Rehabilitační stacionář. Výroční zpráva o činnosti zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rehabilitační stacionář. Výroční zpráva o činnosti zařízení"

Transkript

1 Rehabilitační stacionář Výroční zpráva o činnosti zařízení 1

2 Obsah 1 Základní údaje o za ízení Nápl a cíl za ízení P ehled pracovník za ízení Údaje o vyu ití stacioná e Vý e kolného a stravného Zdravotní a o et ovatelská pé e První oddělení Druhé oddělení Bazální stimulace Pedagogická pé e Třída speciálního pedagoga Bc. Markéta Špačková Třída speciálního pedagoga Mgr. Alena Gajdošíková Logopedie Bc. Hana Horáková Třída Základní školy praktické a Základní školy speciální, Zlín Praxe studentů Fyzioterapie Mgr. Helena Strnadová, Mgr. Dagmar Králíková Snoezelen Nad rámec hlavní pracovní innosti Přehled akcí Vzd lávání zam stnanc Finan ní náro nost za ízení Rozpočet zařízení mimo mzdy zaměstnanců na rok : Projekty, nadace, dary Záv r

3 1 Základní údaje o zařízení Rehabilitační stacionář Nivy je od na základě 14 odst. 2 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb. organizační složkou Statutárního města Zlín. V roce 2007 splnilo zařízení podmínky k registraci a bylo na základě zákona č. 160/1992 Sb. registrováno Krajským úřadem Zlínského kraje jako nestátní zdravotnické zařízení provozované právnickou osobou pod č.j. KUZL 63072/2007 SZD-Hd ze dne Náplň a cíl zařízení Rehabilitační stacionář poskytuje léčebnou, preventivní a výchovně vzdělávací péči dětem od 1 10 let s mentálním a tělesným postižením, dětem s poruchou zdraví, která má vleklý průběh a potřebuje zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením, dětem se smyslovým postižením, dětem s PAS, dětem sociálně či jiným způsobem znevýhodněným, dětem obtížně zařaditelným v běžném předškolním vzdělávání. Rehabilitační stacionář je certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace. Zařízení poskytuje dětem komplexní rehabilitační péči, která zahrnuje péči zdravotnickou, speciálně pedagogickou a rehabilitační. Návaznost této péče je na základě vyjádření pracovníků odborných pracovišť rané péče, speciálně pedagogických center, odborných lékařů, zejména neurologa, psychologa, dětského psychiatra. Preferujeme individuální přístup vzhledem k speciálním potřebám jednotlivých dětí. Dbáme na dodržování zásad zdravé výživy a pitný režim. Jsme schopni přijmout dítě se všemi stupni mentální retardace a přidruženými smyslovými i tělesnými handicapy. Podmínkou je, že dítě musí být schopno pobývat v kolektivu. Nezvládneme přijmout dítě s psychiatrickou diagnózou, která převažuje nad mentálním handicapem. Úzce spolupracujeme s dětskou neuroložkou MUDr. Švehlákovou a jinými odborníky, se speciálně pedagogickými centry /SPC/, se střediskem rané péče EDUCO a Střediskem rané péče Olomouc. Humanitárním sdružením HANDICAP Zlín zajišťuje dopravu dětí do stacionáře a domů. 3

4 3 Přehled pracovníků zařízení Vedoucí: Romana Sagnerová (odborný zástupce pro obor všeobecná sestra) Registrované sestry: Mrázková Marcela zástupce vedoucí Konečná Helena Katrušáková Gabriela (rodičovská dovolená), zástup Jüngerová Petra Paseková Hana Smělíková Miroslava Míšková Kateřina (rodičovská dovolená), zástup Žáčková Světlana Fyzioterapeuti: Mgr. Strnadová Helena Mgr. Štěpánová Edita (rodičovská dovolená), zástup Mgr. Králíková Dagmar (0,6 úvazku, odborný zástupce pro obor fyzioterapie) Ošetřovatelky: Lukášová Jaroslava Jančová Libuše Pedagogové: Bc. Špačková Markéta, spec. pedagog ( 0,7 úvazku) Mgr. Gajdošíková Alena, spec. pedagog Mgr. Skříčková Lenka (rodičovská dovolená), zástup Bc. Horáková Hana Další zaměstnanci: Bernátek Václav, domovník Hřebačková Ivana, kuchařka Nováková Pavlína, kuchařka Čalová Alena, přímá obslužná péče Plišťáková Ivana, přímá obslužná péče Nádvorníková Jana, přímá obslužná péče Valášková Lola, pomocný vychovatel (0,5 úvazku), pradlena (0,5 úvazku) 4

