Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/ Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, Olomouc právní forma příspěvková organizace IČO IZO Statutární zástupce Ředitel školy: Mgr. Oldřich Anděl kontakt tel.: , www: zsheyrovskeho.cz Součást Základní škola Čajkovského Zřizovatel název zřizovatele Statutární město Olomouc 1.3 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Průměrný počet žáků ve třídě 1.-5.roč. ZŠ ,68 20,41 Heyrovského 1.-5.roč. ZŠ ,00 15,00 Čajkovského 6.-9.roč. ZŠ ,47 13,21 Heyrovského Celkem ZŠ ,45 15,65 Školní družina ,00 31,59 Komentář: Oproti školnímu roku 2010/11 se o 7 % zvýšil průměrný počet žáků ve třídě v ročníku. Naproti tomu o 9 % poklesl průměrný počet žáků v 1.-5.roč. ZŠ Heyrovského. Celkový počet žáků oproti předcházejícímu školního roku se nezměnil (+1 žák) a rovněž se nezměnil celkový průměrný počet žáků na 1 pedagoga oproti školnímu roku 2010/11. Školní jídelna Normativní skupina Vlastní strávníci - děti, žáci (bez dospělých) 685 Vývoz - děti, žáci 562 Počet stravovaných Průměrný počet žáků na 1 pedagoga 1.4 Materiálně-technické podmínky součásti ZŠ Heyrovského Učebny, odborné pracovny, knihovna, dílny, sportovní areál školy Škola má dostatek tříd i odborných učeben. K výuce a mimoškolní činnosti slouží rovněž moderní žákovská knihovna. Dále škola využívá cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu. Pro potřeby ŠD je v provozu herna v budově ŠD. V listopadu 2011 byla ukončena dlouho očekávaná rekonstrukce sportovního areálu. Bylo vybudováno moderní sportoviště sloužící žákům školy a široké veřejnosti v rámci projektu SmOl Sportujeme společně. Žáci a veřejnost mohou využívat hřiště s umělou trávou, atletickou dráhu, skokanské sektory, streetbalové hřiště a nově vybudovanou travnatou plochu. Okamžitě po kolaudaci sportovního areálu byla všechna sportoviště využívána a plně vytěžována. Celá rekonstrukce sportovního areálu výrazně zlepšila sportovní podmínky žáků školy pro výchovně vzdělávací proces v rámci tělesné výchovy a zájmových sportovních kroužků. Hřiště a vnitřní prostory 1

2 tělovýchovného areálu 2 tělocvičny a posilovna - jsou využity v pracovní dny od 7.00 hod. do hod., o sobotách a nedělích podobně. V červnu 2011 byla provedena celková rekonstrukce hřiště školní družiny. Hřiště, které bylo vybaveno novými hracími prvky pro děti nemohlo být však od září 2011 plně využito a to z důvodů rekonstrukce sportovního areálu a v zájmu bezpečnosti dětí, které by využily toto hřiště. Situace se nezměnila ani na jaře 2012 vzhledem k investiční akci SmOl Energetická opatření, která probíhala na všech objektech ZŠ Heyrovského. Jednalo se o výměnu oken, zateplování pláště budov, zateplování střech a výměna tzv. boletických panelů. S ohledem na charakter těchto prací nemohlo být dětské hřiště plně k dispozici dětem ZŠ ani veřejnosti. V souvislosti s realizací investiční akce Energetická opatření (výměna oken, zateplení budov) na objektech Základní školy Olomouc, Heyrovského 33, které byly zahájeny v březnu 2012, požádal ředitel školy (za podpory SmOl) o změnu organizace školního roku 2011/2012, a to zejména vzhledem k rozsahu a náročnosti plánovaných prací, které vyžadovaly delší časový úsek, než dva měsíce hlavních prázdnin. MŠMT v souladu s 24 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona, povolilo řediteli školy ukončení období školního vyučování ke dni 15.června 2012 (tj. o 10 pracovních dnů dříve), tento den byl rovněž dnem vydávání vysvědčení žákům za II.pololetí školního roku 2011/2012. V pondělí byly zahájeny hlavní školní prázdniny. Tímto rozhodnutím nebylo v žádném případě omezeno plnění učebních plánů a klasifikace v jednotlivých třídách a ročnících. Provoz školní družiny a provoz školní jídelny nebyl omezen vůbec a byl ukončen až v pátek 29.června Pro žáky ročníku nabídla škola během těchto dnů možnost trávení volného času ve školní družině. Pro žáky ročníku připravili pedagogové školy během těchto dnů trávení volného času formou příměstského tábora ve spolupráci se sportovními kluby. Žáci 1.-5.ročníku této nabídky využili cca ze 40 %, žáci ročníku z cca 15%. Zákonní zástupci žáků byli o všech těchto změnách informováni prostřednictvím žákovských knížek a webových stránek školy. Tato změna organizace se netýkala ZŠ Čajkovského- Žákovský nábytek je ve všech třídách nastavitelný plně vyhovující všem hygienickým normám, je výškově nastavitelný. Učitelé a žáci mají dostatek základních učebních pomůcek. Inventář a učební pomůcky jsou pravidelně doplňovány dle požadavků jednotlivých předmětových komisí. Materiální podpora přispívá k plynulosti, vyšší názornosti a efektivitě prováděných činností ve výchovně vzdělávacím procesu. Celá řada učebních pomůcek byla pořízena v rámci projektů EU OPVK Dejme šanci přírodě a Máme šanci. Fond učebnic je průměrný a k jeho pravidelnému obměňování dochází vždy k začátku školního roku. Vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou a ICT ve škole. Naše škola využívá dvě počítačové učebny na hlavní budově a další učebna je vybudovaná na odloučeném pracovišti ZŠ Čajkovského. První dvě učebny jsou vybaveny datovým projektorem a ozvučením. V tomto školním roce byla stejnou technikou vybavena i učebna na odloučeném pracovišti. Pro výuku využíváme i multimediální učebnu vybavenou interaktivní tabulí, datovým projektorem, kvalitním ozvučením s počítačem připojeným do školní sítě i internetu. Jsme zapojeni do Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/1.4.00/ ), který řídí MŠMT a programu Dejme šanci přírodě (CZ1.07/1.1.04/ ), který spravuje Magistrát města Olomouce. Také díky těmto programům máme dalších šest učeben vybavených interaktivní tabulí s ozvučením a počítačem připojeným do školí sítě i internetu. Vzhledem k celkovému počtu žáků na škole a pro zvýšení kvality a zatraktivnění výuky je větší počet moderně vybavených učeben nutností. Pro výuku cizích jazyků byla vybudována v rámci projektu EUFORALL další multimediální učebna vybavena počítačem, datovým projektorem a kvalitním ozvučením. Učitelé mají v každém kabinetu k dispozici počítač, který slouží pro přípravu na vyučování a školní administrativu. Pro potřeby výuky, přípravu na vyučování a práci na projektech slouží dalších 15 notebooků. Hlavní budova školy i budova školní družiny, kde jsou umístěny třídy prvního ročníku je pokryta signálem WiFi. Používání notebooků je tak jednodušší a efektivnější. Tato technologie ve spojení s přenosným datovým projektorem umožňuje používat moderní prvky ve výuce i v běžných třídách, které nejsou standardně vybaveny audiovizuální technikou. Dále bylo zakoupeno šest repasovaných počítačů, které budou použity jako náhrada zastaralých počítačů v některých kabinetech. 2

