T T. Think Together Hana Balzerová THINK TOGETHER. Vzdělávání pro venkov porovnání Škol obnovy venkova a místních akčních skupin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2012. Hana Balzerová THINK TOGETHER. Vzdělávání pro venkov porovnání Škol obnovy venkova a místních akčních skupin"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Vzdělávání pro venkov porovnání Škol obnovy venkova a místních akčních skupin Education for Rural Areas Comparison of Schools of Rural Renewal and Local Action Groups Hana Balzerová 204

2 Abstrakt Vzdělávání pro venkov je v České republice realizováno především prostřednictvím dvou specializovaných organizací Škol obnovy venkova a místních akčních skupin. Příspěvek přináší srovnání Škol obnovy venkova (ŠOV) a místních akčních skupin (MAS) na základě analýzy jak celkové situace v oblasti vzdělávacích projektů a aktivit obou organizací, tak implementace 5 vybraných vzdělávacích projektů. Za tímto účelem bylo využito především polostandardizovaných rozhovorů se zástupci obou organizací a sekundární analýzy webových stránek ŠOV a MAS a dokumentů vztahujících se k vybraným projektům. Klíčová slova Vzdělávání pro venkov, Škola obnovy venkova, místní akční skupina, vzdělávací projekt, vzdělávací aktivita Abstract Education for rural areas in the Czech Republic is realized mainly by two specialized organizations schools of rural renewal and local action groups. The paper deals with the comparison of schools of rural renewal (SchRR) and local action groups (LAG) on the basis of the analysis of the overall situation of educational projects and activities of both organizations and the analysis of implementation of 5 educational projects. For this purpose semi-standardized interviews with representatives of both organizations and secondary analysis of web pages of SchRR and LAGs and documents related to chosen projects were used. Think Together 2012 Key Words Education for rural areas, school of rural renewal, local action group, educational project, educational activity ÚVOD Soudobá společnost je nazývána vzdělanostní společností, a tudíž logickým doprovodným jevem toho je její zaměření na lidské zdroje z pohledu znalostí, dovedností a kvalifikace. Kvalifikovanost (kvalifikovaností se zde rozumí kvalifikovanost obyvatel žijících na určitém území, která zahrnuje nejen jejich vzdělanostní strukturu, ale také schopnosti vzdělávat se více či méně formalizovanými způsoby a používat získané znalosti a dovednosti za účelem povýšení kvality žití v místě) je považována za jeden z hlavních faktorů rozvojového potenciálu i v regionálním úhlu pohledu. Podle Schumachera (2000) začíná rozvoj vzdělanými, dobře organizovanými a dobře disciplinovanými lidmi a bez těchto lidí jsou všechny zdroje zcela latentní a nevyužité. Proto je vzdělávání důležitým procesem pro rozvoj venkova, protože díky němu obyvatelé mohou vytvářet a šířit inovace, využívat zdroje a potenciál regionu a rozvíjet lokalitu a region prostřednictvím tzv. endogenního přístupu. K tomu je třeba také znát potenciál daného regionu, je třeba znát místní zdroje, místní historii, přírodní a kulturní památky a další důležité skutečnosti, které mohou regionu poskytnout výhodu a mohou být využity pro jeho rozvoj. Důležitým konceptem pro rozvoj určitého regionu je koncept místní a regionální identity, která může být definována jako vztah mezi člověkem a místem, kde žije (Zich 2003). Síla místní a regionální identity ovlivňuje ochotu obyvatelstva poznávat a využívat potenciál daného regionu. Obyvatelé se silnou místní a regionální identitou chtějí zvýšit kvalitu života v místě (regionu) a tudíž se účastní vzdělávacího Dostupné z:

3 procesu, aby byli schopni vytvářet a šířit inovace s využitím potenciálu příslušného regionu. Inovace spojené se znalostmi jsou totiž dle konceptu učících se regionů předpokladem pro konkurenceschopnost regionu. Zdrojem takové konkurenceschopnosti jsou pak tzv. tacitní znalosti (Maskell a Malmberg 1999), které na rozdíl od kodifikovaných znalostí nejsou nijak standardizované a lze je získat pouze na základě přímé zkušenosti a participací na příslušné činnosti (Hudson 1999). Vzdělávání pro venkov je v České republice realizováno prostřednictvím dvou specializovaných organizací Škol obnovy venkova (ŠOV) a místních akčních skupin (MAS), které jsou zaměřené především na venkovské obyvatelstvo (ostatní vzdělávací organizace se pochopitelně také zabývají vzděláváním, ale již ne přímo vzděláváním pro venkov). Školy obnovy venkova poskytují vzdělávání pro venkovské obyvatelstvo. První Školy obnovy venkova začaly v České republice vznikat v roce 1997, poslední pak o deset let později, v roce Období mezi těmito lety můžeme označit jako zlatý věk Škol obnovy venkova, neboť jejich založení a fungování bylo v tomto období podporováno z národních zdrojů - z Programu obnovy venkova. Místní akční skupiny jsou díky přístupu, který provádějí, považovány za jednoho z nejdůležitějších aktérů, který může podporovat rozvoj venkova. Tento přístup se nazývá Leader a je charakterizován endogenním principem, partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, vytvářením společné místní rozvojové strategie, budováním místních sociálních sítí a důrazem na inovativnost, integrovanost a projekty spolupráce (The Council of the European Union 2005). Přístup Leader byl odstartován v České republice oficiálně v roce 2004 jako iniciativa Leader (i když dle Maurel /2008/ již před jeho oficiálním zahájením byly v ČR realizovány aktivity odpovídající přístupu Leader). V současné době je uplatňován jako osa IV. Programu rozvoje venkova. Hudečková a Balzerová (2010) označují tento přístup jako jedinečný přístup k novému evropskému programu rozvoje venkova, jehož základním rysem je jeho cílové zaměření na vytvoření pravidelné územní veřejné správy. Kromě výše uvedených 7 zásad (charakteristik, principů) přístupu Leader může každý členský stát EU zavést další zásady pro realizaci tohoto přístupu na svém území. V případě České republiky byly přidány 3 zásady, které byly stanoveny Národní sítí MAS ČR (Ministerstvo zemědělství České republiky 2009). Jedním z těchto principů je zaměření na vzdělávací aktivity. CÍL A METODIKA Účelem tohoto příspěvku je porovnat Školy obnovy venkova a místní akční skupiny z hlediska realizace vzdělávacích projektů a aktivit (pro účely tohoto článku jsou za vzdělávací aktivity považovány takové činnosti ŠOV nebo MAS, které mají jednorázový charakter a nejsou součástí žádného projektu). Pro zjištění rozdílů a podobností těchto objektů byly analyzovány postoje zástupců těchto organizací, jejich webové stránky a další dokumenty vztahující se k příslušným vzdělávacím projektům. Za účelem dosažení výše uvedeného cíle byly nejprve vybrány projekty Škol obnovy venkova a místních akčních skupin, které byly zaměřeny na vzdělávání. V dalším kroku byly tyto projekty rozděleny do jednotlivých skupin dle typu vzdělávací aktivity. Vzdělávací projekty pro následnou analýzu byly vybírány podle dvou kritérií. Za prvé tak, aby reprezentovaly nejčastěji zastoupené skupiny vzdělávacích projektů, a za druhé podle geografického umístění ŠOV nebo ISBN:

4 MAS (zastoupena byla téměř polovina krajů ČR - Středočeský kraj, Liberecký kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Zlínský kraj a Ústecký kraj). Informace o vybraných projektech byly zjišťovány prostřednictvím polostandardizovaných rozhovorů s osobami, které se na realizaci projektů podíleli, tedy s představiteli ŠOV, projektovými manažery MAS, s realizátory konkrétních vzdělávacích projektů a také v jednom případě s účastníkem projektů. Celkem bylo provedeno 8 rozhovorů. Rozhovory trvaly v průměru 67 minut (nejkratší 20 minut, nejdelší 120 minut). První část rozhovorů (s představiteli ŠOV) byla provedena v rozmezí