Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR"

Transkript

1 Identifikační číslo projektu: OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum ženy a věda V roce 2003 došlo k dalšímu rozvoji aktivit Národního kontaktní centra ženy a věda jak v národním měřítku tak na poli mezinárodním. V roce 2003 došlo k užší profilaci zaměření NKC-ŽV a to zejména dvěma směry: 1) praktická implementace gender mainstreamingu a asistence pro ženy vědkyně v oblasti genderové rovnosti a 2) orientace na zkoumání feministických epistemologií a konstrukce vědeckého zkoumání a strukturace vědeckých institucí z genderového hlediska. I v tomto roce se ovšem NKC-ŽV potýkalo s problémem nedostatečné genderové senzitivity v rámci vědecké komunity a s nedostatkem podpory pro genderový mainstreaming v oblasti vědy a výzkumu ze strany státních orgánů. Hlavní aktivity NKC-ŽV se v roce 2003 soustředily na následující aktivity: - podpora žen ve vědě - prezentace rolových modelů prostřednictvím projektu Žena měsíce - podpora mladých výzkumných pracovníků a pracovnic - zvyšování atraktivity vědeckého povolání mezi středoškolskými studenty a studentkami - genderové aspekty v 6. Rámcovém projektu - genderové vzdělávání (cyklus pravidelných seminářů) - publikační a osvětová činnost (Kontext: časopis pro gender a vědu, Myšlení hranic: genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjekt, informační newsletter NKC-ŽV) - lobování 1. aktualizace webových stránek a rozvoj, aktualizace a správa databází v závislosti na dalším směřování projektu (dílčí úkol 1) V roce 2003 se dále rozvíjel webový portál Důraz byl kladen zejména na kvalitní a aktuální informování o aktivitách, událostech, publikacích a expertízách v oblasti genderové rovnosti ve vědě a výzkumu prostřednictvím podsekce novinky. V rámci sekce aktuality jsme dále informovaly o mezinárodních a domácích konferencích v oblasti genderové tématiky a o aktuálních nabídkách (stáže, granty atd.) pro ženy ve vědě. Na webových stránkách jsou nyní prezentovány i jednotlivé projekty NKC-ŽV a na stránky byl přidán i obecný vyhledavač. Databáze NKC-ŽV byly průběžně aktualizovány. V souvislosti s přijetím projektu Central European Centre for Women and Youth in Science (CEC-WYS) a projektu DATAWOMSCI Evropskou komisí v rámci 6. Rámcovém projektu bylo ovšem upuštěno od přetvoření databáze žen vědkyň, neboť tato aktivita bude 1

