Dům s pečovatelskou službou Velká nad Veličkou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům s pečovatelskou službou Velká nad Veličkou"

Transkript

1 Dům s pečovatelskou službou Velká nad Veličkou Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) je nájemním domem s byty zvláštního určení (dle 2300 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Bydlení v DPS je určeno zejm. osobám, které: - mají trvalý pobyt ve Velké nad Veličkou nebo v obcích správního obvodu obce Velké nad Veličkou (tedy Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota), - z důvodu svého věku nebo zdravotního postižení potřebují ke svému samostatnému, bezpečnému a důstojnému životu pomoc druhé osoby, nebo jejichž bytové podmínky právě tento samostatný, bezpečný a důstojný život neumožňují. Zájemci s trvalým pobytem mimo správní obvod Velké n. Veličkou mohou podat žádost na základě důvodu hodného zřetele (např. mají rodinu žijící v tomto obvodu, jsou rodáky). DPS není určen osobám, které: - potřebují trvalou péči druhé osoby, případně komplexní péči zdravotnického charakteru - jsou postiženy psychickými poruchami a jinými psychiatrickými poruchami, pod jejichž vlivem mohou ohrozit sebe nebo okolí (na základě lékařského vyjádření), - jsou závislé na návykových látkách (alkoholismus, toxikomanie ), - mají projevy agresivity, nesnášenlivostí a asociálního jednání, - nedosáhly důchodového věku a nejsou poživateli invalidního důchodu, - jsou zcela soběstačné, schopné žít bez cizí pomoci v dosavadním prostředí, - potřebují pouze vyřešit svoji bytovou situaci, - nemají bydliště ani jiné rodinné vazby na obec Velká nad Veličkou či její správní území. O umístění občana do DPS rozhoduje, na základě doporučení sociální pracovnice, Rada obce. Nájemci v DPS hradí nájem a služby spojené s bydlením (spotřeba tepla a elektrické energie v bytě a společných prostorách, spotřeba vody, úklid společných prostor, revize výtahů, náklady na udržování společné televizní antény, odpad). Nový nájemce se stěhuje do bytu se svým nábytkem. Pečovatelská služba je v DPS zajišťována stejným způsobem jako v kterékoliv jiné domácnosti, a to na základě uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby. DPS není zařízením sociálních služeb s 24hodinovou péčí.

2 Pravidla pro přijímání občanů do DPS 1. Úvodní ustanovení Cílová skupina Dům s pečovatelskou službou je nájemní dům s byty zvláštního určení. Jedná se o samostatné bytové jednotky. Byty v DPS jsou určeny pro bydlení seniorů a zdravotně postižených dospělých občanů, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. Tato pomoc je v DPS poskytnuta formou ubytování a pečovatelské služby. Nájem v DPS není určen pro osoby, které jsou z důvodu komplexní ztráty soběstačnosti zcela odkázány na celodenní péči jiné osoby, osobám trvale upoutaným na lůžko, osobám postiženým různými psychózami nebo alkoholikům či jiným osobám, u nichž je předpoklad (dle vyjádření lékaře), že by svým chováním narušovaly soužití obyvatel DPS. Nájem v DPS není dále určen osobám, které potřebují vyřešit pouze svoji bytovou situaci, jsou zcela soběstačné či nemají bydliště ani jiné rodinné vazby na obec Velká nad Veličkou a její správní území. Přehled poskytovaných služeb Žadatelům, s nimiž bude uzavřena nájemní smlouva, bude nabídnuta pečovatelská služba v poskytovaném rozsahu. Pečovatelská služba je poskytována občanům v DPS za podmínek a v rozsahu stanoveném v platném znění zákonů a vyhlášek o sociálním zabezpečení (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Území, na němž je služba poskytována Žádost o poskytnutí nájmu v DPS může podat občan s trvalým bydlištěm ve Velké nad Veličkou nebo v obcích náležících do správního obvodu obce Velké nad Veličkou (tedy Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota), způsobilý k právním úkonům, který: - dosáhl důchodového věku nebo je mu přiznána invalidita - jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu poskytnutí pečovatelské služby Žádost o poskytnutí nájmu v DPS může podat i manželská či jiná příbuzenská dvojice, dále druh a družka, pokud oba splňují podmínky poskytnutí nájmu v DPS.

