STRANOU SMLOUVY PROTI SVÉ VŮLI?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRANOU SMLOUVY PROTI SVÉ VŮLI?"

Transkript

1 STRANOU SMLOUVY PROTI SVÉ VŮLI? Nový Občanský zákoník 1 ("NOZ") bude obrovskou změnou pro ty méně připravené možná také s vážnými důsledky. Nespočetné možnosti nové právní úpravy budou totiž mimo jiné doprovázet i značná rizika. Mít povinnost uzavřít smlouvu jen na základě nezávazné konverzace nebo reagovat na nabídku s výhradami, a přesto se stát stranou smlouvy, se počínaje může stát mnoha nepřipraveným. WOLF THEISS pro Vás samozřejmě nabízí přehled nových rizik kontraktace a jejich možných řešení. Nová právní úprava se bude nést v duchu staré římskoprávní zásady vigilantibus iura scripta sunt, tedy práva náleží bdělým. I když změny poskytnou mnohé dosud neznámé možnosti, nová úprava bude opravdu vyžadovat značnou bdělost a to nejen ve stadiu před uzavřením smlouvy. V opačném případě může být důsledkem například "nechtěné" uzavření smlouvy nebo uzavření smlouvy s "nechtěným" obsahem. Jednou ze změn, jež mají zásadní vliv na podnikatelské prostředí, je zánik tzv. "dualismu", tedy rozdělení úprav na občanskoprávní a obchodněprávní. Zánik tohoto "dualismu" a tedy jednotnost právní úpravy přináší zejména pro podnikatele množství příležitostí, ale též určitá rizika. Takovým rizikem, ale i řešením je dispozitivita právní úpravy napříště bude možné uzavřít smlouvu podle "jiného postupu" 3, který si strany dojednají. Znamená to, že níže uvedená potenciální nebezpečí bude možné eliminovat dohodou stran. Paradoxně tedy doporučujeme nejen písemnou, ale také mnohem podrobnější úpravu vztahů stran hned na počátku komerčních jednání. Smlouva o smlouvě budoucí: Jednou z nejdůležitějších změn, které NOZ přinese, je nová úprava smlouvy o smlouvě budoucí. Kromě jiného 4 nebude nutné uzavřít tuto smlouvu písemně. Možnost jejího uzavření ústně, em nebo jinak, bez pořízení jakékoliv písemnosti, pokládáme za zásadní změnu z pohledu našich klientů. Riziko této úpravy spočívá zejména v tom, že různá vyjádření stran v průběhu jednání bude možné vyložit jako nabídku uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí způsobilou akceptace. I když se o nabídku, resp. její akceptaci jednat nebude, může uvedené jednání vést ke sporu, zda nevznikla smlouva o smlouvě budoucí, kterou by strany byly vázány. Teoreticky by se pak následně bylo možné domáhat uzavření budoucí smlouvy u soudu. 1 Zákon č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník. 2 Za předpokladu, že NOZ nabije účinnosti k tomuto datu. 3 Viz např. 1 odst. 2 NOZ nebo 1770 NOZ. 4 Mezi další změny bude patřit například: (i) zánik povinnosti sjednat dobu pro uzavření budoucí smlouvy dle NOZ bude muset strana uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku nebo (ii) změny týkající se změny okolností (tzv. "clausula rebus sic stantibus") neoznámení okolností bude mít za následek povinnost nahradit škodu, ne zánik závazku.

