Věc: sdělení k připomínkám vznesené na SD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věc: sdělení k připomínkám vznesené na SD"

Transkript

1 MÍR, stavební bytové družstvo, BRNO, Bedřichovická 21 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně pošt. schr. 17, WEB: VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA BRNO 01/sekr/43/2014 Dvořáková/ Věc: sdělení k připomínkám vznesené na SD Vážená paní, vážený pane, na pracovních poradách předsedů a delegátů Vám byla nabídnuta možnost seznámit se sdělením předsedkyně družstva, kterým bylo reagováno na připomínky vznesené na SD dne delegátem panem Ing. Alešem Dvořákem, Ph.D.: - k připomínce č. 1: na str tučná věta o činnosti komisí představenstva se můžete dozvědět více na našich webových stránkách (info z roku 2013) Sdělení: Zpráva o činnosti komisí představenstva byla zveřejněna na webu družstva v den konání SD. - k připomínce č. 2: na str info o vzniku právnických osob informace o tom, že sedm právnických osob nemá uzavřenou mandátní smlouvu, dotaz: co se s takovými samosprávami děje? Sdělení: V podkladových materiálech pro shromáždění delegátů konané bylo na straně 4.3 uvedeno, že K je v evidenci 141 právnických osob, z toho 7 nemá uzavřenou mandátní smlouvu a 19 cizích právnických osob. Jestliže k nemělo 7 právnických osob s družstvem uzavřenou mandátní smlouvu, pak to bylo z toho důvodu, že mezi vznikem společenství vlastníků právnické osoby a uzavřením mandátní smlouvy mezi družstvem, jakožto správcem domu, a právnickou osobou vzniká časový prostoj. Je třeba vyčkat zápisu společenství do rejstříku společenství vlastníků jednotek a v návaznosti na přidělení IČ zřízení účtu u banky. V mezidobí probíhají jednání mezi družstvem a statutárním orgánem právnické osoby o obsahu mandátní smlouvy. Družstvo v tomto období vykonává správu domu na základě usnesení shromáždění vlastníků přijatého na ustavující schůzi právnické osoby. - k připomínce č. 3: na str info, že bylo odesláno 1179 pozvánek (schůze nebydlící), níže v tabulce je informace, že nebydlících máme 1 201, dotaz: co těch 22 ten rozdíl? Sdělení: V podkladových materiálech pro shromáždění delegátů konaném bylo na straně 4.3 uvedeno, že bylo odesláno 1179 pozvánek na členské schůze nebydlících a ke stavu členské základny byl uveden údaj o počtu nebydlících členů 1201 k Rozdíl mezi počtem odeslaných pozvánek a počtem nebydlících členů spočívá v tom, že nebyly odeslány pozvánky na členskou schůzi 22 osobám, u kterých z inventarizace nebydlících vyplynulo, že tyto osoby zemřely a nebyl znám výsledek dědického řízení (na koho z dědiců přešla majetková účast v družstvu). TEL.: BANKOVNÍ SPOJENÍ: KOMERČNÍ BANKA, a. s. BRNO IČ: FAX: č. ú /0100 DIČ: CZ Úřední hodiny správy družstva: Pondělí 8,00 12,00 hod. 13,00 16,30 hod. Středa 8,00 12,00 hod. 13,00 17,30 hod.