září listopad 2010, druhá část (zástupci MAS, realizátoři projektů a účastníci vzdělávacích projektů) pak v rozmezí říjen listopad Důvodem takového rozdělení byla skutečnost, že v rámci grantového projektu, jehož je příspěvek součástí, byla pozornost nejprve věnovaná pouze Školám obnovy venkova. Na základě rozhovorů se zástupci ŠOV byly do výzkumu zařazeny i místní akční skupiny, neboť to byly právě MAS, které dle zástupců ŠOV převzaly roli ŠOV v oblasti vzdělávání pro venkov. Polostandardizované rozhovory byly zaměřeny zejména na praktické zkušenosti zástupců ŠOV a MAS při realizaci vzdělávacích projektů a aktivit a na informace o realizaci konkrétních vzdělávacích projektů. Největší pozornost byla věnována informacím o průběhu vybraných projektů a zkušenostem s jejich realizací. Informace z rozhovorů byly doplněny sekundární analýzou webových stránek ŠOV a MAS a dokumentů vztahujících se k příslušným vzdělávacím projektům, které byly buď dostupné na oficiálních webových stránkách dané Školy obnovy venkova či místní akční skupiny a nebo byly poskutnuty během rozhovorů se zástupci ŠOV a MAS. Jednalo se zejména o části projektových žádostí a programy vzdělávacích kurzů a seminářů. Analýza informací o vybraných projektech probíhala ve dvou krocích. V prvním kroku byly na základě doslovných přepisů rozhovorů vytvořeny okruhy témat, na které byla analýza zaměřena (např. zdroje financování projektů). Ve druhém kroku pak byla v rámci jednotlivých okruhů hledána klíčová slova (např. Evropský sociální fond), na jejichž základě pak bylo provedeno porovnání projektů. S ohledem na explorativní charakter studie nelze zjištění zobecnit na všechny vzdělávací projekty a aktivity realizované prostřednictvím ŠOV či MAS v České republice. Účelem empirické studie bylo poskytnout vhled do zkušeností vybraných subjektů a ty nově konceptualizovat tak, aby byl vytvořen základ pro navazující výzkum. Příspěvek je součástí projektu podpořeného z Interní grantové agentury PEF ČZU v Praze (IGA Vzdělání pro venkov jako součást priorit regionálního rozvoje). VÝSLEDKY Školy obnovy venkova V České republice existuje celkem 38 ŠOV (Webová stránka Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova 2011). Přestože informace dostupné na jejich webových stránkách jsou značně odlišné z hlediska obsahu i kvantity, lze jejich prostřednictvím vytvořit základní přehled o činnosti ŠOV. Z celkového počtu 38 ŠOV je 22 z nich fungujících, 11 nefungujících a u zbylých 5 nebylo s ohledem na nedostupnost jakýchkoliv informací možné funkčnost posoudit. Při posuzování a hodnocení současné aktivity či neaktivity jednotlivých ŠOV bylo vycházeno z jejich internetových stránek, což na jedné straně umožňuje udělat si základní ISBN:

5 přehled o funkčnosti jednotlivých ŠOV, ale na straně druhé může být poněkud zkreslující s ohledem na možnou odlišnou informační otevřenost ŠOV. Z hlediska prostorového rozložení pokrývají Školy obnovy venkova celé území České republiky (všech 14 krajů), avšak s různou hustotou. Nejvíce ŠOV působí ve Středočeském kraji (5 ŠOV), který je následován krajem Královéhradeckým a Jihomoravským (vždy 4 ŠOV). Naopak na druhém konci pomyslného žebříčku se umístil kraj Karlovarský a Olomoucký, kde v každém z nich existuje pouze 1 ŠOV. Z dostupných materiálů vyplývá také relativně časté propojení ŠOV s místními akčními skupinami a případně jejich úzká provázanost s obecním úřadem, která je často personifikována aktivitou starosty dané venkovské obce. Z hlediska projektů realizovaných v rámci jednotlivých ŠOV se jedná o široké spektrum projektů a aktivit, přičemž relativně nejčastěji jsou zastoupeny projekty týkající se nezaměstnanosti, environmentální projekty, vzdělávací semináře zaměřené na problematiku získávání dotací ze strukturálních fondů a strategie rozvoje venkova a exkurze do úspěšných venkovských obcí v České republice i v zahraničí (tj. takových