Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

2 O B S A H I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce V. Výsledky vzdělávání žáků VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. XIII. XIV. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XV. Závěr

3 I. Základní údaje o škole Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 okres Frýdek Místek je příspěvkovou organizací na základě zřizovací listiny vydané zřizovatelem Městem Frýdlant nad Ostravicí dne , usnesením č. 31 a zařazena do sítě škol MŠMT pod č.j.: /02-21 s účinností od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy svým rozhodnutím ze dne zapsalo do školského rejstříku základní škole jako obor vzdělání rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola. Stávající obor vzdělání C/001 Základní škola se označuje jako obor dobíhající. Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve věci změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení rozhodl ve správním řízení o stanovení počtu žáků v jednotlivých oborech vzdělání pro obor Základní škola C/01 nejvyšší povolený počet žáků 560. Identifikátor zařízení: ová adresa: Vedení školy: ředitel školy do Mgr. Alena Kovalová od Mgr. Petr Novotný zástupkyně ředitele školy Mgr. Anna Matějová Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita 560 žáků IZO: Školní družina kapacita 110 žáků IZO: Školní jídelna výdejna kapacita 470 stravovaných IZO: Naše škola vznikla sloučením se Základní školou Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves 32 okres Frýdek-Místek, která byla ze sítě škol MŠMT jako ředitelství k témuž datu vyřazena a znovu zařazena jako odloučené pracoviště. Zřizovatel Město Frýdlant nad Ostravicí přenechal Základní škole Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 za účelem provozování školy tyto nemovitosti: 1. dům č.p. 420 Frýdlant nad Ostravicí, 2. dům č.p. 32 Nová Ves, 3. pozemky dle Listů vlastnictví. Ředitelství školy se nachází v budově na Komenského ulici, kde jsou umístěny třídy ročníku, školní družina a školní jídelna výdejna. V místě odloučeného pracoviště na Nové Vsi jsou ve třech třídách vyučování žáci ročníku, nachází se zde také školní družina a školní jídelna výdejna. 3

4 Kromě místních dětí školu navštěvují i žáci dojíždějící zejména z Lubna, Pstruží, Metylovic, Malenovic, Janovic, Čeladné, Bašky, Ostravice, Pržna, Lhotky, Kunčic p. O.. Z Dětského domova v Čeladné dojíždí pět žáků 2. stupně. K byla zřízena Školská rada, ve které pracují tři zástupci rodičů, tři pedagogové a tři zástupci obce. V listopadu 2008 proběhly nové volby do Školské rady a ta na svém 1. jednání v dubnu 2009 zvolila jako předsedkyni Mgr. Renatu Tobolovou. Úkolem rady je dohlížet na práci školy a kontrolovat ji. Počty žáků a tříd k počet žáků počet tříd počet dětí v ŠD počet oddělení ŠD Počet strávníků k počet dospělých strávníků počet stravovaných žáků Metodické orgány Ve školním roce 2008/2009 pracovalo na škole šest metodických orgánů metodické sdružení 1. stupně, školní družiny a čtyři předmětové komise českého jazyka, matematiky a fyziky, dějepisu a cizích jazyků. Hlavní náplní jejich práce bylo vytváření tématických plánů rozvržení učiva v jednotlivých předmětech a průběžné hodnocení vlastního školního vzdělávacího programu, podle kterého byli žáci vyučování v a ročníku. Vyučující připravovali a organizačně zajišťovali různé soutěže nejen pro žáky naší školy, ale i v rámci frýdlantského obvodu a celého okresu. Úspěšně rozvíjeli spolupráci s mateřskými a základními školami v blízkém okolí. Významnou částí jejich činnosti byla vzájemná metodická pomoc, péče o talentované žáky, zdravotně znevýhodněné žáky i žáky dlouhodobě nemocné a propagace práce školy na veřejnosti Pokračovala velmi dobrá spolupráce se Střediskem volného času Klíč, Beskydskou šachovou školou a Asociací školních sportovních klubů ve Frýdku-Místku. Souvislou pedagogickou praxi vykonávala ve školní družině studentka Střední pedagogické školy v Krnově. 4

