PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ"

Transkript

1 Město Děčín PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Komunitní plánování města Děčína NÁVRH 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA duben 2006 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Města Děčína.

2 Vážení spoluobčané, každý z nás se ve svém životě může dostat do situace, kterou sám nezvládne a bude muset vyhledat pomoc jiných. Smyslem komunitního plánování je zlepšit poskytování sociálních služeb v našem městě. Tato metoda je v České republice zaváděna Ministerstvem práce a sociálních věcí již od roku Mezi města, která se již do tohoto procesu zapojila, patří i Děčín. Abychom požadovaného zlepšení mohli dosáhnout, musíme nejprve zjistit, co lidé opravdu chtějí. Odpověď na tuto otázku nám dává právě metoda komunitního plánování, která je založena na dialogu a vyjednávání. Výsledkem naší snahy by měla být nejen vzájemná provázanost, dostupnost, vyšší kvalita, ale i široká a pestrá nabídka sociálních služeb. Občané by měli dostávat dostatek informací o službách i jejich kvalitě a měli by mít možnost výběru dle svých potřeb. Tento materiál je návrhem 1. komunitního plánu v oblasti sociálních služeb města Děčína na období Na jeho obsahu pracovaly 4 koordinační skupiny, které byly sestaveny podle cílových skupin uživatelů služeb, to je těch, kteří služby využívají. Jedná se o koordinační skupinu Senioři, Zdravotně a mentálně postižení, Osoby a rodiny v krizi, Drogově závislí a etnické menšiny. Tyto skupiny se pravidelně scházely od začátku roku V rámci každé skupiny byly provedeny analýzy, byly definovány problémy v jednotlivých oblastech sociálních služeb. Na základě analýzy poskytovatelů služeb a dále analýzy potřeb byly stanoveny cíle, které vedou k požadovanému zlepšení stávajících služeb nebo ke vzniku služeb nových. V materiálu jsou navržena opatření, jejichž realizace by měla vést ke splnění stanovených cílů. Město Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, bylo úspěšným žadatelem o podporu z Grantového schématu Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje. Realizace tohoto dokumentu je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Města Děčína. Děkuji všem, kteří se na zpracování komunitního plánu podíleli. Ing. Vladislav Raška starosta města 2

3 Obsah Slovo úvodem 2 1 Kapitola I. - Senioři 4 2 Kapitola II. - Zdravotně a mentálně postižení Společné cíle 9 Mentálně postižení 19 Tělesně postižení 26 Sluchově a zrakově postižení 31 Dlouhodobé cíle mentálně postižení 39 tělesně postižení 41 3 Kapitola III. - Osoby a rodiny v krizi Osoby v krizi 43 Rodiny s dětmi v krizi 57 Společné cíle 69 4 Kapitola IV. - Drogově závislí a etnické menšiny 76 5 Kapitola V. - Dlouhodobé společné cíle všech skupin 84 Materiál zpracovala : Ing. Vávrová Dagmar hlavní manažerka komunitního plánování 3

4 Kapitola I. KOORDINAČNÍ SKUPINA SENIOŘI SENIOŘI Cíl 1 - Klub aktivních seniorů Zlatý podzim 1.1 Zajištění vhodného prostoru na činnost a personální zajištění 1.2 Zajištění programové nabídky, propagace, prezentace a reklamy Cíl 2 - Rozšíření asistenčních služeb 2.1 Rozšíření provozních hodin asistenčních služeb 2.2 Možnost krátkodobého ubytování se zajištěnou péčí Cíl 3 - Nový Domov důchodců v Děčíně 3.1 Připomínkování zadání projektové dokumentace k záměru výstavby nového Domova důchodců v Děčíně Cíl 1 - Klub aktivních seniorů Zlatý podzim Krátký popis Cíle : Opatření,které vedou k naplnění Cíle : Prostor přizpůsobený k aktivnímu trávení volného času seniorů, kde je možné realizovat společensko vzdělávací kulturní program ( 3x až 5x týdně) zaměřený na cílovou skupinu seniorů ze široké veřejnosti, kteří nechtějí být sami 1.1 Zajištění vhodného prostoru na činnost a personální zajištění 1.2 Zajištění programové nabídky, propagace, prezentace a reklamy Opatření Zajištění vhodného prostoru na činnost a personální zajištění Opatření : dopady Opatření : Vytipování vhodného prostoru nejlépe uprostřed města s dobrou dopravní dostupností, s bezbariérovým přístupem a sociálním zázemím. Pro zajištění kvalitní služby by měly prostory mít kuchyňský kout. Činnost personálně zajistit jedním pracovníkem, který bude v klubu jako služba v době provozu pro veřejnost, tj. asi 3-x týdně v době od 10:00 do 16:00 hod. Vznikne společenský klub pro cílovou skupinu senioři, který bude splňovat standardy kvality sociálních služeb (bezbariérovost místností, WC, zesilovací smyčka pro neslyšící a nedoslýchavé, dobré osvětlení a ozvučení prostor, pohodlný mobiliář apod.). Možnost navštěvování klubu povede ke snížení izolace seniorů a umožní jim aktivní trávení života. 4

