Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, Olomouc právní forma příspěvková organizace IČO IZO Statutární zástupce Ředitel školy: Mgr. Oldřich Anděl kontakt tel.: , www: zsheyrovskeho.cz Součást Základní škola Čajkovského Zřizovatel název zřizovatele Statutární město Olomouc 1.3 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Průměrný počet ţáků ve třídě Průměrný na přepočtený úvazek pedagoga 1.-5.roč. ZŠ ,70 20,50 Heyrovského 1.-5.roč. ZŠ ,40 17,25 Čajkovského 6.-9.roč. ZŠ ,29 14,06 Heyrovského Celkem ZŠ ,10 16,53 Školní druţina ,00 34,58 Komentář: Oproti školnímu roku 2011/12 se ve školním roce 2012/13 zvýšil průměrný počet ţáků v rámci celé základní školy. Největší nárůst byl zaznamenán na ZŠ Čajkovského o 13,9 % a na II.stupni ZŠ Heyrovského o 4,33 %. Celkový počet ţáků oproti předcházejícímu školního roku vzrostl téměř o 50 ţáků a současně se zvýšil celkový průměrný počet ţáků na 1 pedagoga ve všech součástech oproti školnímu roku 2011/12 o 5,8 %. Tento ukazatel nasvědčuje tomu, ţe o ZŠ je trvalý zájem. Je zájem především o třídy s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy. Také je nutné poukázat na zvýšený počet ţáků na ZŠ Čajkovského, kde se jiţ pravděpodobně na veřejnosti projevují změny, které byly nastaveny po připojení k ZŠ Heyrovského. Školní druţina na obou součástech byla naplněna na maximální moţný počet ţáků. Školní jídelna Normativní skupina Vlastní strávníci - děti, ţáci (bez dospělých) 725 Vývoz - děti, ţáci 590 Počet stravovaných 1.4 Materiálně-technické podmínky součásti ZŠ Heyrovského Učebny, odborné pracovny, knihovna, dílny, sportovní areál školy Škola má dostatek tříd i odborných učeben. K výuce a mimoškolní činnosti slouţila ve školním roce 2012/13 moderní ţákovská knihovna, která byla výrazně doplněna kniţním fondem v rámci projektu Šablony. Dále škola vyuţívala cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu. Pro potřeby ŠD byly 1

2 v provozu 2 herny v budově ŠD. Celá rekonstrukce sportovního areálu která proběhla v roce 2011 výrazně zlepšila sportovní podmínky ţáků školy pro výchovně vzdělávací proces v rámci tělesné výchovy a zájmových sportovních krouţků. Hřiště a vnitřní prostory tělovýchovného areálu 2 tělocvičny a posilovna - jsou vyuţity v pracovní dny od 7.00 hod. do hod., o sobotách a nedělích podobně. Hřiště školní druţiny bylo rovněţ plně vyuţito. Pouze travnaté hřiště tréninková plocha z důvodů reklamace trávníku nebyla vyuţívána vůbec a reklamační řízení bylo ukončeno aţ v srpnu Investiční akce Energetická opatření realizovaná v průběhu jarních měsíců roku 2012 výrazně přispěla k celkově kvalitním podmínkám pro výchovně-vzdělácí procesy ve škole včetně zvýšení estetičnosti prostředí ve škole. Ţákovský nábytek je ve všech třídách nastavitelný plně vyhovující všem hygienickým normám. Učitelé a ţáci mají dostatek základních učebních pomůcek. Inventář a učební pomůcky jsou pravidelně doplňovány dle poţadavků jednotlivých předmětových komisí. Materiální podpora přispívá k plynulosti, vyšší názornosti a efektivitě prováděných činností ve výchovně vzdělávacím procesu. Celá řada učebních pomůcek byla pořízena v rámci projektů EU OPVK Dejme šanci přírodě a Máme šanci. Fond učebnic je průměrný a k jeho pravidelnému obměňování dochází vţdy k začátku školního roku. Vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou ve školním roce 2012/13 V tomto školním roce jsme vyuţívali dvě počítačové učebny na hlavní budově a další učebna je k dispozicí na odloučeném pracovišti ZŠ Čajkovského. Učebny na hlavní budově i odloučeném pracovišti jsou vybaveny datovým projektorem a ozvučením. Ve školním roce 2012/13 byla doplněna učebna na ZŠ Čajkovského o další čtyři nové počítače, které budou slouţit pro výuku i pro práci učitelů. Pro výuku vyuţíváme i multimediální učebnu vybavenou interaktivní tabulí, datovým