Obecná zdravotní klasifikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná zdravotní klasifikace"

Transkript

1 Obecná zdravotní klasifikace Výňatek z "Příručky pravidel klasifikace a sportovních disciplín CP-ISRA" (CEREBRAL PALSY - Mezinárodní sportovní & rekreační asociace); 7.vydání ; aktualizace z ledna ČLÁNEK JEDNA KVALIFIKOVANÍ ÚČASTNÍCI 1.1 Mozková obrna je postižení mozku, které je neprogresivní a způsobuje variabilní poruchy koordinace, svalového tonu a síly svalové činnosti, působící na držení těla a jeho pohyby. POZNÁMKA: Viz článek (i) Tato centrální motorická porucha může být spojena s: - vjemovými nedostatky - zrakovými a sluchovými problémy - záchvaty - řečovými potížemi 1.2 Diagnózou kvalifikovaných účastníků musí být neprogresivní poškození mozku s pohybovou dysfunkcí jako například mozková obrna, traumatické poranění mozku, mrtvice nebo podobné stavy. Lze-li anomálii zjistit pouze podrobným neurologickým vyšetřením a funkční poškození není zjevně patrné v průběhu klasifikace, nelze v takovém případě sportovce kvalifikovat na soutěže CP ISRA. 1.3 Účastníci kvalifikovaní na mezinárodní soutěže musí být starší 15 let ke dni jejich zahájení. Výjimkou z tohoto pravidla jsou PLAVECKÉ SOUTĚŽE a JUNIORSKÉ SOUTĚŽE. (Viz článek 6.9.). 1.4 Poznámky ke kvalifikaci Mrtvice/Poranění mozku. Osoba, která prodělala mrtvici nebo poranění mozku, je oprávněna k účasti na soutěžích CP ISRA. (Viz článek 1.2.)

2 1.4.2 Záchvaty. Osoby se záchvatovými poruchami jsou oprávněny k účasti na soutěžích CP ISRA za předpokladu, že je jejich stav kontrolovatelný Rozštěp páteře. Osoby s diagnózou rozštěp páteře nejsou oprávněny k účasti ve sportovních disciplínách CP ISRA, neprokazují-li pohybovou dysfunkci mozkového původu. Osoby s rozštěpem páteře jsou oprávněny k účasti na mezinárodních sportovních soutěžích zastřešených jinými sportovními organizacemi pro postižené Duševní poruchy. Osoby s duševními poruchami/ nezpůsobilostí k učení/mentálním postižením bez pohybové dysfunkce dle článku 1.2. nejsou oprávněny k účasti na soutěžích CP ISRA Nezpůsobilosti. Sportovní jedinci s ankylózou (retence kloubu v kontrakci), vrozenou lomivostí kostí, svalovou dystrofií, roztroušenou sklerózou nebo jakoukoliv jinou nezpůsobilostí, která nemá za následek pohybovou dysfunkci mozkového původu, nejsou oprávněni k účasti na soutěžích CP ISRA. Tito jedinci jsou oprávněni k účasti na soutěžích pořádaných jinými sportovními organizacemi pro postižené. ČLÁNEK DVĚ TERMINOLOGIE 2.1 TOPOGRAFICKÁ: KVADRUPLEGIE postižení celého těla, tj. hlavy, krku, trupu a všech (TETRAPLEGIE) čtyř končetin. TRIPLEGIE postiženy jsou zejména tři končetiny, někdy nazýváno jako asymetrická kvadruplegie. DIPLEGIE větší postižení dolních končetin než horních končetin, které může být asymetrické. HEMIPLEGIE postižení trupu a horní a dolní končetiny na téže straně. MONOPLEGIE postižena je pouze jedna končetina.

3 2.2 Charakteristika SPASTICITA Mozková spasticita (křečovitost) je stavem zvýšeného svalového tonu s nadměrným počtem reflexů. Může kolísat v závislosti na různých podmínkách, včetně: držení těla, polohy, stresu, teploty a protahovacích cvičení předcházejícím vlastnímu pohybu. Spasticita obvykle postihuje svalovou skupinu flexorů (ohybačů) horních končetin a svalovou skupinu extensorů (natahovačů) dolních končetin. ATETÓZA Znamená poškození bazálního nervového uzlu. Jehonásledkem jsou vůlí neovladatelné svíjivé pohyby, které jsou nekontrolovatelné, nepravidelné a trhavé. Četnost těchto pohybů často narůstáv závislosti na emocích a stresu. Dysartrie (poruchy řeči v důsledku postižení řečového svalstva) je často vázána na atetózu. ATAXIE Obvykle vzniká poškozením malého mozku a projevuje se intenčním třesem, poruchami koordinace, těžkostmi při provádění rychlých a jemných pohybů nebo potížemi s rovnováhou a ovládáním trupu.k vyrovnání někdy slouží ataktická chůze v širokém rozkročení. SMÍŠENÝ TYP Je nejběžnějším typem pohybového postižení. Zřídkakdy vykazuje jednotlivec křečovitost, atetózu či ataxii samostatně. Spastická atetóza je nejčastější formou smíšeného typu, ale jakákoliv kombinace je možná. Pro další informace o jiných charakteristických rysech, včetně tonických reflexů, se obraťte na sekretariát a vyžádejte si příručku CP ISRA pro školení klasifikátorů a video. ČLÁNEK TŘI VŠEOBECNÉ INFORMACE 3.1 KLASIFIKACE A ÚČEL Účel. Klasifikační systém CP ISRA uznává, že mozková obrna je stav oslabení v různém stupni, způsobený poškozením mozku. Účelem klasifikace je poskytnout všem sportovcům spravedlivý výchozí bod pro soutěžení a předcházet tomu, aby bylo sportovcům zabráněno v dosažení možného úspěchu pouze kvůli stupni jejich neurologického postižení. Cílem klasifikace je zajistit, aby rozlišující faktor sportovního výkonu závisel na tréninku, úrovni dovedností a soutěžních zkušenostech, spíše než na neurologických schopnostech sportovců. Systém hodnotí přirozené neurologické funkce

