UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Bakalářská práce. Michaela Sciranková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Bakalářská práce. Michaela Sciranková"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Michaela Sciranková Postavení subjektu v učebnicích českého jazyka pro základní školy Olomouc 2014 Vedoucí práce: doc. PhDr. Marie Zouharová, Ph.D.

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedenou literaturu a zdroje. V Olomouci dne 17. dubna Michaela Sciranková

3 Poděkování Děkuji doc. PhDr. Marii Zouharové, Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce, poskytování rad a za její čas.

4 Obsah 1 Úvod Vymezení pojmu subjekt v odborných publikacích Subjekt v Příruční mluvnici češtiny Subjekt v Mluvnici spisovné češtiny Subjekt v Češtině - řeči a jazyce Subjekt v Didaktice českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ Subjekt v Didaktice češtiny Pojetí subjektu v odborné publikaci Inovace organizace a prezentace syntaktických termínů v učivu českého jazyka na základní škole Pojetí subjektu v učebnicích českého jazyka pro základní školy Subjekt v učebnicích od SPN ( ) Český jazyk pro 4. ročník základní školy Český jazyk pro 5. ročník základní školy Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií Český jazyk pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií Český jazyk pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií Český jazyk pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií Subjekt v učebnicích od SPN ( ) Český jazyk 4 pro základní školy Český jazyk 5 pro základní školy Český jazyk 6 pro základní školy Český jazyk 7 pro základní školy Český jazyk 8 pro základní školy Český jazyk 9 pro základní školy Srovnání dvou řad učebnic od SPN ( ) s ( ) Subjekt v učebnicích od nakladatelství ALTER Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk

5 3.4.5 Český jazyk Český jazyk Subjekt v učebnicích od nakladatelství FRAUS Český jazyk: pro 4. ročník základní školy Český jazyk: pro 5. ročník základní školy Český jazyk 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Český jazyk 7: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Český jazyk 8: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Český jazyk 9: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Srovnání řad učebnic ALTER, FRAUS a SPN ( ) Postřehy pedagogů na 2. stupni ZŠ Závěr Seznam použité literatury a zdrojů... 50

6 1 Úvod Téma pro svoji bakalářskou práci jsem si nevybrala jen tak náhodou. V hodině české syntaxe jsem se spolužačkou zpracovala prezentaci s názvem Problematika výuky subjektu na ZŠ. Toto téma mě zaujalo natolik, že jsem se o něm chtěla dozvědět více. Při vypracování zmíněného úkolu se mi do rukou dostala řada učebnic českého jazyka od SPN, které jsem používala na základní škole já a mí vrstevníci a nová řada, která se používá dnes. V těchto učebnicích je vidět rozdíl již na první pohled, a proto chci ve své bakalářské práci rozebrat a zhodnotit také jiné učebnice od různých autorů a vydavatelů. Důvodem mého zájmu je také to, že bych v budoucnu ráda pracovala jako učitelka českého jazyka. Seznámení se s více řadami učebnic pro mě bude jistě přínosné. V bakalářské práci se budu zaměřovat jen na tu část učebnic, která se zabývá učivem subjektu. Pokusím se zjistit, jestli se styl učiva během několika let změnil. Dále chci určit, jak se od sebe liší současné řady učebnic. V první části mé práce se budu věnovat problematice subjektu v odborných publikacích. Publikace jsou sestaveny k různým účelům, proto každá nahlíží na subjekt jinak. V další části se zaměřím na konkrétní učebnice pro základní školy. Nejdříve popíšu pojetí subjektu v učebnicích od SPN ( ) a ( ) a zhodnotím, jak se novější řada odlišuje od původní. Poté uvedu, jak je problematika subjektu pojata i v učebnicích od nakladatelství ALTER a FRAUS. Nakonec všechny tři řady srovnám. 6

7 2 Vymezení pojmu subjekt v odborných publikacích Pro první část mé práce jsem si vybrala šest různých publikací, ve kterých je nějakým způsobem rozebrán syntaktický termín subjekt. Postupně tedy popíšu výklad subjektu v každé z nich. 2.1 Subjekt v Příruční mluvnici češtiny Subjekt je v Příruční mluvnici češtiny (Příruční mluvnice češtiny, 2012) popsán jako mluvnický termín, kterým označujeme levovalenční syntaktickou pozici přísudkového výrazu. Je to pozice s formou Nom. Na tento větný člen se ptáme otázkou prvního pádu kdo? co?. Subjektová pozice je také pozice, která je v infinitivní formě predikátoru likvidována: Babička zpívala vnučce ukolébavku zpívat vnučce ukolébavku; subjektem věty je tedy pozice, v níž se nachází výraz babička. Nejdůležitější postavení v hierarchii valenčních pozic přísudkového výrazu má podmět. Přísudek se shoduje s podmětem: Alena zpívá; ty zpíváš. Příruční mluvnice češtiny rozlišuje ze sémantického hlediska podmět substanční a podmět situační. 1) Podmět substanční (Příruční mluvnice češtiny, 2012) Podmětový výraz může mít povahu nominální fráze: Naše nejlepší kamarádka z dětství se odstěhovala. Kamarádka, kterou jsem znala od dětství, se odstěhovala. Podmět nevyjadřujeme, je-li přísudkový výraz ve formě 1. nebo 2. osoby: Dnes si vezmu červený svetr znamená totéž jako: Já si dnes vezmu červený svetr. Slovní vyjadřování podmětu je motivováno různými faktory: faktory věcné: Já to věděla (osoba není určena morfémem přísudkového výrazu); Já, ty a Radim to zvládneme (potřeba vyjádřit, kdo je participantem umístěným v podmětu); faktory komunikační: Tu vázu shodil Ondra. Ne. Tu vázu jsem shodil já (osoba je v protikladu s někým jiným); Vy jste to ještě nesnědli? (otázky podivové); 7

