Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2015 str. 2. Již podruhé přilákala lidi do parku zabijačka str. 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2015 str. 2. Již podruhé přilákala lidi do parku zabijačka str. 5"

Transkript

1 Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2015 str. 2 Jednání zastupitelstva v živém vysílání vedení města prozatím neplánuje str. 3 číslo 5 > 11. března 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > Již podruhé přilákala lidi do parku zabijačka str. 5 Jak šel čas Blanskem 1. část str. 3 Hotel Dukla má nahradit upravený park na jeho základech V souvislosti s odstraněním hotelu Dukla se nabízí otázka, jakou podobu získá nám. Republiky. V současné době existují již konkrétní návrhy na využití takto nově vzniklého prostoru. Řešení náměstí jako celku je dané a vychází z územního a regulačního plánu města. Nabízené varianty se liší pouze umístěním prvků a jejich typem. Lidé si budou moci zvolit jednu z nich. Do funkce ředitelky muzea byla jmenována opět žena Rada města Blanska na svém zasedání ze dne 17. února 2015 jmenovala s účinností od do funkce ředitelky Muzea Mgr. Bc. Pavlínu Komínkovou. Blanenské muzeum tedy povede po Mgr. Evě Nečasové opět žena. Jednou z priorit nové ředitelky je především práce na marketingu a lepší propagaci. Nová ředitelka Muzea Pavlína Komínková. Stávající ředitelka Muzea Eva Nečasová podala rezignaci na svou funkci z důvodu dosažení důchodového věku. Vedení města tedy vypsalo výběrové řízení na nového ředitele této instituce. Do výběrového řízení se přihlásilo deset uchazečů. Výběrem kandidátů byla pověřena komise, která se sešla celkem dvakrát. Během prvního sezení se kontrolovalo plnění předem zadaných podmínek. Těm nevyhověli dva uchazeči, kteří byli tudíž z řízení vyřazeni. Podruhé se komise sešla s jednotlivými účastníky řízení, aby si vyslechla jejich koncepci vedení muzea. Do užšího výběru se pak dostali tři uchazeči, u kterých se stanovilo pořadí, a v tom byli také doporučeni ke Zadávací řízení pro bourání objektu aktuálně spěje ke konci, v průběhu měsíce března bude vypsáno výběrové řízení na bourací práce. Ve fázi zpracování je nyní i hluková studie zadaná Krajskou hygienickou stanicí. Hotel lze totiž srovnat se zemí dvěma způsoby, které je třeba specifikovat již v rámci zmíněného zadávacího řízení. Pokud výběrové řízení proběhne bez problémů a nikdo nevyužije práva odvolání, na přelomu května a června by mohlo dojít k podpisu smlouvy s vítěznou firmou. Koncem měsíce června by pak měla být zahájena samotná demolice objektu. V rámci této náročné a především mimořádné akce mj. projevili zájem hasiči společně s ozbrojenými složkami o povolení možnosti uspořádat v budově před demolicí cvičení. Město se k tomuto požadavku nemá důvod stavět negativně. Hlavní kritéria výběru nejvhodnější firmy shrnul starosta města Ivo Polák: Naše rozhodování se bude odvíjet samozřejmě podle výše nabídnuté ceny, podstatná je však i otázka vzniklých omezení, problematika objízdných tras, systém likvidace materiálu apod. V každém případě trváme na tom, aby veškeré práce s tím související byly ukončeny nejpozději do konce září. Demolice hotelu a úprava takto vzniklého prostranství je jedna věc, řešení celého prostoru je však věc druhá. Vedení města se hodlá držet ideje oživení centra města a vybudování místa vhodného pro vícegenerační soužití. V referendu jsme se zavázali, že zajistíme odstranění objektu a upravíme volný prostor s tím, že náklady nepřekročí 10 mil. korun. Už jsou ale zpracovány konkrétní návrhy na řešení celého prostoru. Tato studie řeší tři základní myšlenky, které vycházejí z regulačního a z územního plánu, vysvětluje Polák. První je propojení přirozené osy kostel ulice Rožmitálova a dále průchodem mezi starou hasičkou a restaurací Pohádka přes bývalou tržnici k zámku. Zde budou postaveny nové schody do parku. Na ulici Rožmitálově dojde k rozšíření vozovky i chodníku, pod budovou ZUŠ pak přibude jeden přechod pro chodce. Zachováno bude také propojení náměstí Republiky s náměstím Svobody. Kolem této cesty je v plánu alej s litinovými sochami. Město hodlá za tímto účelem vyjmout z muzejního depozitáře některé ze stávajících soch a ponechat si je jako součást městského mobiliáře ještě před» pokračování na straně 4 schválení Radě města Blanska. Musím říct, že to bylo velmi těsné, všichni splňovali naše představy, nakonec z tohoto boje vyšla vítězně Pavlína Komínková. Na jejím jménu jsme se shodli téměř jednohlasně, přiblížil podrobnosti řízení starosta Ivo Polák. Vzhledem k tomu, že v současné době Město aktuálně jedná s Jihomoravským krajem o převodu zřizovatelských práv na kraj, jedním z členů komise stanovené pro výběrové řízení byl i krajský radní Němec. Zájem kraje o jednání o převodu muzea ostatně nedávno potvrdil během své návštěvy Blanska i hejtman Hašek. K řešení zůstává především otázka výše nájmu, protože budovu zámku hodlá vedení Blanska ponechat ve vlastnictví města. Převod by měl být uskutečněn s účinností od 1. ledna Jaké jsou Vaše priority v nové funkci ředitelky muzea? Považuji za důležité soustředit se na systematickou propagaci muzea a jeho činnosti. Ráda bych také přidala interaktivní prvky do expozic, a dala tak návštěvníkům možnost vnímat expozice všemi smysly. Chtěla bych navázat spolupráci se školami v regionu, podpořit žáky a studenty ve vnímání souvislostí. Samozřejmostí je zachování stávající vysoké úrovně vědeckovýzkumné, dokumentační a sbírkotvorné činnosti muzea. Jakým směrem by se muzeum mělo v budoucnosti ubírat? Mou vizí je muzeum jako moderní instituce, která nabízí vzdělání i zábavu. Ráda bych, aby se prostory zámku, ve kterém muzeum sídlí, staly místem, které budou lidé rádi navštěvovat a trávit zde svůj čas. Chystáte nějaké zásadní změny? Osobně jsem příznivcem postupných a dobře promyšlených změn, po nástupu budu pracovat na strategickém plánu a změny budu provádět v souladu se stanovenou vizí a cíli. Zásadní změnou pro samotné muzeum bude jistě plánovaná změna zřizovatele. Budou zachovány některé úspěšné akce muzea jako např. Muzejní noc apod.? Kromě Muzejní noci, kterou bych určitě ráda zachovala, stojí také za zmínku další, již tradiční akce muzea, jako je Hudba na blanenském zámku, Blanenské zámecké dny nebo cyklus koncertů Muzika pro Karolínku. Jsem určitě pro zachování všech oblíbených akcí muzea. Na co se mohou občané města nebo jeho návštěvníci těšit? Mám spoustu nápadů a tipů na zajímavé akce, které by mohly návštěvníky příjemně překvapit. Jakmile prověřím možnosti jejich realizace a nové akce muzea dostanou konkrétní podobu, bude mi potěšením nabídnout je veřejnosti. Jana Franchi Nelichotivý vzhled nám. Republiky již nebude mít dlouhého trvání. Nejpozději do konce září se promění v upravenou zarovnanou plochu, připravenou k následné realizaci odpočinkové zóny v centru města. Na konkrétní podobě náměstí se budou podílet i občané města volbou jedné z nabízených variant. Více informací k tématu najdete v článku Hotel Dukla má nahradit upravený park na jeho základech. Základní návrh řešení nového prostoru najdete na straně 4. Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/16 Ředitelé mateřských škol zřizovaných Městem oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovili termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016 na úterý 5. května 2015 v době od 09:00 do 16:00 hodin. Žádost o přijetí lze v uvedeném termínu podat na těchto mateřských školách: MŠ, Údolní 8 MŠ, Rodkovského 2a i pro pracoviště Rodkovského 2b MŠ, Těchov 124 MŠ, Dvorská 96 i pro pracoviště Dvorská 30 MŠ, Divišova 2a ZŠ a MŠ, Salmova 17 pracoviště MŠ Dolní Lhota 177 Blanenská historická výročí mají své místo na městském webu Letos a v příštím roce si město připomene tři významná historická výročí. V tomto roce to bude 110. výročí povýšení Blanska na město a 200. výročí úmrtí Karoliny Meineke na blanenském zámku. V roce 2016 pak oslavíme 880. výročí první písemné zmínky o městě. Na městském webu byly vytvořeny stránky, které na tyto významné události v historii města odkazují. S přihlédnutím k jejich významu se vedení města rozhodlo vhodným způsobem připomenout tato tři významná data a využít je k další propagaci města jako kulturního, společenského a sportovního centra regionu, k posílení pocitu sounáležitosti blanenských obyvatel s Blanskem a dále i k rozvoji cestovního ruchu ve městě. O přípravách na oslavy s výročími spojenými jsme již psali ve Zpravodaji města Blanska č. 3/2015. TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na Za tímto účelem byly však vytvořeny i speciální stránky vyroci.blansko.cz. Tyto jsou umístěny pod logem, schváleným v několika grafických podobách, které po oba roky ponese nejen blanenský web, ale i Zpravodaj města Blanska a také veškeré akce, které budou do oslav výročí zahrnuty. ZŠ a MŠ, Dvorská 26 O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení. UPOZORNĚNÍ! Vyzýváme rodiče, aby v případě, že podají žádost o přijetí na více MŠ, následně nejpozději do 15. června 2015 závazně nahlásili na všechny MŠ, do nichž bylo jejich dítě přijato, zda dítě 1. září do dané MŠ skutečně nastoupí, nebo zda nastoupí do jiné MŠ, kam bylo také přijato. Předejde se tak problémům plynoucím z vícečetného přijetí. Děkujeme. Termíny otevření školek o letních prázdninách najdete na straně 2. Mgr. et Mgr. Petra Skotáková vedoucí odboru odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Snahou ved e n í města je představit jejich prostřednictvím nejen zajímavosti z blanenské historie, ale seznámit veřejnost s akcemi, které se ve městě v průběhu let 2015 a 2016 budou v rámci oslav těchto výročí konat, a přilákat tak do Blanska co nejvíce návštěvníků.

