BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které"

Transkript

1 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 69 BØEZEN 1998 Z OBSAHU: Vychovávat - ale jak? Cesty k Bohu a k víøe VII. Duchovní odborky Skautská duchovní obnova Akce: Cihla pro Moravu Skautský zákon - pøíbìhy Rozhovor s... Scout s Duck Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které vrány pøinášejí na svých køídlech, neèistí pøírodu, cesty lidí a nevyjasòují výhled do dáli? Když letos díky slunci zase zima prohrála, pak pomysleme také na to, že kdykoliv se objeví svìtlo a teplo, prohrávají síly tmy a chladu v pøírodì i v lidských vztazích. Zvedni hlavu k projasnìné obloze, kde mùžeš naèerpat sílu. Sílu k tomu, roznášet svìtlo a teplo mezi sestry a bratry. Proèištìná pøíroda volá k výpravám! Vybavme se nejen teplým odìvem a dobrými botami, ale dívejme se také pozornýma oèima a vnímejme srdcem. Tvoje duše se mùže prohøát sluncem a ty mùžeš zažít radost, že Stvoøitel svìta svoje dílo neopouští. Kamzík

2 Z redakce... Dobrá zpráva: Tento èasopis si mùžete také pøeèíst na síti Internet na adrese: /www.ktf.cuni.cz/~krampl/stopa/stopa.htm Špatná zpráva: za celý minulý mìsíc dorazil pouze jediný pøíspìvek, o který jsem nemusel žádat - a to z Tøebíèe. Vysvìtlující zpráva: zpoždìní tohoto i minulých èísel bylo zpùsobeno nedostatkem mého èasu v dùsledku pøípravy na státnice. Tento èasopis i jeho vydavatel (Odbor duchovní výchovy) opravdu nemá žádného zamìstnance, pøedplatné je urèeno pouze na zaplacení tiskárny a poštovného. Svìtluška Støedisko Srdíèko v Tøebíèi oslavy 75. výroèí 18.dubna tøíkolkový, kolobìžkový a cyklokrosový závod 25.dubna táborový oheò 26.dubna skautská mše svatá v bazilice v 10 hodin Skautská mše svatá ke cti sv. Jiøí 24. dubna od v Hájku u Prahy po ní následuje táborový oheò odjezd z Hlavního nádraží ve 14:34, výstup ve stanici Hostivice Litovice a odtud pìšky do Hájku s sebou skautský kroj, vlajky oddílù, družin a hlavnì dobrou náladu informace podá Vojtìch Dabrowski tel. 02/ Kvìtinový den 13. kvìtna 1998 Akce má sloužit ke zdravotní osvìtì, zlepšení života onkologických pacientù a boji proti rakovinì. Dvojice dobrovolníkù vybavené letáèky s desaterem o prevenci rakoviny, kvìtinkami a pokladnièkou procházejí mìstem a s touto akcí seznamují obèany. Za bankovku mùže každý èlovìk získat kvìtinu. Jménem odboru pro výchovu roverù velice dìkuje za vaši pomoc Petra Šamšulová. Schùzka Duchovní rady...se konala v pondìlí 2. bøezna Pavel Èesák podal informaci o stavu pøípravy pøíruèky s novou verzí všech odborek. Jiøí Zajíc - Edy byl požádán o konzultaci v pøípadì duchovní odborky Hledání pravdy, která je ve svých podmínkách dosti podobná odborce Filozof. Jaroslav Šlosárek - Jerry pøislíbil zhotovit výtvarné návrhy pro výšivky duchovních odborek. Zpráva Zuzky Vankeové se týkala ICCG, do které jsme nedávno byli pøijati (resp. katolické skautky v Junáku) a která žádá pøíspìvek ve výši 0,05 USD na osobu - tedy u nás pøi pøibližném poètu katolických skautek suma èiní 100 USD. Vzhledem k tomu co pro nás ICCG udìlalo a dìlá (zejména významná lobby ve prospìch Junáka u svìtových ústøedí), to zase není tak moc. Jiøí Zajíc - Edy pøeèetl z navrhované náplnì èinovnických zkoušek všechny otázky, které se týkají duchovní oblasti skautingu. Je jich opravdu hodnì - u èekatelské zkoušky minimálnì šest a u vùdcovské dobrý dvojnásobek. Z toho plyne, že od Odboru duchovní výchovy se bude oèekávat vypracování náplnì a metodiky k tìmto otázkám. Vzhledem k tomu, kolik lidí je dnes ochotno se na práci tohoto odboru podílet, to bude úkol nelehký a bohužel asi i dosti dlouhodobý. Nemáte nìkdo chu pomoci? Další èást schùzky byla vìnována celkové koncepci a strategii Odboru duchovní výchovy. Jan Peèený - Neptun a Pavel Budský - Svìtluška pøedložili první verzi a struènì vysvìtlili, o co v ní jde. Celá strategie je rozdìlena na nìkolik èástí podle cílových oblastí, ke kterým bude èinnosti ODV zamìøena - oddíly s køes anskou výchovou, bìžné oddíly, zpravodajové ODV a duchovní rádci, církve, apod. Na dubnové schùzce bude tento materiál pøipomínkován. Svìtluška

3 Problémy s vírou a církví K následující úvaze mì pøimìl èlánek Marka Bárty, v nìmž uvádí dopis trpící a hledající Šárky. ( Na dobré stopì è.67). Problémy s vírou, církví, náboženstvím a se vším co s tím souvisí, byly, jsou a budou. Dotýkají se totiž transcendentna, èili nìèeho, co nás pøesahuje, a to jak v oblasti našeho poznání, tak i v oblasti našeho života. Chtìli bychom mít ve všem jasno a jistotu a chtìli bychom š astnì žít. Zjiš ujeme však, že se to nedaøí. A to nás dráždí, vyvádí z míry a nezøídka vede k rùzným formám odporu a vzpoury. Existuje však také cesta pokorného pøiznání si pravého stavu vìci, že totiž možnosti našeho poznání i zpùsobu života jsou omezené, ale že tuto potíž lze pøekonat vírou. Vírou, chápanou jako pøijetí urèitých pravd i jako pøijetí urèitého životního stylu a vztahù ( k Bohu, k lidem a k sobì). Jde tedy o víru ve smyslu náboženském. Obecnì totiž vírou rozumíme pøijetí urèitých skuteèností, jejichž pravdivost si nejsme schopni ovìøit. Tak napø. (v nenáboženské oblasti) vìøí žáci paní uèitelce, když je seznamuje s existencí nìjakých mìst a øek v pro nì zatím nedostupné Èínì. Je rozumné vìøit informacím, jestliže jsou vìrohodné (nejsou nesmyslné) a jestli jsou z vìrohodného zdroje (sdìluje je tøeba dobøe informovaný pøítel, který nás nechce klamat). Ve svìtì se pøedkládá k vìøení velké množství rùzných svìtonázorù a náboženství, nezøídka vzájemnì si odporujících. Jak se v tom správnì orientovat? Nìkteré uèení je pro nás nepøijatelné už z hlediska našeho rozumového chápání. (napø. pøipisování božské moci vìcem, èi zvíøatùm, jak tomu je u rùzných astrálních, èi animistických náboženství). Nìkteré uèení se stává nepøijatelným pro svùj rozpor mezi teorií a praxí (napø. marx leninismus, který hlásal ráj na zemi a ve skuteènosti znièil, nebo aspoò pokazil vše, k èemu se dostal). Do této kategorie však kladou mnozí lidé i køes anství a rùzné køes- anské církve, vèetnì té nejrozšíøenìjší katolické. K tomuto závìru zøejmì dospìla i výše zmiòovaná Šárka. Mùžeme se tázat dìje se tak oprávnìnì? Je tøeba rozlišovat a poctivì zkoumat, zda urèité uèení je samo v sobì pravdivé, morální, zda odpovídá pøirozenosti èlovìka jako jedince i jako lidské spoleènosti a jestli je vùbec realizovatelné. Tak napø. zmiòovaný marx leninismus byl zrùdný mimo jiné už jen proto, že blahobyt vládnoucí tøídy byl zajiš ován zotroèením ostatních. Dìjiny køes anství mají samozøejmì také svá temná místa, ale na druhé stranì bìhem své dvoutisícileté existence, køes anství bezesporu výraznì pøispìlo k pozvednutí a rozvoji èlovìka i lidstva. Aè si to mnozí ne-

