Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Putování po archivech (nejen) za rodovou historií"

Transkript

1 Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 1. část Ždírecké grunty podle berní ruly O ždíreckou minulost se v 80. letech minulého století v rámci tehdejších možností (nebyly například digitální fotoaparáty, veliký pomocník, který šetří čas a díky kterému je možné si zápisy v klidu a beze spěchu přečíst doma, a dále jsou už dnes některé archiválie přístupné na internetu) zajímali Jan Mísař a Josef Bílek. Podnikli proto několik cest do archivů, a to do Zámrsku a do Brna a o jejich poznatcích pak vycházely články ve Ždíreckém zpravodaji. Článek o berní rule nazvaný Naše obec v polovině XVII. století:... Poněvadž domovní čísla byla prvně přidělována až v roce 1770, nedá se zjistit a identifikovat jednotlivé statky (pozn.: hospodářství uvedená v berní rule ) na nynější čísla popisná. O tom zase příště. Jan Mísař, Ždírecký zpravodaj, červen 1980 Článek o Tereziánském katastru nazvaný Naše obec v polovině XVIII. století:... Další údaje o naší obci se nacházejí v archivu v Brně, kde jsou uloženy pod čísly 204, 224 až 228 tzv. gruntovní knihy a purkrechtní registra, jakož i jiné důležité listiny o majetku bývalého velkostatku Polná od roku 1701 až do roku Toto však vyžaduje bedlivého prostudování a zabere mnoho času. Jan Mísař, Ždírecký zpravodaj, září 1980 Článek Osídlení obce Ždírec před 200 lety: Když nám státní archiv v Zámrsku sdělil, že archivní písemnosti z bývalého panství polensko-přibyslavského a žďárského se nacházejí v Oblastním státním archivu v Brně, požádali jsme zde ředitele tohoto archivu s. Dr. Ladislava Doubka, aby nám připravil tzv. gruntovní a jiné knihy. Dne byly nám předloženy k prostudování 4 svazky. Z předložených čtyř objemných svazků týkaly se naší obce jenom dva, a to ještě jen částečně. Svazek pod č.j. 414 z roku 1781 se však týkal jen naší obce. Zde bylo uvedeno podle čísel popisných osídlení naší obce jednotlivými majiteli (nebo nájemci), které je tam takto popsáno, ač někde již je inkoust značně vybledlý a písmo málo čitelné. Psáno je mnohde zkomoleně - česko-německy.... Pozemkové knihy z tehdejší doby (z roku asi 1770 a pozdější), ze kterých by se dalo vyčíst i rozloučení původních pěti či šesti zemědělských usedlostí, se nacházejí zatím neznámo kde. Častým stěhováním těchto knih z archivu se možná i ztratily nebo jsou uloženy zatím na neznámém nám místě. Více se nedalo z nám předložených knih, a co by naše občany mohlo zajímat vyčíst, i tak jsme však vděčni pracovníkům Oblastnímu archivu v Brně za jejich velkou ochotu a pomoc. Jan Mísař, Josef Bílek, Ždírecký zpravodaj, únor 1984 Z jejich článků je zřejmé, že je zajímalo jaká čísla popisná byla v roce 1770 přiřazená gruntům uvedeným v berní rule. Bohužel se jim to nepodařilo. První pozemkovou knihu, která sledovala změny majitelů na jednotlivých gruntech a chalupách Purkrechtní kniha Sobiňova, Ždírce, Střížova, Nové Vsi, Bílku a Ranska ( ) (pozn.: ofotografování všech zápisů, které se týkají Ždírce, zabere asi 70 snímků) neměli při své návštěvě archivu v Brně pravděpodobně k dispozici a navíc tato kniha zaznamenává majitele přibližně až od roku Chybějící údaje o majitelích mezi rokem 1654, kdy byla sepsána berní rula a mezi rokem 1701, kdy se začala vést purkrechtní kniha, se ale dají zjistit z revizitace berní ruly z roku 1675, dále z poddanských fasí (fase = daňové přiznání) z roku 1719 a z očité vizitace z roku Pomoci však mohou i matriky. Protože je dnes pátrání o něco snažší je tedy možné splnit přání pana Mísaře a pana Bílka, doplnit historii ždíreckých stavení až k berní rule a přiřadit k nim čísla popisná.

