Vzduchotěsnost obálky budovy z jednovrstvé cihelné konstrukce laboratorní měření a poznatky z měření na experimentálním domě HELUZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzduchotěsnost obálky budovy z jednovrstvé cihelné konstrukce laboratorní měření a poznatky z měření na experimentálním domě HELUZ"

Transkript

1 Firemní prezentace Vzduchotěsnost obálky budovy z jednovrstvé cihelné konstrukce laboratorní měření a poznatky z měření na experimentálním domě HELUZ Air-tight envelope of the building made of a single layer brick construction laboratory measurements and findings from measurements on an experimental house HELUZ Pavel Heinrich, Heluz cihlářský průmysl, Dolní Bukovsko Klíčová slova: průvzdušnost obálky zdivo z pálených cihel netěsnost blower door test Key words: air permeability building brick masonry leak b lower door test Vzduchotěsnost obvodového pláště budovy je významným parametrem nejen pro dosažení předpokládaného energetického standardu budovy, ale i pro předpokládanou trvanlivost konstrukcí a pro vnitřní mikroklima v budově [9], [15], [16]. Přestože toto téma oboru tepelné techniky budov je známé již desítky let [1], tématu vzduchotěsnosti obálky budovy v ČR se věnuje v posledních letech větší pozornost než v minulosti, zejména s nástupem energeticky efektivní výstavby. Často se porovnává vzduchotěsnost obálky budovy v závislosti na konstrukčním systému budovy (lehký, těžký, smíšený), případně jeho materiálovém řešení [9], [16]. Článek se věnuje vzduchotěsnosti obálky budovy z jednovrstvého cihelného zdiva a experimentálnímu pasivnímu domu v Českých Budějovicích. Air-tight envelope of a building is an important parameter not only for reaching the forecasted energy standard of the building, but also for the forecasted life of structures and for the internal micro-clima in the building [9], [15], [16]. Despite the topic of the field of thermal insulation of buildings is already known for past tenths of years [1], the topic of air-tight envelope of buildings was recently devoted a greater attention than in the past, especially with formation of the energy efficient buildings. It is often compared an air-tight envelope of a building, depending on construction system of a building (light, heavy, mixed), or its material solution [9], [16]. The article is dedicated to an air- -tight envelope of a building made of a single layer brick masonry and an experimental passive house in České Budějovice. 1 Úvod Pro návrh a provedení vhodné vzduchotěsnicí vrstvy obvodového pláště domu se v současnosti vychází zejména ze zkušeností z měření na stavbách a ověřených konstrukčních detailů. Neexistuje však návod či ucelený katalog konstrukčních řešení pro predikci vzduchotěsnosti obálky budovy, který by byl dostupný stavební praxi již ve fázi návrhu stavby. Tato predikce by byla zavedena do výpočtu energetické náročnosti budovy, a s určitou mírou spolehlivosti by byla dosahována při dokončení stavby. Problémy s vytvořením uceleného souboru informací můžeme hledat v tom, že předpisy, potažmo technické normy v ČR, pouze doporučují splnit určitou hodnotu průvzdušnosti obvodového pláště domu, viz např. ČSN :2011 [2] od roku 2002 (mimo spárovou průvzdušnost zejména oken), a určitě také v tom, že tento úkol je technicky složitý a finančně náročný, společně s tím, že současné poznatky již vedou ve větší míře k dobrým výsledkům vzduchotěsnosti u staveb s požadavkem investora na dosažení nízké průvzdušnosti budovy, která bude stanovena měřením blower door testem [3]. Mnoho poznatků a informací je také možné získat u různých zájmových sdružení a jejich členů [5], [6], [7], [8]. 2 Průvzdušnost cihelného zdiva Jedním z dílčích kroků pro stanovení průvzdušnosti obálky budovy zděných domů mohou být výsledky laboratorního měření neprůvzdušnosti fragmentů cihelného zdiva podle [4]. Samotné zdivo bez povrchových úprav není neprůvzdušné; to platí i pro jiné zdicí materiály, spojované systémem pero drážka bez promaltování. Výsledky jednostranně a oboustranně omítnutého zdiva vápenocementovou omítkou (jiné typy omítek nebyly předmětem zkoumání) jsou shrnuty v grafu na obr. 1, uspořádání experimentu je vidět na obr. 2. Na obr. 3 a 4 je vidět stav fólie při podtlaku 50 Pa, resp. 600 Pa. Při podtlaku 600 Pa dochází doslova k přisátí fólie na cihly. Z grafu je vidět, že v zájmové oblasti (Δp = 50 Pa) je plošná neprůvzdušnost zdiva velmi nízká, a u oboustranně omítnutého zdiva v podstatě na daném měřicím zaříze- 42 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 5/2014

