Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)"

Transkript

1 Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena mezi lety 1719 a Tato stavení byla zapsána do první pozemkové knihy - Purkrechtní knihy Sobiňova, Ždírce, Střížova, Nové Vsi, Bílku a Ranska - vedené v letech , nebyla ale dopsána do indexu - seznamu stavení. O jaká stavení šlo lze se také dozvědět z Poddanské fase z roku 1719, kde jsou pod čísly vypsána (viz. obr. 1). A podle těchto čísel budou také stavení v následujícím článku řazena. Stejně jako u předchozích čísel popisných nejsou ani u několika následujících stavení (např. u čp. 8, 13 a 15) zápisy o změnách majitelů vedeny pečlivě. obr vdova Magdalena Pujmanová (1736) Tuto chalupu vystavil na obci chalupu (pravděpodobně v roce 1722) Ondřej Pujman... obr.2 Po jeho smrti v roce 1736 se nakrátko stala její majitelkou pozůstalá žena Ondřeje Pujmana, Magdalena. V lednu roku 1737 ujal a koupil chalupu Mikuláš Pujman, syn Ondřeje Pujmana.

2 Mikuláš Pujman se dožil dosti vysokého věku: 15. září 1795 zemřel v čp. 16 řezník Mikuláš Pujman ve věku 91 let na souchotiny a starost (starobu). obr.3 V roce 1766, tedy ve věku 62 let předal Mikuláš Pujman chalupu Matěji Pujmanovi. Při číslování v roce 1770 dostala tato chalupa přidělené číslo popisné 16. V roce 1775 koupil chalupu Jan Sedlák. Robotní seznam z roku 1777 zde uvádí Vojtěcha (Adalberta) Smejkala, ale v tomto případě se jedná o omyl, Vojtěch Smejkal v tu dobu žil v čp. 17. V Josefském katastru je pak shodně s pozemkovou knihou uveden Jan Sedlák Jan Průša ( 1736 ) Léta Páně 1735 dne 4. března vystavil sobě tuto chalupu na obci Jan Průša... obr.4 V roce 1751 (?) koupil od Jakuba Průši tuto chalupu na obci František Ondráček. Při číslování v roce 1770 dostala chalupa přidělené číslo popisné 13. Další zápis je z roku 1777, kdy koupil tuto chalupu výš jmenovaný Matěj Mísař od Václava Průši, kterážto ze stodoly vystavěná byla... V historii tohoto stavení je hned několik nesrovnalostí - např. ze zápisu z roku 1751 vyplývá, že se po Janu Průšovi stal dalším majitelem Jakub Průša (zřejmě jeho syn) ale tato změna není v purkrechtní knize uvedena. Dále v roce 1777, kdy tuto chalupu koupil Matěj Mísař, je uvedeno, že ji koupil od Václava Průši, přestože posledním majitelem uvedeným v purkrechtní knize je František Ondráček. Tento chybějící zápis je ale uveden v pozemkové knize, která navazuje na purkrechtní knihu. Václava Průšu jako majitele uvádí také Robotní seznam z roku 1777 a Josefský katastr z roku V purkrechtní knize se pak dále píše: Léta Páně 1779 koupil zase tuto chalupu výš jmenovaný Václav Průša po Matěji Mísařovi, která skrze dluhy Matějovi Mísařovi od úřadu vrchnostenského prostředkem?? licitují za sumu 80 kop zlatých hotových peněz odprodána byla, a poněvadž jí docela zaplatil, tehdy se jemu za vlastní připisuje a tímto quittiruje. V pozemkové knize je jako první zápis u čísla popisného 13 zapsáno: Léta Páně 1775 dne 16. února ujal tuto chalupu Václav Průša po otci svém Antonínovi Průšovi... Stejný zápis je pak také u čp. 9, je tedy možné, že Průšovi byli majiteli obou stavení (čp. 9 a 13). Pod zápisem v pozemkové knize je odkaz na stranu 19 - übertragen ad čp. 9 folio 19.