2 Purkrechtní a pozemkové knihy Purkrecht = zákupní právo a dědičný pacht (= časově vymezený pronájem zemědělské půdy) Grund = půda, pozemek V purkrechtních nebo pozemkových knihách (německy Grundbuch) se vedly zápisy o změnách ve vlastnictví gruntů a o vyplácení ročních podílů např. rodičům, sourozencům, nebo jejich dětem anebo těm, kterým předchozí majitel nestačil doplatit. Zápisy v pozemkových knihách byly vedeny podle jednotlivých usedlostí (každé bylo vyhrazeno několik listů), nebo chronologicky. Pozemkové knihy týkající se Ždírce jsou uloženy ve fondu F188 v Moravském zemském archivu v Brně pod těmito inventárními čísly: Purkrechtní kniha Sobiňova, Ždírce, Střížova, Nové Vsi, Bílku a Ranska Pozemková kniha Ždírce (Zdiretzer Grundbuch) Pozemková kniha Ždírce sv. I. (Zdiretzer Grundbuch) Pozemková kniha Ždírce sv. II. (Zdiretzer Grundbuch) Kniha listin Ždírce sv. I. - II. (Zdiretzer Urkundenbuch) Kniha listin Ždírce sv. III. (Zdiretzer Urkundenbuch) Údaje o vlastnících jednotlivých stavení jsem především hledala v purkrechtní knize vedené v letech a v pozemkové knize z let Některé údaje pak byly doplněny z Robotního seznamu (1777), z Josefského katastru (1785) anebo z matrik Hospodářství zapsaná v berní rule a jejich čísla popisná Jen pro připomenutí: v roce 1654, kdy vznikala berní rula, bylo ve Ždírci šest rolníků a jeden chalupník. (Přitom celkový počet osedlých byl patnáct, což znamená, že naše obec měla v té době asi 15 domů a v nich kromě sedláků také osm bezzemků, čili nádeníků.) Na největším ždíreckém gruntě hospodařil v roce 1654 Jiřík Rychtář. Při revizitaci berní ruly v roce 1675 je zde zaznamenán zřejmě jeho syn Jan, který je zapsán jako Jan na Rychtě. Z těchto údajů je zřejmé, že zde v 17. století byla ždírecká rychta, což potvrzuje i zápis z purkrechtní knihy, která tento grunt uvádí jako první pod názvem Rychta s majitelem Janem Rychtářem. obr. 1

3 V roce 1702 došlo ke změně majitele: Leta 1702 dne 3. Marty ujal túž rychtu od Jana otce svého Tomáš syn vlastní. Po smrti Tomáše se v roce 1715 gruntu ujal Jakub na rychtě. Majitelé tohoto hospodářství neměli po dlouhá léta žádné stálé příjmení. Pojmenování "Rychtář" a "Na rychtě" bylo spíše označení vykonávaného úřadu a místa odkud dotyčný pocházel. Jako stálé příjmení se to ale v tomto případě neujalo. Taktéž Janův syn Tomáš neměl své příjmení. V matrice, nebo v podkladech pro Tereziánský katastr z roku 1716, je zapisován jako Ždírecký, patrně podle toho, že jeho dědeček Jiří Rychtář byl v matrice zapisován jako Jiřík rychtář ždírecký. Avšak ani příjmení Ždírecký nezůstalo zachováno. obr. 2 Zápis o svatbě Tomáše Ždíreckého, syna Jana Ždíreckého ze Ždírce, z roku 1701 obr. 3 Zápis o svatbě Lukáše, syna Jiříka rychtáře ždíreckého, z roku 1673 Poddanská fase uvádí v roce 1719 jako současného majitele Jakuba Škarýda a v roce 1736 očitá vizitace tereziánského katastru Jakuba Stukhejla. Ale podle purkrechtní knihy zde Jakub na rychtě hospodařil až do roku 1761 a ke změně majitele nedošlo. Jakub na rychtě, Jakub Škarýd a Jakub Stukhejl jsou zřejmě stále táž osoba zapisovaná pod různými jmény. V roce 1761 se gruntu ujal po otci Jakubovi svým Matěj Stukhejl. Při číslování v roce 1770 dostal tento grunt přidělené číslo popisné 26. V roce 1772 zhandloval svůj grunt s Matějem Stukhejlem Václav Stehno z čp. 19. Václav Stehno je jako majitel tohoto hospodářství uveden také v Robotním seznamu z roku 1777 a v Josefském katastru z roku Po Václavu Stehnovi převzal hospodářství v roce 1802 jeho syn Jan František Stehno. Po svém otci převzala grunt dcera Anna, která se v roce 1833 provdala za nádeníka Josefa Smejkala z Peršíkova. Ten je také jako majitel uveden ve Stabilním katastru z roku V roce 1841 se novým majitelem stal Jan Novotný z čp. 18.