2 realizována v rámci těchto dvou projektů efektivněji. V rámci projektu DATAWOMSCI koordinovaném Centrem excelence při Univerzitě v Bonnu budou vytvořena doporučení pro efektivní vytváření a správu databází a v rámci projektu CEC-WYS dojde k vytvoření středoevropské databáze žen expertek, která bude fungovat v anglickém jazyce. Předpokládáme, že optimalizace záběru na celý středoevropský region zvýší viditelnost českých žen ve vědě, a tudíž že tato databáze bude lépe plnit účel networkingu mezi ženami vědkyněmi a jako zdroj partnerek pro výzkumné projekty. Databáze příležitostí byla průběžně aktualizována. Na svých webových stránkách NKC-ŽV nabízí i databázi genderových organizací, jež je majetkem neziskové organizace Gender Studies o.p.s., která ji též průběžně aktualizuje. Databáze publikací byla v roce 2003 transformována na podsekci knihovna, která funguje jako vyhledávácí databáze publikací a knih, které jsou k dispozici v NKC-ŽV, ať již ke studiu na místě či jako volné kopie, které jsou zájemcům rozesílány. Jedná se o materiály a publikaci Evropské komise, Sociologického ústavu AV ČR a NKC-ŽV a další publikace a knihy týkající se problematiky rovných příležitostí v oblasti VaV. V databázi knihovny lze vyhledávat podle názvu, autora, klíčových slov a ISBN a na stránkách je dostupná i krátká anotace ke každé publikaci. Další sekce webové stránky jsou aktualizovány dle potřeby. 2. mezinárodní workshop Evropské komise Young Scientists (dílčí úkol 2) Mezinárodní workshop Young Scientists organizovaný NKC-ŽV a Evropskou komisí se konal na půdě MŠMT ČR v rámci právě končícího projektu EK ENWISE, který má za cíl zmapovat situaci žen ve vědě ve střední a východní Evropě, navrhnout doporučující opatření a vytvořit mechanismus pro následné hodnocení vývoje této situace. Workshopu se účastnili zástupci Evropské komise (Unit C-4 Young People and Science a Unit C-5 Women and Science), členky expertní skupiny ENWISE a mladí vědci a vědkyně ze všech středoa východoevropských zemí. Konání workshopu zaštítila doc. RNDr. H. Illnerová DrS., předsedkyně AV ČR, a PaedDr. J. MÜLLNER, náměstek ministryně školství. Hlavní cíle workshopu: 1. zmapovat hlavní problémy, se kterými se mladí lidé ve vědě z východo- a středoevropského regionu potýkají, 2. konfrontovat názory na fungování vědeckých institucí, prestiž vědy a rovných příležitostí ve vědě a výzkumu mladých vědců a vědkyň a starší generace vědeckých pracovníků a pracovnic. Jako hlavní problémy byly uvedeny: - nedostatečné platové ohodnocení mladých výzkumných pracovníků a pracovnic, - nedostatečné technické vybavení výzkumných pracovišť, - neexistence reintegrace do domovské země po ukončení stáže, - genderová diskriminace žen ve vědě, zejména v důsledku mateřství, - nepotismus ve vědeckých institucích. 2

3 Hlavní přínosy workshopu pro účastníky: 1. možnost setkat se s kolegy a kolegyněmi se střední a východní Evropy, protože pracovní orientace většiny účastníků a účastnic je směřována na EU a USA, 2. možnost hovořit otevřeně (v některých případech poprvé) o genderových tématech a diskriminaci. Důraz byl kladen zejména na dva aspekty. Mladé ženy oceňovaly možnost hovořit otevřeně o diskriminaci na fóru, kde nebyly zastoupeny pouze ženy, navíc v prostředí, které dává naději, že jejich připomínky a zkušenosti budou vyslyšeny či alespoň reflektovány. Za druhé, a to se týkalo zejména mladých mužů, bylo oceněno to, že získali informace a vhledy do problematiky, o které často sami vůbec nepřemýšleli. 3. získání nových a zásadních informací o MCF a dalších programech podpory mladých vědců a vědkyň Evropskou komisí. 3. mezinárodní konference Women Scholars and Institutions (dílčí úkol 3) Ve dnech června 2003 se v Praze uskutečnila mezinárodní konference s názvem Women Scholars and Institutions (Ženy vědkyně a instituce). Konferenci organizovalo Výzkumné centrum pro dějiny vědy a Commission Women in Science of the International Union of History and Philosophy of Science/Division of History of Science ve spolupráci s dalšími subjekty včetně NKC-ŽV. Konference se zúčastnilo asi pět desítek především výzkumných a akademických pracovníků/nic ze zemí západní i východní Evropy, dále byly zastoupeny Spojené státy a Čína. Svou účastí konferenci zaštítila předsedkyně AV ČR doc. RNDr. H. Illnerová DrSc. NKC-ŽV zorganizovalo paralelní sekci nazvanou Gendered Knowledge and the Reshaping of the Normal Science. Hlavním cílem panelu bylo: 1. představit otázku genderově orientovaných epistemologií na mezinárodním historicky orientovaném fóru, 2. poskytnout prostor pro setkání vědkyň zejména z ČR a SR s cílem navázat užší spolupráci. Příspěvky v panelu se soustředily zejména na otázku konstrukce objektivity a racionality vědeckého zkoumání a na postavení vědce v rámci produkce vědění. Hlavní bodem debaty se posléze stal problém, jak pokračovat v řešení genderové nerovnosti a implementace rovných příležitostí ve vědě a výzkumu ve světle toho, že problémy, se kterými se ženy ve vědě setkávají, již byly do značné míry zmapovány (pokud ne v našem kulturním kontextu, tak zcela jistě v členských státech EU a USA) a jaká praktická opatření navrhnout s cílem přetvořit vědecké instituce směrem k větší genderové rovnosti. Diskutující navrhovali řešení ve formě vytváření sítí, reflektování praxe, změny hranic oboru (zahrnutí feministické perspektivy do jednotlivých disciplín) a otevírání nových témat. Jako důležité chápali začleňování žen a feministicky smýšlejících osob do vědeckých institucí, které je nutné změnit zevnitř. Problém viděli v tom, že dekonstruování vědy z feministického hlediska je politická záležitost, jako taková je však chápána jako nevědecká, a tudíž se nebere v úvahu. Výsledky: 3

