Článek 1. Článek 2. Obecná ustanovení (cíle, organizační zajištění, kontrolní metody a postupy finanční kontroly)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek 1. Článek 2. Obecná ustanovení (cíle, organizační zajištění, kontrolní metody a postupy finanční kontroly)"

Transkript

1 18. Směrnice o vnitřním kontrolním systému Na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších přepisů, zavádí ředitel Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (dále jen knihovna ) vnitřní kontrolní systém. Článek 1 Obecná ustanovení (cíle, organizační zajištění, kontrolní metody a postupy finanční kontroly) Hlavní cíle finanční kontroly: - prověřovat dodržování obecně platných právních předpisů a opatření, směrnic a jiných vnitřních předpisů přijatých orgány Jihočeského kraje při hospodaření s veřejnými prostředky a plnění stanovených úkolů - zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností - zajistit včasné a spolehlivé informování vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích a o jejich průkazném účetním zpracování tak, aby vedoucí zaměstnanci mohli svoji činnost směřovat ke splnění stanovených úkolů s omezením, popř. vyloučením výše uvedených rizik - zajistit hospodárné, účelné a efektivní vynakládání veřejných prostředků při zajištění a provádění stanovené činnosti Organizační zajištění finanční kontroly se provádí podle 5 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Při výkonu finanční kontroly se používá kontrolních metod a kontrolních postupů podle 6 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Článek 2 Zavedení, udržování a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému 1. Ředitel knihovny zavádí v rámci organizace vnitřní kontrolní systém, jehož cílem je zabezpečení: - hospodárného, efektivního a účelného nakládání s veřejnými prostředky - kontroly veřejných výdajů - oddělení pravomocí a odpovědnosti při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k výběrovým řízením, uzavíráním smluv, vzniku závazků, platbám a vymáhání pohledávek - jasného definování pracovních postupů a náplní činností ve vztahu k hospodaření s veřejnými prostředky - zabudování kontrolních mechanismů do vnitřních předpisů knihovny s tím, že o všech operacích a kontrolách bude proveden záznam a vedena příslušná dokumentace - vyhodnocování přijatých opatření 2. Ke splnění povinností podle odstavce 1 ředitel knihovny v souladu s 5 vymezuje postavení a působnost vedoucích a ostatních zaměstnanců tak, aby bylo zajištěno fungování řídicí kontroly. Postavení a působnost zaměstnanců obsahuje čl.3 této směrnice a dále je určena Pracovním řádem, Organizačním řádem a příslušnými vnitropodnikovými směrnicemi knihovny. V příloze č.1 jsou uvedeny podpisové vzory těchto zaměstnanců. 3. Všichni vedoucí zaměstnanci knihovny jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni

2 podávat ředitel knihovny včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě. Článek 3 Předběžná řídicí kontrola Předběžnou kontrolu provádí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavní účetní. Příkazcem operací je ředitel knihovny a vedoucí jednotlivých oddělení /s výjimkou vedoucího odboru ekonomicko správního/, kteří nárokují zařazení příslušných finančních prostředků do finančního plánu knihovny /návrhu rozpočtu knihovny na daný rok/, provádí případné zadání veřejné zakázky včetně zajištění kontrolního rozpočtu před zadáním zakázky, zadávají objednávku, podpisují smlouvy, schvalují cenu dodávky, např. zda fakturovaná cena materiálu nebo služby odpovídá ceně předem smluvené, zda souhlasí množství a kvalita dodaného materiálu nebo služby, a schvalují provedení úhrady faktury, tj. zaplacení atd. Správcem rozpočtu je vedoucí ekonomicko správního odboru, který je odpovědný za správu finančních prostředků. Při své činnosti potvrzuje, že nedochází k překročení finančního plánu, že se jedná o plánovanou finanční operaci, že analytické členění pro zaúčtování operace je správné, apod. Hlavním účetním je vedoucí ekonomicko správního odboru, který je odpovědný za vedení účetnictví organizace. Zajišťuje správnost zaúčtování účetních operací na příslušné účty. Zajišťuje, aby byly zaúčtovány pouze účetní doklady, které mají předepsané náležitosti. Podpisové vzory těchto osob obsahuje příloha č. 1 této směrnice. V souladu s 26, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je v knihovně sloučena 2. a 3. úroveň předběžné řídící kontroly, jelikož je malá pravděpodobnost výskytu nepřiměřených rizik pro hospodaření s prostředky veřejné správy. V případě dlouhodobější nepřítomnosti (např. nemoci) některého zaměstnance, který je oprávněn k provádění finanční kontroly, pověří ředitel na dobu nepřítomnosti oprávněného zaměstnance zastupujícího zaměstnance. Průběh předběžné kontroly: a) Zaměstnanec knihovny předkládá podnět k projednání požadované operace (např. požadavek na nákup materiálu, zboží, služeb, oprav a údržby majetku, nákup drobného majetku a dlouhodobého majetku, uzavření smlouvy, výběrové řízení, atd.) příkazci operace. Příkazce operace vypracuje doklad o předběžné kontrole, který se pro účely provádění finanční kontroly v knihovně nazývá Žádanka. Tato Žádanka je zpracována v elektronické formě na intranetu knihovny, kde je přístupná všem zaměstnancům knihovny. Příkazce operace současně provede předběžnou řídící kontrolu. b) Kontrolní činnost před právním úkonem, kterým vzniká závazek nebo nárok zahrnuje prověření: připravované operace včetně úplnosti podkladů a její schválení v odpovědnosti příkazce operace podkladů předaných příkazcem operace k připravované operaci a její schválení správcem rozpočtu Příkazce operací prověří: nezbytnost uskutečnění plánované operace pro plnění stanovených úkolů věcnou správnost a úplnost podkladů k připravované operaci dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti soulad operace s právními předpisy

3 rizika, která se v průběhu uskutečňování operace mohou vyskytnout, a stanoví případná opatření k jejich odstranění nebo zmírnění Připravovanou operaci uvede v elektronické formě na příslušné Žádance, která je umístěna a vystavena na intranetu knihovny. Žádanky jsou označeny číselnou řadou počínaje č.1 vzestupně pro daný kalendářní rok. Žádanka bude obsahovat zejména jméno příkazce operace, popis operace, předpokládanou výši veřejného výdaje, termín plnění operace. Správce rozpočtu prověří: dodržení pravidel zákona č. 250/2000 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., popř. jiných souvisejících právních předpisů rozsah oprávnění příkazce operace dodržení schváleného, příp. upraveného rozpočtu, jeho rozpisu a závazných ukazatelů soulad operace se schválenými programy, projekty nebo jinými rozhodnutími finanční dopad operace na zdroje použitelné v příslušném rozpočtovém období Shledá-li správce rozpočtu při předběžné kontrole připravované operace nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění na příslušné Žádance v elektronické formě příkazci operace s uvedením důvodů. Pokud pro připravovanou operaci správce rozpočtu stanoví v souladu s právním předpisem nebo opatřeními orgánů veřejné správy přijatými v mezích tohoto právního předpisu omezující podmínky, uvede je na příslušné Žádance v elektronické formě. Neshledá-li správce rozpočtu nedostatky, potvrdí toto na příslušnou Žádanku v elektronické formě. Příkazce operace po potvrzení správnosti správcem rozpočtu příslušnou Žádanku vytiskne, potvrdí ji svým podpisem dle podpisového vzoru a předá správci rozpočtu. Správce rozpočtu porovná jeho podpis s podpisovým vzorem a potvrdí doklad svým podpisem. Podpis správce rozpočtu, případně s připojenými písemnými omezujícími podmínkami je pro účely finančního řízení dokladem o kontrolním zajištění finančního krytí připravovaného závazku v navržené výši a o předpokládaném termínu jeho plnění konkrétnímu věřiteli (dále jen individuální příslib ). Je-li to účelné k zajištění provozních potřeb vyplývajících z běžné, pravidelné činnosti knihovny, které je nutné zabezpečovat operativně, příkazce operace může předložit správci rozpočtu návrh na kontrolní zajištění finančního krytí předpokládaných operací a s tím souvisejících závazků, jejichž věřitel a výše není předem známa. Podpis správce rozpočtu na návrhu příkazce operace je pro účely finančního řízení dokladem o kontrolním zajištění finančního krytí předpokládaných závazků v jím stanoveném limitu veřejných výdajů a určeném období (dále jen limitovaný příslib ). Správce rozpočtu předá limitovaný příslib příkazci operace. Příkazce operace vystaví pokyn k plnění veřejných výdajů opatřený svým podpisem a předá jej s doklady o závazku správci rozpočtu k zajištění platby. Na pokynu označí rovněž, zda se jedná o individuální příslib nebo limitovaný příslib. Vzor pokynu je uveden v příloze č.2 této Směrnice. Předběžná řídící kontrola se uplatňuje především v procesu plánování a přípravy finančních plánů a rozpočtu knihovny. Jedná se o kontrolu oprávněnosti jednotlivých budoucích výnosů a nákladů. Při sestavování finančního plánu se na straně nákladové jedná např. o plánování materiálních nákladů, nákladů na služby, nákladů nevýrobní povahy apod. Na straně výnosů se jedná o plánování např., tržeb z prodeje služeb, tržeb z prodeje movitého majetku, tržeb z pronájmu nebytových prostor. V rámci předběžné řídící kontroly se prověřuje oprávněnost jednotlivých operací z hlediska správnosti a úplnosti podkladových materiálů. Dalšími činnostmi, kde se uplatňuje předběžná řídící kontrola, jsou postupy, které předcházejí úkonu, kterým vzniká knihovně závazek nebo nárok. Jedná se např. o nákup výrobku, kde se předem prověřují jeho technicko-ekonomické parametry, vybavenost příslušenstvím, životnost, ale také potřebnost, účelnost pořízení, využitelnost apod. Předběžná řídící kontrola v oblasti příjmů se uplatňuje například při přípravě nájemních smluv, kde se v rámci průběžné kontroly sleduje, zda např. nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor nebo pronájem pozemků obsahuje stanovení přiměřené ceny za pronájem a současně obsahuje ustanovení o možnosti úpravy nájemného v závislosti na růstu inflace, o možnosti uplatnění předem stanovených sankcí v případě opožděných úhrad nájemného apod.

