PACOVSKÝ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Ročník XXXX Číslo 2 ÚNOR 2015 Cena 10 Kč. z mého kraje. Foto: Zdeněk Klika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PACOVSKÝ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Ročník XXXX Číslo 2 ÚNOR 2015 Cena 10 Kč. z mého kraje. Foto: Zdeněk Klika"

Transkript

1 PACOVSKÝ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Ročník XXXX Číslo 2 ÚNOR 2015 Cena 10 Kč z mého kraje Foto: Zdeněk Klika

2 Příprava rozpočtu města Pacova a plánovaná investiční činnost v roce 2015 Příprava rozpočtu města Pacova a plánovaná investiční činnost v roce 2015 Stejně jako v minulých letech, tak i letošní začátek roku je věnován přípravě návrhu rozpočtu města Pacova tak, aby jej mohlo projednat městské zastupitelstvo. Závěrečný účet měst a obcí v ČR za předchozí rok, je schvalován do 30. června daného kalendářního roku. Je to především z důvodu velkého množství operací, které rozpočtem procházejí a vzhledem k zákonné povinnosti samospráv provést kontrolu svého hospodaření, a to formou auditu. Konečná výsledná čísla hospodaření za rok 2014 ještě nejsou k dispozici, každopádně při pohledu do účetnictví města lze říci, že hrubá čísla za rok Město Pacov finanční odbor průběžně sleduje naplňování příjmové stránky rozpočtu a zároveň v rámci schváleného rozpočtu stanovuje určité výdajové mantinely. Podle předběžných čísel vypadá daňově příjmová stránka rozpočtu za rok 2014 takto viz tabulka níže. V oblasti daňových příjmů skončí město Pacov s přebytkem cca 5 mil. Kč nad plán. Celková předběžná čísla za rok 2014 vypadají takto (v tis. Kč): Příjmy Daňové příjmy: Nedaňové příjmy: Dotace: Kapitálové příjmy: CELKEM PŘÍJMY: Výdaje Běžné výdaje: Kapitálové výdaje: VÝDAJE CELKEM: Jak je vidět z výše uvedených čísel, tak rozpočet města končí s přebytkem, který bude následně využit například pro další investiční aktivity ve městě. Nechci zde více rozebírat deficit veřejných financí, uvedu alespoň jednu poznámku, a to, že z pohledu veřejné správy jsou obecní rozpočty oproti státnímu rozpočtu ve velmi dobré kondici a každoročně končí s přebytky hospodaření (bez započtení výrazně zadluženého hlavního města Prahy). Například v roce 2013 skončilo hospodaření obcí a měst v České republice s přebytkem 17,5 mld. Kč, kdežto státní rozpočet skončil ve schodku 81,3 mld. Kč. Rozpočet města pro rok 2015 je aktuálně ve stádiu přípravy. Na příjmové stránce se bude vycházet ze skutečnosti roku 2014, s tím, že případná valorizace příjmů bude podléhat trendům v ekonomice. Jinými slovy, pokud například Česká národní banka či Ministerstvo financí předpokládají minimálně současný stav stavu ekonomiky, tedy mírný růst, není důvod snižovat předpokládané plánované příjmy. Obecně je při sestavování rozpočtu vhodná strategie být opatrnější u příjmů a kritický u výdajů. Rozpočet města je projednáván na úrovni rady města a pracovního a oficiálního zastupitelstva. Při sestavování rozpočtu je komunikováno s desítkami organizací, ať již městem zřízovanými organizacemi či jsou oslovovány spolky a jiná sdružení, které ve městě působí. Předpoklad schvalování rozpočtu zastupitelstvem je polovina února. Plánovaná investiční činnost v roce 2015 V této části článku bych rád uvedl pouze největší plánované akce. Každoročně rozpočet 2014 stav prosinec Plánovaný rozpočet Výsledek od počátku roku Čerpání rozpočtu / % RU Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a funkčních požitků , ,70 105,91 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti , ,31 127,47 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , ,22 119,96 Daň z příjmů právnických osob , ,16 115,17 Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty , ,00 108,03 Poplatky za uložení odpadů , ,75 94,10 Poplatky za provoz syst. shrom., sběru, přepr., tř., využ , ,35 102,81 Poplatek ze psů , ,00 102,47 Poplatek za užívání veřejného prostranství , ,00 131,70 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod z loterií a her kromě z výherních hracích přístrojů , ,32 91,91 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů , ,00 114,00 Odvod z výherních hracích přístrojů , ,27 131,53 Správní poplatky , ,00 128,63 Daň z nemovitých věcí , ,98 94,57 CELKEM: , ,06 106,70 2 z mého kraje ÚNOR 2015

3 Příprava rozpočtu města Pacova a plánovaná investiční činnost v roce 2015 Kniha Pacov, město pro život v prodeji zahrnuje desítky drobnějších akcí, a to v oblasti modernizace či oprav majetku města, akce spolků apod. Mezi největší plánované akce lze zahrnout například: dokončení modernizace rybníků v zámeckém parku, dokončení modernizace školy na náměstí Svobody, investice v areálu školy Za Branou I. etapa modernizace šaten, sociálního zařízení a zastřešení vstupů školy, modernizace a vybudování nové infrastruktury ve Svatojánské ulici, modernizace ulice Španovského, modernizace zeleně ve městě, modernizace zázemí na sportovním areálu u sv. Anny, vybudování nového zázemí společnosti Pacovská lesní s.r.o., vybudování nových parcel v lokalitě U Unika, vybudování propojky ulic Truhlářská a lokality rodinných domů U Unika. Za největší plánovaný projekt lze označit Výstavbu nového areálu MŠ Za Branou. V nových programech EU se otevřela možnost na financování obdobných projektů, tudíž budeme směřovat naše snažení k získání finančních prostředků z jiných zdrojů, než primárně z rozpočtu města. Taktéž projekt rozšíření kapacit Domu seniorů směřujeme na dotační možnosti financování. U obou projektů se jedná o velké Po podzimních komunálních volbách již naplno pracuje rada města v novém (staronovém) složení, zleva: Josef Průša, Jiří Kačer, Lukáš Vlček, MUDr. Ilona Buřičová a Tomáš Kocour. Jednání rady se zpravidla konají ve středu ve čtrnáctidenních intervalech (v případě potřeby jsou jednání i v jiné dny, než ve středu nebo i častěji než jednou za 14 dní). Projednávaná problematika se nemění. Jedná se především o majetkové záležitosti, provozní problémy města, dohled nad realizovanými projekty a zřízenými organizacemi apod. investiční objemy, tudíž možnosti dotačního financování jsou pro město velmi důležité. V roce 2015 bude také věnována velká pozornost přípravě projektů, které by bylo možno financovat z nových programů EU, například projekty v oblasti energetiky. Rozpočet bude proto obsahovat také výdaje na projekční činnost. Samozřejmě ve finále záleží na zastupitelstvu města, které je podle zákona jediným orgánem města, který může rozpočet schválit. Rozpočet města podléhá také povinnému zveřejnění, a to ve lhůtě minimálně 15 dnů před projednáním. Po schválení rozpočtu bych vás rád opět informoval o konečné podobě rozpočtu města pro rok Lukáš Vlček, starosta města foto: zdeněk klika Kniha Pacov, město pro život v prodeji Před Vánocemi spatřila světlo světa kniha Pacov, město pro život, která jistě zaujme každého pacovského rodáka a patriota. Obsáhlá publikace je kolektivním dílem řady autorů a přináší všestranný a zdařilý popis Pacova a místních částí na začátku 21. století (historie, památky, příroda, spolky, podnikání, zřizované organizace, sport, stavby, investiční akce apod.). Text doplňují četné fotografie, vkusná je též celková grafická úprava tohoto almanachu. Kniha může být hezkým dárkem pro Pacovany i pro vaše blízké žijící mimo naše město. Almanach Pacov, město pro život je k dostání v Informačním centru na pacovském zámku za více než příznivou cenu 250 Kč. vládající směr proudění vzduchu je považováno proudění západojihozápadních a západních směrů. V terénních depresích je častý výskyt teplotních inverzí doprovázených kondenzačními jevy. Pacovsko patří k úmoří Severního moře. Většina toků tvoří povodí Sázavy, podpovodí Želivky, nejdůležitějším tokem je tu říčka Trnava. Jen malá část v okolí Sudkova Dolu a Bezděčína odvodňovaná potokem Bělá a katastrální území Moudrov s odtokem do Černovického potoka spadá do povodí Lužnice. Celá oblast náleží k Pelhřimovskému bioregionu (1.46). Podle fytogeografického členění patří Pacovsko k Českomoravskému mezofytiku (Mesophyticum Massivi bohemici). Převážná většina území je součástí fytogeografického okresu 67 Českomoravská vrchovina. Potenciálně přirozená vegetace území je tvořena hlavně bikovými bučinami svazu Luzulo-Fagion sylvaticae s chudým až chybějícím bylinným patrem, a ve stromovém patře s převládajícím bukem lesním Fagus sylvatica a jedlí bělokorou Abies alba, případně, v teplejších polohách, acidofilními doubravami převážně asociace Abieti albae- Quercetum, kde přistupuje především dub letní Quercus robur a v bylinném patře třtina rákosovitá Calamagrostis arundinacea a bika bělavá Luzula luzuloides. V nivách větších toků se dosud vyskytují zbytky olšin, převážně asociace Arunco sylvestris-alnetum glutinosae s převládající olší lepkavou Alnus glutinosa ve stromovém a krušinou olšovou Frangula alnus v keřovém patře. Bylinné patro zde tvoří řada vlhkomilných druhů jako řeřišnice hořká Cardamine amara, vrbina hajní Lisimachia nemorum, chrastice rákosovitá Phalaris arundinacea apod. Acidofilní doubravy se zachovaly jen v silně pozměněných náznacích v některých polních remízech. Plocha lesů je cca 72 km 2, což představuje přes 30 % území. Dnes je lesní vegetace tvořena převážně smrkovými monokulturami s chudým bylinným patrem představovaným především metličkou křivolakou Avenella flexuosa, kapradí širolistou Dryopteris dilatata, a typickou brusnicí borůvkou Vaccinum myrtillus. Na vlhčích kyselých stanovištích najdeme bělomech sivý Leucobryum glaucum. Náhradní nelesní vegetace vcelku odpovídá společenstvům luk a pastvin. Typické jsou mokré pcháčové louky svazu Calthion palustris v okolí menších vodních toků. Charakteristickými druhy jsou tužebník jilmový Filipendula ulmaria, blatouch bahenní Calta palustris, pcháč bahenní Cirsium palustre či medyněk vlnatý Holcus lanatus. Mezofilní luční vegetace je tvořena společenstvy svazu Arrhenatherion elatioris, na sušších stanovištích přecházejícími až ke společenstvům svazu Violion caninae s typickou violkou psí Viola canina, vítodem obecným Polygala vulgaris apod. Vodní vegetace je výrazně ovlivněna intenzivním hospodařením na rybnících. Přesto se zde můžeme dosud ojediněle setkat s druhy jako je lakušník vodní Batrachium aquatile, bublinatka jižní Utricularia australis nebo šípatka střelolistá Sagittaria sagitiifolia. Na rybničních březích se vyskytují charakteristická společenstva vysokých ostřic svazu Magno-Caricion elatae. Poměrně vzácně se objevují porosty ďáblíku bahenního Calla palustris. Na Pacovsku nacházíme rostlinné druhy typické pro středoevropský fytochorotyp, tj. druhy lesní, například olše lepkavá Alnus glutinosa, kopytník evropský Asarum europaeum, jasan ztepilý Fraxinus excelsior, vrbina penízková Lysimachia nummularia apod. Výrazně se uplatňují i druhy subatlantského fytochorotypu jako medyněk měkký Holcus molis, všivec ladní Pedicularis sylvatica atd. Z boreálních druhů lze jmenovat například vachtu trojlistou Menyanthes trifoliata. Zoogeograficky náleží Pacovsko do zóny listnatých lesů eurosibiřské podoblasti. Druhové spektrum živočichů je ovlivněno relativně vysokou lesnatostí a nadmořskou výškou. Jsou zde zastoupeny převážně druhy evropskosibiřské složky. Reprezentuje je například datel černý Dryocopus martius, koroptev polní Perdix perdix nebo veverka obecná Sciurus vulgaris. Dále je zde zastoupena složka kosmopolitní, kam patří třeba slípka zelenonohá Gallinula chloropus či sova pálená Tyto alba. Složku holarktickou reprezentuje štika obecná Esox lucius a kachna divoká Anas platyrhynchos a palearktickou ropucha obecná Bufo bufo či strakapoud velký Dendorocopos major. Ze zástupců evropské složky lze jmenovat skokana zeleného Rana esculenta nebo sýkoru parukářku Parus cristatus. Jen málo zástupců, například pavouka běžníka Ozyptila scabricula, můru žebříčkovou Pachetra sagittigera, zvonohlíka zahradního Serinus serinus či křečka polního Cricetus criscetus, má složka sarmatská a mediteránní. Složku boreo-alpinní představuje například slíďák mokřadní Pardosa amentata, drozd kvíčala Turdus pilaris nebo hraboš mokřadní Microtus agrestis. Zástupce složky arktické jako káni rousnou Buteo lagopus či brkoslava severního Bombicilla garrulus zastihneme na Pacovsku pouze sezonně. V rámci průzkumu výskytu savců Mammalia, který byl na pelhřimovském okrese prováděn v letech , bylo na území Pacovska prokázáno 36 druhů. Vzhledem k pozdějším pozorováním například rysa ostrovida Linx linx, křečka polního Cricetus cricetus či myšky drobné Micromys minutus a obecnému rozšíření některých dalších, přímo neprokázaných savců jako krysy potkana Rattus norvegicus nebo myši domácí Mus musculus, se jedná spíše o 40 až 45 savčích druhů, z toho bylo 7 druhů netopýrů. V tomto spektru se některé druhy objevují jen při občas- Bc. Vlastimil Simota Dominanta Pacovska vrch Strážiště Partie na říčce Trnavě z mého kraje ÚNOR

