Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

2 O B S A H I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce V. Výsledky vzdělávání žáků VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. XIII. XIV. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XV. Závěr

3 I. Základní údaje o škole Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 okres Frýdek Místek je příspěvkovou organizací na základě zřizovací listiny vydané zřizovatelem Městem Frýdlant nad Ostravicí dne , usnesením č. 31 a zařazena do sítě škol MŠMT pod č.j.: /02-21 s účinností od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy svým rozhodnutím ze dne zapsalo do školského rejstříku základní škole jako obor vzdělání rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola. Stávající obor vzdělání C/001 Základní škola se označuje jako obor dobíhající. Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve věci změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení rozhodl ve správním řízení o stanovení počtu žáků v jednotlivých oborech vzdělání pro obor Základní škola C/01 nejvyšší povolený počet žáků 560. Identifikátor zařízení: ová adresa: Vedení školy: ředitel školy do Mgr. Alena Kovalová od Mgr. Petr Novotný zástupkyně ředitele školy Mgr. Anna Matějová Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita 560 žáků IZO: Školní družina kapacita 110 žáků IZO: Školní jídelna výdejna kapacita 470 stravovaných IZO: Naše škola vznikla sloučením se Základní školou Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves 32 okres Frýdek-Místek, která byla ze sítě škol MŠMT jako ředitelství k témuž datu vyřazena a znovu zařazena jako odloučené pracoviště. Zřizovatel Město Frýdlant nad Ostravicí přenechal Základní škole Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 za účelem provozování školy tyto nemovitosti: 1. dům č.p. 420 Frýdlant nad Ostravicí, 2. dům č.p. 32 Nová Ves, 3. pozemky dle Listů vlastnictví. Ředitelství školy se nachází v budově na Komenského ulici, kde jsou umístěny třídy ročníku, školní družina a školní jídelna výdejna. V místě odloučeného pracoviště na Nové Vsi jsou ve třech třídách vyučování žáci ročníku, nachází se zde také školní družina a školní jídelna výdejna. 3

4 Kromě místních dětí školu navštěvují i žáci dojíždějící zejména z Lubna, Pstruží, Metylovic, Malenovic, Janovic, Čeladné, Bašky, Ostravice, Pržna, Lhotky, Kunčic p. O.. Z Dětského domova v Čeladné dojíždí pět žáků 2. stupně. K byla zřízena Školská rada, ve které pracují tři zástupci rodičů, tři pedagogové a tři zástupci obce. V listopadu 2008 proběhly nové volby do Školské rady a ta na svém 1. jednání v dubnu 2009 zvolila jako předsedkyni Mgr. Renatu Tobolovou. Úkolem rady je dohlížet na práci školy a kontrolovat ji. Počty žáků a tříd k počet žáků počet tříd počet dětí v ŠD počet oddělení ŠD Počet strávníků k počet dospělých strávníků počet stravovaných žáků Metodické orgány Ve školním roce 2008/2009 pracovalo na škole šest metodických orgánů metodické sdružení 1. stupně, školní družiny a čtyři předmětové komise českého jazyka, matematiky a fyziky, dějepisu a cizích jazyků. Hlavní náplní jejich práce bylo vytváření tématických plánů rozvržení učiva v jednotlivých předmětech a průběžné hodnocení vlastního školního vzdělávacího programu, podle kterého byli žáci vyučování v a ročníku. Vyučující připravovali a organizačně zajišťovali různé soutěže nejen pro žáky naší školy, ale i v rámci frýdlantského obvodu a celého okresu. Úspěšně rozvíjeli spolupráci s mateřskými a základními školami v blízkém okolí. Významnou částí jejich činnosti byla vzájemná metodická pomoc, péče o talentované žáky, zdravotně znevýhodněné žáky i žáky dlouhodobě nemocné a propagace práce školy na veřejnosti Pokračovala velmi dobrá spolupráce se Střediskem volného času Klíč, Beskydskou šachovou školou a Asociací školních sportovních klubů ve Frýdku-Místku. Souvislou pedagogickou praxi vykonávala ve školní družině studentka Střední pedagogické školy v Krnově. 4

