Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, Olomouc právní forma příspěvková organizace IČO IZO Statutární zástupce Ředitel školy: Mgr. Oldřich Anděl kontakt tel.: , www: zsheyrovskeho.cz Součást Základní škola Čajkovského Zřizovatel název zřizovatele Statutární město Olomouc 1.3 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Průměrný počet ţáků ve třídě Průměrný na přepočtený úvazek pedagoga 1.-5.roč. ZŠ ,70 20,50 Heyrovského 1.-5.roč. ZŠ ,40 17,25 Čajkovského 6.-9.roč. ZŠ ,29 14,06 Heyrovského Celkem ZŠ ,10 16,53 Školní druţina ,00 34,58 Komentář: Oproti školnímu roku 2011/12 se ve školním roce 2012/13 zvýšil průměrný počet ţáků v rámci celé základní školy. Největší nárůst byl zaznamenán na ZŠ Čajkovského o 13,9 % a na II.stupni ZŠ Heyrovského o 4,33 %. Celkový počet ţáků oproti předcházejícímu školního roku vzrostl téměř o 50 ţáků a současně se zvýšil celkový průměrný počet ţáků na 1 pedagoga ve všech součástech oproti školnímu roku 2011/12 o 5,8 %. Tento ukazatel nasvědčuje tomu, ţe o ZŠ je trvalý zájem. Je zájem především o třídy s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy. Také je nutné poukázat na zvýšený počet ţáků na ZŠ Čajkovského, kde se jiţ pravděpodobně na veřejnosti projevují změny, které byly nastaveny po připojení k ZŠ Heyrovského. Školní druţina na obou součástech byla naplněna na maximální moţný počet ţáků. Školní jídelna Normativní skupina Vlastní strávníci - děti, ţáci (bez dospělých) 725 Vývoz - děti, ţáci 590 Počet stravovaných 1.4 Materiálně-technické podmínky součásti ZŠ Heyrovského Učebny, odborné pracovny, knihovna, dílny, sportovní areál školy Škola má dostatek tříd i odborných učeben. K výuce a mimoškolní činnosti slouţila ve školním roce 2012/13 moderní ţákovská knihovna, která byla výrazně doplněna kniţním fondem v rámci projektu Šablony. Dále škola vyuţívala cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu. Pro potřeby ŠD byly 1

2 v provozu 2 herny v budově ŠD. Celá rekonstrukce sportovního areálu která proběhla v roce 2011 výrazně zlepšila sportovní podmínky ţáků školy pro výchovně vzdělávací proces v rámci tělesné výchovy a zájmových sportovních krouţků. Hřiště a vnitřní prostory tělovýchovného areálu 2 tělocvičny a posilovna - jsou vyuţity v pracovní dny od 7.00 hod. do hod., o sobotách a nedělích podobně. Hřiště školní druţiny bylo rovněţ plně vyuţito. Pouze travnaté hřiště tréninková plocha z důvodů reklamace trávníku nebyla vyuţívána vůbec a reklamační řízení bylo ukončeno aţ v srpnu Investiční akce Energetická opatření realizovaná v průběhu jarních měsíců roku 2012 výrazně přispěla k celkově kvalitním podmínkám pro výchovně-vzdělácí procesy ve škole včetně zvýšení estetičnosti prostředí ve škole. Ţákovský nábytek je ve všech třídách nastavitelný plně vyhovující všem hygienickým normám. Učitelé a ţáci mají dostatek základních učebních pomůcek. Inventář a učební pomůcky jsou pravidelně doplňovány dle poţadavků jednotlivých předmětových komisí. Materiální podpora přispívá k plynulosti, vyšší názornosti a efektivitě prováděných činností ve výchovně vzdělávacím procesu. Celá řada učebních pomůcek byla pořízena v rámci projektů EU OPVK Dejme šanci přírodě a Máme šanci. Fond učebnic je průměrný a k jeho pravidelnému obměňování dochází vţdy k začátku školního roku. Vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou ve školním roce 2012/13 V tomto školním roce jsme vyuţívali dvě počítačové učebny na hlavní budově a další učebna je k dispozicí na odloučeném pracovišti ZŠ Čajkovského. Učebny na hlavní budově i odloučeném pracovišti jsou vybaveny datovým projektorem a ozvučením. Ve školním roce 2012/13 byla doplněna učebna na ZŠ Čajkovského o další čtyři nové počítače, které budou slouţit pro výuku i pro práci učitelů. Pro výuku vyuţíváme i multimediální učebnu vybavenou interaktivní tabulí, datovým projektorem, kvalitním ozvučením s počítačem připojeným do školní sítě i internetu. Díky zapojení do evropských programů můţeme vyuţívat jiţ druhým rokem šest učeben s interaktivní tabulí i multimediální učebnu pro výuku jazyků. Dále pak učitelé vyuţívají 15 notebooků pro přímou výuku i tvorbu učebních materiálů. Notebooky jsou připojeny do školní sítě pomocí WiFi, která pokrývá signálem hlavní budovu i budovu školní druţiny, kde jsou umístěny především první třídy. V kaţdém kabinetu je počítač pro práci učitelů, starší počítače jsou postupně nahrazovány novými, podle finančních moţností školy. Především pro výuku přírodovědných předmětů je vyuţíván vizualizér. Ve školní knihovně se osvědčilo audiovizuální vybavení (velkoplošná televize, počítač, satelitní přijímač). Knihovna slouţí nejen k půjčování knih, probíhá zde i výuka humanitních předmětů a různé besedy. Pro administraci školy a vedení databáze ţáků pouţíváme program Škola OnLine. Tento databázový program není vázán na server školy a umoţňuje přímý přístup z internetu i rodičům a případně i ţákům, kteří tak mají lepší přehled o škole a průběhu vzdělávání. Při individualizované i běţné výuce se osvědčily měřící senzory od firmy Verner, zakoupené také z prostředků evropských programů. Počítačové vybavení i audiovizuální technika jsou plně vyuţívány při výuce i tvorbě výukových materiálů a přípravě na výuku. Tato technika však velmi rychle fyzicky i morálně zastarává, proto budeme i nadále věnovat pozornost její obnově. Školní druţina je součástí školy. V roce 2012/13 měla součást ŠD Heyrovského 6 oddělení a součást ŠD Čajkovského 2 oddělení a jejich kapacita byla maximálně naplněna. Činnost školní druţiny byla poměrně pestrá. Pozornost byla především zaměřena na rozvoj zájmů dětí a na aktivní vyuţití volného času. Podobně jako v předcházejících školních letech byly v rámci školní druţiny organizovány zájmové krouţky dramatický, krouţek keramiky, aerobiku, výtvarný a sportovní krouţky miniházené a basketbalu. 1.5 materiálně-technické podmínky součásti ZŠ Čajkovského Odloučené pracoviště Čajkovského se nachází v klidné lokalitě. Ve školním roce 2012/2013 byly všechny třídy umístěny v jedné budově a škola měla k dispozici 5 učeben, sborovnu pro pedagogické pracovníky, kancelář zástupkyně ředitele, knihovnu, počítačovou učebnu a kabinet učebních pomůcek. 2