4 Mikroregion Stražiště Mikroregion Stražiště Rád bych po nějaké době opět informoval o aktivitách Svazku obcí mikroregionu Stražiště. Mikroregion je sdružení obcí, založené v roce 2001, podle zákona o obcích. Mikroregion sdružuje celkem 20 obcí. Jedná se konkrétně o město Pacov, městys Lukavec a obce: Bratřice, Cetoraz, Čáslavsko, Důl, Eš, Kámen, Lesná, Mezilesí, Pošná, Salačova Lhota, Samšín, Těchobuz, Útěchovice pod Stražištěm, Velká Chyška, Vysoká Lhota, Vyklantice, Zhořec, Zlátenka. Obecně lze hovořit o poloze v tzv. vnitřní periferii, kdy se území vyhýbají hlavní komunikační tahy, a to i přes to, že region se nachází takříkajíc uprostřed České republiky. Ač území mikroregionu náleží do kraje Vysočina, kraj Jihočeský je vzdálen cca 10 km, taktéž Středočeský kraj je vzdálen cca 15 km. Celé území mikroregionu Stražiště náleží do ORP Pacov a významně se s ním překrývá. Celé ORP Pacov spravuje celkem 24 obcí, z nichž 20 je zároveň členem mikroregionu Stražiště. Mimo mikroregion leží obce Buřenice, Dobrá Voda u Pacova, Obrataň a Věžná. Poslední tři jmenované obce náleží do sousedního, spolupracujícího mikroregionu Svidník. Souhrnná rozloha členských obcí mikroregionu Stražiště činí ha. Podle údajů Českého statistického úřadu žije k 1. lednu 2013 v mikroregionu obyvatel, počet obyvatel v ORP Pacov je V samotném Pacově a jeho místních částech žije obyvatel. Region lze charakterizovat jako zemědělsko průmyslový, se zastoupením strojírenského, dřevozpracujícího či kožedělného průmyslu. Mezi nejdůležitější turistické zajímavosti lze zařadit hrad Kámen, zámek Pacov či značené turistické a cykloturistické trasy. Mikroregion Stražiště dnes funguje pro své členské obce jako servisní organizace a zajišťuje řadu služeb. Mezi nejvýznamnější aktivity lze zařadit: Dotační servis mikroregion zajišťuje kromě pravidelného informačního servisu o vypsaných dotačních programech vlastní přípravy a podání žádostí o dotace také pomoc při administrování dotovaných projektů, tedy pomoc s různými průběžnými, monitorovacími či závěrečnými zprávami daných projektů. Provozování profilu veřejného zadavatele mikroregion provozuje pro jednotlivé členské obce elektronické profily veřejného zadavatele, a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto profily jsou umístěny na internetových stránkách mikroregionu. Dále mikroregion jednotlivým obcím pomáhá s realizací výběrových řízení a s administrací veřejných zakázek, a to v různých úrovních (zakázky malého rozsahu, zjednodušená podlimitní řízení, otevřená podlimitní řízení, nadlimitní veřejné zakázky). Společné nákupy materiálu, služeb či stavebních prací mikroregion Stražiště je v tomto případě koordinujícím subjektem, který organizuje zajištění nákupu dané komodity pro více členských obcí například společné nákupy silové elektrické energie. V praxi daný systém funguje tak, že mikroregion nejdříve poptává zájem jednotlivých členských obcí po provedení společného poptávkového řízení po určité dodávce, službě či stavebních pracích. Je-li ze strany obcí projeven patřičný zájem, je připravena pracovníky mikroregionu zadávací dokumentace poptávkového řízení a poptávka provedena po dané komoditě. Díky vyšším objemům poptávky se jednotlivé zapojené obce dostávají k nižším jednotkovým nákladům. Pomoc při vytváření či aktualizaci strategií rozvoje obcí mikroregion pomáhá členským obcím se zpracováním strategických dokumentů, jako jsou například strategie rozvoje obce, akční plán obce apod. Zpracovávání pasportů mikroregion pomáhá obcím s přípravou a samotným zpracováním pasportů. Především se jedná o pasporty komunikací, dopravního značení, veřejné zeleně, vodovodů, kanalizací, apod. Pomoc v oblasti informačních technologií zde mikroregion obcím zpracovával žádosti na pořízení nové výpočetní techniky pro zajištění fungování systému Czech point na jednotlivých obcích, řešil komplexně výběrová řízení na dodávky počítačových technologií včetně nastavování parametrů počítačových technologií. Zaštítění mikroregionu pro společné projekty mikroregion zaštiťuje různé společné projekty, které mají dopad na více obcí. Fakticky 4

