Minimální preventivní program 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2014/2015 Zpracovaly: Mgr. Lenka Plívová Mgr. Věra Jaborová Platnost MPP: od

2 Osnova MPP I. Úvod II. Cíle programu III. Metody práce pro školní rok 2014/2015 IV. Aktuální témata v oblasti prevence rizikového chování V. Vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování VI. Okruhy témat prevence rizikového chování VII. Přehled základních školských dokumentů VIII. Přílohy 2

3 I. Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, učitele a rodiče žáků Základní školy praktické v Roudnici nad Labem. Vychází ze Školní preventivní strategie, která má dlouhodobý záměr. Ve škole je v současné době 68 žáků, vyučování probíhá v 8 kmenových třídách. Jsou zde vzděláváni žáci s lehkou, středně těžkou, ale i těžkou mentální retardací. Působí zde kvalifikovaný pedagogický sbor, který vytváří dobré podmínky a pozitivní klima pro vzdělávání těchto žáků. Vynikající spolupráce je mezi vedením školy a ostatními členy pedagogického sboru a mezi členy pedagogického sboru navzájem. Hlavním úkolem MPP je seznamovat žáky, pedagogy, rodiče s problematikou rizikového chování, preventivně působit na žáky, zkvalitňovat klima a prostředí školy, zapojit učitele do MPP, spolupracovat s rodiči, využívat nových metod, nabídnout žákům se zúčastnit různých zájmových i mimoškolních aktivit, vést žáky k tomu, aby si dokázali vytvořit kvalitní hodnotový žebříček. Témata prevence rizikového chování jsou zařazována do předmětů (na 2. stupni výchova ke zdraví, občanská výchova, přírodopis, pracovní vyučování a základy informatiky, na prvním stupni do předmětu prvouka, přírodověda, tělesná výchova a základy informatiky). Aktuální témata, která jsou žákům zařazována do výuky v průběhu roku, jsou předávána srozumitelným způsobem, např. formou interaktivních her a přednášek. Témata: a) předcházení rizikovým jevům v chování žáků: - záškoláctví, - šikana, násilí, - ničení majetku, - rasismus, xenofobie, - užívání návykových látek (tabák, alkohol) - onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou, - poruchy příjmu potravy, - netolismus (virtuální drogy), kyberšikana 3

4 b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí, - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, - ohrožování výchovy mládeže, - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) II. Cíle programu - Školu navštěvují žáci především s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tudíž veškeré poznatky a informace z oblasti prevence budou předávány srozumitelným způsobem. Respektují se věkové a individuální zvláštnosti každého dítěte. - Škola monitoruje žáky s problémovým chováním a prospěchem, neboť je u těchto žáků zvýšené riziko výskytu rizikového chování. - Všemi možnými způsoby zabránit šikaně. Metodický návod na webovém portálu - Pomocí preventivních metod práce vyhledávat rizikové žáky a žáky s projevy rizikového chování. - Vytvářet atmosféru důvěry, respektu a bezpečí ve škole (otevřenost a důvěra ve vztahu učitel žák). - Pokračovat ve spolupráci všech členů pedagogického sboru na preventivních aktivitách. - Pokračovat ve spolupráci s rodiči třídní schůzky, možnost po předchozí domluvě navštívit výuku a některé akce konané školou. - Pokračovat ve spolupráci s odborníky v oblasti prevence: metodik prevence při PPP Litoměřice Mgr. Kateřina Davídková, Odbor Sociálně právní ochrany dětí, Policie ČR, PPP Roudnice nad Labem, vzdělávací agentura LEKTOR - přednášky v oblasti specifické primární prevence pro druhý stupeň základních škol. - Nabízet celou řadu školních a mimoškolních volnočasových aktivit. 4

