Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI"

Transkript

1 Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

2 Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu k bankovnímu systému, více kapitálu, v tší r st V tší likvidita a tím snížení náklad na získání kapitálu, více kapitálu, v tší r st, Diverzifikace rizik pro investory a tím sníženi náklad na získání kapitálu, více kapitálu, v tší r st (diversifikace rovn ž umož uje specializaci, v tší efektivnost, v tší r st) Tvorba cen a tím vznik informaci o kvalit firem a manažer (možnost navázat kontrakty), v tší pobídky efektivn pracovat, v tší r st Diversifikace vlastnictví od státu, v tší politická stabilita, v tší r st 2

3 Vazba mezi kapitálovým trhem a ekonomickým r stem Teoreticky zmi ovaná a empiricky ov ovaná vazba je zdokumentována v Levine (1997) a dále: King and Levine, 1993, Atje and Jovanovic, 1993, Levine and Zervos, 1996, Harris, 1997, Levine and Zervos, 1998; Levine, Loayza and Beck, 2000, a další Pro úplnost je t eba dodat, že v ad t chto lánk jsou ur ité metodologické problémy, v tšinou v definici prom nných, které jsou ur eny k m ení rozvinutosti kapitálového trhu (problémem je nap íklad asto používaný pom r tržní kapitalizace k HDP). První studií je Goldsmith(1969), ada studii prokazuje kauzální vztah od rozvoje finan ní infrastruktury k ekonomickému r stu, nejvýznam jší je Rajan&Zingales (1998) 3

4 4

5 5

6 Investi ní ratingy eské republiky v porovnání s ostatními zem mi v regionu 6

7 Pro je po et IPO a objem získaného kapitálu v echách malý Historicko-ekonomické d vody I. Kupónová privatizace m la siln negativní vliv na rozvoj trhu a kolektivního investování v bec. Zklamání drobných investor z KP, selhání fond a regulátor v období cca Masivní delisting na pražské burze v období Velmi malé množství aktivních drobných investor, relativn velmi pasivní institucionální investo i 7

8 Pro je po et IPO a objem získaného kapitálu v echách malý Historicko-ekonomické d vody II. V období ekonomické transformace byly velké banky vlastn ny státem, snadný p istup k úv r m. R byla nezajímavá z hlediska venture kapitálu (v.c.), který je velkým zdrojem IPO. Hlava 22, zanedbatelný po et IPO signalizuje špatný exit pro v.c. a obrácen málo v.c. má za následek výrazn menší po et IPO. Trh vznikl administrativní cestou - vznik pražské burzy byl tém pln determinován KP, vytvá el dojem vedlejšího produktu KP Firmy privatizované v KP skoro automaticky p ešly na burzu pop ení základního principu burzy Regulace vznikla až mnohem pozd ji. Trh získal špatnou reputaci, která se t žko napravuje. 8

9 Po et emisí (delisting) na Pražské burze

10 Motiva ní srovnání, Ma arsko a eská republika, tržní indexy, 1994-kv ten 2005 Typ trhu Typ trhu leden 1994 BUX 2,005 PX50 1,100 kv ten 2005 BUX 17,759 (756%) PX50 1,177 (7%) Hungary (BUX) 1200 Czech Republic (PX50) /3 / /3 / /3 / /3 / /3 / /3 / /3 / /3 / /3 / /3 / /3 / /3 / /3 / /3 / /3 / /6 / /6 / /6 / /6 / /6 / /6 / /6 / /6 / /6 / /6 / /6 /

11 11

12 12

13 13

14 P íklady zm n ve sv t -- N mecko N mecko ukázka vazby IPO=exit pro v.c. a p.e. Zatímco první n mecké fondy jsou datovány n kdy k roku 1965, objem investic až do 1995 z stával relativn malý pod 0.03% HDP (US>0.11%). Zavedením Neuer Markt byla vytvo ena možnost exitu pro fondy a po et IPO a objem investovaných prost edk se n kolikráte znásobil.sice pozd ji NM zanikl slou ením s hlavním trhem, ale efekt z stal Dlouhá léta existoval mýtus o tom, že v.c (p.e) nemá v N mecku šanci, stejn tak jako v tší objem IPO. Samoz ejm, že prvotní boom v N mecku souvisel s rozvojem internetu, ale rozkv t nastal i v ad ostatních odv tví a souvisel s novými p íležitostmi danými deregulací a rozvojem jednotného trhu. 14

