Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)"

Transkript

1 Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena mezi lety 1719 a Tato stavení byla zapsána do první pozemkové knihy - Purkrechtní knihy Sobiňova, Ždírce, Střížova, Nové Vsi, Bílku a Ranska - vedené v letech , nebyla ale dopsána do indexu - seznamu stavení. O jaká stavení šlo lze se také dozvědět z Poddanské fase z roku 1719, kde jsou pod čísly vypsána (viz. obr. 1). A podle těchto čísel budou také stavení v následujícím článku řazena. Stejně jako u předchozích čísel popisných nejsou ani u několika následujících stavení (např. u čp. 8, 13 a 15) zápisy o změnách majitelů vedeny pečlivě. obr vdova Magdalena Pujmanová (1736) Tuto chalupu vystavil na obci chalupu (pravděpodobně v roce 1722) Ondřej Pujman... obr.2 Po jeho smrti v roce 1736 se nakrátko stala její majitelkou pozůstalá žena Ondřeje Pujmana, Magdalena. V lednu roku 1737 ujal a koupil chalupu Mikuláš Pujman, syn Ondřeje Pujmana.

2 Mikuláš Pujman se dožil dosti vysokého věku: 15. září 1795 zemřel v čp. 16 řezník Mikuláš Pujman ve věku 91 let na souchotiny a starost (starobu). obr.3 V roce 1766, tedy ve věku 62 let předal Mikuláš Pujman chalupu Matěji Pujmanovi. Při číslování v roce 1770 dostala tato chalupa přidělené číslo popisné 16. V roce 1775 koupil chalupu Jan Sedlák. Robotní seznam z roku 1777 zde uvádí Vojtěcha (Adalberta) Smejkala, ale v tomto případě se jedná o omyl, Vojtěch Smejkal v tu dobu žil v čp. 17. V Josefském katastru je pak shodně s pozemkovou knihou uveden Jan Sedlák Jan Průša ( 1736 ) Léta Páně 1735 dne 4. března vystavil sobě tuto chalupu na obci Jan Průša... obr.4 V roce 1751 (?) koupil od Jakuba Průši tuto chalupu na obci František Ondráček. Při číslování v roce 1770 dostala chalupa přidělené číslo popisné 13. Další zápis je z roku 1777, kdy koupil tuto chalupu výš jmenovaný Matěj Mísař od Václava Průši, kterážto ze stodoly vystavěná byla... V historii tohoto stavení je hned několik nesrovnalostí - např. ze zápisu z roku 1751 vyplývá, že se po Janu Průšovi stal dalším majitelem Jakub Průša (zřejmě jeho syn) ale tato změna není v purkrechtní knize uvedena. Dále v roce 1777, kdy tuto chalupu koupil Matěj Mísař, je uvedeno, že ji koupil od Václava Průši, přestože posledním majitelem uvedeným v purkrechtní knize je František Ondráček. Tento chybějící zápis je ale uveden v pozemkové knize, která navazuje na purkrechtní knihu. Václava Průšu jako majitele uvádí také Robotní seznam z roku 1777 a Josefský katastr z roku V purkrechtní knize se pak dále píše: Léta Páně 1779 koupil zase tuto chalupu výš jmenovaný Václav Průša po Matěji Mísařovi, která skrze dluhy Matějovi Mísařovi od úřadu vrchnostenského prostředkem?? licitují za sumu 80 kop zlatých hotových peněz odprodána byla, a poněvadž jí docela zaplatil, tehdy se jemu za vlastní připisuje a tímto quittiruje. V pozemkové knize je jako první zápis u čísla popisného 13 zapsáno: Léta Páně 1775 dne 16. února ujal tuto chalupu Václav Průša po otci svém Antonínovi Průšovi... Stejný zápis je pak také u čp. 9, je tedy možné, že Průšovi byli majiteli obou stavení (čp. 9 a 13). Pod zápisem v pozemkové knize je odkaz na stranu 19 - übertragen ad čp. 9 folio 19.

3 Zápis Václava Průši čp. 13. Léta Páně 1779 dne koupil tuto chalupu výš jmenovaný Václav Průša po Matějovi Mísařovi, kterou skrze dluhy Matějovi Mísařovi... Na konci čp. 9 v pozemkové knize je na straně 19 uvedeno: viz. str. 20 v nové poz. knize - další opis/přepsání/ převod - Sehe neun grundbuch folio 20. Die weitere umsehreibung Kateřina Cimplová (1736) Léta Páně 1732 dne 26. ledna ujal tuto chalupu Tobiáš Cimpl, kterou sobě sám na obci vystavil na svůj náklad... obr.5 V roce 1739 na tento grunt přistoupil po nebožtíkovi Tobiáši Cimplovi Jakub Klusáček původem ze Šenfeldu, který se v roce 1738 oženil s dcerou Tobiáše Cimpla Kateřinou. Záznamy o jeho hospodaření končí rokem Případné další majitele purkrechtní kniha neuvádí a navazující zápis v pozemkové knize vedené v letech , který se k tomuto stavení pravděpodobně vztahuje, začíná rokem U čísla popisného 15 je tento zápis: Léta Páně 1775 poněvadž Jakub Klusáček (?) do světa utekl a chalupa 2 léta pustá stála a na ní dluhy všelijaký se vynacházely, pročež dle povolení vrchnostenského prodala se tato chalupa nadejmenovanému Lukáši Zvolánkovi... V Robotním seznamu z roku 1777 je jako majitel zapsán Josef Zvolánek a v Josefském katastru z roku 1785 pak Lukáš Zvolánek Matěj Mísař (1736) - viz 2. část - čp Pavel Sedlák (1736) Léta Páně 1732 dne 26. ledna ujal tuto chalupu, kterou sobě sám na svůj náklad vystavil Pavel Sedlák. Podle matriky se Pavel Sedlák nedožil svatby svého syna Matěje Terezií, dcerou Ondřeje Pujmana, která se uskutečnila v listopadu 1753.

