Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015"

Transkript

1

2 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok (dále jen Akční plán) je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku. Prostřednictvím Akčního plánu jsou detailněji popsána a rozpracována jednotlivá opatření vedoucí k naplnění priorit Střednědobého plánu. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku byl vytvořen v roce 2012 na základě provedených výzkumů potřeb (Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb na Kyjovsku, Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku, Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb na Kyjovsku) a dalších analýz (finanční, SWOT, sociodemografická) v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) Kyjovska. Cílem KPSS Kyjovska je vytvořit síť sociálních a navazujících služeb, která je dostupná pro občany regionu a je finančně udržitelná, rozvíjet ji dle skutečných potřeb regionu, zajistit dostatečnou informovanost o této síti pomoci a spolupracovat se všemi, kterých se daná oblast týká. Při tvorbě Akčního plánu byla respektována strategie rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji - prioritou je optimalizace sítě sociálních služeb, další rozvoj služeb je výrazně omezen. Přičemž je ze strany Jihomoravského kraje kladen stále větší důraz na úlohu samospráv při rozvoji a financování sociálních služeb. Obce s rozšířenou působností si ve svém správním obvodu samy definují tzv. minimální síť sociálních služeb, kterou by měly závazně finančně podporovat. Zásadním zdrojem pro financování sociálních služeb jsou dotace poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí a příslušnými kraji. Nezbytností pro poskytnutí obou forem dotace je zajištění vícezdrojového financování služby, a to minimálně ze tří zdrojů financování. Součástí Akčního plánu jsou naplánované aktivity, termíny, subjekty zodpovídající za jejich realizaci včetně předpokládaných finančních nákladů a zajištění finančních zdrojů. Počátkem roku 2016 proběhne monitoring Akčního plánu a v návaznosti na to bude připravován Akční plán na následující rok. Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok projednala Rada města Kyjova a doporučila ke schválení Zastupitelstvu města Kyjova dne Zastupitelstvo města Kyjova tento dokument schválilo dne

3 Systémové priority Priorita A Opatření A.1 Podpora a rozvoj sociálních a navazujících služeb v rámci procesu komunitního plánování s důrazem na spolupráci a financování Podpora a další rozvoj sítě sociálních a navazujících služeb pro jednotlivé cílové skupiny Aktivní spolupráce stávajících poskytovatelů sociálních a navazujících služeb v rámci procesu KPSS Kyjovska, hledání možností vzájemné spolupráce (návaznost služeb) a podpora těchto služeb z rozpočtu města Kyjova a obcí Kyjovska Nelze určit (dotační politika obcí Kyjovska) Město Kyjov/obce Kyjovska 1. Pravidelná setkání pracovních skupin KPSS Kyjovska (minimálně 6x ročně, Koordinační-řídící skupina minimálně 6x ročně) 2. Finanční podpora projektů, které jsou zahrnuty ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb do roku, v rámci dotačního řízení města Kyjova 3. Finanční podpora projektů, které jsou zahrnuty ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb do roku, v rámci dotačních řízení obcí Kyjovska Z: Město Kyjov/ koordinátor KPSS T: Z: Město Kyjov Z: Obce Kyjovska Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2017 Nelze určit Město Kyjov 1. Příprava, sběr a analýza podkladů 2. Zpracování návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 3. Finalizace návrhu, připomínkovací řízení 4. Vypořádání připomínek, finalizace 5. Projednání dokumentu v Radě města 6. Projednání dokumentu v Zastupitelstvu města T: březen květen T: červen srpen T: srpen září T: říjen T: listopad prosinec Z: Město Kyjov/ koordinátor KPSS Opatření A.2 Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v regionu Kyjovska Zachování pozice koordinátora KPSS a podpora aktivit naplánovaných v rámci projektů na podporu procesu komunitního plánování Nelze určit Město Kyjov 1. Zapojení do aktivit projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III. 2. Zachování pozice koordinátora KPSS městem Kyjovem Z: Město Kyjov/ koordinátor KPSS Z: Město Kyjov 2