4 sportovce ve vztahu k jeho/její sportovní disciplíně způsobem, který mu umožní soupeřit s jedinci s podobnými stupni neurologického postižení. 3.2 ZÁSADY A ŘÍZENÍ Všichni sportovci oprávnění k účasti na soutěžích CP ISRA musí projít vstupní klasifikací v rámci jejich federace Klasifikace je prováděna v souladu se směrnicemi stanovenými ve funkčních profilech podle Článku Pět Národní klasifikátoři by se měli v případě potřeby porady obrátit na Skupinu sportovních poradců CP ISRA nebo na směrnice zabývající se procesem klasifikace. Viz strana 1 této příručky Počáteční třída sportovce musí být uvedena v příslušné části klasifikační karty. Před prezentací u kvalifikace musí být pro každého člena týmu připraveny dvě karty. Další karty lze obdržet na písemnou žádost od sekretariátu CP ISRA, jehož adresa se nachází v úvodu této příručky Veškeré příslušné osobní a lékařské informace by měly být připojeny k první části klasifikační karty příslušným zástupcem federace. (Prosíme o vyplnění hůlkovým písmem v anglickém jazyce) Všichni účastníci soutěžící na mezinárodních soutěžích musí být prohlédnuti klasifikačním týmem CP ISRA. Jakmile je klasifikace potvrzena, stává se klasifikací trvalou, pakliže se nejedná o některou z následujících situací: (i) jedinec se získaným poškozením mozku podléhá povinnému přehodnocení alespoň každé dva roky nebo v intervalu kratším, a to po dobu šesti let od počátečního poškození. Toto bude na uvážení klasifikačního týmu CP ISRA. (ii) je vznesen protest proti klasifikaci jednotlivce. (iii) klasifikační tým CP ISRA požaduje ohodnocení. (iv) dojde k výrazné změně zdravotního stavu sportovce Jedna klasifikační karta bude uložena na sekretariátu CP ISRA, druhá bude předána zástupci federace v době klasifikace Sportující jedinci by měli být plně obeznámeni s klasifikačními postupy. 3.3 PROCES KLASIFIKACE Skupina sportovních poradců CP ISRA jmenuje klasifikační tým, který se skládá z lékaře, terapeuta a sportovního technika, kteří potvrdí klasifikaci všech sportovců. Na mezinárodních soutěžích působí jeden služebně starší klasifikační tým jako konečný rozhodčí v klasifikačních postupech. CP ISRA

5 usiluje o shodu činnosti klasifikačních týmů. I okrajové problémy si zasluhují poradu mezi týmy Všichni sportovci musí být připraveni podstoupit pro svou disciplínu celkové ohodnocení klasifikačním týmem Skupiny sportovních poradců Klasifikační tým ohodnotí sportovce na základě požádání o předvedení: (i) všeobecných pohybů (chůze, běhu, skoků, atd.); (ii) rovnováhy, držení těla; (iii) propojených motorických pohybů; (iv) koordinačních pohybů; (v) konkrétních technik potřebných pro disciplínu(y), které se sportovec účastní v příslušné oblasti činností. Trenér a jednotliví sportovci nesou odpovědnost za to, že pro výše uvedené ohodnocení budou patřičným způsobem rozcvičeni a že dle následujících požadavků budou mít připraven: (i) povinný vhodný sportovní oděv (tj. sportovní krátké kalhoty a triko); (ii) sportovní vozík, který bude používán při soutěži; (iii) sportovní obuv, která bude používána při bězích. Ohodnocení všech plavců bude provedeno na pevnině i ve vodě. Funkčnost horních končetin, dolních končetin a trupu bude zvážena ve vztahu k popisnému profilu (viz Článek Pět). 3.4 KLASIFIKAČNÍ POSTUPY Klasifikace bude stanovena pro sportovce skupin A, B a C. Pro 80 85% sportovců CP ISRA platí pro všechny disciplíny jedno klasifikační zařazení. Vzhledem k odlišným stupňům nezpůsobilosti při postižení mozkovou obrnou a poraněních mozku může mít sportovec více či méně vrozenou funkčnost pro konkrétní disciplínu, a to kvůli jedinečné charakteristice jeho/jejího poškození. Z tohoto důvodu je možné, že může být klasifikován různě, ve vztahu ke konkrétnímu sportu. Soutěže CP ISRA mají následující souvztažnost: SKUPINA A veškeré traťové disciplíny a skok daleký přespolní běh slalom

6 Poznámka: cyklistika zimní sporty SKUPINA B veškeré atletické vrhačské disciplíny boccia stolní tenis lukostřelba jachting šerm střelectví jezdectví házená vozíčkářů SKUPINA C veškeré plavecké disciplíny VZPÍRÁNÍ dle váhových kategorií Pevný rozsah pohybových omezení musí být zdokumentován. 3.5 PROTESTNÍ ŘÍZENÍ Protest na vlastní klasifikaci. Takový protest musí být předán písemně předsedovi Skupiny sportovních poradců nebo jeho/jejímu zástupci nejpozději do dvou (2) hodin poté, co byla klasifikace provedena. K protestu musí být přiložen příslušný protestní poplatek (stanovený organizátorem soutěže), který bude navrácen v případě potvrzení oprávněnosti protestu (viz. poznámky týkající se Postupů při re-klasifikaci, Článek a ) Protest na jiné soutěžící před zahájením soutěže. Takový protest musí být předán písemně předsedovi Skupiny sportovních poradců nebo jeho/jejímu zástupci a doručen vedoucím národní delegace nebo jeho/jejím zástupcem, a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin poté, co byla klasifikace provedena. K protestu musí být přiložen příslušný protestní poplatek (stanovený organizátorem soutěže), který bude navrácen v případě potvrzení oprávněnosti protestu (viz. poznámky týkající se Postupů při re-klasifikaci, Článek a ) Protest na jiného soutěžícího v průběhu soutěže. Takový protest musí být předán písemně předsedovi Skupiny sportovních poradců nebo jeho/jejímu

7 zástupci. K protestu musí být přiložen příslušný protestní poplatek (stanovený organizátorem soutěže). Pouze vedoucí národní delegace nebo jeho/její zástupce, nebo předseda Skupiny sportovních poradců či jeho/její zástupce jsou oprávněni podávat takové protesty. Takový protest musí být podán písemně do třiceti minut od ukončení disciplíny. Kopie protestu musí být zaslána příslušnému funkcionáři nebo rozhodčímu, Skupině sportovních poradců a vedoucímu národní delegace země, které se protest týká, nebo jeho/jejímu zástupci Postupy při re-klasifikaci. Je-li požadována re-klasifikace, měla by se konat v den konání příslušné soutěže. Veškeré slavnostní udělování cen, které by mohlo být takovou re-klasifikací ovlivněno, by mělo být odloženo až do chvíle, kdy bude přijato konečné rozhodnutí. V případě re-klasifikace nebude potvrzen žádný dosažený světový rekord. Re-klasifikace vlastní klasifikace nebo jiného soutěžícího před soutěží by měla být provedena v nejbližším možném termínu tak, aby platila před zahájením vlastní soutěže. Re-klasifikace v průběhu soutěže nabývá platnosti v nejbližším možném termínu a může trvat i po soutěži. Rozhodnutí protestního klasifikačního týmu je konečné a není proti němu možnost odvolání Sportovec by měl být informován o uvedených postupech a o veškerých změnách, jejichž provedení bude případně nutné. Sportovec by měl být rovněž informován o veškerých změnách v klasifikaci a o veškerých protestech, které by mohly nebo nemusí mít dopad na jeho/její účast v soutěži nebo v soutěži následující Jedinci, kteří v průběhu klasifikace záměrně uvedou klasifikační tým v omyl budou ze soutěže diskvalifikováni. Pro opětovné zařazení do budoucích soutěží musí být poté podáno odvolání ke Skupině sportovních poradců Veškeré žádosti o vyjasnění kteréhokoliv z výše uvedených bodů budou vyřízeny v době jejich vznesení předsedou Skupiny sportovních poradců nebo jeho/jejím zástupcem. Ten/ta je zároveň oprávněn/a zamítnout přijetí protestu. ČLÁNEK ČTYŘI KLASIFIKAČNÍ SYSTÉM CP ISRA 4.1 ÚVOD Jedinec, který usiluje o možnost klasifikovat sportovce s mozkovou obrnou musí mít dokonalé vědomosti o všech bodech popsaných v následujícím článku. Sportovní technici nemohou odpovídajícím způsobem trénovat sporty CP ISRA, jestliže nerozumí klasifikaci. Tento přístup zajišťuje, že všichni pracují se stejnými základními principy. Stupnice křečovitosti svalového tonu (křečovitost/ztuhlost) ASHWORTHOVA STUPNICE

