Český jazyk a literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk a literatura"

Transkript

1 Český jzyk litertur Chrkteristik předmětu Předmět je rozdělen n tři disciplíny literární výchovu, jzykovou výchovu ční slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, le zároveň jsou ve výuce čsto propojovány. Z hledisk vzdělávcích oblstí RVP pro gymnázi je předmět součástí oblsti Jzyk jzyková ce, přičemž určité výukové celky zshují do oblstí Člověk přírod, Člověk společnost, Umění kultur Informtik informční ční technologie. Během výuky předmětu ve čtyřletém studiu ve druhé polovině studi osmiletého se studenti učí zejmén: - interpretovt literární text s využitím literárněvědné terminologie - vyjdřovt se ve formě mluvené i psné dekvátně ve vzthu k příslušné ční situci - covt v rámci týmu n zdném výstupu (npř. třídní zprvodj, divdelní scénk) - orientovt se v dějinách české i světové litertury - zujímt k různým jzykovým sdělením vlstní postoj Hodinová dotce 1. ročník 4 hodiny týdně, kvint 3 hodiny týdně 2. ročník / sext 3 hodiny týdně 3. ročník / septim 4 hodiny týdně 4. ročník / oktáv 4 hodiny týdně Doplňkem ŠVP českého jzyk litertury jsou tzv. mnuály k ŠVP, které specifikují soubor pojmů, jejichž znlost je v určitých ročnících (1. 3. / kvint septim) testován prostřednictvím srovnávcích testů. 1. ročník Tém ŠVP Výstup ŠVP Učivo ŠVP Průřezová témt Literární výchov Co je litertur? Rozliší fikci skutečnost; dokáže uvžovt o morální ideologické dimenzi literárního díl; n zákldě konkrétních příkldů popíše vzth mezi jzykem spisovným jzykem básnickým ; rozliší různé funkce literárního díl (npř. estetickou); dokáže prostřednictvím přesvědčivé rgumentce zhodnotit konkrétní literární dílo. Literární dílo jko fikce / model život svět / příznkové užití jzyk / něco neprgmtického / něco hodnotného. + MV Oblst průřezové ho témtu Mrvní rozměr čních ktů + Rozezná ní společe nské estetick Vzby n předmět SVF Co váže Filosof ie péče o duch

2 Teorie litertury Interpretce literárního díl Kpitoly z dějin litertury I Jzyková výchov Úvod do jzykovědy, Rozliší lyrický, epický drmtický text; rozezná n zákldě textu chrkteristické rysy literárních druhů žánrů; rozezná utor, vyprvěče / lyrický subjekt, postvy; postihne vzth mezi nimi způsob, jk jsou textem vytvářeny; rozezná typy promluv; nlezne v textu motiv, tém; orientuje se v principech kompoziční výstvby textu; nlezne v textu tropy figury; rozliší vázný volný verš; určí typ rýmo schémtu. Nlezne v textu poždovné informce; postihne hlubší (symbolizující) význm situce konstruovné textem; postihne podtext; rozezná různé možné způsoby čtení interpretce textu, rozezná eventuální dezinterpretci textu; porovná informce z různých textů; dovede při práci s různými druhy textů využít s porozuměním zákldní literárněvědné pojmy; dovede při práci s různými druhy textů využít pozntků z jiných disciplín podsttných pro porozumění dnému textu. Prokáže zákldní přehled o vývoji české světové litertury dného období (včetně proměn žánrů, okolností tvorby, recepce textů tp.); přiřdí text n zákldě chrkteristických rysů k příslušnému období; ve vybrných dílech ukázkách objevuje dobové předstvy o životě světě; zmýšlí se nd podobnostmi rozdíly s dnešními (především svými vlstními) ideály hodnotmi. Prcuje s předstvou jzyk jko systému dokáže určit, které Literární druhy žánry. Autor x vyprvěč / lyrický subjekt. Typy promluv. Motiv tém. Typy kompozice. Tropy figury. Druhy verše. Rýmová schémt. Intepretce jko ktivní kulturně podmíněný proces. Interpretce x ndinterpretce. Různé způsoby čtení (npř. doslovné x legorické). Komprce literárních textů. Strověká litertur Blízkého východu. Bible Nový zákon. Antik. Středověk. Litertur reformce. Renesnce. Broko. Klsicismus. Preromntismus. Jzykověd jzykový systém. + + é hodnoty sdělení v různých sémiotic kých kódech rozmni život, kždého člověk rozmni život, kždého člověk D, SVF, D, SVF Uměle cká tvorb komun ikce