4 obr.6 Podle purkrechtní knihy se v roce 1755 novým majitelem stal právě Pavlův syn Matěj Sedlák. Dlouho si však majetku neužil, zemřel v srpnu téhož roku ve věku 25 let a chalupa tak připadla jeho ženě Terezii Sedlákové. Podle matriky se vdova Terezie Sedláková, rozená Pujmanová, v roce 1759 znovu provdala a to za vdovce Josefa Průšu. Josef Průša se zřejmě stal novým majitelem tohoto stavení, ale tento údaj není uveden v purkrechtní ani v pozemkové knize, která na ní navazuje. V té je u čísla popisného 8 uvedeno, že v roce 1777 koupil tuto chalupu za hotové peníze od Josefa Průši nade-jmenovaný Václav Janáček... Ten je také jako majitel uveden v roce 1785 v Josefském katastru. Jako majitel tohoto stavení v roce 1777 je v Robotních seznamech uveden Karel Sedlák. Je možné, že se jedná o syna Matěje Sedláka a Terezie rozené Pujmanové, který se narodil z jejich krátkého manželství a po dosažení plnoletosti mu bylo stavení připsáno Jan Sedlák (1736) Léta Páně 1755 ujal tuto chalupu týž nadepsaný Josef po otci jeho Janovi Sedlákovi... obr.7 Josef Sedlák je zde uveden i v roce 1777 při sestavování Robotního seznamu. Při číslování v roce 1770 dostala tato chalupa přidělené číslo popisné 14. V roce 1778 se novým majitelem stal Martin Sedlák, syn Josefa Sedláka, jeho také jako majitele uvádí i v roce 1785 Josefský katastr. Martin Sedlák zde hospodařil až do roku 1794, kdy chalupu zhandloval s Josefem Stukhejlem za jeho grunt čp. 19.

5 22 - Jakub Stehno (1736) Léta Páně 1735 dne 25. února vystavěl sobě na obci tuto chalupu Jakub Dudák... Jakub Dudák je v matrice zapisován jako Jakub Stehno. obr.8 V roce 1748 postoupil tuto chalupu Jakub Dudák svému zeti Vítu Pospíchalovi. Při číslování v roce 1770 dostala tato chalupa přidělené číslo popisné 4. V roce 1775 pak od Víta Pospíchala koupil tuto chalupu Václav Poula. Ten je také jako majitel uváděn v roce 1777 v Robotních seznamech a v roce 1785 v Josefském katastru. V roce 1795 se dalším majitelem stal syn Václava Pouly Martin Poula. V poddanské fasi z roku 1719 jsou pod čísly zapsána ještě čtyři stavení. Pod číslem 23 je uveden herschaffte Jäger - panský myslivec - Jiřík Tesák. Pod číslem 24 herschaffte Schmied - panský kovář - Václav Kuba. Pod číslem 25 Gemeihirth - obecní pasák, pastouška a pod číslem 26 herschaffte Würthe - panská hospoda. obr.9

6 23 - Jiřík Tesák - panský myslivec (1736) Tobiáš Formánek 1722 Vystavil na obci chalupu... obr.10 Léta 1729 koupil nadepsaný Jiřík Tesák od Tomáše (Tobiáše) Formánka túž chalupu... V roce 1748 se dalším majitelem stal František Mísař. V lednu roku 1769 byla pak chalupa připsána jeho synovi Josefu Mísařovi. Při číslování v roce 1770 dostala tato chalupa přidělené číslo popisné 28. Další majitele pozemková kniha neuvádí, ale Josef Mísař je zde jako majitel uveden v Robotních seznamech z roku 1777 a v Josefském katastru z roku Václav Kuba - panský kovář (1736) O panské kovárně, která pří číslování domů v roce 1770 dostala přidělené číslo popisné 3 a o jejích předešlých majitelích není v purkrechtní knize žádný zápis. Až v pozemkové knize z let se píše: obr.11