4 Vzhledem k tomu, že genderová sekce týkající se postavení žen ve vědě a feministických epistemologií, byla velice podnětná, panelistky se dohodly na vydání separátní česko-anglická publikace o feministických epistemologiích. S organizátory konference bylo dohodnuta možnost přetištění článků, pokud autorky nedodají nové články pro tuto publikaci. V současné době probíhají finální korektury textů a vydání publikace očekáváme v průběhu měsíce února. 4. organizace cyklu seminářů s tématikou gender a věda V roce 2003 se NKC-ŽV organizovalo přednáškové cykly s cílem představovat jak odborné genderově orientované, tak širší odborné a obecné veřejnosti probíhající či právě ukončené genderové výzkumy. Kromě tohoto primárního cíle byl nedílným mottem seminářů také záměr umožnit začínajícím (či studujícím) výzkumníkům a výzkumnicím navázat kontakty a získat informace, které by mohly přinést obohacení jejich vlastním výzkumným nápadům a záměrům. Na první přednáškový cyklus, který proběhl v podzimních měsících ve spolupráci s nadací Friedrich Ebert Stiftung, v jejichž prostorách se semináře konaly, byly přizváni odborníci a odbornice z různých vědních oborů (historie, sociologie, psychologie, politologie atd.) k prezentaci vlastních výzkumných projektů. Projekt byl koncipován tak, aby se účastníci seznámili s výzkumnými projekty z různých regionů. Na seminářích tedy byly zastoupeny: Masarykova univerzita v Brně, Pardubická univerzita, Univerzita v Hradci Králové, Jihočeská univerzita a Prognostický ústav SAV ze Slovenska. Celkově byl cyklus seminářů důležitým bodem v koncepci NKC-ŽV, a i proto bychom v následujícím roce rády celý potenciál seminářů nejen znovu realizovaly, ale i rozšířily. Více viz dílčí cíle na vytvoření modulu školení evaluátorů pro 6. RP v oblasti genderové sensitivity a spolupráce s NKO, RKO a OKO týkají se školení o zahrnutí a evaluaci genderových aspektů v návrzích projektů do 6. RP (dílčí úkoly 5 a 6) V roce 2003 došlo k vytvoření základní informačního a školícího modulu o zahrnutí genderové dimenze do projektů 6. RP na základě Vademeca vydaného sekcí Unit C-5 Women and Science. Zároveň došlo v roce 2003 k jednáním mezi Sociologickým ústavem AV ČR a presidiem AV ČR o potřebnosti tohoto školení. SOÚ AV ČR byl vyzván, aby vytvořil koncepci školení týkající se zahrnutí genderové dimenze do 6. RP. V roce 2003 se také ukázalo, že nejistota ohledně zahrnutí genderové dimenze nepanuje pouze v ČR, ale v celém Evropském výzkumném prostoru. Proto se NKC-ŽV rozhodlo rozšířit tento dílčí úkol v souvislostmi se dvěma aktivitami. 1) v rámci projektu CEC-WYS by mělo dojít k vytvoření mezinárodního školícího modulu týkajícího se zahrnutí genderové dimenze do výzkumných projektů, 2) NKC-ŽV bylo kontaktována rakouskými kolegyněmi v souvislosti s danou problematikou a existuje plán podat mezinárodní projekt k EK na vytvoření tohoto školícího modulu. Domníváme se, že tato cesta je efektivnější z toho důvodu, že 1) na vytvoření modulu se bude podílet větší množství odbornic a odborníků na dané téma, 2) finanční krytí na vytvoření modulu bude vnější a NKC-ŽV bude zajišťovat pouze jeho diseminaci v ČR. Vypracovaný modul byl představen v červnu 2003 na společném workshopu NKC-ŽV a OKO Zdravotnictví nazvaném 6. Rámcový program, genderové aspekty a postavení žen v lékařských vědách. 4

