Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007"

Transkript

1 Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007 Pokyn starosty města k systému řídící kontroly uplatňovanému v rámci orgánů Města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tímto vnitřním předpisem se formalizuje zavedený vnitřní kontrolní systém dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, ve Městě Dvůr Králové nad Labem (dále jen město ). 2) Cílem tohoto vnitřního předpisu je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, zabezpečení včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizace provozních, finančních, právních a jiných rizik vznikajících v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů města. Část 1 Obecná ustanovení Článek 2 Řídící kontrola (kontrola při řízení) 1) Provádění řídící kontroly na všech stupních řízení patří k základním pracovním povinnostem vedoucích zaměstnanců v rozsahu jejich pověření a odpovědnosti vymezené v organizačním řádu a v dalších vnitřních předpisech města a Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (dále jen městský úřad ). 2) Všichni vedoucí zaměstnanci mají v rámci svých pravomocí a odpovědnosti povinnost zajišťovat vytváření a řádné fungování vnitřního kontrolního systému. 3) Vedoucí odborů zabezpečují výkon řídící kontroly formou předběžné, průběžné a následné kontroly, a to i z hlediska poskytovaných finančních prostředků příspěvkovým organizacím, u nichž jsou tyto odbory pověřeny výkonem některých činností, sloužících pro plnění zřizovatelských funkcí rady města. U Městské policie Dvůr Králové nad Labem je výkon řídící kontroly zabezpečován podle vnitřního předpisu rozdělení rozpočtového hospodaření do kapitol rozpočtové skladby. 1

2 4) Předběžnou řídící kontrolu provádějí pověření pracovníci města ve funkcích příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Sloučení funkcí příkazce operace a správce rozpočtu v jedné osobě je nepřípustné. 5) Pověření k výkonu funkcí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní vyplývají z organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů města. 6) Schvalovací postupy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní při výkonu řídící kontroly jsou uvedeny v 10 až 17 vyhlášky č. 416/2004 Sb., k provedení zákona o finanční kontrole (dále jen vyhlášky ) a tito pracovníci města jsou povinni se jimi řídit. 7) Operací se rozumí každá činnost, jejímž výsledkem je příjem nebo výdej veřejných prostředků. 8) Nejdůležitějším prvkem řídící kontroly je předběžná kontrola operací v oblasti příjmů a výdajů. 9) Průběžnou a následnou řídící kontrolu řídí vedoucí odboru a přizpůsobuje specifikům činnosti svého odboru. Část 2 Příjmy města Schvalovací postupy řídící kontroly se vztahují na všechny typy příjmů města, pocházející z jakéhokoli zdroje, a vztahující se k samostatné působnosti i přenesené působnosti. Postup před vznikem nároku města na příjem (1. fáze právní, tj. vznik pohledávky) 1) Tato fáze je období před vznikem nároku města na příjem. Operací jsou konkrétně míněny činnosti před stanovením poplatku, podpisem smlouvy, podpisem dokumentu, na jehož základě bude přijata dotace, půjčka, vydáním rozhodnutí a další. 2) Předběžnou kontrolu provádí příkazce operace, přičemž postup je stanoven 11 vyhlášky. 3) Provedení předběžné řídící kontroly potvrdí příkazce operace, pokud je to možné, na příslušném dokladu svým podpisem s textem : Předběžná řídící kontrola podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole :. 4) Pokud příkazce operace zjistí nesrovnalosti, provedení předběžné řídící kontroly nepodepíše a zajistí nápravu. Postup po vzniku nároku (2. fáze finanční) 5) Tato fáze je období, kdy již vznikl nárok města na příjem a má dojít k vlastnímu plnění, tj. k příjmu. Operací je vlastní příjem prostředků, jež se v okamžiku přijetí městem stávají veřejnými prostředky. 6) Předběžnou kontrolu provádí příkazce operace a hlavní účetní. 7) Příkazce operace postupuje podle 12 odst. 2 a 3 vyhlášky. 8) Provedení předběžné řídící kontroly potvrdí příkazce operace na dokladu svým podpisem s textem : Předběžná řídící kontrola podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole :. 2