projektorem, kvalitním ozvučením s počítačem připojeným do školní sítě i internetu. Díky zapojení do evropských programů můţeme vyuţívat jiţ druhým rokem šest učeben s interaktivní tabulí i multimediální učebnu pro výuku jazyků. Dále pak učitelé vyuţívají 15 notebooků pro přímou výuku i tvorbu učebních materiálů. Notebooky jsou připojeny do školní sítě pomocí WiFi, která pokrývá signálem hlavní budovu i budovu školní druţiny, kde jsou umístěny především první třídy. V kaţdém kabinetu je počítač pro práci učitelů, starší počítače jsou postupně nahrazovány novými, podle finančních moţností školy. Především pro výuku přírodovědných předmětů je vyuţíván vizualizér. Ve školní knihovně se osvědčilo audiovizuální vybavení (velkoplošná televize, počítač, satelitní přijímač). Knihovna slouţí nejen k půjčování knih, probíhá zde i výuka humanitních předmětů a různé besedy. Pro administraci školy a vedení databáze ţáků pouţíváme program Škola OnLine. Tento databázový program není vázán na server školy a umoţňuje přímý přístup z internetu i rodičům a případně i ţákům, kteří tak mají lepší přehled o škole a průběhu vzdělávání. Při individualizované i běţné výuce se osvědčily měřící senzory od firmy Verner, zakoupené také z prostředků evropských programů. Počítačové vybavení i audiovizuální technika jsou plně vyuţívány při výuce i tvorbě výukových materiálů a přípravě na výuku. Tato technika však velmi rychle fyzicky i morálně zastarává, proto budeme i nadále věnovat pozornost její obnově. Školní druţina je součástí školy. V roce 2012/13 měla součást ŠD Heyrovského 6 oddělení a součást ŠD Čajkovského 2 oddělení a jejich kapacita byla maximálně naplněna. Činnost školní druţiny byla poměrně pestrá. Pozornost byla především zaměřena na rozvoj zájmů dětí a na aktivní vyuţití volného času. Podobně jako v předcházejících školních letech byly v rámci školní druţiny organizovány zájmové krouţky dramatický, krouţek keramiky, aerobiku, výtvarný a sportovní krouţky miniházené a basketbalu. 1.5 materiálně-technické podmínky součásti ZŠ Čajkovského Odloučené pracoviště Čajkovského se nachází v klidné lokalitě. Ve školním roce 2012/2013 byly všechny třídy umístěny v jedné budově a škola měla k dispozici 5 učeben, sborovnu pro pedagogické pracovníky, kancelář zástupkyně ředitele, knihovnu, počítačovou učebnu a kabinet učebních pomůcek. 2

3 ZŠ vyuţívala po dohodě s Gymnáziem Čajkovského Olomouc dvě tělocvičny a venkovní areál (fotbalové hřiště, rozběhové dráhy, doskočiště a hřiště na pláţový volejbal). Ţáci se stravovali ve školní jídelně gymnázia. Všechny třídy jsou plně vybaveny výškově stavitelným ţákovským nábytkem dle hygienických norem. Prostorné třídy byly plně vybaveny audiovizuální technikou. Vybavení učeben pomůckami a sportovním nářadím je dostačující. Podle poţadavků pedagogů byly rozšířeny sbírky pomůcek a hraček pro ŠD. Ţákovská knihovna byla obohacena mnoha novými tituly, jak pro společné čtení, tak i pro individuální výpůjčku. Fond učebnic je průměrný, k obnovování dochází dle potřeby průběţně. Vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou i ICT ve škole je popsáno výše. Součástí školy byla dvě oddělení školní druţiny. Kromě odpočinkových a různých aktivit byla ţákům nabídnuta i činnost zájmová, a to v podobě sportovního a pohybově-tanečního krouţku. Ţáci vyuţili i zájmových aktivit na ZŠ Heyrovského (aerobic a házenou). Mimo krouţků ŠD ţáci ročníku navštěvovali dramatický krouţek. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení 11.dubna 2003 Počet členů školské rady 9 členů 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělávání Poznámka Zařazený ročník C/01 Základní škola RVP 1.-9.roč. 2.2 Školní vzdělávací program ŠVP Škola v pohybu (viz. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.31504/ roč. 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 93 Počet učitelů ZŠ 57 Počet vychovatelů ŠD 8 Počet správních zaměstnanců ZŠ 14 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Heyrovského Č. Funkce Úvazek Roků Stupeň Aprobace ped.praxe vzdělání 1 ředitel školy 1,00 26 VŠ M 2 zástupce ředitele 1,00 18 VŠ Aj 3 zástupce ředitele 1,00 36 VŠ 1.-5.roč. 4 učitelka II.st. 1,00 0 VŠ Tv-Př 5 učitelka I.st. 1,00 0 VŠ 1.-5.roč. 6 učitelka II.st. 1,00 0 VŠ Aj 7 učitel II.st. 0,77 0 VŠ Tv-Ze 8 učitelka II.st. 0,55 0 VŠ Ze-Ov 9 učitelka I.st. 1,00 1 VŠ 1.-5.roč. 10 učitel II.st. 1,00 1 VŠ Tv-Ze 11 učitelka II.st 1,00 2 VŠ Aj- M 3

