PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ"

Transkript

1 Město Děčín PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Komunitní plánování města Děčína NÁVRH 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA duben 2006 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Města Děčína.

2 Vážení spoluobčané, každý z nás se ve svém životě může dostat do situace, kterou sám nezvládne a bude muset vyhledat pomoc jiných. Smyslem komunitního plánování je zlepšit poskytování sociálních služeb v našem městě. Tato metoda je v České republice zaváděna Ministerstvem práce a sociálních věcí již od roku Mezi města, která se již do tohoto procesu zapojila, patří i Děčín. Abychom požadovaného zlepšení mohli dosáhnout, musíme nejprve zjistit, co lidé opravdu chtějí. Odpověď na tuto otázku nám dává právě metoda komunitního plánování, která je založena na dialogu a vyjednávání. Výsledkem naší snahy by měla být nejen vzájemná provázanost, dostupnost, vyšší kvalita, ale i široká a pestrá nabídka sociálních služeb. Občané by měli dostávat dostatek informací o službách i jejich kvalitě a měli by mít možnost výběru dle svých potřeb. Tento materiál je návrhem 1. komunitního plánu v oblasti sociálních služeb města Děčína na období Na jeho obsahu pracovaly 4 koordinační skupiny, které byly sestaveny podle cílových skupin uživatelů služeb, to je těch, kteří služby využívají. Jedná se o koordinační skupinu Senioři, Zdravotně a mentálně postižení, Osoby a rodiny v krizi, Drogově závislí a etnické menšiny. Tyto skupiny se pravidelně scházely od začátku roku V rámci každé skupiny byly provedeny analýzy, byly definovány problémy v jednotlivých oblastech sociálních služeb. Na základě analýzy poskytovatelů služeb a dále analýzy potřeb byly stanoveny cíle, které vedou k požadovanému zlepšení stávajících služeb nebo ke vzniku služeb nových. V materiálu jsou navržena opatření, jejichž realizace by měla vést ke splnění stanovených cílů. Město Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, bylo úspěšným žadatelem o podporu z Grantového schématu Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje. Realizace tohoto dokumentu je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Města Děčína. Děkuji všem, kteří se na zpracování komunitního plánu podíleli. Ing. Vladislav Raška starosta města 2

3 Obsah Slovo úvodem 2 1 Kapitola I. - Senioři 4 2 Kapitola II. - Zdravotně a mentálně postižení Společné cíle 9 Mentálně postižení 19 Tělesně postižení 26 Sluchově a zrakově postižení 31 Dlouhodobé cíle mentálně postižení 39 tělesně postižení 41 3 Kapitola III. - Osoby a rodiny v krizi Osoby v krizi 43 Rodiny s dětmi v krizi 57 Společné cíle 69 4 Kapitola IV. - Drogově závislí a etnické menšiny 76 5 Kapitola V. - Dlouhodobé společné cíle všech skupin 84 Materiál zpracovala : Ing. Vávrová Dagmar hlavní manažerka komunitního plánování 3

4 Kapitola I. KOORDINAČNÍ SKUPINA SENIOŘI SENIOŘI Cíl 1 - Klub aktivních seniorů Zlatý podzim 1.1 Zajištění vhodného prostoru na činnost a personální zajištění 1.2 Zajištění programové nabídky, propagace, prezentace a reklamy Cíl 2 - Rozšíření asistenčních služeb 2.1 Rozšíření provozních hodin asistenčních služeb 2.2 Možnost krátkodobého ubytování se zajištěnou péčí Cíl 3 - Nový Domov důchodců v Děčíně 3.1 Připomínkování zadání projektové dokumentace k záměru výstavby nového Domova důchodců v Děčíně Cíl 1 - Klub aktivních seniorů Zlatý podzim Krátký popis Cíle : Opatření,které vedou k naplnění Cíle : Prostor přizpůsobený k aktivnímu trávení volného času seniorů, kde je možné realizovat společensko vzdělávací kulturní program ( 3x až 5x týdně) zaměřený na cílovou skupinu seniorů ze široké veřejnosti, kteří nechtějí být sami 1.1 Zajištění vhodného prostoru na činnost a personální zajištění 1.2 Zajištění programové nabídky, propagace, prezentace a reklamy Opatření Zajištění vhodného prostoru na činnost a personální zajištění Opatření : dopady Opatření : Vytipování vhodného prostoru nejlépe uprostřed města s dobrou dopravní dostupností, s bezbariérovým přístupem a sociálním zázemím. Pro zajištění kvalitní služby by měly prostory mít kuchyňský kout. Činnost personálně zajistit jedním pracovníkem, který bude v klubu jako služba v době provozu pro veřejnost, tj. asi 3-x týdně v době od 10:00 do 16:00 hod. Vznikne společenský klub pro cílovou skupinu senioři, který bude splňovat standardy kvality sociálních služeb (bezbariérovost místností, WC, zesilovací smyčka pro neslyšící a nedoslýchavé, dobré osvětlení a ozvučení prostor, pohodlný mobiliář apod.). Možnost navštěvování klubu povede ke snížení izolace seniorů a umožní jim aktivní trávení života. 4