3 2. Podání žádosti Žadatel, který se uchází o poskytnutí nájmu v DPS, podává žádost na OÚ Velká nad Veličkou, k rukám pracovnice Sociálního zabezpečení, a to na formuláři určenému pro tento účel. Obecní úřad podané žádosti eviduje podle data přijetí, každá žádost je doplněna o ohlášené sociální šetření zaměřené zejména na sociální a zdravotní situaci žadatele, jeho potřeby a bytovou situaci. Toto šetření provádí sociální pracovnice společně s pracovnicí pečovatelské služby. Přílohou žádosti je vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele, toto nesmí být starší než 3 měsíce. Při přijetí žádosti, nebo nejpozději při šetření za účelem doplnění žádosti je žadatel seznámen s pravidly pro zařazení občanů do DPS, tato pravidla jsou také v písemné podobě žadateli předána. Žadatel je v tento okamžik upozorněn na možnost a vhodnost prohlídky Domu s pečovatelskou službou, aby mohl zvážit všechny klady a zápory této formy ubytování a péče pro sebe a předejít tak v budoucnu možným nedorozuměním. Prohlídku si může domluvit s koordinátorkou střediska Velká n. Veličkou, paní Věrou Habartovou. Při podání nesprávně či neúplně vyplněné žádosti, je žadatel písemně vyzván o opravu, příp. doplnění údajů. Pokud takto žadatel ve stanovené lhůtě neučiní, je jeho žádost vyřazena z evidence přijatých žádostí. V případě, že od provedeného sociálního šetření uplynula doba delší než jeden rok, a dojde k uvolnění bytu, bude u vybraných žadatelů provedeno nové ohlášené sociální šetření za účelem zjištění jejich aktuální sociální situace. 3. Poskytnutí nájmu bytu v DPS Přidělení bytu v DPS žadateli schvaluje Rada obce na základě doporučení a zdůvodnění sociální pracovnice. Při rozhodování o návrhu přidělit byt žadateli bude přihlédnuto zejména - k celkovému zdravotnímu stavu a sociálním podmínkám žadatele a jeho potřebám - k míře, jakou je odkázán na pomoc pečovatelské služby - k místu bydliště Nájemní smlouvu nelze uzavřít s občanem - trvale upoutaným na lůžko - zcela inkontinentním - s komplexní ztrátou soběstačnosti odkázaného na celodenní péči a dohled druhé osoby - postiženým psychózami a jinými psychickými poruchami, kteří potřebují dohled a pod jejich vlivem by byl narušován život v DPS, jako jsou psychopatie s rysy nesnášenlivosti a asociálním jednáním, alkoholismus a jiné toxikomanie - pokud má žadatel neuhrazené závazky vůči Obci

4 Nájemní smlouvu k bytu v DPS uzavírá starosta obce na základě rozhodnutí Rady obce. V DPS nelze chovat z hygienických důvodů žádné zvíře s výjimkou vodících psů nutných pro pomoc slepým občanům. Do bytu v DPS nelze přihlásit k trvalému pobytu žádnou jinou osobu nebo rodinného příslušníka nájemce. Užívání bytu v DPS se řídí provozním řádem, nájemní smlouvou a platnými právními předpisy. Všechny byty jsou vybaveny kompletním sociálním zařízením, kuchyňskou linkou a elektrickým vařičem. Do DPS se stěhují občané s vlastním nábytkem a zařízením. 4. Evidence a posuzování žádostí o byt v domech s pečovatelskou službou ve Velké nad Veličkou a) Žádost je podávána vždy písemně na určeném tiskopise Žádost o přidělení v bytu v domě s pečovatelskou službou Velká nad Veličkou, jehož součástí je i vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele. Tiskopis žádosti je k dispozici na OÚ Velká nad Veličkou u Bc. Petry Srncové a na internetových stránkách obce b) Evidenci přijatých žádostí o přidělení bytu vede pracovnice Sociálního zabezpečení, která o zaevidování přijaté žádosti podává žadateli písemnou informaci. Písemná informace je podána spolu s odůvodněním i zamítnutému žadateli, jeho žádost je založena do evidence odmítnutých žadatelů. c) Po zaevidování žádosti je žadatel povinen v případě trvání zájmu o přidělení bytu po uplynutí jednoho roku od podání žádosti vždy nejpozději k 31. lednu požádat písemně o další vedení v evidenci. Pokud žadatel tuto podmínku nedodrží, je z evidence vyřazen. O vyřazení z evidence je písemně informován. d) Evidence přijatých žádostí není pořadníkem, při přidělení bytu nerozhoduje datum podání žádosti. Jednotlivá kritéria uvedená v Žádosti jsou bodově ohodnocena, na základě celkového počtu takto získaných bodů je sestaven pořadník žadatelů. Tento je veden v elektronické podobě, aktualizuje se dle potřeby, minimálně však jednou ročně. e) Žadatel má povinnost oznámit změny ve skutečnostech uvedených v žádosti, aby mohlo dojít k přehodnocení žádosti dle aktuálního stavu a potřeb žadatele. f) Vyřazení žádosti z evidence přijatých žádostí: - úmrtím žadatele - na vlastní žádost - žadatel uvedl do žádosti nepravdivé údaje - žadatel začal trvale využívat pobytovou službu

