Vnitřní kontrolní systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní kontrolní systém"

Transkript

1 Vnitřní kontrolní systém Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova Pardubice IČ Č. j. DM- 020/0742/2014 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Počet příloh: 8 1. Řízení rizik 2. Předběžná kontrola před vznikem závazku 3. Smluvní závazky pravidelné výdaje 4. Seznam limitovaných příslibů 5. Protokol o převzetí díla 6. Záznam o účtování o došlé faktuře, faktura se zaúčtováním 7. Záznam o provedení předběžné kontroly veřejných příjmů 8. Podpisové vzory příkazce operace, správce rozpočtu a pracovníků odpovědných za cenu a věcnou správnost Zpracoval: Mgr. Bc. Alena Krabcová Dne: Podpis: Schválil: Mgr. Bc. Alena Krabcová Dne: Podpis: Předchozí úprava: Směrnice k finanční kontrole ze dne s účinností od Interval revize: rok

2 Obsah VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM... 3 VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 6/ ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Obecná ustanovení... 3 Čl. 2 Předmět a obsah úpravy... 3 Čl. 3 Vymezení základních pojmů... 4 ČÁST DRUHÁ - STANOVENÍ A ŘEŠENÍ RIZIK... 4 Čl. 4 Povinnosti organizace při stanovení rizik... 4 Čl. 5 Povinnosti vedoucích pracovníků při zajištění výkonu řídící kontroly... 5 Čl. 6 Povinnosti zaměstnanců... 6 Čl. 7 Systém řízení rizik v organizaci... 6 Čl. 8 Kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti... 7 ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM ORGANIZACE... 8 Čl. 9 Vnitřní kontrolní systém... 8 Čl. 10 Řídící kontrola výdajů... 8 Čl. 11 Předběžná kontrola při řízení výdajů před vznikem závazků - 1. fáze Plánované a připravované výdaje... 9 Čl. 12 Příkazce operace... 9 Čl. 13 Správce rozpočtu... 9 Čl. 14 Předběžná kontrola při řízení výdajů před vznikem závazků 1. fáze Nepravidelné výdaje Čl. 15 Předběžná kontrola při řízení výdajů před vznikem závazků - 1. fáze Pravidelné výdaje Čl. 16 Stanovení limitního příslibu Čl. 17 Řídící kontrola činností vyplývajících z pracovněprávních vztahů Čl. 18 Předběžná řídící kontrola po vzniku závazku - 2. fáze řídící kontroly Čl. 19 Předběžná kontrola při řízení výdajů po vzniku závazku - 2. Fáze Nepravidelné výdaje platba v hotovosti Čl. 20 Předběžná kontrola při řízení výdajů po vzniku závazku - 2. fáze Nepravidelné výdaje bezhotovostní platba Čl. 21 Předběžná kontrola při řízení výdajů po vzniku závazku 2. fáze Pravidelné výdaje Čl. 22 Předběžná kontrola po vzniku závazku - 2. fáze Limitovaný příslib (příloha č.4 ) Čl. 23 Předběžná kontrola po vzniku závazku - 2. fáze Mzdové výdaje Čl. 24 Řídící kontrola průběžná Čl. 25 Řídící kontrola následná Čl. 26 Řídící kontrola příjmů Čl. 27 Následná kontrola Čl. 28 Bezhotovostní tržby na základě vydaných faktur Čl. 29 Příjmy z rozpočtu zřizovatele ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 30 Společná ustanovení Čl. 31 Platnost a účinnost

3 VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Ředitelka příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, (dále jen DM ), v návaznosti na 17 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a článek VII. Zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje vydává tento vnitřní předpis: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Vnitřní kontrolní systém Domova mládeže a školní jídelny Pardubice (dále jen DM) je vydáván v souladu s právními předpisy České republiky, vychází: a) ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění b) ze zákona č. 123/2003 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o finanční kontrole v platném znění c) z vyhlášky č. 416/2004, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění d) z ustanovení 74 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. (2) Identifikuje, konkretizuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Upravuje povinnosti postupu a zabezpečení s neúčelným vynakládáním veřejných prostředků. Stanovuje rizika spojená s nehospodárným, neefektivním a neúčelným vynakládáním finančních prostředků v rámci vnitřního kontrolního systému. Čl. 2 Předmět a obsah úpravy (1) Vnitřní kontrolní systém je celkový systém řídících kontrol a dalších kontrol, který zajišťuje efektivnost, účelnost a hospodárnost vynakládaných veřejných finančních prostředků na dosažení hlavních cílů školského zařízení. (2) se zabývá vyhledáváním a minimalizováním rizik spojených s nehospodárností, neefektivním a neúčelným využíváním finančních, lidských a technických zdrojů. (3) Vymezuje zodpovědnost osob za provedení, dodržování a rozsah pravomocí a činností jednotlivých zaměstnanců při správě finančních prostředků. (4) Kontrolní systém je nedílnou součástí systému řízení. Získává objektivní informace o tom, zda jednotlivé vnitřní jednotky školského zařízení postupují v souladu s obecně 3

4 závaznými právními normami a vnitřními předpisy a zda uskutečňují operace efektivně, hospodárně a účelně. užívá následující pojmy: Čl. 3 Vymezení základních pojmů a) Veřejnosprávní kontrola - zahrnuje finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory. Přičemž je rozlišovaná kontrola předběžná, průběžná a následná. b) Orgán veřejné správy se rozumí účetní jednotka, která je příspěvkovou organizací územně samosprávného celku (dále jen ÚSC ). c) Veřejné finance jsou veřejné příjmy a veřejné výdaje. d) Veřejnou finanční podpora jsou dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu ÚSC nebo z rozpočtu jiných právnických osob. e) Správnost finanční a majetkové operace je její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností. f) Hospodárnost je takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. Hospodárností je také minimalizace nákladů při zachování potřebné kvality. g) Efektivnost je takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Jde o kritérium, které hodnotí vztah mezi vstupem a výstupem. Efektivní činnost maximalizuje výstupy vůči daným vstupům. h) Účelnost znamená použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. Účelná činnost je taková činnost, která svým výsledkem co nejpřesněji odpovídá předpokládaným cílům. Jde o kritérium, hodnocené na výstupu. ČÁST DRUHÁ STANOVENÍ A ŘEŠENÍ RIZIK Čl. 4 Povinnosti organizace při stanovení rizik (1) Organizace je povinna minimalizovat rizika spojená s nehospodárným, neefektivní a neúčelným využíváním finančních, lidských a technických zdrojů. 4

