Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Putování po archivech (nejen) za rodovou historií"

Transkript

1 Putování po archivech (nejen) za rodovou historií V. Stabilní katastr (1838) (pokračování) Stabilní katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, s udáním jejich velikosti, polohy a čistého výnosu. Pro svou důkladnost a představu, že bude navždy sloužit svému účelu, byl nazván stabilním katastrem V čáslavském kraji probíhaly měřičské práce v letech , kdy byl zakreslen téměř celý kraj a pak v letech , kdy byl dokreslen zbytek. Nejdříve byly přesně vymezeny hranice pozemků, a ty byly následně zaměřeny. Zobrazené pozemky parcely byly označeny katastrálními čísly, které se ale lišily od předchozích čísel topografických, použitých v Josefském katastru. Současně s přidělováním čísel se vyhotovoval parcelní protokol Podle parcelních protokolů se sestavily další součásti písemného operátu, především hlavní kniha držebností (Bezitzstands-Hauptbuch), která pak nahradila do té doby vedenou pozemkovou knihu. Ke Stabilnímu katastru byly také zřízeny katastrální mapy, tzv. indikační skizzy, ty byly vyhotoveny na tvrdých čtvrtkách velikosti formátu A3 v měřítku 1:2 880, vzájemně svázaných a zachycují jednotlivé objekty a pozemky ve vsi a v jejím okolí. Indikační proto, protože měly sloužit pro indikování, neboli zjišťování změn. V mapách byly znázorněny obecní hranice, hranice pozemků, vyznačeny jednotlivé objekty ve vsi (domy, stodoly, kostel, dvory atp.), názvy tratí, rozlišení kultur atd. U pozemků jsou pak připsána jména jejich majitelů. Kde byl pozemek tak malý, že by se tam jméno nevešlo, je alespoň zapsáno číslo popisné. Čísla stavebních parcel jsou psána černě a čísla pozemkových parcel jsou zakreslena červeně. Stavení se na mapě rozlišovala barvou. Kamenné a cihlové domy (nespalné objekty) jsou zakresleny červenou barvou, spalné objekty, které byly postaveny ze dřeva apod. jsou zakresleny žlutě. Každé stavení má uvedeno své číslo popisné, to je zapsáno červenou barvou. Originál stabilního katastru byl povětšinou pořizován geometrem a údaje procházely úřední kontrolou. Patří sem: A - Protokol pozemkových parcel - Grundparzellen Protocoll. Soupis pozemků dle čísel v indikační skice, jejich druh, výměra a údaje o majiteli. Další rubriky nevyplněny. B - Protokol stavebních parcel - Bauparzellen Protocoll. Jednotlivé domy dle čp., údaje o majitelích, druhu budovy a výměře C - Abecední seznam majitelů. Zachycení všech parcel jež majiteli patřily. D - Výkaz o využití půdy. Rozdělení pozemků dle druhu a využití. E - Výpočetní protokol. Výpočty rozlohy jednotlivých parcel. F - Drobné přílohy. Duplikát stabilního katastru - sem patří kopie obou protokolů z předešlého (A,B) s již vyplněnými rubrikami výnosovými. Původní zapsané údaje jsou zde opravovány dle reklamací. Následují protokoly o určení půdních druhů, klasifikaci pozemků, zařazení do bonitních tříd, stanovení výnosu, místních cenách zemědělských pozemků atd Stabilní katastr ve Ždírci Stabilní katastr - originál (SK Ča 690), Stabilní katastr - duplikát (SK dupl, inv. č. 2148) a Indikační skizzy (IS Ča 690) jsou tři samostatné archiválie, k zapůjčení jsou v Národním archivu v Dejvicích.

2 Na dvanácti indikačních skizzách je zakreslena situace ve Ždírci v roce První list je tzv. Parzellirung Croquis, který zaznamenává klad listů všech čtvrtek, souhrn tratí v katastru, jméno obce, kraj, v němž obec leží a berní okres, dále jméno zeměměřiče, který mapu zakreslil. Rozdělení Ždírce na čtyři tratě zůstalo stejné jako při zhotovování Josefského katastru.

3 A - Ortsried (Tak se označovalo území vlastní obce: Ort = místo, Ried = trať ) Spadala sem stavení a pozemky přímo ve vsi. B - Hatkowa Trať zachycovala rozdělní pozemků v katastru obce. Byla ohraničena silnicí na Chrudim, katastrálními hranicemi se sousedními katastry obcí Kohoutov, Krucemburk a Hluboká a dále pak polní cestou. C - Hamatus Tato trať byla ohraničena silnicí na Chrudim, hranicemi mezi katastry obcí Horní Studenec a Sobíňov a sousedila s tratí Hamer skou. Hranicemi mezi nimi byla částečně silnice vedoucí na Bělou a částečně vedla mezi poli, které ležely pod silnicí na Chotěboř. D Hamerska Poslední trať sousedila s katastrem obce Hluboká, dále pak tratí Hamatus a Hatkowou tratí.. Poznámka: Wege = cesty; Bache = potoky

4 Rub indikační skizzy Datum: 17. srpna 1838 Jakob Pelikan - rychtář, Jan Dočekal - konšel, Anton Panaček, Martin Sedlak, Petr Frübauer, Jozef Pelikan Indikační skizzy existují také pod názvem Císařské otisky.

