Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR"

Transkript

1 Identifikační číslo projektu: OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum ženy a věda V roce 2003 došlo k dalšímu rozvoji aktivit Národního kontaktní centra ženy a věda jak v národním měřítku tak na poli mezinárodním. V roce 2003 došlo k užší profilaci zaměření NKC-ŽV a to zejména dvěma směry: 1) praktická implementace gender mainstreamingu a asistence pro ženy vědkyně v oblasti genderové rovnosti a 2) orientace na zkoumání feministických epistemologií a konstrukce vědeckého zkoumání a strukturace vědeckých institucí z genderového hlediska. I v tomto roce se ovšem NKC-ŽV potýkalo s problémem nedostatečné genderové senzitivity v rámci vědecké komunity a s nedostatkem podpory pro genderový mainstreaming v oblasti vědy a výzkumu ze strany státních orgánů. Hlavní aktivity NKC-ŽV se v roce 2003 soustředily na následující aktivity: - podpora žen ve vědě - prezentace rolových modelů prostřednictvím projektu Žena měsíce - podpora mladých výzkumných pracovníků a pracovnic - zvyšování atraktivity vědeckého povolání mezi středoškolskými studenty a studentkami - genderové aspekty v 6. Rámcovém projektu - genderové vzdělávání (cyklus pravidelných seminářů) - publikační a osvětová činnost (Kontext: časopis pro gender a vědu, Myšlení hranic: genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjekt, informační newsletter NKC-ŽV) - lobování 1. aktualizace webových stránek a rozvoj, aktualizace a správa databází v závislosti na dalším směřování projektu (dílčí úkol 1) V roce 2003 se dále rozvíjel webový portál Důraz byl kladen zejména na kvalitní a aktuální informování o aktivitách, událostech, publikacích a expertízách v oblasti genderové rovnosti ve vědě a výzkumu prostřednictvím podsekce novinky. V rámci sekce aktuality jsme dále informovaly o mezinárodních a domácích konferencích v oblasti genderové tématiky a o aktuálních nabídkách (stáže, granty atd.) pro ženy ve vědě. Na webových stránkách jsou nyní prezentovány i jednotlivé projekty NKC-ŽV a na stránky byl přidán i obecný vyhledavač. Databáze NKC-ŽV byly průběžně aktualizovány. V souvislosti s přijetím projektu Central European Centre for Women and Youth in Science (CEC-WYS) a projektu DATAWOMSCI Evropskou komisí v rámci 6. Rámcovém projektu bylo ovšem upuštěno od přetvoření databáze žen vědkyň, neboť tato aktivita bude 1