4 Druhý grunt patřil v roce 1654 Jiříkovi Sedlákovi, který zde buďto sám, nebo jeho syn stejného jména, hospodařil ještě roku V purkrechtní knize je toto hospodářství zapsáno pod číslem 6 jako Grunt Sedláků. Jiřík Sedlák zemřel v srpnu roku 1693: obr Augusti pochováno jest mrtvé tielo: Jiřího Sedláka ze Zdircze. Stáří let obr. 5 Podle purkrechtní knihy pak připadlo hospodářství jeho synu Martinovi: Léta Páně 1695 dne 15. prosince po smrti Jiříka Sedláka ujal týž grunt syn vlastní Martin Sedlák... Majitelem je zde Martin Sedlák, který je také zapsán v roce 1719 při očité vizitaci. Po jeho smrti v roce 1727 se dalším majitelem stal jeho syn Tomáš Sedlák. Podle krucemburské matriky se roku 1756 František Rojka, syn Jana Rojky, mlynáře od Řeky, oženil s Magdalenou, dcerou Tomáše Sedláka a v roce 1765 byl tento grunt Františku Rojkovi připsán. Při číslování v roce 1770 dostal tento grunt přidělené číslo popisné 7. Podle pozemkové knihy inv.č. 416 koupil 18. července 1775 tento grunt se vším příslušenstvím od Františka Rojky Václav Janáček. V Robotním seznamu z roku 1777 je jako majitel uveden Václav Růžička, ale v pozemkové knize není zaznamenána žádná změna majitele. Je zde jen zápis o tom, že 22. ledna 1784 předstoupil před vrchnostenský úřad Pavel Janáček, soused a obyvatel ždírecký. Šlo o jakési finanční neshody mezi Pavlem Janáčkem a Václavem Růžičkou. Celý text se mi bohužel nepodařilo přečíst. Výsledkem řízení ale bylo, že grunt zcela připadl Pavlu Janáčkovi. Ten je také uveden jako majitel v roce 1785 při zhotovování Josefského katastru. Pavel Janáček zemřel v březnu roku 1804 ve věku 53 let. Další změny vlastníků v pozemkové knize z let nejsou uvedeny. Díky matrikám ale víme, že zde krátce hospodařil jeho syn Pavel Janáček. V dalších letech zde pak žili Málkovi, s jejichž dcerou se v březnu roku 1825 oženil Jan Dočekal z Údav. Na třetím ždíreckém gruntě hospodařil v roce 1654 Jan Kubka. V roce 1675 je zde zaznamenán Ondřej Kubka, pravděpodobně Janův syn. Toto hospodářství je v purkrechtní knize zapsáno pod číslem 5 jako Grunt Kubky.

5 obr. 6 V roce 1699 se tohoto gruntu ujal Vít Stehno, který je jako majitel také uveden při očité vizitaci z roku V roce 1732 pak přešel na jeho syna Václava Stehna: Léta Páně 1732 dne 29. ledna ujal a koupil tento grunt Václav Stehno po otci svém Vítovi Stehnovi... Při číslování v roce 1770 dostal tento grunt přidělené číslo popisné 19. V držení rodiny Stehnů zůstal až do roku 1772, kdy jej zhandloval - vyměnil - s Matějem Stukhejlem za jeho grunt čp. 26. Po Matějovi Stukhejlovi zde pak od roku 1779 hospodařil jeho syn Josef Stukhejl. V roce 1794 proběhlo další handlování, tentokrát s chalupníkem Martinem Sedlákem z čísla popisného 14. Obě rodiny si opět své usedlosti vyměnily. Krátce po přestěhování se Martin Sedlák stal také ždíreckým rychtářem: obr. 7 Po Martinu Sedlákovi hospodařil na čp. 19 jeho syn Martin Sedlák, potom jeho syn Josef Sedlák a nakonec Josefův syn Václav Sedlák. Po jeho smrti v roce 1930 přešlo hospodářství na jeho sestru Kateřinu a jejího manžela Františka Novotného z čp. 26. U předchozích třech gruntů odpovídají změny majitelů údajům z berní ruly (1654) a z její revizitace (1675) a podkladům pro Tereziánský katastr (TK) - poddanská fase (1719) a očitá vizitace (1736) - které jména původních hospodářů z roku 1654 a 1675 také uvádějí. U následujících čtyř gruntů tomu tak ale není. Jména hospodářů z roku 1675 uvedená v podkladech pro TK neodpovídají jménům hospodářů z roku 1654 uvedeným v berní rule (viz. přehledy v příspěvku: III - NA Praha - berní rula , tereziánský katastr str. 5 a str.7. Předpokládám, že za správné mohu brát jména a změny hospodářů podle údajů uvedených v podkladech pro TK. Jako čtvrté je v berní rule uvedeno hospodářství s majitelem Martinem Hampapou a Matějem Cimplem při revizitaci roku V podkladech pro TK v roce 1654 je ale jako majitel hospodářství uveden Tomáš Martínků a v roce 1675 shodně s berní rulou Matěj Cimpl. V purkrechtní knize je hospodářství zapsáno pod číslem 4 jako Grunt Václavů.

