ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MŠ ZŠ 1

2 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Naše škola - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy:: Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod Sídlo: Nahořany č. p. 63, PSČ Identifikační číslo: Identifikátor školy: Právní forma: Příspěvková organizace Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání v rámci povinné školní docházky a výchovy a vzdělání dětí v předškolním věku včetně zajištění jejich stravování Statutární orgán : ředitelka školy Mgr. Magda Michalová Statutární zástupce: Stanislava Henclová Kontakt: tel: mobil: web: Zřizovatel Obec Nahořany, Nahořany 76 Kontakt tel./fax Školská rada Jolana Cohornová, předseda zástupce školy Gabriela Šíchanová - zástupce Obce Michal Cihlář zástupce rodičů 2

3 Naše škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání se vydává na základě úprav Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod číslem jednacím č. j. 10/13 Platnost dokumentu: od Za zpracování tohoto dokumentu odpovídá Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy Schváleno pedagogickou radou dne: Schváleno radou školy dne: Rodiče byli seznámeni dne:

4 Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především umět používat. H. Spencer 4

5 2. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod je, jak z názvu vyplývá, společným zařízením pro děti předškolního a mladšího školního věku. Mateřská škola je jednotřídní. Navštěvují ji děti od 3 do 6 let (po dohodě a dle možností i děti mladší 3 let). Nachází se v podkroví školní budovy. Základní škola je dvoutřídní s 5 postupnými ročníky. Učebny jsou v 1. patře. Součástí škola je i školní družina. V přízemí školní budovy je školní jídelna, která se stará o stravování žáků a zaměstnanců školy. To, že je naše škola společným zařízením ZŠ a MŠ, má své velké výhody jak pro děti, tak i pro učitele. S učitelkou z MŠ jsme domluveny na společném vzdělávacím programu i výchovném postupu. Předem se domluvíme, co požadujeme od dětí při vstupu do 1. ročníku. Děti z MŠ znají prostředí školy a její pracovníky, takže se budoucí prvňáčkové školy neobávají. Rádi využíváme odborných znalostí paní učitelky z MŠ především v oblasti výchov a zanlosti angličtiny. Paní učitelka z MŠ vyučuje na ZŠ tvořivé činnosti a anglický jazyk v 1. a 2. ročníku. Vzhledem k tomu, že jsme škola s nízkým počtem dětí, klademe důraz na individuální přístup k žákům. Učíme děti nejen poznávat, ale i samostatně jednat, zároveň však i spolupracovat mezi sebou a také být samy sebou. Snažíme se rozvíjet samostatnou a zdravě sebevědomou osobnost, která nejen umí a zná, ale i ví, kde chybějící informace vyhledá. Prostřednictvím jednotného systému výchovy a vzdělávání dětí MŠ a ZŠ chceme směřovat k uvědomění si role občana, který není lhostejný ke svému okolí. Vedeme děti k aktivnímu zapojování do výchovně vzdělávacího procesu a k získávání vědomostí, dovedností a postojů pro běžný život. Učíme děti obhajovat si svůj vlastní názor a současně respektovat názory druhých. Věnujeme se integrovaným žákům jak po odborné stránce nápravy jejich vady, tak i po stránce psychické začleněním do kolektivu zdravých dětí. Při plnění těchto cílů spolupracujeme s rodinou a zákonnými zástupci žáka. Chceme, aby se rodiče aktivně podíleli na životě školy. V naší škole nám není lhostejná mimoškolní činnost dětí a jejich volný čas. Organizujeme řadu zájmových kroužků, víkendových i prázdninových akcí. Naše škola se nachází při hlavní silnici na trase Nové Město nad Metují Jaroměř. Je zde velmo dobré autobusově spojení i pro děti z České Skalice, Velké Jesenice, Slavětína aj. 5