8 0 nulové zvýšení svalového tonu 1 mírné zvýšení tonu, způsobující reflex chytání při flexi nebo extenzi končetiny 2 znatelnější nárůst tonu, avšak končetinu lze snadno ohýbat 3 výrazný nárůst tonu s obtížemi při pasivním pohybu 4 končetina je při flexi i extenzi tuhá. 4.2 OPTICKÁ KLASIFIKACE DLE FUNKČNÍHO PROFILU Prvním krokem je zvážení toho, zda by měl být sportovec zařazen do třídy vozíčkářů (1 až 4) nebo do třídy chodících (5 až 8). 4.3 FUNKČNÍ OHODNOCENÍ Klasifikátor by si měl osvojit všeobecné celkové pohybové ohodnocení, po němž by následovalo ohodnocení sportovně specifické. Principem je objektivní, spíše než subjektivní klasifikace Funkční hodnocení Vozíčkář nebo chodící. Sledujte způsob pohánění kol, chůzi a běh za různého tempa. Zvažte důsledek postižení jedince. Je faktorem rovnováha? Ovlivňuje synchronizaci paží, dolních končetin, trupu a hlavy? Má na ovládání vozíku nebo těla vliv tempo? Zařazení jednice lze často určit pouze na základě tohoto testu Testy dolní končetiny, trupu, horní končetiny a ruky Pro konkrétnější ohodnocení by měly být důkladně dodrženy následující kroky: Dolní končetina Rozsah pohybu dochází při pohybu k nějakému omezení, pasivnímu nebo aktivnímu? Vyskytují-li se u sportovce vozíčkáře aktivní omezení, ovlivní to klasifikaci? Jsou-li omezení u chodícího sportovce, mají dopad na rovnováhu nebo vyvolávají vyrovnávací reakce v podobě rychlých krátkých pohybů? Kontrola trupu Jedná se oblast, která je často přehlížena u tříd vozíčkářů, avšak často může být určujícím faktorem, zejména mezi třídami 3 a 4, kde jsou rozhodujícími faktory flexe a rotace trupu. Roli může sehrát rovněž u tříd 5 a 6. Existují dva způsoby ohodnocení kontroly trupu u sportovců vozíčkářů; (i) ohodnotit schopnost sportovce se aktivně sehnout, dotknout se špiček u nohou a navrátit se do vzpřímené polohy (ii)sledovat pohyblivost trupu sportovce, jeho rovnováhu a rotaci trupu při odhazování. V obou případech je nutné pečlivě pozorovat pohyby trupu.

9 Horní končetina Rozsah pohybu dochází při pohybu k nějakému omezení, pasivnímu nebo aktivnímu? Zde je sportovec požádán o předvedení pohybu paže potřebného při závodním pohánění vozíku, při běhu a odhodu. Často nemusí být úplné důsledky mozkové obrny zřetelné, nevykonává-li sportovec pohyb, který si sport vyžaduje. Kontrola ruky Jako první probíhá testování základního funkčního stisku/úchopu. Statický stisk/úchop a uvolnění musí být ohodnoceny. Úchop a uvolnění musí být sledovány při odhodu, protože mohou být při sportu ovlivněny pohyby paží. Prostředí Nejvhodnějším místem ke klasifikaci sportovce je dějiště nacházející se v blízkosti tréninkového areálu, kdy lze čerpat dostatek času pro zvážení všech aspektů. Zvláštní podmínky Základní faktory, které trenéři a klasifikátoři často přehlížejí jsou: věk, sportovní zkušenosti, poznávací schopnosti, úsilí, únava, vhodnost zvolené soutěže atd. ČLÁNEK PĚT KLASIFIKAČNÍ PROFILY 5.1 FUNKČNÍ PROFIL Třída 1 Kvadruplegik (tetraplegik) Těžké postižení. Stupeň křečovitosti 4 až 3+ s nebo bez prvky atetózy nebo chabým funkčním rozsahem pohybu a chabou funkční sílou ve všech končetinách a trupu NEBO silná atetóza s nebo bez křečovitosti, s chabou funkční sílou a kontrolou. Při pohybu je závislý na elektrickém vozíku nebo pomoci. Není schopen funkčně pohánět vozík. Dolní končetiny Jsou považovány za nefunkční ve vztahuk jakémukoliv sportu, vzhledem k omezení v rozsahu pohybové síly a/nebo kontroly. Velmi malé ani bezděčné pohyby nezméní třídu tohoto jedince. Kontrola trupu Statická i dynamická kontrola trupu je velmi chabá nebo nulová. Vážné těžkosti při přizpůsobování se zpět do středové nebo vzpřímené polohy při výkonu sportovních pohybů. Horní končetiny Těžké omezení funkčního rozsahu pohybu nebo těžká atetóza jsou hlavními faktory ve všech sportech, a je zřetelné omezení při odhodu s chabým dotažením pohybu. Opozice palce a jednoho prstu se může vyskytovat a umožňuje sportovci úchop. TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY Zcela vymezeny nedostatkem nezávislých prostředků samostatného ručního pohonu, jiného než je tlačení někým druhým nebo použití elektrického vozíku. Ruční pohon, je-li možný, není funkční. K problémům dochází, má-li někdo na elektrickému vozíku větší funkční schopnost v pažích a v rukou. V takovém případě jsou funkce ruky a

