Je po prázdninách... Světová novinka v kosmetice. Zdraví pro děti ze severních Čech. Uvolnění v Alfa vlnách. Nový seriál ČT: Tajemný doktor Enzym

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je po prázdninách... Světová novinka v kosmetice. Zdraví pro děti ze severních Čech. Uvolnění v Alfa vlnách. Nový seriál ČT: Tajemný doktor Enzym"

Transkript

1 dravá rodina 9 / 9 8 Je po prázdninách... Světová novinka v kosmetice Nový seriál ČT: Tajemný doktor Enzym Zdraví pro děti ze severních Čech Co je to workholismus Uvolnění v Alfa vlnách Vyhodnocení Soutěže s Revitalem

2 GLUKOMETRY COMPANION II NYNÍ P ICHÁZÍ NA TRH nov druh glukometru pod názvem Mal rozmûr a jednoduché ovládání kontaktu s pfiístrojem pfiesného v sledku pfii stanovení pfiesné glykemie Velmi rychl - mûfiení trvá 20 sekund Není nutné ãi tûní - krev nepfiichází do pfiímého Malá kapka krve 5 mikrolitrû staãí k získání Individuálnû balené testaãní prouïky Minimální moïnost interference s ostatními léky PamûÈ aï 125 mûfiení (pfii napojení na poãítaã) Plná úhrada zdravotními poji Èovnami pro pacienty léãené opakovan m denním podáváním inzulínu, platí pro pfiístroj i pro prouïky (v mnoïství 400 ks za rok) Cena glukometru v pouzdfie + 25 testovacích prouïkû je 5000,- Kã vãetnû DPH DoÏivotní záruka pro uïivatele (bezplatná v mûna pfiístroje za nov ) pfii vyãerpání kapacity baterií nebo pfii po kození PRECISION Q.I.D. MÛÏete si zvolit barvu podle svého pfiání - bílou, modrou, ãervenou, zelenou nebo Ïlutou. Jednoduché ovládání a doïivotní záruka zûstávají samozfiejmostí, stejnû jako rychlost a pfiesnost mûfiení. Kontaktní adresy: MediSense an Abbott Laboratories company, v robce ABBOTT Laboratories s.r.o., Îitomírská 40, Praha 10 tel.: 02/ , fax: 02/ I.B.C. Medica, distributor Karl tejnská 9, Jinoãany, Praha - západ tel.: 02/ , fax: 02/ An Abbott Laboratories Company

3 o b s a h (str. 10) Ïivotní prostfiedí Pro zdraví dětí z ekologicky nejvíce postižených oblastí. 4 editorial Zlata Adamovská. 5 hlavní téma PhDr. Zdeněk Matějček. Je po prázdninách... a co dál. 6 host MUDr. Vladimír Polanecký na téma Práce a zdraví. 8 (str. 6) lékafi radí Nový lék na rakovinu prsu. 5 Uvolnění v Alfa vlnách. 9 Zkuste užívat hormonální antikoncepci. 12 Trpíte opakovanými infekcemi dýchacích cest? 15 (str. 12) (str. 14) televize Tajemný doktor Enzym - nový seriál České televize. 10 zdravotní poji tûní Nové cesty ke klientům. 13 zprávy Zveme Vás na Běh Terryho Foxe. 14 (str. 16) Nadace Sue Ryder. 14 kosmetika pro zdraví Revital: Světová novinka v kosmetice Enzymy ve službách krásy a dokonalosti. 16 Výherci Soutěže s Revitalem. 14 zdravá rodina 9/98 3

4 Ï i v o t n í p r o s t fi e d í Pro zdraví dětí z ekologicky nejvíce postižených oblastí vím přes dětí. Podle diagnózy, kterou určili příslušní lékaři, děti pobývaly v českých horách nebo v Nízkých Tatrách, některé z nich odjely i k moři. Ředitelka Výboru dobré vůle MUDr. Milena Černá k tomu řekla: Pokládáme za velký úspěch, když později lékaři potvrdili, že většina dětí, které takový pobyt absolvovaly, neměla po několik měsíců větší potíže a nemusela pravidelně brát léky, které dětský organismus tak zatěžují. Klimatické pobyty v fiecké Velice (nahofie) ãi v Nízk ch Tatrách (vpravo) pfiispívají ke zlep ování zdravotního stavu severoãesk ch dûtí. Česká republika bohužel stále ještě patří k ekologicky nejvíce zatíženým zemím v Evropě. Každou iniciativu, která vede k nápravě tohoto stavu anebo se snaží zmírnit nepříznivé následky na zdraví obyvatelstva, je proto třeba ocenit a přivítat. Zvlášť aktivně si v tomto směru počíná elektrárenská společnost ČEZ, která v rámci svého sponzorského programu jen v loňském roce uvolnila přes 190 miliónů Kč. Na odstranění následků škod způsobených záplavami na Moravě bylo např. městům Šumperk, Olomouc, Otrokovice, Karviná, Hodonín, Bohumín a obci Loučná nad Desnou věnováno 11 a půl miliónu Kč. Solidaritu s lidmi v postižených oblastech vyjádřili i přímo zaměstnanci ČEZ sbírkou přesahující dva milióny. Vedle centrálně řízené sponzorské činnosti, která se zaměřuje především na zdravotnictví, školství a humanitární projekty, se uskutečňují programy jednotlivých elektráren. Ty podporují rozvoj obcí a zájmů obyvatel žijících v jejich okolí. Elektrárna Počerady například sponzorovala celkovou rekonstrukci barokního špitálu v Lounech, elektrárna Tušimice umožnila instalaci úsporného veřejného osvětlení v Kadani, Chomutově, Klášterci nad Ohří a Kovářské a jaderná elektrárna v Dukovanech vedle podpory 4 zdravá rodina 9/98 řady kulturních akcí a festivalů uzavřela sponzorské smlouvy se 46 základními, 18 středními a 30 mateřskými školami v širokém okolí. To u- možnilo zlepšit vybavení škol audiovizuální a počítačovou technikou. Také jaderná elektrárna Temelín, přestože je ještě ve výstavbě, sponzorovala mimo jiné ozelenění ploch na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích a zakoupení monitoru životních funkcí pro jednotku onkologické hematologie českobudějovické nemocnice. Vůbec nejvýznamnější projekt sponzorského programu elektrárenské společnosti ČEZ byl zahájen v říjnu 1993 a dostal jméno Zdraví na severu Čech. Ve vybraných okresech severních Čech a od loňského roku i v o- krese Karviná na severní Moravě jsou prostřednictvím Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové zajišťovány klimatické pobyty dětí s onemocněním horních cest dýchacích, s průduškovým astmatem a s atopickými ekzémy. Je to mimořádně rozsáhlá akce, která doprovází program odsiřování elektráren ČEZ. Jejím cílem je pomoci překlenout období, než se podaří odsířit všechny elektrárny. Celková částka, kterou ČEZ na tento projekt dosud věnoval, přesahuje 160 miliónů korun. V uplynulých pěti letech tak mohlo vycestovat za zdra- Aby nedocházelo ke zneužívání, pracovníci Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové stanovili kritéria přidělování poukazů na klimatické pobyty podle zdravotního stavu a každý turnus kontrolují. Přednost přitom mají děti z nemajetných rodin. Při výběru místa se snaží dosáhnout co nejvyšší kvality při nejnižší možné ceně. Průměrná cena jednoho klimatického pobytu v českých horách tak dosud byla 2800 korun, čtrnáctidenní pobyt u moře stál Kč. S ohledem na zdravotní stav dětí přitom požadovali zásadně plnou penzi a leteckou dopravu. Tak, jak se postupně odsiřují elektrárny ČEZ, dochází ke snižování prostředků na tento projekt. V letošním roce bylo pro klimatické pobyty dětí vyčleněno 6 miliónů Kč a program končí. Za situace, kdy dochází k podstatnému zlepšení stavu ovzduší na celém území naší republiky, se podpora ČEZ přesouvá do dalších oblastí, které potřebují pomoc. Je to například zdravější životní styl, rozvoj regionů kolem elektráren a v neposlední řadě podpora možností úspor energie. Spolupráce s Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové tím ovšem nekončí. Zdraví obyvatel bude i nadále v popředí zájmu sponzorské činnosti. Ředitelka Výboru dobré vůle MUDr. Milena Černá to shrnuje slovy: ČEZ je největším sponzorem našich projektů a nejlepším partnerem. Přáli bychom si takového partnera najít i pro další projekty, které potřebujeme. Dr. Jiří Halousek