5 5

6 Počty žáků Složení tříd na 1. stupni ve školním roce 2008/2009 k chlapci dívky I. A I. B I. NV II. A II. B II. NV III. A III. B III. NV IV. A IV. B IV. NV V. V. NV Třídy 6

7 Počty žáků Složení tříd na 2. stupni ve školním roce 2008/2009 k chlapci dívky VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B VIII. C IX. A IX. B IX. C Třídy 7

8 II. Přehled oborů vzdělání Ve školním roce 2008/2009 bylo 265 žáků ročníku na 1. stupni a roč. na 2. stupni vyučováno podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j.: 16847/96-2 s dílčími úpravami a doplňky schválenými MŠMT dne pod č.j.: 25018/ Podle učebního plánu č.j.: 16333/ pro rozšířené vyučování jazyků bylo vyučováno v jedné třídě 8. ročníku. 199 žáků a ročníku bylo vyučováno podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola zdravého těla a rozumu č.j.: 236/2007 ze dne V 1. a 2. ročníku byly zařazeny volitelné předměty angličtina a sportovní hry, v 6. ročníku komunikační výchova a pohybové hry jako doplňující vzdělávací obory a v 7. roč. volitelné předměty sportovní hry, němčina a přírodovědná praktika. Ve všech předmětech jsou ve větší míře zařazovány projekty, skupinová práce žáků, prvky hodnocení a sebehodnocení, což směřuje k naplňování klíčových kompetencí. Výuka probíhala bez větších problémů. V 1. ročníku byla jedna žákyně vzdělávána na základě individuálního vzdělávacího plánu podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, č.j. 313/2008 ze dne Na 1. stupni bylo vyučováno 230 dětí, z toho 105 dívek a 125 chlapců, na 2. stupni 234 žáků, z toho 113 dívek a 121 chlapců. Žáci v 7. až 9. ročníku byli vyučováni povinně volitelným předmětům v rozsahu dvou hodin týdně, vyučovali se komunikační výchově, konverzaci v anglickém a německém jazyce, sportovním hrám, přírodovědným praktikům a informatice. Komunikační výchova byla zařazena i v 5. ročníku. Předmět volba povolání byl zaveden dle Metodického pokynu k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, č.j.: 19485/ Předmět volba povolání se vyučuje v rámci občanské výchovy podle plánu v ročníku. Pro ročníky se vzdělávacím programem ŠVP je výuka volby povolání zařazena do výuky 8. a 9. ročníku jako součást vzdělávacího oboru Člověk a svět práce pracovní činnosti. Do celoročních plánů třídních učitelů a tématických plánů rozvržení učiva předmětů na 1. stupni a předmětů zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, občanská výchova a rodinná výchova na 2. stupni bylo zařazeno učivo Ochrana člověka za mimořádných událostí na základě Pokynů MŠMT č.j.: 12050/03-22 a č.j.: 13586/03-22 ze dne III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Chod školy zajišťovalo 36 pedagogických pracovníků, z toho 31 učitelů, 1 asistent pedagoga a čtyři vychovatelky školní družiny, dále pět pracovnic školní jídelny výdejny a devět správních zaměstnanců. Na škole pracovalo školní poradenské pracoviště ve složení školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Na mateřské dovolené byla jedna pracovnice, na rodičovské dovolené rovněž jedna. Nově nastoupili dva pedagogičtí 8