6 Jsme rádi, že se o naší školu čím dál více zajímají městské děti. Rodiče začínají chápat, že na malé škole se jejich dětem dostane stejně kvalitního vzdělání jako ve městě, avšak díky malému počtu dětí ve třídě a na celé škole probíhá vyučování v klidu a pohodě. Každému dítěti je možné se individuálně věnovat. Proto je naše škola vhodná pro děti, které vyžadují zvýšenou nebo i speciální péči, nebo naopak dětem talentovaným, kterým rádi přizpůsobíme jejich vzdělávací program a pracovní tempo. Součásti školy Součásti školy IZO kapacita Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřská škola se nachází ve 2 patře. Dětem jsou k dispozici dvě velké herny a malá místnost školní družiny. Třídy jsou vybaveny dostatkem moderních hraček, věcmi a materiály pro tvořivou práci dětí. Hračky jsou dětem lehce přístupné a jsou uspořádány v hracích koutcích. Zde si děti mohou vybrat z nabízených činností, nebo si zvolit činnosti podle svých spontánních potřeb. Ve třídě MŠ je k dispozici CD přehrávač, Přehrávač DVD, televizor, PC s připojením k internetu i na školní server a video. Děti využívají počítačovou učebnu a ineraktivní tabule v ZŠ. Provoz mateřské školy je od 7.00 do 15,30 hod. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Učebny základní školy se nacházejí v 1. patře. Jsou vybaveny moderním školním nábytkem, který lze nastavit dle výšky žáků. Díky projektu EU Peníze školám byla vybudována moderní počítačová učebna, která je plně využívána žáky i učiteli. Žákům je zde k dispozici 8 pracovních míst. V každé třídě je 1 PC a interaktivní tabule. Obě učitelky ZŠ mají k dispozici svůj notebook. Máme řadu zajímavých výukových programů, které jsou žáky a učiteli plně využívány ve všech vyučovacích předmětech. Učitelky si také samy vytvářejí digitální učební materiály. 6

7 Velkou nevýhodou je, že v naší škole není tělocvična. Pro tělesnou výchovu využíváme školní zahradu a obecní hřiště. V zimě se věnujeme zimním sportům a účastníme se s dětmi plaveckého výcviku. Dále tento nedostatek řešíme tím, že 1x za měsíc jezdíme cvičit do tělocvičny ZŠ Česká Skalice. Vyučování začíná v 8 hodin. Začátek a konec vyučovacích hodin 1. hod hod, hod hod hod Žáci 4. a 5. ročníku mají dle rozvrhu hodin odpolední vyučování 6. hod hod ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina má k dispozici malou relaxační místnost ve 2. patře v MŠ, která však není vhodná pro větší počet dětí a pro jakoukoli náročnější činnost. Proto v době, kdy neprobíhá výuka, využívá ŠD všechny prostory ZŠ, školní zahradu a hřiště. Provoz ŠD je od 6.30 do 7.45 hodin Odpoledne od do hodin ŠKONÍ JÍDELNA V přízemí budovy školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí MŠ a ZŠ a zaměstnanců školy. Školní kuchyň byla modernizována dle Vyhlášky č. 107/2005. Do školní jídelny byly zakoupeny nové židle. Nábytek je přizpůsoben malým i velkým strávníkům. Obědy jasou vydávány postupně dle rozvrhu dětí od 11 do 13 hodin 7

8 hlavní prac. poměr souběžný prac. poměr souběžný prac. poměr PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI délka praxe od roku 1982 ředitelka školy učitelka ZŠ kvalifikovaná úvazek 1 délka praxe od roku 1991 učitelka ZŠ kvalifikovaná úvazek 1 délka praxe od roku 1987 učitelka MŠ kvalifikovaná učitelka ZŠ Tč, Aj úvazek 1 0,273 délka praxe od roku 1989 vychovatelka ŠD učitelka ZŠ TV učitelka MŠ kvalifikovaná úvazek 0,67 0,181 0,47 Pedagogický sbor tvoří ženy. Obě třídní učitelky jsou kvalifikované pro 1. st. ZŠ. Tělesnou výchovu vyučuje vychovatelka ŠD, Tvořivé činnosti a Angličtinu v 1. a 2. roč. vyučuje učitelka MŠ. Všichni pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají, absolvují odborné kurzy a semináře, které jsou pořádány akreditovanými vzdělávacími institucemi. Předmět Práce na počítači vyučuje náš IC technik. 8

