SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. II ročníku mezinárodní konference Výživa nedílná součást léčby závažných chorob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. II ročníku mezinárodní konference Výživa nedílná součást léčby závažných chorob"

Transkript

1 Jihočeská univerzita V Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta a Centrum prevence civilizačních chorob SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ II ročníku mezinárodní konference Výživa nedílná součást léčby závažných chorob ( , Kongresové a kulturní centrum Roháč, Třeboň)

2 konference se konala u příležitosti významného životního jubilea prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSc. děkana Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Recenzenti: MUDr. Jarmila Kolářová, CSc. MUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D Editor: Doc. MUDr. Věra Adámková, CSc. Mgr. Petra Zimmelová ISBN:

3 Obsah: Adámková V, Hubáček J A., Suchánek P, Velemínský M Zimmelová P, Skibová J. : Vliv genetické predispozice na rozvoj obezity Stránský, M :Vliv rostlinných a živočišných tuků na kardiovaskulární onemocnění Bártů, V: Význam výživy u plicních chorob Kotalíková, M. : Preventivní opatření-výživa v kojeneckém věku Zimmelová,P : Malnutrice ve stáří Motlova,L.: Parentální výživa ve stáří Horanová, V.: Probiotika v prevenci a terpii onemocnění GIt Suchánek, P. : Rostlinné steroly a stanoly v prevenci KVO Mourek J.: Kyselina dokosahexaenová ve výživě vývojové aspekty Hubáček J. A.: Nadváha do jaké míry je ovlivněna geneticky? Malina P.: Nutriční screening, nutriční podpora a její monitorování v Nemocnici Písek Tomešová J.: Poradenské centrum Výživa dětí a jeho aktivity Mottlová, L.: Parenterální výživa ve stáří

4 VLIV GENETICKÉ PREDISPOZICE NA ROZVOJ OBEZITY Adámková V¹,²., Hubáček JA¹*., Suchánek P¹*,, Velemínský M², Zimmelová P², Skibová J.¹. ¹Institut klinické a experimentální mediciny,praha * Centrum výzkumu chorob srdce IKEM Praha ²Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice Souhrn: Za velký problém moderního světa je v současné době považován celosvětový nárůst obezity.hitem posledních let je celá řada genetických výzkumů vztahu obezity a dalších moderních chorob. Mezi geny sledované ve spojitosti s nadváhou ( event. obezitou) nejčastěji, patří například geny pro leptin, ghrelin, tkáňově specifický uncoupling protein 1 (UCP -1), glukokortikoidní receptor, adiponektin, perilipin či PPAR-gamma 2 a několik dalších. Při výzkumu monogenních defektů tzv. anorexigenní osy hypotalamu bylo zjištěno, že již 2,4 % českých dětí s časně nastupující obezitou mají mutaci genu pro melanokortinový receptor 4. typu. V našem projektu provádíme vyšetření polymorfismu genu pro perilipin u mužů i žen dospělého věku, bez ohledu na současný body mass index. Výsledky studií na zvířatech ukázaly, že perilipin může ovlivnit množství konzumované potravy, velikost adipocytů a aktivitu hormon-sensitivní lipázy. Na výsledky vlivu perilipinu na obezitu u lidí je třeba další výzkum. Klíčová slova: obezita, perilipin, genetika Summary: Obesity is now considered like a big problem of modern countries.in the last years many genetics research studies of obesity were performed. For instance genes for leptin, ghrelin, perilipin, PPR-γ 2, uncoupling -1 protein, adiponectine were finded the most important genes for research of obesity. During the course of the genetics projects of the axis of hypothalamus were ascertained, that the mutation of the gene for the receptor for melonocortin is presented in 2,4% Czech children with early obesity. The examination of the gene for prilipin is performed in our group ( adults persons, without respect of their body masss in dex).

5 The results of the animal s research showed, that the influence of perilipine for the quantity of the consumption of food, is possible. Key words: obesity, perilipin, genetics This project is supported by Internal Grant Agency of Ministery of Health of Czech Republic, No /2006 Úvod: Obezita je již v současné době problémem vyspělých států. V ČR je, bohužel, obezita častým jevem dospělé populace. Budeme-li zabývat i nadváhou ( BMI >25 kg/m²), potom nalezneme v naší populaci 45,9 % mužů a 32,4 % žen s tímto BMI. V roce 2000/01 jsme nalezli v ČR dokonce 29,6% obézních mužů a 29,8% obézních žen. Už tento samotný fakt svědčí o špatném životném stylu naší populace. Podle literárních údajů je třeba prevalence obezity v USA a Kanadě vyšší než ve Velké Británii, Holandsku nebo Austrálii. Obézních je 26% Američanů ve věku let. Studie abdominálmí adiposity v USA ukázala, že v průběhu 40 let ( ) vzrostl WHR u osob mezi lety zásadním způsobem a to z 12,7% na 38,8% u mužů a z 19,4% na 59,9% u žen ( Okosun et al. 2004). Hitem posledních let je celá řada genetických výzkumů vztahu obezity a dalších moderních chorob. Mezi geny sledované ve spojitosti s nadváhou ( event. obezitou) nejčastěji, patří například geny pro leptin, ghrelin, tkáňově specifický uncoupling protein 1 (UCP -1), glukokortikoidní receptor, adiponektin, perilipin či PPAR-gamma 2 a několik dalších. Při výzkumu monogenních defektů tzv. anorexigenní osy hypotalamu bylo zjištěno, že již 2,4 % českých dětí s časně nastupující obezitou mají mutaci genu pro melanokortinový receptor 4. typu. Perilipin je hlavní fosfo-protein pokrývající lipidové vakuoly v buňkách a jeho koncentrace se zvyšuje s akumulací triglyceridů v adipocytech. Výsledky studií na zvířatech ukázaly, že perilipin může ovlivnit množství konzumované potravy, velikost adipocytů a aktivitu hormon-sensitivní lipázy. Zlepšení zdravotního rizika i úmrtnost na KVO je evidentní již při snížení hmotnosti o % výchozí hodnoty.

