Dávky státní sociální podpory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dávky státní sociální podpory"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dávky státní sociální podpory Šárka Dřímalová 2012/2013

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Dávky státní sociální podpory zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. Šárka Dřímalová 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí bakalářské práce prof. JUDr. Zdeňce Gregorové, CSc., za její cenné rady a pomoc při tvorbě této bakalářské práce. 3

4 Anotace Tématem této bakalářské práce jsou Dávky státní sociální podpory. Práce obsahuje vymezení státní sociální podpory jako součásti sociálního zabezpečení v České republice. Dále jsou zde vymezeny základní pojmy, které jsou pro státní sociální podporu důleţité. Největší pozornost je věnována jednotlivým dávkám a jejich rozboru. V současné době jsou ze systému státní sociální podpory poskytovány dávky přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné a rodičovský příspěvek. Součástí dávek státní sociální podpory byly do 31. prosince 2012 i dávky pěstounské péče, jejichţ rozbor je v této práci také zahrnut. Abstract The subject of this bachelor's thesis is Benefits of state social assistance. Part of the thesis focuses onto definition of the state social assistance as well as onto explanation of basic concepts that are important for the state social security in the Czech Republic. The main attention is devoted to the individual benefits and their analysis. The system of the state social assistance provides currently child allowance, housing allowance, birth grant, funeral grant and parental allowance. The analysis of foster care allowance, that was part of the state social assistance benefits until 31st December 2012, is also included. Klíčová slova Sociální zabezpečení, státní sociální podpora, státní dávky, úřad práce, ţivotní minimum, podpora rodin, dítě, rodina, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné. Key words Social security, state social assistance, state benefits, labour office, living wage, family support, child, family, child allowance, housing allowance, parental allowance, foster care allowances and grants, birth grant, funeral grant. 4

5 Obsah Anotace... 4 Abstract... 4 Klíčová slova... 4 Key words... 4 Úvod Sociální zabezpečení v České republice Státní sociální podpora Základní pojmy v oblastní státní sociální podpory Příjem rozhodný Výdělečná činnost Nezaopatřené dítě Subjekty ve státní sociální podpoře Okruh oprávněných osob Ţivotní minimum Rozhodné období Jednotlivé dávky státní sociální podpory Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Rodičovský příspěvek Porodné Pohřebné Dávky pěstounské péče Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna Odměna pěstouna ve zvláštních případech Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Pěstounské dávky dle novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí Závěr Seznam pouţité literatury a pramenů

6 Úvod Jako téma této bakalářské práce jsem si zvolila Dávky státní sociální podpory. Téma jsem si vybrala z důvodu, ţe v oblasti státní sociální podpory pracuji jiţ 10 let a zpracováním této práce bych ráda přiblíţila systém státní sociální podpory a jednotlivé dávky, které jsou z tohoto systému v současné době poskytovány. Systém státní sociální podpory je jedním z pilířů sociálního zabezpečení v České republice a hlavním právním předpisem, který tuto oblast upravuje je zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 1 Funguje jiţ od roku 1995 a za tuto dobu prošel celou řadou významných změn. Jednalo se zejména o druhy dávek, podmínky pro jejich nárok, ale také celkovou organizaci státní sociální podpory. Celkový systém sociálního zabezpečení v České republice je upraven v mnoha právních předpisech a někdy můţe být pro občana docela obtíţné se v nich správně orientovat, neboť jsou velmi často novelizovány. Hlavní metodou práce je metoda popisná. Dále analýza konkrétních ustanovení příslušného zákona, po jejímţ provedení je zhodnocena právní úprava státní sociální podpory jako celku. Cílem této práce je specifikovat státní sociální podporu jako součást sociálního zabezpečení, definovat její účel a orgány, které ji provádějí. Dále se zaměřím na jednotlivé dávky státní sociální podpory, podmínky jejich nároku, stanovení výše dávky a okruh osob, kterým náleţí. U dávky rodičovský příspěvek zhodnotím její aktuální právní úpravu, a zda vývoj této dávky je účelný. Vymezím také základní pojmy, které jsou pro oblast státní sociální podpory podstatné. V závěru své práci také zhodnotím platnou právní úpravu státní sociální podpory, a pokusím se navrhnout moţné změny. Práce je rozdělena do několika částí. První část definuje obecně sociální zabezpečení v České republice, systém sociálního zabezpečení a orgány, které jej provádějí. Druhá část se zaměřuje na státní sociální podporu jako odvětví sociálního zabezpečení. Ve třetí části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti státní sociální podpory. Čtvrtá část obsahuje rozbor jednotlivých dávek státní sociální podpory 1 dále jen zákon o SSP. 6

7 včetně změn týkajících se dávek pěstounské péče. V závěru práce je pak zhodnoceno dosaţení cílů stanovených v úvodu. Mezi hlavní zdroje, ze kterých tato práce vychází, patří právní předpisy, bibliografické zdroje, v menším rozsahu jsou to internetové zdroje a normativní instrukce a informace Ministerstva práce a sociálních věcí. Práce vychází z právních norem, které jsou účinné ke dni jejího dopsání, tj. 18. březnu