5 Cílem semináře bylo seznámit jeho účastnice se specifickými problémy lékařských věd v souvislosti s rámcovými programy EU. Důležitou součástí semináře bylo seznámení se základními koncepty genderové problematiky a zahrnutí genderových aspektů do projektů podávaných v rámci 6. RP EU. Další příspěvky byly zaměřeny na genderovou problematiku v lékařských vědách a výzkumu a na postavení a kariéru žen ve vědě. Na závěr proběhla neformální diskuse prominentních vědkyň z oblasti lékařských věd a odbornic na genderovou problematiku u kulatého stolu. 6. pilotní projekt popularizace vědy mezi středoškolskými studentkami a studenty Projekt Přiblížení vědecké práce studujícím středních škol proběhl v letním i zimním pololetí Byl koncipován jako projekt pilotní, na 4 pražských gymnáziích. Projekt měl podobu přednášek kombinovaných se semináři, které vedli jak úspěšní, tak i začínající vědci a vědkyně. V první polovině roku 2003 jsme zorganizovali úvodních 6 seminářů na čtyřech pražských gymnáziích. V letošním roce bude tento projekt pokračovat na jednom vybraném gymnáziu a bude tedy zatím stále pokračovat jako pilotní projekt. Uvažujeme také do budoucna o uspořádání cyklu seminářů, který by byl otevřený všem studujícím středních škol a samozřejmě další odborné i laické veřejnosti a který by stál na myšlenkách tohoto projektu. Spuštění tohoto projektu bude úzce svázáno s projektem webových stránek Infomat, kde můžeme tento projekt jednak prezentovat a také zjistit případný zájem potencionálních účastníků (viz Dílčí úkol 2 níže). 7. užší spolupráce s Radou vlády ČR pro vědu a výzkum a dalšími odpovědnými orgány Spolupráce se státními orgány odpovědnými za vědu a výzkum a lidské zdroje ve vědě a výzkumu je na velice nízké úrovni. Ze strany státních orgánů nepřicházejí podněty či nápady na společnou činnost v oblasti genderové rovnosti v oblasti VaV a v případě, že podněty na výzkumné projekty vypracované ve spolupráci s dalšími odborníky a odbornice jsou MŠMT ČR předány, nebylo na ně v roce 2003 ze strany ministerstva reflektováno. Jeden podnět se vztahoval k vypracování koncepce mediální kampaně týkající se genderové rovnosti pro mladé lidi, na které se měla podílet Open Society Fund. Druhý podnět předaný MŠMT ČR se týkal výzkumného projektu Přechody s systému vzdělávání a jejich dopad na kariérní uplatnění mladých lidí, který byl vypracován ve spolupráci s Mgr. Irenou Smetáčkovou. Domníváme se, že tento druhý projekt by byl velice přínosný nejen z hlediska práce NKC-ŽV, neboť by pomohl odhalit důvody pro tzv. leaky pipeline ve vědě a výzkumu, ale přispěl by k širšímu pochopení genderového zatížení přechodů mezi jednotlivými stupni vzdělávání a potažmo by měl přínos i pro MPSV ČR, neboť by pomohl odhalit vzorce volby povolání a jejich genderové zatížení. 8. vypracování analýzy dopadu rodičovství na vědeckou kariéru a navržení opatření na eliminaci negativních dopadů (překlenovací granty) Problematika harmonizace nároků na vědeckou kariéru a rodinných povinností je velice palčivým problémem nejen ve vědecké komunitě, a to zejména vzhledem k silně polarizovanému genderovému kontraktu většiny českých rodin. V situaci, kdy ženy stále ještě nesou téměř veškerou primární odpovědnost za chod rodiny, emocionální zázemí členů rodiny a za výchovu dětí, je velice obtížné na individuální úrovni 5

