Je po prázdninách... Světová novinka v kosmetice. Zdraví pro děti ze severních Čech. Uvolnění v Alfa vlnách. Nový seriál ČT: Tajemný doktor Enzym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je po prázdninách... Světová novinka v kosmetice. Zdraví pro děti ze severních Čech. Uvolnění v Alfa vlnách. Nový seriál ČT: Tajemný doktor Enzym"

Transkript

1 dravá rodina 9 / 9 8 Je po prázdninách... Světová novinka v kosmetice Nový seriál ČT: Tajemný doktor Enzym Zdraví pro děti ze severních Čech Co je to workholismus Uvolnění v Alfa vlnách Vyhodnocení Soutěže s Revitalem

2 GLUKOMETRY COMPANION II NYNÍ P ICHÁZÍ NA TRH nov druh glukometru pod názvem Mal rozmûr a jednoduché ovládání kontaktu s pfiístrojem pfiesného v sledku pfii stanovení pfiesné glykemie Velmi rychl - mûfiení trvá 20 sekund Není nutné ãi tûní - krev nepfiichází do pfiímého Malá kapka krve 5 mikrolitrû staãí k získání Individuálnû balené testaãní prouïky Minimální moïnost interference s ostatními léky PamûÈ aï 125 mûfiení (pfii napojení na poãítaã) Plná úhrada zdravotními poji Èovnami pro pacienty léãené opakovan m denním podáváním inzulínu, platí pro pfiístroj i pro prouïky (v mnoïství 400 ks za rok) Cena glukometru v pouzdfie + 25 testovacích prouïkû je 5000,- Kã vãetnû DPH DoÏivotní záruka pro uïivatele (bezplatná v mûna pfiístroje za nov ) pfii vyãerpání kapacity baterií nebo pfii po kození PRECISION Q.I.D. MÛÏete si zvolit barvu podle svého pfiání - bílou, modrou, ãervenou, zelenou nebo Ïlutou. Jednoduché ovládání a doïivotní záruka zûstávají samozfiejmostí, stejnû jako rychlost a pfiesnost mûfiení. Kontaktní adresy: MediSense an Abbott Laboratories company, v robce ABBOTT Laboratories s.r.o., Îitomírská 40, Praha 10 tel.: 02/ , fax: 02/ I.B.C. Medica, distributor Karl tejnská 9, Jinoãany, Praha - západ tel.: 02/ , fax: 02/ An Abbott Laboratories Company

3 o b s a h (str. 10) Ïivotní prostfiedí Pro zdraví dětí z ekologicky nejvíce postižených oblastí. 4 editorial Zlata Adamovská. 5 hlavní téma PhDr. Zdeněk Matějček. Je po prázdninách... a co dál. 6 host MUDr. Vladimír Polanecký na téma Práce a zdraví. 8 (str. 6) lékafi radí Nový lék na rakovinu prsu. 5 Uvolnění v Alfa vlnách. 9 Zkuste užívat hormonální antikoncepci. 12 Trpíte opakovanými infekcemi dýchacích cest? 15 (str. 12) (str. 14) televize Tajemný doktor Enzym - nový seriál České televize. 10 zdravotní poji tûní Nové cesty ke klientům. 13 zprávy Zveme Vás na Běh Terryho Foxe. 14 (str. 16) Nadace Sue Ryder. 14 kosmetika pro zdraví Revital: Světová novinka v kosmetice Enzymy ve službách krásy a dokonalosti. 16 Výherci Soutěže s Revitalem. 14 zdravá rodina 9/98 3

4 Ï i v o t n í p r o s t fi e d í Pro zdraví dětí z ekologicky nejvíce postižených oblastí vím přes dětí. Podle diagnózy, kterou určili příslušní lékaři, děti pobývaly v českých horách nebo v Nízkých Tatrách, některé z nich odjely i k moři. Ředitelka Výboru dobré vůle MUDr. Milena Černá k tomu řekla: Pokládáme za velký úspěch, když později lékaři potvrdili, že většina dětí, které takový pobyt absolvovaly, neměla po několik měsíců větší potíže a nemusela pravidelně brát léky, které dětský organismus tak zatěžují. Klimatické pobyty v fiecké Velice (nahofie) ãi v Nízk ch Tatrách (vpravo) pfiispívají ke zlep ování zdravotního stavu severoãesk ch dûtí. Česká republika bohužel stále ještě patří k ekologicky nejvíce zatíženým zemím v Evropě. Každou iniciativu, která vede k nápravě tohoto stavu anebo se snaží zmírnit nepříznivé následky na zdraví obyvatelstva, je proto třeba ocenit a přivítat. Zvlášť aktivně si v tomto směru počíná elektrárenská společnost ČEZ, která v rámci svého sponzorského programu jen v loňském roce uvolnila přes 190 miliónů Kč. Na odstranění následků škod způsobených záplavami na Moravě bylo např. městům Šumperk, Olomouc, Otrokovice, Karviná, Hodonín, Bohumín a obci Loučná nad Desnou věnováno 11 a půl miliónu Kč. Solidaritu s lidmi v postižených oblastech vyjádřili i přímo zaměstnanci ČEZ sbírkou přesahující dva milióny. Vedle centrálně řízené sponzorské činnosti, která se zaměřuje především na zdravotnictví, školství a humanitární projekty, se uskutečňují programy jednotlivých elektráren. Ty podporují rozvoj obcí a zájmů obyvatel žijících v jejich okolí. Elektrárna Počerady například sponzorovala celkovou rekonstrukci barokního špitálu v Lounech, elektrárna Tušimice umožnila instalaci úsporného veřejného osvětlení v Kadani, Chomutově, Klášterci nad Ohří a Kovářské a jaderná elektrárna v Dukovanech vedle podpory 4 zdravá rodina 9/98 řady kulturních akcí a festivalů uzavřela sponzorské smlouvy se 46 základními, 18 středními a 30 mateřskými školami v širokém okolí. To u- možnilo zlepšit vybavení škol audiovizuální a počítačovou technikou. Také jaderná elektrárna Temelín, přestože je ještě ve výstavbě, sponzorovala mimo jiné ozelenění ploch na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích a zakoupení monitoru životních funkcí pro jednotku onkologické hematologie českobudějovické nemocnice. Vůbec nejvýznamnější projekt sponzorského programu elektrárenské společnosti ČEZ byl zahájen v říjnu 1993 a dostal jméno Zdraví na severu Čech. Ve vybraných okresech severních Čech a od loňského roku i v o- krese Karviná na severní Moravě jsou prostřednictvím Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové zajišťovány klimatické pobyty dětí s onemocněním horních cest dýchacích, s průduškovým astmatem a s atopickými ekzémy. Je to mimořádně rozsáhlá akce, která doprovází program odsiřování elektráren ČEZ. Jejím cílem je pomoci překlenout období, než se podaří odsířit všechny elektrárny. Celková částka, kterou ČEZ na tento projekt dosud věnoval, přesahuje 160 miliónů korun. V uplynulých pěti letech tak mohlo vycestovat za zdra- Aby nedocházelo ke zneužívání, pracovníci Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové stanovili kritéria přidělování poukazů na klimatické pobyty podle zdravotního stavu a každý turnus kontrolují. Přednost přitom mají děti z nemajetných rodin. Při výběru místa se snaží dosáhnout co nejvyšší kvality při nejnižší možné ceně. Průměrná cena jednoho klimatického pobytu v českých horách tak dosud byla 2800 korun, čtrnáctidenní pobyt u moře stál Kč. S ohledem na zdravotní stav dětí přitom požadovali zásadně plnou penzi a leteckou dopravu. Tak, jak se postupně odsiřují elektrárny ČEZ, dochází ke snižování prostředků na tento projekt. V letošním roce bylo pro klimatické pobyty dětí vyčleněno 6 miliónů Kč a program končí. Za situace, kdy dochází k podstatnému zlepšení stavu ovzduší na celém území naší republiky, se podpora ČEZ přesouvá do dalších oblastí, které potřebují pomoc. Je to například zdravější životní styl, rozvoj regionů kolem elektráren a v neposlední řadě podpora možností úspor energie. Spolupráce s Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové tím ovšem nekončí. Zdraví obyvatel bude i nadále v popředí zájmu sponzorské činnosti. Ředitelka Výboru dobré vůle MUDr. Milena Černá to shrnuje slovy: ČEZ je největším sponzorem našich projektů a nejlepším partnerem. Přáli bychom si takového partnera najít i pro další projekty, které potřebujeme. Dr. Jiří Halousek

