Územní plán Dlouhý Most

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán Dlouhý Most"

Transkript

1 Územní plán Dlouhý Most OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC odbor hlavního architekta PROJEKTANT: Ing. arch. Miloslav Štěpánek březen 2015 Za pořizovatele: CJ MML /15/St..... Radim Stanka Ing. Michaela Teplá 1

2 Zastupitelstvo obce Dlouhý Most, jako příslušný správní orgán na základě ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), za použití ustanovení 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), a ustanovení 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 500/2006 Sb. ) v y d á v á Územní plán Dlouhý Most 2

3 I. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOVÁ ČÁST A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4 B1) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE... 4 B2) ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OBCE... 5 C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ... 7 C1) URBANISTICKÁ KONCEPCE... 7 C2) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH A NEZASTAVITELNÝCH PLOCH... 8 C3) VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY C4) VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ A KRAJINNÉ ZELENĚ D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ D1) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA D2) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA D3) OBČANSKÉ VYBAVENÍ D4) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU F1) PLOCHY S ROZDÍLNÝM A S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ F2) PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH A PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ F3) ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM VYVLASTNIT H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO I) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI J) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ K) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI GRAFICKÁ ČÁST 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1: HLAVNÍ VÝKRES 1: VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 1: VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1:

4 A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území (ZÚ) je vymezeno územním plánem obce ÚP Dlouhý Most, jeho změnami a aktualizací. Nové vymezení hranice ZÚ s úpravami vystihující stav zastavění se vymezuje k datu ZÚ je v dokumentaci územního plánu vymezeno ve výkresech 1 výkres základního členění území 2 hlavní výkres 5 koordinační výkres 7 výkres předpokládaných záborů půdního fondu B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT b1) Základní koncepce rozvoje území obce Koncepce rozvoje území obce Koncepce vycházející z jejího postupného historického vývoje s požadavkem na respektování přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Rozvoj s ohledem na probíhající stavební činnost v území, v poloze rozvojové oblasti OB 7 Liberce a v rozvojové ose ROS 1. Situování zastavitelných ploch s vazbami na zastavěná území a sídelní strukturu, návrh využití příslušných území bez vzájemných střetů s respektováním limitů ve využití území. Rozvoj obce vycházející z charakteru obce, začlenění ve struktuře osídlení a z potenciálu území pro rozvoj, obce příměstského charakteru k sousednímu Liberci, situované v rozvojové ose republikového významu ROS 1, Turnov - Liberec, obce s vymezeným centrem. Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení dle vymezené urbanistické koncepce, mimo sousedství tělesa železniční trati, s ohledem na platné limity z provozu železnice pro venkovní prostředí a v území okolí silnice R 35 s ohledem na provoz této komunikace. Vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj území obce Vytváření podmínek pro vyvážený vztah mezi hospodářským rozvojem, sociální soudržností a příznivým životním prostředím. Vazby na sledování podmínek pro stabilizaci a rozvoj bydlení, občanského vybavení, podnikání, sportovní a rekreační využití území, s kultivací veřejných prostranství, sídelní zeleně a volné krajiny, s návrhem koncepce dopravní a technické infrastruktury. Zakomponování nových ploch do sídelní struktury, sledování rozvoje obce s vazbou na stavební činnost ovlivněnou územními podmínkami, zájmy a vlastnickými vztahy k pozemkům, s atraktivními podmínkami v příměstské poloze území obce k Liberci, prakticky srostlé struktury zástavby k okolním obcím. Koncepce rozvoje území obce - obnova a rozvoj území dle stanovené urbanistické koncepce s požadavkem na vymezení dílčích funkčních ploch s cílem vymezení stabilizovaných ploch a ploch změn, s navázáním na koncepci dokumentace minulého územního plánu - zakomponování zastavitelných ploch do sídelní struktury obce s vlivy na požadavky rozvoje v rozsahu celého správního území obce, priorita rozvoje v území Dlouhý Most, v místech zejména návrhu odkanalizování území, s aktuální potřebou této realizace - vymezení rozvojových ploch dle požadavků zejména pro bydlení v izolovaných rodinných domech se zachováním hodnot příměstského prostoru v území Dlouhého Mostu a venkovského prostoru v dalších územích obce Dolního a Horního Podlesí a Javorníku 4