9 pracovníci, v závěru školního roku jsme se rozloučili s pěti zaměstnanci. K odstoupila z funkce ředitelka školy, v době byla vedením školy pověřena statutární zástupkyně. Nový ředitel byl jmenován radou města Frýdlant n. O. na základě výsledku konkurzního řízení od Věkové složení pedagogických pracovníků věk počet zaměstnanců Do 30 let nad 55 let 5 Průměrný věk pedagogických pracovníků je 42,03 let. Odbornost výuky Na 1. stupni splňuje dvanáct třídních učitelů podmínky odborné a pedagogické způsobilosti dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Osmnáct vyučujících 2. stupně má odpovídající magisterské vysokoškolské vzdělání, jedna paní učitelka měla bakalářské vzdělání s odpovídající pedagogickou způsobilostí. Asistentka pedagoga rovněž splňovala podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výkon své činnosti.ve školní družině pracovaly čtyři vychovatelky s odpovídajícím vzděláním. Pedagogičtí pracovníci 1.stupeň číslo Kvalifikace úvazek praxe let způsobilost 1. VŠ 1, st. 2. VŠ 1, st., Nj 3. VŠ 0,73 13 speciální pedagogika 4. VŠ 1, st. 5. VŠ 1, st. 6. VŠ 1, st. 7. VŠ 1, st. 9

10 8. VŠ 1, st. 9. VŠ 1, st. 10. VŠ 1, st. 11. VŠ 1, st. 12. VŠ 1, st. 13. SŠ asistent pedagoga 2.stupeň číslo kvalifikace úvazek praxe let způsobilost 14. NU VŠ 1,00 9 F, Pč 15. TU VŠ Z, Tv 16. TU VŠ 1,00 8 VŠB, DPS 17. NU VŠ 1,00 36 Čj, Aj 18. TU VS 1,00 30 Př, Zzv 19. ŘŠ VŠ 1,00 36 Př, Ch 20.TU VŠ 1,00 3 Čj, Ov 21. NU VŠ 0,82 2 Vv 22. TU VŠ 1,00 38 Čj, D 23. ZŘŠ VŠ 1,00 14 M, F 24. NU VŠ 1,00 7 Nj, D 25. TU VŠ 1,00 18 Čj, Hv 26. TU VŠ 1,00 30 M, F 27. NU VŠ 1,00 1 Př, Z 28. NU VŠ 0, st., Aj 29. TU VŠ 1,00 7 Čj, D 30. VP VŠ 1,00 13 Tv, Ov 31. TU VŠ 1,00 14 M, F 32. TU VŠ 1,00 8 M, F, Inf. Školní družina číslo kvalifikace úvazek praxe let způsobilost 33. SŠ 10 vychovatelství 34. VŠ 7 vychovatelství 10

11 35. SŠ 5 vychovatelství 36. SŠ 1,00 19 vychovatelství 11

12 Věkové složení pedagogických zaměstnanců do 30 let nad 55 let

13 Nepedagogičtí pracovníci Správní zaměstnanci číslo funkce úvazek 37. účetní 1, uklízečka 0, uklízečka 1, uklízečka 1, školnice 1, školnice odloučeného pracoviště 1, administrativní pracovnice 1, uklízečka 1, uklízečka 1,00 Školní jídelna číslo funkce úvazek 46. vedoucí školní jídelny - výdejny 0, pracovnice školní jídelny - výdejny 0, pracovnice školní jídelny - výdejny 0, pracovnice školní jídelny - výdejny 0, pracovnice školní jídelny - výdejny 0,375 Ve školní jídelně výdejně se na obou pracovištích školy stravovalo 336 dětí a 44 dospělých. Stravování umožňujeme i studentům soukromého gymnázia BMA Frýdlant n. O. Vedoucí školní jídelny - výdejny zajišťovala dětem mléčné svačinky. Od jsou obědy do školní jídelny výdejny na Komenského ulici i na Novou Ves převáženy ze školní restaurace Eurest, která obědy připravuje v prostorách ZŠ TGM Frýdlant n. O. Firma Eurest zajišťuje rovněž na obě pracoviště převoz obědů. Firma nabízí možnost výběru ze tří jídel, z provozních důvodů je v našich jídelnách výdejnách vydáván pouze jeden druh jídla. Výběr zajišťuje vedoucí školní jídelny výdejny s přihlédnutím k dodržení spotřebních košů, zajištění pestrosti stravy. Ke kvalitě i skladbě stravy byly ze strany zákonných zástupců žáků vzneseny připomínky, které vedení školy opakovaně projednávalo s poskytovatelem služeb v oblasti stravování. Po uvedených jednáních došlo ke zlepšení kvality i skladby obědů. 13