3 Tyto počítače jsou stále ještě funkční, ale jsou v provozu více než sedm let a již neumožňují plně běžný provoz a jejich modernizace není rentabilní. Pro administraci a vedení databáze žáků používá škola program Škola OnLine. Tento databázový program není vázán na server školy a umožňuje přímý přístup z internetu i rodičům žáků, kteří tak mají lepší přehled o škole a práci svých dětí. Pro podporu výuky přírodovědných předmětů byly zakoupeny senzory od firmy Verner, které ve spojení s počítačem umožňují měřit různé veličiny a zobrazovat naměřené hodnoty ve formě grafů a tabulek na počítači. Byl také zakoupen vizualizér, který ve spojení s projekční technikou a případně interaktivní tabulí umožňuje zpestřit a zkvalitnit výuku, především v přírodovědných předmětech. Zároveň je tuto techniku možno využít při individualizaci výuky. Školní družina je součástí školy. V roce 2011/12 měla součást ŠD Heyrovského 6 oddělení a součást ŠD Čajkovského 2 oddělení a jejich kapacita byla maximálně naplněna. Činnost školní družiny byla poměrně pestrá. Pozornost byla především zaměřena na rozvoj zájmů dětí a na aktivní využití volného času. V rámci školní družiny byly organizovány zájmové kroužky dramatický, kroužek keramiky, aerobiku, výtvarný a sportovní kroužky miniházené a basketbalu. 1.5 materiálně-technické podmínky součásti ZŠ Čajkovského Učebny, odborné pracovny, knihovna, dílny, sportovní areál školy Odloučené pracoviště Čajkovského se nachází v klidné lokalitě. Ve šk. roce 2011/2012 byly všechny třídy umístěny na jedné budově a škola měla k dispozici 5 učeben, sborovnu pro pedagogy, kancelář zástupkyně ředitele, knihovnu, počítačovou učebnu a kabinet pomůcek. Do konce října využívala ZŠ společně s Gymnáziem Čajkovského Olomouc sportovní areál (2 tělocvičny a školní hřiště). Od listopadu 2011 se na pozemku školního hřiště započalo se stavbou sportovní haly, tudíž tyto prostory již nemohli žáci ani ŠD využívat. Žáci se stravovali ve školní jídelně gymnázia. Všechny třídy jsou plně vybaveny výškově stavitelným žákovským nábytkem dle hygienických norem. Prostorné třídy jsou plně vybaveny audiovizuální technikou. Vybavení učebními pomůckami a sportovním nářadím je dostačující. Podle požadavků pedagogů jsou rozšiřovány sbírky pomůcek a hraček pro ŠD. Žákovská i učitelská knihovna jsou pravidelně doplňovány novými tituly. Fond učebnic je průměrný, k obnovování dochází dle potřeby průběžně. Vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou i ICT ve škole popsáno výše. Součástí školy jsou 2 oddělení ŠD. Kromě odpočinkových a různých aktivit byla žákům nabídnuta i činnost zájmová, a to v podobě sportovního a pohybově tanečního kroužku. Mimo ŠD žáci ročníku navštěvovali dramatický kroužek. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení 11.dubna 2003 Počet členů školské rady 9 členů 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělávání Poznámka Zařazený ročník C/01 Základní škola RVP 1.-9.roč. 2.2 Školní vzdělávací program ŠVP Škola v pohybu (viz. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.31504/ roč. 3 Přehled pracovníků školy 3

