Věc: sdělení k připomínkám vznesené na SD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věc: sdělení k připomínkám vznesené na SD"

Transkript

1 MÍR, stavební bytové družstvo, BRNO, Bedřichovická 21 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně pošt. schr. 17, WEB: VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA BRNO 01/sekr/43/2014 Dvořáková/ Věc: sdělení k připomínkám vznesené na SD Vážená paní, vážený pane, na pracovních poradách předsedů a delegátů Vám byla nabídnuta možnost seznámit se sdělením předsedkyně družstva, kterým bylo reagováno na připomínky vznesené na SD dne delegátem panem Ing. Alešem Dvořákem, Ph.D.: - k připomínce č. 1: na str tučná věta o činnosti komisí představenstva se můžete dozvědět více na našich webových stránkách (info z roku 2013) Sdělení: Zpráva o činnosti komisí představenstva byla zveřejněna na webu družstva v den konání SD. - k připomínce č. 2: na str info o vzniku právnických osob informace o tom, že sedm právnických osob nemá uzavřenou mandátní smlouvu, dotaz: co se s takovými samosprávami děje? Sdělení: V podkladových materiálech pro shromáždění delegátů konané bylo na straně 4.3 uvedeno, že K je v evidenci 141 právnických osob, z toho 7 nemá uzavřenou mandátní smlouvu a 19 cizích právnických osob. Jestliže k nemělo 7 právnických osob s družstvem uzavřenou mandátní smlouvu, pak to bylo z toho důvodu, že mezi vznikem společenství vlastníků právnické osoby a uzavřením mandátní smlouvy mezi družstvem, jakožto správcem domu, a právnickou osobou vzniká časový prostoj. Je třeba vyčkat zápisu společenství do rejstříku společenství vlastníků jednotek a v návaznosti na přidělení IČ zřízení účtu u banky. V mezidobí probíhají jednání mezi družstvem a statutárním orgánem právnické osoby o obsahu mandátní smlouvy. Družstvo v tomto období vykonává správu domu na základě usnesení shromáždění vlastníků přijatého na ustavující schůzi právnické osoby. - k připomínce č. 3: na str info, že bylo odesláno 1179 pozvánek (schůze nebydlící), níže v tabulce je informace, že nebydlících máme 1 201, dotaz: co těch 22 ten rozdíl? Sdělení: V podkladových materiálech pro shromáždění delegátů konaném bylo na straně 4.3 uvedeno, že bylo odesláno 1179 pozvánek na členské schůze nebydlících a ke stavu členské základny byl uveden údaj o počtu nebydlících členů 1201 k Rozdíl mezi počtem odeslaných pozvánek a počtem nebydlících členů spočívá v tom, že nebyly odeslány pozvánky na členskou schůzi 22 osobám, u kterých z inventarizace nebydlících vyplynulo, že tyto osoby zemřely a nebyl znám výsledek dědického řízení (na koho z dědiců přešla majetková účast v družstvu). TEL.: BANKOVNÍ SPOJENÍ: KOMERČNÍ BANKA, a. s. BRNO IČ: FAX: č. ú /0100 DIČ: CZ Úřední hodiny správy družstva: Pondělí 8,00 12,00 hod. 13,00 16,30 hod. Středa 8,00 12,00 hod. 13,00 17,30 hod.