5 e d i t o r i a l Nový lék na rakovinu prsu inz. ZENECA Léčení rakoviny prsu je dosti složité, protože se musí brát v úvahu řada faktorů včetně komplikované souhry ženských pohlavních hormonů v rámci celého organismu a u podávaných léků se musí sledovat všechny jejich účinky, které se mohou při delším podávání i značně změnit. V posledních letech se dostává do popředí zájmu lékařů hormonální léčba. Při vývoji léčiv tohoto typu je snaha dosáhnout toho, aby se co nejvíce snížilo riziko obnovení nádorového bujení blokováním tvorby určitých hormonů, a to různými cestami. Letos byl uveden na náš trh ARIMIDEX, který dovede tvorbu těchto hormonů zablokovat velmi účinně, a to i v tom případě, že známý lék tamoxifen nelze z různých důvodů podávat nebo je nádorová choroba pokročilá. Navíc má tento lék velmi málo nežádoucích účinků a stačí 1 tableta denně. Je to již 3. hormonální lék proti rakovině prsu, který firma Zeneca uvedla na náš trh: Nolvadex, Zoladex a Arimidex. Prof. MUDr. Evžen Skala, CSc. Lefax Simethiconum Užívá se: proti nad maní pfii pocitu plnosti pfii pocitu napûtí v nadbfii ku Vhodné pro v echny vûkové skupiny Dûtem do 3 mûsícû vûku na doporuãení lékafie âtûte pfiíbalovou informaci, poraìte se se sv m lékafiem nebo lékárníkem ASCHE AG k dostání ve formû ÎV KACÍCH TABLET a SUSPENZE Konec prázdnin. Návrat dětí, zdivočelých letní svobodou uprostřed přírody, zpět do školních lavic, ke kázni, bez které nemohou při vyučování existovat. Tlak společnosti na každého z nás. Návrat většiny rodin ke všedním dnům roku s běžnými starostmi. Tahle témata se v září nabízejí. V čísle Zdravé rodiny, které právě držíte v rukou, ale o tomhle všem píše odborník nad jiné povolaný, známý dětský psycholog prof. PhDr. Zdeněk Matějček. Já se tedy mohu zabývat tématem docela jiným. Ostatně září pro mne znamená každoročně ještě něco docela jiného a velmi významného. Začíná divadelní sezóna a já s napětím čekám, jaký dramaturgický plán pro nás herce připravilo vedení divadla Na Vinohradech, co budeme hrát, jaké role čekají v nové sezóně mne osobně. Letos poprvé se ale i já mohu podílet na určitém dramaturgickém plánu, v časopise Zdravá rodina spolurozhodovat o tom, co si budeme moci v našich dalších číslech přečíst. A stejně jako v divadle Na Vinohradech nám všem záleží na tom, aby bylo hlediště každý večer plné spokojených diváků, v časopise Zdravá rodina nám jde o co největší počet spokojených čtenářů. Zdravá rodina už má za sebou dětská léta, přichází k vám pravidelně, našla si své stálé čtenáře. Dosud nikdy jsme se ale nezeptali vás všech, kteří Zdravou rodinu pravidelně čtete, co by vám v příštích číslech udělalo radost, co vás v široké škále problémů ovlivňujících duševní a fyzické zdraví nejvíc zajímá, co od nás čekáte a chcete. Víme samozřejmě, že se máme věnovat civilizačním nemocem, tomu, co způsobuje stres, problémům nadváhy a diet, zdravé výživy, že se máme samozřejmě znovu věnovat kardiovaskulárním chorobám, problémům rakoviny, otázkám závislosti, všemu, co může zkracovat lidský život, ovlivnit jeho kvalitu. Ale co si myslíte vy? Napište nám, co od nás čekáte, která témata vám máme zprostředkovat, na co se za vás ptát odborníků. Jenom tak spolu totiž můžeme vytvořit časopis, který vám bude skutečným životním pomocníkem, naplnit, co jsme si od začátku předsevzali - být užiteční víc než miliónu občanů této země, kterým se Zdravá rodina dostává každý měsíc do ruky. Když pomůžete nám, napíšete, co od nás čekáte, na jakých informacích vám záleží, my pomůžeme vám. Z vašich odpovědí vylosujeme deset výherců, kteří obdrží balíček kosmetiky Revital. zdravá rodina 9/98 5

