Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2015 str. 2. Již podruhé přilákala lidi do parku zabijačka str. 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2015 str. 2. Již podruhé přilákala lidi do parku zabijačka str. 5"

Transkript

1 Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2015 str. 2 Jednání zastupitelstva v živém vysílání vedení města prozatím neplánuje str. 3 číslo 5 > 11. března 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > Již podruhé přilákala lidi do parku zabijačka str. 5 Jak šel čas Blanskem 1. část str. 3 Hotel Dukla má nahradit upravený park na jeho základech V souvislosti s odstraněním hotelu Dukla se nabízí otázka, jakou podobu získá nám. Republiky. V současné době existují již konkrétní návrhy na využití takto nově vzniklého prostoru. Řešení náměstí jako celku je dané a vychází z územního a regulačního plánu města. Nabízené varianty se liší pouze umístěním prvků a jejich typem. Lidé si budou moci zvolit jednu z nich. Do funkce ředitelky muzea byla jmenována opět žena Rada města Blanska na svém zasedání ze dne 17. února 2015 jmenovala s účinností od do funkce ředitelky Muzea Mgr. Bc. Pavlínu Komínkovou. Blanenské muzeum tedy povede po Mgr. Evě Nečasové opět žena. Jednou z priorit nové ředitelky je především práce na marketingu a lepší propagaci. Nová ředitelka Muzea Pavlína Komínková. Stávající ředitelka Muzea Eva Nečasová podala rezignaci na svou funkci z důvodu dosažení důchodového věku. Vedení města tedy vypsalo výběrové řízení na nového ředitele této instituce. Do výběrového řízení se přihlásilo deset uchazečů. Výběrem kandidátů byla pověřena komise, která se sešla celkem dvakrát. Během prvního sezení se kontrolovalo plnění předem zadaných podmínek. Těm nevyhověli dva uchazeči, kteří byli tudíž z řízení vyřazeni. Podruhé se komise sešla s jednotlivými účastníky řízení, aby si vyslechla jejich koncepci vedení muzea. Do užšího výběru se pak dostali tři uchazeči, u kterých se stanovilo pořadí, a v tom byli také doporučeni ke Zadávací řízení pro bourání objektu aktuálně spěje ke konci, v průběhu měsíce března bude vypsáno výběrové řízení na bourací práce. Ve fázi zpracování je nyní i hluková studie zadaná Krajskou hygienickou stanicí. Hotel lze totiž srovnat se zemí dvěma způsoby, které je třeba specifikovat již v rámci zmíněného zadávacího řízení. Pokud výběrové řízení proběhne bez problémů a nikdo nevyužije práva odvolání, na přelomu května a června by mohlo dojít k podpisu smlouvy s vítěznou firmou. Koncem měsíce června by pak měla být zahájena samotná demolice objektu. V rámci této náročné a především mimořádné akce mj. projevili zájem hasiči společně s ozbrojenými složkami o povolení možnosti uspořádat v budově před demolicí cvičení. Město se k tomuto požadavku nemá důvod stavět negativně. Hlavní kritéria výběru nejvhodnější firmy shrnul starosta města Ivo Polák: Naše rozhodování se bude odvíjet samozřejmě podle výše nabídnuté ceny, podstatná je však i otázka vzniklých omezení, problematika objízdných tras, systém likvidace materiálu apod. V každém případě trváme na tom, aby veškeré práce s tím související byly ukončeny nejpozději do konce září. Demolice hotelu a úprava takto vzniklého prostranství je jedna věc, řešení celého prostoru je však věc druhá. Vedení města se hodlá držet ideje oživení centra města a vybudování místa vhodného pro vícegenerační soužití. V referendu jsme se zavázali, že zajistíme odstranění objektu a upravíme volný prostor s tím, že náklady nepřekročí 10 mil. korun. Už jsou ale zpracovány konkrétní návrhy na řešení celého prostoru. Tato studie řeší tři základní myšlenky, které vycházejí z regulačního a z územního plánu, vysvětluje Polák. První je propojení přirozené osy kostel ulice Rožmitálova a dále průchodem mezi starou hasičkou a restaurací Pohádka přes bývalou tržnici k zámku. Zde budou postaveny nové schody do parku. Na ulici Rožmitálově dojde k rozšíření vozovky i chodníku, pod budovou ZUŠ pak přibude jeden přechod pro chodce. Zachováno bude také propojení náměstí Republiky s náměstím Svobody. Kolem této cesty je v plánu alej s litinovými sochami. Město hodlá za tímto účelem vyjmout z muzejního depozitáře některé ze stávajících soch a ponechat si je jako součást městského mobiliáře ještě před» pokračování na straně 4 schválení Radě města Blanska. Musím říct, že to bylo velmi těsné, všichni splňovali naše představy, nakonec z tohoto boje vyšla vítězně Pavlína Komínková. Na jejím jménu jsme se shodli téměř jednohlasně, přiblížil podrobnosti řízení starosta Ivo Polák. Vzhledem k tomu, že v současné době Město aktuálně jedná s Jihomoravským krajem o převodu zřizovatelských práv na kraj, jedním z členů komise stanovené pro výběrové řízení byl i krajský radní Němec. Zájem kraje o jednání o převodu muzea ostatně nedávno potvrdil během své návštěvy Blanska i hejtman