4 12 učitelka II.st. 1,00 2 VŠ Aj- M 13 učitelka II.st. 1,00 4 VŠ Aj-Ov 14 učitel II.st. 1,00 4 VŠ Tv- M 15 učitelka II.st. 1,00 6 VŠ Che-Př 16 učitel II.st. 1,00 6 VŠ Fy-Tp 17 učitelka II.st. 1,00 7 VŠ Aj-Šj 18 učitelka II.st. 1,00 8 VŠ Čj-Hv 19 učitelka II.st. 1,00 8 VŠ Aj-Vv 20 učitel II.st. 1,00 9 VŠ Př-Ov 21 učitelka II.st. 0,27 9 VŠ Čj-Vv 22 učitelka II.st. 1,00 10 VŠ Aj 23 učitelka I.st. 1,00 11 VŠ 1.-5.roč. 24 učitelka I.st. 1,00 11 VŠ 1.-5.roč. 25 učitelka I.st. 1,00 12 VŠ 1.-5.roč. 26 učitelka I.st. 1,00 12 VŠ 1.-5.roč. 27 učitelka II.st. 1,00 13 VŠ Čj-Hv 28 učitelka I.st. 1,00 16 VŠ 1.-5.roč. 29 učitelka I.st. 1,00 18 VŠ 1.-5.roč. 30 učitel I.st. 1,00 19 VŠ 1.-5.roč. 31 učitel II.st. 1,00 20 VŠ Tv 32 učitelka I.st. 1,00 22 VŠ 1.-5.roč. 33 učitelka II.st. 1,00 23 VŠ Čj-Ov 34 učitelka I.st. 1,00 23 VŠ 1.-5.roč. 35 učitelka I.st. 1,00 24 VŠ 1.-5.roč. 36 učitelka II.st. 1,00 27 VŠ Tp- M 37 učitelka II.st. 1,00 28 VŠ Čj-Dě 38 učitelka II.st. 1,00 29 VŠ Tv-Př 39 učitel I.st. 1,00 29 VŠ 1.-5.roč. 40 učitelka I.st. 1,00 29 VŠ 1.-5.roč. 41 učitelka II.st. 1,00 29 VŠ Tv-Př 42 učitelka II.st. 1,00 29 VŠ Čj-Dě 43 učitelka II.st. 1,00 30 VŠ Fy- M 44 učitel I.st. 1,00 33 VŠ 1.-5.roč. 45 učitel II.st. 1,00 33 VŠ Fy-Tp 46 učitelka I.st. 1,00 34 VŠ 1.-5.roč. 47 učitelka II.st. 1,00 35 VŠ Ov- M 48 učitelka I.st. 1,00 37 VŠ 1.-5.roč. 49 učitelka II.st. 0,82 38 VŠ Čj-Nj 50 učitelka II.st. 1,00 38 VŠ Čj-Dě 51 učitel II.st. 0,86 39 VŠ M -Tp Celkem 48, Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Čajkovského 1 učitelka I.st. 1,00 0 VŠ 1.-5.roč. 2 učitelka I.st. 0,91 8 VŠ 1.-5.roč. 3 učitelka I.st. 1,00 14 VŠ 1.-5.roč. 4 učitelka I.st. 1,00 21 VŠ 1.-5.roč. 5 učitelka I.st. 1,00 24 VŠ 1.-5.roč. 6 zástupce ředitele 1,00 35 VŠ 1.-5.roč. Celkem 5,91 Komentář: V srpnu 2012 došlo k výměně ZŘ pro II.stupeň. Na místo Mgr. Zdeňky Válkové, která odešla do důchodu byla na místo ZŘ pro II.stupeň jmenována ředitelem školy Mgr. Ludmila Balíková t.č. učitelka II.stupně ZŠ. V listopadu 2012 z důvodů nástupu na MD odešla učitelka II.stupně Tv-Př. Vedení školy okamţitě zajistilo odpovídající zástup do června Na škole působí pedagogové jak 4

5 s plným, tak i s částečným úvazkem. Pedagogický sbor je vyváţený, plně kvalifikovaný. Průměrný počet roků praxe je 17,6 na ZŠ Heyrovského a 17,0 na ZŠ Čajkovského. Průměrný věk pedagogů na škole je kolem 46 roků. Pedagogický sbor je stabilní, většina pedagogů pracuje ve škole dlouhodobě. Ve škole pracuje: výchovný poradce, metodička prevence, koordinátor ICT, koordinátor EVVO, koordinátor ŠVP a dále v rámci projektu RAMPS VIP III školní psycholog a speciální pedagog. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Aprobovanost ve výuce Učitelé 1.-5.ročníku 100 % Učitelé 1.-5.ročníku 100% Učitelé 6.-9.ročníku 100 % Učitelé 6.-9.ročníku 98,62% Vychovatelky ŠD 100% Komentář: Z celkového počtu 1130 hodin za týden byly neaprobovaně odučeny v 6.-9.ročníku 6 hod. výtvarné výchovy a 2 hod. pracovních činností. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do v důchodovém věku Celkem důchodovém věku muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Komentář: Pedagogický sbor je věkově vyváţený. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Počet nepedag.pracovníků Funkce Úvazek Vzdělání 1 Ekonom školy 1,00 SŠ 1 tajemnice školy 1,00 SŠ 1 Vedoucí ŠJ 1,00 SŠ 1 Účetní ŠJ v HČ 0,80 SŠ 1 Účetní ŠJ v DČ 0,20 SŠ 1 školník 1,00 SOU 1 údrţbář školy 0,625 SOU 1 správce sport. areálu 1,00 SOU 7 Kuchařka v HČ 5,60 SOU 7 Kuchařka v DČ 1,40 SOU 5 Pracov. provozu ŠJ v HČ 4,00 SOU, základní 5 Pracov. provozu ŠJ v DČ 1,00 SOU, základní 9 Pracovnice úklidu ZŠ 8,750 SOU, základní Celkem 27,375 Z toho Školní jídelna 14,00 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků na střední školy 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do z toho prvních tříd počet odkladů pro školní rok 2013/ Komentář: V lednu 2013 bylo celkem zapsáno 147 dětí (107 dětí na ZŠ Heyrovského a 40 dětí na ZŠ Čajkovského). Celkový počet zapsaných dětí oproti lednu 2012 se zvýšil o 2,08 %. Ve srovnání s rokem 2010 se počet zapsaných dětí zvýšil o více jak 56%. Odkladů bylo uděleno 12,93 % coţ je zhruba o 4% méně jako v předcházejícím školním roce. Ve snaze o sníţení počtu odkladů se v letošním školním roce opět pokračovalo ve školním projektu Předškolák. Je pokračováním dlouholeté tradice přípravy budoucích prvňáčků na vstup do 1. třídy 5

6 ZŠ. Projekt pro předškoláky i jejich rodiče probíhal ve 4 lekcích v odpoledních hodinách. Program kaţdé hodiny byl zaměřen na sluchové vnímání, zrakové vnímání, přípravu na psaní, rozvoj řeči, početních představ. Děti dostávaly i pracovní listy a jejich výkony byly odměňovány motivačními razítky do první předţákovské kníţky. Rodičům byly průběţně podávány doporučující informace ke snazšímu přechodu dítěte na ZŠ. Děti a jejich rodiče byli seznámeni s prostředím školy, budoucími pedagogy i příštími spoluţáky. Těchto lekcí se průměrně zúčastnilo 15 budoucích prvňáčků spolu s rodiči. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 10 8 soukromá gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy celkem ostatní střední školy (M) střední odb.učiliště (L) c) na soukromé školy přijato: d) do tříletých učebních oborů (zřizované krajem a soukromými školami) bylo přijato: z devátých ročníků z niţších ročníků 21 0 e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: z devátých ročníků z niţších ročníků 95 0 Komentář: Ve školním roce 2012/13 roce ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 95 ţáků. Téměř všichni ţáci podali 2 přihlášky. Střední školy vyhlásily u oborů ukončených maturitní zkouškou písemné přijímací zkoušky. Kriteria přijímacího řízení byla řediteli SŠ zveřejněna na webových stránkách jednotlivých škol. Mnozí zákonní zástupci ţáků vyuţili moţnosti podat odvolání, na jehoţ základě byli ţáci přijati na střední školu, kterou preferovali. V prvním kole přijímacího řízení byli téměř všichni ţáci přijati na SŠ. Největší zájem byl o gymnázia, na která bylo přijato 28 ţáků, z toho nejvíce ţáků nastoupí na gymnázium Čajkovského (13 se zaměřením na sport nebo cizí jazyky). Na střední odborné školy ukončené maturitou bylo přijato 45 ţáků. Největší zájem byl o školy se zaměřením na gastronomii, polygrafii, cestovní ruch a telekomunikace. Na tříleté obory bylo přijato 21 ţáků, z toho nejvíce (10 ţáků) na SŠ polytechnickou v Olomouci. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Třída/ Třídní učitel Počet ţáků Prospělo s vyznamenání m Prospělo Neprospělo Průměr třídy I.A Mgr. Švestková ,00 I.B Mgr. Drápalová ,01 I.C Mgr. Gloserová ,08 I.E Mgr. Veselá ,03 6

