VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace. za školní rok 2013 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace. za školní rok 2013 / 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace za školní rok 2013 / 2014 Opava Komárov Podvihov N.Sedlice 1

2 Část I. Základní údaje o škole Název školy: ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV, příspěvková organizace Adresa školy: U Školy 1, Opava 9, IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Statutární město Opava Ředitel školy: Mgr.Tomáš Weicht Zástupce ředitele, který trvale zastupuje Bc.Eva Murová ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Vedoucí učitelky MŠ: Bc.Eva Murová Bc. Jitka Beinhauerová Jana Popková Vedoucí vychovatelka ŠD: Helena Kanovská Složení školské rady: Ing.Lumír Měch Bc. Eva Murová Mgr.Jana Divilová Školní preventista: Mgr.Eva Ballová Školní logoped: Mgr.Ivana Weichtová 2

3 Charakteristika organizace: Základní škola a mateřská škola Opava-Komárov je příspěvkovou organizací Statutárního města Opava, které je jejím zřizovatelem. Naše základní škola je školou s právní subjektivitou, úplným 1.stupněm ZŠ s ročníkem a maximální kapacitou 100 žáků. Společně se základním vzděláním poskytujeme předškolní vzdělávání a výchovu ve 3 mateřských školách, jejíž celková maximální kapacita je 121 dětí. Jmenovitě se naše organizace skládá z pracovišť: ZŠ Opava-Komárov, ŠD při ZŠ Opava-Komárov, MŠ Opava-Komárov, MŠ Opava-Podvihov MŠ Nové Sedlice. Výdejny stravy při ZŠ a všech MŠ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA Naše základní škola se nachází uprostřed obce Opava-Komárov, obec je městskou částí města Opavy s dostupností městské hromadné dopravy (MDPO), meziměstské autobusové a vlakové dopravy (ČD). V naší základní škole pracuje celkem 11 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických. Aprobovanost pedagogických pracovníků se blíží 100%, navíc doplněna kurzy a dalším vzděláváním pedagogů, opravňujícím k vedení výuky a rozličných druhů školní činnosti. V řadách pedagogů jsou učitelé s možnosti výuky cizích jazyků, dyslektičtí asistenti, logoped, speciální pedagog, učitel pro vedení videotréninku interakcí a čtení Sfumato Splývavé čtení, instruktoři lyžování, snowboardingu, vodácké turistiky a in-line bruslení, zdravotníci zotavovacích akcí. Učitelé a žáci se společně podílejí na účelné a estetické výzdobě školy, která přispívá k pozitivnímu klimatu. Kladný vztah ke vzdělávání je podporován bohatou nabídkou zájmových útvarů, volnočasových programů, školními a mimoškolními akcemi. Z většiny našich akcí vyplývá inkluzivní charakter školy, k němuž rodinné prostředí přímo vybízí. Spojení s mateřskou školou vnímáme jako pozitivum, které zohledňujeme při společném plánování vzdělávacího procesu, školních i mimoškolních akcí. Podmínky školy materiální: vybavení kvalitními pomůckami, učebnicemi, učebními texty barevný stavitelný žákovský nábytek ve všech třídách kvalitní kopírovací a laminovací zařízení a vybavení keramická dílna s keramickou pecí a keramickým kruhem 3

4 školní žákovská příruční knihovna počítačová učebna 10 počítačových sestav s připojením k internetu, s TV pro společný náhled, scannerem a kopírkou interaktivní tabule ve všech pěti kmenových učebnách, které jsou zároveň vybaveny PC, TV signálem, DVD a dataprojektorem v jedné ze tříd je minihudebna s klavírem, varhanami a Orffovými nástroji třídy jsou vybaveny barevným nábytkem a lavicemi, školní zahrada s průlezkami, brankami na fotbal a basketbalovými koši vybavení pro běžecké lyžování prostorové: prostory pro výuku jsou dostatečné každá třída má svou kmenovou učebnu k pohybovým aktivitám je využívána dostatečně vybavená tělocvična Orlovna (smluvně) a vlastní školní zahrada. využívány jsou rovněž odloučené prostory školní družiny ke stravování slouží prostorná školní jídelna s vlastní kuchyní jídelna s výdejnou stravy a možností výběru dvou jídel, prostřednictvím internetu hygienické: prostorné, světlé, čisté třídy vyhovující sociální zařízení výškově stavitelný školní nábytek (jednomístné lavice) vybavení školní zahrady vyhovuje normám DIN, ČSN EN a je ekologicky nezávadné zajištěna je bezpečnost a ochrana zdraví žáků režim školy zohledňuje individuální potřeby žáků personální: V naší základní škole pracuje celkem 11 zaměstnanců Aprobovanost pedagogických pracovníků se blíží 100%, navíc doplněna kurzy a dalším vzděláváním pedagogů, opravňujícím k vedení výuky a rozličných druhů školní činnosti V řadách pedagogů jsou učitelé s možnosti výuky cizích jazyků, dyslektičtí asistenti, logoped, speciální pedagog, učitel pro vedení videotréninku interakcí a čtení Sfumato Splývavé čtení, instruktoři lyžování, snowboardingu, vodácké turistiky a in-line bruslení, zdravotníci zotavovacích akcí Vedení školy má snahu trvale zajišťovat plně kvalifikovaný pedagogický sbor Výchovu a vzdělávání zajišťuje 8 pedagogů Učitelé mají mezi sebou rozděleny tyto funkce: asistent nápravné péče, školní metodik prevence, správce žákovské knihovny, ICT správce Další vzdělávání je trvale zaměřeno na oblast speciální pedagogiky, moderních metod ve vyučování a výuku cizího jazyka Snažíme se vyučovat moderními formami, ve skupinách, pomocí názorného vyučování, žáci pracují na počítačích, interaktivních tabulích, diskutují o učivu, mají k dispozici školní příruční knihovnu s encyklopediemi. Pedagogové ke svým přípravám využívají množství odborné literatury a tisku, ale především se opírají o své zkušenosti a Katalogy forem a metod Kafomet, Raabík a Učitelský nápadník. K činnosti s žáky využíváme školských internetových portálů a mnoho vyučovacích hodin je vedeno s pomocí programů připravených na interaktivních tabulích. Spolupracujeme s Tvořivou školou, nakladatelstvím 4