Hašek. K řešení zůstává především otázka výše nájmu, protože budovu zámku hodlá vedení Blanska ponechat ve vlastnictví města. Převod by měl být uskutečněn s účinností od 1. ledna Jaké jsou Vaše priority v nové funkci ředitelky muzea? Považuji za důležité soustředit se na systematickou propagaci muzea a jeho činnosti. Ráda bych také přidala interaktivní prvky do expozic, a dala tak návštěvníkům možnost vnímat expozice všemi smysly. Chtěla bych navázat spolupráci se školami v regionu, podpořit žáky a studenty ve vnímání souvislostí. Samozřejmostí je zachování stávající vysoké úrovně vědeckovýzkumné, dokumentační a sbírkotvorné činnosti muzea. Jakým směrem by se muzeum mělo v budoucnosti ubírat? Mou vizí je muzeum jako moderní instituce, která nabízí vzdělání i zábavu. Ráda bych, aby se prostory zámku, ve kterém muzeum sídlí, staly místem, které budou lidé rádi navštěvovat a trávit zde svůj čas. Chystáte nějaké zásadní změny? Osobně jsem příznivcem postupných a dobře promyšlených změn, po nástupu budu pracovat na strategickém plánu a změny budu provádět v souladu se stanovenou vizí a cíli. Zásadní změnou pro samotné muzeum bude jistě plánovaná změna zřizovatele. Budou zachovány některé úspěšné akce muzea jako např. Muzejní noc apod.? Kromě Muzejní noci, kterou bych určitě ráda zachovala, stojí také za zmínku další, již tradiční akce muzea, jako je Hudba na blanenském zámku, Blanenské zámecké dny nebo cyklus koncertů Muzika pro Karolínku. Jsem určitě pro zachování všech oblíbených akcí muzea. Na co se mohou občané města nebo jeho návštěvníci těšit? Mám spoustu nápadů a tipů na zajímavé akce, které by mohly návštěvníky příjemně překvapit. Jakmile prověřím možnosti jejich realizace a nové akce muzea dostanou konkrétní podobu, bude mi potěšením nabídnout je veřejnosti. Jana Franchi Nelichotivý vzhled nám. Republiky již nebude mít dlouhého trvání. Nejpozději do konce září se promění v upravenou zarovnanou plochu, připravenou k následné realizaci odpočinkové zóny v centru města. Na konkrétní podobě náměstí se budou podílet i občané města volbou jedné z nabízených variant. Více informací k tématu najdete v článku Hotel Dukla má nahradit upravený park na jeho základech. Základní návrh řešení nového prostoru najdete na straně 4. Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/16 Ředitelé mateřských škol zřizovaných Městem oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovili termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016 na úterý 5. května 2015 v době od 09:00 do 16:00 hodin. Žádost o přijetí lze v uvedeném termínu podat na těchto mateřských školách: MŠ, Údolní 8 MŠ, Rodkovského 2a i pro pracoviště Rodkovského 2b MŠ, Těchov 124 MŠ, Dvorská 96 i pro pracoviště Dvorská 30 MŠ, Divišova 2a ZŠ a MŠ, Salmova 17 pracoviště MŠ Dolní Lhota 177 Blanenská historická výročí mají své místo na městském webu Letos a v příštím roce si město připomene tři významná historická výročí. V tomto roce to bude 110. výročí povýšení Blanska na město a 200. výročí úmrtí Karoliny Meineke na blanenském zámku. V roce 2016 pak oslavíme 880. výročí první písemné zmínky o městě. Na městském webu byly vytvořeny stránky, které na tyto významné události v historii města odkazují. S přihlédnutím k jejich významu se vedení města rozhodlo vhodným způsobem připomenout tato tři významná data a využít je k další propagaci města jako kulturního, společenského a sportovního centra regionu, k posílení pocitu sounáležitosti blanenských obyvatel s Blanskem a dále i k rozvoji cestovního ruchu ve městě. O přípravách na oslavy s výročími spojenými jsme již psali ve Zpravodaji města Blanska č. 3/2015. TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na Za tímto účelem byly však vytvořeny i speciální stránky vyroci.blansko.cz. Tyto jsou umístěny pod logem, schváleným v několika grafických podobách, které po oba roky ponese nejen blanenský web, ale i Zpravodaj města Blanska a také veškeré akce, které budou do oslav výročí zahrnuty. ZŠ a MŠ, Dvorská 26 O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení. UPOZORNĚNÍ! Vyzýváme rodiče, aby v případě, že podají žádost o přijetí na více MŠ, následně nejpozději do 15. června 2015 závazně nahlásili na všechny MŠ, do nichž bylo jejich dítě přijato, zda dítě 1. září do dané MŠ skutečně nastoupí, nebo zda nastoupí do jiné MŠ, kam bylo také přijato. Předejde se tak problémům plynoucím z vícečetného přijetí. Děkujeme. Termíny otevření školek o letních prázdninách najdete na straně 2. Mgr. et Mgr. Petra Skotáková vedoucí odboru odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Snahou ved e n í města je představit jejich prostřednictvím nejen zajímavosti z blanenské historie, ale seznámit veřejnost s akcemi, které se ve městě v průběhu let 2015 a 2016 budou v rámci oslav těchto výročí konat, a přilákat tak do Blanska co nejvíce návštěvníků.