2 ní neměřitelná (nejistota měření je významně vyšší než naměřená hodnota). Dále je uvedena i plošná neprůvzdušnost fragmentu zdiva s vlivem zásahů do konstrukce, která bude okomentována v dalším textu. Pro představu můžeme stanovit hodnotu n 50 pro dům, jehož obálka by byla zhotovena z konstrukcí, jejichž průvzdušnost by odpovídala výsledkům z měření fragmentů zdiva, a geometrie domu by byla shodná s experimentálním domem v Českých Budějovicích výpočet a výsledky z reálného měření na domu jsou uvedeny v grafu na obr. 5 pro různé scénáře. 3 Průvzdušnost cihelného zdiva s vlivem typických netěsností Reálně se na stavbách do konstrukce provádí záměrné zásahy rozvody elektroinstalací, vedení rozvodů zdravotechniky, kotvení předmětů které mají vliv na neprůvzdušnost konstrukce. Za tímto účelem byly vytipovány případy, které byly laboratorně vyšetřovány. Byl zjišťován vliv na změnu průvzdušnosti oboustranně omítnutého fragmentu, a smluveným postupem byl stanoven vliv jednotlivých netěsností na průvzdušnost fragmentu zdiva. Ovlivnění průvzdušnosti fragmentu zdiva je vidět na grafu na obr. 6. Jedná se o změnu průvzdušnosti fragmentu zdiva jednotlivými netěsnostmi od stavu neporušeného fragmentu zdiva. Zajímavostí může být zlepšení neprůvzdušnosti fragmentu zdiva při zabudování plechového rozvaděče. Fotografie z vybraných prováděných experimentů jsou na obr. 7 až 10. Poměrně překvapivý byl výsledek ovlivnění neprůvzdušnosti fragmentu zdiva oslabeného zásahem na jeho vnější straně instalací silnoproudu a elektroinstalační krabice (obr. 10). Průběh průvzdušnosti fragmentu zdiva s touto netěsností je zřetelně vidět na grafu na obr. 11. Z dosažených výsledků vyplývá, že zásahy do konstrukce ovlivňují neprůvzdušnost zdiva (obr. 6). Otázkou však zůstává, jak správně interpretovat zjištěné výsledky pro návrh obálky budovy z pohledu průvzdušnosti. Nabízí se možnost vztáhnout ovlivnění průvzdušnosti zdiva typickou netěsností na měrnou plochu zdiva, ale aby tato predikce nevedla k chybným závěrům, musíme vzít do úvahy i plochu nebo délku netěsnosti v poměru na plochu zdiva nebo jiný typický rys (např. počet hmož- Obr. 1 Plošná průvzdušnost fragmentu zdiva měřená v laboratoři [10], [11], [12], [13] dinek/plocha zdiva). U liniových netěsností (elektrorozvody) se nabízí spíše vztáhnout ovlivnění neprůvzdušnosti na jednotku délky. Na grafu na obr. 12 je vidět příklad takovéto závislosti. V tab. 1 je uveden vliv na hodnotu n 50 experimentálního domu v závislosti na délce rozvodů a příslušného počtu elektroinstalačních krabic. Nicméně nad správnou interpretací výsledků měření typických netěsností s vlivem na průvzdušnost zdiva, potažmo obálky budovy, bude nutné vést ještě odbornou diskusi a provést další měření. 4 Průvzdušnost obálky experimentálního domu Dalším dílčím krokem pro popis vzduchotěsnosti obálky budovy jsou zkušenosti z několika provedených měření blower door testem na experimentálním domu v Českých Budějovicích (obr. 13). Výsledky měření průvzdušnosti obálky budovy jako celku zahrnují vliv všech skupin, vznikajících netěsností vliv projektové přípravy, vliv plošné průvzdušnosti konstrukcí, vliv typických netěsností, vliv konstrukčních detailů a napojení jednotlivých konstrukčních elementů a vliv netěsností, vznikajících v důsledku různé složitosti realizace konstrukcí na stavbě a kvality řemeslného zpracování. Přestože pro experimentální dům nebyla vypracována zvláštní opatření v projektové fázi, bylo dosaženo velmi solidního výsledku n 50 pro dokončenou budovu n 50 = 0,20 h -1 [14]. Během různých fází výstavby byla prováděna měření výsledky jsou shrnuty v tab. 2 s příslušnou fotodokumentací, viz obr. 14 až 22. Při prvním měření ve fázi hrubé stavby Obr. 2 Uspořádání experimentu pro stanovení průvzdušnosti zdiva jednostranně a oboustranně omítnutého fragmentu zdiva. Na smluvenou vnitřní stranu zdiva se přistavila vzduchotěsná komora propojená na ventilátor a měřicí linku průtoku vzduchu se současným snímáním tlakového rozdílu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 5/