6 h l a v n í t é m a Je po prázdninách... a co dál? Prof. PhDr. Zdeněk Matějček je předním českým a světovým psychologem, který své celoživotní dílo věnoval rodině, úskalí výchovy dětí, konfliktům mezi rodiči a dětmi a svými radami se snaží o jejich nápravu. Je autorem mnoha výzkumných studií a populárních publikací, které dokazují jednoznačnou roli rodiny při výchově dětí. Svým hlubokým lidským přístupem dokázal odvrátit rozpad rodin a mnoha dětem tak uchovat pěkné rodinné prostředí. Proto jsme dnes požádali tohoto zkušeného psychologa o několik rad před vstupem do nového školního roku. školní život. A bylo by jen dobře, aby začátek byl dobrý - jak nám ostatně už po tři staletí připomíná Jan Amos Komenský. Za chvíli totiž přijde i to učení, zkoušení, úkoly a známky a pro děti to bude znamenat pořádné pracovní zatížení. Škola - základ života Řekl jsem, že škola je pro děti místem společenského života. Nejvýraznějším rysem školního věku dítěte je totiž tzv. extraverse, neboli zaměření mimo sebe. Zajímá je především to, co se kolem něho děje. Hranice své rodiny překročilo už v předškolním věku. To také většinou vstupuje do mateřské školy a mezi druhými dětmi je ve svém živlu. Ve školním věku se mu pak dětská společnost stává mimořádně významným vývojovým a výchovným činitelem. V kontaktu a v soutěži s druhými dětmi se utváří jeho já, neboli identita, a zápas o určité postavení ve společenství školní třídy zaměstnává dítě mnohdy daleko víc než zápas o známku z češtiny nebo matematiky. To je také doba nejpalčivějších pocitů méněcennosti pro jakékoliv nedostatky, ať ve vnějším zjevu, ve zdravotním stavu či v duševních schopnostech, tělesné zdatnosti a dovednostech, síle, odvaze a podobných věcech, o nichž inz. HONEYWELL Prof. PhDr. Zdenûk Matûjãek Byť to zní jakkoliv paradoxně, je tomu tak. Děti se na konci prázdnin velkou většinou do školy už zase těší. Ne na učení, zkoušení a úkoly, ale prostě na školu a život v ní. Škola je totiž pro děti mezi jiným i místem společenského života, a to rozhodně víc, než si myslívají paní učitelky a páni učitelé, a ovšem daleko víc, než si myslí rodiče. To bude vyprávění v těch prvních dnech po prázdninách! Každý se chce těm druhým trochu pochlubit, co viděl a slyšel, jaké dobrodružství zažil, co dokázal, jaké neštěstí ho potkalo atd. Nedivte se, prosím, i nehoda, úraz a podobné věci patří k životu a dítě se chlubí např. tím, jak si zlomilo nohu a bylo v nemocnici. Ono to je totiž také tak trochu hrdinství, které stojí za zmínku. A jak se děti připravují, co si v těch prvních dnech vezmou s sebou do školy! Děvčata spíše na sebe, kluci spíše v kapsách a v aktovce. No zkrátka, začíná 6 zdravá rodina 9/98

7 h l a v n í t é m a rodiče obvykle soudí, že k ničemu moc nejsou - a když, tak až kdesi daleko za školním vysvědčením. To je ale také doba, kdy děti mají zpravidla zvýšený zájem o dění v rodině vlastní a v rodinách kolem a kdy rozumějí už dost vyspěle i nejrůznějším tzv. mezilidským vztahům. Ve věku kolem jedenácti let např. adoptované děti v rodinách. které se snažily tuto skutečnost utajit, nejčastěji objeví pravý stav věcí, aniž jim to kdokoliv výslovně řekl. Nyní také děti nejhůře snášejí rozvod rodičů a nejhůře po rozvodu přijímají matčina nového partnera. Čili, vůbec to nejsou jenom školáci, nýbrž mladí lidé v jedné z nejvýznamnějších fází životního dospívání. A podle toho bychom se k nim také měli chovat, chceme-li, aby jim ve škole bylo dobře a aby nakonec i ty známky na vysvědčení k něčemu vypadaly. Co dítě potřebuje Tady nám pomůže opět jiná poučka z dětské psychologie.ta nám říká, že je asi pět základních psychických potřeb, které musí být naplněny, aby se dítě mohlo zdravě a naplno rozvíjet. 1 Na prvním místě je to potřeba určitého přívodu podnětů zvenčí. Těch podnětů by nemělo být ani moc ani málo, nýbrž tak akorát. Dítě by se rozhodně nemělo nudit. Že by se nudilo ve škole, to není moc pravděpodobné, ale kdyby snad, musíme je zaměstnat mimoškolně. Možností v tomto směru je dnes takřka nepřeberně. 2 Na druhém místě se uvádí potřeba smysluplného světa. Znamená to, že má-li se dítě něčemu učit, nenacpeme to do něho rákoskou, rozčilováním či jiným násilím. Napřed musíme vzbudit jeho zájem! Zlaté pedagogické pravidlo říká, že je žádoucí zařídit věci tak, aby je dítě udělalo dobře a my je mohli pochválit, avšak nedopustit, aby je udělalo špatně a my je museli trestat. Ostatně, s tresty tady pořídíme vůbec tak málo, že je lépe, když je docela odepíšeme z repertoáru nátlakových prostředků v přípravě dětí na školu. inz. HERPESIN 3 Pak je tu potřeba životní jistoty. Dítě se daleko lépe učí, má-li vědomí, že jeho lidé jsou na jeho straně, že je nedají a neopustí. A tak tedy, pokud jen možno žádné výčitky a hrozby nad školním neúspěchem, ale sednout si v klidu - a pomáhat! Nejsme přece domácími policajty! K výchovné autoritě rodičů patří, že dítě v nich má oporu a ne že se jich bojí. Nechtějme také od dítěte hned samostatnost! V tomto ohledu jsou totiž mezi dětmi velké rozdíly, které jsou dány psychickou konstitucí a s výchovou moc nesouvisejí. 4 O potřebě zdravé identity, tj. vědomí vlastního já a vlastní společenské hodnoty, jsme se už zmínili. Ta je u dětí školního věku dána nejen úspěchem v učení, nýbrž také úspěšným a uspokojivým zařazením ve společnosti vrstevníků. V této společnosti se rodí přátelské vztahy, tady se rodí přijetí mužské a ženské životní role, zde se kultivuje probuzená sexualita, tady se děti zamilovávají, odtud si jednou budou vybírat ty, s nimiž svůj život spojí natrvalo. 5 Konečně je tu potřeba otevřené budoucnosti, která nám říká, že před dítětem má být pořád naděje a že i my se máme s dítětem na něco těšit. Samozřejmě, starostem a úzkostem neujdeme, ale pamatujme, prosím, že jen otevřený výhled do budoucna takové starosti překoná. A pak tedy po prázdninách s nadějí a odvahou a rozhodností spolu s našimi dětmi dál a dál - jak do té školy s lavicemi a učebnicemi, tak do té školy širší, hlubší a významnější - do školy života. Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Psychiatrické centrum Praha zdravá rodina 9/98 7