4 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 90 Počet učitelů ZŠ 56 Počet vychovatelů ŠD 8 Počet správních zaměstnanců ZŠ 12 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Heyrovského Č. Funkce Úvazek Roků Stupeň Aprobace ped.praxe vzdělání 1 ředitel školy 1,00 25 VŠ M 2 zástupce ředitele 1,00 34 VŠ M-Ze 3 zástupce ředitele 1,00 34 VŠ 1.-5.roč. 4 učitel 0,818 0 VŠ Tv-Ze 5 učitelka 1,00 0 VŠ 1.-5.roč. 6 učitelka 1,00 1 VŠ M-Aj 7 učitel 1,00 1 VŠ Dě-Ze 8 učitelka 0,863 1 VŠ Šj-Tv 9 učitelka 1,00 2 VŠ M-Aj 10 učitelka 1,00 2 VŠ Aj-Hv 11 učitelka 1,00 3 VŠ Aj-Ov 12 učitel 1,00 4 VŠ M-Tv 13 učitel 1,00 7 VŠ Př-Ov 14 učitelka 1,00 8 VŠ 1.-5.roč. 15 učitelka 0, VŠ Spg-Tp 16 učitelka 1,00 10 VŠ 1.-5.roč. 17 učitelka 1,00 10 VŠ Tv - Př 18 učitelka 1,00 11 VŠ Př-Che 19 učitelka 1,00 12 VŠ Aj-Inf 20 učitelka 1,00 12 VŠ Aj-Vv 21 učitelka 0, VŠ Čj-Hv 22 učitelka 1,00 13 VŠ 1.-5.roč. 23 učitelka 1,00 17 VŠ Aj 24 učitelka 1,00 17 VŠ 1.-5.roč. 25 učitelka 1,00 18 VŠ 1.-5.roč. 26 učitel 1,00 18 VŠ 1.-5.roč. 27 učitelka 1,00 18 VŠ Čj-Hv 28 učitel 1,00 19 VŠ Tv 29 učitelka 1,00 19 VŠ 1.-5.roč. 30 učitelka 1,00 23 VŠ Čj-Ov 31 učitelka 1,00 24 VŠ 1.-5.roč. 32 učitelka 1,00 26 VŠ M-Tp 33 učitelka 1,00 26 VŠ 1.-5.roč. 34 učitelka 1,00 26 VŠ 1.-5.roč. 35 učitelka 1,00 27 VŠ 1.-5.roč. 36 učitelka 1,00 28 VŠ Tv-Př 37 učitel 1,00 28 VŠ 1.-5.roč. 38 učitelka 1,00 29 VŠ 1.-5.roč. 4

5 39 učitelka 1,00 30 VŠ Tv-Př 40 učitelka 1,00 30 VŠ Čj-Dě 41 učitelka 1,00 32 VŠ M-Fy 42 učitel 1,00 32 VŠ Fy-Tp 43 učitelka 1,00 32 VŠ Čj-Dě 44 učitel 1,00 32 VŠ 1.-5.roč. 45 učitelka 1,00 34 VŠ M-Ov 46 učitelka 0, VŠ Dě-Nj 47 učitelka 1,00 36 VŠ 1.-5.roč. 48 učitelka 1,00 37 VŠ Čj-Dě 49 učitelka 0, VŠ Čj-Nj 50 učitel 1,00 38 VŠ M-Tp Celkem 48, Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Čajkovského 1 učitelka 1,00 9 VŠ 1.-5.roč. 2 učitelka 1,00 24 VŠ 1.-5.roč. 3 učitelka 1,00 24 VŠ 1.-5.roč. 4 učitelka 1,00 18 VŠ 1.-5.roč. 5 učitelka 1,00 34 VŠ 1.-5.roč. 6 učitelka 1,00 35 VŠ 1.-5.roč. Celkem 6,00 Komentář: V prosinci 2011 z důvodů nástupu na MD odešla učitelka 1.-5.roč. Vedení školy okamžitě zajistilo odpovídající zástup do června V únoru 2012 došlo k tragickému úmrtí učitelky ZŠ Čajkovského. Vedení školy okamžitě zajistilo aporobovanou náhradu. V květnu 2012 z důvodů nástupu na MD odešla učitelka II.st. Šj-Tv a rovněž do konce školního roku byl okamžitě zajištěn kvalifikovaný zástup. V červnu byl ukončen pracovní poměr se třemi zaměstnanci z důvodu odchodu do důchodu a současně bylo vedením školy provedeno výběrové řízení na uvolněná pracovní místa. Celkově lze konstatovat, že personální podmínky jsou vzhledem k naplňování školního vzdělávacího programu na velmi dobré úrovni. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Aprobovanost ve výuce Učitelé 1.-5.ročníku 100 % Učitelé 1.-5.ročníku 100% Učitelé 6.-9.ročníku 100 % Učitelé 6.-9.ročníku 97,11% Vychovatelky ŠD 100% Komentář: Z celkového počtu 1130 hodin za týden byly neaprobovaně odučeny v ročníku 6 hod.fyziky, 5 hodin výtvarné výchovy a 6 hodin pracovních činností. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let et let nad 55 let do v důchodovém věku Celkem důchodovém věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: Pedagogický sbor je věkově vyvážený. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Počet nepedag.pracovníků Funkce Úvazek Vzdělání 5