5 (2) Využití zdrojů jsou v systému organizace ošetřeny nástroji řízení, personálním plánem, dodržováním vnitřních předpisů, kontrol pokladní hotovosti, interním auditem, inventarizací majetku a závazků, zadáváním veřejných zakázek i nad rámec stanovených zákonem. (3) Stanovení rizik spojených s plněním úkolů při zajištění činnosti organizace: a) porušení právních předpisů b) stanovení kritérií k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu organizace nebo nedodržení těchto kritérií c) nedostatečné fungování systému kontroly, přijímání nedostatečných opatření k vyloučení nebo zmírnění všech rizik d) nedostatečná účinnost informačních systémů školského zařízení pro zajištění včasné koordinace a usměrňování činnosti školy a v oblasti ekonomické, právní, provozní apod. e) riziko vzniku závažných nedostatků v oblasti informačních povinností. (4) Konkrétní rizika stanovená pro hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků v Domově mládeže a školní jídelna Pardubice: a) vznik omylu b) riziko podvodu, krádeže c) riziko shody nebo záměny majetku d) riziko překročení limitu e) riziko nedodržení účelovosti přiznaných prostředků f) riziko nákupu nepotřebného majetku g) riziko nákupu bez předběžné kontroly h) riziko úhrady bez uskutečněné dodávky i) riziko porušení právního předpisu j) riziko nedodržení kritérií při poptávkovém řízení na investiční akce malého rozsahu k) riziko porušení zákona o účetnictví a účetních standardů l) riziko neefektivnosti pro dosažení vytyčených cílů. Čl. 5 Povinnosti vedoucích pracovníků při zajištění výkonu řídící kontroly (1) Každý vedoucí zaměstnanec je povinen zavést a udržovat funkční systém řízení rizik, která vznikají nebo mohou vzniknout v oblasti jeho působnosti. Tento systém musí být písemně zaznamenán. (2) Řízení rizik je činností, která umožňuje předcházet následkům těchto rizik, zahrnuje včasné zjišťování, vyhodnocování a minimalizaci rizik. (3) zahrnuje stanovení cílů oblasti řízené daným vedoucím pracovníkem, posouzení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti operací, průběžný záznam rizik, o kterých se vedoucí pracovník dozví 5

6 a) ze své činnosti, b) od zaměstnanců, c) nebo z výsledků veřejnosprávních či jiných externích kontrol. (4) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém a zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce). (5) Vedoucí zaměstnanec je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů Čl. 6 Povinnosti zaměstnanců (1) Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení. (2) Hrozí-li škoda organizaci, je povinen na ni neprodleně písemně upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance. Čl. 7 Systém řízení rizik v organizaci (1) Systém řízení rizik v organizaci zahrnuje: a) stanovení strategických, taktických a průběžně i provozních cílů v dané oblasti b) stanovení kritérií pro hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti činnosti průběžné rozpoznávání provozních, finančních, právních a jiných rizik, která by mohla ohrozit dosahování cílů, v součinnosti se všemi zaměstnanci organizace. (2) Rizika budou vyhledávána zejména těmito způsoby: a) teoretickým rozborem (např. závěry porad se zřizovatelem, informace získané na seminářích apod.) b) rozborem kontrolních zjištění vnitřního kontrolního systému a výsledků kontrol ze strany zřizovatele nebo jiných externích kontrol c) získáváním informací od organizací podobného typu d) rozborem pravděpodobného vývoje v dané oblasti e) určení stupně významnosti rizika (analýza rizika). Vychází se z určení pravděpodobnosti, že se projeví následky rizika a z určení závažnosti těchto následků. (3) Závažnost rizika bude určena stupněm 1-5 takto: Stupeň 1 Stupeň 2 Téměř neznatelné (nepravidelnosti vnitřního provozu), následky lze odstranit běžným nápravným opatřením). Poruchy narušují znatelně vnitřní provoz, jsou nutné zásahy do režimu školského zařízení. 6

7 Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 5 Inventarizace majetku a závazků Poruchy mají významný dopad i na vnější vztahy se zřizovatelem, zákazníky, rodiči Poruchy mají velmi významný dopad, vznikají spory, které musí řešit zřizovatel nebo soudy. Poruchy jsou nepřijatelné. Nastupuje režim krizového řízení, je ohrožena existence organizace. (4) Rozpoznaná a analyzovaná rizika jsou průběžně zapisována do seznamu aktuálních rizik s uvedením stupně závažnosti, odhadu pravděpodobnosti výskytu, opatření přijatých pro předcházení následkům rizik, uvedením, zda se jedná o riziko určené teoreticky, nebo které se vyskytlo ve školském zařízení, nebo které se vyskytlo na jiné škole. (5) Zaměstnanci jsou pravidelně seznamováni s existencí rizik v plánu kontrolní činnosti, jsou stanovená konkrétní rizika pro všechny oblasti práce školy, jejich průběžné doplňování podle vlastních kontrolních zjištění, poznatků ze vzdělávacích akcí, pokynů zřizovatele. Čl. 8 Kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (1) Při schvalování výdajů mají všichni vedoucí zaměstnanci školy povinnost vycházet ze stanovených kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. (2) Dodržení kritéria hospodárnosti znamená: a) posouzení použití prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků při dodržení odpovídající kvality plnění úkolů b) minimalizaci výdajů na vstupu za předpokladu dosažení požadované kvality na výstupu (co je levné, nemusí být hospodárné) (3) Dodržení kritéria efektivnosti znamená: a) použití prostředků s dosažením nejvyššího rozsahu kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem vynaložených prostředků b) maximalizace výstupu vůči daným vstupům (4) Dodržení kritéria účelnosti znamená: a) vynaložení prostředků na účel, na který mají být vynaložené b) použití prostředků, které zajistí optimální míru dosažených cílů při plnění stanovených úkolů. (5) Kritéria hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v organizaci: 1. zajištění výchovně vzdělávací činnosti 2. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, zaměstnanců a návštěv školského zařízení 3. dodržení právních norem, předpisů, rozpočtových pravidel, účelových znaků apod. 4. dosažení kladného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti a vyrovnaného výsledku hospodaření v hlavní činnosti 5. cena nákupu zajišťujícího potřeby školského zařízení 7