3 Obr. 3 Jednostranně omítnutý fragment byl na vnější straně opatřen fólií pro vizualizaci zkoušky při podtlaku. Na fotografii je vidět stav při podtlaku Δp = 50 Pa Obr. 4 Jednostranně omítnutý fragment byl na vnější straně opatřen fólií pro vizualizaci zkoušky při podtlaku. Na fotografii je vidět stav při podtlaku Δp = 600 Pa po osazení otvorových výplní a zhotovení vnitřních omítek bylo dosaženo hodnoty n 50 = 0,7 h -1. Hlavní problémy netěsností byly identifikovány v nedostatečně provedených omítkách až k hrubé podlaze (ač na to řemeslníci byli upozorněni), dále pak při prostupu rozvodů zdravotechniky, které byly vedeny těsně vedle zdí nebo dokonce zasahovaly do zdi, a v těchto místech nebylo možné zhotovit řádně omítku. Stojí za připomenutí, že nebyly identifikovány netěsnosti v hrubé podlaze 1.NP ani ve stropní konstrukci 2.NP (keramobetonové panely + parotěsnicí vrstva a dočasná hydroizolace z asfaltových pásů na jejich horním líci), kde bylo provedeno minimum zásahů do konstrukce, a omítky mohly být bez problému provedeny v celé ploše stropní konstrukce. Druhý test byl proveden po opravě zjištěných netěsností (oprava omítek a netěsností u rozvodů zdravotechniky pomocí trvale pružného tmelu, případně pomocí montážní pěny)a po zhotovení anhydritových podlah, kdy bylo dosaženo hodnoty n 50 = 0,4 h -1. Po dokončení domu, kdy byly zhotoveny vnější omítky, došlo k výraznému zlepšení průvzdušnosti obálky budovy na hodnotu n 50 = 0,2 h -1. Této hodnoty bylo dosaženo i po 1 roce využívání domu (návštěvy účastníků výstav, prohlídky domu jednotlivými zájemci). Výsledná hodnota je tedy výrazně nižší oproti doporučením na dosažení průvzdušnosti podle ČSN :2011 [2], kdy pro dům se zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění s nuceným větráním a zpětném získávání tepla je doporučena hodnota n 50 = 0,4 h -1. V tab. 3 jsou pro informaci uvedeny hodnoty doporučené celkové intenzity výměny vzduchu n 50,N podle ČSN :2011 [2]. Z dosažených výsledků vyplývá, že pro zděný dům z cihel je možné dosáhnout velmi nízké hodnoty neprůvzdušnosti obálky budovy, a to již při provedení vnitřních omítek, což potvrzuje robustnost hlavní vzduchotěsnicí vrstvy omítky. Zároveň je však patrný velký rozdíl mezi teoretickou hodnotou n 50 pro n 50 (1/h) n 50 teore cká hodnota pro dům pro různý ekvivalent konstrukce a hodnoty na základě měření experimentnálního domu 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 ekvivalent obálky budovy jednostranně omítnutého fragmentu a naměřeným výsledkem. Je tedy zřejmý značný podíl lokálních netěsností, které nelze připisovat vlastnostem konstrukčního materiálu, ale projektové přípravě a kvalitě provedení stavby. Významné zlepšení nastává při oboustranně omítnutém vnějším zdivu, kdy sice nebyl očekáván velký přínos na zlepšení neprůvzdušnosti obálky domu díky nízké plošné průvzdušnosti oboustranně omítnutého zdiva (rozdíl Obr. 5 Hodnota n 50 pro různé scénáře obálky domu a reálného měření na stavbě; teoreticky stanovená hodnota n 50 odpovídá ekvivalentu konstrukce celkové plochy obálky experimentálního domu s naměřenou laboratorní průvzdušností zdiva, a slouží zejména pro ilustraci možného dosažení neprůvzdušnosti budovy Poznámky: 1) jednostranně omítnuté zdivo; 2) oboustranně omítnuté zdivo; 3) oboustranně omítnuté zdivo s netěsnostmi (kumulativně); 4) oboustranně omítnuté zdivo s netěsnostmi pouze na vnitřní straně (kumulativně); 5) na základě výsledku měření blower door testu dokončeny vnitřní omítky; 6) na základě výsledku měření blower door testu dokončeny vnitřní omítky + opravy zjištěných netěsností + dokončené podlahy; 7) na základě výsledku měření blower door testu dokončený dům s omítkami z obou stran zdiva 44 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 5/2014