6 1 Ekonom školy 1,00 SŠ 1 tajemnice školy 1,00 VŠ 1 Vedoucí ŠJ 1,00 SŠ 1 Účetní ŠJ v HČ 0,80 SŠ 1 Účetní ŠJ v DČ 0,20 SŠ 1 školník 1,00 SOU 1 Údržbář školy v DČ 0,625 SOU 7 Kuchařka v HČ 5,60 SOU 7 Kuchařka v DČ 1,40 SOU 5 Pracov. provozu ŠJ v HČ 4,00 SOU, základní 5 Pracov. provozu ŠJ v DČ 1,00 SOU, základní 9 Pracovnice úklidu ZŠ 8,750 SOU, základní Celkem 26,375 Z toho Školní jídelna 14,00 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků na střední školy 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých z toho do prvních tříd počet odkladů pro školní rok 2012/ Komentář: V roce 2011 došlo opět k nárůstu zapsaných žáků dětí dětí dětí dětí dětí dětí dětí z toho 20 dětí ZŠ Čajkovského dětí z toho 28 dětí ZŠ Čajkovského dětí z toho 46 dětí ZŠ Čajkovského Odkladů bylo uděleno 16,6 % což je podobné číslo jako v předcházejícím školním roce. Ve snaze o snížení počtu odkladů se v letošním školním roce opět pokračovalo ve školním projektu Předškolák. Je pokračováním dlouholeté tradice přípravy budoucích prvňáčků na vstup do 1. třídy ZŠ. Projekt pro předškoláky i jejich rodiče probíhal ve 4 lekcích v odpoledních hodinách. Program každé hodiny byl zaměřen na sluchové vnímání, zrakové vnímání, přípravu na psaní, rozvoj řeči, početních představ. Děti dostávaly i pracovní listy a jejich výkony byly odměňovány motivačními razítky do první předžákovské knížky. Rodičům byly průběžně podávány doporučující informace ke snazšímu přechodu dítěte na ZŠ. Děti a jejich rodiče byli seznámeni s prostředím školy, budoucími pedagogy i příštími spolužáky. Těchto lekcí se průměrně zúčastnilo 20 budoucích prvňáčků spolu s rodiči. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 12 7 soukromá gymnázia 1 0 6

7 b) na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy celkem ostatní střední školy (M) střední odb.učiliště (L) c) na soukromé školy přijato: d) do tříletých učebních oborů (zřizované krajem a soukromými školami) bylo přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 17 1 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: z devátých ročníků z nižších ročníků 98 1 Komentář: V tomto školním roce došlo k některým změnám v přijímacím řízení. Dne 20. prosince 2011 byla Parlamentem ČR schválena novela školského zákona, která se dotkla přijímacího řízení na střední školy. Žáci mohli podat v prvním kole přijímacího řízení jen dvě přihlášky a zápisový lístek mohl být uplatněn jen jednou. Výstupní hodnocení se již k přijímacímu řízení nevydávalo. Všichni žáci projevili zájem pokračovat ve studiu na středních školách a většina žáků využila možnost podat dvě přihlášky. Tentokrát byly písemné přijímací zkoušky vyhlášeny na všechny obory ukončené maturitou. V I. kole přijímacího řízení byli téměř všichni žáci přijati na SŠ, i když v některých případech se nejednalo o školu, o kterou měl žák největší zájem. Mnozí zákonní zástupci žáků využili možnosti podat odvolání a na jeho základě byli žáci přijati na střední školu, kterou preferovali. Největší zájem byl o gymnázia, na která bylo přijato 31 žáků, z toho nejvíce žáků nastoupí na Gymnázium Hejčín (12 žáků). Na střední odborné školy nastoupí 50 žáků naší školy. Například na SPŠ strojnickou bylo přijato 12 žáků, na obchodní akademii 8 žáků a na SPŠ elektrotechnickou 6 žáků. Na tříleté obory bylo přijato 18 žáků, z toho nejvíce (8 žáků) na SŠ polytechnickou. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Třída Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Průměr třídy I.A ,00 I.B ,00 I.C ,01 I.E ,07 II.A ,04 II.B ,08 II.C ,02 II.E ,05 III.A ,21 III.B ,01 III.C ,14 III.E ,24 IV.A ,48 IV.B ,11 7