5 5

6 Počty žáků Složení tříd na 1. stupni ve školním roce 2008/2009 k chlapci dívky I. A I. B I. NV II. A II. B II. NV III. A III. B III. NV IV. A IV. B IV. NV V. V. NV Třídy 6

7 Počty žáků Složení tříd na 2. stupni ve školním roce 2008/2009 k chlapci dívky VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B VIII. C IX. A IX. B IX. C Třídy 7

8 II. Přehled oborů vzdělání Ve školním roce 2008/2009 bylo 265 žáků ročníku na 1. stupni a roč. na 2. stupni vyučováno podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j.: 16847/96-2 s dílčími úpravami a doplňky schválenými MŠMT dne pod č.j.: 25018/ Podle učebního plánu č.j.: 16333/ pro rozšířené vyučování jazyků bylo vyučováno v jedné třídě 8. ročníku. 199 žáků a ročníku bylo vyučováno podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola zdravého těla a rozumu č.j.: 236/2007 ze dne V 1. a 2. ročníku byly zařazeny volitelné předměty angličtina a sportovní hry, v 6. ročníku komunikační výchova a pohybové hry jako doplňující vzdělávací obory a v 7. roč. volitelné předměty sportovní hry, němčina a přírodovědná praktika. Ve všech předmětech jsou ve větší míře zařazovány projekty, skupinová práce žáků, prvky hodnocení a sebehodnocení, což směřuje k naplňování klíčových kompetencí. Výuka probíhala bez větších problémů. V 1. ročníku byla jedna žákyně vzdělávána na základě individuálního vzdělávacího plánu podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, č.j. 313/2008 ze dne Na 1. stupni bylo vyučováno 230 dětí, z toho 105 dívek a 125 chlapců, na 2. stupni 234 žáků, z toho 113 dívek a 121 chlapců. Žáci v 7. až 9. ročníku byli vyučováni povinně volitelným předmětům v rozsahu dvou hodin týdně, vyučovali se komunikační výchově, konverzaci v anglickém a německém jazyce, sportovním hrám, přírodovědným praktikům a informatice. Komunikační výchova byla zařazena i v 5. ročníku. Předmět volba povolání byl zaveden dle Metodického pokynu k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, č.j.: 19485/ Předmět volba povolání se vyučuje v rámci občanské výchovy podle plánu v ročníku. Pro ročníky se vzdělávacím programem ŠVP je výuka volby povolání zařazena do výuky 8. a 9. ročníku jako součást vzdělávacího oboru Člověk a svět práce pracovní činnosti. Do celoročních plánů třídních učitelů a tématických plánů rozvržení učiva předmětů na 1. stupni a předmětů zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, občanská výchova a rodinná výchova na 2. stupni bylo zařazeno učivo Ochrana člověka za mimořádných událostí na základě Pokynů MŠMT č.j.: 12050/03-22 a č.j.: 13586/03-22 ze dne III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Chod školy zajišťovalo 36 pedagogických pracovníků, z toho 31 učitelů, 1 asistent pedagoga a čtyři vychovatelky školní družiny, dále pět pracovnic školní jídelny výdejny a devět správních zaměstnanců. Na škole pracovalo školní poradenské pracoviště ve složení školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Na mateřské dovolené byla jedna pracovnice, na rodičovské dovolené rovněž jedna. Nově nastoupili dva pedagogičtí 8

