^ I /014. Sedlackova Svetlana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "^ I 11-03-./014. Sedlackova Svetlana"

Transkript

1 Sedlackova Svetlana Od: Odeslano: Komu: Predmet: Prlilohy: Magistrat mesta Ostravy - epodatelna 11, brezna :30 Hajek Ales; Vltavsky Cyril; Sedlackova Svetlana FW: Zadost o informaci die zakona c. 106/1999 Sb (uzemni plan) Zadost o informace.docx SMO/ / HA/Sed III II^II II:^II Illll I MAGISTRAT M STA OSTRAVA ut or hlovnlho urchitekto co?''` Od: Odeslano: 10. brezna Komu: pasta Pfedmet : Zadost o informaci die zakona c. 106/1999 Sb (uzemni plan) ^ I /014 ll! i ' Dobr' den, obracim se na vas urad se 26dosti o informaci tj/kajici se uzemniho planu obce. V priloze prikladam danou zadost. Preji hezky den

2 ZAdost o informace podle zakona c. 106/1999 Sb, o svobodnem pi istupu k informacim MAGtSTRAT M^STA OSTRAVA dop ' Mapistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti Ostrava Brno Jtvor hlovnfhp o2hilekfc Dal t1 1 // i.:...0/`??... PMohy :... '... _... Ci uk :,,w: Zadost o poskytnuti informaci ve smyslu zakona r. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informactn Na zaklade vyse tivedencho zakona Vas zadam o poskytnuti informaci ve veci pofizovani r zemniho planu oboe, konkretne: 1) Kdy byl ve vai obci naposledy schvalen uzetnni plan? Pokud je prdve projednavdn nov ' uzemni plan, prosim o sdeleni, kdy bylo zahajeno jeho poi`izovani a v jake fazi se pfiprava uzemniho plane nyni nachazi? Pokud je znam harmonogram pi ipravy uzemniho planu, prosim o jeho sdeleni. 2) Prosim o sdeleni, kolik pripominek jste ve veci zadani uzemniho planu obdr2eli. A kolik p ipominek jste obdrzeli k navrhu uzemniho planu? 3) Kolik namitek celkem bylo obdreno k navrhu uzemniho planu, pokud jir. probehlo verejne projednani navrhu uzemniho planu? 4) Pokud byl ve vasi obci poi`izovan uzemni plan podle noveho stavebniho zakona, prosim o sdeleni, kolik zastupcu verejnosti bylo zmocneno a kolika obeany by] kazdy z nich zmocnen? 5) Kolik namitek zastupci verejnosti podali? Jake namitey zastupci podavali? 6) Ladame take o poskytnuti vyporadani pripominek a rozhodnuti o namitkach. Poet namitek, o kter^ch bylo rozhodnuto negativne a informaci o torn, zda bylo proti rozhodnuti o namitce vyuzito opravneho prostfedku, jakeho a s jakym vysledkem. 7) V pl-ipade podani aloby proti schvalenernu tizemnimu planu, Madame o sdeleni rozhodnuti soudu. zda bylo navrhu na zru5eni opatreni obecne povahy vyhoveno a uzemni plan nebo jeho east byl zrutien ei nikoli, nebo.jestli Nzeni probiha. 8) Kolik subjekn (poked jsou znama data, pak kolik z toho obcanu - fyzickych osob) se zueastnilo verejneho projednani? Jake byly vynalozeny celkove naklady na potizeni uzemniho planu a pokud jsou obci zna ni informace, kolik stab verejne pojednani. 9) Byly zvoleny specialni metody verejnosti nad ramec stavebniho zakona'? Poked ano. prosime o sdeleni, jakym zpusobem jste informovali a zapojili vei-ejnost. Jake byly vynalo:eny celkove naklady na porizcni uzemniho planu. Pokud jsou obci znamy informace, kolik stab verejne pojednani'? 10) Kolik zmen uzemniho plane bylo schv4leno od okamziku schvaieni stavajiciho uzemniho planu a2 do Pokud byly nektere z nami po2adovanych informaci v minulosti zvei-ejnrny. trvame ve smyslu 6 odst. 2 zakona c. 106/1999 Sb. najejich pfimem poskytnuti. Po:.adovane informace nam, prosim. sdeltc prostrednictvim elektronicke poky, pripadne pisemne, na nize uved:nou adresu, v rczimu zakona c. 106/1999 Sb.