4 chtìjí pøiznat, pravdou je, že køes anství dalo základ vyspìlé evropské kultuøe, vysoké životní úrovni a vyspìlým mezilidským vztahùm, zakotveným v moderním zákonodárství, respektujícím lidská práva a spravedlivé mezinárodní vztahy. Pokud jde o jednotlivce, samozøejmì že byli, jsou a budou špatní køes ané i knìží. Ale nesrovnatelnì více je tìch, kterým právì køes anství pomohlo dosáhnout osobní dokonalosti, která je pak trvale podnìcovala ke službì ve prospìch druhých. A zrovna tak je pravdou, že zásluhu na tom zpravidla mìli a mají právì osoby duchovní, které tuto službu vedení a podnìcování k dobrému, a tedy k praktické lásce k Bohu a lidem chápou jako své celoživotní poslání. Bylo by tedy nepravdivé a nespravedlivé zevšeobecòovat negativní zkušenost s nìkterými špatnými knìžími a køes any na všechny ostatní a na celou církev. Dvoutisíciletá zkušenost s køes anstvím spolehlivì prokázala nejen jeho životaschopnost, ale také jeho hlubokou lidskost a oprávnìnost. Spolehlivì se prokázalo, že køes anské uèení plnì odpovídá pøirozenosti èlovìka, nabízí mu spolehlivý a uskuteènitelný návod jak dobøe žít a dosáhnout zde na zemi aspoò èásteèného a jednou ve vìèném Božím Království vrcholného a trvalého štìstí. Jožka Kopecký Ad Zápas o víru - dopis Šárce V lednovém èísle jsem si pøeèetla èlánek Zápas o víru dopis od Šárky. Ponìvadž mimo to, že jsem vùdkynì dívèího køes anského oddílu, se i trochu starám o místní farní spoleèenství mládeže, kam chodí i odrostlejší dìvèata z mého oddílu, napadlo mì, že ten dopis vezmu s sebou na spolèo a zkusíme na nìj reagovat. Rozpoutala se velmi zajímavá diskuse o nìkterých problémech, které zmiòuje Šárka ve svém dopise, a výsledkem je tato odpovìï... Milá Šárko! Mše svatá co to je? Je to pøijít do kostela, udìlat køíž, potichu sedìt v lavici? Ne! Bùh je Láska, byl v nebi, mìl se tam nádhernì, ale pak pøišel na zem jako Boží syn Ježíš šel do svìta, trpìl, sestoupil do pekla bída, lidi na nìj plivali. Ve mši pøijímáš Ježíše, který pro Tebe pøišel, vydal se, chce Tì zachránit, chce Tì pøijmout. Nás to dovádí k radosti, úsmìvu. Pro nás je to nejdùležitìjší bod mše Ježíš pøichází. Asi Tì trochu chápeme, nám se taky nelíbí spoustu vìcí, napøíklad když knìz má kázání o nièem, když je tam spoustu lidí automatù. Taky hodnì vìcí nechápeme, ale pøesto se snažíme pochopit to hlavní na mši svaté pøijímání. Je to pomoc pro nás, uvìdomujeme si, co všechno nám to dává, hlavnì nìkdy, když delší dobu k pøijímání nejdu. Jsou dva aspekty pøijímání pøijmeš Ježíše do svého srdce a potom mùžeš radost z nìho rozdávat dál. Církev ano nebo ne? Církev, která døív vraždila, toužila po moci, majetku... Kdybychom nemìli možnost ji poznat do hloubky o co tam opravdu jde tak taky øekneme ne. Ale díky tomu, že jsme poznali spoleèenství a to pravé pøi mši tak potom øíkáme snad ano. Toto je jenom pokus o vyjádøení toho, jak vìci, které ty popisuješ, vidíme my. Tìžko se to vše popisuje a v žádném pøípadì Ti nechceme vnucovat naše názory, ale jestli by ti to mìlo alespoò trochu pomoci, budeme rádi. Hana Modlitbová (Vimperk)

5 Vychovávat - ale jak? Hledání BOHA 7. Rozhovory s dìtmi O Bohu se dnes mùže mluvit na mnoha místech a pøi rozlièných pøíležitostech. Dìje se to rùzným zpùsobem. Rozhodnì bude dobøe, když ve svém programu najdeme prostor k debatì na toto téma. Jednak nám to umožní dozvìdìt se, co všechno znají, jak to pøijaly, a mùžeme též špatnì pochopené nebo zkreslené informace objasnit a usmìrnit. Dùležité je najít zpùsoby, jak víru našich dìtí doprovázet a vìøit spolu s nimi. Zážitky a zkušenosti, novì nauèené vìci i to, co dosud nikdy neslyšely, životní konflikty a jejich øešení to jsou námìty rozhovorù, když se mluví o Bohu. Tak máme možnost usnadnit dìtem spojovat jednotlivosti s celkem a celek s každodenním životem. To jim usnadní uchovat si vìdomí skuteènosti Boha a živý dùvìøivý kontakt s Bohem, a nejen uchovat, ale v souladu s dozráváním jej pøimìøenì rozvíjet a prohlubovat. Nároèné mohou být rozhovory o Bohu, když chlapci a dìvèata opouštìjí dìtský vìk. Pøijdou s prohlášením, že v kostele je to strašnì nudné. Víra jim pøipadá neskuteèná a cizí, náboženské myšlení se jim u starších zdá pøekonané a zkoušejí pronášet to, co slyšeli jinde a nedovedou se s tím sami vypoøádat. Èasto to neuvádìjí ve formì otázky, ale v útoku: Bùh, kde vùbec je? Modlitba, jaký je z ní vlastnì užitek? Nebyla by rozumnìjší práce, nebo nìco jiného? Nebo: Byl jsem manipulován a já chci teï mít svobodu. Je jasné, že v tomto pøípadì by dokazování nic nezmohlo. Umìním je poznat, co se v té chvíli odehrává v dospívajících dìtech. Je nìkolik dùvodù, které mohou vést k takovým úvahám. Pøedevším je sám proces dospívání dùvodem takové promìny. Dìti chtìjí být dospìlé a vyprostit se proto ze všeho, co je udržuje v dìtství. Patøí k tomu i dìtská víra, kterou poci ují jako pøekonanou, a která jim nyní sklouzává pod nohama. Nìco je nutí hledat znovu pevnou pùdu, na niž by položili základ života, nutí je hledat znovu pevné východisko, z nìhož by bylo možno udìlat si obraz o svìtì a životì. Pro tento témìø nutný proces musíme mít porozumìní a hledat v rozhovoru s nimi nové cesty, pøístupy, nová øešení. Nezøídka vìzí za tìmito protesty také urèitá pøedstava o Bohu, která prostì skuteènému Bohu neodpovídá. V takové situaci pùsobí nìkdy jako vysvobození tato slova: V Boha, jakého ty si pøedstavuješ, nevìøím ani já. Takový Bùh není. Pravý Bùh je jiný. Dùvod mùže také spoèívat v jednostrannì zamìøeném pøírodovìdeckém myšlení, jehož mladý èlovìk používá i v úvahách o

6 Bohu. Bùh není pøedmìtem pøírodovìdeckého bádání. Není tedy možno dosáhnout ho takovým myšlením a pøi takovém postupu se pak zdá, že neexistuje. Zde je nutno mladému èlovìku øíct, že pøírodovìdecké metody platí jen pro svùj obor a je možné jimi postihnout a probádat jen skuteènosti. Jsou dobré, ba výborné. Použije li se slùvka jen : jen to existuje, co se dá tìmito metodami dokázat pak jejich výsledky nepostihují všechno a jdou mimo právì kolem toho nejdùležitìjšího. Nikdy pøeci nemùže napø. chemik stanovit svými prostøedky hodnotu nìjakého Rembrandtova obrazu. Skuteèná hodnota se dá zachytit docela jiným zpùsobem. Kromì toho se dnes nežije pod sklenìným zvonem. Dìti se setkávají se všemi možnými vlivy a pojetími své doby. Nechtìjí zùstat v nevìdomosti, je však pro nì obtížné, aby duševnì zpracovaly, co slyší. Rùzná jednostranná hesla a zdánlivé pravdy mohou zatemnit pohled. Obírají se v duchu hrùznými novými myšlenkami a pøenášejí je pak jako svùj zámìr do svých rozhovorù. Rozvinutá víra také poskytuje široké plochy, kam se dá zaútoèit. Víra není jen zdrojem síly, ale i bøemenem a je ji tøeba hájit. A najít správný vztah k tak komplikované instituci, jako je Církev.... Koneènì mùže dùvod pro odmítání víry spoèívat i v sexuálních problémech. Pod vlivem støídavého pùsobení náboženských požadavkù a jejich nesplnìní, opìtovného vzchopení a dalšího pádu mùže zvláš pøi nadmìrnì pøísném pohledu na tato pochybení vzniknout urèité napìtí, které znesnadòuje víru v dobrého Boha, v Boha, který èlovìku rozumí a má pro nìho pochopení. K našim rozhovorùm s dìtmi mùže posloužit nìkolik pravidel: mprvní požadavek zní: Skuteènì dìtem naslouchat a snažit se jim porozumìt. V jejich výrocích se najde vždycky nìco, s èím je možno souhlasit. Tím, že nasloucháme a poskytujeme možnost vymluvit se, zmíròujeme napìtí a vzájemnì se sbližujeme. mdále se držme dùležitého pravidla: Nemluvit k dìtem, ale s dìtmi. Tedy nepøedpokládat hotové odpovìdi. To jenom dráždí. Radìji se tázat, abychom mohli objasòovat. mjakmile jsme rozhovorem pochopili záležitost, o níž se jedná, je nutný pøedevším tento krok: Uznat, co je v øeèeném správné a v tom se shodnout. To je základ vzájemného pochopení. mpotom však musí následovat další krok: Oznaèit to, co se nezdá správné, a zavést o tom diskusi. Ukázat dotyènou vìc i z druhé strany, vyslovit a zdùvodnit pochybnosti a tak se snažit pøivést ke správnìjšímu pochopení. To je možno jen v ovzduší dobré vùle a vzájemného pochopení a uznávání. Jinak se mladý èlovìk uzavøe a nic neuzná, protože uznat nechce. Dále jsou dùležité pokyny, které rozšiøují duchovní obzor mladého èlovìka a upozoròují jej na to, naè pøi svých øeèech nemyslí. Pøi tom je dobré ukazovat a pøibližovat pozitivní hodnoty života a tak vést k rozšiøování a prohlubování života. Život s Bohem je stálý dialog, a to ve slovech, která slyšíme a která pronášíme v modlitbì, ale také v jeho nabídkách a v našem chování a našich èinech, kterými odpovídáme. Musíme být stále na cestì k Nìmu. Proto dovedeme jen tehdy správnì o Bohu mluvit, jestliže mluvíme jako ti, kteøí mají úèast, kdo se angažují. Kdo mluví o Bohu jakožto nezúèastnìný, jako o nìjaké vìci, ten už se s tím zcela minul. Mluvit angažovanì ovšem neznamená mluvit vzrušenì, ale jako ten, kdo s ním má co do èinìní a je na cestì k nìmu. Literatura: K. Tillman Jak dnes mluvit v rodinì o Bohu zpracoval P. Zbynìk Schneider

