Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů"

Transkript

1 Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů

2 Politika realizace příkazů Tento postup vykonávání příkazů je součástí klientských smluv, jak je definováno v uživatelské smlouvě. 1. VYKONÁVÁNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI 1.1. Naší všeobecnou povinností je podnikat s vámi čestně, spravedlivě a profesionálně a při vykonávání příkazů konat ve vašem nejlepším zájmu. Konkrétně to znamená, že když vykonáváme příkazy vaším jménem poskytneme vám nejvýhodnější realizaci, což znamená, že konáme v souladu se zásadami, které jsme stanovili na vykonání přiměřených kroků na neustálé dosažení nejlepšího možného výsledku pro naše klienty Tento postup se vám (našemu klientovi nebo potencionálnímu klientovi) předkládá v souladu s ustanoveními zákona č. 144(I)/2007 o poskytování investičních služeb, výkonu investičních aktivit, provozu regulovaných trhů a jiných souvisejících otázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Souhlasem s podmínkami uvedenými v naší uživatelské smlouvě též souhlasíte s podmínkami tohoto Postupu vykonávání příkazů ( postup ). 2. NÁSTROJE 2.1. Společnost Plus500CY Ltd ( my, Plus500, Společnost ) vykonává jen příkazy k diferenčním smlouvám (Contracts for Difference CFD ) na akcie, komodity, ETF, indexy a cizí měny. 3. POVINNOST POSKYTNOUT VÁM NEJLEPŠÍ REALIZACI 3.1. Při vykonávání vašich příkazů učiníme všechny přiměřené opatření na dosažení co nejlepšího výsledku pro vás, a to vykonáváním těchto příkazů v souladu s tímto postupem a na základě jakýchkoliv specifických instrukcí obdržených od Vás. Tento postup zahrnuje soubor postupů, které jsou navržené na dosažení nejlepšího možného výsledku realizace, podléhají a zohledňují povahu Vašich příkazů, priorit, které jste nám uvedli v souvislosti s vykonáváním těchto příkazů, jako i úkony souvisejícími s příslušnými trhy s cílem získat výsledek, který podle našeho názoru poskytuje nejlepší rovnováhu v množství často si protiřečících faktorů. Náš postup nemůže poskytnout záruku toho, že při vykonávání příkazu s námi bude naše cena vždy lepší než ta, která je nebo by mohla být k dispozici s jinými společnostmi. 4. STANOVENÍ TOHO, ZDA PRO VÁS DOSÁHNEME NEJVÝHODNEJŠÍ REALIZACI Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů v1 1

3 4.1. Při celém obchodování s námi konáme jako příkazce a konáme jako výhradní realizační místo pro vykonávání Vašich příkazů, které nejsou vykonané na regulovaném trhu nebo v multilaterálním obchodním systému. Při zvažování toho, jak zabezpečit nejvýhodnější realizaci, musíme brát do úvahy řadu faktorů. Za nejdůležitější jsme vyhodnotili cenu, za kterou následuje: náklady, velikost, likvidita podkladového trhu, rychlost a pravděpodobnost realizace a vyúčtování Nejlepší realizaci vám poskytneme tak, že při kalkulaci našich cen nabídky/poptávky pro CFD používáme tržní cenu pro podkladový referenční produkt, ke kterému se váš příkaz vztahuje. Na vytvoření naší tržní ceny máme přístup k množství různých zdrojů údajů, t.j. náš objektivní pohled na nabídky a poptávky, které jsou dostupné pro nespřízněné obchodníky. Výše uvedený seznam nepovažujeme za vyčerpávající a pořadí, ve kterém jsou uvedené faktory předloženy, není možné brát jako prioritní faktor Relativní význam výše uvedených faktorů nejvýhodnější realizace určíme pomocí našeho obchodního úsudku a zkušenosti na základě informací dostupných na trhu a s ohledem na níže uvedená kritéria: (a) Cena: u každého finančního nástroje uvede Společnost dvě ceny: vyšší cenu (ASK), za kterou může klient koupit (go long) daný finanční nástroj, a nižší cenu (BID), za kterou ho může prodat (go short). Cena Společnosti za daný finanční nástroj se vypočítá s ohledem na cenu příslušného poptávkového aktiva, kterou Společnost obdrží od externích referenčních zdrojů třetích stran. Ceny Společnosti je možné najít na webových stránkách nebo obchodních platformách Společnosti. Společnost aktualizuje své ceny tak často, jak to omezení v oblasti technologií a komunikačních linek umožňují. Společnost průběžně prověřuje externí referenční zdroje třetích stran, aby se ujistila, že získané údaje jsou i nadále konkurenceschopné. V případě, že cena dosáhne vámi nastavený příkaz jako například: Close at loss, Close at Profit, Trailing stop, Market, Limit, tyto příkazy se vykonají okamžitě. Za určitých obchodních podmínek však nemusí být nemožné vykonávat příkazy (Close at loss, Close at Profit, Trailing stop, Market, Limit) za klientem požadovanou cenu. V tomto případě má Společnost právo vykonat příkaz za první dostupnou cenu. K tomu může dojít například v čase rychlých výkyvů cen v případě, že cena stoupne nebo klesne v rámci jedné obchodní seance do té míry, že je obchodování ve smyslu pravidel příslušné burzy pozastavené nebo omezené, nebo může nastat při otvírání obchodních seancí. (b) Náklady: pro otevření pozice u některých typů CFD může být potřebné, aby klient uhradil provizi nebo finanční poplatky, kterých výška je uvedena na webových stránkách Společnosti. Provize může být účtována buď ve formě percentuálního podílu z celkové hodnoty obchodu nebo jako pevná suma. Rozpětí seznamu finančních nástrojů je možné najít na internetových stránkách Společnosti a obchodní platformě. (c) Rychlost realizace: Společnost přikládá značný význam realizaci klientských příkazů a snaží se nabídnout vysokou rychlost realizace v rámci omezení technologií a komunikačních linek. Společnost vykoná klientský příkaz na CFD jako příkazce k příkazci vůči klientovi, Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů v1 2