8 IV.C ,39 IV.E ,47 V.A ,12 V.B ,21 V.C ,21 V.D ,31 V.E ,23 Celkem ,16 VI.A ,75 VI.B ,18 VI.C ,14 VI.D ,37 VII.A ,63 VII.B ,30 VII.C ,74 VII.D ,53 VII.E ,73 VIII.A ,00 VIII.B ,45 VIII.C ,07 VIII.D ,51 IX.A ,08 IX.B ,57 IX.C ,92 IX.D ,79 Celkem ,69 Komentář: Celkový průměr školy je srovnatelný s předcházejícími školními roky (o 0,05 lepší). Pro zjišťování výsledků vzdělávání využívá vedení školy komerční testy SCIO pro 8.-9.ročník, pravidelně zadává srovnávací písemné práce, které vypracovávají vedoucí předmětových týmů. Další poznatky získává vedení také z výsledků žáků na soutěžích a při přijímacím řízení ke studiu na středních školách. Výsledky jsou analyzovány a opatření navrhnuta prostřednictvím jednotlivých učitelů a předmětových komisí. Zjišťování výsledků vzdělávání je ve škole věnována patřičná pozornost. Škola rovněž připravila žáky, kteří projevili zájem, na autorizované mezinárodní zkoušky z Aj a Nj. Přehled o chování Pochvaly Napomenutí a důtky Zhoršené chování TU ŘŠ NTU DTU DŘŠ uspokojivé neuspokojivé 1.-5.roč roč Celkem Procent 1,73 0,46 5,84 3,39 1,64 0,70 0,00 Průměr na třídu 3,76 0,11 1,32 0,76 0,37 0,16 0, Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 8

9 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 1.roč. 1 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení a chování 3.roč. 4.roč. 1 1 Komentář: Pro tyto žáky vypracovali třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů individuální vzdělávací plány, které byly konzultovány s PPP a SPC. Na doporučení SPC pracoval se dvěma žáky (v některých hodinách) pedagogický asistent. Reedukaci vedla speciální pedagožka Oblast výchovného poradenství Jednání s rodiči Mezi nejčastější problémy, které musela škola s rodiči dětí řešit, patřilo nevhodné chování žáků, neomluvená absence a velmi slabý prospěch. Většina jednání byla úspěšná, navázala se spolupráce rodičů se školou a také prospěch a chování žáků se zlepšil. V některých případech však musela škola požádat o pomoc a spolupráci Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení péče o rodinu a děti. Školní poradenské pracoviště Členové Školního poradenského pracoviště se pravidelně setkávali, schůzky probíhaly jedenkrát za 14 dnů. Na schůzkách se řešily aktuální problémy v jednotlivých třídách. K nejčastějším problémům patřily vztahy mezi žáky, slabý prospěch, záškoláctví, nevhodné chování, špatná komunikace zákonných zástupců se školou apod. Školní psycholožka vedla intervence na zlepšení vztahů a klimatu v kolektivu a pomáhala škole při řešení problémového chování žáků. Snažila se také pomáhat rodičům při výchově jejich dětí, a bylo-li potřeba, doporučila následné konzultace s dalšími odborníky. Speciální pedagožka vedla reedukaci dětí s poruchami učení a pracovala s dětmi na I. stupni, které měly problémy při zvládání učiva. Spolupráce s PPP a SPC Škola nejvíce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci. O vyšetření dětí v PPP požádalo celkem 29 zákonných zástupců, většina žádostí byla realizována na základě doporučení školy. Učitelé konzultovali s PPP i s SPC problémy žáků jak s učením, tak s chováním. Spolupráce s Informačním a poradenským pracovištěm v Olomouci Žáci 9. ročníku se seznámili s Informačním a poradenským pracovištěm Úřadu práce v Olomouci a byli informováni o možnostech, které nabízí. Na besedě se dozvěděli důležité informace o uplatnitelnosti absolventů středních škol na trhu práce. Žáci 9. ročníku i někteří žáci 8. ročníku se zúčastnili prezentační výstavy SŠ Olomouckého kraje Scholaris a využili možnosti exkurze na SŠ polytechnické v Olomouci. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Učitelé respektují doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Reedukaci žáků, kterým byla PPP nebo SPC doporučena, vedla speciální pedagožka ze Školního poradenského pracoviště, která také radila rodičům, jak mají doma s dětmi pracovat, aby specifické poruchy učení byly co nejvíce kompenzovány. 9