3 vývoj jzyk, útvry českého jzyk jzykovědné disciplíny se zbývjí vými rovinmi tohoto systému; identifikuje důležité mezníky vývoje češtiny; rozliší spisovný jzyk, nářečí obecnou češtinu; rozezná útvrové funkční prostředky užité v textu (npř. obecná češtin, dilekty, rgot, slng); při vlstní tvorbě smosttně prcuje se zákldními jzykovými příručkmi. Zákldy vývoje českého jzyk. Útvry českého jzyk. Zákldní jzykové příručky (Prvidl prvopisu, mluvnice, Slovník spisovné češtiny). ce Zvuková grfická stránk jzyk Komunikční slohová výchov Úvod do stylistiky Slohové útvry I Kultur mluveného projevu I Vyhledávání zprcování informcí Využívá znlost prvopisné normy při tvorbě vlstního textu; zdůvodní správné psní použitím příslušného prvidl; spisovně vyslovuje česká běžně užívná cizí slov. Určí funkce textu; přiřdí text k funkčnímu stylu; určí slohový postup; chrkterizuje ční situci vytvářenou textem. Přiřdí text n zákldě typických jzykových prostředků k prostěsdělovcímu / uměleckému funkčnímu stylu; odliší v dném kontextu výrzy příznkové (netypické); ve vlstní tvorbě zprcuje zdné tém; orientuje se v ční situci vymezené zdáním písemné práce; zvolí jzykové prostředky dekvátní funkcím textu; využije informce z výchozích textů; vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovný koherentní text. Správně umísťuje přízvuk; ve svém projevu prcuje s větnou melodií, tempem, silou hlsu; dokáže srozumitelně přednést úryvek z básnického prozického textu; zná typické jzykové kompoziční prostředky řečnického stylu; dokáže je identifikovt ve vyslechnutých projevech využít je ve vlstních vystoupeních; uvědoměle prcuje s prostředky nonverbální ce. Učí se vyhledávt třídit informce; vyhledává klíčová slov, formuluje důležité myšlenky textu; učí se uspořádt informce s ohledem n posluchče; vytváří výpisky, prezentci Prvopisná norm. Spisovná výslovnost. Slohotvorní činitelé (zejmén ční situce, funkce, dresát). Funkční styly. Slohové postupy. Funkční styl prostěsdělovcí umělecký. Popis prostý subjektivně zbrvený, chrkteristik, vyprvování. Řečnický styl. Nonverbální ce. Přízvuk, větná melodie. Recitce. Vyhledávání informcí, výpisky. Prezentce, diskuse. ce ce ce ce lidské áce IVT Vokáln í činnos ti

4 účstní se skupinových diskusí. 2. ročník Tém ŠVP Výstup ŠVP Učivo ŠVP Průřezo vá témt Literární výchov Kpitoly z dějin litertury II Literární kritik Divdelní dptce literárního textu Jzyková výchov Morfologie Slovotvorb Prokáže zákldní přehled o vývoji české světové litertury dného období (včetně proměn žánrů, okolností tvorby, recepce textů tp.); přiřdí text n zákldě chrkteristických rysů k příslušnému směru; ve vybrných dílech ukázkách objevuje dobové předstvy o životě světě; zmýšlí se nd podobnostmi rozdíly s dnešními (především svými vlstními) ideály hodnotmi. Vyhledá vyloží recenze v tištěných i elektronických médiích; při psní vlstní recenze využívá literárněvědné terminologie. Získá zákldní informce o fungování divdl; uvědomuje si specifičnost divdelní inscence jko součásti litertury; podílí se n příprvě divdelního předstvení skupiny studentů / třídy. Určí slovnědruhovou pltnost slov; správně skloňuje čsuje slovní druhy tvoří spisovné tvry slov. Rozliší zákldní způsoby tvoření slov v češtině; určí ve slovním tvru předponu, kořen, příponu, koncovku; určí zákldové slovo ke slovu odvozenému. Český preromntismus. Romntismus. Český romntismus. Relismus. Český relismus novoromntismus. Symbolismus. Recenze v médiích. Literárněvědná terminologie opkování upevnění. Divdlo jeho chod (herec, režisér, drmturg td.). Knižní drm x inscence. Drmtizce literárního textu (týmový / třídní projekt). Slovní druhy mluvnické ktegorie. Odvozování, skládání, zkrcování. Morfemtický x slovotvorný rozbor. + + MV Lexikologie Postihne význm pojmenování v dném Slovní zásob MKV Jk Oblst průřezo témtu rozmni život, kždého člověk lidské áce + Práce v produkč ním týmu školníh o médi Vzby n předmět D, SVF, Co váže Obrzov é znkové systémy