5 e d i t o r i a l Nový lék na rakovinu prsu inz. ZENECA Léčení rakoviny prsu je dosti složité, protože se musí brát v úvahu řada faktorů včetně komplikované souhry ženských pohlavních hormonů v rámci celého organismu a u podávaných léků se musí sledovat všechny jejich účinky, které se mohou při delším podávání i značně změnit. V posledních letech se dostává do popředí zájmu lékařů hormonální léčba. Při vývoji léčiv tohoto typu je snaha dosáhnout toho, aby se co nejvíce snížilo riziko obnovení nádorového bujení blokováním tvorby určitých hormonů, a to různými cestami. Letos byl uveden na náš trh ARIMIDEX, který dovede tvorbu těchto hormonů zablokovat velmi účinně, a to i v tom případě, že známý lék tamoxifen nelze z různých důvodů podávat nebo je nádorová choroba pokročilá. Navíc má tento lék velmi málo nežádoucích účinků a stačí 1 tableta denně. Je to již 3. hormonální lék proti rakovině prsu, který firma Zeneca uvedla na náš trh: Nolvadex, Zoladex a Arimidex. Prof. MUDr. Evžen Skala, CSc. Lefax Simethiconum Užívá se: proti nad maní pfii pocitu plnosti pfii pocitu napûtí v nadbfii ku Vhodné pro v echny vûkové skupiny Dûtem do 3 mûsícû vûku na doporuãení lékafie âtûte pfiíbalovou informaci, poraìte se se sv m lékafiem nebo lékárníkem ASCHE AG k dostání ve formû ÎV KACÍCH TABLET a SUSPENZE Konec prázdnin. Návrat dětí, zdivočelých letní svobodou uprostřed přírody, zpět do školních lavic, ke kázni, bez které nemohou při vyučování existovat. Tlak společnosti na každého z nás. Návrat většiny rodin ke všedním dnům roku s běžnými starostmi. Tahle témata se v září nabízejí. V čísle Zdravé rodiny, které právě držíte v rukou, ale o tomhle všem píše odborník nad jiné povolaný, známý dětský psycholog prof. PhDr. Zdeněk Matějček. Já se tedy mohu zabývat tématem docela jiným. Ostatně září pro mne znamená každoročně ještě něco docela jiného a velmi významného. Začíná divadelní sezóna a já s napětím čekám, jaký dramaturgický plán pro nás herce připravilo vedení divadla Na Vinohradech, co budeme hrát, jaké role čekají v nové sezóně mne osobně. Letos poprvé se ale i já mohu podílet na určitém dramaturgickém plánu, v časopise Zdravá rodina spolurozhodovat o tom, co si budeme moci v našich dalších číslech přečíst. A stejně jako v divadle Na Vinohradech nám všem záleží na tom, aby bylo hlediště každý večer plné spokojených diváků, v časopise Zdravá rodina nám jde o co největší počet spokojených čtenářů. Zdravá rodina už má za sebou dětská léta, přichází k vám pravidelně, našla si své stálé čtenáře. Dosud nikdy jsme se ale nezeptali vás všech, kteří Zdravou rodinu pravidelně čtete, co by vám v příštích číslech udělalo radost, co vás v široké škále problémů ovlivňujících duševní a fyzické zdraví nejvíc zajímá, co od nás čekáte a chcete. Víme samozřejmě, že se máme věnovat civilizačním nemocem, tomu, co způsobuje stres, problémům nadváhy a diet, zdravé výživy, že se máme samozřejmě znovu věnovat kardiovaskulárním chorobám, problémům rakoviny, otázkám závislosti, všemu, co může zkracovat lidský život, ovlivnit jeho kvalitu. Ale co si myslíte vy? Napište nám, co od nás čekáte, která témata vám máme zprostředkovat, na co se za vás ptát odborníků. Jenom tak spolu totiž můžeme vytvořit časopis, který vám bude skutečným životním pomocníkem, naplnit, co jsme si od začátku předsevzali - být užiteční víc než miliónu občanů této země, kterým se Zdravá rodina dostává každý měsíc do ruky. Když pomůžete nám, napíšete, co od nás čekáte, na jakých informacích vám záleží, my pomůžeme vám. Z vašich odpovědí vylosujeme deset výherců, kteří obdrží balíček kosmetiky Revital. zdravá rodina 9/98 5

6 h l a v n í t é m a Je po prázdninách... a co dál? Prof. PhDr. Zdeněk Matějček je předním českým a světovým psychologem, který své celoživotní dílo věnoval rodině, úskalí výchovy dětí, konfliktům mezi rodiči a dětmi a svými radami se snaží o jejich nápravu. Je autorem mnoha výzkumných studií a populárních publikací, které dokazují jednoznačnou roli rodiny při výchově dětí. Svým hlubokým lidským přístupem dokázal odvrátit rozpad rodin a mnoha dětem tak uchovat pěkné rodinné prostředí. Proto jsme dnes požádali tohoto zkušeného psychologa o několik rad před vstupem do nového školního roku. školní život. A bylo by jen dobře, aby začátek byl dobrý - jak nám ostatně už po tři staletí připomíná Jan Amos Komenský. Za chvíli totiž přijde i to učení, zkoušení, úkoly a známky a pro děti to bude znamenat pořádné pracovní zatížení. Škola - základ života Řekl jsem, že škola je pro děti místem společenského života. Nejvýraznějším rysem školního věku dítěte je totiž tzv. extraverse, neboli zaměření mimo sebe. Zajímá je především to, co se kolem něho děje. Hranice své rodiny překročilo už v předškolním věku. To také většinou vstupuje do mateřské školy a mezi druhými dětmi je ve svém živlu. Ve školním věku se mu pak dětská společnost stává mimořádně významným vývojovým a výchovným činitelem. V kontaktu a v soutěži s druhými dětmi se utváří jeho já, neboli identita, a zápas o určité postavení ve společenství školní třídy zaměstnává dítě mnohdy daleko víc než zápas o známku z češtiny nebo matematiky. To je také doba nejpalčivějších pocitů méněcennosti pro jakékoliv nedostatky, ať ve vnějším zjevu, ve zdravotním stavu či v duševních schopnostech, tělesné zdatnosti a dovednostech, síle, odvaze a podobných věcech, o nichž inz. HONEYWELL Prof. PhDr. Zdenûk Matûjãek Byť to zní jakkoliv paradoxně, je tomu tak. Děti se na konci prázdnin velkou většinou do školy už zase těší. Ne na učení, zkoušení a úkoly, ale prostě na školu a život v ní. Škola je totiž pro děti mezi jiným i místem společenského života, a to rozhodně víc, než si myslívají paní učitelky a páni učitelé, a ovšem daleko víc, než si myslí rodiče. To bude vyprávění v těch prvních dnech po prázdninách! Každý se chce těm druhým trochu pochlubit, co viděl a slyšel, jaké dobrodružství zažil, co dokázal, jaké neštěstí ho potkalo atd. Nedivte se, prosím, i nehoda, úraz a podobné věci patří k životu a dítě se chlubí např. tím, jak si zlomilo nohu a bylo v nemocnici. Ono to je totiž také tak trochu hrdinství, které stojí za zmínku. A jak se děti připravují, co si v těch prvních dnech vezmou s sebou do školy! Děvčata spíše na sebe, kluci spíše v kapsách a v aktovce. No zkrátka, začíná 6 zdravá rodina 9/98