5 - žadatel neprovede aktualizaci žádosti v daném termínu - žadatel odmítl sociální šetření k ověření skutečností uvedených v žádosti - žadatel odmítne dvakrát nabídnutou možnost přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (před projednáním v Radě obce nebo jedenkrát Radou obce již schválené přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. 5. Kritéria pro přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou ve Velké nad Veličkou a) Žadatel je povinen podrobit se sociálnímu šetření k přidělení bytu. Předem ohlášené sociální šetření provádí sociální pracovnice společně s pracovnicí pečovatelské služby. Sociálním šetřením jsou ověřovány skutečnosti uvedené v žádosti a případně zjišťovány další okolnosti týkající se sociální situace žadatele (vhodnost současného bydlení, zajištění péče v místě bydliště apod.) b) Při uvolnění bytu předkládá sociální pracovnice v písemné podobě návrh na přidělení bytu společně s odůvodněním Radě obce. c) Při posuzování žádosti se uplatňují zejména tato kritéria: 1. potřeba pečovatelské služby (nebo již zavedená služba) 2. celková sociální situace (příbuzní, rodina, kdo zajišťuje péči nyní) 3. vhodnost současného bydlení (topení, dostupnost pečovatelské služby) 4. zdravotní stav (posouzení lékaře) 5. věk žadatele 6. pobírání důchodu, příspěvku na péči 7. trvalé bydliště (přednost mají žadatelé s trvalým bydlištěm ve Velké nad Veličkou). Tato kritéria jsou vyhodnocována bodovým systémem, který je uveden v příloze č. 1 této směrnice. d) Ubytování v DPS není určeno pro řešení bytové situace žadatele. e) Při rozhodování o umístění se nepřihlíží k době podání žádosti, ale k pořadí stanovenému na základě vyhodnocení Žádosti a aktuální míry potřebnosti žadatele. f) Byty jsou přidělovány osobám, které již jsou, nebo se uzavřením smlouvy stanou, uživateli pečovatelské služby. 6. Přidělování bytů a) O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada obce Velká nad Veličkou na základě doporučení sociální pracovnice. b) Rada obce své rozhodnutí o přidělení bytu podává zájemci o byt písemnou formou. c) V případě, že zájemci o byt je dle evidence žadatelů nabídnut byt, který odmítne bez závažných důvodů a požádá o odložení přidělení bytu, bude jeho žádost s přihlédnutím ke stávajícímu

6 zdravotnímu stavu a sociálním podmínkám ponechána nadále v evidenci přijatých žádostí. Zároveň však odmítne-li žadatel takovouto nabídku 2x po sobě bez závažných důvodů, bude z evidence vyřazen. Zároveň bude vyřazen žadatel, který se odmítne nastěhovat poté, co mu bylo Radou obce schváleno přidělení bytu. d) Nájemníci DPS užívají byt na základě nájemní smlouvy, která je uzavírána podle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada za užívání bytu je stanovena podle platných právních předpisů. Smlouvu o nájmu bytu a další potřebné dokumenty vystavuje sociální pracovnice, která zároveň organizuje další náležitosti související s nastěhováním uživatele bytu. e) Jednotlivé byty jsou vybaveny základním vybavením (kuchyňská linka, vařič), každý obyvatel je povinen vybavit si přidělený byt vlastním nábytkem v čistém, hygienicky nezávadném stavu a o ten se na vlastní náklady starat. f) Byty jsou přidělovány na dobu neurčitou. g) Nájemníci, se kterými lze ukončit nájemní smlouvu na byt: - zdravotní stav vyžaduje celodenní dohled, stálou lékařskou nebo ošetřovatelskou péči; - trpí-li osoba psychiatrickým onemocněním, které vylučuje kolektivní soužití; - osobě závislé na alkoholu nebo jiných toxických látkách; - osobám, které nedodržují provozní a domovní řád DPS ; - osobám, které neplatí včas a řádně platby spojené s užíváním bytu a využíváním pečovatelské služby - z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 7. Zamítnutí přidělení bytu a) Pokud nastanou podstatné změny na straně žadatele zejména v sociálních a zdravotních podmínkách, nebo bytových podmínkách, vyhrazuje si majitel domu po projednání vzniklé situace byt nepřidělit. b) Za podstatné změny je považováno zejména: - zhoršení zdravotního stavu, při kterém je zapotřebí celodenní péče - psychiatrické onemocnění žadatele vylučující kolektivní soužití - změna v bytových podmínkách žadatele (získání vhodného bytu), nebo obývá-li vhodný byt - nezpůsobilost žadatele k společnému bydlení v DPS (užívání návykových látek, páchání trestné činnosti, nevhodné chování, které by narušovalo společné soužití s ostatními nájemci)