5 III. Metody práce 1.,,Šeptání do vrby schránka důvěry je určena všem žákům školy. Žáci ji mohou využívat při řešení svých problémů a konfliktních situací. 2. Nástěnka jsou na ní vyvěšeny důležité informace z oblasti prevence (kontakty na odborníky, informační letáky, fotografie a zápisy z besed s odborníky). Je pravidelně obměňována. 3. Besedy, přednášky odborníků a spolupráce s občanskými sdruženími: přednášky lektora Martina Růžičky ze vzdělávací agentury LEKTOR v oblasti specifické primární prevence rizikového chování pro žáky třídy6. tříd Datum Den Téma Počet Délka Čas Třída středa Vztahy v kolektivu a prevence šikany minut pondělí Alkohol a kouření 9 90 minut pondělí Drogová závislost 9 90 minut středa Dospívání, sebepřijetí a vztahy s rodiči minut pondělí Partnerské vztahy a manželství 9 90 minut středa Prevence neplánovaných 9 90 těhotenství a interrupcí minut pondělí Diskuze k prevenci neplánovaných 9 45 těhotenství a interrupcí minut pondělí Sekty a křesťanství 7 90 minut 8:00-10:45 8:00-9:40 10:00-11:40 8:00-9:40 8:00-9:40 10:00-11:40 10:00-10:45 10:55-12:35 6. třída 2014/ třída 2014/ třída 2014/ třída 2014/ třída 2014/ třída 2014/ třída 2014/ třída 2014/2015 OSPOD Roudnice nad Labem spolupráce s pracovníky při řešení záškoláctví a výchovných problémů, podnětné besedy. Spolupráce s městskou policií přivoláni při velmi agresivním chování žáků, popř. problémových rodičů (agresivita verbální i fyzická). S cílem chránit zdraví agresora a především ostatních žáků a pracovníků školy. 5

6 Gynekolog beseda s žákyněmi 2. stupně na téma nechtěné těhotenství, pohlavně přenosné choroby. 4. Školní kroužky žákům v průběhu 1. školního týdne rozdány dotazníky na výběr z pěti kroužků. Je na nich, zda projeví zájem, či ne. Jméno: Třída: Do jakého kroužku bys rád(a) chodil(a)? V případě nezájmu o žádný kroužek, nekroužkuj nic. 1. Veselé cvičení a pohybové hry 2. Kroužek šikovných rukou 3. Počítačový kroužek 4. Kroužek anglického jazyka 5. Fotbalový kroužek 5. Mimoškolní aktivity žáci se z nástěnek a informačních letáků dovídají o dalších možnostech trávení volného času, které nabízejí jiné organizace: DDM TREND v Roudnici nad Labem, který nabízí širokou škálu kroužků (hudební, sportovní, keramický ). Nízkoprahové zařízení pro děti - cílovou skupinou uživatelů služby jsou děti a mládež z Roudnice nad Labem ve věku 6-18 let, žijící v méně podnětném prostředí, s tendencí trávit volný čas neorganizovaně, na ulici. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KECKA. Farní charita Roudnice nad Labem - nabídka trávení volného času. 6. Tradiční a netradiční formy práce ve výuce témata prevence rizikového chování se zařazují do výuky na 1. i na 2. stupni. 7. Dlouhodobé školní projekty: Normální je nekouřit prevence tabakismu pro žáky 1. stupně Ovoce do škol projekt zaměřený na zdravou výživu pro děti 1. stupně. Jedná se o projekt, kdy je žákům 1. stupně dodáváno čerstvé ovoce a zelenina, balené ovoce a 6

