1. ROK (SEPTIMA, 3. ROČNÍK)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ROK (SEPTIMA, 3. ROČNÍK)"

Transkript

1 INFORMATIKA A PROGRAMOVÁNÍ Vyučující: Mgr. Štěpánka Baierlová Hodinová dotace: dvouletý seminář, 2 hodiny týdně Vhodné pro studenty, kteří chtějí maturovat z předmětu Informatika a programování a pro studenty, kteří uvažují o studiu na školách technického a přírodovědného zaměření. Seminář je zaměřen prakticky, jedná se o cvičení u počítačů. Obsah semináře: 1. ROK (SEPTIMA, 3. ROČNÍK) Algoritmizace Pascal algoritmus a jeho vlastnosti struktura programu typy dat v Pascalu podprogramy a jejich využití algoritmy vyhledávání a třídění dynamické datové struktury Programování řízené událostmi Borland Delphi nastavování vlastností formuláře a komponent (TLabel, TEdit, TButton, TRadioGroup) ošetření základních událostí (OnCreate, OnClick, OnKeyPress, OnMouseMove, ) základní datové typy funkce ShowMessage, MsgBox komponenty v programu Delphi grafika (třída TCanvas, událost OnPaint) 2. ROK SEMINÁŘE (OKTÁVA, 4. ROČNÍK) opakování a prohloubení maturitních okruhů grafika a tvorba webových stránek 3D grafika vektorová grafika Macromedia Flash dynamické webové stránky JavaScript aplikační software programování Hodnocení: praktická zkoušení aktivní přístup, domácí příprava referáty studentů maturitní témata (teorie) vytvoření a obhajoba seminární práce Obsah semináře může být na základě požadavků studentů upraven.

2 SEMINÁŘE Z CHEMIE pro 3. ročník čtyřletého a septimu osmiletého studia vyučujíci: Mgr. Radova Sloup Seminář z chemie je zaměřen na rozšíření poznání v hraničních disciplínách (toxikologie, biochemie, molekulární biologie ), doplnění informací základních chemických disciplín (organické chemie a makromolekulární chemie). Nedílnou součástí jsou časté praktické činnosti: stanovení teploty vzplanutí, biosyntézy, izolace některých problematických látek z přírodních materiálů, určení účinků toxinů na živý organismus Během druhého pololetí si student vybere téma z hraničních disciplín a zpracuje seminární práci (nejčastěji formou PowerPointové prezentace), kterou před svými kolegy obhájí a uvede do výuky. Požadavky: základní orientace v problému, využití analytického i syntetického řístupu v myšlení, rozlišení taxonomie a názvosloví základních chemických sloučenin, orientace v široké nabídce informací, práce s internetem a odbornou literaturou. Tematický plán je součástí WWW stránek školy již druhým rokem.

3 DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ vyučující: Mgr. Libuše Potužáková 1. Evropa a svět po roce Porážka demokracie v Československu a upevnění totalitního režimu Politické procesy v sov. bloku, v Československu, v regionu 3. Třetí svět proces dekolonizace 4. Projevy studené války hlavní ohniska konfliktů 5. Svět demokracie a vyspělých tržních ekonomik 6. Rozpad sovětského bloku 7. Obnova demokracie a vznik České republiky 8. Regionální dějiny historický vývoj, významné osobnosti 9. Opakování k maturitní zkoušce Další úkoly: Seminární práce, příprava referátů, práce s videozáznamy Doporučené literatura: učebnice Dějiny českých zemí II. - Fortuna Světová dějiny II. Dějepis pro gymnázia a střední školy 4, SPN. Praha 2005 Další literatura např. Nálevka,Vl., Světová politika ve 20. století, nakladatelství Aleš Skřivan, Praha 2000

4 LITERÁRNÍ SEMINÁŘ vyučující: Mgr. Edita Krouská Dvouletý seminář je zaměřený na podrobnější práci s literárním textem. Na základě zájmu a čtenářské zkušenosti seminaristů vybereme díla z české i světové literatury, o kterých budeme společně diskutovat. Pokusíme se nacházet vazby na jiná umělecká díla (nejen literárního charakteru), budeme porovnávat knihy s podobnou tematikou, naučíme se analyzovat literární text a zasadit jej do kontextu literární teorie i historie. Studenti budou hodnoceni na základě přístupu k diskusi v hodině a na základě samostatně vypracované seminární práce. Seminář nabízí studentům pomoc při přípravě k ústní části společné maturitní zkoušky, která bude zaměřena na interpretaci uměleckého i neuměleckého textu.