7 h l a v n í t é m a rodiče obvykle soudí, že k ničemu moc nejsou - a když, tak až kdesi daleko za školním vysvědčením. To je ale také doba, kdy děti mají zpravidla zvýšený zájem o dění v rodině vlastní a v rodinách kolem a kdy rozumějí už dost vyspěle i nejrůznějším tzv. mezilidským vztahům. Ve věku kolem jedenácti let např. adoptované děti v rodinách. které se snažily tuto skutečnost utajit, nejčastěji objeví pravý stav věcí, aniž jim to kdokoliv výslovně řekl. Nyní také děti nejhůře snášejí rozvod rodičů a nejhůře po rozvodu přijímají matčina nového partnera. Čili, vůbec to nejsou jenom školáci, nýbrž mladí lidé v jedné z nejvýznamnějších fází životního dospívání. A podle toho bychom se k nim také měli chovat, chceme-li, aby jim ve škole bylo dobře a aby nakonec i ty známky na vysvědčení k něčemu vypadaly. Co dítě potřebuje Tady nám pomůže opět jiná poučka z dětské psychologie.ta nám říká, že je asi pět základních psychických potřeb, které musí být naplněny, aby se dítě mohlo zdravě a naplno rozvíjet. 1 Na prvním místě je to potřeba určitého přívodu podnětů zvenčí. Těch podnětů by nemělo být ani moc ani málo, nýbrž tak akorát. Dítě by se rozhodně nemělo nudit. Že by se nudilo ve škole, to není moc pravděpodobné, ale kdyby snad, musíme je zaměstnat mimoškolně. Možností v tomto směru je dnes takřka nepřeberně. 2 Na druhém místě se uvádí potřeba smysluplného světa. Znamená to, že má-li se dítě něčemu učit, nenacpeme to do něho rákoskou, rozčilováním či jiným násilím. Napřed musíme vzbudit jeho zájem! Zlaté pedagogické pravidlo říká, že je žádoucí zařídit věci tak, aby je dítě udělalo dobře a my je mohli pochválit, avšak nedopustit, aby je udělalo špatně a my je museli trestat. Ostatně, s tresty tady pořídíme vůbec tak málo, že je lépe, když je docela odepíšeme z repertoáru nátlakových prostředků v přípravě dětí na školu. inz. HERPESIN 3 Pak je tu potřeba životní jistoty. Dítě se daleko lépe učí, má-li vědomí, že jeho lidé jsou na jeho straně, že je nedají a neopustí. A tak tedy, pokud jen možno žádné výčitky a hrozby nad školním neúspěchem, ale sednout si v klidu - a pomáhat! Nejsme přece domácími policajty! K výchovné autoritě rodičů patří, že dítě v nich má oporu a ne že se jich bojí. Nechtějme také od dítěte hned samostatnost! V tomto ohledu jsou totiž mezi dětmi velké rozdíly, které jsou dány psychickou konstitucí a s výchovou moc nesouvisejí. 4 O potřebě zdravé identity, tj. vědomí vlastního já a vlastní společenské hodnoty, jsme se už zmínili. Ta je u dětí školního věku dána nejen úspěchem v učení, nýbrž také úspěšným a uspokojivým zařazením ve společnosti vrstevníků. V této společnosti se rodí přátelské vztahy, tady se rodí přijetí mužské a ženské životní role, zde se kultivuje probuzená sexualita, tady se děti zamilovávají, odtud si jednou budou vybírat ty, s nimiž svůj život spojí natrvalo. 5 Konečně je tu potřeba otevřené budoucnosti, která nám říká, že před dítětem má být pořád naděje a že i my se máme s dítětem na něco těšit. Samozřejmě, starostem a úzkostem neujdeme, ale pamatujme, prosím, že jen otevřený výhled do budoucna takové starosti překoná. A pak tedy po prázdninách s nadějí a odvahou a rozhodností spolu s našimi dětmi dál a dál - jak do té školy s lavicemi a učebnicemi, tak do té školy širší, hlubší a významnější - do školy života. Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Psychiatrické centrum Praha zdravá rodina 9/98 7