8 6. dostupnost zajištění požadovaných potřeb organizace 7. kvalita zajištění požadovaných potřeb organizace 8. výběrová řízení pro využití investičního fondu při zajištění provozních nákupů využití běžné ceny na trhu. ČÁST TŘETÍ VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM ORGANIZACE Čl. 9 Vnitřní kontrolní systém (1) Vnitřní kontrolní systém je celkový systém řídících kontrol a dalších kontrol, který zajišťuje efektivnost, účelnost a hospodárnost vynakládaných veřejných finančních prostředků na dosažení hlavních cílů organizace. (2) Vnitřní kontrolní systém organizace je rozpracován v následujících bodech: a) řídící kontrola výdajů b) řídící kontrola příjmů c) interní audit Čl. 10 Řídící kontrola výdajů (1) Řídící kontrolu zajišťuje ředitelka organizace a dále jí jmenovaní odpovědní vedoucí zaměstnanci jako součást vnitřního řízení při zajištění efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti zpracování ekonomických informací, při přípravě finančních a majetkových operací před jejich schválením, v průběhu uskutečňování daných operací a následně po jejich uskutečnění. (2) Kontrola probíhá: a) při přípravě finančních (ekonomických)operací před jejich schválením b) při průběžném sledování uskutečňovaných finančních (ekonomických) operací až do jejich konečného vyúčtování c) v následném prověření vybraných finančních (ekonomických) operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření (3) Součástí této řídící činnosti jsou také složky řídícího a kontrolního systému organizace, které nejsou součástí tohoto vnitřního předpisu. Jsou vydávány samostatně v souladu s tímto vnitřním předpisem. Jsou to např.: a) příkazy ředitelky školy b) rozhodnutí ředitelky školy c) sdělení ředitelky školy d) organizační směrnice ředitelky školy e) organizační řád školy 8

9 f) organizační schéma školy Čl. 11 Předběžná kontrola při řízení výdajů před vznikem závazků - 1. fáze Plánované a připravované výdaje (1) V rámci organizace zajišťují předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací: a) příkazce operací, kterým je ředitelka organizace, případně v její nepřítomnosti její zástupce b) správce rozpočtu, kterým je vedoucí ekonomického úseku nebo jiná pověřená osoba, v případě nepřítomnosti je tato funkce sloučena s funkcí účetní (2) Funkcí správce rozpočtu a účetní pověřuje ředitelka organizace. Čl. 12 Příkazce operace (1) Příkazce operace v rámci schvalovacího procesu prověří: a) nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů, záměrů a cílů organizace, b) správnost operace, tj. dodržení právních předpisů, kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon školy a dodržení postupu a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek, c) přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, d) doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady. (2) Po ukončení kontrolního procesu příkazce operace potvrdí oprávněnost svým podpisem na formuláři PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU, ŽÁDANKA, na účetním dokladu (Příloha č. 2) a předá jej k předběžné kontrole správci rozpočtu. Čl. 13 Správce rozpočtu (1) Správce rozpočtu v rámci schvalovacího postupu prověří, zda připravovaná operace: a) byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto úkonu, a zda jeho podpis souhlasí s podpisovým vzorem b) je v souladu se schválenými veřejnými výdaji, projekty, programy, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky c) odpovídá pravidlům stanoveným předpisy o financování škol a školských zařízení, příspěvkových organizací (dále jen PO ) d) byla prověřena souvislost s rozpočtovými riziky, která se mohou vyskytnout, zejména v souvislosti s dopadem uskutečnění operace na zdroje financování činnosti školy 9

10 (2) Pokud pro připravovanou operaci správce rozpočtu stanoví v souladu správními předpisem nebo opatřeními orgánů veřejné správy přijatými v mezích tohoto právního předpisu omezující podmínky, uvede je písemně. (3) Neshledá-li nedostatky, vrátí svým podpisem potvrzený podklad k připravované operaci příkazci. Čl. 14 Předběžná kontrola při řízení výdajů před vznikem závazků 1. fáze Nepravidelné výdaje (1) Základní postup předběžné kontroly na základě individuálního příslibu. (2) Příslušný zaměstnanec školy vyplní doklad o předběžném schválení (příloha č. 2) (dále doklad o předběžném schválení). (3) Přesně vyspecifikuje požadavek, využití, např. nákup předmětů, nákup ochranného pracovního oblečení. (4) Uvede potřebné množství, účel, případně dodavatele, pokud je znám. (5) Doklad o předběžném schválení postoupí příkazci operace (viz Čl. 11). (6) Doklad o předběžném schválení (výdaje v hotovosti, bezhotovostní nepravidelné platby) doprovází následující doklady: a) paragony, prodejní doklady (k proplacení nutno vystavit výdajový pokladní doklad) s výjimkou drobných výdajů např. poštovného, parkovného apod. b) objednávky c) smlouvy d) přijaté faktury. Čl. 15 Předběžná kontrola při řízení výdajů před vznikem závazků - 1. fáze Pravidelné výdaje (1) Pravidelné výdaje jsou smluvně uzavřeny a v průběhu roku se platí smluvní výše záloh, či stálých plateb. (2) Základním postupem předběžné kontroly u pravidelných výdajů je provedení kontroly příkazcem operace a správcem rozpočtu pouze na počátku před první platbou v daném období, u ročních smluv většinou k kalendářního období, pro které je smlouva uzavřena nebo změnou smluvních podmínek (příloha č. 3). (3) Vyúčtování těchto plateb je prováděno jednou ročně, příp. jednou měsíčně. Jedná se o následující zálohové platby: a) dodávky elektrické energie b) dodávky tepla c) dodávky plynu d) paušální platby: telefonie, internet 10

