Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace Diplomová práce Autor: Bc. Vladimíra Nešporová, DiS. EKMAN FIN, Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Musil, Ph.D. Praha Duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne 1. dubna 2013 Vladimíra Nešporová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala mému vedoucímu práce panu Ing. Petru Musilovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky při tvorbě diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat majiteli čerpací stanice v Břeclavi za poskytnutí zajímavých informací a důležitých připomínek. Poděkování patří i mé rodině a partnerovi za podporu při studiu a trpělivost.

4 Anotace V teoretické části práce blíže specifikuje východiska teorie chování spotřebitele, zabývá se poptávkou a její elasticitou, dále se zaměřuje na ekonomickou podstatu cenové diskriminace a jejích forem. V praktické části popisuje teoretickou část z pohledu praxe. Celkově je práce zaměřena na analýzu různých forem cenové diskriminace. Na základě získaných informací následně nabízí návrhy a doporučení. Klíčová slova Cenová diskriminace, poptávka, cenová elasticita poptávky, trh, segmentace trhu, zákazník. Annotation At the theoretical part, the thesis closely aims to specify the base of consumer behaviour theory, deals with demand and its elasticity, further deals with economic principle of price discrimination and its different types. At the practical part, it describes the theoretical part in the view of practice. The work generally aims to analyse different types of price discrimination. On the basis of acquired information it consequently offers proposals and recommendations. Key words: Price discrimination, demand, price demand elasticity, market, market segmentation, customer.

5 Obsah ÚVOD VÝCHODISKA TEORIE CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE ZÁKLADNÍ POJMY AXIOMY RACIONALITY POPTÁVKA VZOREC POPTÁVKY INDIVIDUÁLNÍ POPTÁVKA TRŽNÍ (DÍLČÍ) POPTÁVKA ODVOZENÍ POPTÁVKY ZÁKON KLESAJÍCÍ POPTÁVKY CENOVÁ ELASTICITA POPTÁVKY DŮCHODOVÁ ELASTICITA POPTÁVKY KŘÍŽOVÁ ELASTICITA POPTÁVKY SPOTŘEBITELŮV PŘEBYTEK OBĚTOVANÁ PŘÍLEŽITOST A VYROVNÁNÍ MEZNÍCH UŽITKŮ FORMY CENOVÉ DISKRIMINACE CENOVÁ DISKRIMINACE PODMÍNKY PRO CENOVOU DISKRIMINACI CENOVÁ DISKRIMINACE PRVNÍHO STUPNĚ DOKONALÁ CENOVÁ DISKRIMINACE PRVNÍHO STUPNĚ NEDOKONALÁ CENOVÁ DISKRIMINACE PRVNÍHO STUPNĚ CENOVÁ DISKRIMINACE 2. STUPNĚ (TZV. MNOŽSTEVNÍ DISKRIMINACE) ODSTUPŇOVÁNÍ CENY (MULTI-PART PRICING) ZÁPISNÉ CENOVÁ DISKRIMINACE TŘETÍHO STUPNĚ CENOVÁ DISKRIMINACE V ČASE STANOVOVÁNÍ CEN VE ŠPIČKÁCH ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH FOREM CENOVÉ DISKRIMINACE DISKRIMINACE PRVNÍHO STUPNĚ DOPORUČENÍ PRO FIRMY DISKRIMINACE DRUHÉHO STUPNĚ

6 4.2.1 MNOŽSTEVNÍ SLEVY ZÁPISNÉ DOPORUČENÍ PRO FIRMY CENOVÁ DISKRIMINACE TŘETÍHO STUPNĚ DOPORUČENÍ PRO FIRMY CENOVÁ DISKRIMINACE V ČASE DOPORUČENÍ PRO FIRMY CENOVÁ DISKRIMINACE VE ŠPIČKÁCH ANALÝZA DAT ČERPACÍ STANICE DOPORUČENÍ PRO FIRMY DISKRIMINACE TŘETÍHO STUPNĚ PLUS DISKRIMINACE VE ŠPIČKÁCH PŘECHOD NA CENOVOU DISKRIMINACI VE ŠPIČKÁCH DOPORUČENÍ PRO FIRMY...75 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

7 Úvod Jako téma mé diplomové práce jsem si vybrala Ekonomickou podstatu různých forem cenové diskriminace. Přiznám se, že důvodem a lákadlem mého rozhodnutí bylo slovo diskriminace v názvu. Nemám totiž ráda jakoukoli diskriminaci a řekla jsem si, že bych třeba mohla nějakým způsobem přispět k dobru věci. Cenová diskriminace totiž znamená, že výrobce nabízí své zboží různým skupinám zákazníků za různou cenu. To mi připadalo velmi nespravedlivé, a chtěla jsem se postavit na stranu spotřebitele a hájit jeho práva. Jakým překvapením pro mne bylo, když jsem začala studovat odbornou literaturu a zjistila, že opak je pravdou. Výrobce, který prodává zboží za vyšší cenu lidem, jež mají vyšší příjem, si pak může dovolit snížit cenu svého zboží i lidem, který příjem tak vysoký nemají. Ti si díky cenové diskriminaci mohou dovolit zboží též koupit. Samozřejmě, že výrobce to nedělá zadarmo, naopak inkasuje mnohem vyšší zisk, než kdyby prodával zboží pouze za jednu cenu. Díky tomuto poznání jsem přehodnotila jak svůj názor, tak také obsah mé diplomové práce. Cenová diskriminace je normální typ cenové strategie výrobce, která mu pomáhá maximalizovat jeho zisk tím způsobem, že výrobce prodává různým skupinám spotřebitelů své zboží za různé ceny, a to na základě jejich odlišné poptávkové funkce. U široké veřejnosti však neustále naráží na nepochopení, má jakousi nálepku nemorálnosti, dokonce za ni některé firmy získaly i značnou finanční pokutu. Sama jsem si donedávna myslela bohužel to samé a jsem ráda, že jsem díky studiu zjistila pravdu. Také jsem byla zvědavá, co si o této problematice myslí lidé v mém okolí a zjistila, že smýšlí podobně jako já dříve, že cenová diskriminace je přinejmenším nemorální. Toto mé procitnutí z nevědomosti mně dalo velký impulz a touhu poznat vybrané téma více dopodrobna a začalo mě velice zajímat, jelikož jsem i já spotřebitel. Za metodu zpracování jsem si zvolila zkoumání, dotazování, sběr dat a analýzu všech forem cenové diskriminace. Cílem mé diplomové práce je objasnit a analyzovat ekonomickou podstatu různých forem cenové diskriminace a na základě získaných poznatků navrhnout optimální slevovou politiku ke zvýšení poptávky po výrobcích a zisku firmy. 7

