8. NÁVRH PROGRAMŮ, PROJEKTŮ A OPATŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. NÁVRH PROGRAMŮ, PROJEKTŮ A OPATŘENÍ"

Transkript

1 Návrh strategického plánu 8. prosinec

2 Návrh strategického plánu 1 Stabilizovat centrum MČ v ose čtyř náměstí Karlovo-I.P.Pavlova-Tylovo-Náměstí Míru 1 a) Vypracovat urbanistickou studii a následně regulační plán centra Prahy 2 Hl.m. Praha! b) Zřídit pěší zónu v Jugoslávské ulici a na Náměstí Míru mezi I.P.Pavlova a kostelem sv. Ludmily Hl.m. Praha! c) Propagovat a využívat Programy podpory malého a středního podnikání pro rozvoj služeb v centrální zóně! 2002 průběžně 15a) 1d) Vypracovat a uplatňovat účelová kriteria výběru nájemců nebytových prostor ve vlastnictví města ve vymezeném prostoru pěší zóny.! e) Na prodloužené ose Prahy 2 od Jiráskova náměstí po náměstí Jiřího z Poděbrad v uzlových bodech preferovat pěší pohyb a podporovat rozvoj aktivit charakteristických pro pěší zónu ve vazbě na existující pěší zónu v Jugoslávské ulici. Hl.m. Praha! a) Kvalitní, esteticky přitažlivé, funkčně dokonalé a vůči obyvatelům a návštěvníkům přívětivé prostředí to je základ, na němž lze budovat spokojenost komunity Prahy 2 a tím i prosperitu MČ P2. Urbanistické, architektonické a kulturní hodnoty prostředí jsou kapitálem a rozvojovým potenciálem Prahy 2. K naplnění cíle podporovat aktivity, které vytvoří jedinečnost městského centra v prostoru propojení čtyř náměstí, s koncentrací obchodu, služeb, kultury, s gradací pěší zóny mezi náměstím I.P. Pavlova a Londýnskou, s dominantami divadla, radnice a kostela na Náměstí Míru. Celodenní rytmus života města. V neopakovatelné atmosféře skloubit funkce celoměstského centra a centra městské části Praha 2. V rámci studie připravit lokalitní program území, soupis budov a pozemků v obecním vlastnictví, projednat možné využití s vlastníky dalších dotčených nemovitostí. Do pěší zóny zapojit prostor Tylova náměstí a části Bělehradské a prostor křížení s Londýnskou. Dopravu Náměstím Míru vést po jeho vnějším okruhu. Vytvořit prostor pouze pro pěší pohyb s tolerancí tramvají. U návrhu programu č. 1 d) se jedná o na startovací období, např. prvních 3-5 let, aby se vytvořila dostatečně atraktivní skladba zařízení. Propagovat resortní programy podpory MSP, využívat možnosti lokální podpory např. navracení části daní malým podnikatelům v oblasti chybějících služeb. Jedná se zejména o podporu aktivit označovaných jako malé a střední podnikání, které zabezpečí pestrou nabídku a přiměřený standard obchodních a servisních činností pro místní obyvatele a návštěvníky. Motivovat ke spolupráci s MČ také další vlastníky nemovitostí na pěší zóně V souvislosti se změnami v automobilové dopravě po zprovoznění městského okruhu podporovat v celém prostoru centrální osy Prahy 2 od Jiráskova náměstí až po Náměstí Jiřího z Poděbrad rozvoj atraktivních zařízení a posilovat centrální charakter prostoru, zejména na Karlově náměstí a ve Vinohradské ulici v prostoru Vinohradského pavilonu. prosinec

3 Návrh strategického plánu 2 Funkčně propojit a systematicky rekonstruovat oblouk parků po obvodě MČ 23 2 a) Pokračovat v zahájeném programu rekonstrukce veřejných parků v Praze 2! i) 2 b) Vypracovat návrh oddychové a volnočasové specifikace jednotlivých parků a jejich vzájemných vazeb.! a) 2 c) Vyřešit organizační zabezpečení provozu městských parků na území Prahy 2.! 2006 Nosnou ideou je vytvoření sítě zelených a klidných ploch, které lemují území MČ. Pokračovat v jednom ze současných nosných programů MČ P2 a vrátit městským parkům jejich rekreační funkci. Městské parky na území Prahy 2 jsou také historickým bohatstvím MČ P2. Přírodní prostředí doplnit či zkombinovat s atraktivními zařízeními pro trávení volného času obyvatel při dodržení zásad ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Pro lepší využití vnitřních nádvoří bloků činžovních domů pro denní pobyt obyvatel, zejména dětí, vytvořit a realizovat partnerské programy vlastníků dotčených domů. Jedná se o doplnění potřebných zařízení laviček a jiného exteriérového nábytku, sportovních potřeb, drobných staveb služby dozoru, asistence a půjčoven sport. potřeb, občerstvení, servisu. Vytipovat parky nebo jejich části, které budou vybaveny zařízením pro hry dětí a mládeže, kulturní produkce, počítat i s náročnějším a hlučnějším provozem (U-rampa, plocha pro kola, bruslení, hudební produkce). Komerčním způsobem nebo vlastními silami - zřízením právnické osoby zabezpečovat provoz a další rozvoj parků jako center denní a víkendové rekreace obyvatel. Parky jsou významnou a příjemnou součástí pěších cest, proto vybudovat cesty parkem podle logiky pěších propojení. prosinec

