ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HEYROVSKÉHO 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HEYROVSKÉHO 33"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HEYROVSKÉHO 33 Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

2 Žije li dítě káráno, naučí se odsuzovat. Žije li dítě v nepřátelství, naučí se útočit. Žije li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti. Ale Žije li dítě v povzbuzení, naučí se smělosti Žije li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti. Žije li dítě s pochvalou, naučí se oceňovat. Žije li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti. Žije li dítě v bezpečí, naučí se věřit. Žije li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se ve světě hledat lásku. 2

3 Úvod Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování, především vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům. Základní nástroj prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy představuje Minimální preventivní program, jehož součástí je Program proti šikanování a Krizový plán a který je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit v základních školách a speciálních školách, ve školských zařízeních pro výchovu mimo vyučování. Jeho realizace je závazná pro každou školu. Je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy a ve svém důsledku by měl vést k pozitivní změně klimatu školy. Zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy, ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Základním předpokladem k maximální účinnosti je aktivní zapojení všech žáků, pedagogických pracovníků i rodičů. Primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže představuje výchovné a vzdělávací aktivity oblastech rizikového chování. MPP vychází z Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, č.j / ve znění pozdějších úprav, který do primární prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanu a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus atd. Hlavním cílem prosazování minimálního preventivního programu ve školním roce 2014/15 bude spolupráce všech učitelů, školního poradenského pracoviště a rodičů. Preventivní program by se měl stát neoddělitelnou součástí výuky a života celé školy. Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, smysluplné využívání volného času. Žádný univerzální recept na tento složitý společenský problém neexistuje, nicméně všechny cesty, které formují psychicky zdravou osobnost a vedou ke zdravému stylu života, je třeba vyzkoušet a teprve čas ukáže, jaké přinesou změny. 1. Prostředí školy pokračovat ve vytváření podmínek ve škole umožňujících společnou činnost dětí v době mimo vyučování, ještě více rozšiřovat a popularizovat zájmové kroužky, společné návštěvy tříd na závodech a soutěžích, dle možností organizovat výuková a sportovní soustředění O: všichni 2. Klima školy ze strany pedagogických pracovníků se snažit o hlubší poznávání žáka jako objektu svého působení a výchovy, nepřípustně nezobecňovat a negeneralizovat učit žáky samostatnosti, vést k vytváření vlastních názorů, práci v týmu, ve skupině, individuální odpovědnosti v rámci fungování třídní samosprávy zavádět do praxe základní principy vedení kolektivu 3