2 2 > číslo března 2015 II/374 rekonstrukce průtahu aktuální informace Od dubna 2015 do října 2015 budou probíhat práce na komunikacích a inženýrských sítích na ulicích Svitavské, Vodní a Poříčí, a to od mostu u ředitelství ČKD až po křižovatku u OMV u Kauflandu. Kromě vozovky, chodníků a výměny veřejného osvětlení budou do země ukládány kabely NN (včetně na části ulic Tovární, Fügnerově, Kollárově, Mahenově, Nádražní), překládán vodovod a další inženýrské sítě. Harmonogram prací: PŘELOŽKA VODOVODU A VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK Tato první stavba se dotkne úseku od křižovatky Svitavská Nádražní po okružní křižovatku -střed (Svitavská Rožmitálova Smetanova Vodní). Výměna bude prováděna při pravé straně vozovky ve směru do Blanska od Brna. Na stejnojmenné stránce na vás budeme informovat o aktuálních harmonogramech prací tak, jak budou předkládány a jak budou schvalovány jejich případné změny. Další informace budou zveřejněny po kontrolním dnu stavby. Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2015 Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen Mateřská škola 1. týden týden týden týden týden týden týden týden týden MŠ Rodkovského 2a provoz provoz provoz MŠ Rodkovského 2b provoz provoz provoz MŠ Divišova 2a provoz provoz provoz ZŠ a MŠ Dvorská 26 provoz provoz provoz MŠ Dvorská 30 provoz provoz provoz MŠ Dvorská 96 provoz provoz provoz MŠ Údolní 8 provoz provoz provoz MŠ Těchov 124 provoz MŠ Dolní Lhota provoz provoz provoz odbor investičního a územního rozvoje Od 24. srpna 2015 budou v provozu všechny mateřské školy včetně mateřských škol v městských částech Těchov a Dolní Lhota. Informace k přijímání dětí na prázdninový provoz v jiné mateřské škole: K prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole budou přijímány děti podle kapacitních možností příslušné mateřské školy. Od 30. května do 4. června 2015 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí; do konce měsíce června 2015 bude ve správním řízení příslušným ředitelem vydáno rozhodnutí. Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Informace o podmínkách příležitostného prodeje lihovin na kulturních a sportovních akcích a podmínkách pěstitelského pálení HZS JMK ve spolupráci s KrÚ JMK a Celním úřadem pro Jihomoravský kraj informuje veřejnost o podmínkách příležitostného prodeje lihovin na kulturních a sportovních akcích a podmínkách pěstitelského pálení. 1. Dle 133 odst. 4 zákona č.353/2003 Sb., o spotřebních daních je každá osoba, která prodává lihoviny (v lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce o této činnosti písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat. 2. Informace pro pěstitele zdanění vyrobeného destilátu dle zákona č.61/1997 SB., o lihu. Oba dokumenty stáhnete ve stejnojmenném článku na Na začátku března se v Dělnickém domě uskutečnil koncert kapely Kryštof pro učitele Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Blansku Libora Mašáta. Jednalo se o splněné přání v rámci jednoho z pořadů České televize. Příběh učitele do pořadu poslala studentka školy. Libor Mašát v roce 2013 onemocněl nevyléčitelnou fatální nemocí, amyotrofickou laterální sklerózou. Pomoci mu můžete i vy zasláním libovolné částky na transparentní účet číslo /0100 vedený městem Rájec- Jestřebí. Peníze poslouží na nákup rehabilitačních pomůcek, potravinových doplňků či na alternativní metody podpůrné péče. Upravené termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v březnu prosinci 2015 Schůze Rady města Blanska úterky, začátky ve 12:30 h (schvalování programu ZM) (schvalování programu ZM) (schvalování programu ZM) (schvalování programu ZM) Zasedání Zastupitelstva města Blanska úterky, začátky v 15:30 h Josef Kupčík, tajemník Přerušení dodávky elektrické energie (bez záruky) , 07:00 15:00 h Dolní Lhota Objekt č. p. 177 (MŠ), objekt parc. č. 70/ , 07:00 15:00 h Chatová oblast Češkovice , 08:00 09:00 h Areál firmy Služby - útulek pro psy u rozvodny 110/220kV , 09:00 10:00 h Ulice Brněnská od domů č. p. 338/23, 343/25 po konec města směr Olešná, bývalá cihelna a chatová oblast u cihelny , 10:00 11:00 h Ulice Komenského dům č. o. 30, ulice Brněnská od ul. Hořické po d. č. o. 21A a 26C až 30 a 37 vodárenský objekt a přilehlá rekreační oblast, ulice Hořická, ulice Pod Strání a chatová oblast v blízkosti, ulice Jungmannova kromě domu