Obecná zdravotní klasifikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná zdravotní klasifikace"

Transkript

1 Obecná zdravotní klasifikace Výňatek z "Příručky pravidel klasifikace a sportovních disciplín CP-ISRA" (CEREBRAL PALSY - Mezinárodní sportovní & rekreační asociace); 7.vydání ; aktualizace z ledna ČLÁNEK JEDNA KVALIFIKOVANÍ ÚČASTNÍCI 1.1 Mozková obrna je postižení mozku, které je neprogresivní a způsobuje variabilní poruchy koordinace, svalového tonu a síly svalové činnosti, působící na držení těla a jeho pohyby. POZNÁMKA: Viz článek (i) Tato centrální motorická porucha může být spojena s: - vjemovými nedostatky - zrakovými a sluchovými problémy - záchvaty - řečovými potížemi 1.2 Diagnózou kvalifikovaných účastníků musí být neprogresivní poškození mozku s pohybovou dysfunkcí jako například mozková obrna, traumatické poranění mozku, mrtvice nebo podobné stavy. Lze-li anomálii zjistit pouze podrobným neurologickým vyšetřením a funkční poškození není zjevně patrné v průběhu klasifikace, nelze v takovém případě sportovce kvalifikovat na soutěže CP ISRA. 1.3 Účastníci kvalifikovaní na mezinárodní soutěže musí být starší 15 let ke dni jejich zahájení. Výjimkou z tohoto pravidla jsou PLAVECKÉ SOUTĚŽE a JUNIORSKÉ SOUTĚŽE. (Viz článek 6.9.). 1.4 Poznámky ke kvalifikaci Mrtvice/Poranění mozku. Osoba, která prodělala mrtvici nebo poranění mozku, je oprávněna k účasti na soutěžích CP ISRA. (Viz článek 1.2.)

2 1.4.2 Záchvaty. Osoby se záchvatovými poruchami jsou oprávněny k účasti na soutěžích CP ISRA za předpokladu, že je jejich stav kontrolovatelný Rozštěp páteře. Osoby s diagnózou rozštěp páteře nejsou oprávněny k účasti ve sportovních disciplínách CP ISRA, neprokazují-li pohybovou dysfunkci mozkového původu. Osoby s rozštěpem páteře jsou oprávněny k účasti na mezinárodních sportovních soutěžích zastřešených jinými sportovními organizacemi pro postižené Duševní poruchy. Osoby s duševními poruchami/ nezpůsobilostí k učení/mentálním postižením bez pohybové dysfunkce dle článku 1.2. nejsou oprávněny k účasti na soutěžích CP ISRA Nezpůsobilosti. Sportovní jedinci s ankylózou (retence kloubu v kontrakci), vrozenou lomivostí kostí, svalovou dystrofií, roztroušenou sklerózou nebo jakoukoliv jinou nezpůsobilostí, která nemá za následek pohybovou dysfunkci mozkového původu, nejsou oprávněni k účasti na soutěžích CP ISRA. Tito jedinci jsou oprávněni k účasti na soutěžích pořádaných jinými sportovními organizacemi pro postižené. ČLÁNEK DVĚ TERMINOLOGIE 2.1 TOPOGRAFICKÁ: KVADRUPLEGIE postižení celého těla, tj. hlavy, krku, trupu a všech (TETRAPLEGIE) čtyř končetin. TRIPLEGIE postiženy jsou zejména tři končetiny, někdy nazýváno jako asymetrická kvadruplegie. DIPLEGIE větší postižení dolních končetin než horních končetin, které může být asymetrické. HEMIPLEGIE postižení trupu a horní a dolní končetiny na téže straně. MONOPLEGIE postižena je pouze jedna končetina.

3 2.2 Charakteristika SPASTICITA Mozková spasticita (křečovitost) je stavem zvýšeného svalového tonu s nadměrným počtem reflexů. Může kolísat v závislosti na různých podmínkách, včetně: držení těla, polohy, stresu, teploty a protahovacích cvičení předcházejícím vlastnímu pohybu. Spasticita obvykle postihuje svalovou skupinu flexorů (ohybačů) horních končetin a svalovou skupinu extensorů (natahovačů) dolních končetin. ATETÓZA Znamená poškození bazálního nervového uzlu. Jehonásledkem jsou vůlí neovladatelné svíjivé pohyby, které jsou nekontrolovatelné, nepravidelné a trhavé. Četnost těchto pohybů často narůstáv závislosti na emocích a stresu. Dysartrie (poruchy řeči v důsledku postižení řečového svalstva) je často vázána na atetózu. ATAXIE Obvykle vzniká poškozením malého mozku a projevuje se intenčním třesem, poruchami koordinace, těžkostmi při provádění rychlých a jemných pohybů nebo potížemi s rovnováhou a ovládáním trupu.k vyrovnání někdy slouží ataktická chůze v širokém rozkročení. SMÍŠENÝ TYP Je nejběžnějším typem pohybového postižení. Zřídkakdy vykazuje jednotlivec křečovitost, atetózu či ataxii samostatně. Spastická atetóza je nejčastější formou smíšeného typu, ale jakákoliv kombinace je možná. Pro další informace o jiných charakteristických rysech, včetně tonických reflexů, se obraťte na sekretariát a vyžádejte si příručku CP ISRA pro školení klasifikátorů a video. ČLÁNEK TŘI VŠEOBECNÉ INFORMACE 3.1 KLASIFIKACE A ÚČEL Účel. Klasifikační systém CP ISRA uznává, že mozková obrna je stav oslabení v různém stupni, způsobený poškozením mozku. Účelem klasifikace je poskytnout všem sportovcům spravedlivý výchozí bod pro soutěžení a předcházet tomu, aby bylo sportovcům zabráněno v dosažení možného úspěchu pouze kvůli stupni jejich neurologického postižení. Cílem klasifikace je zajistit, aby rozlišující faktor sportovního výkonu závisel na tréninku, úrovni dovedností a soutěžních zkušenostech, spíše než na neurologických schopnostech sportovců. Systém hodnotí přirozené neurologické funkce