11 Čl. 16 Stanovení limitního příslibu (1) Tento postup se aplikuje pouze v případě zajištění účelnosti provozních potřeb vyplývajících z běžné činnosti organizace. Jedná se o komodity, u kterých dochází k nerovnoměrnému čerpání finančních prostředků: a) nákupy potravin ve školní jídelně (LP stanoven měsíčně) b) mzdové výdaje (LP stanoven ročně dle rozpočtu prostředků na platy v členění na pedagogické a nepedagogické zaměstnance, odvody, FKSP, nemocenskou) c) srážková voda (ročně) d) úhrada telefonů pevné linky, úhrada mobilní telefony (ročně) e) praní prádla atd. (2) Seznam limitovaných příslibů je přílohou č. 4. (3) Příkazce operace předloží na počátku účetního období, případně po stanovení rozpočtu správci rozpočtu návrh na kontrolní zjištění finančního krytí předpokládaných operací a s tím souvisejících závazků. (4) Podpis správce rozpočtu na návrhu příkazce operace je dokladem o kontrolním zajištění finančního krytí předpokládaných závazků v jím stanoveném limitu (limitovaný příslib) na stanovené období (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční). (5) Správce rozpočtu předá limitovaný příslib příkazci operace a jeho kopii hlavní účetní. Čl. 17 Řídící kontrola činností vyplývajících z pracovněprávních vztahů (1) Příkazce operace (ředitelka organizace) schvaluje: a) pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce b) platové zařazení c) pohyblivé složky platu (příplatek za vedení, osobní příplatek, příplatky za vedení skupiny apod.) d) popis pracovní funkce e) rozvržení pracovní doby u svých přímých podřízených a nepedagogického úseku, f) na úseku pedagogickém deleguje pravomoci příkazce operace na zástupce g) úvazky zaměstnanců h) mimořádné odměny i) podklady pro měsíční zpracování mezd (2) Příkazce operace schvaluje proplácení cestovních náhrad, které je upraveno zvláštním vnitřním předpisem. 11

12 Čl. 18 Předběžná řídící kontrola po vzniku závazku - 2. fáze řídící kontroly (1) Předběžná kontrola při řízení výdajů organizace po vzniku závazku zajistí příkazce operace a účetní. (2) Schvalovacím postupem příkazce operace se prověří: a) správnost určení věřitele (dodavatele), b) výše závazku organizace c) splatnost závazku organizace d) soulad výše závazku s individuálním příslibem nebo limitovaným příslibem. (3) Příkazce operace vystaví pokyn k plnění veřejných výdajů ověřený svým podpisem a předá jej s doklady o závazku účetní k zajištění platby. Na pokynu označí, zda se jedná o individuální příslib nebo limitovaný příslib. (4) Účetní prověří: a) soulad podpisu příkazce operace v pokynu k zajištění platby s podpisovým vzorem b) soulad údajů o věřiteli, výši a splatnosti závazku s údaji ve vydaném pokynu k zajištění platby c) podle označení na pokynu, zda se jedná o operaci s individuálním nebo limitovaným příslibem d) soulad pokynu příkazce operace k zajištění platby s limitovaným příslibem pro určené a stanovené období e) jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu (5) Shledá-li účetní při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací proces a oznámí své zjištění písemně příkazci operace, u operací v rámci limitovaného příslibu též správci rozpočtu, s uvedením důvodů a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu. (6) Zjistí-li účetní při předběžné kontrole, že při přípravě operace nebyla vykonána předběžná kontrola správcem rozpočtu, oznámí to písemně ředitelce organizace. (7) Neshledá-li účetní nedostatky, předá příkaz k platbě potvrzený svým podpisem k zajištění platby ve výši splatného závazku. (8) Nebyly-li odstraněny nedostatky dle bodu 4 písm. f) a g), je platba uskutečněna bez předběžné kontroly. Tato platba může proběhnout pouze výjimečně. Čl. 19 Předběžná kontrola při řízení výdajů po vzniku závazku - 2. Fáze Nepravidelné výdaje platba v hotovosti (1) Po předložení paragonu, stvrzenek apod. prověří pokladník nebo účetní předložený doklad, vyhotoví k němu výdajový pokladní doklad, který stvrdí svým podpisem. (2) Proplacení peněz potvrdí příslušný zaměstnanec na tomtéž výdajovém pokladním dokladu. 12

13 (3) Kontrolu dokladu a odsouhlasení příslušné operace provede dále příkazce operace nejpozději před zaúčtování daného dokladu. Provedení kontroly potvrdí podpisem. (4) Závěrečné prověření správnosti příslušné operace a její doložení zajistí účetní před zaúčtování dokladu. Opět potvrdí příkazce operace podpisem. (5) Při zúčtování záloh zaměstnanec, který zálohu vyúčtovává, předloží příslušné doklady doložené DOKLADEM O PŘEDBĚŽNÉM SCHVÁLENÍ PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU (žádanka) ke kontrole správci rozpočtu, hlavní účetní. (6) Po kontrole je na dané platby vystaven výdajový pokladní doklad. Výdaj je potvrzen pokladníkem a žadatelem při proplacení, příkazcem operace při kontrole, správcem rozpočtu a účetní. Čl. 20 Předběžná kontrola při řízení výdajů po vzniku závazku - 2. fáze Nepravidelné výdaje bezhotovostní platba (1) K přijaté faktuře je nákup povolen dokladem o předběžném schválení (příloha č. 2), k němu je připojena příloha č. 5 Záznam o likvidaci k účtování o došlé faktuře (dále záznam o likvidaci ). (2) Příkazce operace a hlavní účetní prověří fakturu v souladu s dokladem o předběžném schválení (příloha č. 2). Ověření potvrdí svým podpisem. (3) Kontrolu a správnost likvidace faktury, zaúčtování a věcnou správnost potvrdí podpisy na Záznamu o likvidaci k účtování o došlé faktuře účetní, příkazce operace a správce rozpočtu. (4) Odpovědný zaměstnanec doloží k faktuře Protokol o převzetí díla (Příloha 6), pokud tento existuje. Čl. 21 Předběžná kontrola při řízení výdajů po vzniku závazku 2. fáze Pravidelné výdaje (1) Předběžná kontrola podle ustanovení 14 vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., při řízení výdajů po vzniku závazku u pravidelných výdajů obsahuje schvalující podpisy příkazce operace, účetní a za věcnou správnost správce rozpočtu nebo příslušného odpovědného zaměstnance podle organizačního schématu organizace) kontrola průběžná. (2) Podpis správce rozpočtu stvrdí provedení kontroly v souladu s předběžnou kontrolou. (3) Podpis příkazce operace - stvrdí provedení kontroly v souladu s předběžnou kontrolou. (4) Průběžná kontrola je popsána v čl. 22 a následujících. Čl. 22 Předběžná kontrola po vzniku závazku - 2. fáze Limitovaný příslib (příloha č.4 ) (1) Po přijetí faktury - platba na základě limitního příslibu a jejím zapsání, bude kontrola probíhat obdobně jako u faktur na pravidelné výdaje (Příloha č. 3), tj. předběžná kontrola dle 13