5 Fraus a mnoha organizacemi při tvorbě a doplnění výchovně-vzdělávacího procesu. Velmi výrazným prvkem vzdělávání v naší škole je spolupráce s mateřskými školami a to jak dětí, tak pedagogů. Je mnoho prvků a motivů, kdy se předškolní a školní výchova prolíná a snoubí. Žáky hodnotíme škálou známek 1-5. Na přání rodičů jsme upustili od slovního hodnocení žáků, přesto je tato podoba hodnocení možná pro žáky integrované. Žáky vedeme k hodnocení mezi sebou a k sebehodnocení, formou diskuze, písemně, u mladších žáků kresbou. Významným prvkem sledování výsledků vzdělávání je testování žáků Českou školní inspekcí a vlastním testováním ve spolupráci se společnostmi Scio a Kalibro a zapojení žáků do velkého množství soutěží a olympiád. Všechny formy vyučování výchovy a vzdělávání doplňuje velké množství projektů a tradičních akcí, které jsou pro naši školu typické: Vánoční koncerty v komárovském kostele spojené s jarmarkem Co vypadlo z knížky aneb.(projekt čtenářských dovedností) Čtení pomáhá aktivní zapojení do projektu ČR ozdravný pobyt s lyžařským výcvikem školy v přírodě (s turistickým, vodáckým, branným a vlastivědným programem) projekt Škola v Evropě, Evropa ve škole Slavnost Slabikáře (pro 1. třídu) Odemykání 1.třídy (pro předškolní děti) preventivní program AJAX s Městskou policií (dle ročníků) Dopravní výchova s Besipem Zdravotní kurz žáků 4.ročníků a spolupráce s ČČK Plavecký výcvik Kurz bruslení na zimním stadionu Přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Silesia Ekoaktivity - týden pro Zemi, sběr starého papíru, vycházky přírodou (ekovýchova) Programy prevence a spolupráce s organizacemi (Renarkon, PPP, SPC, MP ad.) Zapojení do mnoho soutěží vyhlašovaných MŠMT, zřizovatelem, SVČ a dalšími vzdělávacími organizacemi. Péči o žáky s poruchami učení zajišťují až čtyři dyslektičtí asistenti, žákům s poruchami učení a chování a žákům se somatickými poruchami je věnována individuální péče ve vyučování, žáci se bez větších problémů zařazují do školního kolektivu. K odstranění řečových vad využíváme služeb našeho školního logopeda, posíleny jsou logopedické služby, jak v ZŠ, tak především v našich mateřských školách. Spolupracujeme s naším školním psychologem. Mimoškolní činnost zajišťuje množství zájmových kroužků, které vedou jak pedagogičtí pracovníci, tak dobrovolní pracovníci z řad obyvatel Komárova. Organizačně, pro vedení kroužků jsme založili Volňásek, centrum zájmových aktivit a aktivně spolupracujeme také se Střediskem volného času v Opavě. Žákům jsou vždy nabízeny sportovní, výtvarné, hudební kroužky, výuka cizího jazyka a individuální hra na kytaru. Školní družina: Součástí ZŠ je odloučená školní družina se dvěma odděleními a maximální kapacitou 50 žáků. Ve ŠD pracují dvě vychovatelky, budova ŠD je vzdálena 200m od budovy ZŠ. 5

6 Materiální zabezpečení ŠD: celé první patro Hasičské zbrojnice pronajaté Obecním úřadem Opava - Komárov je rozděleno do dvou samostatných heren a příslušenství. Herny jsou vybaveny barevným nábytkem, TV, videorekordérem a DVD, magnetofony s CD, jednou počítačovou sestavou s připojením k internetu. Menší herna je přizpůsobena pro činnosti výtvarné a pracovní. Děti se zde mohou připravovat na vyučování a plnit si své školní úkoly. Pohybové aktivity se odehrávají ve větší herně, kde máme přenosnou žíněnku. Je zde také prostor pro společenské, příležitostné i pravidelné výchovně-vzdělávací činnosti. K příslušenství náleží malá kuchyňka s plynovým sporákem a troubou. Děti ji příležitostně používají k přípravě teplé a studené kuchyně a ke zpracovávání výrobků z pracovních a výtvarných činností. Rušná část výchovně-vzdělávacího bloku probíhá na školním hřišti a zahradě. Děti mají k dispozici míče, švihadla, koloběžky, kruhy. Na školním hřišti jsou průlezky, šplhadla, hrazdy, pískoviště, fotbalové minihřiště, basketbalové koše a lavičky se stoly k odpočinku. Akce družiny: tradičně pořádáme Drakiádu, Mc Donald s Cup, vánoční koncerty v komárovském kostele, karneval, soutěž Komárovský skřivánek, veselé Velikonoce, celým školním rokem se prolíná dopravní výchova s MP Opava, v rámci všech činností ŠD rozvíjíme projekty Škola v Evropě Evropa ve škole, školní mistrovství a akce dle ročních období. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA Naše MŠ Opava- Podvihov se nachází v přírodním prostředí Nízkého Jeseníku. Je obklopena smíšenými lesy a loukami s bohatou faunou a flórou. Tuto krásnou přírodu využíváme k obohacování dětského poznání, rozvíjení tvůrčích dovedností, k ochraně živé a neživé přírody a v neposlední řadě k lásce k rodnému místu. Je to jednotřídní MŠ. V rámci výzvy Ministerstva životního prostředí ČR se podařilo zřizovateli Statutárnímu městu Opava úspěšně získat dvě žádosti o dotaci na realizaci projektu revitalizace zahrad šesti mateřských škol v přírodním stylu. Tato revitalizace probíhala od června do září také v MŠ Podvihov s názvem projektu Přírodní zahrady opavských MŠ Srdíčko, 17. listopadu a Komárov. Cílem projektů bylo podporovat pravidelný kontakt dětí s přírodním prostředím, jejich aktivní pohyb, zdravý kontakt s rizikem a zkušenostní učení. Při realizaci se vycházelo z návrhu výtvarníka Miroslava Pacnera. Před hlavním vstupem do MŠ se nachází uvítací kameny. Na zahradě bylo postaveno kamenné posezení a chýše z větví. Celoroční péče o rostliny si děti mohou vyzkoušet na zeleninovém a kytičkovém záhonu. Využití našel i svah, kde jsou umístěny schody s vodním prvkem - dřevěným vědrem na vodu s korýtkem. Další dřevěné vědro se bude využívat u záhonu. Z vlastních zdrojů jsme pořídili lezeckou síť, houpacího koně na pružině a zavěšený most. V přírodní zahradě přicházejí děti do bezprostředního styku s živou i neživou přírodou, poznávají její vlastnosti všemi smysly a získávají zkušenosti díky činnostem s vodou, hlínou, kamínky a rostlinami. MŠ v Nových Sedlicích je jednotřídní MŠ umístěna v klidném přírodním prostředí. Učíme děti soužití ve skupině, rozvíjíme všestranně osobnost dítěte, vedeme děti k samostatnosti a 6