4 sportovce ve vztahu k jeho/její sportovní disciplíně způsobem, který mu umožní soupeřit s jedinci s podobnými stupni neurologického postižení. 3.2 ZÁSADY A ŘÍZENÍ Všichni sportovci oprávnění k účasti na soutěžích CP ISRA musí projít vstupní klasifikací v rámci jejich federace Klasifikace je prováděna v souladu se směrnicemi stanovenými ve funkčních profilech podle Článku Pět Národní klasifikátoři by se měli v případě potřeby porady obrátit na Skupinu sportovních poradců CP ISRA nebo na směrnice zabývající se procesem klasifikace. Viz strana 1 této příručky Počáteční třída sportovce musí být uvedena v příslušné části klasifikační karty. Před prezentací u kvalifikace musí být pro každého člena týmu připraveny dvě karty. Další karty lze obdržet na písemnou žádost od sekretariátu CP ISRA, jehož adresa se nachází v úvodu této příručky Veškeré příslušné osobní a lékařské informace by měly být připojeny k první části klasifikační karty příslušným zástupcem federace. (Prosíme o vyplnění hůlkovým písmem v anglickém jazyce) Všichni účastníci soutěžící na mezinárodních soutěžích musí být prohlédnuti klasifikačním týmem CP ISRA. Jakmile je klasifikace potvrzena, stává se klasifikací trvalou, pakliže se nejedná o některou z následujících situací: (i) jedinec se získaným poškozením mozku podléhá povinnému přehodnocení alespoň každé dva roky nebo v intervalu kratším, a to po dobu šesti let od počátečního poškození. Toto bude na uvážení klasifikačního týmu CP ISRA. (ii) je vznesen protest proti klasifikaci jednotlivce. (iii) klasifikační tým CP ISRA požaduje ohodnocení. (iv) dojde k výrazné změně zdravotního stavu sportovce Jedna klasifikační karta bude uložena na sekretariátu CP ISRA, druhá bude předána zástupci federace v době klasifikace Sportující jedinci by měli být plně obeznámeni s klasifikačními postupy. 3.3 PROCES KLASIFIKACE Skupina sportovních poradců CP ISRA jmenuje klasifikační tým, který se skládá z lékaře, terapeuta a sportovního technika, kteří potvrdí klasifikaci všech sportovců. Na mezinárodních soutěžích působí jeden služebně starší klasifikační tým jako konečný rozhodčí v klasifikačních postupech. CP ISRA

5 usiluje o shodu činnosti klasifikačních týmů. I okrajové problémy si zasluhují poradu mezi týmy Všichni sportovci musí být připraveni podstoupit pro svou disciplínu celkové ohodnocení klasifikačním týmem Skupiny sportovních poradců Klasifikační tým ohodnotí sportovce na základě požádání o předvedení: (i) všeobecných pohybů (chůze, běhu, skoků, atd.); (ii) rovnováhy, držení těla; (iii) propojených motorických pohybů; (iv) koordinačních pohybů; (v) konkrétních technik potřebných pro disciplínu(y), které se sportovec účastní v příslušné oblasti činností. Trenér a jednotliví sportovci nesou odpovědnost za to, že pro výše uvedené ohodnocení budou patřičným způsobem rozcvičeni a že dle následujících požadavků budou mít připraven: (i) povinný vhodný sportovní oděv (tj. sportovní krátké kalhoty a triko); (ii) sportovní vozík, který bude používán při soutěži; (iii) sportovní obuv, která bude používána při bězích. Ohodnocení všech plavců bude provedeno na pevnině i ve vodě. Funkčnost horních končetin, dolních končetin a trupu bude zvážena ve vztahu k popisnému profilu (viz Článek Pět). 3.4 KLASIFIKAČNÍ POSTUPY Klasifikace bude stanovena pro sportovce skupin A, B a C. Pro 80 85% sportovců CP ISRA platí pro všechny disciplíny jedno klasifikační zařazení. Vzhledem k odlišným stupňům nezpůsobilosti při postižení mozkovou obrnou a poraněních mozku může mít sportovec více či méně vrozenou funkčnost pro konkrétní disciplínu, a to kvůli jedinečné charakteristice jeho/jejího poškození. Z tohoto důvodu je možné, že může být klasifikován různě, ve vztahu ke konkrétnímu sportu. Soutěže CP ISRA mají následující souvztažnost: SKUPINA A veškeré traťové disciplíny a skok daleký přespolní běh slalom

6 Poznámka: cyklistika zimní sporty SKUPINA B veškeré atletické vrhačské disciplíny boccia stolní tenis lukostřelba jachting šerm střelectví jezdectví házená vozíčkářů SKUPINA C veškeré plavecké disciplíny VZPÍRÁNÍ dle váhových kategorií Pevný rozsah pohybových omezení musí být zdokumentován. 3.5 PROTESTNÍ ŘÍZENÍ Protest na vlastní klasifikaci. Takový protest musí být předán písemně předsedovi Skupiny sportovních poradců nebo jeho/jejímu zástupci nejpozději do dvou (2) hodin poté, co byla klasifikace provedena. K protestu musí být přiložen příslušný protestní poplatek (stanovený organizátorem soutěže), který bude navrácen v případě potvrzení oprávněnosti protestu (viz. poznámky týkající se Postupů při re-klasifikaci, Článek a ) Protest na jiné soutěžící před zahájením soutěže. Takový protest musí být předán písemně předsedovi Skupiny sportovních poradců nebo jeho/jejímu zástupci a doručen vedoucím národní delegace nebo jeho/jejím zástupcem, a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin poté, co byla klasifikace provedena. K protestu musí být přiložen příslušný protestní poplatek (stanovený organizátorem soutěže), který bude navrácen v případě potvrzení oprávněnosti protestu (viz. poznámky týkající se Postupů při re-klasifikaci, Článek a ) Protest na jiného soutěžícího v průběhu soutěže. Takový protest musí být předán písemně předsedovi Skupiny sportovních poradců nebo jeho/jejímu