7 Zápis na panskou kovárnu Léta Páně 1785 připisuje se nadjmenovanému Janovi Vepřovskému panská kovárna, kterou on za 20 zlatých od Milostivé vrchnosti k dědičnému užívání na věčné časy proti každoročnímu placení činže od dvou zlatých jest zakoupil... Podle matriky žil zde ale Jan Vepřovský i před tímto rokem. V Robotním seznamu a Josefském katastru nejsou jména majitelů uvedena. Poznámka: Vzhledem k tomu, že Ždírcem procházela tzv. Liběcká stezka, je pravděpodobné, že kovárna byla postavena o mnoho let dříve, jen nebyla v purkrechtních a pozemkových knihách uváděna, tak jako další stavení, která patřila vrchnosti - mlýn čp.1, hospoda čp Obecní pasák, pastouška (1736) V Robotním seznamu toto stavení není uvedeno a v Josefském katastru je zapsáno jako obecní pastouška. Při číslování v roce 1770 dostala tato chalupa přidělené číslo popisné 23. Zápisy k této chalupě jsou uvedeny až v pozemkové knize vedené v letech , kdy byla v roce 1801 prodána Františku Mastnému. V purkrechtní knize jsou též dva zápisy, které se týkají stavení v osadě u sv. Vavřince (dnešní Nové Ransko): Sv. Vavřinec - JAN MÍSAŘ Léta Páně 1719 dne 11. března ujal od Milostivé vrchnosti jednu již (? ) dokonce zpustlou na spadnutí panskou chalupu nadepsaný Jan Mísař z Ranska... Zápisy o splácení částek do knížecího důchodu jsou vedeny až do roku 1732, poté je celý zápis přeškrtnutý. Poznámka: je možné, že právě tato chalupa byla během několika následujících let přestavěna na panský mlýn zvaný Ostrolovský. MUDr. František Půža ve své knize Poddanství lidu vesnického na bývalém panství polensko-přibyslavském zachycuje historii tohoto mlýna až od roku 1757, kdy se majitelem stal Jan (správně má být Jiří) Ondráček. Ale Ostrolovský mlýn je v matrice zmiňován již v roce 1736 kdy: 5. dubna zemřel Jiří, syn Václava Mísaře z Ostrolovského mlýna. Prvními majiteli mlýna byli tedy Václav Mísař a jeho žena Terezie. Ta se po smrti svého manžela v roce 1753 znovu provdala a to právě za Jiřího Ondráčka. Sv. Vavřinec - JAKUB DOBROVOLNÝ Léta Páně 1719 dne 11. března ujal pusté místo kde prve někdy (?) panská chalupa bejvala, nadepsaný Jakub Dobrovolný od Mil.Vrchnosti... Zápisy o splácení částek do knížecího důchodu jsou vedeny až do roku 1732, poté je celý zápis přeškrtnutý. Další osud stavení není znám. V purkrechtní knize jsou pak dále uvedena tato stavení : Chalupa Václava Pauly Léta Páně 1769 dne 2. března zhandloval s Jakubem Průšou chalupu tuto Václav Paula... A poněvadž sumu náležitě zaplatil, tak se jemu za vlastní připisuje... Při číslování v roce 1770 dostala tato chalupa přidělené číslo popisné 17. V roce 1775 koupil chalupu od Václava Pauly (ten zřejmě koupil čp.4) Vojtěch Smejkal V Robotních seznamech z roku 1777 je toto stavení zaměněno za čp. 16. V Josefském katastru z roku 1785 je jako majitel zapsán Martin Smejkal.