7 8. Zánik práva užívání bytu Právo užívat byt zanikne: - úmrtím jediného nájemce - na vlastní žádost žadatele - na základě písemné dohody mezi pronajímatelem a nájemcem - písemnou výpovědí ze strany pronajímatele u důvodu obsažených v 711 odst. 1) občanského zákoníku, kdy nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě narušují dobré mravy v domě, neplní svoje povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy nebo neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů. 9. Závěrečná ustanovení a) Přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou neřeší bytovou situaci žadatelů, především jedná-li se o žadatele (poživatele důchodu) mladšího věku s plnou soběstačností, kteří nepotřebují pomoc pečovatelské služby. b) U žadatelů, kteří mají vhodné bytové podmínky, ale mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby, je vhodné řešit tuto situaci zavedením terénní pečovatelské služby v jejich stávající domácnosti. c) Žadatelé, kteří si svým jednáním přivodili ztrátu bydlení (např. převodem bytu nebo domu na rodinné příslušníky, zrušením pobytu v jiném zařízení, prodejem bytu nebo domu bez zajištění svého dalšího bydlení) nemají právo na přednostní přidělení bytu. d) Je-li žadatelem návštěva u stávajícího nájemce bytu na dobu delší jak tři týdny pobytu (povolené zřizovatelem), nemá tato návštěva právo na přednostní přidělení bytu. Po uplynutí povolené doby návštěvy musí žadatel a jeho rodinní příslušníci řešit vzniklou situaci jiným způsobem. Pravidla pro přidělování bytů byla schválena dne.. Pravidla pro přidělování bytů nabývají účinnosti dne.. Žádosti podané před tímto datem budou přehodnoceny podle nových kritérií.

8 Příloha č. 1 Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou. Hodnocení Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Velká nad Veličkou Tento hodnotící systém slouží jako podpora při vyhodnocování žádostí zájemců o přidělení bytu v DPS Velká nad Veličkou. Je v něm stanoveno 7 základních oblastí s jednotlivými kriterii, která jsou bodově ohodnocena. Jedná se o tyto oblasti: 2. Žadatel 3. Pečovatelská služba 4. Současné bytové podmínky 5. Vlastní odůvodnění žádosti 6. Zvláštní důvody zjištěné soc. šetřením 7. Odmítnutí přiděleného bytu 8. Vyhodnocení dotazníku ošetřujícího lékaře Na základě stanovení počtu bodů a vyhodnocení žádosti je sestaven pořadník zájemců o přidělení bytu. V odůvodněných případech (př. ohrožení žadatele z důvodu nezajištěné péče) je možné k této okolnosti přihlédnout a upřednostnit takového žadatele

9 Oblast Žadatel Pečovatelská služba (PS) Kritérium Trvalý pobyt Věk žadatele Druh pobíraného důchodu Příspěvek na péči Využití PS Požadované úkony Péče o vlastní osobu Bodové ohodnocení Velká n. Veličkou 20 Obce správního obvodu 15 Mimoprávní obvod 0 Nad 75 let let 5 Do 65 let 0 Starobní 5 Invalidní 10 I.a II. stupeň 20 III. stupeň/v řízení 5 IV. stupeň/nepobírám 0 Ano, jiné služby 40 Ano, pouze obědy 10 Ne 0 Více než 2 úkony PS 20 Pouze 1 úkon 10 Žádné úkony 0 Potřebuji, nemám zajištěnu 30 Potřebuji, mám zajištěnu 10 Nepotřebuji 0 Získaný počet bodů Bydlím Sám 10 S příbuznými 5 Současné bytové podmínky Jsem Patro, výtah Způsob vytápění Nájemce 10 Vlastník 0 Vyšší patro bez výtahu 10 Vyšší patro s výtahem 5 Přízemí/1.patro 0 Centrální vytápění 0 Tuhá paliva, 5 Vlastní odůvodnění žádosti Nepříznivá soc. situace 10 (domácí násilí, potřeba PS,nedostupnost služeb) Jiné subjektivní důvody 5 Řešení bytové situace, přenechání bytu příbuzným apod. 0

10 Zvláštní důvody zjištěné soc. šetřením (výše neuvedené) Rodinné důvody Nevhodné sociální podmínky Jiné 10 Odmítnutí přidělení bytu -20 Zdravotní stav žadatele Pohyblivost Sebeobsluha Odůvodněnost PS Doporučení umístění v DPS Schopnost kolektivního soužití Pohyblivý 5 Částečně pohyblivý 10 Nepohyblivý Ano 0 S dopomocí 10 Ne 5 Ano 10 Ne 0 Ano 10 Ne 0 Ano 5 Ne 0 0 Celkový počet získaných bodů 0

