PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ"

Transkript

1 Město Děčín PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Komunitní plánování města Děčína NÁVRH 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA duben 2006 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Města Děčína.

2 Vážení spoluobčané, každý z nás se ve svém životě může dostat do situace, kterou sám nezvládne a bude muset vyhledat pomoc jiných. Smyslem komunitního plánování je zlepšit poskytování sociálních služeb v našem městě. Tato metoda je v České republice zaváděna Ministerstvem práce a sociálních věcí již od roku Mezi města, která se již do tohoto procesu zapojila, patří i Děčín. Abychom požadovaného zlepšení mohli dosáhnout, musíme nejprve zjistit, co lidé opravdu chtějí. Odpověď na tuto otázku nám dává právě metoda komunitního plánování, která je založena na dialogu a vyjednávání. Výsledkem naší snahy by měla být nejen vzájemná provázanost, dostupnost, vyšší kvalita, ale i široká a pestrá nabídka sociálních služeb. Občané by měli dostávat dostatek informací o službách i jejich kvalitě a měli by mít možnost výběru dle svých potřeb. Tento materiál je návrhem 1. komunitního plánu v oblasti sociálních služeb města Děčína na období Na jeho obsahu pracovaly 4 koordinační skupiny, které byly sestaveny podle cílových skupin uživatelů služeb, to je těch, kteří služby využívají. Jedná se o koordinační skupinu Senioři, Zdravotně a mentálně postižení, Osoby a rodiny v krizi, Drogově závislí a etnické menšiny. Tyto skupiny se pravidelně scházely od začátku roku V rámci každé skupiny byly provedeny analýzy, byly definovány problémy v jednotlivých oblastech sociálních služeb. Na základě analýzy poskytovatelů služeb a dále analýzy potřeb byly stanoveny cíle, které vedou k požadovanému zlepšení stávajících služeb nebo ke vzniku služeb nových. V materiálu jsou navržena opatření, jejichž realizace by měla vést ke splnění stanovených cílů. Město Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, bylo úspěšným žadatelem o podporu z Grantového schématu Podpora sociální integrace v regionu Ústeckého kraje. Realizace tohoto dokumentu je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Města Děčína. Děkuji všem, kteří se na zpracování komunitního plánu podíleli. Ing. Vladislav Raška starosta města 2

3 Obsah Slovo úvodem 2 1 Kapitola I. - Senioři 4 2 Kapitola II. - Zdravotně a mentálně postižení Společné cíle 9 Mentálně postižení 19 Tělesně postižení 26 Sluchově a zrakově postižení 31 Dlouhodobé cíle mentálně postižení 39 tělesně postižení 41 3 Kapitola III. - Osoby a rodiny v krizi Osoby v krizi 43 Rodiny s dětmi v krizi 57 Společné cíle 69 4 Kapitola IV. - Drogově závislí a etnické menšiny 76 5 Kapitola V. - Dlouhodobé společné cíle všech skupin 84 Materiál zpracovala : Ing. Vávrová Dagmar hlavní manažerka komunitního plánování 3

4 Kapitola I. KOORDINAČNÍ SKUPINA SENIOŘI SENIOŘI Cíl 1 - Klub aktivních seniorů Zlatý podzim 1.1 Zajištění vhodného prostoru na činnost a personální zajištění 1.2 Zajištění programové nabídky, propagace, prezentace a reklamy Cíl 2 - Rozšíření asistenčních služeb 2.1 Rozšíření provozních hodin asistenčních služeb 2.2 Možnost krátkodobého ubytování se zajištěnou péčí Cíl 3 - Nový Domov důchodců v Děčíně 3.1 Připomínkování zadání projektové dokumentace k záměru výstavby nového Domova důchodců v Děčíně Cíl 1 - Klub aktivních seniorů Zlatý podzim Krátký popis Cíle : Opatření,které vedou k naplnění Cíle : Prostor přizpůsobený k aktivnímu trávení volného času seniorů, kde je možné realizovat společensko vzdělávací kulturní program ( 3x až 5x týdně) zaměřený na cílovou skupinu seniorů ze široké veřejnosti, kteří nechtějí být sami 1.1 Zajištění vhodného prostoru na činnost a personální zajištění 1.2 Zajištění programové nabídky, propagace, prezentace a reklamy Opatření Zajištění vhodného prostoru na činnost a personální zajištění Opatření : dopady Opatření : Vytipování vhodného prostoru nejlépe uprostřed města s dobrou dopravní dostupností, s bezbariérovým přístupem a sociálním zázemím. Pro zajištění kvalitní služby by měly prostory mít kuchyňský kout. Činnost personálně zajistit jedním pracovníkem, který bude v klubu jako služba v době provozu pro veřejnost, tj. asi 3-x týdně v době od 10:00 do 16:00 hod. Vznikne společenský klub pro cílovou skupinu senioři, který bude splňovat standardy kvality sociálních služeb (bezbariérovost místností, WC, zesilovací smyčka pro neslyšící a nedoslýchavé, dobré osvětlení a ozvučení prostor, pohodlný mobiliář apod.). Možnost navštěvování klubu povede ke snížení izolace seniorů a umožní jim aktivní trávení života. 4

