ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HEYROVSKÉHO 33

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HEYROVSKÉHO 33"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HEYROVSKÉHO 33 Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

2 Žije li dítě káráno, naučí se odsuzovat. Žije li dítě v nepřátelství, naučí se útočit. Žije li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti. Ale Žije li dítě v povzbuzení, naučí se smělosti Žije li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti. Žije li dítě s pochvalou, naučí se oceňovat. Žije li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti. Žije li dítě v bezpečí, naučí se věřit. Žije li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se ve světě hledat lásku. 2

3 Úvod Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování, především vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům. Základní nástroj prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy představuje Minimální preventivní program, jehož součástí je Program proti šikanování a Krizový plán a který je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit v základních školách a speciálních školách, ve školských zařízeních pro výchovu mimo vyučování. Jeho realizace je závazná pro každou školu. Je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy a ve svém důsledku by měl vést k pozitivní změně klimatu školy. Zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Základním předpokladem k maximální účinnosti je aktivní zapojení všech žáků, pedagogických pracovníků i rodičů. Primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže představuje výchovné a vzdělávací aktivity oblastech rizikového chování. MPP vychází z Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, č.j / ve znění pozdějších úprav, který do primární prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanu a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus atd. Hlavním cílem prosazování minimálního preventivního programu ve školním roce 2014/15 bude spolupráce všech učitelů, školního poradenského pracoviště a rodičů. Preventivní program by se měl stát neoddělitelnou součástí výuky a života celé školy. Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, smysluplné využívání volného času. Žádný univerzální recept na tento složitý společenský problém neexistuje, nicméně všechny cesty, které formují psychicky zdravou osobnost a vedou ke zdravému stylu života, je třeba vyzkoušet a teprve čas ukáže, jaké přinesou změny. 1. Prostředí školy pokračovat ve vytváření podmínek ve škole umožňujících společnou činnost dětí v době mimo vyučování, ještě více rozšiřovat a popularizovat zájmové kroužky, společné návštěvy tříd na závodech a soutěžích, dle možností organizovat výuková a sportovní soustředění O: všichni 2. Klima školy ze strany pedagogických pracovníků se snažit o hlubší poznávání žáka jako objektu svého působení a výchovy, nepřípustně nezobecňovat a negeneralizovat učit žáky samostatnosti, vést k vytváření vlastních názorů, práci v týmu, ve skupině, individuální odpovědnosti v rámci fungování třídní samosprávy zavádět do praxe základní principy vedení kolektivu 3