9 pracovníci, v závěru školního roku jsme se rozloučili s pěti zaměstnanci. K odstoupila z funkce ředitelka školy, v době byla vedením školy pověřena statutární zástupkyně. Nový ředitel byl jmenován radou města Frýdlant n. O. na základě výsledku konkurzního řízení od Věkové složení pedagogických pracovníků věk počet zaměstnanců Do 30 let nad 55 let 5 Průměrný věk pedagogických pracovníků je 42,03 let. Odbornost výuky Na 1. stupni splňuje dvanáct třídních učitelů podmínky odborné a pedagogické způsobilosti dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Osmnáct vyučujících 2. stupně má odpovídající magisterské vysokoškolské vzdělání, jedna paní učitelka měla bakalářské vzdělání s odpovídající pedagogickou způsobilostí. Asistentka pedagoga rovněž splňovala podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výkon své činnosti.ve školní družině pracovaly čtyři vychovatelky s odpovídajícím vzděláním. Pedagogičtí pracovníci 1.stupeň číslo Kvalifikace úvazek praxe let způsobilost 1. VŠ 1, st. 2. VŠ 1, st., Nj 3. VŠ 0,73 13 speciální pedagogika 4. VŠ 1, st. 5. VŠ 1, st. 6. VŠ 1, st. 7. VŠ 1, st. 9

10 8. VŠ 1, st. 9. VŠ 1, st. 10. VŠ 1, st. 11. VŠ 1, st. 12. VŠ 1, st. 13. SŠ asistent pedagoga 2.stupeň číslo kvalifikace úvazek praxe let způsobilost 14. NU VŠ 1,00 9 F, Pč 15. TU VŠ Z, Tv 16. TU VŠ 1,00 8 VŠB, DPS 17. NU VŠ 1,00 36 Čj, Aj 18. TU VS 1,00 30 Př, Zzv 19. ŘŠ VŠ 1,00 36 Př, Ch 20.TU VŠ 1,00 3 Čj, Ov 21. NU VŠ 0,82 2 Vv 22. TU VŠ 1,00 38 Čj, D 23. ZŘŠ VŠ 1,00 14 M, F 24. NU VŠ 1,00 7 Nj, D 25. TU VŠ 1,00 18 Čj, Hv 26. TU VŠ 1,00 30 M, F 27. NU VŠ 1,00 1 Př, Z 28. NU VŠ 0, st., Aj 29. TU VŠ 1,00 7 Čj, D 30. VP VŠ 1,00 13 Tv, Ov 31. TU VŠ 1,00 14 M, F 32. TU VŠ 1,00 8 M, F, Inf. Školní družina číslo kvalifikace úvazek praxe let způsobilost 33. SŠ 10 vychovatelství 34. VŠ 7 vychovatelství 10

11 35. SŠ 5 vychovatelství 36. SŠ 1,00 19 vychovatelství 11

12 Věkové složení pedagogických zaměstnanců do 30 let nad 55 let

13 Nepedagogičtí pracovníci Správní zaměstnanci číslo funkce úvazek 37. účetní 1, uklízečka 0, uklízečka 1, uklízečka 1, školnice 1, školnice odloučeného pracoviště 1, administrativní pracovnice 1, uklízečka 1, uklízečka 1,00 Školní jídelna číslo funkce úvazek 46. vedoucí školní jídelny - výdejny 0, pracovnice školní jídelny - výdejny 0, pracovnice školní jídelny - výdejny 0, pracovnice školní jídelny - výdejny 0, pracovnice školní jídelny - výdejny 0,375 Ve školní jídelně výdejně se na obou pracovištích školy stravovalo 336 dětí a 44 dospělých. Stravování umožňujeme i studentům soukromého gymnázia BMA Frýdlant n. O. Vedoucí školní jídelny - výdejny zajišťovala dětem mléčné svačinky. Od jsou obědy do školní jídelny výdejny na Komenského ulici i na Novou Ves převáženy ze školní restaurace Eurest, která obědy připravuje v prostorách ZŠ TGM Frýdlant n. O. Firma Eurest zajišťuje rovněž na obě pracoviště převoz obědů. Firma nabízí možnost výběru ze tří jídel, z provozních důvodů je v našich jídelnách výdejnách vydáván pouze jeden druh jídla. Výběr zajišťuje vedoucí školní jídelny výdejny s přihlédnutím k dodržení spotřebních košů, zajištění pestrosti stravy. Ke kvalitě i skladbě stravy byly ze strany zákonných zástupců žáků vzneseny připomínky, které vedení školy opakovaně projednávalo s poskytovatelem služeb v oblasti stravování. Po uvedených jednáních došlo ke zlepšení kvality i skladby obědů. 13