14 14 vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., bude provedena - 2. fáze bude zaznamenaná na dokladu se zaúčtováním ( Záznamu o likvidaci k účtování o došlé faktuře, Faktura se zaúčtováním ). Doklad bude obsahovat schvalující podpisy příkazce operace, hlavní účetní a za věcnou správnost vedoucí ekonomického úseku (správce rozpočtu) nebo příslušného odpovědného zaměstnance (dle organizačního schématu organizace) kontrola průběžná. (2) Příkazce operace stvrdí svým podpisem provedení kontroly v souladu s předběžnou kontrolou. (3) Správce rozpočtu stvrdí svým podpisem provedení kontroly v souladu s předběžnou kontrolou. (4) Ověření souladu limitního příslibu s čerpáním provede namátkově správce rozpočtu. Čl. 23 Předběžná kontrola po vzniku závazku - 2. fáze Mzdové výdaje (1) Mzdové výdaje (platy, OPPP, odvody, tvorba FKSP) se řídí rozpočtem stanoveným zřizovatelem a příslušnými zákony v platném znění. (2) Kontrola čerpání bude prováděna měsíčně příkazcem operace a stvrzena podpisem na výstupu z programu VEMA Rozúčtování mezd. (3) Mzdové náklady budou dále ověřovány formou rozborových výkazů P1-04 (minimálně 2 x ročně) správcem rozpočtu. Čl. 24 Řídící kontrola průběžná (1) V rámci této kontroly se zajistí kontrola úplnosti a přesnosti průběhu operací. Postupy při zajištění průběžné kontroly jsou následující: a) průběžná kontrola od vzniku nároku nebo závazku až po okamžik ukončení (splnění dodávky v množství a kvalitě) zajišťují jednotliví vedoucí zaměstnanci b) předání podkladů k jejímu uskutečnění účetním až do okamžiku vyúčtování celkové částky zaplacených veřejných příjmů k uspokojení celkové pohledávky (2) Průběžná kontrola věcné správnosti dokladů: Předmět kontroly Kontrolu zajišťuje Ověření provedené kontroly Kontrola přijatých faktur při zápisu do knihy přijatých faktur Přijaté faktury za potraviny ŠJ, výdejky ze skladu potravin Přijaté faktury za provozní nákupy Účetní Vedoucí školní jídelny Vedoucí provozu a bezpečnosti Přijaté faktury pro výchovně vzdělávací Zástupce ředitelky Podpis na konci období v knize přijatých faktur Podpis Podpis Podpis 14

15 činnost Přijaté faktury výpočetní techniky Ředitelka Podpis Přijaté faktury el., teplo, plyn, voda, srážková voda, internet, telefony apod. Správce rozpočtu Podpis Výdajové pokladní doklady (paragony) Ředitelka školy Podpis Doklady na ostatní nákupy Zaměstnanci dle účelu jejich vystavení, pověřená osoba ekonomického úseku Podpis (3) Průběžná kontrola vybraných finančních operací: Kontrolu postupů účtování Kontrolu náležitostí účetních dokladů Průběžně, namátkově Hlavní účetní, vedoucí ekonomického úseku Průběžně Hlavní účetní, provozní účetní Stvrzuje podpisem při zaúčtování Stvrzuje podpisem při kontrole Stvrzuje podpisem při zaúčtování Kontrola efektivnosti a účelnosti využívání svěřeného majetku Kontrola personální a mzdové agendy Průběžně Ředitelka, ZŘ, EÚ, pověření zaměstnanci Průběžně Namátkově Inventarizační jmenuje ředitel komisi Ředitelka, mzdová účetní, vedoucí ekonomického úseku Průběh investiční výstavby Průběžně Ředitelka školy, ZŘ, Kontrolu správnosti financování (kontrola vazeb na rozpočtovou skladbu, vazba na použité bankovní účty) Kontrola čerpání provozních prostředků Průběžně, namátkově Průběžně Namátkově vedoucí provozního úseku, vedoucí ekonomického úseku Hlavní účetní, vedoucí ekonomického úseku Hlavní účetní, vedoucí ekonomického úseku Inventarizace pokladní hotovosti Namátková Hlavní účetní, vedoucí ekonomického úseku Inventarizace cenin Namátková Hlavní účetní, vedoucí ekonomického úseku Stvrzují zápisem Stvrzuje podpisem při předání podkladů pro zaúčtování mezd Stvrzuje svým podpisem při kontrole Stvrzuje zápisem Stvrzuje podpisem při zaúčtování Stvrzuje podpisem při kontrole Stvrzuje podpisem při zaúčtování Stvrzuje podpisem Stvrzuje podpisem (4) Provedení průběžné kontroly faktur na nepravidelné výdaje a výdaje na základě limitního příslibu bude stvrzeno pomocí přílohy č řádek: Práci, službu převzal, případně potvrzením podpisem na konkrétní faktuře nebo jiném dokladu. 15

