Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace Diplomová práce Autor: Bc. Vladimíra Nešporová, DiS. EKMAN FIN, Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Musil, Ph.D. Praha Duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne 1. dubna 2013 Vladimíra Nešporová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala mému vedoucímu práce panu Ing. Petru Musilovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky při tvorbě diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat majiteli čerpací stanice v Břeclavi za poskytnutí zajímavých informací a důležitých připomínek. Poděkování patří i mé rodině a partnerovi za podporu při studiu a trpělivost.

4 Anotace V teoretické části práce blíže specifikuje východiska teorie chování spotřebitele, zabývá se poptávkou a její elasticitou, dále se zaměřuje na ekonomickou podstatu cenové diskriminace a jejích forem. V praktické části popisuje teoretickou část z pohledu praxe. Celkově je práce zaměřena na analýzu různých forem cenové diskriminace. Na základě získaných informací následně nabízí návrhy a doporučení. Klíčová slova Cenová diskriminace, poptávka, cenová elasticita poptávky, trh, segmentace trhu, zákazník. Annotation At the theoretical part, the thesis closely aims to specify the base of consumer behaviour theory, deals with demand and its elasticity, further deals with economic principle of price discrimination and its different types. At the practical part, it describes the theoretical part in the view of practice. The work generally aims to analyse different types of price discrimination. On the basis of acquired information it consequently offers proposals and recommendations. Key words: Price discrimination, demand, price demand elasticity, market, market segmentation, customer.

5 Obsah ÚVOD VÝCHODISKA TEORIE CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE ZÁKLADNÍ POJMY AXIOMY RACIONALITY POPTÁVKA VZOREC POPTÁVKY INDIVIDUÁLNÍ POPTÁVKA TRŽNÍ (DÍLČÍ) POPTÁVKA ODVOZENÍ POPTÁVKY ZÁKON KLESAJÍCÍ POPTÁVKY CENOVÁ ELASTICITA POPTÁVKY DŮCHODOVÁ ELASTICITA POPTÁVKY KŘÍŽOVÁ ELASTICITA POPTÁVKY SPOTŘEBITELŮV PŘEBYTEK OBĚTOVANÁ PŘÍLEŽITOST A VYROVNÁNÍ MEZNÍCH UŽITKŮ FORMY CENOVÉ DISKRIMINACE CENOVÁ DISKRIMINACE PODMÍNKY PRO CENOVOU DISKRIMINACI CENOVÁ DISKRIMINACE PRVNÍHO STUPNĚ DOKONALÁ CENOVÁ DISKRIMINACE PRVNÍHO STUPNĚ NEDOKONALÁ CENOVÁ DISKRIMINACE PRVNÍHO STUPNĚ CENOVÁ DISKRIMINACE 2. STUPNĚ (TZV. MNOŽSTEVNÍ DISKRIMINACE) ODSTUPŇOVÁNÍ CENY (MULTI-PART PRICING) ZÁPISNÉ CENOVÁ DISKRIMINACE TŘETÍHO STUPNĚ CENOVÁ DISKRIMINACE V ČASE STANOVOVÁNÍ CEN VE ŠPIČKÁCH ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH FOREM CENOVÉ DISKRIMINACE DISKRIMINACE PRVNÍHO STUPNĚ DOPORUČENÍ PRO FIRMY DISKRIMINACE DRUHÉHO STUPNĚ

6 4.2.1 MNOŽSTEVNÍ SLEVY ZÁPISNÉ DOPORUČENÍ PRO FIRMY CENOVÁ DISKRIMINACE TŘETÍHO STUPNĚ DOPORUČENÍ PRO FIRMY CENOVÁ DISKRIMINACE V ČASE DOPORUČENÍ PRO FIRMY CENOVÁ DISKRIMINACE VE ŠPIČKÁCH ANALÝZA DAT ČERPACÍ STANICE DOPORUČENÍ PRO FIRMY DISKRIMINACE TŘETÍHO STUPNĚ PLUS DISKRIMINACE VE ŠPIČKÁCH PŘECHOD NA CENOVOU DISKRIMINACI VE ŠPIČKÁCH DOPORUČENÍ PRO FIRMY...75 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