6 Sledovaný soubor a metodika: V našem projektu hodnotíme osoby ( muže i ženy), s trvalým bydlištěm ve Středočeském a v Jihočeském kraji. Počet předpokládaných vyšetření představuje více než 2 % obyvatelstva daného regionu. V těchto předběžných výsledcích jsou hodnoceny osoby dospělé ( starší 18 let). základní antropometrické parametry (hmotnost, výška, obvod pasu a boků), dosažené vzdělání, porodní hmotnost a délku, je-limožné dohledat), fyzickou aktivitu, spánková režim, dietní záznamník, lipidogram, ranní lačnou glykémii,ledvinné funkce, hodnotu kyseliny močové, lipoprotein apob, C reaktivní protein, kreatinkinázu a funkci štítné žlázy.v genetickém vyšetření jsou hodnoceny varianty v perilipinu A13041G - (AciI) a A14995T - (XbaI). Statistické hodnocení bylo provedeno metodou χ² v kontingenčních tabulkách a analýzou rozptylu. Komplikace obezity: V ČR umírá stále polovina dospělých osob ( mužů i žen) na kardiovaskulární choroby, které jsou, samozřejmě, výrazně spojeny s obezitou. Kardiovaskulární choroby výrazně zatěžují nejen svého nositele, ale jsou i ekonomickým závažím pro společnost, protože jsou druhou nejčastější příčinou přiznání invalidních důchodů v ČR. kdy nejčastějším důvodem je onemocnění pohybového aparátu, ale i tady hraje obezita svou negativní roli. Pro kardiovaskulární onemocnění bylo v posledních letech pod trvalým lékařským dohledem zhruba 2,5 milionu osob. Abychom mohli vysvětlit pacientům, jakým ohrožením jejich života může obezita být, můžeme použít vyjádření relativního rizika (RR) pro určitou chorobu. Z rozsáhlých studií víme, že obezita má RR u osob s nadváhou (BMI >27 kg/m²) následující: Arteriální hypertenze cca 3 Infarkt myokardu cca 2 Angina pectoris cca 2,5 Mozková cévní příhoda cca 3 Diabetes mellitus typ 2 cca 3

7 Dispozice obezity Genetickou výbavu, lipoproteinovou lipázu, expresi beta receptorů v tukové tkáni, respirační kvocient, inzulin a citlivost k inzulinu, ať už hrají jakoukoli roli v obezitě, je těžké ovlivnit, eventuálně i nemožné, ale některé faktory ovlivnit můžeme: energetický příjem, spontánní pohybovou aktivitu. Za určitým způsobem rizikovými faktory pro rozvoj obezity jsou: - Nižší socioekonomické postavení - Psychické vlivy (stres, úzkost, ) - Pozitivní rodinnou anamnéza Genetické možnosti: Dalšími studovanými geny, jejichž úloha ve výskytu obezity není zatím jasná, jsou například geny pro ghrelin tkáňově specifický uncoupling protein, glukokortikoidní receptor, adiponektin, beta 2 adrenergní recepotor, dopamin D2 receptor Taq I polymorfizmus. Jedním z posledních je výzkum vztahu varianty Ala54Thr alely v genu pro mastné kyseliny vázající protein 2 ( FABP2 gen), kde bylo zjištěno, že Thr54 je vázán s častějším nástupem obezity u japonských obézních žen. Závěr: Primární příčinou rapidního celosvětového nárůstu obezity jsou změny životního stylu, kdy fyzická aktivita je nízká a strava má nadbytek energetických složek, bohatých na tuky Dlouhodobé studie jasně potvrdily vyšší úmrtnost na kardiovaskulární choroby u osob s nízkou fyzickou aktivitou a obezitou, i když vliv samotného energetického příjmu v této souvislosti potvrzen nebyl. Pro vysvětlení obezity jsou prováděny analýzy kvalitativní i kvantitativní. Určitým problémem je zde někdy obtížnost získávání vzorků (obvykle jsou nutné bioptické odběry) a značná heterogenita výsledků, kdy často nelze přesně určit, co mělo na expresi daného genu nějaký význam. Analýza exprese genů tedy s největší pravděpodobností zůstane omezena na experimentální práce a v rámci epidemiologie a predikce obezity nelze předpokládat rozsáhlejší aplikace. Podle dosavadních výsledků