6 dostát tvrdým nárokům na vědeckou kariéru. Dalším spojeným problémem je fakt, že ženy-vědkyně si v mnohem větší míře berou kolegy-vědce, často i ve stejném oboru, než je tomu v případě vědců. Tento typ dvoukariérových manželství je velice náročný sám o sobě vzhledem k časové náročnosti vědeckého výzkumu a často dochází k tomu, že kariéra ženy je upozadňována právě v důsledku rodičovských povinností. Vzhledem k nutnosti zvyšovat efektivitu vědeckého výzkumu se rozvoj lidských zdrojů (zejména žen a mladých lidí) ve vědě a výzkumu stává naprosto klíčový. Tento fakt je zdůrazněn i v Barcelonské deklaraci, kdy proto, aby bylo možné splnit závazek EU stát se do roku 2010 nejsilnější znalostní společností světa, je nutné získat dalších 700,000 vědců a vědkyň pro Evropský výzkumný prostor. Plánovaný cíl realizovat analýzu dopadu mateřství na vědeckou kariéru vědkyň byl motivován i tím, že četné univerzity a výzkumné ústavy přistoupily k přijímání tzv. work-life balance opatření s cílem zajistit kariérní rozvoj obou partnerů i přesto, že mají děti. Na základě nových skutečností, které se objevily v průběhu roku 2003, se NKC-ŽV rozhodlo tento dílčí cíl rozšířit a pokračovat v něm v roce 2004 (viz Dílčí cíl 9 níže). Na základě výše uvedeného se domníváme, že Národní kontaktní centrum ženy a věda pokračovalo v úspěšném naplňování úkolů a závazků projektu. Jako přínosné hodnotíme zejména profilaci orientace NKC-ŽV, jak byla popsána v úvodu, rozvoj aktivit v ČR a získání účasti a koordinátorství dvou projektů Evropské komise. V roce 2004 budeme pokračovat v dalším rozvoji činností, zejména ale naplňování nastartovaných projektů, tak jak byly prezentovány výše. Domníváme se, že k dalšímu rozšíření aktivit bude docházet postupně s plněním závazků mezinárodního projektu CEC-WYS, neboť bude možné vytvářet synergický efekt právě mezi jednotlivými částmi tohoto projektu a dalším rozvojem domácích aktivit. V návaznosti na výše uvedený přehled aktivit za rok 2003 navrhujeme následující dílčí cíle pro rok Dílčí úkoly pro rok rozvoj webových stránek NKC-ŽV Webové stránky budou dále aktualizovány a rozvíjeny v návaznosti na projekty NKC-ŽV. Databáze expertek bude transformována, jak bylo popsáno výše v bodu 1. 2 Infomat Hlavním cílem projektu INFOMAT (webových stránek určených studujícím středních a vysokých škol a mladým vědcům a vědkyním) je vytvoření virtuálního prostoru věnovaného vysokoškolskému studiu, vědě a výzkumu. Koncepce webových stránek vychází z představy, že i když na internetu existují různé webové stránky věnované nejrůznějším studijním příležitostem, informace jsou často roztříštěné a tyto stránky bývají převážně informativního charakteru. Tento projekt má tedy dva hlavní cíle: 1. ty, které se týkají praktických záležitostí spojených se studiem a vědou a výzkumem, 2. vytvoření prostoru pro kritickou reflexi odborné práce. 6