7 aktivitu a zájem o dění kolem sebe. zodpovědnosti, k ohleduplnosti a slušnosti. Snažíme se vštěpovat dětem základní návyky zdvořilostní, kulturní i hygienické. Vytváříme podmínky pro spokojený pobyt dětí v naší mateřské škole s ohledem na individuální potřeby dětí. Vytváříme prostředí vzájemné komunikace, porozumění, spokojenosti, bezpečí a vzájemné úcty. Klademe základy pro celoživotní vzdělávání. Předáváme dětem poznatky a zkušenosti tak, abychom vzbuzovali zvídavost, podporovali Na konci školního roku 2013/14 se naše škola začala chystat na zcela novou a zásadní proměnu budovy a zahrady MŠ. Během prázdnin byla provedena vyměněna oken a vstupních dveří, střecha budovy byla nově natřena, zateplovala se půda i celá budova, kterou zdobí nová fasáda. Stavební úpravy budovy MŠ a kulturního zařízení v Nových Sedlicích byly provedeny částečně z Operačního program životního prostředí, oblast podpory realizace úspor energie a využití odpadního tepla -SFŽP, - z rozpočtu EU Fond soudržnosti a vlastních zdrojů obce. MŠ Opava-Komárov je tři třídní mateřská škola, která je umístěna ve středu vesnice a působí již od roku O této doby prošla řadou rekonstrukcí a v současné době tvoří mateřskou školu dvě budovy propojené spojovací chodbou. Součástí MŠ je rozsáhlá školní zahrada s velkou pergolou, kterou využíváme i za nepříznivého počasí k pobytu venku a také ke stravování. Naše MŠ Opava-Komárov, byla zařazena a následně postoupila výběrem zřizovatele MMO celkem mezi tři mateřské školy v Opavě, které byly zařazeny do projektu: Fond rozvoje kapacit MŠ a ZŠ vyhlášeným MŠMT s názvem programu: Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných územně samosprávními celky. Cílem MŠ Opava-Komárov je celková rekonstrukce a navýšení kapacity budovy okál, která je ve velmi špatném stavu. Materiální podmínky MŠ Mateřské školy mají vybavené třídy a herny nábytkem vhodným pro předškolní děti. Děti mají k činnostem dostatek pomůcek a hraček, které jsou pravidelně dokupovány. MŠ jsou vybaveny PC s výukovými programy určenými pro děti předškolního věku. Nově nám přibyla v MŠ Opava-Komárov interaktivní tabule s výukovými programy. MŠ Podvihov má zrekonstruovanou přírodní zahradu, MŠ Nové Sedlice ve spolupráci s obcí realizuje celkovou rekonstrukce školní zahrady a MŠ Komárov ve spolupráci fa Teva plánuje rozšiřovat a renovovat stávající průlezky, pískoviště, houpačky, vybavení koloběžky, chůdy, mety atd. 7

8 Personální podmínky MŠ V mateřských školách pracuje celkem 9 aprobovaných učitelek, 1 neaprobovaná, které vzdělání dokončí v letošním školním roce. Kromě výuky a vzdělávání vedou kroužky anglického jazyka, flétny, provádějí logopedickou asistenci. V mateřských školách pracují 4 provozní pracovnice, které mají kumulované krátké pracovní úvazky školnice zaměstnance výdeje stravy. Mateřské školy pracují podle ŠVP PV SE ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY. Školní vzdělávací program máme všechny školky společný. Programové cíle a záměry jsou naplňovány podle třídního vzdělávacího programu, který má každá mateřská škola vypracovaný podle podmínek a identity své školy. Témata jsou přizpůsobovaná počasím, kulturním událostem a zájmům dětí. Důležitým úkolem našich MŠ je maximálně podporovat individualitu dítěte a umožňovat tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští MŠ k optimální úrovni osobního rozvoje a učení k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná. Naše MŠ součástí ZŠ dochází tak k plynulé návaznosti předškolního a základního vzdělávání. Pracujeme s dětmi formou skupinové práce s individuálním přístupem. Záměrem našich mateřských škol je dávat přednost dialogickým metodám, samostatné práci a využívat přirozenou aktivitu dětí. Spontanita, objevnost, komunikativnost, manipulace, experimentální hra. Dítě v předškolním období získává dovednosti, základní činnosti je hra a základním sociálním úkolem je začlenit se do dětského kolektivu. ZŠ a MŠ velmi často spolupracuje především se Sdružením rodičů, farností v Komárově, Městskou policií, SVČ Opava, PPP, centrem SRDCE, Charitou Opava, kulturními a sportovními organizacemi, AŠSK, Plaveckou školou, s místním pediatrem, zubní lékařkou a všemi podniky a firmami v obci. Zapojeni jsme do projektů financovaných z prostředků EU PENÍZE ŠKOLÁM a Euroregionu Silesia. V rámci ekologických aktivit spolupracujeme s Recyklohraním, Asekolem a dalšími sdruženími zajišťujícími ekovýchovu. V rámci programů Školní mléko a Ovoce do škol spolupracujeme s firmou Laktea. Stravu ve všech zařízeních zajišťujeme dodavatelsky, využíváme služeb Zařízení školního stravování Opava. Stravu vydáváme ve 4 výdejnách stravy. Pro žáky ZŠ je strava, od června 2011, zajišťována s možností výběru ze dvou jídel, kdy si žáci, s jejich rodiči vybírají jídlo pomocí internetu. Základní vzdělávání Předškolní vzdělávání Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Školní vzdělávací program Škola v Evropě, Evropa ve škole Č.j: ZMSKO94/2013 Školní vzdělávací program Se zvířátky do pohádky č.j: ZMŠKo 1/2012 8