8 lze tedy říci, že body mass index ( BMI) je ovlivněn genetickými faktory a odhady dědičnosti obezity se pohybují od 30-ti do 70-ti %, náš projekt pokračuje dále, zatím je možné potvrdit, že sledované varianty perilipinu se mohou podílet na rozvoji obezity. Podpořeno grantem IGA MZ ČR č /2006 Literatura: Adámková V., Obezita a KV choroby,practicus,2005,3(4), Broglio F, et al. Endocrine and non-endocrine actions of ghrelin. Horm Res. 2003;59: Campbell I. The obesity epidemic: can we turn the tide? Heart. 2003; 89 Suppl 2:ii22-4. Carlsson E, et al. The FOXC2 C-512T polymorphism is associated with obesity and dyslypidemia. Obes Res. 2004;12: Greenberg AS et al. Isolation of cdnas for perilipins A and B: sequence and expression of lipid droplet-associated proteins of adipocytes. Proc Nat Acad Sci. 1993;90: Gonzalez-Barroso M, et al. The human uncoupling protein-1 gene (UCP1): present status and perspectives in obesity research. Obes Rev. 2000; 1: Roussel R, et al. The N363S polymorphism in the glucocorticoid receptor gene is associated with overweight in subjects with type 2 diabetes mellitus. Clin Endocrinol (Oxf). 2003; 59: Kontakt na autora:

9 VLIV ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH TUKŮ NA KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ Stránský Miroslav, Doc. MUDr., Ústav výživy, 3. LF UK Praha. Souhrn Řada epidemiologických studií potvrdila, že strava bohatá na tuky zvyšuje krevní cholesterol a triglyceridy a tím i riziko pro degenerativní onemocnění kardiovaskulárního systému. Nasycené mastné kyseliny zvyšují ze všech výživových faktorů nejvýrazněji aterogenní LDL a částečně i VLDL; jsou obsaženy ve vyšších koncentracích nejen v živočišných, ale i v některých rostlinných tucích. Mononenasycené mastné kyseliny snižují LDL a lehce zvyšují HDL. Polynenasycené mastné kyseliny typu ω-6 snižují sice LDL, v důsledku jejich nepříznivých účinků v látkové výměně je nutné jejich přísun omezovat ve prospěch mastných kyselin typu ω-3, obsažených v tuku a oleji mořských ryb. Tyto kyseliny mají řadu positivních vlivů na kardiovaskulární systém a reologii krve. Doporučení mezinárodních odborných organisací pro přísun tuků potravou se od sebe podstatně neliší. Klíčová slova: Tuky, mastné kyseliny, přísun, kardiovaskulární choroby, doporučení Summary A number of epidemiological studies confirmed that diet rich in fats increases blood level of cholesterol and triglycerides, hence increasing the risk of cardiovascular disease. Of all nutritional components, saturated fatty acids increase blood levels of atherogenic LDL and partially of VLDL most. High concentrations of saturated fatty acids are in animal fats, but also in some vegetable fats. Mono-unsaturated fatty acids lower LDL and slightly increase HDL. Poly-unsaturated fatty acids of the omega-6 type lower LDL, but because of their adverse influence on metabolism, it is necessary to limit their intake in favour of omega-3 fatty acids contained in sea fish oil. These acids have a number of positive influences on cardiovascular system and on blood composition. Recommendations of international organisations regarding the contents of fats in diet vary considerably.

10 Key words: Fats, Fatty Acids, Intake, Cardiovascular Disease, Recommendations Rostlinné a živočišné tuky plní řadu důležitých funkcí: Jsou nosičem esenciálních mastných kyselin, vitaminů rozpustných v tucích a aromatických látek. Tuky mají nejvyšší energetickou hustotu, sytí ale ve vztahu k jejich vysoké energetické hodnotě podstatně méně než sacharidy nebo bílkovina. Nadměrný přísun tuků není proto pocitem nasycení dostatečně kontrolován. Nadbytečný konzum tuků není kompenzován zvýšeným spalováním v organismu, ale ukládáním do tukových rezerv. Strava bohatá na tuky podporuje tak vznik nadváhy a obezity, důležitého rizikového faktoru pro KVO a některá nádorová onemocnění. Řada epidemiologických studií potvrdila, že strava bohatá na tuky zvyšuje krevní cholesterol a triglyceridy a tím i riziko pro degenerativní onemocnění kardiovaskulárního systému. Naproti tomu vedla v kontrolovaných intervenčních studiích modifikace v přísunu tuků a jejich snížení na 30 % energetického přísunu společně se změnou životních návyků nejen k pozitivnímu ovlivnění dyslipidemií, ale u řady pacientů i k regresi degenerativních změn na cévách. Rostlinné i živočišné tuky ovlivňují významně nejen krevní tuky, ale i řadu dalších faktorů, které hrají důležitou roli v prevenci KVO. Koncentraci krevních tuků ovlivňují v prvé řadě mastné kyseliny. Nasycené mastné kyseliny (SFA) zvyšují ze všech výživových faktorů nejvýrazněji krevní cholesterol a tím i aterogenní LDL. Snižují aktivitu LDL-receptorů na buněčných membránách a tím zpomalují přísun LDL do buněk, koncentrace cirkulujících LDL se zvyšuje. Protektivní HDL stoupají pouze nepatrně, kvocient poměru celkového cholesterolu k HDL se zvyšuje. Nasycené mastné kyseliny jsou obsaženy ve vyšších koncentracích nejen v živočišných tucích, rovněž některé rostlinné tuky jsou bohaté na nasycené mastné kyseliny. K nim patří kokosový a palmojádrový tuk a palmový olej. Sérový cholesterol zvyšují pouze nasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, kyselina laurová (C 12), kyselina myristová (C 14) a kyselina palmitová (C 16), které zvyšují LDL-cholesterol dvakrát