4 Návrh strategického plánu 3 V duchu původního a tradičního městského prostředí pečovat o kvalitu ulic a náměstí městské části 7 3a) Vypracovat program obnovy veřejných prostor Prahy 2! b) Podpořit vznik a činnost občanských sdružení na obnovení a udržení genia loci jednotlivých lokalit Prahy 2 Hl.m. Praha Nezisková sféra! c) Vypracovat lokální program ochrany architektonického dědictví Vlastníci domů! 2006 Inspirativně pro Prahu 2, pro srovnatelný charakter a dobu utváření městského prostředí, zní motto strategického plánu rakouského hlavního města Vídně, který se právě v současnosti dokončuje: Qualität verpflichtet Kvalita zavazuje. Soupis a hierarchizace či kategorizace veřejných prostor v Praze 2, program jejich obnovy. Využívání programů resortů, EU a nevládních organizací na záchranu architektonického dědictví a regeneraci památek Vinohrady, Podskalí, Jamrtál či jiné lokality Prahy 2, s kterými se dokážou jejich obyvatelé identifikovat, potřebují vytvořit přátelské, humánní a bezpečné ulice a náměstí pro příjemný každodenní život. Velikost lokality není kriteriem, i zlepšení situace v jedné ulici bude přínosem. Propojením kreativního přístupu a respektu k památkově chráněným historickým hodnotám prostředí pozvednout rezidenční charakter blokové struktury činžovních domů. Požadovaným výsledkem je prostředí přitažlivé pro obyvatele, kteří dovedou ocenit zde dosažitelnou kvalitu. Připravit jak osvětové, tak kompenzační lokální programy podpory vlastníků k zachování architektonického a designerského dědictví jednotlivých budov a prostředí. Architektonickou a historickou hodnotu domů zohlednit i při privatizaci dalších obecních obytných domů ve smyslu preference ponechání kvalitních objektů ve vlastnictví obce. Lokální program ochrany architektonického dědictví nevázat pouze na památkově chráněné objekty, ale na základě vlastního zpracovaného seznamu zajímavých budov či jejich detailu podporovat jejich zachování a konzervaci. Program podpořit lokálním podpůrným fondem. prosinec

5 Návrh strategického plánu 4 Podporovat rozvoj produktů městské turistiky 4 a) Zpracovat marketingově orientovanou koncepci rozvoje cestovního ruchu na území Prahy 2 MČ Praha 1 4 b) Koordinovat lokalizaci a kvalitativní skladbu pestré nabídky ubytovacích zařízení. Komerční sféra 4 c) Podpořit vznik místního sdružení provozovatelů restaurací 4 d) Spolupracovat s MČ Praha 4 a Univerzitou Karlovou při uplatňování programu kongresové turistiky Podnikatelská sféra UK! ! průběžně MČ Praha 4 4 e) Spolupracovat s Univerzitou Karlovou při uplatňování programu studentské turistiky UK! 2006 Studentské agentury 4 f) Vypracovat marketingovou strategii vybraných segmentů průmyslu cestovního ruchu a služeb na území Prahy 2 Sdružení podnikatelů v cest.ruchu! 2006 Cestovní ruch v Praze je natolik významným zdrojem příjmů městské části přímých poplatků a daňových odvodů, nepřímo svým pozitivním vlivem na služby a obchod v lúzemí, že musí podpořit rozvoj zařízení CR a participovat na atraktivitě Prahy. Zpracovat nabídku vhodných produktů CR na základě odborné analýzy a hierarchizace území Prahy 2 z hlediska možné intenzity využití. Rozvoj městské turistiky je obousměrně propojen s rozvojem malého a středního podnikání. Malé ekonomické jednotky v oblasti obchodu, ubytování, stravování, cestovních kanceláří, tlumočnických služeb, galerií, dopravy jsou flexibilní a rychle se přizpůsobují podmínkám trhu. Jejich úspěšnost druhotně kladně ovlivňuje rozvoj bankovnictví, stavebnictví, telekomunikací, kultury, sportu. Praha 2 potřebuje vlastní koncepci rozvoje lokálních produktů cestovního ruchu v rámci atraktivity hl.m. Prahy. Je zde reálná potřeba odlehčit centru Starého města a Malé Strany od silné koncentrace turistů a snaha o participaci na příjmech, které cestovní ruch přináší. Řešení koncepce cestovního ruchu dohodnout s MČ Praha 1. Následně se soustředit na podporu vybudování sítě potřebných zařízení, jejich společný marketing a propagace.orientovat se zejména na dvě krajní polohy -.luxusní hotely a hotelové byty pro náročné klienty a levnější penziony a hostely pro mladé turisty.na celkové struktuře příjmů z CR ve vyspělých zemích Evropy se 32% podílí ubytování, 25% stravování, 24% nákupy v obchodech, 9% doprava a pouze 10% všechny ostatní složky, včetně návštěv památek, muzeí, divadel, sportovních zařízení, prosinec