2 2 > číslo března 2015 II/374 rekonstrukce průtahu aktuální informace Od dubna 2015 do října 2015 budou probíhat práce na komunikacích a inženýrských sítích na ulicích Svitavské, Vodní a Poříčí, a to od mostu u ředitelství ČKD až po křižovatku u OMV u Kauflandu. Kromě vozovky, chodníků a výměny veřejného osvětlení budou do země ukládány kabely NN (včetně na části ulic Tovární, Fügnerově, Kollárově, Mahenově, Nádražní), překládán vodovod a další inženýrské sítě. Harmonogram prací: PŘELOŽKA VODOVODU A VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK Tato první stavba se dotkne úseku od křižovatky Svitavská Nádražní po okružní křižovatku -střed (Svitavská Rožmitálova Smetanova Vodní). Výměna bude prováděna při pravé straně vozovky ve směru do Blanska od Brna. Na stejnojmenné stránce na vás budeme informovat o aktuálních harmonogramech prací tak, jak budou předkládány a jak budou schvalovány jejich případné změny. Další informace budou zveřejněny po kontrolním dnu stavby. Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2015 Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen Mateřská škola 1. týden týden týden týden týden týden týden týden týden MŠ Rodkovského 2a provoz provoz provoz MŠ Rodkovského 2b provoz provoz provoz MŠ Divišova 2a provoz provoz provoz ZŠ a MŠ Dvorská 26 provoz provoz provoz MŠ Dvorská 30 provoz provoz provoz MŠ Dvorská 96 provoz provoz provoz MŠ Údolní 8 provoz provoz provoz MŠ Těchov 124 provoz MŠ Dolní Lhota provoz provoz provoz odbor investičního a územního rozvoje Od 24. srpna 2015 budou v provozu všechny mateřské školy včetně mateřských škol v městských částech Těchov a Dolní Lhota. Informace k přijímání dětí na prázdninový provoz v jiné mateřské škole: K prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole budou přijímány děti podle kapacitních možností příslušné mateřské školy. Od 30. května do 4. června 2015 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí; do konce měsíce června 2015 bude ve správním řízení příslušným ředitelem vydáno rozhodnutí. Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání. odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Informace o podmínkách příležitostného prodeje lihovin na kulturních a sportovních akcích a podmínkách pěstitelského pálení HZS JMK ve spolupráci s KrÚ JMK a Celním úřadem pro Jihomoravský kraj informuje veřejnost o podmínkách příležitostného prodeje lihovin na kulturních a sportovních akcích a podmínkách pěstitelského pálení. 1. Dle 133 odst. 4 zákona č.353/2003 Sb., o spotřebních daních je každá osoba, která prodává lihoviny (v lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce o této činnosti písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat. 2. Informace pro pěstitele zdanění vyrobeného destilátu dle zákona č.61/1997 SB., o lihu. Oba dokumenty stáhnete ve stejnojmenném článku na Na začátku března se v Dělnickém domě uskutečnil koncert kapely Kryštof pro učitele Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Blansku Libora Mašáta. Jednalo se o splněné přání v rámci jednoho z pořadů České televize. Příběh učitele do pořadu poslala studentka školy. Libor Mašát v roce 2013 onemocněl nevyléčitelnou fatální nemocí, amyotrofickou laterální sklerózou. Pomoci mu můžete i vy zasláním libovolné částky na transparentní účet číslo /0100 vedený městem Rájec- Jestřebí. Peníze poslouží na nákup rehabilitačních pomůcek, potravinových doplňků či na alternativní metody podpůrné péče. Upravené termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v březnu prosinci 2015 Schůze Rady města Blanska úterky, začátky ve 12:30 h (schvalování programu ZM) (schvalování programu ZM) (schvalování programu ZM) (schvalování programu ZM) Zasedání Zastupitelstva města Blanska úterky, začátky v 15:30 h Josef Kupčík, tajemník Přerušení dodávky elektrické energie (bez záruky) , 07:00 15:00 h Dolní Lhota Objekt č. p. 177 (MŠ), objekt parc. č. 70/ , 07:00 15:00 h Chatová oblast Češkovice , 08:00 09:00 h Areál firmy Služby - útulek pro psy u rozvodny 110/220kV , 09:00 10:00 h Ulice Brněnská od domů č. p. 338/23, 343/25 po konec města směr Olešná, bývalá cihelna a chatová oblast u cihelny , 10:00 11:00 h Ulice Komenského dům č. o. 30, ulice Brněnská od ul. Hořické po d. č. o. 21A a 26C až 30 a 37 vodárenský objekt a přilehlá rekreační oblast, ulice Hořická, ulice Pod Strání a chatová oblast v blízkosti, ulice Jungmannova kromě domu č. o. 1, ulice Luční, ulice Na Brankách od ul. Brněnské po stavebniny (netýká se areálu Moravostav) , 12:00 13:00 h Ulice J. Lady včetně chat severně od této ulice, ulice Alešova, ulice Zdíkova, ulice Komenského od domu č. o. 17 a 16 po domy č. o. 28 a 37, ulice Jungmannova dům č. o , 13:00 14:00 h Ulice Sadová od ul. Nad Žlíbkem po konec města směr Těchov, ulice Nad Žlíbkem chaty Žlíbek, ulice Podlesí, ulice Purkyňova od ul. Východní po ul. Sadovou směr Těchov, ulice Východní, ulice 9. května dům č. o , 07:00 15:00 h Horní Lhota Lokalita Familie od domů č. p. 101 a 95 po dům č. p. 71 včetně odbočujících místních komunikací , 08:00 09:00 h Ulice Poříčí - objekty č. o. 5, 7, 9, 11, 17, 19, areál skleníků, objekty Povodí Moravy, ulice Na Řadech - objekt č. o , 09:00 10:00 h Ulice Zborovec domy č. o. 1a, 1b, restaurace Rulíšek, rekreační oblast Zborovce , 11:00 13:00 h Ulice Cihlářská od domů č. o. 14, 15 po domy č. o. 19, 22, ulice Okružní domy č. o. 3a, 3b, 3c, 5,... 21, 23, 31, 33, 35 (lichá čísla), ulice Kamnářská domy č. o. 7, 9,... 15, 17 (lichá čísla), zahrádky na ul. Zborovec pod blokem domů 3a 3c na ul. Okružní , 08:00 10:00 h Ulice Pražská od ul. Zborovecké po č. 621/64, ulice Zborovecká (netýká se pekáren), ulice Krajní, ulice Okružní od ul. Zborovecké po ul. Cihlářskou kromě nového bytového domu č. 2385/1b, ulice Kamnářská 1 5 (lichá čísla), ulice Cihlářská od. domů č. o. 1, 2 po č. o. 12, 13, ulice Pekařská - garáže u parkoviště nad pekárnami , 10:00 12:00 h Ulice Okružní - bytový dům č. 2385/1a, 1b, ulice Kamnářská - bytový dům č. 2245/2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f , 12:00 14:00 h Ulice Zborovecká - areál pekáren, ulice Pražská d. č. o. 2, 4, areály Stavebnin, fy SITA a výkupny surovin, ulice Sloupečník domy č. o. 1a, 1, 3, 6 16 (sudá čísla), garáže, ulice Pekařská d. č. o. 2 6 (sudá čísla), ulice Bezručova d. č. o. 52A, 54, 56, , 08:00 10:00 h Ulice Okružní, domy č. o (lichá čísla), ulice Pekařská, domy č. o (sudá čísla), ulice Sloupečník od domů č. o. 5 a 18 po domy č. o. 75 a , 10:00 12:00 h Ulice Kamnářská, domy č. o. 4, 6, ulice Okružní dům č. o. 2 (nákup. středisko), garáže u domu č. o. 45, ulice Pekařská domy č. o. 3, 5, 7 a garáže u nákupního střediska , 13:00 14:00 h Chatová oblast Sloupečník pod parkovištěm u Myslivny, restaurace Myslivna a objekty v její těsné blízkosti , 08:00 10:00 h Ulice Mlýnská od ul. Poříčí po ul. Bezručovu, ulice Poříčí domy č (sudá čísla) autobazar, ulice Divišova, ulice U Vodárny, ulice Krátká kromě domu č. o. 1, ulice Žalkovského, ulice Družstevní, ulice A. Skotáka, ulice K. J. Mašky, ulice Vodní od ul. Mlýnské po ul. K. J. Mašky a sudá čísla části ulice Vodní odbočující z ul. Rožmitálovy (domy č. o. 4, 6, 8, 10, 12), ulice Bezručova od nám. Svobody po ul. Krátkou levá strana - lichá čísla 1 15, část náměstí Svobody od obchodního domu po MěÚ (domy č. o. 3, 4, 7, 8, 8a, 8b) , 10:00 12:00 h Ulice Poříčí objekty č. o. 18, 20, 20a, 22, ulice Bezručova od kruhového objezdu po ul. Krátkou pravá strana (sudá čísla), od ul. Krátké obě strany ulice po dům č. o. 52 kromě objektu č. o. 33 (učiliště), ulice Čelakovského dům č. o. 1, ulice Dobrovského, ulice Dvorská od kruhového objezdu po ul. Čelakovského levá strana ulice (lichá čísla), ulice Jiráskova, ulice Konečná, ulice Krátká dům č. o. 1, ulice Křížkovského od ul. Dvorské po domy č. o. 44 a 47, ulice Mánesova od ul. Bezručovy po d. č. 23, ulice Pražská dům č. o. 4 (služebna plynáren), ulice Příční, ulice Příkrá, ulice Sukova, ulice Tylova , 12:00 14:00 h Areál lázní - firma Zásobování teplem , 08:00 10:00 h Ulice Absolonova, ulice Salmova, ulice Dvorská - domy (sudá čísla), vodárna a RS plynu u hřbitova, ulice Horní Palava - domy č. 59, 61, 63 a garáže vedle , 10:00 12:00 h Budova Okresního soudu na ul. Hybešově č. o. 5, areál fy BUSE na ul. Masarykově č. o. 9, areál fy TIRO na ul. Havlíčkově č. o. 2, restaurace UPC na ul. Hybešově č. o , 12:00 14:00 h Ulice Sadová od křižovatky s ul. Wolkerovou po dům č. o. 67, ulice Purkyňova dům č. o. 1, 1a, ulice Větrná, ulice Erbenova kromě domů č. o. 6, 8, 10, ulice Havlíčkova od ul. Erbenovy po ul. Wolkerovu, ulice Chelčického domy č. o. 65, 67, ulice Lesní, ulice L. Janáčka od ul. Sadové po ul. Chelčického, ulice Zahradní, ulice Pod Sanatorkou (netýká se domova seniorů), ulice 9. května dům č. o. 47.