3 pfedem dekujeme za poskytnuti informaci v zakonnem terminu. S pozdravem.

4 Magistrat mesta Ostravy (Jtvar hlavniho architekta Vale znaoka: Ze dne: C. j.: SMO/ HA/Pol Sp. zn,: Vyrizuje: Ing. arch. Petra Polednikov^ Telefon: mail: 2ena oanl Datum: Dobr, den, utvar hlavniho architekta obdr el Vasi 26dost o poskytnuti itiformaci (ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim) ve veci pofizovanf irzernniho planu obce, die Vasi pfilo2ene 2adosti a pfipravil odpov6di na Vase dotazy. 1) Kdy byl ve vasi obci naposledy sclrvalen uzemni plan? Pokud je prave projednavan novy uzemni plan, prosim o sdeleni, kdy bylo zahajeno jeho pofizovani a v jake fazi se pnprava nzemniho planu nyni nachizi? Pofizov-ani noveho nzemniho planu bylo zahajeno a jeho projednavani se nachazi ve fazi po opakovanem vefejnem projednava'ni. Pokud je znam harmonograrn pripravy, nzemniho planu, prosim o jeho sdeleni. Uzemmni plan je chystan k v,dani v tomto volebnim obdobi. 2)ProsIni o sdeleni, kolik pripominek jste ve veci zadani r zenrniho plane obdrieli. K navrhu zadani jsme obdr: eli 3 pripotninky. A kolik pripominek jste obdrieli k navrhu nzemniho planu? V jednotlivych fazich projednavani navrhu t zenlniho planu jsme obdrieli uvedenj- poet pnpom%nek: v ramci spolecneho jednani: 3 k vefejnenlu projednavatnf: 20 k opakovanemu vefejnetnu projednavani:10 3)Kolik namitek celkem bylo obdrieno k navrhu nzemniho planu, projednani navrhu nzemniho plinu? K vefejnernu projednani jsme obdr2eli celkem 171 namitek. K opakovanemu vefejnemu projednavani jsme obdrieli 33 namitek. pokud jii probehlo verejne 4)Pokud byl ve va. i obci porizovan uzemni plan podle noveho stavebniho zakona, prosim o sdeleni, kolik zastupcu verejnosti bylo zrnocneno a kolika ob6any byl kaidy z nich zmocnen? Jednalo se o jednoho zastupce tivefejnosti, ktery byl zmocn6n 256 obeany. ProkeSovo earn 8, Ostrava IC DIC CZ /2 www. ostrava,cz Cislo uctu i 1r

