PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI"

Transkript

1 PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Milan Reška a Magda Synková

2 Obsah: Popis jednotlivých poruch řeči.. 3 Kritérium výběru žáka pro zařazení do plánu reedukace. 5 Cíle reedukace.. 6 Využité metody a formy práce se žáky s poruchami řeči. 7 Technika, SW a didaktické pomůcky pro práci v rámci reedukace. 8 Literatura pro práci v rámci reedukace Podrobný plán pro poruchy řeči č Podrobný plán pro poruchy řeči č

3 Popis jednotlivých poruch řeči Poruchy řeči se převážně vyskytují u dětí předškolního věku, nejsou však výjimkou ani u školáků. Existují různé typy a stupně poruch řeči, a to od lehkých forem a poruch, jež se mohou i samy časem upravit, až po poruchy velice závažné, jimž je třeba věnovat náležitou odbornou péči. Mezi poruchy dětské řeči patří: 1. Opožděný vývoj řeči O opožděný vývoj řeči se jedná v případě, kdy vyjadřovací schopnosti dítěte neodpovídají jeho věku. Příčiny mohou být různé- porucha sluchu, postižení mozku, celková zaostalost dítěte, rodové zatížení, nepodnětné rodinné prostředí, citové strádání dítěte, vlivem velkého citového rozrušení, úrazu 2. Porucha výslovnosti patlavost (dyslalie) Jedná se o nejčastější a nejrozšířenější poruchu řeči u dětí předškolního věku. Patlavost znamená vadnou výslovnost jednotlivých hlásek, slabik nebo i slov. Hlásková patlavost: dítě hlásku vůbec netvoří, vynechává ji, nahrazuje některou hlásku hláskou jinou, pro dítě snazší, dítě hlásku vytváří deformovaně. Slabiková a slovní patlavost postihuje celé skupiny hlásek ve slabikách a slovech. Příčinou této nejrozšířenější poruchy dětské řeči jsou následující: - nesprávné mluvní vzory v prostředí dítěte - poruchy sluchu - nedostatek citového přízvuku (nedostatečné citové zázemí) - poruchy v CNS - motorická neobratnost a zaostalost - anomálie mluvních orgánů - nesprávný postoj okolí k vývoji výslovnosti a řeči dítěte 3. Breptavost (tumultrus sermonis) Tato porucha se vyznačuje překotným tempem řeči. Dítě v důsledku překotného tempa řeči komolí slova, vynechává hlásky nebo části slov. Je třeba se snažit odstranit i příčinu této poruchy, která obvykle spočívá v narušené osobnosti dítěte. Často touto poruchou trpí děti hyperaktivní, citově nevyrovnané, impulzivní, celkově neklidné, se sníženou sebekontrolou. 4. Huhňavost (rinolalie) Jedná se o poruchu zvuku řeči, která se projevuje patologicky změněnou nosovostí hlásek, čímž se řeč stává nesrozumitelnou a zvukově nápadnou.způsobují ji anomálie na mluvidlech, v dutině nosní a v dutině ústní. 3

4 5. Koktavost (balbuties) Plynulost řeči je narušována křečovitými stahy artikulačních svalů. Projevuje se opakováním počátečních slabik ve slovech nebo jejich protahováním Příčiny koktavosti mohou být dědičné, mohou spočívat v poruše řečových funkcí v mozku, mohou však vzniknout i během života dítěte (horečnaté onemocnění, úraz, silný úlek, nepřiměřené nároky na dítě, ). Koktavost je velmi vážná řečová neuróza, která hluboko zasahuje do psychiky dítěte, může se stát pro dítě zdrojem celoživotního psychického strádání a utrpení. 4

5 Kritérium výběru žáka pro zařazení do plánu reedukace Všechny děti při vstupu do školního zařízení prochází řádným logopedickým vyšetřením, které na žádost ředitele školy provádí odborný logoped z PPP Brno. Vyšetření je vždy podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce žáka. Na základě vyhotovených písemných zpráv jsou pak žáci s poruchou řeči zařazeni do reedukace k jednotlivým logopedickým asistentům. Odborný logoped z PPP Brno provádí logopedické vyšetření 2x ročně. Rozhoduje také o ukončení logopedické péče žáka. 5

6 Cíle reedukace - správná výslovnost je pro dítě velmi důležitá, neboť do značné míry ovlivňuje jeho schopnost pohotově vyjadřovat své myšlenky, plynule mluvit, číst a psát a není snad třeba zdůrazňovat, jaký vliv má správná výslovnost na výuku cizím jazykům, součástí všestranného rozvoje dítěte je i péče o jeho řeč - logopedická péče má svoji nezastupitelnou úlohu při rozvoji komunikačních schopností a dovedností žáků, které jsou předpokladem jejich úspěšné sociální adaptace a integrace i jejich dalšího vzdělávání 6