4 na základě ustanovení Školního řádu 1.1 mají žáci právo na vzdělávání v klidném prostředí bez rušivých vlivů, aby se mohli na vyučovací proces plně soustředit na základě ustanovení Školního řádu 1.2 je povinností žáka zachovávat pravidla slušného chování, podle svých možností a schopností se zapojit do výchovně vzdělávacího procesu chovat se při výuce tak, aby se spolužáci i vyučující mohli soustředit na práci v případě, že je narušeno právo každého žáka nebo žák není schopen zachovávat povinnosti, má učitel možnost zajistit žákovi, který porušuje školní řád v těchto ustanoveních, výchovný individuální pohovor (VIP) s jiným pedagogem v místnosti k tomu určené (TOR - Time Out Room) učitelé mají v kabinetech a na VISu k dispozici Metodické listy pro práci s žákem v případě výskytu rizikového chování a jiné dokumenty k prevenci rizikového chování O: všichni 3. Aktivity pro žáky Dlouhodobé programy průběžná činnost ve vyučování aktuální zařazení témat prevence, využívat interaktivní metody a skupinovou práci pracovat a postupovat dle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení důsledně uplatňovat všechny principy metodického pokynu ŘŠ k primární prevenci rizikového chování Přednášky, besedy, workshopy využití dobrých zkušeností z předcházejícího školního roku stálá spolupráce se školním psychologem a speciálním pedagogem (ŠPP) P-centrum Olomouc, Sdružení D Olomouc PPP Olomouc, Policie ČR, Městská policie, Poradna pro ženy a dívky, Magistrát města Olomouce odbor sociální prevence a právní ochrany mládeže atd. Projekt E-Bezpečí - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace a) P-centrum, Olomouc pokračovat ve spolupráci s P-centrem, účast tříd I. i II. stupně na prožitkových lekcích. Třídní učitel může pro svoji třídu volit mezi dvěma formami práce se skupinou prožitková lekce nebo galerijní prožitková animace. Prožitkové lekce jsou skladbou dramatických her (psychodrama, sociodrama) a různých interaktivních her, které jsou zaměřeny na akceptaci druhého, vytvoření důvěrného a bezpečného prostředí a kooperaci ve skupině. Podle výzkumů prožitkové lekce pomáhají dětem lépe vstřebat informace. Hra v roli umožňuje dětem "na nečisto" přehrávat nepříjemné a zraňující situace v rodině, s kamarády, ve škole. Umožňuje hledat řešení svých problémů či připravovat se na reálné situace, cvičit se pro ně. Děti jsou vedeny k uvědomování si vlastních potřeb i potřeb druhých. Učí se, že respektovat základní lidské potřeby neznamená vycházet vstříc jakýmkoliv požadavkům a přáním, ale je třeba chápat a respektovat základní přirozené potřeby (bezpečí, svobody, sounáležitosti, uznání, seberealizace...), jejichž uspokojování je tou nejlepší prevencí. Galerijní prožitková animace kombinuje metody primární prevence a muzejní pedagogiky, které využívají prvky artefiletiky a dramiky. Účastníci aktivně pracují s konkrétním vizuálním materiálem, jehož pochopení se stupňuje v navazující debatě. Díky výtvarným technikám se zapojí haptické a optické vjemy, které umožňují 4

5 tematiku prohloubit. Galerijní animace jsou tematicky zaměřovány jako prožitkové lekce s důrazem na multikulturalitu, virtuální drogy a gambling Programy z oblasti selektivní primární prevence, pro kterou je P-centrum akreditovaným zařízením, objednává ŠMP ve spolupráci s třídním učitelem v průběhu školního roku. b) Občanské sdružení D, Olomouc sdružení nabízí pořady zážitkové lekce, ze kterých si TU mohou v průběhu školního roku pro svou třídu vybrat, objednat a realizovat ve spolupráci se Sdružením D. programy pro žáky a studenty mohou třídní učitelé objednat dle nabídky na webu sdružení dle potřeby a vlastního uvážení c) Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, odd. sociální prevence workshopy pro žáky z oblasti primární prevence rizikového chování vedou kurátoři pro mládež s dlouholetými zkušenostmi a praxí žáci budou absolvovat tyto programy: 4. ročník Prevence hrou 6. ročník Kdo je a co dělá kurátor 7. ročník Rizika internetu Surfuj bezpečně 8. ročník Závislosti (právní vědomí) 9. ročník Právní vědomí u dospívajících d) Policie ČR besedy s žáky 1. i 2. stupně e) Úřad práce Olomouc besedy o volbě povolání s žáky 9. ročníku f) E-Bezpečí - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, UP Olomouc g) Ostatní programy dle aktuální nabídky programů akreditovaných MŠMT O: ZŘ Ba, VP Sv, ŠMP Zo, TU Školní poradenské pracoviště ŠPP pracovníci školního poradenského pracoviště jsou Mgr. Silvie Svobodová (VP), Mgr. Ludmila Balíková (ZŘŠ pro II.st.), Mgr. Anna Přikrylová (ZŘŠ pro I.st.), Mgr. Marcela Zouharová (ŠMP), Mgr. Květuše Korčáková, spec. ped. a šk. psych. PhDr. Ivona Jančíková pravidelné schůzky ŠPP 1x za 14 dní, v případě nutnosti schůzky mimořádné konzultace problémů, práce s jednotlivci i třídními kolektivy, intervenční hodiny spolupráce s TU, PPP, rodiči schránka důvěry soustavná a preventivní práce Volný čas pokračovat v činnosti zájmových kroužků pokračovat ve spolupráci se sportovními oddíly Sigma Olomouc (kopaná), BCM UP Olomouc (basketbal), Horolezecký klub Olomouc (horolezectví), AK Milo Olomouc (atletika), IBK Olomouc (florbal), SK UP Olomouc (házená) O: ŘŠ, ZŘ, vedoucí kroužků 5