4 Obr. 6 Vliv na změnu průvzdušnosti fragmentu oboustranně omítnutého zdiva pro jednotlivé typy netěsností na hodnotě n 50 by byl přibližně 0,05 h -1 ), ale došlo k výraznému potlačení vlivu lokálních netěsností. Vnější omítku tedy lze považovat za, řekněme pojistnou vzduchotěsnicí vrstvu. kontroly vzduchotěsnosti obálky domů (alespoň pro novostavby a významné renovace) tak, jak je tomu např. při získání dotace z programu Nová zelená úsporám pro domy s velmi nízkou energetickou náročností, s provázaností na průkaz energetické náročnosti budovy. To by vedlo ke zlepšení reálně dosahované energetické náročnosti domů od současného stavu, kdy se ve výpočtech uvažuje pouze s předpokládanou průvzdušností obálky budovy (pomíjíme význam možných změn materiálového řešení a jejich dokladování, např. při vydávání souhlasu s užíváním stavby). Zároveň by tato změna částečně vedla k prevenci závad na stavbě a vyšší trvanlivosti konstrukcí, a v konečném důsledku ke zlepšení vnitřního prostředí domů při řádném větrání. Obr. 7 Rozvod silnoproudu + elektroinstalační krabice Obr. 8 Rozvody zdravotechniky 5 Diskuse a závěr Z výše uvedených poznatků vyplývá, že exaktní popis průvzdušnosti obálky budovy je náročný proces, do kterého vstupuje spousta vlivů. Pro zděné cihelné budovy byly provedeny dílčí kroky pro popis vzduchotěsnosti, které bude třeba odborně vyhodnotit. Ze zkušeností z měření vyplývá mnoho otázek od samotného stanovení plošné průvzdušnosti zdiva v závislosti na volbě povrchové úpravy, přes vliv typických netěsností a jejich správné interpretace, přes konstrukční problémy, zejména návaznosti jednotlivých konstrukčních prvků až po doporučení vhodných konstrukčních řešení při projektové fázi domu, s důrazem na provázání s dosažitelnou kvalitou technologického provedení na samotné stavbě. Vyvstává i zajímavá otázka na správné zhotovení připojovací spáry okenního rámu ke zděné konstrukci, kde se začínají uplatňovat uzávěry této spáry ve formě parotěsných a paropropustných lepicích pásek, které se ve zděných stavbách tradičně nevyskytovaly [17]. Jejich instalace přináší řadu problémů, zejména při samotném osazení oken, a poté při omítání (výrobci pásek budou tvrdit opak, kvalita realizace na stavbách je však velmi proměnlivá). Proto bude nutné provést výzkum i v této oblasti. Samostatnou kapitolou jsou parametry oken, kde nemusí být hlavní problém v utěsnění funkční spáry, ale např. problémy rámu kolem kování (obr. 23). Jednoznačný vliv na dosažení vyšší kvality staveb a energetického standardu domu by mělo zavedení povinnosti Závěrem lze říci, že důležité téma průvzdušnosti obálky budovy je velmi široké, a proto je mu nutno věnovat systematickou pozornost. Pro zděné cihlové domy není problematické dosáhnout nízké průvzdušnosti obálky domu, zvláště s použitím vnitřních a vnějších omítek při určitých pravidlech, a zejména kvalitním řemeslným zpracováním, které bohužel na běžných stavbách stále často chybí. Tab. 1 Vliv na hodnotu n 50 experimentálního domu při uvažované délce vedení kabelů silnoproudu a příslušného počtu elektroinstalačních krabic Délka rozvodů Příslušný počet el. krabic Vliv na n 50 domu [m] [ks] [1/h] , , , ,07 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 5/