5 Mikroregion Stražiště je mikroregion realizátorem projektu na území jednotlivých obcí, tedy realizace projektu se projeví v účetnictví mikroregionu a management mikroregionu projekt realizuje. Mikroregion v minulosti zaštiťoval projekty, jejichž obsahem bylo například nákup techniky na čištění a údržbu veřejných prostranství, vybudování sítě cyklotras a její doplnění o relevantní mobiliář (kolostavy, odpočívadla), liniové výsadby zeleně aleje a stromořadí atd. Propagační aktivity mikroregion provozuje společné internetové stránky, vydává propagační materiály o mikroregionu, komunikuje s informačními centry v mikroregionu a v sousedních regionech, účastní se veletrhů cestovního ruchu apod. Je nutné uvést, že na mikroregion Stražiště se také obracejí organizace, které působí na území členských obcí mikroregionu (například různé neziskové organizace či podnikatelské subjekty) či obce, které nejsou členem mikroregionu Stražiště. Mikroregion tedy zajišťuje určitý rozsah služeb, především v oblasti dotačního poradenství a zajištění výběrového řízení, nejen pro své členské obce, ale i pro další subjekty. Mikroregion Stražiště má za svou dobu existence řadu zkušeností s realizací společných projektů, mezi nejvýznamnější projekty patří: Metropolitní síť mikroregionu Stražiště vybudování společné internetové sítě, která propojuje jednotlivé členské obce (obecní úřady, knihovny) a která nabízí vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu pro občany obcí mikroregionu Stražiště. Vybudování sítě značených cyklotras, včetně osazení mobiliářem (kolostavy, odpočinková stanoviště, odpadkové koše apod.). Vybudování nových naučných stezek v mikroregionu, například stezka Antonína Sovy. Realizace výsadeb zeleně v mikroregionu výsadby ovocných alejí či jiných liniových výsadeb. Nákup techniky na úklid a údržbu veřejných prostranství nákup zametacích strojů. Nákupy nádob na tříděný odpad v obcích. Plánované projekty Modernizace silnice číslo 2/128 Dlouholetým tématem, o které usilujeme je modernizace silnice 2/128, tedy především úseku Pacov Lukavec, který kromě modernizace vozovky zahrnuje vybudování obchvatu Salačovy Lhoty a Lukavce. Tento velmi komplikovaný projekt, kde investorem bude kraj Vysočina, protože ten je vlastníkem a správcem této komunikace, je řešen již téměř 10 let. Projekt v minulosti narazil na problematiku nevyřešených vlastnických vztahů a určitých pozemkových spekulací. V letošním roce dojde na komunikaci (po několikerých intervencích) alespoň k částečné opravě a dalšímu dopracování projektové dokumentace. Snažíme se dosáhnout financování a realizace projektu z nových programů EU. Na úrovni členských obcí mikroregionu je odsouhlasena domluva, že jako priorita číslo jedna je realizace obchvatu Salačovy Lhoty a Lukavce. V dalších částech by měly být řešeny další úseky, a to především přechod přes Stražiště a Duby. Výstavba rozhledny na Stražišti V minulosti jsme již krátce informovali o záměru vybudovat rozhlednu na vrchu Stražiště. Tento záměr dále trvá a aktuálně je v realizaci zpracování studie, která určí, zda je projekt vůbec realizovatelný. Přeci jen je zde nemalé množství potenciálních rizik realizace, jako je například posouzení realizovatelnosti z pohledu životního prostředí, norem v oblasti radio-telekomunikací, dopravní napojení apod. Zpracovatelem je Ing. František Zajíc. Rozpočet mikroregionu na rok 2015 počítá s výdaji na projektovou dokumentaci, která by v případě kladného posouzení realizovatelnosti měla směřovat ke stavebnímu povolení. Přesný termín realizace zatím není možné určit. Po stránce vedení, je mikroregion řízen předsedou (Lukáš Vlček Pacov), místopředsedou (Pavel Hájek Těchobuz) a radou mikroregionu, která se schází každý měsíc (Lukáš Vlček Pacov, Pavel Hájek Těchobuz, František Pinkas Lukavec, Hana Bendová Eš a Radek Klika Pošná). Cca čtyřikrát do roka se schází také členská schůze, tedy zástupci všech členských obcí. Obce se dále setkávají i při jiných příležitostech, jako jsou například různá školení, společenské akce či schůzky k určitému specifickému tématu, například odpadové hospodářství, územní plánování apod. Provozně je mikroregion zajišťován šesti pracovníky, pod vedením koordinátora Jiřího Hodinky (přepočtený stav 3,8 úvazku). Sídlo mikroregionu, včetně kancelářského zázemí, je v Pacově na radnici. Mikroregion Stražiště lze, po více jak dvanáctiletém vývoji, charakterizovat jako profesionální, servisní organizaci pro naše území, která pro členské obce zajišťuje kvalitní servis, především pak v dotační oblasti a veřejných zakázkách. Takovýto model fungování mikroregionu není v České republice běžnou záležitostí. Můžeme neskromně říci, že na takovéto úrovni funguje v České republice pouze několik mikroregionů. V prostředí, kdy v České republice je dnes cca obcí, kde 85 % obcí je velikostně do obyvatel, většina starostů je takzvaně neuvolněných, tedy zastávají svoji práci pro obec v odpoledních a večerních hodinách, je model profesionálně fungujících mikroregionů vhodnou cestou pro rozvoj obcí, meziobecní spolupráce a profesionální veřejné správy obecně. Lukáš Vlček, předseda mikroregionu Stražiště foto: zdeněk klika 5

6 Antonín Sova 2014 zakončení kulturního roku velkého českého básníka Antonín Sova 2014 Zakončení kulturního roku velkého českého básníka Ve středu 10. prosince 2014 byl pořadem Zázrakem lásky bratry v lidech probudím zakončen rok oslav 150. výročí narození básníka Antonína Sovy. Diváky zcela zaplněný Zámecký sál se stal místem konání výjimečného poetického večera, kterým provázel autor článku. Proslov na téma Poselství básníkova slova přednesl literární historik Jakub Raš. Sovovy zhudebněné básně zahráli skladatel Jiří Bílý a kytarista Michal Röhrich; jednalo se o jejich nejlepší pacovské vystoupení a obecenstvo si k šesti skladbám potleskem vyžádalo ještě přídavek. Program vyvrcholil vystoupením uznávaného recitátora a milovníka poezie Antonína Sovy, oblíbeného herce Alfreda Strejčka a violoncellistky Margit Koláčkové. Strejčkův svrchovaně mistrovský a procítěný přednes podbarvený okouzlujícími tóny violoncella byl skutečnou poctou lyrice Antonína Sovy a nenechal nikoho z přítomných na pochybách o působivosti a kvalitě populárních, i méně známých básní našeho rodáka. Alfred Strejček a Margit Koláčková se dočkali neustávajícího potlesku publika ve stoje a několikrát se vraceli na scénu před nadšené a vděčné posluchače poezie. Závěrečné slovo patřilo starostovi Pacova Bc. Lukáši Vlčkovi, který zhodnotil průběh sovovských oslav a zdůraznil význam regionálních kulturně historických tradic pro současnost. Sám Alfred Strejček později o tomto pořadu v Českém rozhlase řekl: Zájem byl mimořádný a pozornost publika až neuvěřitelná Návštěva Pacova ve mně zanechala velice hluboký dojem! A výbor poezie Já nikdy nechci dohotoven být nazval básnickým klenotem. Do vysílání pak Alfred Strejček zařadil zhudebněnou Sovovu báseň Podobizna v podání dvojice Jiří Bílý a Michal Röhrich. Městské muzeum děkuje všem účinkujícím a především návštěvníkům za přízeň, která dokazuje, že dílo básníka Antonína Sovy je navzdory času stále živoucí a vedení města Pacov za osvícenou podporu. Bc. Vlastimil Simota, foto: zdeněk klika Jiří Bílý Michal Röhrich Alfred Strejček a Margit Koláčková 6 z mého kraje ÚNOR 2015

7 Žijeme v požehnaném kraji Žijeme v požehnaném kraji Pan Jindřich Lhota, nedávno osmdesátiletý, je lokální patriot v tom nejlepším smyslu slova. Možná, že v globalizovaném světě budou stále vzácnější lidé, kteří se na jednom místě narodili, to místo si zamilovali, znají jeho historii a jsou hrdi na jeho současnost. Vydáním té knihy a také faktem, že v lednovém čísle Z mého kraje jste neměl článek, tak mohla řada čtenářů usoudit, že jste svoji činnost završil. Ale Vy se chystáte k dalšímu psaní. Jaká budou témata? Rád bych pokračoval a mám další okruhy, kterým bych se chtěl věnovat. Chci dodělat téma divadlo, pak mám v plánu připomenout Protektorát, a to očima osmiletého kluka. Doba Heydrichiády byla i zde, na malém městě, velmi vypjatá. Také by bylo zajímavé psát o pacovských legionářích, o hudebnících. Mám podporu rodiny, synové mě povzbuzují, náměty od lidí stále přicházejí, tak potřebuji jen to zdraví, abych mohl pracovat. Je důležité se také scházet s pamětníky, takovým je třeba prof. Hladílek, který bydlí nedaleko, ale někteří už také odcházejí... Moje žena je z Ústí nad Orlicí a je moje první recenzentka, takže se na tvorbě do určité míry také podílí. Přišla sem v roce 1958 a to je jisté, že i její kořeny tady jsou pevné. A snad se dá říct, že možná zná moje žena i víc lidí z Pacova než já, protože učila v mateřské škole. Jak si udržujete tu úžasnou psychickou a intelektuální kondici, ve které jste? Já se těším na každý den, kdy mi bude dobře a plánuji, že si vezmu horské hole a půjdu se projít. Někdy mi to ale zdraví překazí. Ale když se vydáte ven, které místo máte nejraději? Moje nejoblíbenější místo je Černý rybník. A po Pacově chodím kolem stadiónu, u sv. Anny je krásné zákoutí. Také chodím nahoru na zámek, to byla dřív katastrofa, i to okolí bylo nepěkné, ale udělali z toho ráj. Někteří důstojníci, kteří zde sloužili a viděli ty změny, byli úplně nadšeni. Koncem loňského roku vaše rodina vydala knihu s názvem Pacov, mé město, která sumarizuje vaše články pro měsíčník Z mého kraje, které vycházely po dobu sedmi let. Podílel jste se na přípravě knihy nebo to bylo od vašich blízkých překvapení a dar k vašim osmdesátinám? Pro mne to bylo překvapení, ale jen do jisté míry, musel jsem se na přípravě podílet. Když se to chystalo, byli lidé, kteří se ptali, co s tím celým nákladem, který čítal 500 kusů a vážil skoro půl tuny, budeme dělat. A teď jsme v době, kdy je to skoro všechno pryč, jen si nechávám asi dvacet výtisků pro svoje spolužáky, se kterými se každoročně scházíme. (Paní Lhotová doplňuje: ta myšlenka vydání všech uveřejněných článků byla také podnícena žádostmi lidí o připomenutí některých událostí, o kterých už manžel psal a lidé si je chtěli připomenout.) Ale abychom stále nebyli jen jednobarevně pozitivní je také něco, co se vám v Pacově nelíbí? Nebo co vám zde chybí? Já jsem tady spokojený, tady žijeme v požehnaném kraji, je tady poměrně klid, a tak pro nás je to naprosto ideální. Závěrem našeho rozhovoru bych ráda, abyste připomněl někoho, kromě rodiny, kdo Vás v životě nejvíc ovlivnil, na koho vzpomínáte, kdo Vás nasměroval, komu máte za co děkovat... To byli hlavně starší kluci ze skautingu. Zdůraznil bych hlavně jméno Karel Lešanovský. Ti kluci byli spolehliví, pravdomluvní. Pak vzpomínám na kamarády, se kterými jsem prožil mládí v Semilech, za jedním, který nedávno ovdověl, se chystám a dovezu mu svoji knihu, ta ho potěší. Máte už na knihu ohlasy? Nechci, aby to vypadalo jako chlubení, ale z mnoha míst, dokonce z Clevelandu, kam se kniha dostala, mám velice pěkné ohlasy. Buďte hodně zdráv a děkuji Vám i Vaší paní za přijetí a rozhovor. Alena Rubáčková, Foto: Zdeněk Klika z mého kraje ÚNOR