5 finančních nákladů na realizaci finanční zdroje : počty klientů ( za den, měsíc, rok) : naplnění Opatření : Jedná se o vznik nové služby či programu : - vybavení audiovizuální technikou, drobné stavebně technické úpravy vedoucí k bezbariérovosti, kuchyňka, WC, napojení na telefon, internet, PC technika, apod. Celkem cca tis. Kč - mzdové prostředky na pracovníka na ½ úvazku (5-6 tis.brutto/měs.), tj. ročně celkem tis. Kč - náklady na provoz (energie, voda, topení, úklid, pojištění, údržba, opravy), celkem ročně cca...50 tis. Kč. Vícezdrojové financování, dotace města, kraje, EU, či sponzorské dary do sociální sféry Okolo 25 osob/denně, nejméně 3x 5x v týdnu, výhledově možné rozšíření i do víkendů Město Děčín, Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Neziskové organizace zaměřené na cílovou skupinu seniorů Opatření Zajištění programové nabídky, propagace, prezentace a reklamy Opatření : dopady Opatření : finančních nákladů na realizaci finanční zdroje : počty klientů ( za den, měsíc, rok): naplnění Opatření : Jedná se o vznik nové služby či programu : Dle zjištěných potřeb seniorů jde o širokou škálu aktivit, činností a zájmů. Patří mezi ně např. vzdělávání, přednášky, koníčky apod. Také možnost kulturního vyžití seniorů patří mezi jednu z případných aktivit. Na přípravě programové nabídky klubu se budou podílet samotné organizace seniorů. Celoroční provoz klubu, jeho prezentaci a reklamu bude zajišťovat provozovatel klubu. Možnost každodenní návštěvy klubu, kde bude připravován program, celoroční nabídka činností zahrnující nejširší spektrum akcí zaměřených na cílovou skupinu seniorů. Odměny lektorům, přednášejícím, půjčovné nosičů hudby a obrazu, půjčovné promítací techniky, telefon a kancelářské výdaje, poštovné, internet, koncesionářské poplatky, apod., celkem asi 50 tis. Kč ročně. Výdaje na inzerci v místních periodikách ( Děčínský deník, Princip, Zpravodaj, a další), celkem asi 10 tis. Kč ročně. Vícezdrojové financování, dotace města, kraje, EU, či sponzorské dary do sociální sféry Okolo 25 osob/denně, nejméně 3-5x v týdnu. Město Děčín, CSS Děčín p.o., Neziskové organizace zaměřené na cílovou skupinu seniorů 5

6 Cíl 2 - Rozšíření asistenčních služeb Krátký popis Cíle : Opatření,které vedou k naplnění Cíle : Z průzkumů vyplývá nárůst poptávky po asistenčních službách v odpoledních hodinách a o víkendech. 2.1 Rozšíření provozních hodin asistenčních služeb 2.2 Možnost krátkodobého ubytování se zajištěnou péčí Opatření Rozšíření provozních hodin asistenčních služeb Opatření : Na základě stoupající poptávky po domácí péči se často objevuje potřeba zvýšení kapacity asistenčních služeb, rozšíření provozních hodin, pokrytí víkendů a večerních hodin, zavedení NON-STOP služby, zabezpečování půjčování kompenzačních pomůcek, provedení drobných zdravotnických úkonů, a další služby spojené s pobýváním nesoběstačných seniorů a zdravotně postižených občanů v domácím prostředí. dopady Opatření : finančních nákladů na realizaci finanční zdroje : počty klientů ( za den, měsíc, rok naplnění Opatření : Jedná se o vznik nové služby či programu : Existence organizace, která operativně reaguje na nově vzniklé situace související s domácí péčí. Zajištění provozu NON- STOP linky, kam se lze dovolat v případě potřeby o zajištění péči o zdravotně postižené nebo doléčující se občany a tak pružně zareagovat na vzniklou situaci, která nevyžaduje lékařský zákrok. Provoz telefonní NON-STOP linky tis. Kč/rok, provoz služebního vozidla asistenční služby tis. Kč/rok. Dále záleží na počtu službu vykonávajících asistentů, ale obecně lze počítat přibližně 180 tis. Kč/1 asistent/rok na mzdové náklady, při počtu 15 asistentů tis. Kč/rok. Vícezdrojové financování, projekty MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Děčín, Úřad práce Děčín V současné době je požadavek na domácí péči asi klientů ročně, důvodně lze předpokládat zvyšování potřeby této služby (ve vztahu k novému zákonu o sociálních službách s platností od roku 2007). Městem Děčín bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele služby, předpokládá se zájem současných neziskových organizací působící na území města. Ne 6