7 Cesty k Bohu a k víøe VII. Pokud si vzpomínáte, mluvili jsem poslednì o tom, že odpovìdí na otázku èlovìka po Bohu je Ježíš Kristus. On je tím nejplnìjším vyjádøením Boha, je tou nejpodstatnìjší odpovìdí. I když se na první pohled zdá, že všechno bylo tak snadné skuteèné poznání Krista zase tak pøíliš snadné není. To, co øíká v Janovì evangeliu Jan Køtitel: Já køtím vodou, ale uprostøed vás stojí ten, jehož vy neznáte (Jan 1, 26), to platí i dnes. I když máme za sebou kolik století køes anství, je Kristus tím, koho do jisté míry neznáme. A to jak my, tak mnozí jiní. Nìkdo víc, nìkdo ménì ten stupeò neznalosti Krista je rùzný. U øady našich souèasníkù je veliký. Nejde o to je odsuzovat, jde spíše o to, hledat cesty, jak jim z této neznalosti pomoci. Chce li èlovìk pomoci druhému, pak na tom sám musí být v jistém smyslu dobøe. A tak se zastavíme nad otázkou, kdo je Ježíš Kristus, ten, jehož nìkdo zná, druhý ne jeden více, támhleten ménì. KDO JE KRISTUS? Zkuste si tu otázku sami pro sebe odpovìdìt. Tohle by pro køes- ana nemìla být obtíž, vždy se zdá, že odpovìï na tuto otázku je samozøejmá ale ve skuteènosti zjistíte, že to s tou odpovìdí není tak jednoduché, alespoò to poznáme z odpovìdí, které na tuto otázku budeme dostávat budou lepší i horší. Dá se udìlat to nejjednodušší, že sáhneme po malém katechismu, najdeme otázku Kdo je Ježíš Kristus?, a tam si pøeèteme, že Ježíš Kristus jednorozený Syn Boha Otce, Bùh a spolu èlovìk. To je pravda, proti tomu nelze mít žádné námitky na jedné stranì. Na druhé stranì, když si uvìdomíme to úžasné bohatství Kristovy osobnosti, tak víme, že to touhle vìtou nevyøešíme. A už vùbec bychom si touto vìtou neposloužili, kdybychom nìkomu chtìli ukázat, kdo Kristus je, nìkomu, kdo jej nezná, protože tahle vìta by mu vùbec nic neøekla. To jsou všechno výrazy, na které jsme zvyklí, které však jinému èlovìku neøeknou vùbec nic. Taková vìta je vlastnì na samém konci hledání Krista. Je to vyznání víry ale už pøedpokládá, že vím, kdo je Kristus. Jsou i odpovìdi jiné, takové zdánlivì pro dìti kdy se øekne: Pán Ježíš, no to je ten Ježíšek, co je v jeslièkách. Nebo, když se to dìlá lépe, tak se øekne, že to je malý Ježíšek, který pak vyrostl, byl veliký, žil mezi lidmi, byl ukøižován a vstal z mrtvých.. To už je lepší, ale opìt to není ono, protože se v tu chvíli pomine jádro Kristovy osobnosti, když øekneme: Pán Ježíš je ten, kdo se narodil v Betlémì na základì zaslíbení, jeho rodièe s ním utekli do Egypta, pak se vrátili a žili v Nazaretì, vyrostl, zaèal kázat... to všechno je pravda, ale vùbec neøíkáme, co Kristu znamená. Kdybychom takhle vìcnì popsali i jeho další život, vèetnì utrpení, ukøižování, zmrtvýchvstání a zase bychom øekli, že to byl Syn Boží, bude to sice pravda, ale bude toho zase málo. A tak mám dojem, že ta nejlepší a nejkrásnìjší odpovìï na otázku, kdo je Ježíš, by byla: Je to ten, koho se ti budu snažit pøiblížit, koho bys mìl poznat a v nìhož bys mohl uvìøit. Na kratší odpovìï bych nepøistoupil. Jakmile se budeme snažit vtìlit ji do jediné vìty, bude nepøesná a nevhodná. A když si uvìdomíme, jak mluví Nový zákon o Kristu, pochopíme, že právì toto je odpovìï Nového Zákona. V Novém zákonì nenajdeme žádnou jasnou a vyèerpávající definici, kdo je Ježíš Kristus. Je tam o nìm øeèeno, kým je, ale ne zpùsobem: je to ten a ten, chtìl to a to. Nový zákon je zachycením víry v Krista a je v jistém smyslu pozváním. Bere li èlo-

8 vìk do rukou Nový zákon, je to jako by mu bylo øeèeno pojï a já se budu snažit ti pøiblížit Krista. Pod tímto zorným úhlem psali evangelisté. Ne životopis, pøesný protokolární záznam èinnosti ale pokus o vyjádøení toho, kdo je Kristus pro èlovìka a jaké na nìho klade požadavky. A tohle je odpovìï, které bychom se zøejmì mìli držet my. Øekl bych, že by bylo dobré, alespoò v úvaze zkusit opustit katechismový pøístup, ve kterém je nám øeèeno: Ježíš Kristus je jednorozený syn Boží. Definici bych na zaèátku nechal stranou a pokusil bych se to vzít obrácenì, ptal bych se, jak Krista poznávali jeho souèasníci. Mohli bychom procházet postupnì evangelia, ale vycházím z toho, že je natolik znáte, že se na nì staèí odvolat zcela obecnì. Rybáøi, pozdìji apoštolové poznávají mladého èlovìka. Èlovìka, který toho dost ví, je schopen je nìjak oslovit a øíká jim vìci, které také sám dìlá. Stále je to èlovìk. Víc v nìm nevidìli, než èlovìka, který o nì stojí a který je pro nì pøitažlivým. Jdou za ním a zaèínají vnímat, co øíká, oè mu jde, zaèínají poznávat, èím je obohacuje. Nejprve jsou to momenty údivu, které se objevují u apoštolù. Tøeba kdy je jeden z nich udiven tím, že mu Ježíš øíká: Vidìl jsem tì pod fíkovníkem, aniž sám nìkde poblíž byl (Jan 1, 48). Nebo když zahrnou množství ryb ve dne (Lk 5, 4 8). Petr je z toho celý udiven. Nebo když Ježíš mluví jinak než zákoníci a farizeové a mluví jako ten, který má moc (Jan 7, 46). Tak vnímají jednu, druhou a další novou vìc na Ježíšovi a snaží se nìjak si to srovnat v hlavì, ale èasto se jim to nevede. Proto ta øada Ježíšových výtek apoštolùm: Ještì nerozumíte? Ještì jste tak nechápaví? Pak už tuší, že by mohl být Mesiášem a zas si ho pøestavují po svém a rozchází se jim to s Ježíšovou osobou. Vlastnì po celou tu dobu, co s ním chodí, velmi klopotnì a pomalu poznávají Ježíše, ale poøádnì mu nerozumìjí. Jinak by totiž v hodinì ukøižování od nìho neutekli. Nerozumìjí mu, a proto je pro nì ukøižování totálním rozèarováním, protože toto neèekali. I když v nìj uvìøili, byla jejich víra hroznì slabouèká a pod køížem se rozplynula. Po vzkøíšení, když se setkávají se zmrtvýchvstalým Kristem, chápou, kdo byl. Teï teprve chápou úplnì do hloubky, co s Kristem zažili a co od nìho slyšeli. A když dostávají Ducha svatého, je v nich poznání Krista Mesiáše pevné a jsou schopni dávat ho dál. A tak, když se díváme na Krista oèima jeho uèedníkù: vidí nejdøíve velmi zajímavého a poutavého èlovìka. Pak v nìm èím dál tím víc rozeznávají nìkoho, kdo je pøesahuje, kdo pøesahuje hranice bìžné lidské osobnosti, nìkoho, kdo je pro nì novým, velkým pøínosem. A vlastnì až po vzkøíšení v nìm plnì poznávají toho, v nìmž pøišel osobnì Bùh. K tomu bylo zapotøebí vzkøíšení. A tak naše nejstruènìjší výpovìï, že Ježíš je Vykupitel a Syn Boží, stála až na konci celého jejich poznání. Z toho pochopitelnì vyplývá jedna vìc: že i takto je možno èlovìka dovádìt ke Kristu a že je to dnes možná velmi užiteèné. Ne