3 9) Pokud příkazce operace zjistí nesrovnalosti, provedení předběžné řídící kontroly nepodepíše a zajistí nápravu. 10) Hlavní účetní postupuje podle 12 odst. 4, 5 a 6 vyhlášky. Část 3 Výdaje města Schvalovací postupy řídící kontroly se vztahují na všechny typy výdajů města, vztahující se k samostatné i přenesené působnosti. Postup před vznikem závazku (1. fáze právní, tj. vznik závazku.) 1) Tato fáze je obdobím před vznikem závazku města. Operací jsou zde konkrétně míněny činnosti před zadáním objednávky, uzavřením smluvního vztahu, rozhodnutím, příslibem dávky, usnesení o poskytnutí dotace, půjčky apod., včetně podpisu tohoto dokumentu, jímž je tato operace ukončena. 2) Předběžnou kontrolu provádí příkazce operace a správce rozpočtu. 3) Příkazce operace při schvalování operace postupuje podle 13 odst. 2 a 3, případně 8 vyhlášky. 4) Provedení předběžné řídící kontroly potvrdí příkazce operace, pokud je to možné, na příslušném dokladu svým podpisem s textem : Předběžná řídící kontrola podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole :. 5) Pokud příkazce operace zjistí nesrovnalosti, provedení předběžné řídící kontroly nepodepíše a zajistí nápravu. 6) Správce rozpočtu při schvalování operace postupuje podle 13 odst. 4 až 7, 9 a 10 vyhlášky. Postup po vzniku závazku (2. fáze finanční, tj. plnění závazku) 7) Tato fáze je období, kdy již vznikl závazek města a má dojít k vlastnímu plnění, tj. k výdeji veřejných prostředků. Operací jsou konkrétně míněny činnosti které výdeji veřejných prostředků předcházejí a vlastní výdej veřejných prostředků na základě faktury, smlouvy, požadavku na zálohu, výdajového pokladního dokladu, vyúčtování pracovní cesty, výplatních listů k platům a pod. 8) Předběžnou kontrolu provádí příkazce operace a hlavní účetní. 9) Příkazce operace při schvalování operace postupuje podle 14 odst. 2 a 3 vyhlášky. 10) Provedení předběžné řídící kontroly potvrdí příkazce operace na dokladu svým podpisem s textem : Předběžná řídící kontrola podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole :, a doklad předá hlavní účetní. Příkazce operace se v případech, kdy se jedná o externí účetní doklad opatřený předkontační průvodkou s příslušnými kolonkami o finanční kontrole, podepisuje na tento doklad. 11) Pokud příkazce operace zjistí nesrovnalosti, provedení předběžné řídící kontroly nepodepíše a zajistí nápravu. 12) Hlavní účetní postupuje při schvalování operace podle 14 odst. 4 až 7 vyhlášky. 3

4 Článek 3 Závěrečná ustanovení 1) Všichni příkazci operací při své předběžné řídící kontrole vycházejí ze soupisu rizik. Rizikem je možnost, že při činnosti orgánů města nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na majetek města, na plnění schválených záměrů a cílů města, nebo dojde k jiné nemajetkové újmě města. Soupis rizik vytváří, vede a aktualizuje samostatné oddělení KIA ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci, na základě svých zjištění a na základě zjištění vedoucích zaměstnanců. 2) Všichni příkazci operací při zjištění dalšího rizika, jež není v soupisu rizik zaneseno, informují samostatné oddělení KIA, které nově vzniklé či zjištěné riziko doplní. 3) Pokud to je možné, text Předběžná řídící kontrola podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole : bude součástí příslušných dokladů. Včlenění textu do těch dokladů, jež mají pevnou formální úpravu, zajistí odbor, jenž formální úpravu dokladů provádí či zajišťuje. Pokud toto možné není, bude text na doklad doplněn razítkem. 4) Metodika k tomuto vnitřního předpisu, jeho sledování a uplatnění, a případná aktualizace přísluší samostatnému oddělení KIA. 5) Tento vnitřní předpis a nabývá účinnosti dnem Daniel Lukeš starosta města Přílohy : 1) Soupis rizik 2) Text vyhlášky č. 416/2004 Sb., k provedení zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, v rozsahu odvolávek v textu tohoto předpisu. 4

