Rehabilitační stacionář. Výroční zpráva o činnosti zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rehabilitační stacionář. Výroční zpráva o činnosti zařízení"

Transkript

1 Rehabilitační stacionář Výroční zpráva o činnosti zařízení 1

2 Obsah 1 Základní údaje o za ízení Nápl a cíl za ízení P ehled pracovník za ízení Údaje o vyu ití stacioná e Vý e kolného a stravného Zdravotní a o et ovatelská pé e První oddělení Druhé oddělení Bazální stimulace Pedagogická pé e Třída speciálního pedagoga Bc. Markéta Špačková Třída speciálního pedagoga Mgr. Alena Gajdošíková Logopedie Bc. Hana Horáková Třída Základní školy praktické a Základní školy speciální, Zlín Praxe studentů Fyzioterapie Mgr. Helena Strnadová, Mgr. Dagmar Králíková Snoezelen Nad rámec hlavní pracovní innosti Přehled akcí Vzd lávání zam stnanc Finan ní náro nost za ízení Rozpočet zařízení mimo mzdy zaměstnanců na rok : Projekty, nadace, dary Záv r

3 1 Základní údaje o zařízení Rehabilitační stacionář Nivy je od na základě 14 odst. 2 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb. organizační složkou Statutárního města Zlín. V roce 2007 splnilo zařízení podmínky k registraci a bylo na základě zákona č. 160/1992 Sb. registrováno Krajským úřadem Zlínského kraje jako nestátní zdravotnické zařízení provozované právnickou osobou pod č.j. KUZL 63072/2007 SZD-Hd ze dne Náplň a cíl zařízení Rehabilitační stacionář poskytuje léčebnou, preventivní a výchovně vzdělávací péči dětem od 1 10 let s mentálním a tělesným postižením, dětem s poruchou zdraví, která má vleklý průběh a potřebuje zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením, dětem se smyslovým postižením, dětem s PAS, dětem sociálně či jiným způsobem znevýhodněným, dětem obtížně zařaditelným v běžném předškolním vzdělávání. Rehabilitační stacionář je certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace. Zařízení poskytuje dětem komplexní rehabilitační péči, která zahrnuje péči zdravotnickou, speciálně pedagogickou a rehabilitační. Návaznost této péče je na základě vyjádření pracovníků odborných pracovišť rané péče, speciálně pedagogických center, odborných lékařů, zejména neurologa, psychologa, dětského psychiatra. Preferujeme individuální přístup vzhledem k speciálním potřebám jednotlivých dětí. Dbáme na dodržování zásad zdravé výživy a pitný režim. Jsme schopni přijmout dítě se všemi stupni mentální retardace a přidruženými smyslovými i tělesnými handicapy. Podmínkou je, že dítě musí být schopno pobývat v kolektivu. Nezvládneme přijmout dítě s psychiatrickou diagnózou, která převažuje nad mentálním handicapem. Úzce spolupracujeme s dětskou neuroložkou MUDr. Švehlákovou a jinými odborníky, se speciálně pedagogickými centry /SPC/, se střediskem rané péče EDUCO a Střediskem rané péče Olomouc. Humanitárním sdružením HANDICAP Zlín zajišťuje dopravu dětí do stacionáře a domů. 3

4 3 Přehled pracovníků zařízení Vedoucí: Romana Sagnerová (odborný zástupce pro obor všeobecná sestra) Registrované sestry: Mrázková Marcela zástupce vedoucí Konečná Helena Katrušáková Gabriela (rodičovská dovolená), zástup Jüngerová Petra Paseková Hana Smělíková Miroslava Míšková Kateřina (rodičovská dovolená), zástup Žáčková Světlana Fyzioterapeuti: Mgr. Strnadová Helena Mgr. Štěpánová Edita (rodičovská dovolená), zástup Mgr. Králíková Dagmar (0,6 úvazku, odborný zástupce pro obor fyzioterapie) Ošetřovatelky: Lukášová Jaroslava Jančová Libuše Pedagogové: Bc. Špačková Markéta, spec. pedagog ( 0,7 úvazku) Mgr. Gajdošíková Alena, spec. pedagog Mgr. Skříčková Lenka (rodičovská dovolená), zástup Bc. Horáková Hana Další zaměstnanci: Bernátek Václav, domovník Hřebačková Ivana, kuchařka Nováková Pavlína, kuchařka Čalová Alena, přímá obslužná péče Plišťáková Ivana, přímá obslužná péče Nádvorníková Jana, přímá obslužná péče Valášková Lola, pomocný vychovatel (0,5 úvazku), pradlena (0,5 úvazku) 4