7 Opatření Možnost krátkodobého ubytování se zajištěnou péčí Opatření : dopady Opatření : Z provedených analýz vyplynula potřeba existence zařízení, které by umožnilo krátkodobý pobyt po ukončení lékařské péče pro zdravotně postižené po úrazu nebo rekonvalescenty po lékařských zákrocích, kteří nemají možnost domácí péče a pomoci. Vznik zařízení sanatoria se zajištěnou péči je řešením tohoto opatření. Bezbariérový objekt s kapacitou 9-12 osob v 1-2 lůžkových pokojích splňující veškeré normy pro krátkodobé pobyty zdravotně postižených nebo rekonvalescentů poúrazových stavů. Zařízení by sloužilo k řešení momentální přechodné situace osamocených občanů, kteří se krátkodobě dostali do situace, kdy potřebují pomoc druhých. Tato péče by byla klientům poskytována za úhradu. Možnost řešení dočasné situace občanů, kteří jsou přechodně odkázáni na pomoc druhých. finančních nákladů na realizaci finanční zdroje : počty klientů (za den, měsíc, rok) : naplnění opatření : Jedná se o vznik nové služby či programu : Při počtu 10 klientů v přímé péči by se jednalo asi o 6 pečovatelů střídající se v turnusech po 12 hodinách dvojčlenné služby, tzn. vedoucí + 6 asistentů = tis. Kč mzdových nákladů/rok. Další náklady na vybavení sanatoria cca 1 mil. Kč. Projekty MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Děčín, Úřad práce Děčín, vícezdrojové financování... Průměrně 10 osob v přímé péči, buď celodenní nebo týdenní (dle potřeby i delší). Městem Děčín bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele služby, předpokládá se zájem současných neziskových organizací působící na území města. Cíl 3 - Nový Domov důchodců v Děčíně Krátký popis Cíle : Opatření,které vedou k naplnění Cíle : Spolupráce formou jednání s odborníky z oblasti stavební, investiční, sociální a zdravotní, kteří se sejdou v přípravném období při zadávání podkladů pro projektovou dokumentaci 3.1 Připomínkování zadání projektové dokumentace k záměru výstavby nového Domova důchodců v Děčíně 7

8 Opatření Připomínkování zadání projektové dokumentace k záměru výstavby nového Domova důchodců v Děčíně Opatření : dopady Opatření : Vznik pracovní skupiny, skládající se z odborníků na danou problematiku, kteří budou spolupracovat po dobu přípravy projektové dokumentace pro nový domov důchodců se zástupci z koordinační skupiny Senioři. Tento cíl je současně řešen ve Strategickém plánu Města Děčína II v bodu Cíl C.I.4 - Výstavba nového domova důchodců, který byl schválen usnesením zastupitelstva města č. ZM ze dne Zapracování podnětů od poskytovatelů a budoucích uživatelů služby do projektové dokumentace nového domova důchodců (dále DD). V současné době Zastupitelstvo Ústeckého kraje schvaluje převod pozemku určeného pro výstavbu DD v areálu Nemocnice Děčín. Situační studie nového DD, která je přílohou projektu podaného na MPSV, předpokládá realizaci v období let a celkový objem stavebních prací v hodnotě 150 mil Kč. Prostředky na projektovou dokumentaci jsou již v rozpočtu odboru rozvoje a po převodu pozemku bude vyhlášeno výběrové řízení na tuto dokumentaci. V tomto období se předpokládá spolupráce koordinační skupiny s odborníky, podílejícími se na přípravě kompletní dokumentace nového domova důchodců. finančních nákladů na realizaci finanční zdroje : počty klientů ( za den, měsíc, rok naplnění Opatření : Jedná se o vznik nové služby či programu : Nepředpokládají se výdaje na realizaci tohoto opatření. Financování projektu výstavby nového Domova důchodců v Děčíně bude vícezdrojové, podaný projekt předpokládá spoluúčast státu do výše 100 mil. Kč, zbytek z rozpočtu obce a dalších subjektů. 90 klientů s předpokladem obměny ročně asi 20 osob Koordinační skupina - senioři ( dílčí skupina ) CSS Děčín p.o. Město Děčín (příslušné odbory MěÚ) Ne 8

