VYUŽITÍ POČÍTAČE V INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKÉ PÉČI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ POČÍTAČE V INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKÉ PÉČI"

Transkript

1 VYUŽITÍ POČÍTAČE V INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKÉ PÉČI Blanka Ohlídková V rámci diplomní práce mgr JanyDoušové byla na katedře didaktické technologie Pedagogické fakulty UK zpracována studie zabývající se možností využití počítače vybaveného standardním softwarem při práci logopéda. Volba tématu se opírala o výsledky průzkumu, který diplomantka provedla v okrese Nymburk. Diplomní práce má kromč toho i dva konkrétní výstupy - hypertext a textový soubor tvořící základ pro práci s logopedickými daty. odesláno 1 00 dotazníků Průzkum byl zaměřen na dokumentaci logopedů a logopedických asistentů na okrese Nymburk a proběhl v prosinci Jeho cílem bylo jednak zjištěni, jaká dokumentace se nejvíce osvědčila, popř. jak by mohla být rozšířena, jednak zmapování názorů na užíváni počítače v logopedické praxi. Dotazník, obsahující 16 bodů a 3 přilohv, byl po dohodě s vedením rozeslán na mateřské, základni a zvláštní školy. Celkem bylo rozesláno 100 dotazníků, vráceno 81. vraceno 81 dotazníků Ve všech sledovaných zařízeních bylo v té době 1795 dčti, z toho chlapců 53,7 %, divek 46,3 %. V logopedické péči je 26,85 % z celkového počtu dětí. Poměrné zastoupení chlapců a dívek je patrno z obr. 2. Obr. 1. Poměr dětí v logopedické péči Hc*M<»m dfcí cnapcú fltfwfc Obr. 2 Zastoupení dívek a chlapců ctfctm»lojoptd

2 Co se týče logopedické dokumentace, představoval průzkumem zjišténý stav dobré východisko pro úvahy o využití počítače ve vedení logopedických záznamů. Způsob dokumentování logopedických záznamů byl v dotazovaných zařízeních až na některé odchylky stejný a nebyly v něm shledány závažné nedostatky (k jeho sjednoceni došlo v roce 1994) Většina logopedických pracovníků byla se záznamovými archy spokojena, navrhovali jen doplnit je o některé informace: a) číslo, jméno a adresa pojišťovny b) záznam o výslovnosti rodičů (umožňující zohlednit vliv dědičnosti) c) uvedení laterality (převaha jednoho z párových orgánů) d) záznam určený speciálně pro Romy. U tohoto požadavku nebyl uveden ani důvod ani bližší specifikace jeho funkce, přesto stojí za to o něm uvažovat. Romské děti jako příslušníci etnické skupiny jsou po jazykové stránce handicapovaní, protože čeština neni jejich mateřštinou. Stálo by za úvahu zjistit, zda by se logopedická cvičení mohla provádět na rómských slovech. Obr. 3 zachycuje o jakou část populace vyžadující logopedickou péči se jedná a lze předpokládat, že skutečný počet romských dětí majících podobné problémy je ještě větší. Obr. 3. Děti z etnických skupin je mezi dětmi v logopedické péči cca 9 %, přičemž rozdíl v početním zastoupeni chlapců a dívek je u romských dětí vyšší Nejčastějši námitka respondentů se týkala krátkého časového limitu pro vytvoření dokumentace a pro práci s jedním dítětem (průměrně cca 15 minut najedno dítě). Výsledky týkající se postojů k využívání počítače ukázaly, že již téměř každý z dotázaných měl základní představu o jeho užitečnosti, ale konkrétně byly počítače v logopedii využíván minimálně. Z těch, kteří vyplnili dotazník - počítač ve škole mělo 20 % - pro svou práci mělo počítač k dispozici 7,5 % - počítač obsluhovat umělo 12,5 % Ani jeden z respondentů v okrese Nymburk neměl speciální program ani nevěděl.