8 H o s t Práce a zdraví Práce přináší radost, práce osvobozuje, práce přináší uspokojení, seberealizaci, ale na druhé straně práce v nerozumném množství nám může přinést i problémy. O tom všem jsme si povídali s MUDr. Vladimírem Polaneck m, hygienikem hlavního města Prahy. Je práce radostí nebo stresem? Musíme si uvědomit, že člověk se po celý život neustále vyrovnává s životními i pracovními podmínkami. Jde tedy o neustálou zátěž, která ovšem člověku napomáhá v jeho rozvoji. Pracovní zátěž obvykle dělíme na fyzickou a psychickou. Té fyzické ubývá, naopak té psychické je stále více. A to klade na člověka vyšší nároky. Dnes velmi často slyšíme o přetížení lidí. My vždy hodnotíme nejen nároky na pracovníka, ale i prostředí, v němž pracuje, které může přinášet kladné, ale i záporné okamžiky. Třeba mikroklima, osvětlení, hluk, vibrace, ale i pracovní rizika, chemické látky a samozřejmě i nadměrné či neúměrné požadavky na člověka, které pak vytvářejí onu neúměrnou zátěž - stres. Jak lidé reagují na tyto neúměrné požadavky? Těmi nejběžnějšími reakcemi jsou rozladění, únava, snížená bdělost, pracovní přesycení, výpadky pozornosti, chybování, pokles pracovního výkonu, ale i neklid a často místní bolesti. Při trvalé neúměrné zátěži se setkáváme s psychózami, neurotickými poruchami, častou závislostí na lécích a psychotropních látkách, s kouřením, alkoholismem, ale i s poruchami stravovacích zvyklostí, minimální tělesnou aktivitou, s obezitou, fluktuací a různými zdravotními obtížemi. Existuje recept, jak těmto problémům čelit? Jde o to, aby byly vyváženy vztahy mezi režimem práce a odpočinku, aby byly dodrženy vhodné algoritmy pracovních operací, a neméně důležitým je i vhodný výběr spolupracovníků. V posledních létech se klade velký důraz či pozornost na osobní rysy, které mohou o- vlivnit reakce člověka na pracovní podmínky či psychickou zátěž. Do našeho slovníku se v posledních létech dostalo slovo workholik, setkáváte se s ním? Workholismus charakterizujeme jako syndrom závislosti na práci. Nejčastěji se objevuje u řídících pracovníků, manažerů. Jde v podstatě o hodnotovou orientaci člověka, především duševně pracujícího, který v hodnotovém systému preferuje práci, je prací zaujat tak, že vysoký pracovní výkon mu přináší velké osobní uspokojení, pocit seberealizace, často užíváme výraz pracovní posedlost. Je to výrazná soustředěnost na aktivity a pracovní úkoly před rodinou, zdravím, odpočinkem a ostatními zájmy, které bývají potlačeny na minimum. Jaký je u nás hodnotový žebříček? Podle výzkumů můžeme sestavit toto pořadí: 1. Individuální hodnoty - pfiedev ím zdraví, rodina. 2. Materiální hodnoty - bydlení, hmotné zabezpeãení. 3. Pracovní hodnoty - pracovní uspokojení, existenãní jistota, stálá práce. 4. Spoleãenské hodnoty - spoleãenské postavení, spoleãenská jistota. 5. Hodnoty volného ãasu - zájmové ãinnosti, rekreace, odpoãinek. V poslední době dochází ke změnám této hodnotové preference vzhledem ke změnám ve společnosti, trhu práce, novým profesím, preferenci osob s vyšším vzděláním. Významnou roli dnes hraje i sebeuplatnění v pracovním či společenském životě. Na první místo se dostávají pracovní hodnoty: mít stálou práci, získat další kvalifikaci, mít vysoký příjem, mít v pracovním životě autonomii. Vraťme se k workholikům, kteří mají dobrý pocit ze své práce. Tato jejich zaujatost přináší ale i zápory. Na jedné straně u nich dochází ke konfliktním sociálním vztahům, nesouladům v rodině, pocitům osamělosti, ovšem na druhé straně dochází i ke stejně závažným negativním dopadům z hlediska jejich duševního zdraví, pohody, ale často i zajištění optimálního výkonu v práci. Workholik, i když je silně zaujat prací, věnuje jí maximální čas a úsilí, nemusí svými schopnostmi a znalostmi přispívat ke kvalitnímu plnění daných úkolů. Velmi často překonává únavu vůlí, ovšem obvykle s častějšími chybami nebo nižším výkonem. Nebezpečné je, že primární projevy únavy přechází a kompenzuje je nevhodnými způsoby. A někdy je nekompenzuje vůbec. Některé účinky zátěže jsou tak nebezpečné, že jsou nenapravitelné. Co byste tedy poradil, aby prevence workholismu byla účinná a hlavně včasná, aby se chyby daly ještě napravit? Dali jsme dohromady deset základních bodů, které by měl znát každý, kdo preferuje práci: 1. Stanovení pfiimûfienosti a aktivní regulace pracovní ãinnosti. 2. Vhodná organizace práce a odpoãinku pro dan typ práce. (Délka pracovních smûn, délka a fiazení pfiestávek a jejich náplà, ãasov plán pro práci i odpoãinek, stfiídání pracovních aktivit.) 3. Osvojení si aktivního i pasivního typu odpoãinku. 4. Správné zhodnocení toho, co je dûleïité. 5. V cvik k asertivitû (uplatnûní vlastních postojû). 6. Nácvik vybran ch relaxaãních dovedností. 7. Vhodná tûlesná aktivita, kompenzující práci. 8. Kvalitní a délkou odpovídající spánek. 9. Vhodné stravovací návyky. 10. Odpovídající zdravotnická osvûta. Jaké jsou zkušenosti s workholiky ve světě? Myslím, že podobné jako u nás. Dnes už jsou zpracovány programy pro řídící pracovníky, manažery a lidi vystavené velké psychické zátěži. Toto vysoké pracovní nasazení je vyrovnáváno sportovními a společenskými akcemi, důrazem na setkávání celých rodin, přátel, a dalo by se říci cílené zapomnění na každodenní úkoly a pracovní povinnosti. Myslím si, že každé povolání se dá zorganizovat tak, aby se člověk nestal jeho otrokem. Za rozhovor poděkovala dr. Eva Křížová 8 zdravá rodina 9/98