11 Pravidla pro přijímání občanů do DPS (určeno pro předání žadatelům, u kterých bude provedeno soc. šetření) Cílová skupina Dům s pečovatelskou službou je nájemní dům s byty zvláštního určení. Jedná se o samostatné bytové jednotky. Byty v DPS jsou určeny pro bydlení seniorů a zdravotně postižených dospělých občanů, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. Tato pomoc je v DPS poskytnuta formou ubytování a pečovatelské služby. Nájem v DPS není určen pro osoby, které jsou z důvodu komplexní ztráty soběstačnosti zcela odkázány na celodenní péči jiné osoby, osobám trvale upoutaným na lůžko, osobám postiženým různými psychózami nebo alkoholikům či jiným osobám, u nichž je předpoklad (dle vyjádření lékaře), že by svým chováním narušovaly soužití obyvatel DPS. Nájem v DPS není dále určen osobám, které potřebují vyřešit pouze svoji bytovou situaci, jsou zcela soběstačné či nemají bydliště ani jiné rodinné vazby na obec Velká nad Veličkou a její správní území. Přehled poskytovaných služeb Žadatelům, s nimiž bude uzavřena nájemní smlouva, bude nabídnuta pečovatelská služba v poskytovaném rozsahu. Pečovatelská služba je poskytována občanům v DPS za podmínek a v rozsahu stanoveném v platném znění zákonů a vyhlášek o sociálním zabezpečení (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Území, na němž je služba poskytována Žádost o poskytnutí nájmu v DPS může podat občan s trvalým bydlištěm ve Velké nad Veličkou nebo v obcích náležících do správního obvodu obce Velké nad Veličkou (tedy Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota), způsobilý k právním úkonům, který: - dosáhl důchodového věku nebo je mu přiznána invalidita - jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu poskytnutí pečovatelské služby Žádost o poskytnutí nájmu v DPS může podat i manželská či jiná příbuzenská dvojice, dále druh a družka, pokud oba splňují podmínky poskytnutí nájmu v DPS.

12 Podání žádosti Žadatel, který se uchází o poskytnutí nájmu v DPS, podává žádost na OÚ Velká nad Veličkou, k rukám pracovnice Sociálního zabezpečení, a to na formuláři určenému pro tento účel. Obecní úřad podané žádosti eviduje podle data přijetí, každá žádost je doplněna o ohlášené sociální šetření zaměřené zejména na sociální a zdravotní situaci žadatele, jeho potřeby a bytovou situaci. Toto šetření provádí sociální pracovnice společně s pracovnicí pečovatelské služby. Přílohou žádosti je vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele, toto nesmí být starší než 3 měsíce. Při přijetí žádosti, nebo nejpozději při šetření za účelem doplnění žádosti je žadatel seznámen s pravidly pro zařazení občanů do DPS, tato pravidla jsou také v písemné podobě žadateli předána. Žadatel je v tento okamžik upozorněn na možnost a vhodnost prohlídky Domu s pečovatelskou službou, aby mohl zvážit všechny klady a zápory této formy ubytování a péče pro sebe a předejít tak v budoucnu možným nedorozuměním. Prohlídku si může domluvit s koordinátorkou střediska Velká n. Veličkou, paní Věrou Habartovou. Při podání nesprávně či neúplně vyplněné žádosti, je žadatel písemně vyzván o opravu, příp. doplnění údajů. Pokud takto žadatel ve stanovené lhůtě neučiní, je jeho žádost vyřazena z evidence přijatých žádostí. Po zaevidování žádosti je žadatel povinen v případě trvání zájmu o přidělení bytu po uplynutí jednoho roku od podání žádosti vždy nejpozději k 31. lednu požádat písemně o další vedení v evidenci. Pokud žadatel tuto podmínku nedodrží, je z evidence vyřazen. O vyřazení z evidence je písemně informován. V případě, že od provedeného sociálního šetření uplynula doba delší než jeden rok, a dojde k uvolnění bytu, bude u vybraných žadatelů provedeno nové ohlášené sociální šetření za účelem zjištění jejich aktuální sociální situace. Poskytnutí nájmu bytu v DPS Přidělení bytu v DPS žadateli schvaluje Rada obce na základě doporučení a zdůvodnění sociální pracovnice. Při rozhodování o návrhu přidělit byt žadateli bude přihlédnuto zejména - k celkovému zdravotnímu stavu a sociálním podmínkám žadatele a jeho potřebám - k míře, jakou je odkázán na pomoc pečovatelské služby - k místu bydliště Nájemní smlouvu nelze uzavřít s občanem - trvale upoutaným na lůžko - zcela inkontinentním - s komplexní ztrátou soběstačnosti odkázaného na celodenní péči a dohled druhé osoby

13 - postiženým psychózami a jinými psychickými poruchami, kteří potřebují dohled a pod jejich vlivem by byl narušován život v DPS, jako jsou psychopatie s rysy nesnášenlivosti a asociálním jednáním, alkoholismus a jiné toxikomanie - pokud má žadatel neuhrazené závazky vůči Obci Nájemní smlouvu k bytu v DPS uzavírá starosta obce na základě rozhodnutí Rady obce. V DPS nelze chovat z hygienických důvodů žádné zvíře s výjimkou vodících psů nutných pro pomoc slepým občanům. Do bytu v DPS nelze přihlásit k trvalému pobytu žádnou jinou osobu nebo rodinného příslušníka nájemce. Užívání bytu v DPS se řídí provozním řádem, nájemní smlouvou a platnými právními předpisy. Všechny byty jsou vybaveny kompletním sociálním zařízením, kuchyňskou linkou a elektrickým vařičem. Do DPS se stěhují občané s vlastním nábytkem a zařízením.