7 I.F Mgr. Valušová ,00 II.A PaedDr.Bouzková ,04 II.B Mgr. Skácelová ,06 II.C Mgr. Trávníčková ,13 II.E Mgr.Shaban Zemčáková ,01 III.A Mgr. Kořistková ,10 III.B Mgr. Lipovská ,02 III.C Mgr. Rozsívalová ,08 III.E Mgr. Ševčíková ,21 IV.A Mgr. Drkulová ,22 IV.B Mgr. Krhovská ,04 IV.C Mgr. Štrajt ,28 IV.E Mgr. Srncová ,24 V.A Mgr. Kolářová ,33 V.B Mgr. Lipowski ,13 V.C Mgr. Bubela ,34 V.D Mgr. Tetera ,26 V.E Mgr. Kaletová ,25 Celkem ,13 VI.A Mgr. Konečná ,74 VI.B Mgr. Vaňková ,30 VI.C Mgr. Faltýnková ,77 VI.D Mgr. Rubíček ,59 VII.A Mgr. Nováková ,76 VII.B Mgr. Vyslouţilová ,26 VII.C Mgr. Krylová ,27 VII.D Mgr. Čech ,35 VIII.A Mgr. Doubová ,81 VIII.B Mgr. Dembická ,41 VIII.C Mgr. Hamplová H ,92 VIII.D Mgr. Kalina ,77 VIII.E Mgr. Zouharová ,96 IX.A Mgr. Dvořák ,27 IX.B Mgr. Balíková ,57 IX.C Mgr. Tinklová ,21 IX.D Mgr. Svobodová ,41 Celkem ,67 Přehled o chování Pochvaly Napomenutí a důtky Zhoršené chování TU ŘŠ NTU DTU DŘŠ uspokojivé neuspokojivé 1.-5.roč roč Celkem Procent 17,64 0,77 5,55 3,88 0,66 0,33 0,00 Průměr na třídu 4,07 0,18 1,28 0,89 0,15 0,08 0,00 7

8 Komentář: V porovnání s předcházejícím školním rokem bylo ve školním roce 2012/13 o 8 DŘŠ méně a rovněţ poklesl počet sníţené klasifikace za chování. V porovnání tedy s počty návštěv ţáků v TOR VIP, lze usuzovat, ţe i přes zvýšený počet návštěv se chování ţáků na škole v rámci výchovně vzdělávacího procesu se zlepšilo. 5.2 Údaje o integrovaných ţácích Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení 0 Zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 2.roč. 1 S kombinací postiţení 0 S vývojovými poruchami učení a chování 5.roč. 1 Komentář: Pro tyto ţáky vypracovali třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů individuální vzdělávací plány, které byly konzultovány s PPP a SPC. Současně těmto ţákům pomáhal v některých předmětech a vyučovacích hodinách pedagogický asistent Oblast výchovného poradenství Jednání s rodiči V tomto roce proběhlo celkem 28 schůzek s rodiči. K nejčastějším problémům, které škola musela s rodiči ţáků řešit patřilo nevhodné chování ţáků (13) a neomluvená absence (4). Většina jednání byla úspěšná, navázala se spolupráce rodičů se školou a také prospěch a chování ţáků se zlepšilo. V některých případech však musela škola poţádat o pomoc a spolupráci Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti (3). Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Schůzky ŠPP probíhaly pravidelně jedenkrát za 14dnů. Na schůzkách se řešily aktuální problémy v jednotlivých třídách. K nejčastějším problémům patřily vztahy mezi ţáky, slabý prospěch, záškoláctví, nevhodné chování, špatná komunikace zákonných zástupců se školou apod. Školní psycholoţka vedla intervence na zlepšení vztahů a klimatu v kolektivu a pomáhala škole při řešení problémového chování ţáků. Snaţila se také pomáhat a radit rodičům při výchově jejich dětí, a bylo-li potřeba, doporučila následné konzultace s dalšími odborníky. Speciální pedagoţka pracovala s dětmi na I. stupni, které měly problémy při zvládání učiva. Spolupráce s PPP a SPC Škola nejvíce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci. O vyšetření dětí v PPP poţádalo celkem 26 zákonných zástupců, většina ţádostí byla realizována na základě doporučení školy. Učitelé konzultovali s PPP i s SPC problémy ţáků jak s učením, tak s chováním. Spolupráce s Informačním a poradenským pracovištěm v Olomouci Ţáci 9. ročníku se seznámili s Informačním a poradenským pracovištěm Úřadu práce v Olomouci a byli informováni o moţnostech, které nabízí. Na besedě se dozvěděli důleţité informace o uplatnitelnosti absolventů středních škol na trhu práce. Ţáci 9. ročníku i někteří ţáci 8. ročníku se zúčastnili prezentační výstavy SŠ Olomouckého kraje Scholaris a vyuţili moţnosti exkurze na SŠ polytechnické v Olomouci. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Učitelé respektují doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Reedukaci ţáků, kterým byla PPP nebo SPC doporučena, vedla speciální pedagoţka ze Školního poradenského pracoviště, která také radila rodičům, jak mají doma s dětmi pracovat, aby specifické poruchy učení byly co nejvíce kompenzovány. 8