7 zelenina bez přidaného cukru, soli, tuku a sladidel, balené ovocné a zeleninové šťávy. Víčka pomáhají projekt zaměřený na pomoc druhým. Od září do listopadu 2013 se sbírala víčka pro Karolínku, která potřebovala speciální šlapací přístroj. Podařilo se nám nasbírat dva velké pytle. Pomohli jsme také Lákáškovi a nyní pomáháme Natálce z Bechlína a víčka se jen hromadí. 8. Spolupráce s vedením školy, výchovnou poradkyní, třídními učiteli a učiteli odborných předmětů. 9. Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků. 10. Zveřejnění MPP a preventivních akcí na školním webu: IV. Preventivní aktivity zaměřené na aktuální témata: 1. Prevence záškoláctví - na začátku školního roku připomenutí Pokynu k omlouvání žáků a dalších organizačních záležitostí, seznámení se školním řádem - pravidelná evidence docházky (omluvené a neomluvené absence žáků) třídními učiteli - úzká spolupráce třídních učitelů s výchovnou poradkyní a vedením školy při řešení nárůstu omluvených či neomluvených hodin - při velkém nárůstu omluvených či neomluvených hodin spolupráce s OSPOD. 2. Prevence kyberšikany Pro žáky platí: a) Řád počítačové učebny s platností od b) Pravidla bezpečného užívání internetu: - Nikomu (ani nejlepšímu kamarádovi/kamarádce) nesděluj přihlašovací heslo své mailové schránky nebo počítače. - Nikomu neposílej po internetu svou fotografii, číslo kreditní karty, své osobní údaje, telefonní číslo nebo adresu bydliště. 7

8 - Pokud máš schůzku s někým, s kým ses seznámil/a na internetu, musí rodiče bezpodmínečně vědět, kam jdeš a proč. Na schůzku nechoď sám/a a sejděte se na veřejném místě. Nikdy u nikoho doma. - Okamžitě přestaň chatovat, když se začnou probírat věci, které tě budou přivádět do rozpaků nebo tě vyděsí. Svůj zážitek vždy sděl rodičům. - Neodpovídej na nevkusné, hrubé nebo urážlivé y. Oznam rodičům, že jsi takový mail dostal/a. Platí i o obrázcích s vulgární tématikou. - Když ti někdo na internetu nabízí něco, co je tak lákavé, že se to nepodobá pravdě, nevěř mu - není to pravda. - Pokud na internetu narazíš na něco, o čem víš, že je nezákonné, oznam to rodičům. - Neotvírej soubory přiložené k elektronickým zprávám od lidí, které neznáš. Mohou obsahovat viry, které mohou poškodit software počítače. - Doba strávená denně u počítače má být vždy kratší než doba strávená venku na čerstvém vzduchu. Ve hře je tvé duševní i tělesné zdraví. c) Počítačové desatero - Buď opatrný - Pokud se na internetu dostaneš do kontaktu s cizími lidmi, buď velmi opatrný. Pamatuj, že je znáš pouze prostřednictvím počítače. Přestože působí mile a přátelsky, mohou být jejich názory a skutečné záměry nebezpečné nejenom pro tebe, ale i pro tvoje okolí. -Věnuj se tématům vhodným tvému věku - Jistě už víš, že kromě mnoha užitečných informací a zajímavých kontaktů je na internetu možné najít i takové stránky, na nichž se objevují témata pro tebe nevhodná nebo dokonce protizákonná. - Nezasahuj do soukromí druhých - Každý člověk má právo na své soukromí: na svou korespondenci, osobní poznámky či deník. Také ty jistě chceš mít právo na svůj svět, který ti nikdo nenaruší. Dopřej proto soukromí i druhým. - Dodržuj standardní postup - Zapínání a vypínání počítače má svá pravidla, stejně jako ukládání, tisk a jiné standardní činnosti. Dodržuj je. - Získané informace si ověřuj - Internet je zdrojem nepřeberného množství informací, které můžeš využít ke studiu i k pobavení. Buď ale opatrný! Všechny informace nemusí být pravdivé a potvrzené. I proto si nabyté údaje ověř z více zdrojů. 8