5 Do penze odešla Kudělová Taťjana (pradlena). Nově nastoupila Valášková Lola. Jana Horsáková (fyzioterapeut) ukončila pracovní úvazek (0,2), ve stacionáři nadále provozuje soukromou ambulanci fyzioterapie. 4 Údaje o využití stacionáře V roce byla poskytnuta péče 37 dětem v RS a 55 dětem v ambulantní péči. Provoz stacionáře je týdenní nepřetržitý pondělí až pátek. Pobyt dítěte může mít několik variant. Rodiče mají možnost zvolit typ pobytu podle individuálních potřeb. Zařízení má 2 oddělení herny s ložnicemi, jídelničkou a sociálním zázemím, 2 speciální třídy mateřské školky, logopedii, 2 pracovny rehabilitace. Kapacita zařízení: 20 míst Průměrné využití: 82 % Počet dětí k : 26 Počet přijatých dětí: 8 Počet propuštěných dětí: 8 Počet ambulantních pacientů: 55 Počet dnů provozu bylo: Výše školného a stravného Usnesení č. 66/14R/2010. Výše paušálního poplatku pro děti mající trvalé bydliště ve Zlíně a místních částech typ pobytu po dnech výše paušálního poplatku 230 Kč/den násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 6 hodin denně 1760 Kč 5

6 nad 2,4 6 hodin denně 2750 Kč násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 8 hodin denně 1980 Kč nad 2,4 8 hodin denně 3300 Kč násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 týdenní 2980 Kč nad 2,4 týdenní 4300 Kč Děti mající trvalé bydliště ve Zlíně a městských částech po předložení dokladů o pobírání dávek SSP (sociální příplatek): násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 6 hodin denně 880 Kč násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 8 hodin denně 990 Kč násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 týdenní 1490 Kč Snížení celodenního paušálního měsíčního poplatku nebo poplatku za pobyt 6 hodin denně o 50% náleží pouze rodičům na základě předložených dokladů o pobírání dávky státní sociální podpory sociální příplatek a majícím trvalý pobyt ve statutárním městě Zlíně nebo v případě umístění druhého a každého dalšího dítěte v rodině. Výše paušálního poplatku u dětí mající trvalé bydliště mimo město Zlín typ pobytu po dnech výše paušálního poplatku 330 Kč/den 6

7 násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 6 hodin denně 3260 Kč nad 2,4 6 hodin denně 4250 Kč násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 8 hodin denně 3480 Kč nad 2,4 8 hodin denně 4800 Kč typ pobytu týdenní výše paušálního poplatku 5800 Kč Výše poplatku za stravu Výše poplatku za stravu je pro všechny děti stejná (zlínské i mimo zlínské). Věk dítěte snídaně přesnídávka+oběd svačina večeře celkem Do 3 let 11 Kč 26 Kč 9 Kč 16 Kč 62 Kč 3-6 let 11 Kč 27 Kč 9 Kč 18 Kč 65 Kč 6-10 let 12 Kč 32 Kč 9 Kč 20 Kč 73 Kč Výše poplatků za školné platnost od 10/ Na podzim byla výška poplatků přehodnocena a srovnána na stejnou úroveň, aniž by rozhodovalo trvalé bydliště dítěte. Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k dennímu pobytu rehabilitačním stacionáři násobek život. minima Cena bez DPH DPH 10 % Cena celkem včetně DPH do 2, ,02 179, ,00 7