6 Návrh strategického plánu apod. Z toho vyplývá, že samotné atraktivní návštěvní okruhy, výrazně preferované ve veřejné anketě, by nebyly ekonomickým přínosem pro. Sdružení provozovatelů stravovacích jako záruka vysoce kvalitní a pestré nabídky gastronomických specialit. Výhodou by byla územní koncentrace kvalitních gastronomických zařízení, (obdoba londýnské Charlotte Street) např. ve vazbě na pěší zónu, nábřeží Vltavy či Vinohradský pavilon. Specifikem cestovního ruchu je skutečnost, že většina pracovních příležitostí vzniká v malých a středních podnicích, které jsou flexibilní a pružně reagují na aktuální poptávku. Využívat existující prostory (Národní dům na Vinohradech, Novoměstská radnice,...) a nově vznikající nebo rekonstruované objekty (víceúčelový přednáškový sál UK v Albertovském areálu, kostel sv.kateřiny po rekonstrukci) a ubytovací a stravovací zařízení pro pořádání odborných a společenských setkávání, konferencí a sympózií. Podpořit výstavbu kolejí, v období prázdnin využívat pro ubytování mladých turistů. Podpořit vytvoření nabídky specifických muzeálních, památkových a historických programů pro studenty. prosinec

7 Návrh strategického plánu 5 5 a) 5 b) Podporovat vazby bydliště - pracoviště v rámci území městské části Pronajímat část obecních bytů na základě s významnými zaměstnavateli na území Prahy 2 Spolupracovat s komerční sférou při výstavbě nových bytů Společnosti sídlící na Praze 2! 2006! a) Rozšířit kriteria výběru nájemníků obecních bytů ve spolupráci se společnostmi, které mají sídla na území Prahy 2 a které se zúčastní dalších rozvojových programů. Přítomnost úspěšných, kvalita prostředí a image místa spolu souvisí. Iniciovat partnerské projekty a vstupovat do jiných připravovaných projektů výstavby polyfunkčních a bytových domů (v prolukách, na místě případných asanací, při dostavbách a nástavbách) za předpokladu získání mladých a kvalifikovaných lidí k trvalému pobytu na území Prahy 2. prosinec

8 Návrh strategického plánu NÁVRH AKTIVIT 6 Vymístit hlavní pražskou křižovatku automobilové dopravy, prostor komunikací navrátit městskému prostředí 1 6a) Omezit počet jízdních pruhů magistrály na skutečné potřeby nezbytné dopravy, propojit obslužné ulice s magistrálou, zřídit přechody pro chodce 6b) Zřídit a upravit upravit světelnou signalizaci k vysunutí front na vstupy do Prahy 2 od jihu a západu s navazujícím plynulým průjezdem, vybavit magistrálu v Praze 4 a městský okruh v Praze 5 telematikou 6c) Upravit pankrácké předmostí Nuselského mostu k lepšímu napojení Nuselského údolí, připojit další rampy na magistrálu v Praze 4 6d) Zřídit dynamické řízení SSZ, kapacitu křižovatek využít rovnoměrněji s plošnou koordinací 6e) Změnit magistrálu na dvoupruhovou městskou třídu s 3-4 řadícími pruhy, vést ji za Muzeum, propojit lépe Vinohradskou s centrem 6f) Vybudovat nové komunikace v okolí centra (Otakarova Křesomyslova Vnislavova - most na Výtoni, Podolský most, Rohanské nábřeží) Hl.m.Praha! průběžně Hl.m.Praha! 2002 Hl.m.Praha Praha 4! 2002 Hl.m.Praha! 2006 Mrázovka Hl.m.Praha! 2010 Městský okruh Hl.m.Praha! c) Eliminovat funkci hlavní křižovatky Prahy z prostoru I.P.Pavlova bez náhrady na území Prahy 2. Dopravní funkce v maximální možné míře aktivně přesunout na okružní komunikace postupně s jejich vznikem. Prostor užívaný průjezdnou dopravou poskytnout pěším, zeleni, parkování. Automobilová doprava vedená po magistrále z velké části vůbec nepatří do území centra města. Jakékoli její přeložení pod zem či jiné vytvoření kapacitnější magistrály by vedlo k ještě hlubší deformaci dopravního systému Prahy. Zachování stávajícího stavu znamená nabídku nadměrné kapacity i v úsecích, kde není využita a zabírá zde neúčelně prostor jiným městským aktivitám. Eliminaci magistrály z pražské uliční sítě je možné efektivně dosáhnou jen rasantním, důsledným, postupným, dlouhodobým přístupem založeném na dohodě, konsensu mezi zájmy MČP2 a města a jeho představitelů, požadavky Policie ČR, za účasti široké odborné veřejnosti a na základě podrobné znalosti dopravně inženýrské problematiky a detailní simulace postupně plánovaných, realizovaných po etapách okamžitě, po zprovoznění městského okruhu na Smíchově a po dokončení celého městského okruhu. Konzervativní a proveditelné řešení, radikální přístup k dílčím, postupným a soustavným změnám bude nezbytný. Magistrála se dožila poloviny svého funkčního věku. Kalamitní stav trvá již dvacet let, dalších dvacet let zřejmě ještě může trvat, postupně však lze stav měnit. Doba, kdy bylo možné levnou technickou podporou stavu vzniklého technokratickým návrhem ze sedmdesátých let dosahovat vysokých dopravních výkonů, končí. V příštích letech by ponechání stávajícího stavu vedlo již ke kongescím a časovým ztrátám, tedy opaku toho, pro co magistrála vznikla (viz studie DHV Řízení dopravy na vstupu D1 do Prahy z roku 1999, kde byla prognózována pravidelná kongesce na vjezdu od jihu do Prahy 2 o délce 4,3,km v roce 2003). Výhodnost trasy magistrály pro ty, kteří chtějí prosinec