3 ZŠ vyuţívala po dohodě s Gymnáziem Čajkovského Olomouc dvě tělocvičny a venkovní areál (fotbalové hřiště, rozběhové dráhy, doskočiště a hřiště na pláţový volejbal). Ţáci se stravovali ve školní jídelně gymnázia. Všechny třídy jsou plně vybaveny výškově stavitelným ţákovským nábytkem dle hygienických norem. Prostorné třídy byly plně vybaveny audiovizuální technikou. Vybavení učeben pomůckami a sportovním nářadím je dostačující. Podle poţadavků pedagogů byly rozšířeny sbírky pomůcek a hraček pro ŠD. Ţákovská knihovna byla obohacena mnoha novými tituly, jak pro společné čtení, tak i pro individuální výpůjčku. Fond učebnic je průměrný, k obnovování dochází dle potřeby průběţně. Vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou i ICT ve škole je popsáno výše. Součástí školy byla dvě oddělení školní druţiny. Kromě odpočinkových a různých aktivit byla ţákům nabídnuta i činnost zájmová, a to v podobě sportovního a pohybově-tanečního krouţku. Ţáci vyuţili i zájmových aktivit na ZŠ Heyrovského (aerobic a házenou). Mimo krouţků ŠD ţáci ročníku navštěvovali dramatický krouţek. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení 11.dubna 2003 Počet členů školské rady 9 členů 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělávání Poznámka Zařazený ročník C/01 Základní škola RVP 1.-9.roč. 2.2 Školní vzdělávací program ŠVP Škola v pohybu (viz. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.31504/ roč. 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 93 Počet učitelů ZŠ 57 Počet vychovatelů ŠD 8 Počet správních zaměstnanců ZŠ 14 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Heyrovského Č. Funkce Úvazek Roků Stupeň Aprobace ped.praxe vzdělání 1 ředitel školy 1,00 26 VŠ M 2 zástupce ředitele 1,00 18 VŠ Aj 3 zástupce ředitele 1,00 36 VŠ 1.-5.roč. 4 učitelka II.st. 1,00 0 VŠ Tv-Př 5 učitelka I.st. 1,00 0 VŠ 1.-5.roč. 6 učitelka II.st. 1,00 0 VŠ Aj 7 učitel II.st. 0,77 0 VŠ Tv-Ze 8 učitelka II.st. 0,55 0 VŠ Ze-Ov 9 učitelka I.st. 1,00 1 VŠ 1.-5.roč. 10 učitel II.st. 1,00 1 VŠ Tv-Ze 11 učitelka II.st 1,00 2 VŠ Aj- M 3

4 12 učitelka II.st. 1,00 2 VŠ Aj- M 13 učitelka II.st. 1,00 4 VŠ Aj-Ov 14 učitel II.st. 1,00 4 VŠ Tv- M 15 učitelka II.st. 1,00 6 VŠ Che-Př 16 učitel II.st. 1,00 6 VŠ Fy-Tp 17 učitelka II.st. 1,00 7 VŠ Aj-Šj 18 učitelka II.st. 1,00 8 VŠ Čj-Hv 19 učitelka II.st. 1,00 8 VŠ Aj-Vv 20 učitel II.st. 1,00 9 VŠ Př-Ov 21 učitelka II.st. 0,27 9 VŠ Čj-Vv 22 učitelka II.st. 1,00 10 VŠ Aj 23 učitelka I.st. 1,00 11 VŠ 1.-5.roč. 24 učitelka I.st. 1,00 11 VŠ 1.-5.roč. 25 učitelka I.st. 1,00 12 VŠ 1.-5.roč. 26 učitelka I.st. 1,00 12 VŠ 1.-5.roč. 27 učitelka II.st. 1,00 13 VŠ Čj-Hv 28 učitelka I.st. 1,00 16 VŠ 1.-5.roč. 29 učitelka I.st. 1,00 18 VŠ 1.-5.roč. 30 učitel I.st. 1,00 19 VŠ 1.-5.roč. 31 učitel II.st. 1,00 20 VŠ Tv 32 učitelka I.st. 1,00 22 VŠ 1.-5.roč. 33 učitelka II.st. 1,00 23 VŠ Čj-Ov 34 učitelka I.st. 1,00 23 VŠ 1.-5.roč. 35 učitelka I.st. 1,00 24 VŠ 1.-5.roč. 36 učitelka II.st. 1,00 27 VŠ Tp- M 37 učitelka II.st. 1,00 28 VŠ Čj-Dě 38 učitelka II.st. 1,00 29 VŠ Tv-Př 39 učitel I.st. 1,00 29 VŠ 1.-5.roč. 40 učitelka I.st. 1,00 29 VŠ 1.-5.roč. 41 učitelka II.st. 1,00 29 VŠ Tv-Př 42 učitelka II.st. 1,00 29 VŠ Čj-Dě 43 učitelka II.st. 1,00 30 VŠ Fy- M 44 učitel I.st. 1,00 33 VŠ 1.-5.roč. 45 učitel II.st. 1,00 33 VŠ Fy-Tp 46 učitelka I.st. 1,00 34 VŠ 1.-5.roč. 47 učitelka II.st. 1,00 35 VŠ Ov- M 48 učitelka I.st. 1,00 37 VŠ 1.-5.roč. 49 učitelka II.st. 0,82 38 VŠ Čj-Nj 50 učitelka II.st. 1,00 38 VŠ Čj-Dě 51 učitel II.st. 0,86 39 VŠ M -Tp Celkem 48, Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Čajkovského 1 učitelka I.st. 1,00 0 VŠ 1.-5.roč. 2 učitelka I.st. 0,91 8 VŠ 1.-5.roč. 3 učitelka I.st. 1,00 14 VŠ 1.-5.roč. 4 učitelka I.st. 1,00 21 VŠ 1.-5.roč. 5 učitelka I.st. 1,00 24 VŠ 1.-5.roč. 6 zástupce ředitele 1,00 35 VŠ 1.-5.roč. Celkem 5,91 Komentář: V srpnu 2012 došlo k výměně ZŘ pro II.stupeň. Na místo Mgr. Zdeňky Válkové, která odešla do důchodu byla na místo ZŘ pro II.stupeň jmenována ředitelem školy Mgr. Ludmila Balíková t.č. učitelka II.stupně ZŠ. V listopadu 2012 z důvodů nástupu na MD odešla učitelka II.stupně Tv-Př. Vedení školy okamţitě zajistilo odpovídající zástup do června Na škole působí pedagogové jak 4

