Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

2 O B S A H I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce V. Výsledky vzdělávání žáků VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. XIII. XIV. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XV. Závěr

3 I. Základní údaje o škole Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 okres Frýdek Místek je příspěvkovou organizací na základě zřizovací listiny vydané zřizovatelem Městem Frýdlant nad Ostravicí dne , usnesením č. 31 a zařazena do sítě škol MŠMT pod č.j.: /02-21 s účinností od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy svým rozhodnutím ze dne zapsalo do školského rejstříku základní škole jako obor vzdělání rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola. Stávající obor vzdělání C/001 Základní škola se označuje jako obor dobíhající. Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve věci změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení rozhodl ve správním řízení o stanovení počtu žáků v jednotlivých oborech vzdělání pro obor Základní škola C/01 nejvyšší povolený počet žáků 560. Identifikátor zařízení: ová adresa: Vedení školy: ředitel školy do Mgr. Alena Kovalová od Mgr. Petr Novotný zástupkyně ředitele školy Mgr. Anna Matějová Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita 560 žáků IZO: Školní družina kapacita 110 žáků IZO: Školní jídelna výdejna kapacita 470 stravovaných IZO: Naše škola vznikla sloučením se Základní školou Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves 32 okres Frýdek-Místek, která byla ze sítě škol MŠMT jako ředitelství k témuž datu vyřazena a znovu zařazena jako odloučené pracoviště. Zřizovatel Město Frýdlant nad Ostravicí přenechal Základní škole Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 za účelem provozování školy tyto nemovitosti: 1. dům č.p. 420 Frýdlant nad Ostravicí, 2. dům č.p. 32 Nová Ves, 3. pozemky dle Listů vlastnictví. Ředitelství školy se nachází v budově na Komenského ulici, kde jsou umístěny třídy ročníku, školní družina a školní jídelna výdejna. V místě odloučeného pracoviště na Nové Vsi jsou ve třech třídách vyučování žáci ročníku, nachází se zde také školní družina a školní jídelna výdejna. 3

4 Kromě místních dětí školu navštěvují i žáci dojíždějící zejména z Lubna, Pstruží, Metylovic, Malenovic, Janovic, Čeladné, Bašky, Ostravice, Pržna, Lhotky, Kunčic p. O.. Z Dětského domova v Čeladné dojíždí pět žáků 2. stupně. K byla zřízena Školská rada, ve které pracují tři zástupci rodičů, tři pedagogové a tři zástupci obce. V listopadu 2008 proběhly nové volby do Školské rady a ta na svém 1. jednání v dubnu 2009 zvolila jako předsedkyni Mgr. Renatu Tobolovou. Úkolem rady je dohlížet na práci školy a kontrolovat ji. Počty žáků a tříd k počet žáků počet tříd počet dětí v ŠD počet oddělení ŠD Počet strávníků k počet dospělých strávníků počet stravovaných žáků Metodické orgány Ve školním roce 2008/2009 pracovalo na škole šest metodických orgánů metodické sdružení 1. stupně, školní družiny a čtyři předmětové komise českého jazyka, matematiky a fyziky, dějepisu a cizích jazyků. Hlavní náplní jejich práce bylo vytváření tématických plánů rozvržení učiva v jednotlivých předmětech a průběžné hodnocení vlastního školního vzdělávacího programu, podle kterého byli žáci vyučování v a ročníku. Vyučující připravovali a organizačně zajišťovali různé soutěže nejen pro žáky naší školy, ale i v rámci frýdlantského obvodu a celého okresu. Úspěšně rozvíjeli spolupráci s mateřskými a základními školami v blízkém okolí. Významnou částí jejich činnosti byla vzájemná metodická pomoc, péče o talentované žáky, zdravotně znevýhodněné žáky i žáky dlouhodobě nemocné a propagace práce školy na veřejnosti Pokračovala velmi dobrá spolupráce se Střediskem volného času Klíč, Beskydskou šachovou školou a Asociací školních sportovních klubů ve Frýdku-Místku. Souvislou pedagogickou praxi vykonávala ve školní družině studentka Střední pedagogické školy v Krnově. 4