3 zda takové programy existují. Přestosi byla většina dotázaných vědoma vý hod, které by jim práce s počítačem přinesla. Nejčastěji uváděné výhody užívání počítačů : 1. Přehlednost a snadná dostupnost informaci 2. Podchyceni a evidence klientely 3. Možnost statistického zpracováni dat Nejčastěji uváděné nevýhody: 1. Nutnost dvoj i dokumentace - kromé dat v počítači je ještě třeba uchovávat např kresby dítěte (grafomotorické cviky ) 2. Nedostatečná znalost obsluhy počítače 3. Dosud příliš vysoká cena Závěr vyzněl v tom smyslu, /lit. 1/ že v logopedické oblasti jsou počítače dosud využívány málo, ačkoliv by se zde mohly uplatnit velice dobře, a to jak v administrativní činnosti, tak při vedeni nápravy řeči od počátků logopedické péče až k dosaženi správné výslovnosti. Umožnily by podchytit a zpřehlednit průběh nápravy, zajistit lépe návaznost jednotlivých lekcí a verifikovat užívané metodické postupy. Odhlédncme-li od speciálních programů pro logopedy, může i práce se základním softwarem přinést mnohá zlepšení, ušetřit čas a zvýšit jak účinnost logopedické péče v poradně, tak i účinnost nácviku v domácím prostředí. I když počítače nebudou hned všude tam, kde bychom je mít chtěli, je třeba brát zřetel na jejich možnosti a připravovat se na dobu, kdy budou logopedům běžně dostupné. Kromě toho, že tu byly shromážděny základní podklady pro návrh databáze sloužící evidenci dětí v logopedické péči, diplomantka převedla do počítače rozsáhlý slovní materiál potřebný k procvičováni - od zvuků přes slabiky a slova až po věty a říkanky určené pro vyvozováni jednotlivých hlásek. Pro každou hlásku je kromě toho detailně popsán postup jejího vyvozování a zobrazeno postaveni mluvidcl (viz příloha 1). Zdrojový materiál představuje 96 stran hustě psaného strojového textu a může být dál zpracováván podle představ logopéda způsobem odpovídajícím konkrétní situaci, dispozicím a stavu dítěte. Díky základním funkcím běžně dostupných softwarových nástrojů pro práci s textem a grafikou lze jednoduše zvětšovat a zvýrazňovat písmo, vybírat, sestavovat a přestavovat cvičeni zadávaná dětem, doplňovat je obrázky, ukládat texty ve zhuštěné podobě do pracovního výkazu" každého žáka popř. s označením částí, které dělaly dítěti potíže. V přílohách 2-4 je zachycen materiál shromážděný k souhlásce s", která patři mezi hlásky, jejichž výslovnost často dělá potíže. Ukázka konkrétního zpracováni je v příloze 5. Druhy vadného vyslovováni této souhlásky jsou zpracovány elektronicky formou hypertextu na disketě, která je přílohou diplomní práce. Je tu tedy přímá návaznost na další využití počítače. Podklady by mohly sloužit nejenom logopedickým pracovníkům, ale i starším dětem. I ti, kteří dosud nemají počítač, by mohli mít prospěch z materiálů produkovaných jeho prostřednictvím v tištěné podobě.