14 IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce Ve školním roce 2008/2009 ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 60 žáků 9. ročníku a dva žáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku. V přijímacím řízení na střední školy bylo přijato všech 62 žáků. Na studijní obory ukončené maturitní zkouškou bylo přijato 43 žáků a na studijní obory ukončené výučním listem bylo přijato 19 žáků. Přehled oborů STUDIJNÍ OBORY UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU POČET PŘIJATÝCH ŽÁKŮ Obchodní akademie 1 Přírodovědné lyceum 1 Elektrotechnika 3 Sociální péče 2 Gymnázium 6 Gymnázium - živé jazyky 3 Strojírenství 1 Ekonomické lyceum 1 Zdravotnický asistent 1 Provoz a ekonomika dopravy 1 Gastronomie 1 Informační technologie 2 Propagační výtvarnictví 1 Obchodně podnikatelská činnost 1 Ekonomika a podnikání 3 Dopravní prostředky 1 Technická zařízení budov 1 Obalová technika a počítačová grafika 3 Veřejnoprávní činnost 1 Požární ochrana 1 Agropodnikání chov koní 1 Mechanizace a služby 1 Podnikání v euroregionu a cestovním ruchu 2 Podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství 2 14

15 Informatika v ekonomice 2 STUDIJNÍ OBORY UKONČENÉ VÝUČNÍM LISTEM POČET PŘIJATÝCH ŽÁKŮ Kuchař číšník 4 Zahradník 3 Strojní mechanik 1 Elektrikář silnoproud 1 Instalatér 1 Stavebnictví 1 Truhlář 3 Cukrář 4 Mechanik seřizovač 1 Na víceletá gymnázia u přijímacího řízení uspělo pět žáků sedmého ročníku, všichni se rozhodli pokračovat v příštím roce ve studiu na šestiletém gymnázium ve Frýdlantě n. O. a šestiletém gymnáziu P. Bezruče ve Frýdku-Místku. Do 1. ročníku bylo pro školní rok 2009/2010 na obou pracovištích školy zapsáno 48 dětí; na ul. Komenského 39 dětí a na Nové Vsi 9 dětí. Rodičům pěti z nich bylo k vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky. V. Výsledky vzdělávání žáků Z celkového počtu 461 žáků školy k prospělo 452 žáků, neprospělo 9 žáků. Jedna žákyně bude opakovat ročník bez konání opravných zkoušek z důvodu vyššího počtu nedostatečných. Osm žáků konalo opravné zkoušky, z nich jedna žákyně přešla na základní školu praktickou, pět žáků u opravných zkoušek uspělo, a postoupilo do vyššího ročníku. Dva žáci u opravných zkoušek neuspěli. 15

16 Přehled o počtech žáků a prospěchu 1. stupeň 1. pololetí třída poč. žáků průměr 1,00 prosp.s vyzn. prospělo neprosp. průměr třídy I. A ,051 I. B ,00 I. NV ,00 II. A ,030 II. B ,044 II. NV ,153 III. A ,316 III. B ,044 III. NV ,216 IV. A ,228 IV. B ,185 IV. NV ,535 V ,255 V. NV , stupeň - 2. pololetí třída poč. žáků průměr 1,00 prosp.s vyzn. prospělo neprosp. průměr třídy I. A ,081 I. B ,00 I. NV ,075 II. A ,060 II. B ,066 II. NV ,083 III. A ,309 III. B ,125 III. NV ,261 IV. A ,281 IV. B ,290 16

17 IV. NV ,394 V ,285 V. NV ,400 17

18 Třídy Srovnání průměrného prospěchu tříd na 1. stupni ve školním roce 2008/ pololetí 2. pololetí V. NV V. IV. NV 1,285 1,255 1,400 1,411 1,394 1,535 IV. B 1,185 1,290 IV. A III. NV III. B III. A II. NV 1,281 1,228 1,261 1,216 1,125 1,044 1,309 1,316 1,083 1,153 II. B II. A I. NV I. B I. A 1,066 1,044 1,060 1,030 1,075 1,000 1,000 1,000 1,081 1,051 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 Průměrný prospěch 18

