UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Bakalářská práce. Michaela Sciranková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Bakalářská práce. Michaela Sciranková"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Michaela Sciranková Postavení subjektu v učebnicích českého jazyka pro základní školy Olomouc 2014 Vedoucí práce: doc. PhDr. Marie Zouharová, Ph.D.

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedenou literaturu a zdroje. V Olomouci dne 17. dubna Michaela Sciranková

3 Poděkování Děkuji doc. PhDr. Marii Zouharové, Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce, poskytování rad a za její čas.

4 Obsah 1 Úvod Vymezení pojmu subjekt v odborných publikacích Subjekt v Příruční mluvnici češtiny Subjekt v Mluvnici spisovné češtiny Subjekt v Češtině - řeči a jazyce Subjekt v Didaktice českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ Subjekt v Didaktice češtiny Pojetí subjektu v odborné publikaci Inovace organizace a prezentace syntaktických termínů v učivu českého jazyka na základní škole Pojetí subjektu v učebnicích českého jazyka pro základní školy Subjekt v učebnicích od SPN ( ) Český jazyk pro 4. ročník základní školy Český jazyk pro 5. ročník základní školy Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií Český jazyk pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií Český jazyk pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií Český jazyk pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií Subjekt v učebnicích od SPN ( ) Český jazyk 4 pro základní školy Český jazyk 5 pro základní školy Český jazyk 6 pro základní školy Český jazyk 7 pro základní školy Český jazyk 8 pro základní školy Český jazyk 9 pro základní školy Srovnání dvou řad učebnic od SPN ( ) s ( ) Subjekt v učebnicích od nakladatelství ALTER Český jazyk Český jazyk Český jazyk Český jazyk

5 3.4.5 Český jazyk Český jazyk Subjekt v učebnicích od nakladatelství FRAUS Český jazyk: pro 4. ročník základní školy Český jazyk: pro 5. ročník základní školy Český jazyk 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Český jazyk 7: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Český jazyk 8: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Český jazyk 9: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Srovnání řad učebnic ALTER, FRAUS a SPN ( ) Postřehy pedagogů na 2. stupni ZŠ Závěr Seznam použité literatury a zdrojů... 50

6 1 Úvod Téma pro svoji bakalářskou práci jsem si nevybrala jen tak náhodou. V hodině české syntaxe jsem se spolužačkou zpracovala prezentaci s názvem Problematika výuky subjektu na ZŠ. Toto téma mě zaujalo natolik, že jsem se o něm chtěla dozvědět více. Při vypracování zmíněného úkolu se mi do rukou dostala řada učebnic českého jazyka od SPN, které jsem používala na základní škole já a mí vrstevníci a nová řada, která se používá dnes. V těchto učebnicích je vidět rozdíl již na první pohled, a proto chci ve své bakalářské práci rozebrat a zhodnotit také jiné učebnice od různých autorů a vydavatelů. Důvodem mého zájmu je také to, že bych v budoucnu ráda pracovala jako učitelka českého jazyka. Seznámení se s více řadami učebnic pro mě bude jistě přínosné. V bakalářské práci se budu zaměřovat jen na tu část učebnic, která se zabývá učivem subjektu. Pokusím se zjistit, jestli se styl učiva během několika let změnil. Dále chci určit, jak se od sebe liší současné řady učebnic. V první části mé práce se budu věnovat problematice subjektu v odborných publikacích. Publikace jsou sestaveny k různým účelům, proto každá nahlíží na subjekt jinak. V další části se zaměřím na konkrétní učebnice pro základní školy. Nejdříve popíšu pojetí subjektu v učebnicích od SPN ( ) a ( ) a zhodnotím, jak se novější řada odlišuje od původní. Poté uvedu, jak je problematika subjektu pojata i v učebnicích od nakladatelství ALTER a FRAUS. Nakonec všechny tři řady srovnám. 6