5 s plným, tak i s částečným úvazkem. Pedagogický sbor je vyváţený, plně kvalifikovaný. Průměrný počet roků praxe je 17,6 na ZŠ Heyrovského a 17,0 na ZŠ Čajkovského. Průměrný věk pedagogů na škole je kolem 46 roků. Pedagogický sbor je stabilní, většina pedagogů pracuje ve škole dlouhodobě. Ve škole pracuje: výchovný poradce, metodička prevence, koordinátor ICT, koordinátor EVVO, koordinátor ŠVP a dále v rámci projektu RAMPS VIP III školní psycholog a speciální pedagog. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Aprobovanost ve výuce Učitelé 1.-5.ročníku 100 % Učitelé 1.-5.ročníku 100% Učitelé 6.-9.ročníku 100 % Učitelé 6.-9.ročníku 98,62% Vychovatelky ŠD 100% Komentář: Z celkového počtu 1130 hodin za týden byly neaprobovaně odučeny v 6.-9.ročníku 6 hod. výtvarné výchovy a 2 hod. pracovních činností. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do v důchodovém věku Celkem důchodovém věku muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Komentář: Pedagogický sbor je věkově vyváţený. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Počet nepedag.pracovníků Funkce Úvazek Vzdělání 1 Ekonom školy 1,00 SŠ 1 tajemnice školy 1,00 SŠ 1 Vedoucí ŠJ 1,00 SŠ 1 Účetní ŠJ v HČ 0,80 SŠ 1 Účetní ŠJ v DČ 0,20 SŠ 1 školník 1,00 SOU 1 údrţbář školy 0,625 SOU 1 správce sport. areálu 1,00 SOU 7 Kuchařka v HČ 5,60 SOU 7 Kuchařka v DČ 1,40 SOU 5 Pracov. provozu ŠJ v HČ 4,00 SOU, základní 5 Pracov. provozu ŠJ v DČ 1,00 SOU, základní 9 Pracovnice úklidu ZŠ 8,750 SOU, základní Celkem 27,375 Z toho Školní jídelna 14,00 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků na střední školy 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do z toho prvních tříd počet odkladů pro školní rok 2013/ Komentář: V lednu 2013 bylo celkem zapsáno 147 dětí (107 dětí na ZŠ Heyrovského a 40 dětí na ZŠ Čajkovského). Celkový počet zapsaných dětí oproti lednu 2012 se zvýšil o 2,08 %. Ve srovnání s rokem 2010 se počet zapsaných dětí zvýšil o více jak 56%. Odkladů bylo uděleno 12,93 % coţ je zhruba o 4% méně jako v předcházejícím školním roce. Ve snaze o sníţení počtu odkladů se v letošním školním roce opět pokračovalo ve školním projektu Předškolák. Je pokračováním dlouholeté tradice přípravy budoucích prvňáčků na vstup do 1. třídy 5

6 ZŠ. Projekt pro předškoláky i jejich rodiče probíhal ve 4 lekcích v odpoledních hodinách. Program kaţdé hodiny byl zaměřen na sluchové vnímání, zrakové vnímání, přípravu na psaní, rozvoj řeči, početních představ. Děti dostávaly i pracovní listy a jejich výkony byly odměňovány motivačními razítky do první předţákovské kníţky. Rodičům byly průběţně podávány doporučující informace ke snazšímu přechodu dítěte na ZŠ. Děti a jejich rodiče byli seznámeni s prostředím školy, budoucími pedagogy i příštími spoluţáky. Těchto lekcí se průměrně zúčastnilo 15 budoucích prvňáčků spolu s rodiči. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 10 8 soukromá gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy celkem ostatní střední školy (M) střední odb.učiliště (L) c) na soukromé školy přijato: d) do tříletých učebních oborů (zřizované krajem a soukromými školami) bylo přijato: z devátých ročníků z niţších ročníků 21 0 e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: z devátých ročníků z niţších ročníků 95 0 Komentář: Ve školním roce 2012/13 roce ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 95 ţáků. Téměř všichni ţáci podali 2 přihlášky. Střední školy vyhlásily u oborů ukončených maturitní zkouškou písemné přijímací zkoušky. Kriteria přijímacího řízení byla řediteli SŠ zveřejněna na webových stránkách jednotlivých škol. Mnozí zákonní zástupci ţáků vyuţili moţnosti podat odvolání, na jehoţ základě byli ţáci přijati na střední školu, kterou preferovali. V prvním kole přijímacího řízení byli téměř všichni ţáci přijati na SŠ. Největší zájem byl o gymnázia, na která bylo přijato 28 ţáků, z toho nejvíce ţáků nastoupí na gymnázium Čajkovského (13 se zaměřením na sport nebo cizí jazyky). Na střední odborné školy ukončené maturitou bylo přijato 45 ţáků. Největší zájem byl o školy se zaměřením na gastronomii, polygrafii, cestovní ruch a telekomunikace. Na tříleté obory bylo přijato 21 ţáků, z toho nejvíce (10 ţáků) na SŠ polytechnickou v Olomouci. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Třída/ Třídní učitel Počet ţáků Prospělo s vyznamenání m Prospělo Neprospělo Průměr třídy I.A Mgr. Švestková ,00 I.B Mgr. Drápalová ,01 I.C Mgr. Gloserová ,08 I.E Mgr. Veselá ,03 6