4 Základní operace podléhající předběžné kontrole oprávněných osob: - uzavření smluv na nákup knihovnického, kancelářského a dílenského materiálu, jednorázové objednávky na nákup - uzavření smluv na dodávky energií (el. energie, voda, plyn, pára aj.) - uzavření smluv či potvrzení objednávek na nákup movitých věcí - majetku (jak dlouhodobého, tak drobného), - uzavření nájemních smluv, - uzavření smluv či potvrzení objednávek na dodávky drobných prací, oprav a udržování, údržbu software - nákup software a hardware - nákup nemovitostí - pozemků, budov, staveb - nákup uměleckých děl, starých a vzácných tisků - uzavření smluv na revize technických zařízení - platby + inkaso pokut, penále a příp. doměrků daní - prodej nepotřebného materiálu, movitého majetku (jak dlouhodobého, tak drobného) - schvalovací proces soustavy plánů a rozpočtů pro příští období - výběrová řízení /dle směrnice a zásad o zadávání veřejných zakázek/ Článek 4 Průběžná řídicí kontrola 1. Průběžná řídící kontrola je kontrola činností v průběhu operace, která zajišťuje úplný a přesný průběh operací v návaznosti na předem dohodnuté podmínky, až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování. Uplatňují se hodnotící, kontrolní a revizní postupy. Kontrolní postup před úhradou závazku nebo uplatněním nároku knihovny zahrnuje prověření dílčí operace včetně úplnosti podkladů a její schválení v odpovědnosti příkazce operace. Dále se jedná o prověření podkladů předaných příkazcem operace k dílčí fakturaci a provedení kontroly správcem rozpočtu a hlavním účetním. Rovněž se uplatňuje při průběžné řídící kontrole plnění opatření přijatých k odstranění rizik. Za průběžnou kontrolu zodpovídá ředitel knihovny, prakticky se kontrola realizuje za pomoci operačních postupů prostřednictvím vedoucích oddělení a dalších pověřených řadových zaměstnanců. Zde se ověřuje, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování, realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy, vč. vnitřních předpisů knihovny. 2. Příkazci operací v rámci průběžné řídící kontroly prověřují, jak zaměstnanci knihovny příslušných oddělení nebo pověření zaměstnanci knihovny zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými prostředky. Uplatnění průběžných řídících kontrol je např. při kontrolních dnech u stavebních investičních akcí, při posuzování správnosti výše fakturovaných částek při úhradě záloh nebo dílčích plnění, kontrole termínů plnění jednotlivých etap operací v návaznosti na uplatňování sankcí a smluvních pokut, zda jsou v činnosti knihovny dosahovány v průběhu roku plánované výnosy, zda mzdy a odměny jsou přiznány a vypláceny v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy knihovny apod.. 3. Správce rozpočtu knihovny provádí průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků /měsíčně/ při průběžné řídící kontrole plnění finančního plánu, dále při předkládání změn finančních plánů a jejich realizaci z hlediska včasnosti a důvodnosti atd. Dále správce rozpočtu provádí průběžnou řídící kontrolu při účtování jednotlivých dílčích finančních operací. Kontroluje zejména, zda při účtování jednotlivých finančních operací v případě dílčích plnění, jak celkové, tak jednotlivé akce jsou dodržovány platební nebo inkasní kalendáře, zda doklady předložené k zaúčtování mají všechny náležitosti a zda jsou schváleny odpovědnými příkazci operací. V oblasti výnosů se jedná např. o dodržování splátkových kalendářů při splácení pohledávek za dlužné nájemné apod. 4. Zjistí-li osoby zajišťující průběžnou a následnou řídící kontrolu, že s veřejnými prostředky je nakládáno nehospodárně, neefektivně a neúčelně nebo v rozporu s právními předpisy nebo že nebyla provedena předběžná řídící kontrola, oznámí své zjištění písemně řediteli knihovny, pokud