5 Od skizz, které jsou uloženy v archivu se liší jen tím, že do nich není zapisováno, nejsou tu uvedena č.p. a nejsou rozděleny na jednotlivé listy. Jsou barevnější. Dají se zakoupit na GEOPORTÁLU Zeměměřického úřadu, buď jako datový soubor, nebo jako vytištěná mapa. Ta je na silnějším, čtvrtkovém papíře o velikosti asi 62cm x 75 cm. Na jejich zveřejňování se vztahují autorská práva. Ukázka z Císařských otisků: Pro srovnání ukázka z indikačních skizz (IS Ča 690 )

6 Stabilní katastr originál (SK Ča 690 NA Praha) Úvodní list k Protokolu k pozemkovým parcelám - originál

7 Ukázka zápisu v Protokolu k pozemkovým parcelám (SK Ča 690) Poznámka: gemeinde = obecní.

8 Takto vypadá stránka v Duplikátu SK, kde jsou zaznamenány změny majitelů pozemků (SK dupl, inv. č. 2148)

9 Úvodní list k Protokolu ke stavebním parcelám - originál

10 Ukázka zápisu v Protokolu ke stavebním parcelám

11 Úvodní list k Abecednímu seznamu majitelů

12 Ukázka zápisu v Abecedním seznamu majitelů Čp. 14 Chladek Augustin domkář ve Ždírci - byl majitelem stavební parcely č. 47 Čp. 11 Daniek Jakob domkář ve Ždírci - majitel stav. parc. č. 41 a pozemkové parc. č. 83

13 Převzetí katastrálních archů výtažních stvrzovali držitelé pozemností svým podpisem. Za některé tak musel učinit starosta Pelikán (rok 1857). ( SK dupl, inv. č NA Praha Dejvice)

14

15

16

17 (SK dupl, inv. č NA Praha Dejvice) Rok seznam majitelů domů a čísel popisných, která jim patřila :