4 Opatření A.3 Podpora a rozvoj spolupráce obcí regionu Kyjovska a nadregionální spolupráce v oblasti plánování a poskytování sociálních služeb Podpora místní i nadregionální spolupráce v procesu KPSS Nelze určit Město Kyjov 1. Zapojení obcí Kyjovska do procesu KPSS - informační aktivity Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska, články do zpravodajů obcí Kyjovska/ vložení odkazů a informací na webové stránky obcí Kyjovska z oblasti KPSS - účast koordinátorky KPSS na společných jednáních starostů obcí Kyjovska dle potřeby - účast koordinátorky KPSS na jednáních zastupitelstev obcí Kyjovska dle potřeby - připomínkování důležitých dokumentů KPSS zastupiteli obcí Kyjovska Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku, Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku 2. Společná setkání okresních multidisciplinárních týmů v rámci optimalizace sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji (Kyjovsko, Hodonínsko, Veselsko vedoucí odboru sociálních věcí, zástupce politické reprezentace města, koordinátor KPSS) 3. Plnění aktivit projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III. a pravidelná účast koordinátorky KPSS na jednáních pracovních skupin koordinátorů 21 ORP JmK Z: Město Kyjov/ koordinátor KPSS, obce Kyjovska Z: Koordinátoři KPSS Kyjovska, Hodonínska a Veselska/zástupci JmK Z: Město Kyjov/ koordinátor KPSS Opatření A.4 Zvýšení přehlednosti financování sociálních služeb jak pro poskytovatele, tak pro zadavatele, transparentnost a stabilita financování Postupné zavádění společného systému spolufinancování sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov 5.000,- Kč Město Kyjov 1. Pravidelné informování starostů obcí Kyjovska o problematice prostřednictvím porad starostů (předání informací novým zastupitelům obcí, aktuální data jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku, způsob výpočtu podílů jednotlivých obcí, atd.) 2. Uzavření Smluv o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb mezi městem Kyjovem a obcemi Kyjovska (pouze ke službám prevence) 3. Uspořádání konference pro zástupce samospráv kyjovského regionu - vyhodnocení zapojení obcí do společného financování služeb prevence a aktualizace systému spolufinancování zařazení služeb odborné sociální poradenství a služeb sociální péče s platností od r T: T: Červen Z: Město Kyjov/ OSŠ/ koordinátor KPSS 3

5 Priorita B Opatření B.1 Zvýšení informovanosti o sociálních a navazujících službách na Kyjovsku Zvýšení informovanosti široké i odborné veřejnosti o sociálních a navazujících službách na Kyjovsku Informační aktivity 0,- Kč - 1. Aktualizace interaktivní webové databáze sociálních a navazujících služeb ( 2. Aktualizace interaktivní webové databáze sociálních a navazujících služeb Hodonínska za oblast Kyjovska ( 3. Aktualizace informací v sekci Komunitní plánování v rámci webových stránek města Kyjova ( 4. Plnění Komunikačního plánu KPSS Kyjovska Z: Město Kyjov/ koordinátor KPSS Priorita C Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Opatření C.1 Aktivity podporující bezbariérovost a dostupnost veřejných budov, kulturních a zdravotnických zařízení, dostupnost veřejné dopravy Podpora bezbariérovosti veřejných budov, kulturních a zdravotnických zařízení, dostupnost veřejné dopravy Nelze určit - 1. Mapování architektonických bariér v rámci celého města ve spolupráci s poskytovateli sociálních a navazujících služeb, pověřených odborů města Kyjova a se zapojením osob s tělesným a smyslovým postižením a zainteresované veřejnosti 2. Jednání s vedoucím Odboru rozvoje města MěÚ Kyjov v rámci setkání II. PS KPSS 3. Pořízení výtahu a nájezdové rampy v Městské knihovně Kyjov 4. Průběžné bezbariérové úpravy komunikací v Kyjově 5. Jednání s ČSAD (nízkopodlažní autobusy) T: Duben T: Bod 3 5 průběžně v r. Z: Město Kyjov/ koordinátor KPSS, Odbor rozvoje města, poskytovatelé sociálních a navazujících služeb, členové II. PS KPSS a veřejnost Zajištění odborného konzultanta v oblasti odstraňování bariér v životním prostředí ,- Kč MPSV, vlastní zdroje (Svaz tělesně postižených v ČR, OO Hodonín) 4

