Článek 1. Článek 2. Obecná ustanovení (cíle, organizační zajištění, kontrolní metody a postupy finanční kontroly)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek 1. Článek 2. Obecná ustanovení (cíle, organizační zajištění, kontrolní metody a postupy finanční kontroly)"

Transkript

1 18. Směrnice o vnitřním kontrolním systému Na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších přepisů, zavádí ředitel Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (dále jen knihovna ) vnitřní kontrolní systém. Článek 1 Obecná ustanovení (cíle, organizační zajištění, kontrolní metody a postupy finanční kontroly) Hlavní cíle finanční kontroly: - prověřovat dodržování obecně platných právních předpisů a opatření, směrnic a jiných vnitřních předpisů přijatých orgány Jihočeského kraje při hospodaření s veřejnými prostředky a plnění stanovených úkolů - zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností - zajistit včasné a spolehlivé informování vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích a o jejich průkazném účetním zpracování tak, aby vedoucí zaměstnanci mohli svoji činnost směřovat ke splnění stanovených úkolů s omezením, popř. vyloučením výše uvedených rizik - zajistit hospodárné, účelné a efektivní vynakládání veřejných prostředků při zajištění a provádění stanovené činnosti Organizační zajištění finanční kontroly se provádí podle 5 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Při výkonu finanční kontroly se používá kontrolních metod a kontrolních postupů podle 6 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Článek 2 Zavedení, udržování a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému 1. Ředitel knihovny zavádí v rámci organizace vnitřní kontrolní systém, jehož cílem je zabezpečení: - hospodárného, efektivního a účelného nakládání s veřejnými prostředky - kontroly veřejných výdajů - oddělení pravomocí a odpovědnosti při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k výběrovým řízením, uzavíráním smluv, vzniku závazků, platbám a vymáhání pohledávek - jasného definování pracovních postupů a náplní činností ve vztahu k hospodaření s veřejnými prostředky - zabudování kontrolních mechanismů do vnitřních předpisů knihovny s tím, že o všech operacích a kontrolách bude proveden záznam a vedena příslušná dokumentace - vyhodnocování přijatých opatření 2. Ke splnění povinností podle odstavce 1 ředitel knihovny v souladu s 5 vymezuje postavení a působnost vedoucích a ostatních zaměstnanců tak, aby bylo zajištěno fungování řídicí kontroly. Postavení a působnost zaměstnanců obsahuje čl.3 této směrnice a dále je určena Pracovním řádem, Organizačním řádem a příslušnými vnitropodnikovými směrnicemi knihovny. V příloze č.1 jsou uvedeny podpisové vzory těchto zaměstnanců. 3. Všichni vedoucí zaměstnanci knihovny jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni

2 podávat ředitel knihovny včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě. Článek 3 Předběžná řídicí kontrola Předběžnou kontrolu provádí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavní účetní. Příkazcem operací je ředitel knihovny a vedoucí jednotlivých oddělení /s výjimkou vedoucího odboru ekonomicko správního/, kteří nárokují zařazení příslušných finančních prostředků do finančního plánu knihovny /návrhu rozpočtu knihovny na daný rok/, provádí případné zadání veřejné zakázky včetně zajištění kontrolního rozpočtu před zadáním zakázky, zadávají objednávku, podpisují smlouvy, schvalují cenu dodávky, např. zda fakturovaná cena materiálu nebo služby odpovídá ceně předem smluvené, zda souhlasí množství a kvalita dodaného materiálu nebo služby, a schvalují provedení úhrady faktury, tj. zaplacení atd. Správcem rozpočtu je vedoucí ekonomicko správního odboru, který je odpovědný za správu finančních prostředků. Při své činnosti potvrzuje, že nedochází k překročení finančního plánu, že se jedná o plánovanou finanční operaci, že analytické členění pro zaúčtování operace je správné, apod. Hlavním účetním je vedoucí ekonomicko správního odboru, který je odpovědný za vedení účetnictví organizace. Zajišťuje správnost zaúčtování účetních operací na příslušné účty. Zajišťuje, aby byly zaúčtovány pouze účetní doklady, které mají předepsané náležitosti. Podpisové vzory těchto osob obsahuje příloha č. 1 této směrnice. V souladu s 26, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je v knihovně sloučena 2. a 3. úroveň předběžné řídící kontroly, jelikož je malá pravděpodobnost výskytu nepřiměřených rizik pro hospodaření s prostředky veřejné správy. V případě dlouhodobější nepřítomnosti (např. nemoci) některého zaměstnance, který je oprávněn k provádění finanční kontroly, pověří ředitel na dobu nepřítomnosti oprávněného zaměstnance zastupujícího zaměstnance. Průběh předběžné kontroly: a) Zaměstnanec knihovny předkládá podnět k projednání požadované operace (např. požadavek na nákup materiálu, zboží, služeb, oprav a údržby majetku, nákup drobného majetku a dlouhodobého majetku, uzavření smlouvy, výběrové řízení, atd.) příkazci operace. Příkazce operace vypracuje doklad o předběžné kontrole, který se pro účely provádění finanční kontroly v knihovně nazývá Žádanka. Tato Žádanka je zpracována v elektronické formě na intranetu knihovny, kde je přístupná všem zaměstnancům knihovny. Příkazce operace současně provede předběžnou řídící kontrolu. b) Kontrolní činnost před právním úkonem, kterým vzniká závazek nebo nárok zahrnuje prověření: připravované operace včetně úplnosti podkladů a její schválení v odpovědnosti příkazce operace podkladů předaných příkazcem operace k připravované operaci a její schválení správcem rozpočtu Příkazce operací prověří: nezbytnost uskutečnění plánované operace pro plnění stanovených úkolů věcnou správnost a úplnost podkladů k připravované operaci dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti soulad operace s právními předpisy

3 rizika, která se v průběhu uskutečňování operace mohou vyskytnout, a stanoví případná opatření k jejich odstranění nebo zmírnění Připravovanou operaci uvede v elektronické formě na příslušné Žádance, která je umístěna a vystavena na intranetu knihovny. Žádanky jsou označeny číselnou řadou počínaje č.1 vzestupně pro daný kalendářní rok. Žádanka bude obsahovat zejména jméno příkazce operace, popis operace, předpokládanou výši veřejného výdaje, termín plnění operace. Správce rozpočtu prověří: dodržení pravidel zákona č. 250/2000 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., popř. jiných souvisejících právních předpisů rozsah oprávnění příkazce operace dodržení schváleného, příp. upraveného rozpočtu, jeho rozpisu a závazných ukazatelů soulad operace se schválenými programy, projekty nebo jinými rozhodnutími finanční dopad operace na zdroje použitelné v příslušném rozpočtovém období Shledá-li správce rozpočtu při předběžné kontrole připravované operace nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění na příslušné Žádance v elektronické formě příkazci operace s uvedením důvodů. Pokud pro připravovanou operaci správce rozpočtu stanoví v souladu s právním předpisem nebo opatřeními orgánů veřejné správy přijatými v mezích tohoto právního předpisu omezující podmínky, uvede je na příslušné Žádance v elektronické formě. Neshledá-li správce rozpočtu nedostatky, potvrdí toto na příslušnou Žádanku v elektronické formě. Příkazce operace po potvrzení správnosti správcem rozpočtu příslušnou Žádanku vytiskne, potvrdí ji svým podpisem dle podpisového vzoru a předá správci rozpočtu. Správce rozpočtu porovná jeho podpis s podpisovým vzorem a potvrdí doklad svým podpisem. Podpis správce rozpočtu, případně s připojenými písemnými omezujícími podmínkami je pro účely finančního řízení dokladem o kontrolním zajištění finančního krytí připravovaného závazku v navržené výši a o předpokládaném termínu jeho plnění konkrétnímu věřiteli (dále jen individuální příslib ). Je-li to účelné k zajištění provozních potřeb vyplývajících z běžné, pravidelné činnosti knihovny, které je nutné zabezpečovat operativně, příkazce operace může předložit správci rozpočtu návrh na kontrolní zajištění finančního krytí předpokládaných operací a s tím souvisejících závazků, jejichž věřitel a výše není předem známa. Podpis správce rozpočtu na návrhu příkazce operace je pro účely finančního řízení dokladem o kontrolním zajištění finančního krytí předpokládaných závazků v jím stanoveném limitu veřejných výdajů a určeném období (dále jen limitovaný příslib ). Správce rozpočtu předá limitovaný příslib příkazci operace. Příkazce operace vystaví pokyn k plnění veřejných výdajů opatřený svým podpisem a předá jej s doklady o závazku správci rozpočtu k zajištění platby. Na pokynu označí rovněž, zda se jedná o individuální příslib nebo limitovaný příslib. Vzor pokynu je uveden v příloze č.2 této Směrnice. Předběžná řídící kontrola se uplatňuje především v procesu plánování a přípravy finančních plánů a rozpočtu knihovny. Jedná se o kontrolu oprávněnosti jednotlivých budoucích výnosů a nákladů. Při sestavování finančního plánu se na straně nákladové jedná např. o plánování materiálních nákladů, nákladů na služby, nákladů nevýrobní povahy apod. Na straně výnosů se jedná o plánování např., tržeb z prodeje služeb, tržeb z prodeje movitého majetku, tržeb z pronájmu nebytových prostor. V rámci předběžné řídící kontroly se prověřuje oprávněnost jednotlivých operací z hlediska správnosti a úplnosti podkladových materiálů. Dalšími činnostmi, kde se uplatňuje předběžná řídící kontrola, jsou postupy, které předcházejí úkonu, kterým vzniká knihovně závazek nebo nárok. Jedná se např. o nákup výrobku, kde se předem prověřují jeho technicko-ekonomické parametry, vybavenost příslušenstvím, životnost, ale také potřebnost, účelnost pořízení, využitelnost apod. Předběžná řídící kontrola v oblasti příjmů se uplatňuje například při přípravě nájemních smluv, kde se v rámci průběžné kontroly sleduje, zda např. nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor nebo pronájem pozemků obsahuje stanovení přiměřené ceny za pronájem a současně obsahuje ustanovení o možnosti úpravy nájemného v závislosti na růstu inflace, o možnosti uplatnění předem stanovených sankcí v případě opožděných úhrad nájemného apod.