8 1 Sociální zabezpečení v České republice Sociální zabezpečení je povaţováno za nejdůleţitější nástroj, kterým se realizuje sociální politika v České republice. Pojem sociální zabezpečení patří k pojmům, které jsou občanům jasně srozumitelné, chápané a obecně přijímané. 2 Předchůdci tohoto pojmu byly například pojmy chudinská péče, sociální správa nebo sociální péče. 3 Pro naše potřeby budeme pojem sociálního zabezpečení chápat jako pojem komplexní, který je vnitřně dále členěný a znamená soubor právních norem, institutů, institucí a vztahů, jejichž účelem je předcházet možným sociálním rizikům, odstraňovat nepříznivé následky, které vzniknou jedincům v důsledku stanovených sociálních událostí, a vytvářet tak příznivé podmínky pro všestranný sociální rozvoj člověka. 4 Sociálními událostmi jsou různé obtíţné situace občana a jsou obvykle spojeny s nepříznivými dopady, které občan nemůţe překonat sám bez vnější pomoci. Jde např. o nemoc, úraz, stáří, invaliditu, úmrtí ţivitele, mateřství, rodičovství či nezaměstnanost. 5 V ţivotě člověka se objevují různé tíţivé sociální situace, ne všechny však lze povaţovat za sociální události, s nimiţ je spojeno nějaké plnění z oblasti sociálního zabezpečení. Z hlediska poskytování plnění jsou podstatné jen ty sociální události, jejichž tíživost a nezbytnost pomoci zvenčí je všeobecně uznávaná a zakotvena jakou součást sociálního zabezpečení. 6 Pojem sociální zabezpečení se také pouţívá tam, kde mluvíme o poskytování plnění nebo jiné pomoci šířeji neţ jen ve vazbě na konkrétní ucelený vnitřní subsystém. Sociální zabezpečení je komplexní pojem, který označuje, ţe se jedná obecně o vytváření podmínek ţivota člověka bez ohledu na to, v jaké oblasti se pohybujeme, zda v oblasti zdravotní nebo státní sociální podpory, sociální pomoci či v důchodovém nebo nemocenském pojištění. 7 2 GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M.: Sociální zabezpečení, 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2005, s Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M.: Sociální zabezpečení, 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2005, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s

9 Stát v oblasti sociálního zabezpečení můţe vystupovat jako nositel sociálního zabezpečení. Příjmy i výdaje jsou přímo napojeny na státní rozpočet a státní orgány tento systém řídí, spravují a realizují. 8 V našem právním řádu patří oblast práva sociálního zabezpečení k relativně samostatným odvětvím. Samostatnost práva sociálního zabezpečení spočívá v jeho předmětu, metodě právní úpravy i se zájmem státu na jeho kodifikaci. Relativní samostatnost práva sociálního zabezpečení znamená, ţe je součástí celého právního řádu a navazuje na další právní odvětví. 9 Právem sociálního zabezpečení v objektivním smyslu rozumíme souhrn právních norem, které upravují chování subjektů ve společenských vztazích vznikajících při poskytování hmotného zabezpečení či jiné pomoci fyzickým osobám, které v důsledku sociálních událostí, právem akceptovaných, takové plnění či pomoc potřebují. 10 Mezi základní okruhy těchto společenských vztahů patří např.: vztahy vznikající při poskytování zdravotní péče vztahy vznikající při zabezpečení v pracovní neschopnosti vztahy vznikající při zabezpečení těhotných ţen, matek a novorozenců vztahy vznikající při zabezpečení výchovy a výţivy dětí v rodině vztahy vznikající při zabezpečení ve stáří vztahy vznikající při zabezpečení při ztrátě ţivitele vztahy vznikající při zabezpečení sociálně potřebných občanů vztahy vznikající při zabezpečení v nezaměstnanosti vztahy vznikající při zabezpečení při pracovních úrazech a nemocích z povolání 11 Právo sociálního zabezpečení je vnitřně velmi rozmanité a bohatě strukturované, coţ je dáno především jeho sloţitostí a komplikovaností. 12 Je upraveno ústavními zákony, které zaručují občanům právo na sociální zabezpečení 8 GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M.: Sociální zabezpečení, 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2005, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s

10 a dále zákony, které upravují podmínky, za kterých občan můţe toto právo uplatnit. 13 Součástí práva sociálního zabezpečení jsou jeho tři systémové součásti, tzv. tři pilíře sociálního zabezpečení: sociální pojištění sociální pomoc státní sociální podpora Sociální pojištění řeší ty situace, na které se lze dopředu připravit; zpravidla odkladem části finančních prostředků k řešení případné budoucí sociální situace. 14 Sociální pomoc slouţí k zabezpečení základních ţivotních potřeb občanů, kteří se ocitli v hmotné nouzi a nemohou sami ani s pomocí své rodiny tuto nepříznivou situaci překonat. 15 Je zaměřen především na dlouhodobě nezaměstnané osoby, nízkopříjmové rodiny či osoby sociálně vyloučené. 16 Státní sociální podpora se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné k řešení. 17 V systému sociálního zabezpečení jde o státem organizovanou solidaritu mezi občany a slouţí k překonání nepříznivých následků různých sociálních událostí. 18 Oblast státní sociální podpory bude více rozebrána v následující kapitole. Na provádění jednotlivých odvětví sociálního zabezpečení se podílejí orgány státní správy, coţ jsou stanovená ministerstva a další správní úřady, z nichţ ty nejdůleţitější jsou, dle mého názoru, v současné době správy sociálního zabezpečení a úřady práce. Financování sociálního zabezpečení je zajištováno dvojím způsobem. Prvním zdrojem jsou veřejné rozpočty. Druhým, jsou zdroje, které jsou vytvořeny z přímých účelově vytvořených plateb stanovených subjektů, které jsou od státního rozpočtu oddělené. Pokud je sociální zabezpečení financováno přímo ze státního 13 Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M.: Sociální zabezpečení, 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2005, s Ibid., s Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M.: Sociální zabezpečení, 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2005, s Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s

11 rozpočtu, pak se jedná o tzv. státní zabezpečení. Stát vytváří prostředky na výplatu dávek cestou rozdělování a přerozdělování státního rozpočtu. 19 Jestliže je sociální zabezpečení financováno ze zvláštních fondů, oddělených od státního rozpočtu a vytvářených z přímých účelově určených plateb od pojištěnců a event. dalších subjektů, hovoříme o sociálním pojištění GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M.: Sociální zabezpečení, 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2005, s Ibid., s