8 faktory konstrukční: Co sis to ty nešťastnice usmyslela! (potřeba charakterizovat osobu výrazem v pozici atributu); Pouze ty víš, kdo to rozbil (platnost obsahu věty je omezena na osoby já, ty, my, vy). Podmět vyjadřujeme, je-li přísudkový výraz ve formě 3. osoby. Věta by byla jinak informačně neúplná: Čte dopis. - nepoznáme, komu je děj vyjadřovaný přísudkem připisován. Holým podmětem může být: substantivum s věcným významem nebo zájmeno: Vaše Anička dorazila první; Někdo pláče; Hned to křeslo, které uviděl jako první, mu padlo do oka; adjektivum nebo zájmeno - vypouští se podmětové substantivum: Všichni soutěžící byli odměněni, nejúspěšnější (soutěžící) dostali peněžitou odměnu (substantivum již bylo užito v předchozím kontextu); Jahodovou (zmrzlinu) mám nejraději (substantivum je zřejmé ze situace); Svíčková (omáčka) je jeho nejoblíbenější jídlo (význam je zřejmý i mimo kontext). Z těchto případů vznikají substantivizovaná přídavná jména a zájmena: Máme novou účetní; Ta moje je pořád někde pryč; neohebná slova a výrazy citátové povahy: Ulicemi se neslo hlasité hurá; Říkali mi Leni je knížka, kterou jsem měla v dětství nejraději; věta s vztažnými zájmeny kdo, co: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí; Co je malé, to je milé. Podmětové výrazy nemusí být vždy v nominativu, jejich užití je motivováno: a) Pádem jsou vyjadřovány navíc další významové rysy: genitiv záporový: K probírané látce nebyly (žádné) otázky K probírané látce nebylo (žádných) otázek (u negovaného přísudku); genitiv kvantitativní: V únoru napadlo sněhu (= hodně sněhu, máme na mysli jisté množství); adverbiální pády - vyjadřují rys: podílnosti: Na každém stole bylo po čtyřech talířích; přibližnosti množství: Na obloze vyšlo na tisíc hvězd. b) Místo nominativu se užívá genitivu numerativního, jímž se vyjadřuje počítaný objekt po číslovkách určitých od pěti výše a po neurčitých číslovkách: Do práce přišlo dvacet dělníků; Jen několik občanů přišlo k volbám; Vás šest zůstane na chodbě (číslovkou se vyjadřuje kvantitativní přívlastek u podmětového jména). Dělníků dnes přišlo dvacet; 8

9 Občanů přišlo k volbám jen několik; Šest vás zůstane na chodbě (číslovkou se vyjadřuje kvantitativní příslovečné určení). Vypočítaných cvičení bylo osm // mnoho; Jelo nás devět (součást kvantitativního přísudku tvoří číslovka). c) Příslovečné pády s formou místního nebo časového určení na otázku kde? : U Hejbalů pekli dort // Hejbalovi pekli dort. 2) Podmět situační (Příruční mluvnice češtiny, 2012) Podmětový výraz má podobu větnou: Říká se, že platy se zvyšovat nebudou (participanty se sémantickými rolemi informace); Bylo mi řečeno, abych se více učil (instrukce); Těšilo ji, že se s ní všichni kamarádí (podnětu). Situační podmět musí být vždy vyjádřen slovně. a) Vedlejší věta se spojkou (aby, že, kdyby, když, zda, -li, jako by...), nebo s příslovcem (jak, kdy, kolik, kde...). Není dobré (to), že si necháváš všechno na poslední chvíli; Hlásili (to), že se od zítřka budou prodávat lístky na ples; Bylo nám divné (to), proč nepřišel do školy (výraz to může vyjadřovat nominativní formu podmětové pozice). b) Podmětné věty vedlejší mohou být nahrazeny: konstrukcí, jejíž jádro tvoří infinitiv: Bylo by vhodné, kdybys mu s tím aspoň pomohl // Bylo by vhodné aspoň mu pomoci (přísudek vedlejší věty označuje stavy/děje, které nejsou fakty ); Mrzelo by mě, kdybych byla nemocná // Mrzelo by mě být nemocná (přísudkový výraz věty hlavní implikuje nějaký substanční participant); Je velmi nepříjemné, když je člověk okraden // Je velmi nepříjemné být okraden (podmětový participant ve větě vedlejší je všeobecný); konstrukcí, jejíž jádro tvoří dějové/stavové substantivum: Těší mě (to), že jsi mi pomohl // Těší mě tvá pomoc; substantivy s věcným významem: Vadí mi, že je tady nepořádek // Nepořádek mi tady vadí; Vadí mi, že ten nepořádek nikdo neuklidí // Nepořádek mi vadí. c) Možnost užití zájmena to v podmětu, je-li situace, která je umístěna v pozici podmětu, známá z kontextu: Jirka si před jídlem neumyl ruce To (tj. neumýt si ruce před jídlem) se přece nedělá. V Příruční mluvnici češtiny je subjekt popsán velmi podrobně. Téma je poměrně obsáhlé a autoři se věnovali problematice subjektu pečlivě. Tato příručka je psána odborně, 9

