VYUŽITÍ POČÍTAČE V INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKÉ PÉČI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ POČÍTAČE V INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKÉ PÉČI"

Transkript

1 VYUŽITÍ POČÍTAČE V INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKÉ PÉČI Blanka Ohlídková V rámci diplomní práce mgr JanyDoušové byla na katedře didaktické technologie Pedagogické fakulty UK zpracována studie zabývající se možností využití počítače vybaveného standardním softwarem při práci logopéda. Volba tématu se opírala o výsledky průzkumu, který diplomantka provedla v okrese Nymburk. Diplomní práce má kromč toho i dva konkrétní výstupy - hypertext a textový soubor tvořící základ pro práci s logopedickými daty. odesláno 1 00 dotazníků Průzkum byl zaměřen na dokumentaci logopedů a logopedických asistentů na okrese Nymburk a proběhl v prosinci Jeho cílem bylo jednak zjištěni, jaká dokumentace se nejvíce osvědčila, popř. jak by mohla být rozšířena, jednak zmapování názorů na užíváni počítače v logopedické praxi. Dotazník, obsahující 16 bodů a 3 přilohv, byl po dohodě s vedením rozeslán na mateřské, základni a zvláštní školy. Celkem bylo rozesláno 100 dotazníků, vráceno 81. vraceno 81 dotazníků Ve všech sledovaných zařízeních bylo v té době 1795 dčti, z toho chlapců 53,7 %, divek 46,3 %. V logopedické péči je 26,85 % z celkového počtu dětí. Poměrné zastoupení chlapců a dívek je patrno z obr. 2. Obr. 1. Poměr dětí v logopedické péči Hc*M<»m dfcí cnapcú fltfwfc Obr. 2 Zastoupení dívek a chlapců ctfctm»lojoptd

2 Co se týče logopedické dokumentace, představoval průzkumem zjišténý stav dobré východisko pro úvahy o využití počítače ve vedení logopedických záznamů. Způsob dokumentování logopedických záznamů byl v dotazovaných zařízeních až na některé odchylky stejný a nebyly v něm shledány závažné nedostatky (k jeho sjednoceni došlo v roce 1994) Většina logopedických pracovníků byla se záznamovými archy spokojena, navrhovali jen doplnit je o některé informace: a) číslo, jméno a adresa pojišťovny b) záznam o výslovnosti rodičů (umožňující zohlednit vliv dědičnosti) c) uvedení laterality (převaha jednoho z párových orgánů) d) záznam určený speciálně pro Romy. U tohoto požadavku nebyl uveden ani důvod ani bližší specifikace jeho funkce, přesto stojí za to o něm uvažovat. Romské děti jako příslušníci etnické skupiny jsou po jazykové stránce handicapovaní, protože čeština neni jejich mateřštinou. Stálo by za úvahu zjistit, zda by se logopedická cvičení mohla provádět na rómských slovech. Obr. 3 zachycuje o jakou část populace vyžadující logopedickou péči se jedná a lze předpokládat, že skutečný počet romských dětí majících podobné problémy je ještě větší. Obr. 3. Děti z etnických skupin je mezi dětmi v logopedické péči cca 9 %, přičemž rozdíl v početním zastoupeni chlapců a dívek je u romských dětí vyšší Nejčastějši námitka respondentů se týkala krátkého časového limitu pro vytvoření dokumentace a pro práci s jedním dítětem (průměrně cca 15 minut najedno dítě). Výsledky týkající se postojů k využívání počítače ukázaly, že již téměř každý z dotázaných měl základní představu o jeho užitečnosti, ale konkrétně byly počítače v logopedii využíván minimálně. Z těch, kteří vyplnili dotazník - počítač ve škole mělo 20 % - pro svou práci mělo počítač k dispozici 7,5 % - počítač obsluhovat umělo 12,5 % Ani jeden z respondentů v okrese Nymburk neměl speciální program ani nevěděl.