č. o. 1, ulice Luční, ulice Na Brankách od ul. Brněnské po stavebniny (netýká se areálu Moravostav) , 12:00 13:00 h Ulice J. Lady včetně chat severně od této ulice, ulice Alešova, ulice Zdíkova, ulice Komenského od domu č. o. 17 a 16 po domy č. o. 28 a 37, ulice Jungmannova dům č. o , 13:00 14:00 h Ulice Sadová od ul. Nad Žlíbkem po konec města směr Těchov, ulice Nad Žlíbkem chaty Žlíbek, ulice Podlesí, ulice Purkyňova od ul. Východní po ul. Sadovou směr Těchov, ulice Východní, ulice 9. května dům č. o , 07:00 15:00 h Horní Lhota Lokalita Familie od domů č. p. 101 a 95 po dům č. p. 71 včetně odbočujících místních komunikací , 08:00 09:00 h Ulice Poříčí - objekty č. o. 5, 7, 9, 11, 17, 19, areál skleníků, objekty Povodí Moravy, ulice Na Řadech - objekt č. o , 09:00 10:00 h Ulice Zborovec domy č. o. 1a, 1b, restaurace Rulíšek, rekreační oblast Zborovce , 11:00 13:00 h Ulice Cihlářská od domů č. o. 14, 15 po domy č. o. 19, 22, ulice Okružní domy č. o. 3a, 3b, 3c, 5,... 21, 23, 31, 33, 35 (lichá čísla), ulice Kamnářská domy č. o. 7, 9,... 15, 17 (lichá čísla), zahrádky na ul. Zborovec pod blokem domů 3a 3c na ul. Okružní , 08:00 10:00 h Ulice Pražská od ul. Zborovecké po č. 621/64, ulice Zborovecká (netýká se pekáren), ulice Krajní, ulice Okružní od ul. Zborovecké po ul. Cihlářskou kromě nového bytového domu č. 2385/1b, ulice Kamnářská 1 5 (lichá čísla), ulice Cihlářská od. domů č. o. 1, 2 po č. o. 12, 13, ulice Pekařská - garáže u parkoviště nad pekárnami , 10:00 12:00 h Ulice Okružní - bytový dům č. 2385/1a, 1b, ulice Kamnářská - bytový dům č. 2245/2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f , 12:00 14:00 h Ulice Zborovecká - areál pekáren, ulice Pražská d. č. o. 2, 4, areály Stavebnin, fy SITA a výkupny surovin, ulice Sloupečník domy č. o. 1a, 1, 3, 6 16 (sudá čísla), garáže, ulice Pekařská d. č. o. 2 6 (sudá čísla), ulice Bezručova d. č. o. 52A, 54, 56, , 08:00 10:00 h Ulice Okružní, domy č. o (lichá čísla), ulice Pekařská, domy č. o (sudá čísla), ulice Sloupečník od domů č. o. 5 a 18 po domy č. o. 75 a , 10:00 12:00 h Ulice Kamnářská, domy č. o. 4, 6, ulice Okružní dům č. o. 2 (nákup. středisko), garáže u domu č. o. 45, ulice Pekařská domy č. o. 3, 5, 7 a garáže u nákupního střediska , 13:00 14:00 h Chatová oblast Sloupečník pod parkovištěm u Myslivny, restaurace Myslivna a objekty v její těsné blízkosti , 08:00 10:00 h Ulice Mlýnská od ul. Poříčí po ul. Bezručovu, ulice Poříčí domy č (sudá čísla) autobazar, ulice Divišova, ulice U Vodárny, ulice Krátká kromě domu č. o. 1, ulice Žalkovského, ulice Družstevní, ulice A. Skotáka, ulice K. J. Mašky, ulice Vodní od ul. Mlýnské po ul. K. J. Mašky a sudá čísla části ulice Vodní odbočující z ul. Rožmitálovy (domy č. o. 4, 6, 8, 10, 12), ulice Bezručova od nám. Svobody po ul. Krátkou levá strana - lichá čísla 1 15, část náměstí Svobody od obchodního domu po MěÚ (domy č. o. 3, 4, 7, 8, 8a, 8b) , 10:00 12:00 h Ulice Poříčí objekty č. o. 18, 20, 20a, 22, ulice Bezručova od kruhového objezdu po ul. Krátkou pravá strana (sudá čísla), od ul. Krátké obě strany ulice po dům č. o. 52 kromě objektu č. o. 33 (učiliště), ulice Čelakovského dům č. o. 1, ulice Dobrovského, ulice Dvorská od kruhového objezdu po ul. Čelakovského levá strana ulice (lichá čísla), ulice Jiráskova, ulice Konečná, ulice Krátká dům č. o. 1, ulice Křížkovského od ul. Dvorské po domy č. o. 44 a 47, ulice Mánesova od ul. Bezručovy po d. č. 23, ulice Pražská dům č. o. 4 (služebna plynáren), ulice Příční, ulice Příkrá, ulice Sukova, ulice Tylova , 12:00 14:00 h Areál lázní - firma Zásobování teplem , 08:00 10:00 h Ulice Absolonova, ulice Salmova, ulice Dvorská - domy (sudá čísla), vodárna a RS plynu u hřbitova, ulice Horní Palava - domy č. 59, 61, 63 a garáže vedle , 10:00 12:00 h Budova Okresního soudu na ul. Hybešově č. o. 5, areál fy BUSE na ul. Masarykově č. o. 9, areál fy TIRO na ul. Havlíčkově č. o. 2, restaurace UPC na ul. Hybešově č. o , 12:00 14:00 h Ulice Sadová od křižovatky s ul. Wolkerovou po dům č. o. 67, ulice Purkyňova dům č. o. 1, 1a, ulice Větrná, ulice Erbenova kromě domů č. o. 6, 8, 10, ulice Havlíčkova od ul. Erbenovy po ul. Wolkerovu, ulice Chelčického domy č. o. 65, 67, ulice Lesní, ulice L. Janáčka od ul. Sadové po ul. Chelčického, ulice Zahradní, ulice Pod Sanatorkou (netýká se domova seniorů), ulice 9. května dům č. o. 47.