9 Návrh strategického plánu projet centrem a pokračovat dále k severu/jihu je tak velká, že se jim vyplatí čekat i desítky minut na vjezd do Prahy 2. Pomalejší průjezd při stejné kapacitě bude znamenat menší atraktivitu a tím menší překročení kapacity. Stávající uspořádání magistrály vede k očekávání volné kapacity a po jejím překročení k omezení dostupnosti Prahy 2. Společně se zablokovanými příčnými ulicemi se kapacitní síť obrací nejen proti prostředí, ale také proti dopravní dostupnosti Prahy 2. Ochranná je třeba zahájit neprodleně. Okamžitě je možné omezit profil magistrály na dva jízdní pruhy volné komunikace od Nuselského mostu po Fügnerovo náměstí, tři po Tyršovu, čtyři po Rumunskou, v opačném směru zachovat tři pruhy od Žitné k Hálkově, čtyři od Hálkovy po ul. Na bojišti, tři po Rumunskou a dva po Nuselský most, ostatní pruhy využít pro parkování, zeleň a odbočování. Je třeba propojit všechny obslužné komunikace s magistrálou a zlepšit tak obsluhu území a možnost jejího příčného přejezdu mezi pomalu jedoucími vozidly, doplnit úrovňové přechody se signalizací na Sokolskou u Rumunské a na Sokolskou a Legerovu u Wenzigovy, na magistrálu převádět maximum cílových a místních cest. Magistrálu mezi Roztyly a Nuselským mostem je vhodné doplnit o další vjezdové a výjezdové rampy pro podporu její obslužné funkce, vyřešit dopravní situaci u sídla Policie ČR Kongresová a uvolnit propojení 5. května Čiklova pro snazší obsluhu jižní části Prahy 2, vybavit úseky D1, Brněnské a 5. května telematickým zařízením, které bude postupně regulovat rychlost dopravy ze 130 na 50 km/h a poskytnutím dopravních informací na příjezdových trasách k magistrále omezí kongesce. Vytvořením vjezdové světelné signalizace na počátku Legerovy a také na Jiráskově mostě je třeba zadržet kongesce mimo úzké komunikace, zastavit proces zvyšování propustnosti magistrály a Žitné na úkor příčných směrů, podporovat rozvoj obchodu a podnikání na Legerově a Sokolské Po dokončení tunelu Mrazovka a městského okruhu Barrandovský most Malovanka je třeba přerozdělit částečně kapacitu křižovatek pro směr východ západ, vybavit celou trasu magistrály dynamickým dopravně závislým signalizačním zařízením Po dokončení městského okruhu bude celá magistrálu změněna na městskou třídu s maximálně dvěma jízdními, resp. třemi čtyřmi řadícími pruhy a přeložena za Muzeum podle vybrané varianty Urbanistické studie PPR. V Praze 2 nebudou využity uvolněné ulice pro průjezdnou dopravu, bude propojena Vinohradskou s Václavským náměstím a preferováno odbočení a připojení do Ječné, Žitné, Anglické, Rumunské na úkor přímého severojižního průjezdu, který musí zůstat rychlejší po městském okruhu pro co největší část Prahy Příklady úpravy magistrály pro město a pro život: Vinohradská 1995 Vinohradská 2000 Upravit i další dopravní sítě pro převahu obslužné dopravy v Praze 2. Převést pravé odbočení Anglická Legerova do Škrétovy z řešení přejezdu tramvajové tratě, zúžit vozovku v Anglické mezi Bělehradskou a Legerovou o jeden pruh, Václavské náměstí 1995 Václavské náměstí 2000 zkapacitnit vjezd ze Seifertovy do křižovatky, omezit kapacitu Seifertovy ze Žižkova, urychleně připravovat výstavbu městského okruhu, Radlické radiály, Výtoňského mostu, propojení Křesomyslova Otakarova, Podolského mostu, propojení Ohrada Švábky Rohanské nábřeží, prodloužení Rohanského nábřeží (Pobřežní III a IV), Jarov Želivského a doplnit tak komunikační síť nedostatečně vyvinutou v okolí centra. prosinec