3 zda takové programy existují. Přestosi byla většina dotázaných vědoma vý hod, které by jim práce s počítačem přinesla. Nejčastěji uváděné výhody užívání počítačů : 1. Přehlednost a snadná dostupnost informaci 2. Podchyceni a evidence klientely 3. Možnost statistického zpracováni dat Nejčastěji uváděné nevýhody: 1. Nutnost dvoj i dokumentace - kromé dat v počítači je ještě třeba uchovávat např kresby dítěte (grafomotorické cviky ) 2. Nedostatečná znalost obsluhy počítače 3. Dosud příliš vysoká cena Závěr vyzněl v tom smyslu, /lit. 1/ že v logopedické oblasti jsou počítače dosud využívány málo, ačkoliv by se zde mohly uplatnit velice dobře, a to jak v administrativní činnosti, tak při vedeni nápravy řeči od počátků logopedické péče až k dosaženi správné výslovnosti. Umožnily by podchytit a zpřehlednit průběh nápravy, zajistit lépe návaznost jednotlivých lekcí a verifikovat užívané metodické postupy. Odhlédncme-li od speciálních programů pro logopedy, může i práce se základním softwarem přinést mnohá zlepšení, ušetřit čas a zvýšit jak účinnost logopedické péče v poradně, tak i účinnost nácviku v domácím prostředí. I když počítače nebudou hned všude tam, kde bychom je mít chtěli, je třeba brát zřetel na jejich možnosti a připravovat se na dobu, kdy budou logopedům běžně dostupné. Kromě toho, že tu byly shromážděny základní podklady pro návrh databáze sloužící evidenci dětí v logopedické péči, diplomantka převedla do počítače rozsáhlý slovní materiál potřebný k procvičováni - od zvuků přes slabiky a slova až po věty a říkanky určené pro vyvozováni jednotlivých hlásek. Pro každou hlásku je kromě toho detailně popsán postup jejího vyvozování a zobrazeno postaveni mluvidcl (viz příloha 1). Zdrojový materiál představuje 96 stran hustě psaného strojového textu a může být dál zpracováván podle představ logopéda způsobem odpovídajícím konkrétní situaci, dispozicím a stavu dítěte. Díky základním funkcím běžně dostupných softwarových nástrojů pro práci s textem a grafikou lze jednoduše zvětšovat a zvýrazňovat písmo, vybírat, sestavovat a přestavovat cvičeni zadávaná dětem, doplňovat je obrázky, ukládat texty ve zhuštěné podobě do pracovního výkazu" každého žáka popř. s označením částí, které dělaly dítěti potíže. V přílohách 2-4 je zachycen materiál shromážděný k souhlásce s", která patři mezi hlásky, jejichž výslovnost často dělá potíže. Ukázka konkrétního zpracováni je v příloze 5. Druhy vadného vyslovováni této souhlásky jsou zpracovány elektronicky formou hypertextu na disketě, která je přílohou diplomní práce. Je tu tedy přímá návaznost na další využití počítače. Podklady by mohly sloužit nejenom logopedickým pracovníkům, ale i starším dětem. I ti, kteří dosud nemají počítač, by mohli mít prospěch z materiálů produkovaných jeho prostřednictvím v tištěné podobě.