9 Spolupráce se zákonnými zástupci Informovanost zákonných zástupců o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Zákonní zástupci jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně zápisy v žákovských knížkách, pomocí domácích prací žáků, dále na třídních schůzkách nebo konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Mají možnost se prostřednictvím internetu pravidelně seznamovat s obsahem plánů výuky jednotlivých ročníků. Dobrá komunikace se zákonnými zástupci žáků je jedním z hlavních cílů naší školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, to není možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout. Školská rada Byla zřízen a s platností od 1. ledna 2006 Školská rada je 3-členná. V roce 2012 byli zvoleni Gabriela Šíchanová zástupce obce a předseda ŠR - Jolana Cohornová zástupce školy - Michal Cihlář zástupce rodičů Schází se dle potřeby, minimálně však 3x ročně při sestavování rozpočtu školy, na konci a na začátku školního roku. Podílí se na hodnocení práce školy, schcaluje Výroční zprávu školy a změny ve ŠVP Ostatní spolupráce Naše škola též spolupracuje se všemi institucemi, které mají co do činění s vyšetřením a nápravou poruch učení, logopedie, s dětmi tělesně postiženými, s dětmi, které mají problémy s chováním, atd. Je to především Pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče Kompas a Speciálně-pedagogické centrum. Pracovníci těchto institucí si zvou problémové děti na pravidelné kontroly, spolupracují s třídními učiteli a navštěvují 2x ročně žáky i ve škole. Dále spolupracujeme i s jinými organizacemi, které se např. starají o volný čas dětí. Je to především Středisko Junáka J. Šimáně Česká Skalice, Domy dětí a mládeže v Novém Městě nad Metují a v České Skalici, Centrum rozvoje - Vila Čerych v České Skalici, Městské muzeum v Novém Městě nad Metují, Muzeum Boženy Němcové a Textilní muzeum v České Skalici, Lesy české republiky a další. 9

10 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření naší školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Za tyto výsledky bývají nezřídka považovány pouhé faktografické znalosti žáků zjišťované testováním. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se žák současně cítí bezpečně a spokojeně. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století. Protože spolupráce a komunikace v Evropě a ve světě závisí i od dobré znalosti světového jazyka, zaměřuje se naše škola na výuku angličtiny již od předškolního věku. Výuce jazyka jsme věnovali i disponibilní hodiny v učebním plánu. Povinně zařazujeme výuku angličtiny již od 1. ročníku. Mimo to mluvíme na děti anglicky i v jiných předmětech a v běžných situacích ve škole i mimo ni. Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Naše škola vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme již několik let. Hlavní důraz ve své vzdělávací práci klade škola na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Základem programu naší školy je přechod od školy transmisivního typu ke škole typu konstruktivního. Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení. Podpora dětí k učení se: vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení, vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě, využívat informační a komunikační prostředky a technologie. 10

11 Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Podpora dětí k učení se: samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti, uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy, volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Podpora dětí k učení se: formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, naslouchat jiným a porozumět jim, obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Podpora dětí k učení se: spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a na utváření příjemné atmosféry v týmu, aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat zkušenosti a názory jiných. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Podpora dětí k učení se: mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnost vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory, řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí, znát svá práva i povinnosti, schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Podpora dětí k učení se: schopnosti ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory. 11

12 Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. Podpora dětí k učení se: schopnosti ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních, používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných, dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Podpora dětí k učení se: vnímat kulturní i historické dědictví jako významný fenomén, být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopností v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Podpora dětí k učení se: využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, rozvíjet své podnikatelské myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání. rozvíjet finanční gramotnost žáků Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Speciální pedagog ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Speciálně pedagogická péče Speciálně pedagogickou péči zajišťuje speciální pedagog školy ve spolupráci s třídním učitelem a dalšími pedagogickými pracovníky. Koordinuje sestavení individuálního vzdělávacího plánu ve spolupráci s učiteli a zákonnými zástupci žáka. Zprostředkovává další odbornou péči a 12