11 silněji než jej mohou polynenasycené mastné kyseliny snížit. Nejvýraznější negativní účinek má kyselina myristová, nejpočetněji je v tucích zastoupena kyselina palmitová. Stearová kyselina (C 18) a kyseliny s krátkých řetězcem neovlivňují krevní cholesterol. Vysoký přísun SFA zvyšuje i koncentraci triglyceridů (VLDL) v krvi, dalšího rizikového faktoru pro arteriosklerozu. Proto ovlivňuje koncentrace a vzájemný poměr nasycených a polynenasycených mastných kyselin krevní tuky intenzívněji než snížení celkového přísunu tuků potravou. Po dlouhou dobu byly pro snížení hladiny krevních tuků doporučovány rostlinné oleje s vysokým obsahem polynenasycených mastných kyselin (PUFA) typu ω-6, zatímco mononenasycené mastné kyseliny (MUFA, ω-9) platily za neutrální. Hlavní zástupce MUFA, kyselina olejová, obsažená hlavně v řepkovém a olivovém oleji, snižuje nejen LDL a tím i celkový cholesterol, ale zvyšuje mírně, na rozdíl od polynenasycených mastných kyselin, i protektivní HDL. Snižuje se tak index poměru celkového cholesterolu k HDL v krvi, který nemá přesáhnout hodnotu 5. Kromě toho podléhají MUFA oxidativním změnám a z nich vznikajícím cytotoxickým látkám, které narušují stěnu krevního řečiště, méně než PUFA. Možnost oxidace MUFA je 100 x nižší než PUFA; výživa bohatá na kyselinu olejovou může tedy snížit přeměnu LDL v její oxidovanou formu a tím snížit jejich aterogenitu. Polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) typu ω-6, obsažené ve vyšších koncentracích kupř. ve slunečnicovém, saflorovém nebo kukuřičném oleji, snižují LDL-cholesterol. Jejich hlavní zástupce, kyselina linolová, platí za esenciální živinu. Její účinky se dnes však posuzují diferencovaně, neboť tato kyselina podléhá díky jejím dvěma dvojným vazbám daleko snadněji oxidativním změnám a zvýhodňuje tak vznik a průběh arteriosklerozy. Prodloužením řetězce vzniká kyselina arachidonová, výchozí látka pro tvorbu tkáňových hormonů, které plní řadů důležitých funkcí: Tromboxany zvyšují srážlivost krve, prostacyklíny naopak srážlivost krve snižují a rozšiřují cévy. Leukotrieny zhoršují zánětlivé procesy, snižují obranyschopnost organismu a zvyšují adhezi monocytů na cévní stěně. Vysoká produkce těchto látek je spoluzodpovědná za zvýšenou incidenci srdečního infarktu, mozkové mrtvice, bronchiálního astmatu a

12 artritid. Kromě toho konkurují ω-6 mastné kyseliny protektivním ω-3 kyselinám, protože k prodloužení řetězce, které je u typu ω-3 žádoucí, dochází stejným enzymovým systémem. Z uvedených důvodů se doporučuje přísun PUFA typu ω-6 omezit na 7 % celkového energetického přísunu. 10 g linolové kyseliny denně postačí plně pro pokrytí jejich fysiologických a biologických funkcí. Proto by se dnes neměly doporučovat oleje s vysokým podílem polynenasycených mastných kyselin; naopak je nutno preferovat oleje s vyváženým poměrem ω-9, ω-6 a ω-3 mastných kyselin, např. řepkový, olivový nebo sojový olej. V této souvislosti je nutné upozornit na vysokou biologickou hodnotu řepkového oleje s jeho nesrovnatelně nízkým obsahem nasycených mastných kyselin (6 % oproti 15 % v oleji olivovém). Koncentrace mononenasycených mastných kyselin se pohybuje okolo 60 %, přibližně 30 % připadá na polynenasycené mastné kyseliny, obsah α- linolenové kyseliny (PUFA typu ω-3) je třikrát vyšší než v oleji olivovém. Poměr PUFA ω-6 : ω-3 (2:1) je nejvýhodnější ze všech rostlinných olejů. Olejová kyselina a nízký obsah SFA v řepkovém oleji snižují ve stejné míře celkový a LDLcholesterol jako oleje, které jsou bohaté na linolovou kyselinu (slunečnicový, kukuřičný olej), oproti těmto olejům ale neovlivňují negativně HDL-cholesterol. Polynenasycené mastné kyseliny typu ω-3, obsažené v tucích a olejí mořských ryb a v některých rostlinných olejích, mají řadu pozitivních účinků na kardiovaskulární systém. Nejvýraznější je ovlivnění atherogenních VLDL, kde může dojít v závislosti na výchozí hodnotě ke snížení jejich hladiny v krvi až o 45 %. ω-3 mastné kyseliny prodlužují dobu krvácivosti, ovlivňují viskozitu krve, rozšiřují lumen cév a kapilár. Dochází tak k lepšímu prokrvení orgánů a jejich saturaci kyslíkem. Snížená viskozita krve a syntéza eikosanoidů, které rozšiřují cévy, přispívají ke snížení krevního tlaku. Nepravidelná srdeční činnost má velmi často za následek náhlá srdeční úmrtí. ω-3 nenasycené kyseliny mohou ve srovnání s ω-6 kyselinami nebo s nízkotučnou stravou incidenci náhlých srdečních úmrtí výrazně snížit. U pacientů po prodělaném srdečním infarktu, kteří konzumovali 2-3 x týdně ryby, se snížil výrazně počet reinfarktů, které