7 2 Vymezení pojmu subjekt v odborných publikacích Pro první část mé práce jsem si vybrala šest různých publikací, ve kterých je nějakým způsobem rozebrán syntaktický termín subjekt. Postupně tedy popíšu výklad subjektu v každé z nich. 2.1 Subjekt v Příruční mluvnici češtiny Subjekt je v Příruční mluvnici češtiny (Příruční mluvnice češtiny, 2012) popsán jako mluvnický termín, kterým označujeme levovalenční syntaktickou pozici přísudkového výrazu. Je to pozice s formou Nom. Na tento větný člen se ptáme otázkou prvního pádu kdo? co?. Subjektová pozice je také pozice, která je v infinitivní formě predikátoru likvidována: Babička zpívala vnučce ukolébavku zpívat vnučce ukolébavku; subjektem věty je tedy pozice, v níž se nachází výraz babička. Nejdůležitější postavení v hierarchii valenčních pozic přísudkového výrazu má podmět. Přísudek se shoduje s podmětem: Alena zpívá; ty zpíváš. Příruční mluvnice češtiny rozlišuje ze sémantického hlediska podmět substanční a podmět situační. 1) Podmět substanční (Příruční mluvnice češtiny, 2012) Podmětový výraz může mít povahu nominální fráze: Naše nejlepší kamarádka z dětství se odstěhovala. Kamarádka, kterou jsem znala od dětství, se odstěhovala. Podmět nevyjadřujeme, je-li přísudkový výraz ve formě 1. nebo 2. osoby: Dnes si vezmu červený svetr znamená totéž jako: Já si dnes vezmu červený svetr. Slovní vyjadřování podmětu je motivováno různými faktory: faktory věcné: Já to věděla (osoba není určena morfémem přísudkového výrazu); Já, ty a Radim to zvládneme (potřeba vyjádřit, kdo je participantem umístěným v podmětu); faktory komunikační: Tu vázu shodil Ondra. Ne. Tu vázu jsem shodil já (osoba je v protikladu s někým jiným); Vy jste to ještě nesnědli? (otázky podivové); 7

8 faktory konstrukční: Co sis to ty nešťastnice usmyslela! (potřeba charakterizovat osobu výrazem v pozici atributu); Pouze ty víš, kdo to rozbil (platnost obsahu věty je omezena na osoby já, ty, my, vy). Podmět vyjadřujeme, je-li přísudkový výraz ve formě 3. osoby. Věta by byla jinak informačně neúplná: Čte dopis. - nepoznáme, komu je děj vyjadřovaný přísudkem připisován. Holým podmětem může být: substantivum s věcným významem nebo zájmeno: Vaše Anička dorazila první; Někdo pláče; Hned to křeslo, které uviděl jako první, mu padlo do oka; adjektivum nebo zájmeno - vypouští se podmětové substantivum: Všichni soutěžící byli odměněni, nejúspěšnější (soutěžící) dostali peněžitou odměnu (substantivum již bylo užito v předchozím kontextu); Jahodovou (zmrzlinu) mám nejraději (substantivum je zřejmé ze situace); Svíčková (omáčka) je jeho nejoblíbenější jídlo (význam je zřejmý i mimo kontext). Z těchto případů vznikají substantivizovaná přídavná jména a zájmena: Máme novou účetní; Ta moje je pořád někde pryč; neohebná slova a výrazy citátové povahy: Ulicemi se neslo hlasité hurá; Říkali mi Leni je knížka, kterou jsem měla v dětství nejraději; věta s vztažnými zájmeny kdo, co: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí; Co je malé, to je milé. Podmětové výrazy nemusí být vždy v nominativu, jejich užití je motivováno: a) Pádem jsou vyjadřovány navíc další významové rysy: genitiv záporový: K probírané látce nebyly (žádné) otázky K probírané látce nebylo (žádných) otázek (u negovaného přísudku); genitiv kvantitativní: V únoru napadlo sněhu (= hodně sněhu, máme na mysli jisté množství); adverbiální pády - vyjadřují rys: podílnosti: Na každém stole bylo po čtyřech talířích; přibližnosti množství: Na obloze vyšlo na tisíc hvězd. b) Místo nominativu se užívá genitivu numerativního, jímž se vyjadřuje počítaný objekt po číslovkách určitých od pěti výše a po neurčitých číslovkách: Do práce přišlo dvacet dělníků; Jen několik občanů přišlo k volbám; Vás šest zůstane na chodbě (číslovkou se vyjadřuje kvantitativní přívlastek u podmětového jména). Dělníků dnes přišlo dvacet; 8

9 Občanů přišlo k volbám jen několik; Šest vás zůstane na chodbě (číslovkou se vyjadřuje kvantitativní příslovečné určení). Vypočítaných cvičení bylo osm // mnoho; Jelo nás devět (součást kvantitativního přísudku tvoří číslovka). c) Příslovečné pády s formou místního nebo časového určení na otázku kde? : U Hejbalů pekli dort // Hejbalovi pekli dort. 2) Podmět situační (Příruční mluvnice češtiny, 2012) Podmětový výraz má podobu větnou: Říká se, že platy se zvyšovat nebudou (participanty se sémantickými rolemi informace); Bylo mi řečeno, abych se více učil (instrukce); Těšilo ji, že se s ní všichni kamarádí (podnětu). Situační podmět musí být vždy vyjádřen slovně. a) Vedlejší věta se spojkou (aby, že, kdyby, když, zda, -li, jako by...), nebo s příslovcem (jak, kdy, kolik, kde...). Není dobré (to), že si necháváš všechno na poslední chvíli; Hlásili (to), že se od zítřka budou prodávat lístky na ples; Bylo nám divné (to), proč nepřišel do školy (výraz to může vyjadřovat nominativní formu podmětové pozice). b) Podmětné věty vedlejší mohou být nahrazeny: konstrukcí, jejíž jádro tvoří infinitiv: Bylo by vhodné, kdybys mu s tím aspoň pomohl // Bylo by vhodné aspoň mu pomoci (přísudek vedlejší věty označuje stavy/děje, které nejsou fakty ); Mrzelo by mě, kdybych byla nemocná // Mrzelo by mě být nemocná (přísudkový výraz věty hlavní implikuje nějaký substanční participant); Je velmi nepříjemné, když je člověk okraden // Je velmi nepříjemné být okraden (podmětový participant ve větě vedlejší je všeobecný); konstrukcí, jejíž jádro tvoří dějové/stavové substantivum: Těší mě (to), že jsi mi pomohl // Těší mě tvá pomoc; substantivy s věcným významem: Vadí mi, že je tady nepořádek // Nepořádek mi tady vadí; Vadí mi, že ten nepořádek nikdo neuklidí // Nepořádek mi vadí. c) Možnost užití zájmena to v podmětu, je-li situace, která je umístěna v pozici podmětu, známá z kontextu: Jirka si před jídlem neumyl ruce To (tj. neumýt si ruce před jídlem) se přece nedělá. V Příruční mluvnici češtiny je subjekt popsán velmi podrobně. Téma je poměrně obsáhlé a autoři se věnovali problematice subjektu pečlivě. Tato příručka je psána odborně, 9