5 Komunikční slohová výchov Kpitoly z mediální výchovy Slohové útvry II Kultur mluveného projevu II kontextu i mimo něj; nlezne v dném kontextu nevhodně užité slovo, přípdně z něj vybere vhodnou náhrdu; nlezne k pojmenování v dném kontextu synonym ntonym; rozezná obrzné neobrzné pojmenování; rozezná útvrové funkční prostředky užité v textu (npř. knižní, rchické expresivní jzykové prostředky). Uvžuje o vlivu médií ve společnosti i n svůj vlstní život; rozliší vyjádření domněnky tvrzení s různou mírou prvděpodobnosti od fktického konsttování; rozezná v textu prvky mnipulce, podbízivosti, ironie, ndsázky; v týmu se spolužáky vytvoří zveřejní číslo školního čsopisu / třídní zprvodj dle předem dohodnutých prvidel; v týmu se spolužáky prezentuje hodnotí ktuální společenskou událost. Přiřdí text n zákldě typických jzykových prostředků k publicistickému funkčnímu stylu; odliší v dném kontextu výrzy příznkové (netypické); ve vlstní tvorbě precizuje dosvdní dovednosti; prokáže šíři pestrost slovní zásoby; používá pojmenování v odpovídjícím význmu. Využívá zlepšuje dosvdní rétorické dovednosti; dokáže svůj projev skloubit s vybrnou rolí v rámci týmu. z hledisk význmu sloho zbrvení. Médi. Fkt x názory. Mnipultivní strtegie. Zprvodjství (kolektivní prezentce). Reklm. Tvorb vydání čsopisu / zprvodje (týmový projekt). Funkční styl publicistický. Zpráv / článek, reportáž, recenze. Drmtizce literárního textu, kolektivní prezentce (týmové projekty). + MV používt jzyk, by byl zbven rsistick ých diskrimi nujících výrzů lidské áce + Rozvíjen í kritickéh o odstup od podnětů přicháze jících z mediální ch produkt ů ce lidské áce Vokální činnosti 3. ročník Tém ŠVP Výstup ŠVP Učivo ŠVP Průřezo vá témt Oblst průřezo témtu Vzby n předmět Literární výchov Kpitoly z dějin Prokáže zákldní přehled o vývoji české Dekdence + D, SVF, Co váže

6 litertury III Filmová dptce literárního textu Jzyková výchov Syntx Textová syntx Komunikční slohová výchov Slohové útvry III světové litertury dného období (včetně proměn žánrů, okolností tvorby, recepce textů tp.); přiřdí text n zákldě chrkteristických rysů k příslušnému směru / vývojové tendenci; ve vybrných dílech ukázkách objevuje dobové předstvy o životě světě; zmýšlí se nd podobnostmi rozdíly s dnešními (především svými vlstními) ideály hodnotmi. Získá zákldní předstvu o fungování filmu; uvědomí si rozdíly mezi médiem litertury médiem filmu; své znlosti prokáže v prxi. Určí větné členy, provede nlýzu souvětí; nlezne odchylky od prvidelné větné stvby, přípdně chybný větný celek oprví; nlezne syntktické nedosttky, přípdně vybere nejvhodnější oprvu (npř. předložky, spojovcí výrzy, slovosled). Posoudí celkovou výstvbu textu, nlezne její přípdné nedosttky; doplní podle smyslu vynechné části textu; uspořádá části textu v souldu s textovou návzností; rozliší různé typy textu (npř. předmluv, doslov, vlstní text). Přiřdí text n zákldě typických jzykových prostředků k odbornému funkčnímu stylu; odliší v dném kontextu výrzy příznkové (netypické); ve vlstní tvorbě precizuje dosvdní dovednosti; upltňuje zásdy symbolismus. Vrinty postsymbolismu. Dd expresionismus. Modernismus. Ztrcená generce. Avntgrd. Prgmtická generce. Existencilismus. Spiriturlismus. Reprezentce totlitrismu v litertuře. Bet Genertion. Absurdní drm. Film jeho složky (npř. kostýmy msky, hudb zvuk, kmer, střih, herectví). Tvorb krátkého filmu (týmový / třídní projekt). Větné členy. Vět souvětí. Odchylky od prvidelné větné stvby. Slovosled. Textová návznost. Prtexty. Funkční styl odborný. Výkld, úvh, odborná recenze. + MV rozmni život, kždého člověk lidské áce + Práce v produkč ním týmu školníh o médi ce