5 SEMINÁŘ Z MATEMATIKY Týdenní dotace: 2 vyučovací hodiny Třídy: VII.A, 3.A Vyučující: Jan Štěpáník Učivo: základy diferenciálního a integrálního počtu Toto učivo se zkouší u maturitní zkoušky i u přijímacích zkoušek na vysokých školách, kde se potom diferenciální a integrální počet studuje podrobněji a ve větším rozsahu. Seminář je proto vhodný pro zájemce o studium matematiky, přírodních věd, technických oborů, ekonomie apod. Hodnocení: na základě ústního a písemného zkoušení Týdenní dotace: 2 vyučovací hodiny Třídy: VIII.A, 4.A Vyučující: Jan Štěpáník Učivo: opakování středoškolské matematiky Seminář je zaměřen k přípravě na maturitní zkoušku z matematiky a přijímací zkoušky na vysokých školách. Opakují se jednotlivé části učiva matematiky. Hodnocení: na základě ústního a písemného zkoušení

6 BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ 1. rok ( 3.ročník a septima ) Biologický seminář je zaměřen ne získání praktických dovedností v tomto rozsahu : 1) Práce s biologickým materiálem ( sběr, konzervace, preparace, pitva, určování, pořizování fotodokumentace ) 2) Metody laboratorní techniky ( zhotovení preparátů, práce s mikroskopem, lupou a stereoskopickou lupou ) 3) Příprava a realizace pokusů. 4) Práce s atlasy a určovacími klíči. Absolvování praktických cvičení by mělo vést k lepšímu pochopení a zvládnutí učiva z obecné biologie, botaniky a zoologie. V průběhu semináře bude průběžně zařazováno také nové učivo Základy ekologie. Studenti se v průběhu školního roku zúčastní dvou exkurzí a vypracují seminární práci, jejíž hodnocení je součástí kalsifikace studenta. Student je však hodnocen průběžně podle kvality plnění úkolů a stupně získaných dovedností. 2.rok ( 4. ročník a oktáva ) V tomto roce bude probíráno učivo genetiky v tomto rozsahu : 1) Základní genetické pojmy 2) Molekulární základy dědičnosti 3) Buňka a dědičnost 4) Dědičnost mnohobuněčného organizmu 5) Dědičnost kvantitativních znaků 6) Dědičnost v populaci organizmů 7) Dědičnost člověka 8) Význam genetiky. V říjnu bude maturujícím studentům předložen materiál Požadavky k maturitní zkoušce z biologie. Učivo vyšších ročníků gymnázia ( obecná biologie, botanika, zoologie a biologie člověka ) se průběžně opakuje a jeho zvládnutí též klasifikuje. S nematurujícími studenty bude domluven individuální plán dle jejich potřeb a zájmu.