2 - k připomínce č. 4: str informace, že členských schůzí (nebydlící) se zúčastnilo pouze 35 členů. Co se s tím bude dít dál? Sdělení: K nízké účasti členů družstva na členských schůzích samospráv nebydlících (členských schůzí se zúčastnilo pouze 35 členů) bylo podáno vysvětlení přímo na shromáždění delegátů. PaedDr. Huňáček vysvětlil, že účastnit se členské schůze je právo, nikoliv povinnost každého člena družstva. V minulosti se schůze nebydlících konaly jednou za pět let, a to kvůli volbě delegáta na shromáždění delegátů. Po upozornění kontrolní komise se členská schůze nebydlících koná každý rok, zápis je zveřejňován na internetových stránkách družstva. Mnoho nebydlících členů proto nemá motivaci se schůzí účastnit. Nízká účast nebydlících na schůzích je dlouhodobý problém, kterým se zabývá i komise pro koncepci družstva. Nebydlícími členy družstva by měly zůstat jen ty osoby, které mají zájem o bydlení. - k připomínce č. 5: str info o převodech pozemků (kolik bylo převedeno z celkového počtu je uvedeno), doplnit o meziroční informaci, aby byl přehled jestli se s tím něco děje; Sdělení: Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných bytovými domy ve vlastnictví družstva MÍR, stavební bytové družstvo se týká cca 560 pozemků. Uvedené číslo je proměnlivé, neboť v mezidobí dochází k dělení pozemků na více parcel či ke změnám v osobě vlastníka, což má za následek jiný režim majetkoprávního vypořádání (změny jsou vyvolány např. soudními rozsudky, úmrtím, opravou chyb v katastrálním operátu apod.). Od roku 2000 je průběžně prováděno majetkoprávní vypořádání zastavěných pozemků, avšak z důvodu nevyřešených restitucí či vlastnických struktur a probíhajících soudních sporů nemohly být majetkoprávně vypořádány všechny. Majetkoprávní vypořádání spočívá v uzavření smlouvy s vlastníky bytů (garáží) v tom kterém domě, tj. s družstvem jako vlastníkem nájemních bytů či garáží, a desítek smluv s jednotlivými vlastníky, což je časově velmi náročné. K bylo např. v evidenci Majetkového odboru Magistrátu města Brna (vlastníkem pozemku je Statutární město Brno) evidováno ještě 79 žádostí našeho družstva, z nichž u 26 nebylo ještě ukončeno restituční řízení, přičemž předmětem jedné žádosti je jedna nebo více pozemkových parcel. Za dobu od 1.1. do bylo provedeno majetkoprávní vypořádání 8 pozemků. - k připomínce č. 6: str informace o úvěrech, že byly poskytnuty další úvěry a další úvěry se začaly v roce 2013 splácet; chybí informace o tom kolik a v jaké hodnotě? Str informace, že všechny úvěry jsou zajištěny u družstevních bytů zástavním právem, k předmětné bytové jednotce, u bytů ve vlastnictví fyzických osob ručitelským prohlášením bance. Dotaz: jestli mají úvěry na rekonstrukci vliv na převod bytů do osobního vlastnictví a vznik společenství vlastníků? Sdělení: V roce 2013 byl poskytnut jeden úvěr bytovému domu Za mostem 18, 20 ve výši ,- Kč. Dva bytové domy začaly úvěr splácet Valtická 3 ve výši ,- Kč a Blatnická 1, 3 ve výši ,- Kč. Pokud je úvěr zajištěn zástavním právem musí být při převodu bytu do vlastnictví úvěr splacen, jinak nelze jednotku převést. Na vznik společenství úvěry nemají vliv. - připomínka č. 7: str info o úhradě za úkon družstva spojenou se změnou vlastníka při převodu bytu ve výši 1.000,- Kč atd. Zda by bylo možné vytvořit a zveřejnit ceník činností správní složky družstva a specifikovat činnosti, které jsou zahrnuty ve správním poplatku? Sdělení: Specifikace činností, které jsou zahrnuty v příspěvku na správu je přílohou tohoto dopisu. Nacenění jednotlivých činností správní složky družstva je v současné době ve fázi diskuse, po jeho dopracování s ním budete seznámen. - připomínka č. 8: str informace o průkazu energetické náročnosti budov na rozdělní domů do skupin byl objednán a zpracován materiál; dotaz: kolik ten materiál stál; kdo ho zadal;, když jsme ho platili my všichni proč jsme neobdrželi to za co jsme zaplatili, tzn. kompletní materiál nebo mohl být zveřejněn na webu. Hlavně ta povinnost se týká vztahu družstva a nového nájemce, případně družstva a budoucího vlastníka a mezi vlastníky. Navrhl k zamyšlení - jestli by to mohlo být zaplaceno z provozních výdajů správní složky a pak to zahrnout do poplatku při převodu bytu nebo při převodu družstevního podílu apod. Sdělení: Dotaz byl zaměřen spíše na výpočet energetické vztažné plochy. V červnu r byl zadán v souladu s rozhodnutím technické komise a představenstva družstva firmě Stavoprojekta, spol. s r.o. výpočet energetické vztažné plochy pro domy v majetku MÍR, SBD a pro domy s většinovým vlastnickým podílem MÍR, SBD. Dle stanovených energetických vztažných ploch TEL.: BANKOVNÍ SPOJENÍ: KOMERČNÍ BANKA, a. s. BRNO IČ: FAX: č. ú /0100 DIČ: CZ Úřední hodiny správy družstva: Pondělí 8,00 12,00 hod. 13,00 16,30 hod. Středa 8,00 12,00 hod. 13,00 17,30 hod.