12 2 Státní sociální podpora Jak jiţ bylo řečeno v přecházející kapitole, státní sociální podpora patří mezi jeden z tzv. pilířů sociálního zabezpečení v České republice. Právním předpisem, který upravuje tuto oblast je zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 21 Dle 1 zákona o SSP Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Zákon o SSP upravuje celý systém státní sociální podpory komplexně. Obsahuje věcnou úpravu podmínek vzniku nároku na dávky, jejich výši a výplatu a také otázky, které se týkají organizace a řízení. Zákon o státní sociální podpoře měl dělenou účinnost. Dnem 1. října 1995 nabyla účinnosti ustanovení upravující zejména dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu, tj. dávky netestované, dnem 1. ledna 1996 pak nabyl zákon účinnosti v plném rozsahu. 22 Za dobu existence systému státní sociální podpory vznikly dávky, které v průběhu let byly, zejména z důvodu úspor ve státním rozpočtu, zrušeny. Jmenujme například sociální příplatek, příspěvek na dopravu, zaopatřovací příspěvek nebo příspěvek na školní pomůcky, tzv. pastelkovné. Státní sociální podpora obsahuje dva druhy dávek. Jedny jsou poskytovány v závislosti na výši příjmu, tzv. testované dávky, a patří sem: přídavek na dítě příspěvek na bydlení porodné Mezi ostatní dávky, které se poskytují bez ohledu na výši příjmu, tzv. netestované dávky patří: rodičovský příspěvek pohřebné dávky pěstounské péče dále jen zákon o SSP. 22 Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s k 1. lednu 2013 nárok na dávky pěstounské péče dle zákona o SSP zanikl a došlo k jejich přesunutí do zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 12

13 Dle 2a zákona o SSP Orgány státní sociální podpory, které vykonávají státní správu podle tohoto zákona, jsou a) Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu 24 b) Ministerstvo práce a sociálních věcí. Krajská pobočka Úřadu práce zabezpečuje poradenství ve věcech dávek i v oblasti základního poradenství při řešení různých sociálních situací klientů, kteří se na ni obracejí. Zabezpečuje tedy řízení, rozhodování a výplatu dávek státní sociální podpory. Ministerstvo práce a sociálních věcí působí ve věcech státní sociální podpory ve druhém stupni, zejména jako odvolací orgán. O dávkách státní sociální podpory tedy rozhodují krajské pobočky Úřadu práce. Účastníky řízení v řízení o přiznání dávky státní sociální podpory jsou: oprávněná osoba příjemce dávky osoba společně s oprávněnou osobou posuzovaná, další fyzická nebo právnická osoba, jde-li o řízení o přeplatku na dávce podle 62 a 63a fyzická nebo právnická osoba, jde-li o rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce podle Řízení o přiznání dávky státní sociální podpory se zahajuje na základě písemné ţádosti podané na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí. Nárok na výplatu dávky zaniká u dávek vyplácených opakovaně uplynutím tří měsíců ode dne, od kterého dávka náleţí a u dávek vyplácených jednorázově nárok zaniká, nebyl-li uplatněn do jednoho roku. V řízení o dávkách se postupuje podle zákona o SSP. Jelikoţ tento zákon obsahuje úpravu procesně právní oblasti jen z části, subsidiárně se pouţívá zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 26 který obsahuje obecnou procesně právní úpravu správního řízení. Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, tak jak je uvedeno v 71 správního řádu. Pokud nelze tuto povinnost dodrţet, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí 24 dále jen krajská pobočka Úřadu práce c zákona o SSP. 26 dále jen správní řád. 13

14 nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. V oblasti státní sociální podpory je zahájením řízení myšleno podání písemné ţádosti o dávku oprávněnou osobou. Dle správního řádu je výsledkem správního řízení rozhodnutí, které se doručuje do vlastních rukou. V oblasti státní sociální podpory, kdy se v plném rozsahu vyhoví ţádosti ţadatele, se vydává oznámení o přiznání dávky, které se nedoručuje do vlastních rukou. Dle 70 odst. 4 zákona o SSP oznámení se nedoručuje, dojde-li ke změně dávky z důvodu zvýšení částek životního minima nebo u nezaopatřeného dítěte z důvodu dosažení věku stanoveného pro používání vyšší částky životního minima. V těchto případech dochází k vydání oznámení, které se ovšem ţadateli nedoručuje a zůstává pouze jen jako součást spisové dokumentace k příslušné ţádosti. Oznámení se také nedoručuje v případě zastavení výplaty dávky 27 z důvodu neprokázání rozhodných příjmů. Písemné rozhodnutí se vydává pouze v případech, které jsou taxativně vyjmenovány v 69 zákona o SSP. 28 V praxi se jedná zejména o případy, kdy dávka není přiznána nebo dochází k jejímu odejmutí. Proti rozhodnutí vydanému krajskou pobočkou Úřadu práce lze podat odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Rozhodnutí se oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. Účinky ústně vyhlášeného rozhodnutí nastanou, pokud se účastník řízení vzdá nároku na písemné vyhotovení rozhodnutí. Tato skutečnost se poznamená do spisu. V případě přiznání dávky se vydává oznámení o přiznání dávky a osoba, jíţ byla dávka přiznána, můţe podat písemně námitku, pokud nesouhlasí s výší dávky. Námitku lze podat u opakované měsíční dávky do 30 dnů ode dne výplaty první splátky po jejím přiznání, u jednorázové dávky činí tato lhůta také 30 dnů ode dne výplaty po jejím přiznání. Proti podané námitce vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla námitka doručena. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. 27 jedná se o dávky přídavek na dítě a příspěvek na bydlení dávka nebyla přiznána vůbec nebo v poţadovaném rozsahu, - dávka byla odejmuta, nejde-li o případ uvedený v 51 odst. 1 a 2, - výplata dávky byla zastavena, nejde-li o případ uvedený v 51 odst. 1 a 2 a 58 odst. 2, - jde o přeplatek na dávce, s výjimkou případu uvedeného v 62 odst. 6, - přichází v úvahu více oprávněných a krajská pobočka Úřadu práce rozhoduje o tom, komu se bude dávka vyplácet, bude-li krajská pobočka Úřadu práce rozhodovat podle 7 odst. 6 nebo o zvláštním příjemci podle 59, - rozhoduje se o prominutí podmínky trvalého pobytu podle 3 odst. 4, - jde o zamítnutí volby nároku rodiče na rodičovský příspěvek podle 30 a 30a. 14