7 Kultur mluveného projevu III syntktické kompoziční výstvby textu; ovládá zásdy výstvby větných celků; respektuje formální prostředky textové návznosti. Využívá zlepšuje dosvdní rétorické dovednosti; n zákldě několik odborných zdrojů vytvoří referát n zdné tém; v roli referent je schopen řídit následnou diskusi; v roli posluchče ktivně nslouchá formuluje otázky n referent. Referát, diskuse. lidské áce Vokální činnosti 4. ročník Tém ŠVP Výstup ŠVP Učivo ŠVP Průřezo vá témt Literární výchov Kpitoly z dějin litertury IV Ústní rozbor prezentce literárního díl Komplexní nlýz neznámého literárního textu, srovnávcí Prokáže zákldní přehled o vývoji české světové litertury dného období (včetně proměn žánrů, okolností tvorby, recepce textů tp.); přiřdí text n zákldě chrkteristických rysů k příslušnému směru / vývojové tendenci; ve vybrných dílech ukázkách objevuje dobové předstvy o životě světě; zmýšlí se nd podobnostmi rozdíly se svými vlstními ideály hodnotmi. Předství knihu ze s osobního kánonu; využívá všech získných interpretčních dovedností; vyhledává rozšiřující pozntky v odborné litertuře; formuluje svůj postoj k dnému dílu jeho vým složkám; v roli referent je schopen řídit následnou diskusi; v roli posluchče ktivně nslouchá formuluje otázky n referent. Využije dosvdní znlosti z dějin litertury přiřdí zdný úryvek k určitému literárnímu směru / období; n zákldě znlostí o vývoji litertury dokáže popst podobnosti rozdíly mezi vybrnými obdobími; tyto znlosti Experimentální poezie i próz (npř. frncouzský nový román), socilistický relismus, mgický relismus, postmodern, underground exil, proměny reflexe války konfliktu (včetně součsných podob). Vyhledávání informcí, interpretce, diskuse. Komplexní nlýz neznámého literárního textu (= výstupní test B), srovnávcí + Oblst průřezo témtu rozmni život, kždého člověk lidské áce Vzby n předmět D, SVF, D Co váže Vokální činnosti

8 rgumentční esej Non-fiction Populární litertur Jzyková výchov Komplexní jzykové rozbory Korektury textů Komunikční slohová výchov Slohové útvry IV využije v písemné interpretci konkrétních literárních děl. Prohlubuje schopnost rozlišit fikci skutečnost (npř. zvžuje stylizovnost ne-fikčních textů); smosttně vyhledá několik ne-fikčních textů poskytujících rozšiřující informce k některému titulu ze s osobního kánonu; příslušné informce využije v rgumentčním eseji ústním rozboru literárního díl. Kriticky prcuje s předstvou populární litertury vymezené vůči litertuře vysoké ; seznámí se s vybrnými popkulturními žánry postupy. Smosttně provádí rozbory neuměleckých textů z hledisek všech jzykových rovin (zvuková, grfická, morfologická, slovotvorná lexikální, syntktická). Nlezne v textu chybný (nekodifikovný) tvr slov, přípdně ho oprví. Přiřdí text n zákldě typických jzykových prostředků k příslušnému funkčnímu stylu (včetně uměleckého dministrtivního); odliší v dném kontextu výrzy příznkové (netypické); ve vlstní tvorbě precizuje dosvdní dovednosti. rgumentční esej (domácí práce). Non-fiction (pměti, biogrfie, utobiogrfie, korespondence, deníky). Deníkovost v české litertuře 2. poloviny 20. století (npř. Vculík). Vzthy mezi populární vysokou literturou. Vybrné popkulturní žánry (červená knihovn, detektivk, komiks, fntsy, sci-fi) postupy (npř. stereotypizce). Komplexní jzykový rozbor (= výstupní test A). (= součást výstupního testu A). Funkční styl dministrtivní. Funkční styly shrnutí. Motivční dopis, životopis, úřední dopis. ce Volitelné předměty Litertur film (pro 3. ročník / septimu)