9 tím, že mu hodím vìtu, které nerozumí, ale tím, že mu ukazuji Krista jako vzor pro lidské chování, jako urèitou odpovìï na lidskou existenci. Nejdøíve mu ho ukazuji jako èlovìka, na kterém poznávám postupnì rysy mimoøádnì dobré. Nìco, co jsem jinde nevidìl a nezažil... Takhle postupujeme, a ten kdo se o nìho zajímá, v nìm mùže poznat spasitele až tenkrát, když pochopí, že Kristus je pro nìho osobnì zachránce, že Kristus je øešením jeho života. A pak v nìm rozpozná Syna Božího. A dále: vezmeme li z Kristovy osobnosti jen to Boží, dopustíme se veliké nepøesnosti a nepøiblížíme ho èlovìku nevìøícímu. Kristu byl Bùh a èlovìk plný Bùh a plný èlovìk. Z toho plný èlovìk nesmíme slevit ani èárku, protože by to bylo nepravdivé. Kdo pozná Krista jako plného èlovìka, ten v nìm mùže teprve rozeznat správným zpùsobem Boha. Ještì ale udìlejme odboèku vzhledem k dìtem. Dìtem se nikdy nemá Pán Ježíš pøibližovat v prvé øadì jako Ježíšek ze zcela prostého dùvodu: dítì má úctu k dospìlému èlovìku, imponující je pro nìj dospìlý. Malé dítì nemá nikdy jako ideál druhé dítì nejvýše jen ty jeho vìci, které samo nemá. Ale dospìlých si váží: dospìlí jsou pro nìj žádoucí autoritou, vzorem, pomocí. A takto má poznat Ježíše jako dospìlého. Jistì, tento Ježíš se narodil jako malé dítì, byl malý, jako jsi teï ty. Ale v první øadì jde o Ježíše, výborného èlovìka, který žil tak dobøe, jak my bychom chtìli být dobøí. Ukazuje nám, jak žít, a je pro nás úžasnou pomocí i teï. To by mìlo být první a základní, protože celá historie Ježíšova dìtství není ústøedním bodem evangelia, ani bodem poèáteèním. Ústøedním bodem evangelia je, že v Kristu pøišel Bùh a že Kristus je zachránce. Tohle nám musí být jasné, z tohoto hlediska se dìtem má o Ježíši mluvit. Nikdy se nesmí køes anství zdìtinš ovat. Hroznì by se mu køivdilo. A nakonec bych položil slovo evangelia, kterého bychom se mìli držet, když se nám Kristova postava nezdá vždycky dost srozumitelná. Je to projev víry ne zcela jasné, ale už velmi hluboké. Víry, která otvírá cestu k dalšímu poznání. V Janovì evangeliu na konci 6. kapitoly se stává Ježíš pohoštìním, když øíká: nebudete li jíst tìlo Syna èlovìka, nebudete mít v sobì život. A tak ho opouštìli jeden po druhém. Ježíš øekl Dvanácti: I vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpovìdìl: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova vìèného života a my jsme uvìøili, že ty jsi ten Boží svatý. (pokraèování pøíštì) U pøíležitosti 3. výroèí otevøení skautského srubu, poøádá 5. a 6. oddíl støediska Brandýs nad Orlici v pátek a v sobotu 1. a 2. kvìtna zábavnou výpravnou hru: PO STOPÁCH DVANÁCTI APOŠTOLÙ KDE: prezentace, start a cíl u srubu 5. a 6. oddílu v Brandýse nad Orlicí, (z nádraží vás povedou ukazatele). Originální ustrojení bude ocenìno,obèerstvení a ubytování zajištìno (spacák s sebou). KATEGORIE A - 15 až 100 let, fyzicky zdatní (hra probìhne za každého poèasí), 4-6ti èlenná družstva. Prezentace: 1.5. do 18ti hodin, následuje ubytování a noèní etapa. Startovné: 100,- Kè / èlovìk. KATEGORIE B - mladší s doprovodem, max. 6 èlenù v družstvu. Prezentace: 2.5. do 9 hodin. Startovné: 30,- Kè / èlovìk. DÙLEŽITÉ: Na svoji úèast prosím pøedem telefonicky upozornìte nejlépe do 15. dubna na tel.: 0465 / (veèer).

10 Duchovní odborky CÍRKEVNÍ HISTORIE Smyslem této odborky je podpoøit zájem o církevní historii, nebo život církve a pozdìji církví v evropských i èeských pomìrech podstatnì spoluutváøel celkové dìjiny, takže mnohému je jen velmi obtížné bez znalosti dìní v církvi porozumìt. Navíc v souèasné èeské situaci je skuteèná znalost církevních dìjin mezi lidmi velmi vzácná a je nahrazována rùznými ideologickými zkratkami a pøemalbami. Odborka není urèena jen vìøícím. 1. stupeò S pomocí dìtské Bible dovede popsat hlavní momenty utváøení církve jako lidu božího: povolání Abramovo a Boží zaslíbení o potomstvu, usídlení Židù v zaslíbené zemi, narození Ježíše Nazaretského, povolání apoštolù, poslední veèeøe, Ježíšovo ukøižování, Ježíšovo vzkøíšení a jeho pøíslib ( Jsem s vámi až do skonání svìta ), seslání Ducha svatého. Zná nìjakou pøíhodu z pùsobení apoštola Pavla pøi zakládání církevních sborù (obcí) a ví, kde je v Bibli popsána. Ví, kdo dnes tvoøí viditelnou èást Církve Kristovy, kde ve svìtì žijí èlenové rùzných èástí. 2. stupeò Ví, jaké jsou hlavní prameny pro zkoumání vzniku Církve Kristovy, kdy vznikly (Bible zvláštì evangelia, Skutky apoštolské a epištoly apoštolù Pavla, Petra, Judy, Jakuba a Jana vznikly ve druhé polovinì 1. století) a dokáže s jejich pomocí popsat klíèové momenty vznikání Církve (viz 1. stupeò). Ví o nìkterém dalším prameni, který je dùležitý pro zkoumání života Církve v prvních staletích (apokryfní evangelia, spisy prvních církevních Otcù, legendy, øímské letopisy, spisy Josefa Flavia ap.). Zná hlavní etapy vývoje Církve v prvních dvou tisíciletích (období pronásledování v Øímské øíši, období Otcù a navázání na øeckoøímskou kulturu, Církev po rozpadu Øíše západoøímské a její pronikání do germánského svìta, rozdìlení východního a západního køes anství, Církev ve vrcholném støedovìku, úpadek církve a reformace, pronikání køes anství do Asie, Afriky a Ameriky, církve v dobì po osvícenství a souèasná doba). Zná hlavní dùvody rozkolù: mezi východním a západním køes anstvím (kulturnì politické dùvody) a pøíèiny pozdìjšího rozkolu v západním køes anství (mravní úpadek církve, zvláštì kléru). Ví, kdy vzniklo a oè usiluje ekumenické hnutí. Má pøehled o základní struktuøe viditelné èásti Církve, o poètu, složení a rozmístìní hlavních èástí ve svìtì i u nás a pøipraví o tom pro své vrstevníky výklad s použitím map. Ví, kdo byli Cyril a Metodìj ze Solunì, Vojtìch Slavníkovec, kníže Václav, Anežka Èeská, Zdislava z Lemberka, Prokop Sázavský, Jan Hus, Jeroným Pražský, Jan Nepomucký, Petr Chelèický, Jan Amos Komenský a o životì a díle jednoho z nich pøipraví pro své vrstevníky krátký poøad. Ví, kdo byli sv. Jiøí, Augustin Aurelius, Martin Luther, Jan Bosco, Maxmilián Kolbe, Martin Luther King a Matka Tereza. 3. stupeò Zná hlavní biblické i nebiblické prameny pro zkoumání života církve v prvních