4 Každý logopéd by mél zpracovanou přehledně metodiku všech hlásek seřazanou abecedně nebo podle artikulačnich okrsků. Takto sestavená příručka, kromě malé knihy J. Vyštejna. Vady výslovnosti", v době psaní práce neexistovala / lit. 2 /. Např. při zpracov ání samohlásky a" (viz příloha 6) diplomantka z Vyštejnovy publikace vycházela, ale pro souhlásku s" využila i materiálů, které jí poskytli kolegové. V případě, že by logopéd měl možnost využívat počítač, mohl by si kdykoliv jakoukoliv hlásku pro dané ditě vytisknout a podtrhnout slova, vět)', popřípadě říkanky k domácímu procvičování či danou část po vytištění vystřihnout a nalepit do notýsku misto zdlouhavého psaní. Výkladovou část materiálu lze využit k osvčtovým účelům nejen v tištěné podobě, ale i jako počítačový lineární program nebo počítačovou prezentaci. V této podobě může být adresován např učitelům bez logopedického vzdělání nebo rodičům dětí, které poradnu navštěvuji. Při zpracováni tématu Poruchy řeči formou hypertextu bylo při strukturalizaci užito třídění Sovákovo, takže vzniklo šest základních uzlů odpovídajících oblastem poměrně často se vyskytujících řečových poruch (viz příloha 7): 1. Patologie hlasu 2. Koktavost - balbuties 3. Patlavost - dyslálie 4. Patologie řeči při lehké mozkové dysfunkci 5. Patologie řeči při dětské mozkové obrně 6. Patologický vývoj a vady sluchu. Zpracování' těchto oblastí by mělo pomoci pedagogům a hlavně logopedickým asistentům se lépe orientovat v dané problematice. Jistě by bylo prospěšné postupné zpracování celé problematiky řeči a komunikace vůbec. Dle průzkumu, který tvoří druhý celek v praktické části práce, by mnohé logopedické asistentky o tuto formu projevily zájem. Velkou výhodou hypertextového způsobu zpracování je nejen poměrně rychlá orientace ve vybrané oblasti, ale i možnost obohacovat hypertext vlastními poznámkami a rychlá možnost novelizace a aktualizace poznatků díky snadné opravě textů. Základní texty tvořící věcný obsah aplikace byly, stejné jako materiály pro vyvozování hlásek, pořízeny v textovém editoru T602 a proto mohou být jednoduše převedeny podle potřeby do jiných systémů. Literatura: [1] Doušová. J.: Nové podněty pro logopedv - využili počítače v individuálni logopedické péči, diplomní práce, vedoucí PhDr. Ohlídková, CSc., PedF UK Praha [2] Sovák, M. Uvedení do logopedie. Praha. SPN s. [3] Vyštejn, J : Vady výslovnosti. Praha, SPN s. 1 Obsahová stránka DP byla konzultována n KSpPg, kde byla práce posléze úspěšně obhájena.

5 ILUSTRACE K TEXTU PŘÍLOHA 1: Postup vyvozování souhlásky s" a způsoby vyvození S je hláska úžinová dásňová přední / A / \ \ Špička jazyka se opírá o dolní řezáky a přední část jazyka vytváří úžinu ve střední čáře proti alveolárnimu výběžku za horními řezáky. Boční okraje jazyka se zvednou a uzavírají zubní štěrbinu - v podélné ose jazyka žlábek. Výdechový proud se prodírá a naráží na ostří řezáků - ty jsou sblíženy, ne sevřeny. Mékké patro zdviženo, výdechový proud prochází ústy. S - souhláska neznčlá Čelistní úhel: velmi malý, mezera mezi dolními a horními řezáky nebývá větší než 1 mm. Retní otvor: rozšířen, v koutcích zaostřen. Vady výslovnosti se označuji podle místa, kde se vadně artikuluje. Grafická forma: s" salám, les,z" vůz, obrázky Vyvozeni: a) z prodloužené artikulace hlásky P 4 necháme dítě foukat na prst přiložený k dolním řezáků, a současné roztahujeme koutky úst, až foukání přejde v sykot - ffffsssss