5 finančních nákladů na realizaci finanční zdroje : počty klientů ( za den, měsíc, rok) : naplnění Opatření : Jedná se o vznik nové služby či programu : - vybavení audiovizuální technikou, drobné stavebně technické úpravy vedoucí k bezbariérovosti, kuchyňka, WC, napojení na telefon, internet, PC technika, apod. Celkem cca tis. Kč - mzdové prostředky na pracovníka na ½ úvazku (5-6 tis.brutto/měs.), tj. ročně celkem tis. Kč - náklady na provoz (energie, voda, topení, úklid, pojištění, údržba, opravy), celkem ročně cca...50 tis. Kč. Vícezdrojové financování, dotace města, kraje, EU, či sponzorské dary do sociální sféry Okolo 25 osob/denně, nejméně 3x 5x v týdnu, výhledově možné rozšíření i do víkendů Město Děčín, Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Neziskové organizace zaměřené na cílovou skupinu seniorů Opatření Zajištění programové nabídky, propagace, prezentace a reklamy Opatření : dopady Opatření : finančních nákladů na realizaci finanční zdroje : počty klientů ( za den, měsíc, rok): naplnění Opatření : Jedná se o vznik nové služby či programu : Dle zjištěných potřeb seniorů jde o širokou škálu aktivit, činností a zájmů. Patří mezi ně např. vzdělávání, přednášky, koníčky apod. Také možnost kulturního vyžití seniorů patří mezi jednu z případných aktivit. Na přípravě programové nabídky klubu se budou podílet samotné organizace seniorů. Celoroční provoz klubu, jeho prezentaci a reklamu bude zajišťovat provozovatel klubu. Možnost každodenní návštěvy klubu, kde bude připravován program, celoroční nabídka činností zahrnující nejširší spektrum akcí zaměřených na cílovou skupinu seniorů. Odměny lektorům, přednášejícím, půjčovné nosičů hudby a obrazu, půjčovné promítací techniky, telefon a kancelářské výdaje, poštovné, internet, koncesionářské poplatky, apod., celkem asi 50 tis. Kč ročně. Výdaje na inzerci v místních periodikách ( Děčínský deník, Princip, Zpravodaj, a další), celkem asi 10 tis. Kč ročně. Vícezdrojové financování, dotace města, kraje, EU, či sponzorské dary do sociální sféry Okolo 25 osob/denně, nejméně 3-5x v týdnu. Město Děčín, CSS Děčín p.o., Neziskové organizace zaměřené na cílovou skupinu seniorů 5