10 Vzdělávání mimořádně nadaných žáků V průběhu celého školního roku byla pozornost trvale věnována talentovaným žákům, zejména ve třídách s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy. Tito žáci se úspěšně zúčastnili řady vědomostních i sportovních soutěží (viz Úspěchy žáků školy). Time Out Room ve školním roce 2011/12 Projekt Time Out Room (TOR) probíhá již od školního roku 2008/09, máme tedy za sebou již 4 roky a můžeme konstatovat, že tento projekt je pedagogy hodnocen jako přínosný a jeho pokračování většina z nich podporuje. V projektu pracují pedagogové dobrovolně, nad rámec svých běžných povinností. V projektu je zapojena i školní psycholožka a speciální pedagožka. Žáci odesláni na pohovor se zpravidla cítí zahanbeni, většina z nich dokáže pojmenovat důvod, proč byli do TOR odesláni, a s pomocí přítomného učitele se snaží vyplnit metodický list, který je posléze předán třídnímu učiteli a založen do osobního spisu žáka. O pobytu žáka v TOR jsou vždy informováni i rodiče a to buď formou zápisu v žákovské knížce nebo telefonicky. V letošním školním roce došlo k nárůstu realizovaných pohovorů, a to především ve II. pololetí, ačkoliv vzhledem k celkové rekonstrukci školy TOR probíhal pouze do konce května. Na celkovém počtu realizovaných pohovorů se výrazně podíleli žáci tříd 6.C, 8.Ca 9.C. Lze konstatovat, že počet realizovaných pohovorů v jednotlivých třídách odpovídá celkovému chování žáků uvedených tříd a koresponduje i s udělenými výchovnými opatřeními (např. třída 8.C 3. stupeň z chování, značný počet výchovných opatření udělený v průběhu celého školního roku ve třídě 6.C). Většina z těch, kteří musí pohovor absolvovat, po dalším opakování příliš netouží a zpravidla korigují své chování natolik, že k pohovoru nemusí být z výuky vykázáni. Celkový přehled realizovaných výchovných pohovorů v projektu TOR: Školní rok Počet pohovorů 2008/ / / / Průběh a výsledky vzdělávání Výsledky školy ve studijní oblasti v rámci nezávislých evaluačních testů SCIO. Výsledky testování SCIO 8. roč. Klíčové kompetence 8.ročník Výsledky v těchto kompetencích se škola řadí mezi lepší průměrné školy, máme lepší výsledky než 50 % zúčastněných škol. (stejné hodnocení jako ve školním roce 2010/11) Průměrné výsledky měli žáci ve všech kompetencích komunikativní, sociálně-personální, k učení, k řešení problémů, občanská, pracovní. Výsledky testování SCIO 9. roč. Český jazyk Výsledky jsou nadprůměrné, škola patří mezi úspěšné školy a dosáhli jsme lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. (jedná se o hodnocení srovnatelné s předcházejícím školním rokem) Anglický jazyk Výsledky se škola řadí mezi průměrné školy, výsledky máme lepší než 50% zúčastněných škol. Matematika Výsledky jsou nadprůměrné, škola patří mezi lepší průměrné školy a dosáhli jsme lepší výsledky než 60% zúčastněných škol. (jedná se o hodnocení srovnatelné s předcházejícím školním rokem) Německý jazyk Výsledky se škola řadí mezi špičkové školy, škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. 10

11 Pozn. Nj se učí pouze ve třídách s rozšířenou výukou jazyků. Využití studijního potenciálu Na základě výsledků OSP lze konstatovat, že studijní potenciál žáků v matematice, v českém jazyku, anglickém a německém jazyku je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů Několik žáků v tomto testování dosáhlo nejlepších výsledků v Olomouckém kraji a od společnosti SCIO dostali OCENĚNÍ za výborné výsledky. 1 žák za nejlepší výsledek v testování z českého jazyka 1 žák - za nejlepší výsledek v testování obecných studijních předpokladů 1 žákyně - za nejlepší výsledek v testování z anglického jazyka 1 žák - za nejlepší výsledek v testování z německého jazyka Komentář: vzhledem k pravděpodobnému plošnému zavedení testování standartů v 5. a 9. ročníku přijme vedení školy jiná evaluační pravidla a v testování v rámci SCIa už nebude v dalších letech pokračovat. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy úroveň rozvrh hodin (psychohygiena) Dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání v rámci ŠVP vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální Dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. Webové stránky, školní noviny, žákovské knížky, dny otevřených dveří V rámci ŠPP, projekt RAMPS VIP III Dle plánu Minimálního preventivního programu,tor úroveň úroveň úroveň 11

12 vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků Motivace žáků úroveň aktivita a zájem žáků o výuku uspokojivá propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků dobrý využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace úroveň klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků úroveň věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Komentář: Hodnocení úrovně výchovně vzdělávacího procesu vyplývá z hospitací vedení školy, které byly zaměřeny na: podrobné zmapovaní modelů vyučování, které učitelé praktikují; porovnaní kvality výkonu různých učitelů, získávaní podkladů a argumentů pro rozhodování v personální práci, zprostředkování zpětné vazby učitelům, jejich sebereflexi a rozvoj, zjišťovat, jak jsou respektovány vzdělávací strategie formulované v ŠVP, zjišťovaní klima tříd, sledovat, jak se projevují kompetence žáků v činnostech. Na ZŠ Heyrovského bylo uskutečněno celkem 31 oficiálních hospitací (včetně pořízených záznamů), na ZŠ Čajkovského bylo hospitací 13. Celkové číslo uskutečněných hospitací je cca o 50 % nižší než v předcházejícím školním roce a to z důvodů časové náročnosti pro vedení školy z důvodů rozsáhlé rekonstrukce školy a mimořádného zkrácení školního roku. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy pracovník termín studia název akce Cena v Kč Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Anglický jazyk 1 učitelka Pedagogický asistent 2 Podzim

13 vychovatelky 2011 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace Brána jazyků - Aj 1 učitel 2011/ učitelů 2011/12 ŠVP - RVP, klíčové 7439 Semináře, přednášky kompetence CELKEM Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších Magistrát města Olomouc subjektů Policie ČR Městská policie Olomouc P-centrum Pedagogicko-psychologická poradna Speciálně pedagogické centrum Úřad práce v Olomouci Středisko ekologické výchovy Sluňákov Partnerská instituce Britské rady DDM Olomouc ZOO Kopeček HZS Olomouc Ak Olomouc SK Sigma Olomouc SaM Olomouc BCM Olomouc Lanové centrum Olomouc Významné akce školy Dny otevřených dveří Školní besídky Dětský karneval MDD Pořadatel krajského finále McDonasld Cupu a dalších řady sportovních soutěží a turnajů Předávání certifikátů KET/PET Britská rada NIQES pilotní testování 5. a 9. roč. Akce k prevenci sociálně patologických jevů Organizace školního poradenského pracoviště Školní projekt TOR VIP Besedy pro žáky: 1.-5.ročník MPO, Policie ČR, HZS 9. ročník Volba povolání 7. ročník - Problematika rasové nesnášenlivosti 6. ročník Co dělá kurátor 9. ročník Právní vědomí u dospívajících 7. ročník - Surfuj bezpečně 6. ročník Zdravý životní styl Prožitkové a interaktivní lekce v P-centru 13