9 - Nepřivlastňuj si práci a nápady druhých - Informace na internetu podléhají ochraně autorských práv stejně jako knihy nebo hudební a filmové nosiče. Nemáš proto právo přivlastňovat si je jen proto, že není těžké je získat. - Chraň počítač před počítačovými viry - Internet nepřináší jen užitečné informace a možnost zábavy. V celosvětové pavučině se také velmi rychle šíří počítačové viry. Některé z nich mohou způsobit velké škody jak na tvém počítači, tak i na počítačích dalších, s nimiž jsi propojen do sítě. Proto buď vždy opatrný. - Pravidelně kontroluj kapacitu disku - Kapacita disku stanice ať je jakkoliv velká je vždycky omezená. Vzpomeň si na to vždy, když se budeš muset rozhodnout, který materiál si chceš ponechat. - Zachovávej u počítače čistotu a pořádek - Jídlo ani pití nad klávesnici počítače nepatří. - Počítač není všechno - Počítač je tvou pomůckou, nástrojem, který ti může být nápomocen při studiu i domácí přípravě. Stejně tak ti může zprostředkovat zábavu a komunikaci s kamarády. Skutečný svět se ale nachází za zdí počítačové učebny. SEZNAM SE BEZPEČNĚ 1, 2 výukový film na portálu (doba trvání filmu 30:00). film na základě reálných příběhů upozorňuje na nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami. Po zhlédnutí filmu si učitel s dětmi následně pohovoří o bezpečném užívání internetu. - film je určen pro: SP2 a žáky 2. stupně ZÁKAZ navštěvování sociálních sítí (Facebook, Badoo, Twitter, Lidé.cz ), při výuce informatiky a výuce dalších předmětů. Předcházení nástrahám zneužití. 3. Dopravní výchova probírání témat z dopravní výchovy zpracovaných v tematických plánech pro jednotlivé ročníky.. Toto téma završeno projektovým dnem v měsíci dubnu Grafická soutěž: STOP KOUŘENÍ Soutěž bude vyhlášena v měsíci listopadu a bude zaměřena na prevenci tabakismu. Další aktuální témata budou v průběhu školního roku doplněny v případě potřeby. 9

10 V. Vzdělávání v oblasti prevence ve školním roce Studium k výkonu specializačních činností METODIK PREVENCE Časová dotace: 250 hodin Místo konání: PPP Teplice Doba trvání: Studium je hrazeno z dotačního fondu Ústeckého kraje. Pracovní setkání školních metodiků prevence, které pořádá Mgr. Kateřina Davídková, vedoucí PPP Litoměřice, speciální pedagog, okresní metodička prevence. Pracovní setkání se konají 4x do roka. Nabídka DVPP v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické pracovníky (NIDV Ústí nad Labem, PPP Teplice, PPP Litoměřice ) 10

11 VI. Okruhy témat prevence rizikového chování v jednotlivých ročnících Třída Předmět Okruhy témat 1. Prv Bezpečná cesta do školy, opatrnost před neznámými lidmi, rozvíjení dobrých vztahů ve třídě, návyky hygieny, bezpečnost o prázdninách 2. Prv Tísňová volání, nehody, cizí lidé, rozvíjení dobrých vztahů ve třídě, bezpečnost o prázdninách 3. Prv Zi Tv 4. Př Zi Tísňová volání, nehody, cizí lidé, rozvíjení dobrých vztahů ve třídě, bezpečnost o prázdninách Bezpečné užívání internetu. Počítačové desatero. Chování v dopravních situacích. Základy první pomoci, prevence před návykovými látkami. Bezpečné užívání internetu. Počítačové desatero. Tv Bezpečné chování na ulici, silnici chodec, cyklista. 5. Př Zi Zdravý způsob života, prevence před návykovými látkami Bezpečné užívání internetu. Počítačové desatero. 6. Ov Vkz Zi Záškoláctví. Krádeže. Zdravý způsob života, zásady hygieny a bezpečnosti. Šikana a agrese. Týrané a zneužívané dítě, syndrom CAN. Bezpečné užívání internetu. Počítačové desatero. Kyberšikana. 7. Ov Vkz Zi Záškoláctví. Vandalismus. Zdravý životní styl zásady správného stravování. Poruchy příjmu potravy. Autodestruktivní závislosti. Bezpečné užívání internetu. Počítačové desatero. Kyberšikana. 11