10 vyskytují se zde odborné názvy a latinská terminologie. Celý text je průběžně prokládán příklady. Díky velkému množství příkladů je vše srozumitelné a snadno pochopitelné i navzdory tomu, že je teorie v latinské terminologii. Důležitá slova jsou tučně zvýrazněna, což slouží k lepší orientaci v textu, upoutání pozornosti a rychlejšímu vštípení do paměti. Příruční mluvnice češtiny je rozdělena do paragrafů, díky kterým se snadno vyhledávají potřebné termíny, a uživatel se lépe orientuje v textu. Některé pasáže jsou popisovány příliš složitě, problematika je pak ale objasněna na příkladech, které jsou snadno pochopitelné. 2.2 Subjekt v Mluvnici spisovné češtiny 2 Autorem celé mluvnice a taktéž kapitoly o subjektu je František Trávníček. Subjekt je podle Trávníčka (Mluvnice spisovné češtiny 2, 1951): 1. Z části činitel děje, z části nositel děje nebo přísudkové vlastnosti. Jako příklady můžeme uvést: maminka vaří; kočka mňouká; jablko je červené; most se staví. 2. Přísudkový subjekt neboli podmět přísudku: maminka vaří; kočka mňouká; jablko je červené. 3. Nepřísudkový subjekt jako vykonavatel nebo nositel děje. Může být vyjádřen neurčitým slovesem nebo dějovým jménem: slyším tě hráti (podmětem činnosti vyjádřené infinitivem je ty; ty hraješ. Ve větném vyjádření: slyším, jak hraješ); slyším pískání pískot dětí (podmětem činnosti vyjádřené jmény pískání a pískot jsou děti = slyším, že jak děti pískají). 4. Přísudkový subjekt se vyskytuje nejčastěji v nominativu: maminka vaří; kočka mňouká; děti pískají. Podmětem může být i: a) infinitiv: chybovat je lidské (= chybování je lidské); b) prostý genitiv atd.: je zde trochu vody; mne je genitiv nebo akusativ (= tvar mne); rybě je dativ nebo lokál; oráčem je instrumentál; 10

11 c) předložkový pád: u Ostrých mají návštěvu (= Ostří, rodina Ostrých); slyšela jsem, že na poště jsou ochotní (zaměstnanci na poště); do práce je předložkový výraz (= spojený výraz do práce ); d) ustrnulý tvar, příslovce, spojka, předložka, částice, citoslovce: Orlických byli milí, usměvaví lidé (= Orličtí, rodina Orlických); zde je příslovce, aby je spojka, u je předložka, píp je citoslovce; e) časový tvar: čtu - vyjadřuje přítomný čas spala bych je kondicionál (= tvar spala bych); f) věta: Ulicemi se neslo hlasité Ať žijí Češi!. 5. Věta může být i bezpodmětná, ale psychologicky, myšlenkově podmět má: ubývá sil (= síly ubývají), tančilo se mu lehce (= tančil lehce), nedostává se jídla. Psychologický podmět bývá vyjádřen (Mluvnice spisovné češtiny 2, 1951): a) jako předmět: ubývá sil čeho ubývá?; tancovalo se mu lehce komu se tancovalo?; předmět mu vyjadřuje toho, na koho se děj vztahuje; b) jako příslovečné určení nástroje, prostředku: svítilo se tam svíčkou kdo byl nástrojem světla, čím se svítilo? Zde se způsob jazykového vyjádření věty neshoduje s jejím myšlenkovým skladem. Tyto věty pokládáme za bezpodmětné, musíme si však uvědomit rozdílnou myšlenkovou povahu. Trávníček (Mluvnice spisovné češtiny 2, 1951) také uvádí samostatnou kapitolu o psychologickém podmětu. Je to představové východisko věty, to, co uvádí, připravuje psychologický přísudek, o čem chce mluvčí něco říci v psychologickém přísudku. Mluvčímu se vybaví v mysli nejprve psychologický podmět a na něj pak připíná obsahové jádro myšlenky, věty. Je to něco, co představově úzce souvisí s psychologickým přísudkem. Např.: Včera se mi stala nehoda. Mluvčí si nejprve vzpomene na včerejšek (= psychologický podmět) a pak se mu vybaví hlavní představa, nehoda (= psychologický přísudek). 1 1 TRÁVNÍČEK, F. Mluvnice spisovné češtiny. Část 2 Skladba. 3. vyd. Praha: Slovanské nakladatelství, s ISBN neuvedeno. 11