11 staletích a s jejich pomocí pøipraví pro své vrstevníky pøednášku o vzniku a životì církve v této dobì. Zná hlavní etapy vývoje církve v prvních dvou tisíciletích (viz 2. stupeò) a základní historické souvislosti, které je spoluvytváøely (Øímská øíše jako svìtové imperium, stìhování národù, rozpad Øíše øímské, Germáni v Evropì, vznik støedovìkých státù, øádù a klášterù, mìst, universit, zámoøské objevy apod.). Zná hlavní dùvody rozkolù: mezi východním a západním køes anstvím (kulturnì politické dùvody) a pøíèiny pozdìjšího rozkolu v západním køes anství (mravní úpadek církve, zvláštì kléru). Ví, kdy vzniklo, oè usiluje ekumenické hnutí a jaké má dosud výsledky. Má pøehled o základní struktuøe viditelné èásti Církve, o poètu, složení a rozmístìní hlavních èástí ve svìtì i u nás a pøipraví o tom pro své vrstevníky výklad s použitím map. Ví, kdo byli Cyril a Metodìj ze Solunì, Vojtìch Slavníkovec, kníže Václav, Anežka Èeská, Zdislava z Lemberka, Prokop Sázavský, Matìj z Janova, Jan Milíè z Kromìøíže, Arnošt z Pardubic, Jan Hus, Jeroným Pražský, Jan Rokycana, Jan Nepomucký, Petr Chelèický, Jan Amos Komenský, Jan Sarkander, Klement Maria Hofbauer, Jan Nepomuk Neumann, biskup Gorazd, František Tomášek, Josef Zvìøina a o životì a díle jednoho z nich pøipraví pro své vrstevníky krátký poøad. Ví, kdo byli sv.jiøí, Augustin Aurelius, František z Assisi, Tomáš Akvinský, Martin Luther, Jan Kalvín, Terezie z Ávily, František Saleský, František Xaverský, Bartolomìj Las Casas, Jan Bosco, Maxmilián Kolbe, Dietrich Bonhoeffer, Albert Schweitzer, Edita Steinová, Martin Luther King, Jan XXIII., Matka Tereza a Roger Schutz. 4. stupeò Zná hlavní biblické i nebiblické prameny pro zkoumání života církve do roku 313 n.l. a s jejich pomocí pøipraví pro své vrstevníky alespoò ètyødílný cyklus o vzniku a životì církve v tomto období. Zná hlavní etapy vývoje církve v prvních dvou tisíciletích ve svìtì i u nás, vèetnì základních historické souvislosti, které je spoluvytváøely (Øímská øíše jako svìtové imperium, stìhování národù, rozpad Øíše øímské, Germáni v Evropì, vznik støedovìkých státù, øádù a klášterù, mìst a universit, zámoøské objevy apod.); o nìkterém období nebo jevu pøipraví s pomocí odborné literatury (kroniky, legendy, historické práce) podrobnìjší pøednášku pro své vrstevníky. Zná hlavní dùvody rozkolù: mezi východním a západním køes anstvím (kulturnì politické dùvody) a pøíèiny pozdìjšího rozkolu v západním køes anství (mravní úpadek církve, zvláštì kléru), jejich konkrétní podobu i druhotné (teologické) dùvody, které z nich byly pozdìji vyvozovány (zejména v reformaci pro pojetí církve) v rozsahu knihy August Franzen Malé církevní dìjiny. Ví, kdy vzniklo, oè usiluje ekumenické hnutí a jaké má dosud výsledky; pro své vrstevníky pøipraví pøednášku (nebo èlánek) o historii komunity v Taizé. Má pøehled o základní struktuøe viditelné èásti Církve, význaèných pøedstavitelích, poètu, složení a rozmístìní hlavních èástí ve svìtì i u nás a pøipraví o tom pro své vrstevníky výklad s použitím map. 5. (a 6.) stupeò Prokáže znalost hlavních pramenù pro zkoumání historie Církve (vèetnì jejich hodnovìrnosti a možností využití). Prostudoval nìkteré ze souèasných, v èeštinì dostupných souhrnných pøehledù

12 o církevních dìjinách pojatých z katolické i protestantské pozice (August Franzen Malé církevní dìjiny, Amedeo Molnár nìkterá pøehledová práce, M. Biè, J. L. Hromádka, R. Øíèan, J.B. Souèek Základy uèení køes anského 3. kapitola, Jaroslav Kadlec Pøehled èeských církevních dìjin ap.) a pøipraví z toho pro své vrstevníky cyklus pøednášek (èlánkù). Prostudoval nìkterou z historických prací o Ježiši Nazaretském (Günther Bronkamm Ježíš Nazaretský, Wolfgang Trilling Hledání historického Ježíše, Traugott Holz Ježíš z Nazareta, Gerd Thiessen Galilejský ap.) a pøipraví o tom pøednášku èi èlánek. Seznámil se knihou Ètyøi vyznání (augspurské, bratrské, helvétské a èeské) a pøipravil o tom pøednášku nebo populárnì vìdecký èlánek. Seznámil se s Palackého hodnocením úlohy køes anství a církví v našich dìjinách a uspoøádá o tom pro své vrstevníky pøednášku. Zná Masarykovo pojetí èeských dìjiny (Èeskou otázku) a pøipraví o nìm pro své vrstevníky pøednášku s ukázkami. Prostudoval Pekaøovu práci O smyslu èeských dìjin, nìkteré práce manželù Èornejových o dobì husitské a pobìlohorské, knížku Václava Vaška Neumlèená a obohatí tím program oddílu. Prokáže chyby a jednostrannosti v knize Pavla K. Mráèka Pøíruèka církevních dìjin. Sleduje práci husovské komise a komise pro zkoumání 17. a 18. století a pøipraví o souèasném stavu této práce pro své vrstevníky populární pøednášku nebo napíše o tom nìkolik èlánkù. Pøipravuje mladšího èlena oddílu ke splnìní nižšího stupnì této odborky. Skautská duchovní obnova Skautská duchovní obnova se uskuteèní o prvním kvìtnovém víkendu - tedy (veèer) v krásném prostøedí bývalého benediktinského kláštera, dnešní Vyšší pedagogické školy ve Svatém Janu pod Skalou v Èeském krasu (zahájení bude v Praze). Z programu vybíráme: - Kdo je a k èemu mi je Duch svatý (Petr Mucha a další z Misijního centra) - Máme evangelium a tedy máme co nabídnout (Petr Mucha a další) - Vylezme ze svých ulit (P. Jiøí Reinsberg - Amundsen) - Vìrnost v hledání nejvyšší Pravdy a Lásky (Vede P. Vladimír Záleský - Šagi. Název této èásti vypadá dost suše, ale budete koukat - já jsem také koukal) - Já a já, já a ty, já a my (Marek Bárta s námi trochu projede mezilidské vztahy) - Duchovní program od A do Z (Budeme se zabývat duchovním programem na všech úrovních - družinou a oddílem poèínaje, pøes støedisko a okres, prací Odboru duchovní výchovy konèe, èinnost zpravodajù ODV a duchovních rádcù nevyjímaje.) - K èemu mùže být skautùm dobrý Plenární snìm katolické církve (Jiøí Èerný) Obnova je urèena pro všechny, kterým jde o duchovní stránku skautingu - tedy pro vedoucí skautských oddílù, R + R (nad 15 let), pro zpravodaje ODV a duchovní rádce. Pøihlášky zasílejte do (kvùli objednávce jídla) na adresu Pavel Budský, Thákurova 3, Praha 6. Tel. 02/ (veèer).

13 Akce: Cihla pro Moravu Pøed nìkolika dny jsem dostal dopis: Milí pøátelé, chtìla bych vám jménem všech našich dìtí podìkovat za dárek z akce Cihla pro Moravu. Obnos Kè nám byl pøedán a použijeme ho na zakoupení vypalovací pece pro keramickou dílnu. Dìkujeme všem skautským oddílùm, které pomohly zatopené Domovince. L. Konupková øeditelka ÚSP V Bohumínì dne 6. bøezna 1998 Takže máme teï jistotu, že náš dar nebyl nìkde vytunelován, a že poslouží dobré vìci. Nevím jak vy, ale já osobnì jsem mìl z tohoto dopisu velkou radost a znovu se ve mnì probudila touha pomoci dalším, kteøí to potøebují. Zøejmì nebudu sám. Druhé kolo této akce sotva zaèalo a už se nám ve srovnání s kolem prvním hezky rozjíždí. Na úètu pøibyly další dary: tisícikoruna od støediska Srdíèko z Tøebíèe a 150 korun od družiny Modrých šípù z??? (neèitelné razítko). Další ohlasy mám z Èeského Tìšína, Berouna a Prahy. Tak abych to nezakøiknul. Pro zopakování: podporu pro akci Cihla pro Moravu posílejte na úèet / 0800, konstantní symbol 379, variabilní symbol 120, penìžní ústavu Èeská státní spoøitelna a.s., Rytíøská 19, Praha 1, název úètu 7. støedisko Blaník. Ještì jednodušší je napsat si o pøedtištìnou složenku, nebo zavolat (02 / veèer), nebo poslat e mail A vùbec nejjednodušší je pøedat èástku osobnì tøeba na Skautské duchovní obnovì (viz informace na jiném místì tohoto èísla). Také je dobré poslat korespondenèní lístek s oznámením zaslané èástky (spoøitelna to nìkdy dokáže pìknì zamotat) a poslat zprávu o tom, jak jste peníze vydìlali. Hezké dopisy otiskneme. Uzávìrka akce je 15. kvìtna. Protože nejschùdnìjší cestou k získání fùry penìz podle zkušenosti našeho oddílu je zhotovování rùzných výrobkù a jejich následné nabízení lidem ke koupi za dobrovolnou cenu, budeme pokraèovat v návodech na velikonoèní výrobky. Vejce zdobené stokrát jinak Holubièka Pomùcky: vejdunek (s otvory na bocích), bílý papír, lepidlo, nùžky, kus vlny Postup: Otvory na bocích vejdunku protáhnìte køídla. Pøipravte si je z papíru velikosti asi 12 x 21 cm složením jako harmonika. Po protažení vajíèkem harmoniku na obou stranách roztáhnìte do širokého vìjíøe. Na špièatìjší konec vajíèka nalepte ocas a na opaèný konec hlavu (viz obrázek). Odhadnìte tìžištì, lépe blíž k hlavièce (bude letìt vzhùru) a opatrnì propíchnìte malé otvory vajíèkem. Provleète jimi nitku a holubièka je hotova. Vejce s okénkem Pomùcky: vejdunek, nùžky na nehty, tenká krajka, kousek modelíny, pinzeta, slamìnky, koèièky a další sušené rostliny a plody Postup: Do vajíèka na boèní stranì opatrnì vystøihnìte dosti velké koleèko (okénko). Vzniklým otvorem dovnitø na kulatìjší konec vejdunku vtisknìte kousek modelíny. Do ní pak pomocí pinzety zapichujte sušené rostliny a plody. Okraj okénka oblepte kraj-