6 Pobytové akce při pobytových akcích se zaměřit na nácviky sociálních dovedností, vzájemné poznávání, zvládání náročných fyzických i duševních situací, upevňování vztahů v kolektivu, relaxační aktivity 1. stupeň výuková soustředění v kompetenci TU třídy s RvJ jazyková výuková soustředění v kompetenci TU třídy s RvTv sportovní soustředění v kompetenci učitelů Tv 7. ročník lyžařské soustředění v kompetenci učitelů Tv ostatní pobytové akce, výlety či exkurze jsou v kompetenci třídních učitelů O: TU, učitelé jazyků a tělesné výchovy Kulturní a jiné akce účast na filmových, divadelních představeních a koncertech pokračovat v tradičních školních akcích pořádaných pro děti i rodiče O: TU a ostatní pořadatelé akcí Sportovní akce organizování tradičních sportovních turnajů a soutěží O: předs. PK Tv, učitelé Tv 4. Spolupráce s rodiči seznámit rodiče s preventivním programem školy prostřednictvím webu školy informovanost rodičů o problémech, vzájemná spolupráce při řešení situace účast rodičů na akcích pořádaných pro děti a rodiče spolupráce ŠPP s rodiči E-Bezpečí - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace O: TU, ŠPP, VP Sv, ŠMP Zo 5. Spolupráce s odborníky a institucemi školní psycholog a speciální pedagog (ŠPP) PPP Olomouc P-centrum Olomouc Policie ČR, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Poradna pro ženy a dívky, Magistrát města Olomouce odbor sociální prevence a právní ochrany mládeže atd. E-Bezpečí - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace 6. Metodické pomůcky, informace, kontakty dle finančních možností školy průběžně doplňovat knihovnu pro potřeby metodika prevence a ostatních pedagogů (materiály k dispozici v kab. VP) na webu školy a stálé nástěnce zpřístupnit žákům i rodičům informace o institucích a odbornících působících v oblasti prevence v Olomouci a okolí průběžně aktualizovat stálou informační nástěnku pro pedagogické pracovníky na dispečinku školy časopis Prevence (k dispozici v kab. ŠMP) dokumenty k prevenci rizikového chování a metodické listy k řešení krizových situací ve škole a jednotlivých třídách jsou k dispozici všem vyučujícím v kabinetech a na VISu O: ŠMP Zo, VP Sv 6

7 7. Zařazení problematiky prevence do výuky I. stupeň Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Dále jí bude využíváno v mezipředmětových vztazích během celého školního roku. Při výuce lze využít různých metod, jako jsou např. výklad, předávání informací, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, dramatická výchova atd. Zaměření na mladší školní věk navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě osvojování a upevňování základních návyků v rámci hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami základy etické a právní výchovy zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení, chování i jiných postižení všestranný rozvoj osobnosti žáka soustředěnost na včasné diagnostikování rizikového chování v třídních kolektivech důraz na spolupráci s rodiči nabídka volnočasových aktivit ekologická výchova návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. účast v soutěžích sportovních, zdravotnických, dopravních, výtvarných atd. jako v předchozím období 1. ročník péče o naše zdraví lidské tělo nemoc a úraz osobní bezpečí; rodina a škola jako bezpečné místo riziková místa v životě dítěte 2. ročník lidské tělo zdraví a jeho ochrana režim dne vztahy mezi lidmi; osobní bezpečí 3. ročník zdraví a jeho ochrana využívání volného času ochrana proti obtěžování cizí osobou lidské tělo 4. ročník denní režim žáka vlastní péče o zdraví odmítání návykových látek sexualita 7