3 je zřejmé, které z daných termínů plnění pro vyhotovení PENB jsou pro jednotlivé domy závazné. Tento typ plochy nebyl dosud na MÍR, SBD k dispozici. Cena za výpočet pro všech 162 objektů činila ,- Kč vč. 21 % DPH. Ze zpracovaného harmonogramu víme, kdy má být pro který dům PENB zpracován. Situace z hlediska vlastnického podílu MÍR, SBD se na mnoha domech od té doby změnila. Proto od konce r vedeme v patrnosti plnění této povinnosti i pro společenství vlastníků, která byla vyrozuměna a byla jim nabídnuta pomoc při zajištění zpracování PENB. Domům, u kterých za vyhotovení PENB odpovídá MÍR, SBD, byly nabídnuty dvě zpracovatelské firmy vybrané ve výběrovém řízení. Protože se právnická osoba na mnoha domech od doby zadání výpočtu energetické vztažné plochy změnila, konzultujeme problematiku PENB a zodpovídáme jednotlivé dotazy ze strany domů individuálně tak, aby vše odpovídalo konkrétní situaci na domě. Velikost energetické vztažné plochy je pouze jedním z aspektů zpracování PENB. Materiál byl zpracován jako podklad pro další rozhodnutí ze strany většinového správce, tj. MÍR, SBD, o výběru zpracovatelské firmy v současnosti s domy jednáme. - připomínka č. 9: str informace o úsporách dosažených změnou dodavatele plynu a elektřiny za rok 2013; není uveden aktuální dodavatel; z čeho je vypočtena ta úspora, jestli z reálné spotřeby nebo z faktur, nebo z tabulek na internetu. Sdělení: Aktuálním dodavatelem: plynu je společnost LAMA energy a.s.; elektřiny je společnost Pražská plynárenská, a.s.. Úspory u obou komodit se počítají ze skutečné spotřeby fakturované dodavatelem za daný kalendářní rok. - str informace o webovém portálu Poschodech; jaká je cena tohoto řešení a informaci o tom, že stávající Webdomus umožňuje jakékoliv dokumenty ne jenom ty, které se generují z Domusu. Sdělení: Portál Poschodech nahrazuje aplikaci WebDomus, kterou již dodavatel přestal podporovat. Fakturovaná částka v souvislosti se zavedení tohoto portálu činí 7.458,- Kč. Instalace, školení, konzultace a úpravy jsou v rámci servisní smlouvy. Měsíční poplatek bude činit 644,- Kč (měsíční poplatek za WebDomus činí 1.100,- Kč). Po ukončení aplikace WebDomus budou měsíční náklady za portál Poschodech nižší, bude se jednat o částku 466,- Kč. S pozdravem Ing. Dana Koutníková předsedkyně družstva TEL.: BANKOVNÍ SPOJENÍ: KOMERČNÍ BANKA, a. s. BRNO IČ: FAX: č. ú /0100 DIČ: CZ Úřední hodiny správy družstva: Pondělí 8,00 12,00 hod. 13,00 16,30 hod. Středa 8,00 12,00 hod. 13,00 17,30 hod.