6 1. Zahájení činnosti odborného konzultanta v oblasti odstraňování bariér v životním prostředí ve spolupráci s NIPI ČR, o.s. 2. Zajištění vhodných prostor k poskytování konzultací pro odbornou i laickou veřejnost + vymezení provozních hodin 3. Zajištění propagace poskytované služby 4. Poskytování konzultací pro zaměstnavatele (např. při zřizování chráněného pracovního místa), úřady, obce a laickou veřejnost T: Leden T: Bod 2 4 průběžně v r. Z: Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Okresní organizace Hodonín se sídlem v Kyjově/ předsedkyně Opatření C.2 Odstranění bariér v problémových úsecích Kyjova z hlediska sluchového postižení Zajištění indukčního poslechu v rámci Městského kulturního střediska Kyjov (MKS) ,- Kč Městské kulturní středisko Kyjov, město Kyjov Opatření C.3 1. Jednání o možnostech instalace indukčního poslechu do zařízení Městského kulturního střediska Kyjov (prioritně do velkého sálu KD a kina) ředitel MKS, ředitelka Centra pro sluchově postižené Hodonínsko, koordinátor KPSS 2. Instalace indukčního poslechu do zařízení Městského kulturního střediska Kyjov (prioritně do velkého sálu kulturního domu a kina) T: Březen T: Z: Město Kyjov/ koordinátor KPSS; Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s./ředitel, MKS Kyjov/ředitel Odstranění bariér v problémových úsecích Kyjova z hlediska zrakového postižení Zajištění informačních tabulí pro zrakově postižené na autobusovém nádraží v Kyjově 0,- Kč - 1. Jednání s ředitelem ČSAD pro zajištění informačních tabulí 2. Jednání s dodavateli zvukových tabulí a tabulek v Braillově písmu Z: Oblastní odbočka SONS/jednatelka Priorita D Rozvoj dobrovolnictví Opatření D.1 Zřízení dobrovolnického centra Zřízení a provoz dobrovolnického centra, projekt: Komunita komunitě ,- Kč 1. Otevření dobrovolnického centra 2. Informační seminář pro zástupce NNO na Hodonínsku 3. Oslovení, motivace, nábor dobrovolníků 4. Provoz dobrovolnického centra a klubu dobrovolníků, vytvoření databáze dobrovolníků a přijímajících organizací Nadace rozvoje občanské společnosti T: Leden T: T: Bod 3 4 průběžně v r. Z: o.s. Krok/ koordinátor/ka dobrovolnického centra 5

7 I. Oblast podpory a péče Priorita 2 Opatření 2.1 Podpora aktivit zaměřených na funkčnost rodiny Podpora prorodinných aktivit, které nejsou vymezeny zákonem o sociálních službách Zajištění chodu Klubu maminek a Centra pro rodinu Kyjov, o.p.s ,- Kč Příspěvky rodičů, ESF, MPSV, město Kyjov, JmK, nadace Partnerství 1. Rekonstrukce hřiště na farní zahradě 2. Personální a finanční zajištění provozu Klubu maminek Kyjov ulice Mlýnská 3. Vyřešit spolupráci se Sokolíčkem nabídnuty prostory k pronájmu 4. Realizace jednorázových akcí 5. Realizace opakovaných akcí T: T: T: Z: Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s./ ředitel Opatření 2.2 Zachování a zprostředkování možností vzdělávání pro rodiče a veřejnost Realizace svépomocných skupin (tematicky zaměřených na výchovnou, rodinnou, partnerskou problematiku) ,- Kč Příspěvky účastníků, dotace JmK, MPSV, město Kyjov 1. Vytvoření kalendáře akcí 2. Propagace akce 3. Realizace skupinových programů dle vytvořeného kalendáře akcí T: Leden T: Bod 2 3 průběžně v r. Z: o.s. Krok/ Agentura pro občany/ vedoucí pracovník Opatření 2.3 Podpora výchovných a vzdělávacích dovedností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodin s dětmi Odborné besedy a konzultace rodin s dětmi s odborníky ,- Kč 1. Odborné besedy s psychologem 2. Bezplatná konzultace s odborníky v oblasti právního a psychologického poradenství Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova T: 1x/čtvrtletí T: 2x/měsíc dle potřeby Z: Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova 6