5 - vytvoření podmínek pro naplnění potřeb v oblasti občanské vybavenosti a služeb s vymezením plochy pro rozšíření areálu ZŠ a MŠ, ploch pro využití sociálních a zdravotních služeb, plochy smíšené obytné - vytvoření podmínek, které zvýší atraktivitu obce s vazbou na vymezení veřejných prostranství se zastoupením veřejné zeleně - návrh koncepce dopravní infrastruktury spočívající na vymezení dopravní plochy u silnice R 35 a sportovně rekreačního areálu Vesec, železničního koridoru D 26, zlepšení dopravních poměrů s návrhem místních a účelových komunikací, zajišťující dopravní obsluhu navrhovaných zastavitelných ploch a dopravní průjezdnost krajiny - návrh koncepce technické infrastruktury s návrhem doplnění vedení vodovodu, komplexního řešení splaškové kanalizace, situování elektrické stanice, s doplňujícím návrhem plynofikace - vytvoření podmínek, které zvýší atraktivitu obce pro rozvoj turistiky pěší a cyklistické dopravy s vazbami na multifunkční turistický koridor, cyklokoridory, cyklotrasy, turistické trasy a pěší chodníky - vytvoření podmínek pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy), stanovené záplavové území na Doubském potoce Základní údaje rozvoje území obce Počet trvalých obyvatel stav 823 výhled 1100 Počet domů individuální trvalého bydlení stav 248 výhled 280 Počet objektů využívaných k rekreaci stav 60 výhled 80 Rozsah zastavěného území zastavěné plochy 10 ha; podíl ostatních ploch 30 ha; zahrady 15 ha celkem 55 ha Rozsah zastavitelných ploch individuální bydlení 11,07 ha smíšené obytné 1,46 ha občanské vybavení 0,80 ha Výhledová velikost návrh výhledové velikosti 1100 trvalých obyvatel, 280 ostatních nestálých uživatelů území Potenciální uživatelé území trvale bydlící + saldo vyjížďky + objekty k rekreaci (obložnost 3) + lůžka (ubytovací zařízení) = 1080 Podrobnější údaje, viz kap. f1) a kap. g) odůvodnění územního plánu. b2) Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce Požadavek na ochranu a rozvoj hodnot s vazbami k návrhu ploch změn a k dalším činnostem v území. Ochrana a rozvoj hodnot území obce Požadavky na ochranu a rozvoj území s respektováním přírodních, kulturních, urbanistických, civilizačních a technických hodnot území. Přírodní hodnoty - ochrana krajinného rázu s ohledem na krajinný typ lesozemědělské krajiny zahrnující území celé obce, oblasti a podoblasti krajinného rázu Liberecká kotlina, Rychnovsko a Ještědský hřbet; ochrana a podpora přírodních hodnot údolí Lučního a Doubského potoka, jejich přítoků a bočních svahů - vymezení zastavitelných ploch a jejich přechodu do volných území, mimo solitérní polohy v krajině, při zachování charakteru krajiny a přírodních hodnot dílčích území - vymezení ploch volného území krajiny (trvale travní porosty jako součást zemědělských ploch, vodní plochy), krajinné a sídelní zeleně v území (zahrady, lesní pozemky, plochy vysokého náletu na nelesní půdě, aleje a doprovodná zeleň, solitérní stromy) - ochrana uspořádání krajiny s posílením její ekologické a estetické funkce, zvláště chráněného území (Natura EVL Luční potok), všeobecné ochrany přírody a krajiny (Přírodní park Ještěd, významné krajinné prvky, ÚSES) 5

6 Kulturní hodnoty - péče o nemovitou kulturní památku kostel sv. Vavřince, ochrana dílčích území s archeologickými nálezy s vazbou na ochranu archeologického dědictví - zajištění ochrany dalších hodnotných objektů hmotově tradičních a místně významných, objektů lidové a drobné architektury, historicky významných staveb (roubené a zděné domy, zvonice, kaple, kříže, památníky) Urbanistické a architektonické hodnoty - stabilizace funkčního a prostorového uspořádání centra, s významem i pro okolní obce, stavební dominanty kostela s okolím fary a školy s vazbou na pokračující centrum jižním směrem k dráze, s vazbami na fotbalové hřiště a veřejná prostranství - ochrana hodnot funkčního a prostorového uspořádání zástavby dílčích území obce s charakteristickou v minulosti historicky vzniklou zástavbou, v dálkových pohledech ochrana dominanty kostela i pohledově exponované zástavby na svahu Javorníku - regulace dalšího vývoje spočívajícího na vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a na vhodnosti vymezení ploch změn, s ochranou krajiny před rozvolňováním zastavěných území, důraz na kvalitní strukturu zástavby 6