5 finančních nákladů na realizaci finanční zdroje : počty klientů ( za den, měsíc, rok) : naplnění Opatření : Jedná se o vznik nové služby či programu : - vybavení audiovizuální technikou, drobné stavebně technické úpravy vedoucí k bezbariérovosti, kuchyňka, WC, napojení na telefon, internet, PC technika, apod. Celkem cca tis. Kč - mzdové prostředky na pracovníka na ½ úvazku (5-6 tis.brutto/měs.), tj. ročně celkem tis. Kč - náklady na provoz (energie, voda, topení, úklid, pojištění, údržba, opravy), celkem ročně cca...50 tis. Kč. Vícezdrojové financování, dotace města, kraje, EU, či sponzorské dary do sociální sféry Okolo 25 osob/denně, nejméně 3x 5x v týdnu, výhledově možné rozšíření i do víkendů Město Děčín, Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Neziskové organizace zaměřené na cílovou skupinu seniorů Opatření Zajištění programové nabídky, propagace, prezentace a reklamy Opatření : dopady Opatření : finančních nákladů na realizaci finanční zdroje : počty klientů ( za den, měsíc, rok): naplnění Opatření : Jedná se o vznik nové služby či programu : Dle zjištěných potřeb seniorů jde o širokou škálu aktivit, činností a zájmů. Patří mezi ně např. vzdělávání, přednášky, koníčky apod. Také možnost kulturního vyžití seniorů patří mezi jednu z případných aktivit. Na přípravě programové nabídky klubu se budou podílet samotné organizace seniorů. Celoroční provoz klubu, jeho prezentaci a reklamu bude zajišťovat provozovatel klubu. Možnost každodenní návštěvy klubu, kde bude připravován program, celoroční nabídka činností zahrnující nejširší spektrum akcí zaměřených na cílovou skupinu seniorů. Odměny lektorům, přednášejícím, půjčovné nosičů hudby a obrazu, půjčovné promítací techniky, telefon a kancelářské výdaje, poštovné, internet, koncesionářské poplatky, apod., celkem asi 50 tis. Kč ročně. Výdaje na inzerci v místních periodikách ( Děčínský deník, Princip, Zpravodaj, a další), celkem asi 10 tis. Kč ročně. Vícezdrojové financování, dotace města, kraje, EU, či sponzorské dary do sociální sféry Okolo 25 osob/denně, nejméně 3-5x v týdnu. Město Děčín, CSS Děčín p.o., Neziskové organizace zaměřené na cílovou skupinu seniorů 5

6 Cíl 2 - Rozšíření asistenčních služeb Krátký popis Cíle : Opatření,které vedou k naplnění Cíle : Z průzkumů vyplývá nárůst poptávky po asistenčních službách v odpoledních hodinách a o víkendech. 2.1 Rozšíření provozních hodin asistenčních služeb 2.2 Možnost krátkodobého ubytování se zajištěnou péčí Opatření Rozšíření provozních hodin asistenčních služeb Opatření : Na základě stoupající poptávky po domácí péči se často objevuje potřeba zvýšení kapacity asistenčních služeb, rozšíření provozních hodin, pokrytí víkendů a večerních hodin, zavedení NON-STOP služby, zabezpečování půjčování kompenzačních pomůcek, provedení drobných zdravotnických úkonů, a další služby spojené s pobýváním nesoběstačných seniorů a zdravotně postižených občanů v domácím prostředí. dopady Opatření : finančních nákladů na realizaci finanční zdroje : počty klientů ( za den, měsíc, rok naplnění Opatření : Jedná se o vznik nové služby či programu : Existence organizace, která operativně reaguje na nově vzniklé situace související s domácí péčí. Zajištění provozu NON- STOP linky, kam se lze dovolat v případě potřeby o zajištění péči o zdravotně postižené nebo doléčující se občany a tak pružně zareagovat na vzniklou situaci, která nevyžaduje lékařský zákrok. Provoz telefonní NON-STOP linky tis. Kč/rok, provoz služebního vozidla asistenční služby tis. Kč/rok. Dále záleží na počtu službu vykonávajících asistentů, ale obecně lze počítat přibližně 180 tis. Kč/1 asistent/rok na mzdové náklady, při počtu 15 asistentů tis. Kč/rok. Vícezdrojové financování, projekty MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Děčín, Úřad práce Děčín V současné době je požadavek na domácí péči asi klientů ročně, důvodně lze předpokládat zvyšování potřeby této služby (ve vztahu k novému zákonu o sociálních službách s platností od roku 2007). Městem Děčín bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele služby, předpokládá se zájem současných neziskových organizací působící na území města. Ne 6