14 kou a otvorem na špièatìjším konci vejce protáhnìte stužku. Tohle je už tìžší výrobek, ale skautky to urèitì zvládnou. Kohout z vajíèka Pomùcky: vejdunek, rolièka od toaletního papíru, lepidlo, papír, barvièky Postup: Podle obrázku vyrobíte høebínek, zobáèek, oèi (pomocí dìrovaèky) a pestrobarevný ocásek. Aby ocasní pera byla pìknì ohnutá, nakadeøte je tužkou: palcem levé ruky pøidržte konec pásku, druhý konec pøiložte na tužku, palcem pravé ruky ho zlehka pøitlaète a protáhnìte ho pøes ni. Všechny tyto díly pøilepte na vejdunek. Abyste kohoutka mohli postavit, odøíznìte z rolièky od toaletního papíru asi 3 cm vysoký prstenec, omalujte ho nazeleno, a jakmile barva uschne, vajíèko do nìj postavte. Vlnìné vejce Pomùcky: vejdunek (vyfouknuté vejce), vlna, lepidlo Kores Postup: rùznobarevné zbytky vlny na pletení nastøíhejte na malé kousky (tak 5 mm nejvýš). Vejdunek (vyfouknuté vejce) namažte lepidlem a pak jej obalujte v rùznì barevných vlnìných odstøižcích. Na závìr vajíèkem protáhnìte stuhu a zespoda ji zajistìte mašlièkou. Celý výrobek se hezky vyjímá na velikonoèní koèièce, nebo na èerstvé snítce bøízy. Vlnìné vejce podruhé Pomùcky: viz výše Postup: Celý vejdunek namažte lepidlem. Pak postupujíce od jedné špièky spirálovitì obtáèejte vajíèko rùznì dlouhými kousky vlny. Nakonec opìt protáhnìte stuhu a zajistìte ji mašlièkou, aby se obalené vejce dalo povìsit. Vejce v papíru Pomùcky: vejdunek, pestrobarevný papír (napø. na balení dárkù, hezké jsou tøeba i staré noty), lepidlo, miska s vodou Postup: papír formátu zhruba tak A6 na chvilku ponoøte do vody, aby ztratil svoji tuhost. Vejdunek potøete lepidlem. Papír vyndejte z vody a nechte sušit. Až bude jen vlhký, pìknì do nìj vejce zabalte. Jiný postup doporuèuje papír nemáèet, ale natrhat na kousky a ty pak na vejce lepit. Opìt protáhnìte stuhu a zajistìte mašliškou. Gravírované vejce Pomùcky: vejdunek, barvy, nožík (šídlo, jehla, pilníèek cokoli ostré) Postup: Vyškrabávání kraslic, lidovì zvané gravírování, se provádí na vajíèku obarveném ve velmi sytém barevném roztoku. Barva fialová, èervenohnìdá až èerná vytvoøí potøebnou vrstvu k odkrývání spodní bílé skoøápky. Jemný vzor se do kraslice proškrabává nožíkem. Je to dost zdlouhavá a pracná technika. Musíme dát pozor, abychom pøi proškrabávání neporušili skoøápku a kraslici nerozbili. Lidovì se vyškrabované kraslice nazývají rejsky. pokraèování pøíštì Svìtluška

15 Skautský zákon - pøíbìhy Dnes: Skaut je pøítelem všech lidí dobré vùle a bratrem každého skauta Kdo je to pøítel? Øíká se, že opravdový pøítel je ten, kdo je vždy k dispozici. Jestliže máte tìžkou chvilku, mùžete ho vzbudit o pùlnoci a on se sebere, a kdyby byl v Tokiu, sedne na letadlo a pøiletí vám na pomoc. Tomu Vilo pøíliš nevìøil. Za prvé: nikoho takového neznal, kvùli komu by o pùlnoci sedal do letadla. A pak: ta teorie mu pøipadala pøíliš jednostranná, pøíliš pohodlná pro ty, co mají problémy, a pøíliš nároèná na ty, co je mají zachraòovat. Koho já považuji za pøítele? ptal se sám sebe. Pro mne je pøítel ten, kvùli komu já jsem schopen udìlat cokoli nepøíjemného, tøeba vstát v pìt hodin ráno. Kolik jich je? Hroznì málo. A když má èlovìk málo pøátel, nemùže to být nièí vina, než jen a jen jeho. - pøátelský vztah je výhodný pro oba - Chceš-li se s nìkým spøátelit, provìø ho zkouškou (Sir 6,7) Oba bratøi Dva bratøi bydleli kdysi na hoøe Morija. Mladší byl ženatý a mìl dìti, starší byl svobodný a sám. Oba bratøi pracovali spoleènì, spoleènì orali pole a spoleènì osévali. V dobì žní sklidili úrodu obilí a snopy rozdìlili na dvì stejnì velké hromady, pro každého jednu hromadu snopù. Když pøišla noc, lehli si oba bratøi u svých snopù. Starší nemohl usnout a v duchu si øíkal: Bratr má rodinu, já naproti tomu jsem sám a bez dìtí, a pøesto jsem si vzal stejný poèet snopù jako on. To není správné. Vstal, bral ze své hromady snopy a skládal je tajnì a tiše ke snopùm svého bratra. Pak si zase lehnul a usnul. Téže noci pak, znaènì pozdìji se probudil ten mladší. I on musel myslet na svého bratra a v duchu si øíkal: Mùj bratr je sám a nemá dìti. Kdo bude o nìj ve stáøí peèovat? A vstal, vzal ze svých snopù a tajnì a tiše je pøenesl na hromadu staršího bratra. Když se rozednilo, oba bratøi vstali, a jaké bylo jejich pøekvapení, když jejich hromady snopù byly stejné jako veèer pøed tím. Ale žádný neøekl druhému ani slovo. Druhou noc èekal každý chvíli, až se domníval, že ten druhý spí. Pak vstali a každý vzal ze svých snopù, aby je zanesl na bratrovu hromadu. Na pùl cesty se najednou potkali, a každý poznal, jak dobøe to s ním jeho bratr míní. - pøítel je ten, kdo pozná, co potøebuji - Pøítel je elixír života, najdou ho ti, kdo mají bázeò pøed Hospodinem (Sir 6,16) Jak byl Puntík nemocný Co je s tebou, Puntíku, vždy ty kulháš, podivila se babièka. Ještì vèera jsi bìhal jako vítr! Bolí mì tlapièka, zakníkalo štìnì. A která tlapièka tì bolí? Tady ty dvì vpøedu, stìžoval si pejsek. Zavaž mi je, prosím. Babièka tedy Puntíkovi packy zavázala a pøikryla ho deèkou. Pejsek si tlapky se zalíbením prohlížel a øíkal si. Teï jsem docela jako Argo od sousedù. Ten má taky zavázané tlapky a taky kulhá. Až mì takhle uvidí, urèitì si mì koneènì všimne a bude se mnou kamarádit... Ještì tì to bolí? pøišla se zeptat babièka. Štìnì pøikývlo. Tak to musíme k panu doktorovi, Puntíku. Ne, babièko! Já nechci k panu doktorovi! vylekal se Puntík a vyskoèil z pelíšku. Dal by mi injekci! Babièka se na pejska pátravì zadívala a øekla: Tak se mi zdá, že už ti vlastnì nic není. Nemám pravdu? Hm, asi jo. Nìjak se to zlepšuje. Mohl bych si jít hrát s Mac-