3 11. března 2015 Proběhne první etapa ohniskové deratizace Ve dvou etapách bude provedena ohnisková deratizace ve městě Blansku. Akci zajistí pracovníci firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice s tím, že bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření. Jarní etapa bude probíhat v období březen červen Kontrola a doplnění nástrah se uskuteční po 10 až 14 dnech od základního položení, v problematických místech 3 4krát až do umlčení ohnisek. Nástrahy budou pokládány do kanalizační sítě, na prostranství, a to zejména do nor, stezek apod. Dále budou deratizována problematická místa u bytových domů v oblasti kanalizačních a teplovodních přípojek a výměníkových stanic. Upozorňujeme občany, aby v průběhu celé akce věnovali zvýšenou pozornost zejména malým dětem, volně pobíhajícím psům a kočkám tak, aby nedošlo k vyhrabávání nástrah a jejich náhodnému požití. Je třeba zdůraznit, že všechny nastražené objekty budou řádně označeny a nástrahy nebudou nikdy volně položeny na přístupných místech a prostranstvích. Z bezpečnostních důvodů bude pracovní doba deratizérů omezena dobou vyučování na školách. Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost vyhlásily, letos již po desáté, Světový den ledvin. Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu (tentokrát 12. března 2015) a jeho cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a laické veřejnosti o nemocech ledvin, jejich včasné diagnostice a možnostech léčby. Slogan pro rok 2015 zní: Zdravé ledviny pro všechny. Chronické onemocnění ledvin nemusí pacienta bolet. Mezi první projevy patří krev a bílkovina v moči, otoky nohou, únava, vyšší krevní tlak. Jde o postupnou ztrátu funkce ledvin vedoucí k jejich selhání. To pak může skončit náhradou funkce ledvin v podobě hemodialýzy, peritoneální dialýzy nebo transplantace. Včasná diagnóza může předejít potřebě nahradit funkci ledvin nebo ji výrazně oddálit. Selhávání ledvin v počátečním stadiu obvykle nepoznáte. Věnujte pár minut prevenci! Nechat si bezplatně vyšetřit funkci svých ledvin (vyšetřením moči a krve) máte možnost i Vy, Agentura SC&C provádí v těchto týdnech sběr dat studie SHARE 50+ v Evropě. Jednou z vybraných lokalit je také město. Cílem tohoto projektu je řešit problémy spojené se stárnutím společnosti. V roce 2004 založil mezinárodní tým výzkumníků z různých zemí projekt SHARE. Téhož roku bylo započato dotazování osob starších 50 let. Od té doby se k projektu připojilo 21 zemí, které v současnosti provádějí výzkum s dohromady více než dotazovanými. V České republice je projekt SHA- RE reprezentován Akademií věd ČR a agenturou SC&C. Bohužel jsme v médiích ve vašem regionu v minulých dnech zaznamenali informaci, že k novým V případě náhodného požití nástrah jak člověkem, tak i zvířetem, vyhledejte lékařskou nebo veterinární pomoc a podávejte vitamín K1 ( přípravek KANAVIT). V zájmu úspěchu celé akce žádáme občany, aby zejména zvýšenou péčí o hygienu města a zlepšením zacházení s potravinovými odpady podpořili výsledný efekt celé deratizace. Dále žádáme zejména firmy, pracující s potravinovými výrobky, aby se připojily k této akci vlastní deratizací svých areálů. V případě dotazů kontaktujte Město, telefon odbor komunální údržby Světový den ledvin v Nemocnici a to ve čtvrtek 12. března 2015 na nefrologickém oddělení Nemocnice (v přízemí lůžkové části nemocnice). Pokud se pro vyšetření rozhodnete, přijďte nalačno se vzorkem středního proudu ranní moči (popřípadě provedete odběr na místě). Odběry (glykémie nalačno, kreatinin, M+S, zhodnocení stadia chronického onemocnění ledvin) budeme provádět od 07:00 do 14:00 hodin. Bc. Kateřina Ostrá tisková mluvčí Průzkum SHARE 50+ v Evropě proběhne i v Blansku praktikám takzvaných šmejdů a podomních prodejců patří vydávání se za tazatele sociologických a marketingových agentur apod. Rádi bychom se proto touto cestou od těchto lidí distancovali. Tazatelé SC&C pracují na seriózním projektu, jehož data se využívají k důležitým účelům. Jsou vždy opatřeni průkazem tazatele SC&C a pro svou práci jsou náležitě proškoleni. Zároveň jsou povinováni nespojovat tazatelskou práci s nabízením čehokoliv dalšího. V nadcházejících týdnech bude tazatel nebo tazatelé SC&C kontaktovat vybrané domácnosti v Blansku. Tazatelé ke své práci používají notebook, jeden rozhovor trvá cca 1,5 hodiny. V každé domácnosti se dotazují nejvýše dvou členů. Každý, kdo se výzkumu zúčastní, má nárok na odměnu ve výši 200 Kč. V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte SC&C na telefonním čísle nebo , případně prostřednictvím u: Kompletní informace o projektu naleznete na: Radim Boháček, Ph.D. Vedoucí týmu SHARE ČR V připravovaném měsíčním seriálu ke 110. výročí povýšení Blanska na město (1905) přijměte pozvání k oživení jeho historie v časovém úseku jednoho století ( ). Řeka Svitava protéká blanenskou krajinou mnohem dříve, než na obou březích začalo město vyrůstat. Spolu se železniční tratí, otevřenou v roce 1849, tvoří jeho přirozenou páteř a dělí město na Staré a Nové. Čas přinášel děje a události důležité, méně podstatné, nicotné, avšak v podstatě všechny pomíjivé stejně jako tekoucí voda Svitavy. Některé se hluboce vryly do tváře města, formovaly jeho podobu, výraz i duši. A tyto se po celý rok budeme snažit přiblížit a připomenout. BLANSKO (obyvatelstvo, obec, školství, církev a zdravotnictví) má v roce domů a obyvatel. Na náměstí stojí jednopatrová radnice, postavená v roce 1885, a v roce 1904 opatřena věží. Věž zdobí hodiny. V radnici je c. k. okresní soud, berní úřad, obecní úřad se zasedací síní, úřad knihovní. Dále je zde městská spořitelna a byt okresního soudce. K rozšíření radnice byl zakoupen sousední dům, který patřil rolníku Šefčíkovi. Do roku 1903 je starostou Arnošt Dvořák a od 15. ledna 1903 do roku 1917 továrník Karel Ježek. Veřejná náměstí jsou v Blansku tři, Palackého náměstí před radnicí, Kostelní náměstí před kostelem svatého Martina a Komenského náměstí před dívčí školou. V 32 ulicích a na náměstích je veřejné osvětlení petrolejovými svítilnami na náklady obce. Obec má zbudovány dva vodovody s přívodem vody do kašen na Starém Blansku v parčíku Komenského náměstí a na Novém Blansku na náměstí Palackého (dnešní kašna v parku na náměstí Svobody). Kromě toho jsou téměř ve všech domech studně a několik soukromých vodovodů. Kanalizace je provedena na všech náměstích a ve všech hlavních třídách. Obec vydržuje svým nákladem tři obecní sady v Lovětíně (dnes Horní Palava), Rudolfově (zanikl) a u nové měšťanské školy (dnes park u rudoarmějce). Školy jsou v Blansku následující: chlapecká škola pětitřídní obecná v nově vybudované školní budově (1897) na Školní, dnešní Seifertově ulici. V roce 1900 byla otevřena po přístavbě dvou tříd v této budově ještě měšťanská škola chlapecká. Pětitřídní dívčí škola zůstala v původní budově na Starém Blansku naproti faře kostela svatého Martina. Od roku 1906 je povoleno zřízení pětitřídní dívčí obecné školy v budově bývalé nemocnice, dnes chráněné dílny TIRO, s. r. o, Havlíčkova 517/2. V Blansku byla ještě průmyslová pokračovací škola s dvěma ročníky a přípravkou a jednotřídní soukromá škola v Arnoštově údolí a dále průmyslová škola železáren firmy Breitfeld-Daněk a spol. s jedním ročníkem. Občané i věřící mohou navštěvovat katolický chrám svatého Martina, kaply svatého Jana a židovskou soukromou modlitebnu. V období let 1906 až 1910 byl blanenským farářem František Grydil. Za jeho působení byla opravena fara a zhotoven třetí zvon pro kostel. V roce 1907 založil při faře knihovnu a jeho přičiněním vznikl katolický spolek Budoucnost a Družstvo pro postavení Katolického domu v Blansku. K tomuto účelu byl zakoupen dům č. 341 na Starém Blansku. Prvním lékárníkem v Blansku byl Farmaciae magister Josef Čech ( ). Svou lékárnu s názvem Mater Dolorosa otevřel v roce 1869 na Starém Blansku a v roce 1885 ji přestěhoval na Rožmitálovu ulici a tomuto povolání se věnoval až do konce číslo 5 < 3 Jak šel čas Blanskem 1. část svého života. Současně v Blansku působili čtyři lékaři, tři porodní báby a nemocenská pokladna firmy Ant. Sedláka, závodní pokladna firmy bratří Mayerů, pokladna závodů knížete Salma, filiálka ústřední pokladny kovodělníků, okresní nemocenská pokladna a pokladna pohřebního ústavu Pietät. V roce 1906 byla v Blansku zrušena nemocnice v dnešní budově chráněné dílny TIRO. Provizorně zde byl obnoven v roce 1914, nedlouho po vypuknutí války, vojenský lazaret města Blanska pro 40 mužů. V roce 1911 je ustanoven městský a obvodní zvěrolékař Jindřich Vybíral. Jeho povinností bylo vykonávat prohlídku dobytka na dobytčích trzích, bdít nad kvalitou dovezeného masa do města, obstarávat prohlídku jatečného dobytka před a po porážce a konat veškeré ostatní zvěrolékařské funkce podle platných zákonů a nařízení obce. V roce 1905 je v Blansku četnické velitelství, pošta, stanice telegrafní a bude zřízena i stanice telefonická. Telefonické spojení má velkostatek a závody mezi sebou, Jedovnicemi a Brnem. Zvláštní události blanenské: 1898 postavena nová kašna na náměstí 1902 se rozšířil hřbitov na Starém Blansku 1904 vystavěna nová radniční věž s hodinami 1. března 1905 otevřena zastávka město Příště: BLANSKO (spolky a ústavy, průmyslové závody a řemesla) Použitá literatura: ČECH, J.: Dějiny města Blanska., 1905, 120 s. PILNÁČEK, J.: Paměti města Blanska a okolních hradů., 1927, 468 s. WANKEL, J.: Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti. Brno, 1984, 306 s. Pavel Svoboda Galerie a antikvariát Jonáš Knihovna si připravila v rámci akce Březen měsíc čtenářů pestrou programovou nabídku I v roce 2015 se Městská knihovna, stejně jako více než 400 veřejných knihoven v České republice, aktivně zapojuje do tradiční celonárodní knihovnické akce Březen měsíc čtenářů, kterou pošesté vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Pracovníci blanenské knihovny připravili pro zájemce z řad stálých čtenářů a ostatních návštěvníků pestrou programovou nabídku, jejímž cílem je nejen zkvalitnění a zefektivnění čtenářství jako takového. Čtenářský měsíc odstartoval již 4. března 2015 akcí, kterou bude přednáška erudovaného odborníka v oboru masérství pana Jiřího Pospíšila s výstižným názvem Masáže a my. 11. března 2015 přijdou do knihovny v doprovodu své učitelky výtvarné výchovy Evy Juračkové studenti kvarty Gymnázia, pro které je připraven speciální program v rámci Komiksové dílny manželů Vydrových. Primárně handicapovaným spoluobčanům bude věnována březnová výstava Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme ve výstavní místnosti Městské knihovny, kterou pracovníci knihovny připravili ve spolupráci s Klubem přátel červenobílé hole. Slavnostní vernisáž je naplánována na 13. března O zájem blanenské veřejnosti se bude ucházet i pan Pavel Kavřík, který si na 18. března 2015 připravil premiérovou přednášku s besedou na téma Zdravé bydlení a geopatogenní zóny. Recitační přehlídka žáků prvních až třetích tříd blanenských základních škol patří již několik let mezi základní pilíře programové nabídky BMČ v dětském oddělení blanenské knihovny. Letos se představí malí dramatičtí interpreti hlavně svým rodičům a prarodičům 18. března Známý blanenský cestovatel pan Milan Daněk vystoupí v knihovně 20. března Ústředním tématem jeho přednášky s besedou budou nejen zážitky z řady výprav, ale zejména jeho poslední kniha Ti, kteří utíkají pěšky. Paní Miroslava Němcová je známá česká politička, ale také původním povoláním knihkupkyně. Do Blanska tato výrazná postava současného veřejného života zavítá 27. března Beseda s ní bude letos plnit roli pilotního příspěvku blanenské knihovny k BMČ Zakončení Března měsíce čtenářů v Blansku obstará oblíbená opakující se událost. Je jí Noc s Andersenem a proběhne 27. března Mezi další aktivity, které souvisí se čtenářským březnem, patří i šestnáctý ročník soutěže BIB- LIOWEB, ve které mohou soutěžit všechny typy knihoven. Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací. O úspěch v této soutěži bude usilovat i Městská knihovna. Vyloučeno však není ani další zajímavé překvapení ze strany blanenské knihovny vůči svým sympatizantům. Vzhledem k praktickým zkušenostem neuvažuje Městská knihovna v souvislosti s BMČ 2015 o čtenářské amnestii, ani o zmírňování či odpouštění poplatků. Mgr. Pavel Přikryl ředitel Městské knihovny kolem roku Jednání zastupitelstva v živém vysílání vedení města prozatím neplánuje Boskovická radnice hodlá spustit na internetu živý přenos jednání zastupitelstva. Pokud návrh místní zastupitelstvo podpoří, první on-line vysílání uvidí Boskovičtí v červnu. V Blansku podobnou službu prozatím neplánují. Občané města i mimoblanenští mají možnost poslechnout si všechna jednání dodatečně na audiozáznamech, které jsou k dispozici na blanenské radnici. Starosta města Blanska Ivo Polák je přesvědčený, že on-line přenosy by byly pro zbytečnou finanční zátěží navíc: Zazněly hlasy ze strany opozice, která by ráda prosadila tuto možnost. Jednání zastupitelstva je ale veřejné a kdokoliv se na ně může přijít podívat. V minulosti jsme podobné videozáznamy měli, ale zastupitelé se časem shodli na tom, že výsledný efekt byl prakticky nulový. Byla to pouze další zátěž pro rozpočet města. Lidé, kteří se nedostanou osobně na jednání zastupitelstva, mohou získat audiozáznam, který je k dispozici ke stažení na blanenské radnici. Podle mého názoru je to naprosto dostačující řešení, uvedl blanenský starosta.