obcí, ve kterých byly realizovány projekty přispívající k rozvoji obce a k posílení místní identity). Jako cílová skupina vzdělávacích aktivit a projektů jsou nejčastěji zastoupeni starostové venkovských obcí a členové obecních zastupitelstev (případně další aktéři z vedení venkovských obcí). Podstatně méně častěji jsou zastoupeni lidé žijící na venkově, tedy široká veřejnost. Z pohledu financování jednotlivých projektů a akcí se uplatňují jak nadnárodní zdroje (Evropský sociální fond /ESF/, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova / EAFRD/), tak zdroje národní (Ministerstvo pro místní rozvoj /MMR/, Státní fond životního prostředí /SFŽP/), ale relativně četné jsou také zdroje krajské (grantová schémata krajů). Tento mix zdrojů tedy koresponduje s třístupňovou realizací regionální politiky, resp. regionálního rozvoje na nadnárodní, národní a regionální úrovni. Příklady vzdělávacích projektů Škol obnovy venkova Pro podrobnější analýzu vzdělávacích projektů Škol obnovy venkova byly vybrány dva projekty první projekt, Profesní příprava na venkově Královehradeckého kraje pro období , zastupuje jednu z nejčastějších skupin vzdělávacích projektů ŠOV, a to skupinu vzdělávacích seminářů zaměřených na rozvoj venkova (i když součástí projektu jsou i další aktivity). Druhý projekt, Unives Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova, je zástupcem projektů, které jsou ŠOV realizovány méně často, tedy projektů, které směřují k posilování místní identity. Projekt Profesní příprava na venkově Královehradeckého kraje pro období byl realizován v období leden 2006 listopad 2007 firmou Tima Liberec, s. r. o., která je zařazena v seznamu ŠOV České republiky. Partnery projektu bylo Centrum pro komunitní práci střední Morava a Regional Development Agency Glacensis. Neformálním partnerem projektu pak byla Národní observatoř venkova, o. p. s. Projekt byl podpořen prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, a to ve výši 100 % uznatelných nákladů. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení stability, udržitelnosti a absorpční kapacity místních akčních skupin v Královehradeckém kraji prostřednictvím vytvoření a následného ověření vzdělávacího programu určeného pro pracovníky MAS, externí poradce venkovských mikroregionů, členy řídících orgánů a případné další zájemce. Dle zástupce Tima Liberec, s. r. o. vychází projekt z předpokladu, že MAS jsou vysoce specializované organizace, ISBN:

6 jejichž činnost vyžaduje odbornost a kvalitu práce. Realizace projektu spočívala v naplnění šesti aktivit. První aktivita byla zaměřena na analýzu situace místních akčních skupin a dobrovolných svazků obcí na území Královehradeckého kraje pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů. Dále byly výstupy zjištěné v rámci první aktivity porovnány s místními akčními skupinami z jiných krajů v ČR a s místními akčními skupinami v rámci EU (tzv. benchmarking). Třetí aktivita spočívala v postupné přípravě vzdělávacích modulů (osnovy, učební plány i studijní materiály) na základě zahraničních zkušeností a potřeb MAS, které uvedli zástupci MAS v dotaznících v rámci analýzy současné situace MAS. Připravené vzdělávací moduly pak byly realizovány v období od října 2006 do července 2007 v rámci kurzu Profesionálové v místních akčních skupinách (4. aktivita). Do kurzu bylo přihlášeno 35 osob, závěrečné zkoušky, na základě které pak úspěšní absolventi získali certifikát o absolvování kurzu, se účastnilo 24 osob a všichni závěrečnou zkoušku složili. V páté aktivitě byl podán návrh na akreditaci vzdělávacího programu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (kurz byl akreditován po skončení projektu) a v šesté aktivitě byl pořádán závěrečný seminář, kde byly představeny hlavní přínosy projektu a zhodnocena jeho úspěšnost. Mezi očekávané dopady projektu patřilo dle zástupce Timy Liberec zejména zvýšení profesionálních