2 realizována v rámci těchto dvou projektů efektivněji. V rámci projektu DATAWOMSCI koordinovaném Centrem excelence při Univerzitě v Bonnu budou vytvořena doporučení pro efektivní vytváření a správu databází a v rámci projektu CEC-WYS dojde k vytvoření středoevropské databáze žen expertek, která bude fungovat v anglickém jazyce. Předpokládáme, že optimalizace záběru na celý středoevropský region zvýší viditelnost českých žen ve vědě, a tudíž že tato databáze bude lépe plnit účel networkingu mezi ženami vědkyněmi a jako zdroj partnerek pro výzkumné projekty. Databáze příležitostí byla průběžně aktualizována. Na svých webových stránkách NKC-ŽV nabízí i databázi genderových organizací, jež je majetkem neziskové organizace Gender Studies o.p.s., která ji též průběžně aktualizuje. Databáze publikací byla v roce 2003 transformována na podsekci knihovna, která funguje jako vyhledávácí databáze publikací a knih, které jsou k dispozici v NKC-ŽV, ať již ke studiu na místě či jako volné kopie, které jsou zájemcům rozesílány. Jedná se o materiály a publikaci Evropské komise, Sociologického ústavu AV ČR a NKC-ŽV a další publikace a knihy týkající se problematiky rovných příležitostí v oblasti VaV. V databázi knihovny lze vyhledávat podle názvu, autora, klíčových slov a ISBN a na stránkách je dostupná i krátká anotace ke každé publikaci. Další sekce webové stránky jsou aktualizovány dle potřeby. 2. mezinárodní workshop Evropské komise Young Scientists (dílčí úkol 2) Mezinárodní workshop Young Scientists organizovaný NKC-ŽV a Evropskou komisí se konal na půdě MŠMT ČR v rámci právě končícího projektu EK ENWISE, který má za cíl zmapovat situaci žen ve vědě ve střední a východní Evropě, navrhnout doporučující opatření a vytvořit mechanismus pro následné hodnocení vývoje této situace. Workshopu se účastnili zástupci Evropské komise (Unit C-4 Young People and Science a Unit C-5 Women and Science), členky expertní skupiny ENWISE a mladí vědci a vědkyně ze všech středoa východoevropských zemí. Konání workshopu zaštítila doc. RNDr. H. Illnerová DrS., předsedkyně AV ČR, a PaedDr. J. MÜLLNER, náměstek ministryně školství. Hlavní cíle workshopu: 1. zmapovat hlavní problémy, se kterými se mladí lidé ve vědě z východo- a středoevropského regionu potýkají, 2. konfrontovat názory na fungování vědeckých institucí, prestiž vědy a rovných příležitostí ve vědě a výzkumu mladých vědců a vědkyň a starší generace vědeckých pracovníků a pracovnic. Jako hlavní problémy byly uvedeny: - nedostatečné platové ohodnocení mladých výzkumných pracovníků a pracovnic, - nedostatečné technické vybavení výzkumných pracovišť, - neexistence reintegrace do domovské země po ukončení stáže, - genderová diskriminace žen ve vědě, zejména v důsledku mateřství, - nepotismus ve vědeckých institucích. 2

3 Hlavní přínosy workshopu pro účastníky: 1. možnost setkat se s kolegy a kolegyněmi se střední a východní Evropy, protože pracovní orientace většiny účastníků a účastnic je směřována na EU a USA, 2. možnost hovořit otevřeně (v některých případech poprvé) o genderových tématech a diskriminaci. Důraz byl kladen zejména na dva aspekty. Mladé ženy oceňovaly možnost hovořit otevřeně o diskriminaci na fóru, kde nebyly zastoupeny pouze ženy, navíc v prostředí, které dává naději, že jejich připomínky a zkušenosti budou vyslyšeny či alespoň reflektovány. Za druhé, a to se týkalo zejména mladých mužů, bylo oceněno to, že získali informace a vhledy do problematiky, o které často sami vůbec nepřemýšleli. 3. získání nových a zásadních informací o MCF a dalších programech podpory mladých vědců a vědkyň Evropskou komisí. 3. mezinárodní konference Women Scholars and Institutions (dílčí úkol 3) Ve dnech června 2003 se v Praze uskutečnila mezinárodní konference s názvem Women Scholars and Institutions (Ženy vědkyně a instituce). Konferenci organizovalo Výzkumné centrum pro dějiny vědy a Commission Women in Science of the International Union of History and Philosophy of Science/Division of History of Science ve spolupráci s dalšími subjekty včetně NKC-ŽV. Konference se zúčastnilo asi pět desítek především výzkumných a akademických pracovníků/nic ze zemí západní i východní Evropy, dále byly zastoupeny Spojené státy a Čína. Svou účastí konferenci zaštítila předsedkyně AV ČR doc. RNDr. H. Illnerová DrSc. NKC-ŽV zorganizovalo paralelní sekci nazvanou Gendered Knowledge and the Reshaping of the Normal Science. Hlavním cílem panelu bylo: 1. představit otázku genderově orientovaných epistemologií na mezinárodním historicky orientovaném fóru, 2. poskytnout prostor pro setkání vědkyň zejména z ČR a SR s cílem navázat užší spolupráci. Příspěvky v panelu se soustředily zejména na otázku konstrukce objektivity a racionality vědeckého zkoumání a na postavení vědce v rámci produkce vědění. Hlavní bodem debaty se posléze stal problém, jak pokračovat v řešení genderové nerovnosti a implementace rovných příležitostí ve vědě a výzkumu ve světle toho, že problémy, se kterými se ženy ve vědě setkávají, již byly do značné míry zmapovány (pokud ne v našem kulturním kontextu, tak zcela jistě v členských státech EU a USA) a jaká praktická opatření navrhnout s cílem přetvořit vědecké instituce směrem k větší genderové rovnosti. Diskutující navrhovali řešení ve formě vytváření sítí, reflektování praxe, změny hranic oboru (zahrnutí feministické perspektivy do jednotlivých disciplín) a otevírání nových témat. Jako důležité chápali začleňování žen a feministicky smýšlejících osob do vědeckých institucí, které je nutné změnit zevnitř. Problém viděli v tom, že dekonstruování vědy z feministického hlediska je politická záležitost, jako taková je však chápána jako nevědecká, a tudíž se nebere v úvahu. Výsledky: 3