3 Zápis Václava Průši čp. 13. Léta Páně 1779 dne koupil tuto chalupu výš jmenovaný Václav Průša po Matějovi Mísařovi, kterou skrze dluhy Matějovi Mísařovi... Na konci čp. 9 v pozemkové knize je na straně 19 uvedeno: viz. str. 20 v nové poz. knize - další opis/přepsání/ převod - Sehe neun grundbuch folio 20. Die weitere umsehreibung Kateřina Cimplová (1736) Léta Páně 1732 dne 26. ledna ujal tuto chalupu Tobiáš Cimpl, kterou sobě sám na obci vystavil na svůj náklad... obr.5 V roce 1739 na tento grunt přistoupil po nebožtíkovi Tobiáši Cimplovi Jakub Klusáček původem ze Šenfeldu, který se v roce 1738 oženil s dcerou Tobiáše Cimpla Kateřinou. Záznamy o jeho hospodaření končí rokem Případné další majitele purkrechtní kniha neuvádí a navazující zápis v pozemkové knize vedené v letech , který se k tomuto stavení pravděpodobně vztahuje, začíná rokem U čísla popisného 15 je tento zápis: Léta Páně 1775 poněvadž Jakub Klusáček (?) do světa utekl a chalupa 2 léta pustá stála a na ní dluhy všelijaký se vynacházely, pročež dle povolení vrchnostenského prodala se tato chalupa nadejmenovanému Lukáši Zvolánkovi... V Robotním seznamu z roku 1777 je jako majitel zapsán Josef Zvolánek a v Josefském katastru z roku 1785 pak Lukáš Zvolánek Matěj Mísař (1736) - viz 2. část - čp Pavel Sedlák (1736) Léta Páně 1732 dne 26. ledna ujal tuto chalupu, kterou sobě sám na svůj náklad vystavil Pavel Sedlák. Podle matriky se Pavel Sedlák nedožil svatby svého syna Matěje Terezií, dcerou Ondřeje Pujmana, která se uskutečnila v listopadu 1753.

4 obr.6 Podle purkrechtní knihy se v roce 1755 novým majitelem stal právě Pavlův syn Matěj Sedlák. Dlouho si však majetku neužil, zemřel v srpnu téhož roku ve věku 25 let a chalupa tak připadla jeho ženě Terezii Sedlákové. Podle matriky se vdova Terezie Sedláková, rozená Pujmanová, v roce 1759 znovu provdala a to za vdovce Josefa Průšu. Josef Průša se zřejmě stal novým majitelem tohoto stavení, ale tento údaj není uveden v purkrechtní ani v pozemkové knize, která na ní navazuje. V té je u čísla popisného 8 uvedeno, že v roce 1777 koupil tuto chalupu za hotové peníze od Josefa Průši nade-jmenovaný Václav Janáček... Ten je také jako majitel uveden v roce 1785 v Josefském katastru. Jako majitel tohoto stavení v roce 1777 je v Robotních seznamech uveden Karel Sedlák. Je možné, že se jedná o syna Matěje Sedláka a Terezie rozené Pujmanové, který se narodil z jejich krátkého manželství a po dosažení plnoletosti mu bylo stavení připsáno Jan Sedlák (1736) Léta Páně 1755 ujal tuto chalupu týž nadepsaný Josef po otci jeho Janovi Sedlákovi... obr.7 Josef Sedlák je zde uveden i v roce 1777 při sestavování Robotního seznamu. Při číslování v roce 1770 dostala tato chalupa přidělené číslo popisné 14. V roce 1778 se novým majitelem stal Martin Sedlák, syn Josefa Sedláka, jeho také jako majitele uvádí i v roce 1785 Josefský katastr. Martin Sedlák zde hospodařil až do roku 1794, kdy chalupu zhandloval s Josefem Stukhejlem za jeho grunt čp. 19.

5 22 - Jakub Stehno (1736) Léta Páně 1735 dne 25. února vystavěl sobě na obci tuto chalupu Jakub Dudák... Jakub Dudák je v matrice zapisován jako Jakub Stehno. obr.8 V roce 1748 postoupil tuto chalupu Jakub Dudák svému zeti Vítu Pospíchalovi. Při číslování v roce 1770 dostala tato chalupa přidělené číslo popisné 4. V roce 1775 pak od Víta Pospíchala koupil tuto chalupu Václav Poula. Ten je také jako majitel uváděn v roce 1777 v Robotních seznamech a v roce 1785 v Josefském katastru. V roce 1795 se dalším majitelem stal syn Václava Pouly Martin Poula. V poddanské fasi z roku 1719 jsou pod čísly zapsána ještě čtyři stavení. Pod číslem 23 je uveden herschaffte Jäger - panský myslivec - Jiřík Tesák. Pod číslem 24 herschaffte Schmied - panský kovář - Václav Kuba. Pod číslem 25 Gemeihirth - obecní pasák, pastouška a pod číslem 26 herschaffte Würthe - panská hospoda. obr.9