8 nad 2, ,03 299, ,00 Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k týdennímu pobytu v Rehabilitačním stacionáři násobek život. minima Cena bez DPH DPH 10 % Cena celkem včetně DPH do 2, ,12 270, ,00 nad 2, ,13 390, ,00 Paušální poplatek za umístění dítěte přihlášeného na 6 hodin denně násobek život. minima Cena bez DPH DPH 10 % Cena celkem včetně DPH do 2, ,02 159, ,00 nad 2, ,02 249, ,00 Paušální poplatek za umístění dítěte na 5 dnů v měsíci Rehabilitační stacionář dítě/den 230,- Kč Paušální poplatek za příležitostné hlídání dětí (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení) Rehabilitační stacionář dítě/den 255,- Kč Snížený paušální měsíční poplatek při násobku do 2,4 životního minima lze přiznat po předložení dokladů o pobírání dávek Státní sociální podpory. Paušální měsíční poplatek je možno úplně prominout na základě žádosti a předložení rozhodnutí Odboru sociálních věcí MMZ o pobírání dávek v hmotné nouzi. Za druhé a každé další dítě umístěné v zařízení se platí 50 % stanoveného paušálního poplatku. 6 Zdravotní a ošetřovatelská péče 6.1 První oddělení V roce navštěvovalo 1 oddělení průběžně 16 dětí, z toho 13 dětí ležících, ve věku od 21 měsíců do 9 let. Většina dětí je se závažnými diagnozami, převážně DMO všch forem, těžkou poruchou zraku, děti nevidomé, s Edwardsovým syndromem, Patauovým sy. Dále děti s epilepsií, autismem, PMR, Downovým syndromem. Propuštěny byly 3 děti a 4 děti byly nově přijaty. U těžce postižené 8leté dívenky došlo ke konci roku ke zhoršení zdr. stavu, byla hospitalizována v Brně na jednotce JIP. V prosinci se nám vrátila s tracheostomií a PEG. Zdravotní stav dívky vyžaduje zvýšenou péči, je nutné častým odsáváním zajišťovat průchodnost dýchacích cest. Při manipulaci s dívkou je potřeba dodržovat sterilní zásady a dbát na zvýšenou hygienu. 8

9 Nově přijatými dětmi jsou 4letá dívka s DMO těžkou spastickou kvadruparézou. S obtížemi přijímá tekutiny a stravu. Další je 4letá holčička s dg. retinopatie nedonošených, je nevidomá. Umístěn byl také 4letý chlapec s dg. DMO formou triparetickou, je ležící, ale dokáže se sám otáčet a plazit. Další nové dítě je 5letý chlapec se závažnou dg. progresívní myoklonická epilepsie. Jeho zdravotní stav se postupně zhoršuje po stránce motorické i mentální a prognóza je velmi závažná. U dětí využíváme prvků bazální stimulace, techniky dětských masáží, šetrného krmení. K dispozici máme kvalitní pomůcky pro polohování a pomůcky pro zajištění správného sedu, masážní oleje, zvukové hračky, závěsnou textilní houpačku, vibrační pomůcky, míčkový bazén. Velkou část pomůcek vyrábíme svépomocí. Pro nácvik správného příjímání potravy slouží speciální kelímky na pití, různé dětské lžičky, špachtličky ke krmení a jiné. Všechny děti vedeme k maximální samostatnosti a soběstačnosti, samozřejmě dle jejich možností. 6.2 Druhé oddělení V roce 2010 navštěvovalo druhé oddělení průběžně 13dětí ve věku 1,5-10 let. Z toho byly nově přijaty 3 děti a 3 byly propuštěny. Byly to děti s kombinovanými vadami různého stupně DMO, s PMR, s poruchou autistického spektra, s narušenou komunikační schopností, s postižením zraku, se syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou /ADHD/, se spinální svalovou atrofií, metabolickou poruchou, poruchou příjmu potravy řešeno PEG, ale i zdravé děti. Z toho nově přijaty byly 3 děti a 3 přešly z prvního oddělení. Dětem je poskytovaná péče ošetřovatelská, fyzioterapeutická, individuální výchovně vzdělávací program ve třídách speciálních pedagogů a logopeda. Žáci si plní školní docházku v detašované třídě ZŠP a ZŠS, Zlín. Rozvíjíme individuální a psychomotorický potenciál dítěte, pomáháme při osvojování hygienických návyků a vedeme je k samostatnosti a soběstačnosti v běžných denních aktivitách. Během roku je dětem k dispozici canisterapie a hipoterapie, ergoterapeutické aktivity / práce s keramickou hlínou, malba temperovými a prstovými barvami, modelování, práce s přírodními materiály/, hudební a pohybové chvilky, cvičení na rehabilitačních balonech, využití míčkového bazénu, spontánní i organizované herní činnosti v prostorách herny nebo na zahradě, vycházky po okolí. Pravidelnou náplní každodenní práce s dětmi je tělesná, rozumová, pracovní, hudební a výtvarná výchova. Celoročně využíváme koupání v perličkové vaně a v letních měsících ve venkovním bazénu. 2x jsme navštívili kavárničku Slunečnici, kde se pracovně začleňují lidé se zdravotním postižením. 2x jsme navštívili Muzeum Jihovýchodní Moravy na Zámku ve Zlíně. Děti na odpoledním pobytu se zapojují do akcí občanského sdružení Šance pro 9