5 Do penze odešla Kudělová Taťjana (pradlena). Nově nastoupila Valášková Lola. Jana Horsáková (fyzioterapeut) ukončila pracovní úvazek (0,2), ve stacionáři nadále provozuje soukromou ambulanci fyzioterapie. 4 Údaje o využití stacionáře V roce byla poskytnuta péče 37 dětem v RS a 55 dětem v ambulantní péči. Provoz stacionáře je týdenní nepřetržitý pondělí až pátek. Pobyt dítěte může mít několik variant. Rodiče mají možnost zvolit typ pobytu podle individuálních potřeb. Zařízení má 2 oddělení herny s ložnicemi, jídelničkou a sociálním zázemím, 2 speciální třídy mateřské školky, logopedii, 2 pracovny rehabilitace. Kapacita zařízení: 20 míst Průměrné využití: 82 % Počet dětí k : 26 Počet přijatých dětí: 8 Počet propuštěných dětí: 8 Počet ambulantních pacientů: 55 Počet dnů provozu bylo: Výše školného a stravného Usnesení č. 66/14R/2010. Výše paušálního poplatku pro děti mající trvalé bydliště ve Zlíně a místních částech typ pobytu po dnech výše paušálního poplatku 230 Kč/den násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 6 hodin denně 1760 Kč 5

6 nad 2,4 6 hodin denně 2750 Kč násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 8 hodin denně 1980 Kč nad 2,4 8 hodin denně 3300 Kč násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 týdenní 2980 Kč nad 2,4 týdenní 4300 Kč Děti mající trvalé bydliště ve Zlíně a městských částech po předložení dokladů o pobírání dávek SSP (sociální příplatek): násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 6 hodin denně 880 Kč násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 8 hodin denně 990 Kč násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 týdenní 1490 Kč Snížení celodenního paušálního měsíčního poplatku nebo poplatku za pobyt 6 hodin denně o 50% náleží pouze rodičům na základě předložených dokladů o pobírání dávky státní sociální podpory sociální příplatek a majícím trvalý pobyt ve statutárním městě Zlíně nebo v případě umístění druhého a každého dalšího dítěte v rodině. Výše paušálního poplatku u dětí mající trvalé bydliště mimo město Zlín typ pobytu po dnech výše paušálního poplatku 330 Kč/den 6

7 násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 6 hodin denně 3260 Kč nad 2,4 6 hodin denně 4250 Kč násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 8 hodin denně 3480 Kč nad 2,4 8 hodin denně 4800 Kč typ pobytu týdenní výše paušálního poplatku 5800 Kč Výše poplatku za stravu Výše poplatku za stravu je pro všechny děti stejná (zlínské i mimo zlínské). Věk dítěte snídaně přesnídávka+oběd svačina večeře celkem Do 3 let 11 Kč 26 Kč 9 Kč 16 Kč 62 Kč 3-6 let 11 Kč 27 Kč 9 Kč 18 Kč 65 Kč 6-10 let 12 Kč 32 Kč 9 Kč 20 Kč 73 Kč Výše poplatků za školné platnost od 10/ Na podzim byla výška poplatků přehodnocena a srovnána na stejnou úroveň, aniž by rozhodovalo trvalé bydliště dítěte. Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k dennímu pobytu rehabilitačním stacionáři násobek život. minima Cena bez DPH DPH 10 % Cena celkem včetně DPH do 2, ,02 179, ,00 7