7 zástupci. K protestu musí být přiložen příslušný protestní poplatek (stanovený organizátorem soutěže). Pouze vedoucí národní delegace nebo jeho/její zástupce, nebo předseda Skupiny sportovních poradců či jeho/její zástupce jsou oprávněni podávat takové protesty. Takový protest musí být podán písemně do třiceti minut od ukončení disciplíny. Kopie protestu musí být zaslána příslušnému funkcionáři nebo rozhodčímu, Skupině sportovních poradců a vedoucímu národní delegace země, které se protest týká, nebo jeho/jejímu zástupci Postupy při re-klasifikaci. Je-li požadována re-klasifikace, měla by se konat v den konání příslušné soutěže. Veškeré slavnostní udělování cen, které by mohlo být takovou re-klasifikací ovlivněno, by mělo být odloženo až do chvíle, kdy bude přijato konečné rozhodnutí. V případě re-klasifikace nebude potvrzen žádný dosažený světový rekord. Re-klasifikace vlastní klasifikace nebo jiného soutěžícího před soutěží by měla být provedena v nejbližším možném termínu tak, aby platila před zahájením vlastní soutěže. Re-klasifikace v průběhu soutěže nabývá platnosti v nejbližším možném termínu a může trvat i po soutěži. Rozhodnutí protestního klasifikačního týmu je konečné a není proti němu možnost odvolání Sportovec by měl být informován o uvedených postupech a o veškerých změnách, jejichž provedení bude případně nutné. Sportovec by měl být rovněž informován o veškerých změnách v klasifikaci a o veškerých protestech, které by mohly nebo nemusí mít dopad na jeho/její účast v soutěži nebo v soutěži následující Jedinci, kteří v průběhu klasifikace záměrně uvedou klasifikační tým v omyl budou ze soutěže diskvalifikováni. Pro opětovné zařazení do budoucích soutěží musí být poté podáno odvolání ke Skupině sportovních poradců Veškeré žádosti o vyjasnění kteréhokoliv z výše uvedených bodů budou vyřízeny v době jejich vznesení předsedou Skupiny sportovních poradců nebo jeho/jejím zástupcem. Ten/ta je zároveň oprávněn/a zamítnout přijetí protestu. ČLÁNEK ČTYŘI KLASIFIKAČNÍ SYSTÉM CP ISRA 4.1 ÚVOD Jedinec, který usiluje o možnost klasifikovat sportovce s mozkovou obrnou musí mít dokonalé vědomosti o všech bodech popsaných v následujícím článku. Sportovní technici nemohou odpovídajícím způsobem trénovat sporty CP ISRA, jestliže nerozumí klasifikaci. Tento přístup zajišťuje, že všichni pracují se stejnými základními principy. Stupnice křečovitosti svalového tonu (křečovitost/ztuhlost) ASHWORTHOVA STUPNICE

8 0 nulové zvýšení svalového tonu 1 mírné zvýšení tonu, způsobující reflex chytání při flexi nebo extenzi končetiny 2 znatelnější nárůst tonu, avšak končetinu lze snadno ohýbat 3 výrazný nárůst tonu s obtížemi při pasivním pohybu 4 končetina je při flexi i extenzi tuhá. 4.2 OPTICKÁ KLASIFIKACE DLE FUNKČNÍHO PROFILU Prvním krokem je zvážení toho, zda by měl být sportovec zařazen do třídy vozíčkářů (1 až 4) nebo do třídy chodících (5 až 8). 4.3 FUNKČNÍ OHODNOCENÍ Klasifikátor by si měl osvojit všeobecné celkové pohybové ohodnocení, po němž by následovalo ohodnocení sportovně specifické. Principem je objektivní, spíše než subjektivní klasifikace Funkční hodnocení Vozíčkář nebo chodící. Sledujte způsob pohánění kol, chůzi a běh za různého tempa. Zvažte důsledek postižení jedince. Je faktorem rovnováha? Ovlivňuje synchronizaci paží, dolních končetin, trupu a hlavy? Má na ovládání vozíku nebo těla vliv tempo? Zařazení jednice lze často určit pouze na základě tohoto testu Testy dolní končetiny, trupu, horní končetiny a ruky Pro konkrétnější ohodnocení by měly být důkladně dodrženy následující kroky: Dolní končetina Rozsah pohybu dochází při pohybu k nějakému omezení, pasivnímu nebo aktivnímu? Vyskytují-li se u sportovce vozíčkáře aktivní omezení, ovlivní to klasifikaci? Jsou-li omezení u chodícího sportovce, mají dopad na rovnováhu nebo vyvolávají vyrovnávací reakce v podobě rychlých krátkých pohybů? Kontrola trupu Jedná se oblast, která je často přehlížena u tříd vozíčkářů, avšak často může být určujícím faktorem, zejména mezi třídami 3 a 4, kde jsou rozhodujícími faktory flexe a rotace trupu. Roli může sehrát rovněž u tříd 5 a 6. Existují dva způsoby ohodnocení kontroly trupu u sportovců vozíčkářů; (i) ohodnotit schopnost sportovce se aktivně sehnout, dotknout se špiček u nohou a navrátit se do vzpřímené polohy (ii)sledovat pohyblivost trupu sportovce, jeho rovnováhu a rotaci trupu při odhazování. V obou případech je nutné pečlivě pozorovat pohyby trupu.