4 na základě ustanovení Školního řádu 1.1 mají žáci právo na vzdělávání v klidném prostředí bez rušivých vlivů, aby se mohli na vyučovací proces plně soustředit na základě ustanovení Školního řádu 1.2 je povinností žáka zachovávat pravidla slušného chování, podle svých možností a schopností se zapojit do výchovně vzdělávacího procesu chovat se při výuce tak, aby se spolužáci i vyučující mohli soustředit na práci v případě, že je narušeno právo každého žáka nebo žák není schopen zachovávat povinnosti, má učitel možnost zajistit žákovi, který porušuje školní řád v těchto ustanoveních, výchovný individuální pohovor (VIP) s jiným pedagogem v místnosti k tomu určené (TOR - Time Out Room) učitelé mají v kabinetech a na VISu k dispozici Metodické listy pro práci s žákem v případě výskytu rizikového chování a jiné dokumenty k prevenci rizikového chování O: všichni 3. Aktivity pro žáky Dlouhodobé programy průběžná činnost ve vyučování aktuální zařazení témat prevence, využívat interaktivní metody a skupinovou práci pracovat a postupovat dle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení důsledně uplatňovat všechny principy metodického pokynu ŘŠ k primární prevenci rizikového chování Přednášky, besedy, workshopy využití dobrých zkušeností z předcházejícího školního roku stálá spolupráce se školním psychologem a speciálním pedagogem (ŠPP) P-centrum Olomouc, Sdružení D Olomouc PPP Olomouc, Policie ČR, Městská policie, Poradna pro ženy a dívky, Magistrát města Olomouce odbor sociální prevence a právní ochrany mládeže atd. Projekt E-Bezpečí - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace a) P-centrum, Olomouc pokračovat ve spolupráci s P-centrem, účast tříd I. i II. stupně na prožitkových lekcích. Třídní učitel může pro svoji třídu volit mezi dvěma formami práce se skupinou prožitková lekce nebo galerijní prožitková animace. Prožitkové lekce jsou skladbou dramatických her (psychodrama, sociodrama) a různých interaktivních her, které jsou zaměřeny na akceptaci druhého, vytvoření důvěrného a bezpečného prostředí a kooperaci ve skupině. Podle výzkumů prožitkové lekce pomáhají dětem lépe vstřebat informace. Hra v roli umožňuje dětem "na nečisto" přehrávat nepříjemné a zraňující situace v rodině, s kamarády, ve škole. Umožňuje hledat řešení svých problémů či připravovat se na reálné situace, cvičit se pro ně. Děti jsou vedeny k uvědomování si vlastních potřeb i potřeb druhých. Učí se, že respektovat základní lidské potřeby neznamená vycházet vstříc jakýmkoliv požadavkům a přáním, ale je třeba chápat a respektovat základní přirozené potřeby (bezpečí, svobody, sounáležitosti, uznání, seberealizace...), jejichž uspokojování je tou nejlepší prevencí. Galerijní prožitková animace kombinuje metody primární prevence a muzejní pedagogiky, které využívají prvky artefiletiky a dramiky. Účastníci aktivně pracují s konkrétním vizuálním materiálem, jehož pochopení se stupňuje v navazující debatě. Díky výtvarným technikám se zapojí haptické a optické vjemy, které umožňují 4

5 tematiku prohloubit. Galerijní animace jsou tematicky zaměřovány jako prožitkové lekce s důrazem na multikulturalitu, virtuální drogy a gambling Programy z oblasti selektivní primární prevence, pro kterou je P-centrum akreditovaným zařízením, objednává ŠMP ve spolupráci s třídním učitelem v průběhu školního roku. b) Občanské sdružení D, Olomouc sdružení nabízí pořady zážitkové lekce, ze kterých si TU mohou v průběhu školního roku pro svou třídu vybrat, objednat a realizovat ve spolupráci se Sdružením D. programy pro žáky a studenty mohou třídní učitelé objednat dle nabídky na webu sdružení dle potřeby a vlastního uvážení c) Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, odd. sociální prevence workshopy pro žáky z oblasti primární prevence rizikového chování vedou kurátoři pro mládež s dlouholetými zkušenostmi a praxí žáci budou absolvovat tyto programy: 4. ročník Prevence hrou 6. ročník Kdo je a co dělá kurátor 7. ročník Rizika internetu Surfuj bezpečně 8. ročník Závislosti (právní vědomí) 9. ročník Právní vědomí u dospívajících d) Policie ČR besedy s žáky 1. i 2. stupně e) Úřad práce Olomouc besedy o volbě povolání s žáky 9. ročníku f) E-Bezpečí - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, UP Olomouc g) Ostatní programy dle aktuální nabídky programů akreditovaných MŠMT O: ZŘ Ba, VP Sv, ŠMP Zo, TU Školní poradenské pracoviště ŠPP pracovníci školního poradenského pracoviště jsou Mgr. Silvie Svobodová (VP), Mgr. Ludmila Balíková (ZŘŠ pro II.st.), Mgr. Anna Přikrylová (ZŘŠ pro I.st.), Mgr. Marcela Zouharová (ŠMP), Mgr. Květuše Korčáková, spec. ped. a šk. psych. PhDr. Ivona Jančíková pravidelné schůzky ŠPP 1x za 14 dní, v případě nutnosti schůzky mimořádné konzultace problémů, práce s jednotlivci i třídními kolektivy, intervenční hodiny spolupráce s TU, PPP, rodiči schránka důvěry soustavná a preventivní práce Volný čas pokračovat v činnosti zájmových kroužků pokračovat ve spolupráci se sportovními oddíly Sigma Olomouc (kopaná), BCM UP Olomouc (basketbal), Horolezecký klub Olomouc (horolezectví), AK Milo Olomouc (atletika), IBK Olomouc (florbal), SK UP Olomouc (házená) O: ŘŠ, ZŘ, vedoucí kroužků 5