8 H o s t Práce a zdraví Práce přináší radost, práce osvobozuje, práce přináší uspokojení, seberealizaci, ale na druhé straně práce v nerozumném množství nám může přinést i problémy. O tom všem jsme si povídali s MUDr. Vladimírem Polaneck m, hygienikem hlavního města Prahy. Je práce radostí nebo stresem? Musíme si uvědomit, že člověk se po celý život neustále vyrovnává s životními i pracovními podmínkami. Jde tedy o neustálou zátěž, která ovšem člověku napomáhá v jeho rozvoji. Pracovní zátěž obvykle dělíme na fyzickou a psychickou. Té fyzické ubývá, naopak té psychické je stále více. A to klade na člověka vyšší nároky. Dnes velmi často slyšíme o přetížení lidí. My vždy hodnotíme nejen nároky na pracovníka, ale i prostředí, v němž pracuje, které může přinášet kladné, ale i záporné okamžiky. Třeba mikroklima, osvětlení, hluk, vibrace, ale i pracovní rizika, chemické látky a samozřejmě i nadměrné či neúměrné požadavky na člověka, které pak vytvářejí onu neúměrnou zátěž - stres. Jak lidé reagují na tyto neúměrné požadavky? Těmi nejběžnějšími reakcemi jsou rozladění, únava, snížená bdělost, pracovní přesycení, výpadky pozornosti, chybování, pokles pracovního výkonu, ale i neklid a často místní bolesti. Při trvalé neúměrné zátěži se setkáváme s psychózami, neurotickými poruchami, častou závislostí na lécích a psychotropních látkách, s kouřením, alkoholismem, ale i s poruchami stravovacích zvyklostí, minimální tělesnou aktivitou, s obezitou, fluktuací a různými zdravotními obtížemi. Existuje recept, jak těmto problémům čelit? Jde o to, aby byly vyváženy vztahy mezi režimem práce a odpočinku, aby byly dodrženy vhodné algoritmy pracovních operací, a neméně důležitým je i vhodný výběr spolupracovníků. V posledních létech se klade velký důraz či pozornost na osobní rysy, které mohou o- vlivnit reakce člověka na pracovní podmínky či psychickou zátěž. Do našeho slovníku se v posledních létech dostalo slovo workholik, setkáváte se s ním? Workholismus charakterizujeme jako syndrom závislosti na práci. Nejčastěji se objevuje u řídících pracovníků, manažerů. Jde v podstatě o hodnotovou orientaci člověka, především duševně pracujícího, který v hodnotovém systému preferuje práci, je prací zaujat tak, že vysoký pracovní výkon mu přináší velké osobní uspokojení, pocit seberealizace, často užíváme výraz pracovní posedlost. Je to výrazná soustředěnost na aktivity a pracovní úkoly před rodinou, zdravím, odpočinkem a ostatními zájmy, které bývají potlačeny na minimum. Jaký je u nás hodnotový žebříček? Podle výzkumů můžeme sestavit toto pořadí: 1. Individuální hodnoty - pfiedev ím zdraví, rodina. 2. Materiální hodnoty - bydlení, hmotné zabezpeãení. 3. Pracovní hodnoty - pracovní uspokojení, existenãní jistota, stálá práce. 4. Spoleãenské hodnoty - spoleãenské postavení, spoleãenská jistota. 5. Hodnoty volného ãasu - zájmové ãinnosti, rekreace, odpoãinek. V poslední době dochází ke změnám této hodnotové preference vzhledem ke změnám ve společnosti, trhu práce, novým profesím, preferenci osob s vyšším vzděláním. Významnou roli dnes hraje i sebeuplatnění v pracovním či společenském životě. Na první místo se dostávají pracovní hodnoty: mít stálou práci, získat další kvalifikaci, mít vysoký příjem, mít v pracovním životě autonomii. Vraťme se k workholikům, kteří mají dobrý pocit ze své práce. Tato jejich zaujatost přináší ale i zápory. Na jedné straně u nich dochází ke konfliktním sociálním vztahům, nesouladům v rodině, pocitům osamělosti, ovšem na druhé straně dochází i ke stejně závažným negativním dopadům z hlediska jejich duševního zdraví, pohody, ale často i zajištění optimálního výkonu v práci. Workholik, i když je silně zaujat prací, věnuje jí maximální čas a úsilí, nemusí svými schopnostmi a znalostmi přispívat ke kvalitnímu plnění daných úkolů. Velmi často překonává únavu vůlí, ovšem obvykle s častějšími chybami nebo nižším výkonem. Nebezpečné je, že primární projevy únavy přechází a kompenzuje je nevhodnými způsoby. A někdy je nekompenzuje vůbec. Některé účinky zátěže jsou tak nebezpečné, že jsou nenapravitelné. Co byste tedy poradil, aby prevence workholismu byla účinná a hlavně včasná, aby se chyby daly ještě napravit? Dali jsme dohromady deset základních bodů, které by měl znát každý, kdo preferuje práci: 1. Stanovení pfiimûfienosti a aktivní regulace pracovní ãinnosti. 2. Vhodná organizace práce a odpoãinku pro dan typ práce. (Délka pracovních smûn, délka a fiazení pfiestávek a jejich náplà, ãasov plán pro práci i odpoãinek, stfiídání pracovních aktivit.) 3. Osvojení si aktivního i pasivního typu odpoãinku. 4. Správné zhodnocení toho, co je dûleïité. 5. V cvik k asertivitû (uplatnûní vlastních postojû). 6. Nácvik vybran ch relaxaãních dovedností. 7. Vhodná tûlesná aktivita, kompenzující práci. 8. Kvalitní a délkou odpovídající spánek. 9. Vhodné stravovací návyky. 10. Odpovídající zdravotnická osvûta. Jaké jsou zkušenosti s workholiky ve světě? Myslím, že podobné jako u nás. Dnes už jsou zpracovány programy pro řídící pracovníky, manažery a lidi vystavené velké psychické zátěži. Toto vysoké pracovní nasazení je vyrovnáváno sportovními a společenskými akcemi, důrazem na setkávání celých rodin, přátel, a dalo by se říci cílené zapomnění na každodenní úkoly a pracovní povinnosti. Myslím si, že každé povolání se dá zorganizovat tak, aby se člověk nestal jeho otrokem. Za rozhovor poděkovala dr. Eva Křížová 8 zdravá rodina 9/98

9 Uvolnění v Alfa vlnách Audiovizuální stimulace mozku - jak se oficiálně nazývá relaxační i specificky léčebná metoda - si získala řadu příznivců už také v našich podmínkách. Od počátku 90. let, kdy se u nás poprvé objevila možnost vyzkoušet si pomocí speciálně vyvinutých relaxačních přístrojů úpravu jednotlivých hladin vědomí, se tento způsob přelaďování stal pro mnohé každodenním pomocníkem především v boji proti stresu. Na jakém principu jsou tyto technologie založeny a jak na člověka působí? V rámci základní a velmi zjednodušené informace je nutno objasnit alespoň několik termínů. Hladina vědomí je záznam elektrických výbojů mozkových buněk, měřitelných v hertzích, jak je známe ze záznamu EEG (elektroencefalograf). Hladinu alfa, která je pro sledovanou techniku nejcennější, lze charakterizovat jako bdělý odpočinek, doprovázený příjemnými pocity. Setrvání právě v této hladině posiluje a regeneruje životní funkce. Obecně lze říci, že pokud by člověk dokázal setrvat v alfě, patrně by vůbec nemohl onemocnět. Přístroj pracuje se světlem a zvukem určitých frekvencí a jeho finální podoba připomíná malého walkmana se sluchátky a brýlemi opatřenými diodami. Právě světlo a zvuk dokáží rychle a zcela přirozeně změnit naladění mozkových vln uživatele. Všechny dotazy odbornějšího charakteru je dobré konzultovat přímo na místě, neboť výčet účinků celé řady speciálních programů je poměrně široký (velmi účinný je i poslech oblíbené hudby současně s působením relaxačního přístroje). Vedle odstranění či potlačení stresu, únavy, nespavosti nebo bolestí hlavy jsou relaxační přístroje také dobrými pomocníky při trénování paměti a koncentrace, mají tudíž své místo i v usnadnění procesu učení nebo k odstranění lehkých mozkových dysfunkcí. V případě širšího zájmu našich čtenářů jsme připraveni dodat podrobnější informace, případně samostatný rozhovor na toto téma. Výhradním autorizovaným dodavatelem v ČR je firma GALAXY, Na Moráni 5, Praha 2, tel.: 02/ Orien - relaxaãní pfiístroj ke stimulaci mysli

10 t e l e v i z e Tajemný doktor Enzym - nový seriál České televize A i když jednotlivé díly seriálu trvají pouhých deset minut, divák je po jejich shlédnutí pobaven i poučen. Čtenáři našeho časopisu si mohou udělat alespoň určitou představu o tom, jak seriál bude vypadat, když si na této dvoustraně prohlédnou fotografie pořízené během natáčení. Snímky pofiízené bûhem natáãení seriálu Od neděle 4. října si televizní diváci, které zajímají otázky zdraví, přijdou na své. ČT 1 zahájí vysílání dvanáctidílného vědecko-populárního seriálu Tajemn doktor Enzym, který zábavnou formou seznámí s doposud stále ještě mnohdy záhadnými enzymy a s tím, jak je lze využívat pro lidské zdraví. Čtenáři našeho časopisu pro to již mají tu nejlepší průpravu, protože v minulých číslech jsme pravidelně zveřejňovali články našich předních lékařů, kteří mají s preparáty pro systémovou enzymoterapii zkušenosti. V hlavních rolích Veronika Žilková a Ilja Racek V titulních rolích seriálu jako průvodci světem enzymů vystoupí známí herci Veronika Žilková a Ilja Racek. Zasvěcovat do něj budou dva mladé studenty gymnázia, které hrají Markéta Pokorná a Ondřej Brousek - nejmladší člen herecké dynastie. Děj začíná ve školní učebně, kde nudný učitel biologie nezáživně přednáší látku o enzymech. Student Skřivánek během vyučování usne a procitá v jemu neznámém prostředí. Tam se ho ujímají oba průvodci a když za ním přijde i tajně uctívaná spolužačka Konopásková, je všechno připraveno pro cestu za poznáním. Co všechno enzymy dokáží Průvodci oba studenty nejprve seznamují s tím, co jsou enzymy a jak působí v přírodě i v lidském těle. Po krátké exkurzi do historie objevů enzymů a jejich využívání v nejrůznějších oblastech lidské činnosti následují konkrétní příklady z oboru lékařství. Nezasvěcený laik žasne, kde všude mohou enzymové léky pomáhat. Celý seriál přitom ani na okamžik nepoučuje, ale poutavě a s vtipem odhaluje stále nové a nové skutečnosti. Jde o druh vědecko-populárního filmu, který se v naší televizi bohužel zatím objevuje jen ojediněle - herecké scénky, kde se aktéři mohou doslova vyřádit, střídají a- traktivní originální i animované záběry z oblasti biologie a medicíny doprovázené patřičným výkladem. Atraktivní divácká soutěž - hlavní cena pobyt u moře Dva díly - uprostřed seriálu a nakonec - jsou věnovány diskusi s lékaři a dalšími odborníky, kteří již mají s využíváním enzymů pro lidské zdraví nemalé zkušenosti. Na samotný závěr pak budou zveřejněny soutěžní otázky; kdo zašle správné odpovědi, bude mít naději, že se stane výhercem některé z hodnotných cen - první cena je pobyt pro dvě osoby u moře. Důležité ovšem je, aby divák, který se chce zúčastnit této soutěže, shlédl pokud možno všechny díly, protože otázky se budou týkat obsahu celého seriálu. Bude to mít usnadněno tím, že vedle premiéry každého dílu vždy v neděli v 18,05 hodin bude následovat repríza hned následující pondělí v 11,50 hodin, rovněž na ČT zdravá rodina 9/98