4 Každý logopéd by mél zpracovanou přehledně metodiku všech hlásek seřazanou abecedně nebo podle artikulačnich okrsků. Takto sestavená příručka, kromě malé knihy J. Vyštejna. Vady výslovnosti", v době psaní práce neexistovala / lit. 2 /. Např. při zpracov ání samohlásky a" (viz příloha 6) diplomantka z Vyštejnovy publikace vycházela, ale pro souhlásku s" využila i materiálů, které jí poskytli kolegové. V případě, že by logopéd měl možnost využívat počítač, mohl by si kdykoliv jakoukoliv hlásku pro dané ditě vytisknout a podtrhnout slova, vět)', popřípadě říkanky k domácímu procvičování či danou část po vytištění vystřihnout a nalepit do notýsku misto zdlouhavého psaní. Výkladovou část materiálu lze využit k osvčtovým účelům nejen v tištěné podobě, ale i jako počítačový lineární program nebo počítačovou prezentaci. V této podobě může být adresován např učitelům bez logopedického vzdělání nebo rodičům dětí, které poradnu navštěvuji. Při zpracováni tématu Poruchy řeči formou hypertextu bylo při strukturalizaci užito třídění Sovákovo, takže vzniklo šest základních uzlů odpovídajících oblastem poměrně často se vyskytujících řečových poruch (viz příloha 7): 1. Patologie hlasu 2. Koktavost - balbuties 3. Patlavost - dyslálie 4. Patologie řeči při lehké mozkové dysfunkci 5. Patologie řeči při dětské mozkové obrně 6. Patologický vývoj a vady sluchu. Zpracování' těchto oblastí by mělo pomoci pedagogům a hlavně logopedickým asistentům se lépe orientovat v dané problematice. Jistě by bylo prospěšné postupné zpracování celé problematiky řeči a komunikace vůbec. Dle průzkumu, který tvoří druhý celek v praktické části práce, by mnohé logopedické asistentky o tuto formu projevily zájem. Velkou výhodou hypertextového způsobu zpracování je nejen poměrně rychlá orientace ve vybrané oblasti, ale i možnost obohacovat hypertext vlastními poznámkami a rychlá možnost novelizace a aktualizace poznatků díky snadné opravě textů. Základní texty tvořící věcný obsah aplikace byly, stejné jako materiály pro vyvozování hlásek, pořízeny v textovém editoru T602 a proto mohou být jednoduše převedeny podle potřeby do jiných systémů. Literatura: [1] Doušová. J.: Nové podněty pro logopedv - využili počítače v individuálni logopedické péči, diplomní práce, vedoucí PhDr. Ohlídková, CSc., PedF UK Praha [2] Sovák, M. Uvedení do logopedie. Praha. SPN s. [3] Vyštejn, J : Vady výslovnosti. Praha, SPN s. 1 Obsahová stránka DP byla konzultována n KSpPg, kde byla práce posléze úspěšně obhájena.

5 ILUSTRACE K TEXTU PŘÍLOHA 1: Postup vyvozování souhlásky s" a způsoby vyvození S je hláska úžinová dásňová přední / A / \ \ Špička jazyka se opírá o dolní řezáky a přední část jazyka vytváří úžinu ve střední čáře proti alveolárnimu výběžku za horními řezáky. Boční okraje jazyka se zvednou a uzavírají zubní štěrbinu - v podélné ose jazyka žlábek. Výdechový proud se prodírá a naráží na ostří řezáků - ty jsou sblíženy, ne sevřeny. Mékké patro zdviženo, výdechový proud prochází ústy. S - souhláska neznčlá Čelistní úhel: velmi malý, mezera mezi dolními a horními řezáky nebývá větší než 1 mm. Retní otvor: rozšířen, v koutcích zaostřen. Vady výslovnosti se označuji podle místa, kde se vadně artikuluje. Grafická forma: s" salám, les,z" vůz, obrázky Vyvozeni: a) z prodloužené artikulace hlásky P 4 necháme dítě foukat na prst přiložený k dolním řezáků, a současné roztahujeme koutky úst, až foukání přejde v sykot - ffffsssss