2 - k připomínce č. 4: str informace, že členských schůzí (nebydlící) se zúčastnilo pouze 35 členů. Co se s tím bude dít dál? Sdělení: K nízké účasti členů družstva na členských schůzích samospráv nebydlících (členských schůzí se zúčastnilo pouze 35 členů) bylo podáno vysvětlení přímo na shromáždění delegátů. PaedDr. Huňáček vysvětlil, že účastnit se členské schůze je právo, nikoliv povinnost každého člena družstva. V minulosti se schůze nebydlících konaly jednou za pět let, a to kvůli volbě delegáta na shromáždění delegátů. Po upozornění kontrolní komise se členská schůze nebydlících koná každý rok, zápis je zveřejňován na internetových stránkách družstva. Mnoho nebydlících členů proto nemá motivaci se schůzí účastnit. Nízká účast nebydlících na schůzích je dlouhodobý problém, kterým se zabývá i komise pro koncepci družstva. Nebydlícími členy družstva by měly zůstat jen ty osoby, které mají zájem o bydlení. - k připomínce č. 5: str info o převodech pozemků (kolik bylo převedeno z celkového počtu je uvedeno), doplnit o meziroční informaci, aby byl přehled jestli se s tím něco děje; Sdělení: Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných bytovými domy ve vlastnictví družstva MÍR, stavební bytové družstvo se týká cca 560 pozemků. Uvedené číslo je proměnlivé, neboť v mezidobí dochází k dělení pozemků na více parcel či ke změnám v osobě vlastníka, což má za následek jiný režim majetkoprávního vypořádání (změny jsou vyvolány např. soudními rozsudky, úmrtím, opravou chyb v katastrálním operátu apod.). Od roku 2000 je průběžně prováděno majetkoprávní vypořádání zastavěných pozemků, avšak z důvodu nevyřešených restitucí či vlastnických struktur a probíhajících soudních sporů nemohly být majetkoprávně vypořádány všechny. Majetkoprávní vypořádání spočívá v uzavření smlouvy s vlastníky bytů (garáží) v tom kterém domě, tj. s družstvem jako vlastníkem nájemních bytů či garáží, a desítek smluv s jednotlivými vlastníky, což je časově velmi náročné. K bylo např. v evidenci Majetkového odboru Magistrátu města Brna (vlastníkem pozemku je Statutární město Brno) evidováno ještě 79 žádostí našeho družstva, z nichž u 26 nebylo ještě ukončeno restituční řízení, přičemž předmětem jedné žádosti je jedna nebo více pozemkových parcel. Za dobu od 1.1. do bylo provedeno majetkoprávní vypořádání 8 pozemků. - k připomínce č. 6: str informace o úvěrech, že byly poskytnuty další úvěry a další úvěry se začaly v roce 2013 splácet; chybí informace o tom kolik a v jaké hodnotě? Str informace, že všechny úvěry jsou zajištěny u družstevních bytů zástavním právem, k předmětné bytové jednotce, u bytů ve vlastnictví fyzických osob ručitelským prohlášením bance. Dotaz: jestli mají úvěry na rekonstrukci vliv na převod bytů do osobního vlastnictví a vznik společenství vlastníků? Sdělení: V roce 2013 byl poskytnut jeden úvěr bytovému domu Za mostem 18, 20 ve výši ,- Kč. Dva bytové domy začaly úvěr splácet Valtická 3 ve výši ,- Kč a Blatnická 1, 3 ve výši ,- Kč. Pokud je úvěr zajištěn zástavním právem musí být při převodu bytu do vlastnictví úvěr splacen, jinak nelze jednotku převést. Na vznik společenství úvěry nemají vliv. - připomínka č. 7: str info o úhradě za úkon družstva spojenou se změnou vlastníka při převodu bytu ve výši 1.000,- Kč atd. Zda by bylo možné vytvořit a zveřejnit ceník činností správní složky družstva a specifikovat činnosti, které jsou zahrnuty ve správním poplatku? Sdělení: Specifikace činností, které jsou zahrnuty v příspěvku na správu je přílohou tohoto dopisu. Nacenění jednotlivých činností správní složky družstva je v současné době ve fázi diskuse, po jeho dopracování s ním budete seznámen. - připomínka č. 8: str informace o průkazu energetické náročnosti budov na rozdělní domů do skupin byl objednán a zpracován materiál; dotaz: kolik ten materiál stál; kdo ho zadal;, když jsme ho platili my všichni proč jsme neobdrželi to za co jsme zaplatili, tzn. kompletní materiál nebo mohl být zveřejněn na webu. Hlavně ta povinnost se týká vztahu družstva a nového nájemce, případně družstva a budoucího vlastníka a mezi vlastníky. Navrhl k zamyšlení - jestli by to mohlo být zaplaceno z provozních výdajů správní složky a pak to zahrnout do poplatku při převodu bytu nebo při převodu družstevního podílu apod. Sdělení: Dotaz byl zaměřen spíše na výpočet energetické vztažné plochy. V červnu r byl zadán v souladu s rozhodnutím technické komise a představenstva družstva firmě Stavoprojekta, spol. s r.o. výpočet energetické vztažné plochy pro domy v majetku MÍR, SBD a pro domy s většinovým vlastnickým podílem MÍR, SBD. Dle stanovených energetických vztažných ploch TEL.: BANKOVNÍ SPOJENÍ: KOMERČNÍ BANKA, a. s. BRNO IČ: FAX: č. ú /0100 DIČ: CZ Úřední hodiny správy družstva: Pondělí 8,00 12,00 hod. 13,00 16,30 hod. Středa 8,00 12,00 hod. 13,00 17,30 hod.