15 3 Základní pojmy v oblastní státní sociální podpory 3.1 Příjem rozhodný Příjem rozhodný pro přiznání dávky se stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny připadajících na rozhodné období. 29 Měsíční průměr příjmů rodiny se stanoví jako součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných. 30 Co se povaţuje za příjem rozhodný, je taxativně vyjmenováno v 5 zákona o SSP. Jsou to především příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů: příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky 2. příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 3. příjmy z pronájmu 4. ostatní příjmy. Dále pak příjmy, které jsou dle zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů. Tento velmi bohatý výčet najdeme v 4 odst. 1 zákona o daních z příjmů a v 6 odst. 9 tamtéţ. Příjem rozhodný je jednou z podmínek, které jsou potřebné pro přiznání nároku na dávky státní sociální podpory, které jsou závislé na výši příjmu. 3.2 Výdělečná činnost Ačkoli by se mohlo zdát, ţe pojem výdělečná činnost a pojem rozhodný příjem, který byl rozebrán v přecházející kapitole, jsou dva zcela stejné pojmy, je mezi nimi rozdíl. Dle 10 zákona o SSP se Výdělečnou činností se rozumí činnost a) v České republice, která zakládá účast na nemocenském pojištění, 29 dále jen rozhodný příjem zákona o SSP. 31 dále jen zákon o daních z příjmů. 15

16 b) osoby samostatně výdělečně činné; za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která se za takovou považuje pro účely důchodového pojištění, nebo c) vykonávaná v zahraničí za účelem dosažení příjmu. Dle výše uvedené definice je to tedy činnost, která zakládá účast na nemocenském pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 32 Podmínky účasti na nemocenském pojištění jsou vymezeny v 6 zákona o nemocenském pojištění: Zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže a) vykonávají zaměstnání 1. na území České republiky; za výkon zaměstnání na území České republiky se považuje i přechodný výkon práce mimo území České republiky, je-li místo výkonu práce trvale v České republice, nebo 2. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a nejsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, b) zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů a c) sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen "rozhodný příjem ) 33. Činnost osob samostatně výdělečně činných se vţdy povaţuje pro účely státní sociální podpory za výdělečnou činnost. Nezkoumá se tedy, zda je osoba samostatně výdělečně činná účastna na důchodovém či nemocenském pojištění, 34 nebo zda jde o činnost hlavní či vedlejší. 35 Okruh osob samostatně výdělečně činných a pojem samostatně výdělečná činnost je vymezen v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 32 dále jen zákon o nemocenském pojištění. 33 rozhodný příjem činí Kč. 34 účast osoby samostatně výdělečně činné na nemocenském pojištění je dobrovolná, osoba samostatně výdělečně činná se můţe sama rozhodnout, zda se k tomuto pojištění přihlásí. Česká správa sociálního zabezpečení [online]. Dostupné z: < [cit ]. 35 Břeská, N., et al.: Státní sociální podpora s komentářem a příklady, 14. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2012, s

17 Výdělečnou činností se rozumí i činnost, která se vykonává v zahraničí za účelem dosaţení příjmu. Příjmy získané v zahraničí se pro účely státní sociální podpory přepočtou na českou měnu dle kurzu stanoveného Českou národní bankou. 3.3 Nezaopatřené dítě Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže a) se soustavně připravuje na budoucí povolání b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto zákona upravuje zákon upravující organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně. 36 Do skončení povinné školní docházky se dítě vţdy pro účely státní sociální podpory povaţuje za nezaopatřené, avšak poté jiţ musí splnit některou z výše uvedených podmínek. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání na středních školách se povaţuje studium na středních školách v České republice, které jsou zapsány ve školském rejstříku. Jedná se o gymnázia, střední odborné školy a učiliště, konzervatoře, vyšší odborné školy. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání na vysokých školách se povaţuje studium v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. V případě středních škol je nutná denní forma studia. Při dálkovém, distančním, večerním či kombinovaném studiu lze za zákona o SSP. 17

18 nezaopatřené povaţovat pouze dítě, které při této formě studia není výdělečně činné. 37 V případě studia na vysokých školách není forma studia rozhodná. Pokud se dítě nemůţe soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, postačí v tomto případě potvrzení od ošetřujícího lékaře. Jedná se většinou o nemoc nebo úraz, kdy léčba nezabere dlouhou dobu a po absolvování léčby bude dítě schopno dál pokračovat v přípravě na budoucí povolání nebo výdělečné činnosti. V případě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, pro nějţ dítě není schopno vykonávat výdělečnou činnost, je nutno, aby tato skutečnost byla posouzena příslušnou institucí, kterou je okresní správa sociálního zabezpečení dle 8 zákona č. 582/1991, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Při trvání všech těchto důvodů lze dítě povaţovat za nezaopatřené nejdéle do 26. roku věku. 3.4 Subjekty ve státní sociální podpoře Za rodinu se povaţuje oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby. Rodinou můţe být také sama oprávněná osoba. Ţádná z těchto osob nemůţe být posuzována současně ve více rodinách. Společně posuzovanými osobami jsou: nezaopatřené děti nezaopatřené děti a rodiče těchto dětí; za rodiče se povaţují i osoby, kterým byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manţel, partner rodiče, vdovec nebo vdova po rodiči, druh (druţka) rodiče manţelé, partneři nebo druh a druţka nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče těchto rodičů, pokud s oprávněnou osobou spolu trvale ţijí a společně uhrazují náklady na své potřeby 37 Břeská, N., et al.: Státní sociální podpora s komentářem a příklady, 14. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2012, s