5 Příloha č. 1 k vnitřnímu předpisu "Systém řídící kontroly uplatňovaný v rámci orgánů Města Dvůr Králové nad Labem Identifikovaná rizika Činnost městského úřadu Riziko - dopady Riziko - příčiny Činnosti společné všem odborům spravování svěřeného majetku města provádění inventarizace majetku města vypracovávání návrhů směrnic a vnitřních předpisů města a městského úřadu nakládání s rozpočtovými prostředky svěřené rozpočtové kapitoly v rámci dispozičního oprávnění předávání a zakládání originálů všech smluv na právním oddělení vybírání správních poplatků vymáhání pohledávek zajišťování styku příspěvkových organizací města s dalšími orgány města stanovení správce majetku města předem při pořizování jakéhokoli majetku města v rámci svěřené jiná kapitoly a předání tohoto majetku správci předkládání podkladů pro sestavení svěřené rozpočtové kapitoly a pro její změny zhoršení peněžních toků, insolventnost města, ekonomická nevýhodnost pro město zhoršení peněžních toků, insolventnost města ztráta nebo narušení dat ekonomická nevýhodnost pro město nedostatečná ochrana majetku, včetně jeho evidence krádež podvod neshoda činnosti s pravidly neexistence nebo vady vnitřní předpisů, jejich neprovázanost nedostatečná ochrana majetku, včetně jeho evidence neshoda činnosti s pravidly neexistence nebo vady vnitřních předpisů, jejich neprovázanost neplnění pokynu k inventarizaci zkreslení údajů nedostatečné řízení, organizování nedostatečná spolupráce či nespolupráce změny právních předpisů vady rozpočtového procesu, disproporce mezi příjmovou a výdajovou částí rozpočtu, nestanovení závazných ukazatelů rozpočtu nedostatečné řízení, organizování neexistence nebo vady vnitřních předpisů, jejich neprovázanost nedostatečný tok informací, neposkytování informací neshoda činnosti s vnitřními předpisy a obecně závaznými předpisy, stanovení úkolu radou bez provedení příslušné rozpočtové změny nefunkční vnitřní kontrolní systém nedostatečná spolupráce či nespolupráce podvod krádež neshoda činnosti s vnitřními předpisy a obecně závaznými předpisy nedostatečný tok informací, neposkytování informací zpracování zřizovacích listin příspěvkových organizací, věcná správnost, novelizace nedostatečné řízení, organizování, spolupráce

6 pokračování - str. 2 výkon přenesené působnosti ve všech směrech plnění úkolů při ochraně osobních údajů šetření a vyřizování stížností a petic poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím Odbor všeobecné vnitřní správy : evidence a skladování věcí nalezených zabezpečování vnitřního vybavení úřadu provoz technického zabezpečení budovy, telefonní ústředny i ostatních spojovacích prostředků spravování místního poplatku za užívání veřejného prostranství přebírání finančních hotovostí v mimopracovní době centrální pokladny Odbor rozpočtu a financí : kontrola dodržování schváleného rozpočtu vady rozhodnutí ve správním nebo jiném řízení poškození pověsti, dalších orgánů města únik informací ztráta nebo narušení dat únik informací poškození pověsti, dalších orgánů města únik informací jiná nedostatečné personální zajištění nedostatečné řízení, organizování vady procesu správního řízení podvod nevhodné jednání, nevhodná reprezentace nedostatečná technická podpora, neplnění povinností podle vnitřního předpisu nevhodné jednání, nevhodná reprezentace nedostatečná ochrana majetku, včetně jeho evidence chyby v postupu při zadávání veřejných zakázek chyby v postupu při zadávání veřejných zakázek poskytnutí vyššího příspěvku než je skutečná potřeba příspěvkové organizace zabezpečování dostatečného množství finančních prostředků města v příslušném čase pojišťování majetku města nedostatečné řízení, organizování nedostatečný tok informací vedení účetnictví města ztráta nebo narušení dat, finanční ztráta, újma neshoda činnosti spravidly nedostatečné zabezpečení (včetně zálohování) dat nedostatečná technická podpora zabezpečování platebního styku s peněžními ústavy provádění převodů finančních prostředků příslušným subjektům zajišťování včasné úhrady dodavatelských faktur a ostatních podkladů pro úhrady zajištění pokladní agendy města správa daní a poplatků přímo spravovaných nestanovení pravidel pohybu a přesunu peněžní hotovosti nestanovení závazných pokladních hotovostí neshoda činnosti s pravidly vady rozhodnutí ve správním nebo jiném řízení