4 Vzhledem k tomu, že genderová sekce týkající se postavení žen ve vědě a feministických epistemologií, byla velice podnětná, panelistky se dohodly na vydání separátní česko-anglická publikace o feministických epistemologiích. S organizátory konference bylo dohodnuta možnost přetištění článků, pokud autorky nedodají nové články pro tuto publikaci. V současné době probíhají finální korektury textů a vydání publikace očekáváme v průběhu měsíce února. 4. organizace cyklu seminářů s tématikou gender a věda V roce 2003 se NKC-ŽV organizovalo přednáškové cykly s cílem představovat jak odborné genderově orientované, tak širší odborné a obecné veřejnosti probíhající či právě ukončené genderové výzkumy. Kromě tohoto primárního cíle byl nedílným mottem seminářů také záměr umožnit začínajícím (či studujícím) výzkumníkům a výzkumnicím navázat kontakty a získat informace, které by mohly přinést obohacení jejich vlastním výzkumným nápadům a záměrům. Na první přednáškový cyklus, který proběhl v podzimních měsících ve spolupráci s nadací Friedrich Ebert Stiftung, v jejichž prostorách se semináře konaly, byly přizváni odborníci a odbornice z různých vědních oborů (historie, sociologie, psychologie, politologie atd.) k prezentaci vlastních výzkumných projektů. Projekt byl koncipován tak, aby se účastníci seznámili s výzkumnými projekty z různých regionů. Na seminářích tedy byly zastoupeny: Masarykova univerzita v Brně, Pardubická univerzita, Univerzita v Hradci Králové, Jihočeská univerzita a Prognostický ústav SAV ze Slovenska. Celkově byl cyklus seminářů důležitým bodem v koncepci NKC-ŽV, a i proto bychom v následujícím roce rády celý potenciál seminářů nejen znovu realizovaly, ale i rozšířily. Více viz dílčí cíle na vytvoření modulu školení evaluátorů pro 6. RP v oblasti genderové sensitivity a spolupráce s NKO, RKO a OKO týkají se školení o zahrnutí a evaluaci genderových aspektů v návrzích projektů do 6. RP (dílčí úkoly 5 a 6) V roce 2003 došlo k vytvoření základní informačního a školícího modulu o zahrnutí genderové dimenze do projektů 6. RP na základě Vademeca vydaného sekcí Unit C-5 Women and Science. Zároveň došlo v roce 2003 k jednáním mezi Sociologickým ústavem AV ČR a presidiem AV ČR o potřebnosti tohoto školení. SOÚ AV ČR byl vyzván, aby vytvořil koncepci školení týkající se zahrnutí genderové dimenze do 6. RP. V roce 2003 se také ukázalo, že nejistota ohledně zahrnutí genderové dimenze nepanuje pouze v ČR, ale v celém Evropském výzkumném prostoru. Proto se NKC-ŽV rozhodlo rozšířit tento dílčí úkol v souvislostmi se dvěma aktivitami. 1) v rámci projektu CEC-WYS by mělo dojít k vytvoření mezinárodního školícího modulu týkajícího se zahrnutí genderové dimenze do výzkumných projektů, 2) NKC-ŽV bylo kontaktována rakouskými kolegyněmi v souvislosti s danou problematikou a existuje plán podat mezinárodní projekt k EK na vytvoření tohoto školícího modulu. Domníváme se, že tato cesta je efektivnější z toho důvodu, že 1) na vytvoření modulu se bude podílet větší množství odbornic a odborníků na dané téma, 2) finanční krytí na vytvoření modulu bude vnější a NKC-ŽV bude zajišťovat pouze jeho diseminaci v ČR. Vypracovaný modul byl představen v červnu 2003 na společném workshopu NKC-ŽV a OKO Zdravotnictví nazvaném 6. Rámcový program, genderové aspekty a postavení žen v lékařských vědách. 4