7 Bude se tedy jednat o portál, kde budou soustředěny informace týkající se mobility (o studijních příležitostech, grantech a stážích). Studium v zahraničí a vědecké stáže se ukazují být podstatným nástrojem nejen pro rozvoj individuálních znalostí, schopností a růstu, ale i předpokladem pro vytvoření tzv. Evropského výzkumného prostoru, což je jedním z cílů směřování evropské politiky v oblasti vědy a výzkumu. Další významnou součástí tohoto informačního portálu budou informace o on-line zdrojích studijních materiálů. Zmapování českých a zahraničních stránek věnovaných studujícím a poskytování kvalitních informací, které se týkají studijních a pracovních příležitostí ve vědě a výzkumu, tedy vytvoření kvalitního portálu, je pouze jedním ze záměrů tohoto projektu. Jedním z problémů současné vědy je její přílišná specializace. V rámci sekce projekty budeme tematizovat produkci vědění, genderová studia a interdisciplinární způsob vědecké práce. 3 Kontext: časopis pro gender a vědu V roce 2003 začalo NKC-ŽV vydávat odborný recenzovaný online čtvrtletník Kontext: časopis pro gender a vědu s cílem ustavit v ČR první odborné periodikum, které by se týkalo genderových otázek ve vědeckém výzkumu. Čtvrtletník se neorientuje úzce pouze na zkoumání genderového zatížení vědecké profese, ale na širší zkoumání genderových otázek ve vědeckém výzkumu v různých vědních oblastech. V tomto smyslu tedy prezentuje statě, kde je genderová dimenze silně zahrnuta do výzkumného záměru, či statě, které se zabývají otázkou implementace politik rovných příležitostí a genderového mainstreamingu ve vědě a výzkumu. V roce 2004 bude NKC-ŽV usilovat o získání většího počtu statí, zejména recenzovaných. Monotematická podoba čtvrtletníku bude zachována, neboť se domníváme, že úzké zaměření na konkrétní problém je velice přínosné v tom, že koncentruje stav bádání v dané oblasti v jednom čísle. 4 Newsletter V průběhu roku 2003 jsme začaly vydávat informační bulletin s cílem oslovit co nejvíce čtenářů a čtenářek se zájmem o dění ve vědě a genderovou tematiku. Naším cílem nebylo pouze opakovat informace, které uvádíme na našich internetových stránkách, ale snažily jsme se obsah přizpůsobit široké čtenářské obci a více informovat o kulturně-historických souvislostech postavení žen ve vědě. S tím souvisí i záměr představovat na stránkách Newsletteru významné ženy, které podobu vědy v historii pomáhaly formovat a přesto, že byl jejich přínos velmi významný, je povědomí společnosti o jejich vědecké práci minimální. Mimo to má Newsletter za úkol každý měsíc informovat čtenáře o dění ve světě vědy a výzkumu, připravovaných akcích NKC, konferencích a grantových a stipendijních nabídkách to vše z genderového hlediska. Newsletter nemá ambice být odborným měsíčníkem určeným pro úzce specializovanou genderovou obec, ale populární formou oslovit co nejvíce lidí. To se povedlo i díky využití nové databáze žen ve státním výzkumném sektoru, kterou si NKC v průběhu roku nechalo vypracovat. V roce 2004 plánujeme novou grafickou formu Newsletteru, která by měla usnadnit nejen jeho tvorbu, ale i zkvalitnit jeho podobu. 7