5 5

6 Počty žáků Složení tříd na 1. stupni ve školním roce 2008/2009 k chlapci dívky I. A I. B I. NV II. A II. B II. NV III. A III. B III. NV IV. A IV. B IV. NV V. V. NV Třídy 6

7 Počty žáků Složení tříd na 2. stupni ve školním roce 2008/2009 k chlapci dívky VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B VIII. C IX. A IX. B IX. C Třídy 7

8 II. Přehled oborů vzdělání Ve školním roce 2008/2009 bylo 265 žáků ročníku na 1. stupni a roč. na 2. stupni vyučováno podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j.: 16847/96-2 s dílčími úpravami a doplňky schválenými MŠMT dne pod č.j.: 25018/ Podle učebního plánu č.j.: 16333/ pro rozšířené vyučování jazyků bylo vyučováno v jedné třídě 8. ročníku. 199 žáků a ročníku bylo vyučováno podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola zdravého těla a rozumu č.j.: 236/2007 ze dne V 1. a 2. ročníku byly zařazeny volitelné předměty angličtina a sportovní hry, v 6. ročníku komunikační výchova a pohybové hry jako doplňující vzdělávací obory a v 7. roč. volitelné předměty sportovní hry, němčina a přírodovědná praktika. Ve všech předmětech jsou ve větší míře zařazovány projekty, skupinová práce žáků, prvky hodnocení a sebehodnocení, což směřuje k naplňování klíčových kompetencí. Výuka probíhala bez větších problémů. V 1. ročníku byla jedna žákyně vzdělávána na základě individuálního vzdělávacího plánu podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, č.j. 313/2008 ze dne Na 1. stupni bylo vyučováno 230 dětí, z toho 105 dívek a 125 chlapců, na 2. stupni 234 žáků, z toho 113 dívek a 121 chlapců. Žáci v 7. až 9. ročníku byli vyučováni povinně volitelným předmětům v rozsahu dvou hodin týdně, vyučovali se komunikační výchově, konverzaci v anglickém a německém jazyce, sportovním hrám, přírodovědným praktikům a informatice. Komunikační výchova byla zařazena i v 5. ročníku. Předmět volba povolání byl zaveden dle Metodického pokynu k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, č.j.: 19485/ Předmět volba povolání se vyučuje v rámci občanské výchovy podle plánu v ročníku. Pro ročníky se vzdělávacím programem ŠVP je výuka volby povolání zařazena do výuky 8. a 9. ročníku jako součást vzdělávacího oboru Člověk a svět práce pracovní činnosti. Do celoročních plánů třídních učitelů a tématických plánů rozvržení učiva předmětů na 1. stupni a předmětů zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, občanská výchova a rodinná výchova na 2. stupni bylo zařazeno učivo Ochrana člověka za mimořádných událostí na základě Pokynů MŠMT č.j.: 12050/03-22 a č.j.: 13586/03-22 ze dne III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Chod školy zajišťovalo 36 pedagogických pracovníků, z toho 31 učitelů, 1 asistent pedagoga a čtyři vychovatelky školní družiny, dále pět pracovnic školní jídelny výdejny a devět správních zaměstnanců. Na škole pracovalo školní poradenské pracoviště ve složení školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Na mateřské dovolené byla jedna pracovnice, na rodičovské dovolené rovněž jedna. Nově nastoupili dva pedagogičtí 8