6 b) z pískání (někdy je nutno naučit nejdříve pískat) - dítč píská a současné mu roztahujeme koutky úst do širokého úsměvu, až se ozve prodloužené sss c) z prodlouženého c" hlásku prodlužujeme až do sykového zvuku cccssss d) ze samohlásky i" při šeptané samohlásce i" se zesiluje proud vzduchu až vznikne zvuk podobný hlásce iii ssss Zuby jsou mírně skousnuty na sebe. Hrot jazyka se mírně opírá za dolní řezáky. Rty jsou v širokém úsměvu, zuby se nezakrývají, koutky od sebe, zaostřené. 1. stisknout lehce zuby 2. hrot jazyka opřít o dolní řezáky 3. usmívat se" 4. šeptem syčet nebo protáhnout hlásku c ccsss na konci důraz zesílit Zvuky: zasyčíme jako had syčíme jako pára syčíme jako unikající vzduch z míče zavoláme tiše pst" PŘÍLOHY 2-4: Zásoba slov pro procvičováni hlásky s". Zásoba vět pro nácvik s". Říkanky k souhlásce s". Příloha 2: Slova: AS - ES - OS- IS - US - OUS lis, tis, dopis, úpis, opis, podpis, pes, les, ves, ples, útes, běs, oves, bas, pás, vlas, hlas, ďas, u nás, u vás, pás, klas, kos, los, bos, nos, únos, výnos, kolos, kokos, fous, kous, divous, kus, plus, klus, autobus, pokus, fíkus síto, sila, syn, sedí, sekne, sám, sad, sál, sok, sokol, suk, sud, soud, Standa, stan, stojí, spí, spadne, sputnik, svítí, světlo, sloup, snaha, snad, smete, smeták, smetí, sytý, sýr, syrová, sýček, sova, schod, schopný, schoulit se, schůdný, schválit, sjednat, sjet, skákat, skalisko, skála, skok, sklep, sokol, skus, skosit, skleslý, slast, sladkokyselý, slávista.

7 stopka, strach, strop, strom, stavení, stehlík, stehno, slina, sláma, slaný, slavik, slípka, smích, smeták, smutný, smetana, sníh, sněhulák, slon, síto, síla, sype, syká, silo, sifon, signál, silák, sedí, sele, seje, semeno, sepie, sekunda, sen, seno, seká, sekera, sever, sako, sálá, sápe, sáné, saje, sad, sám,sama, sádlo, salva, salát, salám, sází, samet, sója, sova, sokol, sok, sobota, sob, sojka, solí, sodovka, soulad, souboj, soutok, soumrak, soudek, soukeník, soustruh, suchý, sudý, supi, suma, sultán, suk, sud, sůl, sukně, sup, sumec, samec, spí, spánek, sosna, spoří, spolu, ospalý, pospával, sbalil, smeták, směje se, smutný, písmo, pásmo, osm, smích, smělý, svaz, smělý, sfoukl, svátek, svetr, svití, světlo, starý, stele, sto, stojí, stůl, slavnostní, slaboch, slepit, slisovat, sliz, slosovat, slovanský, směs, směska, smést, snosit, sníst, smísit, smlasknout, smlsnout, smysl, snadný, sníst, spása, spasit, spasitel, spásný, spis, spousta, spisovatel, spisovný, spustit, splasklý, statistika, stesk, stěsnat, stýskat si, nosí, kosí, husí, pase, nese, kasa, basa, kusy, husy, most, host, kosti, mosty, posedí, posílá, kost, písmo, listí, miska, jistý, víska, tiskne, lesní, deska, jesle, jeskyně, klestí, město, pěstí, těsto, děsný, těsný.vesna, těstoviny, kosti, těsnopis, dosti, hosté, kostel, postel, Bosna, sosna, houstne, tloustne, housle, fousky, kousky, louská, hustý, pustý, tlustý, dusný, důstojník, hustilka, lusky, nosík, besídka, desítka, hlasivka, masivní, osypky, beseda, paseka, osení, kousek, osivo, housenka, násep, osada, posed, desátník, posádka, písálek, klusák, osoba, dusot, jásot, násobilka, osolit, usoudit, posoudil, vysoudil, vysoukal, osud, posuvný, nasupený, posudek, nosí, kusy, visí, tasí, misí, děsí, dusí děsí, hasí, kosy, pásy, vosy, vlasy, house, nese, pase, na míse, v lese, na plese, místa, husa, basa, chasa, klesá, plesá, esa, kosa, vosa, rosa, maso, píst, list, hvizd, lest, bolest, pelest, ratolest, pěst, past, vlast, mast, kost, host, dost, most, jakost, plesk, lesk, mlask, vosk