4 tedy Společnost je pro realizaci klientského příkazu Místem výkonu (ve smyslu směrnice Evropské komise č. 2006/73/ES, kterým se vykonává směrnice MiFID). (d) Pravděpodobnost realizace: pravděpodobnost realizace závisí od dostupnosti cen dalších tvůrců trhu/finančních institucí. V některých případech nemusí být možné dohodnout příkaz na realizaci, například a mimo jiného v těchto případech: v čase zpráv, momentě startu obchodních seancí, při nestálých trzích, kde se mohou ceny výrazně posunout nahoru nebo dolů a vzdálit od deklarovaných cen, tam, kde je rychlý pohyb cen, kde je nedostatečná likvidita pro realizaci specifického objemu za deklarovanou cenu, nebo pokud dojde k události vyšší moci. V případě, že Společnost není schopna pokračovat v příkazu s ohledem na cenu nebo jiný důvod, příkaz se nebude realizovat. Mimo to je společnost oprávněna, kdykoliv a na základě vlastního uvážení, a to bez upozornění nebo uvedení vysvětlení klientovi, nepřijat nebo odmítnout přenos nebo zabezpečení realizace jakéhokoliv příkazu, žádosti nebo pokynu klienta za okolností, které jsou popsané v klientské dohodě/všeobecných obchodních podmínkách. (e) Pravděpodobnost vyrovnání: finanční nástroje, které Společnost nabízí, nezahrnují dodání podkladového aktiva, takže nedochází k vyrovnání, jako by k němu došlo například v případě, že by klient koupil akcie. (f) Velikost příkazu: skutečná minimální velikost příkazu se může lišit pro každý typ klientského účtu. (g) Dopad na trh: některé faktory mohou rychle ovlivnit cenu podkladových nástrojů/produktů, ze kterých je odvedená kótovaná cena Společnosti, a může též ovlivnit další zde uvedené faktory. Společnost podnikne všechny přiměřené kroky na dosažení nejlepšího možného výsledku pro své klienty Při všech CFD zohledňujeme faktory jako např. úroky, očekávané dividenda a variace v podkladové smlouvě za referenční datum platnosti CFD. K tomu přidáváme rozpětí Plus500. Rozpětí Plus500 nebude překračovat rozsah uveřejněný v tabulkách pro každý nástroj uvedený v obchodní platformě Plus500. Výsledkem všech těchto rozdílných faktorů je, že naše ceny nabídek/poptávek ve všeobecnosti nebudou stejné jako ceny podkladu v hotovosti Může se stát, že v čase zadání příkazu z vaší strany nebude dostupný žádaný funkční nebo otevřený trh či burza, na které se referenční produkt obchoduje. V takovýchto případech může být trh nelikvidní, obchod zastavený nebo pozastavený a cenu mohou ovlivňovat další vlivy, přičemž si vyhrazujeme právo za takových podmínek příkaz nevykonat. 5. POSTUPY REALIZACE VE FINANČNÍCH NÁSTROJÍCH a) Skluz: upozorňujeme na to, že při obchodování s finančními nástroji může dojít ke skluzu. To je situace, kdy v momentě realizace příkazu nemusí být k dispozici konkrétní cena, která byla oznámena klientovi. Příkaz bude proto realizovaný za podobnou nebo jen o málo odlišnou cenu než byla cena, kterou klient požadoval. Skluz je tedy rozdíl mezi očekávanou cenou příkazu a cenou, za kterou se příkaz skutečně vykoná. Pokud je cena realizace lepší než cena požadovaná klientem, označuje se to jako pozitivní skluz. Pokud je cena Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů v1 3