6 Pobytové akce při pobytových akcích se zaměřit na nácviky sociálních dovedností, vzájemné poznávání, zvládání náročných fyzických i duševních situací, upevňování vztahů v kolektivu, relaxační aktivity 1. stupeň výuková soustředění v kompetenci TU třídy s RvJ jazyková výuková soustředění v kompetenci TU třídy s RvTv sportovní soustředění v kompetenci učitelů Tv 7. ročník lyžařské soustředění v kompetenci učitelů Tv ostatní pobytové akce, výlety či exkurze jsou v kompetenci třídních učitelů O: TU, učitelé jazyků a tělesné výchovy Kulturní a jiné akce účast na filmových, divadelních představeních a koncertech pokračovat v tradičních školních akcích pořádaných pro děti i rodiče O: TU a ostatní pořadatelé akcí Sportovní akce organizování tradičních sportovních turnajů a soutěží O: předs. PK Tv, učitelé Tv 4. Spolupráce s rodiči seznámit rodiče s preventivním programem školy prostřednictvím webu školy informovanost rodičů o problémech, vzájemná spolupráce při řešení situace účast rodičů na akcích pořádaných pro děti a rodiče spolupráce ŠPP s rodiči E-Bezpečí - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace O: TU, ŠPP, VP Sv, ŠMP Zo 5. Spolupráce s odborníky a institucemi školní psycholog a speciální pedagog (ŠPP) PPP Olomouc P-centrum Olomouc Policie ČR, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Poradna pro ženy a dívky, Magistrát města Olomouce odbor sociální prevence a právní ochrany mládeže atd. E-Bezpečí - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace 6. Metodické pomůcky, informace, kontakty dle finančních možností školy průběžně doplňovat knihovnu pro potřeby metodika prevence a ostatních pedagogů (materiály k dispozici v kab. VP) na webu školy a stálé nástěnce zpřístupnit žákům i rodičům informace o institucích a odbornících působících v oblasti prevence v Olomouci a okolí průběžně aktualizovat stálou informační nástěnku pro pedagogické pracovníky na dispečinku školy časopis Prevence (k dispozici v kab. ŠMP) dokumenty k prevenci rizikového chování a metodické listy k řešení krizových situací ve škole a jednotlivých třídách jsou k dispozici všem vyučujícím v kabinetech a na VISu O: ŠMP Zo, VP Sv 6

7 7. Zařazení problematiky prevence do výuky I. stupeň Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Dále jí bude využíváno v mezipředmětových vztazích během celého školního roku. Při výuce lze využít různých metod, jako jsou např. výklad, předávání informací, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, dramatická výchova atd. Zaměření na mladší školní věk navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě osvojování a upevňování základních návyků v rámci hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami základy etické a právní výchovy zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení, chování i jiných postižení všestranný rozvoj osobnosti žáka soustředěnost na včasné diagnostikování rizikového chování v třídních kolektivech důraz na spolupráci s rodiči nabídka volnočasových aktivit ekologická výchova návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. účast v soutěžích sportovních, zdravotnických, dopravních, výtvarných atd. jako v předchozím období 1. ročník péče o naše zdraví lidské tělo nemoc a úraz osobní bezpečí; rodina a škola jako bezpečné místo riziková místa v životě dítěte 2. ročník lidské tělo zdraví a jeho ochrana režim dne vztahy mezi lidmi; osobní bezpečí 3. ročník zdraví a jeho ochrana využívání volného času ochrana proti obtěžování cizí osobou lidské tělo 4. ročník denní režim žáka vlastní péče o zdraví odmítání návykových látek sexualita 7