6 23 - Jiřík Tesák - panský myslivec (1736) Tobiáš Formánek 1722 Vystavil na obci chalupu... obr.10 Léta 1729 koupil nadepsaný Jiřík Tesák od Tomáše (Tobiáše) Formánka túž chalupu... V roce 1748 se dalším majitelem stal František Mísař. V lednu roku 1769 byla pak chalupa připsána jeho synovi Josefu Mísařovi. Při číslování v roce 1770 dostala tato chalupa přidělené číslo popisné 28. Další majitele pozemková kniha neuvádí, ale Josef Mísař je zde jako majitel uveden v Robotních seznamech z roku 1777 a v Josefském katastru z roku Václav Kuba - panský kovář (1736) O panské kovárně, která pří číslování domů v roce 1770 dostala přidělené číslo popisné 3 a o jejích předešlých majitelích není v purkrechtní knize žádný zápis. Až v pozemkové knize z let se píše: obr.11

7 Zápis na panskou kovárnu Léta Páně 1785 připisuje se nadjmenovanému Janovi Vepřovskému panská kovárna, kterou on za 20 zlatých od Milostivé vrchnosti k dědičnému užívání na věčné časy proti každoročnímu placení činže od dvou zlatých jest zakoupil... Podle matriky žil zde ale Jan Vepřovský i před tímto rokem. V Robotním seznamu a Josefském katastru nejsou jména majitelů uvedena. Poznámka: Vzhledem k tomu, že Ždírcem procházela tzv. Liběcká stezka, je pravděpodobné, že kovárna byla postavena o mnoho let dříve, jen nebyla v purkrechtních a pozemkových knihách uváděna, tak jako další stavení, která patřila vrchnosti - mlýn čp.1, hospoda čp Obecní pasák, pastouška (1736) V Robotním seznamu toto stavení není uvedeno a v Josefském katastru je zapsáno jako obecní pastouška. Při číslování v roce 1770 dostala tato chalupa přidělené číslo popisné 23. Zápisy k této chalupě jsou uvedeny až v pozemkové knize vedené v letech , kdy byla v roce 1801 prodána Františku Mastnému. V purkrechtní knize jsou též dva zápisy, které se týkají stavení v osadě u sv. Vavřince (dnešní Nové Ransko): Sv. Vavřinec - JAN MÍSAŘ Léta Páně 1719 dne 11. března ujal od Milostivé vrchnosti jednu již (? ) dokonce zpustlou na spadnutí panskou chalupu nadepsaný Jan Mísař z Ranska... Zápisy o splácení částek do knížecího důchodu jsou vedeny až do roku 1732, poté je celý zápis přeškrtnutý. Poznámka: je možné, že právě tato chalupa byla během několika následujících let přestavěna na panský mlýn zvaný Ostrolovský. MUDr. František Půža ve své knize Poddanství lidu vesnického na bývalém panství polensko-přibyslavském zachycuje historii tohoto mlýna až od roku 1757, kdy se majitelem stal Jan (správně má být Jiří) Ondráček. Ale Ostrolovský mlýn je v matrice zmiňován již v roce 1736 kdy: 5. dubna zemřel Jiří, syn Václava Mísaře z Ostrolovského mlýna. Prvními majiteli mlýna byli tedy Václav Mísař a jeho žena Terezie. Ta se po smrti svého manžela v roce 1753 znovu provdala a to právě za Jiřího Ondráčka. Sv. Vavřinec - JAKUB DOBROVOLNÝ Léta Páně 1719 dne 11. března ujal pusté místo kde prve někdy (?) panská chalupa bejvala, nadepsaný Jakub Dobrovolný od Mil.Vrchnosti... Zápisy o splácení částek do knížecího důchodu jsou vedeny až do roku 1732, poté je celý zápis přeškrtnutý. Další osud stavení není znám. V purkrechtní knize jsou pak dále uvedena tato stavení : Chalupa Václava Pauly Léta Páně 1769 dne 2. března zhandloval s Jakubem Průšou chalupu tuto Václav Paula... A poněvadž sumu náležitě zaplatil, tak se jemu za vlastní připisuje... Při číslování v roce 1770 dostala tato chalupa přidělené číslo popisné 17. V roce 1775 koupil chalupu od Václava Pauly (ten zřejmě koupil čp.4) Vojtěch Smejkal V Robotních seznamech z roku 1777 je toto stavení zaměněno za čp. 16. V Josefském katastru z roku 1785 je jako majitel zapsán Martin Smejkal.