8 Vojtěch Němec V purkrechtní knize je u gruntu, který později dostal čp. 22 uvedeno, že zde v roce 1751 hospodařil Vojtěch Němec, který pak toto hospodářství v roce 1757 předal svému švagrovi Martinu Danihelovi.Vojtěch Němec si pak Léta Páně 1761 dne 1. září (?) vystavil z vůle Martina Daniela na gruntě jeho chalupu na svůj náklad s Jakubem Kárníkem, kterou on Vojtěch Němec do smrti své užívati ujímá, po smrti?? jeho Tomáši Kárníkovi připadnouti má... Při číslování v roce 1770 dostala tato chalupa přidělené číslo popisné 21. V pozemkové knize je pak tento zápis : Léta páně 1785 připisuje se nadejmenovanýmu Jakubovi Kárníkovi ta chalupa, která na gruntě čp. 20 sice vystavěná nic méně ale Jakubovi Kárníkovi a jeho manželce Johaně a dědicům po všechny časy dědičně patří, poněvadž oni manželové takovou na svůj náklad vystavili... V zápise je uvedeno, že stavení čp. 21 bylo postaveno na gruntě čp. 20, ale podle předchozího zápisu z purkrechtní knihy byla tato chalupa postavena na gruntě čp.22. Václav Janda Podle matriky se v roce 1755 s Johanou, dcerou Matěje Sedláka ze Ždírce, oženil Václav Janda, syn Jakuba Jandy z Kohoutova. A podle purkrechtní knihy Léta Páně září (?) vystavil sobě chalupu na gruntě Matěje Sedláka tchána svýho... V pozemkové knize je u čísla popisného 24 zápis Václava Jandy: Léta Páně 1781 učinilo se dobrovolné porovnání mezi Jakubem Sedlákem a Václavem Jandou na tento způsob mezi ženou Václava Jandy Johanou pretensi na tento grunt 2 kopy 30 grošů. Za tuto pretensi dal jí na věčné časy 7 sáhů drnů k vystavění chalupy pročež se jemu přepisuje... V roce 1800 připadla chalupa Janu Jandovi. V pozemkové knize je pak ještě uvedeno toto stavení: Číslo popisné 6: zápis Franze Rojky Léta Páně 1785 připisuje se výš jmenovanému Franzovi Rojkovi ta chalupa, kterou on od svého nebožtíka tchána Tomáše Sedláka dostal... Kdy byla tato chalupa postavena tu ale není uvedeno, víme jen, že v roce 1765 předal Tomáš Sedlák svůj grunt čp. 7 právě Františku Rojkovi. Patrně si v tu dobu pro sebe postavil tuto chalupu jako výměnek. V roce 1794 koupil stavení Václav Poula. Zdroj: obr. 1, 9 - TK Čáslavsko, Polná, panství, inv. č. 968, Rust. fasse III.část (f. 315-konec), 58/1, karton 285. Národní archiv v Praze obr. 2, 4-8, 10 - Purkrechtní kniha Sobiňova, Ždírce, Střížova, Nové Vsi, Bílku a Ranska , fond F188 Velkostatek Polná-Přibyslav a Pohled, uloženo v MZA Brno obr Pozemková kniha Ždírce , fond F188 Velkostatek Polná-Přibyslav a Pohled, uloženo v MZA Brno obr. 3 - Matrika sig. č. 2983, SOA Zámrsk sbírka matrik Východočeského kraje, farní úřad Krucemburk Věra Novotná

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 1. část Ždírecké grunty podle berní ruly O ždíreckou minulost se v 80. letech minulého století v rámci tehdejších možností (nebyly například

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 2. část Stavení domkářů postavená před rokem 1719 (Pokračování) Na konci purkrechtní knihy z let 1701-1793 je seznam (index) stavení, postavených

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií IV. Josefský katastr (též Katastr josefínský) 1785-1792 (Národní archiv v Dejvicích pokračování) Josefský katastr byl zaveden patentem císaře Josefa II.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VII. Archiv Velkostatku Polná-Přibyslav a Pohled (1257) 1480-1922 (pokračování) V brněnském Moravském zemském archivu (MZA) je uložen fond F 188 Velkostatku

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

Procházka dávnými časy

Procházka dávnými časy Procházka dávnými časy Starý Jeneček Jeneček na polohopisném plánu z roku 1919 Když bylo kolem roku 1770 zavedeno stálé číslování domů, měl Jeneček, tehdy zvaný Malý Jenč, celkem asi 11 čísel popisných.

Více

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Psát rodopisné studie bez prozkoumání všech pramenů není jistě z odborného pohledu správné. Studium archivních pramenů je však náročné na znalosti i čas a je pro laického

Více

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná, 5. 2. 2009. Aktualizováno k 31. 10. 2011. Poznámky: Legenda u jednotlivých popisných

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sádek

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sádek HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Sádek Hostivice, březen 2008 Ulice U Sádek pracovní verze k 4. březnu 2008 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník,

Více

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná. Aktualizováno v květnu 2014 (doplněna data postavení domů a upřesněny změny vlastnických

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií V. Stabilní katastr (1838) (pokračování) Stabilní katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, s udáním jejich velikosti,

Více

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století Lnáře seznam gruntů, chalup a jejich majitelů v 17. 19. století Miroslava Kutáková 2011 Předmluva Tento soupis gruntů a chalup v obci Lnáře je přehledem nejstarších soukromých stavení a usedlostí s jejich

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií III. Berní rula a Tereziánský katastr (Národní archiv v Dejvicích, pokračování) BERNÍ RULA z roku 1654 - též Catastrum rollare, nebo Berní rola (staročeské

Více

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Staré Břve Procházka dávnými časy Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Břve jsou nejstarší písemně doložená část města. Doposud se za nejstarší uznával doklad z roku 1184. Nedávno objevená zpráva však

Více

Rodokmen. Moniky. Pruchové-Elsdörferové

Rodokmen. Moniky. Pruchové-Elsdörferové Rodokmen Moniky Pruchové-Elsdörferové Rod Elsdörfer Při bádání po rodu Elsdörferů nás dovedou stopy do oblasti pohraničí, tedy bývalých Sudet, a to do vesnic Líšina a Lelov. Tyto vesnice patřily k farnosti

Více

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +?