6 b) z pískání (někdy je nutno naučit nejdříve pískat) - dítč píská a současné mu roztahujeme koutky úst do širokého úsměvu, až se ozve prodloužené sss c) z prodlouženého c" hlásku prodlužujeme až do sykového zvuku cccssss d) ze samohlásky i" při šeptané samohlásce i" se zesiluje proud vzduchu až vznikne zvuk podobný hlásce iii ssss Zuby jsou mírně skousnuty na sebe. Hrot jazyka se mírně opírá za dolní řezáky. Rty jsou v širokém úsměvu, zuby se nezakrývají, koutky od sebe, zaostřené. 1. stisknout lehce zuby 2. hrot jazyka opřít o dolní řezáky 3. usmívat se" 4. šeptem syčet nebo protáhnout hlásku c ccsss na konci důraz zesílit Zvuky: zasyčíme jako had syčíme jako pára syčíme jako unikající vzduch z míče zavoláme tiše pst" PŘÍLOHY 2-4: Zásoba slov pro procvičováni hlásky s". Zásoba vět pro nácvik s". Říkanky k souhlásce s". Příloha 2: Slova: AS - ES - OS- IS - US - OUS lis, tis, dopis, úpis, opis, podpis, pes, les, ves, ples, útes, běs, oves, bas, pás, vlas, hlas, ďas, u nás, u vás, pás, klas, kos, los, bos, nos, únos, výnos, kolos, kokos, fous, kous, divous, kus, plus, klus, autobus, pokus, fíkus síto, sila, syn, sedí, sekne, sám, sad, sál, sok, sokol, suk, sud, soud, Standa, stan, stojí, spí, spadne, sputnik, svítí, světlo, sloup, snaha, snad, smete, smeták, smetí, sytý, sýr, syrová, sýček, sova, schod, schopný, schoulit se, schůdný, schválit, sjednat, sjet, skákat, skalisko, skála, skok, sklep, sokol, skus, skosit, skleslý, slast, sladkokyselý, slávista.

7 stopka, strach, strop, strom, stavení, stehlík, stehno, slina, sláma, slaný, slavik, slípka, smích, smeták, smutný, smetana, sníh, sněhulák, slon, síto, síla, sype, syká, silo, sifon, signál, silák, sedí, sele, seje, semeno, sepie, sekunda, sen, seno, seká, sekera, sever, sako, sálá, sápe, sáné, saje, sad, sám,sama, sádlo, salva, salát, salám, sází, samet, sója, sova, sokol, sok, sobota, sob, sojka, solí, sodovka, soulad, souboj, soutok, soumrak, soudek, soukeník, soustruh, suchý, sudý, supi, suma, sultán, suk, sud, sůl, sukně, sup, sumec, samec, spí, spánek, sosna, spoří, spolu, ospalý, pospával, sbalil, smeták, směje se, smutný, písmo, pásmo, osm, smích, smělý, svaz, smělý, sfoukl, svátek, svetr, svití, světlo, starý, stele, sto, stojí, stůl, slavnostní, slaboch, slepit, slisovat, sliz, slosovat, slovanský, směs, směska, smést, snosit, sníst, smísit, smlasknout, smlsnout, smysl, snadný, sníst, spása, spasit, spasitel, spásný, spis, spousta, spisovatel, spisovný, spustit, splasklý, statistika, stesk, stěsnat, stýskat si, nosí, kosí, husí, pase, nese, kasa, basa, kusy, husy, most, host, kosti, mosty, posedí, posílá, kost, písmo, listí, miska, jistý, víska, tiskne, lesní, deska, jesle, jeskyně, klestí, město, pěstí, těsto, děsný, těsný.vesna, těstoviny, kosti, těsnopis, dosti, hosté, kostel, postel, Bosna, sosna, houstne, tloustne, housle, fousky, kousky, louská, hustý, pustý, tlustý, dusný, důstojník, hustilka, lusky, nosík, besídka, desítka, hlasivka, masivní, osypky, beseda, paseka, osení, kousek, osivo, housenka, násep, osada, posed, desátník, posádka, písálek, klusák, osoba, dusot, jásot, násobilka, osolit, usoudit, posoudil, vysoudil, vysoukal, osud, posuvný, nasupený, posudek, nosí, kusy, visí, tasí, misí, děsí, dusí děsí, hasí, kosy, pásy, vosy, vlasy, house, nese, pase, na míse, v lese, na plese, místa, husa, basa, chasa, klesá, plesá, esa, kosa, vosa, rosa, maso, píst, list, hvizd, lest, bolest, pelest, ratolest, pěst, past, vlast, mast, kost, host, dost, most, jakost, plesk, lesk, mlask, vosk