8 Vojtěch Němec V purkrechtní knize je u gruntu, který později dostal čp. 22 uvedeno, že zde v roce 1751 hospodařil Vojtěch Němec, který pak toto hospodářství v roce 1757 předal svému švagrovi Martinu Danihelovi.Vojtěch Němec si pak Léta Páně 1761 dne 1. září (?) vystavil z vůle Martina Daniela na gruntě jeho chalupu na svůj náklad s Jakubem Kárníkem, kterou on Vojtěch Němec do smrti své užívati ujímá, po smrti?? jeho Tomáši Kárníkovi připadnouti má... Při číslování v roce 1770 dostala tato chalupa přidělené číslo popisné 21. V pozemkové knize je pak tento zápis : Léta páně 1785 připisuje se nadejmenovanýmu Jakubovi Kárníkovi ta chalupa, která na gruntě čp. 20 sice vystavěná nic méně ale Jakubovi Kárníkovi a jeho manželce Johaně a dědicům po všechny časy dědičně patří, poněvadž oni manželové takovou na svůj náklad vystavili... V zápise je uvedeno, že stavení čp. 21 bylo postaveno na gruntě čp. 20, ale podle předchozího zápisu z purkrechtní knihy byla tato chalupa postavena na gruntě čp.22. Václav Janda Podle matriky se v roce 1755 s Johanou, dcerou Matěje Sedláka ze Ždírce, oženil Václav Janda, syn Jakuba Jandy z Kohoutova. A podle purkrechtní knihy Léta Páně září (?) vystavil sobě chalupu na gruntě Matěje Sedláka tchána svýho... V pozemkové knize je u čísla popisného 24 zápis Václava Jandy: Léta Páně 1781 učinilo se dobrovolné porovnání mezi Jakubem Sedlákem a Václavem Jandou na tento způsob mezi ženou Václava Jandy Johanou pretensi na tento grunt 2 kopy 30 grošů. Za tuto pretensi dal jí na věčné časy 7 sáhů drnů k vystavění chalupy pročež se jemu přepisuje... V roce 1800 připadla chalupa Janu Jandovi. V pozemkové knize je pak ještě uvedeno toto stavení: Číslo popisné 6: zápis Franze Rojky Léta Páně 1785 připisuje se výš jmenovanému Franzovi Rojkovi ta chalupa, kterou on od svého nebožtíka tchána Tomáše Sedláka dostal... Kdy byla tato chalupa postavena tu ale není uvedeno, víme jen, že v roce 1765 předal Tomáš Sedlák svůj grunt čp. 7 právě Františku Rojkovi. Patrně si v tu dobu pro sebe postavil tuto chalupu jako výměnek. V roce 1794 koupil stavení Václav Poula. Zdroj: obr. 1, 9 - TK Čáslavsko, Polná, panství, inv. č. 968, Rust. fasse III.část (f. 315-konec), 58/1, karton 285. Národní archiv v Praze obr. 2, 4-8, 10 - Purkrechtní kniha Sobiňova, Ždírce, Střížova, Nové Vsi, Bílku a Ranska , fond F188 Velkostatek Polná-Přibyslav a Pohled, uloženo v MZA Brno obr Pozemková kniha Ždírce , fond F188 Velkostatek Polná-Přibyslav a Pohled, uloženo v MZA Brno obr. 3 - Matrika sig. č. 2983, SOA Zámrsk sbírka matrik Východočeského kraje, farní úřad Krucemburk Věra Novotná

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 1. část Ždírecké grunty podle berní ruly O ždíreckou minulost se v 80. letech minulého století v rámci tehdejších možností (nebyly například

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 2. část Stavení domkářů postavená před rokem 1719 (Pokračování) Na konci purkrechtní knihy z let 1701-1793 je seznam (index) stavení, postavených

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií IV. Josefský katastr (též Katastr josefínský) 1785-1792 (Národní archiv v Dejvicích pokračování) Josefský katastr byl zaveden patentem císaře Josefa II.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VII. Archiv Velkostatku Polná-Přibyslav a Pohled (1257) 1480-1922 (pokračování) V brněnském Moravském zemském archivu (MZA) je uložen fond F 188 Velkostatku

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

Cmuntové mlynáři na říčce Smutné

Cmuntové mlynáři na říčce Smutné Cmuntové mlynáři na říčce Smutné (mlynářští předkové mojí babičky Terezie Sassmannové roz. Novákové). Foto mlýnu Cmunt z roku 1898; je na něm majitel, mlynář pan otec Dvořák a pracovníci ze mlýna (sekerník

Více

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Psát rodopisné studie bez prozkoumání všech pramenů není jistě z odborného pohledu správné. Studium archivních pramenů je však náročné na znalosti i čas a je pro laického

Více

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná, 5. 2. 2009. Aktualizováno k 31. 10. 2011. Poznámky: Legenda u jednotlivých popisných

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sádek

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sádek HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Sádek Hostivice, březen 2008 Ulice U Sádek pracovní verze k 4. březnu 2008 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník,

Více

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná. Aktualizováno v květnu 2014 (doplněna data postavení domů a upřesněny změny vlastnických

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií V. Stabilní katastr (1838) (pokračování) Stabilní katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, s udáním jejich velikosti,

Více

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století Lnáře seznam gruntů, chalup a jejich majitelů v 17. 19. století Miroslava Kutáková 2011 Předmluva Tento soupis gruntů a chalup v obci Lnáře je přehledem nejstarších soukromých stavení a usedlostí s jejich

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií III. Berní rula a Tereziánský katastr (Národní archiv v Dejvicích, pokračování) BERNÍ RULA z roku 1654 - též Catastrum rollare, nebo Berní rola (staročeské

Více

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +?