12 V Mluvnici spisovné češtiny 2 není subjekt popisován tak obsáhle jako v Příruční mluvnici češtiny. Téma je rozděleno do pěti bodů, z nichž každý obsahuje dostatečné množství příkladů k pochopení teorie. Latinsky jsou zde označeny pouze pády, vše je tedy i bez příkladů snadněji pochopitelné i neodborníkům. Trávníček zde však navíc zmiňuje termín psychologický podmět, který je rozpracován podrobně. V kapitole o subjektu nejsou vůbec zmíněny vedlejší věty podmětné. 2.3 Subjekt v Češtině - řeči a jazyce Subjekt je v Češtině - řeči a jazyce (Čeština - řeč a jazyk, 2011) popsán jako mluvnicky nezávislý člen, o kterém se přísudkem něco tvrdí (Jirka večeří.). Může označovat činitele děje (Žáci napsali úspěšně písemnou práci.); nositele stavu, vlastnosti a okolnosti (Ondra je vzhůru. Maminka je smutná.); objekt děje (Dům je stavěn.). Vyjadřuje se různými způsoby: skladebním podstatným jménem, činným a trpným infinitivem, vedlejší větou podmětnou. Podmět bývá vyjádřen syntaktickým nominativem: V každé krabičce bylo po dvaceti jahodách. (= lokál s významem podílnosti); Tam vám bylo věcí! (= genitiv partitivní); Demonstrace se zúčastnilo kolem čtyř set občanů. (= předložkový výraz s významem přibližnosti). Věty, v nichž je podmět tvořen osobním zájmenem, bývají eliptické: Pojedete také? Žárlím. Osobní zájmena vyjadřujeme jen v některých případech: chceme-li je zdůraznit: Já ti ještě ukážu!; při protikladu: Já počkám doma, ty běž k babičce.; nejde-li osoba poznat z tvaru přísudku: Já to viděl. Podmět může být též všeobecný: Říkali to v rádiu. Ve větách se sponově-jmenným přísudkem bývá podmětem ukazovací zájmeno středního rodu to: To jsou stroje. To může být i jiným větným členem nebo částicí: To dělají stroje (předmět); To hučí stroje (částice). V publikaci Čeština - řeč a jazyk je subjekt popsán oproti dvěma předchozím velmi stručně. Vše je vysvětleno na příkladech, není jich ale takové množství, jako v předchozích dvou publikacích. Je zde zmíněno, že subjekt může být vyjádřen též vedlejší větou podmětnou. Příklady v této kapitole nejsou uvedeny, jsou součástí samostatné kapitoly o vedlejších větách. Odkaz na tuto kapitolu je uveden v závorce hned u zmíněné problematiky. Více se mi líbilo rozložení v Příruční mluvnici češtiny, kde bylo uvedeno všechno rovnou pod sebou. Čtenář má ucelený obraz o daném tématu a nemusí se při čtení zastavovat, listovat v knize a zase se vracet k původní kapitole. 12