7 Úvod Jako téma mé diplomové práce jsem si vybrala Ekonomickou podstatu různých forem cenové diskriminace. Přiznám se, že důvodem a lákadlem mého rozhodnutí bylo slovo diskriminace v názvu. Nemám totiž ráda jakoukoli diskriminaci a řekla jsem si, že bych třeba mohla nějakým způsobem přispět k dobru věci. Cenová diskriminace totiž znamená, že výrobce nabízí své zboží různým skupinám zákazníků za různou cenu. To mi připadalo velmi nespravedlivé, a chtěla jsem se postavit na stranu spotřebitele a hájit jeho práva. Jakým překvapením pro mne bylo, když jsem začala studovat odbornou literaturu a zjistila, že opak je pravdou. Výrobce, který prodává zboží za vyšší cenu lidem, jež mají vyšší příjem, si pak může dovolit snížit cenu svého zboží i lidem, který příjem tak vysoký nemají. Ti si díky cenové diskriminaci mohou dovolit zboží též koupit. Samozřejmě, že výrobce to nedělá zadarmo, naopak inkasuje mnohem vyšší zisk, než kdyby prodával zboží pouze za jednu cenu. Díky tomuto poznání jsem přehodnotila jak svůj názor, tak také obsah mé diplomové práce. Cenová diskriminace je normální typ cenové strategie výrobce, která mu pomáhá maximalizovat jeho zisk tím způsobem, že výrobce prodává různým skupinám spotřebitelů své zboží za různé ceny, a to na základě jejich odlišné poptávkové funkce. U široké veřejnosti však neustále naráží na nepochopení, má jakousi nálepku nemorálnosti, dokonce za ni některé firmy získaly i značnou finanční pokutu. Sama jsem si donedávna myslela bohužel to samé a jsem ráda, že jsem díky studiu zjistila pravdu. Také jsem byla zvědavá, co si o této problematice myslí lidé v mém okolí a zjistila, že smýšlí podobně jako já dříve, že cenová diskriminace je přinejmenším nemorální. Toto mé procitnutí z nevědomosti mně dalo velký impulz a touhu poznat vybrané téma více dopodrobna a začalo mě velice zajímat, jelikož jsem i já spotřebitel. Za metodu zpracování jsem si zvolila zkoumání, dotazování, sběr dat a analýzu všech forem cenové diskriminace. Cílem mé diplomové práce je objasnit a analyzovat ekonomickou podstatu různých forem cenové diskriminace a na základě získaných poznatků navrhnout optimální slevovou politiku ke zvýšení poptávky po výrobcích a zisku firmy. 7

8 1 Východiska teorie chování spotřebitele Chování spotřebitele vychází ze snahy uspokojit svou potřebu pramenící z nedostatku. Spotřebitel se snaží dosáhnout maximálního pocitu uspokojení potřeby. Jeho uspokojení je tím vyšší, čím větší nabídka statků a služeb se na trhu nachází. Chování každého spotřebitele je vysvětlitelné pomocí ekonomické teorie. 1 Základní principy ekonomického chování, prosazující se v rozhodování lidí: 2 Lidé si vybírají mezi alternativami; Racionálně jednají ti, kteří myslí v mezních veličinách; Lidé reagují na pobídky; Cena statku je rovna tomu, čeho se vzdáváme pro její dosažení; Obě strany (prodejce i kupující) si mohu přilepšit obchodováním. Jedním ze základních problémů, jenž spotřebitel řeší, je ten, kolik má daného statku kupovat a jak má svůj důchod rozdělit mezi různé statky. Uspokojení spotřebitele nazýváme užitkem Základní pojmy Potřeba 4 Pocit nedostatku. Pokud vznikne, spotřebitel hledá způsob, jak jej nejlépe uspokojit. Hledá tedy na trhu zboží, jenž mu přinese nejvyšší užitek. Užitek Je vyloženě subjektivní záležitostí každého spotřebitele. Vyjadřuje míru uspokojení dané potřeby. Čím větší má spotřebitel pocit nedostatku, tím získá větší užitek ze spotřebovaného statku 5. Užitek je veličina ukazující směr preferencí. Pokud spotřebitel nalezne nejvíce preferovanou situaci, maximalizuje užitek 6 1 MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str. 9 2 MUSIL, Petr a kol. Ekonomie. [7] str HOLMAN, Robert. Ekonomie. [2] str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str. 9 5 MUSIL, Petr a kol. Ekonomie. [7] str SOUKUPOVÁ, Jana a kol. Mikroekonomie. [10] str. 49 8

9 Celkový užitek (TU Total Utility) 7 Celkový užitek vyjadřuje uspokojení spotřebitele z celého spotřebovávaného množství statku. TU s rostoucím spotřebou roste až do určitého množství. Od tohoto bodu může začít klesat, ale v tomto případě se naskýtá otázka, proč by spotřebitel nakupoval další jednotky statku, když by mu způsobily pokles jeho TU. Mezní užitek (MU Marginal Utility) Mezním užitkem nazýváme změnu celkového užitku vyvolanou změnou spotřeby statku o jednotku. Je to přírůstek uspokojení z dodatečné jednotky statku. Klesá s rostoucí spotřebou statku. Spotřebitel koupí jen takové množství statku, jehož mezní užitek je buď roven ceně nebo je větší než cena statku. Mezní užitek je rovněž nepřímo závislý na dostupnosti statků. Pokud je statek vzácný, tzn. hůře dostupný, jeho mezní užitek bude vyšší než u běžně dostupného nebo volného statku. 8 Mezní užitek je definován jako Dodatečné uspokojení, jež přináší spotřeba jedné dodatečné jednotky komodity, přičemž množství všech ostatních spotřebovaných statků zůstává konstantní 9. Racionální spotřebitel není ochoten zaplatit za statek cenu vyšší, než je mezní užitek statku. Proto zvyšuje nákup statku jen do množství, při kterém je ještě mezní užitek statku vyšší nebo přinejmenším roven ceně. 10 Zákon klesajícího mezního užitku 11 Vyskytuje se v případě opakované spotřeby daného druhu statku. Existuje však výjimka: U spotřeby některých statků (závislost na alkoholu, čokoládě apod.) se však může stát, že s rostoucí spotřebou těchto statků MU nejprve roste a teprve od určité spotřebované jednotky klesá. 7 MUSIL, Petr. Mikroekonomie :středně pokročilý kurz. [8] str tamtéž 9 SAMUELSON, Paul A. William D. NORDHAUS. Ekonomie. [9] str HOLMAN, Robert. Ekonomie. [2] str MUSIL, Petr a kol. Ekonomie. [7] str