4 Základní operace podléhající předběžné kontrole oprávněných osob: - uzavření smluv na nákup knihovnického, kancelářského a dílenského materiálu, jednorázové objednávky na nákup - uzavření smluv na dodávky energií (el. energie, voda, plyn, pára aj.) - uzavření smluv či potvrzení objednávek na nákup movitých věcí - majetku (jak dlouhodobého, tak drobného), - uzavření nájemních smluv, - uzavření smluv či potvrzení objednávek na dodávky drobných prací, oprav a udržování, údržbu software - nákup software a hardware - nákup nemovitostí - pozemků, budov, staveb - nákup uměleckých děl, starých a vzácných tisků - uzavření smluv na revize technických zařízení - platby + inkaso pokut, penále a příp. doměrků daní - prodej nepotřebného materiálu, movitého majetku (jak dlouhodobého, tak drobného) - schvalovací proces soustavy plánů a rozpočtů pro příští období - výběrová řízení /dle směrnice a zásad o zadávání veřejných zakázek/ Článek 4 Průběžná řídicí kontrola 1. Průběžná řídící kontrola je kontrola činností v průběhu operace, která zajišťuje úplný a přesný průběh operací v návaznosti na předem dohodnuté podmínky, až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování. Uplatňují se hodnotící, kontrolní a revizní postupy. Kontrolní postup před úhradou závazku nebo uplatněním nároku knihovny zahrnuje prověření dílčí operace včetně úplnosti podkladů a její schválení v odpovědnosti příkazce operace. Dále se jedná o prověření podkladů předaných příkazcem operace k dílčí fakturaci a provedení kontroly správcem rozpočtu a hlavním účetním. Rovněž se uplatňuje při průběžné řídící kontrole plnění opatření přijatých k odstranění rizik. Za průběžnou kontrolu zodpovídá ředitel knihovny, prakticky se kontrola realizuje za pomoci operačních postupů prostřednictvím vedoucích oddělení a dalších pověřených řadových zaměstnanců. Zde se ověřuje, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování, realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy, vč. vnitřních předpisů knihovny. 2. Příkazci operací v rámci průběžné řídící kontroly prověřují, jak zaměstnanci knihovny příslušných oddělení nebo pověření zaměstnanci knihovny zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými prostředky. Uplatnění průběžných řídících kontrol je např. při kontrolních dnech u stavebních investičních akcí, při posuzování správnosti výše fakturovaných částek při úhradě záloh nebo dílčích plnění, kontrole termínů plnění jednotlivých etap operací v návaznosti na uplatňování sankcí a smluvních pokut, zda jsou v činnosti knihovny dosahovány v průběhu roku plánované výnosy, zda mzdy a odměny jsou přiznány a vypláceny v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy knihovny apod.. 3. Správce rozpočtu knihovny provádí průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků /měsíčně/ při průběžné řídící kontrole plnění finančního plánu, dále při předkládání změn finančních plánů a jejich realizaci z hlediska včasnosti a důvodnosti atd. Dále správce rozpočtu provádí průběžnou řídící kontrolu při účtování jednotlivých dílčích finančních operací. Kontroluje zejména, zda při účtování jednotlivých finančních operací v případě dílčích plnění, jak celkové, tak jednotlivé akce jsou dodržovány platební nebo inkasní kalendáře, zda doklady předložené k zaúčtování mají všechny náležitosti a zda jsou schváleny odpovědnými příkazci operací. V oblasti výnosů se jedná např. o dodržování splátkových kalendářů při splácení pohledávek za dlužné nájemné apod. 4. Zjistí-li osoby zajišťující průběžnou a následnou řídící kontrolu, že s veřejnými prostředky je nakládáno nehospodárně, neefektivně a neúčelně nebo v rozporu s právními předpisy nebo že nebyla provedena předběžná řídící kontrola, oznámí své zjištění písemně řediteli knihovny, pokud