6 Cíl 2 - Rozšíření asistenčních služeb Krátký popis Cíle : Opatření,které vedou k naplnění Cíle : Z průzkumů vyplývá nárůst poptávky po asistenčních službách v odpoledních hodinách a o víkendech. 2.1 Rozšíření provozních hodin asistenčních služeb 2.2 Možnost krátkodobého ubytování se zajištěnou péčí Opatření Rozšíření provozních hodin asistenčních služeb Opatření : Na základě stoupající poptávky po domácí péči se často objevuje potřeba zvýšení kapacity asistenčních služeb, rozšíření provozních hodin, pokrytí víkendů a večerních hodin, zavedení NON-STOP služby, zabezpečování půjčování kompenzačních pomůcek, provedení drobných zdravotnických úkonů, a další služby spojené s pobýváním nesoběstačných seniorů a zdravotně postižených občanů v domácím prostředí. dopady Opatření : finančních nákladů na realizaci finanční zdroje : počty klientů ( za den, měsíc, rok naplnění Opatření : Jedná se o vznik nové služby či programu : Existence organizace, která operativně reaguje na nově vzniklé situace související s domácí péčí. Zajištění provozu NON- STOP linky, kam se lze dovolat v případě potřeby o zajištění péči o zdravotně postižené nebo doléčující se občany a tak pružně zareagovat na vzniklou situaci, která nevyžaduje lékařský zákrok. Provoz telefonní NON-STOP linky tis. Kč/rok, provoz služebního vozidla asistenční služby tis. Kč/rok. Dále záleží na počtu službu vykonávajících asistentů, ale obecně lze počítat přibližně 180 tis. Kč/1 asistent/rok na mzdové náklady, při počtu 15 asistentů tis. Kč/rok. Vícezdrojové financování, projekty MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Děčín, Úřad práce Děčín V současné době je požadavek na domácí péči asi klientů ročně, důvodně lze předpokládat zvyšování potřeby této služby (ve vztahu k novému zákonu o sociálních službách s platností od roku 2007). Městem Děčín bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele služby, předpokládá se zájem současných neziskových organizací působící na území města. Ne 6

7 Opatření Možnost krátkodobého ubytování se zajištěnou péčí Opatření : dopady Opatření : Z provedených analýz vyplynula potřeba existence zařízení, které by umožnilo krátkodobý pobyt po ukončení lékařské péče pro zdravotně postižené po úrazu nebo rekonvalescenty po lékařských zákrocích, kteří nemají možnost domácí péče a pomoci. Vznik zařízení sanatoria se zajištěnou péči je řešením tohoto opatření. Bezbariérový objekt s kapacitou 9-12 osob v 1-2 lůžkových pokojích splňující veškeré normy pro krátkodobé pobyty zdravotně postižených nebo rekonvalescentů poúrazových stavů. Zařízení by sloužilo k řešení momentální přechodné situace osamocených občanů, kteří se krátkodobě dostali do situace, kdy potřebují pomoc druhých. Tato péče by byla klientům poskytována za úhradu. Možnost řešení dočasné situace občanů, kteří jsou přechodně odkázáni na pomoc druhých. finančních nákladů na realizaci finanční zdroje : počty klientů (za den, měsíc, rok) : naplnění opatření : Jedná se o vznik nové služby či programu : Při počtu 10 klientů v přímé péči by se jednalo asi o 6 pečovatelů střídající se v turnusech po 12 hodinách dvojčlenné služby, tzn. vedoucí + 6 asistentů = tis. Kč mzdových nákladů/rok. Další náklady na vybavení sanatoria cca 1 mil. Kč. Projekty MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Děčín, Úřad práce Děčín, vícezdrojové financování... Průměrně 10 osob v přímé péči, buď celodenní nebo týdenní (dle potřeby i delší). Městem Děčín bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele služby, předpokládá se zájem současných neziskových organizací působící na území města. Cíl 3 - Nový Domov důchodců v Děčíně Krátký popis Cíle : Opatření,které vedou k naplnění Cíle : Spolupráce formou jednání s odborníky z oblasti stavební, investiční, sociální a zdravotní, kteří se sejdou v přípravném období při zadávání podkladů pro projektovou dokumentaci 3.1 Připomínkování zadání projektové dokumentace k záměru výstavby nového Domova důchodců v Děčíně 7

8 Opatření Připomínkování zadání projektové dokumentace k záměru výstavby nového Domova důchodců v Děčíně Opatření : dopady Opatření : Vznik pracovní skupiny, skládající se z odborníků na danou problematiku, kteří budou spolupracovat po dobu přípravy projektové dokumentace pro nový domov důchodců se zástupci z koordinační skupiny Senioři. Tento cíl je současně řešen ve Strategickém plánu Města Děčína II v bodu Cíl C.I.4 - Výstavba nového domova důchodců, který byl schválen usnesením zastupitelstva města č. ZM ze dne Zapracování podnětů od poskytovatelů a budoucích uživatelů služby do projektové dokumentace nového domova důchodců (dále DD). V současné době Zastupitelstvo Ústeckého kraje schvaluje převod pozemku určeného pro výstavbu DD v areálu Nemocnice Děčín. Situační studie nového DD, která je přílohou projektu podaného na MPSV, předpokládá realizaci v období let a celkový objem stavebních prací v hodnotě 150 mil Kč. Prostředky na projektovou dokumentaci jsou již v rozpočtu odboru rozvoje a po převodu pozemku bude vyhlášeno výběrové řízení na tuto dokumentaci. V tomto období se předpokládá spolupráce koordinační skupiny s odborníky, podílejícími se na přípravě kompletní dokumentace nového domova důchodců. finančních nákladů na realizaci finanční zdroje : počty klientů ( za den, měsíc, rok naplnění Opatření : Jedná se o vznik nové služby či programu : Nepředpokládají se výdaje na realizaci tohoto opatření. Financování projektu výstavby nového Domova důchodců v Děčíně bude vícezdrojové, podaný projekt předpokládá spoluúčast státu do výše 100 mil. Kč, zbytek z rozpočtu obce a dalších subjektů. 90 klientů s předpokladem obměny ročně asi 20 osob Koordinační skupina - senioři ( dílčí skupina ) CSS Děčín p.o. Město Děčín (příslušné odbory MěÚ) Ne 8