10 vyskytují se zde odborné názvy a latinská terminologie. Celý text je průběžně prokládán příklady. Díky velkému množství příkladů je vše srozumitelné a snadno pochopitelné i navzdory tomu, že je teorie v latinské terminologii. Důležitá slova jsou tučně zvýrazněna, což slouží k lepší orientaci v textu, upoutání pozornosti a rychlejšímu vštípení do paměti. Příruční mluvnice češtiny je rozdělena do paragrafů, díky kterým se snadno vyhledávají potřebné termíny, a uživatel se lépe orientuje v textu. Některé pasáže jsou popisovány příliš složitě, problematika je pak ale objasněna na příkladech, které jsou snadno pochopitelné. 2.2 Subjekt v Mluvnici spisovné češtiny 2 Autorem celé mluvnice a taktéž kapitoly o subjektu je František Trávníček. Subjekt je podle Trávníčka (Mluvnice spisovné češtiny 2, 1951): 1. Z části činitel děje, z části nositel děje nebo přísudkové vlastnosti. Jako příklady můžeme uvést: maminka vaří; kočka mňouká; jablko je červené; most se staví. 2. Přísudkový subjekt neboli podmět přísudku: maminka vaří; kočka mňouká; jablko je červené. 3. Nepřísudkový subjekt jako vykonavatel nebo nositel děje. Může být vyjádřen neurčitým slovesem nebo dějovým jménem: slyším tě hráti (podmětem činnosti vyjádřené infinitivem je ty; ty hraješ. Ve větném vyjádření: slyším, jak hraješ); slyším pískání pískot dětí (podmětem činnosti vyjádřené jmény pískání a pískot jsou děti = slyším, že jak děti pískají). 4. Přísudkový subjekt se vyskytuje nejčastěji v nominativu: maminka vaří; kočka mňouká; děti pískají. Podmětem může být i: a) infinitiv: chybovat je lidské (= chybování je lidské); b) prostý genitiv atd.: je zde trochu vody; mne je genitiv nebo akusativ (= tvar mne); rybě je dativ nebo lokál; oráčem je instrumentál; 10

11 c) předložkový pád: u Ostrých mají návštěvu (= Ostří, rodina Ostrých); slyšela jsem, že na poště jsou ochotní (zaměstnanci na poště); do práce je předložkový výraz (= spojený výraz do práce ); d) ustrnulý tvar, příslovce, spojka, předložka, částice, citoslovce: Orlických byli milí, usměvaví lidé (= Orličtí, rodina Orlických); zde je příslovce, aby je spojka, u je předložka, píp je citoslovce; e) časový tvar: čtu - vyjadřuje přítomný čas spala bych je kondicionál (= tvar spala bych); f) věta: Ulicemi se neslo hlasité Ať žijí Češi!. 5. Věta může být i bezpodmětná, ale psychologicky, myšlenkově podmět má: ubývá sil (= síly ubývají), tančilo se mu lehce (= tančil lehce), nedostává se jídla. Psychologický podmět bývá vyjádřen (Mluvnice spisovné češtiny 2, 1951): a) jako předmět: ubývá sil čeho ubývá?; tancovalo se mu lehce komu se tancovalo?; předmět mu vyjadřuje toho, na koho se děj vztahuje; b) jako příslovečné určení nástroje, prostředku: svítilo se tam svíčkou kdo byl nástrojem světla, čím se svítilo? Zde se způsob jazykového vyjádření věty neshoduje s jejím myšlenkovým skladem. Tyto věty pokládáme za bezpodmětné, musíme si však uvědomit rozdílnou myšlenkovou povahu. Trávníček (Mluvnice spisovné češtiny 2, 1951) také uvádí samostatnou kapitolu o psychologickém podmětu. Je to představové východisko věty, to, co uvádí, připravuje psychologický přísudek, o čem chce mluvčí něco říci v psychologickém přísudku. Mluvčímu se vybaví v mysli nejprve psychologický podmět a na něj pak připíná obsahové jádro myšlenky, věty. Je to něco, co představově úzce souvisí s psychologickým přísudkem. Např.: Včera se mi stala nehoda. Mluvčí si nejprve vzpomene na včerejšek (= psychologický podmět) a pak se mu vybaví hlavní představa, nehoda (= psychologický přísudek). 1 1 TRÁVNÍČEK, F. Mluvnice spisovné češtiny. Část 2 Skladba. 3. vyd. Praha: Slovanské nakladatelství, s ISBN neuvedeno. 11