7 pokračování - str. 3 povolování věcné loterie a tomboly a dozírání nad průběhem vyřizování agendy výherních hracích automatů Odbor rozvoje a investic : vady rozhodnutí ve správním nebo jiném řízení vady rozhodnutí ve správním nebo jiném řízení neprováděná kontrola zajišťování návrhů koncepčního rozvoje města v oblasti výstavby a tvorby infrastruktury z hlediska ekonomického i urbanistického vypracovávání investičních záměrů obytné i průmyslové výstavby navrhování využití nezastavěných pozemků na území města navrhování výstavby inženýrských sítí ve městě (infrastruktura města) navrhování požadavků dotací a potřeby úvěrů spolupracuje s odborem OMP při zajištění majetkoprávních vztahů pro potřeby investiční činnosti zajišťování podkladů pro financování schválených městských staveb v průběhu výstavby ve spolupráci s odborem RAF zpracovávání podkladů a organizování výběrových řízení dle platných právních předpisů, zejména zákona o veřejných zakázkách vykonávání investorsko-inženýrské činnosti ve fázi přípravy, realizace a převzetí dokončené stavby spolupráce při vedení reklamačních řízení u vad, které se projevily v záruční době u dokončených staveb ekonomická nevýhodnost pro město spojená s osobní výhodou předkládání návrhů na budoucího správce majetku města stavby (odbor nebo příspěvková organizace) a to již ve fázi investičního záměru předávání dokončené stavby jejich určenému správci Odbor školství, kultury a sociálních věcí : nedostatečné personální zajištění nedostatečný tok informací, neposkytování informací nedostatečná spolupráce či nespolupráce nedostatečný tok informací, neposkytování informací nedostatečný tok informací, neposkytování informací nedostatečná spolupráce či nespolupráce nedostatečná spolupráce či nespolupráce chyby v postupu při zadávání veřejných zakázek podvod vícepráce v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo nesprávně sepsaná smlouva neexistence nebo vady vnitřních předpisů, jejich neprovázanost neexistence nebo vady vnitřních předpisů, jejich neprovázanost výkon přenesené působnosti

8 Příloha č. 2 k vnitřnímu předpisu Systém řídící kontroly uplatňovaný v rámci orgánů Města Dvůr Králové nad Labem V této příloze je uveden text ustanovení vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, (dále jen vyhláška ), na něž tento vnitřní předpis odkazuje. Vysvětlivky k obecným pojmům, používaným ve vyhlášce : orgán veřejné správy = Město Dvůr Králové nad Labem K čl. 2, části 2, odst. 2 vnitřního předpisu : (řídící kontrola, příjmy města, postup před vznikem nároku města na příjem, příkazce operace) 11 vyhlášky (1) Předběžnou kontrolu při správě veřejných příjmů před vznikem nároku orgánu veřejné správy zajistí ve své působnosti příkazce operace. (2) Schvalovacím postupem příkazce operace se prověří a) soulad připravované operace se stanovenými úkoly a schválenými záměry a cíli orgánu veřejné správy, b) správnost operace [ 2 písm. l) zákona] zejména ve vztahu k 1. dodržení právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů, 2. dodržení kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, c) přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout, d) doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady. K čl. 2, části 2, odst. 7 vnitřního předpisu : (řídící kontrola, příjmy města, postup po vzniku nároku města na příjem, příkazce operace) 12, odst. 2 a 3 vyhlášky (2) Schvalovacím postupem příkazce operace se prověří správnost určení dlužníka, výše a splatnost vzniklého nároku orgánu veřejné správy. (3) Příkazce operace vystaví pokyn k plnění veřejných příjmů opatřený svým podpisem a předá jej s doklady o nároku orgánu veřejné správy hlavnímu účetnímu k přijetí konkrétního příjmu nebo k zajištění vymáhání pohledávky. K čl. 2, části 2, odst. 10 vnitřního předpisu : (řídící kontrola, příjmy města, postup po vzniku nároku města na příjem, hlavní účetní) 1