8 Centrum pro seniory a UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Centrum pro seniory a UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Kulturní a vzdělávací centrum pro osoby starší 55 let Nabídka aktivit únor 2015 Nový semestr virtuální Univerzity třetího věku začíná 10. února ve kurzem Informační technologie, kde se senioři seznámí s vývojem počítačů a internetu, až po jejich současné možnosti, včetně základních informací o elektronickém obchodování a elektronické státní správě. Od 15. hodiny pak začíná kurz Umění rané renesance v Itálii. Jde o cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie. Srdečně zveme stávající i nové studenty. V úterý 17. února v 15 hodin začíná kurz Práce na počítači pro začátečníky. Každý čtvrtek bude k dispozici klub od 9 do 15 hodin. V klubovně Centra můžete strávit volný čas popovídáním při kávě nebo čaji. Nabízíme zde volný přístup k internetu, pomoc při vyhledávání informací, informační servis, základní zdravotní a sociální poradenství, pomoc se sepsáním a vyřízením úředních záležitostí, registraci Senior pasu. Můžete zde využít dovedností lektorek tvůrčí nebo hudební činnosti a v odpoledních hodinách trénování paměti, luštění, společenské hry. Zdarma nabízíme měření krevního tlaku, hladiny cukru v krvi, individuální zpracování testu k odhalení poruch paměti. Pokračují hodiny angličtiny, dílny, jóga i vycházky po okolí. DEN DATUM ČAS KURZ/BESEDA LEKTOR MÍSTO Po 2. února Angličtina začátečníci Mgr. Zdena Drbalová Centrum pro seniory Po 2. února Angličtina pokročilí Mgr. Zdena Drbalová Centrum pro seniory Čt 5. února 9 15 Senior klub tvůrčí dílny Denisa Sůvová, DiS. Centrum pro seniory Pá 6. února Kurz patchworku Denisa Sůvová, DiS. Centrum pro seniory Po 9. února Angličtina začátečníci Mgr. Zdena Drbalová Centrum pro seniory Po 9. února Angličtina pokročilí Mgr. Zdena Drbalová Centrum pro seniory Út 10. února U3V Informační technologie Bc. Dana Tůmová Zámecký sál Út 10. února U3V Reneseance v Itálii Bc. Dana Tůmová Zámecký sál ST 11. února Vycházka do Zhořce (zpět autobusem) Mgr. Jana Škodová Sraz před sokolovnou Čt 12. února 9 15 Senior klub Bc. Václava Pavlíková Centrum pro seniory Pá 13. února Tvůrčí dílny Denisa Sůvová, DiS. Centrum pro seniory Ne 15. února Jóga Mgr. Daniela Zelenková RC Sovička Po 16. února Angličtina začátečníci Mgr. Zdena Drbalová Centrum pro seniory Po 16. února Angličtina pokročilí Mgr. Zdena Drbalová Centrum pro seniory Út 17. února U3V konzultační hodiny Bc. Dana Tůmová Centrum pro seniory Út 17. února Kurz práce na PC Mgr. Jana Škodová Zš Za Branou Čt 19. února 9 15 Senior klub tvůrčí dílny Denisa Sůvová, DiS. Centrum pro seniory Po 23. února Angličtina začátečníci Mgr. Zdena Drbalová Centrum pro seniory Po 23. února Angličtina pokročilí Mgr. Zdena Drbalová Centrum pro seniory Út 24. února U3V Informační technologie Bc. Dana Tůmová Zámecký sál Út 24. února U3V Reneseance v Itálii Bc. Dana Tůmová Zámecký sál St 25. února Vycházka na Hrádek Mgr. Jana Škodová Sraz před sokolovnou Čt 26. února 9 15 Senior klub Bc. Václava Pavlíková Centrum pro seniory Pá 27. února Tvůrčí dílny Denisa Sůvová, DiS. Centrum pro seniory CENTRUM PRO SENIORY A UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU NÁMĚSTÍ SVOBODY 1 ZÁMECKÝ DVŮR, PACOV KONTAKTNÍ OSOBA: BC. DANA TŮMOVÁ, TEL.: , MĚSTO PACOV PODPORUJE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ 8 z mého kraje ÚNOR 2015

9 Meteorologické pozorování v Pacově IV. Q/2014 Farní charita informuje Meteorologické pozorování v Pacově IV. Q/2014 Předem vám, vážení spoluobčané, chci popřát dobré zdraví v novém roce a k přání přidávám ještě krátké ohlédnutí za počasím v posledních třech měsících uplynulého roku. Říjen začal deštivým počasím, když první den spadlo téměř 7 mm srážek. Od 24. října už v měsíci nespadla ani kapka vody. V celém měsíci, už to bylo jen 49,9 mm/m 2 vody. Jistě jste byli všichni rádi, že o Pacovské pouti bylo hezké počasí. Poté nás ale potrápily mlhy, které se někdy rozplynuly až v odpoledních hodinách. Teploty byly příjemné, 14. října jsme mohli naměřit 18 C. Měsíc listopad, který je příznačný svým ponurým počasím, nás příjemně překvapil. O svátku Dušiček dokonce vystoupala teplota na 17,5 C. Celý den nás příjemně hřálo sluníčko. Pěkné počasí trvalo až do 12. listopadu, kdy jsme ještě naměřili 14 C. Od tohoto data se začaly teploty poma- lu snižovat a tím nastaly ponuré dny, kdy se nám od 24. listopadu vůbec neukázalo sluníčko. Zajímavé byly i teploty od 26. do 30. listopadu, kdy se teplota ve dne ani v noci nedostala přes +1 C. Tak to pokračovalo i dva dny v prosinci. Velice chudý byl listopad na srážky. Do poloviny měsíce spadlo pouze 2,7 mm srážek a za celý listopad 13,7 mm vody/m 2, zatímco v USA řádily sněhové vánice. Příroda se prostě někde uvolnit musí. Poslední měsíc v roce prosinec, nám hned druhý den ukázal, jak vypadá sníh. Do 25. prosince napadly 3 cm sněhu, ale ten vždy ještě stejný den roztál. Ve velké většině měsíc prosinec propršel, porovnání je provedeno v tabulce. Školákům ještě udělal radost 26. prosinec, kdy začal padat sníh. Jistě mi dáte za pravdu, že všechny tři měsíce nám přinesly málo sluníčka, na které se nejvíce těší starší lidé. V prosinci svítilo dohromady asi jen 24 hodin. I když nám svítilo málo, tak vám všem přeji slunce v duši. Karel Papež, pozorovatel Tabulka srážek a meteorologických jevů v Pacově od až Měsíc Počet dnů se srážkami Srážky v mm/m 2 Součet výšky sněhu po jednotlivých sněhánkách v cm Rozehřátý sníh v mm/m 2 Počet dnů neměřitelných srážek Říjen 9 49,9 1 Listopad 12 13,7 1 Prosinec 21 31, ,7 Farní charita informuje Dobročinný bazar V prosinci 2014 proběhl VII. ročník charitního dobročinného bazárku. Velmi se osvědčila změna prostor, kdy jsme průjezd fary vyměnili za zámeckou kapli. Díky vaší podpoře a štědrosti se z výtěžku bazaru rozšíří naše půjčovna zdravotních pomůcek o invalidní vozík, toaletní křeslo a chodítka. Děkujeme vám, kdo jste do bazaru darovali různé předměty. Bez vás by se akce nemohla uskutečnit. Děkujeme vám, kdo jste podpořili finanční částkou. Děkujeme za pomoc všem, kdo se podíleli na organizaci bazaru. Tříkrálová sbírka 2015 V letošním roce se začátkem ledna uskutečnila už popatnácté celorepubliková sbírka, kterou organizuje Charita Česká republika. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a předem jsou stanovené záměry, na které se v daném roce vybírá. Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vašem regionu. 15 % využije na své projekty naše diecézní charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí. Po 5 % jde pak na celostátní projekty a režii sbírky. I přes to, že jsme se potýkali s nedostatkem koledníků, je letošní výnos sbírky Farní charity Pacov o 18 tisíc vyšší než v minulém roce. Částka Kč byla odeslána do Prahy na účet Charity Česká republika, kde bude přerozdělena. Děkujeme všem koledníkům, kteří se sbírkou pomáhali, a děkujeme dárcům, kteří na Tříkrálovou sbírku 2015 přispěli. Za Farní charitu Pacov Alena Kokešová z mého kraje ÚNOR

