VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA"

Transkript

1 MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám. 1.máje 1, , Chrastava Datum: duben 2013

2 Návrhové plochy pro bydlení uváděné v tomto vyhodnocení jsou řazeny a číslovány shodným způsobem jako ve schváleném územním plánu města Chrastavy včetně jeho schválených změn do měsíce dubna V tabulkové části vyhodnocení jsou uváděny velikosti ploch v m2, obsažené v textové části územního plánu, tak jak byly odsouhlaseny orgánem ochrany ZPF. V textové části vyhodnocení (pod tabulkou jednotlivých bloků ) jsou uváděny veškeré právní i objektivní skutečnosti zastavění. 1A1 Blok podstatné části centrální zóny Vyhodnocení využití návrhových ploch dostavba radnice DPS a ŠJ bytový dům nelze (poměry v území ) až po přeložce součet % nezastavěné/zastavěné 44,10% 55,90% 100%=7194 1A1 BLOK č. 3 o velikosti návrhové plochy 1139 m2 jedná se o návrhovou plochu pro bytový dům v blízkosti autobusového nádraží ve vlastnictví města Chrastava. Plocha je v podstatě rezervou pro budoucí případný rozvoj městského bytového fondu. č. 4 o velikosti plochy 1337 m2 nelze vzhledem k poměrům v území využít. Jedná se o plochu bez možnosti napojení na komunikaci, která je v současnosti využita jako zahrada bytového domu č.6 o velikosti návrhové plochy 2034 m2 jedná se o návrhovou plochu pro bytový dům v místě stávajícího areálu technických služeb města. Využití plochy je podmíněnou výstavbou přeložky sil. III/29250 ( ul. Liberecká ) mimo náměstí včetně demolice stávajících objektů technických služeb. Do doby realizace přeložky veřejně prospěšné dopravní stavby nelze plochu využít. Nezastavěné návrhové lokality tohoto bloku nelze vzhledem k uváděným skutečnostem v současné době zastavět. Objektivní využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 100 %. Pozn.: Blok 1A1 beze změny 3A1 Smíšený blok na severním okraji jádrového území Z2/ RD 104-Z1/ RD Dostavba b.j RD bytový dům součet % nezastavěné/zastavěné 13,45% 86,55% 100%=

3 3A1 BLOK č. 31 o velikosti návrhové plochy 455 m2 jedná se o návrhovou plochu pro rozšíření plochy bytového domu. Plocha je v podstatě rezervou pro budoucí případný rozvoj městského bytového fondu a nelze ji v současné době zastavět do doby realizace stavby přeložky místní komunikace Školní ul. č. 37 o velikosti návrhové plochy 1989 m2 jedná se o návrhovou plochu pro dostavbu DPS v areálu fary. Plocha je součástí parku Domova s.vavřince ( Domov pokojného stáří ), jehož posláním je poskytnout seniorům z Libereckého kraje celoroční pobyt spojený s ošetřovatelskými a pečovatelskými službami v malebném prostředí, kde je seniorům umožněno prožít stáří důstojně, činorodě a se zachováním duševní svěžesti a pohody. Dostavba DPS je tedy velmi nepravděpodobná. Ze shora uvedených skutečností je zřejmé, že nezastavěné lokality nelze v současné době naplnit. Objektivní využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 100 %. Pozn.: č.lok. 36 v bloku 3A2 a č.lok. 37 v bloku 3A3. Jinak beze změn. 3B1+2A1 Rozvojový obytný blok na SZ okraji jádrového území nezastavěná plocha je dle RP 60 RD ( celková plocha parcel a bloků pro RD ) zastavěná 5 RD skutečnost součet % zastavěné/nezastavěné 83,77% 16,23% 100%= B1 + 2A1 BLOK č o velikosti návrhové nezastavěné plochy m2 jedná se o návrhovou plochu lokality rodinných domků. Plocha (resp. její část ve vlastnictví města Chrastava ) je v současné době nabízena k prodeji za účelem realizace výstavby 60 RD dle regulační plánu. Zastavění této lokality je podmíněno nálezem vhodného developera. Procento zastavění se tedy nemění a činí 16,23 %. Pozn.: Část č.lok. 20 se nachází v bloku 9/1 (zastavěná) a část v bloku 2A1 3B2 Stabilizovaný přírodně obytný blok na přechodu mezi chrastavou a Vítkovem návrh 3 RD Z4/ návrh 1 RD součet % zastavěné/nezastavěné 45,26% 54,74% 100%=9366 3B2 BLOK 2