9 Kapitola II. KOORDINAČNÍ SKUPINA ZDRAVOTNĚ A MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ SPOLEČNÉ CÍLE ZDRAVOTNĚ A MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH Cíl 1 - Informační servis pro znevýhodněné občany 1.1 Vznik publikace Průvodce handicapovaného občana 1.2 Spolupráce mezi odborem sociálních věcí a hlavní sociální sestrou Nemocnice Děčín 1.3 Anotace o činnosti Informačního a poradenského střediska na ÚP v Průvodci handicapovaného občana 1.4 Instalace vývěsních skříněk na budovy města Děčína Cíl 2 - Rozvoj výchovně vzdělávacích programů ve stávajících mateřských školách 2.1 Rozšíření o jednu třídu v rámci integrace 2.2 Zřízení jedné speciální třídy Cíl 3 - Podpora vzdělávání členů organizací poskytující zdravotně sociální služby 3.1 Vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb Cíl 1 - Informační servis pro znevýhodněné občany Krátký popis Cíle: V rámci průzkumu potřeb bylo v koordinační skupině zjištěno, že chybí ucelené informace pro cílovou skupinu zdravotně postižených. V současné době je ve městě Děčíně velmi nízká, ale postupně se zlepšující provázanost mezi zařízeními, které poskytují zdravotní péči (např. Nemocnice Děčín), provozovateli sociálních služeb, Úřadem práce v Děčíně a postiženým občanem ve smyslu jeho informovanosti o možnostech využití existujících zdravotně sociálních služeb. Na Úřadu práce v Děčíně existuje Informační a poradenské středisko pro změnu a volbu povolání (dále jen IPS). Na IPS je k dispozici celostátní databáze vzdělávacích institucí, v níž se dá vyhledat škola, která by vyhovovala zdravotně postiženému člověku. Cílem anotace o činnosti IPS v Průvodci handicapovaného občana je zajištění maximální informovanosti určitých cílových skupin. Dále není dostatečně plošně zajištěna informovanost o organizacích poskytující sociální služby. Vývěsní tabule jsou t. č. nainstalovány pouze dvě, a to na jedné budově, budově Městské knihovny v Děčíně IV. Navrhovaným opatřením je možnost instalace těchto vývěsních tabulí na budovy města Děčína v místech s vysokou frekventovaností lidí. 9

10 Opatření, které vedou k naplnění Cíle: 1.1 Vznik publikace Průvodce handicapovaného občana 1.2 Spolupráce mezi odborem sociálních věcí a hlavní sociální sestrou Nemocnice Děčín 1.3 Anotace o činnosti Informačního a poradenského střediska na ÚP v Průvodci handicapovaného občana 1.4 Instalace vývěsních skříněk na budovy města Děčína Opatření Vznik publikace Průvodce handicapovaného občana Zajištění informačního servisu handicapovaným spoluobčanům je jedním ze zájmů odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Děčín. Uskutečnění tohoto opatření je zahrnuto v realizaci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína. Vydání tohoto průvodce by mělo zajistit ucelený informační servis handicapovaným občanům od nejútlejšího věku po věk seniorský. Aktivity vedoucí k naplnění Opatření : 1. Zmapování potřeb od narození po seniorský věk 2. Zmapování nabídky poskytovaných služeb 3. Sběr dat jejich zpracování 4. Vydání Katalogu handicapovaného občana dopady realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) : naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: Zajištění veškerých informací (centralizace informací v jedné brožuře), které může handicapovaný občan potřebovat, sníží možnost jeho sociálního vyloučení ze společnosti ks po 10 Kč Město Děčín, SROP, Státní rozpočet Neziskové organizace, které ve městě poskytují služby handicapovaným občanům Město Děčín ÚP Děčín 10