10 Ze školních lavic Základní školy Pacov Ze školních lavic Základní školy Pacov S Petrou Dvořákovou o nemoci duše i těla Dospívající mládež trpící poruchou příjmu potravy není v posledních deseti letech v ordinacích lékařů výjimkou. V pubertálním věku snad každý experimentuje s oblékáním, účesy a bohužel také s jídlem. Jaké okolnosti vedou k tomu, že se odmítání jídla překlopí do psychické poruchy? 15. prosince naši školu navštívila úspěšná spisovatelka a novinářka Petra Dvořáková, která má s bojem s mentální anorexií osobní zkušenost. Při besedě s žáky 8. a 9. ročníků postupně odkrývala příčiny a události z vlastního života, jež ji přivedly k tomuto závažnému psychickému onemocnění. Zmínila především svůj komplikovaný vztah s maminkou. Za nemocí podle odborníků vždy stojí problém z dětství. Vědomě či podvědomě jej v sobě nosíme a pak stačí úplně nevinná poznámka, která odstartuje závažnou diagnózu. Jedinec má většinou nízkou odolnost vůči stresu, snaží se být ve všem perfektní a nezklamat své okolí, nezřídka bývá silně závislý na matce a přitom touží po samostatnosti. K prvním příznakům u děvčat patří kromě vyhublosti ztráta menstruace. Dále dochází k závažným změnám vnitřního prostředí, snižuje se imunitní a hormonální činnost, prohlubuje se bazální metabolismus. Zkrátka organismus začne bojovat o život. Okolí si všimne, že není něco v pořádku až v okamžiku, kdy dívka (mentální anorexie se z 90 % týká právě dívek) zkolabuje, najde se vyhozené jídlo nebo se objeví spousta vypadaných vlasů v hřebenu. Při hladovění dochází ke ztrátě imunity. Ovšem anorektička má pocit, že se jí nic nestane. Celková sebedestrukce postihuje všechny orgány těla. Nejsvízelnější však je, že pacienti nemají o léčbu zájem, ztrácejí náhled na situaci, mají změněné vnímání sebe sama a nedokážou rozlišit, že jde o vážnou poruchu. Petře Dvořákové patří obdiv za způsob, jímž otevřela žákům pohled na tuto problematiku, i za upřímnost, s níž s dětmi hovořila. Někteří si možná teprve nyní uvědomili, že nejde o pouhé pobláznění projevující se odmítáním potravy, že nemoc má hlubší kořeny a co horšího, v těžké formě bývá smrtelná. Mgr. Jana Růžičková Poděkování pacovským myslivcům V pátek 12. prosince se žákům 7. tříd základní školy naskytla příležitost navštívit klubovnu Mysliveckého sdružení Hubert Pacov. Přivítala je příjemně vytopená místnost a stoly vyzdobené podle mysliveckých tradic. Děti zvědavě pokukovaly po kůžích ze spárkaté zvěře, četném paroží, vycpaninách dravých ptáků, sov a pernaté zvěře na stěnách. Mile je překvapilo i malé pohoštění. Místní myslivci ve složení Tomáš Krátoška, Zdeněk Holý a Jiří Bozděch si ve svém volnu našli čas na povídání se školáky. Snažili se dětem přiblížit, co všechno myslivost obnáší. Zabrousili do historie, neboť české myslivecké tradice jsou v porovnání se světem hloubkou a rozsahem zcela jedinečné. Objasnili jim náplň mysliveckých oborů a vyvrátili mýty, které jsou s činností myslivců často spojovány. Zdůraznili, že k mysliveckým tradicím patří kromě dovedností a mluvy především etika. Zabíjí-li zvěř myslivec, nesmí ji trápit, je třeba chovat se k ní s úctou, která náleží každému tvoru. Kluci zpozorněli, když se představovaly lovecké zbraně a ukazovaly náboje. Zpestřením programu bylo povídání o výcviku loveckého psa. Myslivci dětem vysvětlili, jak důležitá je spolupráce se zemědělci, s rybáři, s lesníky, s odborem životního prostředí a s ochránci přírody. Nemalou roli sehrávají myslivci v předcházení střetů motorových vozidel se zvěří, kdy podél silnic rozmisťují pachové ohradníky. Došlo i na zvídavé otázky sedmáků. Všeobecně rozšířenou představu, že myslivci si jen užívají na honech, vystřídalo poznání, že za pozlátkem cílení na divokou zvěř stojí hodiny dobrovolně odpracovaných hodin a investic z vlastních kapes, že myslivost je především dřina, ale současně vášeň a nezištná láska k přírodě. Takovéto setkání vydá za řadu hodin ekologie v učebně. Kde lépe naučit děti ekologickému myšlení než u lidí, kteří ho denně praktikují? S poděkováním za všechny návštěvníky Mgr. Jana Růžičková Beseda o mentální anorexii 10 z mého kraje ÚNOR 2015

11 INZERCE VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Slavnostní otevření kulturního domu v Jetřichovci Základní škola Pacov přijme pracovní sílu na pozici údržbář školník, prozatím poloviční úvazek (4 hodiny). Prac. doba dle domluvy, upřednostňujeme odpolední čas ( ). Vhodné pro zdatného důchodce. Upřednostňujeme vyučené ve vhodných oborech (elektrikář, svářeč, zámečník, truhlář). Nabídky osobně nebo k rukám vedení školy, adresa Za Branou 1184, Pacov. Kontakty: Základní škola Pacov oznamuje, že má pracovní místo obsazené učitelem bez zákonem stanovené kvalifikace speciální třídy ZŠ pro žáky se zdravotním postižením, speciální pedagog, částečný úvazek (max. 14 hodin), na dobu určitou do , bez perspektivy dalšího prodloužení pracovní smlouvy po tomto datu. Případné nabídky osobně nebo k rukám vedení školy, adresa Za Branou 1184, Pacov. Kontakty: Vítání občánků Město Pacov oznamuje, že dne 14. února 2015 se bude konat Vítání občánků. Jedná se o děti narozené od 1. září 2013 do 30. září 2014, rodičům byly již pozvánky zaslány. Rodiče, kteří pozvánku neobdrželi, kontaktujte paní Danu Duškovou na tel.č Slavnostní otevření kulturního domu v Jetřichovci V adventním čase proběhlo v Jetřichovci slavnostní otevření zrekonstruovaného kulturního domu. Rekonstrukce se týkala především interiérových prostor budovy, kde zásadní proměnou prošel prostor sálu. Hlavní úpravy spočívaly v odstranění krbu, jenž byl nahrazen krbovou vložkou, a v provedení akustického obkladu stěn a stropu. Obnovou také prošla střešní část, kde byla vyměněna tašková krytina a opraveny poškozené prvky krovu. Proveden byl také nátěr oken a vchodových dveří. Slavnostní otevření tak především sloužilo jako představení dokončeného projektu pro jetřichovecké občany a zároveň jako forma poděkování všem účastníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci tohoto projektu. Pro přítomné byl připraven pestrý program, který byl na úvod zahájen řadou proslovů, kdy úvodního slova se chopil starosta města Pacov Lukáš Vlček, jenž byl vystřídán dalším zástupcem města Pacov místostarostou Tomášem Kocourem. Poté promluvil autor projektu architekt Zdeněk Rychtařík a své řekl také zástupce prováděcí firmy Jaroslav Nekovář. Posledního slova se zhostil samotný starosta SDH Jetřichovec Pavel Nekovář. Všichni zmínění řekli vše podstatné, co se událo ve vztahu k rekonstrukci kulturního domu a přispělo tak k úspěšné realizaci stavebního projektu. Mluvené slovo vystřídalo vystoupení saxofonového kvarteta Základní umělecké školy Pacov pod vedením Vojtěcha Kudrny, přičemž se současně na plátně promítaly fotografie z vlastní realizace stavby a z kulturního života v obci. Překvapením večera bylo vystoupení smíšeného pěveckého sboru z Jetřichovce pod taktovkou Karla Koblice, což bylo pro všechny přítomné příjemné zpestření už tak báječného večera. K občerstvení byly připraveny rauty formou švédských stolů, kde bylo možné nalézt téměř vše k uspokojení chuťových pohárků. V průběhu večera vystoupily hudební skupiny z Jetřichovce. Jako první zněly tóny skupiny Efekt, kterou následně vystřídali Jetřicháci a pomyslnou třešničkou na dortu bylo hudební trio Můj souset. Obci tak po nedávné opravě kapličky přibyla další budova, kterou je možné považovat za dominantu vsi. Tento postupný rozvoj, kterého jsme svědky na českém venkově, představuje zásadní nástroj pro udržení životnosti obcí a přispívá tak i k celkovému zlepšení životního prostoru příslušného regionu. Je úžasné vidět, že obce v mikroregionu Stražiště prochází za pochodu vývojem v mnoha aspektech, ať už se jedná o environmentální, hospodářské či společenské. Vždyť veškeré změny se dějí za účelem zlepšení kvality života samotných obyvatel obcí, aby tak představovaly místa, s kterými spojí své budoucí životy nejenom domorodci, ale zároveň přilákají novou generaci obyvatel z městských částí. Na závěr lze doufat, že tento rozvoj na venkově bude neustále k vidění a bude tak přispívat k vytvoření lepších podmínek pro různé činnosti, jejichž středobodem je člověk jako takový. david šenigl, foto: tomáš brabec Vystoupení smíšeného sboru z Jetřichovce pod taktovkou Karla Koblice Saxofonové kvarteto ZUŠ Pacov pod vedením Vojtěcha Kudrny z mého kraje ÚNOR