16 kem? Já ti, babièko, slibuji, že už budu zdravý! drmolil Puntík. Tak už bìž, øekla babièka se smíchem a sundala mu obvazy. Pejsek vybìhl na dvorek a chtìl zavolat na kocourka Macka, když si všiml, že u plotu stojí Argo. Nesmìle se k nìmu pøiblížil a zpùsobnì pozdravil: Dobrý den, Argo, už je ti lépe? Co je ti potom? zavrèel hafan mrzutì. Já jsem chtìl jenom vìdìt, jak jsi na to s tlapkama, omlouval se Puntík. Tak já ti nìco povím, ty skrèku mròavej, zahuhlal Argo nevlídnì. S takovým, co se kamarádí s kocourem, se já zásadnì nebavím! Mám svou hrdost, rozumíš? Pak se otoèil a odkulhal do boudy. Takhle to tedy je, pøemítal Puntík. Kdybych nekamarádil s Mackem, tak by Argo už dávno kamarádil se mnou... Chvilku o tom ještì hloubal a pak zavolal: Macku, vylez, budeme si hrát! To jsem já, tvùj kamarád Puntík! - pøátelství se nedá vynutit - Vìrný pøítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad (Sir 6,14) Pøítel Ježíš Pøestaòte se chvíli dívat na obrazovku, kde se vám chce zalíbit ten èi onen, abyste ho pøi volbách neopomenuli. Podívejte se na jinou obrazovku: v podvìdomí máme zakódované chvíle, kdy jsme byli smutní, osamìlí, zklamaní, bezradní. Ve vzpomínkách defilují pøed námi lidé, kterými okolí pohrdá, neznámí, které jsme vidìli ležet na nádraží, podezøelí, kteøí zevlují na Václavském námìstí. Nìkdo si vzpomene na uplakanou ženu, kterou opustil manžel, nebo opaènì na mladého muže, který se rozvedl s nevìrnou ženou a ztratil domov a neví si rady se svou opuštìností. Právì k takovým volá Ježíš: Pojïte ke mnì všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi bøemeny, a já vám dám odpoèinout (Mt 11, 28). Všichni vydìdìní, kdesi na okraji spoleènosti, pohrdají a ponížení, jsou mu tak blízcí, že je jejich velkým Pøítelem. O každém jmenovitì ví. I o mnì i o tobì. Hledá ztracence, aby nebyli bezradnì sami. Kdo jiný než ten, koho drží Ježíšovo pøátelství, mùže o nìm povìdìt druhým? To je náš úkol. Nejen svìdèit slovy, ale z vdìènosti našemu Pøíteli stávat se pøítelem druhým. V mém pøedchozím sboru v Hoš álkovì jsme v nedìli odpoledne navštìvovali Nedìlní školy. Podle rozpisu pøešla øada na mne a dnes již zemøelou M.Ø. Tato uèitelka mi cestou svìøila: Bratøe faráøi. Dopoledne jste kázal o Pøíteli Ježíši. Já vím, že je tak dobrá. Ale já potøebuji lidského pøítele. V naší obci i sboru se cítím tak sama a rozplakala se. Pocítil jsem to jako výèitku: nestaèí jen kázat, ale být zrcadlem Ježíšova pøátelství ve vztahu k bližnímu. - køes an vlastnì nikdy není opuštìný - nikomu nemohu bezdùvodnì odpírat nárok na mé pøátelství - Už vás nenazývám služebníky... Nazval jsem vás pøáteli... (Jan 15,15) Vymìnili si místo Bylo to v roce 1917 za ruské revoluce. Jeden z nejukrutnìjších vùdcù revoluce byl zavraždìn neznámými lidmi. Komunisté okamžitì zajali mnoho nevinných jako rukojmí. Všichni byli postaveni ke zdi a rozkaz znìl: Každý desátý bude zastøelen. Èíslo devìt byl starý pravoslavný knìz, otec Alexis. Vedle nìj stál mladý knìz jako èíslo deset. Staøec neváhal. Pošeptal svému sousedovi: Jsem starý a stejnì už nebudu dlouho žít... Vymìníme se. S pomocí Boží zaujmu tvé místo. Krátce nato byl starý knìz zastøelen. - pøítel je ten, kvùli komu jsem ochoten podstoupit i urèitou obì - prototyp pøátelství najdeme mezi Davidem a Jonathanem v 1Sam, Svìtluška

17 Anthony de Mello SJ - Minutová moudrost Rozhovor s Petrem Pokorným (2) Pokraèování rozhovoru s dìkanem Evangelické teologické fakulty UK My jsme, pane profesore, minule otevøeli otázku mezináboženského dialogu. Ukázalo se, že i pro køes ana je velmi dùležité citlivì naslouchat v oblasti duchovního života také jiným podnìtùm než jenom køes anským. Na druhé stranì je tu také nezastupitelný køes- anský vklad do tohoto dialogu. Takže mohl byste se pokusit o vyjádøení podmínek, jejichž respektování je nezbytné, aby takový mezináboženský dialog byl užiteèný pro všechny zúèastnìné strany? Skuteèný dialog mùže vzniknout jenom tam, kde je nìjaký opravdový problém, vìc- Chtìla bych vás upozornit na další knížky autora, s jehož dílem se jistì øada z vás už setkala, na knížky, které napsal Anthony de Mello Minutová moudrost a Minutové nesmysly. Vydalo je nakladatelství Cesta a stojí 55 Kè. Od tohoto autora vyšla již Modlitba žáby I. a II. Kratièké pøíbìhy se vám jistì budou hodit jako námìty pro zamýšlení na schùzkách a táborech. Mniši ze sousedního kláštera požádali Mistra o pomoc ve sváru, který mezi nimi vznikl. Doslechli se, že prý Mistr zná osvìdèený zpùsob, jak do jakékoli skupiny vnést lásku a harmonii. Pøi té pøíležitosti Mistr svou metodu prozradil: Kdykoli jste s nìkým nebo o nìkom pøemýšlíte, musíte si øíkat: Umírám a tenhle èlovìk umírá také, a pøitom se celou dobu snažte prožívat pravdivost toho, co øíkáte. Když na to všichni pøistoupíte, zloba pomine a dostaví se harmonie. Ètení každého krátkého pøíbìhu v této knize vám zabere pouhou minutu. Mistrùv jazyk vás bude pravdìpodobnì mást, provokovat èi se vám bude zdát dokonce pøímo nesmyslný. Žel, tahle kniha není snadná! Na jejích stránkách, v jejím duchu, náladì a atmosféøe je skryta lidskou øeèí nesdìlitelná moudrost. Až budete knihu proèítat a potýkat se s Mistrovým záhadným vyjadøováním, možná v ní neèekanì naleznete tichou nauku a dojde k vašemu probuzení - a promìnì. Moudrost znamená toto: promìnit se pouhým probuzením do skuteènosti, která je slovùm nedosažitelná. Pozor: Užívejte pøíbìhy v malých dávkách - najednou jen jeden èi dva. Pøedávkování snižuje jejich úèinek. Hana Bouzková ný spor a souèasnì je poctivá vùle ho spoleènì øešit. Tam, kde žádný problém není, tak tam lidovì øeèeno spolu mluvíme normálnì, tam není tøeba vymýšlet nìjaký nový termín dialog. Èili ve skuteèném dialogu, který tu máme na mysli, je skryt skuteèný problém, a proto musíme být pøedem ochotni jeden od druhého se navzájem uèit a pøípadnì korigovat svoje pozice. Ty samozøejmì musí úèastníci dialogu nìjaké opravdu zastávat. Velmi tìžko lze vést dialog s nìkým, kdo vlastnì žádnou pozici nezastává, napøíklad s èlovìkem, který se sice pokládá za obecnì nábožensky založeného, zná tøeba jisté náboženské praktiky, má

18 jakousi nejasnou ideu o sblížení všech náboženství, ale to je také všechno. Tohle vede pouze k neorganickému smíchání rùzných nesourodých støípkù odlišných náboženských tradic (odbornì se tomu øíká synkretismus), ale žádný skuteèný dialog, který má za cíl posun k nové kvalitì, na tomhle postavit nelze. Na druhé stranì také nelze dialog vést tak, že všichni jen opakují svá stanoviska napøíklad v situaci, že si úèastníci svùj vztah k Bohu zafixují do urèitých ideologických formulí, ze kterých už nejsou schopni jít dál. Vstup do dialogu pøedpokládá urèitou pohotovost jisté dùsledky a pøípadnì i formy vyjádøení svého postoje revidovat. Jen ještì zdùrazním, že to není totéž, jako bychom se vzdávali samotného našeho postoje už proto, že za ním pøece stojí naše vlastní jedineèná zkušenost. Když to tedy shrnu, tak pokud rozhovor nemá uvíznout na mìlèinì povrchností nebo být míjením hluchého s hluchým, pak musí na jedné stranì jeho úèastníci zastávat nìjaké skuteèné stanovisko, na druhé pak sdílet dùvìru v pøesažnost Pravdy, která je spoleèná všem. Vzhledem k tomu, že se jedná o víru, tedy o hlubokou vnitøní skuteènost, bytostnì zasahující každého, kdo ji bere vážnì, pak je tøeba velmi peèlivì rozlišovat mezi tím, èím víra je (vztahem k Bohu), a tím, jak se vyjadøuje a co je kulturnì, civilizaènì i osobnì velmi podmínìné. Pokusme se tedy teï vyjádøit, co je tím specificky køes anským pøínosem pro mezináboženský dialog. Když budu postupovat ve shodì se strukturou apoštolského vyznání víry, tak je to pøedevším zkušenost s osobním Bohem, tedy s Bohem, který èlovìku dovoluje, aby s ním komunikoval, aby se k Nìmu s dùvìrou obracel a hlavnì, který sám respektuje jedineènost každého èlovìka, a tak z nìj vlastnì osobu tvoøí. Èili jde o zkušenost, která prolíná celou Biblí, že mezi Bohem a èlovìkem mùže vzniknout reálný jedineèný vztah a že je to Bùh, který ze své strany tento vztah èlovìku nabízí. Takové pojetí Boha má své jasné dùsledky. Komplikuje to rozhovor s nìkterými východními náboženskými proudy, které zastávají osudový pøístup k životu vyplývající z nepersonálního pojetí Boha. U toho se ještì zastavíme. Když se øekne osobní Bùh, tak u nás s tím spojují lidé velmi primitivní pøedstavy. Dokonce i jinak vzdìlaní lidé neváhají na sebe prozradit, že si takového boha pøedstavují jako starého muže na obláèku. Dùraz na osobní charakter Boží tedy neznamená jak vypadá, ale jak se vztahuje vùèi èlovìku že respektuje jeho jedineènost (na rozdíl od principu, který tuto jedineènost samozøejmì respektovat nemùže). Ano. Bùh je jistì víc, než osoba. Zkušenost víry ostatnì spoèívá i v tom, že èlovìk poznává, jak Bùh pøesahuje všechny naše pøedstavy. Proto také o Nìm mluvíme vìdomì pouze metaforicky (aniž bychom jakkoli ztotožòovali tato naše provizorní vyjá-