7 C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ c1) Urbanistická koncepce Plošné a prostorové uspořádání území Urbanistická koncepce Struktura zástavby tvořící funkční vymezení stabilizovaných a navrhovaných zastavitelných ploch ve vzájemném uspořádání dle současné ochrany a rozvoje hodnot území, s omezujícími podmínkami limitů ve využití dílčích území. Požadavek na řešení komplexního rozvoje území - vymezení ploch s rozdílným a s jiným způsobem využití ve stabilizovaných plochách - návrh ploch změn, zastavitelných ploch, hlavní rozvoj v lokalitách ploch pro bydlení - řešení koncepce dopravní a technické infrastruktury Požadavek na zachování kompaktnosti plošného a prostorového uspořádání území v dílčích částech území obce dané lokalizací zástavby dílčích funkčních ploch zastavěného území s návrhem zastavitelných ploch v kontaktu na zastavěná území. Ochrana krajiny před nežádoucím rozvolňováním zastavěných území - v území Dlouhého Mostu sledování souvislého příměstského uspořádání zástavby, v ostatních územích obce s možností nepravidelné rozptýlenější venkovské zástavby Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území - situování nově navržených ploch změn do sousedství zastavěných území mimo území volné krajiny, při zachování celistvosti a kompaktnosti uspořádání území - při začleňování zástavby do území z hlediska širších vztahů přihlížet k výrazné dominantní poloze kostela v dálkových pohledech - souvislé využití území na hranici obce se sousedními obcemi sportovní areál Vesec, zahrnující území i sousedního Liberce Vesce sportovní areál Obří sud Javorník, zahrnující i území s nástupním prostorem z Jeřmanic zástavba rodinných domů na hranici obce - Šimonovice, Jeřmanice, Liberec - Vesec a Vratislavice Požadavky na stabilizaci a dotváření dílčích prostor - centrální území se zastoupením objektů občanského vybavení s návrhem rozšíření areálu ZŠ a MŠ a s využitím prostoru za hasičskou zbrojnicí pro veřejné prostranství - území s požadavkem umístění soustředěné zástavby rodinných domů, rozestavěného území ve směru k pneuservisu, dále s odstupem od železnice pod tratí a nad tratí, s požadavky na vymezení nových komunikací a parcelaci pozemků s řešením technické infrastruktury - území pro zástavbu bytových domů zdravotních a sociálních služeb u navrhované kruhové křižovatky a v Podlesí - dílčí zástavba v prolukách zastavěných území v území celé obce, převážně s využitím stávajících komunikací a technické infrastruktury, v Dlouhém Mostu s vazbou na návrh odkanalizování zastavěných území dle projektu Požadavky z hlediska širších vztahů obce na společná řešení uspořádání území - odpočívka a odstavné parkoviště u komunikace R 35 na území Dlouhého Mostu s vazbou na sportovní areál Vesec, zahrnující území i sousedního Liberce, dle ÚP Liberec navrhovaného shodného využití - vymezení železničního koridoru D 26 a koridoru pro umístění vedení VVN 110 kv i do území sousedních obcí Hodkovice n. M. a Šimonovice - vymezení a funkční využití sportovně rekreačních ploch areálů Vesec a Obří sud Javorník, přesahujících území obce Dlouhý Most 7