13 proběhly smrtelně. Konzum mořských ryb jednou týdně snižuje riziko srdečních arytmií až o 50 %. ω-3 mastné kyseliny mají i protizánětlivý účinek; indukují morfologické a imunologické změny, které zvyšují stabilitu atherosklerotických plátů. Mohou zlepšit průběh i některých dalších chorob, např. reumatoidní artritidy, atopického ekzemu, neurodermitid a pod. α- linolenová kyselina je esenciální kyselinou řady ω-3. Hlavním rostlinným zdrojem jsou řepkový, lněný a sojový olej a olej z vlašských ořechů. Prodloužením řetězce vznikají eikosapentaenová (EPA) a docosahexaenová (DHA) kyselina, které mají 10-15krát výraznější pozitivní účinky než výchozí α- linolenová kyselina. Jsou obsaženy v mořských rybách, zejména v tuňáku, sledích, makrelách, sardinkách a lososu. Rostlinné zdroje, které obsahují α- linolenovou kyselinu, nejsou tak významné jako mořské ryby, neboť pouze přibližně 7 % α- linolenové kyseliny se prodloužením řetězce přemění na podstatně účinnější EPA a DHA. Pro tvorbu těchto mastných kyselin je nutný přísun 100 ml řepkového nebo 150 ml sojového oleje. Nejvyšší obsah α- linolenové kyseliny má olej z vlašských ořechů a olej řepkový, nejvýhodnější poměr ω- 6 k ω-3 mastným kyselinám má olej řepkový, následuje olej z vlašských ořechů a sojový olej. Překvapivě relativně vysokou koncentraci ω-3 mastných kyselin obsahuje aromatický pikantní alpský sýr, jak krátce publikoval renomovaný časopis Circulation. Rozřešení tohoto paradoxu, jak jej autoři této práce Hauswirth, C.B. et al. uvádějí, spočívá ve vysokém obsahu α- linolenové kyseliny v trávě a senu vysokohorských pastvin. Cis-konfigurace mastných kyselin jsou předpokladem pro tvorbu eikosanoidů a biologicky účinných esencielních mastných kyselin. Při průmyslovém ztužování tuků nebo při zahřívání olejů na vysoké teploty vznikají trans-formy těchto kyselin, které zvyšují krevní hladinu LDL a VLDL a na rozdíl od SFA snižují hladinu HDL. Proto může vyšší přísun trans-forem PUFA zvyšovat riziko pro koronární chorobu srdeční. Jejich podíl na energetickém přísunu by neměl přesáhnout 1-2 %. V poslední době došlo k výraznému poklesu obsahu trans-forem PUFA v tucích na tuzemském trhu.