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +? Rodokmen Hazmuků 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč Alžběta Na. 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč 4. Jiří 24.4.1678 Moraveč 19.4.1682 Moraveč 5. JAN 21.6.1679 Moraveč

Více

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Staré Břve Procházka dávnými časy Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Břve jsou nejstarší písemně doložená část města. Doposud se za nejstarší uznával doklad z roku 1184. Nedávno objevená zpráva však

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Nebesky Family Genealogy

Nebesky Family Genealogy Nebesky Family Genealogy Last name: Šubrtová (Including variantions) Šubrtová, Anežka (*1880-1881) 2 Šubrtová, Anna (*1895-1990) 3 Šubrtová, Anna (*1817 -?) 4 Šubrtová, Anna (*1837-1841) 5 Šubrtová, Anna

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část C: Katastrální obec LITOVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část C: Katastrální obec LITOVICE 2 Tento svazek

Více

Michal ČECH. Z údolí Stropnice. aneb střípky z historie těšínovských selských rodů. Svitáků, Podoláků, Princů, Vejsadů a Dorazilů.

Michal ČECH. Z údolí Stropnice. aneb střípky z historie těšínovských selských rodů. Svitáků, Podoláků, Princů, Vejsadů a Dorazilů. Michal ČECH Z údolí Stropnice aneb střípky z historie těšínovských selských rodů Svitáků, Podoláků, Princů, Vejsadů a Dorazilů., Plzeň 1997 OBSAH : 1. ZALOŽENÍ TĚŠÍNOVA... 3 2. O BUKOVÉ... 3 3. O MLÝNECH

Více

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch RODOPIsNÁ REvUE 1 Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch Dnes téměř neznámý malíř Václav Slaboch pocházel z Úhonic, obce ležící západně nedaleko od Prahy. V době jeho narození žilo v této farní

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

K r o u ž e k 1595-1853. Z historie mlýna a jeho obyvatel

K r o u ž e k 1595-1853. Z historie mlýna a jeho obyvatel K r o u ž e k 1595-1853 Z historie mlýna a jeho obyvatel Jan Mašek, Praha, srpen 2007 Okolí mlýna Kroužek Tento spisek jsem sestavil u příležitosti příbuzenské sešlosti dne 8. září 2007 u Šestáků na Kroužku.

Více

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské stav v r. 1764 1. vojenské mapování Josefské Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený mlynářský erb DĚJINY MLYNÁŘSKÉHO ŘEMESLA Mlynářské řemeslo patří

Více

f. VINOŘ N2,O1,Z2 1711-1736 AHMP 08.07.2002

f. VINOŘ N2,O1,Z2 1711-1736 AHMP 08.07.2002 f. VINOŘ N2,O1,Z2 1711-1736 AHMP 08.07.2002 26.04.1711 Radonice Ve Vinoři pokřtěna dcera jménem Anna otce Jana Janouška, ponocnej, máteře Marie Anna Antošová šafářka Kateřina Fialová Frantz Wopole šafář

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Objevil jsem nedávno na webu Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného MUDr. Jana Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013.

Více

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI] Ondřej MILČÁK [Andreas MILCSAK] * okolo 1757 13.3.1829 Brutovce (zhruba 72 let) Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ 10.10.1779 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let) VOJTKO Řehoř KRIVECSKÝ

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část B: Katastrální obec HOSTIVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část B: Katastrální obec HOSTIVICE 2 Tento

Více

Nepřehlédněte!!! masážní terapie pedikúra

Nepřehlédněte!!! masážní terapie pedikúra 2010 Věříme, že tento rok bude úspěšnější než ten loňský. Optimisti zatím vítězí i v anketě na obecním webu. Přejeme všem zdraví, dobrou náladu a trpělivost s akcí Nový vodovod. Nepřehlédněte!!! 1x za

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Další zastávkou v našem pátrání by měl být Státní okresní archiv v Havlíčkové Brodě (www.mza.cz/havlickuvbrod), kde je mimo jiné uložen i

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013.