10 Mezní míra substituce ve spotřebě (MRSc) 12 Poměr, při němž je spotřebitel ochoten nahrazovat při spotřebě dva statky mezi sebou, aniž by se však změnila velikost celkového užitku. MRSc je současně směrnicí indiferenční křivky a určuje tedy její sklon. Indiferenční analýza 13 Spotřebitel je schopen řadit kombinace spotřebovávaných statků dle míry užitečnosti. Znázorňuje se pomocí indiferenčních křivek. Vychází z ordinalistického pojetí užitku. Indiferenční křivka (křivka lhostejnosti) kombinace dvou statků, jenž spotřebiteli přináší stejnou velikost celkového užitku. Je nástrojem pro grafické zobrazení spotřebitelských preferencí. Průběh a tvar indiferenčních křivek do velké míry závisí na preferencích spotřebitele, někdy může být dán objektivně (vyplývá z vlastností spotřebovávaných statků). Spotřebitel, který jedná racionálně, je při svém rozhodování o nákupu určité kombinace statků motivován tím, že se snaží dosáhnout maximální úrovně celkového užitku. V této souvislosti posuzujeme platnost určitých axiomů, podle nichž jsme schopni posoudit, zda-li se spotřebitel chová racionálně. Rozpočtové omezení 14 Spotřebitel není při spotřebě ovlivňován pouze velikostí užitku, ale také cenou a svým disponibilním důchodem. Aby spotřebitel získal užitek, musí vynaložit svůj disponibilní důchod (celý nebo část). Každý důchod má však své rozpočtové omezení množina všech spotřebiteli dostupných kombinací statků a služeb při dané velikosti disponibilního nominálního důchodu a tržních cenách nakupovaného zboží. Rovnice rozpočtového omezení: I = P X x + P Y y Kde: I nominální disponibilní důchod P P x, y tržní ceny statků X a Y 12 MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str MUSIL, Petr a kol. Ekonomie. [7] str MUSIL, Petr a kol. Ekonomie.. [7] str

11 Nominální disponibilní důchod 15 Množství peněžních prostředků, jenž má spotřebitel k dispozici za určité období, a které se rozhodne vydat právě na nákup určitých statků a služeb. Optimum spotřebitele 16 Stav, při kterém spotřebitel nemůže zlepšit změnou svého rozhodnutí za daných podmínek svou pozici při nákupu daného zboží. Představuje nejlepší možnou variantu při daném disponibilním důchodu, při daných preferencích spotřebitele a při daných cenách zboží. 1.2 Axiomy racionality 17 Jediným kritériem racionálního chování spotřebitele je otázka, zda-li spotřebitel maximalizuje svým jednáním svůj užitek (za daných podmínek). Racionalita není objektivně dána. Právě naopak je problém, že je ryze subjektivní a neexistuje její přesná definice. Existují však dílčí kritéria, která předpokládají spotřebitelovo racionální chování, tzn. aby maximalizoval svůj užitek ze svého jednání, a tím jsou axiomy racionality. Spotřebitel se však bude chovat racionálně, i když nebudou splněny všechny axiomy: a) Axiom tranzitivity (musí platit vždy) spotřebitel je schopen seřadit různé spotřební varianty podle celkového užitku, jenž mu přinášejí. (Indiferenční křivky se neprotínají). Např. nákup rohlíků a koláčů. Pokud A > B > C, je A > C; b) Axiom rozmanitosti neboli konvexnosti (nemusí vždy platit) spotřebitel preferuje průměrnou spotřebu statků před jejich extrémní spotřebou; c) Axiom výběru (platí vždy); d) Axiom spojitosti (platí vždy); e) Axiom úplnosti srovnání (platí vždy) spotřebitel si může zvolit mezi několika možnostmi uspokojení své potřeby; A > B varianta A je preferována před variantou B B > A varianta B je preferována před variantou A A = B obě varianty jsou pro spotřebitele stejně užitečné; 15 MUSIL, Petr a kol. Ekonomie. [7] str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str MUSIL, Petr a kol. Ekonomie. [7] str MUSIL, Petr. Přednášky z výuky předmětu Mikroekonomie, školní rok 2011/

12 f) Axiom nenasycenosti (nemusí vždy platit) spotřebitel preferuje větší množství statků ve spotřebním koši než menší množství statků. Platí tedy: Čím více, tím lépe, ale ne u nežádoucích statků, kterých se naopak spotřebitel snaží spotřebovávat co nejméně. Pokud jsou axiomy splněny, indiferenční křivka: - se neprotíná s žádnou jinou indiferenční křivkou, která zobrazuje stejné preference (vyplývá z axiomu tranzitivity); - je klesající a konvexní směrem k počátku os souřadnic (vyplývá z axiomu rozmanitosti); - křivka, která leží dále od počátku os souřadnic, představuje vyšší úroveň celkového užitku (vyplývá z axiomu nenasycenosti). 12