9 Horní končetina Rozsah pohybu dochází při pohybu k nějakému omezení, pasivnímu nebo aktivnímu? Zde je sportovec požádán o předvedení pohybu paže potřebného při závodním pohánění vozíku, při běhu a odhodu. Často nemusí být úplné důsledky mozkové obrny zřetelné, nevykonává-li sportovec pohyb, který si sport vyžaduje. Kontrola ruky Jako první probíhá testování základního funkčního stisku/úchopu. Statický stisk/úchop a uvolnění musí být ohodnoceny. Úchop a uvolnění musí být sledovány při odhodu, protože mohou být při sportu ovlivněny pohyby paží. Prostředí Nejvhodnějším místem ke klasifikaci sportovce je dějiště nacházející se v blízkosti tréninkového areálu, kdy lze čerpat dostatek času pro zvážení všech aspektů. Zvláštní podmínky Základní faktory, které trenéři a klasifikátoři často přehlížejí jsou: věk, sportovní zkušenosti, poznávací schopnosti, úsilí, únava, vhodnost zvolené soutěže atd. ČLÁNEK PĚT KLASIFIKAČNÍ PROFILY 5.1 FUNKČNÍ PROFIL Třída 1 Kvadruplegik (tetraplegik) Těžké postižení. Stupeň křečovitosti 4 až 3+ s nebo bez prvky atetózy nebo chabým funkčním rozsahem pohybu a chabou funkční sílou ve všech končetinách a trupu NEBO silná atetóza s nebo bez křečovitosti, s chabou funkční sílou a kontrolou. Při pohybu je závislý na elektrickém vozíku nebo pomoci. Není schopen funkčně pohánět vozík. Dolní končetiny Jsou považovány za nefunkční ve vztahuk jakémukoliv sportu, vzhledem k omezení v rozsahu pohybové síly a/nebo kontroly. Velmi malé ani bezděčné pohyby nezméní třídu tohoto jedince. Kontrola trupu Statická i dynamická kontrola trupu je velmi chabá nebo nulová. Vážné těžkosti při přizpůsobování se zpět do středové nebo vzpřímené polohy při výkonu sportovních pohybů. Horní končetiny Těžké omezení funkčního rozsahu pohybu nebo těžká atetóza jsou hlavními faktory ve všech sportech, a je zřetelné omezení při odhodu s chabým dotažením pohybu. Opozice palce a jednoho prstu se může vyskytovat a umožňuje sportovci úchop. TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY Zcela vymezeny nedostatkem nezávislých prostředků samostatného ručního pohonu, jiného než je tlačení někým druhým nebo použití elektrického vozíku. Ruční pohon, je-li možný, není funkční. K problémům dochází, má-li někdo na elektrickému vozíku větší funkční schopnost v pažích a v rukou. V takovém případě jsou funkce ruky a

10 paže určujícím faktorem pro ohodnocení, kdy mohou být sportovci zařazeni do vyšší třídy. DISCIPLÍNY V POLI Zcela vymezeny velmi chabou funkcí ruky při zacházení s kuželkou, koulí nebo diskem ve spojitosti s pohybem při odhodu. Jedinec může mít celkem postačující statickou funkčnost ruky, ale při odhodu může být funkčnost nižší následkem atetického postižení nebo křečovitosti. PLAVÁNÍ Ačkoli se může zdát, že se ve vodě funkčnost zlepšuje nebo zhoršuje, ohodnocení velmi chabě koordinovaných cyklů paže, ruky a dolní končetiny při pohonu by měly tuto třídu jasně vymezit. BOCCIA BC1 hráči, ktorí hádžu loptičku a ktorí sa hodia do tejto kategórie môžu hodiť loptičku za V čiaru alebo CP2 dolný, ktorí si vybrali, že budú hrať loptičku nohou. BC3 hráči s rampou. Hráči nie sú schopní funkčne potlačiť vozíka a sú odkázaní na pomoc alebo elektrický vozík. Hráči nemajú trvalé uchopenie alebo nevedia vypustiť lopričku, ale môžu mať pohyb ruky, ale nemajú taký rozsah pohybu aby dôsledne pohnali loptičku do kurta za V čiaru. Môžu používať zariadenie upevnené na hlave, aby držali a pustili loptičku. 5.2 FUNKČNÍ PROFIL Třída 2 Kvadruplegik (tetraplegik) Těžké až střední postižení. Stupeň křečovitosti 3+ až 3 s nebo bez atetózy. Silná atetóza nebo tetraplegie s větší funkčností méně postižené strany. Chabá funkční síla všech končetin a trupu, ale jedinec je schopen pohánět vozík. Dolní končetiny Prokazatelný stupeň funkčnosti v jedné nebo obou dolních končetinách, umožňující pohon vozíku automaticky kvalifikuje takového jedince do Třídy 2 dolní, pokud klasifikační tým nestanoví, že funkčnost horních končetin je výkonnější. Sportovci Třídy 2 dolní jsou někdy schopni chůze. Kontrola trupu Statická kontrola je poměrně slušná. Dynamická kontrola trupu je chabá, což demonstruje nezbytnost použití horních končetin a/nebo hlavy, při napomáhání k návratu do středové (vzpřímené) polohy. Horní končetiny ruka Těžké až střední postižení. Stupeň křečovitosti 3. Jestliže je funkčnost rukou a paží shodná s popisem u Třídy 1, pak jsou pro určení toho, zda je vhodnější zařazení do Třídy 2 či nikoliv, rozhodující dolní končetiny. Sportovec Třídy 2 horní má často cylindrický nebo sférický způsob úchopu a může prokázat dostatečnou zručnost při manipulaci a odhodu míče, ale projevuje chabý úchop a vypuštění. Odhodové pohyby musí být otestovány pro zjištění jejich dopadu na funkci ruky. Demonstrovatelné je i pohánění vozíku za pomoci horních končetin. Aktivní pohybový rozsah je středně až těžce zhoršený a proto je klíčová funkčnost ruky.