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou Platnost směrnice od: 2.7.2014 Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 1. Úvodní ustanovení a) Tato směrnice upravuje podmínky a

Více

Pravidla pro přidělování a užívání bytů

Pravidla pro přidělování a užívání bytů Č.j.: MLE/10494/09/SO Pravidla pro přidělování a užívání bytů v domě s pečovatelskou službou I. Účel a charakter domu s pečovatelskou službou (DPS) 1. Byty v DPS slouží k tomu, aby byly přidělovány žadatelům,

Více

Zásady. pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB. Čl. I. Úvodní ustanovení

Zásady. pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB. Čl. I. Úvodní ustanovení Zásady pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Více

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou P R AV I D L A pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis stanoví v souladu

Více

P R A V I D L A pro poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou v majetku města Horní Slavkov. I. obecná ustanovení

P R A V I D L A pro poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou v majetku města Horní Slavkov. I. obecná ustanovení P R A V I D L A pro poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou v majetku města Horní Slavkov I. obecná ustanovení 1) Dle ustanovení 10 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky

Více

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 5/2017 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Účinnost od 01.06.2017

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 18. 5. 2016 usnesením Rady Města Štětí č. 2016/10/290 1 Obsah strana

Více

Žádost o umístění do DPS Žebrák

Žádost o umístění do DPS Žebrák Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: Telefon: Rodinný stav: Druh příjmu: (invalidní, starobní důchod, jiný) Žádost o umístění do DPS Žebrák Využívám sociální službu: (dovoz oběda, úklid domácnosti,

Více

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno. Hlava 1 Čl. I Obecná ustanovení Tato pravidla v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: TELEFON: Rodinný stav: * svobodný/á/ ženatý vdaná rozvedený/á/ manželé spolu nežijí

Více

ZÁSADY. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY. I. Obecná ustanovení ZÁSADY pro umisťování starých a zdravotně postižených občanů do ústavů sociální péče, domů s pečovatelskou službou a bezbariérových domů na území města Českých Budějovic I. Obecná ustanovení Umístění občanů

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2014 Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 3. 3. 2014, usnesení č. 2014-218/4 Zpracovali

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod stanovila usnesením č. 888/R2/ ze dne 9.0.20 podle 02 odst. 3 zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014 Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Článek 1. Základní vymezení 1. V souladu s 2300 a 2301 zákona

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní byty v domě pro seniory a plně invalidní občany, které jsou ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 29. 3. 2017usnesením Rady Města Štětí č. 2017/7/219 1 Obsah strana

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p. 1414, č.p. 763 v Kostelci nad Orlicí

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p. 1414, č.p. 763 v Kostelci nad Orlicí Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p. 1414, č.p. 763 v Kostelci nad Orlicí I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty zvláštního určení, což jsou byty upravené

Více

Pravidla pro podávání a hodnocení žádostí o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Pravidla pro podávání a hodnocení žádostí o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou MĚSTO HLINSKO Pravidla pro podávání a hodnocení žádostí o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou I. Úvodní všeobecné ustanovení 1. Žadatel - fyzická osoba, která

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 Úvodní ustanovení 1. Prožít klidné stáří je přáním každého občana a s tímto

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: TELEFON: Rodinný stav: * svobodný/á/ ženatý vdaná rozvedený/á/ rozloučený/á/ ovdovělý/á/

Více

pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné

pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné Schváleno: 22.07.2015 Účinnost: 23. 7.

Více

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na své 46.

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. SMĚRNICE č. 2/2008

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. SMĚRNICE č. 2/2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY SMĚRNICE č. 2/2008 o pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava ve správě městského obvodu

Více

Obecní úřad Velká nad Veličkou ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VELKÁ NAD VELIČKOU

Obecní úřad Velká nad Veličkou ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VELKÁ NAD VELIČKOU Obecní úřad Velká nad Veličkou ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VELKÁ NAD VELIČKOU Žádost podána d: Spisová značka: Celkový počet bodů: 1) Žadatel Jméno a příjmení: Datum narození:

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU - BYTOVÝ DŮM DOLNÍ MLÝN BORŠICE Č.P. 731

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU - BYTOVÝ DŮM DOLNÍ MLÝN BORŠICE Č.P. 731 Splňuje uchazeč podmínky dotace ANO / NE * Doporučen sociální komisí ANO / NE * Zápis sociální komise ze dne * * Nevyplňovat vyplní majitel objektu ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU - BYTOVÝ DŮM DOLNÍ MLÝN BORŠICE

Více

Směrnice pro přidělování bytu v domě zvláštního určení

Směrnice pro přidělování bytu v domě zvláštního určení Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 Mimoň 16.června 2011 Směrnice pro přidělování