15 Polsko Polsko, podobn jako N mecko má ve svém kapitálovém trhu výbornou exit strategii. Podpora lokálních drobných investor a penzijních fond vázaných investovat ást svých prost edk do domácích (akciových) aktiv? Možné problémy p i vysokém podílu Není zatíženo stínem možného regulatorního selhání v minulosti, nem lo KP, kapitálový trh budovám standardn, SEC vznikla p ed vlastním fungováním trhu apod. Nesnadný p istup k financování (nemožnost použít pouze úv r) a fungující trh vytvá í d ležitou vazbu mezi v.c. a následným IPO, podporovaným jak drobnými, tak i institucionálními investory 15

16 Možnosti podpory rozvoje kapitálového trhu Penzijní reforma (rozumné min. domácích akcií v portfoliu), podpora venture kapitálu?problémy Da ový systém (odstran ní 6m testu by mohlo mít smrtící ú inek na rozvoj trhu u nás) Privatizace státních podnik formou IPO (málo) P ímá i da ová podpora IPO (zajímavé) Regulace (pro aktivní, bezpe í, bojovat proti neg. zkušenosti, ochrana minoritních akcioná ) - nutné Zlepšit právní instituce - dlouhodobé Okamžité -- Získat n které delistované tituly zp t na trh, získat urychlen n kolik dalších IPO v etn privatizace (letišt?), ukázat exit pro v.c. a privátn vlastn né firmy, zlomit prokletí KP. 16

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

ZDA OVÁNÍ VÝNOSU Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍR V ESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

ZDA OVÁNÍ VÝNOSU Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍR V ESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Peter Ondr ka ZDA OVÁNÍ VÝNOSU Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍR V ESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Abstract: The subject of this paper is the effectiveness of selecting the securities portfolio

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD Èástka 5 Roèník 2012 Praha 13. dubna 2012 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 16. Opatøení obecné povahy è. OOP/1/04.2012-4, kterým se mìní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce Západo eská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Porovnání právní úpravy prvotní ve ejné nabídky v EU, se zam ením na eskou republiku a ve Spojených státech amerických Plze, 2013 Zuzana

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

7. Odvrácená strana migrace a rozvoje

7. Odvrácená strana migrace a rozvoje 7. Odvrácená strana migrace a rozvoje V ra - Karin Brázová Cílem této kapitoly založené p evážn na zahrani ních odborných studiích k jednotlivým témat m je poskytnout p ehled o aspektech, které problematizují

Více

Trh bydlení v R - financování

Trh bydlení v R - financování U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e Fakulta sociálních v d Institut ekonomických studií Bakalá ská práce Trh bydlení v R - financování AUTOR: Radka Ková ová KONZULTANT: Ing. Ivo Koubek OBOR STUDIA:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

SPRÁVA MAJETKU M STA

SPRÁVA MAJETKU M STA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ,

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit Podnikatelský zám r na založení drobného podniku Jan Spirit Bakalá ská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalá ské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního mikropodniku. Teoretická

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Jiří Ficbauer David Ficbauer 5. aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Jiří Ficbauer, David Ficbauer 2012 ISBN 978-80-7418-143-6 Obsah 1

Více

Komunitní plánování v Jiho eském kraji

Komunitní plánování v Jiho eském kraji Komunitní plánování v Jiho eském kraji Community planning in the Region of South Bohemia Ji í Dušek Ladislav Sko epa Anotace: P ísp vek se zabývá vytvá ením komunitních plán v Jiho eském kraji. V sou asné

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e:

Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT. Praha 24. ervna 2008. Zam ení seminá e: Fakta a mýty o eském lesním hospodá ství SBORNÍK REFERÁT Praha 24. ervna 2008 Zam ení seminá e: Cílem seminá e je podat objektivní informace o sou asném stavu a vývoji našich les nejen odborné ve ejnosti

Více

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond Vytvo eno konzulta ní spole ností Because s.r.o v roce 2010 pro Mezi námi o.s. v rámci projektu E-learningový kurz projektového ízení pro NNO,

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více