9 pracovníci, v závěru školního roku jsme se rozloučili s pěti zaměstnanci. K odstoupila z funkce ředitelka školy, v době byla vedením školy pověřena statutární zástupkyně. Nový ředitel byl jmenován radou města Frýdlant n. O. na základě výsledku konkurzního řízení od Věkové složení pedagogických pracovníků věk počet zaměstnanců Do 30 let nad 55 let 5 Průměrný věk pedagogických pracovníků je 42,03 let. Odbornost výuky Na 1. stupni splňuje dvanáct třídních učitelů podmínky odborné a pedagogické způsobilosti dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Osmnáct vyučujících 2. stupně má odpovídající magisterské vysokoškolské vzdělání, jedna paní učitelka měla bakalářské vzdělání s odpovídající pedagogickou způsobilostí. Asistentka pedagoga rovněž splňovala podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výkon své činnosti.ve školní družině pracovaly čtyři vychovatelky s odpovídajícím vzděláním. Pedagogičtí pracovníci 1.stupeň číslo Kvalifikace úvazek praxe let způsobilost 1. VŠ 1, st. 2. VŠ 1, st., Nj 3. VŠ 0,73 13 speciální pedagogika 4. VŠ 1, st. 5. VŠ 1, st. 6. VŠ 1, st. 7. VŠ 1, st. 9

10 8. VŠ 1, st. 9. VŠ 1, st. 10. VŠ 1, st. 11. VŠ 1, st. 12. VŠ 1, st. 13. SŠ asistent pedagoga 2.stupeň číslo kvalifikace úvazek praxe let způsobilost 14. NU VŠ 1,00 9 F, Pč 15. TU VŠ Z, Tv 16. TU VŠ 1,00 8 VŠB, DPS 17. NU VŠ 1,00 36 Čj, Aj 18. TU VS 1,00 30 Př, Zzv 19. ŘŠ VŠ 1,00 36 Př, Ch 20.TU VŠ 1,00 3 Čj, Ov 21. NU VŠ 0,82 2 Vv 22. TU VŠ 1,00 38 Čj, D 23. ZŘŠ VŠ 1,00 14 M, F 24. NU VŠ 1,00 7 Nj, D 25. TU VŠ 1,00 18 Čj, Hv 26. TU VŠ 1,00 30 M, F 27. NU VŠ 1,00 1 Př, Z 28. NU VŠ 0, st., Aj 29. TU VŠ 1,00 7 Čj, D 30. VP VŠ 1,00 13 Tv, Ov 31. TU VŠ 1,00 14 M, F 32. TU VŠ 1,00 8 M, F, Inf. Školní družina číslo kvalifikace úvazek praxe let způsobilost 33. SŠ 10 vychovatelství 34. VŠ 7 vychovatelství 10

11 35. SŠ 5 vychovatelství 36. SŠ 1,00 19 vychovatelství 11

12 Věkové složení pedagogických zaměstnanců do 30 let nad 55 let

13 Nepedagogičtí pracovníci Správní zaměstnanci číslo funkce úvazek 37. účetní 1, uklízečka 0, uklízečka 1, uklízečka 1, školnice 1, školnice odloučeného pracoviště 1, administrativní pracovnice 1, uklízečka 1, uklízečka 1,00 Školní jídelna číslo funkce úvazek 46. vedoucí školní jídelny - výdejny 0, pracovnice školní jídelny - výdejny 0, pracovnice školní jídelny - výdejny 0, pracovnice školní jídelny - výdejny 0, pracovnice školní jídelny - výdejny 0,375 Ve školní jídelně výdejně se na obou pracovištích školy stravovalo 336 dětí a 44 dospělých. Stravování umožňujeme i studentům soukromého gymnázia BMA Frýdlant n. O. Vedoucí školní jídelny - výdejny zajišťovala dětem mléčné svačinky. Od jsou obědy do školní jídelny výdejny na Komenského ulici i na Novou Ves převáženy ze školní restaurace Eurest, která obědy připravuje v prostorách ZŠ TGM Frýdlant n. O. Firma Eurest zajišťuje rovněž na obě pracoviště převoz obědů. Firma nabízí možnost výběru ze tří jídel, z provozních důvodů je v našich jídelnách výdejnách vydáván pouze jeden druh jídla. Výběr zajišťuje vedoucí školní jídelny výdejny s přihlédnutím k dodržení spotřebních košů, zajištění pestrosti stravy. Ke kvalitě i skladbě stravy byly ze strany zákonných zástupců žáků vzneseny připomínky, které vedení školy opakovaně projednávalo s poskytovatelem služeb v oblasti stravování. Po uvedených jednáních došlo ke zlepšení kvality i skladby obědů. 13