10 paže určujícím faktorem pro ohodnocení, kdy mohou být sportovci zařazeni do vyšší třídy. DISCIPLÍNY V POLI Zcela vymezeny velmi chabou funkcí ruky při zacházení s kuželkou, koulí nebo diskem ve spojitosti s pohybem při odhodu. Jedinec může mít celkem postačující statickou funkčnost ruky, ale při odhodu může být funkčnost nižší následkem atetického postižení nebo křečovitosti. PLAVÁNÍ Ačkoli se může zdát, že se ve vodě funkčnost zlepšuje nebo zhoršuje, ohodnocení velmi chabě koordinovaných cyklů paže, ruky a dolní končetiny při pohonu by měly tuto třídu jasně vymezit. BOCCIA BC1 hráči, ktorí hádžu loptičku a ktorí sa hodia do tejto kategórie môžu hodiť loptičku za V čiaru alebo CP2 dolný, ktorí si vybrali, že budú hrať loptičku nohou. BC3 hráči s rampou. Hráči nie sú schopní funkčne potlačiť vozíka a sú odkázaní na pomoc alebo elektrický vozík. Hráči nemajú trvalé uchopenie alebo nevedia vypustiť lopričku, ale môžu mať pohyb ruky, ale nemajú taký rozsah pohybu aby dôsledne pohnali loptičku do kurta za V čiaru. Môžu používať zariadenie upevnené na hlave, aby držali a pustili loptičku. 5.2 FUNKČNÍ PROFIL Třída 2 Kvadruplegik (tetraplegik) Těžké až střední postižení. Stupeň křečovitosti 3+ až 3 s nebo bez atetózy. Silná atetóza nebo tetraplegie s větší funkčností méně postižené strany. Chabá funkční síla všech končetin a trupu, ale jedinec je schopen pohánět vozík. Dolní končetiny Prokazatelný stupeň funkčnosti v jedné nebo obou dolních končetinách, umožňující pohon vozíku automaticky kvalifikuje takového jedince do Třídy 2 dolní, pokud klasifikační tým nestanoví, že funkčnost horních končetin je výkonnější. Sportovci Třídy 2 dolní jsou někdy schopni chůze. Kontrola trupu Statická kontrola je poměrně slušná. Dynamická kontrola trupu je chabá, což demonstruje nezbytnost použití horních končetin a/nebo hlavy, při napomáhání k návratu do středové (vzpřímené) polohy. Horní končetiny ruka Těžké až střední postižení. Stupeň křečovitosti 3. Jestliže je funkčnost rukou a paží shodná s popisem u Třídy 1, pak jsou pro určení toho, zda je vhodnější zařazení do Třídy 2 či nikoliv, rozhodující dolní končetiny. Sportovec Třídy 2 horní má často cylindrický nebo sférický způsob úchopu a může prokázat dostatečnou zručnost při manipulaci a odhodu míče, ale projevuje chabý úchop a vypuštění. Odhodové pohyby musí být otestovány pro zjištění jejich dopadu na funkci ruky. Demonstrovatelné je i pohánění vozíku za pomoci horních končetin. Aktivní pohybový rozsah je středně až těžce zhoršený a proto je klíčová funkčnost ruky.

11 TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY Třída 2 dolní: Traťové disciplíny s použitím dolních končetin jsou prováděny za pohánění vozíku nohama. Vozík lze tlačit směrem vpřed i vzad, ale musí být poháněn pouze nohama. Třída 2 horní: Disciplíny s použitím horních končetin jsou prováděny za pohonu vozíku pomocí jedné nebo obou paží. Pohon vozíku je omezený kvůli chabé kontrole a/nebo 3 stupni křečovitosti. DISCIPLÍNY V POLI Sportovci s funkčními dolními končetinami používají k odkopu nebo k vrhání své nohy. Sportovci s funkčními horními končetinami mají omezenou pohybovou kontrolu, ale jsou schopni předvést určitou podobnost pohybu při odhodu. Sportovci mohou soutěžit v disciplínách pro jedince s funkčními horními i s dolními končetinami. PLAVÁNÍ Je zřejmý rytmický cyklus se základním pohonem dvěmi možnými končetinami. Plavci Třídy 2 s atetózou si mohou ve vodě osvojit základní koordinované plavecké tempo. V porovnání s plavci Třídy 1 je vidět zlepšená funkce horních i dolních končetin a lepší pohybový rozsah, přestože některé z nich nemusí přispívat k efektivnímu pohonu. BOCCIA tento športovec je klasifikovaný ako BC2 5.3 FUNKČNÍ PROFIL Třída 3 Kvadruplegik (tetraplegik) těžký hemiplegik Střední (asymetrická nebo symetrická) kvadruplegie nebo těžká hemiplegie, jedinec používá vozíček, téměř úplná funkční síla v dominantní horní končetině. Je schopen vozík samostatně pohánět. Dolní končetiny Stupeň křečovitosti 4 až 3 při přemisťování lze vypozorovat částečnou funkčnost. Může být schopen chůze s pomoci nebo s pomocnými prostředky. Kontrola trupu Poměrně slušná kontrola trupu je vykazována při pohánění vozíku, ale dopředný pohyb trupu je často omezován napětím extenzorů v průběhu silového tlačení. Při odhodu lze zaznamenat rovněž určité pohyby trupu pro úpravu držení těla, ale odhodové pohyby vycházejí zejména z paže. To je hlavním faktorem schopnosti nechodících. Rotace je omezená nebo nulová. Stupeň křečovitosti 3+ až 2. Horní končetiny Střední omezení stupněm křečovitosti 3 až 2 u dominantní paže se projevuje jako omezení extenze a dotažení pohybu. Funkce ruky Pohyby ruky spočívající v úchopu a uvolnění jsou obvykle pomalé a namáhavé. U dominantní ruky je možnost cylindrického nebo

12 sférického úchopu, ale vypuštění předmětů je nápadně horší než u sportovců Třídy 4. TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY K těžkostem obvykle dochází u jedinců, kteří jeví pohyblivost na vozíku, která je řadí do Třídy 3 nebo 4. Klíčem je pohyblivost trupu při pohánění vozíku a funkčnost rukou. Není-li sportovec schopen využívat rychlých pohybů trupu, symetrické dlouhé záběry s rychlým uchopením a uvolněním při tlačení vozíku, pak patří do Třídy 3. Sportovec používající k pohánění vozíku pouze jednu paži může být schopen dlouhých záběrů a rychlého úchopu u uvolnění, a stále být klasifikován jako Třída 3. DISCIPLÍNY V POLI Sportovec hemiplegik se stupněm křečovitosti 4 až 3 v nedominantní paži a s téměř normální funkčností paže dominantní, nebo sportovec Třídy 3 s asymetrickou diplegií jsou někdy vhodnější pro zařazení do Třídy 4. Velká pozornost by však měla být věnována pohybu trupu, protože ten je často určujícím faktorem. V každém případě jsou konečnými zřeteli pohyb, dotažení pohybu a uvolnění. V těchto případech se mohou někdy vyskytovat rozštěpené třídy. PLAVÁNÍ Asymetrická koordinace paží a/nebo omezená koordinace v rameni. Dolní končetiny postiženy zvýšenou křečovitostí (tj. flexe v kyčli a dorsální flexe nohy). Chybí koordinace dolních končetin a paží. Omezující křečovitost v ramenech, pažích a prstech jsou důležitými charakteristickými prvky této třídy. Do této třídy mohou spadat někteří plavci s atetózou. 5.4 FUNKČNÍ PROFIL Třída 4 Diplegik střední až těžké postižení Dobrá funkční síla s velmi lehkým omezením nebo problémy v kontrole je znatelná u horních končetin a trupu. Dolní končetiny Střední až těžké postižení obou dolních končetin stupněm křečovitosti 4 až 3, který je obvykle činí nefunkčními k chůzi na dlouhé vzdálenosti bez pomoci pomocných prostředků. Pro sportovní činnost je obvykle zvolen vozík. Trup Velmi malé omezení pohybů trupu, stupeň křečovitosti 2 až 1 při pohánění kol a odhodu. U některých sportovců může únava křečovitost zvýšit, což lze překonat správným nastavením. Ve stoji je zřetelná špatná rovnováha i za použití pomocných prostředků. Horní končetiny Horní končetiny často vykazují normální funkční sílu. Velmi malé omezení pohybového rozsahu se může vyskytovat, ale při odhodu nebo pohánění kole je vidět normální dotažení pohybu a udělení rychlosti. Funkce ruky Ve všech sportech je vidět normální cylindrickou/sférickou opozici a chápavý úchop. Existuje-li nějaké omezení, pak je obvykle zřejmé pouze při rychlých jemných pohybových úkolech. Měli bychom mít na paměti, že diplegie znamená, že křečovitost postihuje více dolní končetiny než horní.