4 č. 39 o velikosti návrhové plochy 6346 m2 (oproti m2 v textové části územního plánu) jedná se o návrhovou plochu pro 3 RD. Část návrhové plochy o velikosti 2107 m2 slouží historicky jako součást bývalé zemědělské usedlosti k přilehlému domu č.p. 60 a je v podstatě pouze rezervní plochou, neboť její naplnění není v současné době předpokládáno. Plocha k zastavění činí pouze 4239 m2. Objektivní využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 75 %. 4/2 Obytný blok okrajové zástavby severně silnice k Nové Vsi RD součet % nezastavěné/zastavěné 0% 100% 100%=2199 Využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 100 %. 4/3 Obytný blok okrajové zástavby jižně silnice k Nové Vsi RD návrh 14 RD R 46 - Z 5/ RD R 47 - Z 5/ RD Z6/ RD Z6/ RD R45-Z7/ Celkem 5 RD, 3 RD stojí Z 7/ RD součet % nezastavěné/zastavěné 6,02% 93,98% 100%= /3 BLOK č. 43 o velikosti návrhové plochy 4142 m2, jedná se o návrhovou plochu pro 2 RD nelze využít, neboť se jedná o zahrady k přilehlým RD. č. R45-Z7/4 o celkové navrhované ploše 7960 m2, jedná se o návrhovou plochu pro 5 RD z čehož jsou 3 RD již postaveny. Další výstavba neprobíhá, ale je zasíťováno. č. Z 7/6 o celkové navrhované ploše 783 m2, jedná se o návrhovou plochu pro 1 RD, ale je již zasíťováno. Procento zastavění v tomto bloku činí 93,98%. 3

5 4/6 Stabilizovaný přírodní blok mezi Chrastavou a Vysokou RD součet % nezastavěné/zastavěné 0% 100% 100%=7424 Využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 100 %. Pozn.: Blok 4/6 beze změny. 5/1 Smíšený blok na JV okraji jádrového území RD součet % nezastavěné/zastavěné 100% 0% 100%=1188 5/1 BLOK č. 50 o velikosti návrhové plochy 1188 m2, jedná se o zbytkovou plochu po přeložce sil. II/592. V současné době nelze návrhovou plochu využít do doby dokončení přeložky sil. II/592, jejíž II. etapa je již dokončena a III. konečná etapa není zahájena. Nevylučuje se však vzhledem k umístění budoucí stavby přeložky úplné vyřazení plochy z návrhové plochy pro bydlení ( hluk, emise, prostorové uspořádání stavby komunikace ). Objektivní využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 100 %. Pozn.: Blok 5/1 je beze změn. 4

6 5/3 Obytný blok na jihovýchodním okraji jádrového území Chrastavy Připouští se RD ( návrh 5 ) RD ( návrh 10 ) součet % nestavěné/zastavěné 22,08% 77,92% 100%= /3 BLOK č. 53 o velikosti nezastavěné plochy 2993, jedná se návrhovou plochu pro výstavbu RD. Využití této plochy je podmíněnou výstavbou přeložky sil. III/29250 ( ul. Liberecká ) mimo náměstí včetně demolice stávajících objektů technických služeb. Do doby realizace přeložky veřejně prospěšné dopravní stavby nelze plochu využít. Objektivní využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 100 %. Pozn.: Část lok. Č. 53 zasahuje na blok 1A1. Jinak beze změn. 5/4 Obytný blok okrajové zástavby východní silnice na Machnín návrh 2 RD součet % nezastavěné/zastavěné 39,28% 60,72% 100%=4117 5/4 BLOK č. 54 o celkové velikosti 4117 m 2. Návrh 2 RD nerealizovatelný - plocha k výstavbě pouze 1 RD. Využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 60,72%. 6A1 Obytný blok sídliště Střelecký vrch 61 - Z 2/ byt.domy vč. DPS 5

7 součet % nezastavěné/zastavěné 0% 100% 100%= A1 BLOK Využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 100%. 6A3 Obytný blok rodinných domků - okály RD Z9/ RD Z9/5a RD Z9/5c 1936 Max. 2 RD součet % nezastavěné/zastavěné 97,76% 2,24% 100%= A3 BLOK č. 66 o velikosti nezastavěné plochy 6062 m2, jedná se o návrhovou plochu pro 6 RD. Na části plochy již probíhá výstavba 1 RD. Další využití této plochy je z části znemožněno absencí přístupové komunikace, jejíž řešení bude předmětem pořizované územní studie pro další rozhodování v území lokalit 9/5a, 9/5c. Do doby pořízení územní studie nelze tuto lokalitu využít k zastavění. č. Z 9/4 o velikosti nezastavěné plochy 2618 m2, jedná se o návrhovou plochu pro max. 1 RD. Objektivní využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 2,24 %. 7A1 Obytný blok na západním okraji jádrového území Chrastava RD (plocha přestavby ) RD RD součet % nezastavěné/zastavěné 23,14% 76,86% 100%= A1 BLOK část č. 70 o velikosti nezastavěné plochy 1929 m2, jedná se o část návrhové plochy pro výstavbu dvou RD. Procento zastavění se nemění. Procento zastavění se tedy nemění a činí 76,86% 6