8 násilí ve sdělovacích prostředcích výběr kamarádů z hlediska osobního bezpečí společné hry a výlety 5. ročník člověk - kouření, drogy, léčivé a návykové látky pohlavně přenosné choroby naše vlast - domov, vztahy, důvěra, komunikace, samostatné rozhodování Cíl Po pěti letech by děti podle svých schopností měly umět: definovat rodinu jako zázemí a útočiště zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými zvládat rozdíly v komunikaci s lidmi známými a cizími mít základní sociální dovednosti mít základní zdravotní a hygienické návyky umět si správně zorganizovat svůj volný čas sám nebo s pomocí rodičů umět rozlišit léky a návykové látky znát základní informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách znát možné následky užívání návykových látek pro lidský organismus umět odmítat O: třídní učitelé II. stupeň Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci tak, aby nedocházelo k přílišnému překrývání témat a přesycení žáků informacemi. K práci lze využít metod výkladu, samostatné a skupinové práce, práce s médii, projektového vyučování, hraní rolí, práce s materiály, besed, přednášek, prožitkových lekcí atd. Zaměření na starší školní věk Činnost učitelů a ostatních pedagogických pracovníků posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika a intervence při riziku výskytu rizikového chování a kooperace s odborníky při jejich řešení (ŠPP) věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování projevů asociálního chování mezi žáky v rámci prevence užívání návykových látek vytvoření dostatečné informovanosti sledovat často se opakující krátkodobé absence žáků prevence záškoláctví, úzká spolupráce s rodiči žáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce sebevzdělávání učitelů v oblasti primární prevence rizikového chování, v metodice a výchově ke zdravému životnímu stylu nově příchozím vyučujícím i ostatním pedagogům nabídnout všestrannou kolegiální pomoc Práce s žáky výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování 8

9 pozornost na projekty a činnosti zaměřené na prevenci drogových závislostí, konzumace alkoholu, rasismu, vandalismu, násilí, šikany atd. dovednost volby správné životosprávy poruchy příjmu potravy zvyšování příznivého klimatu v třídních kolektivech dle možností výlety, exkurze, výuková a sportovní soustředění atd. nabídka volno časových aktivit účast ve sportovních a vědomostních soutěžích ekologická výchova včleňování výchovy ke zdravému životnímu stylu a oblastí prevence do výuky jednotlivých předmětů Český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk v průběhu školního roku budou ve všech ročnících aktuálně zařazovány texty s tematikou rizikového chování (šikana, záškoláctví, vztahy mezi dětmi, drogy, rasismus, respektování tradic, zvyků) rozvoj sociálních dovedností práce ve skupinách, komunikace Občanská výchova 6. r. Jak to chodí ve společnosti vztahy mezi lidmi solidarita, pomoc ostatním lidem 7. r. Člověk a lidská práva rasismus, xenofobie 8. r. Právo, společnost a my způsoby řešení krizových situací (vhodní kamarádi, centra pomoci), prevence trestné činnosti, trestní odpovědnosti, opatření a zákony související s podáváním alkoholických nápojů dětem a mladistvým, držení a výroba drog Člověk a občanská společnost extremismus, netolerance, xenofobie 9. r. Moje budoucnost stanovení cílů, zamyšlení nad budoucností Výchova ke zdraví 6. r. Rodina a její funkce Temperament člověka, vlastnosti vrozené, získané, emoce Zdravý životní styl pohybová aktivita, výživa Bydlení, domov 7. r. Osobnost člověka Komunikace verbální a neverbální Sebeovládání, sebekontrola, závislosti Partnerské vztahy Antisociální chování Dějepis průběžně zařazovány texty s tematikou související s problematikou prevence respektování kultury jiných národů v dějinách, příčiny válek, rasismus v minulosti a současnosti, zneužívání drog v historii lidstva Matematika, fyzika průběžně zařazovány slovní úlohy s tematikou prevence Zeměpis r. regiony světa respektování kulturních, etnických a jiných odlišností (lidské rasy, náboženství, tradice, zvyky, odlišné myšlení a vnímání světa) ČR etnický a sociální původ, rasismus, xenofobie 9