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +? Rodokmen Hazmuků 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč Alžběta Na. 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč 4. Jiří 24.4.1678 Moraveč 19.4.1682 Moraveč 5. JAN 21.6.1679 Moraveč

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Na Vršku

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Na Vršku HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Na Vršku Hostivice, září 2010 Ulice Na Vršku 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

Nebesky Family Genealogy

Nebesky Family Genealogy Nebesky Family Genealogy Last name: Šubrtová (Including variantions) Šubrtová, Anežka (*1880-1881) 2 Šubrtová, Anna (*1895-1990) 3 Šubrtová, Anna (*1817 -?) 4 Šubrtová, Anna (*1837-1841) 5 Šubrtová, Anna

Více

Zápis gruntu, který ke dvoru J. M. C. obrácen jest. (Poznámka na pokraji: jest na něm Havel Matějka Jan Medek).

Zápis gruntu, který ke dvoru J. M. C. obrácen jest. (Poznámka na pokraji: jest na něm Havel Matějka Jan Medek). iha č. 10 fol. 5. Kniha č. 18 fol. 49. Kniha kontraktů č. 54 fol. 6, 8, 21. Číslo knihovní 5 (6) popisné 20. Dvůr. Zápis gruntu, který ke dvoru J. M. C. obrácen jest. (Poznámka na pokraji: jest na něm

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část C: Katastrální obec LITOVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část C: Katastrální obec LITOVICE 2 Tento svazek

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch RODOPIsNÁ REvUE 1 Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch Dnes téměř neznámý malíř Václav Slaboch pocházel z Úhonic, obce ležící západně nedaleko od Prahy. V době jeho narození žilo v této farní

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Starosedlský Hrádek Zápisy o převodu nemovitostí (období přelomu 18. a 19. století)

Starosedlský Hrádek Zápisy o převodu nemovitostí (období přelomu 18. a 19. století) Starosedlský Hrádek Zápisy o převodu nemovitostí (období přelomu 18. a 19. století) Zápis Antonína Bendy na novou usedlost 31/41 Pavel Pinc, bývalý držitel předal svojí enfitentickou usedlost v Tisový

Více

K r o u ž e k 1595-1853. Z historie mlýna a jeho obyvatel

K r o u ž e k 1595-1853. Z historie mlýna a jeho obyvatel K r o u ž e k 1595-1853 Z historie mlýna a jeho obyvatel Jan Mašek, Praha, srpen 2007 Okolí mlýna Kroužek Tento spisek jsem sestavil u příležitosti příbuzenské sešlosti dne 8. září 2007 u Šestáků na Kroužku.

Více

f. VINOŘ N2,O1,Z2 1711-1736 AHMP 08.07.2002

f. VINOŘ N2,O1,Z2 1711-1736 AHMP 08.07.2002 f. VINOŘ N2,O1,Z2 1711-1736 AHMP 08.07.2002 26.04.1711 Radonice Ve Vinoři pokřtěna dcera jménem Anna otce Jana Janouška, ponocnej, máteře Marie Anna Antošová šafářka Kateřina Fialová Frantz Wopole šafář

Více

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské stav v r. 1764 1. vojenské mapování Josefské Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený mlynářský erb DĚJINY MLYNÁŘSKÉHO ŘEMESLA Mlynářské řemeslo patří

Více

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI] Ondřej MILČÁK [Andreas MILCSAK] * okolo 1757 13.3.1829 Brutovce (zhruba 72 let) Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ 10.10.1779 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let) VOJTKO Řehoř KRIVECSKÝ

Více

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Objevil jsem nedávno na webu Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného MUDr. Jana Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013.

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice K Rybníku

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice K Rybníku HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice K Rybníku Hostivice, prosinec 2016 Ulice K Rybníku 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Nebesky Family Genealogy

Nebesky Family Genealogy Nebesky Family Genealogy Place: Částek, František (*? -?) 2 Diblík, Antonín (*1873-1952) 3 Diblík, Jan (*1680-1683) 4 Diblík, Jan Nepomuk (*1840-1914) 5 Diblík, Jan Nepomuk (*1815-1853) 6 Diblík, Jiřík

Více

Michal ČECH. Z údolí Stropnice. aneb střípky z historie těšínovských selských rodů. Svitáků, Podoláků, Princů, Vejsadů a Dorazilů.

Michal ČECH. Z údolí Stropnice. aneb střípky z historie těšínovských selských rodů. Svitáků, Podoláků, Princů, Vejsadů a Dorazilů. Michal ČECH Z údolí Stropnice aneb střípky z historie těšínovských selských rodů Svitáků, Podoláků, Princů, Vejsadů a Dorazilů., Plzeň 1997 OBSAH : 1. ZALOŽENÍ TĚŠÍNOVA... 3 2. O BUKOVÉ... 3 3. O MLÝNECH

Více

Cyril Charous a Antonie Dvořáčková Nové Hvězdlice čp.5

Cyril Charous a Antonie Dvořáčková Nové Hvězdlice čp.5 Cyril Charous a Antonie Dvořáčková Nové Hvězdlice čp.5 Otec Cyrila - Ignác Charous z Orlovic čp.58 Vytvořil František Charous -charous.f@tiscali.cz Poslední aktualizace -leden 2015 Vygenerované dne 14.