19 2. stupeň 1. pololetí třída počet žáků průměr 1,00 prosp.s vyznam. prospělo neprosp. průměr třídy VI. A ,313 VI. B ,897 VII. A ,469 VII. B ,854 VIII. A ,654 VIII. B ,234 VIII. C ,289 IX. A ,931 IX. B ,207 IX. C , stupeň 2. pololetí třída počet žáků průměr 1,00 prosp.s vyznam. prospělo neprosp. průměr třídy VI. A ,403 VI. B ,824 VII. A ,579 VII. B ,857 VIII. A ,639 VIII. B ,150 VIII. C ,018 IX. A ,822 IX. B ,089 IX. C ,860 19

20 20

21 Třídy Srovnání průměrného prospěchu tříd na 2. stupni ve školním roce 2008/ pololetí 2. pololetí IX. C 1,860 1,819 IX. B 2,089 2,207 IX. A 1,822 1,931 VIII. C VIII. B 2,018 2,150 2,234 2,289 VIII. A 1,639 1,654 VII. B 1,857 1,854 VII. A 1,579 1,469 VI. B 1,824 1,897 VI. A 1,403 1,313 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 Průměrný prospěch 21

22 Průměrný prospěch I. pololetí II. pololetí školní rok 1. st. 1,18 1,19 1,18 2. st. 1,87 1,82 1,84 1. a 2. st. 1,52 1,50 1,51 Výchovná opatření období pochvaly NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. I. pololetí 1. stupeň stupeň II. pololetí 1.stupeň stupeň Celkem za školní rok Pochvaly žáci obdrželi za práci v třídní a školní žákovské samosprávě, za účast a umístění v soutěžích, za vzornou reprezentaci školy a města, sběrovou činnost, výborný prospěch a chování, aktivitu a svědomitou přípravu na vyučování, příkladnou školní docházku. Opatření k posílení kázně byla udělena za opakované porušování školního řádu, zejména za nevhodné chování k vyučujícím i spolužákům, časté zapomínání školních potřeb, učebnic a žákovské knížky, pozdní příchody do vyučování, neukázněné chování ve vyučovacích hodinách a o přestávkách, podvádění, krádeže, lhaní, neomluvenou absenci, neplnění zadaných úkolů, špatnou pracovní morálku, ubližování spolužákům a kouření v areálu školy. Školní docházka období omluv. hodiny průměr/žák neoml. hodiny průměr/žák I. pololetí - 1.stupeň , stupeň ,8 38 0,16 II. pololetí - 1.stupeň , stupeň , ,22 celkem za školní rok , ,19 22

23 19, ,5 Průměrný počet hodin na 1 žáka 28,7 28,3 28, ,5 37,2 38,4 35,8 37,3 44,5 41,9 42,4 40,9 49,6 48,9 47,6 53,5 54,5 59,5 59,9 58,7 63,3 68,3 66,9 71,7 Srovnání průměrného počtu zameškaných hodin na 1. stupni ve školním roce 2008/ pololetí 2. pololetí I. A I. B I. NV II. A II. B II. NV III. A III. B III. NV IV. A IV. B IV. NV V. V. NV Třídy 23

24 37,3 38, ,5 Průměrný počet hodin na 1 žáka 52,9 52,4 52,8 61,9 58,1 62,8 64,7 63,5 75,7 74,2 77, ,8 108,2 109,9 120,6 Srovnání průměrného počtu zameškaných hodin na 2. stupni ve školním roce 2008/ pololetí 2. pololetí VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B VIII. C IX. A IX. B IX. C Třídy 24