3 11. března 2015 Proběhne první etapa ohniskové deratizace Ve dvou etapách bude provedena ohnisková deratizace ve městě Blansku. Akci zajistí pracovníci firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice s tím, že bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření. Jarní etapa bude probíhat v období březen červen Kontrola a doplnění nástrah se uskuteční po 10 až 14 dnech od základního položení, v problematických místech 3 4krát až do umlčení ohnisek. Nástrahy budou pokládány do kanalizační sítě, na prostranství, a to zejména do nor, stezek apod. Dále budou deratizována problematická místa u bytových domů v oblasti kanalizačních a teplovodních přípojek a výměníkových stanic. Upozorňujeme občany, aby v průběhu celé akce věnovali zvýšenou pozornost zejména malým dětem, volně pobíhajícím psům a kočkám tak, aby nedošlo k vyhrabávání nástrah a jejich náhodnému požití. Je třeba zdůraznit, že všechny nastražené objekty budou řádně označeny a nástrahy nebudou nikdy volně položeny na přístupných místech a prostranstvích. Z bezpečnostních důvodů bude pracovní doba deratizérů omezena dobou vyučování na školách. Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost vyhlásily, letos již po desáté, Světový den ledvin. Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu (tentokrát 12. března 2015) a jeho cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a laické veřejnosti o nemocech ledvin, jejich včasné diagnostice a možnostech léčby. Slogan pro rok 2015 zní: Zdravé ledviny pro všechny. Chronické onemocnění ledvin nemusí pacienta bolet. Mezi první projevy patří krev a bílkovina v moči, otoky nohou, únava, vyšší krevní tlak. Jde o postupnou ztrátu funkce ledvin vedoucí k jejich selhání. To pak může skončit náhradou funkce ledvin v podobě hemodialýzy, peritoneální dialýzy nebo transplantace. Včasná diagnóza může předejít potřebě nahradit funkci ledvin nebo ji výrazně oddálit. Selhávání ledvin v počátečním stadiu obvykle nepoznáte. Věnujte pár minut prevenci! Nechat si bezplatně vyšetřit funkci svých ledvin (vyšetřením moči a krve) máte možnost i Vy, Agentura SC&C provádí v těchto týdnech sběr dat studie SHARE 50+ v Evropě. Jednou z vybraných lokalit je také město. Cílem tohoto projektu je řešit problémy spojené se stárnutím společnosti. V roce 2004 založil mezinárodní tým výzkumníků z různých zemí projekt SHARE. Téhož roku bylo započato dotazování osob starších 50 let. Od té doby se k projektu připojilo 21 zemí, které v současnosti provádějí výzkum s dohromady více než dotazovanými. V České republice je projekt SHA- RE reprezentován Akademií věd ČR a agenturou SC&C. Bohužel jsme v médiích ve vašem regionu v minulých dnech zaznamenali informaci, že k novým V případě náhodného požití nástrah jak člověkem, tak i zvířetem, vyhledejte lékařskou nebo veterinární pomoc a podávejte vitamín K1 ( přípravek KANAVIT). V zájmu úspěchu celé akce žádáme občany, aby zejména zvýšenou péčí o hygienu města a zlepšením zacházení s potravinovými odpady podpořili výsledný efekt celé deratizace. Dále žádáme zejména firmy, pracující s potravinovými výrobky, aby se připojily k této akci vlastní deratizací svých areálů. V případě dotazů kontaktujte Město, telefon odbor komunální údržby Světový den ledvin v Nemocnici a to ve čtvrtek 12. března 2015 na nefrologickém oddělení Nemocnice (v přízemí lůžkové části nemocnice). Pokud se pro vyšetření rozhodnete, přijďte nalačno se vzorkem středního proudu ranní moči (popřípadě provedete odběr na místě). Odběry (glykémie nalačno, kreatinin, M+S, zhodnocení stadia chronického onemocnění ledvin) budeme provádět od 07:00 do 14:00 hodin. Bc. Kateřina Ostrá tisková mluvčí Průzkum SHARE 50+ v Evropě proběhne i v Blansku praktikám takzvaných šmejdů a podomních prodejců patří vydávání se za tazatele sociologických a marketingových agentur apod. Rádi bychom se proto touto cestou od těchto lidí distancovali. Tazatelé SC&C pracují na seriózním projektu, jehož data se využívají k důležitým účelům. Jsou vždy opatřeni průkazem tazatele SC&C a pro svou práci jsou náležitě proškoleni. Zároveň jsou povinováni nespojovat tazatelskou práci s nabízením čehokoliv dalšího. V nadcházejících týdnech bude tazatel nebo tazatelé SC&C kontaktovat vybrané domácnosti v Blansku. Tazatelé ke své práci používají notebook, jeden rozhovor trvá cca 1,5 hodiny. V každé domácnosti se dotazují nejvýše dvou členů. Každý, kdo se výzkumu zúčastní, má nárok na odměnu ve výši 200 