19 døení s jeho samotným Bytím). Mluvíme o Nìm napøíklad jako o Otci, oslovujeme ho Ty, ale èím jasnìjší máme zkušenost s Ním, tím zøetelnìji víme, že jde pouze o analogickou øeè. Jenom s tímto jasným vìdomím mùžeme používat zlidš ující obrazy, aniž by se jednalo o nepøípustný antropomorfismus. Jistým vyrovnáním této absolutní Boží transcedence, kterou uznává biblické køes- anství (srv. Ex 20,4), je nejspíš druhý specifický køes anský pøínos, a to je osoba Ježíše Nazaretského. Ovšem. Èlovìk poznává Boha a bìhem toho poznává svou svobodu. Poznává se jako bytost urèená k rozhodování. Doslova bych øekl nese bøemeno rozhodování, které patøí ke svobodì. Pomoci èlovìku, který má zùstat svobodný, ke správnému rozhodnutí nelze ovšem žádnou vnìjší intervencí, žádným nátlakem, který by tuto svobodu znásilnil. To by èlovìk byl degradován na jakousi loutku. Proto napøíklad ty obvyklé výtky Jak to, že Bùh nezakroèí pøi takových nespravedlnostech, jak to Pán Bùh mùže takhle nechat?! stále vlastnì pøedpokládají model èlovìka jako loutky, jako nesvobodného stvoøení. A do toho vstupuje køes anská zkušenost s Ježíšem. V Nìm Bùh pøichází do dìjin, ukazuje èlovìku cestu a dává mu nadìji právì tím, že se ztotožòuje s urèitou osobou, která prožila náš celý život. Vèetnì narození, které si pøipomínáme o Vánocích narození ve velmi stísnìných pomìrech, pøes urèitou etapu osobního úspìchu v poèátku veøejného pùsobení, až ke smrti. A to je pro køes anské chápání pøíznaèné, že pravì v tìchto dvou situacích narození a smrti poznává svého Boha nejzøetelnìji. Tedy v situacích bezmoci, které jsou ovšem zásadními hranicemi Ježíšova života: jeslièky a køíž. Vydán péèi nebo nepøátelství druhých lidí, souèasnì však odevzdaný do Boží vùle. Právì to je ten, k jehož životu a dílu se Bùh bezvýhradnì pøiznal. To je také naše nejhlubší nadìje uprostøed života i dìjin. To, že køes ané berou vážnì dìjinnost, má ovšem také dùsledky pro mravní jednání. Vìtšinou se tvrdí, že køes ané jsou nesmírnì morálnì pøísní, a nìkdy se køes anství chápe jako urèitý druh moralismu. Ve skuteènosti je ale køes anská morálka pouze dùsledkem, nebo rozhodnì by teprve mìla být reakcí na to, co èlovìk ve své víøe prožívá. Pøijímá v ní pro svùj život novou perspektivu, která z tohoto života ohranièeného narozením a smrtí èiní neopakovatelnou skuteènost a tak mu dává zásadní váhu. A souèasnì mu dává i nadìji. Ta nadìje nespoèívá v tom, že život bude trvat vìènì v tomto èasoprostoru, ale v zásadním obratu, pøi nìmž je život ve své èasnosti uchován teï použiji obraz pøed Boží tváøí, v Boží pamìti. A teï by bylo naprosto bezcharakterní, kdyby tuto nadìji, tento rozmìr života, bez kterého si køes an ani život pøedstavit nedovede, kdyby to nepøál i ostatním. Takže i když se øíká, že køes ané mají spoustu rùzných pøedpisù, které musí dodržovat chodit do kostela, k pøijímání, ke zpovìdi, dodržovat všechna pøikázání je v podstatì základ køes anské morálky velmi jednoduchý : mám li svou nadìji na vìènost v Božím spoleèenství brát vážnì, musím jí pøát také druhým. Za rozhovor podìkoval Jiøí Zajíc - Edy

20 Scout s Duck Nový název pro vlèata? Již delší dobu byl náš Duchovní odbor pøíkladem vzájemné spolupráce, v pravdì ekumenické. Leè nic netrvá vìènì, jak praví klasik a na zasedání ÚTDRJ 31. února tohoto roku se rozhoøel zatím nejostøejší mezidenominaèní spor od roku Vše zaèala sestra E. Vangelíková, zástupkynì Èeskobratrské církve evangelické, když pøednesla svou tezi, že je neekumenické, když vlèata nazýváme slovem, které je zdrobnìlinou jména význaèného hodnostáøe církve øímskokatolické. Staèilo tìchto nìkolik málo slov a slibnì se rozvíjející ekumenická spolupráce skonèila. Všichni øímští katolíci totiž na protest opustili zasedání duchovního odboru, takže sestra E. Vangelíková zùstala v zasedací místnosti sama. V kuloárech ètvrtého patra skautského ústøedí mezitím probíhala vzrušená debata, jak nastalou situaci øešit. Jak zpravodaji naší agentury øekl J.M. Králík, všichni si uvìdomili, že sestra E. Vangelíková má ve své podstatì pravdu. Možná øešení nastalé situace jsou v souèasné dobì tøi. Avšak všechna jsou pomìrnì nároèná na øešení, ne li neuskuteènitelná. Prvním øešením by bylo pøejmenovat vlèata. Jenže jak? Lišèata z téhož dùvodu použít není možno a jiný název neschválí ani jinak liberální Ústøední rada. Další možné øešení je navrhnout bratrovi kardinálovi, zda by v zájmu zachování ekumenické spolupráce v Junáku v duchu svého biskupského hesla Aby všichni byli jedno nezmìnil své pøíjmení. Posledním øešením je, aby Svatý stolec na žádost Junáka jmenoval bratra kardinála do èela nìkteré význaèné vatikánské kongregace, èímž by alespoò po dobu pùsobení bratra kardinála ve Vatikánu byl problém zažehnán. Øešení této složité situace není dosud zdárnì ukonèeno. O dalším pokraèování tohoto pøípadu vás budeme prùbìžnì informovat. Kemar Atráb Místo pro nalepení adresy NA DOBRÉ STOPÌ - vydává ústøední tým Odboru duchovní výchovy Junáka Redakce a administrace: Pavel Budský - Svìtluška, Thákurova 3, Praha 6 Pøedplatné: 110 Kè. Náklad 350 výtiskù. NOVINOVÁ ZÁSILKA - podávání novinových zásilek povolila Èeská pošta s.p. Odštìpný závod Praha è.j. nov 6154/97 ze dne Výplatné hrazeno v hotovosti.

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Kevin Todeschi E D G A R C A Y C E Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Eko konzult Cayce lidem èasto øíkal, že dokud nejsou schopni spatøit jiskru Stvoøitele v tìch, jež nemají rádi, nezaèali

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi.

Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. Vìnováno Elišce, Luise, Klárce a Jakubovi. PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. Mgr. Lucie Suchochlebová Ryntová VÝCHOVA K PSYCHICKÉ ODOLNOSTI DÍTÌTE Silní pro život Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA Eko konzult 2 3 PØEDMLUVA Láska je, jsme-li svìtlem lásky pro druhé a vše kolem nás. Kvìtiny milují tuto bytost, nebo ona miluje kvìtiny. Jen málo kvìtin zahyne

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tuto knihu vìnuji svìtlé památce vzácného a moudrého pøítele, profesora Jana Hellera (1925 2008). Jaro Køivohlavý prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc.

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek

PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek PhDr. Petr Šmolka, Daniel Pacek MANŽELSKÁ PORADNA Tam, kde vlastní síly nestaèí Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED ZEMÌ PÙVODU: Èeská republika. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PÙVODNÍHO STANDARDU: 12. øíjna. 1980 POUŽITÍ: Spoleèenské plemeno KLASIFIKACE F.C.I.: Po jeho mezinárodním uznání: skupina 9 - spoleèenská plemena

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více