13 2 Poptávka Poptávka značí, jak závisí poptávané množství statku na ceně, ale při nezměněném důchodu kupujícího a při nezměněných cenách ostatních statků. Tuto závislost vyznačujeme pomocí křivky poptávky. Křivka poptávky kopíruje křivku mezního užitku. Poptávané množství je číslo, poptávka je funkce! 18 Poptávka je funkce, která vyjadřuje závislost poptávaného množství statku na mnoha proměnných: na ceně daného statku, na cenách dalších statků (které jsou vůči němu substituty nebo komplementy) a také na spotřebitelově důchodu Vzorec poptávky 20 Q a = F Pa, I, Pb... Pz a( Q a )- poptávané množství statku, P a cena, I důchod spotřebitele, P b * P z ceny ostatních statků. Spotřebitelova poptávková funkce vyjadřuje optimální množství každého ze statků jako příjmu spotřebitele a funkce cen: ( p p m) x x, 1 = 1 1, 2 ( p p m) x x, 2 = 2 Levá strana každé z rovnic představuje poptávané množství, strana pravá je funkcí vyjadřující vztah cen a příjmu k tomuto množství. 21 1, 2 18 HOLMAN, Robert. Ekonomie. [2] str HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurs. [1] str tamtéž 21 VARIAN, Hal R. Mikroekonomie: moderní přístup. [11] str

14 2.1.1 Individuální poptávka Individuální poptávkou rozumíme poptávku jediného kupujícího nebo také poptávku po produkci jediného výrobce Tržní (dílčí) poptávka 23 Je to součet poptávaného množství všech spotřebitelů při různých úrovních ceny sledovaného statku 24. Poptávku j-tého spotřebitele po i-tém statku vyjadřujeme rovnicí: ( P, P,... P I ) d ij : xij = f x y z, Jestliže i-tý statek poptává n spotřebitelů, můžeme tržní poptávku vyjádřit funkcí: D i : X i = n j= 1 x ij = f ( P, P,... P, I I ) 1 2 z 1,... n Obrázek 1 Křivka poptávky a Engelova křivka, zdroj: [1] Křivka poptávky D nám ukazuje, jak závisí poptávané množství statku na ceně. 22 MACÁKOVÁ, Libuše. Mikroekonomie: základní kurz. [5], str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str tamtéž 14

15 Engelova křivka EC znázorňuje závislost poptávaného množství statku na spotřebitelově důchodě Odvození poptávky Dva přístupy pro odvození poptávky 1) Kardinalistický přístup (Menger, Walras, Jevons, Marshall) spotřebitel umí ocenit užitek určitým číslem či dokáže říci, o kolik je pro něho jeden statek užitečnější než jiný statek poptávková křivka kopíruje křivku mezního užitku statku. Užitek tedy lze přímo měřit. 2) Ordinalistický přístup (V. Pareto, J. R. Nicks) - spotřebitel je maximálně schopen říci, jestli je pro něho daný statek užitečnější více, méně nebo stejně jako jiný statek, ale už není schopen definovat, o kolik poptávková křivka je odvozena z indiferenčních křivek a rozpočtového omezení spotřebitele. (Indiferenční křivky přestavují kombinaci dvou statků, jenž přináší spotřebiteli stejné uspokojení). V tomto pojetí tedy spotřebitel dokáže seřadit spotřební příležitosti podle velikosti celkového užitku. Oba přístupy vedou ke konstrukci stejné poptávkové funkce a nejsou navzájem v žádném rozporu. Poptávka bohatších kupujících je méně elastická než u kupujících, kteří mají nižší důchod, a prodávající při ní vyžaduje za výrobek vyšší cenu. Zvýšení a snížení poptávky 28 Poptávka po daném statku se zvýší, když: se zvýší cena jeho substitutů; se sníží cena jeho komplementů; se zvýší počet kupujících; se zvýší důchod spotřebitelů nakupující normální zboží; se preference spotřebitelů přesunou na tento produkt z jiných statků; spotřebitelé budou do budoucna očekávat nedostupnost daného statku či jeho vyšší cenu. 25 HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurs. [1] str HOLMAN, Robert. Ekonomie. [2] str. 45 a str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str JUREČKA, Václav a kol. Mikroekonomie. [3] str

16 V opačných případech se poptávka po daném statku sníží. Je rozdíl mezi změnou poptávky a změnou poptávaného množství. Pokud se mění: poptávané množství v závislosti na ceně poptávaného statku, spotřebitel se pohybuje podél křivky poptávky, změna poptávky posun celé poptávkové křivky doprava, roste-li poptávka, nebo doleva, klesá-li poptávka Zákon klesající poptávky Poptávané množství klesne, když vzroste cena statku a přitom se nezmění důchody ani ostatní ceny. Poptávková křivka má klesající průběh, je klesající funkcí ceny, a to ze dvou důvodů: 1) Důchodový efekt (IE Income Effect) spotřebitel kupuje při vyšší ceně méně statku, jelikož za původní částku si už nekoupí původní množství. Jinými slovy řečeno: Roste-li reálný důchod spotřebitele, zvyšuje spotřebu všech normálních statků s kladnou důchodovou elasticitou poptávky. 2) Substituční efekt (SE Substitution Effect) když vzroste cena statku, spotřebitel ho nakupuje méně, protože jej nahradí jinými statky. Nahrazuje tak statek relativně dražší statkem relativně levnějším. Součtem obou efektů získáme celkový efekt (TE Total Effect). K těmto efektům existují dva mírně rozdílné přístupy, které se odlišují ve způsobu, jakým je chápán konstantní reálný důchod (je však spojen pouze se substitučním efektem). 32 Dva přístupy: a) E. Slutstkého konstantní reálný důchod je chápán jako schopnost spotřebitele nakoupit po cenové změně původní spotřební koš. Spotřebitel tady nedosahuje stejného celkového užitku, který měl před cenovou změnou, ale dostává se na jinou indiferenční křivku vlivem právě již zmiňovaného substitučního efektu, tzn. na jinou úroveň celkového užitku. 29 HOLMAN, Robert. Ekonomie. [2] str HOLMAN, Robert. Ekonomie. [2] str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str