13 Určité postižení stupněm křečovitosti 2 lze pozorovat při pozorném přezkoušení, zejména při funkčních pohybech rukou, paží a trupu. TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY Sportovec je schopen provádět dlouhé a silové záběry s rychlým úchopem a uvolněním, přestože jemné pohyby rukou nemusí být zřetelně přítomny. Při pohánění nejsou tyto jemné pohyby nezbytné. Záběry pažemi jsou doprovázeny silnými pohyby trupu v předozadním směru. Nedochází-li k těmto pohybům, je trup dobře vyvážen a tvoří stabilní základnu pro pohyby paží. Když jde vozík do zatáčky, trup ho následuje, aniž by tím byla narušena rovnováha. DISCIPLÍNY V POLI Při vrhačských disciplínách musí trup provádět složitý, silový a rychlý pohyb. Tento pohyb je složitý proto, že vyžaduje koordinaci rotace s předklonem a úklony do strany (je to složitější než pohyb vyžadovaný k pohánění). Kvůli lehké křečovitosti ve svalech trupu a negativnímu vlivu křečovitosti dolních končetin je možné pozorovat určité poruchy, je-li třeba vyvinout sílu a rychlost. Přesto jsou však pohyby trupu vždy prováděny lépe než u sportovců Třídy 3. Mírná slabost v provádění jemných pohybů může představovat problém při uvolňování disku a ještě v menší míře při vypouštění oštěpu. U vrhu koulí je tento problém ještě nepatrnější. Rozštěpená klasifikace mezi Třídu 4 a Třídu 5 je pro disciplíny v poli často zvažována jako záležitost preference sportovců, jsou-li kvalifikováni funkčně. Hemiplegik vozíčkář s jednou funkční paží může být pro disciplíny v poli zařazen do Třídy 4 (viz také disciplíny v poli pro Třídu 3). PLAVÁNÍ Symetrické pohyby paží a menší omezení v pletenci ramenním (menší než u Třídy 3), možná přítomnost velmi nepatrných problémů s koordinací. Zřetelné vláčení dolní končetiny v důsledku pasivní flexe v kyčli, vnitřní rotace celé dolní končetiny a/nebo dorsální flexe nohou. Někteří plavci mohou rovněž vláčet dolní končetiny kvůli jejich ztuhlosti. Plavci této třídy neprovádí skoky do vody a při otáčkách v rozplavbě je jejich odstrčení omezené. 5.5 FUNKČNÍ PROFIL Třída 5 Diplegik střední postižení Tento jedinec potřebuje k chůzi pomocné prostředky, ale ne nezbytně je potřebuje pro stoj nebo při odhodu. Posun těžiště může vést ke ztrátě rovnováhy. V této třídě se může objevit i triplegik. Dolní končetiny Stupeň křečovitosti 3. Postižení jedné nebo obou nohou, které může vyžadovat pomocné prostředky pro chůzi. Sportovec Třídy 5 může mít dostatečnou funkčnost končetin k běhu na trati. Je-li funkčnost nedostatečná, je pravděpodobně zařazení do Třídy 4 vhodnější. Rovnováha Obvykle normální statická rovnováha, ale problémy s dynamickou rovnováhou, např. při pokusu o otočku nebo silový odhod.

14 Horní končetiny Jedná se oblast, kde se projevuje rozdílnost. Určité střední až velmi malé omezení v horních končetinách lze často pozorovat zejména při odhodu, ale síla je v rámci běžných mezí. Funkce ruky Normální cylindrická/sférická, opozice a chápavý úchop a uvolnění u dominantní ruky lze pozorovat u všech sportů. TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY Někteří sportovci s diplegickým stupněm křečovitosti 3 až 2 jsou schopni běhu. DISCIPLÍNY V POLI Hlavním problémem je dynamická rovnováha a funkce ve stoji při sportu bez použití pomocných prostředků. Sportovcům Třídy 5 je při disciplínách v poli povolen rozběh. PLAVÁNÍ Symetrická funkce kloubu pletence ramenního a nepostižený potenciál trupu. Rozsah pohybu v kyčli a dolní končetině je vetší než u plavců Třídy 4. Postižení kolene a dorsální flexe kotníku jsou slabší než u plavců Třídy 4. Základní reciproční pohyby nohou jsou možné, ale jejich výsledkem není pozitivní kop určený k pohonu. Základní funkční skoky a otočky jsou možné. 5.6 FUNKČNÍ PROFIL Třída 6 Sportovec s atetózou nebo ataxií střední postižení Sportovec chodí bez pomůcek. Atetóza je faktor, který převládá nejvíce, i když do této třídy mohou být zařazeni i někteří chodící kvadruplegici s křečovitostí (tj. s větším postižením paží než u chodících diplegiků). Při sportovní činnosti jeví obvykle všechny čtyři končetiny funkční postižení. Sportovci Třídy 6 mají obyčejně větší potíže s ovládáním horních končetin než sportovci Třídy 5, avšak mají obvykle lepší funkci dolních končetin, zejména při běhu. Dolní končetiny Funkčnost se může do značné míry lišit v závislosti na vyžadované sportovní dovednosti od chabé, namáhavé, pomalé chůze až po běžecký krok, jež je často ukázkou dokonalejší mechaniky. U chodícího sportovce s atetózou může být značný rozdíl mezi nekoordinovaným způsobem chůze a hladkým, z hlediska tempa vyrovnaným koordinovaným běžeckým/cyklistickým výkonem. Rozběh při hodu oštěpem je možný. Rovnováha Dynamická rovnováha může být ve srovnání se statickou rovnováhou velmi dobrá. Křečovitost je u sportovců Třídy 6 běžná a neměla by být důvodem k jejich zařazení do Třídy 5. Horní končetiny a kontrola ruky U středně až těžce atetického sportovce může být úchop a uvolnění při odhodu značně ovlivněno. Čím větší je křečovitost, tím větší jsou omezení při dotažení pohybu a zachování rovnováhy po odhodu.