14 IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce Ve školním roce 2008/2009 ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 60 žáků 9. ročníku a dva žáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku. V přijímacím řízení na střední školy bylo přijato všech 62 žáků. Na studijní obory ukončené maturitní zkouškou bylo přijato 43 žáků a na studijní obory ukončené výučním listem bylo přijato 19 žáků. Přehled oborů STUDIJNÍ OBORY UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU POČET PŘIJATÝCH ŽÁKŮ Obchodní akademie 1 Přírodovědné lyceum 1 Elektrotechnika 3 Sociální péče 2 Gymnázium 6 Gymnázium - živé jazyky 3 Strojírenství 1 Ekonomické lyceum 1 Zdravotnický asistent 1 Provoz a ekonomika dopravy 1 Gastronomie 1 Informační technologie 2 Propagační výtvarnictví 1 Obchodně podnikatelská činnost 1 Ekonomika a podnikání 3 Dopravní prostředky 1 Technická zařízení budov 1 Obalová technika a počítačová grafika 3 Veřejnoprávní činnost 1 Požární ochrana 1 Agropodnikání chov koní 1 Mechanizace a služby 1 Podnikání v euroregionu a cestovním ruchu 2 Podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství 2 14

15 Informatika v ekonomice 2 STUDIJNÍ OBORY UKONČENÉ VÝUČNÍM LISTEM POČET PŘIJATÝCH ŽÁKŮ Kuchař číšník 4 Zahradník 3 Strojní mechanik 1 Elektrikář silnoproud 1 Instalatér 1 Stavebnictví 1 Truhlář 3 Cukrář 4 Mechanik seřizovač 1 Na víceletá gymnázia u přijímacího řízení uspělo pět žáků sedmého ročníku, všichni se rozhodli pokračovat v příštím roce ve studiu na šestiletém gymnázium ve Frýdlantě n. O. a šestiletém gymnáziu P. Bezruče ve Frýdku-Místku. Do 1. ročníku bylo pro školní rok 2009/2010 na obou pracovištích školy zapsáno 48 dětí; na ul. Komenského 39 dětí a na Nové Vsi 9 dětí. Rodičům pěti z nich bylo k vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky. V. Výsledky vzdělávání žáků Z celkového počtu 461 žáků školy k prospělo 452 žáků, neprospělo 9 žáků. Jedna žákyně bude opakovat ročník bez konání opravných zkoušek z důvodu vyššího počtu nedostatečných. Osm žáků konalo opravné zkoušky, z nich jedna žákyně přešla na základní školu praktickou, pět žáků u opravných zkoušek uspělo, a postoupilo do vyššího ročníku. Dva žáci u opravných zkoušek neuspěli. 15

16 Přehled o počtech žáků a prospěchu 1. stupeň 1. pololetí třída poč. žáků průměr 1,00 prosp.s vyzn. prospělo neprosp. průměr třídy I. A ,051 I. B ,00 I. NV ,00 II. A ,030 II. B ,044 II. NV ,153 III. A ,316 III. B ,044 III. NV ,216 IV. A ,228 IV. B ,185 IV. NV ,535 V ,255 V. NV , stupeň - 2. pololetí třída poč. žáků průměr 1,00 prosp.s vyzn. prospělo neprosp. průměr třídy I. A ,081 I. B ,00 I. NV ,075 II. A ,060 II. B ,066 II. NV ,083 III. A ,309 III. B ,125 III. NV ,261 IV. A ,281 IV. B ,290 16

17 IV. NV ,394 V ,285 V. NV ,400 17

18 Třídy Srovnání průměrného prospěchu tříd na 1. stupni ve školním roce 2008/ pololetí 2. pololetí V. NV V. IV. NV 1,285 1,255 1,400 1,411 1,394 1,535 IV. B 1,185 1,290 IV. A III. NV III. B III. A II. NV 1,281 1,228 1,261 1,216 1,125 1,044 1,309 1,316 1,083 1,153 II. B II. A I. NV I. B I. A 1,066 1,044 1,060 1,030 1,075 1,000 1,000 1,000 1,081 1,051 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 Průměrný prospěch 18