8 Opatření 2.4 Zajištění a rozvoj sociální asistence v rámci Sociálně aktivizačních služeb (SAS) pro rodiny s dětmi v Kyjově a okolí ( 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Nastavení spolupráce při poskytování služby SAS, především terénní formy (sociální asistence v rodině) na Kyjovsku, Veselsku, případně v dalších potřebných oblastech Jihomoravského kraje 1,2 mil. Kč 1. Realizace služby SAS ve sníženém rozpočtu a nastavené kvalitě v souladu s Metodikou hodnocení registrovaných sociálních služeb v JmK (snížení úvazků u pracovníků v přímé péči) 2. Vytvoření efektivního systému fungování služby SAS na Kyjovsku a Veselsku, případně v dalších regionech (Bučovice) 3. Rozšíření informačních materiálů pro odbornou veřejnost (oddělení sociálně-právní ochrany dětí, školy, pediatři), obce a potencionální uživatele 4. Vzdělávání pracovníků (mediace, krizová intervence) MPSV, JmK, město Kyjov, město Veselí nad Moravou, případně další T: Vše průběžně v r. Z: o.s. Krok/ Agentura pro občany/ vedoucí pracovník Podpora rozvoje a dostupnosti rodinné sociální asistence v rámci SAS pro rodiny s dětmi Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova 1, ,- Kč Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova 1. Interdisciplinární spolupráce s oddělením sociálněprávní ochrany dětí a dalšími organizacemi 2. Informování veřejnosti o rodinné sociální asistenci 3. Realizace rodinné sociální asistence 4. Zvyšování odbornosti pracovníků SAS pro rodiny s dětmi T: Vše průběžně v r. Z: Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova/ředitelka Opatření 2.5 Realizace případové konference v praxi v oblasti práce s cílovou skupinou Realizace případové konference ,- Kč Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova 1. Oslovení konkrétních subjektů 2. Proškolení zainteresovaných subjektů případové konference 3. Realizace případové konference T: Leden březen T: Duben září T: Říjen prosinec Z: Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova /ředitelka 7