9 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 17 16,52 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy (škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 k ) Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2013/14 Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2013/14 Jméno: Mgr.Tomáš WEICHT - ředitel ZŠ a MŠ Základní škola: 7 6,59 4 1, , ,- Kvalifikace: PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ) PgF Ostrava Sp.p-logopedie (VŠ) UK Praha Śk.management (VŠ) PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ) PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ), JA PgF Ostrava 1.-5.roč. (VŠ) PgF Ostrava - TV (VŠ) SPgŠ Krnov SPgŠ Krnov Mgr.Věra KONÍKOVÁ tř.učitelka 1.roč Mgr.Eva MACHUROVÁ - tř.uč. 2.roč, koord. ŠVP Mgr.Eva BALLOVÁ tř.učitelka 3.roč. Mgr.Veronika MĚCHOVÁ tř.učitelka 4.roč. Monika RATHANOVÁ tř.učitelka 5.tř Helena KANOVSKÁ vedoucí vychovatelka ŠD Michaela ŠNAJDROVÁ vychovatelka ŠD, učitelka MŠ Rekreologie PgF Olomouc Renata ROZSYPALOVÁ admin.pracovnice, výdej stravy ZŠ Šárka NĚMCOVÁ školnice ZŠ Lucie CHALUPOVÁ školnice ZŠ, MŠ Mateřské školy: Bc. Eva MUROVÁ zástupce ředitele školy, pověřená SPgŠ Krnov ved. MŠ UP Olomouc šk.management Bc.Jitka BEINHAUEROVÁ učitelka pověřená vedením SPgŠ Krnov, PgF Ostrava MŠ Podvihov Jana POPKOVÁ - učitelka pověřená vedením MŠ Nové SPgŠ Krnov Sedlice Olga SEDLÁČKOVÁ učitelka MŠ Komárov SPgŠ Krnov Jana STAŇKOVÁ - učitelka MŠ Podvihov SPgŠ Krnov Jana NOVÁKOVÁ učitelka MŠ Nové Sedlice SPgŠ Krnov Zdena KROCHOTOVÁ - učitelka MŠ Komárov SPgŠ Karlovy Vary Mgr.Kamila ONDERKOVÁ učitelka MŠ Komárov SPgŠ Krnov, OU Ostrava Karolína KONEČNÁ- učitelka MŠ Komárov SPgŠ Krnov, VOŠ Ostrava Pavlína VÁCLAVKOVÁ školnice MŠ Podvihov,výdej stravy Markéte HALFAROVÁ školnice MŠ Nové Sedlice, výdej stravy Jiřina MĚCHOVÁ školnice MŠ Komárov,výdej stravy Hana KUBESOVÁ školnice MŠ Komárov,výdej stravy 9

10 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy a) Základní škola Kapacita Počet 1. tříd školy k Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k b) Mateřské škola Kapacita Počet tříd školy k Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet tříd k Počet volných míst Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st b) Počet žáků se sníženou známkou z chování: 1 c) Celkový počet neomluvených hodin: 0 Testování žáků 5.a 3.ročníku 5.ročník SCIO 5.roč Porovnáním výsledků testu z ČJ s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že potenciál žáků v JČ je využívám dobře. Výsledky žáků jsou však na vyšší úrovni než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Porovnáním výsledků testu z M s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že potenciál žáků v M je využívám optimálně, výsledky v M odpovídají jejich studijním předpokladům. Porovnání s ČR: MATEMATIKA ČR 66 percentil výsledky nadprůměrné, lépe než 80% škol JAZYK ČESKÝ 71 percentil výsledky špičkové, mezi 10% nejúspěšnějších škol 10

11 OBECNĚ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY 70 percentil výsledky špičkové, mezi 10% nejúspěšnějších škol ANGLICKÝ JAZYK Úroveň A0 2 žáci Úroveň A1 12 žáci Úroveň A2 4 žáci 3.roč: SCIO 3.roč Výsledky školy jsou (ve stejné skupině organizovaných škol)nadprůměrné. Škola patří mezi úspěšné školy a má lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. Porovnání s ČR: MATEMATIKA ČR 56 percentil lépe než polovina škol (stejně velkých) JAZYK ČESKÝ 73 % výsledek nadprůměrný ANGLICKÝ JAZYK ČR 78 % výsledek nadprůměrný ČLOVĚK A JEHO SVĚT 76 % výsledek nadprůměrný KLÍČOVÉ KOMPETENCE 84 % výsledek nadprůměrný Poděkování tř.učitelům za přípravu, provedení a výsledky žáků v testování. Mapa školy V průběhu šk.roku zadal zřizovatel školy SMO u firmy SCIO zpracování Mapy školy, která měla za úkol zhodnotit klima školy. Dotazníky, pomocí kterých se šetření provádělo, vyplňovali žáci, jejich rodiče a pedagogové a zaměstnanci školy. Souhrnné výsledky za školu: Počet respondentů Vaše škola Všechny zúčastněné školy Žáci 1. stupně Žáci 2. stupně Učitelé Rodiče Provozní zaměstnanci Celkový počet respondentů