9 12 odst. 4, 5 a 6 vyhlášky (4) Schvalovacím postupem hlavního účetního se prověří a) soulad podpisu příkazce operace v pokynu k plnění veřejných příjmů s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru, b) správnost určení dlužníka, výše a splatnosti vzniklého nároku orgánu veřejné správy s údaji ve vydaném pokynu k plnění veřejných příjmů, c) jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zvláštních právních předpisů pro vedení účetnictví orgánu veřejné správy 4), souvisejících účetních rizik, které se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout včetně přijetí případných opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. (5) Shledá-li hlavní účetní při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně příkazci s uvedením důvodů a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu. (6) Neshledá-li hlavní účetní nedostatky, předá pokyn k plnění veřejných příjmů potvrzený svým podpisem k zajištění výběru konkrétního příjmu ve výši splatného nároku; plnění může být jednorázové ve výši celkové částky, nebo rozložené do několika dílčích plnění. K čl. 2, části 3, odst. 3 vnitřního předpisu : (řídící kontrola, výdaje města, postup před vznikem závazku města, příkazce operace) 13 odst. 2, 3 a 8 vyhlášky (2) Schvalovacím postupem příkazce operace se prověří a) nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy, b) správnost operace [ 2 písm. l) zákona] zejména ve vztahu k dodržení 1. právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů, 2. kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, 3. postupu a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek, c) přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout, d) doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady. (3) Je-li kontrolní postup podle odstavce 2 ukončen, příkazce operace potvrdí svým podpisem písemný podklad k přípravě závazku a předá jej k předběžné kontrole správci rozpočtu. (8) Je-li to účelné k zajištění provozních potřeb vyplývajících z běžné, pravidelné činnosti orgánu veřejné správy, které je nutné zabezpečovat operativně, příkazce operace 2

10 může předložit správci rozpočtu návrh na kontrolní zajištění finančního krytí předpokládaných operací a s tím souvisejících závazků, jejichž věřitel a výše není předem známa. K čl. 2, části 3, odst. 6 vnitřního předpisu : (řídící kontrola, výdaje města, postup před vznikem závazku města, správce rozpočtu) 13 odst. 4 až 7, 9 a 10 vyhlášky (4) Schvalovacím postupem správce rozpočtu se prověří, zda připravovaná operace a) byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto úkonu a zda jeho podpis na podkladu k připravované operaci souhlasí s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru, b) je v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky, c) odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy pro financování činnosti orgánu veřejné správy 5), d) byla prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout, zejména v souvislosti s dopadem uskutečnění operace na zdroje financování činnosti orgánu veřejné správy použitelné v příslušném rozpočtovém období a s potřebou zajištění zdrojů pro financování činnosti tohoto orgánu v navazujícím rozpočtovém období, a zda byla stanovena opatření k vyloučení nebo zmírnění těchto rizik. (5) Shledá-li správce rozpočtu při předběžné kontrole připravované operace nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně příkazci operace s uvedením důvodů a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu. (6) Pokud pro připravovanou operaci správce rozpočtu stanoví v souladu s právním předpisem nebo opatřeními orgánů veřejné správy přijatými v mezích tohoto právního předpisu omezující podmínky, uvede je písemně. (7) Neshledá-li správce rozpočtu nedostatky, vrátí svým podpisem potvrzený podklad k připravované operaci příkazci. Podpis správce rozpočtu, případně s připojenými písemnými omezujícími podmínkami je pro účely finančního řízení dokladem o kontrolním zajištění finančního krytí připravovaného závazku v navržené výši a o předpokládaném termínu jeho plnění konkrétnímu věřiteli (dále jen "individuální příslib").. (9) Podpis správce rozpočtu na návrhu příkazce operace podle odstavce 8 je pro účely finančního řízení dokladem o kontrolním zajištění finančního krytí předpokládaných závazků v jím stanoveném limitu veřejných výdajů a určeném období (dále jen "limitovaný příslib"). (10) Správce rozpočtu předá limitovaný příslib příkazci operace a jeho kopii současně předá hlavnímu účetnímu. K čl. 2, části 3, odst. 9 vnitřního předpisu : (řídící kontrola, výdaje města, postup po vzniku závazku města, příkazce operace) 3