10 Návrh strategického plánu NÁVRH AKTIVIT 7 Zřizovat pěší zóny, pěší cesty, podchody,přechody, pasáže 1 7a) Zřídit pěší zónu na Tylově náměstí a v Jugoslávské, zřizovat pěší a obytné zóny podle studie PPR ÚRM! b) 7b) Zřídit zastávky na Vinohradské s přístupem z chodníku, u Vinohradské tržnice omezit průjezd na kolejový pás Hl.m.Praha DP Praha! c) Vybudovat halový podchod I.P.Pavlova! b) 7d) Doplnit podchod Karlovo nám o další vstupy. DP Praha! e) Vybudovat přístup na Hlavní nádraží z Prahy 2, ze Španělské a Churchillova náměstí České dráhy! d) 7f) Upravit atraktivní a bezkolizní pěší spojení Anglická Václavské náměstí 7g) Upravit nově cesty přes Albertov, zřídit pěší spojení Nuselské údolí Albertov skrz hradby MČ Praha 1 UK! 2006! h) Doplnit přechody pro chodce přes magistrálu, Rumunskou, Žitnou, Ječnou, Francouzskou, Korunní 7i) Zřídit komfortní pěší cesty v zeleni parků a po nábřeží Vltavy! průběžně 1e)! a) 7j) Podporovat rozvoj pasáží vlastníci domů 7k) Vybudovat cyklistické trasy, stezky a pruhy, zřídit cyklistické trasy podle Botiče a Vltavy! průběžně! 2006 Pro podporu pěších a cyklistů bude zřízena pěší zóny v centrálním společenském a obchodním uzlu Jugoslávská (Londýnská Tylovo náměstí), Bělehradská (Rumunská - Anglická) a Tylovo náměstí s možným zahrnutím východního okraje Náměstí Míru. Vznikne tak atraktivní prostor Prahy 2, s ponecháním tramvajové a nezbytné obslužné dopravy a úplným vyloučením parkování a odstavování z povrchu. Úpravou Vinohradské propojením nástupních ostrůvků s chodníky bude dosaženo komfortu chodců a cestujících, legalizací parkování podél kolejí potvrzena běžná praxe, v prostoru u Vinohradské tržnice budou rozšířeny chodníky ke kolejím, možné je též omezení průjezdu či pěší zóna. Pro řešení největších kolizí chodců s automobily je realizovat halový podchod pod náměstím I.P.Pavlova, doplnit vstupy do podchodu Karlovo náměstí a vyřešit pěší trasu Tylovo Václavské náměstí. Realizace nových pěších tras na Albertově a v parcích a cyklistických tras poskytne větši komfort pěším a cyklistům. prosinec

11 Návrh strategického plánu NÁVRH AKTIVIT 8 Doplnit trasy a stanice hromadné dopravy a preferovat jejich vyšší využití pro Prahu 2 8a) Nalézt řešení trasy metra D vhodné pro Prahu 2 ROPID 8b) Vybudovat druhý vestibul I.P.Pavlova Hl.m.Praha DP Praha 8c) Zavést tramvaj Vinohradská - Hlavní nádraží Hl.m.Praha DP Praha 8d) České dráhy Soustředit příměstskou dopravu na Hlavní nádraží, ROPID nalézt řešení zastávky Vyšehrad-Nusle 8e) Vybudovat moderní přístav u Jiráskova mostu Pražská paroplavební společnost! 2002! c)! e)! e)! 2006 Hromadná dopravy na území Prahy 2 plní funkci dopravní obsluhy území v celé ploše, ke zlepšení její funkce je třeba zřídit druhý vestibul I.P.Pavlova, propojit tramvajové trati z Vinohradské a od Tylova náměstí přes novou polohu magistrály se zastávkou Muzeum, Hlavním nádražím a tramvajovou tratí z Jindřišské na Žižkov a umožnit tak případný návrat tramvajové dopravy na Václavské náměstí. Železniční doprava může přispět. Rozvíjet hlavní nádraží jako centrální stanici dálkové železniční dopravy a po dokončení nového spojení na něj převést veškerou dálkovou a mezinárodní dopravu a doplnit pěší vazby a spojení MHD k němu, rozvíjet integrovanou příměstskou dopravu přes Hlavní nádraží, nalézt řešení umožňující realizaci zastávky v katastrálním územím Vyšehrad, propojit pro pěší Hlavní nádraží s Italskou ulicí a nám. W.Churchilla. Modernizovat přístav lodní dopravy u Jiráskova mostu a jeho zázemí. prosinec