9 Kapitola II. KOORDINAČNÍ SKUPINA ZDRAVOTNĚ A MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ SPOLEČNÉ CÍLE ZDRAVOTNĚ A MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH Cíl 1 - Informační servis pro znevýhodněné občany 1.1 Vznik publikace Průvodce handicapovaného občana 1.2 Spolupráce mezi odborem sociálních věcí a hlavní sociální sestrou Nemocnice Děčín 1.3 Anotace o činnosti Informačního a poradenského střediska na ÚP v Průvodci handicapovaného občana 1.4 Instalace vývěsních skříněk na budovy města Děčína Cíl 2 - Rozvoj výchovně vzdělávacích programů ve stávajících mateřských školách 2.1 Rozšíření o jednu třídu v rámci integrace 2.2 Zřízení jedné speciální třídy Cíl 3 - Podpora vzdělávání členů organizací poskytující zdravotně sociální služby 3.1 Vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb Cíl 1 - Informační servis pro znevýhodněné občany Krátký popis Cíle: V rámci průzkumu potřeb bylo v koordinační skupině zjištěno, že chybí ucelené informace pro cílovou skupinu zdravotně postižených. V současné době je ve městě Děčíně velmi nízká, ale postupně se zlepšující provázanost mezi zařízeními, které poskytují zdravotní péči (např. Nemocnice Děčín), provozovateli sociálních služeb, Úřadem práce v Děčíně a postiženým občanem ve smyslu jeho informovanosti o možnostech využití existujících zdravotně sociálních služeb. Na Úřadu práce v Děčíně existuje Informační a poradenské středisko pro změnu a volbu povolání (dále jen IPS). Na IPS je k dispozici celostátní databáze vzdělávacích institucí, v níž se dá vyhledat škola, která by vyhovovala zdravotně postiženému člověku. Cílem anotace o činnosti IPS v Průvodci handicapovaného občana je zajištění maximální informovanosti určitých cílových skupin. Dále není dostatečně plošně zajištěna informovanost o organizacích poskytující sociální služby. Vývěsní tabule jsou t. č. nainstalovány pouze dvě, a to na jedné budově, budově Městské knihovny v Děčíně IV. Navrhovaným opatřením je možnost instalace těchto vývěsních tabulí na budovy města Děčína v místech s vysokou frekventovaností lidí. 9

10 Opatření, které vedou k naplnění Cíle: 1.1 Vznik publikace Průvodce handicapovaného občana 1.2 Spolupráce mezi odborem sociálních věcí a hlavní sociální sestrou Nemocnice Děčín 1.3 Anotace o činnosti Informačního a poradenského střediska na ÚP v Průvodci handicapovaného občana 1.4 Instalace vývěsních skříněk na budovy města Děčína Opatření Vznik publikace Průvodce handicapovaného občana Zajištění informačního servisu handicapovaným spoluobčanům je jedním ze zájmů odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Děčín. Uskutečnění tohoto opatření je zahrnuto v realizaci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína. Vydání tohoto průvodce by mělo zajistit ucelený informační servis handicapovaným občanům od nejútlejšího věku po věk seniorský. Aktivity vedoucí k naplnění Opatření : 1. Zmapování potřeb od narození po seniorský věk 2. Zmapování nabídky poskytovaných služeb 3. Sběr dat jejich zpracování 4. Vydání Katalogu handicapovaného občana dopady realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) : naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: Zajištění veškerých informací (centralizace informací v jedné brožuře), které může handicapovaný občan potřebovat, sníží možnost jeho sociálního vyloučení ze společnosti ks po 10 Kč Město Děčín, SROP, Státní rozpočet Neziskové organizace, které ve městě poskytují služby handicapovaným občanům Město Děčín ÚP Děčín 10