8 nad 2, ,03 299, ,00 Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k týdennímu pobytu v Rehabilitačním stacionáři násobek život. minima Cena bez DPH DPH 10 % Cena celkem včetně DPH do 2, ,12 270, ,00 nad 2, ,13 390, ,00 Paušální poplatek za umístění dítěte přihlášeného na 6 hodin denně násobek život. minima Cena bez DPH DPH 10 % Cena celkem včetně DPH do 2, ,02 159, ,00 nad 2, ,02 249, ,00 Paušální poplatek za umístění dítěte na 5 dnů v měsíci Rehabilitační stacionář dítě/den 230,- Kč Paušální poplatek za příležitostné hlídání dětí (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení) Rehabilitační stacionář dítě/den 255,- Kč Snížený paušální měsíční poplatek při násobku do 2,4 životního minima lze přiznat po předložení dokladů o pobírání dávek Státní sociální podpory. Paušální měsíční poplatek je možno úplně prominout na základě žádosti a předložení rozhodnutí Odboru sociálních věcí MMZ o pobírání dávek v hmotné nouzi. Za druhé a každé další dítě umístěné v zařízení se platí 50 % stanoveného paušálního poplatku. 6 Zdravotní a ošetřovatelská péče 6.1 První oddělení V roce navštěvovalo 1 oddělení průběžně 16 dětí, z toho 13 dětí ležících, ve věku od 21 měsíců do 9 let. Většina dětí je se závažnými diagnozami, převážně DMO všch forem, těžkou poruchou zraku, děti nevidomé, s Edwardsovým syndromem, Patauovým sy. Dále děti s epilepsií, autismem, PMR, Downovým syndromem. Propuštěny byly 3 děti a 4 děti byly nově přijaty. U těžce postižené 8leté dívenky došlo ke konci roku ke zhoršení zdr. stavu, byla hospitalizována v Brně na jednotce JIP. V prosinci se nám vrátila s tracheostomií a PEG. Zdravotní stav dívky vyžaduje zvýšenou péči, je nutné častým odsáváním zajišťovat průchodnost dýchacích cest. Při manipulaci s dívkou je potřeba dodržovat sterilní zásady a dbát na zvýšenou hygienu. 8

9 Nově přijatými dětmi jsou 4letá dívka s DMO těžkou spastickou kvadruparézou. S obtížemi přijímá tekutiny a stravu. Další je 4letá holčička s dg. retinopatie nedonošených, je nevidomá. Umístěn byl také 4letý chlapec s dg. DMO formou triparetickou, je ležící, ale dokáže se sám otáčet a plazit. Další nové dítě je 5letý chlapec se závažnou dg. progresívní myoklonická epilepsie. Jeho zdravotní stav se postupně zhoršuje po stránce motorické i mentální a prognóza je velmi závažná. U dětí využíváme prvků bazální stimulace, techniky dětských masáží, šetrného krmení. K dispozici máme kvalitní pomůcky pro polohování a pomůcky pro zajištění správného sedu, masážní oleje, zvukové hračky, závěsnou textilní houpačku, vibrační pomůcky, míčkový bazén. Velkou část pomůcek vyrábíme svépomocí. Pro nácvik správného příjímání potravy slouží speciální kelímky na pití, různé dětské lžičky, špachtličky ke krmení a jiné. Všechny děti vedeme k maximální samostatnosti a soběstačnosti, samozřejmě dle jejich možností. 6.2 Druhé oddělení V roce 2010 navštěvovalo druhé oddělení průběžně 13dětí ve věku 1,5-10 let. Z toho byly nově přijaty 3 děti a 3 byly propuštěny. Byly to děti s kombinovanými vadami různého stupně DMO, s PMR, s poruchou autistického spektra, s narušenou komunikační schopností, s postižením zraku, se syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou /ADHD/, se spinální svalovou atrofií, metabolickou poruchou, poruchou příjmu potravy řešeno PEG, ale i zdravé děti. Z toho nově přijaty byly 3 děti a 3 přešly z prvního oddělení. Dětem je poskytovaná péče ošetřovatelská, fyzioterapeutická, individuální výchovně vzdělávací program ve třídách speciálních pedagogů a logopeda. Žáci si plní školní docházku v detašované třídě ZŠP a ZŠS, Zlín. Rozvíjíme individuální a psychomotorický potenciál dítěte, pomáháme při osvojování hygienických návyků a vedeme je k samostatnosti a soběstačnosti v běžných denních aktivitách. Během roku je dětem k dispozici canisterapie a hipoterapie, ergoterapeutické aktivity / práce s keramickou hlínou, malba temperovými a prstovými barvami, modelování, práce s přírodními materiály/, hudební a pohybové chvilky, cvičení na rehabilitačních balonech, využití míčkového bazénu, spontánní i organizované herní činnosti v prostorách herny nebo na zahradě, vycházky po okolí. Pravidelnou náplní každodenní práce s dětmi je tělesná, rozumová, pracovní, hudební a výtvarná výchova. Celoročně využíváme koupání v perličkové vaně a v letních měsících ve venkovním bazénu. 2x jsme navštívili kavárničku Slunečnici, kde se pracovně začleňují lidé se zdravotním postižením. 2x jsme navštívili Muzeum Jihovýchodní Moravy na Zámku ve Zlíně. Děti na odpoledním pobytu se zapojují do akcí občanského sdružení Šance pro 9