10 život, jehož náplní jsou společná setkání rodičů a přátel. Vždy je připraven program. O činnosti sdružení je více uvedeno v kapitole 9. Letos jsme nově začali poskytovat dětem a rodinným příslušníkům magneticou terapii. Pracovnice poskytující ošetřovatelkou péči byla nově proškolena metodou Portage. S celým pracovním týmem se několikrát za rok setkáváme na supervizi, kde si předáváme informace o jednotlivých dětech a řešíme, jak dále a lépe s nimi pracovat. V měsíci říjnu byl Den otevřených dveří. 6.3 Bazální stimulace Rehabilitační stacionář pracuje v konceptu bazální stimulace. Bazální stimulace je pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti dítěte. Ošetřovatelská a pedagogická péče je strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) dítěte. Předpokladem je také práce s autobiografií (individualitou) dítěte a integrace jeho rodičů do ošetřovatelského nebo pedagogického procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. 10

11 7 Pedagogická péče 7.1 Třída speciálního pedagoga Bc. Markéta Špačková V roce navštěvovalo třídu předškolního vzdělávání 10 dětí ve věku 1 7 let. V září 6letý chlapec odešel do detašované třídy ZŠP a ZŠS. V květnu nastoupil tříletý chlapec s opožděným PMV, v září se jej nepodařilo umístit do běžných MŠ, dochází nyní denně. Dvě děti nastoupily školní docházku formou jiný způsob vzdělávání, kterou plní ve třídě speciálního pedagogem ve stacionáři. S dětmi se pracovalo dle vypracovaných individuálních výchovně vzdělávacích plánů sestavovaných dle typu a stupně postižení a v závěru školního roku se hodnotila dosažená úroveň schopností a dovedností, během roku se vypracovávaly aktuální zprávy pro odborná pracoviště. Na žádost specializovaných pracovišť (zdravotnická a školská) byly vypracovány zprávy o průběhu vzdělávání jednotlivých dětí. Pro všeobecný rozvoj jedince (jemná i hrubá motorika, grafomotorika, mentální funkce, řeč, smysly) se využívalo mimo klasických edukačních postupů a metod i program Portage. Supervize Portage se konaly 4 x během roku v Educu Zlín. Při výuce se 11