8 - přímá návaznost a bezprostřední kontakt zástavby do území sousedních obcí c2) Vymezení zastavitelných a nezastavitelných ploch Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití jako ploch změn. V návrhu ploch se vymezují ve správním území zastavitelné plochy vně i uvnitř zastavěného území s doplněním ploch ke změně využití zastavěného území. Plochy s rozdílným způsobem využití (Využití ploch dle vyhlášky 501/2006 Sb., v platném znění.) plochy zastavitelné označení ploch PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální Dlouhý Most Z 1 - Z 24, Z 26 - Z 30 Javorník u Dlouhého Mostu Z 33 - Z 36, Z 38, Z 39 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - veřejná infrastruktura Z 40 - Z 43 PLOCHY SMÍŠENÉ - plochy smíšené obytné Z 44 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - odstavná plocha Z 45 - místní a účelové komunikace Dlouhý Most Z 46 - Z 54, Z 67, Z 68 Javorník u Dlouhého Mostu Z 55, Z 56 - železniční koridor D 26 Z 57 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - čerpací stanice odpadních vod Z 58, Z 59 - elektrická stanice Z 60 plochy nezastavitelné označení ploch PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - prostranství, veřejná zeleň Z 61 - Z 65 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - vodní plocha Z 66 Přehled ploch označení a výměry ploch k. ú. Dlouhý Most - plochy zastavitelné plochy bydlení - bydlení individuální Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 plochy smíšené - plochy smíšené obytné Z m 2 plochy dopravní infrastruktury - odstavná plocha Z m 2 plochy dopravní infrastruktury - místní a účelové komunikace Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 plochy dopravní infrastruktury - železniční koridor Z m 2 plochy technické infrastruktury - technická infrastruktura 8.

9 Z m 2 Z m 2 Z m 2 - plochy nezastavitelné plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 plochy vodní a vodohospodářské - vodní plocha Z m 2 k.ú. Javorník u Dlouhého Mostu plochy bydlení - bydlení individuální Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 Z m 2 plochy dopravní infrastruktury - místní a účelové komunikace Z m 2 Z m 2 plochy dopravní infrastruktury - železniční koridor Z m 2 Lokalizace a charakteristika ploch plochy zastavitelné PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální plochy změn Z 1,Z 2 lokalizace v poloze navrhované skupiny rodinných domů na svahu přítoku Doubského potoka charakteristika rozvojové plochy pro skupinovou zástavbu s vymezením komunikací, bloků zástavby a celkového rozsahu ohraničení lokality dle zpracované dokumentace, návaznost ploch na současnou realizaci rodinných domů západním směrem, řešení úseků splaškové kanalizace v návaznosti na navazující zastavitelné plochy do území pod a nad železniční tratí a další území plocha změny Z 3 lokalizace v poloze navrhované skupiny rodinných domů pod železniční tratí charakteristika rozvojové plochy pro skupinovou zástavbu v návaznosti na návrh komunikací, při jižním okraji hranice lokality s odstupem od železnice z důvodu hygienických limitů hluku z provozu železnice, při západním okraji ohraničení plochy z důvodu omezení záborů souvislých ploch ZPF i přítomnosti snížení terénu po spádnici, návrh napojení na gravitační splaškovou kanalizaci dle projektu odkanalizování obce východním směrem, další okolní plochy pod železniční tratí již mimo dosah na dopravní a technickou infrastrukturu plocha změny Z 4 lokalizace v poloze navrhované skupiny rodinných domů nad železniční tratí charakteristika rozvojové plochy pro skupinovou zástavbu s podmíněnou dohodou o parcelaci, vymezené bloky zástavby navrhovanými komunikacemi, dopravní přístupnost od železničního přejezdu s požadavkem na rozšíření dopravního prostoru komunikace a od vodní nádrže, omezení zastavitelných ploch z důvodu odstupu od železnice z důvodu hygienických limitů hluku z provozu železnice, omezení záborů souvislých ploch ZPF a dle konfigurace terénu rozsahu ploch s napojením na gravitační splaškovou kanalizaci dle projektu odkanalizování obce plochy změn Z 5 - Z 11 lokalizace v poloze západně od centra charakteristika rozvojové plochy v prolukách a sousedství zastavěného území, návrh na doplnění stávající okolní zástavby rodinných domů v prolukách v blízkosti centra, dopravní přístupnost ze stávajících komunikací plochy změn Z 12 - Z 17 lokalizace v poloze nad železniční tratí a k Jeřmanicím. 9