znalostí a dovedností pracovníků MAS a navázání kontaktů pro vzájemnou pomoc a spolupráci MAS. Během realizace projektu nebyly zaznamenány žádné problémy. Druhým vybraným projektem je projekt Unives Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova, na jehož realizaci se podílí Středomoravská agentura rozvoje venkova (SMARV), která je zařazena mezi ŠOV působící v České republice. SMARV je výrazně propojena s MAS Partnerství Moštěnka, a to zejména personálně. Dle zástupce SMARV vznikla SMARV jako servisní organizace pro MAS, tedy organizace, která pro MAS zajišťuje poradenství a zpracování důležitých strategických dokumentů i projektů. Žadatelem o podporu projektu Unives je Univerzita Palackého (konkrétně Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého), dalšími partnery jsou Moravská vysoká škola Olomouc a 4 místní akční skupiny (MAS Horní Pomoraví, MAS Regionu Poodří, MAS Moravský kras a MAS Moravská cesta). Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Jedná se o tříletý projekt, který má být ukončen v listopadu Cílem projektu je posílení vzájemné spolupráce a vytvoření funkční partnerské sítě mezi olomouckými vysokými školami a moravským venkovem (reprezentovaným zapojenými MAS a SMARV). Dle zástupce SMARV je cílem projektu zejména podnítit zájem studentů o venkovský prostor, zacílit jejich bakalářské a diplomové práce do konkrétních lokalit a umožnit akademickým pracovníkům, aby mohli pří výuce využívat příklady dobré praxe, které poznají díky spolupráci s moravským venkovem. Kromě analýzy potřeb moravského venkova (dotazníkové šetření bylo součástí první fáze projektu), pořádání různých seminářů, workshopů a konferencí (např. Konference Venkov po roce 2013, která se uskutečnila v květnu 2010) a vytvoření a spravování webové stránky projektu je výstupem projektu také založení Centra pro spolupráci VŠ a venkova, které se nachází na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Projekt směřuje k rozvoji konkrétní lokality (území působnosti zapojených MAS) a posiluje tak místní identitu obyvatelstva žijícího v této lokalitě. ISBN:

7 Místní akční skupiny Místní akční skupiny (MAS) jsou důležitým aktérem v rámci rozvoje venkova a kromě jiných aktivit se zaměřují také na realizaci vzdělávacích činností pro venkov. V některých případech v těchto aktivitách spolupracují se ŠOV, v jiných případech činnost ŠOV částečně (zcela) nahrazují. Dle databáze místních akčních skupin působilo v České republice k celkem 160 místních akčních skupin (Webová stránka o přístupu Leader 2008). Některé zdroje ale uvádějí odlišné údaje., např. dle Ministerstva zemědělství ČR (2009) existovalo 155 MAS. Rozdíl mezi oběma údaji bude ovlivněn faktem, že některé místní akční skupiny již nejsou aktivní, přesto stále zůstávají registrované v databázi MAS. Dle aktualizovaného seznamu MAS je v ČR aktivních celkem 145 místních akčních skupin (Tima Liberec a SEAL Praha 2010). Z informací, které bylo možné na internetových stránkách MAS dohledat (informace o realizovaných projektech poskytuje 127 ze 160 MAS), vyplývá, že alespoň jeden vzdělávací projekt či aktivitu v průběhu své činnosti realizovalo 109 MAS. Z hlediska geografického rozložení se nejvíce MAS realizujících alespoň jeden vzdělávací projekt či aktivitu nachází v Jihočeském a Olomouckém kraji (13 MAS), následují kraje Středočeský (12 MAS) a Královehradecký (11 MAS). Naopak nejméně MAS realizujících vzdělávací projekty či aktivity je v Karlovarském a Ústeckém kraji (4 MAS) a v Libereckém kraji (5 MAS). Podle informací z internetových stránek místních akčních skupin bylo realizováno na území České republiky celkem 183 vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity byly zaměřené výhradně na poskytování informací o získání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova a strategii rozvoje venkova. Dále bylo na území ČR realizováno prostřednictvím místních