9 Uvolnění v Alfa vlnách Audiovizuální stimulace mozku - jak se oficiálně nazývá relaxační i specificky léčebná metoda - si získala řadu příznivců už také v našich podmínkách. Od počátku 90. let, kdy se u nás poprvé objevila možnost vyzkoušet si pomocí speciálně vyvinutých relaxačních přístrojů úpravu jednotlivých hladin vědomí, se tento způsob přelaďování stal pro mnohé každodenním pomocníkem především v boji proti stresu. Na jakém principu jsou tyto technologie založeny a jak na člověka působí? V rámci základní a velmi zjednodušené informace je nutno objasnit alespoň několik termínů. Hladina vědomí je záznam elektrických výbojů mozkových buněk, měřitelných v hertzích, jak je známe ze záznamu EEG (elektroencefalograf). Hladinu alfa, která je pro sledovanou techniku nejcennější, lze charakterizovat jako bdělý odpočinek, doprovázený příjemnými pocity. Setrvání právě v této hladině posiluje a regeneruje životní funkce. Obecně lze říci, že pokud by člověk dokázal setrvat v alfě, patrně by vůbec nemohl onemocnět. Přístroj pracuje se světlem a zvukem určitých frekvencí a jeho finální podoba připomíná malého walkmana se sluchátky a brýlemi opatřenými diodami. Právě světlo a zvuk dokáží rychle a zcela přirozeně změnit naladění mozkových vln uživatele. Všechny dotazy odbornějšího charakteru je dobré konzultovat přímo na místě, neboť výčet účinků celé řady speciálních programů je poměrně široký (velmi účinný je i poslech oblíbené hudby současně s působením relaxačního přístroje). Vedle odstranění či potlačení stresu, únavy, nespavosti nebo bolestí hlavy jsou relaxační přístroje také dobrými pomocníky při trénování paměti a koncentrace, mají tudíž své místo i v usnadnění procesu učení nebo k odstranění lehkých mozkových dysfunkcí. V případě širšího zájmu našich čtenářů jsme připraveni dodat podrobnější informace, případně samostatný rozhovor na toto téma. Výhradním autorizovaným dodavatelem v ČR je firma GALAXY, Na Moráni 5, Praha 2, tel.: 02/ Orien - relaxaãní pfiístroj ke stimulaci mysli

10 t e l e v i z e Tajemný doktor Enzym - nový seriál České televize A i když jednotlivé díly seriálu trvají pouhých deset minut, divák je po jejich shlédnutí pobaven i poučen. Čtenáři našeho časopisu si mohou udělat alespoň určitou představu o tom, jak seriál bude vypadat, když si na této dvoustraně prohlédnou fotografie pořízené během natáčení. Snímky pofiízené bûhem natáãení seriálu Od neděle 4. října si televizní diváci, které zajímají otázky zdraví, přijdou na své. ČT 1 zahájí vysílání dvanáctidílného vědecko-populárního seriálu Tajemn doktor Enzym, který zábavnou formou seznámí s doposud stále ještě mnohdy záhadnými enzymy a s tím, jak je lze využívat pro lidské zdraví. Čtenáři našeho časopisu pro to již mají tu nejlepší průpravu, protože v minulých číslech jsme pravidelně zveřejňovali články našich předních lékařů, kteří mají s preparáty pro systémovou enzymoterapii zkušenosti. V hlavních rolích Veronika Žilková a Ilja Racek V titulních rolích seriálu jako průvodci světem enzymů vystoupí známí herci Veronika Žilková a Ilja Racek. Zasvěcovat do něj budou dva mladé studenty gymnázia, které hrají Markéta Pokorná a Ondřej Brousek - nejmladší člen herecké dynastie. Děj začíná ve školní učebně, kde nudný učitel biologie nezáživně přednáší látku o enzymech. Student Skřivánek během vyučování usne a procitá v jemu neznámém prostředí. Tam se ho ujímají oba průvodci a když za ním přijde i tajně uctívaná spolužačka Konopásková, je všechno připraveno pro cestu za poznáním. Co všechno enzymy dokáží Průvodci oba studenty nejprve seznamují s tím, co jsou enzymy a jak působí v přírodě i v lidském těle. Po krátké exkurzi do historie objevů enzymů a jejich využívání v nejrůznějších oblastech lidské činnosti následují konkrétní příklady z oboru lékařství. Nezasvěcený laik žasne, kde všude mohou enzymové léky pomáhat. Celý seriál přitom ani na okamžik nepoučuje, ale poutavě a s vtipem odhaluje stále nové a nové skutečnosti. Jde o druh vědecko-populárního filmu, který se v naší televizi bohužel zatím objevuje jen ojediněle - herecké scénky, kde se aktéři mohou doslova vyřádit, střídají a- traktivní originální i animované záběry z oblasti biologie a medicíny doprovázené patřičným výkladem. Atraktivní divácká soutěž - hlavní cena pobyt u moře Dva díly - uprostřed seriálu a nakonec - jsou věnovány diskusi s lékaři a dalšími odborníky, kteří již mají s využíváním enzymů pro lidské zdraví nemalé zkušenosti. Na samotný závěr pak budou zveřejněny soutěžní otázky; kdo zašle správné odpovědi, bude mít naději, že se stane výhercem některé z hodnotných cen - první cena je pobyt pro dvě osoby u moře. Důležité ovšem je, aby divák, který se chce zúčastnit této soutěže, shlédl pokud možno všechny díly, protože otázky se budou týkat obsahu celého seriálu. Bude to mít usnadněno tím, že vedle premiéry každého dílu vždy v neděli v 18,05 hodin bude následovat repríza hned následující pondělí v 11,50 hodin, rovněž na ČT zdravá rodina 9/98