10 charakteristika ojedinělé rozvojové plochy v dílčích prolukách a sousedství zastavěného území ve styku s Jeřmanicemi s návrhem doplnění zástavby, dopravní přístupnost ze stávajících komunikací plochy změn Z 18 - Z 22 lokalizace v poloze za obecním úřadem, u Císařské aleje a v údolí k Vesci charakteristika rozvojové plochy v prolukách a sousedství zastavěného území, převážný rozsah nové výstavby v území, návrh na doplnění stávající okolní zástavby, vazba na zástavbu Vesce, u lokality Z 19 doplnění proluky zástavby, z důvodu hygienických limitů hluku z provozu silnice R 35 bez další zástavby SV od Cisařské aleje, u lokality Z 20 situování více objektů s parcelací pozemků plochy změn Z 23, Z 24 lokalizace v poloze u pneuservisu charakteristika rozvojové plochy v prolukách a sousedství zastavěného území, u lokality Z 23 vazba na rozsáhlejší stávající zástavbu Šimonovic plochy změn Z 26 - Z 30 lokalizace v poloze Horního Podlesí charakteristika rozvojové plochy ve styku s Jeřmanicemi a Vratislavicemi v prolukách a sousedství zastavěného území, nepravidelného uspořádání zástavby, v současné době i novostaveb rodinných domů, vazba zastavitelných ploch na stávající zástavbu Jeřmanic plochy změn Z 33 - Z 35 lokalizace v poloze severního a západního okraje Javorníku charakteristika rozvojové plochy v prolukách a sousedství zastavěného území v kontaktu se stávající zástavbou mimo pohledově exponované nezastavěné území svahu Javorníku, nepravidelného uspořádání zástavby plochy změn Z 36, Z 38, Z 39 lokalizace v poloze východního okraje Javorníku charakteristika rozvojové plochy v prolukách a sousedství zastavěného území, nepravidelného uspořá dání zástavby ve směru ke sportovnímu areálu Obří sud Javorník, u lokality Z 36 zánik původní cesty a situování více objektů s požadavky na parcelaci pozemků PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - veřejná infrastruktura plocha změny Z 40 lokalizace v poloze areálu ZŠ a MŠ charakteristika návrh na rozšíření stávajícího areálu základní školy a mateřské školy navazujícími pozemky SV směrem k silnici R 35 s požadavkem na zvýšení kapacit těchto zařízení plocha změny Z 41 lokalizace v poloze JZ od centra nad přítokem Doubského potoka charakteristika zastavitelná plocha pro realizaci bytového domu s využitím pro zdravotní a sociální služby (domov pro seniory ), navržené řešení dle dokumentace skupinové zástavby rodinných domů v sousedství, přírodní poloha nad údolím přítoku Doubského potoka, navazující návrh kruhové křižovatky a umístění elektrické stanice s přípojkou VN kabelového vedení plocha změny Z 42 lokalizace v poloze JZ od centra nad přítokem Doubského potoka charakteristika zastavitelná plocha pro realizaci bytových domů s využitím pro zdravotní a sociální služby (domov pro seniory ), přírodní poloha nad údolím přítoku Doubského potoka, navazující návrh pokračující komunikace do území pod železniční tratí, vedení splaškové kanalizace a kabelového vedení VN 10

11 plocha změny Z 43 lokalizace v poloze Dolní Podlesí charakteristika rozvojová plocha ve dvou lokalitách dle návrhu předchozí dokumentace ÚP a dokumentace ke stavebnímu povolení s využitím domova pro seniory, v okrajové koncové poloze zástavby a v krajinném prostoru údolí Lučního potoka PLOCHY SMÍŠENÉ - plochy smíšené obytné plocha změny Z 44 lokalizace v mezilehlé poloze silnice do Jeřmanic a železniční trati charakteristika využití pozemku pro různorodé využití služeb, drobné výroby, bydlení bez vzájemných střetů, využití území dle hygienických limitů hluku z provozu železnice, možný zánik ve stávající usedlosti chovu skotu PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - odstavná plocha plocha změny Z 45 (O) lokalizace v mezilehlé poloze sportovního a rekreačního areálu Vesec a komunikace R 35 charakteristika využití lokality pro odstavnou plochu pro osobní automobily s využitím v případě konání významných akcí v areálu Vesec, v souladu s ÚP Liberec jako na straně Liberce - místní a účelové komunikace plochy změn Z 46 (K 1) a Z 47 (K2) lokalizace v poloze nad přítokem Doubského potoka charakteristika vymezení komunikací navazujících na rekonstrukci stávající páteřní komunikace dle dokumentace k lokalitě skupinové zástavby rodinných domů, komunikacemi související vymezení bloků zástavby plochy změn Z 48 (K 3) a Z 49 (K4) lokalizace v poloze pod železniční tratí a nad přítokem Doubského potoka charakteristika vymezení komunikace s prodloužením komunikace ve směru od centra obce dle stávající parcelace přilehlých pozemků a návrhu další komunikace ve směru ke kruhové křižovatce v místě navrhovaných bytových domů plochy změn Z 50 (K 5) a Z 51 (K 6) lokalizace v poloze nad železniční tratí charakteristika vymezení komunikací s řešením dopravního zpřístupnění lokality skupinové zástavby i od vodní nádrže, komunikacemi související vymezení bloků zástavby plocha změny Z 52 (K 7) a Z 53 (K 8) lokalizace v poloze podél komunikace R 35, mezi Horním Podlesím a komunikací R 35 charakteristika doplnění komunikací přerušených koridorem komunikace R 35 s využitím stávajícího podjezdu pod R 35, dopravní přístupnost k zemědělským a lesním pozemkům plochy změn Z 54 (K 9) lokalizace v poloze jižně od sportovního areálu Vesec charakteristika vymezení komunikace v trase dnes vyježděné cesty, dopravní přístupnost k nemovitostem, k zemědělským a lesním pozemkům plochy změn Z 55 (K 10) a Z 56 (K 11) lokalizace v poloze nad Javorníkem charakteristika vymezení komunikací v horní části Javorníku pro bezmotorovou dopravu s propojením území ve směru k Rašovce, dopravní přístupnost k zemědělským a lesním pozemkům, v trase Z 55 (K 10) současně vedení pěší trasy multifunkčního turistického koridoru na Javorník 11