15 TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY Atetóza znamená těkavost (svíjení), neschopnost setrvat v klidu. Důsledkem je to, že starty mohou představovat problém (např. falešné starty). Cyklické pohyby, jako například v cyklistice, bězích a plavání volným způsobem, jsou nicméně prováděny mnohem lépe. Není-li možný stoj v klidu, pak jsou obvykle obtížné i pohyby vyžadující výbušnost. Příkladem může být skok daleký, kdy sportovec může mít dobrou rozběhovou rychlost, ale výška nabytá po odrazu z prkna je malá a následně je značně omezena i překonaná vzdálenost. DISCIPLÍNY V POLI Vrhačské disciplíny a hody vyžadují výbušný pohyb. Ze stejného důvodu jako v případě traťových disciplín mají atetičtí sportovci potíže s vyvinutím výbušné síly. To je obzvlášť zřejmé při vrhu koulí. Sportovci s ataxií mají tyto problémy v menším rozsahu. PLAVÁNÍ Třída 6 je hlavní třídou pro atetické plavce. Evidentní jsou celkové problémy s koordinací, jež mohou být ve vodě méně zřejmé než na pevnině. Někteří plavci s ataxií (poranění hlavy) spadají rovněž do této třídy. Plavci s velice, velice lehkou atetózou mohou být zařazeni do Třídy 8, tj. tehdy, kdy je patrné, že atetóza v zásadě neovlivňuje plaveckou techniku. 5.7 FUNKČNÍ PROFIL Třída 7 Hemiplegik Tato třída je určena pro ryzího chodícího sportovce hemiplegika. Sportovec Třídy 7 trpí stupněm křečovitosti 3 až 2 v jedné polovině těla. Chodí bez pomocných prostředků, ale častým jevem je kulhání v důsledku křečovitosti v dolní části končetiny. Dobrá funkční schopnost dominantní poloviny těla. Dolní končetiny Hemiplegický stupeň křečovitosti 3 až 2. Dominantní strana má lépe rozvinutý pohyb a jeho dotažení při chůzi a běhu. Sportovci se střední až velmi lehkou atetózou do této třídy nespadají. Horní končetiny Kontrola paže a ruky je ovlivněna pouze u nedominantní strany. Na dominantní straně je funkční kontrola dobrá. TRAŤOVÉ DISCIPLÍNY Za chůze je u sportovce Třídy 7 patrné kulhání na postižené straně. V běhu se kulhání může téměř úplně vytratit. Důvodem je fakt, že při běhu spočívá opora nohy v postojové fázi na špičce nohy. Při chůzi začíná postojová fáze dopadem paty, což pro jedince s křečovitou parézou (neúplná obrna) představuje ten nejobtížnější úkon. Při chůzi zaujímá postižená paže téměř vždy polohu podobnou poloze křídla. Za běhu jsou obě paže ohnuty v lokti. To znamená, že za běhu je mezi polohami paží menší rozdíl. Sportovec s hemiplegií tudíž projevuje za běhu téměř normální strukturu pohybu. Tato struktura se tréninkem dokonce ještě zlepšuje. Nicméně sportovec přesto trpí omezeními, které při rychlých pohybech způsobuje křečovitost a také poruchami koordinace při rotaci trupu.

16 To znamená, že dobrý běžecký výkon neposouvá sportovce Třídy 7 do Třídy 8. DISCIPLÍNY V POLI U vrhačských disciplín a hodů dochází často u sportovce hemiplegika k flexi v kyčli na postižené straně, namísto hyperextenze. Rotace trupu při odhodu také naznačuje ztrátu plynulosti. Při hodu oštěpem je zřetelným projevem těchto potíží přechod z rozběhové fáze do fáze odhodu. PLAVÁNÍ Patrná asymetrie záběrové funkce. Plavci jeví příznaky hemiplegické křečovitosti a je velice nepravděpodobné, že by byli schopni symetrického záběru při plaveckém stylu prsa. Velmi nepatrně postižení hemiplegici jsou klasifikováni do Třídy FUNKČNÍ PROFIL Třída 8 Velmi lehké postižení Do této třídy patří diplegici s velmi lehkým postižením stupněm křečovitosti 2 až 1; hemiplegici se stupněm křečovitosti 2 až 1; monoplegici a sportovci s velmi lehkou atetózou/ataxií. V souladu s bodem 1.2. musí mít sportovec zřetelně zhoršenou určitou funkci, která je v průběhu klasifikace evidentní. To znamená, že musí vykazovat zřetelné známky křečovitosti, bezděčné pohyby a/nebo ataxie. BOCCIA PROFILY BC1 CPISRA trieda 1 plus 2 dolní, ktorí si vybrali hrať loptu nohou BC2 CPISRA trieda 2 horní BC3 CPISRA trieda 1 hráči, ktorí nemajú schopnosť zobrať alebo hodiť loptičku za V čiaru na kurte a spĺňajú ostatné uvedené kritéria pre hráčov s rampou. Toto je trieda pre všetkých hráčou s rampou. Táto klasifikácia zahrňuje vozičkárov s ťažkou pohybovou dysfunkciou vo všetkých štyroch končatinách, ktorá nemá mozgový pôvod ŠPORTOVÁ KLASIFIKAČNÁ TABUĽKA BOCCIA BC1 = CP1 hádzač alebo CP2 hráč nohou BC2 = CP horní a dolní BC3 = CP1 alebo nie CP rampový hráč BC4 = nie CP hádzač

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ Úvod: 1. Kriteria, charakteristika 2. Celkový bodový součet 3. výhody 4. karta 5. tým 6. Protest 7. Reklasifikace Úvod: Zdravotní klasifikace je nezbytnou

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

Zpomalení a detail na kotníky. Skiping normální rychlost Zpomalení - šipka na záda, koleno, ruce společně s komentářem

Zpomalení a detail na kotníky. Skiping normální rychlost Zpomalení - šipka na záda, koleno, ruce společně s komentářem Scénář DVD atletika AT1,AT2 Menu výběr: Běžecká abeceda Švihová technika Nízký start a šlapavá technika Štafetový běh Hod míčkem Vrh koulí Skok do dálky základní technika krok Skok do výšky flop Poznámka:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TVD 531 Název školy Jméno autora Tematická oblast Předmět Ročník

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování Bezpečná manipulace s klientem Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah Úvod...