14 IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce Ve školním roce 2008/2009 ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 60 žáků 9. ročníku a dva žáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku. V přijímacím řízení na střední školy bylo přijato všech 62 žáků. Na studijní obory ukončené maturitní zkouškou bylo přijato 43 žáků a na studijní obory ukončené výučním listem bylo přijato 19 žáků. Přehled oborů STUDIJNÍ OBORY UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU POČET PŘIJATÝCH ŽÁKŮ Obchodní akademie 1 Přírodovědné lyceum 1 Elektrotechnika 3 Sociální péče 2 Gymnázium 6 Gymnázium - živé jazyky 3 Strojírenství 1 Ekonomické lyceum 1 Zdravotnický asistent 1 Provoz a ekonomika dopravy 1 Gastronomie 1 Informační technologie 2 Propagační výtvarnictví 1 Obchodně podnikatelská činnost 1 Ekonomika a podnikání 3 Dopravní prostředky 1 Technická zařízení budov 1 Obalová technika a počítačová grafika 3 Veřejnoprávní činnost 1 Požární ochrana 1 Agropodnikání chov koní 1 Mechanizace a služby 1 Podnikání v euroregionu a cestovním ruchu 2 Podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství 2 14

15 Informatika v ekonomice 2 STUDIJNÍ OBORY UKONČENÉ VÝUČNÍM LISTEM POČET PŘIJATÝCH ŽÁKŮ Kuchař číšník 4 Zahradník 3 Strojní mechanik 1 Elektrikář silnoproud 1 Instalatér 1 Stavebnictví 1 Truhlář 3 Cukrář 4 Mechanik seřizovač 1 Na víceletá gymnázia u přijímacího řízení uspělo pět žáků sedmého ročníku, všichni se rozhodli pokračovat v příštím roce ve studiu na šestiletém gymnázium ve Frýdlantě n. O. a šestiletém gymnáziu P. Bezruče ve Frýdku-Místku. Do 1. ročníku bylo pro školní rok 2009/2010 na obou pracovištích školy zapsáno 48 dětí; na ul. Komenského 39 dětí a na Nové Vsi 9 dětí. Rodičům pěti z nich bylo k vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky. V. Výsledky vzdělávání žáků Z celkového počtu 461 žáků školy k prospělo 452 žáků, neprospělo 9 žáků. Jedna žákyně bude opakovat ročník bez konání opravných zkoušek z důvodu vyššího počtu nedostatečných. Osm žáků konalo opravné zkoušky, z nich jedna žákyně přešla na základní školu praktickou, pět žáků u opravných zkoušek uspělo, a postoupilo do vyššího ročníku. Dva žáci u opravných zkoušek neuspěli. 15

16 Přehled o počtech žáků a prospěchu 1. stupeň 1. pololetí třída poč. žáků průměr 1,00 prosp.s vyzn. prospělo neprosp. průměr třídy I. A ,051 I. B ,00 I. NV ,00 II. A ,030 II. B ,044 II. NV ,153 III. A ,316 III. B ,044 III. NV ,216 IV. A ,228 IV. B ,185 IV. NV ,535 V ,255 V. NV , stupeň - 2. pololetí třída poč. žáků průměr 1,00 prosp.s vyzn. prospělo neprosp. průměr třídy I. A ,081 I. B ,00 I. NV ,075 II. A ,060 II. B ,066 II. NV ,083 III. A ,309 III. B ,125 III. NV ,261 IV. A ,281 IV. B ,290 16

17 IV. NV ,394 V ,285 V. NV ,400 17

18 Třídy Srovnání průměrného prospěchu tříd na 1. stupni ve školním roce 2008/ pololetí 2. pololetí V. NV V. IV. NV 1,285 1,255 1,400 1,411 1,394 1,535 IV. B 1,185 1,290 IV. A III. NV III. B III. A II. NV 1,281 1,228 1,261 1,216 1,125 1,044 1,309 1,316 1,083 1,153 II. B II. A I. NV I. B I. A 1,066 1,044 1,060 1,030 1,075 1,000 1,000 1,000 1,081 1,051 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 Průměrný prospěch 18