11 t e l e v i z e Projekt Manažerem vlastního zdraví Tento seriál si neklade za cíl pouze seznámit diváky s doposud ještě ne dostatečně známou možností využití enzymů v lékařství. Je součástí mnohem širšího projektu, nazvaného ManaÏerem vlastního zdraví. V naší zemi stále ještě jen málo občanů aktivně dbá o své zdraví a o prevenci před různými nemocemi. Jde o to naučit se zdravě žít a předcházet nástrahám, které na nás v podobě různých civilizačních, ale i dalších chorob číhají. Enzymy přitom mohou sehrát důležitou roli, jak již dokazují příklady z některých západních zemí. Pokud budeme cítit větší odpovědnost vůči svému zdraví a budeme podle toho také jednat, pak nejenže budeme žít lépe a déle, ale u- šetříme tím i nemálo prostředků, jichž se ve zdravotnictví, jak známo téměř na celém světě, nedostává. Tyto prostředky pak mohou být použity tam, kde jsou pro další zdokonalení zdravotní péče naléhavě zapotřebí. Vedle seriálu Tajemn doktor Enzym tedy bude následovat celá řada dalších pořadů a akcí, které budou zaměřeny tímto směrem. Sledování nového seriálu Tajemn doktor Enzym rozhodně stojí za to. Text a foto dr. Jiří Halousek Kdy bude seriál vysílán? Ne ât 1 18,05 1. díl Základní kameny Ïivota (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât l 18,05 2. díl Ohlédnutí do historie (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18,05 3. díl Co se zánûtem? (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât l 18,05 4. díl Sportem pfiece jen ku zdraví (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18,05 5. díl Zadáno pro Ïeny (ale i pro muïe) (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18,05 6. díl Setkání s odborníky (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18,05 7. díl Kudy teãe krev (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18,05 8. díl Cennûj í neï zlato (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18,05 9. díl Jak dát imunitu do pofiádku (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18, díl Pomocníci v boji s nádory (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18, díl Buìme zdraví i ve stáfií! (opak. Po na ât 1 v 11,50) Ne ât 1 18, díl Závûreãná beseda (opak. Po na ât 1 v 11,50) inz. COLGATE

12 Chcete pro sebe něco udělat? Zkuste užívat hormonální antikoncepci Přehled příznivých účinků kombinované hormonální antikoncepce snížení rizika Antikoncepční účinek Mimoděložní těhotenství 90 % Nejdůležitější a zcela zásadní. Rakovina vaječníku 40 % Při minimálně 6 měsíčním užívání přetrvává ještě 10 let po jeho skončení. S délkou užívání se riziko dále snižuje. Rakovina sliznice děložní 40 % Při minimálně 12 měsíčním užívání. Přetrvává 15 let po jeho skončení. Nezhoubné nádory prsu 40 % Po 2-4 letech užívání. Platí pro fibrocystické onemocnění s nízkým stupněm buněčné atypie a pro fibroadenom. Funkční cysty vaječníku 64% Myomy děložní 17 % Za každých 5 let užívání. Pánevní zánětlivá onemocnění 50 % Neplatí pro chlamýdie. Menoragie (nadměrné krvácení) 50 % Anémie z nedostatku železa 50 % Dysmenorea (bolestivá menstruace) 40 % Další uváděné příznivé účinky:.prevence osteoporózy (řídnutí kostí).odstranění ovulačních bolestí.snížení rizika revmatoidní artritidy.snížení výskytu a projevu endometriózy.snížení výskytu onemocnění štítné žlázy Přehled kombinovaných antikoncepčních pilulek dostupných v České republice: nízkodávkované Cilest, Femoden, Logest, Marvelon, Mercilon, Microgynon, Minisiston, Minulet, Restovar, Stediril Pramino, Trinordiol, Trinovum, Triquilar, Triregol, Trisiston vysokodávkované Non-ovlon, Gravistat, Stediril-Neo Anteovin Některé čtenáře možná tento titulek poněkud překvapí. Je ale založen na názorech odborné veřejnosti zabývající se problematikou hormonální antikoncepce a na tom, že více než 70 miliónů žen na světě sáhne každý den po svém blistru antikoncepčních tablet a polkne malou pilulku, která do značné míry ovlivňuje jejich život. Více než 200 miliónů žen užívalo hormonální antikoncepci někdy v průběhu svého života. Milióny žen tak učiní v budoucnosti. K tomuto rozhodnutí je vede především vysoká antikoncepční spolehlivost této metody, možnost okamžitého přerušení užívání a rychlé obnovení plodnosti, bezpečnost současných moderních přípravků a v neposlední řadě i další zdravotně příznivé účinky. Spolehlivost kombinované hormonální antikoncepce je dostatečně známa a výhody z toho plynoucí jsou zřejmé. Navíc má řadu dalších zdravotně příznivých účinků, které mohou významně ovlivnit komfort života ženy a současně i chránit její zdraví. Jaké tedy jsou další příznivé účinky hormonální antikoncepce? Mezi hlavní patří následující: Omezení nepravidelností a bolestivosti menstruace Ženy užívající kombinovanou hormonální antikoncepci mají pravidelnou, méně bolestivou a slabší menstruaci. Souvisí to se zábranou vyzrávání a uvolnění vajíčka z vaječníku a s pravidelným užíváním antikoncepčních tablet - pilulek. Z těchto důvodů se hormonální antikoncepce často používá i jako lék v případě nepravidelné či bolestivé menstruace. Snížení rizika rakoviny vaječníku a děložní sliznice Zhoubné nádory patří dodnes spolu s onemocněními srdce a cév mezi nejčastější příčiny úmrtí. Mezi nádory ženských pohlavních orgánů je nejzákeřnější zhoubný nádor vaječníku. Tento nádor je obtížné včas zjistit a léčba je proto často neúspěšná. Užívání hormonální antikoncepce výrazně snižuje riziko tohoto onemocnění. Pokud žena užívá antikoncepci čtyři roky, má přibližně poloviční pravděpodobnost vzniku zhoubného nádoru vaječníku oproti ženě, která antikoncepci neužívala. Ochranný efekt přetrvává ještě 10 let po skončení užívání. Podobným způsobem chrání hormonální antikoncepce i před vznikem rakoviny děložní sliznice. Po 12 měsíčním užívání se riziko snižuje o 40% a tato ochrana přetrvává ještě 15 let po skončení užívání. Snížení výskytu cyst vaječníku Cysta vaječníku je sice málokdy nebezpečné, avšak poměrně časté onemocnění, které může vést až k operačnímu zákroku. Hormonální antikoncepce snižuje výskyt těchto cyst přibližně o třetinu až polovinu podle typu přípravku. Zlepšení kvality pleti Starší antikoncepční pilulky mívaly na pleť často i nepříznivý vliv. Většina dnešních moderních pilulek kvalitu pleti nezhoršuje, některé svým vlivem na hladiny pohlavních hormonů mohou kvalitu pleti dokonce zlepšit. Snížení rizika osteoporózy Stejně jako hormonální substituční léčba může i hormonální antikoncepce příznivě o- vlivňovat metabolismus kosti a snižovat riziko osteoporózy (řídnutí kostí). Ochrana před hlubokým pánevním zánětem Při užívání hormonální antikoncepce se hlen děložního hrdla stává méně prostupný nejen pro spermie, ale i pro mikroorganismy způsobující pánevní zánět. Pánevní zánět bývá příčinou srůstů v dutině břišní a následné neplodnosti. Tyto příznivé účinky jsou dány mimo jiné zablokováním činnosti vaječníků a dalším působením hormonů obsažených v pilulkách. Významnou roli hrají především estrogeny, které pozitivně ovlivňují pravidelnost menstruace, kvalitu pleti, podporují růst kostí a působí příznivě na cévní stěnu. V této souvislosti je důležité zmínit, že mezi výrobci preparátů se v současné době utkávají dva hlavní trendy. Na straně jedné další snižování dávek hormonů ve smyslu, když to užíváte, ať toho máte co nejméně, na straně druhé snaha o optimální vyvážení hormonálních složek nabízející - když to užíváte, ať z toho máte co nejvíce. Za bezpečné se považují dávky estrogenů pod 50 mcg. To bylo potvrzeno i ve velkém sledování provedeném v USA, kde se závažnější komplikace vyskytly pouze u 3 žen ze za rok užívání hormonální antikoncepce. Zajímavé pro české ženy je i to, že nejlépe v tomto sledování dopadly preparáty obsahující norgestimát, které jsou u nás prodávány pod názvy Cilest a Pramino. Co tedy dnešní pilulka může ženám přinést? Kromě ochrany před těhotenstvím je to především množství příznivých účinků, které celkově zlepšují fyzické i psychické zdraví ženy, její krásu a pohodu. Užívání hormonální antikoncepce je možné chápat i jako určitou formu životního stylu vypovídající něco o ženě samotné. Je to cílevědomá žena, která neponechává nic náhodě, zodpovědně plánuje své mateřství a pečuje o své zdraví. Je to žena, která ví, co chce, žena konce dvacátého století.