25 VI. Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence negativních jevů škola postupovala podle vlastního minimálního preventivního programu, který byl zaměřen zejména na volnočasové aktivity dětí, zapojení do soutěží, řešení negativních jevů ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků a prevenci jejich výskytu. Protidrogové výchovně vzdělávací působení poskytuje žákům základní informace o drogách, je zaměřeno na rozvoj dovednosti, které vedou k samostatnému odpovědnému rozhodování, odmítání drog a posilování sebedůvěry. V rámci prevence kriminality byly uskutečněny besedy s policistou na 1. stupni, na 2. stupni s tématikou vztahy a zdravý životní styl. Vyskytující se negativní jevy byly řešeny okamžitě s žáky a jejich zákonnými zástupci. Uskutečnily se pohovory s jednotlivci i s kolektivy tříd, proběhla jednání výchovných komisí; některá i za přítomnosti kurátorky pro děti a mládež Odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. Nejčastěji byly řešeny problémy nevhodného chování ke spolužákům a vyučujícím, nedostatečný prospěch, lhaní, kouření v areálu školy, závažné opakované porušování školního řádu a pravidel společenského chování. Závažnější výchovné problémy byly řešeny ve spolupráci se Střediskem výchovné péče ve Frýdku-Místku a Policií ČR. Pedagogičtí pracovníci se věnovali žákům i ve svém volném čase. Zorganizovali pro ně řadu víkendových turistických akcí, dvou i vícedenní pobyty a adaptační pobyty na KAMu v Malenovicích. Tyto pobyty přispívají k vzájemnému poznávání a upevňování vztahů v třídních kolektivech. V rámci volnočasnových aktivit bylo dětem ve školní družině umožněno pracovat v řadě kroužků (keramika, počítače, dovedené ruce, flétna, relaxační, sportovní, výtvarný, hudebně pohybový, národopisný). Některé kroužky jsou vedeny pedagogickými pracovníky. Středisko volného času Klíč a Beskydská šachová škola ve Frýdku-Místku pokračovalo ve vedení šachových kroužků. Externí pracovníci se věnovali dětem se zájmem o turistiku, folklór Lašánek, rybaření, požární ochranu a výuku náboženství. 25

26 Adaptační kurz tříd 7. A a 8. C KAM Malenovice říjen 2008 Mikulášské představení třídy 8. A O čertech prosinec

27 Zájmové útvary 1. stupeň název kroužku počet žáků Lašánek 23 Šachový 12 Anglický jazyk 16 Rybářský 15 Sportovní 15 Přírodovědný 8 Logik 11 Relaxační 11 Orientační běh 19 Výtvarný 9 Celkem stupeň název kroužku počet žáků Šachový kroužek 1 Míčové hry 15 Volejbal 9 Matematický 16 Matematické cvičení 10 Německý jazyk 12 Literárně dramatický 11 Ruční práce a vaření 11 Lašánek 5 Celkem 90 K prevenci sociálně patologických jevů svou činností významně přispěla i školní žákovská samospráva, která v roce 2008/2009 vyhlásila na 2. stupni 14 soutěží - např. petanque, bowling, minigolf, stolní tenis nebo vybíjená. Kromě sportovních soutěží zástupci tříd soutěžili v kris-krosu, nově proběhla soutěž ve zpěvu, do které se mohly zapojit celé třídní kolektivy. Pro oba stupně byly organizovány dvě sběrové akce starého papíru. Proběhl rovněž sběr mincí padesátníků, část vybrané finanční hotovosti byla odeslána k zakoupení očkovací vakcíny proti tuberkulóze sedmi dětem v rozvojových zemích, zbytek putoval na konto Adventních koncertů České televize. 27