9 Opatření 2.6 Vytvoření systému udržení péče o cílové skupiny (především rodiny, osoby v krizi a osoby ohrožené vyloučením) v rámci odborného sociálního poradenství ( 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Zabezpečení fungování občanské, rodinné, právní a adiktologické poradny Krok ,- Kč MPSV, JmK, město Kyjov a okolní obce 1. Finanční a personální zajištění služby 2. Jednotný systém propagace (vylepšení info přes webové stránky) 3. Rozšíření informačních materiálů pro odbornou veřejnost (oddělení sociálně-právní ochrany dětí, obce, základní školy, pediatři, média v obcích) a potencionální uživatele T: Vše Z: o.s. Krok/ Agentura pro občany/ vedoucí pracovník Priorita 3 Opatření 3.1 Prohloubení péče o děti, mladé dospělé a osoby s problematickým vztahem ke společnosti, ohrožené sociálním vyloučením Program rozvoje osobnostních kompetencí pro děti do 15 let Realizace programů osobnostního rozvoje v rámci všeobecné primární prevence ve školských zařízeních ,- Kč MŠMT, město Kyjov, příspěvky účastníků 1. Finanční a personální zajištění realizace preventivních programů na školách 2. Prezentace programů/oslovení škol, rozšíření materiálů pro odbornou veřejnost 3. Realizace programu ve třídách 4. Setkání subjektů k vyhodnocení programů prevence 5. Vytvoření navazujícího programu na r T: ; T: Bod 4 a 5 do Z: o.s. Krok/ Agentura pro občany/ pracovník pro prevenci Opatření 3.2 Podpora a rozšíření služeb následné péče ( 64 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Vytvoření stabilního zázemí pro realizaci a zabezpečení ambulantní služby ,- Kč ESF, MPSV 1. Finanční a projektový záměr na vytvoření prostor pro službu a krizové lůžko, dotace ze strukturálních fondů a dalších zdrojů 2. Podání a realizace projektu pro vytvoření zázemí pro rozvoj rezidenčního strukturovaného programu 3. Rozšíření cílové skupiny vytvoření a uskutečňování skupiny pro závislé ženy a matky T: Leden T: (dle aktuálních výzev) T: Z: o.s. Krok/vedoucí programu následné péče 8

10 Priorita 4 Pomoc osobám v krizi Opatření 4.1 Rozšíření poradenských služeb do obcí Kyjovska ( 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Realizace poradenských služeb ve vybraných obcích Kyjovska Agenturou pro občany o.s. Krok ,- Kč 1. Poskytování služby ve vybraných obcích 2. Ověření možnosti rozšíření služeb na základě dobré praxe z r a kapacity služeb odborného sociálního poradenství - hodnotící setkání realizátorů, pracovníků služeb a koordinátora KPSS Příspěvky z rozpočtů spolupracujících obcí, město Kyjov, MPSV, JmK T: 1. čtvrtletí r. Z: o.s. Krok/vedoucí pracovník Agentury pro občany Realizace poradenských služeb ve vybraných obcích Kyjovska občanskou poradnou Charity Kyjov ,- Kč 1. Poskytování služby ve Bzenci, každé první úterý v měsíci od do Příspěvky z rozpočtů spolupracujících obcí, město Kyjov, MPSV, JmK Z: Charita Kyjov, Občanská poradna Opatření 4.2 Zajištění možnosti bydlení nebo přechodného ubytování osobám v nepříznivé sociální situaci Iniciace jednání s kompetentními zástupci města Kyjova na toto téma 0,- Kč - 1. Hledání vodných prostor, vytvoření projektu a nalezení zdrojů financování Z: Město Kyjov/Odbor rozvoje města 9

11 II. Oblast podpory a péče Priorita 1 Opatření 1.3 Rozvoj stávajících pobytových sociálních služeb s ohledem na potřeby veřejnosti Kyjovska Podpora dobrovolnické služby v pobytových sociálních službách pro seniory viz systémová priorita D, opatření D.1 Priorita 3 Opatření 3.1 Opatření 3.2 Podpora a rozvoj služeb pro osoby se sluchovým postižením Udržení stávající služby Tlumočnické služby ( 56 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Zajištění stávající služby Tlumočnické služby ,- Kč 1. Služba se nebude v roce rozšiřovat vzhledem k optimalizaci služeb sociální prevence. Bude zajištěna zaměstnanci v celkovém úvazku 1,2. 2. Služba bude zajištěna 32 hodin týdně 3. Zajištění finančních prostředků MPSV, JmK, město Kyjov, Úřad práce ČR T: K T: Bod 2 3 průběžně v r. Z: Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s./ředitelka Zrušení kontaktního místa Sociálně aktivizačních služeb pro sluchově postižené a seniory ( 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) V rámci optimalizace zrušeno kontaktní místo v Kyjově 0,- Kč 1. V rámci optimalizace se ruší kontaktní místo v Kyjově 2. Vzhledem k tomu bude navýšena provozní doba služby Sociální rehabilitace o 12 hodin týdně T: K T: K Z: Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s./ředitelka Opatření 3.3 Udržení a rozšíření stávající služby Sociální rehabilitace pro osoby se sluchovým postižením ( 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Rozšíření provozní doby u služby Sociální rehabilitace ,- Kč MPSV, JmK, město Kyjov, Úřad práce ČR, dárci 1. Navýšení provozní doby na 24 hodin týdně (20 hodin ambulantně, 4 hodiny terénně); službu budou zajišťovat pracovníci v celkovém úvazku 1,35 2. Uzavření dodatků ke smlouvě 3. Zajištění finančních prostředků T: K T: K Z: Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s./ředitelka 10