18

19

20 I. trať - ORTSRIED - podle Stabilního katastru se zde nacházelo 57 stavebních a 99 pozemkových parcel. Stavebních parcel bylo sice 57, ale čísel popisných jen 54. Tři stavby nebyly totiž součástí žádného hospodářství, ale stály samostatně. Tak jako stodola na st.p.č. 13 patřící k čp. 30, studna na st.p.č. 35 patřící k čp. 7, nebo stavba na st.p.č 25, která patřila k čp. 15. V roce 1838 žilo ve Ždírci 38 domkářů a 13 sedláků s různou výměrou pozemků. V SK, který je veden německy, jsou zapisováni jako häusler - domkář, ganzlähner - celoláník, dreiviertel-lähner (3/4 lähner) - třičtvrtěláník, halblähner (1/2 lähner) - půlláník a viertellähner (1/4 lähner) - čtvrtláník. I nadále tu byl panský mlýn čp.1 s mlynářem Fialou a panská hospoda čp.2 s Vilémem Hendlem. Zmizela obecní pastouška čp. 23, zřejmě byla obcí odprodána. Podle matrik žil v čp.23 nějakou dobu domkář Tomáš Pospíchal s manželkou Dorotou, porodní bábou. (SK zde jako obyvatele uvádí Josefa Švestku.) Byla postavena obecní pazderna čp. 45, která sloužila k sušení lnu. Na mapě je vidět, že byla umístěná daleko za vsí, stranou od obytných stavení. Bylo to z důvodu častých požárů, které při sušení lnu vznikaly, neboť ten se sušil při teplotě okolo 35 stupňů. Během třiapadesáti let, od roku 1785, kdy byl pořízen Josefský katastr (JK), se ve Ždírci postavilo jen 17 nových stavení, což je průměrně jedno stavení za tři roky. Zdá se, že Ždírec nové obyvatele příliš nelákal, a to i přes to, že v listopadu roku 1781 vydal císař Josef II. patent o zrušení nevolnictví, který mimo jiné poddaným umožňoval stěhovat se bez souhlasu vrchnosti nejen z obce do obce, ale i z jednoho panství na panství druhé. K sedmi ždíreckým sedlákům uvedeným v JK (čp. 7 Janáček / nyní Dočekal, čp.19 Stukhel / Sedlák, čp. 20 Kárník / Frühbauer, čp. 22 Danihel, čp. 25 Sedlák, čp. 26 Stehno / Smejkal a čp. 30 Wasserbauer) jich do roku 1838 přibylo dalších šest. Čp. 31 ("původní" zástavba) Wasserbauer Josef a pak v nově postavených hospodářstvích čp. 38 Pelikán Josef, čp. 43 Pelikán Jan, čp. 46 Panáček Antonín, čp. 47 Sedlák Josef a čp. 52 Jelínek František. Těchto třináct hospodářů vlastnilo většinu pozemků v katastru obce, část pak patřila obci a několik majiteli polenského panství Františku Dietrichsteinovi. Sedláci si své nové grunty postavili v místech, kde již stála hospodářství ostatních sedláků, tedy nad jeníkovskou (nyní Žďárská) a podél chrudimské silnice. Domkáři zase svými domky zastavěli volná místa pod jeníkovskou silnicí, kde žili ostatní domkáři. II. trať - HATKOWA TRAŤ - pozemkové parcely č III. trať - HAMATUS - pozemkové parcely č IV. trať - HAMERSKA - pozemkové parcely č Wege = cesty - parcely č Bache = potoky - parcely č Pozemkové parcely se dělily na: zahrady zeleninové (gemüsegarden), ovocné (obstgarden), pastviny (weideland), louky (wiesen), pole (acker), rybníky (teiche), potoky (bache), lesy (holzland), kamenolomy (steinbruch), cesty (wege) a pusté pozemky (öde, oede). Rybníky byly ve Ždírci čtyři. Ostrolovský rybník, u kterého byl mlýn čp. 1, na mapě není, zřejmě spadal do katastru obce Hluboká. Rybník s par.č. 4 patřil k čp. 20, s par.č. 15 k čp. 22 a s par.č. 73 k čp.7. Rybník s par.č. 24 patřil majiteli panství, stejně tak jako čtyři ždírecké potoky označené par.č a jako hlavní cesty - silnice označené par.č. 413, 429, 432 a 437. Silnice (chaussie) č. 413 vedla von Kreuzberg nach Choteborz, č. 429 a 437 von Zdieretz nach Chrudim a silnice č. 432 von Biela nach Policzka. Dietrichsteinovi patřila také cesta s č. 423, ale tu se mi nepodařilo na mapě najít. Podél silnic byly příkopy až ke hranicím místní tratě. Ostatní cesty, polní cesty (feldweg) a domovní-příjezdové cesty (hausweg) byly buď obecní, nebo patřily k hospodářství. Mezi cesty jsou zahrnuty i tři pozemky s č Jsou označeny jako ortsraum - obecní místo-prostranství (pozemek s č. 411 opět nemohu na mapě najít). Pozemek s č. 412 snad lze považovat za ždíreckou náves. Lesy - obci patřily lesy s č. 331 a 335, ty se nacházely nad a pod mlýnem. Dále pak les č. 346, 358 a 373. Les v místech dnešního nádraží patřil sedlákům z čp. 30 (par.č. 273, 280, 282) a z čp. 31 (par.č. 277 a 281). Největší les, tzv Horní les patřil hned sedmi sedlákům: část lesa s par.č. 168 a 170 patřila Josefu Danielovi z čp. 22, par.č. 196 a 197 vlastnil Václav Sedlák z čp. 25, par.č. 199 patřilo k hospodářství Františka Jelínka čp. 52. Kus lesa s par.č. 220 měl