5 Obr. 9 Zabudování elektroinstalačního rozvaděče Obr. 10 Rozvody silnoproudu na vnější straně fragmentu zdiva Průvzdušnost frangmentu zdiva s netěsnostmi Obr. 11 Výrazný vliv na průvzdušnost fragmentu zdiva má zásah do jeho vnějšího pláště Průvzdušnost zdiva s vedením silnoproudu Obr. 12 Průvzdušnost zdiva v závislosti na tlakovém rozdílu vztažené na jednotku délky vedení silnoproudu s uvažováním jedné elektroinstalační krabice po 2,91 m Poděkování: Ing. Jiřímu Novákovi, Ph.D. (ČVUT) za odborné poradenství a spolupráci při řešení problematiky neprůvzdušnosti obálky budovy, a Ing. Tomášovi Langerovi (VÚPS) za věcné připomínky a zpracování výsledků měření typických netěsností. Literatura [1] files/p072_asiepi_wp5_ip1_ p3067.pdf. [2] ČSN :2011 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky. [3] ČSN EN 13829:2001 Tepelné chování budov Stanovení průvzdušnosti budov tlaková metoda. [4] ČSN EN 12114:2001 Tepelné cho- Tab. 3 Doporučené hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu n 50,N podle ČSN :2011 Větrání v budově Doporučená hodnota n 50,N (h -1 ) Úroveň I Úroveň II Přirozené nebo kombinované 4,5 3,0 Nucené 1,5 1,2 Nucené se zpětným získáváním tepla 1,0 0,8 Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění (pasivní budovy) 0,6 0,4 46 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 5/2014