12 8. Ov Pv dívky Záškoláctví. Poruchy příjmu potravy, závislosti, zdravý způsob života. Vandalismus. Př Zi První pomoc. Bezpečné užívání internetu. Počítačové desatero. Kyberšikana. Netolismus. 9. Ov Pv dívky Př Zi Záškoláctví. Poruchy příjmu potravy. Závislosti. Sekty. Extremismus, rasismus, antisemitismus, xenofobie, nově homofonie. Nechtěné těhotenství, antikoncepce. První pomoc. Bezpečné užívání internetu. Počítačové desatero. Kyberšikana. Netolismus. SP 1 Věcné učení Bezpečná cesta do školy, opatrnost před neznámými lidmi, rozvíjení dobrých vztahů ve třídě, návyky hygieny, bezpečnost o prázdninách SP 2 Věcné učení Chování k cizím lidem, zásady společenského chování. Zdravý životní styl, šikana, závislosti. Záškoláctví. Zi Bezpečné užívání internetu. Počítačové desatero. Kyberšikana. Netolismus. Probraná témata zapíší učitelé předmětů do třídních knih. Témata jsou součástí ŠVP. př: probráno téma k prevenci rizikového chování Závislosti. Podpis 12

13 VII. Přehled základních školských dokumentů pro oblast prevence Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, č.j / Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: 21291/ (finální podoba přepracovaného materiálu) Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j.: MSMT-22294/ Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j.: / Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. č.j.: /99-22 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních č. j /96-22 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č.j..: / Školní řád Základní školy praktické Roudnice nad Labem - případné přestupky jsou řešeny v souladu se Školním řádem Pokyn o omlouvání žáků vydaný ředitelkou Základní školy praktické Roudnice nad Labem Doporučení řešení šikany pro ředitele škol a pedagogy Školní program proti šikanování (http://aplikace.msmt.cz/htm/ktskolniprogramprotisikanovani.htm) Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu 13

14 Příloha 1 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 1. Dokumenty k prevenci šikanování Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č. j. MŠMT 22294/ Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j / Kolář Michal, Bolest šikanování, Portál, Praha 2001 Kolář Michal, Nová cesta k léčbě šikany, Portál, Praha Vymezení základních pojmů Šikana - Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci nebo skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit Základní formy: fyzická šikana bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí, sexuální násilí psychická šikana nadávky, pomluvy, vyhrožování, zesměšňování verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana) smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany Co není šikana? Jednorázová rvačka, nevhodný vtip nebo konflikt. Vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit se na jeho úkor. 14

15 Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být: Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. Stává se uzavřeným. Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. Zašpiněný nebo poškozený oděv. Stále postrádá nějaké své věci. Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. Zejména je třeba věnovat pozornost žákům nově zařazeným do třídy. Přímé znaky šikanování mohou být např.: Soustavné posměšné poznámky, nadávky, hrubé žerty, hanlivá přezdívka, pokud to tento žák těžko snáší a trpí tím. Třída projevuje zlomyslnou radost, když něco neumí nebo když se něco nepodaří, nápadné reakce třídy (hlasitý posměch) i na běžné projevy. Jeden žák vystupuje vůči druhému v roli sluhy Honění, pošťuchování, oběti neoplácejí. 3. Prevence šikany Žáci jsou svými učiteli vedeni k osvojování zásad mezilidských vztahů, učí se respektovat individuální zvláštnosti každého jedince, učí se k úctě k druhému člověku. Všichni učitelé vnímají vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech. Svým chováním se podílí na prevenci šikanování ve třídách, monitorují sociální klima ve třídě, neprodleně reagují na nevhodné chování 15