10 život, jehož náplní jsou společná setkání rodičů a přátel. Vždy je připraven program. O činnosti sdružení je více uvedeno v kapitole 9. Letos jsme nově začali poskytovat dětem a rodinným příslušníkům magneticou terapii. Pracovnice poskytující ošetřovatelkou péči byla nově proškolena metodou Portage. S celým pracovním týmem se několikrát za rok setkáváme na supervizi, kde si předáváme informace o jednotlivých dětech a řešíme, jak dále a lépe s nimi pracovat. V měsíci říjnu byl Den otevřených dveří. 6.3 Bazální stimulace Rehabilitační stacionář pracuje v konceptu bazální stimulace. Bazální stimulace je pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti dítěte. Ošetřovatelská a pedagogická péče je strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) dítěte. Předpokladem je také práce s autobiografií (individualitou) dítěte a integrace jeho rodičů do ošetřovatelského nebo pedagogického procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. 10

11 7 Pedagogická péče 7.1 Třída speciálního pedagoga Bc. Markéta Špačková V roce navštěvovalo třídu předškolního vzdělávání 10 dětí ve věku 1 7 let. V září 6letý chlapec odešel do detašované třídy ZŠP a ZŠS. V květnu nastoupil tříletý chlapec s opožděným PMV, v září se jej nepodařilo umístit do běžných MŠ, dochází nyní denně. Dvě děti nastoupily školní docházku formou jiný způsob vzdělávání, kterou plní ve třídě speciálního pedagogem ve stacionáři. S dětmi se pracovalo dle vypracovaných individuálních výchovně vzdělávacích plánů sestavovaných dle typu a stupně postižení a v závěru školního roku se hodnotila dosažená úroveň schopností a dovedností, během roku se vypracovávaly aktuální zprávy pro odborná pracoviště. Na žádost specializovaných pracovišť (zdravotnická a školská) byly vypracovány zprávy o průběhu vzdělávání jednotlivých dětí. Pro všeobecný rozvoj jedince (jemná i hrubá motorika, grafomotorika, mentální funkce, řeč, smysly) se využívalo mimo klasických edukačních postupů a metod i program Portage. Supervize Portage se konaly 4 x během roku v Educu Zlín. Při výuce se 11

12 vhodně využívalo práce s počítačovými programy Brepta, Méďa. Při práci ve třídě děti využívaly pískovničku v nácviku grafomotorických dovedností a procvičovaly jemnou motoriku. Pravidelně 1x týdně zařazujeme relaxační baby masáže s využitím léčebných a uvolňujících účinků vonných olejů firmy Hadek. Pravidelně u dětí se zrakovým postižením provádíme zrakovou stimulaci pomocí baterky, light boxu, vibrační světelné hračky, kontrastních hmatových desek, hračky - magické koule, světelné vlasy. Práce ve třídě byla úzce propojena s ostatními specialisty a pracovníky v zařízení, a také mimo něj. 7.2 Třída speciálního pedagoga Mgr. Alena Gajdošíková Třídu mateřské školy navštívilo 11 dětí. V květnu odešel do Domova pro osoby se zdravotním postižením devítiletý chlapec s dg. PMR s centrální hypotonií. V srpnu byl integrován šestiletý chlapec s diagnózou PAS do běžné MŠ a čtyřletý chlapec s opožděným PMV odešel do přípravného stupně ZŠS na Lazech. Sedmiletá dívka s dg. DMO spastická diparéza, zrakovým postižením a epilepsií nastoupila povinnou šk. docházku v detašované třídě ZŠP a ZŠS ve stacionáři. V průběhu roku nastoupilo 5 dětí 4letá dívka s PAS, 3letá nevidomá dívka, 4letá dívka s opožděným PMV, 3letý chlapec s DMO triparetické formy a 4letý chlapec s progresivní myoklonickou epilepsií Každé dítě má vypracovaný individuálně vzdělávací plán. Práce s dětmi ve třídě probíhá převážně individuálně. Spolupracujeme se specialisty. Fyzioterapeutky proškolí každého zaměstnance postupem správné manipulace s dětmi, upravují polohy dětí při práci ve třídě, krmení a ale i při běžné manipulaci. Snažíme se udržet a rozvíjet všechny smysly (zrak, sluch, hmat, chuť, čich). Děti jsou převážně s kombinovaným postižením. Dbáme na dodržování zrakové hygieny, správného osvětlení a nasvěcování, prostorové orientace, zrakovou stimulaci a samostatný pohyb dítěte v prostorách stacionáře. Výuku měníme a přizpůsobujeme danému stavu a nutností se zaměřit na rozvíjenou oblast. Využíváme prvky relaxace, bazální stimulace, dotekové terapie, reflexní terapie. Do třídy chodí 1-3x týdně canisterapeutický tým. Tuto terapii využíváme pro menší děti nebo pro děti s hlubokým postižením. Jedná se hlavně o polohování dětí. 12