8 násilí ve sdělovacích prostředcích výběr kamarádů z hlediska osobního bezpečí společné hry a výlety 5. ročník člověk - kouření, drogy, léčivé a návykové látky pohlavně přenosné choroby naše vlast - domov, vztahy, důvěra, komunikace, samostatné rozhodování Cíl Po pěti letech by děti podle svých schopností měly umět: definovat rodinu jako zázemí a útočiště zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými zvládat rozdíly v komunikaci s lidmi známými a cizími mít základní sociální dovednosti mít základní zdravotní a hygienické návyky umět si správně zorganizovat svůj volný čas sám nebo s pomocí rodičů umět rozlišit léky a návykové látky znát základní informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách znát možné následky užívání návykových látek pro lidský organismus umět odmítat O: třídní učitelé II. stupeň Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci tak, aby nedocházelo k přílišnému překrývání témat a přesycení žáků informacemi. K práci lze využít metod výkladu, samostatné a skupinové práce, práce s médii, projektového vyučování, hraní rolí, práce s materiály, besed, přednášek, prožitkových lekcí atd. Zaměření na starší školní věk Činnost učitelů a ostatních pedagogických pracovníků posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika a intervence při riziku výskytu rizikového chování a kooperace s odborníky při jejich řešení (ŠPP) věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování projevů asociálního chování mezi žáky v rámci prevence užívání návykových látek vytvoření dostatečné informovanosti sledovat často se opakující krátkodobé absence žáků prevence záškoláctví, úzká spolupráce s rodiči žáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce sebevzdělávání učitelů v oblasti primární prevence rizikového chování, v metodice a výchově ke zdravému životnímu stylu nově příchozím vyučujícím i ostatním pedagogům nabídnout všestrannou kolegiální pomoc Práce s žáky výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování 8

9 pozornost na projekty a činnosti zaměřené na prevenci drogových závislostí, konzumace alkoholu, rasismu, vandalismu, násilí, šikany atd. dovednost volby správné životosprávy poruchy příjmu potravy zvyšování příznivého klimatu v třídních kolektivech dle možností výlety, exkurze, výuková a sportovní soustředění atd. nabídka volno časových aktivit účast ve sportovních a vědomostních soutěžích ekologická výchova včleňování výchovy ke zdravému životnímu stylu a oblastí prevence do výuky jednotlivých předmětů Český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk v průběhu školního roku budou ve všech ročnících aktuálně zařazovány texty s tematikou rizikového chování (šikana, záškoláctví, vztahy mezi dětmi, drogy, rasismus, respektování tradic, zvyků) rozvoj sociálních dovedností práce ve skupinách, komunikace Občanská výchova 6. r. Jak to chodí ve společnosti vztahy mezi lidmi solidarita, pomoc ostatním lidem 7. r. Člověk a lidská práva rasismus, xenofobie 8. r. Právo, společnost a my způsoby řešení krizových situací (vhodní kamarádi, centra pomoci), prevence trestné činnosti, trestní odpovědnosti, opatření a zákony související s podáváním alkoholických nápojů dětem a mladistvým, držení a výroba drog Člověk a občanská společnost extremismus, netolerance, xenofobie 9. r. Moje budoucnost stanovení cílů, zamyšlení nad budoucností Výchova ke zdraví 6. r. Rodina a její funkce Temperament člověka, vlastnosti vrozené, získané, emoce Zdravý životní styl pohybová aktivita, výživa Bydlení, domov 7. r. Osobnost člověka Komunikace verbální a neverbální Sebeovládání, sebekontrola, závislosti Partnerské vztahy Antisociální chování Dějepis průběžně zařazovány texty s tematikou související s problematikou prevence respektování kultury jiných národů v dějinách, příčiny válek, rasismus v minulosti a současnosti, zneužívání drog v historii lidstva Matematika, fyzika průběžně zařazovány slovní úlohy s tematikou prevence Zeměpis r. regiony světa respektování kulturních, etnických a jiných odlišností (lidské rasy, náboženství, tradice, zvyky, odlišné myšlení a vnímání světa) ČR etnický a sociální původ, rasismus, xenofobie 9