5 přijetí opatření není v jejich kompetenci. Ředitel knihovny přijme opatření k nápravě zjištěných nedostatků a opatření k zabezpečení řádného výkonu této kontroly. ZAMĚSTNANEC DRUH OPERACE KOMENTÁŘ Zaměstnanec finanční účtárny Bezhotovostní úhrada závazků, dle pokynu správce rozpočtu Na základě natypování příkazu k úhradě zajišťuje podpisové záznamy oprávněných osob a kontroluje shodu příkazu se závazkem v účetní evidenci Finanční účetní Pokladní Sklad materiálu Vedoucí odborů a oddělení Ředitel, ekonomický náměstek Ekonomický náměstek, personalistka Spárování úhrad se závazkem v evidenci Hotovostní výdaje a příjmy pokladny Hotovostní příjmy z pobočných pokladen Nakládání s ceninami /stravenky/ Příjmy a výdeje z uvedených skladů Prověřování souladu poskytovaných a přijímaných služeb, anebo jiných plnění Správa majetku knihovny Zpracování komplexní mzdové agendy Na základě provedené úhrady, jak v rámci bezhotovostního platebního styku, tak z pokladny kontroluje správnost přiřazení úhrady k závazku zúčtovanému v účetnictví Dle podpisových vzorů kontroluje oprávněnost peněžních výdajů na základě předložených dokladů Kontroluje výši hotovosti přijatou z pobočných pokladen na základě dokladů /stvrzenek/. Dodržuje stanovený limit pokladny Kontroluje množství přijatých a vydaných stravenek, vede jejich evidenci a uschovává je v trezoru knihovny Kontroluje se soulad mezi dodavatelskou fakturou, dodacím listem a příjemkou a následně soulad podpisových oprávnění vedoucích zaměstnanců schvalujících skladové pohyby Ověřují, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování, realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy, vč. vnitřních předpisů knihovny. Kontrolovanými osobami jsou vedoucí oddělení, ekonomický náměstek, pracovnice správy budov a zaměstnanec finanční účtárny. Předmětem kontroly je úroveň péče o majetek (dodavatelské opravy, údržba, servis), maximalizace výnosu z likvidace nepotřebného majetku, způsob likvidace majetku, komplexnost vedené evidence s důslednou vazbou na účetnictví, ochrana majetku, inventarizace majetku Kontrolovanou osobou je mzdová účetní. Prověřuje se neexistence černých duší, správnost výpočtu mzdových složek včetně podpisových oprávnění jednotlivých vedoucích na podkladech pro výpočet mezd, správnost výpočtu daňové povinnosti, sociálních a zdravotních odvodů, vč. termínu jejich úhrady Ředitel, ekonomický náměstek Zaznamenávání uskutečněných operací Kontrolovanou osobou je finanční účetní a agenda dodavatelů, odběratelů, banky, pokladny, majetku,