5 přijetí opatření není v jejich kompetenci. Ředitel knihovny přijme opatření k nápravě zjištěných nedostatků a opatření k zabezpečení řádného výkonu této kontroly. ZAMĚSTNANEC DRUH OPERACE KOMENTÁŘ Zaměstnanec finanční účtárny Bezhotovostní úhrada závazků, dle pokynu správce rozpočtu Na základě natypování příkazu k úhradě zajišťuje podpisové záznamy oprávněných osob a kontroluje shodu příkazu se závazkem v účetní evidenci Finanční účetní Pokladní Sklad materiálu Vedoucí odborů a oddělení Ředitel, ekonomický náměstek Ekonomický náměstek, personalistka Spárování úhrad se závazkem v evidenci Hotovostní výdaje a příjmy pokladny Hotovostní příjmy z pobočných pokladen Nakládání s ceninami /stravenky/ Příjmy a výdeje z uvedených skladů Prověřování souladu poskytovaných a přijímaných služeb, anebo jiných plnění Správa majetku knihovny Zpracování komplexní mzdové agendy Na základě provedené úhrady, jak v rámci bezhotovostního platebního styku, tak z pokladny kontroluje správnost přiřazení úhrady k závazku zúčtovanému v účetnictví Dle podpisových vzorů kontroluje oprávněnost peněžních výdajů na základě předložených dokladů Kontroluje výši hotovosti přijatou z pobočných pokladen na základě dokladů /stvrzenek/. Dodržuje stanovený limit pokladny Kontroluje množství přijatých a vydaných stravenek, vede jejich evidenci a uschovává je v trezoru knihovny Kontroluje se soulad mezi dodavatelskou fakturou, dodacím listem a příjemkou a následně soulad podpisových oprávnění vedoucích zaměstnanců schvalujících skladové pohyby Ověřují, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování, realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy, vč. vnitřních předpisů knihovny. Kontrolovanými osobami jsou vedoucí oddělení, ekonomický náměstek, pracovnice správy budov a zaměstnanec finanční účtárny. Předmětem kontroly je úroveň péče o majetek (dodavatelské opravy, údržba, servis), maximalizace výnosu z likvidace nepotřebného majetku, způsob likvidace majetku, komplexnost vedené evidence s důslednou vazbou na účetnictví, ochrana majetku, inventarizace majetku Kontrolovanou osobou je mzdová účetní. Prověřuje se neexistence černých duší, správnost výpočtu mzdových složek včetně podpisových oprávnění jednotlivých vedoucích na podkladech pro výpočet mezd, správnost výpočtu daňové povinnosti, sociálních a zdravotních odvodů, vč. termínu jejich úhrady Ředitel, ekonomický náměstek Zaznamenávání uskutečněných operací Kontrolovanou osobou je finanční účetní a agenda dodavatelů, odběratelů, banky, pokladny, majetku,