8 1 Východiska teorie chování spotřebitele Chování spotřebitele vychází ze snahy uspokojit svou potřebu pramenící z nedostatku. Spotřebitel se snaží dosáhnout maximálního pocitu uspokojení potřeby. Jeho uspokojení je tím vyšší, čím větší nabídka statků a služeb se na trhu nachází. Chování každého spotřebitele je vysvětlitelné pomocí ekonomické teorie. 1 Základní principy ekonomického chování, prosazující se v rozhodování lidí: 2 Lidé si vybírají mezi alternativami; Racionálně jednají ti, kteří myslí v mezních veličinách; Lidé reagují na pobídky; Cena statku je rovna tomu, čeho se vzdáváme pro její dosažení; Obě strany (prodejce i kupující) si mohu přilepšit obchodováním. Jedním ze základních problémů, jenž spotřebitel řeší, je ten, kolik má daného statku kupovat a jak má svůj důchod rozdělit mezi různé statky. Uspokojení spotřebitele nazýváme užitkem Základní pojmy Potřeba 4 Pocit nedostatku. Pokud vznikne, spotřebitel hledá způsob, jak jej nejlépe uspokojit. Hledá tedy na trhu zboží, jenž mu přinese nejvyšší užitek. Užitek Je vyloženě subjektivní záležitostí každého spotřebitele. Vyjadřuje míru uspokojení dané potřeby. Čím větší má spotřebitel pocit nedostatku, tím získá větší užitek ze spotřebovaného statku 5. Užitek je veličina ukazující směr preferencí. Pokud spotřebitel nalezne nejvíce preferovanou situaci, maximalizuje užitek 6 1 MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str. 9 2 MUSIL, Petr a kol. Ekonomie. [7] str HOLMAN, Robert. Ekonomie. [2] str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str. 9 5 MUSIL, Petr a kol. Ekonomie. [7] str SOUKUPOVÁ, Jana a kol. Mikroekonomie. [10] str. 49 8

9 Celkový užitek (TU Total Utility) 7 Celkový užitek vyjadřuje uspokojení spotřebitele z celého spotřebovávaného množství statku. TU s rostoucím spotřebou roste až do určitého množství. Od tohoto bodu může začít klesat, ale v tomto případě se naskýtá otázka, proč by spotřebitel nakupoval další jednotky statku, když by mu způsobily pokles jeho TU. Mezní užitek (MU Marginal Utility) Mezním užitkem nazýváme změnu celkového užitku vyvolanou změnou spotřeby statku o jednotku. Je to přírůstek uspokojení z dodatečné jednotky statku. Klesá s rostoucí spotřebou statku. Spotřebitel koupí jen takové množství statku, jehož mezní užitek je buď roven ceně nebo je větší než cena statku. Mezní užitek je rovněž nepřímo závislý na dostupnosti statků. Pokud je statek vzácný, tzn. hůře dostupný, jeho mezní užitek bude vyšší než u běžně dostupného nebo volného statku. 8 Mezní užitek je definován jako Dodatečné uspokojení, jež přináší spotřeba jedné dodatečné jednotky komodity, přičemž množství všech ostatních spotřebovaných statků zůstává konstantní 9. Racionální spotřebitel není ochoten zaplatit za statek cenu vyšší, než je mezní užitek statku. Proto zvyšuje nákup statku jen do množství, při kterém je ještě mezní užitek statku vyšší nebo přinejmenším roven ceně. 10 Zákon klesajícího mezního užitku 11 Vyskytuje se v případě opakované spotřeby daného druhu statku. Existuje však výjimka: U spotřeby některých statků (závislost na alkoholu, čokoládě apod.) se však může stát, že s rostoucí spotřebou těchto statků MU nejprve roste a teprve od určité spotřebované jednotky klesá. 7 MUSIL, Petr. Mikroekonomie :středně pokročilý kurz. [8] str tamtéž 9 SAMUELSON, Paul A. William D. NORDHAUS. Ekonomie. [9] str HOLMAN, Robert. Ekonomie. [2] str MUSIL, Petr a kol. Ekonomie. [7] str

10 Mezní míra substituce ve spotřebě (MRSc) 12 Poměr, při němž je spotřebitel ochoten nahrazovat při spotřebě dva statky mezi sebou, aniž by se však změnila velikost celkového užitku. MRSc je současně směrnicí indiferenční křivky a určuje tedy její sklon. Indiferenční analýza 13 Spotřebitel je schopen řadit kombinace spotřebovávaných statků dle míry užitečnosti. Znázorňuje se pomocí indiferenčních křivek. Vychází z ordinalistického pojetí užitku. Indiferenční křivka (křivka lhostejnosti) kombinace dvou statků, jenž spotřebiteli přináší stejnou velikost celkového užitku. Je nástrojem pro grafické zobrazení spotřebitelských preferencí. Průběh a tvar indiferenčních křivek do velké míry závisí na preferencích spotřebitele, někdy může být dán objektivně (vyplývá z vlastností spotřebovávaných statků). Spotřebitel, který jedná racionálně, je při svém rozhodování o nákupu určité kombinace statků motivován tím, že se snaží dosáhnout maximální úrovně celkového užitku. V této souvislosti posuzujeme platnost určitých axiomů, podle nichž jsme schopni posoudit, zda-li se spotřebitel chová racionálně. Rozpočtové omezení 14 Spotřebitel není při spotřebě ovlivňován pouze velikostí užitku, ale také cenou a svým disponibilním důchodem. Aby spotřebitel získal užitek, musí vynaložit svůj disponibilní důchod (celý nebo část). Každý důchod má však své rozpočtové omezení množina všech spotřebiteli dostupných kombinací statků a služeb při dané velikosti disponibilního nominálního důchodu a tržních cenách nakupovaného zboží. Rovnice rozpočtového omezení: I = P X x + P Y y Kde: I nominální disponibilní důchod P P x, y tržní ceny statků X a Y 12 MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str MUSIL, Petr a kol. Ekonomie. [7] str MUSIL, Petr a kol. Ekonomie.. [7] str