6 Obr. 13 Experimentální dům na výstavišti v Českých Budějovicích Obr. 23 Netěsnost okenního rámu v místě uchycení kliky pro otevírání okna vání budov Stanovení průvzdušnosti stavebních dílců a prvků Laboratorní zkušební metoda. [5] [6] [7] [8] Tab. 2 Dosažená úroveň průvzdušnosti obálky budovy experimentálního domu n 50 = 0,7 h -1 n 50 = 0,4 h -1 n 50 = 0,2 h -1 Obr. 14 Osazeny otvorové výplně a zhotoveny vnitřní omítky Obr. 15 Netěsnost z důvodu nemožnosti provedení souvislé vrstvy omítky Obr. 17 Opraveny netěsnosti, zhotoveny podlahy (anhydrit) Obr. 18 Oprava netěsnosti pomocí trvale pružného tmelu [9] NOVÁK, J.: Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov, Grada Publishing, Praha, [10] Protokol o zkoušce č. A 066/2013, č akreditovaná ČIA, [11] Protokol o zkoušce č. A 105/2012, Obr. 20 Dům dokončený včetně vnějšího omítkového systému Obr. 21 Pohled na velikost otvoru, přes který proudil vzduch hnaný ventilátorem č akreditovaná ČIA, [12] Protokol o zkoušce č. A 109/2012, č akreditovaná ČIA, [13] Protokol o zkoušce č. A 055/2013, č akreditovaná ČIA, [14] NOVÁK, J.: Experimentální pasivní dům HELUZ výsledky měření vzduchotěsnosti doplněná a upravená závěrečná zpráva, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT, Praha, [15] SANTOS, H. R. R., LEAL, V. M. S.: Energy vs. ventialtion rate in buildings: A comprehensive scenario- -based assessment in the European context, Energy in Buildings, Elsevier, [16] JOKISALO, J., KURNUTSKI, J., KORPI, M., KALAMEES, T., VIN- HA, J.: Building leakage, infiltration, and energy performance analyses for Finnish detached houses, Building and environment, Elsevier, [17] VAN DEN BOSSCHE, N., HUY- GHE W., MOENS, J., JANSSENS, A., DEPAEPE, M.: Airtightness of the window wall interface in cavity brick walls, Energy and Buildings, Elsevier, Obr. 16 Nekvalitně odvedená práce při omítání, kdy omítky nejsou dotaženy ke hrubé podlaze Obr. 19 Oprava omítek Obr. 22 Záznam hodnot při měření TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 5/

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.627/10 Červený Kostelec akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: červen 2015. Strana 1 (celkem

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-005866-SeV/01 Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc. č. 377/2 783 16 Dolany Véska akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: duben 2015. Strana 1 (celkem

Více

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 5 5 národní konference LOP 20.3. 2012 Clarion Congress Hotel Praha **** národ Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. 2 prodej barevných obrázků 3 prodej barevných obrázků 4 laický

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST 1 Konference Energetická náročnost staveb 29. března 2011 - Střední průmyslová škola stavební, Resslova, České Budějovice GSM: +420 731 544 905 E-mail: viktor.zwiener@dek-cz.com 2 www.atelierdek.cz Diagnostika

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním u bytů s parame try PD, NED, EUD, ST D o v ytápě né ploše 45 m 2 4,95 0,15 1,51 0,15 1,05 0,15 0,66 0,15 4,95 1,26 1,51 0,62 1,05 0,62 0,66 0,62 0,00 1,00

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST VZDUCHOTĚSNOST DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ ATELIERU DEK V POSLEDNÍCH ČTYŘECH LETECH PROVEDLO MĚŘENÍ TĚSNOSTI METODOU BLOWER-DOOR TEST NA VÍCE NEŽ 150 OBJEKTECH. DVĚ TŘETINY MĚŘENÝCH

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Nosný roletový a žaluziový. rolety žaluzie

Nosný roletový a žaluziový. rolety žaluzie Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ rolety žaluzie Výhody roletového překladu Heluz až 150 mm 3) 1) 2) 6) 4) 3) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Překlad je nosný více než 20 KN/m do délky překladu 2 500 mm U

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE

www.decoen.cz VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE Influence Perforations thermal Insulation Composite System onto Humidity behavior of Structures Ing. Petr Jaroš, Ph.D.,

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ

VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODKROVÍ Zbyněk Svoboda FSv ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, e-mail: svobodaz@fsv.cvut.cz The following paper contains overview of recommended calculation methods for

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Název nástroje: o Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Zákonné regulace nástroje: o zaveden od 1.