12 Kvalita výuky: Učitelé na vaší škole hodnotí kvalitu výuky z hlediska možnosti získat znalosti či přípravu na přijímací zkoušky v průměru 5,44 body ze 7 možných. Podle hodnocení učitelů se na rozvoj schopností "naučit se fakta" či "připravit se na přijímací zkoušky" 47 % škol v šetření zaměřuje více než vaše škola. Dále učitelé spíše pozitivně (5,17 body ze 7 možných) hodnotí působení školy na rozvoj některých dovedností u žáků: spolupracovat, samostatně se učit, vést diskuzi, vyhledat a zpracovat informace nebo argumentovat. Na 80% škol u žáků tyto dovednosti rozvíjejí více než na vaší škole. Chování a atmosféra: Rodiče žáků hodnotí v této oblasti školu spíše pozitivně, a to 5,72 body ze 7 možných. V porovnání s hodnocením rodičů žáků jiných škol bylo hodnocení vaší školy lepší než u 78 % ostatních škol. Atmosféra školního prostředí: Hodnocení nejmenších žáků, tj. dětí na 1. stupni, ukazuje, že školní atmosféra je pozitivní (dali jí 2,8 body ze 3 možných). Z pohledu učitelů je školní atmosféra lepší než na 44% ostatních škol. Učitelé ji hodnotí pozitivně a dali ji 3,4 bodů ze 4 možných. Téměř 80% dětí se ničeho ve škole nebojí. Pokud nají z něčeho obavy pak: 4% jít na WC, 8% starších spolužáků, a shodně 13% někoho ve třídě či cesty do školy. Vnější vztahy: Na základě hodnocení rodičů se vaše škola v oblasti vnějších vztahů chová pozitivně; rodiče škole udělili 3,27 bodů ze 4 možných. Materiální podmínky: Postoj učitelů je spíše pozitivní udělili škole 2,67 bodů ze 4 možných. V Meziškolním srovnání hodnotí své materiální podmínky jako lepší jen 15% škol. Souhrnné výsledky za rodiče Důvody vzdělávání Rodiče 61%,,Učitelé 58% získat maximum znalostí a vědomostí Rodiče 70%,,Učitelé 86% naučit se učit se, vyhledávat a zpracovávat informace Rodiče 70%, naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi Učitelé 44% získat zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky Průběh a kvalita výuky: Z pohledu množství získaných znalostí či přípravy na přijímací zkoušky hodnotí učitelé vaši školu 5,4 body ze 7 možných. Na 47 % škol jsou na osvojování fakt a přípravu na přijímací zkoušky zaměřeni ještě více. Dále učitelé spíše pozitivně hodnotí působení školy na rozvoj některých dovedností u žáků: schopnost spolupráce, samostatného učení, vedení diskuzí, vyhledávání a zpracování informací nebo argumentace. Vaše škola je podle učitelů po této stránce lepší než 20 % zúčastněných škol. Vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů: Rodiče jsou podle vlastního hodnocení o dění ve vaší škole informováni dobře. Dále jsme zjišťovali jak mohou rodiče ovlivňovat chod školy a její budoucnost. vaše škola získala 2,15 bodů ze 4 možných. Průměrné hodnocení ve všech školách bylo 1,87 bodů. Nemalý vliv na vzájemné vztahy mezi žáky a učiteli může mít důvěra ve férové jednání. Učitelé odpovídali na otázku 'Jak se rodiče zajímají o práci a chování svých dětí?' Učitelé zájem rodičů hodnotí jako celkem dostatečný (3 body ze 4 možných).. 12

13 Školní NEJ - V dotaznících jsme se ptali žáků, učitelů i rodičů čeho si na škole nejvíc váží. Tři nejčastější odpovědi od každé skupiny vidíte v následujícím grafu: R1-64% přístupu učitelů k žákům R2 50% vedení školy, ředitele R3 24 % -- přístupu učitelů k rodičům U1 84% - přátelských vztahů mezi žáky a učiteli U2-70% kvalitního vybavení: pomůcek, počítačů, programů, učebnic atd. U3 42% snahy učitelů o zlepšení, změny k lepšímu Překážky učení R1 neochota, nedostatek vůle dítěte R2 nedostatek času na učení (množství jiných aktivit) R3 příliš nestandardních forem výuky (projekty, výlety, skupinové vyučování atd.) R4 nepřátelství některých spolužáků, špatné vztahy mezi dětmi U1 lenost, pohodlnost, nedostatek píle U2 neukázněnost, neschopnost soustředit se U3 nedostatek podpory a motivace v rodině U4 celkový stav společnosti a nedostatečná prestiž vzdělání obecně Poděkování tř.učitelům, žákům a rodičům za přípravu, provedení a výsledky žáků v testování. A) PRŮBĚH ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Matematické dovednosti a rozvoj logického myšlení V rámci výuky matematiky jsme se zapojili do mnoha dalších aktivit a soutěží: 1. Logická olympiáda 2. Matematický Klokan 3. Matematická olympiáda 4. Pythagoriáda Přesto posilování logického myšlení zůstává prioritou. V 1.ročníku jsme zahájili výuku podle matematiky prof.m.hejného (nakl.fraus). V dalším vzdělávání pedagogů jsme věnovali této nové formě matematiky několik hodin, zajímáme se o změnu stylu výuky matematiky. Snahou bude dosahování, co nejlepších žákovských výsledků v matematice a vůbec řešení běžných životních situací. Opět jsme se zapojili do matematických soutěží a logické olympiády. Přijali jsme také nabídku studentů Mendelova gymnázia v Opavě, kteří žákům nám v několika hodinách zajímavé fyziky vysvětlili základní zákonitosti. ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Pokračovali jsme v započatém projektu PŘÁTELSTVÍ NEZNÁ HRANICE/ PRZYJAZ N NIE ZNA GRANIC v rámci Euroregionu Silesia. Nadále spolupracujeme s Zespółem Szkolno- Przedskolnym w Kobyli, školou v polské Kobyle, nedaleko Racziborze a v průběhu roku 2012 a 2013 došlo k sedmi setkáním na obou stranách hranice, podařilo se nám zdárně 13