Kč. V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte SC&C na telefonním čísle nebo , případně prostřednictvím u: Kompletní informace o projektu naleznete na: Radim Boháček, Ph.D. Vedoucí týmu SHARE ČR V připravovaném měsíčním seriálu ke 110. výročí povýšení Blanska na město (1905) přijměte pozvání k oživení jeho historie v časovém úseku jednoho století ( ). Řeka Svitava protéká blanenskou krajinou mnohem dříve, než na obou březích začalo město vyrůstat. Spolu se železniční tratí, otevřenou v roce 1849, tvoří jeho přirozenou páteř a dělí město na Staré a Nové. Čas přinášel děje a události důležité, méně podstatné, nicotné, avšak v podstatě všechny pomíjivé stejně jako tekoucí voda Svitavy. Některé se hluboce vryly do tváře města, formovaly jeho podobu, výraz i duši. A tyto se po celý rok budeme snažit přiblížit a připomenout. BLANSKO (obyvatelstvo, obec, školství, církev a zdravotnictví) má v roce domů a obyvatel. Na náměstí stojí jednopatrová radnice, postavená v roce 1885, a v roce 1904 opatřena věží. Věž zdobí hodiny. V radnici je c. k. okresní soud, berní úřad, obecní úřad se zasedací síní, úřad knihovní. Dále je zde městská spořitelna a byt okresního soudce. K rozšíření radnice byl zakoupen sousední dům, který patřil rolníku Šefčíkovi. Do roku 1903 je starostou Arnošt Dvořák a od 15. ledna 1903 do roku 1917 továrník Karel Ježek. Veřejná náměstí jsou v Blansku tři, Palackého náměstí před radnicí, Kostelní náměstí před kostelem svatého Martina a Komenského náměstí před dívčí školou. V 32 ulicích a na náměstích je veřejné osvětlení petrolejovými svítilnami na náklady obce. Obec má zbudovány dva vodovody s přívodem vody do kašen na Starém Blansku v parčíku Komenského náměstí a na Novém Blansku na náměstí Palackého (dnešní kašna v parku na náměstí Svobody). Kromě toho jsou téměř ve všech domech studně a několik soukromých vodovodů. Kanalizace je provedena na všech náměstích a ve všech hlavních třídách. Obec vydržuje svým nákladem tři obecní sady v Lovětíně (dnes Horní Palava), Rudolfově (zanikl) a u nové měšťanské školy (dnes park u rudoarmějce). Školy jsou v Blansku následující: chlapecká škola pětitřídní obecná v nově vybudované školní budově (1897) na Školní, dnešní Seifertově ulici. V roce 1900 byla otevřena po přístavbě dvou tříd v této budově ještě měšťanská škola chlapecká. Pětitřídní dívčí škola zůstala v původní budově na Starém Blansku naproti faře kostela svatého Martina. Od roku 1906 je povoleno zřízení pětitřídní dívčí obecné školy v budově bývalé nemocnice, dnes chráněné dílny TIRO, s. r. o, Havlíčkova 517/2. V Blansku byla ještě průmyslová pokračovací škola s dvěma ročníky a přípravkou a jednotřídní soukromá škola v Arnoštově údolí a dále průmyslová škola železáren firmy Breitfeld-Daněk a spol. s jedním ročníkem. Občané i věřící mohou navštěvovat katolický chrám svatého Martina, kaply svatého Jana a židovskou soukromou modlitebnu. V období let 1906 až 1910 byl blanenským farářem František Grydil. Za jeho působení byla opravena fara a zhotoven třetí zvon pro kostel. V roce 1907 založil při faře knihovnu a jeho přičiněním vznikl katolický spolek Budoucnost a Družstvo pro postavení Katolického domu v Blansku. K tomuto účelu byl zakoupen dům č. 341 na Starém Blansku. Prvním lékárníkem v Blansku byl Farmaciae magister Josef Čech ( ). Svou lékárnu s názvem Mater Dolorosa otevřel v roce 1869 na Starém Blansku a v roce 1885 ji přestěhoval na Rožmitálovu ulici a tomuto povolání se věnoval až do konce číslo 5 < 3 Jak šel čas Blanskem 1. část svého života. Současně v Blansku působili čtyři lékaři, tři porodní báby a nemocenská pokladna firmy Ant. Sedláka, závodní pokladna firmy bratří Mayerů, pokladna závodů knížete Salma, filiálka ústřední pokladny kovodělníků, okresní nemocenská pokladna a pokladna pohřebního ústavu Pietät. V roce 1906 byla v Blansku zrušena nemocnice v dnešní budově chráněné dílny TIRO. Provizorně zde byl obnoven v roce 1914, nedlouho po vypuknutí války, vojenský lazaret města Blanska pro 40 mužů. V roce 1911 je ustanoven městský a obvodní zvěrolékař Jindřich Vybíral. Jeho povinností bylo vykonávat prohlídku dobytka na dobytčích trzích, bdít nad kvalitou dovezeného masa do města, obstarávat prohlídku jatečného dobytka před a po porážce a konat veškeré ostatní zvěrolékařské funkce podle platných zákonů a nařízení obce. V roce 1905 je v Blansku četnické velitelství, pošta, stanice telegrafní a bude zřízena i stanice telefonická. Telefonické spojení má velkostatek a