7 ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ Ačkoliv zeměpis není v současné školní výuce stěžejní předmět, jeho význam v současném světě neustále roste zvláště díky vlivu integračních tendencí jednotlivých ekonomik, regionů, díky našim dnešním možnostem aktivně se zapojit do světového CR, díky celkové globalizaci. Kromě základní dotace 2 hod. týdně v jednotlivých ročnících mohou studenti s hlubším zájmem o tento předmět zvolit v posledních 2 letech studia na gymnáziu volitelný Seminář ze zeměpisu. Úkolem zeměpisného semináře je prohloubit základy zem. znalostí získaných v předcházejících letech, připravit studenty nejen k maturitě, ale především k přijímacím zkouškám na VŠ přírodovědného zaměření (Přír.fakulta UK katedra geografie), ke studiu na PF v kombinaci s dalšími předměty (M, B, D, jazyky ), k přijímacím testům na VŠE, politologii, práva či pouze získat všeobecný přehled pro ty, které tento předmět prostě baví. OBSAH SEMINÁŘE : 1.rok je věnován ČR upevnění a rozšíření znalostí fyz. sféry - prohloubení obsahu geogr. obyvatelstva (vývoj před a po r. 1989, souč. trend demografického vývoje, změny struktury měst, správního uspořádání ) - prohloubení obsahu ekonomiky (restrukturalizace průmyslu, zemědělství, dopravy a služeb, konkurence schopné závody, obory, bilance a struktura ZO, regiony ČR) - zapojení ČR do struktury EU (NUTS jednotky) - význam a předpoklady ČR v současném světovém CR Ve zbylém období 1.roku a v 2.roce se budeme dále věnovat současné politické situaci ve světě, z pohledu politologie rozebereme v jednotlivých světadílech oblasti konfliktů (v kontextu histor. vývoje se zaměřením především na 20. a 21.století se snahou prognózy dalšího vývoje): AMERIKA zaměření na LA přechod pravic. a vojen.diktatur k social.tendencím dneška AFRIKA zaměření na trop. a jižní rozpad koloniální soustavy, nekonečná cesta k demokracii, občanské, klanové a etnické konflikty jako důsledek evr.kolonizace - příčiny a důsledky nekontrolovatel.růstu počtu obyv.v souvislostech makroekonomických ASIE oblasti konfliktů Blízký a Střední východ - Kavkaz a Střední Asie - J Asie Kašmír, Šrí Lanka, Nepál - JV Asie Barma, Indonésie - V Asie Korej.poloostrov, Tchajwan - budoucí jádrové oblasti svět.ekonomiky Čína, Indie EVROPA rozpad social.soustavy - etnické problémy JV a V Evropy (Balkán, býv. Sov.svaz) Náplní 2.roku ZS bude i příprava maturitních okruhů a jejich opakování formou testů (datum a obsah opak.testů pro celý rok bude domluven na úvod.hodinách v září příslušného školního roku), průběžné řešení testů přijímacích zkoušek na VŠ z předchozích let, testů zem.olympiády a Maturit nanečisto. POŽADAVKY : - každý student zpracuje semin.práci na zvolené téma (zadání práce v září 1.roku a odevzdání na konci prosince 2.ročníku semináře) - referát na zadané politologické téma (konflikty na Zemi) či ČR - 75 % přítomnost na testech (při dlouhodobé absenci individuální domluva) - aktivní přístup v hodinách, diskuse HODNOCENÍ : Ústní zkoušení (součástí i hodnocení referátů), Písemné zkoušení různé formy testů, obrysové mapy

8 KONVERZACE Z ANGLICKÉHO JAZYKA DVOULETÁ SEPTIMA Vyučující: Drahomíra Vrzalová Je určena pro ty studenty, kteří chtějí rozvíjet své receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti, tj.: - poslech - čtení s porozuměním - ústní projev - písemný projev na základě čtení a poslechu - ústní interakce Studenti budou hodnoceni za zvládnutí uvedených dovedností. Požadovaná učebnice: Let s Talk /E. a A. Peck, nakladatelství Fraus, cena přibližně 120,- Kč/ Doporučená učebnice: Angličtina pro střední školy, edice Maturita /D. El-Hmondová, nakladatelství VYUKA.CZ, cena přibližně 170,- Kč/

9 ANGLICKÁ KONVERZACE 3. ROČNÍK vyučující: Mgr. Edita Krouská, Mgr. Lenka Štěpáníková Dvouletý seminář anglické konverzace je zaměřen na komunikaci v angličtině. V prvním roce studia budeme pracovat s učebnicí Reading Material for the Graduation Exam (J. Odehnalová), v druhém roce pak s učebnicí Reading about the English Speaking Countries (J. Odehnalová). Budeme se věnovat aktivitám zaměřeným na zlepšení poslechových i mluvených dovedností. Nedílnou součástí semináře je i trénování psaného a čteného projevu. Studenti budou hodnoceni na základě práce v hodině, která samozřejmě odráží i soustavnou domácí přípravu (nová slovní zásoba). Seminář může studentům pomoci při přípravě na ústní část společné maturitní zkoušky.