13 2.4 Subjekt v Didaktice českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zde se uvádí, že podmět je základní větný člen, který není závislý na ostatních větných členech. Oproti tomu přísudek závisí na podmětu, protože se přísudkové sloveso shoduje svými tvary osoby a čísla s podmětem, řídí se podle něho: Vařil jsem (já). Vařili jste (vy). Babička vařila. Obsahová (významová) definice podmětu není snadná, proto zdůrazňují školské definice především jeho rys formální, tj. že je podmětem jméno v 1. pádě. Z významových úloh se obvykle vytýká, že jde o původce, činitele děje nebo o nositele vlastnosti. Tyto významy jsou abstraktní a žákům mnoho neříkají, nehledě k tomu, že podmět může vyjadřovat též majitele (Strýc má nové auto), toho, kdo je dějem zasahován (Žák je chválen). K určení podmětu ve větě užíváme ve škole otázku 1. pádu společně s přísudkem. Pro pádovou homonymii zájmena co společného pro 1. a 4. pád vedeme žáky k tomu, aby se ptali oběma zájmeny (osobním i věcným): kdo, co? 2 Alena píše dopis. Kdo, co píše? - Alena Řízek je mé nejoblíbenější jídlo. Kdo, co je mé nejoblíbenější jídlo? - řízek Dále se v Didaktice českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, 2007) uvádí, že by učitelé měli žákům předkládat věty, kde není podmět vždy na prvním místě. Žáci by si mohli totiž vytvořit nesprávnou představu a za podmět by považovali zcela mechanicky vždy první slovo ve větě. Následně by se mělo přejít k větám, v nichž je podmět nevyjádřen, a to nevyjádřením 1. a 2. osoby obou čísel. Nevyjádřený podmět pak doplníme při záznamu skladebních dvojic do závorky: (já) = Zpívám koledy. (ty) = Počítáš pomalu. (my) = Pojedeme do Prahy. Zájmenné podměty můžeme v těchto případech vynechat, protože jsou zřetelné z tvaru slovesa. Uvádíme je jen pro zdůraznění nebo z důvodů citového zabarvení: Ty jsi ale nešika! Ty se nesměj! Já mám radost! 2 HAUSER, P., KLÍMOVÁ, K., KNESELOVÁ, H., MARTINEC, I. Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: TAVA Graphical s.r.o., s ISBN

14 Podmět ve 3. osobě také neuvádíme tehdy, když je znám ze souvislosti: Maminka šla ještě do obchodu. Asi na něco zapomněla. (je řeč o mamince) - Proč šla do obchodu? Nesprávné nahrazování chybějícího podmětu ve 3. osobě vždy zájmenem 3. osoby může způsobit nesprávné pochopení bezpodmětných vět jako vět s nevyjádřeným podmětem. V těchto případech není místo podmětu vůbec obsazeno. Podmětem bývá nejčastěji podstatné jméno: Slunce svítilo nebo zájmeno: Všichni se moc těší. Vyjadřuje se také vedlejší větou podmětnou: Kdo už má úkoly hotové, může jít ven. V Didaktice českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ je subjekt popsán způsobem, jakým by ho měli učitelé podávat žákům. Publikace je dobrým pomocníkem a rádcem pro budoucí i stávající učitele. Nejsou zde žádné cizí termíny, vše je vysvětleno srozumitelně a stručně. I příkladů je dostatečné množství. Chybí mi však poznámka, že podmětem může být jakýkoliv větný člen a uvedení příkladů ke každému členu. Je zde jen zmíněno, že podmětem bývá nejčastěji podstatné jméno a může být vyjádřen i vedlejší větou podmětnou. To je podle mě pro žáky na druhém stupni nedostačující. Dalším nedostatkem je to, že v publikaci chybí vysvětlení následujících pojmů: podmět holý, rozvitý, několikanásobný a nevyjádřený. Tyto termíny jsou součástí učiva českého jazyka na 2. stupni a neměly by být opomíjeny. 2.5 Subjekt v Didaktice češtiny Tuto vysokoškolskou učebnici zpracovali Marie Čechová a Vlastimil Styblík. Jedná se o knihu, která obsahuje analýzu učebnic a osnov českého jazyka. O výuce subjektu jsou v ní následující informace (Didaktika češtiny, 1989): základní skladební dvojici se učí žáci rozlišovat již na 1. stupni ZŠ; na 1. stupni také určují základní větné členy holé, rozvité a několikanásobné a shodu přísudku s holým a rozvitým podmětem; na 2. stupni ZŠ si žáci prohlubují poznatky o základních větných členech a probírají různé způsoby vyjádření větných členů; 14

15 se skladebními dvojicemi se ve výuce skladby začíná pracovat po roce 1945; žáci se učí poznávat, která slova ve větě tvoří skladební dvojice; při procvičování učiva musejí dbát učitelé na to, aby žáci nehledali podmět jen na prvním místě ve větě, proto by měli uvádět příklady, v nichž je podmět pokaždé na jiném místě ve větě; vyplývá-li podmět ze situace nebo je-li zřejmý z tvaru slovesa, nevyjadřujeme ho; osobními zájmeny se podmět vyjadřuje jen v případě, je-li k tomu nějaký důvod; není správné uvádět, že u nevyjádřeného podmětu 3. osoby je nevyjádřeným podmětem on (ona); nevhodné je také vyjadřování podmětu zájmenem tento; vhodnou formou procvičování a rozvíjení vyjadřovacích dovedností žáků je například nahrazování větného členu větou vedlejší. Didaktika češtiny je koncipována jako vysokoškolská učebnice, odpovídá tomu i struktura textu. Může být ale i vhodnou pomůckou pro učitele. Je zde spousta užitečných rad a pokynů, jak postupovat při výuce a jakým způsobem danou látku přednést žákům. Učebnice obsahuje příklady, které se dají použít v praxi, a na kterých se dá daná látka dobře demonstrovat. Není postavena na teorii vyučovací látky, je spíše rádcem, jak vyučovat. Nenajdeme zde přesné definice k termínům a pojmům. 2.6 Pojetí subjektu v odborné publikaci Inovace organizace a prezentace syntaktických termínů v učivu českého jazyka na základní škole Zde je zkoumáno, do jaké míry byly splněny cíle vytyčené pedagogickými dokumenty ve výuce syntaxe v hodinách českého jazyka. Podle výzkumu můžeme říci, že nejvhodnějšími učebnicemi pro výuku syntaxe je Styblíkova řada učebnic. V těchto učebnicích je potlačen formální přístup, učivo je vhodně didakticky ztvárněno, vyskytují se zde cvičení produktivního charakteru. Subjekt se na ZŠ probírá od čtvrtého ročníku. V následujících ročnících se probrané učivo opakuje a žáci si rozšiřují poznatky. Učivo subjektu bylo zkoumáno pomocí testu, v němž byly analytické úkoly, asociační představy a produkční úkoly. Testováni byli žáci osmých ročníků městské a příměstské školy. Z výsledků vyplývá, že žákům dělá určování podmětu problém. Neptají se celou otázkou 15