12 Návrh strategického plánu NÁVRH AKTIVIT 9 Regulovat odstavování a parkování aut a více využít podzemí 9a) Provádět periodickou pasportizaci a sčítání dopravy v klidu, návrh optimalizace veřejného prostoru, regulovat parkování, zpoplatnit stání vozidel, preferovat rezidentů a abonenty! b) Zpracovat studie lokalizace a ekonomické proveditelnosti garáží! okamžitě 9c) Budovat podzemní garáže a současně omezovat parkování na povrchu ve významných lokalitách! a) 9d) Podporovat netradiční řešení jako je sdílení automobilů obyvateli Prahy 2. půjčovny! 2002 Provést pasportizaci a periodicky provádět sčítání a analýzu dopravy v klidu, užívání veřejného prostoru pro odstavování a parkování řešit formou regulace zpoplatnění, zavést placené stání. Prosadit vymahatelnost dodržování režimu parkování po zavedení placeného a rezidentního stání. Zpracovat studii lokalizace a ekonomické proveditelnost realizace garáží s využitím výsledků zpracované Analýzy dopravy v klidu a návazně budovat podzemní garáže ve vhodných lokalitách.souběžně s výstavbou garáží eliminovat parkování na povrchu tam, kde škodí vzhledu a funkci území v centrálních a jinak významných lokalitách. Podpořit projekt sdílených automobilů společného vlastnictví automobilů najímaných pro jednotlivé jízdy, především mimo město. prosinec

13 Návrh strategického plánu NÁVRH AKTIVIT 10 Obnovit a modernizovat sítě technické infrastruktury pro kvalitnější služby a menší znečištění prostředí 10a) Účastnit se jednání o privatizaci PVaK! b) Naplánovat a zahájit rekonstrukce vodovodů a stok PVaK, a.s. Hl.m.Praha! c) Zajistit vysoký standard vybavenosti území poskytováním služeb v nadstandardní kvalitě Rozvodné společnosti! d) Zajistit svobodu volby energií, umožnit konkurenci ve vytápění umožněním volby plynového či elektrického vytápění Rozvodné společnosti! e) Zajistit dokonalé pokrytí telekomunikačními a datovými sítěmi s přístupem konkurenčních operátorů a pokrytí a radiovým spojením, nadstandardní pokrytí GSM, UMTS, kabelovou televizí s místními informacemi Telekomunik. společnosti! 2002 Rekonstruovat zastaralé vodovodní a stokové sítě.zajistit vysoký standardu pro obyvatele, instituce a podnikatele, zajistit svobodné volby dodávky všech zdrojů energií v deregulovaném prostředí, vysoký standard telekomunikačních a datových sítí se svobodu volby operátorů, stoprocentní pokrytí mobilním sítěmi včetně interiérů. Umožnit vytápění plynem na celém území Prahy 2, pro možnost volby podle ceny zajistit i kapacity pro elektrické vytápění. prosinec

14 Návrh strategického plánu 11 Snížit počet obecních bytů ve správě městské části Praha 2 11 a) Zpracovat a schválit koncepci bytové politiky MČ Praha 2! ihned 11 b) Pokračovat v privatizaci obecních bytů podle stanovených kriterií! c) Připravit a realizovat program modernizace obecních domů! 2006 Obsahem koncepce bytové politiky by měl být cílový optimální podíl obecních bytů městské části, jenž je na jedné straně částí centra Prahy, na druhé straně rezidenční čtvrtí střední třídy. Stanovit jasná kriteria pro výběr domů, které budou ponechány ve vlastnictví města. V rámci koncepce bytové politiky stanovit a schválit kriteria výběru obecních domů k prodeji. Pokračovat v privatizaci obecních domů a bytů podle nově dohodnutých kvalitativních a územních kriterií k dosažení hranice cca 15% obecních bytů (oproti stávajícím cca 24%) ve správě MČ Praha 2. Zohlednit přitom zásadu nepodnikání, uplatňovanou zastupitelstvem. V případě, že MČ se dohodla na principu, že není v jejím zájmu podnikat za účelem vytváření zisku, protože obecně soukromý vlastník je lepší než kolektivní vlastník, tak konkretizací této idey je dokončení privatizace obecních bytů. Za jiných předpokladů by bylo možné uvažovat o ukládání zisku z pronájmu kvalitních obecních bytů (po skutečné deregulaci nájemného) do účelového místního fondu na podporu rozvoje a zkvalitnění bydlení. Úkolem MČ bude zvyšovat provozní, estetický a dispoziční standard obecních bytů a společných nebytových prostor na úroveň odpovídající lokalitě. Od všech vlastníků domů a bytů vyžadovat zodpovědnost za stav majetku. prosinec