17 b) J. R. Hickse konstantní reálný důchod je v tomto přístupu chápán jako schopnost spotřebitele dosáhnout po cenové změně původní úrovně užitku. Zde se také zohledňuje vliv substitučního efektu. 2.4 Cenová elasticita poptávky 33 Cenová elasticita poptávky je důležitou vlastností individuální i tržní poptávky po sledovaném statku. Je to koeficient, který nám říká, o kolik procent se změní poptávané množství sledovaného statku, změní-li se jeho cena o jedno procento. Vypovídá o citlivosti spotřebitele na změny ceny sledovaného statku. Statek je elastický, když poptávané množství statku reaguje silně na změny ceny. Do ekonomie ji zavedl Alfred Marshall 34. Nejvýznamnější faktory ovlivňující elasticitu poptávky: 35 Povaha potřeb, které statek uspokojuje elasticita poptávky po statcích, které uspokojují základní životní potřeby, je nižší než elasticita poptávky luxusních předmětů; Existence a dostupnost substitutů čím je jich více a čím jsou dostupnější, tím je elasticita poptávky vyšší; Podíl výdajů na daný statek ve spotřebitelově rozpočtu čím je podíl výdajů vyšší, tím je vyšší i elasticita poptávky; Čas s prodlužováním časového horizontu se elasticita poptávky zvyšuje. Jestliže chceme zjistit hodnotu cenové elasticity poptávky pro viditelné změny ceny a množství, použijeme vzorec obloukové elasticity: E pd = X X P P 2 2 x2 x2 + X X P + P 1 1 x1 x1 Pokud ale zjišťujeme cenovou elasticitu pro nekonečně malé změny ceny a množství, použijeme jiný vzorec, a to následující: 33 MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurs. [1] str MACÁKOVÁ, Libuše a kol. Mikroekonomie: základní kurz. [5] str

18 e PD = X Px X P x Cenová (i důchodová) elasticita poptávky může nabývat jakýchkoli hodnot, ale téměř vždy je záporná. Kladná je pouze pro Giffenův statek. Důvodem je, že změna ceny a změna množství jdou stejným směrem. Podle citlivosti poptávaného množství na změnu ceny rozlišujeme cenovou elasticitu na: 1) e PD = -1 cenově jednotková elasticita. Procentní změny ceny a poptávaného množství jsou stejné, ale současně i protisměrné. Celkové výdaje na statek se změnou ceny nemění. P x * X je konstantní. 2) e PD > -1 cenově neelastická poptávka. Procentní změna ceny statku je větší než procentní změna poptávaného množství. Při této poptávce je spotřebitel na změny jen velmi málo citlivý. Klesne-li cena statku, celkové výdaje se na tento statek snižují. P x * X s poklesem ceny statku X klesá. 3) e PD < -1 cenově elastická poptávka. Procentní změna ceny statku je menší než procentní změna poptávaného množství. Spotřebitel reaguje na změny ceny opravdu velmi citlivě. P x * X s poklesem statku X roste. 4) e PD > 0 Giffenův statek. S rostoucí cenou statku roste i poptávané množství. Z praktických důvodů pracujeme s absolutní hodnotou cenové elasticity. Elasticitu můžeme počítat i pro jiné než jednoprocentní cenové změny. Někdy se s cenovou elasticitou poptávky mylně zaměňuje pojem sklon poptávkové křivky. Rozdílem je, že zatímco cenová elasticita počítá s procentními změnami v cenách a množstvích, sklon poptávkové křivky zaměřuje absolutní změny. Současně platí, že pokud se nemění podél poptávkové křivky její sklon, mění se její cenová elasticita, a naopak jestliže má být cenová elasticita poptávky konstantní, musí se změnit sklon poptávkové křivky. Je důležité vědět, že může nastat situace, kdy dvě poptávkové křivky mají sice stejný sklon, ale různou cenovou elasticitu nebo naopak mají různý sklon při shodné cenové elasticitě. 18

19 Aby šlo vidět, jaký je vlastně vztah mezi elasticitou a sklonem poptávky, použijeme vzorec: e pd = P Q P Q P Jmenovatel Q značí sklon poptávky. Obrázek 2 Cenová elasticita a její sklon, zdroj [8] Existuje také souvislost mezi elasticitou poptávky a mezním příjmem, a to ta, že dokud je mezní příjem kladný, poptávka je elastická, protože pokles ceny zapříčiní růst příjmu a naopak, když je mezní příjem záporný, poptávka je neelastická, neboť pokles ceny vede k poklesu příjmu. 36 Zcela zásadní význam má ovšem pro elasticitu poptávky konkurence. Z hlediska elasticity musíme rozlišit individuální poptávku od poptávky po statku konkrétního prodávajícího. Elasticita individuální poptávky konkrétního spotřebitele po daném statku závisí na jeho výši 36 HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurs. [1] str