4 4 > číslo března 2015 Hotel Dukla má nahradit upravený park na jeho základech» pokračování ze strany 1 převodem muzea na kraj. Dále dojde k propojení Seifertovy ulice s nám. Republiky s tím, že polovina stávajícího širokého schodiště bude bezbariérová. Na jižní straně bývalého hotelu by pak měla stát pergola za účelem pořádání různých kulturních akcí jako např. promenádních koncertů apod. Součástí celého prostoru bude taktéž schodiště ve stylu přírodního amfiteátru. Pro teenagery je v plánu parkurové hřiště. To je poměrně moderní záležitost, která se v současnosti vyskytuje pouze ve třech městech republiky. V zeleni pak najdou vhodné místo na hraní malé děti. Rozhodli jsme se nebourat podzemní část Dukly s tím, že bude v budoucnosti využita jako vinárna, mládežnický klub nebo jako veřejné toalety. Nad ní pak bude vybudována prosklená kavárna s terasou s vodními prvky v její přední části. Ta bude sestavena ze dvou modulů, které se dají složit a odstranit. Řešení náměstí jako celku je tedy dané. Nabízené varianty se liší pouze umístěním prvků a jejich typem. Lidé si pak zvolí na webu tu z variant, která se jim bude líbit víc, upřesnil starosta města a dodal: Veškeré zmíněné úpravy a osazení jednotlivými prvky spadají do projektu na rok 2016 s tím, že je potřeba ho zařadit do příštího rozpočtu. Na podzim se provede zarovnání, osetí prostoru trávou a až na jaře 2016 se začne s dalšími pracemi. Do budoucna se pak budeme muset zaměřit na stávající plochu náměstí Republiky, a to ve smyslu optického rozbití této velké plochy nějakou zelení. Stanislav Mrázek Základní návrh řešení veřejného prostoru vzniklého po demolici hotelu Dukla na náměstí Republiky. Variantní řešení mobiliáře v době uzávěrky tohoto čísla nebylo ještě k dispozici. Zveřejníme ho s komentářem na webových stránkách města a v některém z dalších Zpravodajů.