15 Návrh strategického plánu 12 Vytvořit přehledný systém správy obecních domů, tj. bytů a nebytových prostor 12a) Vytvořit přehledný systém správy obecních domů, tj. bytů a nebytových prostor! b) Podporovat místní malé a střední podnikatele při výběru nájemníků nebytových prostor! V návaznosti na koncepci bytové politiky projednat pravidla správy a pronájmů bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města. Stanovit podmínky, za kterých mohou být zvýhodněni obyvatelé Prahy 2 při pronájmu nebytových prostor, výši ceny může převážit kontinuita nabízených služeb nebo zboží, pro obyvatele výhodná lokalizace provozovny, a pod. Jako podporu místních podnikatelů lze chápat určité preference osob s trvalým pobytem na území Prahy 2 při pronájmu nebytových prostor. (Podpora malého a středního podnikání.) U obecních bytů se jedná zejména o pravidla pro stanovení cen pronájmů po deregulaci. prosinec

16 Návrh strategického plánu 13 Zabezpečit ochranu funkce bydlení a posílit podíl bytů v rámci polyfunkčních budov 13a) Zabránit všem dalším změnám původních bytů na nebytové využití, s výjimkou bytů v dolních podlažích domů na hlukem a exhaláty zatížených komunikacích. Hl.m. Praha! a) 13 b) Obnovovat bytovou funkci v původních bytových domech, které v minulých 50 letech změnily své původní využití Další vlastníci domů! c) Zcelovat malé bytové jednotky do původních velkých bytů Další vlastníci domů! 2006! po 2006 Postup podle 85 odst.3 stavebního zákona, dohodnout a uplatňovat závazné regulativy pro ochranu bytového fondu podle ÚPN Prahy, vycházet ze stávajícího stavu, nepovolit úbytek bytů pod stávající stav, nutné změny v užívání stavby např. ze zdravotních či hygienických důvodů povolit pouze za náhradu úbytku bytů v lokalitě (formou půdních vestaveb či dostaveb a novou výstavbou bytů. Postupnými kroky, i po jednom, po dvou bytech ubírat z kancelářských ploch v původně obytných domech, kde je o bydlení zájem. prosinec

17 Návrh strategického plánu a) Zlepšit dostupnost přiměřeného bydlení pro mladé rodiny a seniory Připravit a uvést do života Program přiměřeného bydlení! b) Pokračovat v programu pronájmů obecních bytů mladým rodinám za zvýhodněných podmínek a program postupně přizpůsobovat situaci na trhu s byty Jiné MČ Společnosti sídlící v Praze 2 Průběžně 5c) 14 c) Podporovat výstavbu či rekonstrukci bytů-penzionů pro seniory! po 2006 Týká se obecních bytů, další vlastníci domů v Praze 2 se mohou k Programu dobrovolně připojit. Dobrovolnost, žádné vynucené stěhování. Kombinace programů podpory bydlení pro mladé rodiny a přiměřený, většinou menší byty ve stejné lokalitě pro seniory, jejichž kvantitativní nároky na bydlení se snížily. Udržet a přilákat mladé lidi k trvalému bydlení na území MČ P2 formou dočasného zvýhodnění a návratné pomoci při startu do samostatného života. Nájemní smlouvy na dobu určitou, podmínka stavebního spoření. Postupně, ve spolupráci s dalšími MČ, zrušit podmínku trvalého bydliště žadatele v Praze 2, kombinovat s programem 5c) pracoviště na území MČ P2 Podpořit kontinuitu rezidentů a promíšenost věkové skladby obyvatel, pro stávající starší obyvatele připravit podmínky pro oboustranně výhodné výměny bytů s ohledem na měnící se plošné nároky mladých rodin a důchodců, a vznik kapacit v penzionech seniorů a domech s různými stupni pečovatelské služby. Byty v domech penzionového typu pro seniory, kteří chtějí vyměnit byt, ale zůstat v známé lokalitě, doplňovat komerčními službami podle aktuálního zájmu a nekomerčními podle možností MČ. prosinec