9 Seminář je určen pro studenty, kteří se chtějí nučit vykládt filmy rozpoznávt podobnosti rozdíly mezi filmem literturou (vhodné k mturitní ústní zkoušce z ČJL). Rovněž pro ty, kteří chtějí prohloubit svou schopnost produkovt odborné texty - mluvené (prezentce) i psné (esej). Student bude v semináři směřovt k následujícím cílům: umět npst ) literární filmovou recenzi, b) srovnání filmu literárního díl, le tké npř. komiksu; c) umět zsdit film do příslušného (npř. kulturního, žánro) kontextu; d) zvládnout vytvořit přesvědčivou prezentci obhájit své názory v diskusi. Interpretcí (nejen) k tvorbě (pro 3. ročník / septimu) Seminář je určen pro studenty, kteří se chtějí zdokonlit v interpretci chtějí prohloubit svoji příprvu n písemnou část mturity z ČJL; pro ty, kdo se zjímjí o tvůrčí psní literturu vůbec. Budeme se zbývt vými možnostmi interpretce různých textů sledovt, jkými prostředky je možné dosáhnout rozličných účinků n čtenáře. Tyto nlýzy nám poslouží mj. k tomu, bychom zdokonlili své vlstní tvůrčí schopnosti. Studenti pk bezpečně zvládnou nejen mturitní slohové útvry (vyprávění, popis, chrkteristik...). Kromě toho studenti tké zlepší své schopnosti porozumět textu. Mturitní minimum z českého jzyk litertury / Texty kontexty (pro 4. ročník / oktávu) Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí prohloubit svou příprvu n mturitní ústní zkoušku z ČJL didktický test z ČJL. Studenti budou do příslušných seminářů rozřzeni n zákldě výsledků srovnávcího testu z jzyk litertury z 1. ročníku / kvinty, 2. ročníku / sexty jednoho dlšího testu. Hlvním cílem semináře je systemtické rozvíjení schopnosti interpretce uměleckého neuměleckého textu. Studenti si vyzkouší simulci ústní zkoušky. Nučí se prcovt s různými odbornými zdroji vhodnými pro příprvu k mturitě z ČJL. Seznámí se s typy úloh přítomnými v mturitním didktickém testu nučí se je řešit. Médi rétorik (pro 4. ročník / oktávu) Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí prohloubit svou příprvu n mturitní slohovou práci z ČJL, kultivovt mluvený projev pro ústní část mturitní zkoušky, či připrvit se n přijímcí zkoušky n vysoké školy n obory jko žurnlistik, tvůrčí psní publicistik, ce v médiích, český jzyk litertur tp. Ncvičíme útvry publicistického (fejeton, zprávu, řízený rozhovor, reportáž) řečnického stylu (projevy při různých příležitostech, moderovnou diskusi tp.) Budeme nlyzovt reklmu ukázky z televizních mluvených (tlkshow či televizní debty).

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce 5. 1. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a jeho výuka je tradičně organizována do tří složek: literární výchovy, jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy.

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

4.3. Jazyk a jazyková komunikace

4.3. Jazyk a jazyková komunikace 4.3. Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům

Více

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Literární komunikace Ročník: 1. ročník, kvinta, projekty ZÁKLADY LITERÁRÁNÍ VĚDY rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.1 Učební osnovy: Český jazyk a literatura

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.1 Učební osnovy: Český jazyk a literatura Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Český jazyk a literatura koordinovala PaedDr. Dagmar Havlíková. Časová

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní vzdělávací program dvojjazyčného gymnázia Ústavní Praha 8 / ŠVP DG Ústavní Praha 8 - č. j.: 17 280/2009-23/ Šestiletý vzdělávací program oboru: 79 41 K / 610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP G. Je povinným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. o.p.s. Labská 27,625 00 Brno Školní vzdělávací program EKO Gymnázia Brno pro šestileté všeobecné studium ŠESTILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) čj. O / 123 / 09 ve znění O / 86

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium a Osmileté všeobecné studium Vyšší stupeň vzdělávání Gymnázium Pelhřimov, ŠVP Čtyřleté a osmileté všeobecné studium

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ

Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ Aktualizace k 1. září 2011 SPOLEČNOU CESTOU K POZNÁNÍ 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, podmínky školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru...

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY

WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM UČEBNÍ OSNOVY PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební osnovy Jazykové vzdělávání Český jazyk (Čj) Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2. vyšší stupeň kvinta oktáva. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2. vyšší stupeň kvinta oktáva. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2 vyšší stupeň kvinta oktáva Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Fotograf kód a název oboru: 34-56-L/01 FOTOGRAF 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 7 2. Profil absolventa... 8 2.1.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, sady 28. října 1, Břeclav ŠVP osmileté všeobecné studium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium Čtyřleté všeobecné studium (zpracováno podle RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více