12 vhodně využívalo práce s počítačovými programy Brepta, Méďa. Při práci ve třídě děti využívaly pískovničku v nácviku grafomotorických dovedností a procvičovaly jemnou motoriku. Pravidelně 1x týdně zařazujeme relaxační baby masáže s využitím léčebných a uvolňujících účinků vonných olejů firmy Hadek. Pravidelně u dětí se zrakovým postižením provádíme zrakovou stimulaci pomocí baterky, light boxu, vibrační světelné hračky, kontrastních hmatových desek, hračky - magické koule, světelné vlasy. Práce ve třídě byla úzce propojena s ostatními specialisty a pracovníky v zařízení, a také mimo něj. 7.2 Třída speciálního pedagoga Mgr. Alena Gajdošíková Třídu mateřské školy navštívilo 11 dětí. V květnu odešel do Domova pro osoby se zdravotním postižením devítiletý chlapec s dg. PMR s centrální hypotonií. V srpnu byl integrován šestiletý chlapec s diagnózou PAS do běžné MŠ a čtyřletý chlapec s opožděným PMV odešel do přípravného stupně ZŠS na Lazech. Sedmiletá dívka s dg. DMO spastická diparéza, zrakovým postižením a epilepsií nastoupila povinnou šk. docházku v detašované třídě ZŠP a ZŠS ve stacionáři. V průběhu roku nastoupilo 5 dětí 4letá dívka s PAS, 3letá nevidomá dívka, 4letá dívka s opožděným PMV, 3letý chlapec s DMO triparetické formy a 4letý chlapec s progresivní myoklonickou epilepsií Každé dítě má vypracovaný individuálně vzdělávací plán. Práce s dětmi ve třídě probíhá převážně individuálně. Spolupracujeme se specialisty. Fyzioterapeutky proškolí každého zaměstnance postupem správné manipulace s dětmi, upravují polohy dětí při práci ve třídě, krmení a ale i při běžné manipulaci. Snažíme se udržet a rozvíjet všechny smysly (zrak, sluch, hmat, chuť, čich). Děti jsou převážně s kombinovaným postižením. Dbáme na dodržování zrakové hygieny, správného osvětlení a nasvěcování, prostorové orientace, zrakovou stimulaci a samostatný pohyb dítěte v prostorách stacionáře. Výuku měníme a přizpůsobujeme danému stavu a nutností se zaměřit na rozvíjenou oblast. Využíváme prvky relaxace, bazální stimulace, dotekové terapie, reflexní terapie. Do třídy chodí 1-3x týdně canisterapeutický tým. Tuto terapii využíváme pro menší děti nebo pro děti s hlubokým postižením. Jedná se hlavně o polohování dětí. 12

13 7.3 Logopedie Bc. Hana Horáková Logopedická péče byla v roce poskytována průměrně 20ti. dětem. V průběhu roku se počet dětí měnil, a to kvůli jejich odchodům do jiných zařízení či nástupům k povinné školní docházce. Příchod nových dětí znamenal vytvoření optimálního rozvrhu péče společně s fyzioterapeuty a speciálními pedagogy. Diagnózy dětí byly převážně kombinovaná postižení se symptomatickou poruchou řeči (DMO, zrakové vady, mentální retardace, autismus), vývojovou dysfázií, dyslalií, opožděným vývojem. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Zařazují se taková cvičení, která děti motivují k aktivnímu vyjadřování pomocí prvků alternativní či augmentativní komunikace (využíváme obrázkový komunikační systém VOKS, Znak do řeči, Piktogramy, speciální PC programy). Snažíme se rozšiřovat aktivní i pasivní slovní zásobu s využitím obrázkového materiálu, zvukomalebných slov, pracovních listů a manipulací s konkrétními předměty. Činnost ve třídě má určitý režim. Začínáme rozvojem motoriky úst a jazyka, uvolňovacími cviky, zařazujeme dechová a fonační cvičení, vyvozujeme jednotlivé hlásky. Jednotlivé hlásky a slova si děti neustálým opakováním fixují a osvojují do svého řečového projevu. Podílíme se na rozvoji hrubé i jemné motoriky, pozornosti, vnímání, paměti, myšlení. Pro děti s kombinovaným postižením je nutné zařazovat cvičení posilování smyslového vnímání. Cvičíme sluchovou diferenciaci, rozvíjíme fonematický sluch. U dětí jsou oblíbená rytmická cvičení či říkadla s doprovodným pohybem. Využíváním prvků šetrného krmení dbáme o zkvalitnění příjmu potravy u jednotlivých dětí. Rodiče by měli být v rozvoji svého dítěte co nejvíce aktivní. Mají možnost konzultací se speciálním pedagogem, či nahlédnutí do deníčků dítěte. U některých dětí se osvědčilo zavedení komunikačních deníčků s obrázky oblíbených činností, předmětů, fotografiemi 13