12 plocha změny Z 67 (K 12) lokalizace východně od areálu Vesec charakteristika vymezení propojovacího úseku komunikace, dopravní zpřístupnění nemovitosti na komunikaci dle údaje katastru plocha změny Z 68 (K 13) lokalizace v údolí k Vesci charakteristika vymezení přístupové komunikace k nemovitosti - železniční koridor plocha změny Z 57 (D 26) lokalizace v poloze západně od Javorníku do Šimonovic charakteristika vymezení koridoru mezinárodního významu D 26, šířka 200m, modernizace úseku hranice LK - Turnov - Liberec, novostavba úseku zahrnující území obce v tunelové trase s přechodem do povrchové trasy severně od tělesa stávající železnice PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - technická infrastruktura plochy změn Z 58 (ČSOV 4) a Z 59 (ČSOV 5) lokalizace v poloze u pneuservisu (ČSOV 4) a v údolí k Vesci (ČSOV 5) charakteristika v koncových polohách gravitační kanalizace přečerpávání splaškových vod do kanalizace v území Šimonovic a Vesce plocha změny Z 60 (T) lokalizace v poloze nad přítokem Doubského potoka charakteristika situování elektrické stanice 35/0,4 kv v místě navrhované skupinové zástavby rodinných domů, s napojením kabelového vedení VN 35 kv z vedení a stávající elektrické stanice T 4119 JZ směrem plochy nezastavitelné PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - prostranství, veřejná zeleň plocha změny VP 7 (Z 61) lokalizace v poloze u vodní nádrže charakteristika rozšíření stávajícího prostranství o okolní pozemky u vodní nádrže, další plochy pod tělesem dráhy silně zamokřené a k využití veřejného prostranství nenavrhovány plocha změny VP 8 (Z 62) lokalizace v poloze při údolí k Vesci charakteristika jako prostranství využití stávající rovinaté plochy náspu při místní komunikaci v poloze údolí k Vesci, s možností parkování vozidel plocha změny VP 9 (Z 63) lokalizace v poloze u fotbalového hřiště charakteristika doplnění prostoru pro veřejnou zeleň jako zázemí sportoviště v poloze u centra obce plocha změny VP 10 (Z 64) lokalizace v poloze východně od kostela charakteristika doplnění plochy přiléhající k centru obce za hasičskou zbrojnicí o veřejný prostor na místě dnešní skládky a vrakoviště plocha změny VP 11 (Z 65) lokalizace v poloze u Císařské aleje charakteristika návrh prostranství ve vyvýšené poloze při hranici obce u komunikace a aleje stromů v místě vhodné vyhlídky v sousedství odpočinkového místa na straně Vesce 12