19 2. stupeň 1. pololetí třída počet žáků průměr 1,00 prosp.s vyznam. prospělo neprosp. průměr třídy VI. A ,313 VI. B ,897 VII. A ,469 VII. B ,854 VIII. A ,654 VIII. B ,234 VIII. C ,289 IX. A ,931 IX. B ,207 IX. C , stupeň 2. pololetí třída počet žáků průměr 1,00 prosp.s vyznam. prospělo neprosp. průměr třídy VI. A ,403 VI. B ,824 VII. A ,579 VII. B ,857 VIII. A ,639 VIII. B ,150 VIII. C ,018 IX. A ,822 IX. B ,089 IX. C ,860 19

20 20

21 Třídy Srovnání průměrného prospěchu tříd na 2. stupni ve školním roce 2008/ pololetí 2. pololetí IX. C 1,860 1,819 IX. B 2,089 2,207 IX. A 1,822 1,931 VIII. C VIII. B 2,018 2,150 2,234 2,289 VIII. A 1,639 1,654 VII. B 1,857 1,854 VII. A 1,579 1,469 VI. B 1,824 1,897 VI. A 1,403 1,313 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 Průměrný prospěch 21

22 Průměrný prospěch I. pololetí II. pololetí školní rok 1. st. 1,18 1,19 1,18 2. st. 1,87 1,82 1,84 1. a 2. st. 1,52 1,50 1,51 Výchovná opatření období pochvaly NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. I. pololetí 1. stupeň stupeň II. pololetí 1.stupeň stupeň Celkem za školní rok Pochvaly žáci obdrželi za práci v třídní a školní žákovské samosprávě, za účast a umístění v soutěžích, za vzornou reprezentaci školy a města, sběrovou činnost, výborný prospěch a chování, aktivitu a svědomitou přípravu na vyučování, příkladnou školní docházku. Opatření k posílení kázně byla udělena za opakované porušování školního řádu, zejména za nevhodné chování k vyučujícím i spolužákům, časté zapomínání školních potřeb, učebnic a žákovské knížky, pozdní příchody do vyučování, neukázněné chování ve vyučovacích hodinách a o přestávkách, podvádění, krádeže, lhaní, neomluvenou absenci, neplnění zadaných úkolů, špatnou pracovní morálku, ubližování spolužákům a kouření v areálu školy. Školní docházka období omluv. hodiny průměr/žák neoml. hodiny průměr/žák I. pololetí - 1.stupeň , stupeň ,8 38 0,16 II. pololetí - 1.stupeň , stupeň , ,22 celkem za školní rok , ,19 22

23 19, ,5 Průměrný počet hodin na 1 žáka 28,7 28,3 28, ,5 37,2 38,4 35,8 37,3 44,5 41,9 42,4 40,9 49,6 48,9 47,6 53,5 54,5 59,5 59,9 58,7 63,3 68,3 66,9 71,7 Srovnání průměrného počtu zameškaných hodin na 1. stupni ve školním roce 2008/ pololetí 2. pololetí I. A I. B I. NV II. A II. B II. NV III. A III. B III. NV IV. A IV. B IV. NV V. V. NV Třídy 23

24 37,3 38, ,5 Průměrný počet hodin na 1 žáka 52,9 52,4 52,8 61,9 58,1 62,8 64,7 63,5 75,7 74,2 77, ,8 108,2 109,9 120,6 Srovnání průměrného počtu zameškaných hodin na 2. stupni ve školním roce 2008/ pololetí 2. pololetí VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B VIII. C IX. A IX. B IX. C Třídy 24