16 prvního pádu kdo? co?, ale jen otázkou co?, proto někdy chybně určí objekt místo subjektu. Při zkoumání asociačních představ neodpověděl žádný žák podle znění učebnic. Odpovědi žáků na otázku, co všechno vědí o podmětu, byly velmi rozmanité. Nejčastější odpovědí bylo, že podmět je podstatné jméno. Dále žáci uváděli, že podmět může být vyjádřen přídavným jménem, zájmenem, infinitivem, číslovkou a příslovcem a také, že podmět je člen skladební dvojice a je v 1. pádě. Zkoumalo se také, zda žáci znají termíny jako podmět holý, rozvitý, několikanásobný, vyjádřený a nevyjádřený. Z těchto termínů znají žáci nejvíce podmět nevyjádřený, nejméně podmět několikanásobný a holý. Publikace Inovace organizace a prezentace syntaktických termínů v učivu českého jazyka na základní škole je psána úplně jinou formou než předchozí knihy, které jsem zde uvedla. Nezabývá se teorií učiva, ale zkoumá, do jaké míry si žáci toto učivo osvojí na základní škole. Je to velmi zajímavá kniha a pro učitele českého jazyka určitě prospěšná. Dozvíme se zde, co žákům dělá problémy při výuce subjektu. Pro mě, jako pro budoucí učitelku českého jazyka, je tato publikace velkým přínosem. Podle výsledků testů jsem zjistila, s čím mají žáci problémy a co jim není úplně jasné. Na toto problematické učivo si v mé praxi můžu dát pozor a věnovat mu větší pozornost. Jsem ráda, že jsem na tuto publikaci narazila a určitě ji ještě někdy použiji. 16

17 3 Pojetí subjektu v učebnicích českého jazyka pro základní školy Pro srovnání jsem si vybrala učebnice z nakladatelství ALTER, SPN a FRAUS. Budu zkoumat každou řadu učebnic od 4. ročníku, protože v tomto ročníku se žáci poprvé setkávají s pojmem podmět. Nejdříve popíšu a srovnám učebnice od SPN ( ) s ( ). Poté popíšu řady učebnic od nakladatelství ALTER a FRAUS a nakonec je zhodnotím a srovnám s řadou učebnic od SPN ( ). Pro snadnější orientaci pojmenuji oddíly podkapitol podle názvů jednotlivých učebnic. 3.1 Subjekt v učebnicích od SPN ( ) Český jazyk pro 4. ročník základní školy O základní skladební dvojici se žáci začínají učit v kapitole o stavbě věty (Český jazyk pro 4. ročník základní školy, 1997). Nejdříve je vysvětlen pojem skladební dvojice a poté základní skladební dvojice. Základní skladební dvojicí nazýváme tu dvojici, ve které se můžeme ptát vzájemně jedním členem na druhý. Učivo je vysvětleno na článku, ve kterém je rozebrána každá věta zvlášť. Nejprve musíme vyjít od určitého slovesného tvaru: Maminka uvařila výborný oběd. Kdo, co uvařil? Maminka. Co udělala maminka? Uvařila. Základní skladební dvojice je Maminka uvařila. V základní skladební dvojici podtrháváme určitý slovesný tvar vlnovkou a druhý člen přímou čarou. Na procvičení základní skladební dvojice je v učebnici deset úkolů. Většina spočívá v tom, že žáci musí vyhledat ve větách základní skladební dvojici a označit ji. Další kapitola je o podmětu a přísudku. V ní se žáci naučí, že sloveso v základní skladební dvojici je přísudek a jméno podmět. Ve dvou cvičeních je třeba najít základní skladební dvojici; určit podměty; najít věty, ve kterých je podmět na prvním místě a najít další větné členy, které závisí na podmětu. Některé věty ze cvičení jsou znovu rozebrány. Na těchto větách je vysvětlen podmět holý a rozvitý. Dále je v učebnici (Český jazyk pro 4. ročník základní školy, 1997) napsána definice podmětu. Podmět bývá vyjádřen jménem v 1. pádě, ptáme se na něj otázkou 1. pádu kdo, co a přísudkem. Podmět vyjadřuje, o kom nebo o čem se něco 17