6 Ředitel v účetnictví Realizace opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků interních dokladů zjišťuje se, zda operace jsou v účetnictví podchycovány, včasnost těchto operací, správný časový sled, případná chybovost. Podkladem je sestavení závěrek a vypracování Rozboru činnosti a finančního hospodaření Ředitel kontroluje, zda všichni jemu podřízení vedoucí zaměstnanci včas a správně aplikují ředitelem a dalšími externími orgány přijatá opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrolní činnosti Článek 5 Následná řídicí kontrola 1. Následná řídící kontrola zahrnuje kontrolu po ukončení a následném vyúčtování finančních operací. Jedná se o to, zda údaje o hospodaření s veřejnými prostředky uvedené v účetnictví, údaje uvedené ve výkazech o hospodaření a údaje uvedené v evidenci majetku věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných finančních prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění veřejných výnosů, nákladů (příjmů a výdajů) a nakládání s veřejnými finančními prostředky. Následná řídící kontrola ověřuje, zda přezkoumávané operace byly uskutečněny v souladu s příslušným právním předpisem, v částkách schválených plánem, v souladu s uzavřenými smlouvami, a zda operace byly zaúčtovány v souladu s účetními standardy. Dále se ověřuje, zda byly dosaženy optimální výnosy. Rovněž se ověřuje, zda náklady byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně, např. zda pořízený majetek a služby byly pořízeny za finanční prostředky zahrnuté v finančním plánu knihovny, zda dosahují předpokládaných parametrů, zda jsou efektivně využívány a zda jejich pořízení je přínosem pro činnost knihovny. V oblasti mzdových a ostatních nákladů se prověřuje správnost vyplacených mezd, odměn vyplacených na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. V oblasti výnosů se jedná např. o prověření toho, zda bylo dosaženo plánovaných výnosů a jaké byly příčiny případných odchylek, o kontroly dodržení stanovených postupů při vymáhání pohledávek apod. Předmětem kontroly je rovněž plnění opatření přijatých k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik zjištěných při předběžné a průběžné kontrole. 2. Příkazci operací provádějí následnou řídící kontrolu u operací, k nimž jsou vnitřními předpisy knihovny (např. organizačním řádem, příkazy ředitele či příslušnými směrnicemi knihovny) zmocněni. Dále provádějí výběrovým způsobem řídící kontrolu u zaměstnanců knihovny, na které přenesli část svých práv a povinností. Tuto kontrolu provádějí např. tak, že si na namátkovým způsobem vybraném vzorku ověří: a) zda dokumenty, které tito zaměstnanci knihovny vyhotovují, obsahují stanovené náležitosti, předepsané pro kontrolované činnosti, b) zda došlo k faktickému plnění operací apod. 3. Správce rozpočtu provádí následnou řídící kontrolu čerpání finančních prostředků v termínech určených pro sestavování výkazů o plnění finančního plánu, vyhotovování podkladů pro projednání výsledků hospodaření apod. Konkrétně prověřuje dodržení čerpání prostředků dle jednotlivých druhů výnosů a nákladů. Rovněž správce rozpočtu provádí výběrovým způsobem kontrolu činností, které přenesl na své podřízené zaměstnance v rozsahu činností, ke kterým je zmocnil. V rámci své odpovědnosti kontroluje nejméně jednou za dva měsíce výběrovým způsobem doklady v agendě pokladna vč.pobočných pokladen, režijní faktury, majetek, interní doklady. 4. Hlavní účetní provádí následnou řídící kontrolu v termínech určených pro sestavování účetní závěrky a účetních výkazů. Kontroluje dodržování pokynů pro účetní závěrku, správnost a včasnost vyúčtování poskytnutých dotací se státním rozpočtem, státními fondy a územními rozpočty, pokud tato povinnost vznikla apod.