Zdraví. Plánované rodičovství Trojčata ze zkumavky. Enzymy pro ženy Prevence gynekologických nádorů. Léto a otužování. Opravdu přestáváte kouřit?

Zdraví. Plánované rodičovství Trojčata ze zkumavky. Enzymy pro ženy Prevence gynekologických nádorů. Léto a otužování. Opravdu přestáváte kouřit? dravá rodina 7-8 / 9 8 Zdraví pro ženu a dítě Plánované rodičovství Trojčata ze zkumavky Enzymy pro ženy Prevence gynekologických nádorů Opravdu přestáváte kouřit? Léto a otužování GLUKOMETRY COMPANION

Více

s vysokým tlakem? Srdce dostalo naději Enzymy při vrcholných sportovních výkonech o cestu do Ameriky Domov Sue Ryder otevřen

s vysokým tlakem? Srdce dostalo naději Enzymy při vrcholných sportovních výkonech o cestu do Ameriky Domov Sue Ryder otevřen dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 1 / 9 Jak žít s vysokým tlakem? Srdce dostalo naději Co by měl hypertonik vědět Enzymy při vrcholných

Více

dravá rodina Zdravý životní styl Hostem je Vlastimil Harapes Zdravý životní styl ve škole Má očkování význam? Enzymy a zánět hlasivek

dravá rodina Zdravý životní styl Hostem je Vlastimil Harapes Zdravý životní styl ve škole Má očkování význam? Enzymy a zánět hlasivek dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 4 / 9 Zdravý životní styl Hostem je Vlastimil Harapes Projekt Manažerem vlastního zdraví Jak

Více

Jakou má srdce naději?

Jakou má srdce naději? dravá rodina Jakou má srdce naději? Jak proti infarktu? Zachránci dětských srdcí Radar pro srdce Seriál Tajemství života Enzymy a onemocnění cév Soutěž o cestu do Ameriky s o u t û Ï Vážení čtenáři, určitě

Více

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 5 / 9 Ve středu je Květinový den S Věrou Galatíkovou o hodnotách života Jaké jsou úspěchy v

Více

dravá rodina plus Enzymoterapie na ČT Hostem je Libuše Havelková Univerzity pro seniory Astma ve stáří Soutěž o cestu na Floridu Aby srdce bylo zdravé

dravá rodina plus Enzymoterapie na ČT Hostem je Libuše Havelková Univerzity pro seniory Astma ve stáří Soutěž o cestu na Floridu Aby srdce bylo zdravé dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 1 0 / 9 plus Z V L Á T N Í P Í L O H A Enzymoterapie na ČT Hostem je Libuše Havelková Aby srdce

Více

duševní pohoda? Když se řekne psychosomatika Linka bezpečí Enzymy a únavový syndrom Záření kolem nás Se Stellou Zázvorkovou o stresu i síle života

duševní pohoda? Když se řekne psychosomatika Linka bezpečí Enzymy a únavový syndrom Záření kolem nás Se Stellou Zázvorkovou o stresu i síle života dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 2 / 9 Jak důležitá je duševní pohoda? Se Stellou Zázvorkovou o stresu i síle života Když se

Více

SPORTOVNÍ ÚRAZY, NAMOŽENÍ SVALŮ A BOLESTI KLOUBŮ

SPORTOVNÍ ÚRAZY, NAMOŽENÍ SVALŮ A BOLESTI KLOUBŮ SPORTOVNÍ ÚRAZY, NAMOŽENÍ SVALŮ A BOLESTI KLOUBŮ TAKÉ NA ODŘENINY Kostivalová mast PROTI BOLESTI SVALŮ A KLOUBŮ ÚČINNÁ LÁTKA EXTRAKT Z KOSTIVALU tiší bolesti a odstraňuje otoky zmírňuje záněty vhodný i

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč.