28 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků byly stanoveny tyto priority v oblasti vzdělávání : - koordinace školního vzdělávacího programu, - školský management, - podpora jazykové vybavenosti pedagogických pracovníků, - podpora vzdělávání školního speciálního pedagoga, - podpora vzdělávacích akcí na plnění ŠVP (klíčové kompetence, průřezová témata, evaluace, autoevaluace), - podpora počítačových dovedností a zavádění PC do vyučování, - orientace na environmentální výchovu, výchovné poradenství, prevenci kriminality a protidrogovou prevenci, - prohlubování odbornosti v dané specializaci. Vzdělávací akce si pedagogičtí pracovníci vybírali podle zájmu, ale především podle výše finančních prostředků přidělených škole a naléhavosti potřeb školy. Většinu akcí organizovalo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín a jejich odloučená pracoviště Frýdek-Místek a Ostrava. Ke vzdělávání pracovníků školy slouží odborná literatura ze školních knihoven. Stále častěji je využíván internet, který mají vyučující k dispozici ve svých kabinetech a sborovnách. Využívají také odborné časopisy: Český jazyk a literatura, Školní sport, Tělesná výchova a sport mládeže, Komenský, Moderní vyučování, Rodina a škola, Biologie-chemie-zeměpis, Geografické rozhledy, Cizí jazyky, Učitelské noviny, Informatorium. Z učitelské knihovny je často využíván RAAdce učitele a Kafomet. K řídící práci vedení školy napomáhají také Řízení ve školství, Věstník MŠMT, Týdeník školství. Aktuální informace získáváme přímo z webových stránek MŠMT a veřejných i neveřejných stránek Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Moravskoslezského kraje. 28

29 Přehled DVPP 1. stupeň ZŠ č. PP odbornost CJ ped.psych. MPP ŠVP jiné Celkem stupeň ZŠ č. PP odbornost CJ ped.psych. MPP ŠVP jiné

30 32. celkem Školní družina číslo odbornost CJ ped.psych. MPP ŠVP jiné celkem 3 DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků CJ cizí jazyky MPP minimální preventivní program ŠVP školní vzdělávací program Jeden pedagogický pracovník zahájil ve školním roce 2008 /2009 specializační studium pro koordinátory IC technologií. VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Stálým úkolem všech pedagogických pracovníků bylo vedení žáků k zodpovědné, pečlivé a kvalitní práci ve škole a při domácí přípravě. Z výsledků testování žáků společnosti SCIO v minulých letech vyplynul pro všechny úkol věnovat zvýšenou pozornost čtenářské gramotnosti žáků nácviku čtení, čtení s porozuměním, úrovni psaného projevu, práci s textem a rozvoji komunikačních dovedností žáků. K tomu slouží zavedení předmětu komunikační výchova v 5. ročníku a na 2. stupni v 6., 7. a 8. ročníku. Individuální péče byla vyučujícími věnována žákům dlouhodobě nemocným, prospěchově slabším, žákům zdravotně znevýhodněným a zdravotně postiženým. Podle individuálního vzdělávacího plánu pracovalo celkem 18 žáků. Zdravotně znevýhodněným žákům poskytovali péči na doporučení Speciálního pedagogického centra v Ostravě, Speciálního pedagogického centra ve Frýdku-Místku a Pedagogické-psychologické poradny ve Frýdku- Místku všichni vyučující formou úlev a dvě vyučující vedly hodiny speciální pedagogické péče. Vyučující ve větší míře využívají sebehodnocení práce žáků, společně s žáky vytvářejí žákovská portfolia. Na škole pracuje školní poradenské pracoviště pedagogičtí pracovníci se podle zpracovaného plánu práce věnují dětem se zdravotním znevýhodněním a postižením. V rámci volby povolání organizují pro žáky 8. a 9. ročníku exkurze do výrobních podniků a firem ve Frýdlantě nad Ostravicí a jeho okolí. Poskytují informace rodičům žáků 9. ročníku o možnostech studia na středních školách. V součinnosti s třídními učiteli řeší vyskytující se negativní jevy, 30