14 provést velmi náročnou a byrokratickou administraci a vyúčtování projektu na obou stranách hranice. Současně jsme se, na společném setkání v Opavě, dohodli na dalším pokračování spolupráce. Zatím však pouze na polské straně, neboť česká strana dočasně pozastavila předfinancování projektů. PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM Před koncem roku 2013 jsme úspěšně dokončili všechny náležitosti tříletého projektu OP VK, který dospěl ke svému konci. Provedli jsme adminstraci projektu, která byla MŠMT ČR schválena. Učitelům a účetní patří veliký DÍK za splnění všech úkolů, spojených s projketem, po kterém zůstaly ve škole 3 nové interaktivní tabule, několik ových PC stanic, zpracování 300 kusů digitálních učebních materiálů (DUM), které se staly pevnou součástí naší práce a proškolení učitelé. ENVIROMENTÁLNÍ (EKOLOGICKÁ) VÝCHOVA Prostupuje každodenním životem školy a všech žáků a zaměstnanců. Je neodmyslitelnou součástí školních akcí, běžné výuky, ale také podpořena mnoha aktivitami a zapojením školy v celostátních projektech či spoluprací s mnoha ekoorganizacemi: 1. Recyklohraní 2. ENVICUP 3. Lesní pedagogika 4. Třídění odpadu 5. Beseda s myslivci 6. Týden pro Zemi 7. Sběr starého papíru 8. Sběr kaštanů a žaludů Nově jsme se zapojili do společného projektu příměstských prvostupňových škol města Opavy ENVICUP, který úspěšně zahájil ředitel ZŠ a MŠ Vávovice Mgr.Pavel Gregor. Jeho obsahem je střídání ekologických aktivit v průběhu let, které vždy bude pořádat jiná škola. Díky aktivitě p.uč. Evy Ballové, vychovatelek ŠD a třídních učitelů jsme se zapojili do sběru elektroodpadu a baterií, uspořádali jsme brigádu v obci /odpadky/, nasbírali mnoho kil kaštanů a žaludů pro zvěř na zimu, odvezli více než 4000 kg starého papíru. Navštívili jsme ekoaktivity SVČ a MSZŠ. Velmi aktivní byla v této oblasti školní družina (viz.zpráva ŠD). ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, LITERÁRNÍ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA, POROZUMĚNÍ TEXTU Abychom dosáhli s žáky dobrých výsledků jazykové komunikaci a především podpořili zájem o knihu a čtení vůbec, zapojili jsme se do celostátních projektů, ale uspořádali i vlastní školní aktivity a zapojili se do vyhlášených školních soutěží: 1. Čtení pomáhá 2. Co vypadlo z knížky 14

15 3. Školní slavnost - akademie 4. Návštěva knihoven 5. Recitační soutěž 6. Slavnost Slabikáře 7. Příspěvky do obecního časopisu Komárek V rámci celorepublikového projektu Čtení pomáhá jsme již četbou podpořili několik handicapovaných osob. Školní knihovnu jsme doplnili o další tituly dle seznamu uvedeného v tomto projektu, abychom podpořili zájem dětí o četbu. V našem tradičním školním projektu Co vypadlo z knížky, který vede paní uč.mgr.věra Koníková, jsme se věnovali tdvěma báječným českým autorům Ondřeji Sekorovi a Eduardu Petiškovi. Mimo čtenářských úkolů, výstavy knih, scének, vyhledávání v encyklopediích a na internetu, kreslení, se zúčastnili žáci 3.třídy, pod vedením p.uč. Mgr.Evy Ballové přehlídky Divadelní scéna s představením Ferda Mravenec. Tradičně jsme obsadili recitační soutěž /SVČ Opava/. Po uspořádání školního kola v recitaci jsme vyslali naše zástupce do okrskového kola. VÝUKA JAZYKA ANGLICKÉHO Ve výuce anglického jazyka volně navazujeme na prvopočáteční hravou výuku v MŠ a dobrovolné zájmové kroužky hravé angličtinky, které jsou otevřeny ve všech třech mateřských školách, o které byl mezi rodiči a dětmi v MŠ veliký zájem. Výuka anglického jazyka začíná jednou hodinou v 1.ročníku. Škola se ve výuce jazyka 15

16 Věnujeme se mnoha oblastem. Naší velkou nevýhodou je absence kvalitního vlastního sportoviště přímo v těsné blízkosti školy. Přestože jsme školou skutečně velmi malou, jsme členy Asociace školních sportovních klubů a zapojujeme se do většiny aktivit asociace, společně s mnoha dalšími aktivitami, které pořádají jiné organizace. Opakovaně jsme se přihlásili opět do turnaje Mládežnického florbalu. K našim sportovním aktivitám patří: 1. Liga sportu AŠSK (šplh, florbal, vybíjená, orientační běh, atletika, kopaná, plavání) 2. Výuka plavání 3. Výuka bruslení 4. Mládežnický florbal 5. Turnaje v házené ve víceúčelové hale 6. Běžecké lyžování 7. Zdravá 5 8. Výcvik lyžování a snowboardingu na horách 9. Kurz první pomoci pro žáky 4.roč. 10. Dopravní výchova 11. Vycházky do přírody v ročních obdobích 12. Nabídka sportovních kroužků 13. In-line bruslení 14. Příměstský tábor v době prázdnin 15. Zdravé přestávky na školním dvoře 16. Zdravé zuby 17. Ovoce do škol 18. Školní mléko 19. Výuka na dopravním hřišti Zapojili jsme se do celostátní akce Zdravá 5, ve které se děti blíž seznámili se skladbou stravy a významem některých druhů potravin. Mimo výše uvedené aktivity však dbáme na každodenní pohodu ve škole. Atmosféra běžného dne ve škole je pro nás velmi důležitá. Nikdo se nesmí bát zaklepat. Žáci i dospělí se řídí školní Patnáctkou slušného chování a zásadami školního řádu. Korektní vztahy učitel žák rodič, není jen heslo. Dbáme na zdravou organizaci a průběh všedních školních dnů rozvrh hodin, zcela běžné je vyučování v lavicích na školním dvoře. V teplejších dnech jsou u žáků oblíbeny přestávky na školním dvoře. Do všech programů zapojujeme i děti znevýhodněné, handicapované, integrované. Zůstali jsme věrni pestré nabídce mimoškolních aktivit kroužků /viz.na jiném místě/ a pestré činnosti školní družiny /míčové sporty, in-line bruslení, Gymcvičení s Míšou, Zumba apod./. 16