18 Návrh strategického plánu NÁVRH PROJEKTŮ 15 Podporovat malé a střední podnikání v oblasti služeb pro obyvatele 15 a) Propagovat a využívat Programy podpory malého a středního podnikání pro rozvoj služeb v rezidenčních zónách průběžně 1c) Propagovat resortní programy podpory MSP, využívat možnosti lokální podpory např. navracení části daní malým podnikatelům v oblasti služeb obyvatelům. Zohlednit aspekt vzniku pracovních příležitostí v obytné čtvrti při dodržení zásad ochrany kvality ŽP Jedná se zejména o podporu aktivit označovaných jako malé a střední podnikání, které zabezpečí pestrou nabídku a přiměřený standard obchodních a servisních činností pro místní obyvatele. I když s celkovou výkonností živnostenské ekonomiky byla doposud MČ P2 spokojena, z pohledu obyvatel je zapotřebí lokálně zafixovat v městském parteru konkrétní obchody a provozovny, finančními i nefinančními výhodami podpořit stabilitu místa a sortimentu místních živnostníků. prosinec

19 Návrh strategického plánu 16 Revitalizovat vnitrobloky 16 a) Rozvíjet lokální program revitalizace vnitrobloků. Vlastnící domů! a) 16 b) Připravit pilotní projekt vybraného vnitrobloku s více vlastníky pozemků, včetně obecního. Vlastnící domů! a) 16 c) Podporovat vznik dalších partnerských revitalizačních projektů (bez vlastnického podílu města) Vlastnící domů! 2006 Program bude mít několik rozvojových rovin koordinace funkční náplně vnitrobloků, popř. jejich propojení podle širších vztahů (zeleň, dětské hříště, parkování aut, společenské prostory, sportovní aktivity, propojení s ulicí), a dohoda více vlastníků domů, vytvářejících vnitrobloky, podpora formou finanční a nefinanční pomoci MČ při realizaci dohodnutých záměrů. Přední dlouhodobá priorita v hodnocení cílů členy zastupitelstva v celkovém pořadí. Vzhledem k relativní jednoduchosti možný pilotní projekt formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pokusit se zahájit v krátkodobém horizontu. prosinec

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2165 ze dne 19.11.2013 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového

Více

7. STRATEGIE ROZVOJE PRAHY 2

7. STRATEGIE ROZVOJE PRAHY 2 7. STRATEGIE ROZVOJE PRAHY 2 7.. VÝCHODISKA STRATEGIE 7... Diagnóza Území Prahy 2, jak potvrzují zpracované analýzy, je územím plným protikladů. Na malé ploše jedné z nejmenších částí hl.m. Prahy lze vysledovat

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

Návrh strategického plánu městské části Praha 2 6. SWOT ANALÝZA

Návrh strategického plánu městské části Praha 2 6. SWOT ANALÝZA 6. SWOT ANALÝZA Jednotlivá konstatování silných a slabých stránek MČ Praha 2 a příležitostí, resp. ohrožení jejího dalšího rozvoje, která byla zpracována ve smyslu metodiky popsané v úvodní části (str.2)

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Vize pražské magistrály

Vize pražské magistrály odborný tým: Vize pražské magistrály 08. 12. 10.12. 2011 Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály plán krátkodobých opatření do roku 2014 v CCEA Lobby, Karolíny Světlé 31, Praha 1, 110 01 Praha

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům

Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům Pět bodů Auto*Matu pro Prahu přívětivější k chodcům a cyklistům - podrobný komentář s vysvětlením jednotlivých požadavků O Praze se právem říká, že je jedním z nejkrásnějších měst světa. Při přebíhání

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2 URBANISMUS 20 Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova Michal Kalfeřt A - 7-2 1. ÚVOD Analyzované území patří do městské části Praha 3, katastrální území Žižkov. Územním plánem

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy Název akce: Délka trasy: ZADÁVACÍ KARTA CYKLOOPATŘENÍ Projektový stupeň: Evidenční číslo TSK: A 2 (Myslíkova Na Rejdišti) 1,5 km DZ, příp. DSP Datum vyhotovení: 12.12.2010 Zpracování: KCD (cyklo.praha-mesto.cz,

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MESTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ Strategický plán rozvoje městské části Praha-Libuš je součástí projektu Strategický

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

2014-2015 KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA MĚSTA ZNOJMA 2014-2015

2014-2015 KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA MĚSTA ZNOJMA 2014-2015 2014-2015 2015 Město Znojmo Odbor územního plánování a strategického rozvoje www.znojmo-zdravemesto.cz KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA MĚSTA ZNOJMA 2014-2015 Obsah Proces komunitního plánování rozvoje

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Zlína Strategický plán města Zlína byl schválen v říjnu 2012 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY

Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Textová část URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA KARLOVY VARY Urbanistický koncept Koncepce rozšíření městského centra. Kultivace vstupních bodů do města. Řeka jako fenomén, spojující různá místa

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY

Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY Program Prostory Naše vize: Kvalitní veřejná prostransví Na jejich vzniku se podílí veřejnost, samospráva, místní podnikatelé, OS Místa kvalitní Místa obyvatelná Místa

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Národní poradenské fórum

Národní poradenské fórum Národní poradenské fórum Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy VIP Kariéra -II Strategie celoživotního učení ČR Poradenství v ČR Národní poradenské fórum (NPF) Uskupení subjektů působících

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více