25 VI. Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence negativních jevů škola postupovala podle vlastního minimálního preventivního programu, který byl zaměřen zejména na volnočasové aktivity dětí, zapojení do soutěží, řešení negativních jevů ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků a prevenci jejich výskytu. Protidrogové výchovně vzdělávací působení poskytuje žákům základní informace o drogách, je zaměřeno na rozvoj dovednosti, které vedou k samostatnému odpovědnému rozhodování, odmítání drog a posilování sebedůvěry. V rámci prevence kriminality byly uskutečněny besedy s policistou na 1. stupni, na 2. stupni s tématikou vztahy a zdravý životní styl. Vyskytující se negativní jevy byly řešeny okamžitě s žáky a jejich zákonnými zástupci. Uskutečnily se pohovory s jednotlivci i s kolektivy tříd, proběhla jednání výchovných komisí; některá i za přítomnosti kurátorky pro děti a mládež Odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. Nejčastěji byly řešeny problémy nevhodného chování ke spolužákům a vyučujícím, nedostatečný prospěch, lhaní, kouření v areálu školy, závažné opakované porušování školního řádu a pravidel společenského chování. Závažnější výchovné problémy byly řešeny ve spolupráci se Střediskem výchovné péče ve Frýdku-Místku a Policií ČR. Pedagogičtí pracovníci se věnovali žákům i ve svém volném čase. Zorganizovali pro ně řadu víkendových turistických akcí, dvou i vícedenní pobyty a adaptační pobyty na KAMu v Malenovicích. Tyto pobyty přispívají k vzájemnému poznávání a upevňování vztahů v třídních kolektivech. V rámci volnočasnových aktivit bylo dětem ve školní družině umožněno pracovat v řadě kroužků (keramika, počítače, dovedené ruce, flétna, relaxační, sportovní, výtvarný, hudebně pohybový, národopisný). Některé kroužky jsou vedeny pedagogickými pracovníky. Středisko volného času Klíč a Beskydská šachová škola ve Frýdku-Místku pokračovalo ve vedení šachových kroužků. Externí pracovníci se věnovali dětem se zájmem o turistiku, folklór Lašánek, rybaření, požární ochranu a výuku náboženství. 25

26 Adaptační kurz tříd 7. A a 8. C KAM Malenovice říjen 2008 Mikulášské představení třídy 8. A O čertech prosinec

27 Zájmové útvary 1. stupeň název kroužku počet žáků Lašánek 23 Šachový 12 Anglický jazyk 16 Rybářský 15 Sportovní 15 Přírodovědný 8 Logik 11 Relaxační 11 Orientační běh 19 Výtvarný 9 Celkem stupeň název kroužku počet žáků Šachový kroužek 1 Míčové hry 15 Volejbal 9 Matematický 16 Matematické cvičení 10 Německý jazyk 12 Literárně dramatický 11 Ruční práce a vaření 11 Lašánek 5 Celkem 90 K prevenci sociálně patologických jevů svou činností významně přispěla i školní žákovská samospráva, která v roce 2008/2009 vyhlásila na 2. stupni 14 soutěží - např. petanque, bowling, minigolf, stolní tenis nebo vybíjená. Kromě sportovních soutěží zástupci tříd soutěžili v kris-krosu, nově proběhla soutěž ve zpěvu, do které se mohly zapojit celé třídní kolektivy. Pro oba stupně byly organizovány dvě sběrové akce starého papíru. Proběhl rovněž sběr mincí padesátníků, část vybrané finanční hotovosti byla odeslána k zakoupení očkovací vakcíny proti tuberkulóze sedmi dětem v rozvojových zemích, zbytek putoval na konto Adventních koncertů České televize. 27