7 Využité metody a formy práce se žáky s poruchami řeči - v oblasti péče o výslovnost dítěte lze předejít vzniku vad výslovnosti správnou výchovou - ani v nejútlejším věku na dítě nešišláme, nekomolíme slova a dbáme na to, abychom zřetelně a správně vyslovovali - velmi důležitá je motivace dítěte i rodičů, lepších výsledků dosáhneme, když víme, proč to či ono děláme, jaký to má význam a účel - má-li dítě potíže s výslovností, v žádném případě mu nedáváme najevo, že má nějaký hendikep, ani z něho neděláme pacienta, vlídností a laskavostí dáme dítěti najevo, že na určitý problém není samo, že mu chceme pomoci - je žádoucí, aby stejně pozitivní přístup měly k dítěti kromě jeho rodičů všechny osoby, s nimiž dítě žije, nebo je s nimi v pravidelném kontaktu - při procesu odborného odstraňování vad výslovnosti lze doporučit přítomnost alespoň jednoho z rodičů - výuku výslovnosti obvykle začínáme nácvikem výslovnosti těch hlásek, u nichž je výslovnost nejsnazší - obvykle začínáme výukou výslovnosti samohlásek, pokračujeme výukou výslovnosti souhlásek - výuka samohlásek většinou probíhá v pořadí: a, e, i, o, u, v případě potřeby se věnujeme též nácviku dvojhlásek ou, au - výuka výslovnosti souhlásek většinou probíhá v pořadí: m, b, p, f, v, h, ch, j, n, d, t, ť, ď, ň, k, g, c, s, z, č, š, ž, l, r, ř - uvedená pořadí nácviku výslovnosti jednotlivých hlásek nelze považovat za neměnná, vždy záleží na individuálních potřebách dítěte a na doporučeném postupu, který po odborném vyšetření navrhne logoped - většinou stačí věnovat se nácviku výslovnosti pravidelně patnáct minut denně, přičemž samozřejmě stále dbáme na to, aby dítě i mimo dobu nácviku co možná nejlépe vyslovovalo Při výuce výslovnosti postupujeme následovně: - nejprve provedeme tzv. gymnastiku jazyka - motorika neboli hybnost jazyka je velice důležitá pro nácvik výslovnosti kterékoli hlásky - dítě motivujeme hrou - zopakujeme a procvičíme výslovnost hlásek již zvládnutých - přejdeme k nácviku výslovnosti další hlásky - výuku výslovnosti provádíme s dítětem před zrcadlem 7

8 Technika, SW a didaktické pomůcky pro práci v rámci reedukace Technika: Počítačová učebna pro nápravu řeči a dys poruch č. 3 Interaktivní tabule v poč. učebně č. 1 Notebook Diktafon Kopírovací stroj SW: Logopedická cvičení (hlásky, slova, věty, říkanky) Logoomalovánky (opakování slov, vět, vybarvování obrázků) Naslouchej a hraj si (trénink sluchové paměti, poznávání zvuků) Didaktické pomůcky: Logopedické zrcadlo Knihy s logopedickými cviky 8

9 Literatura pro práci v rámci reedukace Symtomatické poruchy řeči u dětí V. Lechta Terapie narušené komunikační schopnosti V. Lechta a kol. Když naše dítě nemluví plynule V. Lechta, B. Králiková Koktavost - V. Lechta Svépomocný program při koktavosti M. Fraser Budu správně mluvit D. Kutálková Cvičení pro rozvoj řeči CH. Lunch, J. Kidd Logopedie L. Strejčková Jak se naučit správně vyslovovat P. Dolejší Logopedie v praxi J. Štěpán, P. Petráš Hlasy a hlásky F. Synek Říkáme si s dětmi F. Synek Hrajeme si s řečí B. Pávková, R. Šmarda 9

10 Podrobný plán pro poruchy řeči č.1 Ročník 1. a 2. logopedická skupina č. 1 Logo asistent: Magda Synková ZÁŘÍ ŘÍJEN Depistáž žáků 1. a 2. ročníku, případná vyřazení žáků s ukončenou logopedickou nápravou. Diagnostika žáků 1. ročníku - anamnéza: o rozhovor (příčiny poruchy řeči) o písemná zkouška (náznaky dysgrafie) o praktické zkoušení (motorika artikulačních orgánů) Informace pro rodiče - den, hodina, místo logopedické nápravy, Sešit řeči. Zahájení logopedické nápravy jednotlivců. LISTOPAD PROSINEC Pokračování v diagnostice jednotlivců- vyšetření výslovnosti jednotlivých hlásek, diferenciace foném, motorika jazyka, rtů, stav růstu zoubků,. Pevné stanovení řečového postižení jednotlivce a provádění intenzivního cvičení v rámci logopedické nápravy v ZŠ a zvláště pak rodičů s dětmi doma!!!! Seznámení s využívanými SW v rámci nápravy řečových postižení Tvorba skupin, dle řečové vady, se záměrem provádění nepravidelné skupinové terapie, formou her, pomocí různých předmětů podněcovat děti k činnosti směřující k řečové reedukaci. Užití SW v multimediální učebně pro DYS, LMD a LOGO reedukaci. Pokračování v individuální logopedické péči (dále jen ILP) jednotlivců, dle řečové vady. SW - logocvičení a logoomalovánky užití logopedického zrcadla ILP jednotlivců, v návaznosti na řečovou vadu zařazovat motorika řečovýchorgánů: o pasivní cvičení (masáž řeč. orgánů) o aktivní cvičení (formou hry logoped provádí určité pohyby, činnosti a děti ho před zrcadlem napodobují dechová cvičení atd.) notebook a instalované SW 10