závody mezi sebou, Jedovnicemi a Brnem. Zvláštní události blanenské: 1898 postavena nová kašna na náměstí 1902 se rozšířil hřbitov na Starém Blansku 1904 vystavěna nová radniční věž s hodinami 1. března 1905 otevřena zastávka město Příště: BLANSKO (spolky a ústavy, průmyslové závody a řemesla) Použitá literatura: ČECH, J.: Dějiny města Blanska., 1905, 120 s. PILNÁČEK, J.: Paměti města Blanska a okolních hradů., 1927, 468 s. WANKEL, J.: Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti. Brno, 1984, 306 s. Pavel Svoboda Galerie a antikvariát Jonáš Knihovna si připravila v rámci akce Březen měsíc čtenářů pestrou programovou nabídku I v roce 2015 se Městská knihovna, stejně jako více než 400 veřejných knihoven v České republice, aktivně zapojuje do tradiční celonárodní knihovnické akce Březen měsíc čtenářů, kterou pošesté vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Pracovníci blanenské knihovny připravili pro zájemce z řad stálých čtenářů a ostatních návštěvníků pestrou programovou nabídku, jejímž cílem je nejen zkvalitnění a zefektivnění čtenářství jako takového. Čtenářský měsíc odstartoval již 4. března 2015 akcí, kterou bude přednáška erudovaného odborníka v oboru masérství pana Jiřího Pospíšila s výstižným názvem Masáže a my. 11. března 2015 přijdou do knihovny v doprovodu své učitelky výtvarné výchovy Evy Juračkové studenti kvarty Gymnázia, pro které je připraven speciální program v rámci Komiksové dílny manželů Vydrových. Primárně handicapovaným spoluobčanům bude věnována březnová výstava Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme ve výstavní místnosti Městské knihovny, kterou pracovníci knihovny připravili ve spolupráci s Klubem přátel červenobílé hole. Slavnostní vernisáž je naplánována na 13. března O zájem blanenské veřejnosti se bude ucházet i pan Pavel Kavřík, který si na 18. března 2015 připravil premiérovou přednášku s besedou na téma Zdravé bydlení a geopatogenní zóny. Recitační přehlídka žáků prvních až třetích tříd blanenských základních škol patří již několik let mezi základní pilíře programové nabídky BMČ v dětském oddělení blanenské knihovny. Letos se představí malí dramatičtí interpreti hlavně svým rodičům a prarodičům 18. března Známý blanenský cestovatel pan Milan Daněk vystoupí v knihovně 20. března Ústředním tématem jeho přednášky s besedou budou nejen zážitky z řady výprav, ale zejména jeho poslední kniha Ti, kteří utíkají pěšky. Paní Miroslava Němcová je známá česká politička, ale také původním povoláním knihkupkyně. Do Blanska tato výrazná postava současného veřejného života zavítá 27. března Beseda s ní bude letos plnit roli pilotního příspěvku blanenské knihovny k BMČ Zakončení Března měsíce čtenářů v Blansku obstará oblíbená opakující se událost. Je jí Noc s Andersenem a proběhne 27. března Mezi další aktivity, které souvisí se čtenářským březnem, patří i šestnáctý ročník soutěže BIB- LIOWEB, ve které mohou soutěžit všechny typy knihoven. Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací. O úspěch v této soutěži bude usilovat i Městská knihovna. Vyloučeno však není ani další zajímavé překvapení ze strany blanenské knihovny vůči svým sympatizantům. Vzhledem k praktickým zkušenostem neuvažuje Městská knihovna v souvislosti s BMČ 2015 o čtenářské amnestii, ani o zmírňování či odpouštění poplatků. Mgr. Pavel Přikryl ředitel Městské knihovny kolem roku Jednání zastupitelstva v živém vysílání vedení města prozatím neplánuje Boskovická radnice hodlá spustit na internetu živý přenos jednání zastupitelstva. Pokud návrh místní zastupitelstvo podpoří, první on-line vysílání uvidí Boskovičtí v červnu. V Blansku podobnou službu prozatím neplánují. Občané města i mimoblanenští mají možnost poslechnout si všechna jednání dodatečně na audiozáznamech, které jsou k dispozici na blanenské radnici. Starosta města Blanska Ivo Polák je přesvědčený, že on-line přenosy by byly pro zbytečnou finanční zátěží navíc: Zazněly hlasy ze strany opozice, která by ráda prosadila tuto možnost. Jednání zastupitelstva je ale veřejné a kdokoliv se na ně může přijít podívat. V minulosti jsme podobné videozáznamy měli, ale zastupitelé se časem shodli na tom, že výsledný efekt byl prakticky nulový. Byla to pouze další zátěž pro rozpočet města. Lidé, kteří se nedostanou osobně na jednání zastupitelstva, mohou získat audiozáznam, který je k dispozici ke stažení na blanenské radnici. Podle mého názoru je to naprosto dostačující řešení, uvedl blanenský starosta.