10 NĚMECKÁ KONVERZACE Určený pro studenty: 3.A a VII.A Počet hodin za týden: 2 Vyučující: I. Beneš Cíl předmětu: zdokonalení ve volném projevu, příprava maturitních témat, diskuse na zvolená témata, prohloubení slovní zásoby a gramatiky. Hodnocení a klasifikace: písemné a ústní zkoušení, znalost reálií německy mluvících zemí, slovní zásoba, aktivita v hodině.

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2015 2016 Žáci 2. ročníku si volí 2 předměty Žáci 3. ročníku si volí 3 předměty (jiné než semináře, které již navštěvují) Anotace jsou uvedeny v textu dále. Online

Více

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 1. SEMINÁŘ Z BIOLOGIE - BS... 1 2. SEMINÁŘ Z CHEMIE - CHS... 2 3. REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ... 2 4. SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA SAJ 1 POKRAČOVÁNÍ...

Více

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody Volitelná fyzika Fv Charakteristika předmětu V rámci předmětu volitelná fyzika se nejprve snažíme upevnit znalosti studentů z učiva probraného na fyzikálních hodinách a poté uvést znalosti fyziky do nových

Více

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Přehled volitelných předmětů 1. Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I 1.1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět

Více

Seminář anglické konverzace 2012/2013 Třída: budoucí 8.O a 4.A Vyučující: Vojtěch Šrámek

Seminář anglické konverzace 2012/2013 Třída: budoucí 8.O a 4.A Vyučující: Vojtěch Šrámek Seminář anglické konverzace 2012/2013 Třída: budoucí 8.O a 4.A Vyučující: Vojtěch Šrámek Tento seminář je určen pro studenty budoucí oktávy a 4.A (2012/2013) na úrovni intermediate a vyšší. Náplň semináře

Více

Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník

Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník Rámcová náplň volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník Seminář z literatury a slohu 3. ročník Témata: 1. Literární hrdina a antihrdina. 2. Proměny tragédie. 3. Velké postavy evropského divadla. 4. Vypravěč

Více

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE:

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘE: Volitelné předměty pro 5. ročníky Literární seminář Jednoletý seminář pro 5.C, 5.D, vyučující: PhDr. Krulikovská, H. CÍL SEMINÁŘE: Základem semináře je věnovat se do hloubky práci s literárním textem,

Více

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015

Volitelné předměty pro 6. ročníky 2014/2015 Literární seminář Jednoletý seminář pro 6. ročníky, vyučující: PhDr. Nápravníková B. Cílem semináře je prohloubit výuku ČJL se zaměřením na české a světové drama. Určený je pro studenty, kteří uvažují

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie ( SBI ) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Volitelné předměty VP1 a VP2 Oba předměty mají ve třetím ročníku (resp. septimě) dvě hodiny, ve čtvrtém ročníku (oktávě) pak pokračují jako tříhodinové. SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Seminář

Více

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016

Nabídka seminářů pro školní rok 2015/2016 Seminář: Praktická cvičení z rétoriky a českého jazyka Vyučující: Mgr. Běla Trepešová Cílová skupina: Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí zvýšit jazykovou kulturu svých mluvených, případně psaných

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník šk. roku 2012 2013 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z fyziky 4. Cvičení z

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více

Seminář z českého jazyka příprava na MZ

Seminář z českého jazyka příprava na MZ Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování témat zařazených ke státní zkoušce z matematiky.

Více

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia.

Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. Volitelný předmět VP4 Tento dvouhodinový předmět si volí pouze studenti se všeobecným zaměřením pro poslední ročník studia. KCP Kapitoly z českého pravopisu a tvarosloví Pozornost bude věnována dodržování

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Volitelné předměty pro 5. ročníky 2011/2012

Volitelné předměty pro 5. ročníky 2011/2012 Seminář z anglického jazyka Jednoletý seminář pro 5. ročníky, vyučující: Smith W., Grunshaw L. OBSAH SEMINÁŘE reálie anglicky mluvících zemí anglická, americká a australská literatura a film četba, rozbor,

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 vybírat do konce března 2010 Volitelné předměty Studenti si volí na konci prvního ročníku jeden dvouhodinový povinný předmět. Tento se vyučuje po

Více