizačních projektů (bez vlastnického podílu města) Vlastnící domů! 2006 Program bude mít několik rozvojových rovin koordinace funkční náplně vnitrobloků, popř. jejich propojení podle širších vztahů (zeleň, dětské hříště, parkování aut, společenské prostory, sportovní aktivity, propojení s ulicí), a dohoda více vlastníků domů, vytvářejících vnitrobloky, podpora formou finanční a nefinanční pomoci MČ při realizaci dohodnutých záměrů. Přední dlouhodobá priorita v hodnocení cílů členy zastupitelstva v celkovém pořadí. Vzhledem k relativní jednoduchosti možný pilotní projekt formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pokusit se zahájit v krátkodobém horizontu. prosinec

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Souhrnný dokument Prosinec 2003 OBSAH PŘEDMLUVA... 4 1 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA CHRUDIMĚ... 8 1.1 VÝVOJ MĚSTA... 8 1.2 CHARAKTERISTIKA MĚSTA... 8 1.3 OBYVATELSTVO

Více

Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha /

Hodnoty a problémy. IPR PRaha. uap Praha / Hodnoty a problémy IPR PRaha uap Praha / 2014 Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2014 00 / pořizovatel Odbor stavební a územního plánu MHMP Jungmannova 29/35, Praha 1 zpracovatel Institut plánování

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 Ev.č.: Počet listů:21 Počet příloh:2/4 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 - Boleradice 2013-1 Obsah: Úvodní slovo zastupitelstva 3 Potřeba a charakter strategického plánu 3 Metodika

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV DUBEN 2013 OBSAH Název kapitoly Strana 1. ÚVOD 1 2. PŘEHLED STRATEGICKÝCH

Více

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování:

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování: STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS KRKONOŠE B. STRATEGICKÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: červen srpen 2014 1 OBSAH Obsah...

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2008 Vyhodnocení vlivů Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Podklad k diskusi vytvořený v rámci plnění Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a OHGS s.r.o. dne 12.8.2008 Zpracovatel: RNDr.

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více