8 5 Žena měsíce Projekt Žena měsíce úspěšně pokračoval i v roce Jednoznačně jde o projekt, který přitahuje nejvíce mediální pozornosti novinářů a novinářek a v této souvislosti byly jak pracovnice NKC-ŽV tak zvolené ženy měsíce přizvány do různých rozhlasových pořadů, zejména pro Český rozhlas. Pro rok 2004 se zaměříme na představování vědeckých úspěchů a výzkumných záměrů žen měsíce. 6 pravidelné semináře NKC-ŽV V roce 2004 bude cyklus seminářů pokračovat již v prostorách NKC-ŽV v Husově ulici a záběr témat a odborníků a odbornic bude podobně široký. 7 stránka měsíce V průběhu roku 2003 jsme v rámci webových stránek vytvořily novou sekci odkazy. Zde lze vyhledat odkazy na webové stránky organizací a projektů vztahujících se k ženám ve vědě. Odkazy jsou tříděny podle Frascatiho manuálu. V rámci této sekce probíhá malý projekt stránka měsíce: každý měsíc představujeme zajímavou webovou stránku, která je věnována problematice žen ve vědě. Cílem této sekce je vytvoření úzce zaměřeného portálu, který poskytuje přehled o zahraničních a mezinárodních aktivitách. V této aktivitě (postupném doplňování odkazů a stránce měsíce) budeme pokračovat i v roce ženy a IT NKC-ŽV se chce v roce 2004 zaměřit na problematiku žen v IT oblasti. Hlavní myšlenka projektu vychází z toho, že počet studentek a žen pracujících v IT oblasti je velmi nízký z důvodů genderové stereotypizace studijních oborů. Tzn. že toto nízké zastoupení vyplývá ze stereotypních představ, že se jedná o typicky mužský obor, ve kterém mají větší příležitost uspět a prosadit se muži. V této souvislosti se hovoří o tzv. gender gapu, v IT oborech v zemích EU pracuje pouze 20-30% žen, což dokládá například výzkumná práce, kterou v rámci programu EU Leonardo da Vinci Women and Computer Science provedly v roce 1996 tři země EU Itálie, Francie a Velká Británie (hrrp://www.url.it/speciali/leonardo/intro.htm). V České republice je toto číslo ještě nižší. Český statistický úřad vykazuje pouze zaměstnanost souhrnně v oblasti inženýrství a technologií, ve které jsou zahrnuty i obory výpočetní techniky. V technických oborech podle šetření ČSÚ pracuje 16 procent, přičemž v oborech výpočetní techniky bude s největší pravděpodobností podíl žen nižší, neboť obory výpočetní techniky na vysokých školách v roce 2002 studuje podle údajů Ústav pro informace ve vzdělávání necelých 10 procent žen a v letech minulých bylo toto číslo nižší: v roce ,3 procent, v roce procent, v roce ,6 procent a v roce 1998 pouhá 4 procenta. V rámci tohoto projektu chceme zmapovat stávající zahraniční analýzy a studie věnované této problematice. Zároveň vytvoříme zvláštní sekci v rámci webových stránek věnovanou ženám a IT, na kterých bychom chtěly představit jednak obecně tuto problematiku a zároveň představit IT obory v rámci českého prostředí. Webová stránka bude určena jednak studentkám posledních ročníků středních škol, k orientaci 8

9 v IT oblasti a možnostech studia IT na vysokých školách. Dále studentkám vysokých škol a mladým vědkyním (tzn. do 35 let) k podpoře jejich odborné práce a kariéry, k orientaci v oboru a formálních i neformálních vědeckých a profesionálních sítích. 9 expertíza týkající se harmonizace vědecké kariéry a rodiny Analýza, kterou NKC-ŽV vypracuje v první polovině roku 2004, si klade za cíl několik cílů: poskytnout teoretický základ pro zkoumání dané problematiky z genderového hlediska a z hlediska kritiky vědy, poskytnout vědeckou analýzu na základě výzkumu o situaci a vnímání této problematiky ze strany českých badatelek, poskytnout přehled o opatřeních přijímaných s cílem harmonizovat rodinné a kariérní povinnosti a zkušenosti jednotlivých zahraničních univerzit a výzkumných ústavů s těmito opatřeními. Publikace bude doplněna i o případové studie vyjádření českých žen-vědkyň na toto téma. 10 cyklus seminářů: úvod do genderových studií pro SŠ V tomto roce bude NKC-ŽV pořádat na gymnáziu Pražačka cyklus seminářů s genderovou tematikou. Tento cyklus zajistí NKC-ŽV jak organizačně, tak z hlediska vedení jednotlivých seminářů a bude určen jak pro studující, tak pro vyučující. Myšlenka těchto seminářů vychází jak z koncepční práce NKC-ŽV zaměřené na studující (viz projekt přiblížení vědecké práce SŠ studentům a projekt INFOMAT), tak z koncepce zaměřené na genderovou senzitivizaci vzdělávacího procesu. Tematika genderu a rovných příležitostí není v rámci výuky středních škol prakticky vůbec pojednaná. Tento projekt vychází z iniciativy gymnázia, které nás o uspořádání cyklu požádalo. 11 pilotní projekt týkající se diskriminace na trhu práce V průběhu své existence získává NKC-ŽV podněty a informace o diskriminačním chování vědeckých institucí v ČR na základě pohlaví. V roce 2003 byla kontaktována právnička Helsinského výboru (HV) a byla předběžně domluvena spolupráce na toto téma. V první fázi bude vytvořen dokument, který se týká diskriminace na trhu práce a bude konkrétně zaměřen na ženy, které působí v akademickém prostředí. Tento dokument zveřejníme na webových stránkách v sekci projekty. Tímto krokem bychom chtěly otevřít otázku diskriminace žen v akademickém prostředí z hlediska pracovního práva a diskusi na toto téma. Pokud zaznamenáme širší ohlasy z vědecké komunity, můžeme do budoucna uvažovat o zprostředkování poradenství pro vědkyně, které se cítí být diskriminovány. V Praze dne Podpis řešitele: PhDr. Marie Čermáková 9