6 obr. 8 Když v únoru roku 1674 zemřel jeho majitel - Jiřík rychtář starý, stal se podle purkrechtní knihy dnem 28. dubna 1674 jeho novým majitelem Matěj Cimpl. obr. 9 Po smrti Matěje Cimpla se gruntu ujal jeho vlastní syn Josef Cimpl. Ten je také jako majitel uveden v poddanských fasích z roku V roce 1735 ujal a koupil tento grunt Václav Cimpl. V roce 1754 postoupil grunt tento starý hospodář Václav Cimpl nemajíc syna žádnýho, zeťovi svému Václavovi Kárníkovi. Při číslování v roce 1770 dostal tento grunt přidělené číslo popisné 20. Václav Kárník pak hospodářství v roce 1778 převedl na svého syna Tomáše Kárníka. Ten zde hospodařil šestnáct let. Zemřel 20. ledna roku 1794 ve věku 41 let. Jako příčina smrti je uvedeno - zabitej od stromů. obr. 10 Hospodářství nemohlo zůstat bez hospodáře, a tak se vdova po Tomášovi ještě téhož roku znovu provdala, a to za Františka Frühbauera.

7 Jako páté je v berní rule uvedeno hospodářství s majitelem Havlem Uhlířem a Matějem Hampapou při revizitaci roku V podkladech pro TK z roku 1654 je ale jako majitel uveden Martin Hampapa a v roce 1675 shodně s berní rulou Matěj Hampapa. V purkrechtní knize je hospodářství zapsáno pod číslem 3 jako Grunt Staňků. Léta Páně 1684 dne 10. března ujal týž grunt od Matěje Hampapy Pavel Němec obr. 11 V roce 1715 se po nebožtíku Pavlu Němcovi ujal gruntu jeho syn Matěj Němec. Matějovo jméno jako hospodáře se také objevuje ve fasích z roku 1719 a v očité vizitaci z roku V roce 1751 se gruntu ujal Matějův syn Vojtěch Němec. Dlouho si jej však neužil, protože už v roce 1757 dobrovolně postupuje grunt švagrovi svému Martinovi Danihelovi. Při číslování v roce 1770 dostal tento grunt přidělené číslo popisné 22. V roce 1785 se hospodářství pak připisuje Josefu Danielovi. Jako šesté je v berní rule uvedeno hospodářství s majitelem Tomášem Martínkem a Matějem Vlasákem při revizitaci roku V podkladech pro TK z roku 1654 je ale jako majitel uveden Jiřík Vlasák a v roce 1675 shodně s berní rulou Matěj Vlasák (Plasák?). V purkrechtní knize je hospodářství zapsáno pod číslem 7 jako Grunt Šimonů. obr. 12 Léta 1691 ujal túž živnost Lukáš Fejtek... (Bohužel zde není uvedeno po kom ji převzal.) Poddanská fase z roku 1719 a očitá vizitace z roku 1736 zde jako majitele uvádějí Tomáše Wasserbauera. Jeho jméno je také uvedeno v purkrechtní knize, kde se píše: Tomáš Wasserbauer, Léta Páně 1714 dne 6. března ujal týž grunt od tchána svého Lukáše Fejtka za summu 47 zl. 17 krejcarů bez závdavků, načež držitel gruntu tchána a tchýni až do smrti jejich živiti,..

8 V roce 1751 (1757?) sem po svém otci nastoupil Jan Wasserbauer. Při číslování v roce 1770 dostal tento grunt přidělené číslo popisné 30. Jan Wasserbauer zemřel někdy před rokem 1777 a v Robotních seznamech, které byly ten rok pořizovány, je jako majitelka čp. 30 uvedena wittib-vdova Rosalie Wasserbauerová. Rodinné hospodářství pak převzal jejich syn Martin Wasserbauer, po něm jeho syn Josef Wasserbauer a nakonec Josefův syn Josef Wasserbauer. Po jeho smrti v roce 1887 se jeho manželka v roce 1889 znovu provdala, a to za Josefa Mísaře z Krucemburku čp Jako sedmá je v berní rule uvedena chalupa s majitelem Jiřím Vlasákem, který zde hospodařil i podle revizitace v roce V podkladech pro TK z roku 1654 je ale jako majitel uveden Havel Uhlíř a v roce 1675 shodně s berní rulou Jiří Vlasák.. V purkrechtní knize je hospodářství zapsáno pod číslem 2 jako Grunt Pátků. obr. 13 Jako první majitel tohoto hospodářství je v purkrechtní knize uveden Jan Cimpl - Léta 1695 ujal týž grunt po Mikulášovi Dobrovolným a Matějovi Vodoušovým (?) Jan Cimpl Leta 1714 ujal ten grunt od Jana Cimpla dle dobrovolnýho porovnání Matěj Sedlák... Matěje Sedláka jako majitele a hospodáře zaznamenává také poddanská fase z roku 1719 a očitá vizitace z roku Při číslování v roce 1770 dostal tento grunt přidělené číslo popisné 25. V lednu roku 1770 byl tento grunt jak podle purkrechtní knihy, tak podle pozemkové knihy inv.č. 416, připsán synovi Matěje Sedláka Jakubovi Sedlákovi. V pozemkové knize je u čísla popisného 2 tento zápis: Léta Páně 1777 dne 21. února koupil půl tohoto gruntu (čp.25) František Hendl zákupní šenkýř ždírecký od Jakuba Sedláka... Přesto je jak v Robotních seznamech z roku 1777, tak i v Josefském katastru z roku 1785 jako majitel této chalupy uváděn jen Jakub Sedlák. Další zápisy o změnách majitelů na této chalupě pozemkové knihy neobsahují. Zdroj: obr. 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13 - Purkrechtní kniha Sobiňova, Ždírce, Střížova, Nové Vsi, Bílku a Ranska , fond F188 Velkostatek Polná-Přibyslav a Pohled, uloženo v MZA Brno; obr. 2,3,5,9 - Matrika sig. č. 702, SOA Zámrsk sbírka matrik Východočeského kraje, farní úřad Krucemburk; obr. 7,10 - Matrika sig. č. 2983, SOA Zámrsk sbírka matrik Východočeského kraje, farní úřad Krucemburk Věra Novotná