12 Priorita 4 Bezbariérový přístup webových stránek obcí Kyjovska Opatření 4.1 Přístupnost webových stránek obcí Kyjovska pro nevidomé občany dle projektu Blind Friendly Web Přístupnost webových stránek obcí Kyjovska pro nevidomé občany 0,- Kč - 1. Bezplatné otestování webových stránek vybraných deseti obcí Kyjovska pracovníky Střediska Teiresiás Brno dle pravidel přístupnosti (viz vyhláška k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy) 2. Seznámení starostů všech obcí Kyjovska s výsledky testů a doporučení, jak upravit webové stránky obcí k získání bezbariérového přístupu i pro nevidomé občany (např. formou dopisu, prostřednictvím porady starostů) T: Vše průběžně v r. Z: Oblastní odbočka SONS/jednatelka organizace Priorita 5 Opatření 5.1 Vznik a rozvoj sociálních služeb pro osoby s tělesným a jiným zdravotním postižením Stabilizace a zkvalitnění sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením ( 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Stabilizace a zkvalitnění sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v rámci Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., Okresní organizace Hodonín ,- Kč MPSV, Úřad práce ČR, města a obce Kyjovska, sponzoři, nadace 1. Příprava plánu jednotlivých aktivit a organizační zajištění jejich realizace 2. Zajištění finančních zdrojů 3. Rozšíření vzdělávacích aktivit (PC, internet, finanční gramotnost) 4. Propagace poskytované služby a jednotlivých aktivit T: Leden T: Bod 2 4 průběžně v r. Z: Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Okresní organizace Hodonín se sídlem v Kyjově/ předsedkyně Opatření 5.2 Vznik sociální služby sociálně terapeutické dílny ( 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Hledání vhodného realizátora 0,- Kč - 1. Oslovení místních a nadregionálních poskytovatelů sociálních služeb a projednání problematiky v rámci pracovních skupin KPSS 2. Další kroky budou realizovány v návaznosti na strategii JmK a města Kyjova v oblasti rozvoje sociálních služeb (finanční hledisko zřízení služby) Z: Odbor sociálních věcí a školství MěÚ Kyjov/koordinátor KPSS Viz priorita 3, opatření 3.4 III. oblasti podpory a péče 11