7 I.F Mgr. Valušová ,00 II.A PaedDr.Bouzková ,04 II.B Mgr. Skácelová ,06 II.C Mgr. Trávníčková ,13 II.E Mgr.Shaban Zemčáková ,01 III.A Mgr. Kořistková ,10 III.B Mgr. Lipovská ,02 III.C Mgr. Rozsívalová ,08 III.E Mgr. Ševčíková ,21 IV.A Mgr. Drkulová ,22 IV.B Mgr. Krhovská ,04 IV.C Mgr. Štrajt ,28 IV.E Mgr. Srncová ,24 V.A Mgr. Kolářová ,33 V.B Mgr. Lipowski ,13 V.C Mgr. Bubela ,34 V.D Mgr. Tetera ,26 V.E Mgr. Kaletová ,25 Celkem ,13 VI.A Mgr. Konečná ,74 VI.B Mgr. Vaňková ,30 VI.C Mgr. Faltýnková ,77 VI.D Mgr. Rubíček ,59 VII.A Mgr. Nováková ,76 VII.B Mgr. Vyslouţilová ,26 VII.C Mgr. Krylová ,27 VII.D Mgr. Čech ,35 VIII.A Mgr. Doubová ,81 VIII.B Mgr. Dembická ,41 VIII.C Mgr. Hamplová H ,92 VIII.D Mgr. Kalina ,77 VIII.E Mgr. Zouharová ,96 IX.A Mgr. Dvořák ,27 IX.B Mgr. Balíková ,57 IX.C Mgr. Tinklová ,21 IX.D Mgr. Svobodová ,41 Celkem ,67 Přehled o chování Pochvaly Napomenutí a důtky Zhoršené chování TU ŘŠ NTU DTU DŘŠ uspokojivé neuspokojivé 1.-5.roč roč Celkem Procent 17,64 0,77 5,55 3,88 0,66 0,33 0,00 Průměr na třídu 4,07 0,18 1,28 0,89 0,15 0,08 0,00 7

8 Komentář: V porovnání s předcházejícím školním rokem bylo ve školním roce 2012/13 o 8 DŘŠ méně a rovněţ poklesl počet sníţené klasifikace za chování. V porovnání tedy s počty návštěv ţáků v TOR VIP, lze usuzovat, ţe i přes zvýšený počet návštěv se chování ţáků na škole v rámci výchovně vzdělávacího procesu se zlepšilo. 5.2 Údaje o integrovaných ţácích Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení 0 Zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 2.roč. 1 S kombinací postiţení 0 S vývojovými poruchami učení a chování 5.roč. 1 Komentář: Pro tyto ţáky vypracovali třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů individuální vzdělávací plány, které byly konzultovány s PPP a SPC. Současně těmto ţákům pomáhal v některých předmětech a vyučovacích hodinách pedagogický asistent Oblast výchovného poradenství Jednání s rodiči V tomto roce proběhlo celkem 28 schůzek s rodiči. K nejčastějším problémům, které škola musela s rodiči ţáků řešit patřilo nevhodné chování ţáků (13) a neomluvená absence (4). Většina jednání byla úspěšná, navázala se spolupráce rodičů se školou a také prospěch a chování ţáků se zlepšilo. V některých případech však musela škola poţádat o pomoc a spolupráci Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti (3). Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Schůzky ŠPP probíhaly pravidelně jedenkrát za 14dnů. Na schůzkách se řešily aktuální problémy v jednotlivých třídách. K nejčastějším problémům patřily vztahy mezi ţáky, slabý prospěch, záškoláctví, nevhodné chování, špatná komunikace zákonných zástupců se školou apod. Školní psycholoţka vedla intervence na zlepšení vztahů a klimatu v kolektivu a pomáhala škole při řešení problémového chování ţáků. Snaţila se také pomáhat a radit rodičům při výchově jejich dětí, a bylo-li potřeba, doporučila následné konzultace s dalšími odborníky. Speciální pedagoţka pracovala s dětmi na I. stupni, které měly problémy při zvládání učiva. Spolupráce s PPP a SPC Škola nejvíce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci. O vyšetření dětí v PPP poţádalo celkem 26 zákonných zástupců, většina ţádostí byla realizována na základě doporučení školy. Učitelé konzultovali s PPP i s SPC problémy ţáků jak s učením, tak s chováním. Spolupráce s Informačním a poradenským pracovištěm v Olomouci Ţáci 9. ročníku se seznámili s Informačním a poradenským pracovištěm Úřadu práce v Olomouci a byli informováni o moţnostech, které nabízí. Na besedě se dozvěděli důleţité informace o uplatnitelnosti absolventů středních škol na trhu práce. Ţáci 9. ročníku i někteří ţáci 8. ročníku se zúčastnili prezentační výstavy SŠ Olomouckého kraje Scholaris a vyuţili moţnosti exkurze na SŠ polytechnické v Olomouci. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Učitelé respektují doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Reedukaci ţáků, kterým byla PPP nebo SPC doporučena, vedla speciální pedagoţka ze Školního poradenského pracoviště, která také radila rodičům, jak mají doma s dětmi pracovat, aby specifické poruchy učení byly co nejvíce kompenzovány. 8

9 Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků V průběhu celého školního roku byla pozornost trvale věnována talentovaným ţákům, zejména ve třídách s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy. Tito ţáci se úspěšně zúčastnili řady vědomostních i sportovních soutěţí. V případě potřeby jsou ţáci na základě písemné ţádosti rodičů částečně uvolněni z vyučování některého předmětu, aby se mohli zúčastnit např. tréninků a systematicky tak rozvíjet svůj talent v určité oblasti. Ţáci, jejichţ rodiče poţádají o částečné uvolnění z výuky, mají v případě potřeby moţnost individuálních konzultací s vyučujícími dotčených předmětů, tak aby bez problémů dokázali splnit zadané individuální úkoly a splnili poţadavky na klasifikaci. Uvolnění se týká především ţáků věnujících se sportům, pro jejichţ trénink nejsou profesionální podmínky přímo ve škole např. vodní sporty, lední hokej apod. Nepochybně i díky nadstandardní přípravě nad rámec běţných povinností vyučujících největších úspěchů dosáhli ţáci v následujících oborech: Celostátní kolo: Nejlepší chemik Dan Paloušek (9. B) - 9. místo, Jan Hudeček (9. B) místo Krajské kolo: Konverzační soutěţ v angličtině Matthew Campsie (9. B) 4. místo Games 4 English Veronika Špačková (8. B) 2. místo Gabriela Jančíková (8. B) 5. místo Mezinárodní zkouška z angličtiny KET úspěšně sloţili: Černý Lukáš, Hudeček Jan, Kaduchová Hana, Malá Tereza, Paloušek Dan, Růţička Lukáš, Snášelová Nicol, Štefanová Kristýna, Urbášek Martin, Vařeková Karolína všichni z 9.B a Večeřová Kristýna 9.C. Největší sportovní úspěchy: Hanácká laťka starší ţákyně Veronika Jašíková (9. A) 1. místo republikové finále OVOV běh na 60 m Samuel Emereoha (8. A) 1. místo štafetový běh Jana Opletala smíšené druţstvo 1. místo Halové mistrovství ČR ţactva běh na 60 m Adam Röder (9. A) 1. místo VI. letní olympiáda dětí a mládeţe - běh na 60 m Adam Röder (9. A) 1. místo trojhra nohejbalu Jakub Ftačník (8. A) 1. místo + 5 další medailových umístění Time Out Room ve školním roce 2012/13 Projekt TOR probíhá na naší škole jiţ od školního roku 2008/2009, ve školním roce 2012/2013 tedy pátým rokem. Mezi vyučujícími i ţáky je projekt TOR hodnocen kladně, neboť pomáhá udrţet dobrou pracovní atmosféru ve vyučování. V případě, ţe ţák narušuje práva ostatních ţáků nebo není schopen zachovávat povinnosti, má učitel moţnost zajistit tomuto ţákovi, který porušuje školní řád, výchovný individuální pohovor (VIP) s jiným pedagogem (popř. školním psychologem nebo speciálním pedagogem) v místnosti tomu určené. Ve školním roce 2012/2013 byla pro VIP zřízena nová místnost ve II. poschodí hlavní budovy školy. Nejčastějším důvodem k odeslání ţáka do TORu bylo opakované vyrušování ţáka, nerespektování příkazů učitele, nevhodné chování k vyučujícímu. Výchovný individuální pohovor je určen pro ţáky ročníku v době Ve školním roce 2012/2013 proběhlo celkem 195 pohovorů (I.pol. 74, II. pol. 121). Ve srovnání s předcházejícími roky je patrný nárůst počtu pohovorů především v druhém pololetí. Největší počet návštěv měla třída 7.C (36), 8.A (24), 7.A (15), 9.A (15). Neobvyklý je i velký počet návštěv ţáků I. stupně především 5.C (12). Ţádný ţák v TORu nebyl ze tříd 4.B, 5.D, 7.B, 8.B. Nejvíce návštěv TORu proběhlo během roku ve třetí a čtvrté vyučovací hodině (po 40), nejméně v první (8) a šesté vyučovací hodině (18). Rodiče byli vţdy o návštěvě ţáka informováni nejčastěji prostřednictvím ţákovské kníţky. Třídní učitelé evidují zápisy z VIP a následně řeší problémy s ţákem a jeho rodiči. Za četnost VIP a návštěv TORu byla udělována ţákům výchovná opatření. 9