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část B: Katastrální obec HOSTIVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část B: Katastrální obec HOSTIVICE 2 Tento

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Vinohradská

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Vinohradská HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Vinohradská Hostivice, březen 2010 Ulice Vinohradská 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Další zastávkou v našem pátrání by měl být Státní okresní archiv v Havlíčkové Brodě (www.mza.cz/havlickuvbrod), kde je mimo jiné uložen i

Více

Rodinný archiv Appeltauerů

Rodinný archiv Appeltauerů Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Appeltauerů 1828 1896 Inventář č. EL NAD: 20255 Číslo AP: 598 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Jan Antonín Mager Kde se narodil Josef Kristian Christelbauer?

Jan Antonín Mager Kde se narodil Josef Kristian Christelbauer? 4 Jan Antonín Mager Kde se narodil Josef Kristian Christelbauer? Při pátrání po osobnostech Prachaticka jsem se dvakrát setkal se jménem Josefa Kristiana Christelbauera, významného medailéra působícího

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

Nepřehlédněte!!! masážní terapie pedikúra

Nepřehlédněte!!! masážní terapie pedikúra 2010 Věříme, že tento rok bude úspěšnější než ten loňský. Optimisti zatím vítězí i v anketě na obecním webu. Přejeme všem zdraví, dobrou náladu a trpělivost s akcí Nový vodovod. Nepřehlédněte!!! 1x za

Více

Archivní rešerše k historii domu čp. 43 v Lanškrouně. (ulice Svatopluka Čecha)

Archivní rešerše k historii domu čp. 43 v Lanškrouně. (ulice Svatopluka Čecha) Archivní rešerše k historii domu čp. 43 v Lanškrouně (ulice Svatopluka Čecha) Vypracoval: Mgr. Eduard Kovalda, Ph.D. Kutná Hora 2015 Dům čp. 43 se nachází na ulici Svatopluka Čecha v Lanškrouně, jako součást

Více

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013.

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. 2013 Grunovi Historie rodu sborník Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. Jan Gruna Verze dokumentu 1.0 1.1.2013 1 Obsah 1 Obsah... 1 2

Více

Historie stavení v Kornaticích č.p. 6 ve světle matričních záznamů

Historie stavení v Kornaticích č.p. 6 ve světle matričních záznamů Historie stavení v č.p. 6 ve světle matričních záznamů Lukáš Paleček www.patranipopredcich.cz 18.9.2015 www.patranipopredcich.cz HISTORIE STAVENÍ V KORNATICÍCH č.p. 6 VE SVĚTLE MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ (výtah

Více

Jednospřežní týdně po celý rok

Jednospřežní týdně po celý rok První zmínka o statku kamberském je z roku 1282, tehdy si Pero rychtář zdejší a měšťané i pronajali od Sezimy z Landštejna celý statek na tři léta ve 3000 hřivnách stříbra Milota z Chřenovic, který měl

Více

Nevděk. Najděte své předky. Vladimír Strnad 2015

Nevděk. Najděte své předky. Vladimír Strnad 2015 Najděte své předky Běhařov Branišov Buková Černíkov Dlažov Dobříkov Dubová Lhota Chodská Lhota Hadrava Hluboká Libkov Loučim Mezholezy Miletice Modlín Nevděk Nové Chalupy Nová Ves Nová Víska Orlovice Plešiny

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Ovčína

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Ovčína HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Ovčína Hostivice, srpen 2011 Ulice U Ovčína 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

2. Správa obce Kolče

2. Správa obce Kolče 2. Správa obce Kolče Učiniti popis, jak byla spravována obec Koleč v dobách dávných můžeme započíti teprve dobou pozdější po bitvě na Bílé hoře od r. 1695, kdy byly zavedeny zvláštní urbar nebo-li kontrakt,

Více

Rod Dudů z Velešic. Při bádání po rodu Dudů z Velešic v matrikách nás nejstarší stopy dovedou do obce Velešice v okrese Klatovy.

Rod Dudů z Velešic. Při bádání po rodu Dudů z Velešic v matrikách nás nejstarší stopy dovedou do obce Velešice v okrese Klatovy. Rod Duda Rod Dudů z Velešic Původ příjmení Duda můžeme najít například již v knize Antonína Kotíka,,Naše příjmení" z roku 1894, kde Kotík uvádí odvození příjmení Duda - dudati, hráti na dudy, vydávat zvuky.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 4. části dokumentu (strany 52 70)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 4. části dokumentu (strany 52 70) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 4. části dokumentu (strany 52 70) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 52 Zámecký

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Družstevní

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Družstevní HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Družstevní Hostivice, červenec 2008 Ulice Družstevní pracovní verze k 10. červenci 2008 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický

Více

Jan Antonín Mager - Miloslav Trnka Z dějin Dobišova mlýna a zdejšího rodu Fidlerů

Jan Antonín Mager - Miloslav Trnka Z dějin Dobišova mlýna a zdejšího rodu Fidlerů 10 Jan Antonín Mager - Miloslav Trnka Z dějin Dobišova mlýna a zdejšího rodu Fidlerů Dobišův mlýn (Tobischmühle) v údolí Cikánského potoka, jenž zde přibírá vody potoka Boubínského, je prastarého založení.