12 INZERCE Společnost Hypokramed s.r.o. působící na trhu v České republice od roku 1993 v rámci kompletní výroby nábytku pod značkou Hypodesign nabízí následující pracovní pozice: Truhlář Požadujeme: vyučen v oboru nábytkář nebo stavební truhlář ideálně s praxí (není podmínkou) řidičský průkaz skupiny B - výhodou základní práce na PC práce na strojích CNC manuální zručnost, fyzická zdatnost spolehlivost, flexibilita zodpovědnost, pečlivost, schopnost týmové práce trestní bezúhonnost Nabízíme: zázemí stabilní firmy pestrost výrobního sortimentu práce na nejmodernějších CNC strojích zaškolení, možnost seberealizace a profesního růstu stravování zajištěno v místě možnost ubytování dobré platové podmínky, bonusy typ úvazku: hlavní pracovní poměr Adresa výroby: Útěchovice pod Stražištěm Kontakt: František Roubal Tel: mobil: Konstruktér - technolog, koordinátor výroby Požadujeme: ÚSO s maturitou v oboru nábytkářská a dřevařská výroba praktické znalosti problematiky a zkušenosti z oboru výhodou aktivní znalost anglického nebo německého jazyka výhodou ŘP skupiny B uživatelskou znalost práce na PC MS Office znalost systému CAD podmínkou výborné komunikační schopnosti, slušné vystupování schopnost přizpůsobit se vyššímu pracovnímu nasazení trestní bezúhonnost organizační a komunikační schopnosti přesnost, spolehlivost, technické myšlení schopnost týmové spolupráce Pracovní náplň: příprava a koordinace výroby v návaznosti na spolupráci s ext. vstupy plnění samostatných úkolu v rámci výroby nábytku účast na zavádění nových produktů do výroby Nabízíme: zázemí stabilní firmy pestrost výrobního sortimentu práce na nejmodernějších CNC strojích zaškolení, možnost seberealizace a profesního růstu stravování zajištěno v místě možnost ubytování dobré platové podmínky, bonusy typ úvazku: hlavní pracovní poměr INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ PRÁCE VČETNĚ ROZVODŮ PLYNU TEL.: , Prodám byt 3+1 v Pacově. Tel.: Nabízím k pronájmu byt v centru města, k dispozici zahrada. Bližší informace z mého kraje ÚNOR 2015

13 INZERCE Nádražní 429, Pacov Tel.: PROVOZNÍ DOBA: Po Pá 7:00-12:00 13:00-17:00 Autoservis. Náhradní díly. Autodoplňky. Pneuservis. Diagnostika Karosárna rovnací stolice. Klimatizace. Lakování. Geometrie LPG montáž revize. Montáž tažných zařízení. Výměna autoskel Příprava a zajištění STK+EMISE. Svařování plastů UHELNÉ SKLADY PACOV Antonína Sovy 501, Pacov Telefon: Mobil: , Nabízíme pouze kvalitní tříděné uhlí z Ledvic s vysokou výhřevností KOSTKA A OŘECH A1 OŘECH A2 Uhlí mícháme pouze na přání zákazníka a z nabízeného sortimentu Možnost složení uhlí do sklepa dopravníkem STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACE PROHLÍDKA KANALIZACE KAMEROU Tel.: , Pozn.: Nářadí nakoupeno za podpory Kraje Vysočina. Příjem hodinářských oprav každé pondělí od 17 do 18 h Alena Plášilová Za Branou 811, Pacov Tel.: Nabídka zaměstnání Profese: Účetní všeobecná Nástup ihned. Pracovní úvazek plný. Firma se sídlem: Ing. Jiří Homolka, Březina 1, Hořepník. Více informací na tel.: nebo z mého kraje ÚNOR

14 inzerce KOMINICKÉ PRÁCE čištění komínů, včetně zprávy o kontrole (dle nařízení vlády) kamerová prohlídka komínů výstavba nových komínů TEL.: POHŘEBNÍ SLUŽBA Pacov a okolí Kanceláře: Pacov, náměstí Svobody 82 (pod Švadlenkou ve dvoře) Pacov - smuteční obřadní síň na hřbitově Pelhřimov - Příkopy 209, tel.: Luboš Zrno Pelhřimov, mobil: Miroslav Přitasil Pacov, tel.: , mobil: NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA: tel.: , mobil: Na telefonické oznámení přijedeme v jakoukoliv hodinu a den! Provádíme a zajišťujeme kompletní pohřební služby. Prodej hřbitovních doplňků, opravy pomníků a stavby nových. Květinové vazby, věnce, stuhy. 14 z mého kraje ÚNOR 2015

15 inzerce PACOVSKÉ STROJÍRNY hledají SVÁŘEČE s oprávněním ZK 135 nebo ZK Nástup IHNED - Příspěvek na dopravu ( Kč) - Příspěvek na závodní stravování - Příspěvek 500 Kč na životní pojištění - Příplatky nad rámec ZP V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA: Tel: , PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. Nádražní 697, Pacov, Česká republika Odhrnu, odfoukám sníh z vašeho pozemku frézkou na zahradním traktůrku. Tel: PRONAJMU OBCHOD V CENTRU PACOVA TEL.: , JISTÝ PRODEJ V NEJISTÉ DOBĚ REALITY BROŽ Realitní kancelář Pacov Rychle a za nejvyšší cenu prodáme Váš byt, dům, pozemek, vyřešíme Vaši exekuci, vykoupíme nemovitost v hotovosti Tel.: CENA INZERCE 6 Kč/cm 2 z mého kraje ÚNOR

16 INZERCE ÈISTÍRNA PEØÍ ČISTÍRNA PEŘÍ PÉØOVÉ VÝROBKY PÉŘOVÉ VÝROBKY Alena Berková Alena Berková VÝROBA DEK DVOJDEK ŠE P VÝROBA DEK V-VAADVOJDEK POLŠTÁØÙ EØÍ ŠÍ P ŠIROKÝ POLŠTÁŘŮ VÝBÌR SYPKOVIN D EØIN O Y! VAŠE P ŠIROKÝ Deky prošité do ètvercù VAŠÍ EŘÍ DO PEŘI Èištìní za sucha parou NY! VÝBĚR SYPKOVIN Deky prošité dopøíjem čtverců Pacov: zakázek pí Rudolfová, A. Sovy è. 501 Čištění za sucha parou Prodejna uhelných skladù - Pacov VÝKUP, PRODEJ, DOPRAVA DŘEVA ZA VAŠE DŘEVO NEJVYŠŠÍ CENA Tel , Pacov: příjem zakázek Po pá 8 11, hodin Po tel. dohodì kdykoliv pí. Rudolfová, A. Sovy č. 501 Prodejna uhelných skladů - Pacov Tel , Po - pá 8-11, hodin Po tel. dohodě kdykoliv Po dohodě zajištění těžebních a pěstebních prací Stanislav Princ, Velká Chyška, tel.: Realitní kancelář mgr. Ivan Bumba Nabízí své služby občanům Pacova a okolí. Provádíme veškeré úkony, smlouvy apod. ve spojení s prodeji, pronájmy a převody nemovitostí. Poradenská činnost zdarma. Prodej rodinného domu v Těchobuzi, dvě bytové jednotky rekonstruováno. Výhodná cena Proč jezdit jinam, když vše vyřídíte doma. Tel.: Taneční kurz pro začátečníky Vykoupíme, zaplatíme a odvezeme dřevo od soukromých osob i firem. surové kmeny listnatých a jehličnatých dřevin smrkovou pilařskou kulatinu piliny a krajiny dřevní štěpku (bílou i hnědou) les na stojato i s pozemkem Ing. Votápek Tel: AUTOelektro elektronika, diagnostika, opravy Radek Zajíc, Pacov, Žižkova 1074, Tel Po Pá , Městské kulturní středisko v Pacově upozorňuje všechny zájemce o výuku tance a společenské výchovy, že od pondělí 2. března 2015 se budou opět v kanceláři MěKS ve Španovského ulici přijímat přihlášky do podzimního tanečního kurzu pro začátečníky. Každý zájemce při zápisu uhradí zálohu ve výši 200 Kč, která bude vrácena pouze z vážných důvodů. Opět budou přijímáni jednotlivci i páry. Pokud se ovšem jeden z páru rozhodne, že do TK nenastoupí nebo si zvolí jiného partnera, bude druhý z páru zařazen na konec seznamu uchazečů. Zapsané jednotlivce též nebude možné dodatečně přeřadit do kategorie párů. Před zápisem prosím zvažte tyto podmínky. MKS upozorňuje, že na telefonické přihlášky nebude brán zřetel. měks pacov z mého kraje ÚNOR 2015