17 PÉČE O INTEGROVANÉ ŽÁKY A ŽÁKY S NADÁNÍM Tato péče je běžnou součástí každodenní výuky a vzdělávání žáků. K péči o tyto žáky běžně nabízíme a využíváme: 1. Služby logopeda - logopedické nápravy 2. Dyslektických asistentů z řad pedagogů 3. Spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem 4. Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou 5. Střediskem volného času Ve šk.roce 2013/2014 se naši učitelé v ZŠ věnovali 6 integrovaným žákům a dalších 5 žáků jsme vyslali na vyšetření v Pedagogickopsychologické poradně nebo do Speciálního pedagogického centra. Učitelé však soustředí pozornost i na žáky s dalšími menšími problémy, které je potřeba odstranit, či jen žákům pomoci. V kolektivu učitelů mohou tuto péči zajišťovat 4 dyslektičtí asistenti. Třídní učitelé spolupracují s odborníky s SPC a PPP. O všech potřebách dětí jsou učitelé informováni nejen prostřednictvím pedagogické rady, úzkou spoluprací s rodiči, pro žáky jsou sestaveny individuální plány nápravné péče. Stále je veliký zájem a také veliká potřeba o řečovou nápravu. Služby speciálního pedagoga - logopeda využívá skutečně hodně dětí. Tato logopedická péče nepřímo navazuje na logopéči ve všech 3 mateřských školách, kde se provádí tzv. skupinová logopedické péče. Do kurzu logopedické prevence byly vyslány další dvě pedagožky. POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST A VÝUKA INFROMATIKY V oblasti výuky ICT jsme přistoupili k několika změnám. Především jsme upravili náš ŠVP, ve kterém jsme snížili počet hodin výuku o 1 hodinu. ICT se vyučuje od 4.ročníku s dotací jedné hodiny. Došli jsme k závěru, že ve třetím ročníku ještě nejsou žáci dostatečně vyspělí na tento druh výuky tzn.vedené a řízené plnění úkolů, aktivní vedení žáků k zisku nenahodilých počítačových kompetencí. O to více se nám však daří využít infromačních technologií a techniky ve výuce, neboť je nespornou výhodou přítomnost interaktivní tabule v každé kmenové třídě, tedy ve všech ročnících. V uplynulém školním roce se nám podařilo, v rámci účasti projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM, dovybavit školu interaktivními tabulemi. O to více se nám však daří využít infromačních technologií a techniky ve výuce, neboť je nespornou výhodou přítomnost interaktivní tabule v každé kmenové třídě, tedy ve všech ročnících. Všichni učitelé pracují na svém přiděleném notebooku a jsou vybaveni flashdiscy. Spoluprací s firmou Comfor, jsme vstoupili také do projektu OP VK, od kterého si také sibujeme zisk tabletů pro pedagogy, jejichž zkušeností pak využijeme ve výuce. V závěru školního roku se nám také podařilo zakoupit nové učebnice nakladatelství Fraus, s kterými jsme současně zakoupili interaktivní učebnice. Máme takto možnost využít nově pořízených pomůcek ve všech hlavních vyučovacích předmětech. Samozřejmostí zasíťování celé školy. 1. Informatika od 4.ročníku 2. Výstavy tištěných žákovských prací 3. DÚ prostřednictvím ů 4. Příspěvky do obecního časopisu Komárek 5. Tvorba vlastních prezentací 17

18 PROGRAMY PREVENCE KRIMINALITY A VÝCHOVA OBČANA ČR Programy jsou zajišťovány spoluprací mnoha organizacemi nebo přímo se zřizovatelem. Velmi aktivní je spolupráce s Městskou policií, která však rokem 2013/2014 končí a má být snad nahrazena jiným typem programu. Spolupráce s MP, v jejímž rámci žáky 2.a 3.ročníku navštěvuje 1x měsíčně pedagog MP Mgr. Petra Stonišová, s níž žáci debatují na téma chování na veřejnosti, v dopravních prostředcích a jiných situacích, především mimo školu, byla na velmi slušné úrovni. Je škoda, že tento typ vzdělávání žáků nebude naopak více posílen. Úzce spolupracujeme s Odborem školství SMO, především při využívání dopravního hřiště, zajištění vzdělávácích akcí, koordinací mnoha prevenčních činností a námětových dnů. Dlohodobě spolupracujeme se společností Renarkon v oblasti komunikace mezi dětmi, multikulturní otázky, úloha třídního kolektivu apod. Do vzdělávacích programů společnosti Renarkon jsme zapojili žáky 3. 5.ročníku. Sami pořádáme mnoho aktivit k posílení povědomí žáků, ovlivnění jejich chování a posílení jejich zájmu o věci společné a veřejné: navštěvujeme ÚMČ Komárov, pořádáme pietní Díky aktivitě p.učitelky Věry Koníkové a její přípravě žáků v oblasti první pomoci, po dobu trvání zdravotnického kurzu (únor duben, 16 hodin) se podařilo žáků 4.a 5.ročníku. 1. Spolupráce s Městskou policíí 2. Charitativní Tříkrálová sbírka 3. Prohlídka opevnění v Milostovicích 4. Vánoční koncert 5. Spolupráce s Odborem školství SMO 6. Spolupráce se společností Renarkon 7. Kurzy první pomoci a soutěž Mladý zdravotník 8. Exkurze HZS 9. Vlastivědná exkurze Praha 10. Beseda o cestování s Jirkou Márou 11. Spolupráce s Besipem 12. Pietní akty k osvobození ČR 13. Rozhlasovými relacemi k státním svátkům, výročím a významným dnům 14. Dopravní soutěž Bezpečná cesta 15. Spolupráce s PPP vztahy v kolektivu 16. Vítání prvňáčků 17. Rozloučení s páťáky a předání žezla 18