4 Příloha Specifikace činností, které jsou vykonávány v rámci správy domů a jsou zahrnuty v odměně správci: Oddělení samospráv a SVJ vedení agendy SVJ právnických osob, sledování poklesu spoluvlastnického podílu družstva na společných částech domu pro účely vzniku společenství, organizování ustavujících shromáždění u nově vzniklých právnických osob, zpracování podkladových materiálů pro konání shromáždění, vypracování návrhu mandátní smlouvy, projednání návrhu se zástupci právnické osoby a s odbornými úseky správní složky družstva, vypracování návrhu dodatku k mandátní smlouvě, projednání návrhu se zástupci právnické osoby a s odbornými úseky správní složky družstva, metodické řízení a proškolování nových členů statutárního orgánu právnických osob v oblasti správy domu, vypracování návrhu na zápis změn do rejstříku SVJ (v případě požadavku ze strany právnické osoby) zpracování nabídek na správu domu pro cizí subjekty, vedení agendy samospráv, spolupráce s orgány družstva zajišťujícími činnost samospráv při řešení záležitostí spadajících do okruhu působnosti samospráv, metodické řízení orgánů zajišťujících činnost samospráv (výbor SO, pověřený předseda SO), v případě potřeby účast na členských schůzích samospráv a shromážděních SVJ, vyřizování stížností členů samospráv, organizační zabezpečení konání shromáždění delegátů družstva. Oddělení členských a bytových vztahů vedení evidence členů družstva, vyřizování žádostí o přijetí za člena družstva, vedení evidence počtu osob bydlících v bytech ve správě družstva, evidence změn v členské evidenci, evidence změn v souvislosti s převody družstevních bytů do vlastnictví členů družstva, evidence změn v osobách vlastníků jednotek, vyřizování formalit spojených s předložením smlouvy o převodu družstevního podílu, ověřování podpisů na smlouvách o převodu družstevního podílu, vystavování potvrzení, opisu nájemní smlouvy na žádost člena družstva, vyhotovení nájemní smlouvy případně dodatku ke smlouvě o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), vyřizování formalit spojených s předložením žádosti o podnájem družstevního bytu a žádosti o výměnu bytů, vyřizování formalit spojených s předložením dohody rozvedených manželů o vypořádání práv a povinností ke společnému bydlení, vedení agendy nebydlících členů družstva, sestavování pořadníků pro příděl uvolněných družstevních bytů, vypracování návrhů na příděl družstevních bytů, vyřizování formalit spojených s přidělením družstevního bytu vzniklého přebudováním části společných prostor domu nebo nebytového prostoru, vedení agendy pro bytovou komisi představenstva družstva, poskytování součinnosti podle exekučního řádu, poskytování součinnosti notářům a soudům (dědictví, rozvod manželství, vypořádání SJM), poskytování součinnosti cizinecké policii o ubytování cizinců v družstevních bytech, poskytování součinnosti úřadům a institucím (sociální odbor, úřad práce, finanční úřad, banka) písemné oznamování změn v členské evidenci výboru samosprávy nebo statutárnímu orgánu SVJ,

5 na základě uzavřených mandátních smluv vedení členské evidence a evidence bydlících osob pro cizí subjekty ve správě družstva. Právní oddělení vyřizování právních záležitostí družstva, dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních předpisů v činnosti družstva, vedení evidence smluv, vyjadřování se po právní stránce k předloženým návrhům smluv, vypracování návrhů smluv, poradenství v oblasti smluvních vztahů, vypracování dodatků ke smlouvám o nájmu společných částí domu a nebytových prostor v souvislosti se vznikem SVJ - právnické osoby, poskytování poradenství v oblasti bytové problematiky a družstevního práva, v případě potřeby podávání výkladu k právním předpisům a vnitrodružstevním směrnicím, zabezpečování agendy občansko-právních sporů při vymáhání dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním bytů a ostatních pohledávek družstva soudní cestou, mimosoudní vymáhání pohledávek, v případě požadavku ze strany právnické osoby sepis žaloby o zaplacení peněžitého dluhu, zabezpečování činností v souvislosti s převody družstevních bytů (družstevních nebytových prostorů) do vlastnictví členů družstva, uzavírání dohod o převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) do vlastnictví člena družstva, vyhotovování smluv o správě v souvislosti s převodem družstevního bytu do vlastnictví člena družstva, vyhotovování smluv o správě v souvislosti se změnou vlastníka bytu, vystavování potvrzení na žádost člena družstva pro účely převodu družstevního bytu do vlastnictví (nesplacený zůstatek anuity a nesplacený zůstatek komerčního úvěru váznoucího na bytové jednotce) zabezpečování činností v souvislosti s prodejem družstevních nebytových prostorů (řadových garáží), zabezpečování pozemkové agendy, zajišťování listin k prokázání vlastnických a jiných práv k nemovitostem, vypracování a vyřízení návrhů na zápis staveb, které nebyly v katastru nemovitostí evidovány, do katastru nemovitostí, vyřizování restitučních nároků, zajišťování výpisů a informací z katastru nemovitostí, pro účely majetkoprávního vypořádání a pro účely převodu vlastnictví nemovitostí objednání zaměření pozemků a vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků, vypracování prohlášení vlastníka budovy pro cizí subjekty ve správě družstva. Oddělení výpočetní techniky správa webového obsahu webové stránky mirsbd.cz a Webdomus (portál Poschodech), technické zabezpečení a administrace zaměstnanců správní složky družstva a uživatelů webových přístupů, zavádění nových subjektů do databáze, elektronizace dokumentů, správa elektronické pošty, archivace dat, zajištění a údržba elektronického styku s orgány státní správy a komerčních organizací, řešení problémů s používáním uživatelského programového vybavení, péče o hardware a software. Ekonomický úsek vedení účetnictví podvojné dle zákona o účetnictví zpracování účetních závěrek zpracování podkladů pro daňová přiznání