7 Opatření Možnost krátkodobého ubytování se zajištěnou péčí Opatření : dopady Opatření : Z provedených analýz vyplynula potřeba existence zařízení, které by umožnilo krátkodobý pobyt po ukončení lékařské péče pro zdravotně postižené po úrazu nebo rekonvalescenty po lékařských zákrocích, kteří nemají možnost domácí péče a pomoci. Vznik zařízení sanatoria se zajištěnou péči je řešením tohoto opatření. Bezbariérový objekt s kapacitou 9-12 osob v 1-2 lůžkových pokojích splňující veškeré normy pro krátkodobé pobyty zdravotně postižených nebo rekonvalescentů poúrazových stavů. Zařízení by sloužilo k řešení momentální přechodné situace osamocených občanů, kteří se krátkodobě dostali do situace, kdy potřebují pomoc druhých. Tato péče by byla klientům poskytována za úhradu. Možnost řešení dočasné situace občanů, kteří jsou přechodně odkázáni na pomoc druhých. finančních nákladů na realizaci finanční zdroje : počty klientů (za den, měsíc, rok) : naplnění opatření : Jedná se o vznik nové služby či programu : Při počtu 10 klientů v přímé péči by se jednalo asi o 6 pečovatelů střídající se v turnusech po 12 hodinách dvojčlenné služby, tzn. vedoucí + 6 asistentů = tis. Kč mzdových nákladů/rok. Další náklady na vybavení sanatoria cca 1 mil. Kč. Projekty MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Děčín, Úřad práce Děčín, vícezdrojové financování... Průměrně 10 osob v přímé péči, buď celodenní nebo týdenní (dle potřeby i delší). Městem Děčín bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele služby, předpokládá se zájem současných neziskových organizací působící na území města. Cíl 3 - Nový Domov důchodců v Děčíně Krátký popis Cíle : Opatření,které vedou k naplnění Cíle : Spolupráce formou jednání s odborníky z oblasti stavební, investiční, sociální a zdravotní, kteří se sejdou v přípravném období při zadávání podkladů pro projektovou dokumentaci 3.1 Připomínkování zadání projektové dokumentace k záměru výstavby nového Domova důchodců v Děčíně 7

8 Opatření Připomínkování zadání projektové dokumentace k záměru výstavby nového Domova důchodců v Děčíně Opatření : dopady Opatření : Vznik pracovní skupiny, skládající se z odborníků na danou problematiku, kteří budou spolupracovat po dobu přípravy projektové dokumentace pro nový domov důchodců se zástupci z koordinační skupiny Senioři. Tento cíl je současně řešen ve Strategickém plánu Města Děčína II v bodu Cíl C.I.4 - Výstavba nového domova důchodců, který byl schválen usnesením zastupitelstva města č. ZM ze dne Zapracování podnětů od poskytovatelů a budoucích uživatelů služby do projektové dokumentace nového domova důchodců (dále DD). V současné době Zastupitelstvo Ústeckého kraje schvaluje převod pozemku určeného pro výstavbu DD v areálu Nemocnice Děčín. Situační studie nového DD, která je přílohou projektu podaného na MPSV, předpokládá realizaci v období let a celkový objem stavebních prací v hodnotě 150 mil Kč. Prostředky na projektovou dokumentaci jsou již v rozpočtu odboru rozvoje a po převodu pozemku bude vyhlášeno výběrové řízení na tuto dokumentaci. V tomto období se předpokládá spolupráce koordinační skupiny s odborníky, podílejícími se na přípravě kompletní dokumentace nového domova důchodců. finančních nákladů na realizaci finanční zdroje : počty klientů ( za den, měsíc, rok naplnění Opatření : Jedná se o vznik nové služby či programu : Nepředpokládají se výdaje na realizaci tohoto opatření. Financování projektu výstavby nového Domova důchodců v Děčíně bude vícezdrojové, podaný projekt předpokládá spoluúčast státu do výše 100 mil. Kč, zbytek z rozpočtu obce a dalších subjektů. 90 klientů s předpokladem obměny ročně asi 20 osob Koordinační skupina - senioři ( dílčí skupina ) CSS Děčín p.o. Město Děčín (příslušné odbory MěÚ) Ne 8