17 Fotbalové novinky Švédský florbal na vlastní kůži Fotbalové novinky Halové turnaje mládeže Během zimní přestávky se všechna naše mládežnická družstva již tradičně účastní několika halových turnajů. Pojďme se poohlédnout za jejich dosavadními výsledky. V neděli 7. prosince proběhl v pelhřimovské sportovní hale silně obsazený Předvánoční fotbalový turnaj s Poutníkem, kterého se zúčastnil i náš tým mladších žáků doplněný o několik starších borců. Po velice dobrých výkonech celého družstva obsadili naši chlapci pěkné 3. místo, když prohráli pouze s oběma ligovými týmy FC Vysočina Jihlava. Halový turnaj mladších žáků v Humpolci Sportovní ples Konečné pořadí Předvánočního fotbalového turnaje s Poutníkem: 1. FC Vysočina Jihlava 2 2. FC Vysočina Jihlava 1 3. TJ Slavoj Pacov 4. Sokol Bedřichov 5. Výběr OFS Pelhřimov U12 6. FK Pelhřimov 2 7. FK Pelhřimov 1 Velkého úspěchu dosáhli mladší žáci (roč až 2003) na kvalitně obsazeném halovém turnaji, který se pod názvem Pohár Václava Majšnera uskutečnil na přelomu roku 27. prosince v Humpolci. Na výborně zorganizovaném turnaji, jehož se zúčastnilo osm družstev rozdělených do dvou skupin, podali naši kluci skvělý výkon a nečekaně ale zcela zaslouženě zvítězili. Konečné pořadí Poháru Václava Majšnera: 1. TJ Slavoj Pacov 2. FC Slovan Havlíčkův Brod 3. FC Žďas Žďár nad Sázavou 4. Sokol Bedřichov 5. SK Přibyslav 6. HFK Třebíč 7. FK Bohemia Světlá nad Sázavou 8. S. U. D. Světlá nad Sázavou Zatím poslední halový turnaj se odehrál v sobotu 10. ledna v Žirovnici a společně s dalšími pěti družstvy se ho zúčastnili také naši benjamínci z mladší přípravky (roč a mladší). Po napínavých a výsledkově velice těsných bitvách nakonec kluci obsadili celkové 5. místo. Konečné pořadí turnaje v Žirovnici: 1. TJ Slavoj Třešť 2. TJ Nová Včelnice 3. FC Slavoj Žirovnice 4. TJ Spartak Počátky 5. TJ Slavoj Pacov 6. Slovan Kamenice nad Lipou Všem hráčům i trenérům děkujeme za dosažné výsledky a za úspěšnou reprezentaci oddílu. Sportovní ples 2015 V sobotu 10. ledna pacovští fotbalisté a jejich příznivci opět po roce oblékli společenský oděv a v místní sokolovně uspořádali tradiční Sportovní ples. Kdo přišel, určitě nelitoval, neboť zcela zaplněný a do klubových barev vyzdobený sál se za rytmu výborně hrající kapely Blue Band skvěle bavil až do pozdních nočních hodin. Program společenského večera navíc okořenili velice zdařilými ukázkami standardních a latinsko-amerických tanců naši hosté z taneční školy ATAK Tábor. Vedení fotbalového oddílu děkuje všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na přípravách plesu i na jeho hladkém a pohodovém průběhu. Naše poděkování patří samozřejmě také všem sponzorům za jejich podporu. TJ Slavoj Pacov, oddíl kopané Švédský florbal na vlastní kůži Stejně jako každý správný fotbalista by si rád zahrál v Brazílii a hokejista v Kanadě, pro florbalisty je takovou vysněnou zemí Švédsko, země mnohonásobných mistrů světa a země, kde se koná největší mládežnický florbalový turnaj na světě. Alespoň organizátoři z Göteborgu to o svém turnaji Gothia innebandy cup tvrdí a těžko jim bude jejich tvrzení někdo vyvracet, protože letos na turnaji hráčů odehrálo pod dohledem 120 rozhodčích celkem zápasů. Čísla opravdu nevídaná a v našich poměrech obtížně představitelná. Letos na začátku ledna se tohoto turnaje zúčastnil také tým FBC Štíři České Budějovice, který odjížděl do Švédska na Nový rok posílen o několik hráčů z 1. FbK Tábor i s pacovským Tomášem Voldřichem, který je kmenovým hráčem táborského dorosteneckého týmu. Tomáš měl tak jedinečnou příležitost vyzkoušet si švédský florbal na vlastní kůži, i když označení švédský nemuselo platit zas až tak docela, protože v kategorii Boys 15 hrálo v základních skupinách celkem 42 týmů a byla mezi nimi kromě švédských i družstva z Norska a Dánska. Nicméně Štíři měli ve skupině jen týmy ze Švédska a po houževnatém a srdnatém výkonu se jim podařilo svou základní skupinu dokonce vyhrát! Tím pádem se vyhnuli předkolu play-off a postoupili přímo do osmifinále playoff A, kde se ale paradoxně v záplavě švédských týmů střetli s krajany z FBC Kunratice (víc českých týmů v této kategorii nehrálo). Po vítězství v tomto zápase ve čtvrtfinále narazili na jednoho z favoritů, švédský Helsingborg, který už ale byl nad jejich síly. I tak je ale postup do čtvrtfinále v takovém turnaji skvělý výsledek, ke kterému nelze než blahopřát. František Zajíc z mého kraje ÚNOR

18 Pacovské divadlo v letech Pacovské divadlo v letech V roce 1934 oslavila Jednota divadelních ochotníků 75 let svého trvání. K tomuto výročí byl vydán almanach. Události od roku 1909 pečlivě zaznamenal pan Přemysl Plaček ( ), pokračovatel pamětí svého otce Antonína ( ). V minulých vydáních jste se mohli dočíst o postupném vývoji divadla v letech Z toho lze usoudit, že u nás bylo divadlo založeno jako jedno z prvních na jihu Čech (např. pelhřimovský spolek Rieger byl ustaven v r. 1894). Neprodleně po oslavách 50 let trvání Jednoty ochotníků se její činnost ještě zintenzivnila, o čemž svědčí množství uváděných her i jmen nových režisérů. Jistě mi dáte za pravdu, že není nutné vypisovat názvy všech představení, kterých bylo v letech více než 100. Totéž platí o aktérech. Chronologický sled uváděných her sestavil člen výboru pan Ruda Chramosta. Plynulý chod divadla narušily 4 roky první světové války, kdy se plně potvrdilo, že múzy musejí mlčet, řinčí-li zbraně. To nebyl problém jen Pacova, ale všech měst v Rakousku-Uhersku. Navzdory válečným hrůzám a odchodu některých herců a režisérů na válečná pole, byla v roce 1914 sehrána tři představení, v roce 1916 dvě představení a v roce 1918 tři představení. Od roku 1910 se jako režisér nejčastěji objevuje Ladislav Pakosta. Místní cukrář, který měl pět dětí dva syny a tři dcery. V Pacově žijící Věra se provdala za pana Prokopa. Nejznámější byl však syn František, dlouholetý ředitel místní spořitelny, ale též výborný houslista. V hudební sekci sboru Slavík hrával první housle. V té době se na postu režiséra objevuje i starší syn cukráře Josefa Steidlera František, který se později stal vojenským historikem. V letech to byli především bratři Jindřich a František Autengruberové a V. Matiášek, kteří kráčeli ve šlépějích svého otce Františka ( ). Ten patřil dlouhé období k elitě města a již jako 20letý vstoupil do řad ochotníků, uplatnil se při zařizování prostor zámeckého divadla i při výrobě dekorací, kulis a líčení herců. Ještě v roce 1927 namaloval oponu v nově postavené sokolovně, a to mu bylo přes 70 let. Později se stal čestným členem divadelní jednoty. Dlouhá léta působil v hasičském sboru, pěveckém sboru Slavík a byl také váženým starostou města. Známá je rovněž skupinová fotografie členů souboru Slavík, a to jak zpěváků, tak i hudebníků z roku (Sedí v první řadě jako čtvrtý zprava. Foto naleznete v knize Pacov, mé město na str. 71.) Psát o úspěšných členech rodiny Autengruberovy by bylo velmi obsáhlé. Ten, kdo se chce dozvědět více, nechť nahlédne do knihy Lidé zapomenutého kraje vydané městským muzeem v roce Pohled do dvorany pacovské sokolovny 18 z mého kraje ÚNOR 2015

19 Pacovské divadlo v letech Oba synové Jindřich i František, se objevují v Pamětech s Ladislavem Pakostou jako režiséři i úspěšní herci. Je tomu tak hlavně v letech Je na místě uvést Ladislava Pakostu, cukráře v Pacově, který vstoupil mezi divadelníky v roce Na postu režiséra vystřídal Konráda Pospíšila, který odešel z Pacova. Pamětníky bude zajímat, že režii v letech vedl Jindra alias Duda Pánek, městský důchodný a hlavní organizátor společenského dění ve městě. Sporadicky se objevuje ještě jméno Ladislava Pakosty. Jako režisér i herec se uplatňuje Václav Toman, známý malíř obrazů. Humorná představení a zábavu zajišťuje Ruda Chramosta, o kterém je známo, že navštěvoval v Praze herce Vlastu Buriana, kterého pak na pacovských prknech velmi věrně napodobuje. Vzpomeňme divadelní hry Přednosta stanice nebo C. a k. polní maršálek, které se ještě objevují v televizních pořadech pro pamětníky. V roce 1933 začíná v divadle působit pan Josef Bohuňovský cukrář v Pacově jako schopný režisér i herec. V Pacově se představil v Neubauerově Sextánce. Pro vás mladší dodávám, že měl cukrářství v Žižkově ulici v místech, kde je dnes lékárna pana Koláře. V roce 2009 byl v měsíčníku Z mého kraje uveden článek k 150. výročí založení ochotnického divadla v Pacově, ve kterém bylo zřejmě nedopatřením opomenuto právě jméno pana Bohuňovského. Starší občané se pamatují na divadelní spolek Pokrok, jehož členy byli vesměs dřevodělníci a vůdčí osobností pak František Kopačka, majitel truhlářské živnosti v Nádražní ulici. Tento spolek byl koncem třicátých let sloučen s místními ochotníky. Postupný útlum činnosti, a to nejen divadelní, nastal v roce 1939, a samozřejmě za existence Protektorátu Čechy a Morava. V době mezi oběma válkami k nám často zajížděli divadelní společnosti z jiných měst. Ještě v roce 1940 v Pacově hostoval ve hře Naši furianti Václav Vydra st., člen činohry Národního divadla v Praze. Hostující herci nocovali v rodinách, kde k tomu byly vhodné podmínky. Bylo tomu tak i u nás doma a moje matka to vždy uvítala a o hosty se dobře postarala. Dovolím si uvést ještě jednu zajímavost, u níž předpokládám, že asi nebude tak známá. Týká se pacovského ochotnického divadla. Z mé časté korespondence s bývalým vedoucím místních skautů Karlem Lešanovským žijícím v Děčíně, jsem se dozvěděl, že jeho otec se objevoval skoro v každé divadelní hře v letech mezi oběma válkami. V dopise ze dne 15. prosince 2012 mě Karel psal, že měli doma fotografii (bohužel ji po smrti otce nenašel), kde je pan Lešanovský zvěčněn při jedné z her spolu s mladým Otomarem Krejčou, budoucím šéfem činohry Národního divadla a Divadla Na zábradlí, který s nějakou společností v Pacově hostoval. Ctitele Thalie tato zmínka jistě potěší. V dobách, kdy se nad Evropou začala stahovat válečná mračna, se hrálo již méně. Uvedu alespoň hry, které jsem objevil v Pamětní knize města Pacova. V roce 1938 sehráli naši ochotníci Tylova Strakonického dudáka s hudebním doprovodem od pana ředitele Karla Červenky. Bylo to na Boží hod velikonoční a jeviště bylo opatřeno novými osvětlovacími tělesy. Téhož roku v srpnu ještě diváci zhlédli veselohru od Aloise Jiráska Magdalena Dobromila Rettigová, jakož i hru Na krásné Hané, z níž byl všechen výtěžek věnován v Pacově ubytovaným válečným uprchlíkům ze Sudet. Ti byli ubytováni zčásti ve městě, ale především v ozdravovně u Eše. U nás doma bydleli několik dnů manželé od rakouských hranic. Pozoruhodné je, že ještě 14. března 1939 hostovala ve městě divadelní společnost Františka Langra s tehdy velmi populární operetou Balalajka. Bylo to těsně před příjezdem německých vojsk, jejichž okupace začala 15. března Potom ještě v dubnu o Velikonocích byla hrána v sokolovně fraška od K. Piskoře Tulácké dobrodružství. V květnu roku 1939 došlo v hotelu U Klausů (dnes U Kalivodů ) ke třem valným hromadám, při nichž bylo sloučeno divadlo Pokrok s ochotnickou jednotou. Hrálo se ještě na podzim, kdy u nás vystoupil divadelní soubor Jihočeského národního divadla, které sehrálo při dvoudenním pobytu operetu Dvě srdce na prodej a Stroupežnické- Ladislav Pakosta s manželkou Růženou na fotografii ze svatby syna Ladislava (archiv p. Zajíce) Starosta města a čestný člen ochotníků Fr. Autengruber z mého kraje ÚNOR