14 pracovníků stacionáře, dětí a rodinných příslušníků. Další mají deníčky zavedeny pro získání slovní zásoby pomocí znaků do řeči. Spolupracujeme s jinými specializovanými zařízeními ZŠP a ZŠS, Zlín, SPC při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí detašované pracoviště Zlín, SPC pro zrakově postižené Zlín. Účastníme se odborných přednášek. 7.4 Třída Základní školy praktické a Základní školy speciální, Zlín Detašovanou třídu ZŠP a ZŠS navštěvovalo ve školním roce 2010/ 5 žáků. Od září (školní rok /2012) je to opět 5 žáků. Z toho nově byly zařazeny 2 děti a do kmenové školy na Jižních svazích odešli dva žáci. Ve třídě pracuje speciální pedagog a asistent pedagoga. Výhodou detašovaného pracoviště je zahájení školní docházky prvňáčků ve známém prostředí stacionáře a možnosti využívat všechny služby. 14

15 7.5 Praxe studentů Poskytujeme možnost odborné praxe studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol zdravotnického a pedagogického směru. Praxe je uskutečňována na základě dohody s MMZ. Se školami máme velmi dobrou spolupráci. Zpětnou vazbou jsme si ověřili, že studenti jsou s praxí u nás velmi spokojení, rádi se k nám vrací i ve svém osobním volnu. 8 Fyzioterapie Mgr. Helena Strnadová, Mgr. Dagmar Králíková Na plný úvazek pracovala v RS jedna fyzioterapeutka Mgr. Helena Strnadová, na zkrácený úvazek 6 hodin denně pracovala Mgr. Dagmar Králíková. Funkci odborného garanta plnila v RS paní Jana Horsáková s úvazkem 2 hodiny denně. Paní Horsáková, jako OSVČ, zde zajišťovala také ambulantní provoz zacílený na dětské neurologické pacienty. Během celého roku byla fyzioterapie realizována u 19 dětí RS. Fyzioterapie byla v RS ukončena u 2 dětí, které vzhledem k věku přešly do jiných zařízení. Nově příchozích dětí s indikovanou fyzioterapií bylo 4. Ambulantním provozem prošlo celkem 55 dětí, z toho bylo 23 dětí zcela nově evidovaných. Terapie dětí probíhala ve stacionáři denně. Doba terapie a výběr fyzioterapeutických metod je uzpůsoben individuální diagnóze daného dítěte, jeho okamžitému emočnímu ladění, pozornosti a schopnosti se koncentrovat na práci. Do rehabilitačního programu dětí v RS byla v minulém roce zařazována také hydroterapie masážní vanou, plavání v solném bazénu v baby klubu Nekky, hry a terapie na velké venkovní trampolíně, hipoterapie. Hipoterapie se realizovala zejména v jarních měsících, kdy byla indikována u 16 dětí z RS a u 4 dětí ambulantních. 15

16 9 Snoezelen Během prázdnin jsme začali budovat multisenzorickou místnost snoezelen. Na tento projekt jsme získali na rekonstrukci prostor Kč od nadace ČEZ a Kč od nadace Děti kultura sport na nákup vodního lůžka a světelných pomůcek. Principem snoezelenu je vytvoření bezpečného, stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Pobyt v prostorách snoezelenu efektivně působí na zdraví dítěte, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, nabízí podněty a nové zkušenosti. 10 Nad rámec hlavní pracovní činnosti Při stacionáři pracuje občanské sdružení Šance pro život. Je to další forma spolupráce s rodiči i širší veřejností. Bylo založeno v roce 2000 s cílem nabídnout další netradiční možnosti rehabilitace dětem s diagnózou dětské mozkové obrny a dalším kombinovaným postižením. Umožňuje a podporuje volnočasové aktivity dětí, zapojuje je mezi své vrstevníky a podporuje je při integraci do škol. Setkávání jsou příležitostí pro rodiče ke vzájemnému sdílení zkušeností a zážitků. Občanské sdružení ze svých prostředků hradí canisterapii, hipoterapii, plavání dětí v bazénu se slanou vodou a materiálně zajišťuje tvořivé dílny, které probíhají v odpoledních hodinách. V loňském roce jsme uspořádali celkem 13 akcí pro děti i jejich rodinné příslušníky. Pravidelně se opakují adventní šance s vázáním věnců, keramické šance, mikulášské besídky, karneval a dětský den na konci školního roku. Finanční podporu občanskému sdružení poskytuje Sociální fond statutárního města Zlín. Garantem celého projektu je MUDr. Anna Švehláková dětský neurolog Přehled akcí Keramická středa hodin 16