5 Cílem semináře bylo seznámit jeho účastnice se specifickými problémy lékařských věd v souvislosti s rámcovými programy EU. Důležitou součástí semináře bylo seznámení se základními koncepty genderové problematiky a zahrnutí genderových aspektů do projektů podávaných v rámci 6. RP EU. Další příspěvky byly zaměřeny na genderovou problematiku v lékařských vědách a výzkumu a na postavení a kariéru žen ve vědě. Na závěr proběhla neformální diskuse prominentních vědkyň z oblasti lékařských věd a odbornic na genderovou problematiku u kulatého stolu. 6. pilotní projekt popularizace vědy mezi středoškolskými studentkami a studenty Projekt Přiblížení vědecké práce studujícím středních škol proběhl v letním i zimním pololetí Byl koncipován jako projekt pilotní, na 4 pražských gymnáziích. Projekt měl podobu přednášek kombinovaných se semináři, které vedli jak úspěšní, tak i začínající vědci a vědkyně. V první polovině roku 2003 jsme zorganizovali úvodních 6 seminářů na čtyřech pražských gymnáziích. V letošním roce bude tento projekt pokračovat na jednom vybraném gymnáziu a bude tedy zatím stále pokračovat jako pilotní projekt. Uvažujeme také do budoucna o uspořádání cyklu seminářů, který by byl otevřený všem studujícím středních škol a samozřejmě další odborné i laické veřejnosti a který by stál na myšlenkách tohoto projektu. Spuštění tohoto projektu bude úzce svázáno s projektem webových stránek Infomat, kde můžeme tento projekt jednak prezentovat a také zjistit případný zájem potencionálních účastníků (viz Dílčí úkol 2 níže). 7. užší spolupráce s Radou vlády ČR pro vědu a výzkum a dalšími odpovědnými orgány Spolupráce se státními orgány odpovědnými za vědu a výzkum a lidské zdroje ve vědě a výzkumu je na velice nízké úrovni. Ze strany státních orgánů nepřicházejí podněty či nápady na společnou činnost v oblasti genderové rovnosti v oblasti VaV a v případě, že podněty na výzkumné projekty vypracované ve spolupráci s dalšími odborníky a odbornice jsou MŠMT ČR předány, nebylo na ně v roce 2003 ze strany ministerstva reflektováno. Jeden podnět se vztahoval k vypracování koncepce mediální kampaně týkající se genderové rovnosti pro mladé lidi, na které se měla podílet Open Society Fund. Druhý podnět předaný MŠMT ČR se týkal výzkumného projektu Přechody s systému vzdělávání a jejich dopad na kariérní uplatnění mladých lidí, který byl vypracován ve spolupráci s Mgr. Irenou Smetáčkovou. Domníváme se, že tento druhý projekt by byl velice přínosný nejen z hlediska práce NKC-ŽV, neboť by pomohl odhalit důvody pro tzv. leaky pipeline ve vědě a výzkumu, ale přispěl by k širšímu pochopení genderového zatížení přechodů mezi jednotlivými stupni vzdělávání a potažmo by měl přínos i pro MPSV ČR, neboť by pomohl odhalit vzorce volby povolání a jejich genderové zatížení. 8. vypracování analýzy dopadu rodičovství na vědeckou kariéru a navržení opatření na eliminaci negativních dopadů (překlenovací granty) Problematika harmonizace nároků na vědeckou kariéru a rodinných povinností je velice palčivým problémem nejen ve vědecké komunitě, a to zejména vzhledem k silně polarizovanému genderovému kontraktu většiny českých rodin. V situaci, kdy ženy stále ještě nesou téměř veškerou primární odpovědnost za chod rodiny, emocionální zázemí členů rodiny a za výchovu dětí, je velice obtížné na individuální úrovni 5