8 Příloha 3: Diferencujeme c - s" sýpek - cípek, sedí - cedí, sytý - city, sele - celé, sek - cek, sekne - ceknc, suk - cuk, sob - cob, sápe se - cape, noc - nos, kus - kuc, plec - ples, bác - bas, líc - lis, pec - pes, plác - plaz, pac - pás, cesta, měsíc, cirkus, sanice, kvasnice, kraslice, myslivec, posvícení Věty: Fotbalista kopal desítku. V sobotu jsme se svezli autobusem. Ve městě je vojenská posádka. Stěhujeme se do blízké vesnice. Mohu se posadit? Na město se nesl smutný stín. Vlasta umí násobilku. Nebuď skoupý na slovo. Osolila jsem moc polévku. Vánek sfoukl světlo. Koupil jsem si misku. Naše husa chodí bosa. Je mi deset let. Pes si nese kus masa. Vojáci dostali posilu. Slávek nese housata. Chlapec si sám osedlal koně. U sousedů kvetou sasanky. Osada je nyní pustá. Stáňa má dnes svátek. Nic na mě nepůsobí. V lese roste mnoho vysokých stromů. Zastavit čas nejde. Ve skále sedí sova a pospává. Hloupost musí ustoupit. Standa seká kosou oves. Posoudil vinu a vynesl rozsudek. Po silnici jede autobus. Má zlost, že soused má víc. Slunce krásně svítí. V lese na pasece moc stínu nebylo. V boudě spí starý pes. Husa vyseděla housata. Slávek nese psovi kousek masa. Jak si kdo ustele, tak se vyspí. Standa s Vlastou stavějí sněhuláka. U stěny stojí stůl se židlemi. V listopadu padá listí. Starý stan už dosloužil. Slon má velikou sílu. Seno se suší na slunci. Máme mísu salátu, ale málo masa. Sotva usnul, vzbudil ho smích. m

9 Příloha 4: Říkanky 1. Autobus, autobus, přejel ve vsi hejno hus. Přejel ve vsi hejno husí, teď to někdo platit musí. Autobus, autobus, bude platit sedm hus. 2. Byl jeden les, říkal si kos: u lesa pes. Ten pes má nos V lese byl kos, pod nosem vous ten kos byl bos, pes by mě kous. 3. Prosím, prosím, nesu boty, spravte mi je do soboty. Deset stehů sem a tam ve svátek je nosívám. 4. Sebrala jahody na stráni v lese, jednu mi slíbila, snad mi ji nese. Slíbila, slíbila, ke stolu sedla a sladké jahody hned sama snědla Slaví svátek teta sova na pasece v lese? Pospíchá tam synek sýček, něco sově nese. Nese sově novou sukni, nese sukni na svátek, nebude - li sově slušet, ponese ji nazpátek. Sukně měla stuhy v pase, sově se moc líbila, sotva do ní oblékla se, synka sýěka chválila. 6. V hospodě jsou hosté, honem na stůl noste. Salám, sýr a sekanou, ať od stolu nevstanou. 7. Pejsek hopsá kolem ovsa, hopsá, hejsa, hejsa do města, ve městě má housky koupit, hospodyni do těsta. 9. Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta a přece je pevný dost. 10. Slon si dupne: Hopsá! V lese strom se natřásá. Slon je silný, hopsá, hej. Na nosík mu nesahej. 8. Slimák nese chalupu utíká s ní v poklusu sojka se jen usmívá jak se na něj podívá 12. U lesa je past, nesmi se tam pást. Kdo se chytne do pasti, Toho sedlák namastí. 11. Sova houká po lese. Bojte se mě, bojte se! My se sovy nebojíme, protože my v noci spíme.