11 Opatření Spolupráce mezi odborem sociálních věcí a hlavní sociální sestrou Nemocnice Děčín vznik informačního letáčku k jednotlivým typům postižení s názvem Nabídka zdravotně sociálních služeb ve městě Děčíně formát A4, barevné zpracování, potisk oboustranný, počet 500 ks jednání ředitele Nemocnice Děčín s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví navázání spolupráce s hlavní sociální sestrou nemocnice - pozvání na jednání koordinační skupiny umístění, zveřejnění informačního letáčku na příjmu v nemocnici a na odděleních interna, chirurgie, neurologie. Zajištění, aby byl postižený jedinec informován o možnostech využití zdravotně sociálních služeb ve městě Děčíně při jeho odchodu z nemocnice ústní formou a dopady realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) : naplnění formou předání tohoto informačního letáčku. urychlení návratu do běžného života urychlení začlenění do pracovního procesu pomoc rodině, která se stará o postiženého člena rodiny cca do 6 tis. Kč Město Děčín Město Děčín organizace poskytující sociální služby ve městě Děčíně v rámci koordinační skupiny ZaMP Úřad práce Děčín Jedná se o vznik nové služby či programu: 11

12 Opatření Anotace o činnosti Informačního a poradenského střediska na ÚP v Průvodci handicapovaného občana předání podkladů o činnosti IPS na Úřadu práce v Děčíně vypracování krátké anotace o nabízených službách Úřadu práce zakomponování anotace do Průvodce handicapovaného dopady realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) : občana zvýšení informovanosti o možnostech vzdělávání postiženého občana podpora samostatnosti postiženého občana pomoc rodinám, jejímž členem je postižený jedinec bez finančních nákladů bez finančních nákladů naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: Úřad práce Děčín Město Děčín 12

13 Opatření Možnost instalace vývěsních skříněk na budovy města Děčína koordinační skupina vytipovala budovy v katastru města Děčína a ve spolupráci s odborem místního hospodářství a majetku Městského úřadu Děčín zjistí vlastnické vztahy k těmto budovám výstup v rámci komunitního plánu bude předložen radě města Děčína ke schválení rozmístění (již zhotovených) vývěsních skříněk na vytipované budovy města Děčína: 1) na autobusové zastávce u Hlavního nádraží Děčín 2) na chodbě v přízemí OSV 3) v budově Polikliniky, U Plovárny, Děčín I 4) u informačních panelů u Střelnice * rozměry: 110 cm délka/80 cm výška/8 cm šířka instalace dvou kovových stojanů: 1) v ulici Myslbekova u dětského koutku, Děčín I 2) v okolí VŠ ČVUT, Děčín I dopady realizaci finanční zdroje: zvýšení plošné informovanosti o organizacích nabízející sociální služby zdravotně postiženým občanům města Děčína do 1 tis. Kč = instalace 5 vývěsných skříní výše nákladů spojená s instalací kovových stojanů nebyla v procesu konzultací určena Město Děčín Slunečnice počty klientů (za den, měsíc, rok) : naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: organizace poskytující sociální služby ve městě Děčíně Město Děčín Ne 13