10 Po uplynutí dalšího roku projektu TOR se přikláníme k jeho pokračování v dalších letech. 5.4 Průběh a výsledky vzdělávání Hodnocení testování ţáků v rámci nezávislých evaluačních testů SCIO Ve školním roce 2012/13 proběhlo testování SCIO ve dvou případech, vţdy on-line. 1.testování KEA český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk (část ţáků 9. B) a osobnostní studijní předpoklady pro ţáky 9. ročníku listopad testování PRUT průřezová témata pro ţáky 8. ročníku únor 2013 Z testování KEA obdrţela škola velmi podrobnou hodnotící zprávu včetně srovnání výsledků testovaných ţáků, kterých dosáhli během testování v 6. a nyní v 9. ročníku. Zpráva obsahuje detailní rozbor všech testovaných tříd ve všech předmětech, ukazatele zlepšení či zhoršení oproti 6. ročníku, porovnání s výsledky ostatních škol i gymnázií. Vzhledem k odchodům ţáků na gymnázia a příchodům nových ţáků do fotbalové třídy 9. D a vzhledem k velmi malému zájmu ţáků o dobrý výsledek je však interpretace získaných výsledků značně problematická. Se zprávou se seznámili všichni zainteresovaní učitelé učitelé jednotlivých předmětů i třídní učitelé 9. ročníku. Zpráva je k dispozici na sekretariátu školy. Ţáci obdrţeli podrobné výsledky v písemné podobě včetně komentáře. Z testování PRUT škola ţádnou hodnotící zprávu neobdrţela, k dispozici jsou pouze výsledky jednotlivých tříd v souhrnné tabulce. Výsledky tříd (s pořadím jednotlivých ţáků a dosaţenými výsledky) byly předány třídním učitelům 8. ročníku, kteří s nimi seznámili ţáky. Zájem rodičů o výsledky testování i o testování samotné lze označit za minimální, mnozí rodiče ani nevyplnili tzv. rodičovský dotazník, takţe výsledky jeho vyhodnocení jsou potom zkreslené. Ani zájem ţáků není velký, mnozí k testování přistupují spíše jako k náhodnému tipování, velká část z nich zdaleka nevyuţívá časový limit a test ukončují mnohem dříve bez jakéhokoliv zájmu o výsledek. Je to pravděpodobně i proto, ţe se rodiče na testování finančně nepodílí, veškeré náklady hradila škola, a výsledek testování pro ţáky ani pro rodiče v mnoha případech nic neznamená. Markantní nezájem ţáků byl patrný především v testování PRUT. Za pozornost stojí skutečnost, ţe v testování KEA dosáhli dva ţáci školy nejlepšího výsledku v kraji: Jan Milar (9. B) německý jazyk Arsenij Izvekov (9. B) anglický jazyk Hodnocení testování ţáků v rámci vlastních srovnávacích testů Jako přípravu na celostátní testování NIQES jsme zvolili vlastní srovnávací testy pro ţáky 5. a 9. ročníku v předmětech anglický jazyk, český jazyk a matematika, navíc jsme uskutečnili i testování ţáků 8. ročníku v předmětech přírodopis a zeměpis. Testy byly vytvořeny podle zveřejněných Standardů základního vzdělávání v uvedených předmětech, vytvořili je učitelé uvedených předmětů, garantem byli předsedové předmětových komisí. Časový limit na vypracování všech testů byl 45 minut, všichni ţáci daného ročníku psali testy současně, vţdy pouze 1 test denně. Výsledná známka byla započítána do klasifikace s koeficientem hodnoty velké práce, známky byly ţákům zapsány do ţákovských kníţek, jejichţ prostřednictvím byli o výsledku informováni rodiče. Výsledky byly s ţáky důkladně rozebrány a byla jim poskytnuta zpětná vazba. Výsledky byly rozebrány i v předmětových komisích jednotlivých předmětů. V podobném testování bychom chtěli v dalším školním roce pokračovat. 5.ročník Testování proběhlo v týdnu od března Anglický jazyk: Všechny testované páté ročníky dosahovaly největšího bodového ohodnocení ve cvičení zaměřeném na rozvoj slovní zásoby. Všechny páté třídy měly největší problémy se cvičením zaměřeným na porozumění textu. Nejlepší hodnocení dosáhla třída 5. B - třída s RVJ - s ţáky se studijními předpoklady a nadáním na jazyky, i kdyţ zde bychom očekávali lepší celkové výsledky. Český jazyk: Nejlepších výsledků a nejmenší chybovost se projevila v určování slovních druhů a pravopisu. 10