12 V Mluvnici spisovné češtiny 2 není subjekt popisován tak obsáhle jako v Příruční mluvnici češtiny. Téma je rozděleno do pěti bodů, z nichž každý obsahuje dostatečné množství příkladů k pochopení teorie. Latinsky jsou zde označeny pouze pády, vše je tedy i bez příkladů snadněji pochopitelné i neodborníkům. Trávníček zde však navíc zmiňuje termín psychologický podmět, který je rozpracován podrobně. V kapitole o subjektu nejsou vůbec zmíněny vedlejší věty podmětné. 2.3 Subjekt v Češtině - řeči a jazyce Subjekt je v Češtině - řeči a jazyce (Čeština - řeč a jazyk, 2011) popsán jako mluvnicky nezávislý člen, o kterém se přísudkem něco tvrdí (Jirka večeří.). Může označovat činitele děje (Žáci napsali úspěšně písemnou práci.); nositele stavu, vlastnosti a okolnosti (Ondra je vzhůru. Maminka je smutná.); objekt děje (Dům je stavěn.). Vyjadřuje se různými způsoby: skladebním podstatným jménem, činným a trpným infinitivem, vedlejší větou podmětnou. Podmět bývá vyjádřen syntaktickým nominativem: V každé krabičce bylo po dvaceti jahodách. (= lokál s významem podílnosti); Tam vám bylo věcí! (= genitiv partitivní); Demonstrace se zúčastnilo kolem čtyř set občanů. (= předložkový výraz s významem přibližnosti). Věty, v nichž je podmět tvořen osobním zájmenem, bývají eliptické: Pojedete také? Žárlím. Osobní zájmena vyjadřujeme jen v některých případech: chceme-li je zdůraznit: Já ti ještě ukážu!; při protikladu: Já počkám doma, ty běž k babičce.; nejde-li osoba poznat z tvaru přísudku: Já to viděl. Podmět může být též všeobecný: Říkali to v rádiu. Ve větách se sponově-jmenným přísudkem bývá podmětem ukazovací zájmeno středního rodu to: To jsou stroje. To může být i jiným větným členem nebo částicí: To dělají stroje (předmět); To hučí stroje (částice). V publikaci Čeština - řeč a jazyk je subjekt popsán oproti dvěma předchozím velmi stručně. Vše je vysvětleno na příkladech, není jich ale takové množství, jako v předchozích dvou publikacích. Je zde zmíněno, že subjekt může být vyjádřen též vedlejší větou podmětnou. Příklady v této kapitole nejsou uvedeny, jsou součástí samostatné kapitoly o vedlejších větách. Odkaz na tuto kapitolu je uveden v závorce hned u zmíněné problematiky. Více se mi líbilo rozložení v Příruční mluvnici češtiny, kde bylo uvedeno všechno rovnou pod sebou. Čtenář má ucelený obraz o daném tématu a nemusí se při čtení zastavovat, listovat v knize a zase se vracet k původní kapitole. 12

13 2.4 Subjekt v Didaktice českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zde se uvádí, že podmět je základní větný člen, který není závislý na ostatních větných členech. Oproti tomu přísudek závisí na podmětu, protože se přísudkové sloveso shoduje svými tvary osoby a čísla s podmětem, řídí se podle něho: Vařil jsem (já). Vařili jste (vy). Babička vařila. Obsahová (významová) definice podmětu není snadná, proto zdůrazňují školské definice především jeho rys formální, tj. že je podmětem jméno v 1. pádě. Z významových úloh se obvykle vytýká, že jde o původce, činitele děje nebo o nositele vlastnosti. Tyto významy jsou abstraktní a žákům mnoho neříkají, nehledě k tomu, že podmět může vyjadřovat též majitele (Strýc má nové auto), toho, kdo je dějem zasahován (Žák je chválen). K určení podmětu ve větě užíváme ve škole otázku 1. pádu společně s přísudkem. Pro pádovou homonymii zájmena co společného pro 1. a 4. pád vedeme žáky k tomu, aby se ptali oběma zájmeny (osobním i věcným): kdo, co? 2 Alena píše dopis. Kdo, co píše? - Alena Řízek je mé nejoblíbenější jídlo. Kdo, co je mé nejoblíbenější jídlo? - řízek Dále se v Didaktice českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, 2007) uvádí, že by učitelé měli žákům předkládat věty, kde není podmět vždy na prvním místě. Žáci by si mohli totiž vytvořit nesprávnou představu a za podmět by považovali zcela mechanicky vždy první slovo ve větě. Následně by se mělo přejít k větám, v nichž je podmět nevyjádřen, a to nevyjádřením 1. a 2. osoby obou čísel. Nevyjádřený podmět pak doplníme při záznamu skladebních dvojic do závorky: (já) = Zpívám koledy. (ty) = Počítáš pomalu. (my) = Pojedeme do Prahy. Zájmenné podměty můžeme v těchto případech vynechat, protože jsou zřetelné z tvaru slovesa. Uvádíme je jen pro zdůraznění nebo z důvodů citového zabarvení: Ty jsi ale nešika! Ty se nesměj! Já mám radost! 2 HAUSER, P., KLÍMOVÁ, K., KNESELOVÁ, H., MARTINEC, I. Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: TAVA Graphical s.r.o., s ISBN