6 zpracování daňových přiznání: daň z příjmu, z nemovitých věcí, silniční, z přidané hodnoty, z nabytí nemovitých věcí sw včetně aktualizací přijaté a vydané faktury pořízení, evidence, zaúčtování, sledování úhrad, upomínky, předávání dluhů k vymáhání na právní bankovní výpisy pořízení, identifikace plateb, zaúčtování, komunikace s bankami pokladny pořízení, zaúčtování, tisky evidence členských vkladů zajištění podkladů pro úvěry a evidence jistiny a splátek na jednotlivé byty evidence smluv o pronájmu nebytových prostor projednání se zástupci a vystavení předpisu nájemného a záloh, rozesílání, případně roznášení předpisu uživatelům sledování placení předepsaných úhrad jednotlivými uživateli informace zástupcům o případných neplatičích rozesílání upomínek, uzavírání splátkových kalendářů, předání dluhů na právní vyúčtování služeb na dům a jednotlivé uživatele, odesílání přeplatků, sledování úhrad, vystavování složenek na nedoplatky, rozesílání vyúčtování na kontaktní adresy zpracování mzdové agendy včetně podkladů pro státní správu FÚ, ZP, ČSSZ uzavírání pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a provedení práce zpracování podkladů pro sjednání pojištění nemovitostí, úhrada pojistného, rozpočítání na jednotlivé domy rozpočítání podílu fyzických osob na pronájmu společných částí domu výstupy z účetnictví pro jednotlivé domy (výsledovka, DPZ, náklady a zálohy na služby a další sestavy dle požadavku) vyplnění statistických výkazů poradenství, organizační a administrativní pomoc pro zajištění činnosti společenství sledování legislativních změn elektronické odesílání příkazů k úhradě do bank zhodnocování volných prostředků archivace, skartace fyzické a dokladové inventarizace Provozní úsek technické prohlídky domu spolupráce na plánu oprav dle technického stavu domu doporučuje provedení oprav provádění poptávek firem pro jednotlivé opravy spolupráce na technickém řešení poptávky opravy fyzická účast na bytovém domu při řešení technických požadavků samosprávy dle závažnosti opravy spolupráce na zajištění revizí a následných oprav na domech spolupráce s požárním a bezpečnostním technikem ve spolupráci se samosprávou řešení jednotlivých technických požadavků uživatelů bytů spolupráce s technikem, který zajišťuje likvidaci pojistných událostí vyhledávání dostupné technické dokumentace pro dům a jednotlivé byty provádí kopírování technické dokumentace dle požadavků samosprávy spolupráce s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem při řešení mimořádných situací zajištění odstranění havarijních stavů po požáru, havárií vody nebo topení ukládání jednotlivých písemností do archivu digitalizace důležitých podkladů a ukládání na server likvidace měsíčních výkazů činnosti uklizečů a údržbářů pro jednotlivé domy provádění kontroly úklidu na bytových domech vyplnění výdajových dokladů pro pokladnu zadávání technických změn do evidence domů pasparty zadávání jednotlivých oprav do konstrukčních prvků domu zadávání nových domů do paspartu domu a jednotlivých bytů