akčních skupin 202 vzdělávacích projektů, které byly financovány nejen z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, ale také z jiných zdrojů (např. Evropský sociální fond), a které jsou zaměřeny na různé oblasti vzdělávání (viz dále). Největší počet vzdělávacích projektů byl realizován v Jihočeském kraji (32), Jihomoravském kraji (27) a Plzeňském kraji (26). MAS z Plzeňského kraje také uspořádaly nejvíce vzdělávacích aktivit (21). Stejný výsledek (21 vzdělávacích aktivit) vykázaly MAS ze Středočeského kraje. V Jihočeském kraji bylo realizováno 19 vzdělávacích aktivit a MAS ze Zlínského kraje, Olomouckého kraje a Pardubického kraje uspořádaly 17 vzdělávacích aktivit. Nejnižší počet vzdělávacích aktivit (3) a projektů (4) byl dosažen v Karlovarském kraji. To může být ovlivněno nejnižším počtem místních akčních skupin působících v tomto regionu a také nejnižším počtem obyvatel žijících v Karlovarském kraji. Nejvíce zastoupenou skupinou vzdělávacích projektů realizovaných prostřednictvím MAS jsou projekty zaměřené na pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů a programů (59 projektů celkem). Nejčastěji se jednalo o kurzy jazyků a IT, následuje vzdělávání venkovských manažerů (jak napsat projekt, jak získat finanční podporu z Evropské unie, atd.) a kurzy zaměřené na posílení místní produkce a místního podnikání. Druhou nejčastější skupinou projektů jsou projekty, jejichž cílem je založení, vybavení a fungování Vzdělávacích center (41 projektů) a Muzeí (38 projektů) s různou tématikou (většinou specifickou pro daný region či obec). Informace o cílové skupině vzdělávacích projektů či aktivit byly dostupné na webových stránkách příslušných MAS jen přibližně u jedné šestiny vzdělávacích projektů. Z dostupných informací vyplývá, že nejčastěji byly cílovou skupinou opět starostové či zastupitelé obcí, případně podnikatelé a neziskové ISBN:

8 organizace působící v daném regionu. Dále se také objevovali jako cílová skupina žáci základních škol či ženy na mateřské dovolené. Hlavním zdrojem vzdělávacích projektů a aktivit MAS je pochopitelně Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Minoritně pak byly zastoupeny Evropský sociální fond (prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a některá krajská grantová schémata. Příklady vzdělávacích projektů místních akčních skupin Výběr projektů MAS pro podrobnější analýzu vycházel z výsledků vstahujících se k nejčastějším skupinám vzdělávacích projektů podporovaných v rámci činnosti MAS. Pro podrobnější analýzu byl ze skupiny projektů zaměřených na realizaci vzdělávacích kurzů vybrán projekt Živá vesnice, realizovaný v období září - listopad 2010 Sdružením přátel Dlažovska, o. s. (nositel projektu) a Úhlavou, o.p.s. (realizátor projektu, vítěz výběrového řízení) prostřednictvím Místní akční skupiny Pošumaví. Cílem projektu bylo oživení venkovského prostoru prostřednictvím realizace kurzů zaměřených na seznámení se s informacemi potřebnými pro zahájení či rozšíření podnikání. Projekt získal 100% dotaci z Programu rozvoje venkova ČR a jeho předfinancování bylo zajištěno úvěrem. Propagace kurzů (resp. informování o konání kurzu) byla zajištěna jak prostřednictvím webových stránek nositele projektu, realizátora projektu i informačních center působících v regionu MAS Pošumaví, tak v místních novinách a zpravodaji MAS Pošumaví a v rádiích Český rozhlas Plzeň a Kiss. Kurzy byly pořádány ve třech obcích (Kdyně, Běšiny, Chanovice) tak, aby bylo pokryto co největší území MAS Pošumaví. Kromě seminářů rozdělených do tří výukových dnů (jednalo se o 13 témat týkajících se problematiky podnikání na venkově) byla součástí kurzu společná exkurze, v rámci které účastníci kurzu navštívili některé úspěšné podnikatelské subjekty z území MAS (např. pekařství, mlýn, penzion, pohádkovou chalupu, muzeum či minipivovar). Právě tato část byla podle rozhovoru s jedním z účastníků