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií IV. Josefský katastr (též Katastr josefínský) 1785-1792 (Národní archiv v Dejvicích pokračování) Josefský katastr byl zaveden patentem císaře Josefa II.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VII. Archiv Velkostatku Polná-Přibyslav a Pohled (1257) 1480-1922 (pokračování) V brněnském Moravském zemském archivu (MZA) je uložen fond F 188 Velkostatku

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 2. část Stavení domkářů postavená před rokem 1719 (Pokračování) Na konci purkrechtní knihy z let 1701-1793 je seznam (index) stavení, postavených

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií III. Berní rula a Tereziánský katastr (Národní archiv v Dejvicích, pokračování) BERNÍ RULA z roku 1654 - též Catastrum rollare, nebo Berní rola (staročeské

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Rodinný archiv Appeltauerů

Rodinný archiv Appeltauerů Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Appeltauerů 1828 1896 Inventář č. EL NAD: 20255 Číslo AP: 598 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná. Aktualizováno v květnu 2014 (doplněna data postavení domů a upřesněny změny vlastnických

Více

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Objevil jsem nedávno na webu Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného MUDr. Jana Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií V. Stabilní katastr (1838) (pokračování) Stabilní katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, s udáním jejich velikosti,

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

Procházka dávnými časy

Procházka dávnými časy Procházka dávnými časy Starý Jeneček Jeneček na polohopisném plánu z roku 1919 Když bylo kolem roku 1770 zavedeno stálé číslování domů, měl Jeneček, tehdy zvaný Malý Jenč, celkem asi 11 čísel popisných.

Více

Rodokmen. Moniky. Pruchové-Elsdörferové

Rodokmen. Moniky. Pruchové-Elsdörferové Rodokmen Moniky Pruchové-Elsdörferové Rod Elsdörfer Při bádání po rodu Elsdörferů nás dovedou stopy do oblasti pohraničí, tedy bývalých Sudet, a to do vesnic Líšina a Lelov. Tyto vesnice patřily k farnosti

Více

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná, 5. 2. 2009. Aktualizováno k 31. 10. 2011. Poznámky: Legenda u jednotlivých popisných

Více

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Psát rodopisné studie bez prozkoumání všech pramenů není jistě z odborného pohledu správné. Studium archivních pramenů je však náročné na znalosti i čas a je pro laického

Více

Zápis gruntu, který ke dvoru J. M. C. obrácen jest. (Poznámka na pokraji: jest na něm Havel Matějka Jan Medek).

Zápis gruntu, který ke dvoru J. M. C. obrácen jest. (Poznámka na pokraji: jest na něm Havel Matějka Jan Medek). iha č. 10 fol. 5. Kniha č. 18 fol. 49. Kniha kontraktů č. 54 fol. 6, 8, 21. Číslo knihovní 5 (6) popisné 20. Dvůr. Zápis gruntu, který ke dvoru J. M. C. obrácen jest. (Poznámka na pokraji: jest na něm

Více

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století Lnáře seznam gruntů, chalup a jejich majitelů v 17. 19. století Miroslava Kutáková 2011 Předmluva Tento soupis gruntů a chalup v obci Lnáře je přehledem nejstarších soukromých stavení a usedlostí s jejich

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Nebesky Family Genealogy

Nebesky Family Genealogy Nebesky Family Genealogy Place: Částek, František (*? -?) 2 Diblík, Antonín (*1873-1952) 3 Diblík, Jan (*1680-1683) 4 Diblík, Jan Nepomuk (*1840-1914) 5 Diblík, Jan Nepomuk (*1815-1853) 6 Diblík, Jiřík

Více

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI] Ondřej MILČÁK [Andreas MILCSAK] * okolo 1757 13.3.1829 Brutovce (zhruba 72 let) Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ 10.10.1779 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let) VOJTKO Řehoř KRIVECSKÝ

Více

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +?