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Příjemce : Sociologický ústav AV ČR Řešitel : PhDr. Marie Čermáková Název projektu : Národní kontaktní centrum ženy a věda Úvod

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR OK 437 Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: OK 437 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav Akademie věd České republiky PhDr. Marie Čermáková Národní kontaktní centrum

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV.

Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV. Průběžná zpráva za rok 2012 projektu LE 12003 Národní kontaktní centrum ženy a věda IV. 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: LE 12003 Název projektu: Národní kontaktní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: 1P OK 459 Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR Mgr. Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Průběžná zpráva o realizaci projektu Obsah

Více

Periodická zpráva. Příjemce-koordinátor: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1 Řešitelka-koordinátorka: Mgr.

Periodická zpráva. Příjemce-koordinátor: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1 Řešitelka-koordinátorka: Mgr. Periodická zpráva 4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU Program: EUPRO Identifikační kód projektu: OK 08007 Název projektu: Národní kontaktní centrum ženy a věda Zkratka projektu: NKC-ŽV Řešitelské období projektu:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

obracím se na Vás v souvislosti s problematikou rovných příležitostí žen a mužů v oblasti vědy a výzkumu, a to konkrétně:

obracím se na Vás v souvislosti s problematikou rovných příležitostí žen a mužů v oblasti vědy a výzkumu, a to konkrétně: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. předseda Grantová agentura ČR Evropská 2589/33b 160 00 Praha 6 V Praze dne 16. 12. 2011 Č.j.: SOU-356-2/NKC/2011 Vážený pane předsedo, obracím se na Vás v souvislosti s problematikou

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Grantové možnosti a příležitosti 2015

Grantové možnosti a příležitosti 2015 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Grantové možnosti a příležitosti 2015 Informační workshop IIV 26.6.2015 COST a COST CZ COST (European Cooperation in Science

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity PROJEKT CEINVE NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ - CESTA K AKADEMICKÝM KOMPETENCÍM DOKTORANDŮ Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZORNÉM ÚHLU INFORMAČNÍ

Více

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Moderují: Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kateřina Lišková, Ph.D.,

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí

Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Služby TC AV ČR Příklady podpory žadatelů o ERC granty v zahraničí Informační den zaměřený na Advanced Grants ERC 21. listopadu 2011, Praha Adéla Vožechová, TC AV ČR (vozechova@tc.cz) CZELO A NICER Co

Více

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014 VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu UZÁVĚRKA ANOTACÍ: 30. ČERVNA 2014 VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY ZE SBORNÍKU K 21. BD 2014 BUDOU ZAŘAZENY

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ PROJEKT OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Doc. PhDr. Dagmar MASTILIAKOVÁ, PhD. RN ÚSTAV 0ŠETŘOVATELSTVÍ, FVP SU V OPAVĚ Školení akademiků

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti PROJEKT Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Spolupráce

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Průběžná zpráva o realizaci projektu Identifikační číslo projektu: 1P OK 459 Průběžná zpráva o realizaci projektu Příjemce : Řešitel : Název projektu : Sociologický ústav AV ČR Mgr. Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Projekt

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux hlavní řešitel projektu Sociologický

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 o Praha 2015 Obsah 1. Výchozí dokumenty...

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více