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. 2013 Grunovi Historie rodu sborník Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. Jan Gruna Verze dokumentu 1.0 1.1.2013 1 Obsah 1 Obsah... 1 2

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 4. části dokumentu (strany 52 70)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 4. části dokumentu (strany 52 70) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 4. části dokumentu (strany 52 70) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 52 Zámecký

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Ovčína

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Ovčína HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Ovčína Hostivice, srpen 2011 Ulice U Ovčína 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

Gruntovní kniha pro Jiřice, Čakovice, Novou Ves, Přední a Zadní Rudeč 1569-1716

Gruntovní kniha pro Jiřice, Čakovice, Novou Ves, Přední a Zadní Rudeč 1569-1716 Gruntovní kniha pro Jiřice, Čakovice, Novou Ves, Přední a Zadní Rudeč 1569-1716 (SOA Praha, OS Brandýs n/l., sign.3, poř.č.3, zprac. Eduard Krajník, 2008) folio rok držitel poznámky foto Ves Jiřice 1.

Více

2. Správa obce Kolče

2. Správa obce Kolče 2. Správa obce Kolče Učiniti popis, jak byla spravována obec Koleč v dobách dávných můžeme započíti teprve dobou pozdější po bitvě na Bílé hoře od r. 1695, kdy byly zavedeny zvláštní urbar nebo-li kontrakt,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Foto desky zemské - zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/zemsk%c3%a9_desky

Foto desky zemské - zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/zemsk%c3%a9_desky Stručný výtah z historie vývoje obce Maňovice v okrese Klatovy V roce 2016 uplyne 650 let od první písemné zmínky o obci Maňovice, jak dokládá listina sepsaná 23. dubna 1366 u pana Buška z Oseka, který

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Zahorčice. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století

Zahorčice. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století Zahorčice seznam gruntů, chalup a jejich majitelů v 17. 19. století Miroslava Kutáková 2011 Předmluva Tento soupis gruntů a chalup v Zahorčicích je přehledem nejstarších soukromých stavení a usedlostí

Více

Významným prvkem pro poznání Nových Syrovic je Tereziánský katastr. Pokud byste si vzali tuto knihu někdy do ruky, zjistili byste, že se skládá z

Významným prvkem pro poznání Nových Syrovic je Tereziánský katastr. Pokud byste si vzali tuto knihu někdy do ruky, zjistili byste, že se skládá z Významným prvkem pro poznání Nových Syrovic je Tereziánský katastr. Pokud byste si vzali tuto knihu někdy do ruky, zjistili byste, že se skládá z Rustikálu 1 (1768), Rustikálu 1A (1749), Rustikálu 2 (1760),

Více

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296 Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích Archiv obce Hlince 1884 1945 Inventář EL NAD č.: 56 AP č.: 296 Kateřina Nová, Jiří Kříž Plasy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 17. listopadu Hostivice, listopad 2010 Ulice 17. listopadu 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

KRONIKA OBCE ÚHERCE Díl III 2014

KRONIKA OBCE ÚHERCE Díl III 2014 KRONIKA OBCE ÚHERCE Díl III 2014 Inventarizace objektů a domů v katastru obce Úherce Stav léto 2014 Sepsal Pavel Mencl Fotografie Václav Loucký Sestavení a redakční úprava pro web Zbyněk Plzák 2014 Informace

Více

Opis Advokátní kancelář JuDr. Jaroslava Čulíka v Libáni K cíli vyměření poplatku pod čísl. rejstř. B736 zde ohlášeno. Ch. berní úřad v Libáni dne 21. Října 1898. L.L. Pfister, m.p. Jílek m. J. Smlouva

Více

Jan Antonín Mager - Miloslav Trnka Z dějin Dobišova mlýna a zdejšího rodu Fidlerů

Jan Antonín Mager - Miloslav Trnka Z dějin Dobišova mlýna a zdejšího rodu Fidlerů 10 Jan Antonín Mager - Miloslav Trnka Z dějin Dobišova mlýna a zdejšího rodu Fidlerů Dobišův mlýn (Tobischmühle) v údolí Cikánského potoka, jenž zde přibírá vody potoka Boubínského, je prastarého založení.