11 Opatření Spolupráce mezi odborem sociálních věcí a hlavní sociální sestrou Nemocnice Děčín vznik informačního letáčku k jednotlivým typům postižení s názvem Nabídka zdravotně sociálních služeb ve městě Děčíně formát A4, barevné zpracování, potisk oboustranný, počet 500 ks jednání ředitele Nemocnice Děčín s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví navázání spolupráce s hlavní sociální sestrou nemocnice - pozvání na jednání koordinační skupiny umístění, zveřejnění informačního letáčku na příjmu v nemocnici a na odděleních interna, chirurgie, neurologie. Zajištění, aby byl postižený jedinec informován o možnostech využití zdravotně sociálních služeb ve městě Děčíně při jeho odchodu z nemocnice ústní formou a dopady realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) : naplnění formou předání tohoto informačního letáčku. urychlení návratu do běžného života urychlení začlenění do pracovního procesu pomoc rodině, která se stará o postiženého člena rodiny cca do 6 tis. Kč Město Děčín Město Děčín organizace poskytující sociální služby ve městě Děčíně v rámci koordinační skupiny ZaMP Úřad práce Děčín Jedná se o vznik nové služby či programu: 11

12 Opatření Anotace o činnosti Informačního a poradenského střediska na ÚP v Průvodci handicapovaného občana předání podkladů o činnosti IPS na Úřadu práce v Děčíně vypracování krátké anotace o nabízených službách Úřadu práce zakomponování anotace do Průvodce handicapovaného dopady realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) : občana zvýšení informovanosti o možnostech vzdělávání postiženého občana podpora samostatnosti postiženého občana pomoc rodinám, jejímž členem je postižený jedinec bez finančních nákladů bez finančních nákladů naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: Úřad práce Děčín Město Děčín 12

13 Opatření Možnost instalace vývěsních skříněk na budovy města Děčína koordinační skupina vytipovala budovy v katastru města Děčína a ve spolupráci s odborem místního hospodářství a majetku Městského úřadu Děčín zjistí vlastnické vztahy k těmto budovám výstup v rámci komunitního plánu bude předložen radě města Děčína ke schválení rozmístění (již zhotovených) vývěsních skříněk na vytipované budovy města Děčína: 1) na autobusové zastávce u Hlavního nádraží Děčín 2) na chodbě v přízemí OSV 3) v budově Polikliniky, U Plovárny, Děčín I 4) u informačních panelů u Střelnice * rozměry: 110 cm délka/80 cm výška/8 cm šířka instalace dvou kovových stojanů: 1) v ulici Myslbekova u dětského koutku, Děčín I 2) v okolí VŠ ČVUT, Děčín I dopady realizaci finanční zdroje: zvýšení plošné informovanosti o organizacích nabízející sociální služby zdravotně postiženým občanům města Děčína do 1 tis. Kč = instalace 5 vývěsných skříní výše nákladů spojená s instalací kovových stojanů nebyla v procesu konzultací určena Město Děčín Slunečnice počty klientů (za den, měsíc, rok) : naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: organizace poskytující sociální služby ve městě Děčíně Město Děčín Ne 13

14 Cíl 2 - Rozvoj výchovně vzdělávacích programů ve stávajících mateřských školách Krátký popis Cíle: V rámci služby jde o vzdělávání, které probíhá individuálně i skupinově. Cílem vzdělávací práce je dosáhnout co nejvyššího možného stupně všestranného rozvoje každého dítěte. Základem vzdělávání je denní individuální speciálně pedagogická práce s každým dítětem. Speciálně pedagogickou práci provádí speciální pedagog podle vypracovaných individuálních plánů, které pravidelně vyhodnocuje. S každým dítětem se pracuje podle jeho možností a schopností, s ohledem na jeho individuální zvláštnosti. Jde o zaměření se na komplexní rozvoj dítěte: rozvoj rozumových schopností, rozvoj řeči, rozvoj motoriky, rozvoj sebeobslužných dovedností, rozvoj sociálních schopností atd. Pracuje se s využitím speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení speciálně pedagogických předmětů, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu dětí ve třídě nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby dětí. Stejně jako ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají, by měly být vytvořeny optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte (i dítěte s mentálním či jiným postižením), k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Ve městě Děčíně v současné době přijímá děti s mentálním postižením, pouze v omezeném počtu, Mateřská škola v Riegrově ulici. Pro nedostačující kapacitu byla tato MŠ nucena v minulém školním roce nevyhovět pouze dvěma žádostem o příjem dítěte s mentálním postižením. Dále je po jedné třídě v dalších dvou mateřských školách, a to MŠ v Tylově ulici a MŠ v ulici Školní. Pro uskutečnění Cíle Rozvoj výchovně vzdělávacích programů ve stávajících mateřských školách by bylo zapotřebí zřídit jednu třídu v rámci integrace, kdy děti s mentálním či jiným postižením jsou umístěny mezi intaktní děti. Dalším krokem vedoucím k naplnění tohoto Cíle by bylo zřízení jedné speciální třídy v jedné ze stávajících mateřských škol ve městě Děčíně. Ve speciální třídě by byla umožněna dobrovolná účast rodičů v programu (např. možnost účasti na rehabilitačním či jiném cvičení apod.). Opatření, které vedou k naplnění Cíle: 2.1 Rozšíření o jednu třídu v rámci integrace 2.2 Zřízení jedné speciální třídy 14