14 Cíl 2 - Rozvoj výchovně vzdělávacích programů ve stávajících mateřských školách Krátký popis Cíle: V rámci služby jde o vzdělávání, které probíhá individuálně i skupinově. Cílem vzdělávací práce je dosáhnout co nejvyššího možného stupně všestranného rozvoje každého dítěte. Základem vzdělávání je denní individuální speciálně pedagogická práce s každým dítětem. Speciálně pedagogickou práci provádí speciální pedagog podle vypracovaných individuálních plánů, které pravidelně vyhodnocuje. S každým dítětem se pracuje podle jeho možností a schopností, s ohledem na jeho individuální zvláštnosti. Jde o zaměření se na komplexní rozvoj dítěte: rozvoj rozumových schopností, rozvoj řeči, rozvoj motoriky, rozvoj sebeobslužných dovedností, rozvoj sociálních schopností atd. Pracuje se s využitím speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení speciálně pedagogických předmětů, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu dětí ve třídě nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby dětí. Stejně jako ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají, by měly být vytvořeny optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte (i dítěte s mentálním či jiným postižením), k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Ve městě Děčíně v současné době přijímá děti s mentálním postižením, pouze v omezeném počtu, Mateřská škola v Riegrově ulici. Pro nedostačující kapacitu byla tato MŠ nucena v minulém školním roce nevyhovět pouze dvěma žádostem o příjem dítěte s mentálním postižením. Dále je po jedné třídě v dalších dvou mateřských školách, a to MŠ v Tylově ulici a MŠ v ulici Školní. Pro uskutečnění Cíle Rozvoj výchovně vzdělávacích programů ve stávajících mateřských školách by bylo zapotřebí zřídit jednu třídu v rámci integrace, kdy děti s mentálním či jiným postižením jsou umístěny mezi intaktní děti. Dalším krokem vedoucím k naplnění tohoto Cíle by bylo zřízení jedné speciální třídy v jedné ze stávajících mateřských škol ve městě Děčíně. Ve speciální třídě by byla umožněna dobrovolná účast rodičů v programu (např. možnost účasti na rehabilitačním či jiném cvičení apod.). Opatření, které vedou k naplnění Cíle: 2.1 Rozšíření o jednu třídu v rámci integrace 2.2 Zřízení jedné speciální třídy 14

15 Opatření Rozšíření o jednu třídu v rámci integrace dopady realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) : naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: spolupráce s řediteli mateřských škol, zjištění případného zájmu o zřízení takovéto třídy zmapování kapacitních potřeb prostřednictvím ankety zveřejněné ve Zpravodaji a na webových stránkách města Děčína úzká spolupráce s odborníky: pedagogicko-psychologická poradna, pediatr, dětský psycholog zajištění odborného personálu: pedagogický pracovník se speciální pedagogikou, příp. zřízení funkce asistenta pedagoga podle Zák. č. 561/04 Sb. ze dne , 16 vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami podle Zákona č. 561/2004 Sb., 16. Například: zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. snížení počtu dětí ve třídě: integrující třída, do které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejvíce 19 dětí včetně 2 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami zajištění vhodných kompenzačních pomůcek (individuální podle druhu, typu a stupně postižení dítěte) přiblížení se normálnímu prostředí a oslabení určité izolace dítěte i jeho případného vylučování ze společnosti ostatních vrstevníků usnadnění osobnostního a sociálního rozvoje i sociální integrace dítěte podpora vzájemné úcty a respektu mezi dětmi umožnění a podpora co největší samostatnosti dítěte pomoc rodinám, které pečují o děti se speciálními vzdělávacími potřebami mzdové náklady na jeden rok: 466 tis. Kč (výpočet stanoven z průměru) pomůcky školy: 3 tis. Kč (normativně) další finanční náklady - požadavky se odvíjejí podle doporučení pedagogicko psychologické poradny (individuální podle druhu, typu a stupně postižení dítěte) Město Děčín Odbor školství a kultury Krajský úřad 2/42/420 (2 integrující děti) 17/357/3570 ( zdravé děti) celá třída: 19/399/3990 Pedagogicko-psychologická poradna v Děčíně Jedna ze stávajících mateřských škol ve městě Děčíně Město Děčín Odbor školství a kultury Ústecký kraj Ne 15

16 Opatření Zřízení jedné speciální třídy dopady realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: spolupráce s řediteli mateřských škol, zjištění případného zájmu o zřízení speciální třídy zmapování kapacitních potřeb prostřednictvím ankety zveřejněné ve Zpravodaji a na webových stránkách města Děčína zajištění odborného personálu: pedagogický pracovník se speciální pedagogikou, příp. zřízení funkce asistenta pedagoga podle Zák. č. 561/04 Sb. ze dne , 16 snížení počtu dětí ve třídě, která je zřízená pro žáky se zdravotním postižením - má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků (Vyhláška č. 73/2005 Sb. ze dne , 10 - Počty žáků) zajištění vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (individuální podle druhu, typu a stupně postižení dítěte) přínosem účasti rodičů v programu je výměna názorů a zkušeností (jak mezi rodiči samotnými, tak i předání informací ze strany odborného personálu) možností zapojení se do určité činnosti, např. účast na rehabilitačním programu osvojení správných rehabilitačních metod, technik a postupů usnadnění osobnostního a sociálního rozvoje i sociální integrace dítěte umožnění a podpora co největší samostatnosti dítěte pomoc rodinám, které pečují o děti se speciálními vzdělávacími potřebami mzdové náklady na jeden rok: 783 tis. Kč (přibližný průměr) pomůcky školy: 5 tis. Kč (normativně) další finanční náklady - požadavky se odvíjejí podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny (individuální podle druhu, typu a stupně postižení dítěte) Město Děčín Odbor školství a kultury Krajský úřad 14/294/5040 Pedagogicko-psychologická poradna Jedna ze stávajících mateřských škol ve městě Děčíně Město Děčín Odbor školství a kultury Ústecký kraj 16