19 3.5 Okruh oprávněných osob Při splnění podmínek stanovených zákonem o SSP náleţí dávky státní sociální podpory pouze fyzické osobě za předpokladu, ţe tato osoba a osoby s ní společně posuzované jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu a mají na území České republiky bydliště. 38 Dle přechodného ustanovení Čl. VI bodu 1. zákona č. 366/2011 Sb., kterým se mění mj. i zákon o SSP, se podmínka bydliště zkoumá u přiznaných dávek od 1. října 2012, avšak u nově přiznávaných dávek se zkoumá jiţ od 1. ledna Dávky státní sociální podpory dále náleţí i v případě, kdy osoba a osoby společně posuzované nemají na území České republiky trvalý pobyt, pokud jsou cizinci hlášenými na území České republiky a to ode dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne hlášení cizinci narozenými na území České republiky a hlášenými na území České republiky k pobytu do 1 roku jejich věku nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče cizinci, kteří jsou drţiteli povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a bylo jim vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky rodinnými příslušníky cizince, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyţadujícího vysokou kvalifikaci 38 dle 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě zdrţuje, vykonává zde výdělečnou činnost, ţije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichţ vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou. 19

20 Podmínka bydliště na území České republiky musí být opět splněna. Podmínku trvalého pobytu můţe v odůvodněných případech prominout Ministerstvo práce a sociálních věcí. 39 Ţádost o prominutí podmínky trvalého pobytu podává osoba, jiţ se prominutí podmínky trvalého pobytu týká u příslušné krajské pobočky Úřadu práce. 3.6 Životní minimum Výše ţivotního minima je důleţitá pro stanovení ţivotního minima rodiny a vychází ze zákona č. 110/2006 Sb., o ţivotním a existenčním minimu, které bylo naposledy zvýšeno nařízením vlády č. 409/2011 Sb., ze dne 7. prosince 2011, o zvýšení částek ţivotního minima a existenčního minima, s účinností od 1. ledna Životní minimum platné od 1. ledna 2012 v Kč Jednotlivec Kč První dospělá osoba v domácnosti Kč Druhá a další dospělá osoba v domácnosti Kč Nezaopatřené dítě ve věku Do 6 let Kč 6 až 15 let Kč 15 až 26 let (nezaopatřené) Kč 3.7 Rozhodné období Rozhodný příjem se zjišťuje za rozhodné období. U dávky přídavek na dítě je rozhodným obdobím kalendářní rok, který předchází kalendářnímu roku, do něhoţ spadá počátek období od 1. října do 30. září následujícího kalendářního roku. Toto nastavení rozhodného období se mi jeví jako nepříliš zdařilé. V některých případech totiţ dochází k situaci, kdy rodina, která dávku skutečně potřebuje, na ni nemá nárok z důvodu, ţe v rozhodném období, za které se zjišťuje příjem má tento příjem vyšší, neţ je potřebný pro stanovení nároku na dávku a tudíţ nárok nevznikne. Paradoxně v období, kdy jiţ tuto dávku nepotřebuje, na ni nárok můţe 39 3 odst. 4 zákona o SSP. 20

21 vzniknout. Dle mého názoru stanovením výše uvedeného rozhodného období není u této dávky dostatečně posuzována současná situace rodiny. U dávky příspěvek na bydlení je to období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky uplatňuje. U dávky porodné je to kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo. V těchto případech je nastavení rozhodného období přiměřené, neboť se u obou dávek posuzuje aktuální období. 21

22 4 Jednotlivé dávky státní sociální podpory 4.1 Přídavek na dítě Přídavek na dítě je dávka, kterou stát poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi za splnění zákonných podmínek. Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2, Co se povaţuje za rozhodný příjem, bylo jiţ řečeno v přecházející kapitole. Přídavek na dítě je dávka, která je vyplácena ve prospěch dítěte. V případě zletilého nezaopatřeného dítěte se dávka vyplácí tomuto dítěti. Pokud je dítě nezletilé, vyplácí se zákonnému zástupci tohoto dítěte. Výše dávky se odvíjí od věku dítěte. Od 1. ledna 2008 jsou tyto částky stanoveny pevně a to následovně: do 6 let 500 Kč do 15 let 610 Kč do 26 let 700 Kč Výplata dávky probíhá vţdy za předcházející kalendářní měsíc, coţ znamená, ţe například přídavek na dítě s nárokem od 1. ledna 2013 se vyplatí nejdříve v následujícím měsíci, kterým je únor Dále právní úprava zákona o SSP řeší případy, kdy je dítě v plném přímém zaopatření ústavu pro péči o děti nebo mládeţ. 41 Jak uţ bylo řečeno, přídavek na dítě je nárokem dítěte a proto se v tomto případě vyplácí tomuto ústavu. 4.2 Příspěvek na bydlení Další dávkou v systému státní sociální podpory je příspěvek na bydlení. Jeho účelem je přispět rodinám i jednotlivcům na náklady, které mají v souvislosti s bydlením zákona o SSP. 41 dle 7 odst. 4 zákona o SSP se za plné přímé zaopatření povaţuje zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládeţ, poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, ubytování a ošacení. 22

23 Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže a) jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. 42 Výše uvedená zákonná definice nám jasně říká, kdo má nárok na příspěvek na bydlení a jaké další podmínky musí být splněny. Náklady na bydlení tvoří náklady za nájemné, plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu, pevná paliva a centrální vytápění. Normativní náklady jsou nutné pro výpočet výše dávky. Jsou stanoveny podle počtu osob v domácnosti a podle počtu obyvatel v obci. Pro rok 2013 jsou tyto normativní náklady stanoveny nařízením vlády č. 482/2012 Sb., ze dne 20. prosince 2012 s účinností od 1. ledna Doba poskytování příspěvku na bydlení je stanovena na 84 měsíců v období 10 let. Výjimku tvoří osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postiţením zvláštní určení podle občanského zákoníku, pokud je uţívaný osobou, jejíţ zdravotní stav zvláštní úpravu vyţaduje rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let V těchto třech případech neplatí výše uvedená doba poskytování této dávky. Za rodinu se pro účely stanovení nároku na příspěvek na bydlení povaţují všechny osoby, které jsou v témţe bytě hlášeny k trvalému pobytu, s výjimkou nezaopatřených dětí, které jsou v plném přímém zaopatření ústavu pro péči o děti nebo mládeţ zákona o SSP. 23