Více

Nebesky Family Genealogy

Nebesky Family Genealogy Nebesky Family Genealogy Place: Diblík, Jan (*1861-1926) 2 Diblíková, Františka (*1825 -?) 4 Hynek, František (*? -?) 5 Hynková, Františka (*1887-1970) 6 Hynková, Marie (*1883 -?) 7 Kodytek, Josef (*?

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

V roce 1717 se narodila ve Vídni Marie Terezie, budoucí česká a uherská královna. V tomto roce se 11. října také narodil v malé vesnici Vrbčany

V roce 1717 se narodila ve Vídni Marie Terezie, budoucí česká a uherská královna. V tomto roce se 11. října také narodil v malé vesnici Vrbčany V roce 1717 se narodila ve Vídni Marie Terezie, budoucí česká a uherská královna. V tomto roce se 11. října také narodil v malé vesnici Vrbčany Martin Kratochvíl, jeden z dědičných vrbčanských rychtářů.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

Významným prvkem pro poznání Nových Syrovic je Tereziánský katastr. Pokud byste si vzali tuto knihu někdy do ruky, zjistili byste, že se skládá z

Významným prvkem pro poznání Nových Syrovic je Tereziánský katastr. Pokud byste si vzali tuto knihu někdy do ruky, zjistili byste, že se skládá z Významným prvkem pro poznání Nových Syrovic je Tereziánský katastr. Pokud byste si vzali tuto knihu někdy do ruky, zjistili byste, že se skládá z Rustikálu 1 (1768), Rustikálu 1A (1749), Rustikálu 2 (1760),

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Zahorčice. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století

Zahorčice. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století Zahorčice seznam gruntů, chalup a jejich majitelů v 17. 19. století Miroslava Kutáková 2011 Předmluva Tento soupis gruntů a chalup v Zahorčicích je přehledem nejstarších soukromých stavení a usedlostí

Více

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296 Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích Archiv obce Hlince 1884 1945 Inventář EL NAD č.: 56 AP č.: 296 Kateřina Nová, Jiří Kříž Plasy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Tuněchodské okénko 3/2014

Tuněchodské okénko 3/2014 Tuněchodské okénko 3/2014 INFORMACE Z OBCE V současné době žije v naší obci 618 obyvatel ve 208 domech. V letošním roce se přistěhovalo 20 občanů, odstěhovalo se 18 občanů, narodilo se 7 dětí a zemřeli

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 17. listopadu Hostivice, listopad 2010 Ulice 17. listopadu 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Gruntovní kniha pro Jiřice, Čakovice, Novou Ves, Přední a Zadní Rudeč 1569-1716

Gruntovní kniha pro Jiřice, Čakovice, Novou Ves, Přední a Zadní Rudeč 1569-1716 Gruntovní kniha pro Jiřice, Čakovice, Novou Ves, Přední a Zadní Rudeč 1569-1716 (SOA Praha, OS Brandýs n/l., sign.3, poř.č.3, zprac. Eduard Krajník, 2008) folio rok držitel poznámky foto Ves Jiřice 1.

Více

Vlastimil Kybal. osud českého historika a diplomata doma a v emigraci

Vlastimil Kybal. osud českého historika a diplomata doma a v emigraci Vlastimil Kybal osud českého historika a diplomata doma a v emigraci Rodové kořeny Zakladatel rodu Kybalů v Černochově Matěj Kybal se zde usadil mezi lety 1770 80. Rodem z Dřivčic se oženil s Marií Magdalenou

Více

KRONIKA OBCE ÚHERCE Díl III 2014

KRONIKA OBCE ÚHERCE Díl III 2014 KRONIKA OBCE ÚHERCE Díl III 2014 Inventarizace objektů a domů v katastru obce Úherce Stav léto 2014 Sepsal Pavel Mencl Fotografie Václav Loucký Sestavení a redakční úprava pro web Zbyněk Plzák 2014 Informace

Více

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis Hlavní část čtení textu s porozuměním, seznámení se s tématem životopis Boženy Němcové Závěrečná část

Více

Martini Witke nar.kolem r. 1670

Martini Witke nar.kolem r. 1670 Rodokmen pro osobu (Orlovice čp.45) Martini Witke nar.kolem r. 1670 Vytvořil Charous charous.f@tiscali.cz Poslední aktualizace - duben 2014 Vygenerované dne 29. dubna 2014 "The Complete Genealogy Reporter"

Více

Ročník 26, číslo 51-52 Malé Kyšice, 21. prosince 2015

Ročník 26, číslo 51-52 Malé Kyšice, 21. prosince 2015 Genus unum sumus! OLI SLOVA Rodový zpravodaj Oliberiusů / Oliveriusů Ročník 26, číslo 51-52 Malé Kyšice, 21. prosince 2015 Moji milí jmenovci, skorojmenovci, vážení čtenáři našeho rodového listu, rok nepředstavitelně