17 Cíl 3 - Podpora vzdělávání členů organizací poskytujících zdravotně sociální služby Krátký popis Cíle: Opatření, která vedou k naplnění Cíle: Podporou vzdělávání členů organizací rozšířit možnosti zvyšování kvalifikace poskytovatelů sociálních služeb. Stávající poskytované služby (určeno klientům se zdravotním, mentálním i duševním postižením): poradenské služby; sociálně-právní poradenství; servisní činnost, výchovná a vzdělávací činnost, družina, mimoškolní činnost; rekvalifikace, nabídka pracovního uplatnění; podporované zaměstnávání, pracovní rehabilitace, chráněné dílny; chráněné bydlení, podpora při vyhledávání samostatného bydlení; sociální a pracovní terapie; asistenční služby; zdravotní rehabilitace a rekondice, zdravotně-pohybová činnost, pobyty; půjčování kompenzačních pomůcek; zdravotnické služby v domácnostech; pečovatelská služba; stravování; společenské a kulturní aktivity, sdružování; zájmová a volnočasová činnost; podpůrné terapie - arteterapie, hippoterapie, dramaterapie, muzikoterapie; osvětová činnost; ústavní péče + zdravotní a ošetřovatelská péče, zaopatření, osobní vybavení; služby denních center, stacionářů. 3.1 Vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb Opatření Vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb zmapování stávajících dovedností a profesní úrovně pracovníků organizací zmapování vzdělávacích potřeb - dlouhodobých a aktuálních vytvoření společných vzdělávacích projektů pro nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace a pracovníky města - do vzdělávacích opatření programů ESF OP RLZ EU realizace vzdělávacích projektů a zavedení tradice společného vzdělávání odborné a profesní vzdělávání rozvoj řídících a manažerských dovedností, plánování rozvoj fundraisingu (projektový, firemní, individuální) rozvoj členské a dobrovolnické základny stáže a praxe ve spolupracujících zařízeních zlepšování jazykové vybavenosti pro mezinárodní projekty a hledání finančních zdrojů dopady rostoucí kvalita profesních dovedností pracovníků daných organizací vysoká kvalita služeb poskytovaných klientům schopnost organizací kvalitně obstát na otevřeném trhu sociálních služeb dlouhodobý rozvoj a rozšiřování poskytovaných služeb na základě efektivního plánování 17

18 realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok): naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: Město Děčín dotace EU MPSV dle aktuálních dat z organizací poskytujících uvedené služby organizace zapojené do komunitního plánování či další organizace poskytující uvedené služby Ne 18