3 je zřejmé, které z daných termínů plnění pro vyhotovení PENB jsou pro jednotlivé domy závazné. Tento typ plochy nebyl dosud na MÍR, SBD k dispozici. Cena za výpočet pro všech 162 objektů činila ,- Kč vč. 21 % DPH. Ze zpracovaného harmonogramu víme, kdy má být pro který dům PENB zpracován. Situace z hlediska vlastnického podílu MÍR, SBD se na mnoha domech od té doby změnila. Proto od konce r vedeme v patrnosti plnění této povinnosti i pro společenství vlastníků, která byla vyrozuměna a byla jim nabídnuta pomoc při zajištění zpracování PENB. Domům, u kterých za vyhotovení PENB odpovídá MÍR, SBD, byly nabídnuty dvě zpracovatelské firmy vybrané ve výběrovém řízení. Protože se právnická osoba na mnoha domech od doby zadání výpočtu energetické vztažné plochy změnila, konzultujeme problematiku PENB a zodpovídáme jednotlivé dotazy ze strany domů individuálně tak, aby vše odpovídalo konkrétní situaci na domě. Velikost energetické vztažné plochy je pouze jedním z aspektů zpracování PENB. Materiál byl zpracován jako podklad pro další rozhodnutí ze strany většinového správce, tj. MÍR, SBD, o výběru zpracovatelské firmy v současnosti s domy jednáme. - připomínka č. 9: str informace o úsporách dosažených změnou dodavatele plynu a elektřiny za rok 2013; není uveden aktuální dodavatel; z čeho je vypočtena ta úspora, jestli z reálné spotřeby nebo z faktur, nebo z tabulek na internetu. Sdělení: Aktuálním dodavatelem: plynu je společnost LAMA energy a.s.; elektřiny je společnost Pražská plynárenská, a.s.. Úspory u obou komodit se počítají ze skutečné spotřeby fakturované dodavatelem za daný kalendářní rok. - str informace o webovém portálu Poschodech; jaká je cena tohoto řešení a informaci o tom, že stávající Webdomus umožňuje jakékoliv dokumenty ne jenom ty, které se generují z Domusu. Sdělení: Portál Poschodech nahrazuje aplikaci WebDomus, kterou již dodavatel přestal podporovat. Fakturovaná částka v souvislosti se zavedení tohoto portálu činí 7.458,- Kč. Instalace, školení, konzultace a úpravy jsou v rámci servisní smlouvy. Měsíční poplatek bude činit 644,- Kč (měsíční poplatek za WebDomus činí 1.100,- Kč). Po ukončení aplikace WebDomus budou měsíční náklady za portál Poschodech nižší, bude se jednat o částku 466,- Kč. S pozdravem Ing. Dana Koutníková předsedkyně družstva TEL.: BANKOVNÍ SPOJENÍ: KOMERČNÍ BANKA, a. s. BRNO IČ: FAX: č. ú /0100 DIČ: CZ Úřední hodiny správy družstva: Pondělí 8,00 12,00 hod. 13,00 16,30 hod. Středa 8,00 12,00 hod. 13,00 17,30 hod.