9 Kapitola II. KOORDINAČNÍ SKUPINA ZDRAVOTNĚ A MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ SPOLEČNÉ CÍLE ZDRAVOTNĚ A MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH Cíl 1 - Informační servis pro znevýhodněné občany 1.1 Vznik publikace Průvodce handicapovaného občana 1.2 Spolupráce mezi odborem sociálních věcí a hlavní sociální sestrou Nemocnice Děčín 1.3 Anotace o činnosti Informačního a poradenského střediska na ÚP v Průvodci handicapovaného občana 1.4 Instalace vývěsních skříněk na budovy města Děčína Cíl 2 - Rozvoj výchovně vzdělávacích programů ve stávajících mateřských školách 2.1 Rozšíření o jednu třídu v rámci integrace 2.2 Zřízení jedné speciální třídy Cíl 3 - Podpora vzdělávání členů organizací poskytující zdravotně sociální služby 3.1 Vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb Cíl 1 - Informační servis pro znevýhodněné občany Krátký popis Cíle: V rámci průzkumu potřeb bylo v koordinační skupině zjištěno, že chybí ucelené informace pro cílovou skupinu zdravotně postižených. V současné době je ve městě Děčíně velmi nízká, ale postupně se zlepšující provázanost mezi zařízeními, které poskytují zdravotní péči (např. Nemocnice Děčín), provozovateli sociálních služeb, Úřadem práce v Děčíně a postiženým občanem ve smyslu jeho informovanosti o možnostech využití existujících zdravotně sociálních služeb. Na Úřadu práce v Děčíně existuje Informační a poradenské středisko pro změnu a volbu povolání (dále jen IPS). Na IPS je k dispozici celostátní databáze vzdělávacích institucí, v níž se dá vyhledat škola, která by vyhovovala zdravotně postiženému člověku. Cílem anotace o činnosti IPS v Průvodci handicapovaného občana je zajištění maximální informovanosti určitých cílových skupin. Dále není dostatečně plošně zajištěna informovanost o organizacích poskytující sociální služby. Vývěsní tabule jsou t. č. nainstalovány pouze dvě, a to na jedné budově, budově Městské knihovny v Děčíně IV. Navrhovaným opatřením je možnost instalace těchto vývěsních tabulí na budovy města Děčína v místech s vysokou frekventovaností lidí. 9

10 Opatření, které vedou k naplnění Cíle: 1.1 Vznik publikace Průvodce handicapovaného občana 1.2 Spolupráce mezi odborem sociálních věcí a hlavní sociální sestrou Nemocnice Děčín 1.3 Anotace o činnosti Informačního a poradenského střediska na ÚP v Průvodci handicapovaného občana 1.4 Instalace vývěsních skříněk na budovy města Děčína Opatření Vznik publikace Průvodce handicapovaného občana Zajištění informačního servisu handicapovaným spoluobčanům je jedním ze zájmů odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Děčín. Uskutečnění tohoto opatření je zahrnuto v realizaci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína. Vydání tohoto průvodce by mělo zajistit ucelený informační servis handicapovaným občanům od nejútlejšího věku po věk seniorský. Aktivity vedoucí k naplnění Opatření : 1. Zmapování potřeb od narození po seniorský věk 2. Zmapování nabídky poskytovaných služeb 3. Sběr dat jejich zpracování 4. Vydání Katalogu handicapovaného občana dopady realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) : naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: Zajištění veškerých informací (centralizace informací v jedné brožuře), které může handicapovaný občan potřebovat, sníží možnost jeho sociálního vyloučení ze společnosti ks po 10 Kč Město Děčín, SROP, Státní rozpočet Neziskové organizace, které ve městě poskytují služby handicapovaným občanům Město Děčín ÚP Děčín 10