11 Nominální disponibilní důchod 15 Množství peněžních prostředků, jenž má spotřebitel k dispozici za určité období, a které se rozhodne vydat právě na nákup určitých statků a služeb. Optimum spotřebitele 16 Stav, při kterém spotřebitel nemůže zlepšit změnou svého rozhodnutí za daných podmínek svou pozici při nákupu daného zboží. Představuje nejlepší možnou variantu při daném disponibilním důchodu, při daných preferencích spotřebitele a při daných cenách zboží. 1.2 Axiomy racionality 17 Jediným kritériem racionálního chování spotřebitele je otázka, zda-li spotřebitel maximalizuje svým jednáním svůj užitek (za daných podmínek). Racionalita není objektivně dána. Právě naopak je problém, že je ryze subjektivní a neexistuje její přesná definice. Existují však dílčí kritéria, která předpokládají spotřebitelovo racionální chování, tzn. aby maximalizoval svůj užitek ze svého jednání, a tím jsou axiomy racionality. Spotřebitel se však bude chovat racionálně, i když nebudou splněny všechny axiomy: a) Axiom tranzitivity (musí platit vždy) spotřebitel je schopen seřadit různé spotřební varianty podle celkového užitku, jenž mu přinášejí. (Indiferenční křivky se neprotínají). Např. nákup rohlíků a koláčů. Pokud A > B > C, je A > C; b) Axiom rozmanitosti neboli konvexnosti (nemusí vždy platit) spotřebitel preferuje průměrnou spotřebu statků před jejich extrémní spotřebou; c) Axiom výběru (platí vždy); d) Axiom spojitosti (platí vždy); e) Axiom úplnosti srovnání (platí vždy) spotřebitel si může zvolit mezi několika možnostmi uspokojení své potřeby; A > B varianta A je preferována před variantou B B > A varianta B je preferována před variantou A A = B obě varianty jsou pro spotřebitele stejně užitečné; 15 MUSIL, Petr a kol. Ekonomie. [7] str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str MUSIL, Petr a kol. Ekonomie. [7] str MUSIL, Petr. Přednášky z výuky předmětu Mikroekonomie, školní rok 2011/

12 f) Axiom nenasycenosti (nemusí vždy platit) spotřebitel preferuje větší množství statků ve spotřebním koši než menší množství statků. Platí tedy: Čím více, tím lépe, ale ne u nežádoucích statků, kterých se naopak spotřebitel snaží spotřebovávat co nejméně. Pokud jsou axiomy splněny, indiferenční křivka: - se neprotíná s žádnou jinou indiferenční křivkou, která zobrazuje stejné preference (vyplývá z axiomu tranzitivity); - je klesající a konvexní směrem k počátku os souřadnic (vyplývá z axiomu rozmanitosti); - křivka, která leží dále od počátku os souřadnic, představuje vyšší úroveň celkového užitku (vyplývá z axiomu nenasycenosti). 12

13 2 Poptávka Poptávka značí, jak závisí poptávané množství statku na ceně, ale při nezměněném důchodu kupujícího a při nezměněných cenách ostatních statků. Tuto závislost vyznačujeme pomocí křivky poptávky. Křivka poptávky kopíruje křivku mezního užitku. Poptávané množství je číslo, poptávka je funkce! 18 Poptávka je funkce, která vyjadřuje závislost poptávaného množství statku na mnoha proměnných: na ceně daného statku, na cenách dalších statků (které jsou vůči němu substituty nebo komplementy) a také na spotřebitelově důchodu Vzorec poptávky 20 Q a = F Pa, I, Pb... Pz a( Q a )- poptávané množství statku, P a cena, I důchod spotřebitele, P b * P z ceny ostatních statků. Spotřebitelova poptávková funkce vyjadřuje optimální množství každého ze statků jako příjmu spotřebitele a funkce cen: ( p p m) x x, 1 = 1 1, 2 ( p p m) x x, 2 = 2 Levá strana každé z rovnic představuje poptávané množství, strana pravá je funkcí vyjadřující vztah cen a příjmu k tomuto množství. 21 1, 2 18 HOLMAN, Robert. Ekonomie. [2] str HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurs. [1] str tamtéž 21 VARIAN, Hal R. Mikroekonomie: moderní přístup. [11] str

14 2.1.1 Individuální poptávka Individuální poptávkou rozumíme poptávku jediného kupujícího nebo také poptávku po produkci jediného výrobce Tržní (dílčí) poptávka 23 Je to součet poptávaného množství všech spotřebitelů při různých úrovních ceny sledovaného statku 24. Poptávku j-tého spotřebitele po i-tém statku vyjadřujeme rovnicí: ( P, P,... P I ) d ij : xij = f x y z, Jestliže i-tý statek poptává n spotřebitelů, můžeme tržní poptávku vyjádřit funkcí: D i : X i = n j= 1 x ij = f ( P, P,... P, I I ) 1 2 z 1,... n Obrázek 1 Křivka poptávky a Engelova křivka, zdroj: [1] Křivka poptávky D nám ukazuje, jak závisí poptávané množství statku na ceně. 22 MACÁKOVÁ, Libuše. Mikroekonomie: základní kurz. [5], str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str tamtéž 14