11 t e l e v i z e Projekt Manažerem vlastního zdraví Tento seriál si neklade za cíl pouze seznámit diváky s doposud ještě ne dostatečně známou možností využití enzymů v lékařství. Je součástí mnohem širšího projektu, nazvaného ManaÏerem vlastního zdraví. V naší zemi stále ještě jen málo občanů aktivně dbá o své zdraví a o prevenci před různými nemocemi. Jde o to naučit se zdravě žít a předcházet nástrahám, které na nás v podobě různých civilizačních, ale i dalších chorob číhají. Enzymy přitom mohou sehrát důležitou roli, jak již dokazují příklady z některých západních zemí. Pokud budeme cítit větší odpovědnost vůči svému zdraví a budeme podle toho také jednat, pak nejenže budeme žít lépe a déle, ale u- šetříme tím i nemálo prostředků, jichž se ve zdravotnictví, jak známo téměř na celém světě, nedostává. Tyto prostředky pak mohou být použity tam, kde jsou pro další zdokonalení zdravotní péče naléhavě zapotřebí. Vedle seriálu Tajemn doktor Enzym tedy bude následovat celá řada dalších pořadů a akcí, které budou zaměřeny tímto směrem. Sledování nového seriálu Tajemn doktor Enzym rozhodně stojí za to. Text a foto dr. Jiří Halousek Kdy bude seriál vysílán? Ne ât 1 18,05 1. díl Základní kameny Ïivota (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât l 18,05 2. díl Ohlédnutí do historie (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18,05 3. díl Co se zánûtem? (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât l 18,05 4. díl Sportem pfiece jen ku zdraví (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18,05 5. díl Zadáno pro Ïeny (ale i pro muïe) (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18,05 6. díl Setkání s odborníky (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18,05 7. díl Kudy teãe krev (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18,05 8. díl Cennûj í neï zlato (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18,05 9. díl Jak dát imunitu do pofiádku (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18, díl Pomocníci v boji s nádory (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18, díl Buìme zdraví i ve stáfií! (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18, díl Závûreãná beseda (opak. Po na ât 1 v 11,50) inz. COLGATE

12 Chcete pro sebe něco udělat? Zkuste užívat hormonální antikoncepci Přehled příznivých účinků kombinované hormonální antikoncepce snížení rizika Antikoncepční účinek Mimoděložní těhotenství 90 % Nejdůležitější a zcela zásadní. Rakovina vaječníku 40 % Při minimálně 6 měsíčním užívání přetrvává ještě 10 let po jeho skončení. S délkou užívání se riziko dále snižuje. Rakovina sliznice děložní 40 % Při minimálně 12 měsíčním užívání. Přetrvává 15 let po jeho skončení. Nezhoubné nádory prsu 40 % Po 2-4 letech užívání. Platí pro fibrocystické onemocnění s nízkým stupněm buněčné atypie a pro fibroadenom. Funkční cysty vaječníku 64% Myomy děložní 17 % Za každých 5 let užívání. Pánevní zánětlivá onemocnění 50 % Neplatí pro chlamýdie. Menoragie (nadměrné krvácení) 50 % Anémie z nedostatku železa 50 % Dysmenorea (bolestivá menstruace) 40 % Další uváděné příznivé účinky:.prevence osteoporózy (řídnutí kostí).odstranění ovulačních bolestí.snížení rizika revmatoidní artritidy.snížení výskytu a projevu endometriózy.snížení výskytu onemocnění štítné žlázy Přehled kombinovaných antikoncepčních pilulek dostupných v České republice: nízkodávkované Cilest, Femoden, Logest, Marvelon, Mercilon, Microgynon, Minisiston, Minulet, Restovar, Stediril Pramino, Trinordiol, Trinovum, Triquilar, Triregol, Trisiston vysokodávkované Non-ovlon, Gravistat, Stediril-Neo Anteovin Některé čtenáře možná tento titulek poněkud překvapí. Je ale založen na názorech odborné veřejnosti zabývající se problematikou hormonální antikoncepce a na tom, že více než 70 miliónů žen na světě sáhne každý den po svém blistru antikoncepčních tablet a polkne malou pilulku, která do značné míry ovlivňuje jejich život. Více než 200 miliónů žen užívalo hormonální antikoncepci někdy v průběhu svého života. Milióny žen tak učiní v budoucnosti. K tomuto rozhodnutí je vede především vysoká antikoncepční spolehlivost této metody, možnost okamžitého přerušení užívání a rychlé obnovení plodnosti, bezpečnost současných moderních přípravků a v neposlední řadě i další zdravotně příznivé účinky. Spolehlivost kombinované hormonální antikoncepce je dostatečně známa a výhody z toho plynoucí jsou zřejmé. Navíc má řadu dalších zdravotně příznivých účinků, které mohou významně ovlivnit komfort života ženy a současně i chránit její zdraví. Jaké tedy jsou další příznivé účinky hormonální antikoncepce? Mezi hlavní patří následující: Omezení nepravidelností a bolestivosti menstruace Ženy užívající kombinovanou hormonální antikoncepci mají pravidelnou, méně bolestivou a slabší menstruaci. Souvisí to se zábranou vyzrávání a uvolnění vajíčka z vaječníku a s pravidelným užíváním antikoncepčních tablet - pilulek. Z těchto důvodů se hormonální antikoncepce často používá i jako lék v případě nepravidelné či bolestivé menstruace. Snížení rizika rakoviny vaječníku a děložní sliznice Zhoubné nádory patří dodnes spolu s onemocněními srdce a cév mezi nejčastější příčiny úmrtí. Mezi nádory ženských pohlavních orgánů je nejzákeřnější zhoubný nádor vaječníku. Tento nádor je obtížné včas zjistit a léčba je proto často neúspěšná. Užívání hormonální antikoncepce výrazně snižuje riziko tohoto onemocnění. Pokud žena užívá antikoncepci čtyři roky, má přibližně poloviční pravděpodobnost vzniku zhoubného nádoru vaječníku oproti ženě, která antikoncepci neužívala. Ochranný efekt přetrvává ještě 10 let po skončení užívání. Podobným způsobem chrání hormonální antikoncepce i před vznikem rakoviny děložní sliznice. Po 12 měsíčním užívání se riziko snižuje o 40% a tato ochrana přetrvává ještě 15 let po skončení užívání. Snížení výskytu cyst vaječníku Cysta vaječníku je sice málokdy nebezpečné, avšak poměrně časté onemocnění, které může vést až k operačnímu zákroku. Hormonální antikoncepce snižuje výskyt těchto cyst přibližně o třetinu až polovinu podle typu přípravku. Zlepšení kvality pleti Starší antikoncepční pilulky mívaly na pleť často i nepříznivý vliv. Většina dnešních moderních pilulek kvalitu pleti nezhoršuje, některé svým vlivem na hladiny pohlavních hormonů mohou kvalitu pleti dokonce zlepšit. Snížení rizika osteoporózy Stejně jako hormonální substituční léčba může i hormonální antikoncepce příznivě o- vlivňovat metabolismus kosti a snižovat riziko osteoporózy (řídnutí kostí). Ochrana před hlubokým pánevním zánětem Při užívání hormonální antikoncepce se hlen děložního hrdla stává méně prostupný nejen pro spermie, ale i pro mikroorganismy způsobující pánevní zánět. Pánevní zánět bývá příčinou srůstů v dutině břišní a následné neplodnosti. Tyto příznivé účinky jsou dány mimo jiné zablokováním činnosti vaječníků a dalším působením hormonů obsažených v pilulkách. Významnou roli hrají především estrogeny, které pozitivně ovlivňují pravidelnost menstruace, kvalitu pleti, podporují růst kostí a působí příznivě na cévní stěnu. V této souvislosti je důležité zmínit, že mezi výrobci preparátů se v současné době utkávají dva hlavní trendy. Na straně jedné další snižování dávek hormonů ve smyslu, když to užíváte, ať toho máte co nejméně, na straně druhé snaha o optimální vyvážení hormonálních složek nabízející - když to užíváte, ať z toho máte co nejvíce. Za bezpečné se považují dávky estrogenů pod 50 mcg. To bylo potvrzeno i ve velkém sledování provedeném v USA, kde se závažnější komplikace vyskytly pouze u 3 žen ze za rok užívání hormonální antikoncepce. Zajímavé pro české ženy je i to, že nejlépe v tomto sledování dopadly preparáty obsahující norgestimát, které jsou u nás prodávány pod názvy Cilest a Pramino. Co tedy dnešní pilulka může ženám přinést? Kromě ochrany před těhotenstvím je to především množství příznivých účinků, které celkově zlepšují fyzické i psychické zdraví ženy, její krásu a pohodu. Užívání hormonální antikoncepce je možné chápat i jako určitou formu životního stylu vypovídající něco o ženě samotné. Je to cílevědomá žena, která neponechává nic náhodě, zodpovědně plánuje své mateřství a pečuje o své zdraví. Je to žena, která ví, co chce, žena konce dvacátého století.