4 Příloha Specifikace činností, které jsou vykonávány v rámci správy domů a jsou zahrnuty v odměně správci: Oddělení samospráv a SVJ vedení agendy SVJ právnických osob, sledování poklesu spoluvlastnického podílu družstva na společných částech domu pro účely vzniku společenství, organizování ustavujících shromáždění u nově vzniklých právnických osob, zpracování podkladových materiálů pro konání shromáždění, vypracování návrhu mandátní smlouvy, projednání návrhu se zástupci právnické osoby a s odbornými úseky správní složky družstva, vypracování návrhu dodatku k mandátní smlouvě, projednání návrhu se zástupci právnické osoby a s odbornými úseky správní složky družstva, metodické řízení a proškolování nových členů statutárního orgánu právnických osob v oblasti správy domu, vypracování návrhu na zápis změn do rejstříku SVJ (v případě požadavku ze strany právnické osoby) zpracování nabídek na správu domu pro cizí subjekty, vedení agendy samospráv, spolupráce s orgány družstva zajišťujícími činnost samospráv při řešení záležitostí spadajících do okruhu působnosti samospráv, metodické řízení orgánů zajišťujících činnost samospráv (výbor SO, pověřený předseda SO), v případě potřeby účast na členských schůzích samospráv a shromážděních SVJ, vyřizování stížností členů samospráv, organizační zabezpečení konání shromáždění delegátů družstva. Oddělení členských a bytových vztahů vedení evidence členů družstva, vyřizování žádostí o přijetí za člena družstva, vedení evidence počtu osob bydlících v bytech ve správě družstva, evidence změn v členské evidenci, evidence změn v souvislosti s převody družstevních bytů do vlastnictví členů družstva, evidence změn v osobách vlastníků jednotek, vyřizování formalit spojených s předložením smlouvy o převodu družstevního podílu, ověřování podpisů na smlouvách o převodu družstevního podílu, vystavování potvrzení, opisu nájemní smlouvy na žádost člena družstva, vyhotovení nájemní smlouvy případně dodatku ke smlouvě o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), vyřizování formalit spojených s předložením žádosti o podnájem družstevního bytu a žádosti o výměnu bytů, vyřizování formalit spojených s předložením dohody rozvedených manželů o vypořádání práv a povinností ke společnému bydlení, vedení agendy nebydlících členů družstva, sestavování pořadníků pro příděl uvolněných družstevních bytů, vypracování návrhů na příděl družstevních bytů, vyřizování formalit spojených s přidělením družstevního bytu vzniklého přebudováním části společných prostor domu nebo nebytového prostoru, vedení agendy pro bytovou komisi představenstva družstva, poskytování součinnosti podle exekučního řádu, poskytování součinnosti notářům a soudům (dědictví, rozvod manželství, vypořádání SJM), poskytování součinnosti cizinecké policii o ubytování cizinců v družstevních bytech, poskytování součinnosti úřadům a institucím (sociální odbor, úřad práce, finanční úřad, banka) písemné oznamování změn v členské evidenci výboru samosprávy nebo statutárnímu orgánu SVJ,