8 Příloha 3: Diferencujeme c - s" sýpek - cípek, sedí - cedí, sytý - city, sele - celé, sek - cek, sekne - ceknc, suk - cuk, sob - cob, sápe se - cape, noc - nos, kus - kuc, plec - ples, bác - bas, líc - lis, pec - pes, plác - plaz, pac - pás, cesta, měsíc, cirkus, sanice, kvasnice, kraslice, myslivec, posvícení Věty: Fotbalista kopal desítku. V sobotu jsme se svezli autobusem. Ve městě je vojenská posádka. Stěhujeme se do blízké vesnice. Mohu se posadit? Na město se nesl smutný stín. Vlasta umí násobilku. Nebuď skoupý na slovo. Osolila jsem moc polévku. Vánek sfoukl světlo. Koupil jsem si misku. Naše husa chodí bosa. Je mi deset let. Pes si nese kus masa. Vojáci dostali posilu. Slávek nese housata. Chlapec si sám osedlal koně. U sousedů kvetou sasanky. Osada je nyní pustá. Stáňa má dnes svátek. Nic na mě nepůsobí. V lese roste mnoho vysokých stromů. Zastavit čas nejde. Ve skále sedí sova a pospává. Hloupost musí ustoupit. Standa seká kosou oves. Posoudil vinu a vynesl rozsudek. Po silnici jede autobus. Má zlost, že soused má víc. Slunce krásně svítí. V lese na pasece moc stínu nebylo. V boudě spí starý pes. Husa vyseděla housata. Slávek nese psovi kousek masa. Jak si kdo ustele, tak se vyspí. Standa s Vlastou stavějí sněhuláka. U stěny stojí stůl se židlemi. V listopadu padá listí. Starý stan už dosloužil. Slon má velikou sílu. Seno se suší na slunci. Máme mísu salátu, ale málo masa. Sotva usnul, vzbudil ho smích. m

9 Příloha 4: Říkanky 1. Autobus, autobus, přejel ve vsi hejno hus. Přejel ve vsi hejno husí, teď to někdo platit musí. Autobus, autobus, bude platit sedm hus. 2. Byl jeden les, říkal si kos: u lesa pes. Ten pes má nos V lese byl kos, pod nosem vous ten kos byl bos, pes by mě kous. 3. Prosím, prosím, nesu boty, spravte mi je do soboty. Deset stehů sem a tam ve svátek je nosívám. 4. Sebrala jahody na stráni v lese, jednu mi slíbila, snad mi ji nese. Slíbila, slíbila, ke stolu sedla a sladké jahody hned sama snědla Slaví svátek teta sova na pasece v lese? Pospíchá tam synek sýček, něco sově nese. Nese sově novou sukni, nese sukni na svátek, nebude - li sově slušet, ponese ji nazpátek. Sukně měla stuhy v pase, sově se moc líbila, sotva do ní oblékla se, synka sýěka chválila. 6. V hospodě jsou hosté, honem na stůl noste. Salám, sýr a sekanou, ať od stolu nevstanou. 7. Pejsek hopsá kolem ovsa, hopsá, hejsa, hejsa do města, ve městě má housky koupit, hospodyni do těsta. 9. Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta a přece je pevný dost. 10. Slon si dupne: Hopsá! V lese strom se natřásá. Slon je silný, hopsá, hej. Na nosík mu nesahej. 8. Slimák nese chalupu utíká s ní v poklusu sojka se jen usmívá jak se na něj podívá 12. U lesa je past, nesmi se tam pást. Kdo se chytne do pasti, Toho sedlák namastí. 11. Sova houká po lese. Bojte se mě, bojte se! My se sovy nebojíme, protože my v noci spíme.