5 11. března 2015 Z Otázek a odpovědí Čištění odpadních vod v Blansku Vybrané dotazy a odpovědi na ně z Bylo by možné zřídit tříděné kontejnery (nebo koše) na hřbitově? Je jasné, že některé věnce nebo dekorace by šly třídit jen těžko, ale věřím, že plastu (hlavně ze svíček) a kompostu by se vytřídilo opravdu hodně. Plasty v separovaném sběru nesmějí být znečistěné, a to se v případě kalíšků od svíček dá velice těžko zajistit. Proto s umístěním košů na plast neuvažujeme. Stejně tak nebudeme na hřbitov umísťovat ani kontejnery na BIO odpad, a to z důvodu malého množství tohoto odpadu. Není možné, aby vám denně, v létě i v zimě, ve dne i v noci, pod okny a před domem bouchaly dělobuchy, byly odpalovány ohňostroje a další pyrotechnika. Toto je někde běžné? Jiná města mají ošetřeno vyhláškou, které dny jsou k tomuto vyhrazeny. Proč nemá vyhlášku k nadměrnému rušení denního i nočního klidu? Město zatím o další regulaci užívání pyrotechniky neuvažuje, protože v této věci dostatečnou ochranu poskytuje zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho 47. Díky novele z roku 2013 se dobou nočního klidu podle 47 odst. 3 zákona o přestupcích rozumí opět doba od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Vámi uváděné svévolné odpalování pyrotechniky může být podle 47 odst. 1 zákona o přestupcích kvalifikováno nejen jako rušení nočního klidu ( 47 odst. 1, písm. b), nýbrž i jako znečišťování veřejného prostranství ( 47, odst. 1, písm. d). V některých případech může být odpalování pyrotechniky v bytové zástavbě kvalifikováno i jako úmyslné narušování občanského soužití podle 49 přestupkového zákona (tzv. schválnost). Každý takový případ však musí být v praxi posuzován samostatně. Vždy je proto možno obrátit se na Městskou policii na lince 156 se žádostí o pomoc. Za přestupek rušení nočního klidu hrozí jeho pachateli pokuta až Kč, v případě znečištění veřejného prostranství nebo narušení občanského soužití dokonce až Kč. Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru kancelář tajemníka Jak je možné, že se budou nechávat opravovat chodníky a budovat nová parkovací místa na Severu, když byla ohledně tohoto napsána petice, kde jste toto budování zrušili? Projekt Regenerace panelového sídliště Sever řeší sídliště v mnoha ohledech a místech. Petice byla zaměřena na návrh možnosti vybudování dočasných parkovacích ploch mezi bytovými domy, nikoliv přebudování vyšlapaných cest na chodníky, nikoliv na opravu stávajících parkovacích ploch. Petici tak i nadále respektujeme. Ve IV. etapě vybudujeme chodníky k přehradě kolem ZŠ Salmovy a pod řadovkami k přehradě, parkovací stání podél ulice Dvorské, mezi bytové domy parkovacími plochami nevstupujeme. Odpočinková a hrací úprava na stávající asfaltové ploše u kotelny a okolo ní a psí výběh vedle garáží nad přehradou za výškovými domy. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru INV Uvažuje město o rekonstrukci předzámčí? Mám na mysli především chátrající objekt bývalé hasičky, který opravdu není důstojným centrem města, a pak také Základní uměleckou školu včetně jejího asi nevyužívaného přístavku. Určitě by to stálo za zváženou, když budeme bez hrůzy jménem Dukla. Na podzámčí, či jak píšete předzámčí, existují dílčí projekty, studie, vize. Je to často diskutované téma v oblasti investic. Tato činnost nezůstává bez odezvy, neboť v letošním roce v prostoru bývalé tržnice bude vybudována pěší zóna přímo propojující osu Rožmitálova zámek. Je to další dílčí krok k celkové rekonstrukci předzámčí. Vzhledem k finanční náročnosti těchto kroků, stejně jako u vlastní budovy zámku, bude nutné zajistit dotační prostředky. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru INV Jak bude město řešit bioodpad (BRO)? Od vstoupila v platnost nová vyhláška. Uvítal bych, kdyby město po vzoru jiných měst nakoupilo s pomocí dotačních titulů kompostéry a tyto pak smluvně občanům, kteří o to budou mít zájem, zapůjčilo. Město má otázku BRO vyřešenu. V provozu je kompostárna, kam mohou občané města Blanska a jeho městských částí (dále jen občané) odkládat BRO v provozních hodinách pro veřejnost. Občané mohou též odkládat tento druh odpadu na obou sběrných střediscích odpadů. Stejně jako v minulých letech město opět připravuje pro občany od dubna do listopadu pytlový svoz BRO od rodinných domků. Na území města bude i v některých zahrádkářských lokalitách od dubna do listopadu rozmístěno cca 20 ks 1 100litrových hnědých kontejnerů na BRO. Nedávno se tu řešilo parkování u školy na Klepačově. Otázka zůstala nezodpovězena, jestli město připravuje nějaké řešení této situace. Ptám se znovu, plánuje se nějaké řešení tohoto problému? Vámi uvedenou situaci parkujících opravovaných aut předáme k přešetření Městské policii. Odbor investičního a územního rozvoje připravuje v daném území investiční záměr rekonstrukce místních komunikací s cílem odstranit nedostatky současného stavu. Chtěl bych se zeptat jestli by bylo možné udělat nový skatepark, nebo ho alespoň opravit? O vybudování nového skateparku neuvažujeme. O překážky, tedy i jejich opravy, se stará Společnost Podané ruce o. p. s. Uvažuje město o alespoň částečném osvětlení stezky okolo řeky Svitavy? Stezka je velmi hojně využívána pěšími i v zimním období, kdy je brzy tma a není na ní příliš bezpečná chůze v absolutní tmě. Alespoň úsek od Zborováka po Lídl, který je využíván i v zimě nejvíc. Analyzují se investiční a provozní náklady, majetkové poměry zejména s ohledem na místo připojení a dotační příležitosti. V dané věci se bude rozhodovat v průběhu přípravy rozpočtu na rok 2016 na podzim tohoto roku. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru INV V dnešních dnech dochází k výměně lamp veřejného osvětlení za úsporné lampy. Byl se někdo projít centrem po setmění nebo cca v 06:00 hodin ráno? Pokud by nesvítila drogerie, je tu úplná tma. Pokud jde někdo přes přechod, není vůbec vidět. Šetřit za každou cenu není také dobré. Až auto srazí prvního chodce, tak se začne něco dít? Třeba alespoň nasvětlení u přechodů? Dle výpočtů dodavatele je osvětlení po výměně za úsporná svítidla v souladu s normou ČSN. Co se týče osvětlení na ulici Rožmitálově u drogerie, máme zpracovanou projektovou dokumentaci na nové osvětlení. Realizace bude probíhat v době úprav sousedního prostranství po zbouraném hotelu Dukla. Bylo by možné udělat něco s travnatou plochou na Dvorské ulici u domu č. p. 42? Jsou tam na trávě vyježděné koleje od popelářů. Chápu, že se tam s tak velkým autem nemůžou vejít. O tomto problému víme. Tento stav i jiné problémy by měla řešit regenerace sídliště Sever, která je plánovaná na letošní rok. Prosím o rozpis, kdy a kde budou rozmístěny velkokapacitní kontejnery. Kontejnery na velkoobjemový odpad budou rozmístěny ve městě Blansku a jeho městských částech opět dvakrát, a to v dubnu a září. Harmonogram na duben bude zveřejněn ve Zpravodaji č. 6. Nejen velkoobjemový odpad je možno celoročně odkládat i v obou sběrných střediscích odpadů v jejich provozních hodinách (ul. Na Brankách a Horní Lhotě u Blanska). Připojí se město dne k symbolické mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, kdy si demokratický svět připomíná 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky (ČLR) a při němž zemřel téměř milion Tibeťanů? Rada města už od roku 2000 souhlasí s vyvěšením vlajky dne 10. března v rámci akce Vlajka pro Tibet. Vlajku vždy přinesli aktivisté, vyvěsili ji a po akci zase odnesli. Josef Kupčík, tajemník Už několik měsíců trvá vyřešení značky pro invalidy na Divišově ulici. Dosud nebyly zodpovězeny žádné dotazy. Tak se znovu už poněkolikáté ptáme, kdo inicioval tuto značku a nese za to odpovědnost, kolik to stálo peněz daňové poplatníky, kdo to nakonec zaplatí, zda z toho budou vyvozeny důsledky a kdy tato značka bude odstraněna ze silnice. Zajímá to spoustu našich spoluobčanů, zvláště ty, kteří tu bydlí, vozí děti do školky a nemají kde zaparkovat. To, že zůstane značka na silnici, nic neřeší, i když momentálně neplatí. Trváme na zodpovězení všech otázek a na okamžitém odstranění značení na silnici, jinak bude sepsána petice s kritikou na neschopnost úředníků na radnici. Za nespokojené občany Novotná. Na základě Vaší žádosti ze dne bylo rozhodnuto přešetřit zřízení parkovacího místa pro invalidy na ulici Divišově u domu číslo 21 v dopravní komisi, která je doporučila na svém jednání dne Dopravní komise žádost projednala na svém prvním jednání dne s tím, že provede místní šetření a stanovisko k žádosti sdělí na dalším jednání dopravní komise, které se uskuteční dne Do této doby jsou práce pro zřízení parkovacího stání pozastaveny. a okolí slaví 50 let 1. část První čistírna odpadních vod v Blansku byla vybudována v letech V této době byl postaven i hlavní kanalizační sběrač ulicí Svitavská podchycující jednotlivé větve kanalizace. První čistírna odpadních vod (ČOV) v Blansku ( ) Dne převzal do provozování objekt čerpací stanice Kamenolom tehdejší provozovatel Okresní vodohospodářská správa. Následovalo zprovozňování dalších částí, zejména na čistírnu odpadních vod. Zvláštností je, že čistírna byla a doposud stále je vybudována na kopci nad městem a veškeré vody je nutno do ní přečerpávat z čerpací stanice Kamenolom výtlakem dlouhým 600 m do výšky 35 m. Na tomto místě je nutno podotknout, že převážná část města Blanska má jednotnou kanalizaci, což klade na provoz systému nemalé technické i finanční nároky. Čistírna byla vybudována v souladu s tehdejšími požadavky na čistotu vod, tedy s důrazem odbouráváni uhlíkového a dusíkového znečištění. Svému účelu sloužila bez větších zásahů do technologie až do devadesátých let minulého století. V průběhu let byly na ČOV připojovány jednak nové obytné zóny rozvíjejícího se Blanska, sídliště -Sever v roce 1967, Zborovce postupně do roku 1976, Podlesí v roce 1981, Písečná v roce 1984, jednak nové čtvrti Blanska, tedy Klepačov v roce 1989, Těchov a Obůrka v r a zbývající část v r V samotném Blansku zůstávala nedořešená situace Starého Blanska, kde byl roku 1975 vybudován páteřní sběrač splaškové vody a stoka pro dešťovou kanalizaci, ale bez napojení na čistírnu odpadních vod. Během doby se podstatně zvýšily nároky na kvalitu vypouštěné vody a tyto nové požadavky již nebyla čistírna schopna svojí technologií zabezpečit. Současně pak bylo nutno řešit celou řadu technických problémů spojených s provozem, z nichž za nejzávažnější byla považována chybějící kalová koncovka. I přes tuto skutečnost bylo faktem, že kvalita vody v řece Svitavě (recipientu z ČOV ) byla pod zaústěním odtoku z ČOV u Klamovky lepší než nad tímto vyústěním. V průběhu devadesátých let bylo v rámci oprav provedeno několik technologických vylepšení. Bylo však zřejmé, že ČOV potřebuje zásadní změnu intenzifikaci s cílem zvýšení kapacity a zabezpečení takového technologického vybavení, které by bylo schopno zajistit požadovanou kvalitu čištění. Byla zpracována dokumentace, po realizaci jejich závěrů čistírna odpadních Čistírna odpadních vod před rekonstrukcí v roce Foto: Archiv VAS Již podruhé přilákala lidi do parku zabijačka Již druhým rokem připravilo Kulturní středisko města Blanska pro veřejnost víkendovou akci se zabijačkou. Kdo zavítal v sobotu do parku, mohl ochutnat tradiční zabijačkové produkty. K dostání byl čerstvě číslo 5 < 5 vod uvedené požadavky na kvalitu čištění měla zabezpečit. Na začátku projekčních prací investor s pomocí projektanta opět řešil (a zdaleka ne naposledy) otázku, zda by bylo možné přemístit čistírnu odpadních vod tak, aby nebylo nutno čerpat veškeré odpadní vody. Takové místo však pod Blanskem nebylo doposud nalezeno. Intenzifikace I. etapa ( ) Investor byl postaven před nelehké rozhodnutí. Podle tehdejších cen byla intenzifikace čistírny odpadních vod oceněna na cca 150 mil. Kč. I přes příslib dotace za státního rozpočtu nebylo možno zajistit krytí finančních nákladů. Proto bylo rozhodnuto rozdělit intenzifikaci na dvě etapy první zhruba ve výši 35 mil. Kč a zbytek do druhé etapy. Dalším problémem pak bylo rozhodnutí, co všechno zařadit do 1. etapy. Především byly voleny ty nezbytné úpravy, které zajišťovaly maximální možné napojení odpadních vod na čistírnu, v druhé řadě nejožehavější otázky technologie čistírny s tím, že je nutno veškeré úpravy volit tak, aby stávající objekty bylo možno provozovat s těmi novými, kapacitně a technologicky novými. Výsledkem úvah byla náplň první etapy, která zahrnovala: Kanalizace: napojení stávajícího sběrače na Starém Blansku na páteřní sběrač v ulici Svitavské. Výškové uspořádání spolu s předpokládanými ztrátami tlaku po délce v potrubí si vynutilo zřízení čerpací stanice na Starém Blansku. Z této stanice byl výtlak veden protlakem pod železniční tratí, shybkou přes řeku Svitavu do sběrače. Výtlak byl zdvojen, druhá větev končí v poslední šachtě před ul. Svitavskou. Současně byla zřízena nová splašková kanalizace v ul. Hořické a napojena na páteřní stoku, a tím vyloučen nátok Hořického potoka do kanalizačního systému a na čistírnu odpadních vod. V čerpací stanici Kamenolom byla vyměněna čerpací technika, u nových čerpadel bylo poprvé použito měničů otáček tak, aby výkon čerpadel korespondoval s nátokem. Nátok byl doplněn o stírací česle, o lis shrabků, stavebně byla stanice modernizována. Na čistírně odpadních vod nejzásadnější změnou prošla kalová koncovka byla zřízena poprvé. Zahrnovala čerpací stanici kalu, vratného kalu, vybudování uskladňovací nádrže kalu, instalaci zařízení na odvodnění a zahuštění kalu a skladovací plochu kalu. Viditelnou změnou prošla provozní budova byla zvýšena o jedno poschodí s tím, aby bylo zajištěno zázemí pro obsluhu i potřebné provozní plochy. Uvedené úpravy si vyžádaly celou řadu dílčích úprav od přípravy území a odstranění původních objektů a kalových polí apod. přes provedení řady přeložek stávajících sítí a úprav rozvodů kanalizace, plynovodu, úprav a výměny čerpací techniky, úprav žlabů a nátoků, elektroinstalace, provedení MaR (měření a regulace) a celou řadu dalších úprav. Veškeré úpravy byly dokončeny v roce 2001 a zkolaudovány nákladem necelých 36 mil. Kč, z nichž dotace za státního rozpočtu činila 8,3 mil. Kč, částka 13 mil. Kč byla hrazena z úvěru, zbývající prostředky hradil investor Svazek vodovodů a kanalizací. Realizací 1. etapy byl vytvořen předpoklad pro navýšení kapacity čistírny odpadních vod na EO, realizován byl téměř 1 km nových stokových sítí a veškeré odpadní vody ze Starého Blanska byly poprvé svedeny na čistírnu. V průběhu realizace této stavby bylo intenzivně jednáno o zabezpečení financování další etapy. Dokončení v příštím čísle. VAS uvařený ovar, bílá i černá zabijačková polévka i hotové uzeniny. Nabídku masných výrobků doplňovaly další stánky s čerstvým pečivem, sýry, horkými nápoji a pivem. Vrcholem akce bylo stejně jako loni bourání vepře. Řeznický mistr z firmy Maspro postupně odřezával z visícího pašíka jednotlivé druhy masa a komentoval pro přítomné, o jaký druh se jedná a na jaká jídla je nejvhodnější. Zabijačky mají svá přísná pravidla stanovená zákonem. Mezi ně patří i to, že maso musí být vyrobeno v bezpečném provozu. Diváci si tak nemohli maso z pašíka zakoupit. To ovšem nevadilo, protože nabídka na stáncích firmy byla dostatečná. Pro děti byl připraven doprovodný program, ve kterém žonglovaly s klaunem Fílou, šmoulympiáda a písničky. Zahrála i blanenská dechovka.