21 Josef Smejkal z čp. 26, Antonínu Panáčkovi z čp. 46 patřila část s par.č Josef Pelikán z čp. 38 vlastnil část s par.č. 259 a Jan Pelikán z čp. 43 par.č. 255 a 257. V mapě tzv. Císařských otisků je pozemek č. 255 chybně označen jako 253, také jsou tu uvedeny dva pozemky s č Pozemek ležící mezi pozemky č. 254 a 224 má být správně označen jako 253. V Horním lese byl také kamenolom. Patřil k čp. 26 (par.č. 221), k čp. 46 (par.č. 222), k čp. 43 (par.č. 256) a k čp. 38 (par.č. 258). Jak vypadala situace v roce 1838 je uvedeno v tabulce dole. Dále jsou ve složce Stabilního katastru různé soupisy a protokoly, kde např. majitelé žádají o změnu zařazení svého pozemku do jiné jakostní třídy V roce 1854 došlo k odprodeji některých obecních pozemků : - část pozemku s parc.číslem 86 byl odprodána Janu Chládkovi z čp. 14, část Marii Zdražilové z čp část pozemku č čtver. sáhů - odkoupil Josef Daniel z čp Jan Uchytil z čp. 16 odkoupil 8 čtver. sáhů obecního pozemku č Jan Paula odkoupil 8 čtver. sáhů obecního pozemku č František Fiala z čp. 1 odkoupil 850 čtver.sáhů pozemku 333 (pole), 800 čtver. sáhů z pozemku č. 334 (louka) a 425 čtver. sáhů lesa s par.č František Tůma z čp. 2 se stal majitelem 90 čtver. sáhů pozemku č Josef Sedlák z čp. 6 odkoupil zcela obecní ovocnou zahradu a ještě přikoupil část obecní louky par.č. 65, bylo to 66 čtver. sáhů - také Štěpán Losenický z čp. 34 odkoupil od obce zeleninovou zahradu č. 90 a ještě 10 čtver. sáhů pozemku č Josef Šupita z čp. 49, nový majitel po Josefu Smejkalovi, zcela odkoupil zeleninovou zahrádku č František Němec odkoupil 56 čtver. sáhů obecní louky č Jan Mísař z čp. 37 a František Švestka z čp. 36 odkoupili každý půlku (28 čtver. sáhů) ovocné zahrady, která byla za jejich domky - Marie Stehnová z čp. 51 odkoupila zcela ovocnou zahradu č majitel panství František Dietrichstein také prodával; na obec Ždírec zcela přešly pozemky s čísly 429 a 437, což byla silnice na Chrudim obyvatel v roce číslo parcely : 1838 Čp. stavební pozemkové panské ( dominikál ), obecní Fiala Franz mlynář 1 57 mlýn stál mimo obec v trati Hamerska Hendl Wilhelm hospodský Dietrichstein Franz 2 16 I.trať 42 - zeleninová zahrada, 44,45 - ovocná zahrada II. - IV. trať I.trať 23 - louka, 24 - rybník II. - IV. trať 169,302,303,312,313,338,339 obecní (gemeinde) pazderna I.trať 8,9,25,32,33,49,50,55, 65,80 - pastvina, 19,48,53,54,56,57,59, 66,67,86 - ovocná z., 20,51,52,58,90 - zeleninová z., 43 pusté II. - IV. trať 107, ,316,317,319,320, , , , ,353, ,

22 sedláci a jejich pozemky v obci a jejím katastru ( rustikál ) Danihel Jozef půlláník halblähner 22 2 I.trať 12,13 - ovocná z., 15 - rybník, 10,16 - pastvina, 11 - pole, 14 - pusté II. - IV. trať 156,167,168, ,187,188,314,323, I.trať II. - IV. trať 76 - zeleninová z., 77 - pastvina s ovoc.stromy, 70,71,75,78,79,82, pastvina, 73 - rybník, 69,72,74,96 - pole Doczekall Johann třičtvrtěláník dreiviertellähner 108,109, , ,301,304,310,311, , ,385,386,387,393,407,408 Frühbauer Peter celoláník ganzlähner 20 1 I.trať II. - IV. trať 7 - ovocná z., 4 - rybník, 2,3,5,6 - pastvina, 1 pole ,139,140, , , , 321,322,351,409 Jellinek Franz čtvrtláník viertellähner 52 7 stavení leželo ve III. trati ( Hamatus ) II. - IV. trať 192,193, ,318,350 Panaczek Anton čtvrtláník viertellähner I.trať II. - IV. trať 35 - pastvina, 36 pole 114,115,138,152,210,215,218,219,222,223,226, 230,231,253,315, Pelikan Johann čtvrtláník viertellähner Pelikan Jozef čtvrtkáník - viertellähner Sedlak Jozef čtvrtláník - viertellähner také vlastnil čp. 29 a 35 Sedlak Martin půlláník halblähner Sedlak Wenzl čtvrtláník viertellähner I.trať II. - IV. trať I.trať 28 - ovocná zahrada, 37 - pastvina, 38 pole 110,111, ,224,227, , , 395, ovocná zahrada, 27 - pastvina, 34 pole II. - IV. trať , ,208,232,233, I.trať 92 - pastvina, 97 - ovocná zahrada II. - IV. trať ,363,364, ,388,389,394 I.trať 98,99 pastvina II. - IV. trať , , ,328,329,343, I.trať 17,22 - pastvina, 18 - pole, 21 - zeleninová zahrada II. - IV. trať , Smeykal Jozef čtvrtláník - viertellähner také vlastnil čp I.trať II. - IV. trať 29,31 - pastvina, 30 - zeleninová zahrada 112,113,137,151,207,209,216,217,220,221,225, 228,229,254,296,349,397,398 I.trať 46 pastvina Wasserbauer Jozef čtvrtláník viertellähner II. - IV. trať ,241,242,243 1/2,246 1/2,247,249,251,263, 265,267,269,270, 274, 275,277,278,281, , 290,292,294,297,299,354 Wasserbauer Martin čtvrtláník viertellähner I.trať II. - IV. trať 39 - pastvina, 40 - ovocná zahr., 41 - zeleninová z., 47 - pole 234,239,240,243 1/2,244,246 1/2,248,250,252,262, 264,266,268,271,272,273,276,279,280,282,287, 288,289,291,293,295,298,300,352