Více

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Žádost o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Více

Platnost: 6.11.2009. Zásady pro pronájmy bytu v domech s pecovatelskou službou

Platnost: 6.11.2009. Zásady pro pronájmy bytu v domech s pecovatelskou službou Platnost: 6.11.2009 Statutární mesto Ostrava mestský obvod Slezská Ostrava Zásady pro pronájmy bytu v domech s pecovatelskou službou Statutární mesto Ostrava, mestský obvod Slezská Ostrava Zásady pro pronájmy

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 25. 9. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09. 10. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna pravidel pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku,

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Pravidla pro podávání a hodnocení žádostí o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Pravidla pro podávání a hodnocení žádostí o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou MĚSTO HLINSKO Pravidla pro podávání a hodnocení žádostí o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou I. Úvodní všeobecné ustanovení 1. Žadatel - fyzická osoba, která

Více

ZÁSADY. pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín

ZÁSADY. pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín ZÁSADY pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Podání a evidence žádostí III. Poskytnutí nájmu bytů v domech s pečovatelskou

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 18. 8. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Legislativní úpravy v pravidlech pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

ŽÁDOST o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dvojice

ŽÁDOST o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dvojice ŽÁDOST o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dvojice Žadatel(ka): Jméno, příjmení Trvalé bydliště Datum narození stav telefon Zaměstnání v současné době Poživatel důchodu (druh důchodu) výše

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 12/2014, kterou se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty zvláštního určení v majetku města Kolína Tato Směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína zařazené

Více

PRAVIDLA. PRO PŘIJÍMÁNÍ OBČANŮ DO DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

PRAVIDLA. PRO PŘIJÍMÁNÍ OBČANŮ DO DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ OBČANŮ DO DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. 1 OBSAH 1 ÚČEL PRAVIDEL 3 2 NÁJEM BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 3 2.1 Podmínky přijetí žádosti..3

Více

Z A K L Á D A C Í L I S T I N A. Domu s pečovatelskou službou. v Hodonicích

Z A K L Á D A C Í L I S T I N A. Domu s pečovatelskou službou. v Hodonicích Z A K L Á D A C Í L I S T I N A Domu s pečovatelskou službou v Hodonicích Vyhláška č. 2/2000 Obecního zastupitelstva v Hodonicích, kterou se vydává Statut domu s pečovatelskou službou v Hodonicích I. Charakter

Více

Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem

Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem www.klenci.cz Klenčí pod Čerchovem č.p. 118 PSČ : 345 34 Tel. : 379 794 231 IČO : 00253472 e-mail : urad.mestyse@klenci.cz Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou

Více

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb.

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb. SMĚRNICE č. 1/2008 O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb Jednotka: Adresa: Směrnici zpracoval: Město Týn nad Vltavou nám. Míru 2,

Více

v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Bruntál (dále jen DPS)

v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Bruntál (dále jen DPS) Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m b y t o v é j e d n o t k y v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Bruntál (dále jen DPS) 1. Údaje o žadateli: Příjmení:

Více

Číslo jednací: ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Číslo jednací: ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PLANÁ NAD LUŽNICÍ Číslo jednací: ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PLANÁ NAD LUŽNICÍ 1) Žadatel: Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Kontaktní adresa: Rodinný stav: Telefonní

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

1 ÚVOD... 3 4 UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV V DPS... 4 5 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE BYTU V DPS... 4 7 ZÁNIK NÁJMU BYTU V DPS... 5

1 ÚVOD... 3 4 UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV V DPS... 4 5 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE BYTU V DPS... 4 7 ZÁNIK NÁJMU BYTU V DPS... 5 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou v Žamberku Číslo pravidel: OS 3204 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 9.7.2003 Účinnost od : 1.8.2003 Platnost do: Zpracoval:

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Ž Á D O S T o přidělení bytu v domě zvláštního určení, tj. v domech s pečovatelskou službou (DPS)

Ž Á D O S T o přidělení bytu v domě zvláštního určení, tj. v domech s pečovatelskou službou (DPS) MĚSTO CHROPYNĚ Městský úřad Chropyně, Náměstní Svobody 29 odbor sociálních věcí, 573 500 730; 768 11 CHROPYNĚ Ž Á D O S T o přidělení bytu v domě zvláštního určení, tj. v domech s pečovatelskou službou

Více

Obec Zvěstov, čp. 113, Louňovice pod Blaníkem

Obec Zvěstov, čp. 113, Louňovice pod Blaníkem Obec Zvěstov, čp. 113, 257 06 Louňovice pod Blaníkem e-mail : obec@zvestov.cz IČO: 00 233 099, tel.:317 833 227 Směrnice č.1/2017 Pravidla pro přidělování bytů v zařízení Dům s pečovatelskou službou Zvěstov

Více

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Zastupitelstvo Obce Osek nad Bečvou se usneslo na svém 3. zasedání dne 5. 2. 2015 usnesením č. UZ/03/11/2015