10 13. Sova sedí sama v lese, ve dne spí a nepohne se. V noci houká: Vstávej sýčku! Potom spolu při měsíčku slídí po lese. Když se měsíc za les schová, očima si sviti sova, jídlo shánět začíná. Pak se sýčkcm místo spaní zasedají ke snídani. 14. Máme maso na mise, kdo si sedne, nají se. Maso jime, to se máme! To si dneska pochutnáme. 15. Ten náš Pavel, to je kos, ztratil boty, chodí bos. 16 Spousta sněhu Slávka láká, postavit si sněhuláka. Když sněhulák stojí, Slávek se ho bojí. 17. Sova sedí na jasanu, vesele si houká. Sedla si sem hezká sojka na sovu se kouká. PŘÍLOHA: 5 Ukázka zpracování dvou úloh Úloha 1: Jmenuji se Sylvius a jestli se Ti podaří zavolat mě večer správně jménem, přijdu si s Tebou hrát jakmile budeš spát. Posílám Ti cvičeni aby se Ti s" dobře dařilo. lis, tis, dopis, úpis, opis, podpis, pes, les, ves, ples, útes, běs, oves, bas, pás, vlas, hlas, ďas, u nás, u vás, pás, klas, kos, los, bos, nos, únos, výnos, kolos, kokos, fous, kous, divous, kus, plus, klus, autobus, pokus, fíkus

11 Úloha 2: Slunce sviti vesele na své i na tvé přátele kdo se to s" naučí toho stiskne v náručí písmo, listí, miska, jistý, víska, tiskne, lesní, deska, jesle, jeskynč, klestí, mčsto, péstí, tésto, dčsný, těsný,vesna, těstoviny, kosti, těsnopis, dosti, hosté, kostel, postel, Bosna, sosna, houstne, tloustne, housle, fousky, kousky PŘÍLOHA 6: Ukázka materiálu pro samohlásku a" K vyvozováni samohlásky a": Otevíráme ústa na veliké jablko." Zvuky: zíváme - áááááá vzdycháme - áááááách Slova: Áda, Ava, Anka, máma, táta, pata, pán, vata, dává, voda, Ota, bába Říkanka: AUTO Auto jede, sláva, sláva! Táta mává, máma mává. Auto jede tú, tú, tú, táto, mámo, už je tu. F. Kábele Věty: Máma má mák. Bába mává. Áda volá mámu. Ve vaně je voda. Avu bolí pata. Máma i táta jsou doma. Mám tetu Alenu. Máme psa Alana. Q

12 PŘÍLOHA 7: Ukázka z hypertextu Poruchy řeči Hypertext PORUCHY ŘEČI vytvořila Jana Doušová v rámci diplomní práce programem INTERES v 03 vedoucípráce PhDr BOhlkková, CSc KDT PedFUK Praha 1996 Poruchy řeči 1 Patologie hlasu 2 Koktavost -bafoubes 3 Padavost-dyslálle 4 Patologie řeči při LMD 5 Patologie řeči při DMO 6 Patologický vývoja vady sluchu. Patologie hlagu část obecná část speciální Hlasové poruchy 1 se řadí do lékařského oboru foniatrie LL Hlasová porucha pal ol o gkká zmřna v in d uáln i strvlct ure M&su,t změna v akustických kvalitách, ve způsobutvořeníi ujívéní hlasu Přičinv: 1 Organické zmény 2. Funkcionální zmény Příznaky 1 Patologické zmény se projevují chrapotem nebo náhradním hlasem -.jícnový hlas", dráždění ke kašli, odchrchlávání 2. Funkcionální změny dysfonie - u zpěvního hlasu dysodie - nesprávné užívání hlasu z na<*r>ěrného úsilí může vyústit ve spastické tvoření hlasu se spavými zvuky nebo v bezhlasí PgDn

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Rozlišování sykavek Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012 Výukový

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

FONETIKA A FONOLOGIE II.