17 vykrajování zápichů modelování dle vlastní fantazie svícínky, mističky zvířátka dle vlastních přání Lednové plavání sobota , Masopustní úterý hodin přehlídka masek vlastní výroby zábavné hry tancování a zpívání s kytarou vyhlášení nejlepší masky dubnové plavání sobota 9. 4., Velikonoční hodin velikonoční výzdoba barvení a zdobení vajíček pečení Jidášků Květnová středa od hodin výrobky z fimo hmoty a cernitu originální lžičky a knoflíčky drobné ozdoby a přívěšky Zahradní slavnost ve stylu domorodá Afrika středa od rána do odpoledne letní radovánky táborák a špekáčky zpívání s kytarou loutkové divadlo (divadlo Kočenka) africké bubnování Zářijová - canisterapie středa hodin ukázka canisterapie přednáška asistenční psi Říjnové plavání sobota , hodin Dýňování středa hodin vyřezávání strašidel z dýní originální dýňové svícny podzimní dekorace Listopadové plavání sobota , hodin Adventní středa hodin vázání adventních věnců zdobení a předvánoční dekorace 17

18 vykrajování a ochutnávka perníčků s douškem punče Mikulášská úterý hodin návštěva Mikuláše nadělování zpívání koled 11 Vzdělávání zaměstnanců V průběhu roku se zaměstnanci stacionáře vzdělávají v akreditovaných programech. Certifikát programu Portage nově získaly 2 pracovnice. Fyzioterapeutky se zúčastnily semináře Senzorická integrace. Proběhla celkem tři společná terapeutická setkání s psycholožkou, tato setkání byla zaměřena na vztahy na pracovišti a prevenci syndromu vyhoření. Pečující personál se proškolil v technice šetrného krmení, vycházejícího z Bobath konceptu. Další přednášky proběhly na témata Handling dítěte s neurologickým onemocněním, Aquahealing, Epam terapie, Prevence násilí na pracovišti. Čtyři zaměstnanci získali osvědčení Místního provozního bezpečnostního předpisu pro provoz a údržbu vozidel. Čtyři zaměstnanci navštívili veletrh Medical fair Brno / Rehaprotext, zaměřený na zdravotní, rehabilitační a sociální péči. Na stáž do Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě jelo 9 zaměstnanců, důvodem cesty bylo načerpání nových zkušeností, pracovních postupů a technik důležitých pro zkvalitnění naší práce. Dále navázání kontaktu s odborníky v Bobath konceptu. Pravidelně organizuje odborné semináře, na kterých zdravotníci mohou získat kreditní body. V roce jsme jich zorganizovali 5, zúčastnily se jich i pracovnice ostatních organizačních složek, rodiče i veřejnost. Akce mají vždy souhlasné stanovisko v rámci kreditního systému pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 423/2004 Sb. Semináře zajišťovala p. Alena Gajdošíková. Další vzdělávání hrazené zaměstnavatelem Název akce datum účast Společné vzdělávání nemusí být chaos (inkluzivní vzdělávání) Markéta Špačková Alena Gajdošíková Senzorická integrace Helena Strnadová Dagmar Králíková Aplikace dětské kyčelní ortézy Helena Strnadová Supervize s klinickou psycholožkou Terezií Štokrovou , , Kolektiv zaměstnanců (pomáhající profese) 18

19 Inkluzivní vzdělávání Markéta Špačková Alena Gajdošíková Respektovat a být respektován 5., 12., 19., a Helena Konečná Hygiena potravin Ivana Hřebačková Alena Čalová Prevence násilí na pracovišti v oblasti zdravotnictví a soc. péče , 3., 18. a Kolektiv všech zaměstnanců Portage Jaroslava Lukášová Světlana Žáčková Informační gramotnost v podmínkách egon Horáková Hana 12 Finanční náročnost zařízení 12.1 Rozpočet zařízení mimo mzdy zaměstnanců na rok : ,- Kč z toho náklady na energie, voda ,- Kč opravy ,- Kč služby + revize ,- Kč nákup materiálu ,- Kč dlouhodobý majetek ,- Kč příjem: stravné, příspěvek rodičů na provoz sponzorské dary ,- Kč ,- Kč 19