5 na základě uzavřených mandátních smluv vedení členské evidence a evidence bydlících osob pro cizí subjekty ve správě družstva. Právní oddělení vyřizování právních záležitostí družstva, dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních předpisů v činnosti družstva, vedení evidence smluv, vyjadřování se po právní stránce k předloženým návrhům smluv, vypracování návrhů smluv, poradenství v oblasti smluvních vztahů, vypracování dodatků ke smlouvám o nájmu společných částí domu a nebytových prostor v souvislosti se vznikem SVJ - právnické osoby, poskytování poradenství v oblasti bytové problematiky a družstevního práva, v případě potřeby podávání výkladu k právním předpisům a vnitrodružstevním směrnicím, zabezpečování agendy občansko-právních sporů při vymáhání dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním bytů a ostatních pohledávek družstva soudní cestou, mimosoudní vymáhání pohledávek, v případě požadavku ze strany právnické osoby sepis žaloby o zaplacení peněžitého dluhu, zabezpečování činností v souvislosti s převody družstevních bytů (družstevních nebytových prostorů) do vlastnictví členů družstva, uzavírání dohod o převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) do vlastnictví člena družstva, vyhotovování smluv o správě v souvislosti s převodem družstevního bytu do vlastnictví člena družstva, vyhotovování smluv o správě v souvislosti se změnou vlastníka bytu, vystavování potvrzení na žádost člena družstva pro účely převodu družstevního bytu do vlastnictví (nesplacený zůstatek anuity a nesplacený zůstatek komerčního úvěru váznoucího na bytové jednotce) zabezpečování činností v souvislosti s prodejem družstevních nebytových prostorů (řadových garáží), zabezpečování pozemkové agendy, zajišťování listin k prokázání vlastnických a jiných práv k nemovitostem, vypracování a vyřízení návrhů na zápis staveb, které nebyly v katastru nemovitostí evidovány, do katastru nemovitostí, vyřizování restitučních nároků, zajišťování výpisů a informací z katastru nemovitostí, pro účely majetkoprávního vypořádání a pro účely převodu vlastnictví nemovitostí objednání zaměření pozemků a vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků, vypracování prohlášení vlastníka budovy pro cizí subjekty ve správě družstva. Oddělení výpočetní techniky správa webového obsahu webové stránky mirsbd.cz a Webdomus (portál Poschodech), technické zabezpečení a administrace zaměstnanců správní složky družstva a uživatelů webových přístupů, zavádění nových subjektů do databáze, elektronizace dokumentů, správa elektronické pošty, archivace dat, zajištění a údržba elektronického styku s orgány státní správy a komerčních organizací, řešení problémů s používáním uživatelského programového vybavení, péče o hardware a software. Ekonomický úsek vedení účetnictví podvojné dle zákona o účetnictví zpracování účetních závěrek zpracování podkladů pro daňová přiznání

6 zpracování daňových přiznání: daň z příjmu, z nemovitých věcí, silniční, z přidané hodnoty, z nabytí nemovitých věcí sw včetně aktualizací přijaté a vydané faktury pořízení, evidence, zaúčtování, sledování úhrad, upomínky, předávání dluhů k vymáhání na právní bankovní výpisy pořízení, identifikace plateb, zaúčtování, komunikace s bankami pokladny pořízení, zaúčtování, tisky evidence členských vkladů zajištění podkladů pro úvěry a evidence jistiny a splátek na jednotlivé byty evidence smluv o pronájmu nebytových prostor projednání se zástupci a vystavení předpisu nájemného a záloh, rozesílání, případně roznášení předpisu uživatelům sledování placení předepsaných úhrad jednotlivými uživateli informace zástupcům o případných neplatičích rozesílání upomínek, uzavírání splátkových kalendářů, předání dluhů na právní vyúčtování služeb na dům a jednotlivé uživatele, odesílání přeplatků, sledování úhrad, vystavování složenek na nedoplatky, rozesílání vyúčtování na kontaktní adresy zpracování mzdové agendy včetně podkladů pro státní správu FÚ, ZP, ČSSZ uzavírání pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a provedení práce zpracování podkladů pro sjednání pojištění nemovitostí, úhrada pojistného, rozpočítání na jednotlivé domy rozpočítání podílu fyzických osob na pronájmu společných částí domu výstupy z účetnictví pro jednotlivé domy (výsledovka, DPZ, náklady a zálohy na služby a další sestavy dle požadavku) vyplnění statistických výkazů poradenství, organizační a administrativní pomoc pro zajištění činnosti společenství sledování legislativních změn elektronické odesílání příkazů k úhradě do bank zhodnocování volných prostředků archivace, skartace fyzické a dokladové inventarizace Provozní úsek technické prohlídky domu spolupráce na plánu oprav dle technického stavu domu doporučuje provedení oprav provádění poptávek firem pro jednotlivé opravy spolupráce na technickém řešení poptávky opravy fyzická účast na bytovém domu při řešení technických požadavků samosprávy dle závažnosti opravy spolupráce na zajištění revizí a následných oprav na domech spolupráce s požárním a bezpečnostním technikem ve spolupráci se samosprávou řešení jednotlivých technických požadavků uživatelů bytů spolupráce s technikem, který zajišťuje likvidaci pojistných událostí vyhledávání dostupné technické dokumentace pro dům a jednotlivé byty provádí kopírování technické dokumentace dle požadavků samosprávy spolupráce s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem při řešení mimořádných situací zajištění odstranění havarijních stavů po požáru, havárií vody nebo topení ukládání jednotlivých písemností do archivu digitalizace důležitých podkladů a ukládání na server likvidace měsíčních výkazů činnosti uklizečů a údržbářů pro jednotlivé domy provádění kontroly úklidu na bytových domech vyplnění výdajových dokladů pro pokladnu zadávání technických změn do evidence domů pasparty zadávání jednotlivých oprav do konstrukčních prvků domu zadávání nových domů do paspartu domu a jednotlivých bytů