kurzu nejvíce zajímavá, inspirující a prospěšná. Celkem za všechny obce se kurzu účastnilo 57 účastníků, přičemž 53 kurz i dokončilo a získalo osvědčení o absolvování kurzu. V jednotlivých obcích však byla účast rozdílná. Nejvíce účastníků měl kurz ve městě Kdyně (25 účastníků), kde ho dokončilo 21 osob. V obci Běšiny se kurzu účastnilo 19 osob, v obci Chanovice pak 13 osob. U obou obcí dokončili kurz všichni účastníci. Hypoteticky lze usoudit, že počet účastníků kurzu může ovlivnit jejich ochotu kurz skutečně dokončit, tedy že účast menšího počtu lidí účastníky kurzu více motivuje, neboť se mohou domnívat, že při menším počtu účastníků se jim vyučující více věnuje. Tento úsudek je však v rozporu s názorem manažera MAS Pošumaví a zástupce realizátora projektu, kteří nízkou účast v obci Chanovice označili za jediný problém projektu. V této obci očekávali realizátoři větší zájem, neboť tato obec má přes 1300 obyvatel. Naopak obec Běšiny s 800 obyvateli předpoklady realizátorů o účasti na kurzech předčila. Vliv na ochotu kurzy dokončit mohla také mít skutečnost, že pro účastníky je kurz zcela zdarma, tudíž účastníci nejsou v takové míře motivováni k jeho dokončení, na rozdíl od případu, že za absolvování kurzu zaplatí. Druhou nejvíce zastoupenou skupinou vzdělávacích projektů realizovaných v rámci činnosti MAS byly projekty vzdělávacích center. Reprezentantem takových projektů je projekt spolupráce tří MAS nazvaný Venkovské komunitní školy, realizovaný od ledna 2009 (zahájení příprav k realizaci projektu) do ledna Koordinační místní akční skupinou ISBN:

9 byla MAS Sdružení Růže, působící na území Jihočeského kraje. Partnerskými MAS byly MAS Podhorácko z kraje Vysočina a MAS Nad Orlicí z Královéhradeckého kraje (území působnosti této MAS zasahuje částečně i do kraje Pardubického). Cílem projektu byla podpora rozvoje celoživotního vzdělávání a spolkové činnosti v regionech, podpora komunitního života v obcích a posílení pozice školských zařízení v obcích. V rámci každé MAS byly vybrány 3 obce (školská zařízení v obci), ve kterých byly komunitní školy založeny. Výběr školských zařízení byl veden velikostí obce, v které školské zařízení působilo, kontakty příslušných MAS se školskými zařízeními v okolí a ochotou školského zařízení účastnit se projektu. Dále bylo proškoleno 12 obecních koordinátorů, z nichž 9 se po absolvování kurzu skutečně stalo obecními koordinátory vybraných školských zařízení. Projekt byl rozdělen na část investiční a neinvestiční. Investiční část spočívala ve vytvoření zázemí pro existenci komunitní školy, tedy ve vybudování či rekonstrukci vhodných místností a jejich vybavení. Neinvestiční část pak představovaly samotné kurzy a semináře realizované v založených komunitních školách. Zaměření konkrétních kurzů vycházelo z výsledků anketního šetření mezi obyvateli, ve kterém obyvatelé mohli zvolit, o jaké kurzy by měli zájem. V rámci projektu bylo ve všech zapojených obcích (resp. školách) realizováno celkem 46 vzdělávacích kurzů, při kterých bylo proškoleno celkem 649 osob. Poskytované kurzy byly zdarma. Další činnost komunitní školy již závisela na aktivitě obecního koordinátora. A právě činnost a schopnosti obecního koordinátora byly zmíněny při rozhovoru s manažerkou koordinační MAS (MAS Sdružení Růže) jako hlavní důvody úspěšnosti či neúspěšnosti komunitní školy po skončení realizace projektu. V případě komunitních škol působících na území MAS Sdružení Růže totiž stále působí a je aktivní pouze jedna komunitní škola v ZŠ Ledenice, jejíž koordinátorka žije přímo v obci a je velmi aktivní. Další dvě komunitní školy na území MAS Sdružení Růže (v ZŠ Horní Stropnice a v ZŠ Malonty) v podstatě přestaly fungovat. Hlavním důvodem byla právě nízká aktivita obecních koordinátorů a fakt, že v obou případech koordinátoři studují ve vzdálených městech a tudíž nejsou stále přítomni v obci a nemohou tak kvalitně vykonávat