13 z d r a v o t n í p o j i t û n í Nové cesty ke klientům Rozhovor s ředitelem České národní zdravotní pojišťovny MUDr. Jiřím Bekem Pane doktore, v letošním roce jste organizovali zajímavé akce pro své pojištěnce. Možná, že konec prázdnin a dovolených a začátek nového školního roku by mohl být příležitostí k jakési mezibilanci. Od dubna nabízíte pojištěncům ČNZP hodinu plavání a vodní rehabilitace týdně zdarma, s jakými ohlasy se tato akce setkala? V dubnu 98 jsme akci Plaveme s ČNZP zdarma odstartovali ve čtyřech bazénech v západních Čechách a k dnešnímu dni mohou naši pojištěnci plavat již celkem v 17ti bazénech v celé ČR. Pravidelně jednou týdně chodí plavat stovky rodin s dětmi, což považuji za velmi účinný terapeutický i preventivní prostředek péče o zdraví, který je plně v souladu s filozofií České národní zdravotní pojišťovny. Tedy s tím, že se snažíme motivovat naše pojištěnce k aktivní péči o vlastní zdraví a k odpovědnému přístupu k jeho ochraně. Naším cílem je rozšířit obvyklé formy plavání, které jsou samy o sobě zdravé, o rehabilitační programy pro skupiny pojištěnců s dýchacími potížemi a onemocněním pohybového aparátu. Rovněž je připraven projekt pro naše klienty trpícími nadváhou. Hovořil jste o stovkách rodin s dětmi, které se účastní vaší akce Plaveme s ČNZP. Nezdá se Vám to trochu málo? Při posuzování této otázky je třeba vzít v úvahu, že celá akce začala teprve v dubnu. Zpočátku jsme více méně testovali zájem pojištěnců. Nyní, když je naše nabídka pestřejší a akce je rovněž více propagována, očekáváme mnohem větší počet zájemců. Rád bych využil skutečnosti, že Váš časopis čte více než milión čtenářů ve všech regiónech ČR a vyzval je, aby se akce Plaveme s ČNZP zdarma zúčastnili. Od 1. září je to možné v těchto městech: Brno, Domažlice, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kladno, Klatovy, Olomouc, Písek, Plzeň, Praha (Podolí), Prachatice, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Tachov, Volary. Podrobnější informace - adresu bazénu, den v týdnu a hodinu a nabídku zvláštních programů - se zájemci dozví ve Střediscích služeb PVT, a. s. podle místa svého bydliště, respektive podle místa své registrace pojištěnce ČNZP, která jsou vlastně našimi pobočkami. V našem časopise jsme s Vámi na začátku léta hovořili i o dalším zajímavém projektu ČNZP - Za zdravím k moři levněji. Tehdy to byly ještě plány. Jak se je podařilo naplnit? editel ânzp MUDr. Jifií Bek Připomenu, že Česká národní zdravotní pojišťovna připravila tento projekt společně s některými cestovními kancelářemi. Ty vybraly ze své nabídky vždy své jedno pobytové místo v zahraničí, které maximálně splňovalo požadavky na léčebně lázeňské pobyty. V mnoha případech zájezd doprovázel i český lékař. Pojištěnci ČNZP, kteří této nabídky 14 cestovních kanceláří využili, získali až 10ti procentní slevu z ceny zájezdu, což pro čtyřčlennou rodinu v době letních dovolených představuje výraznou finanční úsporu rodinného rozpočtu. Této nabídky, přestože její propagace byla zahájena poměrně pozdě - až začátkem června-, využilo podle informací z cestovních kanceláří několik tisíc našich klientů. V průběhu léta se k našemu projektu iniciativně hlásily další cestovní kanceláře z celé republiky a věřím, že v příští sezóně bude naše nabídka ještě bohatší a zajímavější. Např. cestovní kancelář Golden City Tour chce již na podzim ve spolupráci s naší pojišťovnou připravit velmi konkrétní nabídku na červen příštího roku k Jaderskému moři určenou pro rodiče s dětmi, které mají dýchací potíže. Ostatně, na konkretizaci projektu Za zdravím k moři levněji pro rok 1999 zahájíme práce již začátkem října a o podrobnostech budeme informovat včas, bude-li to možné i prostřednictvím vašeho časopisu. Samozřejmě, i v budoucnosti budeme rádi, když o plánech a projektech České národní zdravotní pojišťovny se čtenáři dozví ze stránek Zdravé rodiny. Teď trochu o něčem jiném. Pane doktore, jak je Vaše zdravotní pojišťovna připravena na změny, které ve zdravotnictví signalizuje nový ministr zdravotnictví? V souvislosti s nimi se spekuluje i o rušení některých zdravotních pojišťoven. Pochopitelně zprávy z resortu sledujeme velmi pečlivě a zazní-li z úst nového ministra zdravotnictví požadavek na zefektivnění činnosti zdravotních pojišťoven, nemůžeme jinak, než s ním souhlasit. To ostatní, jak jste sám uvedl, jsou pouze spekulace. Vycházím z toho, že osobnost, řídící jakoukoliv společnost, ji nelikviduje v okamžiku, kdy slouží veřejnosti, dobře hospodaří a plní veškeré své funkce. Protože Česká národní zdravotní pojišťovna podle mého názoru je touto funkční a prospěšnou společností, která efektivně hospodaří s prostředky pojištěnců - jsme čtvrtou největší zdravotní pojišťovnou v ČR - nemám o budoucnost ČNZP obavy. Budeme i nadále hledat nové cesty, jak motivovat naše pojištěnce k péči o vlastní zdraví a poskytovatele zdravotní péče, aby efektivně, účelně a s respektováním veškerých práv pacientů léčili. zdravá rodina 9/98 13