13 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - vodní plocha plocha změny V (Z 66) lokalizace v poloze bývalých rybích sádek charakteristika vymezení vodní plochy pod stávající hrází a objektem bývalých rybích sádek s vazbou na obnovu vodních ploch nad hrází Plochy s jiným způsobem využití (Využití dalších ploch než stanoví vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění.) PLOCHY MIMOLESNÍ ZELENĚ - krajinná zeleň plochy změn lokalizace v území celé obce charakteristika vymezení zeleně vysokého náletu na nelesní půdě, alejí a doprovodné zeleně podél komunikací, doprovodné zeleně vodotečí a mezí, remízů zeleně, soliterních stromů c3) Vymezení ploch přestavby Vymezení ploch k obnově nebo k opětovnému využití znehodnoceného území s vazbou na vymezení ploch sanací. sanace skládky v Dolním Podlesí v místě zarostlé původní cesty Návrh komunikace v sousedství K 9 (Z 54) v trase vyježděné cesty, v místě ponechání zeleně. sanace skládky v sousedství kostela s využitím veřejného prostranství Požadavek na celkovou kultivaci prostoru v kontaktu na centrum obce. c4) Vymezení systému sídelní a krajinné zeleně Systém sídelní zeleně za účelem zajištění podmínek pro zachování a rozvoj zeleně v plochách zastavěného území a jako návaznost na zeleň v nezastavěném území - krajinné zeleně. Vymezení sídelní zeleně - zeleň ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení - zeleň veřejných prostranství (součást ploch prostranství) - zahrady (součást ploch bydlení, samostatně vymezené plochy) - solitérní zeleň (při domech a objektech) Vymezení krajinné zeleně - pozemky určené k plnění funkcí lesa - vysoký nálet na nelesní půdě - aleje podél komunikací - doprovodná zeleň podél vodotečí, mezí, remízy zeleně 13

14 D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ d1) Dopravní infrastruktura Vymezení dopravní infrastruktury silniční dopravy zahrnující silnice, místní a účelové komunikace, dopravní vybavení, cyklistickou a pěší dopravu a železniční dopravy zahrnující železniční stanici a trať. Silniční doprava Koncepce silniční dopravy spočívá na vymezení průběhu dopravy, dopravního napojení území obce v širších vnějších vazbách, dílčích území a jednotlivých pozemků v obci s vazbou na zastavěná území, zastavitelné plochy a dopravní prostupnost krajiny. Silnice R/35 Stabilizace dopravního prostoru silnice ve stávající trase a v kategorii S 22,5/80. Vymezení odstavné plochy (Z 45), viz následující údaje dopravního vybavení. Silnice III. třídy Stabilizace průběhu silnic III. třídy ve stávajících trasách a v kategoriích III/27814 ul. A. Cihláře S 7,5/60 III/2876 Dlouhý Most - Jeřmanice S 7,5/60 III/2877 před budovou žst Jeřmanice S 4/30 III/2789 ul. Šimonovická S 7,5/60 III/2873 Horní Podlesí S 6,5/60 III/03520 Javorník S 6,5/50 (návrh přeřazení do místní komunikace) Zajištění dopravního napojení dílčích pozemků, částí území obce s dostupností ve vnějších vazbách k okolním obcím, mimo koncové polohy silnice na Javorníku. Místní a účelové komunikace Vymezení doplňkové dopravní síě k silnicím tvořící kostru dopravní sítě v obci, s vymezením stávajících a navrhovaných komunikací k zajištění dopravního zpřístupnění dílčích pozemků, zastavěných území, zastavitelných ploch, zemědělských a lesních pozemků. návrh komunikací Návrh komunikací vymezených u lokalit soustředěné zástavby rodinných domů K 1 - K 6 K 1 (Z 46), K 2 (Z 47) zástavba nad Doubským potokem K 3 (Z 48), K 4 (Z 49) zástavba pod železniční tratí K 5 (Z 50), K 6 (Z 51) zástavba nad železniční tratí Návrh komunikací v prostoru krajiny K 7 - K 11 K 7 (Z 52), K 8 (Z 53), K 9 (Z 54) v prostoru podél komunikace R 35 a v Podlesí K 10 (Z 55), K 11 (Z 56) v prostoru nad Javorníkem (komunikace pro bezmotorovou dopravu) Návrh komunikací jako přístupu k nemovitostem K 12, K 13 K 12 (Z 67) východně od areálu Vesec K 13 (Z 68) v údolí k Vesci Drážní doprava Železniční trať a železniční stanice Stabilizace vymezení stávajících dopravních ploch. Železniční koridor Vymezení průběhu železničního koridoru mezinárodního významu D 26 (Z 57) Liberec - Turnov v území obce. Dle ZÚR Libereckého kraje vymezení koridoru s trasou západně od Javorníku do Šimonovic, nad stávající železniční tratí s průběhem tunelového úseku trati. Sedačková lanová dráha Jeřmanice - Javorník DPIS 14