19 2. stupeň 1. pololetí třída počet žáků průměr 1,00 prosp.s vyznam. prospělo neprosp. průměr třídy VI. A ,313 VI. B ,897 VII. A ,469 VII. B ,854 VIII. A ,654 VIII. B ,234 VIII. C ,289 IX. A ,931 IX. B ,207 IX. C , stupeň 2. pololetí třída počet žáků průměr 1,00 prosp.s vyznam. prospělo neprosp. průměr třídy VI. A ,403 VI. B ,824 VII. A ,579 VII. B ,857 VIII. A ,639 VIII. B ,150 VIII. C ,018 IX. A ,822 IX. B ,089 IX. C ,860 19

20 20

21 Třídy Srovnání průměrného prospěchu tříd na 2. stupni ve školním roce 2008/ pololetí 2. pololetí IX. C 1,860 1,819 IX. B 2,089 2,207 IX. A 1,822 1,931 VIII. C VIII. B 2,018 2,150 2,234 2,289 VIII. A 1,639 1,654 VII. B 1,857 1,854 VII. A 1,579 1,469 VI. B 1,824 1,897 VI. A 1,403 1,313 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 Průměrný prospěch 21

22 Průměrný prospěch I. pololetí II. pololetí školní rok 1. st. 1,18 1,19 1,18 2. st. 1,87 1,82 1,84 1. a 2. st. 1,52 1,50 1,51 Výchovná opatření období pochvaly NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. I. pololetí 1. stupeň stupeň II. pololetí 1.stupeň stupeň Celkem za školní rok Pochvaly žáci obdrželi za práci v třídní a školní žákovské samosprávě, za účast a umístění v soutěžích, za vzornou reprezentaci školy a města, sběrovou činnost, výborný prospěch a chování, aktivitu a svědomitou přípravu na vyučování, příkladnou školní docházku. Opatření k posílení kázně byla udělena za opakované porušování školního řádu, zejména za nevhodné chování k vyučujícím i spolužákům, časté zapomínání školních potřeb, učebnic a žákovské knížky, pozdní příchody do vyučování, neukázněné chování ve vyučovacích hodinách a o přestávkách, podvádění, krádeže, lhaní, neomluvenou absenci, neplnění zadaných úkolů, špatnou pracovní morálku, ubližování spolužákům a kouření v areálu školy. Školní docházka období omluv. hodiny průměr/žák neoml. hodiny průměr/žák I. pololetí - 1.stupeň , stupeň ,8 38 0,16 II. pololetí - 1.stupeň , stupeň , ,22 celkem za školní rok , ,19 22

23 19, ,5 Průměrný počet hodin na 1 žáka 28,7 28,3 28, ,5 37,2 38,4 35,8 37,3 44,5 41,9 42,4 40,9 49,6 48,9 47,6 53,5 54,5 59,5 59,9 58,7 63,3 68,3 66,9 71,7 Srovnání průměrného počtu zameškaných hodin na 1. stupni ve školním roce 2008/ pololetí 2. pololetí I. A I. B I. NV II. A II. B II. NV III. A III. B III. NV IV. A IV. B IV. NV V. V. NV Třídy 23

24 37,3 38, ,5 Průměrný počet hodin na 1 žáka 52,9 52,4 52,8 61,9 58,1 62,8 64,7 63,5 75,7 74,2 77, ,8 108,2 109,9 120,6 Srovnání průměrného počtu zameškaných hodin na 2. stupni ve školním roce 2008/ pololetí 2. pololetí VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B VIII. C IX. A IX. B IX. C Třídy 24