10 Přírodopis 6. r. rozvoj sociálních dovedností při hodinách LP (spolupráce ve skupinách) 7. r. nebezpečí zneužití léčivých jedovatých rostlin 8. 9.r. zdravý životní styl, sexuální výchova Chemie 8. r. vzduch, teplotní inverze, škodlivost kouření na lidský organismus, při probírání kyselin a hydroxidů důraz na bezpečnou práci se žíravinami 9. r. při probírání derivátů uhlovodíků v látce, drogy, alkoholy zdůraznit rizika používání návykových látek Hudební výchova 7. r. nešvary v hudbě r. 90. léta 20. století, drogy v hudbě, techno, acid house, hudba skinheads, agresivita Výtvarná výchova r. závislost, šikana komiks (volný přepis představy), národ. menšiny, ras rasismus, příběhy drogově závislých (polyekranová kompozice, komiks), mezilidské vztahy vyjádření pocitů pomocí linie a barvy, šikana ve škole, sportu (abstraktní i zobrazující malba), návykové látky, doping (příběhy sportovců), sport jako most mezi národy, grafitti (současný symbol, druh umění, kultura naší civilizace, móda, mezilidské vztahy ve škole a sportu Tělesná výchova r. šikana (psychická i fyzická), chování v kolektivu agresivní a vulgární chování ve sportu alkohol, kouření vliv na zdraví člověka a sportovní výkony doping, drogy Pracovní činnosti r. bezpečnost práce Informatika r. bezpečný internet, sociální sítě, kyberšikana duševní vlastnictví, legální ilegální software O: vyučující jednotlivých předmětů Cíl Žák by měl na konci 9. ročníku dle svých schopností znát a umět: - pojmenovat základní návykové látky - znát jejich účinky na lidský organismus - orientovat se v problematice závislosti - znát základní právní normy - vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku - posilovat své sebevědomí - správně se rozhodovat, umět odmítat - zaujímat zdravé životní postoje 10

11 Závěr - orientovat se v problematice sexuální výchovy - bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc - zvládat základní sociální dovednosti Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 zahrnuje aktivity pouze rámcově, v průběhu školního roku může být aktualizován a doplňován. Reaguje na situaci ve škole a její problémy. Olomouc, Schválil: Mgr. Oldřich Anděl, ŘŠ Zpracovala: Mgr. Marcela Zouharová, ŠMP 11

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Název a adresa školy: e-mail: Ředitelka školy: Školní metodik prevence: MPP vypracovala: Základní škola Svatava, okres Sokolov Mládežnická 395, Svatava, 357 03 skolasvatava@seznam.cz

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Bystřany. Dlouhodobý plán 2014-2019

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Bystřany. Dlouhodobý plán 2014-2019 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Bystřany Dlouhodobý plán 2014-2019 Minimální preventivní program (dále jen MPP) vychází z Metodického doporučení 21291/2010 28 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Loučovice, Loučovice 231 382 76 Loučovice školní rok 2014/2015 Název školy : Sídlo školy: Ředitel školy : Zástupce ředitele : Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE 2013/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE 2013/2014 ZPRACOVALA: Jana Lučková Cílové skupiny: Děti a mládež mladší školní věk 6-12 let starší školní věk 12-15 let mládež

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2006-2007 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Radana Vařejková Mgr.

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Z Á K L A D N Í Š K O L A Z B O R O V I C E, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel.: 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2013/2014 Úvod Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více