7 přebírání a předávání bytů jednotlivým nájemníkům spolupráce s obsazováním nebytových prostor příprava smluv na pronájmy nebytových prostor návrhy na doplnění a vyřazení firem do seznamu firem, které s družstvem spolupracují příprava smluv o dílo na jednotlivé akce příprava finančního krytí pro smlouvy o dílo likvidace faktur na opravy včetně odsouhlasení od samospráv provádění kontrol a přebírání dokončených oprav spolupráce a jednání s jednotlivými obecními úřady příprava podkladů, vyžádání vyjádření odborných organizací a úřadů ke stavebnímu řízení, zajištění stavebního povolení kolaudace dokončeného díla včetně přípravy potřebných podkladů spolupráce s Technickou a výběrovou komisí vystavování objednávek na opravy dle požadavků samosprávy zajišťování oprav po uplatněných reklamacích spolupráce se správci domů vypracování přehledných tabulek pro samosprávy při výběrovém řízení řešení technických stížností domů provádění inventarizace majetku samospráv zajištění revizí elektro, hromosvodů, plynu a požárních zařízení zajištění odstranění závad zjištěných při revizích zajištění pravidelných kontrol a revizí u výtahů a následně zajištění odstranění závad správní činnost v oblasti dodávek tepla a TeV od dodavatele Teplárny Brno (analýza faktur, vyhodnocování spotřeb tepla a záloh, kontrola fakturačních měřidel, řešení problémů v dodavatelsko odběratelských vztazích, podklady pro změnu sjednaného množství tepla, řešení reklamací fakturace tepla a TeV, zajišťování kopií faktur do schránek NS) na žádost zástupce domu zajištění přezkoušení fakturačních měřidel tepla, příp. elektřiny výběr dodavatele elektřiny, včetně řešení smluvních vztahů řešení reklamací odečtů a spotřeb RTN, kontrola polohových koeficientů jednotlivých místností v daném objektu řešení problémů s vytápěním bytových jednotek výměna TRV, kompenzátorů, radiátorů pomoc při zajištění oprav a rekonstrukce ekvitermní regulace na domě, příp. vyvážení topné soustavy zajišťování a nahlašování údajů fakturačního vodoměru k řešení reklamací spotřeby studené vody s dodavatelem, na žádost zástupce objektu zajištění přezkoušení fakturačního měřidla studené vody, včetně vyhodnocování údajů spotřeby bytových vodoměrů v návaznosti na fakturovanou spotřebu informuje o legislativních předpisech v oblasti energetiky zajišťování výměny bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu - tato činnost obsahuje poptávku firmám, zpracování přehledu nabídek a zaslání zástupci domu, zasílá objednávky firmě s přehledem bytů, kde výměna proběhne a kde nikoliv, zajistí dodatečnou výměnu formou doporučených dopisů, vyřizuje reklamace a stížností týkajících se výměny na domě. zadávání výměny vodoměrů do databáze a do pasportu domu zpracování smlouvy na výměnu vodoměrů, zajišťuje dodatečnou montáž rádiomodulů tisk odečtových listů předává zástupcům domu zpracování odečtů bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu zajištění výměny nefunkčních bytových vodoměrů v průběhu roku s ohledem na záruku jednotlivých firem sledování platnosti podružných patních vodoměrů na domech, zajišťění jejich výměny ve spolupráci se zástupcem domu a prováděcí firmou stanovení náhradní spotřeby dle požadavku zástupce domu zasílání doporučených dopisů těm uživatelům, kde nebyl umožněn přístup do bytu za účelem odečtu vodoměrů kopírování odečtových listů do schránek součty bytových vodoměrů teplé vody předává na Teplárny a.s.

8 vyřizuje reklamace spotřeby vody, provádí opravy odečtů a předává účetní vyúčtování služeb. na žádost uživatele bytu nebo zástupce domu zajišťuje přezkoušení vodoměru, na základě výsledku přezkoušení vyhodnocuje reklamaci a provádí případné opravy stavů a spotřeby vody potvrzuje předání stavu vodoměrů při převodu bytu a zaznamenává stavy do programu vodoměrů na základě požadavku zástupců domu zajišťuje podklady pro uplatnění postihu uživatele bytu za neumožnění přístupu do bytu za účelem odečtů nebo výměny vodoměrů provádí analýzu faktur BVaK - patních vodoměrů, kopie SVJ dává do schránek sleduje platnost vodoměrů v nebytových prostorách a vyúčtování jejich spotřeby zajišťuje podklady pro zpracování PENB spolupráce při instalaci a výměně RTN

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

Přehled poskytovaných činností

Přehled poskytovaných činností NABÍDKA SPRÁVY 1. Družstvo NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo má odborný tým pracovníků, kteří jsou schopni kvalifikovaně řešit problémy v oblasti správy bytových domů a garáží. Naši pracovníci mají

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Kompletní správa objektu zahrnuje 3 hlavní okruhy činností po dobu platnosti této smlouvy:

Kompletní správa objektu zahrnuje 3 hlavní okruhy činností po dobu platnosti této smlouvy: Příloha č. 1 Nabídka na správu nemovitosti Jeseniova 2852, PRAHA 3 BML STAVBA spol. s r.o. Správa nemovitostí V oblasti správy nemovitostí nabízíme komplexní služby, které mají za cíl maximálně vyjít vstříc