16 (5) Pro zápisy z průběžné kontroly není stanoven žádný protokol. Zápis může mít libovolnou formu. Musí jednoznačně prokazovat, že daná kontrola proběhla. Stačí i podpis příslušného zaměstnance. Čl. 25 Řídící kontrola následná (1) Řídící následná kontrola zkoumá, prověřuje a vyhodnocuje: a) všechny údaje v účetní evidenci (inventarizace fyzická, dokladová samostatná OS) b) správnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků na provoz c) správnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků na mzdy a ostatní mzdové náklady d) správnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků na ostatní přímé výdaje e) správnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků na investiční akce f) efektivnost a účelnost doplňkové činnosti g) správnost sestavení účetních sestav, daňových přiznání, statistik. (2) Následná finanční kontrola zahrnuje: Druh finanční kontroly Počet Kontrolu zajišťuje Kontrolu dodržení závazných ukazatelů 2 x ročně Vedoucí ekonomického úseku Kontrolu čerpání účelově poskytnutých finančních prostředků Kontrola svěřeného majetku Kontrola účtů 2 x ročně Vedoucí ekonomického úseku 1 x ročně v termínu inventarizací Inventarizační komisi jmenuje ředitelka školy Kontrola efektivnosti školního stravování a stanovení ceny oběda 1 x ročně Vedoucí ekonomického úseku Kontrola efektivnosti doplňkové činnosti 1 x ročně Vedoucí ekonomického úseku Kontrola čerpání mzdových prostředků 2 x ročně Vedoucí ekonomického úseku Kontrola čerpání IF 1 x ročně Vedoucí ekonomického úseku Kontrola čerpání provozních prostředků 2 x ročně Vedoucí ekonomického úseku Inventarizace pokladní hotovosti 4 x ročně Vedoucí ekonomického úseku Kontrola čerpání ostatních přímých výdajů 2 x ročně Vedoucí ekonomického úseku Inventarizace cenin 2 x ročně Vedoucí ekonomického úseku (3) Ředitelka organizace a vedoucí ekonomického úseku si mohou stanovit namátkou další oblasti následné řídící kontroly. 16

17 (4) Pro zápisy z průběžné kontroly není stanoven žádný protokol. Zápis může mít libovolnou formu. Musí jednoznačně prokazovat, že daná kontrola proběhla. (1) Příjmy organizace jsou tvořeny: a) tržby z prodeje výrobků a služeb Čl. 26 Řídící kontrola příjmů b) tržby z drobného prodeje (vycházkové knížky, průkaz žáka, poškození věcí) c) tržby za kopírování d) tržby za prodej stravy e) tržby za ubytování f) tržby z pronájmu (2) Oběh příjmových pokladních dokladů a jejich kontrolu podrobně popisuje vnitřní předpis Oběh účetních dokladů a Peněžní operace. (3) Provedení předběžné kontroly veřejných příjmů 1. a 2. fáze zahrnuje ZÁZNAM O PROVEDENÍ PŘEDBĚŽNÉ KONTROLY VEŘEJNÝCH PŘÍJMŮ (příloha 7). (4) 1. fáze předběžné kontroly veřejných příjmů je provedena stanovením ceníku poskytovaných služeb pro daný rok, který stanovuje ředitelka organizace. (5) Předběžná kontrola příjmů v hotovosti je provedena příkazcem operace a správcem rozpočtu v okamžiku schválení kalkulací nebo smluvních dohod na prodej jednotlivých. (6) Kalkulace nejsou předmětem tohoto vnitřního předpisu. (7) Průběžná kontrola příjmů v hotovosti zahrnuje: a) kontrolu náležitostí účetního dokladu a správnosti vyplnění b) je prováděna pravidelně provozní účetní při zaúčtování těchto dokladů (potvrzena podpisem na dokladu o zaúčtování) c) kontrolu formální správnosti dokladů d) je prováděna l x měsíčně příkazcem operace (ředitelkou organizace, případně jejím statutárním zástupcem) a stvrzena podpisem na příjmovém pokladním dokladu. Čl. 27 Následná kontrola (1) Následná kontrola vychází z pravidelné měsíční kontroly zaúčtování prvotních dokladů (účetního stavu). Dalším prvkem následné kontroly jsou inventury pokladny. (2) K eliminaci následků pochybení, krádeže, či jiného rizika přispívá sepsání hmotné odpovědnosti s jednotlivými zaměstnanci, kteří pracují s peněžními prostředky a technické zabezpečení uložení peněžních prostředků. 17

18 Čl. 28 Bezhotovostní tržby na základě vydaných faktur (1) Předběžná kontrola fakturovaných příjmů je provedena zaměstnancem odpovědným za podklady a správcem rozpočtu, příkazcem operace a hlavní účetní. Podkladem je rozhodnutí o přijetí k ubytování žáků, smlouva, vnitřní řád, ceník služeb, faktura vydaná). (2) Zápis z kontroly je proveden na záznamu o likvidaci k účtování k vydané faktuře. (3) Průběžná kontrola fakturovaných příjmů. Formální a věcnou správnost vydané faktury dle překontrolovaných a schválených podkladů zajišťuje provozní účetní, odpovídá i za správnost zaúčtování. (4) Následná kontrola fakturovaných příjmů a) ověření údajů na vystavené faktuře dále zajišťuje ředitelka školy (příkazce operace) svým podpisem před odesláním faktury (následná kontrola) b) každá odeslaná faktura musí být zaevidována v knize vydaných faktur c) hlavní účetní na závěr provádí kontrolu úhrady faktur v době splatnosti a po době splatnosti (5) Informace o nedodržení termínu doby splatnosti neprodleně hlavní účetní nahlásí příkazci operace a vedoucí ekonomického úseku. Příkazce operace neprodleně přijme opatření směřující ke splnění povinností dlužníka. (6) Nedobytné pohledávky podléhají pravidelné inventarizaci na konci účetního období. Jejich kontrolu provádí hlavní účetní a vedoucí ekonomického úseku. Čl. 29 Příjmy z rozpočtu zřizovatele (1) Výše těchto příjmů je kontrolována pravidelně čtvrtletně v souladu s účetní závěrkou. (2) Příkazce operace a hlavní účetní provedení kontroly poskytnutí a zaúčtování těchto příjmů schvaluje podpisem účetní závěrky. ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 30 Společná ustanovení Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitelka/vedoucí účetní jednotky nebo jím pověření pracovníci kontroly. Čl. 31 Platnost a účinnost (1) je platný pro všechny zaměstnance organizace Domov mládeže a školní jídelna Pardubice. 18