31 spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku-Místku, Městským úřadem ve Frýdlantě n. O., Střediskem výchovné péče ve Frýdku-Místku. Svolávají výchovné komise, jednají s rodiči, zabývají se a řeší podněty ze schránky důvěry. Zajišťují logopedickou péči dětem s vadami řeči. Vyučující průběžně zařazovali do vyučovacího procesu nové a netradiční formy práce, využívali moderní didaktickou techniku výukové programy pro jednotlivé předměty, dataprojektory, interaktivní tabule s hlasovacím zařízením. V oblasti vlastenecké výchovy bylo hlavním cílem pěstovat u žáků kladný vztah ke spoluobčanům jiných národností, pěstovat národnostní, náboženskou a rasovou toleranci, vysvětlovat výhody a nevýhody členství České republiky v Evropské unii a NATO. Tyto cíle byly plněny v rámci výuky společensko-vědních předmětů na 1. i 2. stupni. U žáků jsme vytvářeli správné návyky společenského chování, jednání a vystupování v každodenním životě, pěstovali jsme u nich ohleduplnost k lidem a přírodě, k hendikepovaným spolužákům a k lidem nemocným a k lidem odkázaným na pomoc druhých. Spolupracovali jsme s Dětským domovem v Čeladné. Žáci 8. A třídy připravili program k Vánocům pro své mladší spolužáky a secvičili i krátký program ke Dni matek pro spoluobčany žijící v Domově pro seniory ve Frýdlantě n. O. Vyučující vedli žáky k estetizaci tříd a prostor obou pracovišť, k péči o květinovou výzdobu školy. Využívali nástěnky a prostory školy k prezentaci prací žáků, zajistili účast žáků na výtvarných soutěžích. V oblasti zdravotní a tělesné výchovy jsme zajistili základní plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku a předplavecký a poplavecký výcvik všechny na 11. ZŠ ve Frýdku-Místku. Žáci 7. ročníku se zúčastnili pobytového lyžařského a snowboardového výcviku. Vyučující v rámci tělesné výchovy a sportovních zájmových útvarů soustavně připravovali žáky na sportovní soutěže, některé soutěže sami organizovali přespolní běh, atletický trojbor pro žáky 1. stupně, halovou kopanou a soutěž ve skoku vysokém. Před vánočními prázdninami jsme pro naše žáky uspořádali turnaj ve vybíjené. Do výuky byly průběžně zařazovány projekty a různé výukové programy Zdravé zuby a Dentální alarm pro žáky 1. st. V rámci enviromentální výchovy jsme spolupracovali se společností VITA programy Invazní druhy, Kapička jara, Kouzla s přírodou, Tonda obal, výroba ručního papíru. Správa lesů připravila projekt Lesní pedagogika. Ve spolupráci s poradnou pro ženy a dívky ve Frýdku-Místku byla zorganizována řada besed o dospívání, těhotenství, porodu, antikoncepci a vztazích. Hasičský záchranný sbor zajistil preventivní výukové programy požární ochrany a bezplatně nám poskytl DVD a publikaci Co dělat v krizových situacích. Vyučující českého jazyka a matematiky se intenzivně věnovali přípravě k přijímacím zkouškám. Vzrůstá však počet středních škol, kde se klasické přijímací zkoušky nekonají, žáci jsou přijímáni na základě studijních výsledků a výstupního hodnocení. 31

32 Zápis do prvních tříd na téma kočičí svět únor

33 Po stopách J. A. Komenského do Anglie červen 2009 V rámci vzdělávání proběhla řada besed, přednášek, výstav, exkurzí a výukových programů: - knihovnické lekce pro žáky 1. a 2. stupně pořádané Městskou knihovnou ve Frýdlantě nad Ostravicí, - beseda s ilustrátorem a malířem Adolfem Dudkem pro žáky 1. stupně, - besedy s dentální hygieničkou k výukovému program Péče o zubní zdraví - muzejní lekce organizované Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku (Adventní a vánoční bytosti, Vánoce dříve a dnes, Pověsti z kraje pod Lysou horou, Velikonoce), - besedy s myslivci, hasiči i s policisty, - besedy s kronikářem města Frýdlant nad Ostravicí, - exkurze v rámci volby povolání do výrobních podniků a středních škol (Ferrcomp, dílny střední školy strojní a dopravní, střední škola zemědělská a lesnická, střední škola oděvní, Chemické laboratoře Paskov), - exkurze do Biokavárny zdravá výživa, - exkurze na Úřad práce ve Frýdku-Místku, - exkurze na Vodní dílo Šance a Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, - exkurze na Záchrannou službu ve Frýdlant n. O., 33

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více