6 dostát tvrdým nárokům na vědeckou kariéru. Dalším spojeným problémem je fakt, že ženy-vědkyně si v mnohem větší míře berou kolegy-vědce, často i ve stejném oboru, než je tomu v případě vědců. Tento typ dvoukariérových manželství je velice náročný sám o sobě vzhledem k časové náročnosti vědeckého výzkumu a často dochází k tomu, že kariéra ženy je upozadňována právě v důsledku rodičovských povinností. Vzhledem k nutnosti zvyšovat efektivitu vědeckého výzkumu se rozvoj lidských zdrojů (zejména žen a mladých lidí) ve vědě a výzkumu stává naprosto klíčový. Tento fakt je zdůrazněn i v Barcelonské deklaraci, kdy proto, aby bylo možné splnit závazek EU stát se do roku 2010 nejsilnější znalostní společností světa, je nutné získat dalších 700,000 vědců a vědkyň pro Evropský výzkumný prostor. Plánovaný cíl realizovat analýzu dopadu mateřství na vědeckou kariéru vědkyň byl motivován i tím, že četné univerzity a výzkumné ústavy přistoupily k přijímání tzv. work-life balance opatření s cílem zajistit kariérní rozvoj obou partnerů i přesto, že mají děti. Na základě nových skutečností, které se objevily v průběhu roku 2003, se NKC-ŽV rozhodlo tento dílčí cíl rozšířit a pokračovat v něm v roce 2004 (viz Dílčí cíl 9 níže). Na základě výše uvedeného se domníváme, že Národní kontaktní centrum ženy a věda pokračovalo v úspěšném naplňování úkolů a závazků projektu. Jako přínosné hodnotíme zejména profilaci orientace NKC-ŽV, jak byla popsána v úvodu, rozvoj aktivit v ČR a získání účasti a koordinátorství dvou projektů Evropské komise. V roce 2004 budeme pokračovat v dalším rozvoji činností, zejména ale naplňování nastartovaných projektů, tak jak byly prezentovány výše. Domníváme se, že k dalšímu rozšíření aktivit bude docházet postupně s plněním závazků mezinárodního projektu CEC-WYS, neboť bude možné vytvářet synergický efekt právě mezi jednotlivými částmi tohoto projektu a dalším rozvojem domácích aktivit. V návaznosti na výše uvedený přehled aktivit za rok 2003 navrhujeme následující dílčí cíle pro rok Dílčí úkoly pro rok rozvoj webových stránek NKC-ŽV Webové stránky budou dále aktualizovány a rozvíjeny v návaznosti na projekty NKC-ŽV. Databáze expertek bude transformována, jak bylo popsáno výše v bodu 1. 2 Infomat Hlavním cílem projektu INFOMAT (webových stránek určených studujícím středních a vysokých škol a mladým vědcům a vědkyním) je vytvoření virtuálního prostoru věnovaného vysokoškolskému studiu, vědě a výzkumu. Koncepce webových stránek vychází z představy, že i když na internetu existují různé webové stránky věnované nejrůznějším studijním příležitostem, informace jsou často roztříštěné a tyto stránky bývají převážně informativního charakteru. Tento projekt má tedy dva hlavní cíle: 1. ty, které se týkají praktických záležitostí spojených se studiem a vědou a výzkumem, 2. vytvoření prostoru pro kritickou reflexi odborné práce. 6