20 12.2 Projekty, nadace, dary Během roku jsme oslovovali nadační fondy a firmy a žádali jsme je o finanční podporu našich projektů. Získali jsme tak pro rehabilitační stacionář finanční a materiální dary v hodnotě Kč. Dárce Částka Účel Období IT-HELP. Cz, s.r.o. Zlín DPH Poměrná část Březen B-Projekting, spol. s r.o. Zlín Kč + DPH TOPS s.r.o. Zlín Kč + DPH Versta s.r.o. Zlín Barum Continental s.r.o. Otrokovice Nadace ČEZ, Praha Josef Pospíšil Výrobna lahůdek a uzenin s.r.o. Holešov Wastex velkoobchod potravin Holešov HERUS s.r.o. Zlín LESO-Výtahy s.r.o. Zlín Plynárna PB s.r.o. Zlín Kč + DPH LETTINO Poměrná část LETTINO Poměrná část LETTINO Poměrná část LETTINO Kč Pořízení Vojtova rehabilitačního stolu Březen Březen Březen Červen Kč Rekonstrukce prostor pro realizaci snoezelenu Červen 200 Kč Občerstvení ( Den dětí) Červen 611 Kč Ovoce a cukrovinky pro děti (Mikuláš, Den dětí) Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část červen, prosinec 20

21 HELÍSEK stavební s.r.o. COMPEX, spol. s r.o. Zlín ART INTERIER s.r.o. Zlín SPOLKATR, spol. s r.o. Zlín ARTEX JM s.r.o. Zlín GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. Zlín SLOMAK spol. s r.o. Zlín ALSPO Zlín s.r.o. ATOTA s.r.o. Zlín AUTOCAR TICHÝ, Vlachova Lhota Klimacar, s.r.o. Otrokovice DKR-instal s.r.o. Zlín AUTOSKLO DARO, s.r.o. Zlín FLEXOPRINT, spol. s r.o. Zlín ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část MEDICO Kč Poměrná část 21

22 EMOC s.r.o. Zlín DANKR s.r.o. Zlín ELMO solid, spol. s r.o. Zlín Nadace Charty 77 Praha Odbor školství Statutárního města Zlína Nadace děti kultura - sport MEDICO Kč Poměrná část MEDICO Kč Poměrná část MEDICO Kč Poměrná část MEDICO Kč Nadační příspěvek na pořízení Vojtova rehabilitačního stolu cukrovinky Prosinec Kč Podpora projektu Snoezelen Listopad 13 Závěr Děkujeme touto cestou statutárnímu městu Zlín za podporu, kterou stacionáři věnuje a Odboru školství MMZ za skvělou celoroční spolupráci. Rehabilitační stacionář Žlebová Zlí 22

23 Zpracovala: R. Sagnerová a kolektiv Zlín

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči Speciální vzdělávání dětí mateřských škol s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči ( přednostně pro děti z terapeutických klubů)

Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči ( přednostně pro děti z terapeutických klubů) Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči ( přednostně pro děti z terapeutických klubů) s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

KONCEPCE PROVOZOVÁNÍ SPECIÁLNÍ MŠ

KONCEPCE PROVOZOVÁNÍ SPECIÁLNÍ MŠ I I KONCEPCE PROVOZOVÁNÍ SPECIÁLNÍ MŠ 1. OBSAH VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÉ A OSTATNÍ ČINNOSTI SPEC. lviš Je určena dětem se specifickými potřebami různého stupně psychosomatického vývoje, rozmanitého typu zdravotního

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství Promiň

Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství Promiň Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství Promiň City center of rehabilitation Promin Historie vytvoření: Rok

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Veřejný závazek centra denních služeb

Veřejný závazek centra denních služeb Veřejný závazek centra denních služeb Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Lesní 859, odloučené pracoviště Orlová-Lutyně, Mládí 725 prohlašuje, že bude poskytovat sociální služby svým klientům

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 ROČNÍ PLÁN. školní rok 2010/2011

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 ROČNÍ PLÁN. školní rok 2010/2011 Příloha č. 2 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 ROČNÍ PLÁN školní rok 2010/2011 20 z 59 Hlavní úkol Výchova

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více