14 Výběr tuků a olejů by se měl řídit nízkým obsahem SFA a trans-forem mastných kyselin, adekvátním obsahem linolové a α- linolenové kyseliny, vysokým obsahem MUFA a vitaminu E, odpovídajícími senzorickými vlastnostmi a širokým použitím při přípravě stravy. Pro prevenci nemocí z nedostatku esenciálních mastných kyselin doporučují německá, rakouská a švýcarská společnost pro výživu (DACH) pokrýt 2,5 % energetického přísunu ω-6 mastnými kyselinami a 0,5 % energetického přísunu ω-3 mastnými kyselinami. Tyto látky plní řadu důležitých funkcí v látkové výměně a v prevenci chorob, proto se doporučuje celkový příjem obou těchto typů ve výši 7 % energetického přísunu. Protože ve výživě Evropanů dominují u PUFA typu ω-3 α- linolenová kyselina a u PUFA typu ω-6 kyselina linolová, vztahují se tato doporučení na tyto výchozí mastné kyseliny. Vzájemný poměr ω-6 a ω-3 mastných kyselin by neměl být vyšší než 5:1. Z řady epidemiologických studií vyplývá, že vyšší přísun α- linolenové kyseliny snižuje riziko pro srdeční infarkt. Intervenční studie k sekundární prevenci srdečního infarktu navíc ukázaly, že při vzájemném poměru linolové kyseliny k α- linolenové 4:1 může být riziko pro reinfarkt podstatně sníženo. Aby bylo tohoto poměru dosaženo, je nutno dávat přednost olejům s vysokým obsahem α- linolenové kyseliny (viz výše). Poměr linolové k α-linolenové kyselině je u těchto olejů minimálně 2:1, tím je možno snížit poměr z dnešních 8:1 na 5:1. Tomu napomůže i nižší přísun linolové kyseliny, tedy výrazné omezení konzumu olejů s vysokým obsahem této kyseliny (slunečnicový, kukuřičný, saflorový olej). Důsledné používání řepkového a olivového oleje a konzum mořských ryb nejméně 1x týdně sníží u spotřebitele poměr do žádaného pásma 5:1. Pokud se bude konzument řídit těmito doporučeními, nepotřebuje kupovat potraviny, obohacené ω-3 mastnými kyselinami. Rovněž suplementace bez doporučení lékaře není vhodná, neboť příliš vysoký přísun ω-3 mastných kyselin zvyšuje krvácivost a ovlivňuje možná i funkci leukocytů a imunitního systému. Rozmanitá strava s přiměřeným přísunem tuků a jejich výhodným složením snižuje spolu se zeleninou, ovocem, celozrnnými obilovinami a mořskými rybami ve srovnání s dnešní stravou, bohatou na nasycené mastné kyseliny a chudou na zeleninu a ovoce,

15 signifikantně riziko pro degenerativní onemocnění srdce a krevního oběhu, pro srdeční infarkt a pravděpodobně pro další degenerativní a chronické choroby. Literatura Barth, Chr.A.: Rapsöl in der menschlichen Ernährung. Ernährungs-Umschau 53: (2006). DGE, ÖGE, SGE, SVE: Reference Values for Nutrient Intake. 1.edition. Umschau Braus Frankfurt/Main, Gasmann B.: Lipide. Ernährungs-Umschau 53: (2006). Institute of Medicine of the National Academies: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein and Amino Acids. The National Academies Press Washington DC, 2002 (konečné znění 2005). NN.: Zur kardioprotektiven Wirkung von Rapsöl. Ernährungs-Umschau 51: (2004). WHO/FAO Expert Consultation: Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. WHO Techn. Report Ser Nr. 916, Geneva Widhalm K., Fussenegger D.: Welches Fett das Kraut fett macht. J. Ernährungsmedizin 4: (2003). Wolfram G.: Richtwerte für Fettzufuhr. Ernährungs-Umschau 49: B (2002). Kontaktní adresa: PD Dr.med. Miroslav Stransky Frohburgstrasse 47 a, 8006 Zürich/Schweiz

16 VÝZNAM VÝŽIVY U PLICNÍCH CHOROB Bártů Václava, MUDr. Pneumologická klinika 1.Lékařské fakulty UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha Souhrn Mnoho chorob dýchacího ústrojí je ve svém průběhu a prognóze ovlivněna stavem výživy pacienta. Mimo vlivu chronického nikotinismu jde především o dopad obezity, malnutrice, abusu alkoholu. S jejich negativním dopadem se setkáváme především u chronické obstrukční choroby plicní, astma bronchiale, plicních infekčních afekcích, tuberkulózy. Ztráta hmotnosti a malnutrice je úzce spojena s úbytkem svalové hmoty a snížením síly bránice a dalších dýchacích svalů, snížením plicních funkcí, poklesem imunitního systému s následným zhoršením hojení, zvýšením rizika pro zánětlivé komplikace vč. stavů po chirurgických výkonech a zvýšením mortality. Zlepšené výsledky jsou pozorovány u pacientů, kteří mají dobrý stav výživy nebo dostávají nutriční podporu. Tito nemocní vyžadují méně hospitalizací a v případě umělé plicní ventilace mají lepší prognózu. Obesita vyvolává restrikční ventilační poruchu, snížení plicní poddajnosti a hypoxémii. Obdobně jako u podvýživy mají pacienti s nadváhou častější, delší a těžší průběh respiračních infektů a častější výskyt komplikací po břišních a hrudních operacích. Pacienti s monstrózní obezitou trpí hypoventilačním Pickwickovým syndromem doprovázeným obstrukční spánkovou apnoí. Posouzení stavu výživy s jeho následnou úpravou jsou klíčové momenty v léčbě chronických plicních chorob. Klíčová slova: malnutrice, obesita, plicní funkce, výživa, prognóza Summary: The course and prognosis of many pulmonary diseases are influenced by patient nutritional status. Except cigarette smoking obesity, malnutrition, alcohol consumption