13 diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Speciální pedagog podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům Péče o talentované a mimořádně nadané žáky Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Nadaní žáci se mohou účastnit výuky ve vyšším ročníku. Výchovné a vzdělávací strategie Všechno, co je třeba, je vnést do školy a do učebny tolik světla, kolik jenom dokážeme, poskytnout dětem tolik pomoci a vedení, kolik potřebují a o kolik požádají, naslouchat s porozuměním, když se jim chce mluvit, a potom uhnout z cesty. Můžeme jim důvěřovat, že zbytek dojdou (John Holt: Jak se děti učí) Výše zmíněné motto jednoznačně naznačuje směřování učitele k naplňování klíčových kompetencí žáků. Je nenápadným režisérem při kooperativní práci. Pedagog musí být dovedným organizátorem i vyučujícím, musí umět plánovat. Práce pedagoga předpokládá tedy jisté manažerské schopnosti (jinak řečeno musí být kompetentní). K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: Využívání různých zdrojů informací, kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní např. o učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.) o žáci mají k dispozici školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet i mimo výuku. Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků (moderní pedagogické trendy, skupinová práce, dialog, projekty, integrace výukových oblastí atd.), kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: o škola organizuje tematicky zaměřené projekty a exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi. Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími institucemi obec, fakulty, pedagogickopsychologická poradna, občanská sdružení atd.), 13

14 kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: o žáci se účastní veřejných odborných i kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují se svými příspěvky. Proměna klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem). kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní Strategie naplňování klíčových kompetencí V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků je možno izolovaně popsat následujícím způsobem. Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků. Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí a tudíž i více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací prací s knihou, internetem, praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků. Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, v komunitních kruzích, při zpracovávání školních projektů z nejrůznějších oblastí a jejich výstupů. Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. Snažíme se děti zapojit do organizace činnosti školy, pracujeme s dětmi v komunitních kruzích. V rámci skupinového vyučování žáci přejímají různé role. V této oblasti nám pomáhá zavedení nového samostatného předmětu Etická výchova. Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme 14

15 pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Na začlenění průřezových témat do vyučování spolupracujeme s naší spádovou školou - Základní škola a Mateřská škola Krčín Nové Město nad Metují. Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme ještě přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů. 1 OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč int. Rozvoj schopnosti poznání ČJ, PRV int. Sebepoznání a sebepojetí ČJ, PRV Hv, Tč EV int. Seberegulace a sebeorganizace TV EV int. Psychohygiena PRV, M Int. int. Kreativita M ČJ, M Hv, Tč Hv,Tč Sociální rozvoj int. Poznávání lidí ČJ, PRV int. Mezilidské vztahy ČJ, TV, PRV Int. prov Komunikace AJ VL int Kooperace a kompetice M, TV 15

16 Morální rozvoj Řešení problémů int. Hodnoty, postoje, praktická etika ČJ, TV, PRV EV 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 2.1. Občanská společnost a škola 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč 2.2. Občan, občanská společnost a stát 2.3. int. Formy participace občanů VL v politickém životě 2.4. int. Principy demokracie VL 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč int. Evropa a svět nás zajímá VL PC Hv, Tč 3.2. int. Objevujeme Evropu a svět VL 3.3. Jsme Evropané 16

17 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 1.roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč int. Kulturní diference PRV Hv, Tč 4.2. int. Lidské vztahy PRV 4.3. int. Etnický původ VL 4.4. int. int. Multikulturalita AJ AJ 4.5. Princip sociálního smíru a solidarity 5. ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč int. Ekosystémy PŘ 5.2. int. Základní podmínky života PRV 5.3. int. Lidské aktivity a problémy PŘ životního prostředí 5.4. Prov. Int. Vztah člověka k prostředí PRV TČ 17

18 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.1. Receptivní činnosti 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality Stavba mediálního sdělení Vnímání autora mediálního sdělení int. Fungování a vliv médií ve PRV, ČJ společnosti 6.2. Produktivní činnosti int. Tvorba mediálního sdělení ČJ Práce v realizačním týmu Pozn. Int. integrace v rámci předmětu Prov. projektové vyučování 18

19 zkratka předmětu 4. UČEBNÍ PLÁN ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obory Názvy předmětů Časová dotace P + D Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk ČJ Anglická jazyk AJ Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Práce na počítači PC Prvouka Prv Člověk a jeho svět Přírodověda Př Vlastivěda Vl Etická výchova Etická výchova EV Umění a kultura Člověk a svět práce Hudební výchova HV Tvořivé činnosti TČ Člověk a zdraví Tělesná výchova TV Celková časová dotace povinné disponibilní doporučené P - povinná hod. dotace D - disponibilní hodiny Poznámky k učebnímu plánu Vzdělávací oblast "Člověk a svět práce," kterému odpovídá vyučovací předmět "Pracovní činnosti" jsme spojili s předmětem "Výtvarná výchova" a nazvali jsme jej "Tvořivé činnosti" Oblast etické výchovy jsme posílili zavedením samostatného předmětu - Etická výchova 19