5 realizace horší než cena požadovaná klientem, označuje se to jako negativní skluz. Vezměte prosím na vědomí, že skluz je při obchodování s finančními nástroji běžnou záležitostí. Ke skluzu častější dochází během období platební neschopnosti nebo vyšší volatility (například v důsledku ohlášení zpráv, ekonomických událostí, otvírání trhů a dalších faktorů), což způsobí, že není možné realizovat příkaz za určitou cenu. Jinými slovy, vaše příkazy nemusí být vykonány za deklarované ceny. Ke skluzu může dojít ve všech typech účtů, které nabízíme. Je potřebné poznamenat, že ke skluzu může dojít i při příkazech Close at Loss, Close at Profit, Trailing Stop a jiných typech příkazů. Nezaručujeme realizaci vašich probíhajících příkazů za uvedenou cenu. Potvrzujeme však, že váš příkaz bude vykonaný za další nejvýhodnější dostupnou tržní cenu vůči ceně, kterou jste uvedli ve vašem probíhajícím příkazu. 6. KRITÉRIA NEJLEPŠÍ REALIZACE 6.1. Ve smyslu zákona určí Společnost relativní význam výše uvedených faktorů nejvýhodnější realizace s pomocí svého obchodního úsudku a zkušeností na základě informací dostupných na trhu a s ohledem na níže uvedené kritéria: (a) charakteristika klientova příkazu, (b) charakteristika finančních nástrojů, které jsou předmětem tohoto příkazu Pro retailové klienty se nejlepší možný výsledek určí z hlediska celkového plnění (pokud z cíle realizace příkazu nevyplývá jinak), které se skládá z ceny finančního nástroje a nákladů spojených s realizací, které musí obsahovat všechny náklady vzniklé klientovi, které přímo souvisí s vykonáním příkazu, včetně poplatků za místo (pokud se aplikuje). 7. SPECIFICKÉ INSTRUKCE 7.1. V případech, kdy nám se svým příkazem zadáte specifické instrukce včetně specifikace ceny transakce s námi, nebo ceny, při které se má transakce uzavřít v případě pohybu trhu proti Vám, tyto instrukce převáží nad jinými aspekty našich zásad. Transakce, pro kterou byl nastavený příkaz Trailing stop nebo jiný limit, bude v případě dosažení hraniční ceny uzavřena na stanovené úrovni. Je potřebné poznamenat, že specifické instrukce mohou zabránit Společnosti, aby vykonala kroky uvedené v pokynech k získání nejlepšího možného výsledku pro vás Všeobecně platí, že CFD založené na kapitálových nástrojích nemají datum ukončení platnosti, ale v případě ohlášení transformace na základě převzetí nebo reorganizace může být datum takovéto události použité jako datum ukončení platnosti. Příkazy limit a Stop loss použité v CFD na kapitálových nástrojích založených na cenách s dividendy budou platné pro ex-dividendové ceny (a naopak), pokud to klient výslovně nezrušil. 8. REALIZACE NA KLIENTSKÝCH PŘÍKAZECH 8.1. Společnost musí splnit tyto podmínky při vykonávání klientských příkazů: Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů v1 4

6 (a) zabezpečí, aby byly příkazy realizovány jménem klienta okamžitě a přesně zaznamenány a alokovány, (b) vykonává jinak porovnatelné klientské příkazy postupně a bez meškání, mimo případy, kdy to znemožňují charakteristiky příkazu nebo převládající tržní podmínky, (c) informuje retailového klienta o všech podstatných těžkostech týkajících se řádného vykonání příkazů okamžitě po tom, co se dozvěděla o těžkostech. 9. ŽÁDNÁ AGREGACE 9.1. Nekombinujeme Váš příkaz s příkazy od jiných klientů za účelem jejich vykonání jako jediné transakce. 10. SOUHLAS KLIENTA Uzavřením dohody o klientské smlouvě se Společností o poskytování investičních služeb vyjadřuje klient souhlas s aplikací těchto zásad na vlastní osobu. 11. MONITOROVÁNÍ A REVIZE NAŠICH ZÁSAD PRO VYKONÁVÁNÍ PŘÍKAZŮ Budeme monitorovat účinnost našich realizačních dojednání a zásad vykonávání příkazů. Průběžně budeme vyhodnocovat, zda nám místa, na které se spoléháme při oceňování našich transakcí, umožňují důsledně plnit naše regulační povinnosti, nebo zda je potřebné vykonat změny v našich realizačních dojednáních nebo těchto zásadách. Pokud v našich realizačních dojednáních nebo těchto zásadách dojde k jakýmkoliv podstatným změnám, oznámíme vám to. 12. DETAILY SMLOUVY Úplné informace o obchodních podmínkách pro jednotlivé produkty včetně obchodních hodin jsou dostupné v tabulkách pro každý nástroj v obchodní platformě Plus Pro jakékoliv další informace a/nebo v případě jakýchkoliv otázek se obraťte se svojí žádostí a/nebo otázkami na 13. ŽÁDNÁ POVINNOST DŮVĚRNÍKA Nabízíme vám přístup k obchodní platformě Plus500 a nekonáme ze žádné jiné pozice, včetně pozice důvěrníka Náš závazek poskytnout vám nejvýhodnější realizaci neznamená, že máme vůči vám zodpovědnost důvěrníka v rámci našich specifických regulačních povinností a mimo něj, nebo takových, které mohou být jinak mezi námi smluvně dohodnuté. Kypr, Listopad 2014 Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů v1 5