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013

Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 Zpráva o činnosti správce při správě společných částí domu a pozemků za období 1.1.2012-29.4.2013 SBD Praha, SVJ 815 - Kostomlatská - Terezínská 684, Praha 9 - Letňany V Praze dne 29.4.2013 Předkládá:

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03 Strana 1 / 5 ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 Kontroloval: ekonomka Anna Hnízdilová 3.3.2009

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS Jana Masaryka 22 Praha 2 Vinohrady 120 00 info@sps-sn.cz www.sps-sn.cz Nabídka služeb Účetnictví a daně vedení jednoduchého účetnictví vedení podvojného účetnictví vypracování daňového přiznání Ekonomicko

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

CENOVÁ NABÍDKA : Poskytnutí právních a technických služeb spojených s převody bytů do osobního vlastnictví pro

CENOVÁ NABÍDKA : Poskytnutí právních a technických služeb spojených s převody bytů do osobního vlastnictví pro CENOVÁ NABÍDKA : Poskytnutí právních a technických služeb spojených s převody bytů do osobního vlastnictví pro Bytové družstvo Šípková Se sídlem: Šípková 1867/10, Praha 4 - Krč I. Identifikační údaje o

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2013 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Vypracovala: 14.3.2014 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI Zadavatel: Správce: Paní Alena Braunerová Parkers s.r.o. Milánská 418 Náměstí Míru 820/9, 120 53 Praha 2 10900, Praha IČ: 26953544 V Praze dne 16.12.2013 MODERNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Více

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami

Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Zápis z kontroly vedení administrativy a souladu činnosti výboru se zákonem o vlastnictví bytů a stanovami Oznámení o zahájení kontroly: 10. 8. 2012 Upřesnění kontroly včetně požadavku na dodání podkladů:

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Správce právě pro vás

Správce právě pro vás Správce právě pro vás Dovolte nám představit společnost Bytové centrum Schönberg,s.r.o. Společnost se zabývá správou budov a zajišťováním revitalizací včetně financování v návaznosti na dostupných dotacích

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

podrobněji upravujícími

podrobněji upravujícími ÚČETNÍ SMĚRNICE PRO SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM PKH 950 A 951 podrobněji upravujícími Pravidla pro přispívání vlastníků jednotek na náklady opravy a udržování společných částí domu a na úhradu služeb (Pravidla

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě. Ceník společnosti D&D servis, s.r.o.

Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě. Ceník společnosti D&D servis, s.r.o. Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě Ceník společnosti D&D servis, s.r.o. Technicko správní činnost Do 20 jednotek 60,- Do 50 jednotek 50,- Nad 50 jednotek 45,- Ekonomicko účetní činnost Do 20 jednotek

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo 1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA C I H E L N A, družstvo 2 27.8.2009 Účetní metodika slouží k popisu účtů a významu jejich použití ve společnosti CIHELNA družstvo. Jednotlivé účty nesou název a náplň, případně

Více

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Z Á P I S Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Schůzi zahájil a řídil předseda výboru SVJ M.Vilímovský v 18,00

Více

ZPRÁVA Z ČINNOSTI SPRÁVNÍ SLOŽKY DRUŽSTVA za období 06/2014 05/2015

ZPRÁVA Z ČINNOSTI SPRÁVNÍ SLOŽKY DRUŽSTVA za období 06/2014 05/2015 MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno ZPRÁVA Z ČINNOSTI SPRÁVNÍ SLOŽKY DRUŽSTVA za období 06/2014 05/2015 Činnost oddělení bytových a členských vztahů v období Přehled o stavu členské

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY DOMU

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY DOMU NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY DOMU PRO Společenství vlastníků domu Františka Křížka 461, Praha 7 V Praze dne 13. 6. 2014 připravena společností: CENTRA a.s. Anděl City, Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5 společnost

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Ekonomická a technicko-správní činnost

Ekonomická a technicko-správní činnost Ekonomická a technicko-správní činnost Příloha č. 1 1. Oblast ekonomická 1.1. Předpisy a evidence plateb 1. Vedení evidence vlastníků bytů a nájemců nebytových a společných prostor. 2. Vedení evidenčních

Více

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek ORLOVAN, bytové družstvo Energetiků 640, Orlová - Lutyně SMĚRNICE č. 1/2014 Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek Kontrolou pověřen: vedoucí technického úseku Touto směrnicí se upravuje

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více