14 Podmět ve 3. osobě také neuvádíme tehdy, když je znám ze souvislosti: Maminka šla ještě do obchodu. Asi na něco zapomněla. (je řeč o mamince) - Proč šla do obchodu? Nesprávné nahrazování chybějícího podmětu ve 3. osobě vždy zájmenem 3. osoby může způsobit nesprávné pochopení bezpodmětných vět jako vět s nevyjádřeným podmětem. V těchto případech není místo podmětu vůbec obsazeno. Podmětem bývá nejčastěji podstatné jméno: Slunce svítilo nebo zájmeno: Všichni se moc těší. Vyjadřuje se také vedlejší větou podmětnou: Kdo už má úkoly hotové, může jít ven. V Didaktice českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ je subjekt popsán způsobem, jakým by ho měli učitelé podávat žákům. Publikace je dobrým pomocníkem a rádcem pro budoucí i stávající učitele. Nejsou zde žádné cizí termíny, vše je vysvětleno srozumitelně a stručně. I příkladů je dostatečné množství. Chybí mi však poznámka, že podmětem může být jakýkoliv větný člen a uvedení příkladů ke každému členu. Je zde jen zmíněno, že podmětem bývá nejčastěji podstatné jméno a může být vyjádřen i vedlejší větou podmětnou. To je podle mě pro žáky na druhém stupni nedostačující. Dalším nedostatkem je to, že v publikaci chybí vysvětlení následujících pojmů: podmět holý, rozvitý, několikanásobný a nevyjádřený. Tyto termíny jsou součástí učiva českého jazyka na 2. stupni a neměly by být opomíjeny. 2.5 Subjekt v Didaktice češtiny Tuto vysokoškolskou učebnici zpracovali Marie Čechová a Vlastimil Styblík. Jedná se o knihu, která obsahuje analýzu učebnic a osnov českého jazyka. O výuce subjektu jsou v ní následující informace (Didaktika češtiny, 1989): základní skladební dvojici se učí žáci rozlišovat již na 1. stupni ZŠ; na 1. stupni také určují základní větné členy holé, rozvité a několikanásobné a shodu přísudku s holým a rozvitým podmětem; na 2. stupni ZŠ si žáci prohlubují poznatky o základních větných členech a probírají různé způsoby vyjádření větných členů; 14

15 se skladebními dvojicemi se ve výuce skladby začíná pracovat po roce 1945; žáci se učí poznávat, která slova ve větě tvoří skladební dvojice; při procvičování učiva musejí dbát učitelé na to, aby žáci nehledali podmět jen na prvním místě ve větě, proto by měli uvádět příklady, v nichž je podmět pokaždé na jiném místě ve větě; vyplývá-li podmět ze situace nebo je-li zřejmý z tvaru slovesa, nevyjadřujeme ho; osobními zájmeny se podmět vyjadřuje jen v případě, je-li k tomu nějaký důvod; není správné uvádět, že u nevyjádřeného podmětu 3. osoby je nevyjádřeným podmětem on (ona); nevhodné je také vyjadřování podmětu zájmenem tento; vhodnou formou procvičování a rozvíjení vyjadřovacích dovedností žáků je například nahrazování větného členu větou vedlejší. Didaktika češtiny je koncipována jako vysokoškolská učebnice, odpovídá tomu i struktura textu. Může být ale i vhodnou pomůckou pro učitele. Je zde spousta užitečných rad a pokynů, jak postupovat při výuce a jakým způsobem danou látku přednést žákům. Učebnice obsahuje příklady, které se dají použít v praxi, a na kterých se dá daná látka dobře demonstrovat. Není postavena na teorii vyučovací látky, je spíše rádcem, jak vyučovat. Nenajdeme zde přesné definice k termínům a pojmům. 2.6 Pojetí subjektu v odborné publikaci Inovace organizace a prezentace syntaktických termínů v učivu českého jazyka na základní škole Zde je zkoumáno, do jaké míry byly splněny cíle vytyčené pedagogickými dokumenty ve výuce syntaxe v hodinách českého jazyka. Podle výzkumu můžeme říci, že nejvhodnějšími učebnicemi pro výuku syntaxe je Styblíkova řada učebnic. V těchto učebnicích je potlačen formální přístup, učivo je vhodně didakticky ztvárněno, vyskytují se zde cvičení produktivního charakteru. Subjekt se na ZŠ probírá od čtvrtého ročníku. V následujících ročnících se probrané učivo opakuje a žáci si rozšiřují poznatky. Učivo subjektu bylo zkoumáno pomocí testu, v němž byly analytické úkoly, asociační představy a produkční úkoly. Testováni byli žáci osmých ročníků městské a příměstské školy. Z výsledků vyplývá, že žákům dělá určování podmětu problém. Neptají se celou otázkou 15