7 přebírání a předávání bytů jednotlivým nájemníkům spolupráce s obsazováním nebytových prostor příprava smluv na pronájmy nebytových prostor návrhy na doplnění a vyřazení firem do seznamu firem, které s družstvem spolupracují příprava smluv o dílo na jednotlivé akce příprava finančního krytí pro smlouvy o dílo likvidace faktur na opravy včetně odsouhlasení od samospráv provádění kontrol a přebírání dokončených oprav spolupráce a jednání s jednotlivými obecními úřady příprava podkladů, vyžádání vyjádření odborných organizací a úřadů ke stavebnímu řízení, zajištění stavebního povolení kolaudace dokončeného díla včetně přípravy potřebných podkladů spolupráce s Technickou a výběrovou komisí vystavování objednávek na opravy dle požadavků samosprávy zajišťování oprav po uplatněných reklamacích spolupráce se správci domů vypracování přehledných tabulek pro samosprávy při výběrovém řízení řešení technických stížností domů provádění inventarizace majetku samospráv zajištění revizí elektro, hromosvodů, plynu a požárních zařízení zajištění odstranění závad zjištěných při revizích zajištění pravidelných kontrol a revizí u výtahů a následně zajištění odstranění závad správní činnost v oblasti dodávek tepla a TeV od dodavatele Teplárny Brno (analýza faktur, vyhodnocování spotřeb tepla a záloh, kontrola fakturačních měřidel, řešení problémů v dodavatelsko odběratelských vztazích, podklady pro změnu sjednaného množství tepla, řešení reklamací fakturace tepla a TeV, zajišťování kopií faktur do schránek NS) na žádost zástupce domu zajištění přezkoušení fakturačních měřidel tepla, příp. elektřiny výběr dodavatele elektřiny, včetně řešení smluvních vztahů řešení reklamací odečtů a spotřeb RTN, kontrola polohových koeficientů jednotlivých místností v daném objektu řešení problémů s vytápěním bytových jednotek výměna TRV, kompenzátorů, radiátorů pomoc při zajištění oprav a rekonstrukce ekvitermní regulace na domě, příp. vyvážení topné soustavy zajišťování a nahlašování údajů fakturačního vodoměru k řešení reklamací spotřeby studené vody s dodavatelem, na žádost zástupce objektu zajištění přezkoušení fakturačního měřidla studené vody, včetně vyhodnocování údajů spotřeby bytových vodoměrů v návaznosti na fakturovanou spotřebu informuje o legislativních předpisech v oblasti energetiky zajišťování výměny bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu - tato činnost obsahuje poptávku firmám, zpracování přehledu nabídek a zaslání zástupci domu, zasílá objednávky firmě s přehledem bytů, kde výměna proběhne a kde nikoliv, zajistí dodatečnou výměnu formou doporučených dopisů, vyřizuje reklamace a stížností týkajících se výměny na domě. zadávání výměny vodoměrů do databáze a do pasportu domu zpracování smlouvy na výměnu vodoměrů, zajišťuje dodatečnou montáž rádiomodulů tisk odečtových listů předává zástupcům domu zpracování odečtů bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu zajištění výměny nefunkčních bytových vodoměrů v průběhu roku s ohledem na záruku jednotlivých firem sledování platnosti podružných patních vodoměrů na domech, zajišťění jejich výměny ve spolupráci se zástupcem domu a prováděcí firmou stanovení náhradní spotřeby dle požadavku zástupce domu zasílání doporučených dopisů těm uživatelům, kde nebyl umožněn přístup do bytu za účelem odečtu vodoměrů kopírování odečtových listů do schránek součty bytových vodoměrů teplé vody předává na Teplárny a.s.