8 7A2 Smíšený blok výrobního areálu Vzduchotechnik RD Z2/ RD Z2/ RD součet % nezastavěné/zastavěné 0% 100% 100%= A2 BLOK Skutečné využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 100 %. 8A1 Smíšený blok okrajové zástavby jihozápadně průtahu rychlostní komunikace 81 Z 5/ RD návrh Z7/ RD součet % nezastavěné/zastavěné 58,78% 41,22% 100%= A1 BLOK část č. 81 a Z 5/6 o velikosti nezastavěné plochy 7188 m2, jedná se o část návrhové plochy pro výstavbu RD, která byla změněna z plochy rezervy na plochu návrhovou. V současné době je plocha stále intenzívně využívána jako zahrádkářská kolonie ( plocha rekreace zahrádkářská osada ). Do doby ukončení činnosti zahrádkářského svazu nelze plochu využít. Objektivní využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 100 %. 7

9 9/1 Stabilizovaný přírodní blok krrajinného typu SZ SÚ Z 4/ RD návrh součet % nezastavěné/zastavěné 100,00% 0,00% 100%=1561 9/1 BLOK č. Z 4/5 o velikosti nezastavěné plochy m2, jedná se o návrhovou plochu pro 5 RD. Plocha není využita a její předpokládané využití je vzhledem k vlastnickému vztahu problematické. ( pozn. vlastníkem je p. Plechatý ) Objektivní využití zastavitelných ploch tohoto bloku se i přes uvedené skutečnosti nemění a činí 0%. Pozn.: Situace se nemění. 10A Obytný blok osady Vysoká RD (nebude zastavěno) RD RD Z 2/ RD součet % nezastavěné/zastavěné 86,35% 13,65% 100%= A BLOK č. 100 o velikosti nezastavěné plochy 7565 m2, jedná se o návrhovou plochu pro 4 RD. Plocha nebude naplněna, neboť je intenzivně využívána pro provoz přilehlé farmy Vysoká (chov koní ). Návrhová plocha č. 101 o velikosti nezastavěné plochy m2 pro 4 RD není v současné době využita. Objektivní využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 45,16 %. Pozn.: Situace se nemění. 8

10 11 Přírodní blok osady Vísky (nezast.pozemky ÚKZUZ ) (využito k rekr.) ( příprava výstavby ) ( probíhá výstavba 2 RD ) Z 2/ (kapac. 2 RD ) Z 10/1a 7939 (kapac. 4 RD) součet % nestavěné/zastavěné 33,85% 66,15% 100%= BLOK část č. 110 o velikosti nezastavěné plochy 4452 m2, jedná se návrhové plochy pro bydlení nízkopodlažní venkovské, které jsou ve vlastnictví státu. Plochu nelze vzhledem k ust 21 odst.1. zák.č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, v současné době využít. Lokalita č. Z10/1a o velikosti nezastavěné plochy 7939 m2 pro bydlení nízkopodlažní venkovské je určeno pro výstavbu 4 RD napojení na č. Z10/1b přístupová komunikace, probíhá příprava výstavby. Objektivní využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 100 % neboť návrhové plochy tohoto bloku jsou vyčerpány. 12A1 Přírodní blok východně od rychl. Komunikace 121a - Z 1/ RD součet % nestavěné/zastavěné 0% 100% 100%=880 Využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 100%. Pozn.: Situace se nemění. 9