16 prvního pádu kdo? co?, ale jen otázkou co?, proto někdy chybně určí objekt místo subjektu. Při zkoumání asociačních představ neodpověděl žádný žák podle znění učebnic. Odpovědi žáků na otázku, co všechno vědí o podmětu, byly velmi rozmanité. Nejčastější odpovědí bylo, že podmět je podstatné jméno. Dále žáci uváděli, že podmět může být vyjádřen přídavným jménem, zájmenem, infinitivem, číslovkou a příslovcem a také, že podmět je člen skladební dvojice a je v 1. pádě. Zkoumalo se také, zda žáci znají termíny jako podmět holý, rozvitý, několikanásobný, vyjádřený a nevyjádřený. Z těchto termínů znají žáci nejvíce podmět nevyjádřený, nejméně podmět několikanásobný a holý. Publikace Inovace organizace a prezentace syntaktických termínů v učivu českého jazyka na základní škole je psána úplně jinou formou než předchozí knihy, které jsem zde uvedla. Nezabývá se teorií učiva, ale zkoumá, do jaké míry si žáci toto učivo osvojí na základní škole. Je to velmi zajímavá kniha a pro učitele českého jazyka určitě prospěšná. Dozvíme se zde, co žákům dělá problémy při výuce subjektu. Pro mě, jako pro budoucí učitelku českého jazyka, je tato publikace velkým přínosem. Podle výsledků testů jsem zjistila, s čím mají žáci problémy a co jim není úplně jasné. Na toto problematické učivo si v mé praxi můžu dát pozor a věnovat mu větší pozornost. Jsem ráda, že jsem na tuto publikaci narazila a určitě ji ještě někdy použiji. 16

17 3 Pojetí subjektu v učebnicích českého jazyka pro základní školy Pro srovnání jsem si vybrala učebnice z nakladatelství ALTER, SPN a FRAUS. Budu zkoumat každou řadu učebnic od 4. ročníku, protože v tomto ročníku se žáci poprvé setkávají s pojmem podmět. Nejdříve popíšu a srovnám učebnice od SPN ( ) s ( ). Poté popíšu řady učebnic od nakladatelství ALTER a FRAUS a nakonec je zhodnotím a srovnám s řadou učebnic od SPN ( ). Pro snadnější orientaci pojmenuji oddíly podkapitol podle názvů jednotlivých učebnic. 3.1 Subjekt v učebnicích od SPN ( ) Český jazyk pro 4. ročník základní školy O základní skladební dvojici se žáci začínají učit v kapitole o stavbě věty (Český jazyk pro 4. ročník základní školy, 1997). Nejdříve je vysvětlen pojem skladební dvojice a poté základní skladební dvojice. Základní skladební dvojicí nazýváme tu dvojici, ve které se můžeme ptát vzájemně jedním členem na druhý. Učivo je vysvětleno na článku, ve kterém je rozebrána každá věta zvlášť. Nejprve musíme vyjít od určitého slovesného tvaru: Maminka uvařila výborný oběd. Kdo, co uvařil? Maminka. Co udělala maminka? Uvařila. Základní skladební dvojice je Maminka uvařila. V základní skladební dvojici podtrháváme určitý slovesný tvar vlnovkou a druhý člen přímou čarou. Na procvičení základní skladební dvojice je v učebnici deset úkolů. Většina spočívá v tom, že žáci musí vyhledat ve větách základní skladební dvojici a označit ji. Další kapitola je o podmětu a přísudku. V ní se žáci naučí, že sloveso v základní skladební dvojici je přísudek a jméno podmět. Ve dvou cvičeních je třeba najít základní skladební dvojici; určit podměty; najít věty, ve kterých je podmět na prvním místě a najít další větné členy, které závisí na podmětu. Některé věty ze cvičení jsou znovu rozebrány. Na těchto větách je vysvětlen podmět holý a rozvitý. Dále je v učebnici (Český jazyk pro 4. ročník základní školy, 1997) napsána definice podmětu. Podmět bývá vyjádřen jménem v 1. pádě, ptáme se na něj otázkou 1. pádu kdo, co a přísudkem. Podmět vyjadřuje, o kom nebo o čem se něco 17