16 mezi dětmi. Školní metodičky prevence spolupracují s výchovnou poradkyní a vedením školy. Ve spolupráci s dalšími organizacemi organizují preventivní akce proti šikanování. Další postupy v prevenci šikanování: divadelní a jiná kulturní představení výstavy, přednášky sportovní soutěže mimoškolní zájmové útvary seznámení pedagogů se systémem školy pro oznamování a vyšetřování šikanování, vedení evidence případů spolupráce s okresní metodičkou prevence Mgr. Kateřinou Davídkovou z PPP Litoměřice účasti školních metodiček prevence v akreditovaných kurzech k problematice šikanování spolupráce s rodiči ve školním řádu jasně stanovená pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení aktivní zapojení i nepedagogických pracovníků do prevence šikanování Při zjištění šikany mezi žáky se postupuje podle krizového plánu. KRIZOVÝ PLÁN ŠIKANY Řešení zárodečného stádia šikanování, podezření na šikanu Postup vyšetřujících osob: 1. Tři pedagogové, kteří budou spolupracovat na šetření (třídní učitel může spolupracovat, ale nesmí být hlavní vyšetřovatel) a konfrontovat s nimi svá pozorování. 2. Oznámit podezření vedení školy 3. Vyslechnout postupně více nezaujatých svědků, konfrontovat svědky mezi sebou. Navodit atmosféru podpory a povzbuzení, že jejich spolupráce nebude prozrazena a je zajištěna jejich bezpečnost. 16

17 Vyšetřování: upozornit na provádění zápisu netlačit, nechat je říct to, co chtějí mít při vyšetřování třetí osobu proti obvinění ze strany rodičů Rozhovor se svědky začít vyšetřování se zdravým jádrem, nikdy nezačínat s agresory Získat odpovědi na otázky: Kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí? Co se stalo, co tomu předcházelo? Kdo je agresorem, kolik je agresorů? Kdo z nich je iniciátor, Kdo aktivní účastník šikanování? Co, kdy (pravidelně o přestávkách, cestou ze školy, náhodně, jen při určitých okolnostech, při převlékání na TV, ), kde (cestou do školy, v šatně, na WC) a jak dělali agresoři obětem? Co dělali ti, co nic nedělali? Co jsi dělal ty? Komu se co stalo? Jak dlouho šikana trvá? 4. Spojit se s rodiči případné oběti, konzultovat výskyt nepřímých znaků šikany. Poprosit je o pomoc. 5. Vyslechnout oběť (citlivě, diskrétně, zaručit bezpečí a důvěrnost informací, nikdy neřešit problém před celou třídou). 6. Zajistit ochranu oběti šikany. 7. Pak teprve vyslechnout agresory, konfrontace mezi agresory. Nikdy nekonfrontovat oběti a agresory mezi sebou!!! 17

18 Rozhovor s agresory Agresor se po rozhovoru nesmí vrátit zpět do třídy! a) Zahřívací předkolo: Sednout si proti agresorovi, říct mu to natvrdo, chtít vědět, co všechno dělal, upozornit na zapisování, potom mlčet! b) Monolog: nerušit mu jeho prostor, dívat se do očí, nepovzbuzovat, jen si vše zapisovat, počkat, až domluví. c) Dialog: doplňující otázky klást otázky tak, aby se zapletl do vlastních lží, stupňovat citové napětí, nabídnout polehčující okolnosti v případě přiznání se, nechat si od něj podepsat zápis. Celé zopakovat se všemi agresory. Každého po rozhovoru odvést do jiné místnosti. d) Konfrontace: všem agresorům naráz oznámit, jak kdo z nich vypovídal začnou se mezi sebou dohadovat, pomlouvat se. Vytipovat nejslabší článek, dovést je k přiznání či vzájemnému obviňování. Zabránit domluvě pachatelů. Zabránit zinscenování křivé výpovědi. Dokončit vyšetřování tentýž den. 8. Individuálně pozvat rodiče agresorů. Seznámit je se situací, sdělit jim navrhovaná opatření. 9. Individuálně pozvat rodiče obětí šikany. Seznámit je se situací, domluvit se na opatřeních. 10. Rozebrat situaci ve třídě (vynechat citlivé detaily), vysvětlit nebezpečí a důsledky šikany, oznámit potrestání viníků, třídu i nadále pozorně sledovat 11. Pokud se řeší situace pouze odchodem žáka do jiné školy, měl by odejít agresor, nikoli oběť. 18