8 vyřizuje reklamace spotřeby vody, provádí opravy odečtů a předává účetní vyúčtování služeb. na žádost uživatele bytu nebo zástupce domu zajišťuje přezkoušení vodoměru, na základě výsledku přezkoušení vyhodnocuje reklamaci a provádí případné opravy stavů a spotřeby vody potvrzuje předání stavu vodoměrů při převodu bytu a zaznamenává stavy do programu vodoměrů na základě požadavku zástupců domu zajišťuje podklady pro uplatnění postihu uživatele bytu za neumožnění přístupu do bytu za účelem odečtů nebo výměny vodoměrů provádí analýzu faktur BVaK - patních vodoměrů, kopie SVJ dává do schránek sleduje platnost vodoměrů v nebytových prostorách a vyúčtování jejich spotřeby zajišťuje podklady pro zpracování PENB spolupráce při instalaci a výměně RTN

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

Ekonomická a technicko-správní činnost

Ekonomická a technicko-správní činnost Ekonomická a technicko-správní činnost Příloha č. 1 1. Oblast ekonomická 1.1. Předpisy a evidence plateb 1. Vedení evidence vlastníků bytů a nájemců nebytových a společných prostor. 2. Vedení evidenčních

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů samospráv, právnických osob a delegátů na shromáždění delegát ze sídliště Slatina a Líšeň konané dne 14. 4.

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 67/2014 Organizační řád 1. Úvodní ustanovení 1.

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Organizační řád Státního pozemkového úřadu

Organizační řád Státního pozemkového úřadu STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Organizační řád Státního pozemkového úřadu Schválil: Ing. Svatava Maradová, MBA ústřední ředitelka Dne: 30.

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem,

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem, Mandátní smlouva na obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

DIS 1/2012. DIS i web družstva v novém. Platíte hodně za teplo? Poradíme vám, jak ušetřit. Doplňující volby do kontrolní komise

DIS 1/2012. DIS i web družstva v novém. Platíte hodně za teplo? Poradíme vám, jak ušetřit. Doplňující volby do kontrolní komise DIS 1/2012 Družstevní informační servis duben 2012 DIS i web družstva v novém DIS (Družstevní informační servis) a web www.mirsbd.cz mění po letech svoji tvář. Oba hlavní informační kanály družstva budou

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, I. skupina SVJ- stará zástavba-židenice,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 566 a násl. obch. zák. Společenství se sídlem v IČ zapsána v rejstříku SVJ, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka bankovní spojení:

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň Společenství vlastníků čp. 1079 v Libni Ing. Arch. Jan Kabelka předseda výboru Andrštova 1079/5 180 00 Praha 8 - Libeň V Praze dne 9. 4. 2015 Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM SBD. řešení pro správce bytového fondu. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060609_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM SBD. řešení pro správce bytového fondu. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060609_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM SBD řešení pro správce bytového fondu MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060609_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ

POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ Úsek 07 správa domů Mgr. Martin Matouš, MATY Sokolská 63 370 05 České Budějovice IČ: 10267425 DIČ: CZ6411172383 Tel: 385 3486 06, 9 Fax: 385 348 607 GSM brána: 603 490 069 E-mail: maty@maty.cz Url: http://www.maty.cz

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více