28 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků byly stanoveny tyto priority v oblasti vzdělávání : - koordinace školního vzdělávacího programu, - školský management, - podpora jazykové vybavenosti pedagogických pracovníků, - podpora vzdělávání školního speciálního pedagoga, - podpora vzdělávacích akcí na plnění ŠVP (klíčové kompetence, průřezová témata, evaluace, autoevaluace), - podpora počítačových dovedností a zavádění PC do vyučování, - orientace na environmentální výchovu, výchovné poradenství, prevenci kriminality a protidrogovou prevenci, - prohlubování odbornosti v dané specializaci. Vzdělávací akce si pedagogičtí pracovníci vybírali podle zájmu, ale především podle výše finančních prostředků přidělených škole a naléhavosti potřeb školy. Většinu akcí organizovalo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín a jejich odloučená pracoviště Frýdek-Místek a Ostrava. Ke vzdělávání pracovníků školy slouží odborná literatura ze školních knihoven. Stále častěji je využíván internet, který mají vyučující k dispozici ve svých kabinetech a sborovnách. Využívají také odborné časopisy: Český jazyk a literatura, Školní sport, Tělesná výchova a sport mládeže, Komenský, Moderní vyučování, Rodina a škola, Biologie-chemie-zeměpis, Geografické rozhledy, Cizí jazyky, Učitelské noviny, Informatorium. Z učitelské knihovny je často využíván RAAdce učitele a Kafomet. K řídící práci vedení školy napomáhají také Řízení ve školství, Věstník MŠMT, Týdeník školství. Aktuální informace získáváme přímo z webových stránek MŠMT a veřejných i neveřejných stránek Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Moravskoslezského kraje. 28

29 Přehled DVPP 1. stupeň ZŠ č. PP odbornost CJ ped.psych. MPP ŠVP jiné Celkem stupeň ZŠ č. PP odbornost CJ ped.psych. MPP ŠVP jiné

30 32. celkem Školní družina číslo odbornost CJ ped.psych. MPP ŠVP jiné celkem 3 DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků CJ cizí jazyky MPP minimální preventivní program ŠVP školní vzdělávací program Jeden pedagogický pracovník zahájil ve školním roce 2008 /2009 specializační studium pro koordinátory IC technologií. VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Stálým úkolem všech pedagogických pracovníků bylo vedení žáků k zodpovědné, pečlivé a kvalitní práci ve škole a při domácí přípravě. Z výsledků testování žáků společnosti SCIO v minulých letech vyplynul pro všechny úkol věnovat zvýšenou pozornost čtenářské gramotnosti žáků nácviku čtení, čtení s porozuměním, úrovni psaného projevu, práci s textem a rozvoji komunikačních dovedností žáků. K tomu slouží zavedení předmětu komunikační výchova v 5. ročníku a na 2. stupni v 6., 7. a 8. ročníku. Individuální péče byla vyučujícími věnována žákům dlouhodobě nemocným, prospěchově slabším, žákům zdravotně znevýhodněným a zdravotně postiženým. Podle individuálního vzdělávacího plánu pracovalo celkem 18 žáků. Zdravotně znevýhodněným žákům poskytovali péči na doporučení Speciálního pedagogického centra v Ostravě, Speciálního pedagogického centra ve Frýdku-Místku a Pedagogické-psychologické poradny ve Frýdku- Místku všichni vyučující formou úlev a dvě vyučující vedly hodiny speciální pedagogické péče. Vyučující ve větší míře využívají sebehodnocení práce žáků, společně s žáky vytvářejí žákovská portfolia. Na škole pracuje školní poradenské pracoviště pedagogičtí pracovníci se podle zpracovaného plánu práce věnují dětem se zdravotním znevýhodněním a postižením. V rámci volby povolání organizují pro žáky 8. a 9. ročníku exkurze do výrobních podniků a firem ve Frýdlantě nad Ostravicí a jeho okolí. Poskytují informace rodičům žáků 9. ročníku o možnostech studia na středních školách. V součinnosti s třídními učiteli řeší vyskytující se negativní jevy, 30