7 Bude se tedy jednat o portál, kde budou soustředěny informace týkající se mobility (o studijních příležitostech, grantech a stážích). Studium v zahraničí a vědecké stáže se ukazují být podstatným nástrojem nejen pro rozvoj individuálních znalostí, schopností a růstu, ale i předpokladem pro vytvoření tzv. Evropského výzkumného prostoru, což je jedním z cílů směřování evropské politiky v oblasti vědy a výzkumu. Další významnou součástí tohoto informačního portálu budou informace o on-line zdrojích studijních materiálů. Zmapování českých a zahraničních stránek věnovaných studujícím a poskytování kvalitních informací, které se týkají studijních a pracovních příležitostí ve vědě a výzkumu, tedy vytvoření kvalitního portálu, je pouze jedním ze záměrů tohoto projektu. Jedním z problémů současné vědy je její přílišná specializace. V rámci sekce projekty budeme tematizovat produkci vědění, genderová studia a interdisciplinární způsob vědecké práce. 3 Kontext: časopis pro gender a vědu V roce 2003 začalo NKC-ŽV vydávat odborný recenzovaný online čtvrtletník Kontext: časopis pro gender a vědu s cílem ustavit v ČR první odborné periodikum, které by se týkalo genderových otázek ve vědeckém výzkumu. Čtvrtletník se neorientuje úzce pouze na zkoumání genderového zatížení vědecké profese, ale na širší zkoumání genderových otázek ve vědeckém výzkumu v různých vědních oblastech. V tomto smyslu tedy prezentuje statě, kde je genderová dimenze silně zahrnuta do výzkumného záměru, či statě, které se zabývají otázkou implementace politik rovných příležitostí a genderového mainstreamingu ve vědě a výzkumu. V roce 2004 bude NKC-ŽV usilovat o získání většího počtu statí, zejména recenzovaných. Monotematická podoba čtvrtletníku bude zachována, neboť se domníváme, že úzké zaměření na konkrétní problém je velice přínosné v tom, že koncentruje stav bádání v dané oblasti v jednom čísle. 4 Newsletter V průběhu roku 2003 jsme začaly vydávat informační bulletin s cílem oslovit co nejvíce čtenářů a čtenářek se zájmem o dění ve vědě a genderovou tematiku. Naším cílem nebylo pouze opakovat informace, které uvádíme na našich internetových stránkách, ale snažily jsme se obsah přizpůsobit široké čtenářské obci a více informovat o kulturně-historických souvislostech postavení žen ve vědě. S tím souvisí i záměr představovat na stránkách Newsletteru významné ženy, které podobu vědy v historii pomáhaly formovat a přesto, že byl jejich přínos velmi významný, je povědomí společnosti o jejich vědecké práci minimální. Mimo to má Newsletter za úkol každý měsíc informovat čtenáře o dění ve světě vědy a výzkumu, připravovaných akcích NKC, konferencích a grantových a stipendijních nabídkách to vše z genderového hlediska. Newsletter nemá ambice být odborným měsíčníkem určeným pro úzce specializovanou genderovou obec, ale populární formou oslovit co nejvíce lidí. To se povedlo i díky využití nové databáze žen ve státním výzkumném sektoru, kterou si NKC v průběhu roku nechalo vypracovat. V roce 2004 plánujeme novou grafickou formu Newsletteru, která by měla usnadnit nejen jeho tvorbu, ale i zkvalitnit jeho podobu. 7