6 Ředitel v účetnictví Realizace opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků interních dokladů zjišťuje se, zda operace jsou v účetnictví podchycovány, včasnost těchto operací, správný časový sled, případná chybovost. Podkladem je sestavení závěrek a vypracování Rozboru činnosti a finančního hospodaření Ředitel kontroluje, zda všichni jemu podřízení vedoucí zaměstnanci včas a správně aplikují ředitelem a dalšími externími orgány přijatá opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrolní činnosti Článek 5 Následná řídicí kontrola 1. Následná řídící kontrola zahrnuje kontrolu po ukončení a následném vyúčtování finančních operací. Jedná se o to, zda údaje o hospodaření s veřejnými prostředky uvedené v účetnictví, údaje uvedené ve výkazech o hospodaření a údaje uvedené v evidenci majetku věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných finančních prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění veřejných výnosů, nákladů (příjmů a výdajů) a nakládání s veřejnými finančními prostředky. Následná řídící kontrola ověřuje, zda přezkoumávané operace byly uskutečněny v souladu s příslušným právním předpisem, v částkách schválených plánem, v souladu s uzavřenými smlouvami, a zda operace byly zaúčtovány v souladu s účetními standardy. Dále se ověřuje, zda byly dosaženy optimální výnosy. Rovněž se ověřuje, zda náklady byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně, např. zda pořízený majetek a služby byly pořízeny za finanční prostředky zahrnuté v finančním plánu knihovny, zda dosahují předpokládaných parametrů, zda jsou efektivně využívány a zda jejich pořízení je přínosem pro činnost knihovny. V oblasti mzdových a ostatních nákladů se prověřuje správnost vyplacených mezd, odměn vyplacených na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. V oblasti výnosů se jedná např. o prověření toho, zda bylo dosaženo plánovaných výnosů a jaké byly příčiny případných odchylek, o kontroly dodržení stanovených postupů při vymáhání pohledávek apod. Předmětem kontroly je rovněž plnění opatření přijatých k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik zjištěných při předběžné a průběžné kontrole. 2. Příkazci operací provádějí následnou řídící kontrolu u operací, k nimž jsou vnitřními předpisy knihovny (např. organizačním řádem, příkazy ředitele či příslušnými směrnicemi knihovny) zmocněni. Dále provádějí výběrovým způsobem řídící kontrolu u zaměstnanců knihovny, na které přenesli část svých práv a povinností. Tuto kontrolu provádějí např. tak, že si na namátkovým způsobem vybraném vzorku ověří: a) zda dokumenty, které tito zaměstnanci knihovny vyhotovují, obsahují stanovené náležitosti, předepsané pro kontrolované činnosti, b) zda došlo k faktickému plnění operací apod. 3. Správce rozpočtu provádí následnou řídící kontrolu čerpání finančních prostředků v termínech určených pro sestavování výkazů o plnění finančního plánu, vyhotovování podkladů pro projednání výsledků hospodaření apod. Konkrétně prověřuje dodržení čerpání prostředků dle jednotlivých druhů výnosů a nákladů. Rovněž správce rozpočtu provádí výběrovým způsobem kontrolu činností, které přenesl na své podřízené zaměstnance v rozsahu činností, ke kterým je zmocnil. V rámci své odpovědnosti kontroluje nejméně jednou za dva měsíce výběrovým způsobem doklady v agendě pokladna vč.pobočných pokladen, režijní faktury, majetek, interní doklady. 4. Hlavní účetní provádí následnou řídící kontrolu v termínech určených pro sestavování účetní závěrky a účetních výkazů. Kontroluje dodržování pokynů pro účetní závěrku, správnost a včasnost vyúčtování poskytnutých dotací se státním rozpočtem, státními fondy a územními rozpočty, pokud tato povinnost vznikla apod.