7 Článek 6 Dokumentace provádění řídící kontroly O provedení a výsledku řídící kontroly musí být vedena odpovídající dokumentace. Obvyklým dokumentem o provedené řídící kontrole je záznam. Záznam musí obsahovat údaje o tom, kdo, kde, kdy (za přítomnosti koho) provedl kontrolu, co bylo předmětem provedené kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a případně jejich příčiny, škodlivé důsledky a opatření přijatá k jejich odstranění. Vnitřním předpisem může ředitel knihovny stanovit, ve kterých případech není nutno záznam vyhotovovat a je možno jej nahradit jiným způsobem. Výstupem řídící kontroly mohou být např. doklady opatřené podpisy odpovědných zaměstnanců knihovny nebo faktury podepsané kontrolujícími zaměstnanci knihovny opatřené poznámkou, že se jedná o řídící kontrolu. Dalším výstupem mohou být např. zápisy z porad vedení knihovny, zápisy o kontrole plnění úkolů, doklady o účasti nadřízených vedoucích zaměstnanců knihovny na poradách zaměstnanců podřízených oddělení, podpis kontrolujícího zaměstnance v pokladní knize s poznámkou, že se jedná o řídící kontrolu apod. Směrnicí o oběhu účetních dokladů je stanoveno kdo, kdy kontroluje a svým podpisem potvrzuje správnost operace. Výstupem je doklad o provedené kontrole. Provedení řídící kontroly musí být prokazatelné např. podpisem kontrolujícího zaměstnance s poznámkou, že se jedná o řídící kontrolu. Tato směrnice zrušuje Směrnici č.18 ze dne a nabývá účinnosti dne

8 Příloha č. 1 Funkce, jména a podpisové vzory oprávněných zaměstnanců 1. Příkazci operací FUNKCE JMÉNO PODPISOVÝ VZOR Ředitel knihovny Ivo Kareš Náměstek pro knihovnické služby Vedoucí odboru doplňování a zpracování knih Vedoucí oddělení automatizace, správy sítě a digitalizace Zuzana Hájková Marie Koldová Jiří Nechvátal Vedoucí oddělení hospodářské správy Martin Uhlíř Vedoucí oddělení technických provozů Vlasta Lavičková Oddělení rukopisů a starých tisků Jindřich Špinar 2. správce rozpočtu a hlavní účetní FUNKCE JMÉNO PODPISOVÝ VZOR Vedoucí ekonomicko správního odboru Michal Kejzar

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. veřejné výdaje

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. veřejné výdaje Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly veřejné výdaje OPERACE proces realizovaný k zajištění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti a stanovených cílů orgánů veřejné správy, který má za následek

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 28/2015 nahrazuje směrnici č. 6 z 26.1.2006 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního

Více

Směrnice o vnitřním kontrolním systému JAMU

Směrnice o vnitřním kontrolním systému JAMU Směrnice o vnitřním kontrolním systému JAMU I. Úvod, vymezení pojmů V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) (dále

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Vnitřní kontrolní systém Platí od:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Vnitřní kontrolní systém Platí od: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2009 Vnitřní kontrolní systém Platí od: 1. 6. 2009 Určeno všem zaměstnancům. Vnitřní kontrolní systém je v organizaci zaveden dle části čtvrté,

Více

Organizační směrnice č. 20/2014/SŘ. k vnitřní finanční kontrole

Organizační směrnice č. 20/2014/SŘ. k vnitřní finanční kontrole Organizační směrnice č. 20/2014/SŘ k vnitřní finanční kontrole Čj.: SŠNM/1083/2014 Zpracoval: Jitka Hybešová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 1. června 2014

Více

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Základní umělecké škola J. B. Foerstera, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM 1. Obecná ustanovení Tato směrnice stanovuje a upravuje povinnosti naší organizace při zavedení finanční

Více

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. vznik nároku

Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly. vznik nároku Vývojový diagram procesu předběžné řídící kontroly vznik nároku OPERACE proces realizovaný k zajištění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti a stanovených cílů orgánů veřejné správy, kterým vzniká nárok