DLOUHÝ MOST ÚZEMNÍ PLÁN. návrh

DLOUHÝ MOST ÚZEMNÍ PLÁN. návrh návrh DLOUHÝ MOST pořizovatel: projektant: Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

DLOUHÝ MOST ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta. územního plánování. Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, Liberec 30

DLOUHÝ MOST ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta. územního plánování. Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, Liberec 30 návrh DLOUHÝ MOST pořizovatel projektant Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Územní plán sídelního útvaru Hodkovice nad Mohelkou změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Hodkovice nad Mohelkou změna č. 6 návrh 6. změna ÚPNSÚ HODKOVICE nad Mohelkou zpřesnění železničního koridoru D 26 zadavatel pořizovatel projektant konzultace Monroe Czechia s.r.o. Rychnovská 383 Hodkovice nad Mohelkou Magistrát města

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE duben 2016 Z A D Á N Í Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU JILEMNICE MĚSTO JILEMNICE Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo usnesení, jméno zástupce stat. orgánu:.. Podpis, razítko POŘIZOVATEL Městský úřad Jilemnice,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok IA. textová část Záznam o účinnosti vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav k 28. 4. 2012 Právní stav územního plánu LIŠANY

Více

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část příloha č. 1 opatření obecné pova hy návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dynín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Územní plán Sadová Změna č. 1

Územní plán Sadová Změna č. 1 Územní plán Sadová Změna č. 1 Zpracovatel: Ing. Arch. Hana Vašatová Blodkova 346 500 06 Hradec Králové 6 IČO: 11582278 ČKA: 01063 Objednavatel: Obec Sadová 04 / 2013 Textová část - Změny č. 1 ÚP Sadová

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE str.1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE LOKALITY: A1-A3 Správní orgán, který změnu územního plánu

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV zakázkové číslo:

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Územní plán Dlouhý Most OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOVÁ ČÁST 2. GRAFICKÁ ČÁST

Územní plán Dlouhý Most OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOVÁ ČÁST 2. GRAFICKÁ ČÁST II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOVÁ ČÁST strana a) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC Městský úřad Moravské Budějovice, oddělení Úřadu územního plánování, regionální a památkové péče, který na žádost obce Jakubov u Moravských Budějovic pořizuje v souladu s ust. 6 odst.1 písm. c) zákona

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín NÁVRH ZADÁNÍ Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Úmonín bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Úmonín dne 6.9.2016 usnesením č. 89/2016. Obec Úmonín leží ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Prosinec 2015 Příloha ke Zprávě o uplatňování územního plánu Hluboká nad Vltavou.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

Územní plán města Kutné Hory

Územní plán města Kutné Hory Územní plán města Kutné Hory II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 16 ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KUTNÉ HORY - ZMĚNA č. 16 územního plánu - návrh Identifikační číslo zhotovitele: 28-009-242 Objednatel:

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STATENICE Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚPSÚ STATENICE Strana 1 (celkem 9) OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTOUŇ K projednání dle 47 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HOSTOUŇ PROSINEC 2010

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTOUŇ K projednání dle 47 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HOSTOUŇ PROSINEC 2010 ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTOUŇ K projednání dle 47 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD HOSTOUŇ PROSINEC 2010 O pořízení změny č.3 ÚPO Hostouň rozhodlo zastupitelstvo obce dne 19.7.2010 usnesením č. 4/7/2010.

Více

Územní plán Chotíkov

Územní plán Chotíkov Návrh zadání Územní plán Chotíkov Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Chotíkov Červenec 2014. 1 OBSAH: A. Požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VÝŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VÝŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VÝŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : VÝŠOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Zakázkové číslo : 29-004-340 Pořizovatel

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD VÍTĚZNÁ ING. RENATA PERGLEROVÁ, DENISOVA 827, 250 82 ÚVALY OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA NA ZÁKLADĚ MANDÁTNÍ SMLOUVY ZPRACOVATEL:

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více