13 7.3 Logopedie Bc. Hana Horáková Logopedická péče byla v roce poskytována průměrně 20ti. dětem. V průběhu roku se počet dětí měnil, a to kvůli jejich odchodům do jiných zařízení či nástupům k povinné školní docházce. Příchod nových dětí znamenal vytvoření optimálního rozvrhu péče společně s fyzioterapeuty a speciálními pedagogy. Diagnózy dětí byly převážně kombinovaná postižení se symptomatickou poruchou řeči (DMO, zrakové vady, mentální retardace, autismus), vývojovou dysfázií, dyslalií, opožděným vývojem. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Zařazují se taková cvičení, která děti motivují k aktivnímu vyjadřování pomocí prvků alternativní či augmentativní komunikace (využíváme obrázkový komunikační systém VOKS, Znak do řeči, Piktogramy, speciální PC programy). Snažíme se rozšiřovat aktivní i pasivní slovní zásobu s využitím obrázkového materiálu, zvukomalebných slov, pracovních listů a manipulací s konkrétními předměty. Činnost ve třídě má určitý režim. Začínáme rozvojem motoriky úst a jazyka, uvolňovacími cviky, zařazujeme dechová a fonační cvičení, vyvozujeme jednotlivé hlásky. Jednotlivé hlásky a slova si děti neustálým opakováním fixují a osvojují do svého řečového projevu. Podílíme se na rozvoji hrubé i jemné motoriky, pozornosti, vnímání, paměti, myšlení. Pro děti s kombinovaným postižením je nutné zařazovat cvičení posilování smyslového vnímání. Cvičíme sluchovou diferenciaci, rozvíjíme fonematický sluch. U dětí jsou oblíbená rytmická cvičení či říkadla s doprovodným pohybem. Využíváním prvků šetrného krmení dbáme o zkvalitnění příjmu potravy u jednotlivých dětí. Rodiče by měli být v rozvoji svého dítěte co nejvíce aktivní. Mají možnost konzultací se speciálním pedagogem, či nahlédnutí do deníčků dítěte. U některých dětí se osvědčilo zavedení komunikačních deníčků s obrázky oblíbených činností, předmětů, fotografiemi 13

14 pracovníků stacionáře, dětí a rodinných příslušníků. Další mají deníčky zavedeny pro získání slovní zásoby pomocí znaků do řeči. Spolupracujeme s jinými specializovanými zařízeními ZŠP a ZŠS, Zlín, SPC při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí detašované pracoviště Zlín, SPC pro zrakově postižené Zlín. Účastníme se odborných přednášek. 7.4 Třída Základní školy praktické a Základní školy speciální, Zlín Detašovanou třídu ZŠP a ZŠS navštěvovalo ve školním roce 2010/ 5 žáků. Od září (školní rok /2012) je to opět 5 žáků. Z toho nově byly zařazeny 2 děti a do kmenové školy na Jižních svazích odešli dva žáci. Ve třídě pracuje speciální pedagog a asistent pedagoga. Výhodou detašovaného pracoviště je zahájení školní docházky prvňáčků ve známém prostředí stacionáře a možnosti využívat všechny služby. 14