15 Engelova křivka EC znázorňuje závislost poptávaného množství statku na spotřebitelově důchodě Odvození poptávky Dva přístupy pro odvození poptávky 1) Kardinalistický přístup (Menger, Walras, Jevons, Marshall) spotřebitel umí ocenit užitek určitým číslem či dokáže říci, o kolik je pro něho jeden statek užitečnější než jiný statek poptávková křivka kopíruje křivku mezního užitku statku. Užitek tedy lze přímo měřit. 2) Ordinalistický přístup (V. Pareto, J. R. Nicks) - spotřebitel je maximálně schopen říci, jestli je pro něho daný statek užitečnější více, méně nebo stejně jako jiný statek, ale už není schopen definovat, o kolik poptávková křivka je odvozena z indiferenčních křivek a rozpočtového omezení spotřebitele. (Indiferenční křivky přestavují kombinaci dvou statků, jenž přináší spotřebiteli stejné uspokojení). V tomto pojetí tedy spotřebitel dokáže seřadit spotřební příležitosti podle velikosti celkového užitku. Oba přístupy vedou ke konstrukci stejné poptávkové funkce a nejsou navzájem v žádném rozporu. Poptávka bohatších kupujících je méně elastická než u kupujících, kteří mají nižší důchod, a prodávající při ní vyžaduje za výrobek vyšší cenu. Zvýšení a snížení poptávky 28 Poptávka po daném statku se zvýší, když: se zvýší cena jeho substitutů; se sníží cena jeho komplementů; se zvýší počet kupujících; se zvýší důchod spotřebitelů nakupující normální zboží; se preference spotřebitelů přesunou na tento produkt z jiných statků; spotřebitelé budou do budoucna očekávat nedostupnost daného statku či jeho vyšší cenu. 25 HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurs. [1] str HOLMAN, Robert. Ekonomie. [2] str. 45 a str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str JUREČKA, Václav a kol. Mikroekonomie. [3] str

16 V opačných případech se poptávka po daném statku sníží. Je rozdíl mezi změnou poptávky a změnou poptávaného množství. Pokud se mění: poptávané množství v závislosti na ceně poptávaného statku, spotřebitel se pohybuje podél křivky poptávky, změna poptávky posun celé poptávkové křivky doprava, roste-li poptávka, nebo doleva, klesá-li poptávka Zákon klesající poptávky Poptávané množství klesne, když vzroste cena statku a přitom se nezmění důchody ani ostatní ceny. Poptávková křivka má klesající průběh, je klesající funkcí ceny, a to ze dvou důvodů: 1) Důchodový efekt (IE Income Effect) spotřebitel kupuje při vyšší ceně méně statku, jelikož za původní částku si už nekoupí původní množství. Jinými slovy řečeno: Roste-li reálný důchod spotřebitele, zvyšuje spotřebu všech normálních statků s kladnou důchodovou elasticitou poptávky. 2) Substituční efekt (SE Substitution Effect) když vzroste cena statku, spotřebitel ho nakupuje méně, protože jej nahradí jinými statky. Nahrazuje tak statek relativně dražší statkem relativně levnějším. Součtem obou efektů získáme celkový efekt (TE Total Effect). K těmto efektům existují dva mírně rozdílné přístupy, které se odlišují ve způsobu, jakým je chápán konstantní reálný důchod (je však spojen pouze se substitučním efektem). 32 Dva přístupy: a) E. Slutstkého konstantní reálný důchod je chápán jako schopnost spotřebitele nakoupit po cenové změně původní spotřební koš. Spotřebitel tady nedosahuje stejného celkového užitku, který měl před cenovou změnou, ale dostává se na jinou indiferenční křivku vlivem právě již zmiňovaného substitučního efektu, tzn. na jinou úroveň celkového užitku. 29 HOLMAN, Robert. Ekonomie. [2] str HOLMAN, Robert. Ekonomie. [2] str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str

17 b) J. R. Hickse konstantní reálný důchod je v tomto přístupu chápán jako schopnost spotřebitele dosáhnout po cenové změně původní úrovně užitku. Zde se také zohledňuje vliv substitučního efektu. 2.4 Cenová elasticita poptávky 33 Cenová elasticita poptávky je důležitou vlastností individuální i tržní poptávky po sledovaném statku. Je to koeficient, který nám říká, o kolik procent se změní poptávané množství sledovaného statku, změní-li se jeho cena o jedno procento. Vypovídá o citlivosti spotřebitele na změny ceny sledovaného statku. Statek je elastický, když poptávané množství statku reaguje silně na změny ceny. Do ekonomie ji zavedl Alfred Marshall 34. Nejvýznamnější faktory ovlivňující elasticitu poptávky: 35 Povaha potřeb, které statek uspokojuje elasticita poptávky po statcích, které uspokojují základní životní potřeby, je nižší než elasticita poptávky luxusních předmětů; Existence a dostupnost substitutů čím je jich více a čím jsou dostupnější, tím je elasticita poptávky vyšší; Podíl výdajů na daný statek ve spotřebitelově rozpočtu čím je podíl výdajů vyšší, tím je vyšší i elasticita poptávky; Čas s prodlužováním časového horizontu se elasticita poptávky zvyšuje. Jestliže chceme zjistit hodnotu cenové elasticity poptávky pro viditelné změny ceny a množství, použijeme vzorec obloukové elasticity: E pd = X X P P 2 2 x2 x2 + X X P + P 1 1 x1 x1 Pokud ale zjišťujeme cenovou elasticitu pro nekonečně malé změny ceny a množství, použijeme jiný vzorec, a to následující: 33 MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurs. [1] str MACÁKOVÁ, Libuše a kol. Mikroekonomie: základní kurz. [5] str

