STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV V LETECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV V LETECH 2010 2015"

Transkript

1 Základní škola Kovářov, okres Písek Kovářov 80 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV V LETECH KONCEPCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOVÁŘOV Koncepce dalšího rozvoje školy vychází z pěti základních oblastí. Tyto oblasti jsou definovány na základě dalších školních dokumentů, jakými jsou vlastní hodnocení školy, výroční zpráva o činnosti školy či roční plán činnosti školy. Každá z oblastí má ve svém štítu přívlastek, který se snaží vystihnout podstatu rozvoje této oblasti, zároveň ji však také přesahuje a lze jej použít i pro oblasti jiné. MODERNÍ škola = škola vybavená technologiemi 21. století, škola reagující na vývoj společnosti a potřeb žáků a učitelů EFEKTIVNÍ škola = škola optimálně rozvíjejí znalosti, schopnosti a dovednosti žáků, škola využívající co nejlépe své podmínky a zdroje ZDRAVÁ škola = škola se pozitivním sociálním klimatem, škola, v níž jsou vytvořeny ideální podmínky nejen pro vzdělávání, ale i zdravý rozvoj osobnosti OTEVŘENÁ škola = škola otevřená všem žákům i všem, kteří mohou naše vzdělávání podpořit, škola dávající prostor různým aktivitám nebo podnětům UČÍCÍ SE škola = škola, v níž se učí nejen žáci, ale i zaměstnanci a vedení, škola, která se na základě nových poznatků a zkušeností rozvíjí

2 1. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ): Moderní škola 1. 1 Cíl: Vytvářet podnětné, přátelské a funkční prostředí, aby bylo naše vzdělávací úsilí pozitivně podpořeno Tvořit prostředí přívětivé pro žáky (barvy, výzdoba apod.) Správci Prezentovat při každé příležitosti žákovské práce učeben Umožňovat žákům relaxaci i aktivní vyžití v učebnách i na chodbách Správci Zapojovat žáky do tvorby, správy a péče o školní prostředí učeben Prezentovat informace a fotodokumentaci akcí a aktivit školy Ve spolupráci se zřizovatelem provádět potřebné opravy a rekonstrukce (podlahy 1. stupeň, osvětlení 2. stupeň, žaluzie, školní kuchyně, podlaha tělocvična, školní hřiště) ŘŠ 1.2 Cíl: Postupně plnit materiální podmínky formulované v RVP ZV a vlastním ŠVP, aby výuka probíhala v souladu s nastavenými standardy Doplňovat kabinety potřebnými pomůckami Správci + ZŘŠ Obměňovat nábytek v učebnách (výškově stav. nábytek, skříně a tabule) ŘŠ a ZŘŠ Vyřešit vybavenost a funkčnost žákovské kuchyňky ŘŠ Zrekonstruovat a zmodernizovat přírodovědnou učebnu ŘŠ, Ti 1.3 Cíl: Zlepšovat vybavenost školy v oblasti ICT, aby bylo vzdělávání realizováno v duchu technologií 21. století Vybavit školu dalšími interaktivními tabulemi ICT koord Vyměňovat staré počítače za novější ICT koord Zlepšovat a rozvíjet služby školní sítě ICT koord. 2. VÝUKA (PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ): Efektivní škola 2. 1 Cíl: Budovat takové základy znalostí a dovedností, aby tyto byly opravdu pevné a žáky důkladně osvojené Vymezovat jasně základní rámec učiva, který si dobře a hlavně trvale osvojí naprostá většina žáků Vyjasňovat si základní rámec učiva a požadované dovednosti mezi 1. a 2. stupněm Využívat spirálovitý model učení (stavět na známém a rozšiřovat kvalitu i kvantitu) a základní rámec učiva důkladně procvičovat 2.2 Cíl: Uvádět poznatky a dovednosti do praktických a aktuálních souvislostí, aby žáci poznávali, že se učí pro život Zdůrazňovat praktičnost a využitelnost osvojovaných poznatků