19 Metoda usmíření Provádí se především u počátečních stádiích šikany a vykazuje-li agresor ochotu své chování změnit. Této metodě předchází rozhovor s informátory a oběťmi, nalezení vhodných svědků, rozhovory se svědky, rozhovor s obětí, rozhovor s agresory (není-li agresor ochoten ke změně, následuje metoda vnějšího nátlaku). Společné setkání a hledání nápravy: hovořit se třídou v komunitním kruhu (1 /14 dní, max. 20 min.), omluva a usmíření agresora a oběti, předkládání návrhů pro nápravu. Vhodné otázky: Co si myslíte, že není v téhle třídě v pořádku? Co byste mohli udělat, aby se to příště nestalo? Kdo si myslí, že by byl schopen XY bránit? Sezení max. 4, při posledním položit otázku, jestli si myslí, že je problém vyřešen. Řešení u pokročilejších forem šikany Metoda vnějšího nátlaku 1. Vytvořit výchovnou komisi výchovná poradkyně, ředitelka školy, třídní učitel (bez rodičů agresora ani oběti) Před zasedáním nejednat s rodiči agresorů! 2. Celá komise se sejde předem a domluví se, jaké budou asi tresty. 3. Agresoři chodí před komisi a znovu vypovídají 4. Porada komise na trestech (trestat intenzivně, ale mít kam stupňovat). 5. Zavolat agresory a oznámit jim tresty. 6. Oznámit potrestání před celou třídou za přítomnosti celé komise. (Agresoři si stoupnou u dveří a vyslechnou si trest). Bez obětí! 7. Komunitní kruh, první sezení bez oběti! 8. Pozvat rodiče agresorů a obětí. Ne najednou! 19

20 rodiče oběti jsou informováni, jak bylo zajištěno zdraví jejich dítěte a sdělit, jak byli agresoři potrestáni rodiče agresorů je nutné informovat každého zvlášť, sdělit, jak byly potrestány jejich děti Učitel je svědkem šikany (řešení pokročilého stádia šikanování-náhlý výbuch násilí) 1. Překonání šoku učitele, jednat rázně, okamžitě. 2. Zajištění bezpečí oběti. Odvést okamžitě ze třídy. 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 4. Ihned se vrátit zpět do třídy nebo zajistit pedagogický dozor. 5. Domluvit se s dalšími učiteli na spolupráci při vyšetřování. 6. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti, nepouštět oběť zpět do třídy. 7. Kontaktovat rodiče oběti. Při rozhovoru s nimi se vyvarovat slovu šikana, lépe ubližovaný, domluvit se na zajištění jeho bezpečnosti (nechat doma) 8. Nahlášení policii (v závažných případech) Výchovná opatření: Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Zhoršená známka z chování 20

21 Příloha 2 KRIZOVÁ TELEFONNÍ LINKA K ŠIKANĚ PRO UČITELE, ŽÁKY A JEJICH RODIČE linka funguje denně od 8 hodin do 18 hodin Linka bezpečí Praha - nonstop Sdružení linka bezpečí - nonstop Určená především dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích 21

22 Příloha 3 ŠEPTÁNÍ DO VRBY 1. Trápí Tě nějaký problém? 2. Ubližuje Ti někdo? 3. Bojíš se někomu svěřit? 4. Chceš, aby Ti někdo pomohl? POŠEPTEJ SVŮJ PROBLÉM DO VRBY Schránka důvěry se vybírá vždy v pátek. POMŮŽEME TI. 22