11 Největší problém dělala ţákům oblast literární výchovy, která jednoznačně souvisí se čtením s porozuměním. Nejlepší výsledky dosáhla třída 5.B s ţáky se studijními předpoklady a nadáním na jazyky. Celá řada ţáků této třídy dosáhla absolutně 100% výsledků. Matematika Jednodušší úlohy z geometrie, poznávání rovinných útvarů, podle charakteristiky, dotváření osové souměrnosti a numerické písemné početní operace - zvládli téměř všichni ţáci bezchybně. U obtíţnějších úloh nestandardní slovní úlohy se především ve třídách 5.A a 5.C projevily největší problémy s pochopením zadání úkolů nebo slovních úloh, ţáci nedokáţí tyto úkoly analyzovat. Někteří ţáci neradi čtou, neřídí se pokyny k zadání nebo přečtou jen část. 9. ročník: Testování proběhlo v týdnu od února Anglický jazyk: Hodnocení bylo zpracováno podle skupin, do kterých jsou ţáci na výuku AJ rozděleni, 9. B byla zhodnocena jako celá třída, neboť ţáci jsou rozděleni do dvou skupin se stejnou vyučující. Nejlepších výsledků dosáhli ţáci třídy s rozšířenou výukou jazyků. Svou roli zde mohl sehrát i fakt, ţe test byl svou skladbou a typem jednotlivých cvičení podobný mezinárodní jazykové zkoušce KET, na kterou se někteří ţáci této třídy připravovali. V ostatních třídách jsou výsledky spíše průměrné. Český jazyk: Nejlepších výsledků dosahovali ţáci v části komunikační a slohová výchova. Nejslabší výsledky byly v části syntax a gramatika. Slabších výsledků dosáhli ţáci také v oblasti lexikologie. V oblasti literární výchova dosáhli ţáci 9. D zřetelně niţších výsledků neţ v ostatních třídách. Matematika: Dosaţené výsledky byly průměrné, základním problémem se jevil nikoliv nedostatek znalostí, ale pouţívání logického uvaţování a selského rozumu. Nejmenší procento úspěšnosti představovaly příklady na mnohočleny, procenta nebo převádění jednotek, ačkoliv to jsou příklady vyuţívané i v jiných předmětech nebo praktickém ţivotě. 8. ročník Testování proběhlo v týdnu od , testování se zúčastnila drtivá většina ţáků, větší absence byla pouze v 8. D (oba předměty), čímţ mohou být výsledky dané třídy poněkud zkresleny. Přírodopis 1. část testové úlohy - úkoly byly sestaveny tak, aby prověřily základní orientaci v učivu ročníku - pouţity byly především uzavřené otázky s jednou správnou odpovědí (krouţkování, doplnění správného pojmu apod.) 2. část poznávání a určování rostlin a ţivočichů - úkolem bylo doplnit k obrázku rostliny/ţivočicha rodové jméno Testování i jeho výsledky lze hodnotit jako úspěšné, ţáci celkově dosáhli dobrých výsledků, potěšitelný je velmi nízký počet dostatečných a ţádná nedostatečná, nejčastější známkou byla chvalitebná. Zeměpis Test obsahoval tematické okruhy učiva ročníku dle Školního vzdělávacího programu. A) Vesmír, Sluneční soustava, Planeta Země B) Orientace na Zemi, Mapa, Měřítko mapy C) Krajinná sféra D) Amerika, Afrika E) Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida Nejúspěšnější třídou byla podle průměru získaných bodů třída 8. B. Podle hodnocení známkou byla na prvním místě třída 8. D, kde se ale testování zúčastnili necelé 2/3 ţáků. Celková úspěšnost testovaných ţáků je 54,26%. Z vybraných tematických okruhů nejlépe dopadly okruhy zabývající se regiony světa, regionální geografií jednotlivých států (Amerika, Afrika 63,32%). Naopak nejhůře dopadl okruh zahrnující orientaci na Zemi, určování zeměpisné polohy a měřítko mapy. Největším problémem při vyplňování srovnávacího testu se ukázalo být nesprávné vyjadřování a pouţívání nesprávného geografického názvosloví. Hodnocení testování ţáků v rámci NIQES

12 Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků ţáků na úrovni 5. a 9. ročníku základní školy probíhala na naší škole od do Jak bylo a je opakovaně zdůrazňováno, cílem testování v projektu NIQES rozhodně není srovnávat ţáky, třídy nebo školy, základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik kaţdý jednotlivý ţák plní poţadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Testování se zúčastnila drtivá většina ţáků pátého a devátého ročníku Protoţe však testování probíhalo ve třech předmětech (angličtina, čeština, matematika) a ţáci kaţdé třídy absolvovali vţdy pouze jeden test denně, abychom jim poskytli moţnost podat co nejlepší výkon, ne všichni absolvovali všechny tři testy. Do testování byly tentokrát zapojeny všechny školy v České republice, stále se však jednalo pouze o zkoušku, především pak z pohledu technologického a logistického. Veškeré testování probíhá on-line na počítačích, takţe pro školu je samotná organizace poměrně náročná, testování samotné letos probíhalo bez větších problémů. Kaţdý test začínal skupinou úloh základní úrovně v testech různých předmětů byla tato úvodní skupina úloh různě velká. Podle toho, jak v nich ţák uspěl, se mu zbytek testu naplnil buď opět úlohami základní úrovně (pokud neměl alespoň 67 % úloh v úvodní části testu správně), nebo úlohami vyšší úrovně. Pokud ţák řešil úlohy ze základní a následně vyšší úrovně obtíţnosti, byla kaţdá část testu vyhodnocena zvlášť. Drtivá většina našich ţáků měla v druhé části testu přiřazeny úlohy vyšší úrovně obtíţnosti, to znamená, ţe v základní úrovni uspěli velice dobře. Je však třeba zdůraznit, ţe všechna porovnání jsou pouze orientační. V některých předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v celé jeho šíři a statistická odchylka výsledku je značná. Testy obsahovaly jen malou část toho, oč běţně výuka jednotlivých předmětů usiluje. Kaţdý ţák měl své vlastní přihlašovací údaje, okamţitě po skončení testu se dozvěděl svou úspěšnost a o něco později si kaţdý mohl i z domu, případně společně s rodiči zkontrolovat detailní výsledky. Škola obdrţela komplexní výsledky na konci měsíce června. Před testováním, v jeho průběhu ani po skončení nezaznamenala škola ţádné reakce ze strany rodičů, o detailní výsledky testování neprojevil nikdo zvláštní zájem. Velmi rozdílný byl přístup samotných ţáků k testování. Zatímco ti mladší se snaţili více, ţáci 9.roč., kteří v době testování jiţ byli všichni přijati k dalšímu studiu na středních školách či učebních oborech, byli v přístupu mnohem laxnější, a někteří z nich ani nechtěli své výsledky znát. Přesto byly dosaţené výsledky velmi dobré a můţeme říct, ţe poţadované minimální standardy v testovaných předmětech naši ţáci bez problémů plní. Jaká bude budoucnost tohoto celostátního testování, zda v letošním školním roce opět proběhne, zda bude jeho podoba stejná jako letos či zda bude rozšířeno i na další předměty, to se zatím neví. Výsledky testování ţáků 5. a 9. ročníku zpracované na základě detailního hodnocení a výsledků NIQES je uloţeno na sekretariátu školy. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy úroveň rozvrh hodin (psychohygiena) Dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. školní řád, klasifikační řád informační systém vůči ţákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání v rámci ŠVP vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. Webové stránky, školní noviny, ţákovské kníţky, dny otevřených dveří V rámci ŠPP, projekt RAMPS VIP III Dle plánu Minimálního preventivního programu,tor úroveň 12