11 TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY Třída 2 dolní: Traťové disciplíny s použitím dolních končetin jsou prováděny za pohánění vozíku nohama. Vozík lze tlačit směrem vpřed i vzad, ale musí být poháněn pouze nohama. Třída 2 horní: Disciplíny s použitím horních končetin jsou prováděny za pohonu vozíku pomocí jedné nebo obou paží. Pohon vozíku je omezený kvůli chabé kontrole a/nebo 3 stupni křečovitosti. DISCIPLÍNY V POLI Sportovci s funkčními dolními končetinami používají k odkopu nebo k vrhání své nohy. Sportovci s funkčními horními končetinami mají omezenou pohybovou kontrolu, ale jsou schopni předvést určitou podobnost pohybu při odhodu. Sportovci mohou soutěžit v disciplínách pro jedince s funkčními horními i s dolními končetinami. PLAVÁNÍ Je zřejmý rytmický cyklus se základním pohonem dvěmi možnými končetinami. Plavci Třídy 2 s atetózou si mohou ve vodě osvojit základní koordinované plavecké tempo. V porovnání s plavci Třídy 1 je vidět zlepšená funkce horních i dolních končetin a lepší pohybový rozsah, přestože některé z nich nemusí přispívat k efektivnímu pohonu. BOCCIA tento športovec je klasifikovaný ako BC2 5.3 FUNKČNÍ PROFIL Třída 3 Kvadruplegik (tetraplegik) těžký hemiplegik Střední (asymetrická nebo symetrická) kvadruplegie nebo těžká hemiplegie, jedinec používá vozíček, téměř úplná funkční síla v dominantní horní končetině. Je schopen vozík samostatně pohánět. Dolní končetiny Stupeň křečovitosti 4 až 3 při přemisťování lze vypozorovat částečnou funkčnost. Může být schopen chůze s pomoci nebo s pomocnými prostředky. Kontrola trupu Poměrně slušná kontrola trupu je vykazována při pohánění vozíku, ale dopředný pohyb trupu je často omezován napětím extenzorů v průběhu silového tlačení. Při odhodu lze zaznamenat rovněž určité pohyby trupu pro úpravu držení těla, ale odhodové pohyby vycházejí zejména z paže. To je hlavním faktorem schopnosti nechodících. Rotace je omezená nebo nulová. Stupeň křečovitosti 3+ až 2. Horní končetiny Střední omezení stupněm křečovitosti 3 až 2 u dominantní paže se projevuje jako omezení extenze a dotažení pohybu. Funkce ruky Pohyby ruky spočívající v úchopu a uvolnění jsou obvykle pomalé a namáhavé. U dominantní ruky je možnost cylindrického nebo

12 sférického úchopu, ale vypuštění předmětů je nápadně horší než u sportovců Třídy 4. TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY K těžkostem obvykle dochází u jedinců, kteří jeví pohyblivost na vozíku, která je řadí do Třídy 3 nebo 4. Klíčem je pohyblivost trupu při pohánění vozíku a funkčnost rukou. Není-li sportovec schopen využívat rychlých pohybů trupu, symetrické dlouhé záběry s rychlým uchopením a uvolněním při tlačení vozíku, pak patří do Třídy 3. Sportovec používající k pohánění vozíku pouze jednu paži může být schopen dlouhých záběrů a rychlého úchopu u uvolnění, a stále být klasifikován jako Třída 3. DISCIPLÍNY V POLI Sportovec hemiplegik se stupněm křečovitosti 4 až 3 v nedominantní paži a s téměř normální funkčností paže dominantní, nebo sportovec Třídy 3 s asymetrickou diplegií jsou někdy vhodnější pro zařazení do Třídy 4. Velká pozornost by však měla být věnována pohybu trupu, protože ten je často určujícím faktorem. V každém případě jsou konečnými zřeteli pohyb, dotažení pohybu a uvolnění. V těchto případech se mohou někdy vyskytovat rozštěpené třídy. PLAVÁNÍ Asymetrická koordinace paží a/nebo omezená koordinace v rameni. Dolní končetiny postiženy zvýšenou křečovitostí (tj. flexe v kyčli a dorsální flexe nohy). Chybí koordinace dolních končetin a paží. Omezující křečovitost v ramenech, pažích a prstech jsou důležitými charakteristickými prvky této třídy. Do této třídy mohou spadat někteří plavci s atetózou. 5.4 FUNKČNÍ PROFIL Třída 4 Diplegik střední až těžké postižení Dobrá funkční síla s velmi lehkým omezením nebo problémy v kontrole je znatelná u horních končetin a trupu. Dolní končetiny Střední až těžké postižení obou dolních končetin stupněm křečovitosti 4 až 3, který je obvykle činí nefunkčními k chůzi na dlouhé vzdálenosti bez pomoci pomocných prostředků. Pro sportovní činnost je obvykle zvolen vozík. Trup Velmi malé omezení pohybů trupu, stupeň křečovitosti 2 až 1 při pohánění kol a odhodu. U některých sportovců může únava křečovitost zvýšit, což lze překonat správným nastavením. Ve stoji je zřetelná špatná rovnováha i za použití pomocných prostředků. Horní končetiny Horní končetiny často vykazují normální funkční sílu. Velmi malé omezení pohybového rozsahu se může vyskytovat, ale při odhodu nebo pohánění kole je vidět normální dotažení pohybu a udělení rychlosti. Funkce ruky Ve všech sportech je vidět normální cylindrickou/sférickou opozici a chápavý úchop. Existuje-li nějaké omezení, pak je obvykle zřejmé pouze při rychlých jemných pohybových úkolech. Měli bychom mít na paměti, že diplegie znamená, že křečovitost postihuje více dolní končetiny než horní.