31 spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku-Místku, Městským úřadem ve Frýdlantě n. O., Střediskem výchovné péče ve Frýdku-Místku. Svolávají výchovné komise, jednají s rodiči, zabývají se a řeší podněty ze schránky důvěry. Zajišťují logopedickou péči dětem s vadami řeči. Vyučující průběžně zařazovali do vyučovacího procesu nové a netradiční formy práce, využívali moderní didaktickou techniku výukové programy pro jednotlivé předměty, dataprojektory, interaktivní tabule s hlasovacím zařízením. V oblasti vlastenecké výchovy bylo hlavním cílem pěstovat u žáků kladný vztah ke spoluobčanům jiných národností, pěstovat národnostní, náboženskou a rasovou toleranci, vysvětlovat výhody a nevýhody členství České republiky v Evropské unii a NATO. Tyto cíle byly plněny v rámci výuky společensko-vědních předmětů na 1. i 2. stupni. U žáků jsme vytvářeli správné návyky společenského chování, jednání a vystupování v každodenním životě, pěstovali jsme u nich ohleduplnost k lidem a přírodě, k hendikepovaným spolužákům a k lidem nemocným a k lidem odkázaným na pomoc druhých. Spolupracovali jsme s Dětským domovem v Čeladné. Žáci 8. A třídy připravili program k Vánocům pro své mladší spolužáky a secvičili i krátký program ke Dni matek pro spoluobčany žijící v Domově pro seniory ve Frýdlantě n. O. Vyučující vedli žáky k estetizaci tříd a prostor obou pracovišť, k péči o květinovou výzdobu školy. Využívali nástěnky a prostory školy k prezentaci prací žáků, zajistili účast žáků na výtvarných soutěžích. V oblasti zdravotní a tělesné výchovy jsme zajistili základní plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku a předplavecký a poplavecký výcvik všechny na 11. ZŠ ve Frýdku-Místku. Žáci 7. ročníku se zúčastnili pobytového lyžařského a snowboardového výcviku. Vyučující v rámci tělesné výchovy a sportovních zájmových útvarů soustavně připravovali žáky na sportovní soutěže, některé soutěže sami organizovali přespolní běh, atletický trojbor pro žáky 1. stupně, halovou kopanou a soutěž ve skoku vysokém. Před vánočními prázdninami jsme pro naše žáky uspořádali turnaj ve vybíjené. Do výuky byly průběžně zařazovány projekty a různé výukové programy Zdravé zuby a Dentální alarm pro žáky 1. st. V rámci enviromentální výchovy jsme spolupracovali se společností VITA programy Invazní druhy, Kapička jara, Kouzla s přírodou, Tonda obal, výroba ručního papíru. Správa lesů připravila projekt Lesní pedagogika. Ve spolupráci s poradnou pro ženy a dívky ve Frýdku-Místku byla zorganizována řada besed o dospívání, těhotenství, porodu, antikoncepci a vztazích. Hasičský záchranný sbor zajistil preventivní výukové programy požární ochrany a bezplatně nám poskytl DVD a publikaci Co dělat v krizových situacích. Vyučující českého jazyka a matematiky se intenzivně věnovali přípravě k přijímacím zkouškám. Vzrůstá však počet středních škol, kde se klasické přijímací zkoušky nekonají, žáci jsou přijímáni na základě studijních výsledků a výstupního hodnocení. 31

32 Zápis do prvních tříd na téma kočičí svět únor

33 Po stopách J. A. Komenského do Anglie červen 2009 V rámci vzdělávání proběhla řada besed, přednášek, výstav, exkurzí a výukových programů: - knihovnické lekce pro žáky 1. a 2. stupně pořádané Městskou knihovnou ve Frýdlantě nad Ostravicí, - beseda s ilustrátorem a malířem Adolfem Dudkem pro žáky 1. stupně, - besedy s dentální hygieničkou k výukovému program Péče o zubní zdraví - muzejní lekce organizované Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku (Adventní a vánoční bytosti, Vánoce dříve a dnes, Pověsti z kraje pod Lysou horou, Velikonoce), - besedy s myslivci, hasiči i s policisty, - besedy s kronikářem města Frýdlant nad Ostravicí, - exkurze v rámci volby povolání do výrobních podniků a středních škol (Ferrcomp, dílny střední školy strojní a dopravní, střední škola zemědělská a lesnická, střední škola oděvní, Chemické laboratoře Paskov), - exkurze do Biokavárny zdravá výživa, - exkurze na Úřad práce ve Frýdku-Místku, - exkurze na Vodní dílo Šance a Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, - exkurze na Záchrannou službu ve Frýdlant n. O., 33

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více