13 Priorita 6 Opatření 6.1 Podpora vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením (tělesným, sluchovým, zrakovým, kombinovaným) Realizace vzdělávacích programů pro osoby s tělesným a jiným zdravotním postižením Projekt Šance na aktivní život Dle plánu realizace aktivit projektu ESF a státní rozpočet ČR, MPSV, Úřad práce ČR, města a obce Kyjovska, sponzoři, nadace 1. Ukončení a zajištění udržitelnosti projektu 2. Motivace a aktivizace klientů ke zvýšení vzdělání a uplatnění na trhu práce (semináře, rekvalifikace, kurzy na PC, apod.) 3. Individuální práce s klientem, poradenská činnost (sociální oblast, kompenzační pomůcky) T: T: Bod 2 3 průběžně v r. Z: Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Okresní organizace Hodonín se sídlem v Kyjově/ předsedkyně Opatření 6.2 Podpora zaměstnávání osob s tělesným a jiným zdravotním postižením Projekt Šance na aktivní život Dle plánu realizace aktivit projektu ESF a státní rozpočet ČR, MPSV, Úřad práce ČR, města a obce Kyjovska, sponzoři, nadace 1. Ukončení a zajištění udržitelnosti projektu 2. Aktualizace databáze potenciálních zaměstnavatelů, poskytování informačního servisu 3. Aktualizace databáze uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením, aktivní vyhledávání vhodných pracovních pozic 4. Individuální práce s klientem, pomoc při jednání se zaměstnavateli, poradenská činnost (sociální oblast, kompenzační pomůcky, CV, apod.) T: T: Bod 2 4 průběžně v r. Z: Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Okresní organizace Hodonín se sídlem v Kyjově/ předsedkyně Priorita 7 Opatření 7.1 Podpora pomocných terapeutických metod v rámci denního stacionáře pro seniory a osoby se zdravotním postižením Centra Sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova Zajištění canisterapie pro uživatele Denního stacionáře Centra sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova Zajištění canisterapie pro uživatele Denního stacionáře Centra sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova 5.000,- Kč Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova 1. Oslovení konkrétního poskytovatele canisterapeutických služeb 2. Sestavení caniterapeutického plánu 3. Realizace canisterapie T: Leden březen T: Duben T: Květen říjen Z: Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova/vedoucí Denního stacionáře 12

14 III. Oblast podpory a péče Priorita 1 Zajištění návaznosti a koordinace služeb pro cílovou skupinu (osoby s duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením s duševní poruchou) Opatření 1.1 Priorita 2 Opatření 2.1 Koordinace péče (lékařské i nelékařské) pro cílovou skupinu a realizace služeb v rámci Sociálně-psychiatrického centra Fénix, o.p.s. Koordinaci komplexní péče o cílovou skupinu realizuje v rámci Sociálněpsychiatrického centra Fénix, o.p.s. Integrovaná psychiatrická ambulance (IPA) v součinnosti s Psychologickou a Adiktologickou ambulancí ,- Kč IPA ,- Kč DS (město Kyjov) 1. Navázání smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami 2. Pokračovat v zapojení do procesu plánované psychiatrické reformy 3. Zajistit návaznost zdravotní péče spoluprací s regionálními psychiatrickými klinikami 4. Pokračovat a rozšiřovat spolupráci s regionálními i nadregionálními poskytovateli zdravotních i sociálních služeb (síťování, hledání synergií, vyloučení duplicity poskytovaných služeb) Financování zajištěno z vlastních zdrojů; Denní stacionář (DS): MPSV, JmK, města a obce Kyjovska, ostatní T: Vše průběžně v r. Z: Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s./ ředitel Podpora a rozvoj Domova Horizont, p.o. (domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) dle 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Podpora a rozvoj Domova Horizont, p.o. Podpora a rozvoj Domova Horizont, p.o. Předpokládaný rozpočet DOZP pro rok : 76,581 mil. Kč Příjmy za poskytovanou sociální službu, dotace MPSV, příspěvek od zřizovatele (JmK), tržby od zdravotních pojišťoven, ostatní 1. Provozování všech pronajatých bytů mimo Domov Horizont v rámci sociální služby chráněné bydlení, není zahrnuto v předpokládaných výdajích, viz priorita 3, opatření 3.1 III. oblasti podpory a péče 2. Rekonstrukce prostor dle finančních možností Domova Horizont (Není zahrnuto v rozpočtu Domova Horizont) 3. Modernizace stávajících prostor Domova Horizont dle jeho finančních možností (Investice nejsou zahrnuty v rozpočtu Domova Horizont) 4. Koedukace Domova Horizont (rozšíření cílové skupiny, dle zájmu zahájení poskytování sociální služby ženám) 5. Rozhodnutí vedení Domova Horizont o možnosti poskytování sociální služby - sociálně terapeutické dílny 13 T: Od T: T: T: Průběžně od T: Nejpozději do Z: Domov Horizont, p.o./ ředitel