14 Akce k environmentální výchově Projektové dny, sportovní dny a soustředění, výuková soustředění a intervenční šetření v jednotlivých třídách I. a II. stupně. Projektové dny tříd I. a II. stupně Aktivní účast v projektu Dejme šanci přírodě Projekty v rámci Šablon Máme šanci Organizace olympiád v přírodopisu, zeměpisu, chemie a fyzice Aktivní účast na projekt Planeta Země 3000 (Čína, Guatemala, Nový Zéland) Sběry starého papíru Aktivní účast na projektech DDM a Sluňákova 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Školní kolo Okresní kolo Krajské/Republikové kolo Olympiáda v českém jazyce 13 žáků 1 žákyně Konverzační soutěž v Aj 37 žáků 2 žáci Chemická olympiáda 12 žáků 2 žáci 1 žák 2. místo v kraji Dějepisná olympiáda 16 žáků 1 žák 1 žák 1. místo v kraji a 10. místo v rámci ČR Pythagoriáda 95 žáků 10 žáci Matematický klokan 310 žáků Zeměpisná olympiáda 68 žáků 5 žáků 1 žák 18. místo v kraji Archimediáda 12 žáků Pohár SPOŽ SmOl. - DPS 32 žáků 8. místo v rámci města Olomouc Recitační soutěž 8 žáků 2 žáci Talent Olomouckého kraje 2 žákyně Umělecký obor 1. a 2. místo Talent Olomouckého kraje 1. žák Humanitní obor 3. místo KET/PET mezinárodní 11 žáků z toho 7 žáků splnilo zkoušku PET zkouška z anglického jazyka Ostatní soutěže, Taktik, výtvarné soutěže, přehlídky apod. 165 žáků - účast v krajských kolech, oblastních i v rámci celé ČR 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění MS v interpretačním umění 2 žáci finále soutěže Mezinárodní atletické závody 24 žáků 2x 1. místo v soutěži jednotlivců Atletické závody - přebory 125 žáků vícenásobní vítězové kraje a mistři ČR v jednotlivcích i družstvech Mc Donald Cup - kopaná 25 žáků 1. místo v kraji Talent Olomouckého kraje 1 žákyně 2. místo Miniházená liga, turnaje 105 žáků medailová umístění v rámci ČR a na turnajích v Maďarsku a Chorvatsku Kinderiáda 12 žáků účast v republikovém finále Ostatní soutěže, závody, 180 žáků účast v krajských přeborech a v rámci ČR turnaje 7.4 Prezentace školy na veřejnosti Prezentace školy na veřejnosti hraje významnou roli při vytváření pověsti školy, při získávání žáků, při budování celkového renomé a při prosazování koncepce školy. K tomuto nám dostatečně sloužily ve školním roce 2011/12 naše webové stránky, které byly od prosince 2011 kompletně 14