11 13/1 Obytný blok Andělské Hory č. lokality Nezastavěna plocha m 2 zastavěna plocha m 2 poznámky RD RD RD R Z 2/ RD Z 4/ zasahuje část zas.z 2/6 celkem 4086 ( 1 RD ) Z 7/ RD Z 7/ RD Z 7/ RD Z9/ Max. 3 RD součet % nezastavěné / zastavěné 35,91% 64,09% 100%= /1 BLOK část lokality č. 133 zastavěno 1 RD, 2.RD není č. Z 7/20 o velikosti nezastavěné plochy 7131 m2, jedná se o návrhovou plochu pro bydlení nízkopodlažní venkovské, určená pro výstavbu 2 RD. č. Z 7/21 o velikosti nezastavěné plochy 7461 m2, jedná se o návrhovou plochu pro bydlení nízkopodlažní venkovské, určená pro výstavbu 4 RD. Využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 64,09%. 13/2 Smíšený blok Andělské Hory východně tratí ČD RD RD Z 6/ RD součet % nezastavěné/zastavěné 47,92% 52,08% 100%= /2 BLOK č. 135 o velikosti nezastavěné plochy 944 m2, jedná se o návrhovou plochu pro bydlení nízkopodlažní venkovské. Plochu není možné pro navržený účel využít, neboť se jedná o manipulační plochu která je ve skutečnosti součástí stávajícího průmyslového areálu. č. Z 6/8 o velikosti nezastavěné plochy 1795 m2, jedná se o návrhovou plochu pro bydlení nízkopodlažní venkovské pro 1 RD Objektivní využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 80 % neboť návrhové plochy tohoto bloku jsou téměř vyčerpány s možností výstavby pouze 1 RD. 14/1 Obytný blok Dolního Vítkova č. lokality nezastavena plocha m 2 zastavěna plocha m 2 Poznámky RD RD Z 4/ RD Z 141a - Z 1/ RD RD RD Z 4/ RD 10

12 Z 5/ RD RD RD Z 4/ RD Z 7/ RD součet % nezastavěna / zastavěna 36,04% 63,96% 100%= /1 BLOK č. 141 o velikosti nezastavěné plochy 2624 m2, jedná se o návrhovou plochu pro bydlení nízkopodlažní venkovské. Plochu není možné pro navržený účel využít, neboť se jedná z části o stávající plochu lesa a z části o zahradu k přilehlému RD č.p. 99. č. 143 o velikosti nezastavěné plochy 2651 m2, jedná se o návrhovou plochu pro bydlení nízkopodlažní venkovské. Plochu nelze využít, neboť se z části jedná o zahradu k přilehlému RD č.p. 18 tvořící historicky uzavřený komplex a zbývající část plochy je bez možnosti přístupu resp. dopravní obslužnosti ze st. sil. Zbývající lokality nejsou z dlouhodobého hlediska zpochybněny. Např. naplnění lokality č. Z 4/3 je podmíněno zejména administrací prodeje z majetku města Chrastavy. č. 149 o celkové velikosti nezastavěné plochy 5493 m2, jedná se o návrhovou plochu pro bydlení nízkopodlažní venkovské. Část lokality o nezastavěné ploše 2446 m2 je bez možnosti přístupu resp. dopravní obslužnosti ze st. sil. č. Z 4/3 o velikosti nezastavěné plochy 4473 m2, jedná se o návrhovou plochu pro bydlení nízkopodlažní venkovské. č. Z 7/3 o celkové velikosti nezastavěné plochy 2046 m2, jedná se o návrhovou plochu pro bydlení nízkopodlažní venkovské. Objektivní využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 64 %. 15/1 obytný blok Horní Vítkov číslo lokality nezastavěna plocha m 2 zastavěna plocha m 2 poznámky RD RD RD RD RD RD RD RD RD RD Z 7/ RD Z 7/ RD Z 9/1 90 přístavba k RD č.p. 3 součet %nezastavěné/zastavěné 54,27% 45,73% 100%= /1 BLOK č. 151 o velikosti nezastavěné plochy 4918 m2, jedná se o návrhovou plochu pro bydlení nízkopodlažní venkovské. Plochu nelze z části využít k zastavění, neboť plní funkci zahrad k přilehlým RD. Plocha k možnému zastavění činí cca 3000 m2. 11