24 4.3 Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek je dávka, na kterou má nárok rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte nebo do vyplacení celkové částky Kč při péči o totéţ nejmladší dítě v rodině. Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněţité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Rodič můţe volit výši rodičovského příspěvku, jestliţe lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující Kč aţ do částky Kč měsíčně. Nelze-li stanovit ţádnému z rodičů v rodině k datu narození nejmladšího dítěte v rodině denní vyměřovací základ, náleţí rodičovský příspěvek ve výši Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve výši Kč měsíčně do 4 let věku dítěte. Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek. Volbu výše rodičovského příspěvku lze měnit, nejdříve však po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen. Volbu výše rodičovského příspěvku nelze provést zpětně. Volba výše rodičovského příspěvku se provádí na základě písemné ţádosti oprávněné osoby, která se podává u krajské pobočky Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje. Dle 30a odst. 1 zákona o SSP nárok na rodičovský příspěvek přiznaný z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině zaniká posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém se stalo nejmladším dítětem v rodině jiné dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, a to i v případě, že nebyla vyplacena celková částka rodičovského příspěvku. V případě, kdy jeden z rodičů v rodině má v kalendářním měsíci nárok na dávky nemocenského pojištění, 43 rodičovský příspěvek náleţí, jen pokud je vyšší. 43 peněţitá pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. 24

25 Rodiči se tedy vyplatí rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění. Pro nárok na rodičovský příspěvek se podmínka osobní celodenní a řádné péče po celý kalendářní měsíc povaţuje za splněnou i v kalendářním měsíci, v němţ: se dítě narodilo rodič měl po část měsíce nárok na peněţitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu 44 dítě dosáhlo věku 4 let, do kterého náleţí rodičovský příspěvek dítě nebo rodič zemřeli rodič převzal do péče vlastní dítě, které bylo do doby převzetí svěřeno do péče jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo převzal do péče dítě, které bylo do dne převzetí umístěno na základě rozhodnutí příslušného orgánu v ústavu, v němţ bylo dítěti poskytováno plné přímé zaopatření, anebo převzal dítě z péče poskytovatele zdravotních sluţeb, které trvalo déle neţ 3 kalendářní měsíce Rodičovský příspěvek náleţí i v případech, které jsou taxativně vyjmenovány v 31 zákona o SSP. 45 Všechny tyto podmínky se sledují pouze u dětí do 2 let jejich věku. Rodičovský příspěvek prošel za dobu své existence řadou změn. Poslední z nich obsahuje zákon č. 331/2012 Sb., kterým se kromě jiných zákonů v sociální 44 7 odst. 10, 11 zákona o SSP. 45 rodičovský příspěvek náleţí, jestliţe a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci, b) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zařízenou pro zdravotně postiţené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postiţené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, c) dítě zdravotně postiţené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně, d) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, a jestliţe oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těţká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních sluţbách, e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v době, kdy je výdělečně činný nebo je ţákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání ( 12 aţ 15), s výjimkou studia za trvání sluţebního poměru příslušníků ozbrojených sil. 25

26 oblasti mění také zákon o SSP a nabyl účinnosti dne 1. prosince Tímto zákonem bylo zrušeno ustanovení 30b odst. 4 zákona o SSP 46 a tím byl umoţněn souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. Tento souběh byl původně moţný do 31. prosince 2011, avšak zákonem č. 366/2011 Sb., kterým se změnil i zákon o SSP, došlo ke zrušení tohoto ustanovení. Velká část rodin s postiţenými dětmi tak přišla o část příjmů, neboť byly nuceny si vybrat pobírání pouze jedné z těchto dávek. Současná právní úprava zákona o SSP účinná od 1. prosince 2012 opět tedy tento souběh umoţňuje, takţe rodič můţe pobírat jak rodičovský příspěvek, 47 tak i příspěvek na péči. Dle mého názoru lze předpokládat, ţe vývoj dávky rodičovský příspěvek bude i nadále pokračovat, neboť se jedná o dávku, která patří k těm nejpodstatnějším z celého systému státní sociální podpory. Po dobu rodičovské dovolené nahrazuje většině rodičů ušlý příjem. Definici pojmu rodičovská dovolená nalezneme v 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů takto: K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Ačkoli tedy rodičovský příspěvek lze dle zákona o SSP pobírat aţ do 4 let věku dítěte, dle výše uvedeného znění rodičovská dovolená trvá nejdéle do 3 let věku dítěte. Pokud tedy rodič pobírá rodičovský příspěvek do 4 let, je nutné, aby poţádal svého zaměstnavatele o prodlouţení rodičovské dovolené. Pak uţ záleţí jen na zaměstnavateli, zda této ţádosti vyhoví či nikoli, neboť vyhovění ţádosti o prodlouţení rodičovské dovolené o jeden rok není jeho povinností. Povinností zaměstnavatele je pouze zachování pracovního místa po dobu trvání 3leté rodičovské dovolené. 4.4 Porodné Porodné je další dávkou v systému státní sociální podpory, která patří mezi tzv. testované, coţ znamená, ţe je poskytována v závislosti na výši příjmu. Testovanou dávkou se stalo od 1. ledna 2011 na základě zákona č. 347/2010 Sb., 46 rodičovský příspěvek nenáleţí, jestliţe nejmladšímu dítěti v rodině, které zakládá nebo by zakládalo nárok na rodičovský příspěvek, náleţí příspěvek na péči. 47 maximálně do 4 let věku dítěte nebo do vyčerpání celkové částky Kč. 26