23 domkáři vlastnící pozemek Daniek Jakob zeleninová zahrada Janaczek Jakob ovocná zahrada Mareczek Johann zeleninová zahrada Missarz Franz ovocná zahrada Míssarz Josef ,62 - ovocná zahrada zeleninová zahrada Míssarz Paul zeleninová zahrada Nowotny Johann ovocná zahrada Paul Jozef zeleninová zahrada Pospichall Wenzel ovocná zahrada, 88 - pastvina Smissek Jozef ovocná zahrada Uchitill Johann ovocná zahrada Domkáři bez vlastních pozemků (někteří je ale pravděpodobně měli pronajaté od obce) Fiala Jozef pastvina Frühbauer Franz zeleninová zahrada Hendl Wenzl ovocná zahrada Chladek Augustin ovocná zahrada ( možná bylo společná s čp. 32 ) Karnik Franz Lossenizky Stepan zeleninová zahrada Misarz Jakob zeleninová zahrada Misarz Johann ovocná zahrada ( možná bylo společná s čp. 36 ) Niemetz Franz u stavení je pozemek bez čísla Patek Anna Paula Wenzl Pospichall Josef Rothanzl Anton ovocná zahrada Sedlak Johann ovocná zahrada Sedlak Jozef - čtvrtláník ovocná zahrada Schwestka Franz ovocná zahrada Schwestka Johann Schwestka Jozef ovocná zahrada Smeykal Jozef - čtvrtláník zeleninová zahrada Stehno Jozef ovocná zahrada Stehno Katharina Wasserbauer Franz ovocná zahrada Wepřowsky Franz Wepřowsky Martin ovocná zahrada Zvolanek Josef 15 25, zeleninová zahrada

24 (SK dupl., inv. č NA Praha Dejvice) Zápisy o změnách zařazení pozemků do jiných tříd

25 (SK dupl., inv. č NA Praha Dejvice) Změny majitelů pozemků

26 (SK dupl., inv. č NA Praha Dejvice) Každý zápis a protokol podepisoval rychtář (do roku 1848), nebo představený obce (po roce 1848) a členové výboru.

27

28

29 Doplňující poznámka: Zkušenosti z dřívějšího pořizování katastrů byly vydány v patentu císaře Františka I. z roku 1817, jako souhrn pravidel pro založení tzv. stabilního katastru. Měření trvalo od roku 1824 s přestávkami až do roku Po ukončení zdlouhavých oceňovacích prací mohl vstoupit stabilní katastr v platnost. To se stalo na Moravě v roce 1851 a v Čechách v roce Stabilní katastr stárnul podstatně rychleji než se předpokládalo, protože nebylo zajištěno jeho systematické udržování. Proto bylo nařízeno jeho jednorázové doplnění, tzv. reambulace stabilního katastru. Práce byly prováděny ve velkém spěchu v letech a kvalita původního díla tím značně utrpěla. Práce na přípravě a pak samotné měření zabralo několik let. Poté se zjistilo, že jsou tam nedostatky, které bylo třeba opravovat dalšími revizemi. Věra Novotná

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií IV. Josefský katastr (též Katastr josefínský) 1785-1792 (Národní archiv v Dejvicích pokračování) Josefský katastr byl zaveden patentem císaře Josefa II.

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část A: Úvodní kapitoly Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část A: Úvodní kapitoly 2 Tento svazek Pramenů k hostivické

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 28. října Hostivice, květen 2010 Ulice 28. října 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny

Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny Mostecko na starých mapách Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Místo úvodu Našimi vedoucími myšlenkami při tomto všeobecně užitečném opatření

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Další zastávkou v našem pátrání by měl být Státní okresní archiv v Havlíčkové Brodě (www.mza.cz/havlickuvbrod), kde je mimo jiné uložen i

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 2. část Stavení domkářů postavená před rokem 1719 (Pokračování) Na konci purkrechtní knihy z let 1701-1793 je seznam (index) stavení, postavených

Více

Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru

Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru Doc. Ing. Václav Čada, CSc. cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Vznik materiálu byl

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VIII. Archiv Národního muzea (Praha 7 - Holešovice) (pokračování) V archivu Národního muzea se ve fondu G nachází Eichlerova topografická sbírka. Tento

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

2. Správa obce Kolče

2. Správa obce Kolče 2. Správa obce Kolče Učiniti popis, jak byla spravována obec Koleč v dobách dávných můžeme započíti teprve dobou pozdější po bitvě na Bílé hoře od r. 1695, kdy byly zavedeny zvláštní urbar nebo-li kontrakt,

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií III. Berní rula a Tereziánský katastr (Národní archiv v Dejvicích, pokračování) BERNÍ RULA z roku 1654 - též Catastrum rollare, nebo Berní rola (staročeské

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 17. listopadu Hostivice, listopad 2010 Ulice 17. listopadu 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sušičky

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sušičky HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Sušičky Hostivice, prosinec 2010 Ulice U Sušičky 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