11 Opatření Spolupráce mezi odborem sociálních věcí a hlavní sociální sestrou Nemocnice Děčín vznik informačního letáčku k jednotlivým typům postižení s názvem Nabídka zdravotně sociálních služeb ve městě Děčíně formát A4, barevné zpracování, potisk oboustranný, počet 500 ks jednání ředitele Nemocnice Děčín s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví navázání spolupráce s hlavní sociální sestrou nemocnice - pozvání na jednání koordinační skupiny umístění, zveřejnění informačního letáčku na příjmu v nemocnici a na odděleních interna, chirurgie, neurologie. Zajištění, aby byl postižený jedinec informován o možnostech využití zdravotně sociálních služeb ve městě Děčíně při jeho odchodu z nemocnice ústní formou a dopady realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) : naplnění formou předání tohoto informačního letáčku. urychlení návratu do běžného života urychlení začlenění do pracovního procesu pomoc rodině, která se stará o postiženého člena rodiny cca do 6 tis. Kč Město Děčín Město Děčín organizace poskytující sociální služby ve městě Děčíně v rámci koordinační skupiny ZaMP Úřad práce Děčín Jedná se o vznik nové služby či programu: 11

12 Opatření Anotace o činnosti Informačního a poradenského střediska na ÚP v Průvodci handicapovaného občana předání podkladů o činnosti IPS na Úřadu práce v Děčíně vypracování krátké anotace o nabízených službách Úřadu práce zakomponování anotace do Průvodce handicapovaného dopady realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) : občana zvýšení informovanosti o možnostech vzdělávání postiženého občana podpora samostatnosti postiženého občana pomoc rodinám, jejímž členem je postižený jedinec bez finančních nákladů bez finančních nákladů naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: Úřad práce Děčín Město Děčín 12

13 Opatření Možnost instalace vývěsních skříněk na budovy města Děčína koordinační skupina vytipovala budovy v katastru města Děčína a ve spolupráci s odborem místního hospodářství a majetku Městského úřadu Děčín zjistí vlastnické vztahy k těmto budovám výstup v rámci komunitního plánu bude předložen radě města Děčína ke schválení rozmístění (již zhotovených) vývěsních skříněk na vytipované budovy města Děčína: 1) na autobusové zastávce u Hlavního nádraží Děčín 2) na chodbě v přízemí OSV 3) v budově Polikliniky, U Plovárny, Děčín I 4) u informačních panelů u Střelnice * rozměry: 110 cm délka/80 cm výška/8 cm šířka instalace dvou kovových stojanů: 1) v ulici Myslbekova u dětského koutku, Děčín I 2) v okolí VŠ ČVUT, Děčín I dopady realizaci finanční zdroje: zvýšení plošné informovanosti o organizacích nabízející sociální služby zdravotně postiženým občanům města Děčína do 1 tis. Kč = instalace 5 vývěsných skříní výše nákladů spojená s instalací kovových stojanů nebyla v procesu konzultací určena Město Děčín Slunečnice počty klientů (za den, měsíc, rok) : naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: organizace poskytující sociální služby ve městě Děčíně Město Děčín Ne 13

14 Cíl 2 - Rozvoj výchovně vzdělávacích programů ve stávajících mateřských školách Krátký popis Cíle: V rámci služby jde o vzdělávání, které probíhá individuálně i skupinově. Cílem vzdělávací práce je dosáhnout co nejvyššího možného stupně všestranného rozvoje každého dítěte. Základem vzdělávání je denní individuální speciálně pedagogická práce s každým dítětem. Speciálně pedagogickou práci provádí speciální pedagog podle vypracovaných individuálních plánů, které pravidelně vyhodnocuje. S každým dítětem se pracuje podle jeho možností a schopností, s ohledem na jeho individuální zvláštnosti. Jde o zaměření se na komplexní rozvoj dítěte: rozvoj rozumových schopností, rozvoj řeči, rozvoj motoriky, rozvoj sebeobslužných dovedností, rozvoj sociálních schopností atd. Pracuje se s využitím speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení speciálně pedagogických předmětů, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu dětí ve třídě nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby dětí. Stejně jako ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají, by měly být vytvořeny optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte (i dítěte s mentálním či jiným postižením), k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Ve městě Děčíně v současné době přijímá děti s mentálním postižením, pouze v omezeném počtu, Mateřská škola v Riegrově ulici. Pro nedostačující kapacitu byla tato MŠ nucena v minulém školním roce nevyhovět pouze dvěma žádostem o příjem dítěte s mentálním postižením. Dále je po jedné třídě v dalších dvou mateřských školách, a to MŠ v Tylově ulici a MŠ v ulici Školní. Pro uskutečnění Cíle Rozvoj výchovně vzdělávacích programů ve stávajících mateřských školách by bylo zapotřebí zřídit jednu třídu v rámci integrace, kdy děti s mentálním či jiným postižením jsou umístěny mezi intaktní děti. Dalším krokem vedoucím k naplnění tohoto Cíle by bylo zřízení jedné speciální třídy v jedné ze stávajících mateřských škol ve městě Děčíně. Ve speciální třídě by byla umožněna dobrovolná účast rodičů v programu (např. možnost účasti na rehabilitačním či jiném cvičení apod.). Opatření, které vedou k naplnění Cíle: 2.1 Rozšíření o jednu třídu v rámci integrace 2.2 Zřízení jedné speciální třídy 14