20 Pacovské divadlo v letech Má léta školní a doba válečná ho drama Na Valdštejnské šachtě. I když se již blížil rok 1940, spolek Pokrok sehrál hru Naši furianti. Stalo se tak i přes sloučení divadelníků. Ještě několik statistických údajů vážících se k roku 1934, kdy se dovršilo 75 let trvání divadla. Spolková knihovna čítala 470 divadelních her v 1310 svazcích, mimo jiné i tištěné rukopisy od různých divadelních společností. Knihovníkem byl již zmíněný Karel Lešanovský st., obchodník z Pošenské ulice (obchod byl v místech naproti kiosku a palírně manželů Vaňkových). Obsáhlý seznam členstva sestavil matrikář pan Stára, malíř v Pacově. Obsahoval členy výboru, a výčet činných členů, jichž bylo cca 100. V počtu byli zahrnuti i členové hudebního odboru spolku Slavík, kteří doprovázeli některá představení hudbou. Jednalo se o 15 až 20 hudebníků, mezi nimiž jsem objevil i jméno mého otce. Matrikář neopomněl ani členy přispívající (dnes bychom řekli sponzory), kterých bylo 32. Většinou to byli movití občané, továrníci, lékaři, ale i někteří živnostníci. Bez jejich přispění by divadelní jednota pouze živořila. Mnohá jména jsou mi dobře známa. Vzhledem k jejich velkému počtu je však nebudu uvádět. Nerad bych někoho zviditelňoval a na někoho naopak nechtěně zapomněl. Na závěr informace jak probíhala oslava 75 let trvání divadla. V sobotu dne 8. září 1934 byl v hotelu Mašát ( Na Panské ) uspořádán Přátelský večer, který byl zpříjemněn vystoupením hudebního odboru pěveckého spolku Slavík. V neděli v 9 hodin dopoledne navštívili divadelníci oba místní hřbitovy se vzpomínkou na zemřelé členy. I zde zazpíval pěvecký spolek Slavík. Poté se konal průvod od bývalého zámeckého divadla v čele s dechovou hudbou pana Antonína Beneše. Následovalo fotografování všech členů na hřišti za sokolovnou. Odpoledne byla slavnostní valná hromada ve dvoraně sokolovny a tamtéž v půl sedmé večer sehráno slavnostní představení Jiří Poděbradský od Rudolfa Medka (legionář, spisovatel a básník) v režii pana Vojtěcha Matiáška. Z tohoto příspěvku je patrná gradující úroveň místních ochotníků i společenský význam divadla pro naše město a blízké okolí. Dodávám, že paměti vydané panem Přemyslem Plačkem jsem volně upravil, aniž bych vynechal důležité stati. Paměti jsou tak obsáhlé, že jsem musel k tomuto způsobu vyprávění přistoupit. V dalším pokračování a to závěrečném, se zaměřím na dobu po 2. světové válce, období od roku Jindra Lhota Má léta školní a doba válečná Vnuk dočetl mnou psaný rodokmen. Pozvolna převrátil poslední list a pak se na mne dlouze díval a pravil: Dědo, ale vždyť ty tady vůbec nepíšeš o druhé světové válce! Proč? Vždyť jsi v té době chodil do obecné školy a potom do měšťanské školy v Pacově a na mnoho událostí si dobře pamatuješ. Odpověděl jsem: Víš, nechtěl jsem o tom psát, vždyť už psali jiní a povolanější. A hodně se už také z mé mysli vytratilo, ale přeci něco zůstalo a věř, že zůstane až do smrti. Tenkrát 23. září 1938 večer byla vyhlášena mobilizace a otec byl na celé tři týdny zařazen k obraně muničky v Semtíně. Aby matka dokázala včas dokončit všechny podzimní práce v hospodářství, pomáhal nám děda (její otec). Byla snaha udělat vše dříve, než potažní dobytek onemocní nákazou slintavky a kulhavky, která v obci i okolí řádila a dosti kusů hovězího dobytka uhynulo. Ale kolo dějin se nezastavilo. Němci v té době obsadili celé pohraničí (Sudetengau, Sudetská župa), české obyvatelstvo vyhnali, Poláci v říjnu 1938 anektovali Těšínsko až k Moravské Ostravě, Maďaři postupně zabrali Podkarpatskou Rus a Slováci volali po odtrhnutí a vytvoření Slovenského státu (dokázali to až 14. března 1939). Velmoci a spojenci jakoby na všechny smlouvy a úmluvy zapomněly. My zůstali sami čelem vstříc zlé době, která přicházela. Nebylo divu, že prezident Edvard Beneš 5. října 1938 odstoupil. V naší třídě se objevil obraz nového, tzv. státního prezidenta doktora Emila Háchy. 15. března 1939 vpochodovala do okleštěné republiky německá armáda a o den později byl výnosem Adolfa Hitlera zřízen Protektorát Čechy a Morava. Byl změněn státní znak a státní vlajka utvořena ze tří pruhů: červená, modrá a bílá. Platidlem se staly nové dvojjazyčné bankovky, němčina se stala úředním jazykem (dvojjazyčně). Ve škole byla zavedena výuka německého jazyka 8 hodin týdně a jazyk český jen 4 hodiny. Brzy, asi v polovině roku 1939 objevily se u vjezdu do obce dřevěné tabule hlásající dvojjazyčně jméno obce, okresu a snad i země. Řídící školy Jan Jíra svým aparátem (jediný ve vsi) ve třídě fotografoval občany starší dvaceti let a fotografie předepsaných rozměrů byly použity do Občanských legitimací, které Němci zavedli k přísné evidenci všech obyvatel. Mladší osoby měly tzv. Kennkarty sloužící nově zavedeným Pracovním úřadům k rozmisťování mládeže a mnohdy i obyvatel k pracovnímu nasazení, pro válečné účely a výrobu v Říši a posléze ke kopání zákopů před frontou. A právě zde si válka z naší obce vybrala svou daň. Dva mladé životy. Zdeněk Mařinec a Jarka Fák se domů již z Říše nevrátili. 1. září 1939 přepadli Němci Polsko. Vypukla válka a v protektorátu byl brzy poté zaveden v rámci přídělového hospodářství lístkový systém na životně důležité potraviny (chléb, maso, mléko, tuky a cukr). Snad koncem roku 1939 byly vydány šatenky na textilní zboží, pro muže od 18 let tabačenky snad 120 cigaret na měsíc. Nárokované lístky na jednu osobu vždy vydával obecní úřad jednou měsíčně. Zde mohl muž požádat o poukaz na jeden pár pracovních bot, hospodář, pokud nakupoval vidle, motyku, lopatu apod., doložil poukázku na železo. O něco větší kvótu měl kovář. Pokud vyčerpal, nemohl dále dělat a čekal na příděl v dalším čtvrtletí. Téhož roku objevil se v šupleti našeho stolu v kuchyni Hospodářský výkaz. Tento otec musel denně vyplňovat, neboť sloužil k přehledu plnění všech dodávek, které předepisoval obecní úřad na pokyn okresu. Jak otec později říkal, 20 z mého kraje ÚNOR 2015

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PACOV

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PACOV SPRÁVNÍ OBVOD ORP PACOV PACOVSKO PACOV SO ORP Pacov Méně než 10 000 obyvatel, 24 samostatných obcí Kraj Vysočina 500 000 obyvatel (jeden ze 14 krajů v České republice) Město Pacov leží na západním okraji

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 1 1. Obsah 2. Úvod 3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 4. Tvorba a použití účelových fondů 5. Hospodaření zřízených a založených právnických

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2009 Rozpočtované příjmy: Paragraf v tis. Kč (položka ) HLAVNÍ ČINNOST 1111 Daň z příjmů fyz. osob 2.000,0 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 400,0

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně příloh ( http://www.podhostynsko.cz/).

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 00283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant:

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant: 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015 Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz Pořadatel a odborný garant: Organizátor: Zveme Vás... Srdečně Vás zveme na 19. ročník vodohospodářské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014 1 1. Rozpočet na rok 2014 Dne 13.1.2014 schválila rada mikroregionu Stražiště návrh rozpočtu na rok 2014. Samotný rozpočet byl schválen dne

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II. Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více