8 5 Žena měsíce Projekt Žena měsíce úspěšně pokračoval i v roce Jednoznačně jde o projekt, který přitahuje nejvíce mediální pozornosti novinářů a novinářek a v této souvislosti byly jak pracovnice NKC-ŽV tak zvolené ženy měsíce přizvány do různých rozhlasových pořadů, zejména pro Český rozhlas. Pro rok 2004 se zaměříme na představování vědeckých úspěchů a výzkumných záměrů žen měsíce. 6 pravidelné semináře NKC-ŽV V roce 2004 bude cyklus seminářů pokračovat již v prostorách NKC-ŽV v Husově ulici a záběr témat a odborníků a odbornic bude podobně široký. 7 stránka měsíce V průběhu roku 2003 jsme v rámci webových stránek vytvořily novou sekci odkazy. Zde lze vyhledat odkazy na webové stránky organizací a projektů vztahujících se k ženám ve vědě. Odkazy jsou tříděny podle Frascatiho manuálu. V rámci této sekce probíhá malý projekt stránka měsíce: každý měsíc představujeme zajímavou webovou stránku, která je věnována problematice žen ve vědě. Cílem této sekce je vytvoření úzce zaměřeného portálu, který poskytuje přehled o zahraničních a mezinárodních aktivitách. V této aktivitě (postupném doplňování odkazů a stránce měsíce) budeme pokračovat i v roce ženy a IT NKC-ŽV se chce v roce 2004 zaměřit na problematiku žen v IT oblasti. Hlavní myšlenka projektu vychází z toho, že počet studentek a žen pracujících v IT oblasti je velmi nízký z důvodů genderové stereotypizace studijních oborů. Tzn. že toto nízké zastoupení vyplývá ze stereotypních představ, že se jedná o typicky mužský obor, ve kterém mají větší příležitost uspět a prosadit se muži. V této souvislosti se hovoří o tzv. gender gapu, v IT oborech v zemích EU pracuje pouze 20-30% žen, což dokládá například výzkumná práce, kterou v rámci programu EU Leonardo da Vinci Women and Computer Science provedly v roce 1996 tři země EU Itálie, Francie a Velká Británie (hrrp://www.url.it/speciali/leonardo/intro.htm). V České republice je toto číslo ještě nižší. Český statistický úřad vykazuje pouze zaměstnanost souhrnně v oblasti inženýrství a technologií, ve které jsou zahrnuty i obory výpočetní techniky. V technických oborech podle šetření ČSÚ pracuje 16 procent, přičemž v oborech výpočetní techniky bude s největší pravděpodobností podíl žen nižší, neboť obory výpočetní techniky na vysokých školách v roce 2002 studuje podle údajů Ústav pro informace ve vzdělávání necelých 10 procent žen a v letech minulých bylo toto číslo nižší: v roce ,3 procent, v roce procent, v roce ,6 procent a v roce 1998 pouhá 4 procenta. V rámci tohoto projektu chceme zmapovat stávající zahraniční analýzy a studie věnované této problematice. Zároveň vytvoříme zvláštní sekci v rámci webových stránek věnovanou ženám a IT, na kterých bychom chtěly představit jednak obecně tuto problematiku a zároveň představit IT obory v rámci českého prostředí. Webová stránka bude určena jednak studentkám posledních ročníků středních škol, k orientaci 8