5 5)Kolik n.mitek zastupci vefejnosti podali? Jake natnitky zastupci podavali? Podal jednu namitku (namitka proti navrhu textove. casti uzemniho planu Ostravy v oddile namitka proti regulaci reklamnicli zarizenf). 6)Zadame take o poskytnuti vyporadani prtpominek a rozhodnuti o namitkach. Poet namitek, o kterych bylo rozhodnuto negativne a informaci o tone, zda bylo proti rozhodnuti o namitce vyulito opravneho prosti-edku, jakeho a s jakym vjsledkem. V soucasne dobe se procesni stay projednavani uzemniho planu nachazi v dobe po opakovanern vefejnem projednani, kdy jeste neni o podanych namitkach rozhodnuto. 7)V pripade podani zaloby proti schvalenemu tizemnimu planu, adame o sdeleni rozhodnuti soudu, zda bylo navrhu na zru?teni opatreni obecne povahy vyhoveno a uzemni plan nebo jeho Cast byl zrugen Ci nikoli, nebo jestl' i rizeni probihi. V soucasne dobe neni jestg novy uzemnf plan vydan, 8)Kolik subjektu (poked jsou znama data, pak kolik z toho obcanu - fyzick}'ch osob) se zticastnilo vei ejneho projednani? Pocet subjektu zucastnenych verejneho projednani, evidovanych v prezenini listing je 110. PoCet subjektu zi astnenych opakovaneho vefejneho projednani, rovn62 evidovanych v prezencni listing je 60. Nelze urcit kolik z prezentovanych osob bylo fyzick}/ch osob. SkuteCny pocet byl vyssi. Jake byly vynaloieny celkove naklady na poi izeni uzemniho planu a pokud jsou obci znamy informace, kolik stalo verejne pojednani. Uzemni plan nebyl doposud vydan a tudf2 v teto chvili nejsou celkove naklady znamy. Vefejne projednani - pronajem mistnosti a zarizeni KC, opakovane vefejne projednani - pronajem mistnosti a zafizeni K. 9)Byly zvoleny spccialni metody ve^ejnosti nad ramec stavebniho zakona? Pokud ano, prosime o sdeleni, jaki'm zpusobem jste informovali a zapojili ve "rejnost. Krome vefejnych tabuli mgsta byly powbty i ufedni tabule mgstskych obvodu, informace v tisku a jednani mgstskych obvodit s obcany. Jake byly vynaloieny celkove naklady na porizeni uzemniho plinu. Pokud jsou obci znamy informace, kolik stalo verejne pojednani? Obsahovg toto2ny dotaz s dotazem C. 8, dntha cast. Dotaz byl zodpovgzen y bodu 8. 10)Kolik zmen uzemniho planu bylo schvaleno od okamiiku schvalen stavajiciho dzentnilio planu ai do By!o schvaleno 134 zmcn uzemniho planu. Magfstrat mt sta Ostravy Uttar hlavniho arch;tekta OST LAVA!!! I ig. arch. Petra Polednikova opravngna ufedniosoba Prokesovo nam 8, Ostrava IC DIC CZ /2 www. ostrava.cz Cislo 0 to /0800

42 I) DY90P0005Z7I. Oznameni predbeznych informaci POCetliStu: 10smernice2004/l8/ES. C.j. VPSA-822/EU-2014/OVZI. Oddil I: Verejny zadavatel

42 I) DY90P0005Z7I. Oznameni predbeznych informaci POCetliStu: 10smernice2004/l8/ES. C.j. VPSA-822/EU-2014/OVZI. Oddil I: Verejny zadavatel 42 I) Evropska unie Vydani dodatku k Ui'ednimu vestniku Evropske unie 1, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg E-mail: oj5@publications.europa.eu C.j. VPSA-822/EU-2014/OVZI Fax: *352 29 29 42 670 DY90P0005Z7I

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

12.1.2012 Vyřizuje: Ing. Martina Křešťáková. S UMCP3 079621/2011 Tel.: 222 116 374. UMCP3 079621/2011 E-mail: martinakr@praha3.cz

12.1.2012 Vyřizuje: Ing. Martina Křešťáková. S UMCP3 079621/2011 Tel.: 222 116 374. UMCP3 079621/2011 E-mail: martinakr@praha3.cz Oživení, o. s. Ing. Štěpán Rattay předseda sdružení Lublaňská 18 120 00 Praha 2 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor vnějších vztahů Havlíčkovo nám. 700/9 130 85 Praha 3 V Praze dne: Spisová značka:

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Jak si správně zpracovat žádost o dotaci

Jak si správně zpracovat žádost o dotaci Jak si správně zpracovat žádost o dotaci aneb, co nezapomenout a na co si dát pozor...! Vážení žadatelé, tato publikace Jak správně zpracovat žádost o dotaci slouží jako pomůcka pro přípravu Vaší žádosti

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více