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

SMĚRNICE OBCE PSÁRY K FINANČNÍ

SMĚRNICE OBCE PSÁRY K FINANČNÍ SMĚRNICE OBCE PSÁRY K FINANČNÍ - schválena KONTROLE RO Č. 185129-2013 dne 20. 12. 2013 A) Všeobecná ustanovení B) Prvky systému finančního řízení C) Řídící kontrola D) E) Působnost a úkoly na úseku veřejnosprávní

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

SMĚRNICE S M Ě R N I C E O F I N A N Č N Í K O N T R O L E. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: Pořadové číslo: 1/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE S M Ě R N I C E O F I N A N Č N Í K O N T R O L E. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: Pořadové číslo: 1/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 4.1.2011 Pořadové číslo: 1/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E O F I N A N Č N Í K O N T R O L E Změny: p.č. č. předpisu název

Více

Pravidla. pro zabezpečení fungování vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla. pro zabezpečení fungování vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1839 ze dne 25.11.2003 Pravidla pro zabezpečení fungování vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.4 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.4 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.4 S M Ě R N I C E S M Ě R N I C E K F I N A N Č N Í K O N T R O L E 1) Úvodní ustanovení 1.1 Tato směrnice stanovuje

Více

Směrnice č. 3/2015. k finanční kontrole

Směrnice č. 3/2015. k finanční kontrole Směrnice č. 3/2015 k finanční kontrole Čl. I Tato směrnice stanovuje a upravuje povinnosti obce při zavedení finanční kontroly a zajištění fungování vnitřního kontrolního systému. V obci je prováděna předběžná

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

KONTROLE Č. 320/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ

KONTROLE Č. 320/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ Interní směrnice č. 3/2016 o zabezpečení zákona o finanční kontrole SMĚRNICE Č. 3/2016 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA O FINANČNÍ t KONTROLE Č. 320/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na

Více

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota Obec Salačova Lhota Směrnice č.6 SMĚRNICE k provedení finanční kontroly Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění Zákona č. 482/04 SB. o finanční kontrole a dále dle

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 m VESELÍ l i l i NAD MORAVOU KONTROLNÍ ŘÁD Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 1. Kontrolní řád Města Veselí nad Moravou upravuje zásady a postupy kontrolní činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Více

Kontrolní řád města Lanškroun

Kontrolní řád města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 42062/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 6 Spisový znak: 53.2 Kontrolní

Více

Příkaz ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. č.14

Příkaz ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. č.14 Příkaz ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.14 K zajištění povinností vyplývajících pro Královéhradecký kraj ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších

Více

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice Směrnici zpracoval: Ing. Petra Petrovická Směrnici schválil: Ing.

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole číslo 320/2001 Sb., a vyhlášky číslo 416/2004 Sb., obce Vážany nad Litavou

Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole číslo 320/2001 Sb., a vyhlášky číslo 416/2004 Sb., obce Vážany nad Litavou Stránka č. 1 z 7 Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole číslo 320/2001 Sb., a vyhlášky číslo 416/2004 Sb., obce Vážany nad Litavou 1. Úvodní ustanovení Tato směrnice stanovuje a upravuje

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007

Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007 Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007 Pokyn starosty města k systému řídící kontroly uplatňovanému v rámci orgánů Města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tímto vnitřním

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle zákona

Více

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV-B2-10/4 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ DĚKANKY ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

VÝNOS REKTORA Č. 8/2016 O FINANČNÍ KONTROLE VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

VÝNOS REKTORA Č. 8/2016 O FINANČNÍ KONTROLE VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM VÝNOS REKTORA Č. 8/2016 O FINANČNÍ KONTROLE VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Jiří Macháček, kvestor schválil: MgA. Tomáš Vaněk, rektor schváleno dne: 12. 12. 2016 nabývá

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

S M Ě R N I C E 2/2017. Kompetence a základní pravidla postupů přípravy a schvalování smluv. Městský úřad Mělník, nám. Míru 1, MĚLNÍK

S M Ě R N I C E 2/2017. Kompetence a základní pravidla postupů přípravy a schvalování smluv. Městský úřad Mělník, nám. Míru 1, MĚLNÍK S M Ě R N I C E Městský úřad Mělník, nám. Míru 1, 276 01 MĚLNÍK 2/2017 Kompetence a základní pravidla postupů přípravy a schvalování smluv Preambule Usnesení Rady města Mělníka (RM) č. 69/2017 ze dne 23.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Vnitřní kontrolní systém Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM- 020/0742/2014 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od: 1.3.2014