15 Opatření Rozšíření o jednu třídu v rámci integrace dopady realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) : naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: spolupráce s řediteli mateřských škol, zjištění případného zájmu o zřízení takovéto třídy zmapování kapacitních potřeb prostřednictvím ankety zveřejněné ve Zpravodaji a na webových stránkách města Děčína úzká spolupráce s odborníky: pedagogicko-psychologická poradna, pediatr, dětský psycholog zajištění odborného personálu: pedagogický pracovník se speciální pedagogikou, příp. zřízení funkce asistenta pedagoga podle Zák. č. 561/04 Sb. ze dne , 16 vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami podle Zákona č. 561/2004 Sb., 16. Například: zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. snížení počtu dětí ve třídě: integrující třída, do které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejvíce 19 dětí včetně 2 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami zajištění vhodných kompenzačních pomůcek (individuální podle druhu, typu a stupně postižení dítěte) přiblížení se normálnímu prostředí a oslabení určité izolace dítěte i jeho případného vylučování ze společnosti ostatních vrstevníků usnadnění osobnostního a sociálního rozvoje i sociální integrace dítěte podpora vzájemné úcty a respektu mezi dětmi umožnění a podpora co největší samostatnosti dítěte pomoc rodinám, které pečují o děti se speciálními vzdělávacími potřebami mzdové náklady na jeden rok: 466 tis. Kč (výpočet stanoven z průměru) pomůcky školy: 3 tis. Kč (normativně) další finanční náklady - požadavky se odvíjejí podle doporučení pedagogicko psychologické poradny (individuální podle druhu, typu a stupně postižení dítěte) Město Děčín Odbor školství a kultury Krajský úřad 2/42/420 (2 integrující děti) 17/357/3570 ( zdravé děti) celá třída: 19/399/3990 Pedagogicko-psychologická poradna v Děčíně Jedna ze stávajících mateřských škol ve městě Děčíně Město Děčín Odbor školství a kultury Ústecký kraj Ne 15

16 Opatření Zřízení jedné speciální třídy dopady realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: spolupráce s řediteli mateřských škol, zjištění případného zájmu o zřízení speciální třídy zmapování kapacitních potřeb prostřednictvím ankety zveřejněné ve Zpravodaji a na webových stránkách města Děčína zajištění odborného personálu: pedagogický pracovník se speciální pedagogikou, příp. zřízení funkce asistenta pedagoga podle Zák. č. 561/04 Sb. ze dne , 16 snížení počtu dětí ve třídě, která je zřízená pro žáky se zdravotním postižením - má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků (Vyhláška č. 73/2005 Sb. ze dne , 10 - Počty žáků) zajištění vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (individuální podle druhu, typu a stupně postižení dítěte) přínosem účasti rodičů v programu je výměna názorů a zkušeností (jak mezi rodiči samotnými, tak i předání informací ze strany odborného personálu) možností zapojení se do určité činnosti, např. účast na rehabilitačním programu osvojení správných rehabilitačních metod, technik a postupů usnadnění osobnostního a sociálního rozvoje i sociální integrace dítěte umožnění a podpora co největší samostatnosti dítěte pomoc rodinám, které pečují o děti se speciálními vzdělávacími potřebami mzdové náklady na jeden rok: 783 tis. Kč (přibližný průměr) pomůcky školy: 5 tis. Kč (normativně) další finanční náklady - požadavky se odvíjejí podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny (individuální podle druhu, typu a stupně postižení dítěte) Město Děčín Odbor školství a kultury Krajský úřad 14/294/5040 Pedagogicko-psychologická poradna Jedna ze stávajících mateřských škol ve městě Děčíně Město Děčín Odbor školství a kultury Ústecký kraj 16