11 LEDEN Pokračování v ILP jednotlivců a skupin v návaznosti na řečové vady s důrazem na: motoriku jazyka (logo zrcadlo) fonematické diferenciace (různé zvuky) rozvoj výslovnosti dodržovat prioritu obsahové stránky řeči před výslovností připomínka přípravných cviků v první části cvičení ÚNOR Pokračování v ILP s důrazem na užití: názornosti (obrázky) hravé formy nápravy (s-syčíme jako husa,ch-dýcháme do dlaně ) Stanovení prognózy u jednotlivých poruch řeči, diagnostická kontrola po I.pololetí školního roku. V případě potřeby individuální konzultace s rodiči o způsobu, formách, intenzitě nápravných cvičení SW naslouchej a hraj si BŘEZEN Pokračování v ILP dle jednotlivých poruch řeči s důrazem na: individuálního přístupu spec. ped. cvičení krátkodobost a intenzita cvičení Ne náprava, ale vyvozování multisenzoriální postup (zapojení sluchu, zraku, kinestetická kontr.) výukové programy v notebooku DUBEN Pokračování ILP dle jednotlivých řečových poruch: fixace správné výslovnosti automatizace správné výslovnosti prognóza interaktivní tabule a výukové programy reedukace řeči KVĚTEN Pokračování v ILP dle postižení s návazností na SPU: dyslexie (nácvik čtení + logo cvičení, zrakové vnímání, podobné tvary, ) dysgrafie (elementární znaky psaní, logoomalovánky, motorika ruky, ) dysortografie (názornost, zápojení sluchu, zraku, hmatu, ) dyskalkulie (podněcování náhradních mozk. mechanismů-hmat, zrak, velikost, tvar) SW logopedická cvičení a logoomalovánky 11

12 ČERVEN Resume ILP jednotlivců v půběhu školního roku, jednotlivých týdnů a kontrolních schůzek. Stanovení postupu a zařazování cviků v průběhu hlavních prázdnin. V případě potřeby konzultace s rodiči o způsobu, formách, intenzitě reedukačních cvičení. Závěrečné hodnocení jednotlivců i skupin s vyřazením žáků s ukončenou nápravou řeč 12

13 Podrobný plán pro poruchy řeči č.2 Ročník logopedická skupina č. 2 Logo asistent Milan Reška ZÁŘÍ ŘÍJEN Depistáž žáků ročníku, případná vyřazení žáků s ukončenou logopedickou nápravou. Diagnostika žáků 3. ročníku: o anamnéza o rozhovor (příčiny poruchy řeči) o písemná zkouška (náznaky dysgrafie) o praktické zkoušení (motorika artikulačních orgánů) Informace pro rodiče den, hodina, místo logopedické nápravy, Sešit řeči. Zahájení logopedické nápravy jednotlivců. Seznámení žáků s pravidly chování na počítačové učebně č. 3, používání PC a Notebooku LISTOPAD PROSINEC Pokračování v diagnostice jednotlivců- vyšetření výslovnosti jednotlivých hlásek, diferenciace foném, motorika jazyka, rtů, stav růstu zoubků,. Pevné stanovení řečového postižení jednotlivce a provádění intenzivního cvičení v rámci logopedické nápravy v ZŠ a zvláště pak rodičů s dětmi doma!!!! seznámení s využívanými SW v rámci nápravy řečových postižení Tvorba skupin, dle řečové vady, se záměrem provádění nepravidelné skupinové terapie, formou her, pomocí různých předmětů podněcovat děti k činnosti směřující k řečové reedukaci. Užití SW v multimediální učebně pro DYS, LMD a LOGO reedukaci. Pokračování v individuální logopedické péči (dále jen ILP) jednotlivců, dle řečové vady. SW logocvičení a logoomalovánky užití logopedického zrcadla ILP jednotlivců, v návaznosti na řečovou vadu zařazovat motorika řečových orgánů: o pasivní cvičení (masáž řeč. orgánů) o aktivní cvičení (formou hry logoped provádí určité pohyby, činnosti a děti ho před zrcadlem napodobují, dechová cvičení atd.) notebook a instalované SW 13