17 have the important role. This effect was found in chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, pulmonary infections, tuberculosis. Weight loss and malnutrition are associated with loss of diaphragm and other respiratory muscle mass, decreased pulmonary function, a decline in immune function with poor healing, risk for complications, surgery and increased mortality. Improved outcomes have been observed in patients well nourished or receiving nutritional support. These ones have fewer hospitalizations and in case mechanical ventilation have better prognosis. Obesity produces a restrictive ventilatory defect, reduced pulmonary compliance and hypoxemia. Overweight patients similarly as those with malnutrition have frequent, prolonged and more risked course of respiratory infections and more complications after abdominal and thoracic surgery. Patients with morbid obesity suffer from hypoventilation Pickwickian syndrome associated with obstructive sleep apnoea. Evaluation of nutritional status followed by its correction forms the key moments in the therapy of chronic pulmonary diseases. Key words: malnutrition, obesity, pulmonary function, nutrition, prognosis Průběh a prognóza chronických plicních chorob je ovlivněna stavem výživy pacienta. S nepříznivým dopadem na efekt léčby se setkáváme jak u pacientů, kteří trpí obezitou, tak u osob s malnutricí. Situace je navíc komplikována u těch osob, kteří jsou chroničtí kuřáci s pravidelným abusem alkoholu. Nejvýrazněji se tyto krajní stavy výživy projeví ve funkčním vyšetření plic, hodnotách respirace, imunologickém profilu pacienta, tíži a délce průběhu respiračních infektů. Dopad je i na kvalitu života nemocného, frekvenci a délku nemocničního pobytu včetně nutnosti intenzivní péče a umělé plicní ventilace. Stav výživy pacienta tak důrazně zasahuje do přímých i nepřímých nákladů na léčbu chorob dýchacího ústrojí. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), kterou trpí kolem 7% obyvatel České republiky, je významně ovlivněna jak malnutricí, tak i obesitou (1). Odhaduje se, že 60% pacientů v závažně respirační nedostatečnosti trpí malnutricí. Malnutrice vede k výrazné ztrátě svalové hmoty dýchacích svalů a následně k jejich rychlé únavě. Běžná

18 fyzická námaha vč. příjmu potravy je spojena s dušností, arteriální desaturací a vede k dalšímu snížení kalorického příjmu. Negativně přispívá i zvýšená sekrece cytokinu tumor necrosis faktoru. Disbalance elektrolytů hypofosfatémie, hypomagnezémie, hypokalcémie a hyperkalémie snižuje funkci dýchacích svalů a zhoršuje respirační insuficienci (2). Při obezitě se snižuje vitální kapacita plic jednak vyšším stavem bránice, jednak zvýšením práce dýchacího svalstva. Tyto momenty se promítají do zhoršené kvality života, četnějších symptomů onemocnění a do zvýšení mortality CHOPN. Proto nutriční screening s následnou úpravou stravy a dechová rehabilitace tvoří základ terapeutického přístupu u tohoto onemocnění. Cílem je posílit svalovou sílu dýchacího svalstva a zlepšit ventilační parametry CHOPN (3). U astma bronchiale byla vyhodnocena terapeutická odpověď na inhalační steroidy a inhibitory leukotrienů v závislosti na body mass indexu (BMI). Bylo prokázáno, že u obézních pacientů je chronická zánětlivá reakce doprovázena zvýšenou cirkulací leukocytů a sérovou koncentrací cytokinů, jejichž rezervoárem je tuková tkáň. U obézních nemocných byla prokázána snížená odpověď na inhalační kortikosteroidy, zatímco terapeutický efekt antileukotrienů nebyl BMI ovlivněn (4). Zvýšená konsumace alkoholu ovlivňuje jak systémový, tak i plicní imunitní systém a je predisponujícím momentem pro plicní infekce. Je i jedním z rizikových faktorů v prevalenci tuberkulózy (Tbc). Snadněji u těchto pacientů dochází k endogenní exacerbaci nebo exogenní superinfekci Tbc (5). Celosvětově spotřeba alkoholu stoupá a odhadem se alkohol podílí na 1,8 miliónů úmrtí ročně. Obdobná situace se promítá do průběhu bronchopneumonií ať již komunitních nebo nozokomiálních. Dochází k snížení imunitního stavu organismu poruchou funkce CD4 lymfocytů. Dále je snížena funkce alveolárních makrofágů, polymorfonukleárů a prozánětlivých cytokinů. Snadno dochází k hematogennímu šíření bakteriální infekce a její diseminaci. Tito pacienti jsou vnímavější k získání těžké formy pneumonie, případně sepse. U pacientů s abusem alkoholu je častěji pozorována rezistence na antibiotickou léčbu. Vyžadují delší dobu podávání antibiotik, prodlužuje se doba hospitalizace a častěji jsou přijímáni na