20 důchodu, jeho preferencích a blízkosti substitutů. Elasticita poptávky po statku konkrétního prodávajícího sice závisí též na elasticitách individuálních poptávek, ale hlavně závisí na množství a blízkosti konkurentů. 37 Prodávající se vždy nachází na elastické části poptávky po svém produktu. V případě tržní poptávky se ale trh nemusí nacházet vždy jen na elastické části. Rovnováha trhu vzniká v místě, ve kterém se tržní nabídka protíná s tržní poptávkou. Co se týče času, poptávka je elastičtější v delším období než v období krátkém. Důvodem je skutečnost, že spotřebitelé změní své spotřební zvyky až za nějaký čas a teprve potom začnou zdražený statek nahrazovat jinými substituty Důchodová elasticita poptávky 39 Důchodová elasticita poptávky vyjadřuje citlivost reakce spotřebitele v nakupovaném množství sledovaného statku na změny jeho disponibilního důchodu. Říká nám, o kolik procent se změní nakupované množství sledovaného statku, jestliže se spotřebitelův disponibilní důchod změní o jedno procento. Podle velikosti změn v disponibilním důchodě můžeme vyjádřit obloukovou elasticitu a elasticitu v bodě. Vzorec důchodové obloukové elasticity používáme při velkých změnách důchodu: e ID = X X I I X + X I1 + I Vzorec důchodové elasticity v bodě používáme při nekonečně malých změnách důchodu: 37 tamtéž 38 HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurs. [1] str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str

21 e ID = X I X I Podle reakce spotřebitele na změnu důchodu rozlišujeme statky na: 1) Normální statky pokud roste spotřebiteli disponibilní důchod, roste i jejich spotřeba a naopak. Platí pro ně: jedním směrem. Dále se člení na: e ID > 0 změny nakupovaného množství i důchodu jdou a) Nezbytné statky růst (pokles) jejich spotřeby je pomalejší než růst (pokles) důchodu. Platí pro ně: 0< e ID < 1, neboli pokud důchod např. klesne o jednotku, nakupované množství klesne méně než o jednotku; b) Luxusní statky růst (pokles) jejich spotřeby je rychlejší než růst (pokles) důchodu. e ID > 1. 2) Inferiorní (méněcenné) statky s růstem důchodu klesá jejich spotřeba, s poklesem důchodu jejich spotřeba roste. jdou proti sobě. e ID < 0. Změny důchodu a nakupovaného množství Spotřebitel však nemůže kupovat jen statky méněcenné (vydával by méně než právě jeden svůj disponibilní důchod. To však nelze, pokud za jeden statek uvažujeme též úspory) nebo naopak jen statky luxusní (vydával by více než právě jeden svůj disponibilní důchod). Tento jev nám vyjadřuje rovnice: IDX + y IDY µ * e µ * e = 1 x Kde: µ x váha statku X ve spotřebním koši spotřebitele e IDX důchodová elasticita poptávky po statku X µ y váha statku Y ve spotřebním koši spotřebitele e IDY důchodová elasticita poptávky po statku Y. 21

22 Zvláštností je tzv. Giffenův statek, který je typický tím, že pokud roste jeho cena, roste i jeho poptávané množství a naopak. Neexistují k němu blízké substituty, tvoří podmnožinu méněcenných statků, výdaje na jeho pořízení tvoří velkou část ze spotřebitelových celkových výdajů. Pro jeho vznik jsou nesmírně důležitá očekávání spotřebitelů. Giffenovým statkem může být za určitých okolností i běžné zboží, ale pokud tyto okolnosti zmizí, Giffenův statek se většinou mění zpět na normální či standardní méněcenný. 40 Giffenův paradox se v realitě vyskytuje velmi vzácně. Jako klasický příklad je uváděn vývoj poptávky po bramborách v Irsku v období hladomoru v 19. století Křížová elasticita poptávky 42 Křížová elasticita poptávky znamená, o kolik procent se změní poptávané množství statku X, pokud se cena druhého statku Y změní o jedno procento. Tzn. jak na poptávané množství sledovaného statku dopadá změna ceny jiného statku. Vzorec: E CD X X = P P 2 2 y2 y2 + X X P + P 1 1 y1 y1 Vzorec pro křížovou elasticitu v bodě: e CD = X P y y X P Také křížová elasticita poptávky může nabývat jakýchkoli hodnot, ale klíčové jsou pro nás hodnoty menší nebo větší než nula. - e CD je větší než 0 změna ceny statku Y a množství statku X jsou stejnoměrné, statky jsou substituty. 40 MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str MACÁKOVÁ, Libuše SOUKUPOVÁ, Jana. Mikroekonomie: (pro inženýrské studium): repetitorium. [6] str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str