23 Příloha 4 Ochrana člověka za mimořádných událostí Materiály lze čerpat: a) b) výukových CD romů c) z příručky a dalších materiálů dostupných ve škole Témata zapsat či dopsat do poznámek. Jedno probrané téma v měsíci září, říjnu. až červnu. př Ochrana člověka za mimořádných událostí téma: Povodně. (podpis) TÉMATA Evakuace a evakuační zavazadlo Povodně Atmosférické poruchy Sesuvy půdy, laviny Zemětřesení a sopečné výbuchy Havárie, nehody - únik nebezpečných látek Hromadné nákazy, epidemie Terorismus Veřejné nepokoje, vandalismus Požáry 23

24 S Minimálním preventivním programem a Školním programem proti šikanování pro školní rok 2014/2015 byli seznámeni: Mgr. Radka Hubálková Mgr. Helena Janošová Mgr. Andrea Hendrichová Karla Šindelářová Mgr. Renata Černá Michal Telerovský Michaela Volfová Regina Kulichová Mgr. Eva Pavlišová Mgr. Kristýna Sedláčková Markéta Sirová Sabina Musilová 24

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní údaje Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy: Mgr. Jana Večeřová Školní metodička prevence: Mgr. Miluše Šicnerová Úvod

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V Ivančicích 1. 9. 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Krysová Schválila: Ing. Marta Špalková 1 ÚVOD Škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TŘEŠŤ K VALŠE 38, 589 21 TŘEŠŤ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 AUTOŘI BC. MIROSLAV KREJČÍ Školní metodik prevence ING. MARIE ČEJKOVÁ Výchovná poradkyně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Vávrová, školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Lenka Králová Telefon na

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35. VNITŘNÍ POKYN K ŘEŠENÍ ŠIKANY Vypracoval: Schválil: (Školní program proti šikanování)

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, ZVLÁŠTĚ PROTIDROGOVÉ PREVENCE 2014/2015

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, ZVLÁŠTĚ PROTIDROGOVÉ PREVENCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz č. j.: viz Organizační řád školy spisový/skartační

Více

Školní preventivní strategie 2014 / 2015

Školní preventivní strategie 2014 / 2015 Školní preventivní strategie 2014 / 2015 Strategie školní prevence je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání, tzn. Bílou knihou, s Akčním plánem Evropské unie boje proti drogám, s Usnesením

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Šaldova 6, Litoměřice 412 01 Jméno a příjmení

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Minimální preventivní program 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného stravování,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2014 / 2015 Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 501 01 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2014 / 2015 Motto: Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Mgr. Zuzana Absolonová Ředitelka školy RNDr. Miloslava Flášarová Školní metodik prevence 1 Obsah :

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, okres Kolín zskolin@iol.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/15 Vypracovala: Mgr. Naděžda Hněvsová Schválila: Mgr. Irena Kaurová 1 Obsah 1. Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9, Poděbradská 1/179 http://www.copth.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Úvod Primární prevence rizikového chování se stala již nedílnou součástí výchovy a výuky na základní škole, i když hranice školy do značné míry přesahuje.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon

Více

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Schopnost odpouštět neznamená přijímat nebo schvalovat ubližování. J. Gray Tento Krizový program proti šikanování č. 420/PR/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ A) ÚVOD 1. Vnější charakteristika šikanování (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Školní 74; 294 04 Dolní Bousov Tel. 326 396 388 /777 061 727; zs@dolnibousov.cz; www.dolnibousov.cz/zs Minimální preventivní program Školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Eva Plachá (577 213 405*22) Školní metodik prevence: Mgr. Dana Uhrová (577 213 405*27) Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy

Více

Krizový plán školy. Úvod..1. Krizový plán omamné látky.3. Krizový plán šetření a výslech policií ČR. 5. Krizový plán šikana..6

Krizový plán školy. Úvod..1. Krizový plán omamné látky.3. Krizový plán šetření a výslech policií ČR. 5. Krizový plán šikana..6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 PSČ 384 21 MŠ 388331127 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz Krizový plán školy

Více