15 Opatření Rozšíření o jednu třídu v rámci integrace dopady realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) : naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: spolupráce s řediteli mateřských škol, zjištění případného zájmu o zřízení takovéto třídy zmapování kapacitních potřeb prostřednictvím ankety zveřejněné ve Zpravodaji a na webových stránkách města Děčína úzká spolupráce s odborníky: pedagogicko-psychologická poradna, pediatr, dětský psycholog zajištění odborného personálu: pedagogický pracovník se speciální pedagogikou, příp. zřízení funkce asistenta pedagoga podle Zák. č. 561/04 Sb. ze dne , 16 vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami podle Zákona č. 561/2004 Sb., 16. Například: zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. snížení počtu dětí ve třídě: integrující třída, do které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejvíce 19 dětí včetně 2 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami zajištění vhodných kompenzačních pomůcek (individuální podle druhu, typu a stupně postižení dítěte) přiblížení se normálnímu prostředí a oslabení určité izolace dítěte i jeho případného vylučování ze společnosti ostatních vrstevníků usnadnění osobnostního a sociálního rozvoje i sociální integrace dítěte podpora vzájemné úcty a respektu mezi dětmi umožnění a podpora co největší samostatnosti dítěte pomoc rodinám, které pečují o děti se speciálními vzdělávacími potřebami mzdové náklady na jeden rok: 466 tis. Kč (výpočet stanoven z průměru) pomůcky školy: 3 tis. Kč (normativně) další finanční náklady - požadavky se odvíjejí podle doporučení pedagogicko psychologické poradny (individuální podle druhu, typu a stupně postižení dítěte) Město Děčín Odbor školství a kultury Krajský úřad 2/42/420 (2 integrující děti) 17/357/3570 ( zdravé děti) celá třída: 19/399/3990 Pedagogicko-psychologická poradna v Děčíně Jedna ze stávajících mateřských škol ve městě Děčíně Město Děčín Odbor školství a kultury Ústecký kraj Ne 15

16 Opatření Zřízení jedné speciální třídy dopady realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: spolupráce s řediteli mateřských škol, zjištění případného zájmu o zřízení speciální třídy zmapování kapacitních potřeb prostřednictvím ankety zveřejněné ve Zpravodaji a na webových stránkách města Děčína zajištění odborného personálu: pedagogický pracovník se speciální pedagogikou, příp. zřízení funkce asistenta pedagoga podle Zák. č. 561/04 Sb. ze dne , 16 snížení počtu dětí ve třídě, která je zřízená pro žáky se zdravotním postižením - má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků (Vyhláška č. 73/2005 Sb. ze dne , 10 - Počty žáků) zajištění vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (individuální podle druhu, typu a stupně postižení dítěte) přínosem účasti rodičů v programu je výměna názorů a zkušeností (jak mezi rodiči samotnými, tak i předání informací ze strany odborného personálu) možností zapojení se do určité činnosti, např. účast na rehabilitačním programu osvojení správných rehabilitačních metod, technik a postupů usnadnění osobnostního a sociálního rozvoje i sociální integrace dítěte umožnění a podpora co největší samostatnosti dítěte pomoc rodinám, které pečují o děti se speciálními vzdělávacími potřebami mzdové náklady na jeden rok: 783 tis. Kč (přibližný průměr) pomůcky školy: 5 tis. Kč (normativně) další finanční náklady - požadavky se odvíjejí podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny (individuální podle druhu, typu a stupně postižení dítěte) Město Děčín Odbor školství a kultury Krajský úřad 14/294/5040 Pedagogicko-psychologická poradna Jedna ze stávajících mateřských škol ve městě Děčíně Město Děčín Odbor školství a kultury Ústecký kraj 16