23 - e CD je menší než 0 změny ceny statku Y a množství statku X jsou protisměrné, statky jsou komplementy. - e CD = 0 mezi statky neexistuje žádný vztah, tzn., že změna ceny jednoho statku neovlivňuje poptávané množství druhého statku. Poptávané množství statků závisí rovněž na cenách jiných statků, neboť statky jsou spojeny vztahem substituce či komplementarity. Závislost poptávky na cenách jiných statků není jednoznačná. U substitutů proti sobě působí dva efekty, a to substituční a důchodový efekt. Důchodový efekt může působit oběma směry. Bude zvyšovat nebo snižovat poptávku po sledovaném statku podle toho, zda statek bude normální nebo podřadný. Substituční efekt působí vždy v protisměru k cenovému pohybu. Je negativní, neboť změna v poptávce jde díky němu proti změně ceny. 43 Pomocí křížových efektů cenových změn lze posuzovat dopad na rovnováhu spotřebitele v případě spotřeby komplementů a substitutů. Dělíme je na: 44 a) Křížový substituční efekt je analogií k substitučnímu efektu motivuje nahrazovat statek relativně dražší statkem relativně levnějším. b) Křížový důchodový efekt vyjadřuje, jak změna ceny statku Y ovlivní reálný důchod spotřebitele a poptávané množství statku X. c) Celkový křížový efekt představuje součet křížového substitučního a důchodového efektu. Rozdíl proti ne-křížovým efektům je fakt, že křížový SE a IE působí vždy proti sobě. Dopad celkového křížového efektu závisí na tom, který z dílčích křížových efektů převáží: Pokud převáží křížový substituční efekt nad důchodovým, hovoříme o kladné křížové elasticitě poptávky zvýšení ceny druhého statku povede k růstu poptávky po sledovaném statku. V tomto případě jsou posuzované statky substituty. 43 VARIAN, Hal R. Mikroekonomie: moderní přístup. [11] str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Studijní opora. Téma Chování spotřebitele a formování poptávky je přednášeno ve dvou po sobě navazujících přednáškách.

Studijní opora. Téma Chování spotřebitele a formování poptávky je přednášeno ve dvou po sobě navazujících přednáškách. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Chování spotřebitele a formování poptávky Vzdělávací cíl: Téma Chování spotřebitele a formování poptávky je přednášeno

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Tak je možno sestavit poptávkovou funkci, která tuto závislost vyjadřuje, a zabývat se vlivem jednotlivých faktorů. X 2 = f 2 (P 1, P 2,, P n, I)

Tak je možno sestavit poptávkovou funkci, která tuto závislost vyjadřuje, a zabývat se vlivem jednotlivých faktorů. X 2 = f 2 (P 1, P 2,, P n, I) 3 Poptávka 3.1 Individuální poptávka V předcházející kapitole jsme se zabývali rozhodováním spotřebitele, který maximalizuje užitek při daném rozpočtovém omezení. Určením optimální kombinace statků jsme

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (podkladové materiály k přednáškám + další informace) 2. Tržní

Více

Základní elementy trhu

Základní elementy trhu Základní elementy trhu doc. Ing. Jana Korytárová, h.. ředpoklady pro základní model: Trh jednoho zboží (dílčí trh). okonalá konkurence: Mnoho prodávajících a mnoho kupujících. okonalá informovanost o kvalitě

Více

EKONOMIE. Podklady pro výuku. Bakalářské studium. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

EKONOMIE. Podklady pro výuku. Bakalářské studium. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti EKONOMIE Podklady pro výuku Bakalářské studium 2014 Kapitola 1: Ekonomické principy, základní kategorie Ekonomie Ekonomie se zabývá hospodářským životem společnosti. Za oblasti tohoto hospodářského života

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny Mařenčino množství jídla Mařenčino množství jídla Mikroekonomie a chování JEB060 Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Edgeworthův diagram směny Obrázek 1 130 75 25 R S 70 Bod R vyjadřuje původní vybavení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

4. Tržní rovnováha a efektivnost

4. Tržní rovnováha a efektivnost 4. Tržní rovnováha a efektivnost 4.1 Tržní rovnováha a její dosahování Na trhu statku se obvykle střetává mnoho kupujících a mnoho prodávajících. Naleznou všichni prodávající pro své zboží odbyt? Dostane

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

EKONOMIKA Nabídka, poptávka, tržní mechanismus výkladový materiál

EKONOMIKA Nabídka, poptávka, tržní mechanismus výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Nabídka,

Více

Otázky ke státní bakalářské zkoušce z ekonomie

Otázky ke státní bakalářské zkoušce z ekonomie Otázky ke státní bakalářské zkoušce z ekonomie 1. Fungování trhu a konkurence (nabídka a poptávka na trhu zboží a služeb, rovnovážná a tržní cena, formování rovnováhy na trhu, vliv změny nabídky a poptávky

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce 14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Z podkapitoly 13.1 již známe podmínku maximalizace zisku firmy přicházející kupovat výrobní faktory na jejich trh jako rovnost příjmů z mezního produktu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

jklzxcvbnmqwertyuiop dfghjklzxcvbnmqwerty iopasdfghjklzxcvbnmqw tyuiopasdfghjklzxcvbn

jklzxcvbnmqwertyuiop dfghjklzxcvbnmqwerty iopasdfghjklzxcvbnmqw tyuiopasdfghjklzxcvbn qwertyuiopasdfghjklzxc nmqwertyuiopasdfghjk xcvbnmqwertyuiopasdf Mikroekonomická jklzxcvbnmqwertyuiop analýza dfghjklzxcvbnmqwerty Jindřich Soukup iopasdfghjklzxcvbnmqw 2012 tyuiopasdfghjklzxcvbn qwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. ČESÁ ZEMĚDĚLSÁ UNVERZTA V RAZE ROVOZNĚ EONOMCÁ FAULTA. Úvod do ekonomie Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Vzácnost statky vzácné

Více

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_10 Název materiálu: CENA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

Studijní opora. Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách.