9 Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků V průběhu celého školního roku byla pozornost trvale věnována talentovaným ţákům, zejména ve třídách s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy. Tito ţáci se úspěšně zúčastnili řady vědomostních i sportovních soutěţí. V případě potřeby jsou ţáci na základě písemné ţádosti rodičů částečně uvolněni z vyučování některého předmětu, aby se mohli zúčastnit např. tréninků a systematicky tak rozvíjet svůj talent v určité oblasti. Ţáci, jejichţ rodiče poţádají o částečné uvolnění z výuky, mají v případě potřeby moţnost individuálních konzultací s vyučujícími dotčených předmětů, tak aby bez problémů dokázali splnit zadané individuální úkoly a splnili poţadavky na klasifikaci. Uvolnění se týká především ţáků věnujících se sportům, pro jejichţ trénink nejsou profesionální podmínky přímo ve škole např. vodní sporty, lední hokej apod. Nepochybně i díky nadstandardní přípravě nad rámec běţných povinností vyučujících největších úspěchů dosáhli ţáci v následujících oborech: Celostátní kolo: Nejlepší chemik Dan Paloušek (9. B) - 9. místo, Jan Hudeček (9. B) místo Krajské kolo: Konverzační soutěţ v angličtině Matthew Campsie (9. B) 4. místo Games 4 English Veronika Špačková (8. B) 2. místo Gabriela Jančíková (8. B) 5. místo Mezinárodní zkouška z angličtiny KET úspěšně sloţili: Černý Lukáš, Hudeček Jan, Kaduchová Hana, Malá Tereza, Paloušek Dan, Růţička Lukáš, Snášelová Nicol, Štefanová Kristýna, Urbášek Martin, Vařeková Karolína všichni z 9.B a Večeřová Kristýna 9.C. Největší sportovní úspěchy: Hanácká laťka starší ţákyně Veronika Jašíková (9. A) 1. místo republikové finále OVOV běh na 60 m Samuel Emereoha (8. A) 1. místo štafetový běh Jana Opletala smíšené druţstvo 1. místo Halové mistrovství ČR ţactva běh na 60 m Adam Röder (9. A) 1. místo VI. letní olympiáda dětí a mládeţe - běh na 60 m Adam Röder (9. A) 1. místo trojhra nohejbalu Jakub Ftačník (8. A) 1. místo + 5 další medailových umístění Time Out Room ve školním roce 2012/13 Projekt TOR probíhá na naší škole jiţ od školního roku 2008/2009, ve školním roce 2012/2013 tedy pátým rokem. Mezi vyučujícími i ţáky je projekt TOR hodnocen kladně, neboť pomáhá udrţet dobrou pracovní atmosféru ve vyučování. V případě, ţe ţák narušuje práva ostatních ţáků nebo není schopen zachovávat povinnosti, má učitel moţnost zajistit tomuto ţákovi, který porušuje školní řád, výchovný individuální pohovor (VIP) s jiným pedagogem (popř. školním psychologem nebo speciálním pedagogem) v místnosti tomu určené. Ve školním roce 2012/2013 byla pro VIP zřízena nová místnost ve II. poschodí hlavní budovy školy. Nejčastějším důvodem k odeslání ţáka do TORu bylo opakované vyrušování ţáka, nerespektování příkazů učitele, nevhodné chování k vyučujícímu. Výchovný individuální pohovor je určen pro ţáky ročníku v době Ve školním roce 2012/2013 proběhlo celkem 195 pohovorů (I.pol. 74, II. pol. 121). Ve srovnání s předcházejícími roky je patrný nárůst počtu pohovorů především v druhém pololetí. Největší počet návštěv měla třída 7.C (36), 8.A (24), 7.A (15), 9.A (15). Neobvyklý je i velký počet návštěv ţáků I. stupně především 5.C (12). Ţádný ţák v TORu nebyl ze tříd 4.B, 5.D, 7.B, 8.B. Nejvíce návštěv TORu proběhlo během roku ve třetí a čtvrté vyučovací hodině (po 40), nejméně v první (8) a šesté vyučovací hodině (18). Rodiče byli vţdy o návštěvě ţáka informováni nejčastěji prostřednictvím ţákovské kníţky. Třídní učitelé evidují zápisy z VIP a následně řeší problémy s ţákem a jeho rodiči. Za četnost VIP a návštěv TORu byla udělována ţákům výchovná opatření. 9