15 7.5 Praxe studentů Poskytujeme možnost odborné praxe studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol zdravotnického a pedagogického směru. Praxe je uskutečňována na základě dohody s MMZ. Se školami máme velmi dobrou spolupráci. Zpětnou vazbou jsme si ověřili, že studenti jsou s praxí u nás velmi spokojení, rádi se k nám vrací i ve svém osobním volnu. 8 Fyzioterapie Mgr. Helena Strnadová, Mgr. Dagmar Králíková Na plný úvazek pracovala v RS jedna fyzioterapeutka Mgr. Helena Strnadová, na zkrácený úvazek 6 hodin denně pracovala Mgr. Dagmar Králíková. Funkci odborného garanta plnila v RS paní Jana Horsáková s úvazkem 2 hodiny denně. Paní Horsáková, jako OSVČ, zde zajišťovala také ambulantní provoz zacílený na dětské neurologické pacienty. Během celého roku byla fyzioterapie realizována u 19 dětí RS. Fyzioterapie byla v RS ukončena u 2 dětí, které vzhledem k věku přešly do jiných zařízení. Nově příchozích dětí s indikovanou fyzioterapií bylo 4. Ambulantním provozem prošlo celkem 55 dětí, z toho bylo 23 dětí zcela nově evidovaných. Terapie dětí probíhala ve stacionáři denně. Doba terapie a výběr fyzioterapeutických metod je uzpůsoben individuální diagnóze daného dítěte, jeho okamžitému emočnímu ladění, pozornosti a schopnosti se koncentrovat na práci. Do rehabilitačního programu dětí v RS byla v minulém roce zařazována také hydroterapie masážní vanou, plavání v solném bazénu v baby klubu Nekky, hry a terapie na velké venkovní trampolíně, hipoterapie. Hipoterapie se realizovala zejména v jarních měsících, kdy byla indikována u 16 dětí z RS a u 4 dětí ambulantních. 15

16 9 Snoezelen Během prázdnin jsme začali budovat multisenzorickou místnost snoezelen. Na tento projekt jsme získali na rekonstrukci prostor Kč od nadace ČEZ a Kč od nadace Děti kultura sport na nákup vodního lůžka a světelných pomůcek. Principem snoezelenu je vytvoření bezpečného, stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Pobyt v prostorách snoezelenu efektivně působí na zdraví dítěte, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, nabízí podněty a nové zkušenosti. 10 Nad rámec hlavní pracovní činnosti Při stacionáři pracuje občanské sdružení Šance pro život. Je to další forma spolupráce s rodiči i širší veřejností. Bylo založeno v roce 2000 s cílem nabídnout další netradiční možnosti rehabilitace dětem s diagnózou dětské mozkové obrny a dalším kombinovaným postižením. Umožňuje a podporuje volnočasové aktivity dětí, zapojuje je mezi své vrstevníky a podporuje je při integraci do škol. Setkávání jsou příležitostí pro rodiče ke vzájemnému sdílení zkušeností a zážitků. Občanské sdružení ze svých prostředků hradí canisterapii, hipoterapii, plavání dětí v bazénu se slanou vodou a materiálně zajišťuje tvořivé dílny, které probíhají v odpoledních hodinách. V loňském roce jsme uspořádali celkem 13 akcí pro děti i jejich rodinné příslušníky. Pravidelně se opakují adventní šance s vázáním věnců, keramické šance, mikulášské besídky, karneval a dětský den na konci školního roku. Finanční podporu občanskému sdružení poskytuje Sociální fond statutárního města Zlín. Garantem celého projektu je MUDr. Anna Švehláková dětský neurolog Přehled akcí Keramická středa hodin 16

17 vykrajování zápichů modelování dle vlastní fantazie svícínky, mističky zvířátka dle vlastních přání Lednové plavání sobota , Masopustní úterý hodin přehlídka masek vlastní výroby zábavné hry tancování a zpívání s kytarou vyhlášení nejlepší masky dubnové plavání sobota 9. 4., Velikonoční hodin velikonoční výzdoba barvení a zdobení vajíček pečení Jidášků Květnová středa od hodin výrobky z fimo hmoty a cernitu originální lžičky a knoflíčky drobné ozdoby a přívěšky Zahradní slavnost ve stylu domorodá Afrika středa od rána do odpoledne letní radovánky táborák a špekáčky zpívání s kytarou loutkové divadlo (divadlo Kočenka) africké bubnování Zářijová - canisterapie středa hodin ukázka canisterapie přednáška asistenční psi Říjnové plavání sobota , hodin Dýňování středa hodin vyřezávání strašidel z dýní originální dýňové svícny podzimní dekorace Listopadové plavání sobota , hodin Adventní středa hodin vázání adventních věnců zdobení a předvánoční dekorace 17