13 Určité postižení stupněm křečovitosti 2 lze pozorovat při pozorném přezkoušení, zejména při funkčních pohybech rukou, paží a trupu. TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY Sportovec je schopen provádět dlouhé a silové záběry s rychlým úchopem a uvolněním, přestože jemné pohyby rukou nemusí být zřetelně přítomny. Při pohánění nejsou tyto jemné pohyby nezbytné. Záběry pažemi jsou doprovázeny silnými pohyby trupu v předozadním směru. Nedochází-li k těmto pohybům, je trup dobře vyvážen a tvoří stabilní základnu pro pohyby paží. Když jde vozík do zatáčky, trup ho následuje, aniž by tím byla narušena rovnováha. DISCIPLÍNY V POLI Při vrhačských disciplínách musí trup provádět složitý, silový a rychlý pohyb. Tento pohyb je složitý proto, že vyžaduje koordinaci rotace s předklonem a úklony do strany (je to složitější než pohyb vyžadovaný k pohánění). Kvůli lehké křečovitosti ve svalech trupu a negativnímu vlivu křečovitosti dolních končetin je možné pozorovat určité poruchy, je-li třeba vyvinout sílu a rychlost. Přesto jsou však pohyby trupu vždy prováděny lépe než u sportovců Třídy 3. Mírná slabost v provádění jemných pohybů může představovat problém při uvolňování disku a ještě v menší míře při vypouštění oštěpu. U vrhu koulí je tento problém ještě nepatrnější. Rozštěpená klasifikace mezi Třídu 4 a Třídu 5 je pro disciplíny v poli často zvažována jako záležitost preference sportovců, jsou-li kvalifikováni funkčně. Hemiplegik vozíčkář s jednou funkční paží může být pro disciplíny v poli zařazen do Třídy 4 (viz také disciplíny v poli pro Třídu 3). PLAVÁNÍ Symetrické pohyby paží a menší omezení v pletenci ramenním (menší než u Třídy 3), možná přítomnost velmi nepatrných problémů s koordinací. Zřetelné vláčení dolní končetiny v důsledku pasivní flexe v kyčli, vnitřní rotace celé dolní končetiny a/nebo dorsální flexe nohou. Někteří plavci mohou rovněž vláčet dolní končetiny kvůli jejich ztuhlosti. Plavci této třídy neprovádí skoky do vody a při otáčkách v rozplavbě je jejich odstrčení omezené. 5.5 FUNKČNÍ PROFIL Třída 5 Diplegik střední postižení Tento jedinec potřebuje k chůzi pomocné prostředky, ale ne nezbytně je potřebuje pro stoj nebo při odhodu. Posun těžiště může vést ke ztrátě rovnováhy. V této třídě se může objevit i triplegik. Dolní končetiny Stupeň křečovitosti 3. Postižení jedné nebo obou nohou, které může vyžadovat pomocné prostředky pro chůzi. Sportovec Třídy 5 může mít dostatečnou funkčnost končetin k běhu na trati. Je-li funkčnost nedostatečná, je pravděpodobně zařazení do Třídy 4 vhodnější. Rovnováha Obvykle normální statická rovnováha, ale problémy s dynamickou rovnováhou, např. při pokusu o otočku nebo silový odhod.

14 Horní končetiny Jedná se oblast, kde se projevuje rozdílnost. Určité střední až velmi malé omezení v horních končetinách lze často pozorovat zejména při odhodu, ale síla je v rámci běžných mezí. Funkce ruky Normální cylindrická/sférická, opozice a chápavý úchop a uvolnění u dominantní ruky lze pozorovat u všech sportů. TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY Někteří sportovci s diplegickým stupněm křečovitosti 3 až 2 jsou schopni běhu. DISCIPLÍNY V POLI Hlavním problémem je dynamická rovnováha a funkce ve stoji při sportu bez použití pomocných prostředků. Sportovcům Třídy 5 je při disciplínách v poli povolen rozběh. PLAVÁNÍ Symetrická funkce kloubu pletence ramenního a nepostižený potenciál trupu. Rozsah pohybu v kyčli a dolní končetině je vetší než u plavců Třídy 4. Postižení kolene a dorsální flexe kotníku jsou slabší než u plavců Třídy 4. Základní reciproční pohyby nohou jsou možné, ale jejich výsledkem není pozitivní kop určený k pohonu. Základní funkční skoky a otočky jsou možné. 5.6 FUNKČNÍ PROFIL Třída 6 Sportovec s atetózou nebo ataxií střední postižení Sportovec chodí bez pomůcek. Atetóza je faktor, který převládá nejvíce, i když do této třídy mohou být zařazeni i někteří chodící kvadruplegici s křečovitostí (tj. s větším postižením paží než u chodících diplegiků). Při sportovní činnosti jeví obvykle všechny čtyři končetiny funkční postižení. Sportovci Třídy 6 mají obyčejně větší potíže s ovládáním horních končetin než sportovci Třídy 5, avšak mají obvykle lepší funkci dolních končetin, zejména při běhu. Dolní končetiny Funkčnost se může do značné míry lišit v závislosti na vyžadované sportovní dovednosti od chabé, namáhavé, pomalé chůze až po běžecký krok, jež je často ukázkou dokonalejší mechaniky. U chodícího sportovce s atetózou může být značný rozdíl mezi nekoordinovaným způsobem chůze a hladkým, z hlediska tempa vyrovnaným koordinovaným běžeckým/cyklistickým výkonem. Rozběh při hodu oštěpem je možný. Rovnováha Dynamická rovnováha může být ve srovnání se statickou rovnováhou velmi dobrá. Křečovitost je u sportovců Třídy 6 běžná a neměla by být důvodem k jejich zařazení do Třídy 5. Horní končetiny a kontrola ruky U středně až těžce atetického sportovce může být úchop a uvolnění při odhodu značně ovlivněno. Čím větší je křečovitost, tím větší jsou omezení při dotažení pohybu a zachování rovnováhy po odhodu.