10 Přírodopis 6. r. rozvoj sociálních dovedností při hodinách LP (spolupráce ve skupinách) 7. r. nebezpečí zneužití léčivých jedovatých rostlin 8. 9.r. zdravý životní styl, sexuální výchova Chemie 8. r. vzduch, teplotní inverze, škodlivost kouření na lidský organismus, při probírání kyselin a hydroxidů důraz na bezpečnou práci se žíravinami 9. r. při probírání derivátů uhlovodíků v látce, drogy, alkoholy zdůraznit rizika používání návykových látek Hudební výchova 7. r. nešvary v hudbě r. 90. léta 20. století, drogy v hudbě, techno, acid house, hudba skinheads, agresivita Výtvarná výchova r. závislost, šikana komiks (volný přepis představy), národ. menšiny, ras rasismus, příběhy drogově závislých (polyekranová kompozice, komiks), mezilidské vztahy vyjádření pocitů pomocí linie a barvy, šikana ve škole, sportu (abstraktní i zobrazující malba), návykové látky, doping (příběhy sportovců), sport jako most mezi národy, grafitti (současný symbol, druh umění, kultura naší civilizace, móda, mezilidské vztahy ve škole a sportu Tělesná výchova r. šikana (psychická i fyzická), chování v kolektivu agresivní a vulgární chování ve sportu alkohol, kouření vliv na zdraví člověka a sportovní výkony doping, drogy Pracovní činnosti r. bezpečnost práce Informatika r. bezpečný internet, sociální sítě, kyberšikana duševní vlastnictví, legální ilegální software O: vyučující jednotlivých předmětů Cíl Žák by měl na konci 9. ročníku dle svých schopností znát a umět: - pojmenovat základní návykové látky - znát jejich účinky na lidský organismus - orientovat se v problematice závislosti - znát základní právní normy - vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku - posilovat své sebevědomí - správně se rozhodovat, umět odmítat - zaujímat zdravé životní postoje 10

11 Závěr - orientovat se v problematice sexuální výchovy - bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc - zvládat základní sociální dovednosti Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 zahrnuje aktivity pouze rámcově, v průběhu školního roku může být aktualizován a doplňován. Reaguje na situaci ve škole a její problémy. Olomouc, Schválil: Mgr. Oldřich Anděl, ŘŠ Zpracovala: Mgr. Marcela Zouharová, ŠMP 11

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2013-2014 Úvod Hlavní cíl Dílčí cíle Vymezení cílové skupiny Vlastní program školy Koordinace aktivit Analýza současného stavu Tradice školy, školní prostředí Aktivity školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012

Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012 Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012 (Prevence sociálně patologických jevů) Úvod Současná společnost s sebou přináší kromě řady nových vynálezů a poznatků také řadu problémů, které se projevují

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Radka Dvořáková Školní metodička prevence sociálně-patologických jevů ZŠ Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní 247 533 45

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem Minimální preventivní program pro školní rok 2013-2014

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem Minimální preventivní program pro školní rok 2013-2014 Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem Minimální preventivní program pro školní rok 2013-2014 zpracovala: Mgr Anna Čiperová, metodik prevence sociálně patologických jevů Cílem primární prevence je zvýšení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Loučovice, Loučovice 231 382 76 Loučovice školní rok 2014/2015 Název školy : Sídlo školy: Ředitel školy : Zástupce ředitele : Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Minimální preventivní programpro školní rok

Minimální preventivní programpro školní rok Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem Minimální preventivní program pro školní rok zpracovala: Mgr. Anna Čiperová, metodik prevence sociálně patologických jevů Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více