Více

Vlastimil Kybal. osud českého historika a diplomata doma a v emigraci

Vlastimil Kybal. osud českého historika a diplomata doma a v emigraci Vlastimil Kybal osud českého historika a diplomata doma a v emigraci Rodové kořeny Zakladatel rodu Kybalů v Černochově Matěj Kybal se zde usadil mezi lety 1770 80. Rodem z Dřivčic se oženil s Marií Magdalenou

Více

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis Hlavní část čtení textu s porozuměním, seznámení se s tématem životopis Boženy Němcové Závěrečná část

Více

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

Tuněchodské okénko 3/2014

Tuněchodské okénko 3/2014 Tuněchodské okénko 3/2014 INFORMACE Z OBCE V současné době žije v naší obci 618 obyvatel ve 208 domech. V letošním roce se přistěhovalo 20 občanů, odstěhovalo se 18 občanů, narodilo se 7 dětí a zemřeli

Více

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny Léta dávno minulá Nejstarší zprávy o Běstvině jsou sice raně historické, ale skromné. Jsou obsaženy v letopise kanovníka vyšehradského, který jako pokračovatel kronikáře Kosmy popsal události českého státu

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Vážení jmenovci, nositelé příjmení Oliberius a Oliverius, ale i všichni čtenáři našeho rodového listu,

Vážení jmenovci, nositelé příjmení Oliberius a Oliverius, ale i všichni čtenáři našeho rodového listu, Genus unum sumus! OLI SLOVA Rodový zpravodaj Oliberiusů / Oliveriusů Ročník 23, číslo 45-46 Malé Kyšice, 19. prosince 2012 Vážení jmenovci, nositelé příjmení Oliberius a Oliverius, ale i všichni čtenáři

Více

AZ pneu CUP Ostrava jednotlivci

AZ pneu CUP Ostrava jednotlivci datum: 2014 čas startu: 11:1:04 Str: 1 34 Slischka Jiří 2:1:20 9 0:15:0 0:15:00 Slischka Jiří 0:14:49 1994 0:15:00 0:15:03 0:15:01 0:15:19 0:15:14 0:15:40 252 Grygar Marek 2:05:30 0:15:41 Grygar Marek

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Ročník 26, číslo 51-52 Malé Kyšice, 21. prosince 2015

Ročník 26, číslo 51-52 Malé Kyšice, 21. prosince 2015 Genus unum sumus! OLI SLOVA Rodový zpravodaj Oliberiusů / Oliveriusů Ročník 26, číslo 51-52 Malé Kyšice, 21. prosince 2015 Moji milí jmenovci, skorojmenovci, vážení čtenáři našeho rodového listu, rok nepředstavitelně

Více

1 Cíle a navrhované metody

1 Cíle a navrhované metody 1 Cíle a navrhované metody V termínu od 18.7. 29.7. je plánován archeologický výzkum novověké lokality Francův mlýn čp. 54 na k.ú. Žebráky na pravobřežním přítoku Kateřinského potoka, v okresu Tachov.

Více

Národní Golfová Tour mládeže - 3. major TV ÓČKO, 25.7.2009-25.7.2009, Nová Amerika Kategorie: A chlapci věk 7-12 Výsledková listina

Národní Golfová Tour mládeže - 3. major TV ÓČKO, 25.7.2009-25.7.2009, Nová Amerika Kategorie: A chlapci věk 7-12 Výsledková listina Kategorie: A chlapci věk 7-12 1 ZAPLETAL Matyáš GCAUS 0281117 10,8 84 / 31 84 10,9 2 ČAPEK Adam GCCMS 0680136 18,1 84 / 39 84 17,2 3 NÁVRATA Tomáš PGCMO 0060989 15,6 85 / 36 85 15,6 4 LÉBL Václav jr. GKLIS

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 76/2005-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Obec Sobíňov v letošním roce oslavuje 620 let od první písemné zmínky o obci.

Obec Sobíňov v letošním roce oslavuje 620 let od první písemné zmínky o obci. Sobíňov oslavuje 620 let. Obec Sobíňov v letošním roce oslavuje 620 let od první písemné zmínky o obci. \ v rocel384.svůj název pravděpodobně získal od původního zakladatele "sovího hrádku''. _.. Ten se

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková

Více

konfiskát po Janu Jindřichovi Záborském koupil Jan Oldřich za 3 623 kop 20 grošů míš.;

konfiskát po Janu Jindřichovi Záborském koupil Jan Oldřich za 3 623 kop 20 grošů míš.; Vývoj držav rodu Eggenbergů v jižních Čechách Znak knížat z Eggenberga V dalších letech pak příslušníci eggenbergského rodu získali řadu panství a statků, jakož i menších realit, které budou postupně níže

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Svatá Maří okres... Prachatice konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové FRANTIŠEK Když se v srpnu roku 1912 narodil manželům Fajtlovým vytoužený mužský potomek, bylo dopředu určeno čím bude. Zatím co se dvě starší dcery pokud

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Hana Skočková Most Josefa Straky v Mělníku - jediný most na světě pojmenovaný po veslaři

Hana Skočková Most Josefa Straky v Mělníku - jediný most na světě pojmenovaný po veslaři 1 Hana Skočková Most Josefa Straky v Mělníku - jediný most na světě pojmenovaný po veslaři My, genealogií posedlí, kteří jsme chodívali bádat do SOA Praha ještě v původní budově na Karlově, si všichni