11 14 odst. 2 a 3 vyhlášky (2) Schvalovacím postupem příkazce operace se prověří a) správnost určení věřitele, výše a splatnosti vzniklého závazku orgánu veřejné správy, b) soulad výše závazku s individuálním příslibem nebo limitovaným příslibem. (3) Příkazce operace vystaví pokyn k plnění veřejných výdajů opatřený svým podpisem a předá jej s doklady o závazku orgánu veřejné správy hlavnímu účetnímu k zajištění platby. Na pokynu označí rovněž, zda se jedná o individuální příslib nebo limitovaný příslib. K čl. 2, části 3, odst. 12 vnitřního předpisu : (řídící kontrola, výdaje města, postup po vzniku závazku města, hlavní účetní) 14 odst. 4 až 7 vyhlášky (4) Schvalovacím postupem hlavního účetního se prověří a) soulad podpisu příkazce operace v pokynu k zajištění platby s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru, b) soulad údajů o věřiteli, výši a splatnosti vzniklého závazku orgánu veřejné správy s údaji ve vydaném pokynu k zajištění platby, kterou je tento orgán povinen zaplatit věřiteli, c) podle označení na pokynu, zda se jedná o operaci s individuálním příslibem nebo limitovaným příslibem, d) soulad pokynu příkazce operace k zajištění platby s limitovaným příslibem pro určené a stanovené období, e) jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zvláštních právních předpisů pro vedení účetnictví orgánu veřejné správy 4), souvisejících účetních rizik, které se mohou vyskytnout zejména v souvislosti se zapojením cizích zdrojů, zálohami, hospodařením s fondy a přijetí případných opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. (5) Shledá-li hlavní účetní při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně příkazci operace, u operací v rámci limitovaného příslibu též správci rozpočtu, s uvedením důvodů a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu. (6) Zjistí-li hlavní účetní při předběžné kontrole, že při přípravě operace nebyla vykonána předběžná kontrola správcem rozpočtu, oznámí to písemně vedoucímu orgánu veřejné správy, který příjme opatření k prověření této nekontrolované operace a k zabezpečení řádného výkonu předběžné kontroly ( 26 odst. 5 zákona), (7) Neshledá-li hlavní účetní nedostatky, předá příkaz k platbě potvrzený svým podpisem k zajištění platby ve výši splatného závazku; platba může být jednorázová ve výši celkové dlužné částky, nebo rozložená do několika dílčích plateb. 4

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

ZÁKON. ze dne.. 2011,

ZÁKON. ze dne.. 2011, III. N á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Vnitřní kontrolní systém Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM- 020/0742/2014 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od: 1.3.2014

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 480/12 Praha, 1. 8. 2012 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 567/2013 Praha, 31. 5. 2013 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Organizační řád Státního pozemkového úřadu

Organizační řád Státního pozemkového úřadu STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Organizační řád Státního pozemkového úřadu Schválil: Ing. Svatava Maradová, MBA ústřední ředitelka Dne: 30.

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice Vnitřní předpis č. 9/2012 Města Řevnice K zajištění finančního hospodaření Města Řevnice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 505/2002

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 1/20 Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 2/20 starosta tajemník

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od:

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od: Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 1 Ekonomická Tato nahrazuje: Ekonomický úsek ze dne 1.1.2014 Datum platnosti od: 1.7. 2014 Základní právní předpisy: Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014 č.j.: 1081/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1001 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. Na zpracování příručky se podíleli členové Výboru pro veřejný sektor

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více