17 Cíl 3 - Podpora vzdělávání členů organizací poskytujících zdravotně sociální služby Krátký popis Cíle: Opatření, která vedou k naplnění Cíle: Podporou vzdělávání členů organizací rozšířit možnosti zvyšování kvalifikace poskytovatelů sociálních služeb. Stávající poskytované služby (určeno klientům se zdravotním, mentálním i duševním postižením): poradenské služby; sociálně-právní poradenství; servisní činnost, výchovná a vzdělávací činnost, družina, mimoškolní činnost; rekvalifikace, nabídka pracovního uplatnění; podporované zaměstnávání, pracovní rehabilitace, chráněné dílny; chráněné bydlení, podpora při vyhledávání samostatného bydlení; sociální a pracovní terapie; asistenční služby; zdravotní rehabilitace a rekondice, zdravotně-pohybová činnost, pobyty; půjčování kompenzačních pomůcek; zdravotnické služby v domácnostech; pečovatelská služba; stravování; společenské a kulturní aktivity, sdružování; zájmová a volnočasová činnost; podpůrné terapie - arteterapie, hippoterapie, dramaterapie, muzikoterapie; osvětová činnost; ústavní péče + zdravotní a ošetřovatelská péče, zaopatření, osobní vybavení; služby denních center, stacionářů. 3.1 Vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb Opatření Vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb zmapování stávajících dovedností a profesní úrovně pracovníků organizací zmapování vzdělávacích potřeb - dlouhodobých a aktuálních vytvoření společných vzdělávacích projektů pro nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace a pracovníky města - do vzdělávacích opatření programů ESF OP RLZ EU realizace vzdělávacích projektů a zavedení tradice společného vzdělávání odborné a profesní vzdělávání rozvoj řídících a manažerských dovedností, plánování rozvoj fundraisingu (projektový, firemní, individuální) rozvoj členské a dobrovolnické základny stáže a praxe ve spolupracujících zařízeních zlepšování jazykové vybavenosti pro mezinárodní projekty a hledání finančních zdrojů dopady rostoucí kvalita profesních dovedností pracovníků daných organizací vysoká kvalita služeb poskytovaných klientům schopnost organizací kvalitně obstát na otevřeném trhu sociálních služeb dlouhodobý rozvoj a rozšiřování poskytovaných služeb na základě efektivního plánování 17

18 realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok): naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: Město Děčín dotace EU MPSV dle aktuálních dat z organizací poskytujících uvedené služby organizace zapojené do komunitního plánování či další organizace poskytující uvedené služby Ne 18

19 CÍLE A OPATŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ Cíl 1 - Bezbariérovost v Ústavu sociální péče Boletice 1.1 Zajištění bezbariérovosti v budově ÚSP Boletice Cíl 2 - Podpora chráněných bytů pro mentálně postižené klienty ústavů sociální péče, příp. podpora dvougeneračního chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a jejich staré rodiče 2.1 Analýza potřebnosti a návrh podoby služby 2.2 Realizace Cíl 3 - Vznik zařízení pro psychotiky a alkoholiky 3.1 Zmapování kapacitních potřeb zařízení 3.2 Vytipování vhodných prostor pod uzavřeným režimem 3.3 Průzkum způsobu financování 3.4 Odborné personální zajištění Cíl 1 - Bezbariérovost v Ústavu sociální péče Boletice (ÚSP) Krátký popis Cíle: Opatření, které vedou k naplnění Cíle: Cílem je bezbariérové zpřístupnění Ústavu sociální péče Boletice (Domino) těm klientům, kteří mají problémy s hybností a lokomocí, tzn. všem klientům s různým druhem tělesného postižení. Tito klienti dosud nemohli (z důvodu bariérovosti zařízení) navštěvovat Ústav sociální péče Boletice, tzn. nebylo jim umožněno využívat stávajících služeb Ústavu sociální péče. 1.1 Zajištění bezbariérovosti v budově ÚSP Boletice Opatření Zajištění bezbariérovosti v budově ÚSP Boletice dopady finančních nákladů na realizaci zpracování projektové dokumentace (splněno projektová dokumentace je zpracována již několik let, v roce 2005 jsme zajistili prodloužení platnosti stavebního povolení o 3 roky). Původní stavební povolení vydáno , č. j. ŠÚ/28741/03/5182/Hů. zajistit vybudování výtahu v budově ÚSP Boletice vybudováním výtahu v budově dojde ke zpřístupnění celé budovy klientům se zdravotním postižením budova se stane bezbariérovou, tzn. ÚSP Boletice bude naplňovat standardy kvality sociálních služeb (MPSV) zkvalitnění služeb a péče osobám s mentálním postižením (současní klienti) využitelnost zařízení pro širší okruh klientů rozšíření nabídky služeb tis. Kč 19