14 z p r á v y Zveme Vás na Běh Terryho Foxe Tak bychom mohli charakterizovat pozvánku na běh, který se stal nejmasovější běžeckou akcí v naší republice. V letošním roce je pořádán ve 108 městech či obcích Čech, Moravy i Slezska. První byl odstartován už 4. dubna v Jindřichově Hradci. Poslední se pravděpodobně uskuteční 8. listopadu v Dřevohosticích u Přerova. Hlavní závod v Praze, kde se poprvé uskutečnil před sedmi léty, se poběží v sobotu 3. října. Start i cíl je už tradičně ve strahovském areálu u vysokoškolských kolejí. Smysl tohoto běhu je už znám. Terry Fox, kanadský mladík stižený rakovinou, se rozhodl svým během napříč Kanadou vyburcovat lidi k boji s touto zákeřnou chorobou. Do cíle nestihl doběhnout, ale jeho příklad přiměl lidi k následování. Jsme rádi, že Česká republika patří k těm zemím, kde tento běh už zapustil hluboké kořeny. V jarních bězích startovalo běžců, kteří přispěli Kč na výzkum rakoviny. Podzimní běhy jistě přinesou ještě zajímavější údaje. Zveme Vás k účasti. V Praze, Brně, Chrudimi, Roudnici, v Těšíně, Olomouci, Kroměříži, či všude tam, kde se tento běh připravuje. Svou účastí prospějete svému zdraví a finančním příspěvkem pomůžeme možná ke zdolání vědeckého problému, který by přinesl úlevu veškerému lidstvu. DOMOV SUE RYDER Přiblížení a propojení světa dlouhodobě nemocných a těžce tělesně postižených seniorů se světem těch, kteří jsou mladší, zdraví a soběstační, je jedním z cílů nadace Sue Ryder. Nadace rekonstruuje v Praze 4 historický objekt, tzv. Michelský dvůr, kde bude na podzim letošního roku otevřen první Domov Sue Ryder v České republice. Kulturní památka se zajímavým osudem tak získá nové a smysluplné využití. V současné době existuje ve 20-ti zemích světa přes 90 Domovů Sue Ryder. Domov v Praze bude mít dvě části: ošetřovatelská bude sloužit dlouhodobě a nevyléčitelně nemocným a ve veřejném centru bude městská knihovna, ekumenická kaple, kulturní centrum, kavárnička, jídelna, galerie, dobročinný obchůdek a park. Domov se tak nestane uzavřeným ghettem, ale přátelským místem s vlastním čilým životem, kde se prolínají cesty a osudy lidí všech generací. Myšlenka Domova Sue Ryder má v České republice mnoho příznivců. Pokud chcete i vy podpořit tento projekt, obraťte se na adresu: Nadace Sue Ryder, Nuselská 110, , ã.ú. KB Praha 4, /0100 Gratulujeme výhercům Soutěže s Revitalem! Odpovědi na soutěžní otázky, které se týkaly účinných látek v kosmetických přípravcích, se sešlo mnoho. Správné odpovědi na otázky jsou: 1) Přírodní kolagen podporuje obnovu vazivové struktury a hydrataci pleti 2) Vitamíny A a E pomáhají pleti odbourávat škodlivé volné radikály a vyhlazovat vrásky 3) Přípravky proti celulitidě obsahují prokrvující a zpevňující látky proti dolíčkování kůže O vylosování soutěže jsme požádali PhDr. Jiřího Halouska, tajemníka nadace Zdravá rodina. Šťastnými výherci jsou: J. Badalová, Brno; E. Helčová, Nové Hrady; P. Žaludová, Karlovy Vary; J. Prokešová, České Budějovice; A. Lukšíková, Jiřany; J. Zacharová, Bruntál; P. Kučerová, Ostrov; A. Novotná, Olbramovice; P. Soukupová, Písek; V. Karásková, Sezemice; MUDr. A. Havráncová, Ústí nad Labem; S. Šašková, Majdaléna; A. Doležalová, Žalany; J. Sedláčková, Plzeň; A. Račická, Dolní Bojanovice; M. Lošková, Dubné; M. Pelcová, Rumburk; R. Šmídová, Trutnov; B. Velová, Liberec; M. Nováková, Sepekov; R. Barchanská, Manětín; A. Šandová, Praha 10; E. Svitáková, Majdaléna; M. Zrůstová, Žatec; E. Machancová, Ostrava; M. Šindlerová, Stěbořice; Z. Ulberová, Žebrák; J. Barvík, Teplice; J. Höslová, Plzeň; J. Koželuhová, Plzeň; Všem třiceti vylosovaným výherkyním posíláme gratulaci a dárkový balíček s přípravky kosmetiky Revital. Zdravá rodina z á fi í âasopis o zdraví pro celou rodinu éfredaktorka: Zlata Adamovská Zástupce éfredaktorky: PhDr. Jifií Halousek Tajemnice redakce: Eva Krejãí Redaktofii: PhDr. Eva KfiíÏová PaeDr. Jaroslava Sladká Mgr. Jana Smutná Redakãní rada: Prof. MUDr. Zdenûk Dienstbier, DrSc. Prof. MUDr. Radomír âihák, DrSc. Prof. MUDr. Zdenûk Fejfar, DrSc. Prof. RNDr. Ludûk Jahodáfi, CSc. Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. Prof. MUDr. Jifií KaÀka, DrSc. Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. Prof. MUDr. EvÏen Skala, CSc. Prof. MUDr. Václav piãák, DrSc. Grafická úprava: Romana Kri tofová Fotografie: Martin Wagner, archiv redakce a PhotoDisc Europe Vydavatel: Nadace Fond pro sociální a terapeutickou pomoc, Praha Inzerce: Zdravá rodina Na Slupi 6, l28 42 Praha 2 tel.: 02 / fax: 02 / PhDr. Jifií Halousek tel.: 0602 / , 0602 / fax: 02 / Litografie a tisk: Svoboda, grafické závody a.s. Povoleno: MK âr 7676 Upozornûní vydavatele: NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsah inzerátû odpovídá inzerent. O pfiípadn ch neïádoucích úãincích lékû inzerovan ch v tomto ãasopise se informujte, prosím, u lékárníka nebo o etfiujícího lékafie. Pfií tí ãíslo vyjde v pondûlí 12. fiíjna Adresa redakce: Zdravá rodina Na Slupi 6, l28 42 Praha 2 tel.: 02 / fax: 02 / internet: 14 zdravá rodina 9/98