27 kterým se mění zákon o SSP. V zákoně o SSP najdeme podmínky upravující nárok na tuto dávku pod 44 aţ 46. Nárok na porodné má ţena, která porodila své první ţivé dítě a také ţena, která současně s prvním ţivě narozeným dítětem porodila další ţivé dítě (děti) a příjem v rodině nepřesahuje součin ţivotního minima a koeficientu 2,40. V případě úmrtí ţeny, má nárok na tuto dávku otec dítěte. Nárok na porodné má také osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů a toto dítě je prvním dítětem této osoby. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se povaţuje dítě převzaté do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu. 48 Výše dávky činí Kč na první ţivě narozené dítě. Pokud se narodí s prvním ţivě narozeným dítětem další ţivé dítě nebo děti, činí výše dávky Kč. Porodné se vyplatí jednorázově a to nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němţ byl nárok na dávku uplatněn a přiznán. Nárok na tuto dávku lze uplatnit do 1 roku ode dne porodu. Úmyslem této dávky je přispět rodiči na úhradu prvotních nákladů spojených s narozením dítěte. Proto si myslím, ţe by bylo vhodné zkrátit prekluzivní lhůtu z 1 roku na 3 měsíce, tak jak je tomu u ostatních dávek, které nejsou vypláceny jednorázově. V praxi se totiţ objevují případy, kdy si rodič ţádá o dávku, i kdyţ uţ má dejme tomu půlroční i starší dítě a úhrada prvotních nákladů jiţ vlastně není v tomto období aktuální. 4.5 Pohřebné Účelem této dávky je přispět osobám na náklady, které jim vznikly v souvislosti s vypravením pohřbu. Pohřebné je dávka, na kterou má nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti anebo osobě, která byla ke dni úmrtí rodičem nezaopatřeného dítěte. Podmínku trvalého pobytu a bydliště dle 3 zákona o SSP musí splnit jak zemřelé nezaopatřené dítě, tak i zesnulý rodič. Výjimku, kdy se tato podmínka nezkoumá, tvoří případy, kdy jde o mrtvě narozené dítě. 48 dle 7 odst. 10 zákona o SSP se za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů se pro účely tohoto zákona povaţuje rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana neţ rodiče. 27

28 Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení. 49 Pohřebné náleţí vţdy jen jednou. Pokud splňuje nárok na dávku více osob, náleţí té osobě, která nárok uplatní jako první. Výše pohřebného činní Kč a vyplácí se stejně jako porodné jednorázově. Nárok na tuto dávku lze uplatnit do 1 roku ode dne pohřbení. 4.6 Dávky pěstounské péče Dávky pěstounské péče slouţí k finanční podpoře rodin, které pečují o dítě svěřené do pěstounské péče, péče poručníka a také v průběhu předpěstounské péče. V oblasti pěstounské péče došlo k 1. lednu 2013 k podstatné změně. Všechny dávky pěstounské péče byly ke dni 31. prosinci 2012 z dávek státní sociální podpory zrušeny a od 1. ledna 2013 je jejich právní úprava obsaţena v zákoně č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o sociálně-právní ochraně dětí. 50 Dle důvodové zprávy k zákonu č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon o sociálně-právní ochraně dětí, bylo cílem této úpravy vytvořit podmínky pro zabezpečení výchovy a všestranného rozvoje dítěte v jeho přirozeném rodinném nebo náhradním rodinném prostředí. Dále změna orientace systému směrem k prevenci, díky níţ odpadne nákladná a v mnoha případech neúčinná práce s dlouhodobě neřešenými problémy. Také by mělo dojít ke zvýšení kvality systému zavedením standardů kvality a sjednocením postupů sociálně-právní ochrany dětí a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a vytvoření alternativ k nadměrnému umísťování dětí do institucionální péče rozvojem a profesionalizací pěstounské péče. Vzhledem k tématu této bakalářské práce popíšu dávky pěstounské péče k právnímu stavu platnému ke dni 31. prosince 2012 a následně upozorním na změny, ke kterým došlo k 1. lednu Dávky pěstounské péče jsou upraveny v zákoně o SSP v Mezi druhy dávek pěstounské péče patří: příspěvek na úhradu potřeb dítěte odměna pěstouna příspěvek při převzetí dítěte 49 dle 2 písm. c) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, se pohřbením rozumí uloţení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na veřejném nebo neveřejném pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu. 50 dále jen zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 28

29 příspěvek na zakoupení motorového vozidla V případě, ţe o dítě osobně pečuje poručník, náleţí jemu a dítěti obdobně všechny dávky jako pěstounovi. Dávky pěstounské péče náleţí i v případě, ţe rozhodnutím příslušného orgánu bylo dítě dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem. V tomto případě náleţí dávky ode dne uvedeného v rozhodnutí. Dávky náleţí také osobě, která má v osobní péči dítě, ke kterému nemá vyţivovací povinnost a tomuto dítěti, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem dítěte. Při společné pěstounské péči manželů náleží dávky pěstounské péče jen jednomu z manželů Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Dle 37 zákona o SSP nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče. Tento nárok náleţí i po dosaţení zletilosti dítěte, 52 za předpokladu, ţe i nadále ţije a společně uhrazuje náklady s pěstounem. 53 Příspěvek se vyplácí do doby zletilosti dítěte pěstounovi, po dosaţení zletilosti se vyplácí zletilému nezaopatřenému dítěti. Výše dávky vychází ze ţivotního minima dítěte dle jeho věku a koeficientu 1,40; v případě nezaopatřeného dítěte se pouţije koeficient 2,30. Dále můţe být dávka zvýšena a to v případě, jedná-li se o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Ve stupni I se jedná o lehkou závislost a koeficient činí 2,35, stupeň II - středně těţká závislost je to koeficient 2,9 a ve stupni III - těţká závislost a stupni IV úplná závislost se pouţije koeficient 3, Opět vycházíme z částky ţivotního minima dle věku dítěte. Pokud ovšem dítě pobírá důchod z důchodového pojištění, pak mu náleţí příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jen pokud je vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a výší důchodu odst. 1 zákona o SSP. 52 nejdéle do 26. roku jeho věku. 53 pěstounská péče končí dosaţením zletilosti. 54 stupeň závislosti se posuzuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. 29