20 finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Ústav sociální péče Boletice Město Děčín bude využíváno denně 14 klienty v chráněném bydlení, pro 20 klientů denního pobytu Po Pá Centrum sociálních služeb Děčín Ústav sociální péče Boletice Město Děčín Cíl 2 - Podpora chráněných bytů pro mentálně postižené klienty ústavů sociální péče, příp. podpora dvougeneračního chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a jejich staré rodiče Krátký popis Cíle: Opatření, které vedou k naplnění Cíle: Vytvořit službu Chráněné bydlení jako alternativu ústavní péče v oblasti bydlení lidí s mentálním postižením. Iniciovat vznik nové formy pečovatelské služby v domě s pečovatelskou službou pro staré osoby pečující o dítě s mentálním postižením. 2.1 Analýza potřebnosti a návrh podoby služby 2.2 Realizace Opatření Analýza potřebnosti a návrh podoby služby dopady realizaci formou dotazníku u klientů, rodičů, opatrovníků a poskytovatelů služeb zjistit potřebnost zavedení takovéto služby, její podobu a zájem u cílové skupiny. z analýzy vyplývá, že zde chybí alternativa bydlení lidí s mentálním postižením v ÚSP, zároveň se objevuje potřeba tzv. dvougeneračního chráněného bydlení pro staré osoby a osoby s mentálním postižením, o které pečují není jasné, která z podob této služby je skutečně žádoucí a potřebná. Dotazník, který bude distribuovaný prostřednictvím poskytovatelů služeb,odborem sociálních věcí a zdravotnictví, může pomoci k upřesnění Opatření. získání jasné představy, o kterou z alternativ opatření je mezi cílovou skupinou zájem získání upřesňujících informací a podobě služby (např. zda v domě s pečovatelskou službou či v běžném prostředí, zda chráněné bydlení nebo bydlení s asistencí) Náklady souvisejí s tvorbou dotazníku, jeho distribucí a vyhodnocením získaných informací. Lze provést s minimálními náklady spoluprací v koordinační skupině. 0 Kč 20

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 2025 Cílem Vládního plánu financování

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán )

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 292 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) Cílem Vládního plánu je

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP)

Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP) Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP) PLÁNOVANÁ ALOKACE PRO OBDOBÍ 2016(2017) 2023: 23.332.008 Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce) 1. Základní školství 35,00% 8 166 202,80 Kč

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Koncepce města přátelského seniorům

Koncepce města přátelského seniorům Koncepce města přátelského seniorům 2010-2014 Květen 2010 Ing. Daniela Lusková 1 OBSAH Kapitola strana 1. Obsah 2 2. Úvod 2 3. Souhrnná zjištění z průzkumů v seniorské populaci a prostředí města 3 4. Definice

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája Dragounská 38, Cheb Plán rozvoje kvality poskytovaných

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok (dále jen Akční plán) je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

Bariéry v knihovnách, bariéry v nás. Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny

Bariéry v knihovnách, bariéry v nás. Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny Bariéry v knihovnách, bariéry v nás Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny Bariéry architektonické orientační komunikační Rovný přístup k informacím v knihovně pro všechny Listina základních lidských

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov,

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, PRIORITY 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2008 Prioritní cíle a 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, které vzešly z jednání pracovních a řídících

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Rozvojové programy 2014 Č. j. MSMT 2520/2014

Rozvojové programy 2014 Č. j. MSMT 2520/2014 Rozvojové programy 2014 Č. j. MSMT 2520/2014 Programové financování umožňuje řešit takové ekonomické aspekty vzdělávání a školských služeb, jejichž promítnutí do republikových normativů buď není možné

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením 15.11. 2007 Program jednání: 1. doplnění a schválení vize

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA Příloha č.1 Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období 2017-2021 TRIÁDA Řídící skupina 1. Koordinátor KPSS ( Mazurová, Najmon) 2. Pracovník

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více