Více

Jarní zpravodaj. Slovo starosty. Jarní pranostiky

Jarní zpravodaj. Slovo starosty. Jarní pranostiky 2 března 2014 Obec Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice www.smetanovalhota.cz, obec@smetanovalhota.cz Slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Letošní neobvykle mírná zima beze sněhu a téměř

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Nádraží

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Nádraží HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Nádraží Hostivice, prosinec 2010 Ulice U Nádraží 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Filip Plašil - Jan Prchal. Olešenka v datech

Filip Plašil - Jan Prchal. Olešenka v datech Filip Plašil - Jan Prchal Olešenka v datech Filip Plašil - Jan Prchal Olešenka v datech Vydala Obec Olešenka 2010 Filip Plašil, Jan Prchal Vážení čtenáři! Drobná publikace, kterou jste právě otevřeli,

Více

AKTUALIZOVÁNO v květnu 2015. Ve III. části zatím zahrnuty domy s čp. 101 až 110.

AKTUALIZOVÁNO v květnu 2015. Ve III. části zatím zahrnuty domy s čp. 101 až 110. AKTUALIZOVÁNO v květnu 2015 Ve III. části zatím zahrnuty domy s čp. 101 až 110. HISTORIE ŽDÍRECKÝCH DOMŮ III. III. část obsahuje domy: Čp. 101 Chvátal; Chvátalovi novostavba, Schuhmeier Čp. 102 Volencovi,

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

AKTUALIZOVÁNO v březnu 2014. - doplněna nově zjištěná fakta o stavbě první hasičské zbrojnice v roce 1902 - v textu opravena drobná pochybení

AKTUALIZOVÁNO v březnu 2014. - doplněna nově zjištěná fakta o stavbě první hasičské zbrojnice v roce 1902 - v textu opravena drobná pochybení AKTUALIZOVÁNO v březnu 2014. - doplněna nově zjištěná fakta o stavbě první hasičské zbrojnice v roce 1902 - v textu opravena drobná pochybení Z HISTORIE ŽDÍRCE NAD DOUBRAVKOU Kronika obce viděná osobně

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 1967

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 1967 Datum zápisu: 25. října 1994 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 1967 Spisová značka: Dr 1967 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Úvodní kapitoly 6. část

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Úvodní kapitoly 6. část HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Úvodní kapitoly 6. část Hostivice, říjen 2010 Úvodní kapitoly 6. část 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které

Více

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz.

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Příjmení Jméno Ročník nar. Družstvo Zdravotní prohlídka Placeno Poplatek

Více

Bohumír Indra: Zaniklé vodní mlýny v Hranicích

Bohumír Indra: Zaniklé vodní mlýny v Hranicích Bohumír Indra: Zaniklé vodní mlýny v Hranicích Původně otištěno in: Zpravodaj města Hranic a lázní Teplic nad Bečvou, roč. 23, červenec srpen 1981, s. 11 15; znovu: Bohumír Indra: Historie hranických domů

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

Jan Antonín Mager Učitelský rod Svobodů v jihozápadních a jižních Čechách Věnováno památce Mgr. Václava Svobody

Jan Antonín Mager Učitelský rod Svobodů v jihozápadních a jižních Čechách Věnováno památce Mgr. Václava Svobody 1 Jan Antonín Mager Učitelský rod Svobodů v jihozápadních a jižních Čechách Věnováno památce Mgr. Václava Svobody Bez pozornosti místního tisku, zato však za velké účasti obyvatel regionu, proběhlo 12.

Více

I.položení. ,, Místní plac,,

I.položení. ,, Místní plac,, Josefínský katastr Třetí úřední knihou, zřízenou pro všechny obce v Čechách jest katastr císaře Josefa 2., jinak též katastr josefínský. Vznikl na rozkaz samotného císaře Josefa 2., známého pokrokového

Více

VELKOSTATEK STUDENEC - FOŘT

VELKOSTATEK STUDENEC - FOŘT STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD 408 č. archivní pomůcky 8900 VELKOSTATEK STUDENEC - FOŘT 1642-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod I. Vývoj původce archivního souboru

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2015. Ve III. části k domům s čp. 101 až 110 přičleněny domy čp. 111 až 120.

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2015. Ve III. části k domům s čp. 101 až 110 přičleněny domy čp. 111 až 120. AKTUALIZOVÁNO v červnu 2015 Ve III. části k domům s čp. 101 až 110 přičleněny domy čp. 111 až 120. HISTORIE ŽDÍRECKÝCH DOMŮ III. V tomto souboru postupně uvádím dosud neznámou historii některých ždíreckých

Více