Více

Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. Čl. 1 Legislativní rámec Finanční kontrolu obce upra

Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. Čl. 1 Legislativní rámec Finanční kontrolu obce upra SMĚRNICE 2/2009 O zabezpečení zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec :Rousměrov Adresa :Rousměrov č. 16,591 01 Žd ár nad Sázavou IČO : 599760 Směrnici

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE Městské části Praha-Kunratice a Úřadu Městské části Praha-Kunratice OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ A VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

VNITŘNÍ SMĚRNICE Městské části Praha-Kunratice a Úřadu Městské části Praha-Kunratice OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ A VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE VNITŘNÍ SMĚRNICE Městské části Praha-Kunratice a Úřadu Městské části Praha-Kunratice OBĚH ÚČETNÍCH

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002 Podle ustanovení 110 odst.4 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.: 1. Město Česká Skalice, zastoupené starostou města Tomášem Hubkou, vydává

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek schvalování účetních závěrek POČET STRAN: 9 PLATNOST OD: 1. 12. 2013 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Zpracoval Zkontroloval Schválil Jméno a příjmení Ing. Josef Zachrla Blanka Tokarová Mgr. Hana Moudrá Datum 07.11.2013

Více

Vnitrofakultní směrnice,

Vnitrofakultní směrnice, Vnitrofakultní směrnice, která stanovuje podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2014 MČ Brno-jih Zhodnocení výsledků řídících kontrol V roce 2014 byla finanční kontrola prováděna ve spolupráci se společností AUDIT - DANĚ, spol. s

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Příkaz ředitele č. 3/2008 oběh účetních dokladů a kontrolní opatření

Příkaz ředitele č. 3/2008 oběh účetních dokladů a kontrolní opatření Příkaz ředitele č. 3/2008 oběh účetních dokladů a kontrolní opatření V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznosti a vyhlášky

Více

KONTROLNÍ ŘÁD. I. Obecná část

KONTROLNÍ ŘÁD. I. Obecná část KONTROLNÍ ŘÁD MĚSTA MORAVSKÝ BEROUN Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: 1) Obecná část 2) Vnitřní kontrolní systém 3) Řídící

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

prezentace výsledků auditu Milan ZOLICH

prezentace výsledků auditu Milan ZOLICH Nastavení systému řídící kontroly ve smyslu ustanovení části čtvrté hlavy II zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 1/2015

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 1/2015 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 1/2015 O FINANČNÍ KONTROLE A VNITŘNÍM KONTROLNÍM SYSTÉMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis stanovuje a upravuje povinnosti naší organizace při zavedení finanční kontroly

Více

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru.

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru. Zpráva o řízení protikorupčních rizik a o přijatých protikorupčních opatřeních v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích v období roku 2013 až 2014. V Centru sociálních služeb pro osoby

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

K O N T R O L N Í Ř Á D Města Sokolova

K O N T R O L N Í Ř Á D Města Sokolova K O N T R O L N Í Ř Á D Města Sokolova 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tímto kontrolním řádem se zavádí vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen zákon

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty WORKSHOP = DÍLNA Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty 1 Následná veřejnosprávní kontrola, nahrazující funkci interního auditu Odbor interního auditu a kontroly

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006 Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Č.j. : 17/37349/2007 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Pracovní návrh VYHLÁŠKA. ze dne

Pracovní návrh VYHLÁŠKA. ze dne Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne...2011 kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Praha, 22. září 2011 Daniel Reisiegel Vnitřní kontrolní systém Strašák vedoucích zaměstnanců OVS X nezbytná součást finančního řízení Ing. Daniel Reisiegel,

Více

II/4 Finanční kontrola ve veřejné správě

II/4 Finanční kontrola ve veřejné správě II/4 Finanční kontrola ve veřejné správě Cíl kapitoly Prohloubit znalosti vedoucích úředníků územních samosprávných celků v oblasti kontrolních systémů veřejné správy v segmentu finanční kontroly. Rozebrat

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více