15 přebudovány. Dále škola prezentovala svoji činnost organizací Dnů otevřených dveří, velkou vánoční besídkou, dětským karnevalem a řadou dalších akcí. Domovský server je pravidelně aktualizován a slouží k předávání aktuálních informací veřejnosti a rodičům. Webové stránky umožňují jednotlivým učitelům a třídám vkládat články prostřednictvím koordinátora ICT.Pro žáky a rodiče bylo v září 2011 vydáno další číslo Školních novin. 7.5 Zapojení školy do projektů ESF Škola se v září 2011 zapojila do projektu Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií, jež je realizován občanským sdružením EUFORALL a je financován z prostředků Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu České republiky. Projekt se zaměřuje na praktickou výuku informačních technologií, angličtiny a rozvoj prezentačních a argumentačních dovedností žáků tříd základních škol. Výuka kurzů, na naší škole známých jako kroužek Games4English, je vedena podle výukových materiálů dodaných realizátorem projektu. Kurzy vedené našimi vyučujícími, lektory, kladou důraz na aktivní účast žáků ve výuce, rozvíjí schopnost žáků samostatně přemýšlet a spolupracovat s kolektivem. Žáci se prostřednictvím her učí, jak prezentovat své názory a vědomosti a jak je obhájit. Vše v angličtině. Žáci si díky interaktivitě kurzů osvojují cizí jazyk rychleji, přirozeněji a trvale. Nabyté znalosti nadále využijí při dalším studiu i v praktickém životě. Projekt, do něhož je zapojeno celkem 15 škol (po pěti školách ze tří krajů: Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský), je ve školních letech 2011/2012, 2012/2013 zakončen soutěží o nejlepšího řečníka. Výherce soutěže získává týdenní zájezd do Londýna pro dvě osoby. V letošním školním roce se do výuky v kroužku Games4English na naší škole zapojilo 11 žáků 9.B. Do krajského kola, které se uskutečnilo 3. května 2012 v RCO Olomouc 1 žákyně obsadila velmi pěkné 3. místo. Prezentace žáků, výukové materiály i další informace jsou uveřejněny na Kroužek Games4English poběží na naší škole i v následujícím školním roce 2012/2013 a mohou se do něj hlásit žáci tříd. Dejme šanci přírodě Cílem projektu bylo získat co možná největší množství poznatků a dovedností ve využívání ICT žáky a učiteli. Škola se snažila vytvořit takové podmínky pro využití ICT, které zřetelně povedou k rozvoji klíčových kompetencí v oblasti technického vzdělávání. Dále bylo cílem zvyšovat dostupnost výukových podkladů pro žáky a pedagogické pracovníky prostřednictvím ICT, a to i z domácího prostředí. Zároveň se zlepšila komunikace školy se žáky a pedagogy.projekt byl úspěšně ukončen v únoru 2012 závěrečnou konferencí na Magistrátu města Olomouc. Projekt EU peníze školám - Máme šanci číst, zkoumat a tvořit Od 1. února 2011 je naše škola zapojena do projektu EU peníze školám, který je zaměřen na podporu gramotnosti žáků pomocí individualizované výuky a využívání nových metod a inovovaných materiálů ve výuce. Naše škola se zaměřila na podporu čtenářské a informační gramotnosti, přírodovědné a matematické gramotnosti, dále pak gramotnosti v oblasti ICT a cizích jazyků. Projekt bude 31. července 2013 ukončen, což znamená, že budeme v tomto úsilí pokračovat ještě celý školní rok 2012/13. Plnění projektu: Stanovené aktivity se snažíme plnit podle určeného plánu a plně využíváme pořízené pomůcky, vybavení a nově vytvořené výukové materiály k zefektivnění výuky. V projektu je zapojeno 47% učitelů školy Ve školním roce 2011/2012 bylo do projektu zapojeno 80%žáků Učitelé celkem odučili 803 individualizovaných hodin, což činí 66% závazku. Učitelé dosud vytvořili a ověřili ve výuce nově vzniklých kvalitních vzdělávacích materiálů PPT prezentací, pracovních sešitů pro interaktivní tabuli nebo pracovních listů, což činí 60% závazku. Někteří učitelé již absolvovali další vzdělávání v oblasti nových forem a metod výuky. Pomůcky a vybavení K pěti interaktivním tabulím Activboard, dataprojektorům, počítačům a notebookům zakoupených 15

16 v počátečním období jsme ve školním roce 2011/2012 pořídili: pomůcky a vybavení laboratoře měření pro rozvoj gramotnosti v oblasti přírodních věd a ICT pomůcky pro rozvoj přírodovědné gramotnosti (23 mikroskopy, 3D SW, 1vizualizér k interaktivní tabuli) pomůcky pro podporu gramotnosti v oblasti výuky anglického jazyka (knihy a pracovní sešity pro Aj) pomůcky pro podporu čtenářské gramotnosti (400 knih do školní knihovny) 8. Údaje o kontrolní činnosti Ve školním roce 2011/12 byly provedeny následující kontroly: Veřejnosprávní kontrola ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů provedlo MŠMT, odbor 46 CERA Kontrola skutečností rozhodných pro poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu v souladu s ustanovením 9 odst. 2 a 10 odst. a), b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů provedl KÚ Ol. kraje Kontrola plnění povinností vyplývající v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011 Čerpání příspěvku na provoz MMOl. Kč Náklady celkem ,24 Příjmy celkem ,17 Hospodářský výsledek ,93 Čerpání dotace MŠMT přímé náklady na vzdělání, platy, OON Kč Náklady celkem ,00 Příjmy celkem ,00 Vratka dotací při finančním vypořádání 33857,00 Doplňková činnost školy Kč Náklady celkem ,99 Příjmy celkem ,11 Hospodářský výsledek ,12 Podrobnější údaje jsou uvedeny ve zprávě ŘŠ k výsledku hospodaření organizace za rok 2011 (ze dne ), jejíž závěry byly schváleny Školskou radou dne Výroční zpráva je zveřejněna i na internetové adrese Zprávu předkládá: Mgr. Oldřich Anděl, ředitel školy V Olomouci

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz

Kontakt tel.: 515 228 626 e-mail: zs.unanov@zn.orgman.cz www: skolaunanov.cz 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola a Mateřská škola OLOMOUC, Nedvědova 17, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 V Olomouci 9.10.2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Pala ředitel školy (od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy:

VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy: VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy: 1. Pravidla pro hodnocení žáků: - způsoby hodnocení vyplývají ze Školského zákona č. 561/2004 Sb., z Vyhlášky o základní škole č. 48/2005 Sb., Vyhlášky o vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍCH LET 2008/2009, 2009/2010, A 2010/2011

AUTOEVALUACE ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍCH LET 2008/2009, 2009/2010, A 2010/2011 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz IZO 102 301 433 IČO 70 90 24 61 AUTOEVALUACE ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍCH LET 2008/2009,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013 2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍCH LET 2006/2007 A 2007/2008

AUTOEVALUACE ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍCH LET 2006/2007 A 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) IZO 102 301 433 IČO 70 90 24 61 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více