6 6 > číslo března 2015 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , muzeum Nedokončená dálnice Vratislav Brno Vídeň Výstava ve spolupráci s Muzeem Boskovicka a panem Tomášem Jandou. do , Galerie Jonáš Vladimír Michálek Dřevořezby Výstava blanenského řezbáře představí ucelený přehled jeho tvorby za období Galerie je otevřena v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin. Vstup zdarma v 18:00 h, knihovna Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme Klub přátel červenobílé hole uvede putovní výstavu věnovanou problematice hluchoslepoty, životu lidí s tímto vážným postižením a také jejich výtvarné tvorbě. Návštěvníkům poskytne informace o komunikačních prostředcích hluchoslepých, kompenzačních pomůckách, organizacích poskytujících služby a především o činnosti Klubu přátel červenobílé hole. Klub se orientuje na volnočasové aktivity, pořádání pobytů a výtvarnou činnost. Součástí výstavy jsou výrobky hluchoslepých klientů a fotografie z akcí Klubu. Vernisáž výstavy v pátek 13. března v 18:00 hodin v dětském oddělení knihovny. Akce se koná v rámci celostátního projektu BŘEZEN MĚSÍC ČTE- NÁŘŮ , Galerie města Blanska Dále... Skupiny mladých, malých výtvarníků, která působí pod Všudybýlkem zve na výstavu ilustrací pod názvem: Dále..., Zubařské pohádky o strašidlech, zvířatech a věcech, pacientech pana doktora Zubejdy. Slavnostní zahájení výstavy spojené s vernisáží se uskuteční v neděli v 16:00 hodin v Galerii města Blanska. Děti ze Všudybýlku tvoří pod vedením malíře Libora Bartoše. Tentokrát si za téma a inspirační zdroj pro své tvoření vzali knížku, kterou pan Baroš napsal pro své dcery. Přijďte se ponořit do těchto příběhů i vy. Výstava potrvá jen čtyři dny! Otevřena je včetně pondělí do středy Tel.: BRNO BOSKOVICE BLANSKO BŘECLAV HODONÍN KROMĚŘÍŽ PROSTĚJOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ VSETÍN VYŠKOV ZLÍN RD OLOMUČANY RD 2+1 cihlový, světlý, možnost rozšíření, klidná část obce. Garáž, pěkná zahrada. CP 617 m , Galerie města Blanska Michael Rittstein: Zasněný traktorista Michael Rittstein patří k nejvýznamnějším představitelům expresivní figurální malby. Dílo tohoto malíře, grafika a ilustrátora je výtvarné i laické veřejnosti dobře známo, ostatně je zpracováno i v četných výtvarných publikacích. Charakteristická pro jeho práci je výrazová nadsázka, tvarová deformace, nezaměnitelný kolorit, groteskní děje, sarkasmus a vtip, ale i děsivé vize ze směřování konzumní společnosti a její fetišizace. Michael Rittstein se věnuje i prostorovým instalacím, kresbě, ilustracím a volné grafice. Od roku 2001 vede ateliér malby AVU v Praze. Na výstavě v Blansku představí zcela nová díla. Vernisáž za účasti autora proběhne v 17:00 hodin. V rámci vernisáže zahraje na kytaru Miloš Pernica , muzeum Pro forma výstava fotografií pardubické skupiny GM 10 Vernisáž proběhne v pátek v 17:00 hodin v Malé výstavní síni blanenského zámku. V kulturním programu vystoupí kytarista Karel Fleischlinger. Výstava potrvá do dubna Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ (3D) Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů... Celá?!? Ale kdeže! Hrstka nepoddajných Galů se nadále vysmívá přímo do zobáku slavného římského orla a odolává jeho válečným výpadům. Nyní má Caesar geniálně lstivý plán jak se drzých Galů zbavit jednou provždy: svést prostoduché vesničany kouzlem civilizace v podobě monumentálních římských staveb. Francie / 86 minut / česká verze / přístupný ve 20:00 h, kino VZKŘÍŠENÍ DÉMONA V hororu Vzkříšení démona Olivia Wilde ukáže, že není nic děsivějšího než kráska a zvíře v jedné osobě. Při vědeckém experimentu vstane z mrtvých a ze zapovězeného území si v sobě přinese kus samotného pekla a ničím neředěné zlo. USA / 82 minut / do 15 let nepřístupný ve 20:00 h, kino Filmový klub HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER Příběh záhadné ženy nás zavádí do ulic New Yorku a Chicaga, kde Vivian Maier od roku 1950 až do své smrti v roce 2009 nafotila více než dech beroucích fotografií. Žádnou z nich ale nikomu neukázala. Snímky byly objeveny shodou náhod až poté, co strávily několik desetiletí v zaprášených krabicích. Díky umělecké hodnotě nečekaně objeveného díla začala být Vivian Maier brzy považována za jednu z nejvýraznějších osobností fotografie 20. století. Přesnost, se kterou zachycovala RD KOTVRDOVICE RD 4+1 s dvorem a zahradou, dům po celkové rekonstrukci. Pěkné místo, CP 1080 m 2. POPTÁVKA Kč spontaneitu pouličních výjevů, ji vynesla srovnání s Henri Cartier- -Bressonem a dalšími. Její samotářský život ale zůstal obestřen tajemstvím. Kdo byla tato svérázná chůva? Proč před ostatními tajila svou největší vášeň? Mozaika jejího fascinujícího života se postupně skládá z dříve nepublikovaných fotografií, filmů a rozhovorů s desítkami lidí, kteří si mysleli, že ji dobře znali. USA / 83 minut / přístupný ve 20:00 h, kino OKNO DO DVORA PROJEKT 100 Okno do dvora je představením, které nás okem kamery staví naroveň jeho protagonisty, Jeffa Jeffriese, jenž je po úraze upoután na invalidní vozík a z nudy začne pozorovat své sousedy. Stereotyp, vzrušení, únava, tanec, touha a podivné události, za jedním z oken, které Jeffa spolu s divákem uvrhnou do víru spekulací a podezření. Došlo u Thorwaldových k vraždě? A stane se Jeffova netrpělivá snoubenka nástrojem k jejímu vyřešení? USA / 1954 / 112 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h, kino VYBÍJENÁ Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru Michala Viewegha. Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí. V několika časových rovinách vypráví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy. Hrají: Simona Krainová, Linda Bartošová, Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol. ČR / přístupný v 15:00 h, kino ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ (2D) Caesar má geniálně lstivý plán, jak se drzých Galů zbavit jednou provždy: svést prostoduché vesničany kouzlem civilizace v podobě monumentálních římských staveb. Tedy, vlastně se jedná o kompletní vykácení lesů a výstavbu mramoráků (předchůdce dnešních paneláků)... Ale rozhodně s honosným názvem Sídliště Bohů. Jenže Asterix a Obelix svou malou vesnici, ukrytou v hlubokém lese oplývajícím chutnými divočáky, nadevše milují. Francie / 86 minut / česká verze / přístupný ve 20:00 h, kino PERNÝ DEN PROJEKT 100 Režisér Richard Lester a čtyři protagonisté vytvořili dodnes svěží mix hraného filmu a dokumentu sršící vtipem a hudební energií, který vychází z principů grotesky a crazy komedie. Tempo snímku je pak určováno neutuchající kadencí epochálních hitů nejslavnější hudební skupiny všech dob A Hard POPTÁVKA Naléhavě hledáme byt 3+1 v Blansku. Finance připraveny. Volejte ZAHRÁDKA BLANSKO Pro naše klienty hledáme byty 1+1 a 2+1 s balkónem. Finance z prodeje RD Kč Tel.: Kč Zborovce zahrada s chatkou, elektřina a užitková voda (sezónní), CP je 261 m 2. Včetně provize. Najdete nás:, nám. Republiky 3, v budově KB, TEL Day s Night, All My Loving či Can t Buy Me Love Velká Británie / 1964 / 87 minut / přístupný ve 20:00 h, kino CHAPPIE Režisér filmů District 9 a Elysium představuje snímek Chappie. V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické policejní jednotky. Nyní se jim ale lidé začínají bránit. Když dojde k odcizení a přeprogramování jednoho z policejních droidů, stane se robot jménem Chappie vůbec prvním robotem se schopností samostatného myšlení a cítění. USA / 121 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL Zuřivý souboj dvou oscarových drsňáků Seana Penna a Javiera Bardema přinese v rytmu výstřelů a hvízdajících kulek akční špionážní thriller podle knihy francouzského autora drsných detektivek Jean-Patricka Manchetta. USA / 115 minut / do 12 let nevhodný v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino POPELKA Všem dobře známá Popelka tentokráte v dechberoucím výpravném velkofilmu režiséra Kennetha Branagha. V hlavních rolích rodinné romantické pohádky Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Hayley Atwell, Richard Madden, Stellan Skarsgård. USA / 105 minut / česká verze / přístupný ve 20:00 h (3D) ve 20:00 h (2D) GHOUL Kombinace temného thrilleru a dokumentu. Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o kanibalismu. Strašlivý hladomor v letech tu dohnal spoustu lidí k děsivým činům. Nečekaně se jejich pátrání začíná propojovat s příběhem jednoho z nejzvrácenějších zločinců novodobé historie, kanibala Andreje Čikatila, který během 12 let spáchal přes padesát brutálních vražd, při nichž své oběti částečně snědl. ČR / 86 minut / do 15 let nepřístupný ve 20:00 h (2D s titulky) ve 20:00 h (3D s dabingem) REZISTENCE Druhý díl knižní a filmové série Divergence. Pokračování s názvem Rezistence je po úspěchu prvního dílu o poznání velkolepější a výpravnější, nepostrádá velkou dávku akce a triků. Hlavní hrdinka Tris v podání vycházející hvězdy Shailene Woodley pokračuje v boji s nelítostným systémem i se svými vlastními démony. Idylická společnost žijící v symbióze různých frakcí je nyní na pokraji války, osudy všech nabírají rychlý spád a každá volba má své následky. Tris není výjimkou. USA / 120 minut / do 12 let nevhodný. Další akce v 17:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Hodná holka v nás beseda se spisovatelkou Magdou Křepelkovou Co se vlastně stane, když přestaneme být hodnou a poslušnou holkou? Nejsme jen světice...ale i divošky. V životě není jen světlo... ale i stín. Jsou situace, kdy nám je hodná holka velmi nebezpečná, kdy potřebujeme instinkty divoké ženy. Abychom mohly měnit své zažité návyky, musíme je nejdříve rozeznat. Otevřeno ženám i mužům. Beseda se spisovatelkou a psychosomatikou, léčení sebedestrukcí. Zabývá se sebedestruktivními programy žen (nejen žen), jako jsou bulimie, anorexie. Nutná registrace. Přihlášky a info: Iveta Ryšánková, tel: , nebo v 9:00 h, klub Ratolest, Prodej dětského oblečení Rodiny mohou od 9:00 do 14:00 hodin svým dětem nakoupit jarní oblečení za minimální ceny. Za ceny 5 50 Kč u nás můžete děti obléknout na jarní výlety ve 14:30 h, Dělnický dům Pomáhat je v módě... Tak pomozte i Vy! charitativní módní přehlídka Farnost sv. Martina v Blansku zve ve spolupráci s neformálním seskupením Dealeři naděje na již 8. ročník charitativní módní přehlídky. V doprovodném programu proběhne i dobročinná burza. Výtěžek akce bude opět určen salesiánskému středisku mládeže v Malawi, kde působí český salesián František Radecky. Více na bk.cz nebo com/prehlidka v 10:30 h, divadelní sál, Kollárova 8 Divadlo Plyšového Medvídka: Policejní pohádka (HOST) Policie řeší další zapeklitý případ. Ve vašem městě se zčistajasna objevil drak! Nikoho sice neohrožuje, ale co ve městě s drakem, že? V útulku pro pejsky ho nechtějí, na to je moc velký a má moc hlav. Tak se o něj postará dobrosrdečný policejní strážník. Inscenace je určena dětem již od tří let v 18:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Výtvarná dílna Látková velikonoční vajíčka Pod vedením Taťány Ireinové si vyzkoušíme vyrobit netradiční velikonoční dekorace látková vajíčka. Stačí nám k tomu odstřižky látek, špendlíky, mašličky, trocha fantazie a šikovné prsty v 9:30 h, klub Ratolest, Pečení a zdobení velikonočních perníčků S dobrovolnicí Mgr. Dominikou Mourovou ve 14:00 h, knihovna Přehlídka recitátorů Přehlídka nejlepších recitátorů před rodiči a spolužáky předvedou svoje umění žáci z 1. a 3. tříd blanenských základních škol. Akce se koná v rámci celostátního projektu BŘE- ZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ v 18:00 h, knihovna Zdravé bydlení a geopatogenní zóny Přednáška Ing. Pavla Kavříka, která se zabývá změnami prostředí kolem nás a změnou životního stylu, které ve spojení s geopatogenními zónami výrazně ovlivňují naše zdraví a náš život. Akce se koná v rámci celostátního projektu BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ v 19:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Blanensko ve starší době železné Přednáška, při níž se diváci myšlenkově přenesou do velice vzdálené historie blanenského okresu a seznámí se s archeologickými lokalitami kolem Býčí skály, Malého Chlumu a dalších v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 10:00 h, klub Ratolest, Jsem batole a budu předškolák Povídání s Petrou Veselou o odlišnostech a rozvoji vývojových fází dítěte v 17:00 h, muzeum Slavnostní prezentace knihy Evy Nečasové: Křížové kameny Blanenska Akce je spojená s autogramiádou autorky knihy. V kulturním programu vystoupí Dobrušské žesťové sdružení a cimbálová muzika VE- RONICA. Koná se v Multimediální síni blanenského zámku v 18:00 h, knihovna Beseda s cestovatelem Milanem Daňkem Beseda s cestovatelem panem Milanem Daňkem nad jeho knihou Ti, kteří utíkají pěšky. Akce se koná v rámci celostátního projektu BŘE- ZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ ve 20:00 h, Dělnický dům Ples Gymnázia v 10:00 h, klub Ratolest, Vítání jara Výroba Morany a líta, pochod městem, grilování párků na Okně dokořán v 9:30 h, klub Ratolest, Pečení a zdobení velikonočních perníčků S Mgr. Dominikou Mourovou v 18:00 h, knihovna Beseda s knihkupkyní a političkou paní Miroslavou Němcovou Beseda je hlavním dárkem pro čtenáře a návštěvníky Městské knihovny v rámci celostátního projektu Březen měsíc čtenářů v 18:00 h, knihovna Noc s Andersenem Od 18:00 do 22:00 hodin se v dětském oddělení Městské knihovny uskuteční pro přihlášené děti zábavný program na podporu čtenářství. Přihlásit se mohou čtenáři knihovny a přednost mají děti, které se Noci s Andersenem ještě nezúčastnily ve 20:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Koncert: MONTY ( plnotučné tóny z vinic pod Pálavou ) Pořádný nářez folkové muziky v podání písničkáře, tlustého pána Montyho, který sbírá úspěchy po celé republice ve 14:30 h, nám. Republiky Závody kočárků Čtvrtý ročník celorepublikové akce závody v chůzi s kočárkem na 100 m. Soutěžit můžou maminky, tatínkové, celé rodiny, ale i děti ve speciální kategorii (jízda na odrážedle, závod s dětským kočárkem). Bohatý doprovodný program (skákací hrad, malování na obličej). Více informací na palecek. webnode.cz v 17:00 h JOHNNY BLACK zájezd do divadla Na Hudební scéně Městského divadla v Brně doslova prohlédne slepý muzikant Johnny Blue, který vymění svou duši za dar vidění. A začne se mu dařit. Stává se z něho úspěšný muzikant. Vedle nového, aktuálního pojetí známého příběhu, nabízí muzikál hudbu Ralpha Siegela. Muzikál uvede divadlo ve světové premiéře v režii Stanislava Moši. To vše čeká diváky 1. dubna Odjezd autobusu je v 17:00 hodin od hotelu Dukla. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie Jonáš, Smetanova 6, mobil: , od 8:00 h, Mateřské centrum Paleček Příměstský tábor Velikonoční kuřátka Příměstský tábor s velikonoční tematikou. Děti se zúčastní i velikonoční olympiády a najdou poklad v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy

7 11. března 2015 Sportovní pozvánky Sport v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK C KK Orel Telnice B Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 17:30 h, ASK Basketbal: BBK A TJ Slavia Kroměříž B Muži A v 10:30 h, ASK Basketbal: BBK A BK Vyškov A Muži A v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK C SKP Kometa Brno Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever ve 14:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST TJ Žďár nad Sázavou muži B, 3. liga v 15:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK TJ Sokol Tasovice Muži A v 10:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Koral Tišnov muži B, 3. liga Blanenské gymnázium zve na ples V pátek se od 20:00 hodin uskuteční v blanenském Dělnickém domě 66. ples Gymnázia. Ples zahájí polonéza maturitního ročníku, dále proběhne slavnostní dekorování maturitních tříd šerpami. K tanci i poslechu v 10:15 h, 12:30 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Tatran Bohunice 10:15 h ml. dorost 12:30 h st. dorost ve 14:00 h, kynologické cvičiště Agility, Sportovní ostrov L. Daňka Dog Racing Agicoursing Akce pro všechny pejsky, kteří trénují coursing a navíc zvládají i překážky agility. Dog Racing vychází ze spojení těchto dvou sportů dohromady. Úžasná podívaná! Informace na: v 15:30 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK B SK Baník Ratíškovice 3. kuželkářská liga mužů, sk. D v 10:00 h, 11:45 h, 15:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Starý Lískovec, Mutěnice 10:00 h FK TJ Starý Lískovec, ml. žáci 11:45 h FK - TJ Starý Lískovec, st. žáci 15:30 h FK FK Mutěnice, muži A v 9:00 h, ASK Volejbalový turnaj O velikonoční vajíčko Tradiční již 16. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev. budou hrát Prorock a Dj Sweet, připravuje se bohatá tombola. Předprodej vstupenek od pondělí v gymnáziu; zajišťuje dr. Kopřiva. Podrobnější informace o plese a době předprodeje najdete na gb Pozvání odjinud Jedovnice v 8:00 h, kulturní dům Jarní knižní jarmark a veletrh produktů označených Moravský kras regionální produkt Otevřeno od 8:00 do 16:30 hodin. Připravena burza knih, možnost nákupu regionálních potravin. Další informace na tel v 17:00 h, kino Ve škole je bomba! Repríza autorského divadelního představení DS Vlastimil Jedovnice s živou hudbou. Společenská kronika Rájec-Jestřebí v 19:00 h, sokolovna István Örkény: Kočičí hra Vstupné dobrovolné. Repríza 15. března v 18:00 hodin. Karolín ve 14:00 h Třetí měření karolínského modřínu Ve 14:00 h měření modřínu, v 15:00 h výstava fotografií Karolín (v obecní knihovně). Vítání občánků Dne byli slavnostně uvítáni do života tito noví občané našeho města: Jiří Pantůček Olešná 59 Nikol Drahorádová Leoše Janáčka 11a Klára Pokrivčáková Pekařská 1922/5 Matyáš Pokorný Horní Lhota 16 Anna Dražilová Kamnářská 2a Mikuláš Zukal Kollárova 6 Matyáš Procházka Chelčického 1205/70 Adam Dospiva Pod Javory 2061/24 Julie Skotáková Jasanová 2032/7 Štěpán Mynařík Cihlářská 2096/20 Lukáš Nečas Pod Javory 20 Jakub Fiala Pražská 1918/4 Miroslav Hrad Klepačov 232 Richard Kučera Na Pískách 2404/4 Vojta Strejček Vodní 12 Matyáš Souček Hybešova 2447/33a Daniel Prokop Nádražní 1 Izabela Doudová Těchov 64 Emma Němcová nám. Republiky 4 Šimon Šamalík Cihlářská 15 Lucie Nečasová Cihlářská 18 Žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby jejich dítě bylo slavnostně uvítáno do života a zapsáno do kroniky občanů města Blanska, aby tuto skutečnost oznámili na matriku Odboru vnitřních věcí Městského úřadu, kde obdrží bližší informace a příslušný tiskopis k vyplnění. Tento formulář si mohou rodiče dítěte, jejich příbuzní nebo známí vyzvednout také na podatelně Městského úřadu nebo vytisknout z webových stránek města Blanska. Po odevzdání nebo odeslání vyplněného dotazníku zpět na matriku Městského úřadu bude rodičům zaslána písemná pozvánka ke slavnostnímu vítání nových občánků města Blanska. J. Hynková, matrika řádková inzerce podnikatelská inzerce nemovitosti» Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Blansku. Ne od RK! » Pronajmu garáž na Severu Kč/měs. Tel » ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Pohodová a zaběhlá kapela hledá nového člena hrajícího na elektrickou kytaru. Pokud si chceš vydělat nějakou kačku a zahrát si s dobrými muzikanty, tak dej vědět. Převážně hrajeme v okolí Poličky a Litomyšle. Sem tam jedem i dále (Hradec, Trutnov, Pardubice). Tel , Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Skupina B již od Kč. Smetanova 4,, cz, tel » Byt 1+1, 55 m 2 k pronájmu, lokalita Písečná, volný ihned, Kč/m vč. inkasa, tel soukromá inzerce» Prodám dvoupatrový dřev. domeček pro panenky s nábytkem. Cena 600 Kč. Tel » Prodám akvária 150 l. a 25 l. vhodná i na terária. Cena dohodou. Ruším pěstírnu. Tel číslo 5 < 7» Prodám velmi zachované autosedačky Nania nepol., 2 ks, kg, á 500 Kč. Kiddy ride stup. ke kočárku á 400 Kč. Tel PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah, koberců a PVC včetně dodávky materiálu Tel V knihovně vystoupí Milan Daněk V pátek 20. března 2015 od 18:00 hodin proběhne v dětském oddělení Městské knihovny beseda s panem Milanem Daňkem, známým blanenským cestovatelem. Ústředním tématem budou nejen zážitky z cest, ale zejména jeho autorská kniha Ti, kteří utíkají pěšky. Akce se koná v rámci celostátního projektu BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ Michal Kala Městská knihovna Ztráty a nálezy Město oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Jejich vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ, nám. Svobody 3 vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin. různé klíče INZERCE VE ZPRAVODAJI ČTVRTEK ČTVRTEK Děti se budou moci vyjádřit prostřednictvím fotografií o svém vztahu k Blansku Jak vidí své město naše děti? Dovedou ocenit hezká místa v Blansku? Kam naopak raději nechodí? Jak vnímají svoje okolí? To bychom se mohli dozvědět díky soutěži mladých fotografů, kterou Městská knihovna připravila na letošní jaro. Fotografická soutěž je určena všem zájemcům do 15 let. Každé z dětí (nemusí být čtenářem naší knihovny) má možnost zaslat maximálně dvě vlastní fotografie, kterými přiblíží svůj pohled na. Během jarních měsíců si mohou nafotit snímky a z nich pak vybrat po jednom do každé ze dvou kategorií (je možné se zúčastnit soutěže jen v jedné kategorii s jedním snímkem): CO SE MI V BLANSKU LÍBÍ? CO SE MI V BLANSKU NE- LÍBÍ? Podmínkou účasti v soutěži je přihláška, kterou rodiče (zákonní zástupci) účastníků vyjádří souhlas se zveřejněním snímků, a její doručení do dětského oddělení Městské knihovny, kde je také k dispozici. Je možné si ji stáhnout i z webu knihovny Snímky zasílejte elektronicky, nebo předejte osobně v knihovně od 1. května Ze zaslaných snímků vybere porota koncem května ty nejlepší. O vítězích v jednotlivých kategoriích pak rozhodne hlasování veřejnosti. Vítězové budou odměněni a jejich snímky vystaveny v prostorách knihovny a prezentovány na webu blanenské knihovny. Garantem soutěže, který poskytne veškeré bližší informace, je paní Drahoslava Křivánková tel ) z dětského oddělení Městské knihovny. Drahoslava Křivánková Městská knihovna OLMAN SERVICE s. r. o. hledá pracovníky osoby se zdravotním omezením na pozici uklízeč/ka na HPP v Blansku. Volejte Společenská kronika Úmrtí Ing. František Slabý 85 roků Klepačov Ivan Ohera 70 roků Zdenka Kuncová 81 roků Anežka Součková 85 roků Miroslav Souček 86 roků František Liber 78 roků Klepačov Josef Sršeň 83 roků Jaroslav Kříž 65 roků Horní Lhota Miloslava Sedláčková 84 roků Dolní Lhota Jindřich Sedláček 74 roků Horní Lhota Jarmila Vašková 84 roků Josef Hartl 87 roků