19 jednotky intenzivní péče. U osob, které přeruší konzumaci alkoholu nejméně na jeden rok, nedochází po této době ke změně protizánětlivé odpovědi. Obdobné výsledky jsou pozorovány u chronických kuřáků (6). Zde se navíc promítá vysoké riziko pro vznik bronchogenního karcinomu po vykouření cigaret, v přepočtu 20 pack/year. Dalším rizikovým faktorem je nevhodné složení potravy obsahující nedostatečné množství projektivních látek a nadbytek živočišných tuků. Bylo prokázáno, že zvýšená sérová koncentrace vitamínu C má ochranný účinek na výskyt respiračních symptomů a ventilačních parametrů u kuřáků i nekuřáků (7). V etiologii plicních chorob představuje stav výživy jeden z řady rizikových faktorů. Řada pneumologických onemocnění má chronický charakter a péče o pacienty je dlouhodobá. V době bouřlivých farmakologických medikamentózních intervencí není možné podcenit nutriční stav pacienta. Nutriční screening se stal součástí komplexního posouzení nemocného. Nutriční intervence je zahrnuta i do léčebného programu spolu s rehabilitací. Pozitivní ovlivnění stavu výživy se tak promítne do výše zmíněných parametrů sledování a prognózy plicních nemocí. Literatura 1. Kreit JW., Rogers RM. Chronic obstructive pulmonary disease and emphysema. Medical management of pulmonary diseases. Marcel Dekker 1999: Celli BR. Chronic obstructive pulmonary disease. Pulmonary disease diagnosis and therapy. A practical approach. Williams&Wilkins 1997: Decramer M., Conner CF., Schols AMWJ. Rehabilitation. Management of chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Monograph 1998: Peters-Golden M., Stern A., Bird SS. et al. Influence of body mass index on the response to astma controller agents. Eur Respir J 2006; 27: Mason CM., Dobard E., Zhang P., nelson S. Alcohol exacerbates murine pulmonary tuberculosis. Infect Immun 2004; 72: De Roux A., Cavalcanti M., Narcis MA. et al. Impact of alcohol abuse in the etiology and Severiny of community-acquired pneumonia. Chest 2006; 129:

20 7. Menon DK., Bacon PJ., Jones JG. Nutrition and lung health. BMJ 1995; 310: 805. Kontaktní adresa: MUDr. Václava Bártů Pneumologická klinika 1.LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice Vídeňská 800, Praha 4,

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.1.2005 58 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2004 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Výživová hodnota rostlinných tuků

Výživová hodnota rostlinných tuků Výživová hodnota rostlinných tuků Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2015 20.11.2015 Praha Jiří Brát Média ovlivňují spotřebitele ne vždy správným směrem Kolik tuků jiných živin konzumovat? tuky

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod

Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Význam polynenasycených mastných kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod Martina Nevrlá FNUSA Vedoucí práce: prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. I. Úvod Metabolismus PNMK,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Nutrienty v potravě Energetická bilance Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Energetická bilance energetický příjem ve formě chemické energie živin (sacharidů 4kcal/17kJ, tuků 9kcal/38kJ, bílkovin

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Complete Food for Dogs

Complete Food for Dogs Complete Food for Dogs CD Healthy Line Delikan Na Kopečku 1431 751 31 Lipník nad Bečvou Tel/fax:+420 581 771 270 www.krmivo-pro-psy.blue4net.cz DELIKAN 16 let zkušeností v extruzi a výživě psů výroba krmiv

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Tuky. Bc. Michaela Teplá

Tuky. Bc. Michaela Teplá Tuky Bc. Michaela Teplá Tuky = přírodní sloučeniny, estery MK a glycerolu Hydrofobní, nerozpustné ve vodě Jaké funkce tuků znáte? Jaké funkce mají? 1) zásoba, zdroj energie 1g=38 kj 2) vstřebávání lipofilních

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Obesita a redukční režimy

Obesita a redukční režimy Obesita a redukční režimy Výuka na VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Obezita definice I. Na základě Relativní nadváhy Lehká obezita 120 140 % ideální hmotnosti Výrazná obezita 140 200 % ideální hmotnosti

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

Snažím se je omezovat

Snažím se je omezovat Výživová hodnota rostlinných tuků Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Úvod Tuky jsou atraktivním tématem pro média, i na internetu najdeme celou řadu různých názorů. Pokud se objeví nějaká nová studie, obvykle následuje

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň Proč stoupá počet alergiků? Proč je tolik dětí s ekzémem? Proč je naše dítě alergické, když my nejsme? Antibiotika?

Více

Mýty o tucích ve výživě

Mýty o tucích ve výživě Mýty o tucích ve výživě Kongres IKEM 15.10.2014 Praha Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Česká společnost chemická Tuky z pohledu výživy velmi sledované a medializované téma spousta protichůdných doporučení povrchní

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová Státní zdravotní ústav Praha 6.říjen 2010

MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová Státní zdravotní ústav Praha 6.říjen 2010 MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová Státní zdravotní ústav Praha 6.říjen 2010 Hypertenze (AH) je v České republice, stejně jako v ostatních rozvinutých zemích, jedním z nejčastějších onemocnění.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2005

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.5.2006 12 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prezentace závěrů z analytické studie zpracované pro Český olympijský výbor duben 2014 Úvod, cíl prezentace a metodický postup Tento

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Chemické složení buňky

Chemické složení buňky Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými

Více

Výživa a zdraví, výživové poradenství MUDr. Jolana Rambousková, CSc. Základní pojmy ve výživě Hlavní živiny: trojpoměr hlavních živin /% z celkové energie na den/ B : T : S 10-15% : 30% : 55-60% Bílkoviny

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015

Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Tereza Páková, Michaela Kolářová 3.11.2015 Nízkomolekulární, biologicky aktivní dusíkaté látky bazické povahy odvozené od aminokyselin Nepostradatelné pro organismus V malých koncentracích přirozená složka

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více