18 e PD = X Px X P x Cenová (i důchodová) elasticita poptávky může nabývat jakýchkoli hodnot, ale téměř vždy je záporná. Kladná je pouze pro Giffenův statek. Důvodem je, že změna ceny a změna množství jdou stejným směrem. Podle citlivosti poptávaného množství na změnu ceny rozlišujeme cenovou elasticitu na: 1) e PD = -1 cenově jednotková elasticita. Procentní změny ceny a poptávaného množství jsou stejné, ale současně i protisměrné. Celkové výdaje na statek se změnou ceny nemění. P x * X je konstantní. 2) e PD > -1 cenově neelastická poptávka. Procentní změna ceny statku je větší než procentní změna poptávaného množství. Při této poptávce je spotřebitel na změny jen velmi málo citlivý. Klesne-li cena statku, celkové výdaje se na tento statek snižují. P x * X s poklesem ceny statku X klesá. 3) e PD < -1 cenově elastická poptávka. Procentní změna ceny statku je menší než procentní změna poptávaného množství. Spotřebitel reaguje na změny ceny opravdu velmi citlivě. P x * X s poklesem statku X roste. 4) e PD > 0 Giffenův statek. S rostoucí cenou statku roste i poptávané množství. Z praktických důvodů pracujeme s absolutní hodnotou cenové elasticity. Elasticitu můžeme počítat i pro jiné než jednoprocentní cenové změny. Někdy se s cenovou elasticitou poptávky mylně zaměňuje pojem sklon poptávkové křivky. Rozdílem je, že zatímco cenová elasticita počítá s procentními změnami v cenách a množstvích, sklon poptávkové křivky zaměřuje absolutní změny. Současně platí, že pokud se nemění podél poptávkové křivky její sklon, mění se její cenová elasticita, a naopak jestliže má být cenová elasticita poptávky konstantní, musí se změnit sklon poptávkové křivky. Je důležité vědět, že může nastat situace, kdy dvě poptávkové křivky mají sice stejný sklon, ale různou cenovou elasticitu nebo naopak mají různý sklon při shodné cenové elasticitě. 18

19 Aby šlo vidět, jaký je vlastně vztah mezi elasticitou a sklonem poptávky, použijeme vzorec: e pd = P Q P Q P Jmenovatel Q značí sklon poptávky. Obrázek 2 Cenová elasticita a její sklon, zdroj [8] Existuje také souvislost mezi elasticitou poptávky a mezním příjmem, a to ta, že dokud je mezní příjem kladný, poptávka je elastická, protože pokles ceny zapříčiní růst příjmu a naopak, když je mezní příjem záporný, poptávka je neelastická, neboť pokles ceny vede k poklesu příjmu. 36 Zcela zásadní význam má ovšem pro elasticitu poptávky konkurence. Z hlediska elasticity musíme rozlišit individuální poptávku od poptávky po statku konkrétního prodávajícího. Elasticita individuální poptávky konkrétního spotřebitele po daném statku závisí na jeho výši 36 HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurs. [1] str

20 důchodu, jeho preferencích a blízkosti substitutů. Elasticita poptávky po statku konkrétního prodávajícího sice závisí též na elasticitách individuálních poptávek, ale hlavně závisí na množství a blízkosti konkurentů. 37 Prodávající se vždy nachází na elastické části poptávky po svém produktu. V případě tržní poptávky se ale trh nemusí nacházet vždy jen na elastické části. Rovnováha trhu vzniká v místě, ve kterém se tržní nabídka protíná s tržní poptávkou. Co se týče času, poptávka je elastičtější v delším období než v období krátkém. Důvodem je skutečnost, že spotřebitelé změní své spotřební zvyky až za nějaký čas a teprve potom začnou zdražený statek nahrazovat jinými substituty Důchodová elasticita poptávky 39 Důchodová elasticita poptávky vyjadřuje citlivost reakce spotřebitele v nakupovaném množství sledovaného statku na změny jeho disponibilního důchodu. Říká nám, o kolik procent se změní nakupované množství sledovaného statku, jestliže se spotřebitelův disponibilní důchod změní o jedno procento. Podle velikosti změn v disponibilním důchodě můžeme vyjádřit obloukovou elasticitu a elasticitu v bodě. Vzorec důchodové obloukové elasticity používáme při velkých změnách důchodu: e ID = X X I I X + X I1 + I Vzorec důchodové elasticity v bodě používáme při nekonečně malých změnách důchodu: 37 tamtéž 38 HOLMAN, Robert. Mikroekonomie: středně pokročilý kurs. [1] str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str

21 e ID = X I X I Podle reakce spotřebitele na změnu důchodu rozlišujeme statky na: 1) Normální statky pokud roste spotřebiteli disponibilní důchod, roste i jejich spotřeba a naopak. Platí pro ně: jedním směrem. Dále se člení na: e ID > 0 změny nakupovaného množství i důchodu jdou a) Nezbytné statky růst (pokles) jejich spotřeby je pomalejší než růst (pokles) důchodu. Platí pro ně: 0< e ID < 1, neboli pokud důchod např. klesne o jednotku, nakupované množství klesne méně než o jednotku; b) Luxusní statky růst (pokles) jejich spotřeby je rychlejší než růst (pokles) důchodu. e ID > 1. 2) Inferiorní (méněcenné) statky s růstem důchodu klesá jejich spotřeba, s poklesem důchodu jejich spotřeba roste. jdou proti sobě. e ID < 0. Změny důchodu a nakupovaného množství Spotřebitel však nemůže kupovat jen statky méněcenné (vydával by méně než právě jeden svůj disponibilní důchod. To však nelze, pokud za jeden statek uvažujeme též úspory) nebo naopak jen statky luxusní (vydával by více než právě jeden svůj disponibilní důchod). Tento jev nám vyjadřuje rovnice: IDX + y IDY µ * e µ * e = 1 x Kde: µ x váha statku X ve spotřebním koši spotřebitele e IDX důchodová elasticita poptávky po statku X µ y váha statku Y ve spotřebním koši spotřebitele e IDY důchodová elasticita poptávky po statku Y. 21