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi 2. 10. 2013 Státní fond životního prostředí ČR wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Obsah semináře 1. Ohlédnutí za dobíhajícím programem Zelená úsporám

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Hodnocené období... 3 Rada Asociace... 3

Hodnocené období... 3 Rada Asociace... 3 výroční zpráva 2012-2013 Obsah Hodnocené období... 3 Rada Asociace... 3 Složení rady... 3 Činnost rady... 3 Přehled řešených úkolů... 3 Změny členství v Asociaci... 4 Vyhodnocení srovnávacího měření z

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché

Překlady HELUZ. překlady nosné překlady ploché NG nová generace stavebního systému Překlady HELUZ překlady nosné překlady ploché Nosný překlad HELUZ 23,8 238 mm 2 4 1 3 2 Výhody nosného překladu HELUZ 23,8 1. Překlad je plně staticky únosný po osazení

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne:

Více

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: ZDROJE PROGRAMU ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: Dražba povolenek a využití výnosů z dražby (5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a

Více

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím Co se dnes dozvíte... Představení konceptu Natura Space Jak se dům staví Jaké jsou jeho parametry Kolik dům stojí Jaké jsou možnosti

Více

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Fórum českého stavebnictví 2008 Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Úvod do problematiky bytová výstavba a zateplení

Více

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností

Keramické stropní panely heluz. panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností NG nová generace stavebního systému Keramické stropní panely heluz panely základní panely doplňkové panely atypické panely s prostupem panely balkónové panely se zvýšenou únosností Keramické stropní panely

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

NEDOSTATEČNÉ VZDUCHOTĚSNOSTI STŘECHY

NEDOSTATEČNÉ VZDUCHOTĚSNOSTI STŘECHY 01 HLEDÁNÍ PŘÍČIN NEDOSTATEČNÉ VZDUCHOTĚSNOSTI STŘECHY RODINNÉHO DOMU V LIBERCI O PROBLEMATICE VZDUCHOTĚSNOSTI RODINNÝCH DOMŮ JSME JIŽ NA STRÁNKÁCH DEKTIME PSALI ([1], [2]). V TOMTO ČLÁNKU BYCHOM SE CHTĚLI

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu vznikl za podpory Sdružení EPS ČR Nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím Takřka

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř

Více

Θi 24,70 24,80 23,53 Θip 19,70 19,70 16,80 Θe -15,40-15,33-15,40 Θep -12,00-11,97-13,33 alfa i 11,88 11,83 8,60 alfa e 17,21 17,25 27,12 Θip 1 17,0

Θi 24,70 24,80 23,53 Θip 19,70 19,70 16,80 Θe -15,40-15,33-15,40 Θep -12,00-11,97-13,33 alfa i 11,88 11,83 8,60 alfa e 17,21 17,25 27,12 Θip 1 17,0 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba č. 212 Zkušební laboratoř č. 1007.4 akreditovaná ČIA Zkušebna tepelných vlastností materiálů, konstrukcí a budov Sídlo laboratoře: 102 21 Praha 10,

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 6 Spárová průvzdušnost a vodotěsnost 6.1 Základní definice Průvzdušnost V [m 3 /s] charakterizuje množství vzduchu v m 3, který projde za jednotku času stavební konstrukcí, stavebním dílcem, konstrukčním

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

Zjištění tepelných mostů novostavby RD - dřevostavba

Zjištění tepelných mostů novostavby RD - dřevostavba Zjištění tepelných mostů novostavby RD dřevostavba Firma Stanislav Ondroušek Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz Přístroj

Více

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Ing. Jiří Šála, CSc. tel. +420 224 257 066 mobil +420 602 657 212 e-mail: salamodi@volny.cz Přehled budov podle

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 9. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 9. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 9 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy

Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy Program Nová zelená úsporám 2013 Metodický pokyn - Pravidla pro měření průvzdušnosti obálky budovy Oblast podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou ergetickou náročností Oblast podpory C.4 Instalace

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém

Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Vyžadujte kvalitu, rozhodněte se pro kompletní těsnící systém Bytový komplex Švédska, Praha 5 Návrh detailu Návrh řešení, výběr produktů a zvážení proveditelnosti plus koordinace prací subjektů je absolutní

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX COMFORT P R E M I U M První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Detailní report bytového domu Frýdek-Místek

Detailní report bytového domu Frýdek-Místek Detailní report bytového domu Frýdek-Místek Dne 3. Června 2013 doploledne Přítomni: Michal Halouzka - správa nemovitosti : Martin Maderák - certifikovaný inspektor ABCHI HOME EXPERTS, Fi. EFTEST s.r.o.

Více