7 Společnost Plus500CY Limited je registrovaná a regulovaná Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry, CIF licence č. 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů v1 6

Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika

Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika Upozornění na rizika Pokud se nástroj CFD používá spekulativně, může ohrozit váš kapitál. Některé regulační úřady klasifikují nástroje CFD jako vysoce rizikové, protože

Více

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů Plus500UK Limited Zásady provedení příkazů Zásady provedení příkazů Úvod Máme obecnou povinnost provozovat naše podnikání s vámi poctivě, férově a profesionálně a při provedení příkazů jednat ve vašem

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Obchodní podmínky Obsah Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. prosince 2011 1. Upozornění na rizika: 22. Financování 2. Úvod 23. Dividendy 3. Obecný popis 24. Přestávka v obchodování 4. Definice

Více

Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP )

Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP ) OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky poskytování investičních služeb společnosti X-Trade Brokers DM S.A. (Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP ) ze dne 16. července 2015 1. Pojmy Basic účet Cena Finančního

Více

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014)

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) Tyto MiFID Obchodní podmínky ( Obchodní podmínky ) stanovují zásady, podle nichž vám budeme poskytovat naše služby. Jejich pečlivému

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. September 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY. September 2014 1. Společnost OBCHODNÍ PODMÍNKY September 2014 1.1. Společnost je licencována a regulována Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") jako Cyprus Investment Firm (CIF) a má oprávnění k poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. September 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY. September 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY September 2014 1. Společnost 1.1. Společnost je licencována a regulována Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") jako Cyprus Investment Firm (CIF) a má oprávnění k poskytování

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTy KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen IIP nebo ING Investice podmínky ) Obchodní podmínky pro produkty kolektivního investování a MiFID Obchodní podmínky

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK Společnost Monecor (London) Litd, vystupuje pod obchodní značkou ETX Capital (dále jen ETX Capital, my nebo naše Společnost), podléhá regulaci státnímu Úřadu pro finanční etiku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY České spořitelny, a.s., pro poskytování investičních služeb Vážení klienti, děkujeme, že jste si pro správu svých financí vybrali právě Českou spořitelnu, a věříme, že naše služby budou

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik

Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik Toto oznámení se Vám předkládá v souladu s pravidly Úřadu pro finanční služby ( Financial Services Authority ) ( FSA ) a pravidly České

Více

XTRADE XFR Financial Limited CIF 108/10 1

XTRADE XFR Financial Limited CIF 108/10 1 1 Obchodní podmínky 1. Úvod 1.1. Tuto Smlouvu mezi sebou uzavírají společnost XFR Financial Limited (dále jen Společnost nebo my nebo nás ) na straně jedné a Klient ( Klient nebo vy nebo uživatel ) na

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012 VEŘEJNÁ NABÍDKA STRUKTUROVANÉHO DLUHOVÉHO CENNÉHO PAPÍRU DENOMINOVANÉHO V CZK SE SPLATNOSTÍ 5 LET, S OCHRANOU NÁVRATNOSTI JISTINY* PŘI DRŽENÍ PRODUKTU DO SPLATNOSTI NAVÁZANÉHO NA 3 MĚSÍČNÍ CZK PRIBOR EMITENT:

Více

Obchodní podmínky GRANT CAPITAL a.s. (STOX.CZ)

Obchodní podmínky GRANT CAPITAL a.s. (STOX.CZ) Obchodní podmínky GRANT CAPITAL a.s. (STOX.CZ) Tyto Obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako OP ) vytvářejí rámec pro poskytování investičních služeb a upravují práva a povinnosti, vyplývající

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ Platnost a účinnost od 1. března 2015 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva,

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky )

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování s tuzemskými cennými papíry UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice pojmů Banka znamená UniCredit

Více