19 (2) Touto směrnicí se zrušuje Směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků ze dne (3) nabývá dnem platnosti vyhlášení s účinností od 1. března V Pardubicích dne Mgr. Bc. Alena Krabcová ředitelka 19

20 Vnitřní kontrolní systém Příloha 1 Řízení rizik č.6/2014 ŘÍZENÍ RIZIK Skupina rizik (událost, jednání, zdroj) Lidská rizika Důsledek Majetková rizika Provozní rizika Právní rizika Informační rizika Ovlivněná oblast Postupy/kontroly Stav rozpracovanosti Neznalost Nekompetentnost Nepozornost Neinformovanost Neetičnost Úraz Nemoc z povolání Mimořádné události Havárie Živelní pohroma (povodeň, požár apod.) Vnitřní kriminalita Odcizení Loupež Podvod Nedbalost Neúčinnost postupů a operací Produkce nepřesných informací Složitost operací Nepřesnost pracovních postupů Nepřijatelné postupy v pracovním procesu Právní předpisy finančního práva (rozpočtová pravidla, účetnictví, státní majetek, zákony o ÚSC, zákon o FK, veřejné zakázky, daňové předpisy, ochrana dat apod.) Fyzické zabezpečení IS (přístup, důvěrnost, bezpečnost, integrita, dostupnost) Všichni zaměstnanci Hmotný a nehmotný majetek Postupy spojené s hotovostními platbami Postupy spojené s bezhotovostními operacemi Všechny oblasti provádění služeb v organizaci Finanční účty Vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci (dezorientace) Programy a projekty Všechny procesy/funkce Rozpočet, veřejné prostředky Hrozí snížení finanční výkonnosti Všechny písemné záznamy/postupy Všechny počítačové záznamy/postupy Zásady bezpečnosti a hygieny práce (dodržování) Vstupní školení Plány zaměstnanosti Pojistné smlouvy (pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, třetí strany, jednotlivců) Pojistné smlouvy Protipožární předpisy Povodňové plány Předpisy pro stavby a budovy Dodržování zásad bezpečnosti Vnitřní kontroly Prověrky audity platebních transakcí Bezpečnostní postupy prověřování zaměstnanců Právní ochrana (dohody o hmotné odpovědnosti) Řídící kontroly Interní audit Řídící kontroly Manuály Strategie IS/IT Zajištění ochrany dat Kontinuální plánování 1

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. veřejné výdaje

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. veřejné výdaje Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly veřejné výdaje OPERACE proces realizovaný k zajištění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti a stanovených cílů orgánů veřejné správy, který má za následek

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 28/2015 nahrazuje směrnici č. 6 z 26.1.2006 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Vnitřní kontrolní systém Platí od:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Vnitřní kontrolní systém Platí od: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2009 Vnitřní kontrolní systém Platí od: 1. 6. 2009 Určeno všem zaměstnancům. Vnitřní kontrolní systém je v organizaci zaveden dle části čtvrté,

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. vznik nároku

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. vznik nároku Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly vznik nároku OPERACE proces realizovaný k zajištění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti a stanovených cílů orgánů veřejné správy, kterým vzniká nárok

Více

Směrnice o vnitřním kontrolním systému JAMU

Směrnice o vnitřním kontrolním systému JAMU Směrnice o vnitřním kontrolním systému JAMU I. Úvod, vymezení pojmů V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) (dále

Více

Směrnice č. 3/2015. k finanční kontrole

Směrnice č. 3/2015. k finanční kontrole Směrnice č. 3/2015 k finanční kontrole Čl. I Tato směrnice stanovuje a upravuje povinnosti obce při zavedení finanční kontroly a zajištění fungování vnitřního kontrolního systému. V obci je prováděna předběžná

Více

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Základní umělecké škola J. B. Foerstera, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM 1. Obecná ustanovení Tato směrnice stanovuje a upravuje povinnosti naší organizace při zavedení finanční

Více

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 m VESELÍ l i l i NAD MORAVOU KONTROLNÍ ŘÁD Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 1. Kontrolní řád Města Veselí nad Moravou upravuje zásady a postupy kontrolní činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Organizační směrnice č. 20/2014/SŘ. k vnitřní finanční kontrole

Organizační směrnice č. 20/2014/SŘ. k vnitřní finanční kontrole Organizační směrnice č. 20/2014/SŘ k vnitřní finanční kontrole Čj.: SŠNM/1083/2014 Zpracoval: Jitka Hybešová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 1. června 2014

Více

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV-B2-10/4 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ DĚKANKY ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota Obec Salačova Lhota Směrnice č.6 SMĚRNICE k provedení finanční kontroly Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění Zákona č. 482/04 SB. o finanční kontrole a dále dle

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Kontrolní řád města Lanškroun

Kontrolní řád města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 42062/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 6 Spisový znak: 53.2 Kontrolní

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Článek 1. Článek 2. Obecná ustanovení (cíle, organizační zajištění, kontrolní metody a postupy finanční kontroly)

Článek 1. Článek 2. Obecná ustanovení (cíle, organizační zajištění, kontrolní metody a postupy finanční kontroly) 18. Směrnice o vnitřním kontrolním systému Na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších přepisů, zavádí

Více

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle zákona

Více

Příkaz ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. č.14

Příkaz ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. č.14 Příkaz ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.14 K zajištění povinností vyplývajících pro Královéhradecký kraj ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.4 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.4 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.4 S M Ě R N I C E S M Ě R N I C E K F I N A N Č N Í K O N T R O L E 1) Úvodní ustanovení 1.1 Tato směrnice stanovuje

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

SMĚRNICE S M Ě R N I C E O F I N A N Č N Í K O N T R O L E. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: Pořadové číslo: 1/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE S M Ě R N I C E O F I N A N Č N Í K O N T R O L E. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: Pořadové číslo: 1/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 4.1.2011 Pořadové číslo: 1/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E O F I N A N Č N Í K O N T R O L E Změny: p.č. č. předpisu název

Více

Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007

Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007 Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007 Pokyn starosty města k systému řídící kontroly uplatňovanému v rámci orgánů Města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tímto vnitřním

Více

KONTROLNÍ ŘÁD. I. Obecná část

KONTROLNÍ ŘÁD. I. Obecná část KONTROLNÍ ŘÁD MĚSTA MORAVSKÝ BEROUN Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: 1) Obecná část 2) Vnitřní kontrolní systém 3) Řídící

Více

prezentace výsledků auditu Milan ZOLICH

prezentace výsledků auditu Milan ZOLICH Nastavení systému řídící kontroly ve smyslu ustanovení části čtvrté hlavy II zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002 Podle ustanovení 110 odst.4 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.: 1. Město Česká Skalice, zastoupené starostou města Tomášem Hubkou, vydává

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil: Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice Směrnici zpracoval: Ing. Petra Petrovická Směrnici schválil: Ing.