2 Řešení nabízí možnost upravit proces jednání a výslovně písemně sjednat, co je obvyklé, tj. že smlouva o transakci vznikne až na základě finální právní dokumentace. Platnost smluv: Nová úprava se nese v duchu zásady "smlouva ať spíše je, než není". Reflektována je např. v ustanovení 574 NOZ dle kterého "na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné". To může mít samozřejmě za následek, že v případě pochybností problematické dohody (týkající se např. smluv o smlouvách budoucích) budou spíše vykládány tak, že zde platně uzavřené smlouvy existují. Tento pohled se dosud objevil pouze v judikatuře Ústavního soudu, nyní bude výslovně obsažen v textu zákona. Za účelem odstranění pochybností lze doporučit exaktní omezení podmínek nutných pro vznik smlouvy, bude-li to vhodné. Určitost smluv: Novinkou při uzavírání smluv budou i nižší požadavky na jejich určitost. Již dnes Obchodní zákoník 5 shodně s NOZ stanoví, že například v případě budoucí smlouvy stačí určení jejího obsahu "obecným způsobem", ovšem tendence směřuje k ještě nižším požadavkům na určitost. Změna spočívá především v možnosti dodatečného zpřesnění původně neurčitého nebo nesrozumitelného právního úkonu (dle NOZ "právního jednání"). Ustanovení 553 NOZ výslovně stanoví, že "byl-li projev vůle mezi stranami dodatečně vyjasněn, nepřihlíží se k jeho vadě a hledí se, jako by tu bylo právní jednání od počátku". Znamená to, že i do velké míry nejasné nebo neurčité právní úkony (smlouvy) se mohou následně stát platnými. Řešením této situace může být například větší péče věnovaná sjednání podmínek smlouvy možnost následného "vyjasňování" tak bude značně eliminována. Obecná nabídka: Další změnou bude tzv. "obecná nabídka". Podle nové úpravy bude za nabídku považované také jednání směřující k většímu množství neurčitých osob, např. reklama nebo výloha v obchodě. 6 Na uzavření smlouvy proto bude stačit takovou nabídku akceptovat. Z pohledu předsmluvních jednání je proto nutné upozornit na riziko, že k uzavření smlouvy může dojít mnohem dřív například objednávka, která reaguje na reklamu, proto již nebudu pouhou nabídkou, ale rovnou akceptací a bude tedy znamenat uzavření smlouvy. 5 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. 6 Viz zejména 1732 odst. 2 NOZ.

3 Doporučujeme proto výše uvedené brát v potaz oproti současnému způsobu uzavírání smluv tak může dojít k uzavření smlouvy již "o krok dříve". Proto může být vhodné zejména v letácích a propagačních materiálech uvádět, že takovou obecnou nabídkou nejsou (pokud tak není zamýšleno). Zásada plného konsenzu: Také v současnosti uplatňována zásada tzv. "plného konsenzu" bude modifikována. Smlouvu bude možné uzavřít, i když nebude shoda ve všech detailech tyto napříště doplní zákon, obvyklost nebo soudní uvážení. 7 Ustanovení 1726 NOZ výslovně stanoví, že "považují-li strany smlouvu za uzavřenou, ač si ve skutečnosti neujednaly náležitost, již měly ve smlouvě ujednat, hledí se na projev jejich vůle jako na uzavřenou smlouvu, lze-li, zvláště s přihlédnutím k jejich následnému chování, rozumně předpokládat, že by smlouvu uzavřely i bez ujednání této náležitosti". Upozorňujeme proto na skutečnost, že již nebude možné spoléhat na fakt, že nedošlo k ujednání o všech náležitostech, tak jako tomu bylo doposud. Kromě možnosti smluvně vyloučit takovýto vznik smlouvy může být řešením sjednání všech potřebných náležitostí. Nebo také chápaní této úpravy jako jisté příležitosti. Modifikované přijetí nabídky: Další změnou je možnost tzv. "modifikovaného přijetí nabídky". V současnosti platí, že nabídka a akceptace se musí shodovat. To však platit již nebude, dle ustanovení 1740 odst. 3 NOZ "odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky, je přijetím nabídky, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne". Proto se strana nebude možné spoléhat na fakt, že protistrana nabídku určitým způsobem změnila. To totiž uzavření smlouvy nemusí bránit. Řešením může být odlišné smluvní ujednání nebo jen větší míra opatrnosti. Potvrzovací zápis: V souvislosti s výše uvedeným bude významnou novinkou tzv. "potvrzovací zápis" v případě uzavření smluv jiným než písemným způsobem. Strany si budou moci své, např. ústní ujednání písemně potvrdit. Upozornit však musíme na ustanovení 1757 NOZ, dle kterého "učiní-li tak při podnikání stran jedna z nich vůči druhé v přesvědčení, že její potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně, platí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení, i když vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy". Teoreticky tedy může na základě jednání vzniknout potvrzovací zápis a tedy smlouva z jednání, a to i když minimálně jedna ze stran měla úmysl uzavřít smlouvu s jiným obsahem. Zde je nutno doporučit extrémní míru opatrnosti. V závislosti na podmínkách také odchylné ujednání týkající se této záležitosti. 7 Viz např odst. 1 NOZ.