30 Nárok na příspěvek však nenáleţí po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření ústavu pro péči o děti nebo mládeţ Odměna pěstouna Další dávkou je odměna pěstouna. Nárok na ni má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě do pěstounské péče. Nárok trvá aţ do zletilosti dítěte a také po dobu, po kterou má dítě, které bylo svěřené do pěstounské péče nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Výše odměny pěstouna činí za kaţdé dítě svěřené do pěstounské péče součin koeficientu 1,00 a částky ţivotního minima jednotlivce Odměna pěstouna ve zvláštních případech Tato dávka je určena pěstounům, kteří mají v pěstounské péči alespoň 3 děti anebo 1 dítě, které závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II středně těţká závislost, stupni III těţká závislost nebo stupni IV úplná závislost. Výše dávky činí součin částky ţivotního minima jednotlivce a koeficientu 5,50. Dále pak se zvyšuje o koeficient 0,50 za péči o kaţdé další dítě, které bylo svěřené do pěstounské péče. Pokud jde o dítě se stupněm závislosti II, III nebo IV činí tento koeficient 0,75. Odměna pěstouna se posuzuje jako plat a při jejím pobírání nemůţe pěstoun být výdělečně činný. Odměna pěstouna nenáleţí, pokud pěstoun vykonává pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče a je mu poskytována odměna za výkon pěstounské péče podle zákona o sociálně právní ochraně dětí. Dále nenáleţí v případě, pokud je dítě, svěřené do pěstounské péče v plném přímém zaopatření ústavu pro péči o děti nebo mládeţ nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu Příspěvek při převzetí dítěte Tato dávka, která se vyplácí jednorázově, slouţí k úhradě výdajů, které má pěstoun v případě převzetí dítěte. Ve většině případů přichází toto dítě z ústavního zařízení a nemá ţádné osobní věci. Tato dávka by tedy měla slouţit k úhradě těchto počátečních výdajů. Nárok na ni má pěstoun a vzniká dnem převzetí dítěte. 30

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 30 Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše (1) Rodič, který po celý

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře s vyznačením navrhovaných změn 7 (1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Hospodářská a sociální politika Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora 10. května 2005 Molková Michaela ÚVOD DO

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR 9 23.4.2014 1 Cíl předmětu VF 23.4.2014 2 Literatura 23.4.2014 3 Literatura 23.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 72 Sbírka zákonů č. 200 / 2017 Strana 2057 200 ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8. 115 11. funkční období 115 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 854 ze 7.

Více

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce, 2013 Mgr. Michael Martinek, Th.D. TEMATICKÉ OBLASTI Právo na rodinu Manţelství, rozvody, registrované partnerství Ochrana práv dítěte (sanace

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 535/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 535/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 535/0 Návrh poslankyně Markéty Adamové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Normativní instrukce č. 5/2013

Normativní instrukce č. 5/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 5/2013 Dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Datum

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální péči. Dávkový systém nemocenského pojištění tvoří následující

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY APLIKACE SYSTEMŮ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU THE APPLICATION OF THE SYSTEM OF STATE SOCIAL

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

117/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 26. května o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 26. května o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře Změna: 137/1996 Sb. Změna: 132/1997 Sb. Změna: 242/1997 Sb. (část) Změna: 242/1997 Sb. Změna: 91/1998 Sb. (část) Změna: 158/1998 Sb.

Více

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP)

Mgr. Naďa Botková - Seminář Jak financovat své studium na VŠ I. stipendia, státní dávky a výživné, ) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) 1) DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY (SSP) Upraveny v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Aktuální znění dostupná na adrese www.portal.gov.cz. Odpovědným úřadem pro příjem a vyřizování žádostí

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 446. USNESENÍ SENÁTU z 19. schůze, konané dne 20. března 2014 k návrhu senátního návrhu senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 854/1 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 238 ze dne 15. prosince 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA VE VZTAHU K MATKÁM SAMOŽIVITELKÁM

Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA VE VZTAHU K MATKÁM SAMOŽIVITELKÁM Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA VE VZTAHU K MATKÁM SAMOŽIVITELKÁM Vedoucí práce: Mgr. Jana Šimečková Autor práce:

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Základní principy stanovení částky živobytí životní a existenční minimum. Odborné sympozium Sociální pomoc na rozcestí

Základní principy stanovení částky živobytí životní a existenční minimum. Odborné sympozium Sociální pomoc na rozcestí Základní principy stanovení částky živobytí životní a existenční minimum Odborné sympozium Sociální pomoc na rozcestí Brno 19. 10. 2017 Částka živobytí Stanovena pro každou osobu individuálně Hodnotí se

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce VOŠ Jabok 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D. RODINNÁ POLITIKA NENÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA! Sociální politika: řeší situace potenciálního nebo

Více

Úkol č. 1. Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště.

Úkol č. 1. Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště. PRACOVNÍ SEŠIT Úkol č. 1 Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště. Úkol č. 2 Vypište si do pracovního sešitu kategorie cizinců z 3 odst. 2 písmeno a) až k) Úkol č. 3 Vyhledejte a vypište

Více

Nárokové náhodné dávky

Nárokové náhodné dávky Milé maminky, tatínkové a děti, Připravili jsme pro vás seznam různých dávek, příspěvků a míst, kam se můžete obrátit, pokud jste se ocitly v tíživé finanční situaci. Vytvořme úplný seznam společně! Pokud

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 435 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 315 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Úkol č. 1. Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště.

Úkol č. 1. Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště. PRACOVNÍ SEŠIT Úkol č. 1 Vypište si zde do pracovního sešitu, co je to bydliště. Úkol č. 2 Vypište si do pracovního sešitu kategorie cizinců z 3 odst. 2 písmeno a) až l) Úkol č. 3 Vyhledejte a vypište

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

364/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o nemocenském pojištění

364/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o nemocenském pojištění 364/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon o státní sociální podpoře Díl třetí 57 (1) Dávky uvedené v 2 písm. a) bodech 1 a 2, 2 písm. b) bodu 1 se vyplácejí měsíčně,

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Vliv změn systému státní sociální podpory platných od roku 2012 na obyvatele České republiky

Vliv změn systému státní sociální podpory platných od roku 2012 na obyvatele České republiky Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vliv změn systému státní sociální podpory platných od roku 2012 na obyvatele České republiky Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Sobotková

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více