25 VI. Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence negativních jevů škola postupovala podle vlastního minimálního preventivního programu, který byl zaměřen zejména na volnočasové aktivity dětí, zapojení do soutěží, řešení negativních jevů ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků a prevenci jejich výskytu. Protidrogové výchovně vzdělávací působení poskytuje žákům základní informace o drogách, je zaměřeno na rozvoj dovednosti, které vedou k samostatnému odpovědnému rozhodování, odmítání drog a posilování sebedůvěry. V rámci prevence kriminality byly uskutečněny besedy s policistou na 1. stupni, na 2. stupni s tématikou vztahy a zdravý životní styl. Vyskytující se negativní jevy byly řešeny okamžitě s žáky a jejich zákonnými zástupci. Uskutečnily se pohovory s jednotlivci i s kolektivy tříd, proběhla jednání výchovných komisí; některá i za přítomnosti kurátorky pro děti a mládež Odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. Nejčastěji byly řešeny problémy nevhodného chování ke spolužákům a vyučujícím, nedostatečný prospěch, lhaní, kouření v areálu školy, závažné opakované porušování školního řádu a pravidel společenského chování. Závažnější výchovné problémy byly řešeny ve spolupráci se Střediskem výchovné péče ve Frýdku-Místku a Policií ČR. Pedagogičtí pracovníci se věnovali žákům i ve svém volném čase. Zorganizovali pro ně řadu víkendových turistických akcí, dvou i vícedenní pobyty a adaptační pobyty na KAMu v Malenovicích. Tyto pobyty přispívají k vzájemnému poznávání a upevňování vztahů v třídních kolektivech. V rámci volnočasnových aktivit bylo dětem ve školní družině umožněno pracovat v řadě kroužků (keramika, počítače, dovedené ruce, flétna, relaxační, sportovní, výtvarný, hudebně pohybový, národopisný). Některé kroužky jsou vedeny pedagogickými pracovníky. Středisko volného času Klíč a Beskydská šachová škola ve Frýdku-Místku pokračovalo ve vedení šachových kroužků. Externí pracovníci se věnovali dětem se zájmem o turistiku, folklór Lašánek, rybaření, požární ochranu a výuku náboženství. 25

26 Adaptační kurz tříd 7. A a 8. C KAM Malenovice říjen 2008 Mikulášské představení třídy 8. A O čertech prosinec

27 Zájmové útvary 1. stupeň název kroužku počet žáků Lašánek 23 Šachový 12 Anglický jazyk 16 Rybářský 15 Sportovní 15 Přírodovědný 8 Logik 11 Relaxační 11 Orientační běh 19 Výtvarný 9 Celkem stupeň název kroužku počet žáků Šachový kroužek 1 Míčové hry 15 Volejbal 9 Matematický 16 Matematické cvičení 10 Německý jazyk 12 Literárně dramatický 11 Ruční práce a vaření 11 Lašánek 5 Celkem 90 K prevenci sociálně patologických jevů svou činností významně přispěla i školní žákovská samospráva, která v roce 2008/2009 vyhlásila na 2. stupni 14 soutěží - např. petanque, bowling, minigolf, stolní tenis nebo vybíjená. Kromě sportovních soutěží zástupci tříd soutěžili v kris-krosu, nově proběhla soutěž ve zpěvu, do které se mohly zapojit celé třídní kolektivy. Pro oba stupně byly organizovány dvě sběrové akce starého papíru. Proběhl rovněž sběr mincí padesátníků, část vybrané finanční hotovosti byla odeslána k zakoupení očkovací vakcíny proti tuberkulóze sedmi dětem v rozvojových zemích, zbytek putoval na konto Adventních koncertů České televize. 27