8 8 > číslo března 2015 Dynamiters zdolal Boskovice 3:2 V pátek 27. února se dohrávalo odložené derby hokejové krajské ligy mužů jižní Moravy a Zlína mezi Blanskem a Boskovicemi. Zápas tradičních rivalů si nenechali ujít ani fanoušci obou týmů, kterých přišlo několik stovek. Start do zápasu nebyl pro zrovna šťastný. Dopustilo se hned několika chyb a zaostávalo především v obraně, kde dovolilo boskovickému týmu poměrně volnou hru před bránou. Té Boskovice hned dvakrát využily a po první třetině vedly 2:0. Radost z dvoubodového manka neměl radost ani trenér Zdeněk Grünwald: V kabině jsme si řekli, že chceme do zápasu vstoupit tak, aby bylo jasné, že ho chceme urvat pro sebe, abychom zvítězili. Ještě prvních pět minut jsme plnili své úkoly a pak po dvou hrubkách jsme dostali góly. Ve druhé třetině se vše otočilo. Do ní už nastoupili Blanenští podstatně sebevědomější a rychlou hrou poměrně snadno brzy srovnali skóre na 2:2. Jak zmínil trenér, o přestávce před druhou třetinou bylo v kabině hodně hlučno, a to se vyplatilo: Vytkli jsme si chyby, kterých jsme se dopustili, a museli jsme se hodně vyhecovat. Ke konci druhé třetiny začali být hráči obou týmů poměrně nervózní. Objevovaly se osobní útoky, napadání na hranici pravidel a zbytečné fauly, za které padaly tresty. Některé útoky byly hraniční. Já mám radši hokej kombinační a technický než extrémně tvrdý, nicméně tady v derby se tomu člověk nevyhne a musíme se přizpůsobit stylu hry, zhodnotil hru Zdeněk Grünwald. Do třetí třetiny nastupovaly oba týmy za nerozhodného stavu 2:2. Třetí gól Blanska dal za přesilovky Kocman od modré. Mírná rána prošla až neuvěřitelně snadno za záda překvapeného boskovického gólmana. Teď bylo potřeba udržet těsné vedení 3:2. Mám s tímto mužstvem takovou zkušenost, že když už se nám podaří v poslední třetině vítězství sklopit na naši stranu, tak se nám ještě nestalo, že bychom ho neudrželi. Hrajeme možná takovou nepěknou hokejovou hru, kdy se snažíme zdržovat, hrát u mantinelu, zašlapávat kotouče, hru kouskovat. Taktický povel splnili hráči na 100 %. Tradičně nejlíp zápas odehrál Kamil Skácel. Velmi dobře hrál také David Bílý. Musím pochválit obránce, kteří hráli hlavní část: Zdeněk Němec, Marek Antoňů, Standa Sedláček. To byly hlavní pilíře a měli velký podíl na našem vítězství, chválí trenér mužstvo. Branky: Kazda, Skácel, Kocman Boskovice Zvolánek, Matouš Nemocnice připravuje Den otevřených dveří ambulancí klinické logopedie Nemocnice pořádá již tradičně v ambulancích klinické logopedie Den otevřených dveří. Letos proběhne tato akce v úterý 17. března 2015 od 08:00 do 17:00 hodin. Široká laická i odborná veřejnost bude mít možnost prohlédnout si jak prostory logopedické ambulance 1 ve 3. patře budovy polikliniky, tak i prostory logopedické ambulance 2 v pavilonu u vjezdu do nemocnice. Zajímá Vás, zda vaše dítě potřebuje péči klinického logopeda? Chcete se ujistit, že vyslovuje vše správně? Neváhejte a přijďte se podívat a zeptat na vše, co Vás zajímá v rámci komunikace a narušení komunikační schopnosti. Cena orientačního vyšetření je 160 Kč. Je také možné se předem telefonicky objednat na tel.: nebo Logopedická ambulance 1 (3. patro budova polikliniky, tel ) Mgr. Miroslava Dyčková cz), Mgr. Lucie Gašičová nabízí informace o programech: KUPOZ kurz pozornosti KUPREV kurz prevence HYPO příprava pro předškolní děti KUMOT rozvoj sociálních dovedností a komunikace Logopedická ambulance 2 (pavilon u vjezdu do nemocnice, tel ) Mgr. Hana Linhartová nabízí informace o programech: Edukačně stimulační skupinky příprava pro předškolní děti Maxík příprava pro předškolní děti KUPOZ kurz pozornosti KUPREV kurz prevence Den otevřených dveří je každoročně pořádán v rámci Evropského dne logopedie, který je vyhlášen Stálou styčnou komisí logopedů Evropské unie (se zkratkou CPLOL). Bližší informace najdete na Bc. Kateřina Ostrá tisková mluvčí Vyrovnávací gól blanenského mužstva ve druhé třetině. Foto: S. Mrázek Speciální akce Při současném zakoupení vstupenek na divadelní představení ZASE TA SBOROVNA a Z LOUŽE POD OKAP zaplatíte za obě produkce jen 330 Kč. Z Blanska byl vypraven na Ukrajinu kamion s ošacením a potravinami Na poslední chvíli uspořádalo Hnutí humanitární pomoci sbírku pro uprchlíky z válečných oblastí na Ukrajině. I přes nijak výraznou medializaci byl pro organizátory akce ohlas lidí v Blansku příjemným překvapením. Rychlá sbírka nakonec vynesla přes jednu tunu šatů a potravin. Dlouhodobě spolupracujeme s naším přítelem a podporovatelem z Jablonného nad Orlicí Kvidem Štěpánkem, který pomáhá už od samého začátku konfliktu lidem na Ukrajině. Spojil se s Člověkem v tísni, který má ve Slovjansku svůj štáb a kde také probíhá samotná distribuce. Pomoc pak směřuje zejména lidem, kteří jsou na útěku z válečných zón. Přespávají ve vagonech, v zemljankách a žijí ve velké bídě. Můžeme tak mít jistotu, že náklad doputuje až na místo určení, vysvětluje Jana Kratochvílová. Musím říct, že jsem velmi potěšena a překvapena snahou lidí pomoci. Na to, jak byla sbírka málo medializovaná, se zde dveře netrhly. Máme zabaleno 95 pytlů. Lidé přinesli teplé oblečení, spacáky nebo přikrývky. Podstatné je, že všechny dary jsou ve velmi dobrém stavu. Odešleme i 7 krabic trvanlivých potravin, a dokonce jeden skládací kočárek. V každém případě jsem za tuto pomoc velice vděčná a všem lidem, kteří se na akci podíleli, tímto velmi děkuji, dodává ředitelka Domova OLGA. Na zpracování sbírky se podíleli zaměstnanci i klienti tohoto zařízení. Vše bylo nutné přebrat a vytřídit, zabalit všechny pytle a řádně je označit. Nemalý podíl na úspěchu akce měli i obyvatelé Klepačova, kde také sbírka proběhla. Kamion s humanitární pomocí z Blanska byl vypraven 2. března. Zase ta sborovna v h DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO hrají: P. Trávníček, L. Finková, K. Kornová, H. Sršňová, M. Fialková, H. Tunová, Z. Havlas Z LOUŽE POD OKAP v h DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO hrají: V. Kratina, D. Homolová, M. Dolinová, F. Tomsa Na zpracování sbírky a na její nakládce se podíleli zaměstnanci i klienti Domova OLGA. Foto: J. Kratochvíl Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, , tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. tiskárna Novotisk Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

MĚSTO BLANSKO. OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE MĚSTO BLANSKO OZNÁMENĺ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE Starosta města Blansko podle 515 odst. 1 zákona č, 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu:

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu: Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne 11.06.2014 Materiál k bodu č. 6.35 programu: Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno:

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 2025 Cílem Vládního plánu financování

Více

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání:

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA JESENÍKU č. 1 /2015 Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: Centrum

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Historie čištění odpadních vod ve městě Blansku a v blízkém okolí

Historie čištění odpadních vod ve městě Blansku a v blízkém okolí Historie čištění odpadních vod ve městě Blansku a v blízkém okolí Tento článek se věnuje téměř 50-ti leté historii čištění odpadních vod ve městě Blansku. Historie výstavby a rekonstrukcí ČOV Blansko První

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006 Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok Rozpočet příjmů na rok Text Daňové příjmy celkem 102 860,0 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 17 500,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 16 500,0 Daň z příjmů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

dohodu o budoucí smlouvě o výpůjčce podle 659 a násl. Občanského zákona

dohodu o budoucí smlouvě o výpůjčce podle 659 a násl. Občanského zákona Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem se na svém 1. letošním zasedání uložilo zveřejnit v Kostomlatských novinách smlouvu o výpůjčce kanalizace mezi Obcí Kostomlaty a VaK Nymburk. Obě smlouvy jak smlouvu

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis č. 7 z jednání komise pro územní rozvoj a výstavbu Rady obce Strančice

Zápis č. 7 z jednání komise pro územní rozvoj a výstavbu Rady obce Strančice Zápis č. 7 z jednání komise pro územní rozvoj a výstavbu Rady obce ze dne 1.3.2011 Přítomní: Jiří Nedbal, Ing. Zdeněk Pacvoň, Ing. Pavel Soukup, Mgr. Michal Růžek, Bc. Pavel Nykl Omluveni: Ing. Jiří Šoustek,

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování

SENICE NA HANÉ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST. Odbor výstavby, úřad územního plánování ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SENICE NA HANÉ okres Olomouc I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, úřad územního plánování Objednatel: Zpracovatel: Obec Senice na Hané Ing. arch.

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Radějovice konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Omluveni: Anna Dufková, členka zastupitelstva Tomáš Froněk, člen zastupitelstva Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka Milan

Více

Investiční akce města Karviné v roce 2015

Investiční akce města Karviné v roce 2015 Investiční akce města Karviné v roce 2015 Revitalizace zámku Fryštát oprava fasády, střechy a oken v zámku Fryštát ATRIS, s.r.o. stavební práce: 8,5 mil. Kč vč. DPH Termín výběrového řízení: 03/2015 Termín

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01. Platnost od: 27.1.2005 Účinnost od : 11.2.2005 Platnost do: Zpracoval: Dne: Podpis:

Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01. Platnost od: 27.1.2005 Účinnost od : 11.2.2005 Platnost do: Zpracoval: Dne: Podpis: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2005 o pravidlech pohybu psů v Žamberku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02

Více

PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6. říjen SGS Czech Republic s.r.o.

PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6. říjen SGS Czech Republic s.r.o. PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6 říjen 2009 SGS Czech Republic s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl.

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne

Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 3.12.2014 Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, M. Voráč, M. Vilinger, Mg.S. Hrnčíř, Ing. I. Šafář, Z. Morávek Omluveni: Bc. R.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

I. Smluvní strany. II. Prohlášení

I. Smluvní strany. II. Prohlášení Plánovací smlouva dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti uzavřena v souladu s 86, odst.

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Vypracována PD, probíhá stavební řízení. vypracovává se PD, vyjádření od památkářů (Měšická), požádat o SP

Vypracována PD, probíhá stavební řízení. vypracovává se PD, vyjádření od památkářů (Měšická), požádat o SP číslo akce Odvětví, jejichž realizace byla zahájena Rozpočet na rok 2015 1 ČOV ební úpravy v Čistírně odp.vod 38 600 000 V roce 2015 realizovány rozvody a dmychadla. Bude zařazeno na program jednání a

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více