14 LEDEN Pokračování v ILP jednotlivců a skupin v návaznosti na řečové vadě s důrazem na: motoriku jazyka (logo zrcadlo) fonematické diferenciace (různé zvuky) rozvoj výslovnosti dodržovat prioritu obsahové stránky řeči před výslovností 10. připomínka přípravných cviků v první části cvičení ÚNOR Pokračování v ILP s důrazem na užití: -názornosti (obrázky) -hravé formy nápravy (s-syčíme jako husa,ch-dýcháme do dlaně ) Stanovení prognózy u jednotlivých poruch řeči, diagnostická kontrola po I.pololetí školního roku. V případě potřeby individuální konzultace s rodiči o způsobu, formách, intenzitě nápravných cvičení SW naslouchej a hraj si BŘEZEN Pokračování v ILP dle jednotlivých poruch řeči s důrazem. individuálního přístupu spec. ped. cvičení krátkodobost a intenzita cvičení Ne náprava, ale vyvozování multisenzoriální postup (zapojení sluchu, zraku, kinestetická kontr.) výukové programy v notebooku DUBEN Pokračování ILP dle jednotlivých řečových poruch fixace správné výslovnosti automatizace správné výslovnosti prognóza interaktivní tabule a výukové programy reedukace řeči KVĚTEN Pokračování v ILP dle postižení s návazností na SPU dyslexie (nácvik čtení + logo cvičení, zrakové vnímání, podobné tvary, ) dysgrafie(elementární znaky psaní, logoomalovánky, motorika ruky, ) dysortografie(názornost, zápojení sluchu, zraku, hmatu, ) dyskalkulie(podněcování náhradních mozk. mechanismů-hmat, zrak, velikost, tvar) SW logopedická cvičení a logoomalovánky 14

15 ČERVEN Resume ILP jednotlivců v půběhu školního roku,jednotlivých týdnů a kontrolních schůzek. Stanovení postupu a zařazování cviků v průběhu hlavních prázdnin. V případě potřeby konzultace s rodiči o způsobu, formách, intenzitě reedukačních cvičení. Závěrečné hodnocení jednotlivců i skupin s vyřazením žáků s ukončenou nápravou 15

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Pedagogická Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Bakalářská práce Plzeň, 2012 Lucie Plačková Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala

Více

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003.

Tento materiál byl zpracován v rámci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov (Mosty), reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0003. Diagnostika specifických poruch učení - vývojových poruch - a doporučené postupy náprav (metodický materiál pro učitele a rodiče) Indikátor : 04.33.10. CP,,Poruchy učení je termín označující heterogenní

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

PORUCHY ARTIKULACE DISORDERS OF THE ARTICULATION

PORUCHY ARTIKULACE DISORDERS OF THE ARTICULATION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor Speciální pedagogika

Více

L O G O P E D I E S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A. - katedra speciální pedagogiky-

L O G O P E D I E S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A. - katedra speciální pedagogiky- ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální pedagogiky- S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A L O G O P E D I E S t u d i j n í t e x t Mgr. Marie Zahrádková

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ INTEGRACE ŽÁKŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dana Brožová

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola pro život Verze I. z 23. 10. 0006 Platnost od 1. 9. 2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO DĚTI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ SPEECH THERAPY GROUP FOR

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Činnostně orientovaná výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce:

Více

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU LOGOPEDICAL INTERVENTION OF PRE- SCHOOL CHILDREN

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU LOGOPEDICAL INTERVENTION OF PRE- SCHOOL CHILDREN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor (kombinace): Speciální

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝUKA Č ESKÉHO JAZYKA U DĚ TÍ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČ ENÍ MGR. RADANA METELKOVÁ SVOBODOVÁ OSTRAVA 2005 1 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod... 3 1. Specifické poruchy

Více

Z dětského světa mizí říkadla a zpěv. A je to škoda

Z dětského světa mizí říkadla a zpěv. A je to škoda Z dětského světa mizí říkadla a zpěv. A je to škoda Podle klinické logopedky Kateřiny Slezákové jsou právě lidové písničky a říkadla tím správným nástrojem k rozvíjení dětské řeči. Pokud je nahradíme reprodukovanou

Více

Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy

Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Bc. Radka Guthová Vedoucí

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

SBORNÍK kazuistik a metodických listů pro práci s individuálně integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

SBORNÍK kazuistik a metodických listů pro práci s individuálně integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami SBORNÍK kazuistik a metodických listů pro práci s individuálně integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Reg. č. projektu: Název projektu: Zkrácený název: CZ.1.07/1.2.00/08.0131 Zkvalitnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením při ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální. SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová

Více