18 vypovídá. Podmět vyjádřený jediným členem nazýváme podmět holý. Podmět, na jehož základu závisí ještě jiný člen věty, nazýváme podmět rozvitý. Za teorií následují tři cvičení, které slouží k určování základní skladební dvojice a podmětu holého a rozvitého. Jedním z úkolů je také určit, kterými slovními druhy jsou vyjádřeny podměty. Šest cvičení se vztahuje k podmětu nevyjádřenému. Žáci upravují věty tak, aby se v nich zbytečně neopakovaly podměty; uvádějí, který podmět není ve větách vyjádřen; určují věty, ve kterých je nutno ponechat podmět a mají odůvodnit, proč mohou zůstat podměty já, ty, my a vy často nevyjádřené. V poučce je naspáno, že podmět nevyjadřujeme tehdy, když ho poznáme z tvaru přísudkového slovesa nebo když si ho můžeme domyslet z předcházejících vět. Na podmět několikanásobný jsou v učebnici čtyři cvičení. V prvním cvičení je graficky znázorněna věta, ve které se nachází podmět několikanásobný, úkolem žáků je pak vyhledat ostatní věty s podmětem několikanásobným. V rámečku je shrnutí o několikanásobném podmětu: je vyjádřen několika souřadnými výrazy a jednotlivé členy oddělujeme čárkami, nejsou-li spojeny spojkami a, i, nebo. Poslední dva členy spojujeme obvykle spojkou. V ostatních cvičeních jsou úkoly k celé problematice podmětu: vyhledávání podmětů ve větách, určování několikanásobných a nevyjádřených podmětů, rozlišování podmětů podle jejich druhů. V pracovním sešitu pro 4. ročník je celkem pět úkolů, ve kterých se procvičuje podmět. V prvním cvičení je třeba vyhledat a podtrhnout rovnou čarou podměty. Ve druhém cvičení se musejí vyškrtat z vět zbytečné podměty a podtrhnout modře věty, ve kterých musíme podmět určitě zachovat. Třetí a čtvrté cvičení slouží k určování podmětů holých a rozvitých a v posledním je nutné označit holé podměty, základy rozvitých podmětů a holé podměty nahradit podměty několikanásobnými. Podmět je v učebnici pro 4. ročník popsán velmi přehledně a jednoduše. Za každým novým pojmem následují příklady pro pochopení. Žáci se podle této učebnice již ve 4. ročníku učí jednoduchou definici podmětu. V samotné učebnici je mnoho úkolů týkajících se vždy daného jevu, ať už podmětu obecně, nevyjádřeného podmětu nebo několikanásobného podmětu. K učebnici patří také pracovní sešit, kde jsou další cvičení. Žáci tak mají dostatek učebního materiálu, díky kterému nové učivo jistě pochopí. 18

19 3.1.2 Český jazyk pro 5. ročník základní školy O základní skladební dvojici se žáci učí v kapitole Základní skladební dvojice a určování skladební dvojice Teorie je téměř stejná jako v učebnici pro 4. ročník. K základní skladební dvojici se v učebnici pro 5. ročník (Český jazyk pro 5. ročník základní školy, 2001) váže celkem osm cvičení. O podmětu se učí žáci podrobně v kapitole Podmět a přísudek. V prvním cvičení je úkolem vyhledat ve větách základní skladební dvojice, rozlišit v nich podmět a přísudek a zjistit, zda na podmětu závisí, či nezávisí ještě jiný větný člen. Pod cvičením je zvýrazněná teorie, obsahující definice obou základních větných členů. O podmětu se žáci učí, že vyjadřuje, o kom nebo o čem se něco vypovídá. Bývá vyjádřen jménem v 1. pádu a ptáme se na něj otázkou 1. pádu kdo, co a přísudkem. Pokud je podmět vyjádřený jediným členem věty, jedná se o podmět holý (Na hřišti si hrály děti.). Jestliže se jedná o podmět, na jehož základu závisí ještě jiný člen, jde o podmět rozvitý (Z křoví vyskočilo divoké prase.). Ve druhém cvičení žáci musí ve větách najít podměty a určit, ve kterých větách není podmět vyjádřen. K tomuto cvičení se váže teorie o nevyjádřeném podmětu. Podmět nevyjadřujeme tehdy, pokud si ho můžeme domyslet z předcházejících vět nebo pokud ho poznáme z tvaru přísudkového slovesa. Třetí úkol je na procvičení podmětu holého, rozvitého a nevyjádřeného. Ve čtvrtém mají žáci vyhledat základní skladební dvojice a určit, které podměty jsou několikanásobné. I pod tímto cvičením si žáci v teorii zopakují, že několikanásobný podmět je vyjádřen několika souřadnými výrazy, které oddělujeme čárkami, pokud ovšem nejsou spojeny spojkami a, i, nebo. Na opakování učiva podmětu jsou v učebnici ještě čtyři cvičení. V pracovním sešitu jsou k podmětu celkem čtyři úkoly. V prvním cvičení musí žáci vypsat z vět základy rozvitých podmětů do křížovky. Druhé cvičení slouží k opakování podmětu nevyjádřeného, třetí se týká podmětu rozvitého a několikanásobného a ve čtvrtém je shrnuto kompletní učivo podmětu. V učebnici pro 5. ročník jsou uvedeny téměř shodné informace, jako v učebnici pro 4. ročník. Žádná nová teorie se zde neobjevuje, učivo se tedy jen opakuje a procvičuje. Teorie je popsána stejně, jen jsou k ní uvedeny jiné vzorové příklady. Cvičení v učebnici a v pracovním sešitu jsou taktéž obměněná. 19