15 TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY Atetóza znamená těkavost (svíjení), neschopnost setrvat v klidu. Důsledkem je to, že starty mohou představovat problém (např. falešné starty). Cyklické pohyby, jako například v cyklistice, bězích a plavání volným způsobem, jsou nicméně prováděny mnohem lépe. Není-li možný stoj v klidu, pak jsou obvykle obtížné i pohyby vyžadující výbušnost. Příkladem může být skok daleký, kdy sportovec může mít dobrou rozběhovou rychlost, ale výška nabytá po odrazu z prkna je malá a následně je značně omezena i překonaná vzdálenost. DISCIPLÍNY V POLI Vrhačské disciplíny a hody vyžadují výbušný pohyb. Ze stejného důvodu jako v případě traťových disciplín mají atetičtí sportovci potíže s vyvinutím výbušné síly. To je obzvlášť zřejmé při vrhu koulí. Sportovci s ataxií mají tyto problémy v menším rozsahu. PLAVÁNÍ Třída 6 je hlavní třídou pro atetické plavce. Evidentní jsou celkové problémy s koordinací, jež mohou být ve vodě méně zřejmé než na pevnině. Někteří plavci s ataxií (poranění hlavy) spadají rovněž do této třídy. Plavci s velice, velice lehkou atetózou mohou být zařazeni do Třídy 8, tj. tehdy, kdy je patrné, že atetóza v zásadě neovlivňuje plaveckou techniku. 5.7 FUNKČNÍ PROFIL Třída 7 Hemiplegik Tato třída je určena pro ryzího chodícího sportovce hemiplegika. Sportovec Třídy 7 trpí stupněm křečovitosti 3 až 2 v jedné polovině těla. Chodí bez pomocných prostředků, ale častým jevem je kulhání v důsledku křečovitosti v dolní části končetiny. Dobrá funkční schopnost dominantní poloviny těla. Dolní končetiny Hemiplegický stupeň křečovitosti 3 až 2. Dominantní strana má lépe rozvinutý pohyb a jeho dotažení při chůzi a běhu. Sportovci se střední až velmi lehkou atetózou do této třídy nespadají. Horní končetiny Kontrola paže a ruky je ovlivněna pouze u nedominantní strany. Na dominantní straně je funkční kontrola dobrá. TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY Za chůze je u sportovce Třídy 7 patrné kulhání na postižené straně. V běhu se kulhání může téměř úplně vytratit. Důvodem je fakt, že při běhu spočívá opora nohy v postojové fázi na špičce nohy. Při chůzi začíná postojová fáze dopadem paty, což pro jedince s křečovitou parézou (neúplná obrna) představuje ten nejobtížnější úkon. Při chůzi zaujímá postižená paže téměř vždy polohu podobnou poloze křídla. Za běhu jsou obě paže ohnuty v lokti. To znamená, že za běhu je mezi polohami paží menší rozdíl. Sportovec s hemiplegií tudíž projevuje za běhu téměř normální strukturu pohybu. Tato struktura se tréninkem dokonce ještě zlepšuje. Nicméně sportovec přesto trpí omezeními, které při rychlých pohybech způsobuje křečovitost a také poruchami koordinace při rotaci trupu.

16 To znamená, že dobrý běžecký výkon neposouvá sportovce Třídy 7 do Třídy 8. DISCIPLÍNY V POLI U vrhačských disciplín a hodů dochází často u sportovce hemiplegika k flexi v kyčli na postižené straně, namísto hyperextenze. Rotace trupu při odhodu také naznačuje ztrátu plynulosti. Při hodu oštěpem je zřetelným projevem těchto potíží přechod z rozběhové fáze do fáze odhodu. PLAVÁNÍ Patrná asymetrie záběrové funkce. Plavci jeví příznaky hemiplegické křečovitosti a je velice nepravděpodobné, že by byli schopni symetrického záběru při plaveckém stylu prsa. Velmi nepatrně postižení hemiplegici jsou klasifikováni do Třídy FUNKČNÍ PROFIL Třída 8 Velmi lehké postižení Do této třídy patří diplegici s velmi lehkým postižením stupněm křečovitosti 2 až 1; hemiplegici se stupněm křečovitosti 2 až 1; monoplegici a sportovci s velmi lehkou atetózou/ataxií. V souladu s bodem 1.2. musí mít sportovec zřetelně zhoršenou určitou funkci, která je v průběhu klasifikace evidentní. To znamená, že musí vykazovat zřetelné známky křečovitosti, bezděčné pohyby a/nebo ataxie. BOCCIA PROFILY BC1 CPISRA trieda 1 plus 2 dolní, ktorí si vybrali hrať loptu nohou BC2 CPISRA trieda 2 horní BC3 CPISRA trieda 1 hráči, ktorí nemajú schopnosť zobrať alebo hodiť loptičku za V čiaru na kurte a spĺňajú ostatné uvedené kritéria pre hráčov s rampou. Toto je trieda pre všetkých hráčou s rampou. Táto klasifikácia zahrňuje vozičkárov s ťažkou pohybovou dysfunkciou vo všetkých štyroch končatinách, ktorá nemá mozgový pôvod ŠPORTOVÁ KLASIFIKAČNÁ TABUĽKA BOCCIA BC1 = CP1 hádzač alebo CP2 hráč nohou BC2 = CP horní a dolní BC3 = CP1 alebo nie CP rampový hráč BC4 = nie CP hádzač