PŘEROV VIII HENČLOV. TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu

PŘEROV VIII HENČLOV. TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu č.j. NZ 38/07 PŘEROV VIII HENČLOV TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce,

Více

Správa na úseku katastru nemovitosti

Správa na úseku katastru nemovitosti Správa na úseku katastru nemovitosti Vysvětlení pojmů nejčastěji používaných v katastru nemovitostí POJEM BONITOVANÁ PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA (BPEJ) BUDOVA BUDOVA ROZESTAVĚNÁ BYT BYT ROZESTAVĚNÝ základní

Více

1 Cíle a navrhované metody

1 Cíle a navrhované metody 1 Cíle a navrhované metody V termínu od 18.7. 29.7. je plánován archeologický výzkum novověké lokality Francův mlýn čp. 54 na k.ú. Žebráky na pravobřežním přítoku Kateřinského potoka, v okresu Tachov.

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 945 Vyhlásené: 2.2.945 Časová verzia predpisu účinná od: 2.2.945 do: 0.05.952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 5. V y h l á š k a m i n i s t

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Nádraží

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Nádraží HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Nádraží Hostivice, prosinec 2010 Ulice U Nádraží 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Začlenění historických mapových děl do systému DIKAT-P P pro upřesnění podrobné lokalizace nemovitých kulturních památek

Začlenění historických mapových děl do systému DIKAT-P P pro upřesnění podrobné lokalizace nemovitých kulturních památek Začlenění historických mapových děl do systému DIKAT-P P pro upřesnění podrobné lokalizace nemovitých kulturních památek Ing. Jana Zaoralová Únor 2004 0bsah O projektu Historická mapová díla Transformace

Více

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná. Aktualizováno v květnu 2014 (doplněna data postavení domů a upřesněny změny vlastnických

Více

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná, 5. 2. 2009. Aktualizováno k 31. 10. 2011. Poznámky: Legenda u jednotlivých popisných

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA č. 26/2007 Sb. ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.

Více

Znalecký posudek č. 793-98/2013

Znalecký posudek č. 793-98/2013 Znalecký posudek č. 793-98/2013 č.j. 025 EX 6096/12 O obvyklé ceně nemovitostí pozemků s příslušenstvím, zapsaných na LV 596 v katastrálním území Panenský Týnec, v obci Panenský Týnec, okres Louny, kraj

Více

I.položení. ,, Místní plac,,

I.položení. ,, Místní plac,, Josefínský katastr Třetí úřední knihou, zřízenou pro všechny obce v Čechách jest katastr císaře Josefa 2., jinak též katastr josefínský. Vznikl na rozkaz samotného císaře Josefa 2., známého pokrokového

Více

Znalecký posudek č. ZP-2015

Znalecký posudek č. ZP-2015 Znalecký posudek č. ZP-2015 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 274, způsob využití: rod. dům s příslušenstvím ( travní porosty, oplocení, IS, garáž

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VII. Archiv Velkostatku Polná-Přibyslav a Pohled (1257) 1480-1922 (pokračování) V brněnském Moravském zemském archivu (MZA) je uložen fond F 188 Velkostatku

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Praha 2004 Expedice Tepelsko 2004 Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Alena Švarcová, Alexandra Brabcová, Jan Dernovšek, Barbora Jindrová, Kateřina

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 464/2013/2300/11 Č.sp. 5324/2012/2300/11 V Letohradě dne 24.1.2013

Více

Znalecký posudek číslo 3802 142/08

Znalecký posudek číslo 3802 142/08 Znalecký posudek číslo 3802 142/08 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 419 Bystřice nad Olší katastrální území: Bystřice nad Olší bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4542-341/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4542-341/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4542-341/2015 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci v obci Přemyslovice včetně příslušenství, p.č.1347/12, o velikosti 737 m 2, p.č.1903, o velikosti 3255 m 2, p.č.1925, o velikosti

Více

Venkovské osídlení a rurální geografie. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Venkovské osídlení a rurální geografie. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Venkovské osídlení a rurální geografie Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Velikostní kategorie venkovských sídel samota: izolované obydlí, které má značný odstup od jiných obydlí, území

Více

Josef Plíhal, Turnov 1931-1948 (1951)

Josef Plíhal, Turnov 1931-1948 (1951) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//1891 Inventář archivní pomůcka č. 8989 NAD č. 1891 Josef Plíhal, Turnov 1931-1948 (1951) Zpracoval: Jana Vinklerová

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2746-73/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2746-73/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2746-73/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemkové parcely stp.č.175/1, p.č.772. Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Dlouhý Most, k.ú. Dlouhý Most Adresa nemovité Dlouhý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 8/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 8/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 8/2016 NEMOVITÁ VĚC: Podíl ¼ Rodinný dům, st.p.č.345 včetně čp. 306 a p.p.č.786/21 Katastrální údaje Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Cerhenice, k.ú. Cerhenice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1642/2012/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 4.10.2012