Více

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od:

Více

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ) ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY Byt zvláštního určení čp.1550 čp. 1551 Malometrážní

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Žádost o přidělení bytu v DPS

Žádost o přidělení bytu v DPS Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Žádost o přidělení bytu v DPS 0+1 0+2 stávající DPS čp. 899 přístavba DPS čp. 1550, 1551 Žadatel jméno příjmení datum narození stav trvalé bydliště telefonní.číslo byt:vlastní,podnikový,družstevní,obecní

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou, Hradební 13, Rokycany

Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou, Hradební 13, Rokycany Za aktualizaci tohoto opatření odpovídá odbor sociální a zdravotní Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2014 Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou, Hradební 13, Rokycany účinnost

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou (Dvojice)

Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou (Dvojice) Městský úřad Český Krumlov Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 111, fax 380 766 810 Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou (Dvojice) DP (označte

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

Ž á d o s t o p r o n á j e m

Ž á d o s t o p r o n á j e m Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m bezbariérové bytové jednotky v majetku Města Bruntál 1. Údaje o žadateli: Příjmení: Jméno: Rodné číslo: Rodinný stav: Datum narození:

Více

Město Petřvald. Zásady pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Petřvaldu. Čl. I.

Město Petřvald. Zásady pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Petřvaldu. Čl. I. Město Petřvald Zásady pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Petřvaldu Čl. I. 1. Tyto zásady stanoví ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pravidla pro uzavírání smluv o

Více

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Hodonín, 2016 Odbor právní, MěÚ Hodonín, 2016 Sociální komise, 10.11.2016 Schváleno Radou města

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Článek I. Preambule Zastupitelstvo Města Jemnice se na svém zasedání dne 12. 6. 2014 usneslo vydat tato pravidla pro pronajímání bytů

Více

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE Vnitřní směrnice č. 06/2012 Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE 1. Úvodní ustanovení (1) Těmito Zásadami se stanoví pravidla pro poskytování nájmu bytů

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Hlinska do nájmu občanům č. 01/2016/R Rada města Hlinska v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. 01/2016/R Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Vypracoval: Bc. Martin

Více

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2 MĚSTO ÚPICE ZÁSADY pro postup při pronájmu obecních bytů Počet stran: 5 Počet příloh: 2 Článek I. Úvodní ustanovení Zásady jsou vydány v zájmu zajištění objektivity a zákonnosti při výkonu vlastnických

Více

Evidence čekatelů 2.1. Rozhodování o zařazení

Evidence čekatelů 2.1. Rozhodování o zařazení SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ ŽÁDOSTÍ O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVŮ PRO SENIORY, DOMOVU PRO OSOBY ZE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOMOVU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM KROMĚŘÍŽ OD 1. 1. 2007 1. Žádosti 1.1. Formuláře Formuláře

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

Dosavadní bydliště je nevhodné z důvodu ( uvést důvody např. vyšší patro bez výtahu, velikost bytu, vysoké finanční náklady na bydlení apod.

Dosavadní bydliště je nevhodné z důvodu ( uvést důvody např. vyšší patro bez výtahu, velikost bytu, vysoké finanční náklady na bydlení apod. 1. Žádost o poskytnutí nájmu bytu zvláštního určení v Obecním domě s byty zvláštního určení v obci Staré Město, Jamnická 505 Obec Staré Město, Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek Jméno a příjmení

Více

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

I. OBECNÉ USTANOVENÍ. Smě rnice, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy- Městského obvodu Poruba

I. OBECNÉ USTANOVENÍ. Smě rnice, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy- Městského obvodu Poruba MOb Poruba Ostrava-Poruba Směrnice Rady městského obvodu Poruba č. 7/2009, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy Městského obvodu Poruba I. OBECNÉ USTANOVENÍ

Více

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Schváleno RM dne 19. 5. 2008 usnesením č. 171/5/2008 Nabývá účinnosti dne 20. 5. 2008 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pro přidělování bytů a určení výše nájmu

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

ZÁSADY pro přijímání občanů do pobytových sociálních zařízení příspěvkových organizací města Třince

ZÁSADY pro přijímání občanů do pobytových sociálních zařízení příspěvkových organizací města Třince Vnitřní směrnice města Třince č. 2/ ZÁSADY pro přijímání občanů do pobytových sociálních zařízení příspěvkových organizací města Třince ČI. 1 Úvodní ustanovení (1) Těmito "Zásadami pro přijímání občanů

Více

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Č. 16/2011 Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY A NORMY Č. 16/2011 Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Přijetí a evidence žádostí o nájem bytu III.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení Označení dokumentu: S/08/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 10.03.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10/4 MĚSTO

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice Číslo dokumentu: VS/30 Vydání č.: 3 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 1. 7. 2015 Platnost do: Zpracoval: Hana Bretová Dne: 24.6.2015

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 3 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více