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ Úvod: 1. Kriteria, charakteristika 2. Celkový bodový součet 3. výhody 4. karta 5. tým 6. Protest 7. Reklasifikace Úvod: Zdravotní klasifikace je nezbytnou

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_14 Název materiálu: Nejčastější sportovní úrazy úrazy Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém.

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992. Český atletický svaz ve spolupráci s firmou Jipast a.s. navrhl Sadu pro atletickou přípravku, která obsahuje nářadí a náčiní využitelné v tréninku desetiletých a jedenáctiletých atletů. SADA PRO ATLETICKOU

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

SPOLEČNÉ SKLADBY pro závodnice kombinovaného a základního programu NA ROK 2014

SPOLEČNÉ SKLADBY pro závodnice kombinovaného a základního programu NA ROK 2014 SPOLEČNÉ SKLADBY pro závodnice kombinovaného a základního programu NA ROK 2014 Platná na období od 1.1. do 31.12.2014 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Společné skladby II. kategorie a vyšší KPMG & ZPMG jsou určeny

Více

Nový pohled na ergoscreening pracovišť

Nový pohled na ergoscreening pracovišť Nový pohled na ergoscreening pracovišť Požadavky legislativy Vyhl.č.79/2013 Sb. 2 Obsah pracovnělékařských služeb a) hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je 1.

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Koordinační schopnosti

Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti dříve nazývané obratnostní schopnosti, též koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající z různorodosti

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Mistrovství České republiky

Mistrovství České republiky Tělovýchovná jednota SPASTIC SPORT PRAHA o. s. ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá Mistrovství České republiky V LUKOSTŘELBĚ v areálu SK START PRAHA

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

IKS-TRÉNINK OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM

IKS-TRÉNINK OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM IKS-TRÉNINK OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM Teoretické podklady k studijnímu předmětu kondiční trénink osob s tělesným postižením v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v prezenční

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA 388/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

KPMG. Informace k programu soutěží moderní gymnastiky ZPMG a KPMG 2015 úpravy. Oficiální program soutěží KP a ZP vyjde v lednu 2015. KATEGORIE III.

KPMG. Informace k programu soutěží moderní gymnastiky ZPMG a KPMG 2015 úpravy. Oficiální program soutěží KP a ZP vyjde v lednu 2015. KATEGORIE III. Informace k programu soutěží moderní gymnastiky ZPMG a KPMG 2015 úpravy Oficiální program soutěží KP a ZP vyjde v lednu 2015. KATEGORIE III.VTp Startují: ročníky 2004 až 2006 (volná sestava) (povinná sestava)

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body Klasifikační řád 1. Klasifikace v hodině Klasifikace ve vyučovací hodině se provádí na základě ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení aktivity žáka, hodnocení skupinové práce popř. jiných činností.

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011 Jan Tlačil, Miroslav Přerost TÝDENNÍ PROGRAM - MD cca 9h40min + 2h domácí aktivita =11h40min PO 16:00-17:30 UT 7:45-8:35 16:00-17:30 ST 16:00-18:00

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

SADA PRO ATLETICKOU PŘÍPRAVKU 10 11 let

SADA PRO ATLETICKOU PŘÍPRAVKU 10 11 let SADA PRO ATLETICKOU PŘÍPRAVKU 10 11 let OBSAH SADY: startovní bloky 2 ks překážky sklopné 6 ks kriketový míček 4 ks štafetový kolík 6 ks oštěp 2 ks disk 2 ks dětské kladivo (odhodový pytlík) 1 ks stopky

Více

Paže hrají v plavání zásadní roli, protože propojují základní svaly, které generují sílu

Paže hrají v plavání zásadní roli, protože propojují základní svaly, které generují sílu KAPITOLA HORNÍ KONČETINY 2 Paže hrají v plavání zásadní roli, protože propojují základní svaly, které generují sílu pro pohyb vodou. Základními (primárními) svaly jsou v tomto případě svaly v okolí ramenního

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Rehabilitační program pro nemocné se závratí a poruchou rovnováhy

Rehabilitační program pro nemocné se závratí a poruchou rovnováhy Rehabilitační program pro nemocné se závratí a poruchou rovnováhy doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Helen Cohem, Ed. D., Ph.D. Neuro-otologická laboratoř Neurologické kliniky dospělých 2. LF UK FN Motol

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen ené pro práci se zobrazovacími jednotkami Petr Skřehot Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Základní legislativa Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY ATLETIKA JEDINCŮ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH, MOŽNOSTI INTEGRACE DO TĚLESNÉ VÝCHOVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Hana KUCHAŘOVÁ Tělesná

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

Hodnocení a klasifikace TV na druhém stupni

Hodnocení a klasifikace TV na druhém stupni Hodnocení a klasifikace TV na druhém stupni Při hodnocení a následné klasifikaci předmětu tělesná výchova bude brán ohled na individuální možnosti a schopnosti žáků. Zohledněna budou též případná výkonnostní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH Tělovýchovná jednota ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH v areálu SK START PRAHA STRAHOV v sobotu 30. května

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 Dle rozhodnutí ÚOR velitelů proběhnou v roce 2015 I. kola soutěží

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více