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

VÝUKOVÉ KARTY: SPORTOVNÍ CHŮZE

VÝUKOVÉ KARTY: SPORTOVNÍ CHŮZE VÝUKOVÉ KARTY: SPORTOVNÍ CHŮZE Tato specifická atletická disciplína může být dětem přiblížena pomocí různých soutěží a hrátek. Soutěže a činnosti IAAF Dětské atletiky tuto disciplínu nezahrnují do svého

Více

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Mikula J, Müllerová N. Prevence dekubitů. Praha: Grada Publishing, 2008. Polohování pacienta po cévní mozkové příhodě (CMP) je velmi důležité a mělo by

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Antropomotorika PhDr.Radek Vobr, Ph.D.

Antropomotorika PhDr.Radek Vobr, Ph.D. Antropomotorika PhDr.Radek Vobr, Ph.D. jazyky v kinantropologii 1 Osnova prezentace Klasifikace lidského pohybu Teorie tělesných cvičení (TC) Strukturální stránka TC Procesuální stránka TC Finální stránka

Více

PaedDr. Jitka Vinduškov katedra atletiky, UK FTVS Praha Červen 2008

PaedDr. Jitka Vinduškov katedra atletiky, UK FTVS Praha Červen 2008 Trénink a závodz vodění ve vícebojíchch PaedDr. Jitka Vinduškov ková, CSc. katedra atletiky, UK FTVS Praha Červen 2008 Cíle a úkoly Cílem vícebojav cebojařského tréninku je je dosažen ení nejlepší šího

Více

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Chyby při polohování Markéta Stošková DiS. Zásady, které se často porušují Polohovat po 2 hodinách, podle potřeb pacienta i častěji, mikropolohování, v noci

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 6. ŠULC MARTIN

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 6. ŠULC MARTIN Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci Rozbor disciplíny: Skokanské disciplíny nekladou nárok pouze na sílu dolních končetin, ale také na koordinaci dolních a horních končetin, na souběžný pohyb

Více

F Y Z I C K É T E S T Y

F Y Z I C K É T E S T Y M stská policie F Y Z I C K É T E S T Y Testy postihují základní pohybové schopnosti: - rychlost - obratnost - pohyblivost - sílu - vytrvalost Po adí test : Test. 1 člunkový běh 4 krát 10 metrů Test. 2

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková Páteř vytváří v průběhu chůze dvě S křivky, které se střídají Skolióza má jednu S křivku, která se při chůzi prohlubuje Oslabení řetězce

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

ZBRANĚ. Použití zbraní v bojových uměních může být různé. V některých bojových uměních, třeba

ZBRANĚ. Použití zbraní v bojových uměních může být různé. V některých bojových uměních, třeba BOJOVÁ UMĚNÍ ANATOMIE ZBRANĚ Použití zbraní v bojových uměních může být různé. V některých bojových uměních, třeba v kendu, používáte speciální zbraň, zatímco v jiných se soustředíte na obranu proti různým

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.

Sada pro atletickou pfiípravku. Literatura: DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992. Český atletický svaz ve spolupráci s firmou Jipast a.s. navrhl Sadu pro atletickou přípravku, která obsahuje nářadí a náčiní využitelné v tréninku desetiletých a jedenáctiletých atletů. SADA PRO ATLETICKOU

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

VÝUKOVÉ KARTY: DĚTSKÝ OŠTĚP

VÝUKOVÉ KARTY: DĚTSKÝ OŠTĚP VÝUKOVÉ KARTY: DĚTSKÝ OŠTĚP Rozbor disciplíny: Tato vrhačská disciplína vyžaduje zvládnutí krátkého rozběhu, odhodové fáze i fáze letu dětským oštěpem. Bezpečnost účastníků: K zachování bezpečnosti se

Více

Využití obměn plavecké techniky znak ve zdravotním plavání

Využití obměn plavecké techniky znak ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití obměn plavecké techniky znak ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 5. Využití

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

E-book s fotonávodem: Jak ošetřit chodidla s vbočeným palcem a spadlou příčnou klenbou?

E-book s fotonávodem: Jak ošetřit chodidla s vbočeným palcem a spadlou příčnou klenbou? E-book s fotonávodem: Jak ošetřit chodidla s vbočeným palcem a spadlou příčnou klenbou? Pokud jste si stáhli tento e-book, pravděpodobně Vás trápí některá z níže uvedených deformit Vašeho chodidla vidíte

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM METODICKÝ DOPIS 2010 Vilém Figalla Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý)

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Toto sdělení se zamýšlí nad základní otázkou: Co ovlivňuje provedení sportovního výkonu, obecněni řečeno pohybového stereotypu? V zásadě možno odpovědět,

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius PŘÍLOHY 1. Vybraná kompenzační cvičení 1) Protažení horní části m. trapezius Výchozí polohou tohoto cviku je sed skřižmo pokrčmo, krční páteř je vytažená a brada tlačena dorsálním směrem. Ruka protahované

Více

Bolest a pohybový systém

Bolest a pohybový systém Bolest a pohybový systém Bolest je pro organismus nepostradatelný signál, neboť ho informuje o poškození integrity organismu, a proto je provázena nezbytnými preventivními pochody. Bolest je vědomě vnímaným

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Moment síly Statická rovnováha

Moment síly Statická rovnováha Moment síly Statická rovnováha Kopírování a šíření tohoto materiálu lze pouze se souhlasem autorky PhDr. Evy Tlapákové, CSc. Jedná se o zatím pracovní verzi, rok 2009 ZKRÁCENÁ VERZE Síla může mít rozdílný

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

VÝUKOVÉ KARTY: HOD JUNIORSKÝM OŠTĚPEM

VÝUKOVÉ KARTY: HOD JUNIORSKÝM OŠTĚPEM VÝUKOVÉ KARTY: HOD JUNIORSKÝM OŠTĚPEM Rozbor disciplíny: Cílem této disciplíny je dosažení jak výkonu, tak přesnosti provedení. Toto cvičení může být prováděno s jakýmkoli aerodynamickým náčiním o maximální

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Výsledky vybraných motorických testů všeobecné tělesné zdatnosti 18. a

Výsledky vybraných motorických testů všeobecné tělesné zdatnosti 18. a Výsledky vybraných motorických testů všeobecné tělesné zdatnosti 18. a 19.11.2010 Testy: 1. odrazem snožmo (cm) - testuje schopnost výbušné síly svalstva dolních končetin 2. mezi medicinbaly (min) - měří

Více

Didaktika plavecké techniky znak ve výuce plavání na FTVS UK

Didaktika plavecké techniky znak ve výuce plavání na FTVS UK Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Didaktika plavecké techniky znak ve výuce plavání na FTVS UK Jitka Pokorná, Irena Čechovská Uveřejněno: POKORNÁ, J., ČECHOVSKÁ, I. Didaktika

Více

Ve skladbě musí být proveden minimálně jeden skok z každé skupiny skoků! (pokud toto pravidlo není dodrženo 0 bodů) odraz jednonož - doskok snožmo odr

Ve skladbě musí být proveden minimálně jeden skok z každé skupiny skoků! (pokud toto pravidlo není dodrženo 0 bodů) odraz jednonož - doskok snožmo odr AEROBIC SHOW A DANCE T - technický rozhodčí A 1) technika pohybu bez náčiní + držení těla (1-5 křížků) - sestavy, které jsou bez náčiní stupeň zvládnutí techniky všech pohybových prostředků přesné polohy

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie posilovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Mgr. Tomáš Hák, Radek Baťa Dis. V Pardubicích 18.11.2016 Kontakt: tomashak@seznam.cz, bata.radek@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Střídavý běh dvoudobý

Střídavý běh dvoudobý Střídavý běh dvoudobý Charakteristika a popis pohybového úkonu, výběr vhodného terénu základní způsob běhu na lyžích, zásadně začít učit před nácvikem bruslení, použití pro jízdu po rovině nebo do mírného

Více

Energetický výdej Jednotky Muži Ženy Sm nový pr m rný MJ 6,8 4,5 Sm nový p ípustný MJ 8 5,4 Ro ní MJ Minutový p ípustný kj.min -1.