3 2.2.2 Průřezová témata realizovat aktivně, tj. na konkrétních činnostech souvisejících s naší školou (projekty) Zapojovat se do projektů, které přesahují rámec školy (např. partnerství) ŘŠ, ZŘŠ a Realizovat takové mimoškolní akce, které především prakticky doplní výuku či výchovu 2.3 Cíl: Maximálně používat aktivizační metody výuky, abychom u žáků rozvíjeli důležité dovednosti (klíčové kompetence) Plánovat hodiny tak, aby v nich nedominovala pouze frontální výuka Používat metody RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) Zvyšovat informační a čtenářskou gramotnost realizací programu Informační a čtenářská výchova na základní škole Při vhodných příležitostech používat promyšleně skupinovou práci či kooperativní výuku Využívat při výuce ICT techniku (PC, dataprojektor, interaktivní tabule) 2.4 Cíl: Monitorovat plnění ŠVP, aby bylo jasné, zda žáci dosahují plánovaných výstupů Ověřovat plnění osnov (školních výstupů) i vých. a vzděl. strategií + k. ŠVP Zkoumat možnosti hodnocení míry osvojování klíčových kompetencí + k. ŠVP Cíleně vybírat z nabídky komerčních srovnávacích testů, koordinovat ŘŠ,ZŘŠ+ s případným povinným celostátním testováním Vytvořit vlastní předmětové testy z naukových předmětů ŘŠ,ZŘŠ Zkoumat možnosti sebehodnocení žáků, případně využití portfolií ŘŠ,ZŘŠ+ 2.5 Cíl: Rozvíjet individuální práci se žáky, aby měl možnost zažít ve škole úspěch každý Vytvářet individuální vzdělávací plány a důsledně je realizovat VP a Připravovat talentované žáky na soutěže a olympiády Nabízet žákům speciální přípravu na přijímací zkoušky na střední školy V odůvodněných případech vyžadovat minimální grunt učiva 3. VÝCHOVA (PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ): Zdravá škola 3. 1 Cíl: Vytvořit školní společenství s pozitivním klimatem, aby se tu žáci i zaměstnanci cítili dobře Podporovat iniciativu a aktivitu žáků (školní parlament, školní časopis, ŘŠ a školní soutěže) Pořádat celoškolní akce, které sbližují účastníky školy (projekty, sportovní akce, rituály) ŘŠ, ZŘŠ a Cíleně pracovat s třídními kolektivy (třídnické hodiny, třídní pravidla a TU samospráva, OSV, výlety) Pěstovat pozitivní a přátelské klima autorita i partnerství (žáci,

4 pedagogové, zaměstnanci) Vytvářet a realizovat preventivní program, který bude účinný směrem k rizikovému chování ŠMP 3.2 Cíl: Vytvářet u žáků takové postoje, aby plně uznávali základní hodnoty občanského života (svoboda i zodpovědnost) Poskytovat vlastní příklad (solidarita, pomoc, hodnoty, profesní soudržnost) Využívat jakékoli příležitosti k výchovnému působení a rozvíjení OSV (texty, situace ve škole, mimoškolní akce a aktivity) Vyzdvihovat a oceňovat pozitivní příklady (školní rozhlas, školní zpravodaj, tisk a web) 3.3 Cíl: Důsledně dbát na to, aby chování žáků bylo v souladu se školním řádem, aby byla respektována daná pravidla Důsledně dbát na dodržování nastavených pravidel, v případě potřeby je korigovat či doplňovat (školní řád, jednotný přístup pedagogů) Netolerovat neslušné a netolerantní projevy (kázeňská opatření, výchovná komise, okamžitá reakce) Maximálně při řešení problémového chování spolupracovat s rodiči Svolávat v případě potřeby výchovnou komisi ŘŠ a ZŘŠ 4. SERVISNÍ SLUŽBY A SPOLUPRÁCE (PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VZÁJEMNÉ VZTAHY A KLIMA): Otevřená škola 4. 1 Cíl: Poskytovat žákům širokou nabídku zájmových aktivit, aby měli možnost smysluplně trávit volný čas Vytvářet širokou nabídku zájmových kroužků Podporovat další subjekty při práci s dětmi (např. výuka na hud. nástroj) ŘŠ Vytvářet aktivní a tvořivou školní družinu Vychovatelé 4.2 Cíl: Vařit tak, aby žákům chutnalo i při uplatňování principu zdravé výživy a plnění stravovacích norem Zkoušet nové receptury a jídla Vedoucí k Vyhodnocovat ohlasy strávníků Vedoucí ŠJ Zapracovávat nové trendy, předpisy a pokyny ke školnímu stravování Vedoucí ŠJ Zkoumat možnosti výběru ze dvou jídel či příloh Vedoucí ŠJ 4.3 Cíl: Otvírat školu spolupráci se všemi důležitými partnery, aby byly naše vzdělávací cíle maximálně podpořeny Získávat k větší spolupráci se školou rodiče

