T T. Think Together Hana Balzerová THINK TOGETHER. Vzdělávání pro venkov porovnání Škol obnovy venkova a místních akčních skupin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Hana Balzerová THINK TOGETHER. Vzdělávání pro venkov porovnání Škol obnovy venkova a místních akčních skupin"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Vzdělávání pro venkov porovnání Škol obnovy venkova a místních akčních skupin Education for Rural Areas Comparison of Schools of Rural Renewal and Local Action Groups Hana Balzerová 204

2 Abstrakt Vzdělávání pro venkov je v České republice realizováno především prostřednictvím dvou specializovaných organizací Škol obnovy venkova a místních akčních skupin. Příspěvek přináší srovnání Škol obnovy venkova (ŠOV) a místních akčních skupin (MAS) na základě analýzy jak celkové situace v oblasti vzdělávacích projektů a aktivit obou organizací, tak implementace 5 vybraných vzdělávacích projektů. Za tímto účelem bylo využito především polostandardizovaných rozhovorů se zástupci obou organizací a sekundární analýzy webových stránek ŠOV a MAS a dokumentů vztahujících se k vybraným projektům. Klíčová slova Vzdělávání pro venkov, Škola obnovy venkova, místní akční skupina, vzdělávací projekt, vzdělávací aktivita Abstract Education for rural areas in the Czech Republic is realized mainly by two specialized organizations schools of rural renewal and local action groups. The paper deals with the comparison of schools of rural renewal (SchRR) and local action groups (LAG) on the basis of the analysis of the overall situation of educational projects and activities of both organizations and the analysis of implementation of 5 educational projects. For this purpose semi-standardized interviews with representatives of both organizations and secondary analysis of web pages of SchRR and LAGs and documents related to chosen projects were used. Think Together 2012 Key Words Education for rural areas, school of rural renewal, local action group, educational project, educational activity ÚVOD Soudobá společnost je nazývána vzdělanostní společností, a tudíž logickým doprovodným jevem toho je její zaměření na lidské zdroje z pohledu znalostí, dovedností a kvalifikace. Kvalifikovanost (kvalifikovaností se zde rozumí kvalifikovanost obyvatel žijících na určitém území, která zahrnuje nejen jejich vzdělanostní strukturu, ale také schopnosti vzdělávat se více či méně formalizovanými způsoby a používat získané znalosti a dovednosti za účelem povýšení kvality žití v místě) je považována za jeden z hlavních faktorů rozvojového potenciálu i v regionálním úhlu pohledu. Podle Schumachera (2000) začíná rozvoj vzdělanými, dobře organizovanými a dobře disciplinovanými lidmi a bez těchto lidí jsou všechny zdroje zcela latentní a nevyužité. Proto je vzdělávání důležitým procesem pro rozvoj venkova, protože díky němu obyvatelé mohou vytvářet a šířit inovace, využívat zdroje a potenciál regionu a rozvíjet lokalitu a region prostřednictvím tzv. endogenního přístupu. K tomu je třeba také znát potenciál daného regionu, je třeba znát místní zdroje, místní historii, přírodní a kulturní památky a další důležité skutečnosti, které mohou regionu poskytnout výhodu a mohou být využity pro jeho rozvoj. Důležitým konceptem pro rozvoj určitého regionu je koncept místní a regionální identity, která může být definována jako vztah mezi člověkem a místem, kde žije (Zich 2003). Síla místní a regionální identity ovlivňuje ochotu obyvatelstva poznávat a využívat potenciál daného regionu. Obyvatelé se silnou místní a regionální identitou chtějí zvýšit kvalitu života v místě (regionu) a tudíž se účastní vzdělávacího Dostupné z:

3 procesu, aby byli schopni vytvářet a šířit inovace s využitím potenciálu příslušného regionu. Inovace spojené se znalostmi jsou totiž dle konceptu učících se regionů předpokladem pro konkurenceschopnost regionu. Zdrojem takové konkurenceschopnosti jsou pak tzv. tacitní znalosti (Maskell a Malmberg 1999), které na rozdíl od kodifikovaných znalostí nejsou nijak standardizované a lze je získat pouze na základě přímé zkušenosti a participací na příslušné činnosti (Hudson 1999). Vzdělávání pro venkov je v České republice realizováno prostřednictvím dvou specializovaných organizací Škol obnovy venkova (ŠOV) a místních akčních skupin (MAS), které jsou zaměřené především na venkovské obyvatelstvo (ostatní vzdělávací organizace se pochopitelně také zabývají vzděláváním, ale již ne přímo vzděláváním pro venkov). Školy obnovy venkova poskytují vzdělávání pro venkovské obyvatelstvo. První Školy obnovy venkova začaly v České republice vznikat v roce 1997, poslední pak o deset let později, v roce Období mezi těmito lety můžeme označit jako zlatý věk Škol obnovy venkova, neboť jejich založení a fungování bylo v tomto období podporováno z národních zdrojů - z Programu obnovy venkova. Místní akční skupiny jsou díky přístupu, který provádějí, považovány za jednoho z nejdůležitějších aktérů, který může podporovat rozvoj venkova. Tento přístup se nazývá Leader a je charakterizován endogenním principem, partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, vytvářením společné místní rozvojové strategie, budováním místních sociálních sítí a důrazem na inovativnost, integrovanost a projekty spolupráce (The Council of the European Union 2005). Přístup Leader byl odstartován v České republice oficiálně v roce 2004 jako iniciativa Leader (i když dle Maurel /2008/ již před jeho oficiálním zahájením byly v ČR realizovány aktivity odpovídající přístupu Leader). V současné době je uplatňován jako osa IV. Programu rozvoje venkova. Hudečková a Balzerová (2010) označují tento přístup jako jedinečný přístup k novému evropskému programu rozvoje venkova, jehož základním rysem je jeho cílové zaměření na vytvoření pravidelné územní veřejné správy. Kromě výše uvedených 7 zásad (charakteristik, principů) přístupu Leader může každý členský stát EU zavést další zásady pro realizaci tohoto přístupu na svém území. V případě České republiky byly přidány 3 zásady, které byly stanoveny Národní sítí MAS ČR (Ministerstvo zemědělství České republiky 2009). Jedním z těchto principů je zaměření na vzdělávací aktivity. CÍL A METODIKA Účelem tohoto příspěvku je porovnat Školy obnovy venkova a místní akční skupiny z hlediska realizace vzdělávacích projektů a aktivit (pro účely tohoto článku jsou za vzdělávací aktivity považovány takové činnosti ŠOV nebo MAS, které mají jednorázový charakter a nejsou součástí žádného projektu). Pro zjištění rozdílů a podobností těchto objektů byly analyzovány postoje zástupců těchto organizací, jejich webové stránky a další dokumenty vztahující se k příslušným vzdělávacím projektům. Za účelem dosažení výše uvedeného cíle byly nejprve vybrány projekty Škol obnovy venkova a místních akčních skupin, které byly zaměřeny na vzdělávání. V dalším kroku byly tyto projekty rozděleny do jednotlivých skupin dle typu vzdělávací aktivity. Vzdělávací projekty pro následnou analýzu byly vybírány podle dvou kritérií. Za prvé tak, aby reprezentovaly nejčastěji zastoupené skupiny vzdělávacích projektů, a za druhé podle geografického umístění ŠOV nebo ISBN:

4 MAS (zastoupena byla téměř polovina krajů ČR - Středočeský kraj, Liberecký kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Zlínský kraj a Ústecký kraj). Informace o vybraných projektech byly zjišťovány prostřednictvím polostandardizovaných rozhovorů s osobami, které se na realizaci projektů podíleli, tedy s představiteli ŠOV, projektovými manažery MAS, s realizátory konkrétních vzdělávacích projektů a také v jednom případě s účastníkem projektů. Celkem bylo provedeno 8 rozhovorů. Rozhovory trvaly v průměru 67 minut (nejkratší 20 minut, nejdelší 120 minut). První část rozhovorů (s představiteli ŠOV) byla provedena v rozmezí září listopad 2010, druhá část (zástupci MAS, realizátoři projektů a účastníci vzdělávacích projektů) pak v rozmezí říjen listopad Důvodem takového rozdělení byla skutečnost, že v rámci grantového projektu, jehož je příspěvek součástí, byla pozornost nejprve věnovaná pouze Školám obnovy venkova. Na základě rozhovorů se zástupci ŠOV byly do výzkumu zařazeny i místní akční skupiny, neboť to byly právě MAS, které dle zástupců ŠOV převzaly roli ŠOV v oblasti vzdělávání pro venkov. Polostandardizované rozhovory byly zaměřeny zejména na praktické zkušenosti zástupců ŠOV a MAS při realizaci vzdělávacích projektů a aktivit a na informace o realizaci konkrétních vzdělávacích projektů. Největší pozornost byla věnována informacím o průběhu vybraných projektů a zkušenostem s jejich realizací. Informace z rozhovorů byly doplněny sekundární analýzou webových stránek ŠOV a MAS a dokumentů vztahujících se k příslušným vzdělávacím projektům, které byly buď dostupné na oficiálních webových stránkách dané Školy obnovy venkova či místní akční skupiny a nebo byly poskutnuty během rozhovorů se zástupci ŠOV a MAS. Jednalo se zejména o části projektových žádostí a programy vzdělávacích kurzů a seminářů. Analýza informací o vybraných projektech probíhala ve dvou krocích. V prvním kroku byly na základě doslovných přepisů rozhovorů vytvořeny okruhy témat, na které byla analýza zaměřena (např. zdroje financování projektů). Ve druhém kroku pak byla v rámci jednotlivých okruhů hledána klíčová slova (např. Evropský sociální fond), na jejichž základě pak bylo provedeno porovnání projektů. S ohledem na explorativní charakter studie nelze zjištění zobecnit na všechny vzdělávací projekty a aktivity realizované prostřednictvím ŠOV či MAS v České republice. Účelem empirické studie bylo poskytnout vhled do zkušeností vybraných subjektů a ty nově konceptualizovat tak, aby byl vytvořen základ pro navazující výzkum. Příspěvek je součástí projektu podpořeného z Interní grantové agentury PEF ČZU v Praze (IGA Vzdělání pro venkov jako součást priorit regionálního rozvoje). VÝSLEDKY Školy obnovy venkova V České republice existuje celkem 38 ŠOV (Webová stránka Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova 2011). Přestože informace dostupné na jejich webových stránkách jsou značně odlišné z hlediska obsahu i kvantity, lze jejich prostřednictvím vytvořit základní přehled o činnosti ŠOV. Z celkového počtu 38 ŠOV je 22 z nich fungujících, 11 nefungujících a u zbylých 5 nebylo s ohledem na nedostupnost jakýchkoliv informací možné funkčnost posoudit. Při posuzování a hodnocení současné aktivity či neaktivity jednotlivých ŠOV bylo vycházeno z jejich internetových stránek, což na jedné straně umožňuje udělat si základní ISBN:

5 přehled o funkčnosti jednotlivých ŠOV, ale na straně druhé může být poněkud zkreslující s ohledem na možnou odlišnou informační otevřenost ŠOV. Z hlediska prostorového rozložení pokrývají Školy obnovy venkova celé území České republiky (všech 14 krajů), avšak s různou hustotou. Nejvíce ŠOV působí ve Středočeském kraji (5 ŠOV), který je následován krajem Královéhradeckým a Jihomoravským (vždy 4 ŠOV). Naopak na druhém konci pomyslného žebříčku se umístil kraj Karlovarský a Olomoucký, kde v každém z nich existuje pouze 1 ŠOV. Z dostupných materiálů vyplývá také relativně časté propojení ŠOV s místními akčními skupinami a případně jejich úzká provázanost s obecním úřadem, která je často personifikována aktivitou starosty dané venkovské obce. Z hlediska projektů realizovaných v rámci jednotlivých ŠOV se jedná o široké spektrum projektů a aktivit, přičemž relativně nejčastěji jsou zastoupeny projekty týkající se nezaměstnanosti, environmentální projekty, vzdělávací semináře zaměřené na problematiku získávání dotací ze strukturálních fondů a strategie rozvoje venkova a exkurze do úspěšných venkovských obcí v České republice i v zahraničí (tj. takových obcí, ve kterých byly realizovány projekty přispívající k rozvoji obce a k posílení místní identity). Jako cílová skupina vzdělávacích aktivit a projektů jsou nejčastěji zastoupeni starostové venkovských obcí a členové obecních zastupitelstev (případně další aktéři z vedení venkovských obcí). Podstatně méně častěji jsou zastoupeni lidé žijící na venkově, tedy široká veřejnost. Z pohledu financování jednotlivých projektů a akcí se uplatňují jak nadnárodní zdroje (Evropský sociální fond /ESF/, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova / EAFRD/), tak zdroje národní (Ministerstvo pro místní rozvoj /MMR/, Státní fond životního prostředí /SFŽP/), ale relativně četné jsou také zdroje krajské (grantová schémata krajů). Tento mix zdrojů tedy koresponduje s třístupňovou realizací regionální politiky, resp. regionálního rozvoje na nadnárodní, národní a regionální úrovni. Příklady vzdělávacích projektů Škol obnovy venkova Pro podrobnější analýzu vzdělávacích projektů Škol obnovy venkova byly vybrány dva projekty první projekt, Profesní příprava na venkově Královehradeckého kraje pro období , zastupuje jednu z nejčastějších skupin vzdělávacích projektů ŠOV, a to skupinu vzdělávacích seminářů zaměřených na rozvoj venkova (i když součástí projektu jsou i další aktivity). Druhý projekt, Unives Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova, je zástupcem projektů, které jsou ŠOV realizovány méně často, tedy projektů, které směřují k posilování místní identity. Projekt Profesní příprava na venkově Královehradeckého kraje pro období byl realizován v období leden 2006 listopad 2007 firmou Tima Liberec, s. r. o., která je zařazena v seznamu ŠOV České republiky. Partnery projektu bylo Centrum pro komunitní práci střední Morava a Regional Development Agency Glacensis. Neformálním partnerem projektu pak byla Národní observatoř venkova, o. p. s. Projekt byl podpořen prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, a to ve výši 100 % uznatelných nákladů. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení stability, udržitelnosti a absorpční kapacity místních akčních skupin v Královehradeckém kraji prostřednictvím vytvoření a následného ověření vzdělávacího programu určeného pro pracovníky MAS, externí poradce venkovských mikroregionů, členy řídících orgánů a případné další zájemce. Dle zástupce Tima Liberec, s. r. o. vychází projekt z předpokladu, že MAS jsou vysoce specializované organizace, ISBN:

6 jejichž činnost vyžaduje odbornost a kvalitu práce. Realizace projektu spočívala v naplnění šesti aktivit. První aktivita byla zaměřena na analýzu situace místních akčních skupin a dobrovolných svazků obcí na území Královehradeckého kraje pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů. Dále byly výstupy zjištěné v rámci první aktivity porovnány s místními akčními skupinami z jiných krajů v ČR a s místními akčními skupinami v rámci EU (tzv. benchmarking). Třetí aktivita spočívala v postupné přípravě vzdělávacích modulů (osnovy, učební plány i studijní materiály) na základě zahraničních zkušeností a potřeb MAS, které uvedli zástupci MAS v dotaznících v rámci analýzy současné situace MAS. Připravené vzdělávací moduly pak byly realizovány v období od října 2006 do července 2007 v rámci kurzu Profesionálové v místních akčních skupinách (4. aktivita). Do kurzu bylo přihlášeno 35 osob, závěrečné zkoušky, na základě které pak úspěšní absolventi získali certifikát o absolvování kurzu, se účastnilo 24 osob a všichni závěrečnou zkoušku složili. V páté aktivitě byl podán návrh na akreditaci vzdělávacího programu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (kurz byl akreditován po skončení projektu) a v šesté aktivitě byl pořádán závěrečný seminář, kde byly představeny hlavní přínosy projektu a zhodnocena jeho úspěšnost. Mezi očekávané dopady projektu patřilo dle zástupce Timy Liberec zejména zvýšení profesionálních znalostí a dovedností pracovníků MAS a navázání kontaktů pro vzájemnou pomoc a spolupráci MAS. Během realizace projektu nebyly zaznamenány žádné problémy. Druhým vybraným projektem je projekt Unives Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova, na jehož realizaci se podílí Středomoravská agentura rozvoje venkova (SMARV), která je zařazena mezi ŠOV působící v České republice. SMARV je výrazně propojena s MAS Partnerství Moštěnka, a to zejména personálně. Dle zástupce SMARV vznikla SMARV jako servisní organizace pro MAS, tedy organizace, která pro MAS zajišťuje poradenství a zpracování důležitých strategických dokumentů i projektů. Žadatelem o podporu projektu Unives je Univerzita Palackého (konkrétně Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého), dalšími partnery jsou Moravská vysoká škola Olomouc a 4 místní akční skupiny (MAS Horní Pomoraví, MAS Regionu Poodří, MAS Moravský kras a MAS Moravská cesta). Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Jedná se o tříletý projekt, který má být ukončen v listopadu Cílem projektu je posílení vzájemné spolupráce a vytvoření funkční partnerské sítě mezi olomouckými vysokými školami a moravským venkovem (reprezentovaným zapojenými MAS a SMARV). Dle zástupce SMARV je cílem projektu zejména podnítit zájem studentů o venkovský prostor, zacílit jejich bakalářské a diplomové práce do konkrétních lokalit a umožnit akademickým pracovníkům, aby mohli pří výuce využívat příklady dobré praxe, které poznají díky spolupráci s moravským venkovem. Kromě analýzy potřeb moravského venkova (dotazníkové šetření bylo součástí první fáze projektu), pořádání různých seminářů, workshopů a konferencí (např. Konference Venkov po roce 2013, která se uskutečnila v květnu 2010) a vytvoření a spravování webové stránky projektu je výstupem projektu také založení Centra pro spolupráci VŠ a venkova, které se nachází na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Projekt směřuje k rozvoji konkrétní lokality (území působnosti zapojených MAS) a posiluje tak místní identitu obyvatelstva žijícího v této lokalitě. ISBN:

7 Místní akční skupiny Místní akční skupiny (MAS) jsou důležitým aktérem v rámci rozvoje venkova a kromě jiných aktivit se zaměřují také na realizaci vzdělávacích činností pro venkov. V některých případech v těchto aktivitách spolupracují se ŠOV, v jiných případech činnost ŠOV částečně (zcela) nahrazují. Dle databáze místních akčních skupin působilo v České republice k celkem 160 místních akčních skupin (Webová stránka o přístupu Leader 2008). Některé zdroje ale uvádějí odlišné údaje., např. dle Ministerstva zemědělství ČR (2009) existovalo 155 MAS. Rozdíl mezi oběma údaji bude ovlivněn faktem, že některé místní akční skupiny již nejsou aktivní, přesto stále zůstávají registrované v databázi MAS. Dle aktualizovaného seznamu MAS je v ČR aktivních celkem 145 místních akčních skupin (Tima Liberec a SEAL Praha 2010). Z informací, které bylo možné na internetových stránkách MAS dohledat (informace o realizovaných projektech poskytuje 127 ze 160 MAS), vyplývá, že alespoň jeden vzdělávací projekt či aktivitu v průběhu své činnosti realizovalo 109 MAS. Z hlediska geografického rozložení se nejvíce MAS realizujících alespoň jeden vzdělávací projekt či aktivitu nachází v Jihočeském a Olomouckém kraji (13 MAS), následují kraje Středočeský (12 MAS) a Královehradecký (11 MAS). Naopak nejméně MAS realizujících vzdělávací projekty či aktivity je v Karlovarském a Ústeckém kraji (4 MAS) a v Libereckém kraji (5 MAS). Podle informací z internetových stránek místních akčních skupin bylo realizováno na území České republiky celkem 183 vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity byly zaměřené výhradně na poskytování informací o získání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova a strategii rozvoje venkova. Dále bylo na území ČR realizováno prostřednictvím místních akčních skupin 202 vzdělávacích projektů, které byly financovány nejen z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, ale také z jiných zdrojů (např. Evropský sociální fond), a které jsou zaměřeny na různé oblasti vzdělávání (viz dále). Největší počet vzdělávacích projektů byl realizován v Jihočeském kraji (32), Jihomoravském kraji (27) a Plzeňském kraji (26). MAS z Plzeňského kraje také uspořádaly nejvíce vzdělávacích aktivit (21). Stejný výsledek (21 vzdělávacích aktivit) vykázaly MAS ze Středočeského kraje. V Jihočeském kraji bylo realizováno 19 vzdělávacích aktivit a MAS ze Zlínského kraje, Olomouckého kraje a Pardubického kraje uspořádaly 17 vzdělávacích aktivit. Nejnižší počet vzdělávacích aktivit (3) a projektů (4) byl dosažen v Karlovarském kraji. To může být ovlivněno nejnižším počtem místních akčních skupin působících v tomto regionu a také nejnižším počtem obyvatel žijících v Karlovarském kraji. Nejvíce zastoupenou skupinou vzdělávacích projektů realizovaných prostřednictvím MAS jsou projekty zaměřené na pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů a programů (59 projektů celkem). Nejčastěji se jednalo o kurzy jazyků a IT, následuje vzdělávání venkovských manažerů (jak napsat projekt, jak získat finanční podporu z Evropské unie, atd.) a kurzy zaměřené na posílení místní produkce a místního podnikání. Druhou nejčastější skupinou projektů jsou projekty, jejichž cílem je založení, vybavení a fungování Vzdělávacích center (41 projektů) a Muzeí (38 projektů) s různou tématikou (většinou specifickou pro daný region či obec). Informace o cílové skupině vzdělávacích projektů či aktivit byly dostupné na webových stránkách příslušných MAS jen přibližně u jedné šestiny vzdělávacích projektů. Z dostupných informací vyplývá, že nejčastěji byly cílovou skupinou opět starostové či zastupitelé obcí, případně podnikatelé a neziskové ISBN:

8 organizace působící v daném regionu. Dále se také objevovali jako cílová skupina žáci základních škol či ženy na mateřské dovolené. Hlavním zdrojem vzdělávacích projektů a aktivit MAS je pochopitelně Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Minoritně pak byly zastoupeny Evropský sociální fond (prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a některá krajská grantová schémata. Příklady vzdělávacích projektů místních akčních skupin Výběr projektů MAS pro podrobnější analýzu vycházel z výsledků vstahujících se k nejčastějším skupinám vzdělávacích projektů podporovaných v rámci činnosti MAS. Pro podrobnější analýzu byl ze skupiny projektů zaměřených na realizaci vzdělávacích kurzů vybrán projekt Živá vesnice, realizovaný v období září - listopad 2010 Sdružením přátel Dlažovska, o. s. (nositel projektu) a Úhlavou, o.p.s. (realizátor projektu, vítěz výběrového řízení) prostřednictvím Místní akční skupiny Pošumaví. Cílem projektu bylo oživení venkovského prostoru prostřednictvím realizace kurzů zaměřených na seznámení se s informacemi potřebnými pro zahájení či rozšíření podnikání. Projekt získal 100% dotaci z Programu rozvoje venkova ČR a jeho předfinancování bylo zajištěno úvěrem. Propagace kurzů (resp. informování o konání kurzu) byla zajištěna jak prostřednictvím webových stránek nositele projektu, realizátora projektu i informačních center působících v regionu MAS Pošumaví, tak v místních novinách a zpravodaji MAS Pošumaví a v rádiích Český rozhlas Plzeň a Kiss. Kurzy byly pořádány ve třech obcích (Kdyně, Běšiny, Chanovice) tak, aby bylo pokryto co největší území MAS Pošumaví. Kromě seminářů rozdělených do tří výukových dnů (jednalo se o 13 témat týkajících se problematiky podnikání na venkově) byla součástí kurzu společná exkurze, v rámci které účastníci kurzu navštívili některé úspěšné podnikatelské subjekty z území MAS (např. pekařství, mlýn, penzion, pohádkovou chalupu, muzeum či minipivovar). Právě tato část byla podle rozhovoru s jedním z účastníků kurzu nejvíce zajímavá, inspirující a prospěšná. Celkem za všechny obce se kurzu účastnilo 57 účastníků, přičemž 53 kurz i dokončilo a získalo osvědčení o absolvování kurzu. V jednotlivých obcích však byla účast rozdílná. Nejvíce účastníků měl kurz ve městě Kdyně (25 účastníků), kde ho dokončilo 21 osob. V obci Běšiny se kurzu účastnilo 19 osob, v obci Chanovice pak 13 osob. U obou obcí dokončili kurz všichni účastníci. Hypoteticky lze usoudit, že počet účastníků kurzu může ovlivnit jejich ochotu kurz skutečně dokončit, tedy že účast menšího počtu lidí účastníky kurzu více motivuje, neboť se mohou domnívat, že při menším počtu účastníků se jim vyučující více věnuje. Tento úsudek je však v rozporu s názorem manažera MAS Pošumaví a zástupce realizátora projektu, kteří nízkou účast v obci Chanovice označili za jediný problém projektu. V této obci očekávali realizátoři větší zájem, neboť tato obec má přes 1300 obyvatel. Naopak obec Běšiny s 800 obyvateli předpoklady realizátorů o účasti na kurzech předčila. Vliv na ochotu kurzy dokončit mohla také mít skutečnost, že pro účastníky je kurz zcela zdarma, tudíž účastníci nejsou v takové míře motivováni k jeho dokončení, na rozdíl od případu, že za absolvování kurzu zaplatí. Druhou nejvíce zastoupenou skupinou vzdělávacích projektů realizovaných v rámci činnosti MAS byly projekty vzdělávacích center. Reprezentantem takových projektů je projekt spolupráce tří MAS nazvaný Venkovské komunitní školy, realizovaný od ledna 2009 (zahájení příprav k realizaci projektu) do ledna Koordinační místní akční skupinou ISBN:

9 byla MAS Sdružení Růže, působící na území Jihočeského kraje. Partnerskými MAS byly MAS Podhorácko z kraje Vysočina a MAS Nad Orlicí z Královéhradeckého kraje (území působnosti této MAS zasahuje částečně i do kraje Pardubického). Cílem projektu byla podpora rozvoje celoživotního vzdělávání a spolkové činnosti v regionech, podpora komunitního života v obcích a posílení pozice školských zařízení v obcích. V rámci každé MAS byly vybrány 3 obce (školská zařízení v obci), ve kterých byly komunitní školy založeny. Výběr školských zařízení byl veden velikostí obce, v které školské zařízení působilo, kontakty příslušných MAS se školskými zařízeními v okolí a ochotou školského zařízení účastnit se projektu. Dále bylo proškoleno 12 obecních koordinátorů, z nichž 9 se po absolvování kurzu skutečně stalo obecními koordinátory vybraných školských zařízení. Projekt byl rozdělen na část investiční a neinvestiční. Investiční část spočívala ve vytvoření zázemí pro existenci komunitní školy, tedy ve vybudování či rekonstrukci vhodných místností a jejich vybavení. Neinvestiční část pak představovaly samotné kurzy a semináře realizované v založených komunitních školách. Zaměření konkrétních kurzů vycházelo z výsledků anketního šetření mezi obyvateli, ve kterém obyvatelé mohli zvolit, o jaké kurzy by měli zájem. V rámci projektu bylo ve všech zapojených obcích (resp. školách) realizováno celkem 46 vzdělávacích kurzů, při kterých bylo proškoleno celkem 649 osob. Poskytované kurzy byly zdarma. Další činnost komunitní školy již závisela na aktivitě obecního koordinátora. A právě činnost a schopnosti obecního koordinátora byly zmíněny při rozhovoru s manažerkou koordinační MAS (MAS Sdružení Růže) jako hlavní důvody úspěšnosti či neúspěšnosti komunitní školy po skončení realizace projektu. V případě komunitních škol působících na území MAS Sdružení Růže totiž stále působí a je aktivní pouze jedna komunitní škola v ZŠ Ledenice, jejíž koordinátorka žije přímo v obci a je velmi aktivní. Další dvě komunitní školy na území MAS Sdružení Růže (v ZŠ Horní Stropnice a v ZŠ Malonty) v podstatě přestaly fungovat. Hlavním důvodem byla právě nízká aktivita obecních koordinátorů a fakt, že v obou případech koordinátoři studují ve vzdálených městech a tudíž nejsou stále přítomni v obci a nemohou tak kvalitně vykonávat funkci obecního koordinátora. Z rozhovoru s manažerkou MAS však vyplývá, že místní obyvatelé nemají v tyto obecní koordinátory takovou důvěru jako v případě obecního koordinátora v Ledenicích a že na kurzy v rámci komunitních škol pohlížejí skepticky. Samotná realizace tohoto projektu probíhala dle manažerky koordinátorské MAS také bez větších problémů. Problémem však byla zmíněná udržitelnost projektu po jeho ukončení, kdy dvě ze tří komunitních škol na území MAS Sdružení Růže v podstatě přestaly fungovat. Třetí nejčastější skupinou vzdělávacích projektů byly projekty, jejichž cílem bylo zřízení muzeí či expozic s především regionální tématikou. Příkladem takového projektu je projekt Expozice církevního umění Šluknovska realizovaný Římskokatolickou farností děkanstvím Rumburk prostřednictvím MAS Šluknovsko. Cílem projektu je citlivým způsobem zrekonstruovat část budovy Lorety v Rumburku a zřídit zde expozici prezentující církevní dějiny regionu. Součástí expozice bude i audiovizuální technika a interaktivní prvky. Předpokládaným dopadem projektu je dle manažerky MAS zvýšení atraktivnosti regionu díky rozšíření nabídky pro cestovní ruch. Při schvalování projektu vznikl problém, kdy výběrová komise MAS nechtěla tento projekt podpořit. Důvodem byly podle manažerky MAS napjaté vztahy mezi městem Rumburk a zbytkem území MAS Šluknovsko. Při prvním pokusu o získání podpory byl projekt zamítnut, ISBN:

10 při druhém pokusu skončil projekt jako náhradník. Projekt byl nakonec podpořen díky vyřazení jednoho z vybraných projektů kvůli administrativním problémům. V současné době se projekt nachází v počáteční fázi realizace, kdy se vybírají dodavatelé stavebních prací nutných ke zřízení expozice. DISKUSE Z výše uvedené analýzy vyplývá, že taková realizace vzdělávacích projektů, která se nesetkává s většími problémy, vyžaduje ochotu příslušných rozhodovacích orgánů (především na úrovni MAS) tyto projekty podporovat. Další vliv mohou mít zkušenosti příslušné školy obnovy venkova či místní akční skupiny s přípravou a administrací projektů. Z analyzovaných projektů se setkal s vážnějšími problémy při přípravě či realizaci jen jeden projekt, Expozice církevního umění Šluknovska. Poznamenejme, že MAS Šluknovsko (jejímž prostřednictvím byl projekt realizován) bylo vybráno pro podporu v rámci PRV osa IV. Leader až v tzv. skupině 32+ (vybráno pro podporu ). Naopak MAS Pošumaví (projekt Živá vesnice) a MAS Sdružení Růže (Vesnické komunitní školy) byly podpořeny z Leader ČR 2004, 2005 i 2006 a na období z PRV v rámci 1. skupiny ( ). MAS Sdružení Růže byla navíc jednou z 10 MAS podpořených v programovém období Z toho můžeme odvodit, že ve vzdělávacích projektech nejsou většinou zapojováni vyloučení členové místních společenství ( noví aktéři rozvoje venkova), ale spíše lidé, kteří s takovou činností již mají zkušenosti a kteří se již déle podílejí na rozvojových aktivitách dané oblasti, tedy tzv. elity místního vládnutí (např. Thuesen, 2009, Maurel, 2008, Shucksmith, 2000) formující tzv. projektovou třídu (Kovách a Kučerová, 2006). Zkušenosti s přípravou a realizací rozvojových projektů se však nemusí projevit v naplnění očekávaných dopadů, jak ukazuje příklad projektu MAS Sdružení Růže, kdy po skončení realizace projektu přestala jedna ze zřízených venkovských komunitních škol prakticky fungovat. Činnost ŠOV je zaměřena z větší části na vzdělávání technického, procesního charakteru a předávání kodifikovaných znalostí a z výrazně menší části na utváření místní identity obyvatel venkova posilováním povědomí o místně sdílených a zakořeněných tacitních znalostech. Jsou to právě tacitní znalosti, které, jak již bylo zmíněno výše, jsou zdrojem konkurenceschopnosti regionu a přispívají tím k jeho rozvoji. V případě místních akčních skupin je podíl projektů zaměřených na tacitní znalosti vyšší než u ŠOV. Pro rozvoj jednotlivých regionů je tedy důležité, aby ŠOV i MAS zvýšily podíl projektů směřujících k posílení regionální identity prostřednictvím zaměření na tacitní znalosti. U Škol obnovy venkovy i místních akčních skupin je patrný problém nedostatečné transparentnosti informací poskytovaných na webových stránkách těchto organizací. Více než 20% MAS a 31 % ŠOV v České republice neposkytuje informace o projektech, které realizovaly, nebo nespravují žádné internetové stránky. To znamená, že veřejnost neví, na co jsou použity finanční prostředky z veřejných zdrojů. Informace o využívání veřejných zdrojů mají zásadní význam pro zajištění legitimity a odpovědnosti veřejné správy a dosažení participativní demokracie (Commission of the European Communities, 2001). Problém transparentnosti informací u místních akčních skupin zaznamenávají také další výzkumníci (např. Lošťák a Hudečková, 2010). Navíc tato skutečnost ohrožuje fungování zejména Škol obnovy venkova, protože informace o možnostech vzdělávání v rámci ŠOV je nezbytné dostat k potenciálním příjemcům vzdělávacích ISBN:

Disertační práce Faktory ovlivňující dobrovolné partnerství v rozvoji venkova

Disertační práce Faktory ovlivňující dobrovolné partnerství v rozvoji venkova Disertační práce Faktory ovlivňující dobrovolné partnerství v rozvoji venkova Ing. Hana Balzerová Katedra humanitních věd Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Proč tématika dobrovolného

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Horizontální spolupráce obcí

Horizontální spolupráce obcí Horizontální spolupráce obcí Právo na spolupráci obcí je zakotveno v ústavě i legislativě ČR Lze je nalézt i v mezinárodních dokumentech především čl. 10 Evropské charty místní samosprávy, který zakotvuje

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Analýza potřeb venkova

Analýza potřeb venkova Analýza potřeb venkova 20. 10. 2011 Olomouc Pavel Šaradín, Tomáš Lebeda ŘEŠITELÉ PROJEKTU Hlavní řešitel: Katedra politologie a evropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc Partneři:

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie:

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie: Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie: 2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ SMS ČR JČK Novosedly nad Nežárkou, 11. 7. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY ODPOLEDNÍ BLOK 13:45 14:35 VÝSLEDKY, DOBRÁ PRAXE A DALŠÍ ČINNOST MAS ORLICKO MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION A MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS PARDUBICKÉHO

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: A Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

2) Vyhodnocení současných strategií a programu LEADER

2) Vyhodnocení současných strategií a programu LEADER Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 SMARV partner MAS Animace venkova ( vč. vzdělávání, propagace, veřejných projednávání) Strategické plánování (vč. zpracování studií a analýz) Dotační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK Konference 7. 12. 2011, Olomouc Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY OP VK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2

Více

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji 10. června 2014, Olomouc Struktura prezentace Olomoucký kraj v číslech Podpora podnikání Podpora zaměstnanosti Olomoucký kraj v číslech Olomoucký kraj

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK 2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 29. 1. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Aktuální informace o přípravě

Více

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty PRV v Libereckém kraji Studie úspěšnosti projektů podpořených z I. IV. osy PRV na územích MAS LAG Podralsko MAS Mikroregionu

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí Možnosti a limity rozvoje venkovských Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí oblastí, Tetčice 9. 9. 2010 1 Praktická aplikace nástrojů na rozvoj venkova Tetčice 9. 9. 2010 GaREP, spol. s r. o. 2 SMARV

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Bakalářský studijní program Strukturální politika EU pro veřejnou správu Navazující magisterský program Strukturální politika EU a rozvoj venkova

Bakalářský studijní program Strukturální politika EU pro veřejnou správu Navazující magisterský program Strukturální politika EU a rozvoj venkova Bakalářský studijní program Strukturální politika EU pro veřejnou správu Navazující magisterský program Strukturální politika EU a rozvoj venkova Zde je prostor pro vložení obrázku nebo obrázků v šedé

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více