Studijní opora. Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Trhy výrobních faktorů. Vzdělávací cíl: Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách.

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Trh výrobků a služeb teorie firmy

Trh výrobků a služeb teorie firmy Trh výrobků a služeb teorie firmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Typy firem Vlastnická forma podíl na počtu podíl firem na obratu Individuální firmy 76% 6% Partnerské firmy 10% 4% Korporace 14% 90% 1

Více

Náklady obětované příležitosti (opportunity cost)

Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) Náklady obětované příležitosti (opportunity cost) Rozhodujeme se vždy mezi alternativami. Pokud se pro jednu z nich rozhodneme, ostatní alternativy zpravidla nemůžeme realizovat užitek/výnos/příjem, které

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci

10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci 10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci Dokonalá konkurence a monopol představuje dva krajní póly tržní struktury. Mezi těmito extrémy se nachází monopolistická konkurence a oligopol

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více

1. Úvod do studia ekonomické teorie

1. Úvod do studia ekonomické teorie Ing. Marta Nečadová, Ph.D. Mikroekonomie -příklady a úkoly 1. Úvod do studia ekonomické teorie 1. Mikroekonomie analyzuje : a) chování dílčích ekonomických subjektů b) faktory vyvolávající poruchy celé

Více

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně 9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně Dosud jsme analyzovali chování firmy a odvětví pomocí modelu dokonalé konkurence kdy žádná z firem v odvětví nebyla schopna ovlivnit tržní cenu,

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth)

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth) Mikroekonomie Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen Směna a bohatství Spotřebitel užitečnost a poptávka Výrobce náklady a nabídka Interakce nabídky a poptávky a změny tržní rovnováhy Engelův zákon Regulace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim09 Vypracoval, Dne

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

APLIKACE DYNAMICKÝCH MODELŮ V ANALÝZE POPTÁVKY. LOGISTICKÝ RŮSTOVÝ MODEL. PRUŽNOST NABÍDKY A POPTÁVKY.

APLIKACE DYNAMICKÝCH MODELŮ V ANALÝZE POPTÁVKY. LOGISTICKÝ RŮSTOVÝ MODEL. PRUŽNOST NABÍDKY A POPTÁVKY. APLIKACE DYNAMICKÝCH MODELŮ V ANALÝZE POPTÁVKY. LOGITICKÝ RŮTOVÝ MODEL. PRUŽNOT NABÍDKY A POPTÁVKY. Následující text se věnuje modelům poptávky po předmětech dlouhodobé spotřeby. Na tyto modely bychom

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

MIKROEKONOMIE. pro bakalář ské studium. INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SPRÁVNÍ

MIKROEKONOMIE. pro bakalář ské studium. INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SPRÁVNÍ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SRÁVNÍ MIKROEKONOMIE pro bakalář ské studium TIBOR AULÍK, AVLÍNAS ELLEŠOVÁ HAVÍŘOV 2006 prof. Ing. Tibor aulík, CSc., doc. Ing.

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y Zahraniční vztahy Zahraniční obchod Rozlišujeme vývoz a dovoz. Vývoz: roste domácí Y někdo ze zahraničí si kupuje naše statky Dovoz: klesá domácí Y: peníze použité na dovoz, již nelze použít na domácí

Více

13. kapitola Mezinárodní obchod a obchodní politika

13. kapitola Mezinárodní obchod a obchodní politika 13. kapitola Mezinárodní obchod a obchodní politika Úvod S mezinárodním obchodem jsme se již setkali několikrát v předcházejících kapitolách. Mezinárodní obchod v podobě čistého exportu jsme zabudovali

Více

Konkurence a konkurenční politika

Konkurence a konkurenční politika KAPITOLA IX Konkurence a konkurenční politika Cílem konkurentů je zvítězit, nikoli zachovat tržní konkurenci. G S Struktura trhu Tržní síla Dokonalá a nedokonalá konkurence Monopolistická konkurence Oligopol

Více

Obecná Ekonomie 3 Grafy

Obecná Ekonomie 3 Grafy Obecná Ekonomie 3 Grafy Testy s Grafy 130 průsečík RS a RD vyjadřuje světovou rovnovážnou relativní cenu v L:L že mezi zeměmi A a B probíhá mezinárodní směna a země se úplně specializují průsečík RS a

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR

Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR Metodické zpracování experimentální hodiny podnikové ekonomiky v projektu Motivalue pro učební styly vizuální, aktivní a senzitivní ve třídě 2MCR zpracovala: Ing. Hana Bílíková Úvodní slovo Žáci se liší

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA. VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Obor: Podniková ekonomika

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA. VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Obor: Podniková ekonomika TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI EKONOMICKÁ FAKULTA VZOR PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO STUDIA Obor: Podniková ekonomika UPOZORNĚNÍ: Všechny potřebné výpočty se provádějí do zadání, používání kalkulaček

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

marketingové kategorie

marketingové kategorie Cena a náklady Problémy a aspekty ceny jako marketingové kategorie Základní problémy ceny: Ocenění užitku produktu pro zákazníka Určení nákladů a míry zisku Ocenění konkurenčních faktorů Interakci marketingového

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín Ekonomika Základní ekonomické

Více