19 Pravidelně spolupracujeme s mateřskými školami, s Úřady městských částí Komárov a Podvihov a obcí Nové Sedlice, s farností Komárov, představovanou především osobou p.faráře Adama Malka, Sdružením rodičů, přátel dětí školy (SRPDŠ), TJ Orel, Sborem dobrovolných hasičů (SDH), Charitou Opava a dalšími subjekty dotvářejí obraz naší školy, spíše jsou však neodmyslitelnou součástí náplně výchovy a vzdělávání. Tradičně jsme vypravili žáky 5.ročníku do hlavního města Prahy. Smyslem a cílem školního výletu není jen odpočinek, ale především zisk informací o historii ČR a současnosti, které jsou obsahem učiva vlastivědy. Žáci projdou všechny důležité památky, ale dozví se o parlamentu, sídle prezidenta apod. Jedná se o organizačně velmi náročné aktivity, do kterých vkládají všichni zaměstnanci značné úsilí, které jde zpravidla nad rámec jejich pracovních povinností a pracovní doby. B) PRŮBĚH PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Projekty a činnost: MŠ Opava-Komárov, MŠ Nové Sedlice, MŠ Opava-Podvihov,,Celé Česko čte dětem Naše MŠ se zapojily do kampaně propagující pravidelné předčítání dětem, protože jsme si vědomy, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, kdy se prohlubují vzájemné vazby, rozšiřuje se přirozenou cestou slovní zásoba, kniha učí samostatnému myšlení logickému i kritickému, učí děti hodnotám a rozlišování dobra i zla, rozvíjí představivost a fantazii, konečně rozvíjí i smysl pro humor, zkrátka je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.,,pes Korálek Projekt městské policie-preventivní program pro MŠ Tento projekt je pro děti předškolního věku, kdy prostřednictvím krátkého příběhu pejska Korálka, je snahou děti naučit základní pravidla chování ve městě, bezpečném pohybu v silničním provozu, co mají dělat, když se ztratí nebo jak reagovat na nalezenou injekční stříkačku. Doví se, jak se správně chovat k cizím pejskům, ale i ke svým domácím mazlíčkům. Adaptační program Probíhá v našich mateřských školách již delší dobu a velmi se osvědčil. Usnadní adaptaci nově příchozích dětí a začlenění se do kolektivu. Děti společně s rodiči mají 19

20 možnost poznat prostředí MŠ a také poznají celý kolektiv zaměstnanců před jejich pravidelnou docházkou. PET víčka Stejně jako loni i letos se v naších školkách sbírají víčka od PET lahve. Celý školní rok mají děti možnost sbírat a odevzdávat víčka ve svých třídách. Nasbírané kilogramy zapisujeme do nových seznamů, abychom na konci školního roku mohli vyhlásit nejúspěšnější sběratele. Projekt,, Zdravá pětka Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Zaměřujeme se na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují děti v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Zpívánky Zdravé 5 Písničkové pásmo je doplněno interaktivními praktickými úkoly, aby si i ti nejmenší otestovali a obohatili své znalosti, jak správně jíst. Chytlavé texty písniček je učí proč jíst ovoce a zeleninu, co dělat u prostřeného stolu nebo proč je sport náš dobrý přítel. Naše MŠ získaly na konci programu své vlastní CD a Zpěvník s texty písniček a omalovánkami. Projekt -,,EKOLOGIE Naše MŠ jsou zapojeny v celostátní síti Mrkvička a soustavně usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické/environmentální výchovy do celkového programu MŠ. Hlavní činnosti a příležitosti, které dětem nabízíme a umožňujeme: Plánujeme a podnikáme výlety do přírody jako jsou výlety za zvířátky do lesa na podzim, k přehradě na jaře, do zoo... Třídíme odpad a vedeme k tomu také, děti. Sbíráme přírodní materiály pro pracovní a výtvarnou činnost. Pozorujeme přírodu, učíme se jí rozumět,povídáme si o tématech, studujeme encyklopedie, časopisy.. Děti vedeme k šetření vodou, materiálem Pomáháme zvířátkům v zimě, na zahradě máme ptačí krmítko, kam sypeme zrní, do krmelce nosíme žaludy a kaštany, které děti přinesou do MŠ Udržujeme s dětmi školní zahradu Logopedická péče Mateřské školy spolupracují s ZŠ Havlíčkova. Na mateřských školách pracují logopedické asistentky z řad pedagogů a spolupracují s logopedkou Mgr. Ivanou Weichtovou. Dále spolupracujeme s PPP, SPC, dětským pediatrem. Výuku anglického jazyka 20

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 FOND MIKROPROJEKTŮ EUROREGIONU SILESIA FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU SILESIA Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 FORMULÁŘ PRO VYHLEDÁNÍ PARTNERA PROJEKTU

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY OPAVA-KOMÁROV za školní rok 2011 / 2012 Opava Komárov Podvihov N.Sedlice 1 Název školy: Část I. Základní údaje o škole ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných.

Žáci na 2. stupni atmosféru hodnotí spíše pozitivně. Hodnotili ji 3,08 bodů ze 4 možných. Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu školy. Nástrojem pro hodnocení je anonymní dotazníkové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více