28 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků byly stanoveny tyto priority v oblasti vzdělávání : - koordinace školního vzdělávacího programu, - školský management, - podpora jazykové vybavenosti pedagogických pracovníků, - podpora vzdělávání školního speciálního pedagoga, - podpora vzdělávacích akcí na plnění ŠVP (klíčové kompetence, průřezová témata, evaluace, autoevaluace), - podpora počítačových dovedností a zavádění PC do vyučování, - orientace na environmentální výchovu, výchovné poradenství, prevenci kriminality a protidrogovou prevenci, - prohlubování odbornosti v dané specializaci. Vzdělávací akce si pedagogičtí pracovníci vybírali podle zájmu, ale především podle výše finančních prostředků přidělených škole a naléhavosti potřeb školy. Většinu akcí organizovalo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín a jejich odloučená pracoviště Frýdek-Místek a Ostrava. Ke vzdělávání pracovníků školy slouží odborná literatura ze školních knihoven. Stále častěji je využíván internet, který mají vyučující k dispozici ve svých kabinetech a sborovnách. Využívají také odborné časopisy: Český jazyk a literatura, Školní sport, Tělesná výchova a sport mládeže, Komenský, Moderní vyučování, Rodina a škola, Biologie-chemie-zeměpis, Geografické rozhledy, Cizí jazyky, Učitelské noviny, Informatorium. Z učitelské knihovny je často využíván RAAdce učitele a Kafomet. K řídící práci vedení školy napomáhají také Řízení ve školství, Věstník MŠMT, Týdeník školství. Aktuální informace získáváme přímo z webových stránek MŠMT a veřejných i neveřejných stránek Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Moravskoslezského kraje. 28

29 Přehled DVPP 1. stupeň ZŠ č. PP odbornost CJ ped.psych. MPP ŠVP jiné Celkem stupeň ZŠ č. PP odbornost CJ ped.psych. MPP ŠVP jiné

30 32. celkem Školní družina číslo odbornost CJ ped.psych. MPP ŠVP jiné celkem 3 DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků CJ cizí jazyky MPP minimální preventivní program ŠVP školní vzdělávací program Jeden pedagogický pracovník zahájil ve školním roce 2008 /2009 specializační studium pro koordinátory IC technologií. VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Stálým úkolem všech pedagogických pracovníků bylo vedení žáků k zodpovědné, pečlivé a kvalitní práci ve škole a při domácí přípravě. Z výsledků testování žáků společnosti SCIO v minulých letech vyplynul pro všechny úkol věnovat zvýšenou pozornost čtenářské gramotnosti žáků nácviku čtení, čtení s porozuměním, úrovni psaného projevu, práci s textem a rozvoji komunikačních dovedností žáků. K tomu slouží zavedení předmětu komunikační výchova v 5. ročníku a na 2. stupni v 6., 7. a 8. ročníku. Individuální péče byla vyučujícími věnována žákům dlouhodobě nemocným, prospěchově slabším, žákům zdravotně znevýhodněným a zdravotně postiženým. Podle individuálního vzdělávacího plánu pracovalo celkem 18 žáků. Zdravotně znevýhodněným žákům poskytovali péči na doporučení Speciálního pedagogického centra v Ostravě, Speciálního pedagogického centra ve Frýdku-Místku a Pedagogické-psychologické poradny ve Frýdku- Místku všichni vyučující formou úlev a dvě vyučující vedly hodiny speciální pedagogické péče. Vyučující ve větší míře využívají sebehodnocení práce žáků, společně s žáky vytvářejí žákovská portfolia. Na škole pracuje školní poradenské pracoviště pedagogičtí pracovníci se podle zpracovaného plánu práce věnují dětem se zdravotním znevýhodněním a postižením. V rámci volby povolání organizují pro žáky 8. a 9. ročníku exkurze do výrobních podniků a firem ve Frýdlantě nad Ostravicí a jeho okolí. Poskytují informace rodičům žáků 9. ročníku o možnostech studia na středních školách. V součinnosti s třídními učiteli řeší vyskytující se negativní jevy, 30