Více

Tomkův mlýn. Identifikační údaje. Historie. Název mlýna Tomkův mlýn Čp. 23 Ulice -Lokalita (vesnice, město) Byňov

Tomkův mlýn. Identifikační údaje. Historie. Název mlýna Tomkův mlýn Čp. 23 Ulice -Lokalita (vesnice, město) Byňov Tomkův mlýn Identifikační údaje Název mlýna Tomkův mlýn Čp. 23 Ulice -Lokalita (vesnice, město) Byňov PSČ 374 01 Okres České Budějovice Katastrální území Byňov GPS 48 49'42.925'' 14 47'27.314'' Mapová

Více

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

Příklad osudu jednoho rodu - TARABA Emigranti / zůstavší v zemi otců / Reemigranti. Ing. Pavel Taraba

Příklad osudu jednoho rodu - TARABA Emigranti / zůstavší v zemi otců / Reemigranti. Ing. Pavel Taraba Příklad osudu jednoho rodu - TARABA Emigranti / zůstavší v zemi otců / Reemigranti Ing. Pavel Smiřicko Tato ves jest druhá spurná, protivná, rebelantská, z který se žádný postaviti nechce na zámek Příklad

Více

konfiskát po Janu Jindřichovi Záborském koupil Jan Oldřich za 3 623 kop 20 grošů míš.;

konfiskát po Janu Jindřichovi Záborském koupil Jan Oldřich za 3 623 kop 20 grošů míš.; Vývoj držav rodu Eggenbergů v jižních Čechách Znak knížat z Eggenberga V dalších letech pak příslušníci eggenbergského rodu získali řadu panství a statků, jakož i menších realit, které budou postupně níže

Více

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny Léta dávno minulá Nejstarší zprávy o Běstvině jsou sice raně historické, ale skromné. Jsou obsaženy v letopise kanovníka vyšehradského, který jako pokračovatel kronikáře Kosmy popsal události českého státu

Více

DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY

DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY Historie místa v širších souvislostech Číslo 21 další chalupy v Dýšině konec 19. století č.p. 68 75 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Chalupa č.p. 68. Směr

Více

DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY

DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY Historie místa v širších souvislostech Číslo 13 usedlosti u rybníka č.p. 20, 21, 22 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Jedná se o jedny z nejstarších usedlostí

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

AZ pneu CUP Ostrava jednotlivci

AZ pneu CUP Ostrava jednotlivci datum: 2014 čas startu: 11:1:04 Str: 1 34 Slischka Jiří 2:1:20 9 0:15:0 0:15:00 Slischka Jiří 0:14:49 1994 0:15:00 0:15:03 0:15:01 0:15:19 0:15:14 0:15:40 252 Grygar Marek 2:05:30 0:15:41 Grygar Marek

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Opis Advokátní kancelář JuDr. Jaroslava Čulíka v Libáni K cíli vyměření poplatku pod čísl. rejstř. B736 zde ohlášeno. Ch. berní úřad v Libáni dne 21. Října 1898. L.L. Pfister, m.p. Jílek m. J. Smlouva

Více

Národní škola Zvíkovec (1817)

Národní škola Zvíkovec (1817) Národní škola Zvíkovec (1817) 1867-1960 EL NAD 1301 259 I. Vývoj původce archivního souboru První zmínka o škole ve Zvíkovci je z roku 1742, kdy je při křtu Žida Isáka Lébla uveden jako kmotr místní učitel

Více

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu Místo Jindřichův Hradec Datum 01.10.2016 1. disciplína 1x žáci mladší - 11 let WINKLER Radek 00:55,7 PÍŠA Matyáš 01:04,3 2. disciplína 1x žáci mladší - 12 let NOVÁK Pavel

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

1 Cíle a navrhované metody

1 Cíle a navrhované metody 1 Cíle a navrhované metody V termínu od 18.7. 29.7. je plánován archeologický výzkum novověké lokality Francův mlýn čp. 54 na k.ú. Žebráky na pravobřežním přítoku Kateřinského potoka, v okresu Tachov.

Více

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_ 01.04.2011 Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1 Řehoř Klimeš * cca 1620 př. 1699 Markéta? * cca 1630 po_ 19-07-1699 2 Matouš Klimeš * cca 1660 Uršyla? * cca 1660 bef 1716 Magdalena? 15.06.1716 * cca 1690

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 76/2005-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

ROD HAVLŮ U RADNIC. 1. Adam Havel * kolem , Chomle - sedlák - Chomle Anna

ROD HAVLŮ U RADNIC. 1. Adam Havel * kolem , Chomle - sedlák - Chomle Anna ROD HAVLŮ Z ChOMLE U RADNIC 1. Adam Havel * kolem 1655 15.01.1712, Chomle - Chomle Anna 2. Ignác Havel * kolem 1688 24.11.1760, Chomle - Chomle oo 02.11.1718, Hlohovice, kostel Nejsvětější Trojice Dorota,

Více