13 č. 153 o velikosti nezastavěné plochy 1462 m2, jedná se o návrhovou plochu pro bydlení nízkopodlažní venkovské. Plochu nelze využít k zastavění, neboť z části je plochou stávající místní komunikace a zbývající část je omezena stávajícím vodním zdrojem a vodovodním řadem vedoucím napříč uvedeným pozemkem. č. 156 o velikosti nezastavěné plochy 7838 m2, jedná se o návrhovou plochu pro bydlení nízkopodlažní venkovské. Plochu nelze využít k zastavění, neboť se jedná o historický majetek církve. č. 157 o velikosti nezastavěné plochy 3726 m2, jedná se o návrhovou plochu pro bydlení nízkopodlažní venkovské. Plochu nelze z části využít k zastavění, neboť plní historicky funkci obytné zahrady k RD č.p. 17. Plocha k možnému zastavění činí cca 2275 m 2 č. Z 7/1 o velikosti nezastavěné plochy 6774 m2, jedná se o návrhovou plochu pro bydlení nízkopodlažní venkovské. Objektivní využití zastavitelných ploch tohoto bloku činí 60 %. Celkové využití návrhových zastavitelných ploch na území města Chrastavy činí 76,01 %. Zhodnocení demografické bilance o potřeby nových návrhových ploch Město Chrastava mělo na začátku roku trvale bydlících obyvatel. Předpokládané udržování přírůstku obyvatel až do roku 2010 na 6150 obyvatel bylo zcela naplněno a překročeno k na celkový počet obyvatel. Aktuální stav trvale bydlících obyvatel činí v dubnu obyvatel. Prognóza vývoje obyvatelstva města Chrastavy do roku 2030 zpracovaná v červenci 1997 kolektivem autorů ( RNDr. Boris Burcin, RNDr. Tomáš Kučera, RNDr. Zdeněk Čermák, CSc., RNDr. Libor Stloukal, PhD ) hodnotí město Chrastava, v odstavci Přepokládaného vývoje migrace, z hlediska migrační perspektivy pozitivně především díky relativnímu nárůstu významu obytné funkce s tím, že technická infrastruktura i kvalita přírodního prostředí v nejbližším zázemí vytvářejí potenciál dalšího rozvoje. Očekávaný vývoj početního stavu obyvatelstva byl zpracován variantně ve variantách minimální, maximální, střední. Skutečný vývoj byl naplněn k roku 2010 v maximální variantě a dále pokračuje mezi minimálním a středním vývojem. Úbytek růstu trvale bydlících obyvatel lze z pohledu pořizovatele spatřit v zákazu užívání stavby Ubytovny Kovák pro 92 obyvatel v roce 2010 a faktu, že území města Chrastavy bylo zasaženo ničivou povodní v srpnu 2010 v jejímž důsledku bylo následně odstraněno mimo jiné stavby 9 rodinných domů. Vzhledem k shora uvedenému zhodnocení využití návrhových ploch, které jsou v objektivním hodnocení ze ¾ účelně využity a zastavěny, vyvstává aktuální potřeba vymezení nových zastavitelných ploch, tak jak je navrženo v Zadání XI. změny schváleného územního plánu města Chrastava. 12

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 5 2. Vyhodnocení koordinace využívání území

Více

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně plánovací

Více

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Návrh úprava po společném jednání

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Návrh úprava po společném jednání - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Stupeň - fáze: Návrh úprava po společném jednání Objednatel Město Krásná Lípa Masarykova 246/6, 47 46 Krásná Lípa Pořizovatel: Městský

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Stupeň - fáze: Návrh - po společném jednání Objednatel Město Krásná Lípa Masarykova 246/6, 47 46 Krásná Lípa Pořizovatel: Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV C ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Dlouhomilov Pořizovatel: Obecní úřad Dlouhomilov Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

MAŠŤOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) KA * KA

MAŠŤOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) KA * KA MAŠŤOV (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou MAŠŤOV (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zpracoval: Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno: leden listopad 2014 Za pořizovatele:

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 2014 Příloha č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE - ODŮVODNĚNÍ str. 1 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: OBEC HRADČOVICE

Více

Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN

Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Fáze: Změna č.16 Pořizovatel: Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... 3 2. Údaje o splnění zadání... 3 3. Komplexní zdůvodnění

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 896 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) prosinec 2014 Pořizovatel: Obecní úřad Strážné 543 52 Strážné v zastoupení: Tomáš

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Č E R V E N K A. T e x t o v á č á s t. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013

Č E R V E N K A. T e x t o v á č á s t. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Ú Z E M N Í P L Á N Č E R V E N K A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE ÚP Omlenice vydalo: Zastupitelstvo obce Omlenice Číslo usnesení zastupitelstva obce: Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná úřední

Více

ÚP Chrastava Návrh pro VP. včetně úpravy ÚP podle 188/1 Stavebního zákona - dále též ÚP. Město Chrastava. Fučíkova 137/10, 460 01, Liberec 5

ÚP Chrastava Návrh pro VP. včetně úpravy ÚP podle 188/1 Stavebního zákona - dále též ÚP. Město Chrastava. Fučíkova 137/10, 460 01, Liberec 5 Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Územní plán Chrastava 11.Změna včetně úpravy ÚP podle 188/1 Stavebního zákona - dále též ÚP Část díla: Pořizovatel: Návrh pro veřejné projednání textová

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více