15 l é k a fi r a d í Trpíte opakovanými infekcemi dýchacích cest? Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte opakovanými infekcemi nosu, krku, průdušek či středního ucha, lze k léčbě Vašich obtíží použít s úspěchem imunoterapeutika, např. nový přípravek LUIVAC (Sankyo Pharma, Mnichov). Co jsou opakující se infekce dýchacích cest? Dýchací systém se prostřednictvím vdechovaného vzduchu dostává do neustálého spojení se zevním prostředím. Spolu se vzduchem vdechujeme i prach, viry a bakterie. V dýchacích cestách jsou jednotlivé nebo do skupin shromážděné obranné buňky, např. na mandlích. Pokud se tyto obranné buňky spolu s dalšími obrannými mechanismy nedovedou s faktory nákazy vypořádat, vznikají akutní infekce, provázené horečkou a bolestmi hlavy, které se mohou v dalším období často opakovat. Při onemocnění horních cest dýchacích se objevuje většinou rýma, zvýšená teplota, bolesti hlavy, chrapot, bolesti v krku a u dětí i bolesti v uších. Jakou roli hrají vlastní obranné látky v těle? Vniknou-li viry nebo bakterie do dýchacích cest, vlastní imunitní systém se aktivizuje a je schopen infekci zlikvidovat. Pokud je imunitní systém oslaben, změní se obvykle poměr sil mezi obranným mechanismem a bakteriemi či viry a dojde k infekci dýchacích cest. Obranný systém může být oslaben celou řadou vnějších faktorů, takže působení infekčních činitelů převáží. Lze jmenovat např. znečištěné ovzduší, studené a vlhké počasí, smog a kouření. Jak může imunoterapeutikum posílit obranyschopnost organismu? Často se vracející infekce dýchacích cest poukazují na oslabení imunitního systému. Imunoterapeutikum, např. LUIVAC, obsahuje částečky usmrcených bakterií, které samy nemohou v žádném případě infekci vyvolat, ale aktivují a posilují obranné mechanismy organismu. Jaký je rozdíl mezi antibiotiky a Luivacem? Antibiotika zabraňují růstu bakterií nebo je usmrcují, ale na viry nepůsobí. Slouží tedy k léčbě bakteriálních infekcí, ale ochranu před novou infekcí již neposkytují. Proto je velmi důležité podporovat vlastní imunitní systém tak, aby mohl plně převzít svou obrannou roli a chránit lidský organismus před vracejícími se infekcemi. Tyto účinky má právě přípravek Luivac - imunoterapeutikum v tabletách. Schéma léčby je jednoduché Po dobu 28 dní se užívá jedna tableta denně ráno před jídlem, což vede k základnímu vytvoření imunity. Následuje čtyřtýdenní přerušení léčby. Poté doporučujeme druhou léčebnou kůru k posílení imunity, a to se stejným dávkovacím schématem, tj. po dobu 28 dní se opět užívá jedna tableta denně ráno na lačno. Podávání imunoterapeutik v tabletách lze v přeneseném smyslu slova považovat za perorální očkování, které je však nutné každoročně opakovat. Kdy začít léčbu Luivacem? Obvykle se léčba začíná v období bez infekce, ale může být zahájena i během akutní infekce. Luivac nemůže v případě akutní infekce nahradit nutnou terapii antibiotiky, může však být současně s antibiotiky podáván. Přípravek může být aplikován pouze na základě lékařského předpisu Vašeho ošetřujícího lékaře, který jediný může odpovědně posoudit vhodnost imunoterapie při léčbě Vašich opakujících se infekcí dýchacích cest. Jaké jsou zkušenosti s Luivacem u nás? Přípravek Luivac se v České republice používá od roku Je velmi dobře snášen. Pouze u zvlášť citlivých pacientů byly ojediněle pozorovány mírné žaludeční nebo střevní potíže, velmi zřídka se vyskytly kožní reakce. Přípravek se nemá podávat při akutních žaludečních a střevních zánětech a nedoporučuje se podávat ho v těhotenství. Velmi příznivé výsledky byly získány při porovnání zkušeností s léčbou Luivacem na 55 lékařských pracovištích v různých regionech České republiky v letech 1997 až Jednalo se o sledování téměř 3500 dětských a dospělých pacientů trpících opakovanými infekcemi dýchacích cest. Byl posuzován stav pacientů po dobu 12 měsíců před zahájením léčby přípravkem Luivac a porovnáván s počtem a závažností infekcí po dobu dalších 12 měsíců od zahájení léčby přípravkem Luivac. Podíl infekcí klesl za roční sledované období o 62 %, došlo především ke snížení stupně závažnosti infekce dýchacích cest a trvání recidiv. Spotřeba antibiotik a symptomatik klesla na polovinu, což znamená vedle léčebného efektu i výrazný ekonomický přínos. Závěrem... Věříme, že naše informace Vám pomohou se efektivně bránit infekcím dýchacích cest, které Vás každoročně trápí. Poraďte se proto se svým lékařem, zdali by léčba imunoterapeutikem Luivac byla pro Vás vhodná a umožnila Vám nebo Vašim dětem zabránit opakujícím se infekcím dýchacích cest. Bližší informace můžete získat na adrese: IBI International, spol. s r.o., Sokolovská 24, Praha 8, tel. 02/ , , fax 02/ zdravá rodina 9/98 15

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň Léčebné klimatické pobyty v Nízkých Tatrách a Chorvatsku Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň O nás Obecně prospěšnou společnost Dětské klimatické pobyty se sídlem v Plzni v Mulačově nemocnici tvoří

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Nadační fond vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, které jsou určeny na:

Nadační fond vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků, které jsou určeny na: Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2005 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ 678 01 IČ 269 73 391 Vznik 29. června 2005 Zřizovatel

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE KOMBINOVANÁ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE (MOŽNÉ UŽITÍ K YUZPEHO METODĚ) Obsah: a. Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce b. Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce c.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a

Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a Vážení pojištěnci, jako dárek k 20. výročí založení ZPŠ jsme pro Vás připravili KARTU MÉHO SRDCE. V této prezentaci Vám představíme její přednosti a výhody. 1 KARTA MÉHO SRDCE je zabezpečený elektronický

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Vitamíny v kosmetice

Střední odborné učiliště Domažlice. Vitamíny v kosmetice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.07 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

V případě, že máte dítě pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, neváhejte jej přihlásit na tento ozdravný pobyt.

V případě, že máte dítě pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, neváhejte jej přihlásit na tento ozdravný pobyt. Vážení, dovolujeme si Vás oslovit s mimořádnou nabídkou léčebně-ozdravných pobytů pro děti s názvem Mořský koník, které pořádá Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci s naší společností. Tyto mimořádně

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

KONCENTRACE ZA VOLANTEM

KONCENTRACE ZA VOLANTEM KONCENTRACE ZA VOLANTEM Mgr. Stanislav Huml, V.V.V. Expert a.s. Dopravní statistiky EXPERTNÍ ÚSTAV SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVY www.expertas expertas.cz Mgr. Stanislav Huml, V.V.V. Expert a.s. Zdroj Policie

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Očkování proti sezónní chřipce výsledky pilotní dotazníkové studie P. Pazdiora, A. Aišmanová Ústav epidemiologie LF UK v Plzni 7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Na základě Doporučení Rady

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

VÁNOČNÍ AKCE ENERGY DETOX VITALITY. vánoční balíčky od Avity. ... a k nim překvapení pro každého, kdo chce zlepšit svůj život!

VÁNOČNÍ AKCE ENERGY DETOX VITALITY. vánoční balíčky od Avity. ... a k nim překvapení pro každého, kdo chce zlepšit svůj život! VÁNOČNÍ AKCE 3 ENERGY DETOX VITALITY vánoční balíčky od Avity... a k nim překvapení pro každého, kdo chce zlepšit svůj život! 1. Balíček ENERGY pro celou rodinu na podporu srdečně-cévního systému STIM

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více