20 5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Je realizována v povinných vyučovacích předmětech český jazyk a literatura a anglický jazyk Tyto vyučovací předměty mají společné hlavní cíle vybavit žáky dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznání. Jazykové vzdělávání pojímáme jako cestu k rozvoji přesného a logického myšlení. Jazyk chápeme především jako prostředek pro sdělování myšlenek a pocitů. Je bezprostředně spojen s myšlením, je jedním z prostředků myšlení Oblast zahrnuje vyučovací předměty (které jsou zároveň vzdělávacími obory): Český jazyk a literatura Anglický jazyk Zařazená průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Z tematického okruhu Osobnostní rozvoj část Rozvoj schopnosti poznávání (dovednosti pro učení a studium), z tematického okruhu Sociální rozvoj části Komunikace a Kooperace a kompetence, z tematického okruhu Morální rozvoj část Hodnoty, postoje, praktická etika (schopnost vyjádřit vlastní postoj). Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Z tematického okruhu Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, lidová slovesnost a zvyky tradice národů Evropy). Multikulturní výchova Tematický okruh Multikulturalita (specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, naslouchání druhým, komunikace s příslušníky jiných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem). Mediální výchova Tematické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality a Tvorba mediálního sdělení. 20

21 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení, neboť ovládnutí jazykových prostředků češtiny je i základním předpokladem úspěšného vzdělávání v dalších oblastech, zejména při osvojování cizích jazyků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Do českého jazyka integrujeme obor dramatické výchovy. Prostřednictvím dramatické výchovy rozvíjíme nejen kreativitu žáků, ale i jejich verbální i neverbální komunikaci. Výuka probíhá většinou v rámci vyučovací hodiny. Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů, při nichž dochází k propojování žáků různých ročníků. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, divadelních a filmových představení práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. Kompetence k učení Rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva, předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací, vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování, seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem. Kompetence k řešení problémů Vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy, vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení. Kompetence komunikativní Vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů, pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků, vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění. 21

Zdravá základní škola

Zdravá základní škola pro základní vzdělávání Zdravá základní škola Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace Drahanovice 44 Motto: Každé dítě a každý mladý člověk v Evropě má právo a měl by mít příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 1 Motto: Žák není nádoba, která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se má zažehnout.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09.

Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, Školní vzdělávací program. START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání START dodatek č. 3 (platnost od 01. 09. 2013) ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ, KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 25 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

NAŠE TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. 5. ročník

NAŠE TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. 5. ročník NAŠE TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. 5. ročník 5. verze Krmelín 1. 9. 2013 Naše tvořivá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Základní školy a Mateřské školy Milešovice, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Základní školy a Mateřské školy Milešovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Základní školy a Mateřské školy Milešovice, příspěvková organizace 1. března 2007 změna: 01. 02. 2008 změna: 01. 08. 2010 Nová škola - Školní vzdělávací

Více

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Základní škola Jedovnice, okres Blansko, 679 06 Jedovnice 401 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy Adresa školy Ředitel školy ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK- MÍSTEK 739 94 VENDRYNĚ IČO: 61955639, č.ú. 101055449/0300 telefon ŘŠ : 558 554 313 Telefon: 558 554 311, ŠJ: 558 554 314 telefon ZŘ: 558 554 316 E-mail: zsvendryne@volny.cz;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Kájov. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání. Tvořivá škola

Základní škola a Mateřská škola Kájov. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání. Tvořivá škola Základní škola a Mateřská škola Kájov Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Tvořivá škola Základní škola a Mateřská škola Kájov Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV Školní vzdělávací program pro Základní školu Sokolnice 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu č.j. 330/07 Školní

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA STÁDLEC 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah: Identifikační údaje..str. 3 Charakteristika školy.str. 4 Charakteristika ŠVP.str. 8 Učební plán

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Úplnost a velikost školy...

Více