17 Cíl 3 - Podpora vzdělávání členů organizací poskytujících zdravotně sociální služby Krátký popis Cíle: Opatření, která vedou k naplnění Cíle: Podporou vzdělávání členů organizací rozšířit možnosti zvyšování kvalifikace poskytovatelů sociálních služeb. Stávající poskytované služby (určeno klientům se zdravotním, mentálním i duševním postižením): poradenské služby; sociálně-právní poradenství; servisní činnost, výchovná a vzdělávací činnost, družina, mimoškolní činnost; rekvalifikace, nabídka pracovního uplatnění; podporované zaměstnávání, pracovní rehabilitace, chráněné dílny; chráněné bydlení, podpora při vyhledávání samostatného bydlení; sociální a pracovní terapie; asistenční služby; zdravotní rehabilitace a rekondice, zdravotně-pohybová činnost, pobyty; půjčování kompenzačních pomůcek; zdravotnické služby v domácnostech; pečovatelská služba; stravování; společenské a kulturní aktivity, sdružování; zájmová a volnočasová činnost; podpůrné terapie - arteterapie, hippoterapie, dramaterapie, muzikoterapie; osvětová činnost; ústavní péče + zdravotní a ošetřovatelská péče, zaopatření, osobní vybavení; služby denních center, stacionářů. 3.1 Vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb Opatření Vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb zmapování stávajících dovedností a profesní úrovně pracovníků organizací zmapování vzdělávacích potřeb - dlouhodobých a aktuálních vytvoření společných vzdělávacích projektů pro nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace a pracovníky města - do vzdělávacích opatření programů ESF OP RLZ EU realizace vzdělávacích projektů a zavedení tradice společného vzdělávání odborné a profesní vzdělávání rozvoj řídících a manažerských dovedností, plánování rozvoj fundraisingu (projektový, firemní, individuální) rozvoj členské a dobrovolnické základny stáže a praxe ve spolupracujících zařízeních zlepšování jazykové vybavenosti pro mezinárodní projekty a hledání finančních zdrojů dopady rostoucí kvalita profesních dovedností pracovníků daných organizací vysoká kvalita služeb poskytovaných klientům schopnost organizací kvalitně obstát na otevřeném trhu sociálních služeb dlouhodobý rozvoj a rozšiřování poskytovaných služeb na základě efektivního plánování 17

18 realizaci finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok): naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: Město Děčín dotace EU MPSV dle aktuálních dat z organizací poskytujících uvedené služby organizace zapojené do komunitního plánování či další organizace poskytující uvedené služby Ne 18

19 CÍLE A OPATŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ Cíl 1 - Bezbariérovost v Ústavu sociální péče Boletice 1.1 Zajištění bezbariérovosti v budově ÚSP Boletice Cíl 2 - Podpora chráněných bytů pro mentálně postižené klienty ústavů sociální péče, příp. podpora dvougeneračního chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a jejich staré rodiče 2.1 Analýza potřebnosti a návrh podoby služby 2.2 Realizace Cíl 3 - Vznik zařízení pro psychotiky a alkoholiky 3.1 Zmapování kapacitních potřeb zařízení 3.2 Vytipování vhodných prostor pod uzavřeným režimem 3.3 Průzkum způsobu financování 3.4 Odborné personální zajištění Cíl 1 - Bezbariérovost v Ústavu sociální péče Boletice (ÚSP) Krátký popis Cíle: Opatření, které vedou k naplnění Cíle: Cílem je bezbariérové zpřístupnění Ústavu sociální péče Boletice (Domino) těm klientům, kteří mají problémy s hybností a lokomocí, tzn. všem klientům s různým druhem tělesného postižení. Tito klienti dosud nemohli (z důvodu bariérovosti zařízení) navštěvovat Ústav sociální péče Boletice, tzn. nebylo jim umožněno využívat stávajících služeb Ústavu sociální péče. 1.1 Zajištění bezbariérovosti v budově ÚSP Boletice Opatření Zajištění bezbariérovosti v budově ÚSP Boletice dopady finančních nákladů na realizaci zpracování projektové dokumentace (splněno projektová dokumentace je zpracována již několik let, v roce 2005 jsme zajistili prodloužení platnosti stavebního povolení o 3 roky). Původní stavební povolení vydáno , č. j. ŠÚ/28741/03/5182/Hů. zajistit vybudování výtahu v budově ÚSP Boletice vybudováním výtahu v budově dojde ke zpřístupnění celé budovy klientům se zdravotním postižením budova se stane bezbariérovou, tzn. ÚSP Boletice bude naplňovat standardy kvality sociálních služeb (MPSV) zkvalitnění služeb a péče osobám s mentálním postižením (současní klienti) využitelnost zařízení pro širší okruh klientů rozšíření nabídky služeb tis. Kč 19