18 vykrajování a ochutnávka perníčků s douškem punče Mikulášská úterý hodin návštěva Mikuláše nadělování zpívání koled 11 Vzdělávání zaměstnanců V průběhu roku se zaměstnanci stacionáře vzdělávají v akreditovaných programech. Certifikát programu Portage nově získaly 2 pracovnice. Fyzioterapeutky se zúčastnily semináře Senzorická integrace. Proběhla celkem tři společná terapeutická setkání s psycholožkou, tato setkání byla zaměřena na vztahy na pracovišti a prevenci syndromu vyhoření. Pečující personál se proškolil v technice šetrného krmení, vycházejícího z Bobath konceptu. Další přednášky proběhly na témata Handling dítěte s neurologickým onemocněním, Aquahealing, Epam terapie, Prevence násilí na pracovišti. Čtyři zaměstnanci získali osvědčení Místního provozního bezpečnostního předpisu pro provoz a údržbu vozidel. Čtyři zaměstnanci navštívili veletrh Medical fair Brno / Rehaprotext, zaměřený na zdravotní, rehabilitační a sociální péči. Na stáž do Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě jelo 9 zaměstnanců, důvodem cesty bylo načerpání nových zkušeností, pracovních postupů a technik důležitých pro zkvalitnění naší práce. Dále navázání kontaktu s odborníky v Bobath konceptu. Pravidelně organizuje odborné semináře, na kterých zdravotníci mohou získat kreditní body. V roce jsme jich zorganizovali 5, zúčastnily se jich i pracovnice ostatních organizačních složek, rodiče i veřejnost. Akce mají vždy souhlasné stanovisko v rámci kreditního systému pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 423/2004 Sb. Semináře zajišťovala p. Alena Gajdošíková. Další vzdělávání hrazené zaměstnavatelem Název akce datum účast Společné vzdělávání nemusí být chaos (inkluzivní vzdělávání) Markéta Špačková Alena Gajdošíková Senzorická integrace Helena Strnadová Dagmar Králíková Aplikace dětské kyčelní ortézy Helena Strnadová Supervize s klinickou psycholožkou Terezií Štokrovou , , Kolektiv zaměstnanců (pomáhající profese) 18

19 Inkluzivní vzdělávání Markéta Špačková Alena Gajdošíková Respektovat a být respektován 5., 12., 19., a Helena Konečná Hygiena potravin Ivana Hřebačková Alena Čalová Prevence násilí na pracovišti v oblasti zdravotnictví a soc. péče , 3., 18. a Kolektiv všech zaměstnanců Portage Jaroslava Lukášová Světlana Žáčková Informační gramotnost v podmínkách egon Horáková Hana 12 Finanční náročnost zařízení 12.1 Rozpočet zařízení mimo mzdy zaměstnanců na rok : ,- Kč z toho náklady na energie, voda ,- Kč opravy ,- Kč služby + revize ,- Kč nákup materiálu ,- Kč dlouhodobý majetek ,- Kč příjem: stravné, příspěvek rodičů na provoz sponzorské dary ,- Kč ,- Kč 19

20 12.2 Projekty, nadace, dary Během roku jsme oslovovali nadační fondy a firmy a žádali jsme je o finanční podporu našich projektů. Získali jsme tak pro rehabilitační stacionář finanční a materiální dary v hodnotě Kč. Dárce Částka Účel Období IT-HELP. Cz, s.r.o. Zlín DPH Poměrná část Březen B-Projekting, spol. s r.o. Zlín Kč + DPH TOPS s.r.o. Zlín Kč + DPH Versta s.r.o. Zlín Barum Continental s.r.o. Otrokovice Nadace ČEZ, Praha Josef Pospíšil Výrobna lahůdek a uzenin s.r.o. Holešov Wastex velkoobchod potravin Holešov HERUS s.r.o. Zlín LESO-Výtahy s.r.o. Zlín Plynárna PB s.r.o. Zlín Kč + DPH LETTINO Poměrná část LETTINO Poměrná část LETTINO Poměrná část LETTINO Kč Pořízení Vojtova rehabilitačního stolu Březen Březen Březen Červen Kč Rekonstrukce prostor pro realizaci snoezelenu Červen 200 Kč Občerstvení ( Den dětí) Červen 611 Kč Ovoce a cukrovinky pro děti (Mikuláš, Den dětí) Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část červen, prosinec 20