5 4.3.2 Využívat nabídek programů a služeb různých institucí (PPP, psycholog, Arkáda, Policie ap.) ŘŠ, ZŘŠ, VP, ŠMP Aktivně podporovat kulturní dění v obci (vystoupení, kulturní programy, spolupráce s OS Kovářovan, výstavy ap.) Spolupracovat se školami, které poskytují předchozí a následný stupeň ŘŠ, ZŘŠ, VP vzdělání (MŠ, střední školy) Prezentovat a propagovat školu na veřejnosti (web, tisk, informace ) Rozvíjet spolupráci se zahraničními školami ŘŠ a ZŘŠ 5. ŘÍZENÍ ŠKOLY A DVPP (ŘÍZENÍ ŠKOLY, KVALITA PERSONÁLNÍ PRÁCE A DVPP): Učící se škola 5.1 Cíl: Plánovat DVPP tak, aby byly maximálně zohledňovány cíle a potřeby školy Prioritně vybírat témata dle plánu DVPP ŘŠ, ZŘŠ, Organizovat školení celého pedagogického sboru na obecná témata ŘŠ, ZŘŠ Organizovat školení vlastními pracovníky ŘŠ Využívat k financování vzdělávání EU peníze a školení hrazená z evropských fondů Využívat méně nákladných způsobů školení, zejména e-learning Podporovat v dalším vzdělávání koordinátory ŘŠ 5.2 Cíl: Podporovat profesní růst pracovníků, aby byly poskytnuty podmínky ke stálému zlepšování se Podporovat osobní iniciativu pracovníků, poskytovat prostor pro ŘŠ, ZŘŠ seberealizaci Provádět pravidelný hodnotící pohovor s pracovníky ŘŠ Odměňovat dle transparentních kritérií nenárokového ohodnocení ŘŠ, ZŘŠ Umožnit pracovníkům podílet se na projektu EU peníze školám ŘŠ 5.3 Cíl: Uplatňovat prvky delegace, aby se mohli pracovníci podílet na rozhodování O všech podstatných skutečnostech spojených s fungováním školy ŘŠ, ZŘŠ maximálně informovat Přenášet úkoly do úrovně sekcí ŘŠ, ZŘŠ Umožňovat zaměstnancům participovat na rozhodování o užití financí (ONIV) ŘŠ, ZŘŠ 5.4 Cíl: Hledat další finanční zdroje, abychom měli k dispozici více prostředků, než nám poskytuje obec či stát Provozovat ziskovou doplňkovou činnost ŘŠ, ZŘŠ Vytvářet granty a projekty ŘŠ, ZŘŠ, Vyhledávat sponzory a oslovovat firmy a úřady ŘŠ, ZŘŠ Organizovat školní ples Efektivně využít projekt EU peníze školám ŘŠ

6 Zaměření školy dle Školního vzdělávacího programu ZŠ Kovářov Budeme usilovat o to, aby naše škola byla místem, kde: se dětem dostává kvalitního základního vzdělání společně se základy etických a estetických pravidel je umožněn rozvoj každého žáka se žák učí vědomostem a dovednostem využitelným v dalším životě a při dalším vzdělávání jsou využívány variabilní, moderní a činnostní metody výuky funguje dobrá spolupráce mezi žáky, učiteli a rodiči a panuje atmosféra důvěry, přátelství a partnerství jsou žáci motivováni pozitivním hodnocením se vzdělávání uskutečňuje v příjemném, funkčním a estetickém prostředí Budeme žáky vzdělávat tak, aby absolvent naší školy: ovládal poznatky smysluplné, propojené a využitelné v životě uměl vyhledat a zpracovat informace uměl spolupracovat a byl ohleduplný a tolerantní k jiným lidem a kulturám tvořivě pracoval a dokázal vnímat estetično dokázal samostatně a zodpovědně řešit problémy dokázal prosazovat sebe a své názory, ne však na úkor druhých uměl hodnotit sebe i ostatní byl dobře jazykově vybaven a uměl pracovat s informačními technologiemi byl motivován k dalšímu vzdělávání uměl uplatnit zásady slušného chování v různých situacích Chceme, aby přednostmi naší školy bylo především: kvalitní vzdělání příslušící základní škole (znalosti, dovednosti, postoje, návyky) přátelské, příjemné a bezpečné klima školy (důvěra, partnerství, práva a povinnosti) propojenost výuky s činnostmi a rituály (smysluplné školní a mimoškolní akce) dobré podmínky pro výuku cizích jazyků a informatiky široká nabídka zájmových aktivit (zájmové kroužky) rozvíjení folklorních tradic regionu