31 spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku-Místku, Městským úřadem ve Frýdlantě n. O., Střediskem výchovné péče ve Frýdku-Místku. Svolávají výchovné komise, jednají s rodiči, zabývají se a řeší podněty ze schránky důvěry. Zajišťují logopedickou péči dětem s vadami řeči. Vyučující průběžně zařazovali do vyučovacího procesu nové a netradiční formy práce, využívali moderní didaktickou techniku výukové programy pro jednotlivé předměty, dataprojektory, interaktivní tabule s hlasovacím zařízením. V oblasti vlastenecké výchovy bylo hlavním cílem pěstovat u žáků kladný vztah ke spoluobčanům jiných národností, pěstovat národnostní, náboženskou a rasovou toleranci, vysvětlovat výhody a nevýhody členství České republiky v Evropské unii a NATO. Tyto cíle byly plněny v rámci výuky společensko-vědních předmětů na 1. i 2. stupni. U žáků jsme vytvářeli správné návyky společenského chování, jednání a vystupování v každodenním životě, pěstovali jsme u nich ohleduplnost k lidem a přírodě, k hendikepovaným spolužákům a k lidem nemocným a k lidem odkázaným na pomoc druhých. Spolupracovali jsme s Dětským domovem v Čeladné. Žáci 8. A třídy připravili program k Vánocům pro své mladší spolužáky a secvičili i krátký program ke Dni matek pro spoluobčany žijící v Domově pro seniory ve Frýdlantě n. O. Vyučující vedli žáky k estetizaci tříd a prostor obou pracovišť, k péči o květinovou výzdobu školy. Využívali nástěnky a prostory školy k prezentaci prací žáků, zajistili účast žáků na výtvarných soutěžích. V oblasti zdravotní a tělesné výchovy jsme zajistili základní plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku a předplavecký a poplavecký výcvik všechny na 11. ZŠ ve Frýdku-Místku. Žáci 7. ročníku se zúčastnili pobytového lyžařského a snowboardového výcviku. Vyučující v rámci tělesné výchovy a sportovních zájmových útvarů soustavně připravovali žáky na sportovní soutěže, některé soutěže sami organizovali přespolní běh, atletický trojbor pro žáky 1. stupně, halovou kopanou a soutěž ve skoku vysokém. Před vánočními prázdninami jsme pro naše žáky uspořádali turnaj ve vybíjené. Do výuky byly průběžně zařazovány projekty a různé výukové programy Zdravé zuby a Dentální alarm pro žáky 1. st. V rámci enviromentální výchovy jsme spolupracovali se společností VITA programy Invazní druhy, Kapička jara, Kouzla s přírodou, Tonda obal, výroba ručního papíru. Správa lesů připravila projekt Lesní pedagogika. Ve spolupráci s poradnou pro ženy a dívky ve Frýdku-Místku byla zorganizována řada besed o dospívání, těhotenství, porodu, antikoncepci a vztazích. Hasičský záchranný sbor zajistil preventivní výukové programy požární ochrany a bezplatně nám poskytl DVD a publikaci Co dělat v krizových situacích. Vyučující českého jazyka a matematiky se intenzivně věnovali přípravě k přijímacím zkouškám. Vzrůstá však počet středních škol, kde se klasické přijímací zkoušky nekonají, žáci jsou přijímáni na základě studijních výsledků a výstupního hodnocení. 31

32 Zápis do prvních tříd na téma kočičí svět únor

33 Po stopách J. A. Komenského do Anglie červen 2009 V rámci vzdělávání proběhla řada besed, přednášek, výstav, exkurzí a výukových programů: - knihovnické lekce pro žáky 1. a 2. stupně pořádané Městskou knihovnou ve Frýdlantě nad Ostravicí, - beseda s ilustrátorem a malířem Adolfem Dudkem pro žáky 1. stupně, - besedy s dentální hygieničkou k výukovému program Péče o zubní zdraví - muzejní lekce organizované Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku (Adventní a vánoční bytosti, Vánoce dříve a dnes, Pověsti z kraje pod Lysou horou, Velikonoce), - besedy s myslivci, hasiči i s policisty, - besedy s kronikářem města Frýdlant nad Ostravicí, - exkurze v rámci volby povolání do výrobních podniků a středních škol (Ferrcomp, dílny střední školy strojní a dopravní, střední škola zemědělská a lesnická, střední škola oděvní, Chemické laboratoře Paskov), - exkurze do Biokavárny zdravá výživa, - exkurze na Úřad práce ve Frýdku-Místku, - exkurze na Vodní dílo Šance a Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, - exkurze na Záchrannou službu ve Frýdlant n. O., 33

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více