21 HELÍSEK stavební s.r.o. COMPEX, spol. s r.o. Zlín ART INTERIER s.r.o. Zlín SPOLKATR, spol. s r.o. Zlín ARTEX JM s.r.o. Zlín GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. Zlín SLOMAK spol. s r.o. Zlín ALSPO Zlín s.r.o. ATOTA s.r.o. Zlín AUTOCAR TICHÝ, Vlachova Lhota Klimacar, s.r.o. Otrokovice DKR-instal s.r.o. Zlín AUTOSKLO DARO, s.r.o. Zlín FLEXOPRINT, spol. s r.o. Zlín ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část MEDICO Kč Poměrná část 21

22 EMOC s.r.o. Zlín DANKR s.r.o. Zlín ELMO solid, spol. s r.o. Zlín Nadace Charty 77 Praha Odbor školství Statutárního města Zlína Nadace děti kultura - sport MEDICO Kč Poměrná část MEDICO Kč Poměrná část MEDICO Kč Poměrná část MEDICO Kč Nadační příspěvek na pořízení Vojtova rehabilitačního stolu cukrovinky Prosinec Kč Podpora projektu Snoezelen Listopad 13 Závěr Děkujeme touto cestou statutárnímu městu Zlín za podporu, kterou stacionáři věnuje a Odboru školství MMZ za skvělou celoroční spolupráci. Rehabilitační stacionář Žlebová Zlí 22

23 Zpracovala: R. Sagnerová a kolektiv Zlín

Rehabilitační stacionář. Výroční zpráva o činnosti zařízení

Rehabilitační stacionář. Výroční zpráva o činnosti zařízení Rehabilitační stacionář Výroční zpráva o činnosti zařízení 2013 1 Motto: Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.'' 1 Základní údaje

Více

Občanské sdružení Šance pro život Výroční zpráva o činnosti v roce 2013

Občanské sdružení Šance pro život Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Občanské sdružení Šance pro život Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Občanské sdružení Šance pro život Nad stráněmi 4683 Zlín 760 05 Předsedkyně : Drahomíra Páníková, tel.: 606 425 068 www.stacionar.cz

Více

Okénko do světa poznání

Okénko do světa poznání Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Okénko do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

Cesta do světa poznání

Cesta do světa poznání Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Cesta do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle RVP ZV a

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Vytvořený

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Ibsenova 1, Brno Název vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Název školy: Sídlo: Základní a mateřská škola Motýlek, Kopřivnice Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový přístup: Tel/Fax.:556 810 242 E-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Platnost dokumentu od 1.9.2009 Verze č. 2 č.j.: 83/09 Podpis ředitele: 1 OBSAH

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace V Karviné, 16. října 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Filipcová ředitelka školy Obsah 1 Základní údaje o škole...-1-1.1 CHARAKTERISTIKA

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka školy V Havířově

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce.

Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce. Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce. Výroční zpráva 2011 D e n n í c e n t r u m M a t e ř í d o u š k a, o. p. s. Prohlášení Obecně prospěšná společnost Denní centrum Mateřídouška,

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové S chutí do práce ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY 69-54-E/01 Program zpracovaný

Více

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov Zpracovala a předkládá Dagmar Rakoušová ředitelka školy Obsah: 1. Úvodní slovo... 2 2. Základní údaje o škole...

Více

Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace Speciálně pedagogické centrum

Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace Speciálně pedagogické centrum Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace Speciálně pedagogické centrum Tel: 556 701 380, e-mail:specskola.nj@specskolanj.cz PaedDr. Marcela

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Název školy: Sídlo: Základní a mateřská škola Motýlek, Kopřivnice Smetanova 1122, příspěvková organizace Tel/Fax.:556 810 242 E-mail: detske-centrum@nettle.cz Ředitel:

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 20 let v životě školy - poděkování Mít rád to, co je krásné, co vás

Více

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Základní škola speciální a Praktická

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 22 Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Ředitel domova: PhDr. Jiří Altman Adresa: Hlavní účel: poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 /2013 Říjen 2013 Obsah

Více

Provozní řád stacionáře LENTILKA

Provozní řád stacionáře LENTILKA Provozní řád stacionáře LENTILKA Zpracováno na základě zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol

Více