22 Zvláštností je tzv. Giffenův statek, který je typický tím, že pokud roste jeho cena, roste i jeho poptávané množství a naopak. Neexistují k němu blízké substituty, tvoří podmnožinu méněcenných statků, výdaje na jeho pořízení tvoří velkou část ze spotřebitelových celkových výdajů. Pro jeho vznik jsou nesmírně důležitá očekávání spotřebitelů. Giffenovým statkem může být za určitých okolností i běžné zboží, ale pokud tyto okolnosti zmizí, Giffenův statek se většinou mění zpět na normální či standardní méněcenný. 40 Giffenův paradox se v realitě vyskytuje velmi vzácně. Jako klasický příklad je uváděn vývoj poptávky po bramborách v Irsku v období hladomoru v 19. století Křížová elasticita poptávky 42 Křížová elasticita poptávky znamená, o kolik procent se změní poptávané množství statku X, pokud se cena druhého statku Y změní o jedno procento. Tzn. jak na poptávané množství sledovaného statku dopadá změna ceny jiného statku. Vzorec: E CD X X = P P 2 2 y2 y2 + X X P + P 1 1 y1 y1 Vzorec pro křížovou elasticitu v bodě: e CD = X P y y X P Také křížová elasticita poptávky může nabývat jakýchkoli hodnot, ale klíčové jsou pro nás hodnoty menší nebo větší než nula. - e CD je větší než 0 změna ceny statku Y a množství statku X jsou stejnoměrné, statky jsou substituty. 40 MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str MACÁKOVÁ, Libuše SOUKUPOVÁ, Jana. Mikroekonomie: (pro inženýrské studium): repetitorium. [6] str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str

23 - e CD je menší než 0 změny ceny statku Y a množství statku X jsou protisměrné, statky jsou komplementy. - e CD = 0 mezi statky neexistuje žádný vztah, tzn., že změna ceny jednoho statku neovlivňuje poptávané množství druhého statku. Poptávané množství statků závisí rovněž na cenách jiných statků, neboť statky jsou spojeny vztahem substituce či komplementarity. Závislost poptávky na cenách jiných statků není jednoznačná. U substitutů proti sobě působí dva efekty, a to substituční a důchodový efekt. Důchodový efekt může působit oběma směry. Bude zvyšovat nebo snižovat poptávku po sledovaném statku podle toho, zda statek bude normální nebo podřadný. Substituční efekt působí vždy v protisměru k cenovému pohybu. Je negativní, neboť změna v poptávce jde díky němu proti změně ceny. 43 Pomocí křížových efektů cenových změn lze posuzovat dopad na rovnováhu spotřebitele v případě spotřeby komplementů a substitutů. Dělíme je na: 44 a) Křížový substituční efekt je analogií k substitučnímu efektu motivuje nahrazovat statek relativně dražší statkem relativně levnějším. b) Křížový důchodový efekt vyjadřuje, jak změna ceny statku Y ovlivní reálný důchod spotřebitele a poptávané množství statku X. c) Celkový křížový efekt představuje součet křížového substitučního a důchodového efektu. Rozdíl proti ne-křížovým efektům je fakt, že křížový SE a IE působí vždy proti sobě. Dopad celkového křížového efektu závisí na tom, který z dílčích křížových efektů převáží: Pokud převáží křížový substituční efekt nad důchodovým, hovoříme o kladné křížové elasticitě poptávky zvýšení ceny druhého statku povede k růstu poptávky po sledovaném statku. V tomto případě jsou posuzované statky substituty. 43 VARIAN, Hal R. Mikroekonomie: moderní přístup. [11] str MUSIL, Petr. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. [8] str

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Mikroekonomie II úvodní přednáška Petr Musil, kancelář č. 621 Konzultace pondělí, 14.30 16.00 Jiný termín po dohodě pmusil@econ.muni.cz Informace: http://pmusil.czechian.net Zkouška Písemný test alespoň

Více

Optimalizace spotřebitele a poptávka

Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimum (rovnováha) spotřebitele spojení indiferenční mapy a linie příjmů standardní situace Optimem spotřebitele se nazývá situace, kdy spotřebitel volí optimální

Více

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník

Obsah. Poptávka spotřebitele - 1 - Petr Voborník Obsah Obsah... Poptávka spotřebitele.... ndividuální poptávka (po statku ).... Vliv změny důchodu spotřebitele na poptávku..... Důchodová spotřební křivka..... Druhy statků... 3 CC, kde je určitým druhem

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014 Kombinované studium 1. cv. Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni na trh dodat

Více

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Přednáška 3. Křivka nabídky (S) Poptávka substituční a důchodový

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Mikroekonomie II úvodní přednáška Petr Musil kontakt: pmusil@econ.muni.cz ICQ: 248255927 Informace ke kurzu: studijní materiály v IS Zkouška Písemný multiple-choice test úspěšnost alespoň 60 % Struktura

Více

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L 10. Nedokonale konkurenční trh práce, nabídka práce Struktura charakteristika NedoKo.. trhu práce optimální množství práce v SR optimální množství práce v LR mzdová diskriminace monopsonu individuální

Více

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování Mikroekonomie Dokonalá konkurence Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU U firmy v rámci dokonalé konkurence jsou výrobní náklady dány vztahem: TC = 20000 + 2 a) Jestliže tržní cena

Více

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky Přednáška 3. Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Podstatné z minulé

Více

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie Obsah Užitek Kardinalistická teorie Ordinalistická teorie Užitek Trh výr a služeb. -dva subjekty firmy a dom Při rozhodování je spotřebitel omezen svým příjmem (důchodem) Cílem spotřebitele je maximalizace..