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 V plánovaném období bude regionální školství pravděpodobně procházet reformou financování, která bude

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Koncepce rozvoje školy na školní roky 2015-2019 Č.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období školních let: 2007 2008 2008 2009 2009-2010 Změny vzhledem k předchozímu hodnocení: Snaha o srovnávání (se standardy, předpisy, pravidly, časem, hodnotiteli ap.) Přehledné

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice Vědění je poklad - klíčem k němu je škola Při stanovení strategie rozvoje školy musíme vždy citlivě vážit potřeby, zájmy, přání žáků

Více

Koncepce školy. Pod těmito slovy se skrývá každodenní úsilí a snaha všech pedagogů, kteří se poctivě snaží těmto závazkům dostát.

Koncepce školy. Pod těmito slovy se skrývá každodenní úsilí a snaha všech pedagogů, kteří se poctivě snaží těmto závazkům dostát. Koncepce školy Základní škola Nová Paka, Komenského 555 je vzdělávací institucí, jejímž posláním je poskytovat úroveň vzdělání stanovenou zřizovatelem školy a vymezenou stupněm a zaměřením školy, vycházející

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015

Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2010-2015 1 analýzy současného

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Pardubice Dubina, Erno Košťála 870 Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit. (Sokrates) Základní škola Dubina je vzdělávající a vzdělávající se

Více

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Koncepce školy Období 2014-2019 Mgr. Macháčková Jitka 9.2.2014 Tato koncepce slouží jako podklad pro další funkční období ředitele školy Obsah: Základní

Více

Koncepce rozvoje školy na školní roky 2014-2018 CÍL KONCEPCE

Koncepce rozvoje školy na školní roky 2014-2018 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje školy na školní roky 2014-2018 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy počátečního stavu, akceptuje spolupráci se zákonnými zástupci žáků a veřejností v obci, zdůrazňuje nutnost

Více

Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Brumovice, okres Břeclav, příspěvkové organizace 2012-2016

Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Brumovice, okres Břeclav, příspěvkové organizace 2012-2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Brumovice, okres Břeclav, příspěvkové organizace 2012-2016 I. Cíle a poslání školy 1. Poskytovat výchovu, základní vzdělávání v rámci povinné školní docházky.

Více

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019

STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 STRATEGIE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VOTICE, OKRES BENEŠOV 2014-2019 Votická škola splňuje všechny předpoklady být nejenom kvalitní vzdělávací institucí, ale i místem důležitým pro život města a využívaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Učit se být sám sebou. Učit se žít s ostatními. Učit se komunikovat. Učit se učit. Copyright Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE za období do června 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Předškolní 420/5, Praha 4 Kunratice, 148 00 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto Vlastní hodnocení školy je zpracováno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zapoj se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže a Školní jídelny, zpracovaný podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zpracovala: PaedDr. Helena Pisarčiková, zástupkyně ředitele školy

Více

Koncepce rozvoje na roky 2013 2017. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje na roky 2013 2017. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Koncepce rozvoje na roky 2013 2017 Název školy: Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Adresa: Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Vypracováno: březen 2013 Obsah: I. Koncepce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny Místo 66; 431 58 Místo 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk

Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk Koncepce rozvoje Základní školy Aloise Klára Úštěk Polské lidové armády 11, Úštěk Obsah: 1. Základní cíle a prostředky k jeho dosažení 2. Podmínky ke vzdělávání 3. Finanční zdroje 4. Průběh vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více