4 Odpovědnost za škodu: Upozornit lze také na možnost vzniku odpovědnosti za škodu v souvislosti s předsmluvním jednáním. Nyní je zakotvena expressis verbis v ustanovení 1728 a násl. NOZ dle kterého "každý může vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře, ledaže jednání o smlouvě zahájí nebo v takovém jednání pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít". Řešením je určitě smluvní úprava odpovědnosti za škodu vzhledem k možnosti vzdát se škody vzniklé v budoucnu (v minulosti považovanou za problematickou) jsou možnosti tuto oblast smluvně upravit nebo vyloučit velmi široké. Závěr: Vzhledem k tomu, že úprava NOZ je obecně dispozitivní, lze většinu výše zmíněných novinek smluvně upravit jiným způsobem a minimalizovat tak potenciální riziko. Především v případě projektů a transakcí většího rozsahu proto doporučujeme uzavřít tzv. letter of intent, resp. jiné předsmluvní ujednání, a to co nejdříve tedy před počátkem jakýchkoliv komerčních jednání. I když je zmíněný letter of intent svým charakterem nezávazný, může obsahovat ujednání, jež závaznými být mohou. V těchto je vhodné upravit aspekty kontraktace jako například: (i) moment vzniku smlouvy, která má být uzavřena (např. až podepsáním finální právní dokumentace), (ii) vyloučení závaznosti jakýchkoliv ujednání, vyhlášení, resp. komunikace v průběhu jednání, (iii) důvěrnost, resp. utajení předaných informací v souvislosti s komerčním jednáním, (iv) nutnost dosáhnout shodu ve všech detailech, jako předpoklad uzavření smlouvy 8, (v) úprava odpovědnosti v případě nepodepsání finální dokumentace (culpa in contrahendo), a (vi) jiné detaily s ohledem na specifika transakce. 8 Viz např věta 2 NOZ

5 Buďte s námi v kontaktu: Budete-li mít jakékoli dotazy k výše uvedenému, neváhejte nás kontaktovat: Tato informace pro klienty neobsahuje žádné definitivní právní stanovisko naší advokátní kanceláře. Prosím chápejte ji pouze jako stručný přehled o právní úpravě, možných změnách a rizicích. V konkrétním případě prosím konzultujte vždy podnikové právníky či advokáty. Tomáš Rychlý Tel WOLF THEISS Společnost, založená v roce 1957, patří k předním právnickým firmám v regionu střední a východní Evropy se zaměřením na mezinárodní obchodní právo. Ve čtrnácti pobočkách v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Ukrajině pracuje více než 340 právníků pro lokální a mezinárodní klienty z oblasti průmyslu, obchodu a služeb i ze Michal Pravda Tel sektoru bankovnictví a pojišťovnictví. V průniku práva a ekonomiky nalézají právníci WOLF THEISS komplexní a konstruktivní řešení na bázi právního, daňového a podnikatelského know-how. Naše pražská kancelář zahájila činnost v roce 1998 a dnes zaujímá pozici jedné z nejvýznamnějších mezinárodních právních kanceláří v České republice. Tým advokátů se zkušenostmi z oblasti českého, rakouského a amerického práva dokáže vidět stále se rozšiřující škálu problémů v oblasti podnikání z nových perspektiv. V české kanceláři Wolf Theiss působí pod vedením Tomáše Rychlého čtrnáct právníků (včetně dvou partnerů). Petr Syrovátko Tel

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY 4/2013 STATĚ Propadná zástava v NOZ Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy Uzavírání smluv se spotřebiteli se zaměřením na problematiku pojmů písemná forma a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE Svazek I září 2003 Ing. Karel Novák, Ing. Libor Dupal Praha, zář í 2003 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ / CZECH CONSUMERS ASSOCIATION Budějovická 73, 140 00 Praha 4 tel/fax: 261262280/261262268,

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Obecná část nového občanského zákoníku

Obecná část nového občanského zákoníku nového občanského zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg.

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více