7 Článek 6 Dokumentace provádění řídící kontroly O provedení a výsledku řídící kontroly musí být vedena odpovídající dokumentace. Obvyklým dokumentem o provedené řídící kontrole je záznam. Záznam musí obsahovat údaje o tom, kdo, kde, kdy (za přítomnosti koho) provedl kontrolu, co bylo předmětem provedené kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a případně jejich příčiny, škodlivé důsledky a opatření přijatá k jejich odstranění. Vnitřním předpisem může ředitel knihovny stanovit, ve kterých případech není nutno záznam vyhotovovat a je možno jej nahradit jiným způsobem. Výstupem řídící kontroly mohou být např. doklady opatřené podpisy odpovědných zaměstnanců knihovny nebo faktury podepsané kontrolujícími zaměstnanci knihovny opatřené poznámkou, že se jedná o řídící kontrolu. Dalším výstupem mohou být např. zápisy z porad vedení knihovny, zápisy o kontrole plnění úkolů, doklady o účasti nadřízených vedoucích zaměstnanců knihovny na poradách zaměstnanců podřízených oddělení, podpis kontrolujícího zaměstnance v pokladní knize s poznámkou, že se jedná o řídící kontrolu apod. Směrnicí o oběhu účetních dokladů je stanoveno kdo, kdy kontroluje a svým podpisem potvrzuje správnost operace. Výstupem je doklad o provedené kontrole. Provedení řídící kontroly musí být prokazatelné např. podpisem kontrolujícího zaměstnance s poznámkou, že se jedná o řídící kontrolu. Tato směrnice zrušuje Směrnici č.18 ze dne a nabývá účinnosti dne

8 Příloha č. 1 Funkce, jména a podpisové vzory oprávněných zaměstnanců 1. Příkazci operací FUNKCE JMÉNO PODPISOVÝ VZOR Ředitel knihovny Ivo Kareš Náměstek pro knihovnické služby Vedoucí odboru doplňování a zpracování knih Vedoucí oddělení automatizace, správy sítě a digitalizace Zuzana Hájková Marie Koldová Jiří Nechvátal Vedoucí oddělení hospodářské správy Martin Uhlíř Vedoucí oddělení technických provozů Vlasta Lavičková Oddělení rukopisů a starých tisků Jindřich Špinar 2. správce rozpočtu a hlavní účetní FUNKCE JMÉNO PODPISOVÝ VZOR Vedoucí ekonomicko správního odboru Michal Kejzar

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Vnitřní kontrolní systém Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM- 020/0742/2014 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od: 1.3.2014

Více

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od:

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od: Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 1 Ekonomická Tato nahrazuje: Ekonomický úsek ze dne 1.1.2014 Datum platnosti od: 1.7. 2014 Základní právní předpisy: Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve

Více

Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007

Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007 Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007 Pokyn starosty města k systému řídící kontroly uplatňovanému v rámci orgánů Města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tímto vnitřním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

ZÁKON. ze dne.. 2011,

ZÁKON. ze dne.. 2011, III. N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 480/12 Praha, 1. 8. 2012 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 567/2013 Praha, 31. 5. 2013 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 320/2001 Sb. ZÁKON ze dne 9. srpna 2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 123/2003 Sb., č. 421/2004 Sb., č.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014 č.j.: 1081/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1001 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů

Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice Směrnice č. 1. Oběh účetních dokladů 1. Význam a účel plánu oběhu účetních dokladů Plán oběhu účetních dokladů vymezuje podmínky pro oběh dokladů, které jsou účetními doklady nebo jsou

Více

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice Vnitřní předpis č. 9/2012 Města Řevnice K zajištění finančního hospodaření Města Řevnice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 505/2002

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Organizační řád Státního pozemkového úřadu

Organizační řád Státního pozemkového úřadu STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Organizační řád Státního pozemkového úřadu Schválil: Ing. Svatava Maradová, MBA ústřední ředitelka Dne: 30.

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín PRA PRA PRA PRA HA GUE GA G HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR KONTROLNÍCH ČiNNOSTÍ Stejnopis č.3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín podle ustanovení

Více