13 Materiální podpora výuky úroveň vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity ţáků účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody úroveň řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváţenost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, moţnost relaxace ţáků Motivace ţáků úroveň aktivita a zájem ţáků o výuku uspokojivá propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků) vyuţívání zkušeností ţáků vliv hodnocení na motivaci ţáků dobrá vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace úroveň klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem moţnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváţenost verbálního projevu učitelů a dětí, příleţitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností ţáků Hodnocení ţáků úroveň věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností ţáků vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků učitelem vyuţití klasifikačního řádu Komentář: Hodnocení úrovně výchovně vzdělávacího procesu vyplývá z hospitací vedení školy, které byly zaměřeny na: podrobné zmapovaní modelů vyučování, které učitelé praktikují; porovnaní kvality výkonu různých učitelů, získávaní podkladů a argumentů pro rozhodování v personální práci, zprostředkování zpětné vazby učitelům, jejich sebereflexi a rozvoj, zjišťovat, jak jsou respektovány vzdělávací strategie formulované v ŠVP, zjišťovaní klima tříd, sledovat, jak se projevují kompetence ţáků v činnostech. Na ZŠ Heyrovského bylo uskutečněno celkem 74 oficiálních hospitací (včetně pořízených záznamů), na ZŠ Čajkovského bylo hospitací

14 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy pracovník termín studia název akce Cena v Kč Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace Semináře, přednášky 37 učitelů 2012/ CELKEM Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších Magistrát města Olomouc subjektů Policie ČR Městská policie Olomouc P-centrum Pedagogicko-psychologická poradna Speciálně pedagogické centrum Úřad práce v Olomouci Pedagogická fakulta UP Olomouc Středisko ekologické výchovy Sluňákov Partnerská instituce Britské rady DDM Olomouc ZOO Kopeček HZS Olomouc Ak Olomouc SK Sigma Olomouc SaM Olomouc BCM Olomouc University of Durham Významné akce školy Dny otevřených dveří Školní akademie Školní besídky Dětský karneval MDD Pořadatel krajského finále McDonasld Cupu a dalších řady sportovních soutěţí a turnajů Záchranářská akademie Předávání certifikátů KET/PET Britská rada NIQES pilotní testování 5. a 9. roč. 14

15 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Organizace školního poradenského pracoviště Školní projekt TOR VIP Besedy pro ţáky: 1.-5.ročník MPO, Policie ČR, HZS 9. ročník Volba povolání 7. ročník - Problematika rasové nesnášenlivosti 6. ročník Co dělá kurátor 9. ročník Právní vědomí u dospívajících 7. ročník - Surfuj bezpečně 6. ročník Zdravý ţivotní styl Proţitkové a interaktivní lekce v P-centru Projektové dny, sportovní dny, sportovní a výuková soustředění, intervenční šetření v jednotlivých třídách. Projektové dny tříd I. a II. stupně Aktivní účast v projektu Tapír volá třiďte papír Projekty v rámci Šablon Máme šanci Organizace olympiád v přírodopisu, zeměpisu, chemie a fyzice Aktivní účast na projekt Planeta Země 3000 Aktivní účast na projektech DDM a Sluňákova 7.2 Účast ţáků školy v soutěţích Název soutěţe Školní kolo Okresní kolo Krajské/Republikové kolo Olympiáda v českém jazyce 15 ţáků 1 ţákyně Konverzační soutěţ v Aj 37 ţáků 2 ţáci 4. místo v kraji Games 4 English 12 ţáků 2. a 5.místo v kraji Chemická olympiáda 12 ţáků 2 ţáci 1. a 2. místo v kraji, 9. a 14. místo v ČR Dějepisná olympiáda 14 ţáků 1 ţák Pythagoriáda 103 ţáků 12 ţáků 1x 3.místo Matematický klokan 245 ţáků Zeměpisná olympiáda 72 ţáků 3 ţáci Biologická olympiáda 24 ţáků Archimediáda 12 ţáků Recitační soutěţ 12 ţáků 2 ţáci Talent Olomouckého kraje 1 ţákyně 5. místo v humanitních oborech KET mezinárodní zkouška 11 ţáků z anglického jazyka Ostatní soutěţe, přehlídky 168 ţáků - účast v krajských kolech, oblastních i v rámci celé ČR 7.3 Účast ţáků ve sportovních soutěţích Název soutěţe Počet ţáků Umístění Atletické závody - přebory 128 ţáků vícenásobní vítězové kraje a mistři ČR v jednotlivcích i druţstvech Fotbalové turnaje 96 ţáků 1.místo Magic Cup Šumava, 1.místo fotbalových výběrů U-13 a U-14, 2.místo v kraji McD cup Talent Olomouckého kraje 3 ţáci 1., 2. a 4. místo v kraji Miniházená liga, turnaje 105 ţáků medailová umístění v rámci ČR a na turnajích v Maďarsku a Chorvatsku Kinderiáda 12 ţáků 2. místo v kraji Ostatní soutěţe, závody, turnaje 180 ţáků účast v krajských přeborech a v rámci ČR 7.4 Prezentace školy na veřejnosti Prezentace školy na veřejnosti hraje významnou roli při vytváření pověsti školy, při získávání ţáků, při budování celkového renomé a při prosazování koncepce školy. K tomuto nám dostatečně slouţily ve 15