9 v IT oblasti a možnostech studia IT na vysokých školách. Dále studentkám vysokých škol a mladým vědkyním (tzn. do 35 let) k podpoře jejich odborné práce a kariéry, k orientaci v oboru a formálních i neformálních vědeckých a profesionálních sítích. 9 expertíza týkající se harmonizace vědecké kariéry a rodiny Analýza, kterou NKC-ŽV vypracuje v první polovině roku 2004, si klade za cíl několik cílů: poskytnout teoretický základ pro zkoumání dané problematiky z genderového hlediska a z hlediska kritiky vědy, poskytnout vědeckou analýzu na základě výzkumu o situaci a vnímání této problematiky ze strany českých badatelek, poskytnout přehled o opatřeních přijímaných s cílem harmonizovat rodinné a kariérní povinnosti a zkušenosti jednotlivých zahraničních univerzit a výzkumných ústavů s těmito opatřeními. Publikace bude doplněna i o případové studie vyjádření českých žen-vědkyň na toto téma. 10 cyklus seminářů: úvod do genderových studií pro SŠ V tomto roce bude NKC-ŽV pořádat na gymnáziu Pražačka cyklus seminářů s genderovou tematikou. Tento cyklus zajistí NKC-ŽV jak organizačně, tak z hlediska vedení jednotlivých seminářů a bude určen jak pro studující, tak pro vyučující. Myšlenka těchto seminářů vychází jak z koncepční práce NKC-ŽV zaměřené na studující (viz projekt přiblížení vědecké práce SŠ studentům a projekt INFOMAT), tak z koncepce zaměřené na genderovou senzitivizaci vzdělávacího procesu. Tematika genderu a rovných příležitostí není v rámci výuky středních škol prakticky vůbec pojednaná. Tento projekt vychází z iniciativy gymnázia, které nás o uspořádání cyklu požádalo. 11 pilotní projekt týkající se diskriminace na trhu práce V průběhu své existence získává NKC-ŽV podněty a informace o diskriminačním chování vědeckých institucí v ČR na základě pohlaví. V roce 2003 byla kontaktována právnička Helsinského výboru (HV) a byla předběžně domluvena spolupráce na toto téma. V první fázi bude vytvořen dokument, který se týká diskriminace na trhu práce a bude konkrétně zaměřen na ženy, které působí v akademickém prostředí. Tento dokument zveřejníme na webových stránkách v sekci projekty. Tímto krokem bychom chtěly otevřít otázku diskriminace žen v akademickém prostředí z hlediska pracovního práva a diskusi na toto téma. Pokud zaznamenáme širší ohlasy z vědecké komunity, můžeme do budoucna uvažovat o zprostředkování poradenství pro vědkyně, které se cítí být diskriminovány. V Praze dne Podpis řešitele: PhDr. Marie Čermáková 9

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav Akademie věd České republiky PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: 1P OK 459 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR Mgr. Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Průběžná zpráva o realizaci projektu Obsah

Více

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda

Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda Závěrečná zpráva za rok 2012 projektu OK 08007 Národní kontaktní centrum ženy a věda 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK 08007 Název projektu: Národní kontaktní centrum

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 1. Východiska Dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr VŠVSMV v Praze byl stanoven v projektu,

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II.

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. 1. ÚVOD... 3 2. DEKÁDA ROMSKÉ INKLUZE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI... 4 2.1 ŘÍDICÍ STRUKTURY DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE... 4 2.2 PŘEDSEDNICTVÍ

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Globální vzdělávání v České republice Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice GENE GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE 1 Obsah Použité

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

- http://www.docx-to-doc-converter.com ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S KOSOVEM

- http://www.docx-to-doc-converter.com ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S KOSOVEM Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S KOSOVEM Podpora integrace sluchově

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Podklad pro projektový záměr přípravy Strategického plánu rozvoje kultury v Českých Budějovicích

Podklad pro projektový záměr přípravy Strategického plánu rozvoje kultury v Českých Budějovicích Podklad pro projektový záměr přípravy Strategického plánu rozvoje kultury v Českých Budějovicích zpracováno v rámci projektu Budějovice kulturní kontaktní osoba: Ondřej Kašpárek kasparek@artsmanagement.cz

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 1 Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více