10 Po uplynutí dalšího roku projektu TOR se přikláníme k jeho pokračování v dalších letech. 5.4 Průběh a výsledky vzdělávání Hodnocení testování ţáků v rámci nezávislých evaluačních testů SCIO Ve školním roce 2012/13 proběhlo testování SCIO ve dvou případech, vţdy on-line. 1.testování KEA český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk (část ţáků 9. B) a osobnostní studijní předpoklady pro ţáky 9. ročníku listopad testování PRUT průřezová témata pro ţáky 8. ročníku únor 2013 Z testování KEA obdrţela škola velmi podrobnou hodnotící zprávu včetně srovnání výsledků testovaných ţáků, kterých dosáhli během testování v 6. a nyní v 9. ročníku. Zpráva obsahuje detailní rozbor všech testovaných tříd ve všech předmětech, ukazatele zlepšení či zhoršení oproti 6. ročníku, porovnání s výsledky ostatních škol i gymnázií. Vzhledem k odchodům ţáků na gymnázia a příchodům nových ţáků do fotbalové třídy 9. D a vzhledem k velmi malému zájmu ţáků o dobrý výsledek je však interpretace získaných výsledků značně problematická. Se zprávou se seznámili všichni zainteresovaní učitelé učitelé jednotlivých předmětů i třídní učitelé 9. ročníku. Zpráva je k dispozici na sekretariátu školy. Ţáci obdrţeli podrobné výsledky v písemné podobě včetně komentáře. Z testování PRUT škola ţádnou hodnotící zprávu neobdrţela, k dispozici jsou pouze výsledky jednotlivých tříd v souhrnné tabulce. Výsledky tříd (s pořadím jednotlivých ţáků a dosaţenými výsledky) byly předány třídním učitelům 8. ročníku, kteří s nimi seznámili ţáky. Zájem rodičů o výsledky testování i o testování samotné lze označit za minimální, mnozí rodiče ani nevyplnili tzv. rodičovský dotazník, takţe výsledky jeho vyhodnocení jsou potom zkreslené. Ani zájem ţáků není velký, mnozí k testování přistupují spíše jako k náhodnému tipování, velká část z nich zdaleka nevyuţívá časový limit a test ukončují mnohem dříve bez jakéhokoliv zájmu o výsledek. Je to pravděpodobně i proto, ţe se rodiče na testování finančně nepodílí, veškeré náklady hradila škola, a výsledek testování pro ţáky ani pro rodiče v mnoha případech nic neznamená. Markantní nezájem ţáků byl patrný především v testování PRUT. Za pozornost stojí skutečnost, ţe v testování KEA dosáhli dva ţáci školy nejlepšího výsledku v kraji: Jan Milar (9. B) německý jazyk Arsenij Izvekov (9. B) anglický jazyk Hodnocení testování ţáků v rámci vlastních srovnávacích testů Jako přípravu na celostátní testování NIQES jsme zvolili vlastní srovnávací testy pro ţáky 5. a 9. ročníku v předmětech anglický jazyk, český jazyk a matematika, navíc jsme uskutečnili i testování ţáků 8. ročníku v předmětech přírodopis a zeměpis. Testy byly vytvořeny podle zveřejněných Standardů základního vzdělávání v uvedených předmětech, vytvořili je učitelé uvedených předmětů, garantem byli předsedové předmětových komisí. Časový limit na vypracování všech testů byl 45 minut, všichni ţáci daného ročníku psali testy současně, vţdy pouze 1 test denně. Výsledná známka byla započítána do klasifikace s koeficientem hodnoty velké práce, známky byly ţákům zapsány do ţákovských kníţek, jejichţ prostřednictvím byli o výsledku informováni rodiče. Výsledky byly s ţáky důkladně rozebrány a byla jim poskytnuta zpětná vazba. Výsledky byly rozebrány i v předmětových komisích jednotlivých předmětů. V podobném testování bychom chtěli v dalším školním roce pokračovat. 5.ročník Testování proběhlo v týdnu od března Anglický jazyk: Všechny testované páté ročníky dosahovaly největšího bodového ohodnocení ve cvičení zaměřeném na rozvoj slovní zásoby. Všechny páté třídy měly největší problémy se cvičením zaměřeným na porozumění textu. Nejlepší hodnocení dosáhla třída 5. B - třída s RVJ - s ţáky se studijními předpoklady a nadáním na jazyky, i kdyţ zde bychom očekávali lepší celkové výsledky. Český jazyk: Nejlepších výsledků a nejmenší chybovost se projevila v určování slovních druhů a pravopisu. 10