15 Priorita 3 Opatření 3.1 Podpora sociální integrace osob s duševním onemocněním a osob s mentálním postižením Zajištění chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením ( 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Provozování chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením Domovem Horizont, p.o. Předpokládaný rozpočet chráněného bydlení pro rok : 3,919 mil. Kč Příjmy za poskytovanou sociální službu, dotace MPSV, příspěvek od zřizovatele (JmK), ostatní 1. Provozování stávajících čtyř pronajatých bytů mimo Domov Horizont v rámci sociální služby chráněné bydlení 2. Nákup dvou bytů v Kyjově či v regionu Kyjovska pro poskytování sociální služby chráněné bydlení - není zahrnuto v předpokládaných výdajích; nákup bytů by byl hrazen z projektu MPSV prostřednictvím Integrovaného operačního programu (EU) 3. V případě, že nebude možný nákup bytů: pronájem dalších dvou bytů v Kyjově pro poskytování sociální služby chráněné bydlení T: Od Z: Domov Horizont, p.o./ ředitel Opatření 3.4 Podpora zaměstnanosti a pracovní rehabilitace osob s mentálním postižením Viz priorita 2, opatření 2.1 III. oblasti podpory a péče úkol 5 Viz priorita 5, opatření 5.2 II. oblasti podpory a péče Hledání realizátora sociálně terapeutických dílen a dále realizátora chráněných dílen 0,- Kč - 1. Jednání s potenciálními realizátory sociálně terapeutických dílen (místní poskytovatelé sociálních služeb) 2. Jednání s potenciálními realizátory chráněných dílen (místní poskytovatelé sociálních a navazujících služeb) a zástupci Okresní hospodářské komory Hodonín 3. Další kroky budou realizovány v návaznosti na strategii JmK v oblasti rozvoje sociálních služeb (finanční hledisko zřízení služby, síťování na okresní úrovni) T: První jednání do T: První jednání do Z: Odbor sociálních věcí a školství MěÚ Kyjov/koordinátor KPSS Opatření 3.5 Zajištění canisterapie pro uživatele Denního stacionáře Centra sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova Viz priorita 7, opatření 7.1 II. oblasti podpory a péče Priorita 4 Zajištění podpory rodinám a pečovatelům osob s duševním onemocněním a osob s mentálním postižením 14

16 Opatření 4.3 Podpora svépomocných skupin osob pečujících o postižené demencí Svépomocné skupiny pro osoby pečující o postižené s demencí realizuje jak Integrovaná psychiatrická ambulance, tak Denní stacionář Sociálně-psychiatrického centra Fénix, o.p.s ,- Kč Vlastní zdroje, platby klientů, dotace MPSV, sponzoři 1. Udržení stávající nabídky 2. Rozšíření skupinové i individuální podpory v rámci Denního stacionáře 3. Zvýšení informovanosti o nabídce služeb T: Vše průběžně v roce Z: Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s./ ředitel Poskytování základního poradenství a přednášková činnost pro osoby pečující o postižené demencí Nelze určit; Metodická činnost ČALS 1.000,- Kč Česká Alzheimerovská společnost 1. Poskytování základního poradenství (osobně, telefonicky, em) 2. Uspořádání přednášek pro pečující osoby dle zájmu, např. při příležitosti Pomerančového týdne T: Vše průběžně v roce Z: Zdeněk Choura Vydalo: Město Kyjov Prosinec

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období -2014 1 Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok,

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015. Prováděcí část Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2015 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb Blansko 2013-2016 Akční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 9 na 6. schůzi Rady

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 2.1 Udržení

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM Zápis ze setkání Termín konání: středa 10. 6. 2015 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2013. Prováděcí část

Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2013. Prováděcí část Akční plán sociálních služeb pro rok 2013 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 Akční plán sociálních služeb pro rok 2013 byl zpracován v rámci projektu Komunitní plánování sociálních

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA HOŘOVICE A ORP PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA HOŘOVICE A ORP PRO OBLAST SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Obsah Úvod... 3 A) Informace z dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají svou službu

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více