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč. sleva ve výši 500 Kč/osoba SLOVO ÚVODEM OBSAH 500 Kč na dovolenou pro pojištěnce Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS poskytuje pojištěncům OZP 500 Kč na dovolenou do Černé Hory, Chorvatska, Bulharska nebo

Více

VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011. VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Foto: Jaroslav Jiřička

VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011. VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Foto: Jaroslav Jiřička VOJENSKÁ VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Foto: Jaroslav Jiřička VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011 VoZP_posledni.indd 1 8.6.2011 22:04:05 Kontaktní místa VoZP ČR POBOČKY INFORMAČNÍ

Více

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely Číslo 7 8/2015 Neprodejné Vychází v červenci Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty očkování dětí: ano nebo ne? Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková bolest zad: nová civilizační

Více

podzim 2012 zima 2012 Pavel Pavel: Člověk, který rozhýbal sochy Už je nás 700 tisíc! Zábavná hra a kvíz o 5 tabletů

podzim 2012 zima 2012 Pavel Pavel: Člověk, který rozhýbal sochy Už je nás 700 tisíc! Zábavná hra a kvíz o 5 tabletů Zábavná hra a kvíz o 5 tabletů podzim 2012 zima 2012 Pavel Pavel: Člověk, který rozhýbal sochy Už je nás 700 tisíc! OBSAH Úvodník generálního ředitele... 3 Novinky ve zdravotním pojištění... 4 Prevence

Více

BONUS. info. Nedám dopustit na české zdravotnictví. říká ekonomka Markéta Šichtařová

BONUS. info. Nedám dopustit na české zdravotnictví. říká ekonomka Markéta Šichtařová BONUS Pololetník Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví info jaro 2013 / léto 2013 Nedám dopustit na české zdravotnictví říká ekonomka Markéta Šichtařová JAK ZÍSKAT 1000

Více

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny JARO 2011 4 Za zdravotní péči jsme loni uhradili přes 140 miliard korun, říká ředitel VZP 10 Pečujte o své zdraví, my vás odměníme 14 Na téma drogy: Jde o experiment,

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

Zvedáme Česko z gauče

Zvedáme Česko z gauče jaro / léto 2013 4 Zvedáme Česko z gauče 10 20 let ČP Zdraví 14 S Janem Růžičkou o reformě zdravotnictví 16 ČP Invest: Rádce pravidelného investování editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Rozhovor

Více

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků ZPRAVODAJ Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků Zima 2010 www.dermanet.cz Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s. Redakční rada členů SPAE: Předseda: Ing. Josef Pohůnek,

Více

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. ročenka VoZP ČR. Foto: www.janschejbal.com. VoZP ČR. pojišťovna pro rok 2010

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. ročenka VoZP ČR. Foto: www.janschejbal.com. VoZP ČR. pojišťovna pro rok 2010 2010 VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ročenka VoZP ČR Foto: www.janschejbal.com VoZP ČR pojišťovna pro rok 2010 VoZP čr - pobočky, infolinky, web PObOčKY 1/PRAhA Bělehradská 130, P.O. BOX 57, 120 00 Praha

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Děti jsou pro mě úplně nejvíc Veronika Žilková. 4 V roce 2012 budeme každý výdaj zvažovat ještě více než dřív, říká ředitel VZP

Děti jsou pro mě úplně nejvíc Veronika Žilková. 4 V roce 2012 budeme každý výdaj zvažovat ještě více než dřív, říká ředitel VZP Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2011 4 V roce 2012 budeme každý výdaj zvažovat ještě více než dřív, říká ředitel VZP 14 Jedna dávka zdarma na očkování proti klíšťové encefalitidě 30 Epidemie

Více

jaro / léto 2012 Pojištění není zbytečné Pošli příběh Rozhovor: Honza Musil

jaro / léto 2012 Pojištění není zbytečné Pošli příběh Rozhovor: Honza Musil jaro / léto 2012 8 12 17 Pojištění není zbytečné Pošli příběh Rozhovor: Honza Musil podporuje editorial Nenechte se zaskočit RAKOVINOU. Pomáháme Vám ji překonat s pojištěním GENTLEMAN PLUS. www.gentlemanplus.cz

Více

07_ Projekt 3. dávka zdarma. 08_ Martin Lukeš Baníku i českému fotbalu mám stále co nabídnout. 12_ ČPZP a festival Colours of Ostrava

07_ Projekt 3. dávka zdarma. 08_ Martin Lukeš Baníku i českému fotbalu mám stále co nabídnout. 12_ ČPZP a festival Colours of Ostrava 07_ Projekt 3. dávka zdarma 08_ Martin Lukeš Baníku i českému fotbalu mám stále co nabídnout 12_ ČPZP a festival Colours of Ostrava 13_ Prevence rakoviny kůže Rozmístění a seznam poboček ČPZP Moravskoslezský

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Lidé se schovávají za slova. Anna Polívková. Výročí oslaví prevencí. Jak bojovat s lupénkou. Pomáháme nakupováním. Medicína a milosrdenství

Lidé se schovávají za slova. Anna Polívková. Výročí oslaví prevencí. Jak bojovat s lupénkou. Pomáháme nakupováním. Medicína a milosrdenství Číslo 1 2/2015 Vychází leden únor Neprodejné VFN Praha: Výročí oslaví prevencí Jak bojovat s lupénkou Pomáháme nakupováním Anna Polívková Lidé se schovávají za slova Medicína a milosrdenství Fascinující

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v poslední době se stále častěji hovoří o tom, že Česká republika

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Kubátová Věra Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Dopady drogové závislosti

Více

zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci

zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci Do Londýna s OZP OBSAH Rok změn a reforem... 3 Reforma a my 4 OZP vaše elektronická pojišťovna 6 Inspirujte nás 8 Medicína je tvrdá a spravedlivá

Více

Klienty v tom nenecháváme plavat

Klienty v tom nenecháváme plavat léto 2011 podzim 2011 Klienty v tom nenecháváme plavat říká Martin Kovář SLEVA 500 Kč pro pojištěnce OZP (slevu lze kombinovat) www.... na dovolenou v cukuletu Čerpejte výhody z katalogu Léto 2011, který

Více