20 finanční zdroje: počty klientů (za den, měsíc, rok) naplnění Jedná se o vznik nové služby či programu: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Ústav sociální péče Boletice Město Děčín bude využíváno denně 14 klienty v chráněném bydlení, pro 20 klientů denního pobytu Po Pá Centrum sociálních služeb Děčín Ústav sociální péče Boletice Město Děčín Cíl 2 - Podpora chráněných bytů pro mentálně postižené klienty ústavů sociální péče, příp. podpora dvougeneračního chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a jejich staré rodiče Krátký popis Cíle: Opatření, které vedou k naplnění Cíle: Vytvořit službu Chráněné bydlení jako alternativu ústavní péče v oblasti bydlení lidí s mentálním postižením. Iniciovat vznik nové formy pečovatelské služby v domě s pečovatelskou službou pro staré osoby pečující o dítě s mentálním postižením. 2.1 Analýza potřebnosti a návrh podoby služby 2.2 Realizace Opatření Analýza potřebnosti a návrh podoby služby dopady realizaci formou dotazníku u klientů, rodičů, opatrovníků a poskytovatelů služeb zjistit potřebnost zavedení takovéto služby, její podobu a zájem u cílové skupiny. z analýzy vyplývá, že zde chybí alternativa bydlení lidí s mentálním postižením v ÚSP, zároveň se objevuje potřeba tzv. dvougeneračního chráněného bydlení pro staré osoby a osoby s mentálním postižením, o které pečují není jasné, která z podob této služby je skutečně žádoucí a potřebná. Dotazník, který bude distribuovaný prostřednictvím poskytovatelů služeb,odborem sociálních věcí a zdravotnictví, může pomoci k upřesnění Opatření. získání jasné představy, o kterou z alternativ opatření je mezi cílovou skupinou zájem získání upřesňujících informací a podobě služby (např. zda v domě s pečovatelskou službou či v běžném prostředí, zda chráněné bydlení nebo bydlení s asistencí) Náklady souvisejí s tvorbou dotazníku, jeho distribucí a vyhodnocením získaných informací. Lze provést s minimálními náklady spoluprací v koordinační skupině. 0 Kč 20

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni III. Příloha Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni Vláda svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 485 požádala

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Akční plán na rok 2015. Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Akční plán na rok 2015. Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Akční plán na rok 2015 Město Havlíčkův Brod ÚVOD AKČNÍ PLÁN na rok 2015 vznikl v rámci projektu Implementace a vyhodnocování Střednědobého

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET 2014 2016 Městský úřad Kutná Hora Odbor

Více

květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor

květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor květen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor 2011-2014 Seznam použitých zkratek AA AD ADHD DD DD DPC DPL DPS DS ESF EU JČK KP KPSS MMR MŠ MÚ (MěÚ)

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic CÍLOVÁ SKUPINA SENOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CÍLOVÁ SKUPINA MLÁDEŽ, RODINY S DĚTMI CÍLOVÁ SKUPINA OSTATNÍ OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Opatření

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 Zpracoval: odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro pověřené území Dvůr Králové nad Labem. verze: 1

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro pověřené území Dvůr Králové nad Labem. verze: 1 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro pověřené území Dvůr Králové nad Labem verze: 1 Obsah: strana I. Obecný úvod 3 II. Vize rozvoje sociálních služeb 4-5 III. Sociodemografická analýza 5-6 IV.

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán služeb a péče Vsetínska na roky 2008-2010 Úvodní slovo + foto + loga prac. skupin + loga projektu 1 + 2 Materiál byl

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015

Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Komunitní plán města Stráže pod Ralskem a obcí Dubnice a Hamr na Jezeře 2011-2015 Úvodní slovo Komunitní plán je strategickým dokumentem a vznikl díky aktivnímu zapojení členů pracovní skupiny. Při jeho

Více

Senioři. Úhrady VZP a neostatečné indikace lékařů financování v zdravotních a sociálních službách MHD zastávky lokalizace, dostupnost pro seniory

Senioři. Úhrady VZP a neostatečné indikace lékařů financování v zdravotních a sociálních službách MHD zastávky lokalizace, dostupnost pro seniory 34 35 Senioři Vymezení cílové skupiny Senioři: věková hranice od 65 let věku rodinní příslušníci vrstevníci a přátelé senior zdravotně postižený nad 65 let senior ohrožený sociálním vyloučením SWOT analýza

Více

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 2.1 Udržení

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více