Více

Dražební společnost Morava s.r.o.; č. obj.:, Dlouhá 4433, 764 12 Zlín IČ: telefon: e-mail:

Dražební společnost Morava s.r.o.; č. obj.:, Dlouhá 4433, 764 12 Zlín IČ: telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 5408-116/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům na p.č.st.70 Adresa nemovitosti: Sklené 10 Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Svitavy, obec Sklené, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

Znalecký posudek č. 1-95/2016

Znalecký posudek č. 1-95/2016 Znalecký posudek č. 1-95/2016 o ceně obvyklé RD č.p. 215 s příslušenstvím a pozemky, k.ú. a obec Hladké Životice, okr. Nový Jičín Objednatel posudku: Exekutorský úřad Brno - město soudní exekutor JUDr.

Více

Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu

Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu.docx Strana 1/5 Obsah Povinný zápis identifikační parcely u stavebního

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 30643/2010/VÝST-Nj V Berouně dne 30. září 2010 Spis zn.: 1040/2010 Vyřizuje: Nájemníková Naděžda, e-mail.: vyst8@muberoun.cz, tel.: 311 654 255 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3765-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3765-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3765-12/2013 O ceně nemovitostí, tj.rodinného domku čp.87 včetně příslušenství a pozemků p.č.st.90 a p.č.49/7, vše v obci a k.ú.ždírec nad Doubravou, část obce Ždírec nad Doubravou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: ZNALECKÝ POSUDEK číslo 38/2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 96 Na

Více

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296

Archiv obce Hlince. EL NAD č.: 56. AP č.: 296 Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích Archiv obce Hlince 1884 1945 Inventář EL NAD č.: 56 AP č.: 296 Kateřina Nová, Jiří Kříž Plasy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část B: Katastrální obec HOSTIVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část B: Katastrální obec HOSTIVICE 2 Tento

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 424/10-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Veleslavín - doplnění městské struktury Jan Ptáček. Diplomová práce atelier Kuzemenský Synek FA ČVUT LS 2013/2014

Veleslavín - doplnění městské struktury Jan Ptáček. Diplomová práce atelier Kuzemenský Synek FA ČVUT LS 2013/2014 Veleslavín - doplnění městské struktury Jan Ptáček Diplomová práce atelier Kuzemenský Synek FA ČVUT LS 2013/2014 1 2 1 Obsah řešené území historie potok doprava charaktery schwarzplan autorský tet situace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

Znalecký posudek č. 1048-40/2015

Znalecký posudek č. 1048-40/2015 Znalecký posudek č. 1048-40/2015 č.j. 030 EX 31650/07 O obvyklé ceně nemovitostí pozemků na p.p.č. 1583 o ploše 1542 m 2, trvalý travní porost s příslušenstvím, vše zapsáno na LV 445 v katastrálním území

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.01.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.01.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.01.2008 1/2008 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2007 v položkách 184-07 až 187-07 dle přílohy (zpráva čj. 2124/2008/SEK

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 1. část Ždírecké grunty podle berní ruly O ždíreckou minulost se v 80. letech minulého století v rámci tehdejších možností (nebyly například

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

Zastavěné území obce. Vyznačení zastavěného území obce v mapě EN

Zastavěné území obce. Vyznačení zastavěného území obce v mapě EN Zastavěné území obce (1) Zastavěné území obce Ing. Karavdič, Ing. Kocáb Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Znalecký posudek č. 2011/154

Znalecký posudek č. 2011/154 Znalecký posudek č. 2011/154 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 796 v katastrálním území Staříč, obec Staříč, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Frýdek

Více

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2385-285/2009 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 52, dílna na p.č. St.54/1, p.č. St.53, St.54/1, 7/12, 7/13 a 211/14 Adresa nemovitosti: Karolín 52, 679 02

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Č.j.: STU/640-12/ SZ /169-2012/HOR Kunovice, dne 8. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček, tel.: 572 432

Více

Znalecký posudek č. 856

Znalecký posudek č. 856 Znalecký posudek č. 856 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 91, způsob využití: rod.dům na pozemku st. parc. č. 60 ( zastavěná plocha a nádvoří ),

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003ALBK* MUHTX003ALBK SPIS.ZN.: OVÚP/1466/2012/Šp Č.J.: MUHT 3855/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část C: Katastrální obec LITOVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část C: Katastrální obec LITOVICE 2 Tento svazek

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Znalecký posudek č. 774-44 - 2015

Znalecký posudek č. 774-44 - 2015 Znalecký posudek č. 774-44 - 2015 o obvyklé ceně nemovitosti - objektu k bydlení č.p. 3 včetně pozemku a příslušenství v k.ú. Plánice, obec Nová Plánice, okres Klatovy Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev v Radešíně okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing.