18 vypovídá. Podmět vyjádřený jediným členem nazýváme podmět holý. Podmět, na jehož základu závisí ještě jiný člen věty, nazýváme podmět rozvitý. Za teorií následují tři cvičení, které slouží k určování základní skladební dvojice a podmětu holého a rozvitého. Jedním z úkolů je také určit, kterými slovními druhy jsou vyjádřeny podměty. Šest cvičení se vztahuje k podmětu nevyjádřenému. Žáci upravují věty tak, aby se v nich zbytečně neopakovaly podměty; uvádějí, který podmět není ve větách vyjádřen; určují věty, ve kterých je nutno ponechat podmět a mají odůvodnit, proč mohou zůstat podměty já, ty, my a vy často nevyjádřené. V poučce je naspáno, že podmět nevyjadřujeme tehdy, když ho poznáme z tvaru přísudkového slovesa nebo když si ho můžeme domyslet z předcházejících vět. Na podmět několikanásobný jsou v učebnici čtyři cvičení. V prvním cvičení je graficky znázorněna věta, ve které se nachází podmět několikanásobný, úkolem žáků je pak vyhledat ostatní věty s podmětem několikanásobným. V rámečku je shrnutí o několikanásobném podmětu: je vyjádřen několika souřadnými výrazy a jednotlivé členy oddělujeme čárkami, nejsou-li spojeny spojkami a, i, nebo. Poslední dva členy spojujeme obvykle spojkou. V ostatních cvičeních jsou úkoly k celé problematice podmětu: vyhledávání podmětů ve větách, určování několikanásobných a nevyjádřených podmětů, rozlišování podmětů podle jejich druhů. V pracovním sešitu pro 4. ročník je celkem pět úkolů, ve kterých se procvičuje podmět. V prvním cvičení je třeba vyhledat a podtrhnout rovnou čarou podměty. Ve druhém cvičení se musejí vyškrtat z vět zbytečné podměty a podtrhnout modře věty, ve kterých musíme podmět určitě zachovat. Třetí a čtvrté cvičení slouží k určování podmětů holých a rozvitých a v posledním je nutné označit holé podměty, základy rozvitých podmětů a holé podměty nahradit podměty několikanásobnými. Podmět je v učebnici pro 4. ročník popsán velmi přehledně a jednoduše. Za každým novým pojmem následují příklady pro pochopení. Žáci se podle této učebnice již ve 4. ročníku učí jednoduchou definici podmětu. V samotné učebnici je mnoho úkolů týkajících se vždy daného jevu, ať už podmětu obecně, nevyjádřeného podmětu nebo několikanásobného podmětu. K učebnici patří také pracovní sešit, kde jsou další cvičení. Žáci tak mají dostatek učebního materiálu, díky kterému nové učivo jistě pochopí. 18

19 3.1.2 Český jazyk pro 5. ročník základní školy O základní skladební dvojici se žáci učí v kapitole Základní skladební dvojice a určování skladební dvojice Teorie je téměř stejná jako v učebnici pro 4. ročník. K základní skladební dvojici se v učebnici pro 5. ročník (Český jazyk pro 5. ročník základní školy, 2001) váže celkem osm cvičení. O podmětu se učí žáci podrobně v kapitole Podmět a přísudek. V prvním cvičení je úkolem vyhledat ve větách základní skladební dvojice, rozlišit v nich podmět a přísudek a zjistit, zda na podmětu závisí, či nezávisí ještě jiný větný člen. Pod cvičením je zvýrazněná teorie, obsahující definice obou základních větných členů. O podmětu se žáci učí, že vyjadřuje, o kom nebo o čem se něco vypovídá. Bývá vyjádřen jménem v 1. pádu a ptáme se na něj otázkou 1. pádu kdo, co a přísudkem. Pokud je podmět vyjádřený jediným členem věty, jedná se o podmět holý (Na hřišti si hrály děti.). Jestliže se jedná o podmět, na jehož základu závisí ještě jiný člen, jde o podmět rozvitý (Z křoví vyskočilo divoké prase.). Ve druhém cvičení žáci musí ve větách najít podměty a určit, ve kterých větách není podmět vyjádřen. K tomuto cvičení se váže teorie o nevyjádřeném podmětu. Podmět nevyjadřujeme tehdy, pokud si ho můžeme domyslet z předcházejících vět nebo pokud ho poznáme z tvaru přísudkového slovesa. Třetí úkol je na procvičení podmětu holého, rozvitého a nevyjádřeného. Ve čtvrtém mají žáci vyhledat základní skladební dvojice a určit, které podměty jsou několikanásobné. I pod tímto cvičením si žáci v teorii zopakují, že několikanásobný podmět je vyjádřen několika souřadnými výrazy, které oddělujeme čárkami, pokud ovšem nejsou spojeny spojkami a, i, nebo. Na opakování učiva podmětu jsou v učebnici ještě čtyři cvičení. V pracovním sešitu jsou k podmětu celkem čtyři úkoly. V prvním cvičení musí žáci vypsat z vět základy rozvitých podmětů do křížovky. Druhé cvičení slouží k opakování podmětu nevyjádřeného, třetí se týká podmětu rozvitého a několikanásobného a ve čtvrtém je shrnuto kompletní učivo podmětu. V učebnici pro 5. ročník jsou uvedeny téměř shodné informace, jako v učebnici pro 4. ročník. Žádná nová teorie se zde neobjevuje, učivo se tedy jen opakuje a procvičuje. Teorie je popsána stejně, jen jsou k ní uvedeny jiné vzorové příklady. Cvičení v učebnici a v pracovním sešitu jsou taktéž obměněná. 19