FONETIKA A FONOLOGIE II. FONETIKA A FONOLOGIE II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 7. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Fonetika,

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Český jazyk I. stupeň) III/2/CJ1/2/19

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Český jazyk I. stupeň) III/2/CJ1/2/19 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

Příloha 1) Pohybové hry

Příloha 1) Pohybové hry Příloha 1) Pohybové hry Had leze z díry Chůze ve vázaném zástupu v rytmu říkadla: Had leze z díry, vystrkuje kníry, Bába se ho lekla, na kolena klekla. Sledujeme, zda si děti pamatují říkanku, jaká je

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka začíná skloňovat podstatná jména. Použit byl pro její samostatnou

Více

Přenášené zprávy. Úvod

Přenášené zprávy. Úvod OBRÁZKOVÁ KOMUNIKACE František Šebesta Úvod Program KOSTKY byl vytvořen jako univerzálni prostředek pro účely speciální komunikace, který je možné přesně přizpůsobit speciálním potřebám konkrétni osoby.

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

Příjmy Doklad celkem Kč MŠMT Kč Spoluúčast škola Kč

Příjmy Doklad celkem Kč MŠMT Kč Spoluúčast škola Kč Mateřská škola, Praha 5 Barrandov, Kurandové 669 Vyúčtování rozvojového programu MŠMT - Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 rozpočtové opatření číslo 4074 Účelový znak : 33

Více

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA Autoři: Mgr. Alena Bára Doležalová, Mgr. Čeněk Rosecký Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním, který

Více

Hranice slov v písmu

Hranice slov v písmu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Hranice slov v písmu Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: ICT - 1-26 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Hra slouží k procvičení určování rodu podstatných jmen. Mgr. Martin Růžička Čeština

Více

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi Dedy Ludy dodů aneb jak se dorozumět s dětmi Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název rozvojového programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí

Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí - cucání palce - sání rtů - navyklé dýchání ústy - používání dudlíku - cpaní jazyka mezi zuby Sací zlozvyky deformují dentální oblouk, a to především do

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech.

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. 6. Rada šestá: Rozvíjejte fonematický sluch Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. Musíme si uvědomit, že změnou jediné hlásky ve slově se změní význam slova: KOZA

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Závěrečná zpráva Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Český svaz ochránců přírody, základní organizace 56/02 Břeclav Listopad 2009 Úvod Projekt Monitoring

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy:

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy: POMÓC, OBLUDA!!! Úvod: Toto dobrodružství je určeno pro začínající hráče mezi 1-2 úrovni. Text psaný takto: je určen jen pro PJ. Text psaný takto: je určen pro hráče. Příchod do vesniničky Cilkular: Družina

Více

Základní škola Panenský Týnec PROJEKTOVÝ DEN I. STUPNĚ

Základní škola Panenský Týnec PROJEKTOVÝ DEN I. STUPNĚ Základní škola Panenský Týnec PROJEKTOVÝ DEN I. STUPNĚ Název projektu: DOMÁCÍ ZVÍŘATA Téma: Kočka a pes 1. den: 24. září 2010 2.den Kde: Louny kino Škola Panenský Týnec - následný projekt Věková kategorie:

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI

PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Milan Reška a Magda Synková

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů v České republice Ludmila Tichá, ČVUT v Praze Fakulta

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Jaké pokusy potřebujeme z termiky?

Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Úvod Jaké pokusy potřebujeme z termiky? Václava Kopecká KDF MFF UK; Vaclava.Kopecka@mff.cuni.cz Fyzikální pokusy učitel používá k přiblížení učiva žákům při výkladu snad všech částí fyziky. Ale máme dostatek

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

HRAVÁ LOGOPEDIE Ivana Novotná

HRAVÁ LOGOPEDIE Ivana Novotná HRAVÁ LOGOPEDIE Ivana Novotná Edika Brno 2013 HRAVÁ LOGOPEDIE Ivana Novotná Ilustrace: Aleš Čuma Odpovědný redaktor: Andrea Brázdová Obálka: Martin Vlach Jazyková korektura: Eva Hánová Vnitřní úprava a

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Chrup člověka EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Chrup člověka EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Chrup člověka EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.19 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23 Nácvik psaní viz Slabikář Pojmenování obrázků společně popisujeme. Hledáme slova obsahující písmeno č. Dbáme na správnou výslovnost slov, obsahujících písmeno č. Doplňujeme svislé řady - automatizace psacího

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

Software pro pořizování a popis zvukových nahrávek

Software pro pořizování a popis zvukových nahrávek Software pro pořizování a popis zvukových nahrávek Nahrávání, editace, specifikace zvláštností, sdílení zvuku v souborech typu pdf, elektronická archivace Mgr. Marta Petržílková www.mentio.cz Konference

Více

REDAKČNÍ RADA. Kristýna Štíbrová (6.A) Aleš Tománek (Anglie) Monika Veselá (6.B) -2-

REDAKČNÍ RADA. Kristýna Štíbrová (6.A) Aleš Tománek (Anglie) Monika Veselá (6.B) -2- REDAKČNÍ RADA Lucie Fiedlerová (9.B) str. 10 Marek First (9.A) str. 4 (obr.) Barbora Kopečková (5.A) str. 10 Vojtěch Košťál (2.A) str. 4 Sandra Levová (8.A) str. 6 Lenka Malichová (7.B) str. 7 Lucie Oličová

Více

Projekt: Pohyb a výživa

Projekt: Pohyb a výživa Základní škola a Mateřská škola Ústí nad labem, Jitřní 277, p. o. Projekt: Pohyb a výživa Téma: Světový den výživy Školní rok: 2014-2015 Třída: 5. Datum. 16. 10. 2014 Světový den výživy v 5. třídě Každoročně

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

VY_32_INOVACE_12_1_08_VYJM_SL_synonyma_P, S, V (1).notebook. November 19, 2012. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma. Kateřina Vlčková, Mgr.

VY_32_INOVACE_12_1_08_VYJM_SL_synonyma_P, S, V (1).notebook. November 19, 2012. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma. Kateřina Vlčková, Mgr. Vyjmenovaná slova P, S, V / synonyma Kateřina Vlčková, Mgr. 1 Český jazyk VY_32_INOVACE_12108 9. 11. 2012 Kateřina Vlčková IV. A 8. 11. 2012 1 sl. SOUZNAČNÁ / SYNONYMA Vyjmenovaní slova P, S, V 1) Sl.

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PODPORA ROZVOJE POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ U ŽÁKŮ S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ Jiřina Jehličková SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA PRÁCE ASISTENTA

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 084 342/99-1165 Signatura: vh5ns102 Oblastní pracoviště č. 8 Liberec Okresní pracoviště Semily INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální mateřská škola při Dětském centru

Více

PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC

PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník, 2012/2013 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník, 2012/2013 okresní kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Souhlásky na konci a uvnitř slov

Souhlásky na konci a uvnitř slov I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Souhlásky na konci a uvnitř slov Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ!

Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Cvičení pro nápravu SPU VŽDY VYCHÁZÍME Z DIAGNOSTICKÝCH ZJIŠTĚNÍ! Sluchová analýza a syntéza řeči Rozlišování slov ve větě pozor, i předložka je samostatné slovo Rozkládání slov na slabiky zkoušet i slova,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm 1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm jablek více než na první. Kolik jablek je dohromady na stole, víš-li, že na druhé hromádce

Více

Slovní druhy Slovesa

Slovní druhy Slovesa Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice Masarykovo nám. 1594/16,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Škola Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více