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8 Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5 Karolina Meineke 1768 1815 str. 4 číslo 2 > 28. ledna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Střípky ze zastupitelstva Krátké

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo 6 28. března 2011 informační

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Blanska str. 4 Blanenské místní referendum o hotelu Dukla str. 5 Problematika centrálního zásobování teplem str. 7 Dopravní hřiště přechází

Více

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru Velkokapacitní kontejnery v září str. 2 Nabídka cvičení pro rok 2006/2007 Vztah J. Wankla a J. Mánese str. 7 str. 8 I N F OR M AČ N Í Č T R NÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 2 4. S R P NA

Více

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplňte dotazník k úrovni služeb MěÚ str. 3 Epilepsie? Vidím to optimisticky str. 5 MKD dostal dárek ke Dni seniorů str. 5 Nová kniha mapuje historii zdravotnictví str. 7 Na Martina k Poledníku str. 8

Více

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko str. 5 číslo 7 > 15. dubna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Letos

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Město Blansko vás srdečně zve na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor Městského klubu, které se uskuteční ve středu 4. října v 15.30 hodin.

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva VOLBY 2008 přehled volebních okrsků str. 2 10 let trati Brno Česká Třebová Týden knihoven. 12. října str. 4 str. 7 Pracovníci firmy DSB EURO s.r.o. instalují v zámeckém parku opravenou sochu Fauna s flétnou.

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

číslo 1 11. ledna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 1 11. ledna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplácení sociálních dávek od 01.01.2012 str. 2 Záchranné složky bilancují str. 8 Nové vyhlášky str. 2 3 Termíny zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ str. 4 Termíny svatebních obřadů str. 5 Zpravodaj města Blanska

Více

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25.

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25. Připravuje se revitalizace dětských hřišť str. 2 Komorní orchestr města oslavil třicátiny Zahájení turistické sezony 2008 se kvapem blíží! str. 8 str. 8 Z Otázek a odpovědí Dotaz: Ráda bych věděla, kdy

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25. ŘÍJEN 2010 ČÍSLO 17. členů zastupitelstva 25 1 30 30 100.00 16 898 7 969 47,16 7 952 181 869

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25. ŘÍJEN 2010 ČÍSLO 17. členů zastupitelstva 25 1 30 30 100.00 16 898 7 969 47,16 7 952 181 869 ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ SE SPECIÁLNÍ SVATOMARTINSKOU PŘÍLOHOU Výsledky voleb do blanenského zastupitelstva a 1. kola do Senátu Z 16.898 registrovaných voličů jich přišlo k volebním urnám 7.969 a obálku odevzdalo

Více

Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2. Blansko slaví 110 let od povýšení na město str. 3

Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2. Blansko slaví 110 let od povýšení na město str. 3 Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2 Městská knihovna vyhlašuje soutěž o Nejkrásnější báseň o lásce str. 5 číslo 3 > 11. února 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Blansko

Více

číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 5 8. března 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Zahájení turistické sezony Nejvíc lidí, kteří str. 1 3 Dřevěný kostel dostane nové zvony str. 8 Vyměňte si řidičský průkaz str. 2 Cyklistický kroužek v ZŠ Dvorské str. 5 Amundsen cup letos podesáté str.

Více

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Včasná diagnostika je pro léčbu rakoviny prsu nejzásadnější str. 3 Tvoření v Galerii města Blanska str. 8 Vítání sv. Martina fotografi e str. 4 Advent v blanenských kostelech str. 5 Fest Kaťák str. 8 Zpravodaj

Více

Vítání sv. Martina úspěšné

Vítání sv. Martina úspěšné Změny v systému pomoci v hmotné nouzi str. 2 Jak se baví senioři Junioři Black Hill Blansko bronzoví str. 5 str. 8 Vítání sv. Martina úspěšné Druhé Vítání sv. Martina přilákalo do ulic na průvod a do zámeckého

Více

číslo 9 13. května 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 9 13. května 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Bambiriáda volnočasové aktivity pro děti str. 4 Pozvánka na noční program v kostelech str. 4 Chataři zaplatí za odpad méně str. 2 Blansko připravuje cizojazyčný web str. 3 Scandiano: Hry napříč kontinenty

Více

číslo 8 24. dubna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 24. dubna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Blansko láká turisty na dvě novinky str. 5 Výstava připomene 90. výročí otevření sokolovny str. 8 Výměna řidičských průkazů str. 2 Přerušení elektrické energie str. 3 Humanitární sbírka str. 8 Zpravodaj

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Památník Karoliny Meineke

Památník Karoliny Meineke Kontejnery na odpad v září str. 3 Nabídka cvičení FIT KLUBU Dny evropského dědictví 15. 16. září str. 5 str. 7 ŘIDIČI POZOR! Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 si musíte vyměnit nejpozději

Více

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 vyšlo 27. 3. 2014 www.tisnov.cz Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš Cvičení jihomoravských hasičů v Tišnově Foto: Aneta Nejezová Masopustní trhová slavnost

Více

číslo 18 12. listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz TELEVIZE BLANSKO ON-LINE

číslo 18 12. listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz TELEVIZE BLANSKO ON-LINE ožije Rajbasem. Přinášíme program festivalu str. 5 Filmový cyklus Živá paměť představí Stopy Milana Daňka str. 6 Galerií zní folklórní písně Blanenska str. 2 Gymnázium slaví 65 let str. 2 Blanenský uličník

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

Žáci si vybírali studijní obory v blanenských kostelech. Vítání svatého Martina

Žáci si vybírali studijní obory v blanenských kostelech. Vítání svatého Martina Adventní program Žáci si vybírali studijní obory v blanenských kostelech na středních školách str. 3 Pozvánka na zasedání zastupitelstva str. 2 Vítání svatého Martina str. 4 str. 8 Blanenský uličník Dobrovského

Více

Parkoviště u Nemocnice Blansko

Parkoviště u Nemocnice Blansko Na Vítání sv. Martina v historickém kostýmu zdarma str. 2 Výstava představí Bibli a její poselství Utajené farmářské trhy str. 7 str. 8 Parkoviště u Nemocnice Blansko Nově realizovaná parkovací stání u

Více