20 3.1.3 Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií V učebnici pro 6. ročník (Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií, 2001) se žáci učí o podmětu v kapitole Základní větné členy. Definice podmětu se trochu liší od té, co je uvedena v učebnici pro 5. ročník. Podmět je zde popsán jako větný člen, o kterém přísudek něco vypovídá, něco o něm tvrdí: Oběd uvařila maminka. On o tom věděl? Čtyři zůstali doma. Podmět bývá vyjádřen jménem v 1. pádě a ptáme se na něj otázkou 1. pádu kdo, co a přísudkem. Nově je zde popsán také podmět nevyjádřený: jestliže je podmětem mluvčí (1. osoba) nebo posluchač (2. osoba), je podmět ve větách obvykle nevyjádřený (Zvládla jsem to. Našel jsi Petra?). Ve 3. osobě může zůstat také nevyjádřený, a to v případě, že ho umíme snadno doplnit ze souvislosti (Mamince se oběd moc povedl. Je to dobrá kuchařka.). Pod teorií jsou dvě cvičení, v jednom je třeba vyhledat podměty a určit, kterým slovním druhem jsou vyjádřeny a ve druhém vyhledat věty, ve kterých není podmět vyjádřen. Následuje teorie o několikanásobném podmětu. Několikanásobný podmět se skládá z několika členů, o kterých přísudek něco vypovídá, něco o nich tvrdí. Tyto členy oddělujeme čárkami, pokud však nejsou spojeny spojkami a, i, nebo. V posledním cvičení je úkolem vyhledat podměty a říct, čím jsou vyjádřeny a také určit, ve kterých větách je podmět nevyjádřený a proč. V 6. ročníku se žáci učí novou definici podmětu. Také podmět nevyjádřený je v této učebnici rozebrán více, než v předchozím ročníku. Úkolů k podmětu už ale není takové množství a k učebnici není ani pracovní sešit, ve kterém by si mohli žáci své znalosti lépe procvičit Český jazyk pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií V učebnici pro 7. ročník (Český jazyk pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií, 2001) je samostatná kapitola o podmětu. Skládá se ze tří podkapitol, a to z podkapitoly o podmětu vyjádřeném a nevyjádřeném, o podmětu všeobecném a poslední o vedlejší větě podmětné. Na začátku je shrnutí toho, 20

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bc. MIROSLAVA FOLTÝNOVÁ II. ročník prezenční studium Obor: český jazyk německý jazyk UČIVO SKLADBY VE VYBRANÝCH UČEBNICÍCH

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY NÁCVIK JEVŮ PRAVOPISU SYNTAKTICKÉHO DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina Světlíková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinovaná forma

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova a jejich obměny PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova a jejich obměny PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova a jejich obměny Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Základní teze, terminologie a kategorie tématu 1. Teorie vyučování

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Vedoucí práce:

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

Poezie na prvním stupni ZŠ

Poezie na prvním stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Poezie na prvním stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. Vypracovala: Gabriela

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA PROCVIČOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY POMOCÍ HER DIPLOMOVÁ PRÁCE Eva Aubrechtová Učitelství

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Rozvoj slovní zásoby žáků-imigrantů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc. Vypracovala: Petra

Více

Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury. Cvičení z českého jazyka s vyuţitím informačních a komunikačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE

Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury. Cvičení z českého jazyka s vyuţitím informačních a komunikačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra českého jazyka a literatury Cvičení z českého jazyka s vyuţitím informačních a komunikačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Petra Gondová Učitelství

Více

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI (nejen) Uč í me se česky UČEBNICE ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI Anna Cícha Hronová Barbora Štindlová textová část učebnice manuál pro učitele a rodiče výklad gramatiky v českém znakovém jazyce interaktivní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk 1. stupeň Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka v rámci

Více

Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ

Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce Využití textů v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ Monika Kabatová Plzeň 2013 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

- 1 - Český jazyk. Maturitní otázky z mluvnice

- 1 - Český jazyk. Maturitní otázky z mluvnice - 1 - Český jazyk Maturitní otázky z mluvnice Martin Kantor 2003 - 2 - Maturitní otázky z mluvnice Obecné poznatky o jazyce: Aby se lidé mezi sebou mohli dorozumět, museli si vytvořit kód, kterému by rozuměl

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA SENTLOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol EFEKTIVITA VÝUKY ANGLICKÉHO

Více

Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání)

Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání) Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání) Závěrečná práce Vedoucí diplomové

Více

www.rvp.cz výběr příspěvků Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků

www.rvp.cz výběr příspěvků Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL výběr příspěvků Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL výběr příspěvků Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz je v rámci projektu

Více

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání 1 OBSAH OBSAH...2 1. CHARAKTERISTIKA 2. VZDĚLÁVACÍHO OBDOBÍ:...3 2. UČEBNÍ OSNOVY PRO 4. - 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Systém Čapek ve školní praxi: pilotní studie

Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Systém Čapek ve školní praxi: pilotní studie JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Systém Čapek ve školní praxi: pilotní studie Vedoucí práce: Mgr. Lucie Medová, MPhil.,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více