20 3.1.3 Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií V učebnici pro 6. ročník (Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií, 2001) se žáci učí o podmětu v kapitole Základní větné členy. Definice podmětu se trochu liší od té, co je uvedena v učebnici pro 5. ročník. Podmět je zde popsán jako větný člen, o kterém přísudek něco vypovídá, něco o něm tvrdí: Oběd uvařila maminka. On o tom věděl? Čtyři zůstali doma. Podmět bývá vyjádřen jménem v 1. pádě a ptáme se na něj otázkou 1. pádu kdo, co a přísudkem. Nově je zde popsán také podmět nevyjádřený: jestliže je podmětem mluvčí (1. osoba) nebo posluchač (2. osoba), je podmět ve větách obvykle nevyjádřený (Zvládla jsem to. Našel jsi Petra?). Ve 3. osobě může zůstat také nevyjádřený, a to v případě, že ho umíme snadno doplnit ze souvislosti (Mamince se oběd moc povedl. Je to dobrá kuchařka.). Pod teorií jsou dvě cvičení, v jednom je třeba vyhledat podměty a určit, kterým slovním druhem jsou vyjádřeny a ve druhém vyhledat věty, ve kterých není podmět vyjádřen. Následuje teorie o několikanásobném podmětu. Několikanásobný podmět se skládá z několika členů, o kterých přísudek něco vypovídá, něco o nich tvrdí. Tyto členy oddělujeme čárkami, pokud však nejsou spojeny spojkami a, i, nebo. V posledním cvičení je úkolem vyhledat podměty a říct, čím jsou vyjádřeny a také určit, ve kterých větách je podmět nevyjádřený a proč. V 6. ročníku se žáci učí novou definici podmětu. Také podmět nevyjádřený je v této učebnici rozebrán více, než v předchozím ročníku. Úkolů k podmětu už ale není takové množství a k učebnici není ani pracovní sešit, ve kterém by si mohli žáci své znalosti lépe procvičit Český jazyk pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií V učebnici pro 7. ročník (Český jazyk pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií, 2001) je samostatná kapitola o podmětu. Skládá se ze tří podkapitol, a to z podkapitoly o podmětu vyjádřeném a nevyjádřeném, o podmětu všeobecném a poslední o vedlejší větě podmětné. Na začátku je shrnutí toho, 20

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_107 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 7. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_106 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola:

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola: PŘÍSUDEK Předmět: český jazyk Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva syntaxe přísudek; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení Klíčová slova:

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY NÁCVIK JEVŮ PRAVOPISU SYNTAKTICKÉHO DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina Světlíková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinovaná forma

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Základní větné členy - opakování

Základní větné členy - opakování Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE VY_32_INOVACE_CJ_1_09 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Základní

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.32 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.32 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.32 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_14/11_Český jazyk pro 7. ročník Téma: Podmět Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_11/13_Český jazyk 8. ročník Téma: Spojovací výrazy v souvětí Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Druhy přísudku. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Druhy přísudku. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Druhy přísudku MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_05 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky:

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Pracovní list 6 Funkční styl odborný

Pracovní list 6 Funkční styl odborný Pracovní list 6 Funkční styl odborný Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 1. ročník Práce s textem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Mgr. Barbora Říhošková

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Autor materiálu: Mgr. Barbora Říhošková Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 69 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 18. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Slovesa

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_10_ČJL_2.07 Název tematického

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 5. 4. 2013. Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Jak se chodí po chodníku

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 5. 4. 2013. Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Jak se chodí po chodníku VY_12_INOVACE_1JON31 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 5. 4. 2013 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Slovní druhy Anotace:

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více