10 13. Sova sedí sama v lese, ve dne spí a nepohne se. V noci houká: Vstávej sýčku! Potom spolu při měsíčku slídí po lese. Když se měsíc za les schová, očima si sviti sova, jídlo shánět začíná. Pak se sýčkcm místo spaní zasedají ke snídani. 14. Máme maso na mise, kdo si sedne, nají se. Maso jime, to se máme! To si dneska pochutnáme. 15. Ten náš Pavel, to je kos, ztratil boty, chodí bos. 16 Spousta sněhu Slávka láká, postavit si sněhuláka. Když sněhulák stojí, Slávek se ho bojí. 17. Sova sedí na jasanu, vesele si houká. Sedla si sem hezká sojka na sovu se kouká. PŘÍLOHA: 5 Ukázka zpracování dvou úloh Úloha 1: Jmenuji se Sylvius a jestli se Ti podaří zavolat mě večer správně jménem, přijdu si s Tebou hrát jakmile budeš spát. Posílám Ti cvičeni aby se Ti s" dobře dařilo. lis, tis, dopis, úpis, opis, podpis, pes, les, ves, ples, útes, běs, oves, bas, pás, vlas, hlas, ďas, u nás, u vás, pás, klas, kos, los, bos, nos, únos, výnos, kolos, kokos, fous, kous, divous, kus, plus, klus, autobus, pokus, fíkus

11 Úloha 2: Slunce sviti vesele na své i na tvé přátele kdo se to s" naučí toho stiskne v náručí písmo, listí, miska, jistý, víska, tiskne, lesní, deska, jesle, jeskynč, klestí, mčsto, péstí, tésto, dčsný, těsný,vesna, těstoviny, kosti, těsnopis, dosti, hosté, kostel, postel, Bosna, sosna, houstne, tloustne, housle, fousky, kousky PŘÍLOHA 6: Ukázka materiálu pro samohlásku a" K vyvozováni samohlásky a": Otevíráme ústa na veliké jablko." Zvuky: zíváme - áááááá vzdycháme - áááááách Slova: Áda, Ava, Anka, máma, táta, pata, pán, vata, dává, voda, Ota, bába Říkanka: AUTO Auto jede, sláva, sláva! Táta mává, máma mává. Auto jede tú, tú, tú, táto, mámo, už je tu. F. Kábele Věty: Máma má mák. Bába mává. Áda volá mámu. Ve vaně je voda. Avu bolí pata. Máma i táta jsou doma. Mám tetu Alenu. Máme psa Alana. Q

12 PŘÍLOHA 7: Ukázka z hypertextu Poruchy řeči Hypertext PORUCHY ŘEČI vytvořila Jana Doušová v rámci diplomní práce programem INTERES v 03 vedoucípráce PhDr BOhlkková, CSc KDT PedFUK Praha 1996 Poruchy řeči 1 Patologie hlasu 2 Koktavost -bafoubes 3 Padavost-dyslálle 4 Patologie řeči při LMD 5 Patologie řeči při DMO 6 Patologický vývoja vady sluchu. Patologie hlagu část obecná část speciální Hlasové poruchy 1 se řadí do lékařského oboru foniatrie LL Hlasová porucha pal ol o gkká zmřna v in d uáln i strvlct ure M&su,t změna v akustických kvalitách, ve způsobutvořeníi ujívéní hlasu Přičinv: 1 Organické zmény 2. Funkcionální zmény Příznaky 1 Patologické zmény se projevují chrapotem nebo náhradním hlasem -.jícnový hlas", dráždění ke kašli, odchrchlávání 2. Funkcionální změny dysfonie - u zpěvního hlasu dysodie - nesprávné užívání hlasu z na<*r>ěrného úsilí může vyústit ve spastické tvoření hlasu se spavými zvuky nebo v bezhlasí PgDn

Příklady dobré praxe. Podpora logopedické péče o předškolní děti na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Příklady dobré praxe. Podpora logopedické péče o předškolní děti na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace, za podpory MŠMT ČR prostřednictvím rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

Více

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7 Logopedická prevence v MŠ Příloha č. 7 Logopedická prevence v MŠ je zpracována jako metodický materiál k logopedické prevenci v předškolním zařízení. Tento metodický materiál je vypracován na podnět grantu

Více

L O G O P E D I E S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A. - katedra speciální pedagogiky-