Více

2. Analýza spotřebitelské poptávky

2. Analýza spotřebitelské poptávky 2. Analýza spotřebitelské poptávky Obsah Individuální poptávka a faktory, které ji ovlivňují Vliv změny disponibilního důchodu na poptávku: - důchodová spotřební křivka, Engelovy křivky - důchodová elasticita

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Mikroekonomie. Opakování - příklad. Řešení. Příklad - opakování. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování - příklad Mikroekonomie Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí spotřebované množství statku). Určete interval spotřeby (množství statku X) v kterém TU bude mít

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 5 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU LZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 5 5. CHOVÁNÍ SOTŘEBITELE A FORMOVÁ- NÍ OTÁVKY ŘÍKLAD Č. 1 V rámci kardinalistické teorie užitku definujte pojmy: užitek, celkový

Více

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti

Struktura. formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti 11. Trh kapitálu Struktura formování poptávky po kapitálu odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Hayekův trojúhelník a jeho souvislosti Literatura Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2.1 Celkový užitek a mezní užitek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak má svůj důchod mezi různé

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Teorie spotřebitelské volby

Teorie spotřebitelské volby Teorie spotřebitelské volby Motivace MP #1: Lidé volí mezi alternativami. pokud koupí víc jednoho statku, zbude jim méně na nákup jiného statku pokud víc pracují, vydělají vyšší důchod a mohou víc spotřebovávat,

Více

UŢITEK, PREFERENCE A OPTIMUM SPOTŘEBITELE

UŢITEK, PREFERENCE A OPTIMUM SPOTŘEBITELE UŢITEK, PREFERENCE A OPTIMUM SPOTŘEBITELE PŘEDPOKLADY RACIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE Budeme se zabývat jak má spotřebitel rozdělit svůj důchod mezi různé statky Racionálně jednající spotřebitel maximalizuje

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

MONOPOL.

MONOPOL. MONOPOL Nedokonalá konkurence představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu V nedokonalé konkurenci na straně nabídky rozlišujeme -monopolní

Více

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL DOKONALÁ KONKURENCE Trh dokonalé konkurence je charakterizován velkým počtem prodávajících, kteří vyrábějí homogenní produkt a nemohou ovlivnit tržní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE ÚVOD, TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Poptávka a Slutského rovnice Varian, Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 6 a 8 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 6 and 8

Poptávka a Slutského rovnice Varian, Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 6 a 8 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 6 and 8 Poptávka a Slutského rovnice Varian, Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 6 a 8 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 6 and 8 () 1 / 50 Na této přednášce se dozvíte na čem závisí poptávková

Více

Preference Jan Čadil FNH VŠE 2014

Preference Jan Čadil FNH VŠE 2014 Preference Jan Čadil FNH VŠE 2014 Footer Text 3/24/2014 1 Racionalita Chování spotřebitele je založeno na předpokladu racionality. Tento předpoklad znamená, že spotřebitel volí neoptimálnější, resp. nejvíce

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

DK cena odvozená z trhu

DK cena odvozená z trhu Dokonalá konkurence DK cena odvozená z trhu π (Kč) TR STC ZISK ZTRÁTA Q 1 Q 2 Q (ks) MR, MC (Kč/ks) MC MR Q 1 Q 2 Q (ks) ZiskfirmyvDK Nulový zisk v DK normální zisk Ztráta firmy v DK Křivka nabídky firmy

Více

Charakteristika monopolu

Charakteristika monopolu Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost monopolu regulace monopolu

Více

2 Vliv volby výchozího bodu v elementárním redistribučním systému. Současné možnosti využití teorií růstu při analýze vývoje národních ekonomik.

2 Vliv volby výchozího bodu v elementárním redistribučním systému. Současné možnosti využití teorií růstu při analýze vývoje národních ekonomik. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 4 Teorie rozdělování a její kontexty Náměty závěrečných prací www.median-os.cz/aktuality Náměty magisterských

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE Firma maximalizuje zisk když platí Dokonalý trh práce-firma přicházející na tento trh je jednou z velkého počtu cenu práce nemůže ovlivnit Křivku nabídky práce

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní.

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. 7 Příjmy firmy Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce, proto někteří autoři používají analogický pojem tržby. Jestliže vycházíme z cíle formy v

Více

Studijní opora. Téma Chování spotřebitele a formování poptávky je přednášeno ve dvou po sobě navazujících přednáškách.

Studijní opora. Téma Chování spotřebitele a formování poptávky je přednášeno ve dvou po sobě navazujících přednáškách. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Chování spotřebitele a formování poptávky Vzdělávací cíl: Téma Chování spotřebitele a formování poptávky je přednášeno

Více

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 1 30. Optimum při nájmu výrobního faktoru Nabídka vstupu Z je dána rovnicí

Více

5. Rozdílné preference dvou spotřebitelů

5. Rozdílné preference dvou spotřebitelů Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 2 Teorie chování spotřebitele Obsah. 1. Měření užitku 2. Indiferenční křivka 3. Indiferenční mapa 4.

Více

DOKONALÁ KONKURENCE.

DOKONALÁ KONKURENCE. DOKONALÁ KONKURENCE www.ekofun.cz ZÁKLADNÍ POJMY PLATNÉ PRO DOKONALOU I NEDOKONALOU KONKURENCI Cíl firmy je maximalizace zisku -největší(kladné) rozpětí mezi TR a TC Maximalizujeme zisk s ohlédnutím na

Více

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence PhDr. Praha, VŠFS, 8.11.2010 Cenová elasticita V jakém rozsahu se změní poptávané či nabízené množství při změně ceny? Cenová elasticita (pružnost) je procentuální změna poptávaného či nabízeného množství

Více

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza zadání y k opakování náklady firmy Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X

Více

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1 PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1. Základní pojmy ekonomie 2. Trh 3. Konkurence 4. Teorie chování spotřebitele 5. Teorie firmy: základní pojmy 6. Výrobní rozhodnutí firmy 7. Firma na trzích výrobních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. zimní semestr 2005/06 bakalářské prezenční studium, středisko Most obor Řízení podniku a podnikové finance (RP) M I K R O E K O N O M I E orientační program cvičení