19 CÍLE A OPATŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ Cíl 1 - Bezbariérovost v Ústavu sociální péče Boletice 1.1 Zajištění bezbariérovosti v budově ÚSP Boletice Cíl 2 - Podpora chráněných bytů pro mentálně postižené klienty ústavů sociální péče, příp. podpora dvougeneračního chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a jejich staré rodiče 2.1 Analýza potřebnosti a návrh podoby služby 2.2 Realizace Cíl 3 - Vznik zařízení pro psychotiky a alkoholiky 3.1 Zmapování kapacitních potřeb zařízení 3.2 Vytipování vhodných prostor pod uzavřeným režimem 3.3 Průzkum způsobu financování 3.4 Odborné personální zajištění Cíl 1 - Bezbariérovost v Ústavu sociální péče Boletice (ÚSP) Krátký popis Cíle: Opatření, které vedou k naplnění Cíle: Cílem je bezbariérové zpřístupnění Ústavu sociální péče Boletice (Domino) těm klientům, kteří mají problémy s hybností a lokomocí, tzn. všem klientům s různým druhem tělesného postižení. Tito klienti dosud nemohli (z důvodu bariérovosti zařízení) navštěvovat Ústav sociální péče Boletice, tzn. nebylo jim umožněno využívat stávajících služeb Ústavu sociální péče. 1.1 Zajištění bezbariérovosti v budově ÚSP Boletice Opatření Zajištění bezbariérovosti v budově ÚSP Boletice dopady finančních nákladů na realizaci zpracování projektové dokumentace (splněno projektová dokumentace je zpracována již několik let, v roce 2005 jsme zajistili prodloužení platnosti stavebního povolení o 3 roky). Původní stavební povolení vydáno , č. j. ŠÚ/28741/03/5182/Hů. zajistit vybudování výtahu v budově ÚSP Boletice vybudováním výtahu v budově dojde ke zpřístupnění celé budovy klientům se zdravotním postižením budova se stane bezbariérovou, tzn. ÚSP Boletice bude naplňovat standardy kvality sociálních služeb (MPSV) zkvalitnění služeb a péče osobám s mentálním postižením (současní klienti) využitelnost zařízení pro širší okruh klientů rozšíření nabídky služeb tis. Kč 19

20 finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Ústav sociální péče Boletice Město Děčín bude využíváno denně 14 klienty v chráněném bydlení, pro 20 klientů denního pobytu Po Pá Centrum sociálních služeb Děčín Ústav sociální péče Boletice Město Děčín Cíl 2 - Podpora chráněných bytů pro mentálně postižené klienty ústavů sociální péče, příp. podpora dvougeneračního chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a jejich staré rodiče Krátký popis Cíle: Opatření, které vedou k naplnění Cíle: Vytvořit službu Chráněné bydlení jako alternativu ústavní péče v oblasti bydlení lidí s mentálním postižením. Iniciovat vznik nové formy pečovatelské služby v domě s pečovatelskou službou pro staré osoby pečující o dítě s mentálním postižením. 2.1 Analýza potřebnosti a návrh podoby služby 2.2 Realizace Opatření Analýza potřebnosti a návrh podoby služby dopady realizaci formou dotazníku u klientů, rodičů, opatrovníků a poskytovatelů služeb zjistit potřebnost zavedení takovéto služby, její podobu a zájem u cílové skupiny. z analýzy vyplývá, že zde chybí alternativa bydlení lidí s mentálním postižením v ÚSP, zároveň se objevuje potřeba tzv. dvougeneračního chráněného bydlení pro staré osoby a osoby s mentálním postižením, o které pečují není jasné, která z podob této služby je skutečně žádoucí a potřebná. Dotazník, který bude distribuovaný prostřednictvím poskytovatelů služeb,odborem sociálních věcí a zdravotnictví, může pomoci k upřesnění Opatření. získání jasné představy, o kterou z alternativ opatření je mezi cílovou skupinou zájem získání upřesňujících informací a podobě služby (např. zda v domě s pečovatelskou službou či v běžném prostředí, zda chráněné bydlení nebo bydlení s asistencí) Náklady souvisejí s tvorbou dotazníku, jeho distribucí a vyhodnocením získaných informací. Lze provést s minimálními náklady spoluprací v koordinační skupině. 0 Kč 20

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája Dragounská 38, Cheb Plán rozvoje kvality poskytovaných

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán )

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 292 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) Cílem Vládního plánu je

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok (dále jen Akční plán) je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Bariéry v knihovnách, bariéry v nás. Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny

Bariéry v knihovnách, bariéry v nás. Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny Bariéry v knihovnách, bariéry v nás Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny Bariéry architektonické orientační komunikační Rovný přístup k informacím v knihovně pro všechny Listina základních lidských

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ pracovní skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY POSKYTOVATELÉ Centrum pro zdravotně postižené CSS Lidická Prostějov Český

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 10. 1. 2006 Pracovní skupina č.1 (péče o seniory) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Aktuální složení pracovních

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb.

Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. Novela školského zákona zejména upravuje: Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami Přijímání do přípravných tříd základní školy

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Název projektu: Hořice - město bez bariér

Název projektu: Hořice - město bez bariér Název projektu: Hořice - město bez bariér Důvodem realizace projektu byla pomoc řadě handicapovaných spoluobčanů žijících v našem městě. Instituce působící ve městě: Ústav sociální péče Hořice Sociální

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více