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +? Rodokmen Hazmuků 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč Alžběta Na. 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč 4. Jiří 24.4.1678 Moraveč 19.4.1682 Moraveč 5. JAN 21.6.1679 Moraveč

Více

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch RODOPIsNÁ REvUE 1 Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch Dnes téměř neznámý malíř Václav Slaboch pocházel z Úhonic, obce ležící západně nedaleko od Prahy. V době jeho narození žilo v této farní

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část B: Katastrální obec HOSTIVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část B: Katastrální obec HOSTIVICE 2 Tento

Více

Historie stavení v Kornaticích č.p. 6 ve světle matričních záznamů

Historie stavení v Kornaticích č.p. 6 ve světle matričních záznamů Historie stavení v č.p. 6 ve světle matričních záznamů Lukáš Paleček www.patranipopredcich.cz 18.9.2015 www.patranipopredcich.cz HISTORIE STAVENÍ V KORNATICÍCH č.p. 6 VE SVĚTLE MATRIČNÍCH ZÁZNAMŮ (výtah

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sádek

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sádek HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Sádek Hostivice, březen 2008 Ulice U Sádek pracovní verze k 4. březnu 2008 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník,

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část C: Katastrální obec LITOVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část C: Katastrální obec LITOVICE 2 Tento svazek

Více

MV /AS Čl. 1. Vymezení archivních souborů

MV /AS Čl. 1. Vymezení archivních souborů Metodický návod č. 1/2014 odboru archivní správy a spisové služby MV, týkající se vymezení a označení vlastnictví archivních souborů v majetku římskokatolické církve, církevních řádů a kongregací v evidenci

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské stav v r. 1764 1. vojenské mapování Josefské Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený mlynářský erb DĚJINY MLYNÁŘSKÉHO ŘEMESLA Mlynářské řemeslo patří

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Zahorčice. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století

Zahorčice. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století Zahorčice seznam gruntů, chalup a jejich majitelů v 17. 19. století Miroslava Kutáková 2011 Předmluva Tento soupis gruntů a chalup v Zahorčicích je přehledem nejstarších soukromých stavení a usedlostí

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Úvodní kapitoly 6. část

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Úvodní kapitoly 6. část HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Úvodní kapitoly 6. část Hostivice, říjen 2010 Úvodní kapitoly 6. část 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které

Více

Cyril Charous a Antonie Dvořáčková Nové Hvězdlice čp.5

Cyril Charous a Antonie Dvořáčková Nové Hvězdlice čp.5 Cyril Charous a Antonie Dvořáčková Nové Hvězdlice čp.5 Otec Cyrila - Ignác Charous z Orlovic čp.58 Vytvořil František Charous -charous.f@tiscali.cz Poslední aktualizace -leden 2015 Vygenerované dne 14.

Více

Nebesky Family Genealogy

Nebesky Family Genealogy Nebesky Family Genealogy Last name: Šubrtová (Including variantions) Šubrtová, Anežka (*1880-1881) 2 Šubrtová, Anna (*1895-1990) 3 Šubrtová, Anna (*1817 -?) 4 Šubrtová, Anna (*1837-1841) 5 Šubrtová, Anna

Více

JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN. Žatčany, 19. dubna 2013

JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN. Žatčany, 19. dubna 2013 JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN Žatčany, 19. dubna 2013 Zpracoval: Radek Hemala, duben 2013 PŘÍPRAVA PODKLADŮ rodné a křestní listy, oddací listy, úmrtní listy, domovské listy, občanské doklady dědické

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Další zastávkou v našem pátrání by měl být Státní okresní archiv v Havlíčkové Brodě (www.mza.cz/havlickuvbrod), kde je mimo jiné uložen i

Více

Stabilní katastr 1839 situace už byla jiná. Chalupy většinou dřevěné, barvám mapy 1781 nelze tedy moc věřit.

Stabilní katastr 1839 situace už byla jiná. Chalupy většinou dřevěné, barvám mapy 1781 nelze tedy moc věřit. DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY Historie místa v širších souvislostech Číslo 11 Chalupy po pravé straně směrem na Huť č.p. 10, 11, 12, 13, 14 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Chalupy byly

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) EL NAD č.: AP č.: 388

Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) EL NAD č.: AP č.: 388 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) 1946-1978 Inventář EL NAD č.: 1922 AP č.: 388 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

Nebesky Family Genealogy

Nebesky Family Genealogy Nebesky Family Genealogy Place: Diblík, Jan (*1861-1926) 2 Diblíková, Františka (*1825 -?) 4 Hynek, František (*? -?) 5 Hynková, Františka (*1887-1970) 6 Hynková, Marie (*1883 -?) 7 Kodytek, Josef (*?