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

3. PRODUKČNÍ ANALÝZA FIRMY

3. PRODUKČNÍ ANALÝZA FIRMY 3. PRODUKČNÍ ANAÝZA FIRMY OBSAH základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy

Více

základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při

základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při 3. PRODUKČNÍ ANAÝZA FIRMY OBSAH základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

Rozpočtové omezení, preference a užitek

Rozpočtové omezení, preference a užitek Rozpočtové omezení, preference a užitek Varian, Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 2, 3 a 4 Varian, Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 2, 3 a 4 1 / 43 Teorie spotřebitele Spotřebitelé si volí

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období

Obvyklý tvar produkční funkce v krátkém období Produkční analýza firmy základní východiska analýzy firmy krátkodobá produkční funkce výroba v dlouhém období, optimum firmy optimum firmy při různých úrovních nákladů a při změnách cen VF výnosy z rozsahu

Více

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Otázka: Bankovní soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Petra93 V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Potřeba je vnitřní požadavek lidí, který vyplývá z vědomí nedostatky, který

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

Makroekonomie I cvičení

Makroekonomie I cvičení Téma Makroekonomie I cvičení 25. 3. 015 Dvousektorový model ekonomiky Spotřební funkce Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Model 45 - jak je dosaženo rovnovážného HDP Východiska - graf: Osa x.

Více

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str Struktura specifika trhu výrobních faktorů příjmové a nákladové veličiny podmínky maximalizace zisku dokonale konkurenční trh práce poptávka po práci firma prodávající výstup na DoKo. trhu poptávka po

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Výrobní faktory Výrobními faktory (VF) je obecně vše, co slouží k produkci statků. Tedy jsou to vstupy, které používáme k produkci výstupu. Standardní hrubé dělení: práce, kapitál

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEDOKONALÉ KONKURENCE Trh, na kterém alespoň jeden prodávající (kupující) je schopen ovlivnit tržní cenu Cenový tvůrce Diferencovaný produkt-kvalita, vzhled,

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

Mikroekonomie. 1. Opakování příklad 1. Opakování - Příklad 2. Řešení. Řešení. Opakování příklad 3 2.11.2015

Mikroekonomie. 1. Opakování příklad 1. Opakování - Příklad 2. Řešení. Řešení. Opakování příklad 3 2.11.2015 1. Opakování příklad 1. Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Při ceně 10 korun se nakupuje 1000 výrobků za 1 den; při ceně 50 korun se nakupuje 500 výrobků za 1 den. Jaký je

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

TRH PRÁCE.

TRH PRÁCE. TRH PRÁCE POPTÁVKA PO PRÁCI Předpoklad! Dokonalá konkurenci na trhu práce Existuje velký počet nabízejících i poptávajících Žádny z nich nemůže ovlivnit cenu Poptávka po práci je určena množstvím práce,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU, TRŽNÍ SLEHÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny Mařenčino množství jídla Mařenčino množství jídla Mikroekonomie a chování JEB060 Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Edgeworthův diagram směny Obrázek 1 130 75 25 R S 70 Bod R vyjadřuje původní vybavení

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ EKONOMIE OTÁZKY 1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ ekonomika, která plně využívá své zdroje, pracuje pod hranicí produkčních možností bod, který leží uprostřed množiny produkčních možností,

Více

Literatura k tématu. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 9, str

Literatura k tématu. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 9, str 6. MONOPOL Obsah charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem Lernerův index křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ.

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ. ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ www.ekoun.cz www.ekoun.cz ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ Výrobní faktory: práce + kapitál (pro nás) Na trzích výrobních faktorů: - poptávku vytvářejí firmy

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_3_43

Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_3_43 Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Pavel Lečbych Člověk a ekonomika Tržní systém Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se žáci seznámí s tržním mechanismem. Materiál

Více

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy Celkový užitek Mezní užitek Je užitek měřitelný Indiferenční křivky spotřebitele Linie rozpočtu spotřebitele Optimum spotřebitele

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Nabídka, Poptávka, Tržní rovnováha

Nabídka, Poptávka, Tržní rovnováha Nabídka, optávka, Tržní rovnováha (Tomáš Volek, Ivana Faltová Leitmanová) Nabídka (S - Supply) Nabídka představuje množství statků, které jsou firmy ochotny vyrábět a prodávat. Nabídku můžeme rozdělit

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Máte 1000 Kč a jdete si koupit svoji oblíbenou knihu?

Máte 1000 Kč a jdete si koupit svoji oblíbenou knihu? Volba a projevené preference Varian, Mikroekonomie: moderní přístup, kapitola 5 a oddíly 7.1 7.7 Varian, Intermediate Microeconomics, Chapter 5 and Sections 7.1 7.7 () 1 / 1 EXPERIMENT: Neúspěšný nákup

Více

Mikroekonomie I: Všeobecná rovnováha. Praha, VŠFS,

Mikroekonomie I: Všeobecná rovnováha. Praha, VŠFS, PhDr. Praha, VŠFS, 13.12.2010 Podstata všeobecné rovnováhy Všeobecná rovnováha = rovnováha na všech trzích (trh statků a výrobních faktorů) Nelze zvýšit užitek nějakého spotřebitele, aniž bychom snížili

Více

Ekonomie 1 Magistři Desátá přednáška Přebytek spotřebitele, výrobce a čistý přebytek

Ekonomie 1 Magistři Desátá přednáška Přebytek spotřebitele, výrobce a čistý přebytek Ekonomie 1 Magistři Desátá přednáška Přebytek spotřebitele, výrobce a čistý přebytek Podstata přebytku spotřebitele Rozdíl mezi tím, za co je ochoten a schopen danou jednotku statku koupit a za co ji kupuje.

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více