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

PROTOKOL. u Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, Černošice, IČO

PROTOKOL. u Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, Černošice, IČO Město Černošice Městský úřad Černošice útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 Naše č.j./sp. zn.: MUCE 52365/2013, S-MUCE 48286/2013 UIA Výtisk č.: PROTOKOL o výsledku veřejnosprávní kontroly

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole číslo 320/2001 Sb., a vyhlášky číslo 416/2004 Sb., obce Vážany nad Litavou

Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole číslo 320/2001 Sb., a vyhlášky číslo 416/2004 Sb., obce Vážany nad Litavou Stránka č. 1 z 7 Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole číslo 320/2001 Sb., a vyhlášky číslo 416/2004 Sb., obce Vážany nad Litavou 1. Úvodní ustanovení Tato směrnice stanovuje a upravuje

Více

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Vrchní státní zastupitelství v Praze Vrchní státní zastupitelství v Praze LEGISLATIVNÍ MANTINELY HOSPODAŘENÍ JUDr. LENKA BRADÁČOVÁ, Ph.D. VŠE, 11. KVĚTNA 2016 Obsah Základní právní rámec Zákon o státním rozpočtu a příslušná rozpočtová kapitola

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek schvalování účetních závěrek POČET STRAN: 9 PLATNOST OD: 1. 12. 2013 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Zpracoval Zkontroloval Schválil Jméno a příjmení Ing. Josef Zachrla Blanka Tokarová Mgr. Hana Moudrá Datum 07.11.2013

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

K O N T R O L N Í Ř Á D Města Sokolova

K O N T R O L N Í Ř Á D Města Sokolova K O N T R O L N Í Ř Á D Města Sokolova 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tímto kontrolním řádem se zavádí vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen zákon

Více

Vnitrofakultní směrnice,

Vnitrofakultní směrnice, Vnitrofakultní směrnice, která stanovuje podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

KONTROLE Č. 320/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ

KONTROLE Č. 320/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ Interní směrnice č. 3/2016 o zabezpečení zákona o finanční kontrole SMĚRNICE Č. 3/2016 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA O FINANČNÍ t KONTROLE Č. 320/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím Příloha č. 1 Hospodaření příspěvkových organizací Brno, srpen 2011 Článek 1. Obecná ustanovení 1.1 Organizace samostatně hospodaří

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

S M Ě R N I C E 2/2017. Kompetence a základní pravidla postupů přípravy a schvalování smluv. Městský úřad Mělník, nám. Míru 1, MĚLNÍK

S M Ě R N I C E 2/2017. Kompetence a základní pravidla postupů přípravy a schvalování smluv. Městský úřad Mělník, nám. Míru 1, MĚLNÍK S M Ě R N I C E Městský úřad Mělník, nám. Míru 1, 276 01 MĚLNÍK 2/2017 Kompetence a základní pravidla postupů přípravy a schvalování smluv Preambule Usnesení Rady města Mělníka (RM) č. 69/2017 ze dne 23.

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

PROTOKOL. u Mateřské školy Barevný ostrov, příspěvková organizace, Pod Ptáčnicí 2158, Černošice, IČO

PROTOKOL. u Mateřské školy Barevný ostrov, příspěvková organizace, Pod Ptáčnicí 2158, Černošice, IČO Město Černošice Městský úřad Černošice útvar interního auditu Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 Naše č.j./sp. zn.: MUCE 52355/2013 UIA, S-MUCE 48276/2013 UIA Výtisk č.:.. PROTOKOL o výsledku veřejnosprávní

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona Obec Starkoč 28601 Čáslav Směrnice č.2/20 11 - dodatek bodu 5.7. k Vnitřním směrnicím č. 1/2010 platných od 1.1.2010 Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE

STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE AUDIT DANĚ, spol. s r.o., V jakém zákoně lze nalézt veřejnosprávní kontrolu? Veřejnosprávní kontrola je popsána v části druhé zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Více

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal JUDr. Ing. Josef Bečvář, vedoucí OVAK Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 0 Schválil: Rada města Karlovy

Více

Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. Čl. 1 Legislativní rámec Finanční kontrolu obce upra

Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. Čl. 1 Legislativní rámec Finanční kontrolu obce upra SMĚRNICE 2/2009 O zabezpečení zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec :Rousměrov Adresa :Rousměrov č. 16,591 01 Žd ár nad Sázavou IČO : 599760 Směrnici

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

Směrnice Rady města č. 1/2014 ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Města Vlašim

Směrnice Rady města č. 1/2014 ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Města Vlašim Směrnice Rady města č. 1/2014 ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení a základní pojmy Článek 2 Odpovědnost za schvalování Článek 3 -

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Královéhradecký kraj. směrnice

Královéhradecký kraj. směrnice Královéhradecký kraj směrnice NÁZEV: Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem ČÍSLO: 22 PLATNOST

Více

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I.

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Česká lékárnická komora na základě usnesení IV. sjezdu České lékárnické komory a Organizačního řádu České lékárnické komory stanoví: ČÁST I. Základní ustanovení

Více

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016

Více

Pracovní návrh VYHLÁŠKA. ze dne

Pracovní návrh VYHLÁŠKA. ze dne Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne...2011 kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru.

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru. Zpráva o řízení protikorupčních rizik a o přijatých protikorupčních opatřeních v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích v období roku 2013 až 2014. V Centru sociálních služeb pro osoby

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více