Více

Michal ČECH. Z údolí Stropnice. aneb střípky z historie těšínovských selských rodů. Svitáků, Podoláků, Princů, Vejsadů a Dorazilů.

Michal ČECH. Z údolí Stropnice. aneb střípky z historie těšínovských selských rodů. Svitáků, Podoláků, Princů, Vejsadů a Dorazilů. Michal ČECH Z údolí Stropnice aneb střípky z historie těšínovských selských rodů Svitáků, Podoláků, Princů, Vejsadů a Dorazilů., Plzeň 1997 OBSAH : 1. ZALOŽENÍ TĚŠÍNOVA... 3 2. O BUKOVÉ... 3 3. O MLÝNECH

Více

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Staré Břve Procházka dávnými časy Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Břve jsou nejstarší písemně doložená část města. Doposud se za nejstarší uznával doklad z roku 1184. Nedávno objevená zpráva však

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

Starosedlský Hrádek Zápisy o převodu nemovitostí (období přelomu 18. a 19. století)

Starosedlský Hrádek Zápisy o převodu nemovitostí (období přelomu 18. a 19. století) Starosedlský Hrádek Zápisy o převodu nemovitostí (období přelomu 18. a 19. století) Zápis Antonína Bendy na novou usedlost 31/41 Pavel Pinc, bývalý držitel předal svojí enfitentickou usedlost v Tisový

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

1 Cíle a navrhované metody

1 Cíle a navrhované metody 1 Cíle a navrhované metody V termínu od 18.7. 29.7. je plánován archeologický výzkum novověké lokality Francův mlýn čp. 54 na k.ú. Žebráky na pravobřežním přítoku Kateřinského potoka, v okresu Tachov.

Více

Národní škola Zvíkovec (1817)

Národní škola Zvíkovec (1817) Národní škola Zvíkovec (1817) 1867-1960 EL NAD 1301 259 I. Vývoj původce archivního souboru První zmínka o škole ve Zvíkovci je z roku 1742, kdy je při křtu Žida Isáka Lébla uveden jako kmotr místní učitel

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov 1933-1938 Inventář Číslo EL NAD: 663 Evidenční číslo pomůcky: 141 Dana Bízová Tachov

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Z Á P I S. o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před zastupitelským úřadem České republiky v..., sepsaný dne...

Z Á P I S. o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před zastupitelským úřadem České republiky v..., sepsaný dne... Z Á P I S o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů před zastupitelským úřadem České republiky v...., sepsaný dne... Dostavili se: OTEC: jméno, popřípadě jména příjmení (popřípadě

Více

Čl. 1. Vymezení archivních souborů

Čl. 1. Vymezení archivních souborů Metodický návod č. 1/2015 odboru archivní správy a spisové služby MV týkající se vymezení a označení vlastnictví archivních souborů v majetku římskokatolické církve, církevních řádů a kongregací v evidenci

Více

Týden 1/2014. 1.ledna 2014-5.ledna 2014

Týden 1/2014. 1.ledna 2014-5.ledna 2014 Týden 1/2014 1.ledna 2014-5.ledna 2014 30.12.2013 31.12.2013 1.1.2014 2.1.2014 3.1.2014 4.1.2014 5.1.2014 Týden 2/2014 6.ledna 2014-12.ledna 2014 6.1.2014 7.1.2014 8.1.2014 9.1.2014 10.1.2014 11.1.2014

Více

O českých a moravských katastrech

O českých a moravských katastrech Michal ČECH, Plzeň, 1997 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. ÚVOD... 3 3. ČESKÉ KATASTRY... 4 3.1. BERNÍ RULA... 4 3.1.1. Revisitace berní ruly... 4 3.2. TEREZIÁNSKÝ KATASTR... 4 3.2.1. Poddanská přiznání "fase"...

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

K r o u ž e k 1595-1853. Z historie mlýna a jeho obyvatel

K r o u ž e k 1595-1853. Z historie mlýna a jeho obyvatel K r o u ž e k 1595-1853 Z historie mlýna a jeho obyvatel Jan Mašek, Praha, srpen 2007 Okolí mlýna Kroužek Tento spisek jsem sestavil u příležitosti příbuzenské sešlosti dne 8. září 2007 u Šestáků na Kroužku.

Více

DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY

DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY Historie místa v širších souvislostech Číslo 9 Statky na jižní straně návsi č.p. 3, 4, 5, 6 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Mapa stabilního katastru 1839

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Vyhodnocení činnosti veřejných badatelen Archivu bezpečnostních složek od ledna 2007 do července 2007

Vyhodnocení činnosti veřejných badatelen Archivu bezpečnostních složek od ledna 2007 do července 2007 Vyhodnocení činnosti veřejných badatelen Archivu bezpečnostních složek od ledna 27 do července 27 Od listopadu 26, kdy do funkce ředitele Odboru archiv bezpečnostních složek MV nastoupil PhDr. Pavel Žáček,

Více

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013.