11 Největší problém dělala ţákům oblast literární výchovy, která jednoznačně souvisí se čtením s porozuměním. Nejlepší výsledky dosáhla třída 5.B s ţáky se studijními předpoklady a nadáním na jazyky. Celá řada ţáků této třídy dosáhla absolutně 100% výsledků. Matematika Jednodušší úlohy z geometrie, poznávání rovinných útvarů, podle charakteristiky, dotváření osové souměrnosti a numerické písemné početní operace - zvládli téměř všichni ţáci bezchybně. U obtíţnějších úloh nestandardní slovní úlohy se především ve třídách 5.A a 5.C projevily největší problémy s pochopením zadání úkolů nebo slovních úloh, ţáci nedokáţí tyto úkoly analyzovat. Někteří ţáci neradi čtou, neřídí se pokyny k zadání nebo přečtou jen část. 9. ročník: Testování proběhlo v týdnu od února Anglický jazyk: Hodnocení bylo zpracováno podle skupin, do kterých jsou ţáci na výuku AJ rozděleni, 9. B byla zhodnocena jako celá třída, neboť ţáci jsou rozděleni do dvou skupin se stejnou vyučující. Nejlepších výsledků dosáhli ţáci třídy s rozšířenou výukou jazyků. Svou roli zde mohl sehrát i fakt, ţe test byl svou skladbou a typem jednotlivých cvičení podobný mezinárodní jazykové zkoušce KET, na kterou se někteří ţáci této třídy připravovali. V ostatních třídách jsou výsledky spíše průměrné. Český jazyk: Nejlepších výsledků dosahovali ţáci v části komunikační a slohová výchova. Nejslabší výsledky byly v části syntax a gramatika. Slabších výsledků dosáhli ţáci také v oblasti lexikologie. V oblasti literární výchova dosáhli ţáci 9. D zřetelně niţších výsledků neţ v ostatních třídách. Matematika: Dosaţené výsledky byly průměrné, základním problémem se jevil nikoliv nedostatek znalostí, ale pouţívání logického uvaţování a selského rozumu. Nejmenší procento úspěšnosti představovaly příklady na mnohočleny, procenta nebo převádění jednotek, ačkoliv to jsou příklady vyuţívané i v jiných předmětech nebo praktickém ţivotě. 8. ročník Testování proběhlo v týdnu od , testování se zúčastnila drtivá většina ţáků, větší absence byla pouze v 8. D (oba předměty), čímţ mohou být výsledky dané třídy poněkud zkresleny. Přírodopis 1. část testové úlohy - úkoly byly sestaveny tak, aby prověřily základní orientaci v učivu ročníku - pouţity byly především uzavřené otázky s jednou správnou odpovědí (krouţkování, doplnění správného pojmu apod.) 2. část poznávání a určování rostlin a ţivočichů - úkolem bylo doplnit k obrázku rostliny/ţivočicha rodové jméno Testování i jeho výsledky lze hodnotit jako úspěšné, ţáci celkově dosáhli dobrých výsledků, potěšitelný je velmi nízký počet dostatečných a ţádná nedostatečná, nejčastější známkou byla chvalitebná. Zeměpis Test obsahoval tematické okruhy učiva ročníku dle Školního vzdělávacího programu. A) Vesmír, Sluneční soustava, Planeta Země B) Orientace na Zemi, Mapa, Měřítko mapy C) Krajinná sféra D) Amerika, Afrika E) Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida Nejúspěšnější třídou byla podle průměru získaných bodů třída 8. B. Podle hodnocení známkou byla na prvním místě třída 8. D, kde se ale testování zúčastnili necelé 2/3 ţáků. Celková úspěšnost testovaných ţáků je 54,26%. Z vybraných tematických okruhů nejlépe dopadly okruhy zabývající se regiony světa, regionální geografií jednotlivých států (Amerika, Afrika 63,32%). Naopak nejhůře dopadl okruh zahrnující orientaci na Zemi, určování zeměpisné polohy a měřítko mapy. Největším problémem při vyplňování srovnávacího testu se ukázalo být nesprávné vyjadřování a pouţívání nesprávného geografického názvosloví. Hodnocení testování ţáků v rámci NIQES

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009/2010 Vypracoval

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala: Mgr. Jana Satinská Ředitelka školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 70877564 IZO 102226440 identifikátor školy 6000046320 vedení školy Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V HRADCI KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V HRADCI KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V HRADCI KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 1.Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola,hradec Králové, Bezručova 1468 adresa školy 500

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více