Více

Velitelství četnického oddělení Náchod

Velitelství četnického oddělení Náchod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod 1906-1943 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 13. 11. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 13. 11. 2014 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 13. 11. 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17.09

Více

K O M E N T Á Ř k programu 16. veřejné schůze zastupitelstva města konané dne 23. května 2012 v klubovně tělocvičny ZŠ

K O M E N T Á Ř k programu 16. veřejné schůze zastupitelstva města konané dne 23. května 2012 v klubovně tělocvičny ZŠ K O M E N T Á Ř k programu 16. veřejné schůze zastupitelstva města konané dne 23. května 2012 v klubovně tělocvičny ZŠ bod č. 1,2 - Dle programu bod č. 3 - Návrhová komise, ověřovatelé zápisu 4. Žádosti

Více

Pavla Hanuše 252/4 500 02 Hradec Králové Pražské Předměstí. potřeby objednatele

Pavla Hanuše 252/4 500 02 Hradec Králové Pražské Předměstí. potřeby objednatele ZNALECKÝ POSUDEK č. 99/2015 o ceně obvyklé pozemku ozn. jako p.č. st. 11/2, pozemku ozn. jako p.č. st. 11/3, pozemku ozn. jako p.č. st. 11/9, na pozemku stojí stavba č.p. 5, jiná st. pozemku ozn. jako

Více

Znalecký posudek č. ZP-3004

Znalecký posudek č. ZP-3004 Znalecký posudek č. ZP-3004 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 23, způsob využití: rod.dům s příslušenstvím ( oplocení, travní porost, IS, stodola ) na pozemku st. parc. č. 35 ( zastavěná plocha

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 4686 267 / 12 o obvyklé ceně nemovitostí úpadce, a to: - objektu bydlení č.p. 139 na pozemku p.č. 568 vč. příslušenství a pozemků p.č. 568, p.č. 569, p.č. 2398, p.č. 2399,

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Znalecký posudek č. ZP-3042

Znalecký posudek č. ZP-3042 Znalecký posudek č. ZP-3042 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 28, způsob využití: rod.dům s příslušenstvím ( travní porosty, stromy, IS, kůlny,

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje stavby. Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel. 2. Charakteristika lokality

Obsah: 1. Identifikační údaje stavby. Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel. 2. Charakteristika lokality Obsah: 1. Identifikační údaje stavby Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel 2. Charakteristika lokality Stávající stav Údaje o pozemcích 3. Provedené průzkumy

Více

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století Lnáře seznam gruntů, chalup a jejich majitelů v 17. 19. století Miroslava Kutáková 2011 Předmluva Tento soupis gruntů a chalup v obci Lnáře je přehledem nejstarších soukromých stavení a usedlostí s jejich

Více

V ý r o k. rozhodnutí o umístění stavby

V ý r o k. rozhodnutí o umístění stavby MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Tř. 9. května č.p. 1366/48, 408 01 Rumburk tel. 412356228 Č.j.: OSÚ/27028-10/3355-2010/Ra V Rumburku dne 10. listopadu 2010 Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3970-93/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3970-93/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3970-93/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemků p.č.st.18/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2126m 2 včetně součásti tohoto pozemku tj. stavby bydlení čp.41 a pozemku p.č.13 zahrada

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

Územní rozhodnutí č. 75

Územní rozhodnutí č. 75 Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno 612 39 Č.j. 15959/13/2300/2123/Kopd. Brno 25.4.2013 Vyřizuje: Ing. Kopřivová,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 30.03.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 12635/2012 Sp.zn.: OS 251/2012 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5

Více

Znalecký posudek č. 50/3171/2015

Znalecký posudek č. 50/3171/2015 Znalecký posudek č. 50/3171/2015 Objednatel posudku: Ing. Borek Placr insolvenční správce nábřeží Dukelských hrdinů 561 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Účel posudku: Zjištění ceny obvyklé nemovitostí zapsaných

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4796/2014/ÚPSÚúPI - 3/PI//STRI/StPo ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 14978/2014 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 330 SK. ZNAK/ LHŮTA: V/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1112/62/2016 část B)

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1112/62/2016 část B) ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1112/62/2016 část B) NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, pozemky p.č. 277, 296/3, 298/12, 704/5, 704/8, 704/9, 711/9, 711/13, 713/4, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 753/4, 1018/2,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3925-2/2015 6 NEMOVITOST: Rodinné domy č.p. 76 a č.p. 93 Vršce Adresa nemovitosti: Vršce 76 a 93 Katastrální údaje: Kraj Královéhradecký, okres Jičín, obec Vršce, k.ú.

Více

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Březí 1931 1944 Inventář EL NAD č.: 20 AP č.: 363 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: MeUKM/063980,063981/2014/05/153/OZP/Vo V Kroměříži 11.11.2014 Č.j. : MeUKM/072415/2014 Oprávněná

Více

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více