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. 2013 Grunovi Historie rodu sborník Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. Jan Gruna Verze dokumentu 1.0 1.1.2013 1 Obsah 1 Obsah... 1 2

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY

DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY Historie místa v širších souvislostech Číslo 21 další chalupy v Dýšině konec 19. století č.p. 68 75 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Chalupa č.p. 68. Směr

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( )

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( ) Národní archiv Číslo fondu: 1314/1 Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945) Bohemika - NDR (1887) 1934-1945 Tématický soupis (Dílčí část archivní sbírky

Více

Příloha č. 1 Foto č. 1: Milada Veselá (rozená Erbenová) a František Veselý

Příloha č. 1 Foto č. 1: Milada Veselá (rozená Erbenová) a František Veselý Příloha č. 1 Foto č. 1: Milada Veselá (rozená Erbenová) a František Veselý Foto č. 2, 3, 4: průhled do bytu rodiny Veselých v roce 1919 (foto vpravo: za dveřmi portrét Charlotty G. Masarykové); rodinný

Více

Opis Advokátní kancelář JuDr. Jaroslava Čulíka v Libáni K cíli vyměření poplatku pod čísl. rejstř. B736 zde ohlášeno. Ch. berní úřad v Libáni dne 21. Října 1898. L.L. Pfister, m.p. Jílek m. J. Smlouva

Více

f. VINOŘ N2,O1,Z2 1711-1736 AHMP 08.07.2002

f. VINOŘ N2,O1,Z2 1711-1736 AHMP 08.07.2002 f. VINOŘ N2,O1,Z2 1711-1736 AHMP 08.07.2002 26.04.1711 Radonice Ve Vinoři pokřtěna dcera jménem Anna otce Jana Janouška, ponocnej, máteře Marie Anna Antošová šafářka Kateřina Fialová Frantz Wopole šafář

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Vinohradská

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Vinohradská HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Vinohradská Hostivice, březen 2010 Ulice Vinohradská 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Jednospřežní týdně po celý rok

Jednospřežní týdně po celý rok První zmínka o statku kamberském je z roku 1282, tehdy si Pero rychtář zdejší a měšťané i pronajali od Sezimy z Landštejna celý statek na tři léta ve 3000 hřivnách stříbra Milota z Chřenovic, který měl

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

VELKOSTATEK STUDENEC - FOŘT

VELKOSTATEK STUDENEC - FOŘT STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD 408 č. archivní pomůcky 8900 VELKOSTATEK STUDENEC - FOŘT 1642-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod I. Vývoj původce archivního souboru

Více

Jan Antonín Mager - Miloslav Trnka Z dějin Dobišova mlýna a zdejšího rodu Fidlerů

Jan Antonín Mager - Miloslav Trnka Z dějin Dobišova mlýna a zdejšího rodu Fidlerů 10 Jan Antonín Mager - Miloslav Trnka Z dějin Dobišova mlýna a zdejšího rodu Fidlerů Dobišův mlýn (Tobischmühle) v údolí Cikánského potoka, jenž zde přibírá vody potoka Boubínského, je prastarého založení.

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty B : TJ Tesla Pardubice C

TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty B : TJ Tesla Pardubice C Pardubice 21. 2. 2015 Zpracoval: B.Šiška Základní část je za námi. Pohledem do tabulky a na poznámku uvedenou pod ní, lze snadno zjistit, jak která družstva budou hrát v jednotlivých podskupinách nadstavbové

Více

EL NAD č.: AP č.: 548

EL NAD č.: AP č.: 548 Státní okresní archiv Klatovy Česká obecná škola Hůrka 1926-1938 Inventář EL NAD č.: 2086 AP č.: 548 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

ROD HAVLŮ U RADNIC. 1. Adam Havel * kolem , Chomle - sedlák - Chomle Anna

ROD HAVLŮ U RADNIC. 1. Adam Havel * kolem , Chomle - sedlák - Chomle Anna ROD HAVLŮ Z ChOMLE U RADNIC 1. Adam Havel * kolem 1655 15.01.1712, Chomle - Chomle Anna 2. Ignác Havel * kolem 1688 24.11.1760, Chomle - Chomle oo 02.11.1718, Hlohovice, kostel Nejsvětější Trojice Dorota,

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867)

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Inventář EL NAD č.: 715 AP č.: 406 Radka Kinkorová Horšovský Týn 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Věckovice 1898-1963 Inventář EL NAD č.: 1406 AP č.: 486 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více