L O G O P E D I E S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A. - katedra speciální pedagogiky- ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální pedagogiky- S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A L O G O P E D I E S t u d i j n í t e x t Mgr. Marie Zahrádková

Více

Vývoj předškolního dítěte Logopedie vady řeči. Monika Mazanová

Vývoj předškolního dítěte Logopedie vady řeči. Monika Mazanová Vývoj předškolního dítěte Logopedie vady řeči Monika Mazanová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku správné výslovnosti dětí v první třídě základní

Více

ZVUKOVÁ STRÁNKA ČEŠTINY

ZVUKOVÁ STRÁNKA ČEŠTINY ZVUKOVÁ STRÁNKA ČEŠTINY PAVLÍNA KULDANOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

PORUCHY ARTIKULACE DISORDERS OF THE ARTICULATION

PORUCHY ARTIKULACE DISORDERS OF THE ARTICULATION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor Speciální pedagogika

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301. Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301. Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Strana 1 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Číslo rozhodnutí : MŠMT 31435/2013 1 Název projektu Aby děti

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ

JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ Metodika zvládání prvopočátečních gramotnostních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555.

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22 Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555 Ámos ve škole OBSAH ÚVOD CÍLE A PROSTŘEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

Více

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM VE SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM VE SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ ÚVODEM Vážené kolegyně a kolegové, V rukou držíte jeden ze dvou souborů pracovních listů Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání. Jak název napovídá, vytvořili jsme je s cílem poskytnout Vám

Více

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 2012 Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík 2012

Více

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125 SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

PŘEDČASNÉ NAROZENÍ JAKO PŘÍČINA VZNIKU SPECIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB U DĚTÍ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

PŘEDČASNÉ NAROZENÍ JAKO PŘÍČINA VZNIKU SPECIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB U DĚTÍ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce PŘEDČASNÉ NAROZENÍ JAKO PŘÍČINA VZNIKU SPECIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB U DĚTÍ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU Hana Švúbová Plzeň 2012 Vedoucí diplomové

Více

Grafomotorika dítěte v předškolním věku

Grafomotorika dítěte v předškolním věku Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Grafomotorika dítěte v předškolním věku Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D Vypracovala:

Více

Diagnostika specifických poruch učení (SPU)

Diagnostika specifických poruch učení (SPU) KAPITOLA 4 Diagnostika specifických poruch učení (SPU) Je třeba diagnostikovat? Nestačí s dítětem co nejlépe pracovat? Může diagnózu určit zkušený učitel? Diagnostika je východiskem výchovně-vzdělávacího

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Povědomí slyšících pedagogů základních škol pro sluchově postižené v České republice o kultuře Neslyšících Diplomová práce Brno 2011

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ SPEECH THERAPY GROUP FOR

Více

Soubor odborných posudků a individuálních plánů pro děti se SVP

Soubor odborných posudků a individuálních plánů pro děti se SVP Soubor odborných posudků a individuálních plánů pro děti se SVP ( příloha metodiky práce s dětmi se SVP ) Mgr. Jindřiška Gaďourková, Jana Nováková, Bc., Mgr. Marcela Prvá Střední škola a Základní škola

Více

Rozvoj komunikativních kompetencí dětí předškolního věku s odkladem školní docházky. Hana Kašpárková

Rozvoj komunikativních kompetencí dětí předškolního věku s odkladem školní docházky. Hana Kašpárková Rozvoj komunikativních kompetencí dětí předškolního věku s odkladem školní docházky Hana Kašpárková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace, přirozeným rozvojem

Více

Trochu jinak v běžné škole.

Trochu jinak v běžné škole. CZ.1.07/1.2.29/02.0003 Centrum integrované podpory Moravskotřebovsko a Jevíčsko Trochu jinak v běžné škole. Autorský tým PeadDr. Pavlína Baslerová Mgr. Jitka Dudková Mgr. Lenka Horáková Mgr. Zuzana Líčeníková

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dana Brožová

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Diplomová práce Bc. Tomáš Drn Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více