Energetický výdej Jednotky Muži Ženy Sm nový pr m rný MJ 6,8 4,5 Sm nový p ípustný MJ 8 5,4 Ro ní MJ Minutový p ípustný kj.min -1. PrÏõÂloha cï. 5 k narïõâzenõâ vlaâdy cï. 361/2007 Sb. Fyzická zát ž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ÁST A Hygienické limity energetického výdeje p i práci s celkovou fyzickou zát ží Tabulka.

Více

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství.

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. a kol. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb oddělení fyziologie a psychologie práce Prach

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Sportovní gymnastika. Esteticko koordinační sport

Sportovní gymnastika. Esteticko koordinační sport Sportovní gymnastika Esteticko koordinační sport Předpoklady Somatotyp sportovce silný, pružný, výškově menší postava = menší pákové poměry, rychlejší rotace Psychické vlastnosti spíše extrovert; odolnost

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Lezení komplexní pohyb celého těla v nízkých polohách (vzpory, sedy, lehy), který účelně zaměstnává všechny

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

BOBATH KONCEPT. Techniky proprioceptivní a taktilní stimulace

BOBATH KONCEPT. Techniky proprioceptivní a taktilní stimulace BOBATH KONCEPT Techniky proprioceptivní a taktilní stimulace Vývoj NDT / neurodevelopmental treatment / 1. R.I.P. reflex inhibiting postures Posturální inhibiční reflexy Posturální vzorce opačné, než reflexní

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN Jméno hráče: Hráči Fotbalové Farmy Období: Zimní přípravné období 2015 Pomůcky: Běžecká obuv (sálovky/turfy nejsou ideální), švihadlo CÍL tréninkového plánu: Standardní program/příprava

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Špatné držení těla Celkově vzato, křížový syndrom souvisí s naším většinou sedavým stylem života a špatnými

Více

Mistrovství České republiky

Mistrovství České republiky Tělovýchovná jednota SPASTIC SPORT PRAHA o. s. ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá Mistrovství České republiky V LUKOSTŘELBĚ v areálu SK START PRAHA

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Snadné testy i cvičení některých schopností člověka Petr Novák

Snadné testy i cvičení některých schopností člověka Petr Novák Snadné testy i cvičení některých schopností člověka Petr Novák (novakpe@labe.felk.cvut.cz) Nature Inspired Technologies Group (NIT) - http://nit.felk.cvut.cz/ Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická

Více

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje Programové možnosti Ukázka monoski a sledgehokeje - Části skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, stabilizátory/hokejky - Základní ukázka: sed, náklon, podpora stabilizátorů vše s dopomocí Sportovní vozíky

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře Škola zad Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř každého.

Více

pokaždé za Gymnasta mimo formaci gymnastu Gymnasta je o 1 dobu dopředu nebo pozadu za družstvem pokaždé za gymnastu

pokaždé za Gymnasta mimo formaci gymnastu Gymnasta je o 1 dobu dopředu nebo pozadu za družstvem pokaždé za gymnastu Příloha A5 Tabulka všeobecných chyb a srážek A 5.1 Pohybová skladba Malá Velká 0.1 0.2 0.3 / 0.5 / 1.0 1. Přesnost formací Všichni gymnasté musí být na přesném místě tak, jak to je uvedeno ve formuláři

Více

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D.

Tvorba elektronické studijní opory. Mgr. Libuše Danielová, PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Ošetřovatelská péče v geriatrii Rehabilitační ošetřovatelství Rehabilitační prostředky Mgr. Libuše

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

Nový pohled na ergoscreening pracovišť

Nový pohled na ergoscreening pracovišť Nový pohled na ergoscreening pracovišť Požadavky legislativy Vyhl.č.79/2013 Sb. 2 Obsah pracovnělékařských služeb a) hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je 1.

Více

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů:

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů: Oblast bederní Uvolňování, protahování v oblasti bederní páteře a posilování břišních svalů vhodnými cviky a ve správné posloupnosti je důležitou prevencí bolesti zad. Bederní páteř a křížobederní přechod

Více

Požadavky zkoušky z předmětu Základy pohybových dovedností - PXVP studijní program Učitelství 1. stupeň základních škol

Požadavky zkoušky z předmětu Základy pohybových dovedností - PXVP studijní program Učitelství 1. stupeň základních škol Požadavky zkoušky z předmětu Základy pohybových dovedností - PXVP studijní program Učitelství 1. stupeň základních škol I. Plavání 1.40 m znak se startem a obrátkou (hodnocena technika plaveckého způsobu,

Více

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus)

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus) PRAVIDLA DISCIPLÍN PRAVIDLA DISCIPLÍN OKRESNÍ KOLA 2014 Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1.1.2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být

Více

Postoje a přesuny ve volejbale - na detailech záleží

Postoje a přesuny ve volejbale - na detailech záleží Postoje a přesuny ve volejbale - na detailech záleží Metodický dopis podává informace o postojích a přesunech ve volejbale, jejich významu a ukazuje na možnosti praktických cvičení k jejich nácviku a tréninku.

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu ZPPSÚP PI Kód: Group 700 1. 1. 2 0 13 Úvodní ustanovení: 1) Tyto zvláštní pojistné podmínky

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_14 Název materiálu: Nejčastější sportovní úrazy úrazy Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA 388/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

VÝUKOVÉ KARTY: ŠTAFETOVÝ BĚH

VÝUKOVÉ KARTY: ŠTAFETOVÝ BĚH VÝUKOVÉ KARTY: ŠTAFETOVÝ BĚH Rozbor disciplíny: Štafetový běh vyžaduje následující speciální dovednosti: udržení maximální rychlosti, zvládnutí štafetové předávky a odhad rychlosti přibíhajícího běžce.

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Národní učební osnovy pro Anglii TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Stupeň 1 Vyučování by mělo zajistit, že při hodnocení a zlepšování výkonu se vzájemně propojí Získání a rozvíjení dovedností a) objevovat základní

Více

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni)

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni) 1. Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1. 1. 2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být varováni všichni závodníci v daném běhu. Kdo zaviní

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více