16 školním roce 2012/13 naše webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. Dále škola prezentovala svoji činnost organizací Dnů otevřených dveří, velkou školní akademií, dětským karnevalem a řadou dalších akcí. Domovský server je pravidelně aktualizován a slouţí k předávání aktuálních informací veřejnosti a rodičům. Webové stránky umoţňují jednotlivým učitelům a třídám vkládat články prostřednictvím koordinátora ICT.Pro ţáky a rodiče bylo v září 2012 vydáno další číslo Školních novin. Naše škola získala moţnost zapojit se do nového mezinárodního projektu VOICES The Voice of European Teachers, jehoţ úvodní konference se konala na konci března 2013 v Bruselu. Projekt by měl být zaměřen především na spolupráci učitelů deseti evropských zemí Rakouska, Belgie, České Republiky, Itálie, Nizozemska, Portugalska, Španělska, Švýcarska, Turecka a Velké Británie. Z kaţdé země je hlavním partnerem některá z akademických vzdělávacích institucí (v případě ČR je to Pedagogická fakulta UP Olomouc) a k zapojení bude postupně přizváno vţdy několik základních škol ze zúčastněných zemí. Projekt tedy bude probíhat jak v oblasti spolupráce akademické, ale doufejme, ţe se postupně rozvine i do moţnosti navázání nových kontaktů pro zapojené školy. Více informací na 7.5 Zapojení školy do projektů ESF Škola se v září 2011 zapojila do projektu Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií, jeţ je realizován občanským sdruţením EUFORALL a je financován z prostředků Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu České republiky. Projekt se zaměřuje na praktickou výuku informačních technologií, angličtiny a rozvoj prezentačních a argumentačních dovedností ţáků tříd základních škol. Výuka kurzů, na naší škole známých jako krouţek Games4English, je vedena podle výukových materiálů dodaných realizátorem projektu. Kurzy vedené našimi vyučujícími, lektory, kladou důraz na aktivní účast ţáků ve výuce, rozvíjí schopnost ţáků samostatně přemýšlet a spolupracovat s kolektivem. Ţáci se prostřednictvím her učí, jak prezentovat své názory a vědomosti a jak je obhájit. Vše v angličtině. Ţáci si díky interaktivitě kurzů osvojují cizí jazyk rychleji, přirozeněji a trvale. Nabyté znalosti nadále vyuţijí při dalším studiu i v praktickém ţivotě. Projekt, do něhoţ je zapojeno celkem 15 škol (po pěti školách ze tří krajů: Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský), byl na jaře 2013 zakončen soutěţí o nejlepšího řečníka. Ve školním roce 2012/13 se do výuky v krouţku Games4English na naší škole zapojilo 9 ţáků 8.B. Do krajského kola, které se uskutečnilo v květnu 2013 v RCO Olomouc Veronika špačková 2.místo a Barbora Jančíková 5. místo a tím byl celý projekt ukončen. Projekt EU peníze školám Název projektu: Máme šanci číst, zkoumat a tvořit, č.p.:cz.1.07/1.4.00/ , začátek: realizace projektu: , ukončení projektu: , celková výše finanční podpory: ,00 Kč. Cíle projektu byly stanoveny v projektovém záměru. Patřily mezi ně podpora inovace a individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, přírodních věd, matematiky a ICT. Cíle projektu byly postupně naplňovány jak realizací klíčových aktivit (individualizace výuky, inovace výuky, vzdělávání učitelů), tak i zlepšením materiálního zázemí pro ţáky i pedagogické pracovníky. Na projektu se aktivně podílelo 15 učitelů v rámci individualizací a 29 učitelů v rámci inovací a bylo podpořeno celkem 838 ţáků. Přínosy realizace projektu byly pravidelně vyhodnocovány na poradách pedagogického sboru.prostřednictvím projektu se podařilo motivovat učitele k inovativním postupům a za tuto práci je nutné je ocenit. Za nejdůleţitější aktivitu projektu povaţujeme individualizaci. Přínos realizace této aktivity vidíme zejména v moţnosti pracovat v hodinách se ţáky v menších kolektivech to znamená věnovat se intenzivněji ţákům se SVP, slabším nebo mimořádně nadaným. Zájem o výuku a pozornost ţáků se touto aktivitou zvýšily, učitel si mohl rychleji ověřit pochopení učiva, popřípadě se k němu vrátit. Ţáci nadaní na jazyky se pomocí této aktivity mohli připravovat na mezinárodní zkoušky. Dalším přínosem je, ţe se prostřednictvím projektu podařilo motivovat učitele k inovativním postupům i k sebezdokonalování. Učitelé vytvořili databázi inovovaných výukových materiálů, které ověřili ve výuce. Tyto materiály velmi dobře poslouţily a ještě poslouţí učitelům k větší názornosti a moţnosti ověřování učiva. Získané zkušenosti, dovednosti a vytvořené materiály budou na naší škole vyuţívány i po ukončení projektu. Negativně na projektu pouze hodnotíme nedostatečnou metodickou podporu a především měnící se podmínky v průběhu projektu, které komplikovaly práci učitelů. 16

17 8. Údaje o kontrolní činnosti Ve školním roce 2012/13 byly provedeny následující kontroly: Kontrola ve smyslu 88 odst.2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů provedla KHS Olomouckého kraje Kontrola splnění povinností uloţených ustanovení 7 zákona č. 258/2000 Sb. na odloučeném pracovišti ZŠ Čajkovského Veřejnosprávní kontrola ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů provedlo Statutární město Olomouc. Kontrola hospodaření s majetkem a s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele v roce Šetření stíţnosti ČŠI ve věci stíţnosti zákonné zástupkyně ţáka školy 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012 Čerpání příspěvku na provoz MMOl. Kč Náklady celkem ,00 Příjmy celkem ,00 Hospodářský výsledek 0,00 Čerpání dotace MŠMT přímé náklady na vzdělání, platy, OON Kč Náklady celkem ,00 Příjmy celkem ,00 Hospodářský výsledek 0,00 Doplňková činnost školy Kč Náklady celkem ,53 Příjmy celkem ,20 Hospodářský výsledek 71139,67 Podrobnější údaje jsou uvedeny ve zprávě ŘŠ k výsledku hospodaření organizace za rok 2012 (ze dne ), jejíţ závěry byly schváleny Školskou radou dne Výroční zpráva je zveřejněna i na internetové adrese Zprávu předkládá: Mgr. Oldřich Anděl, ředitel školy V Olomouci Na obsahu výroční zprávy o činnosti školy za rok 2012/13 spolupracovali: Mgr. Ludmila Balíková PaedDr. Věra Černíková Mgr. Milan Hampl Mgr. Miluše Hamplová Mgr. Ivona Jančíková Mgr. Květuše Korčáková Mgr. Anna Přikrylová Mgr. Shaaban Zemčáková Mgr. Jiřina Vyslouţilová Mgr. Marcela Zouharová 17

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více