funkci obecního koordinátora. Z rozhovoru s manažerkou MAS však vyplývá, že místní obyvatelé nemají v tyto obecní koordinátory takovou důvěru jako v případě obecního koordinátora v Ledenicích a že na kurzy v rámci komunitních škol pohlížejí skepticky. Samotná realizace tohoto projektu probíhala dle manažerky koordinátorské MAS také bez větších problémů. Problémem však byla zmíněná udržitelnost projektu po jeho ukončení, kdy dvě ze tří komunitních škol na území MAS Sdružení Růže v podstatě přestaly fungovat. Třetí nejčastější skupinou vzdělávacích projektů byly projekty, jejichž cílem bylo zřízení muzeí či expozic s především regionální tématikou. Příkladem takového projektu je projekt Expozice církevního umění Šluknovska realizovaný Římskokatolickou farností děkanstvím Rumburk prostřednictvím MAS Šluknovsko. Cílem projektu je citlivým způsobem zrekonstruovat část budovy Lorety v Rumburku a zřídit zde expozici prezentující církevní dějiny regionu. Součástí expozice bude i audiovizuální technika a interaktivní prvky. Předpokládaným dopadem projektu je dle manažerky MAS zvýšení atraktivnosti regionu díky rozšíření nabídky pro cestovní ruch. Při schvalování projektu vznikl problém, kdy výběrová komise MAS nechtěla tento projekt podpořit. Důvodem byly podle manažerky MAS napjaté vztahy mezi městem Rumburk a zbytkem území MAS Šluknovsko. Při prvním pokusu o získání podpory byl projekt zamítnut, ISBN:

10 při druhém pokusu skončil projekt jako náhradník. Projekt byl nakonec podpořen díky vyřazení jednoho z vybraných projektů kvůli administrativním problémům. V současné době se projekt nachází v počáteční fázi realizace, kdy se vybírají dodavatelé stavebních prací nutných ke zřízení expozice. DISKUSE Z výše uvedené analýzy vyplývá, že taková realizace vzdělávacích projektů, která se nesetkává s většími problémy, vyžaduje ochotu příslušných rozhodovacích orgánů (především na úrovni MAS) tyto projekty podporovat. Další vliv mohou mít zkušenosti příslušné školy obnovy venkova či místní akční skupiny s přípravou a administrací projektů. Z analyzovaných projektů se setkal s vážnějšími problémy při přípravě či realizaci jen jeden projekt, Expozice církevního umění Šluknovska. Poznamenejme, že MAS Šluknovsko (jejímž prostřednictvím byl projekt realizován) bylo vybráno pro podporu v rámci PRV osa IV. Leader až v tzv. skupině 32+ (vybráno pro podporu ). Naopak MAS Pošumaví (projekt Živá vesnice) a MAS Sdružení Růže (Vesnické komunitní školy) byly podpořeny z Leader ČR 2004, 2005 i 2006 a na období z PRV v rámci 1. skupiny ( ). MAS Sdružení Růže byla navíc jednou z 10 MAS podpořených v programovém období Z toho můžeme odvodit, že ve vzdělávacích projektech nejsou většinou zapojováni vyloučení členové místních společenství ( noví aktéři rozvoje venkova), ale spíše lidé, kteří s takovou činností již mají zkušenosti a kteří se již déle podílejí na rozvojových aktivitách dané oblasti, tedy tzv. elity místního vládnutí (např. Thuesen, 2009, Maurel, 2008, Shucksmith, 2000) formující tzv. projektovou třídu (Kovách a Kučerová, 2006). Zkušenosti s přípravou a realizací rozvojových projektů se však nemusí projevit v naplnění očekávaných dopadů, jak ukazuje příklad projektu MAS Sdružení Růže, kdy po skončení realizace projektu přestala jedna ze zřízených venkovských komunitních škol prakticky fungovat. Činnost ŠOV je zaměřena z větší části na vzdělávání technického, procesního charakteru a předávání kodifikovaných znalostí a z výrazně menší části na utváření místní identity obyvatel venkova posilováním povědomí o místně sdílených a zakořeněných tacitních znalostech. Jsou to právě tacitní znalosti, které, jak již bylo zmíněno výše, jsou zdrojem konkurenceschopnosti regionu a přispívají tím k jeho rozvoji. V případě místních akčních skupin je podíl projektů zaměřených na tacitní znalosti vyšší než u ŠOV. Pro rozvoj jednotlivých regionů je tedy důležité, aby ŠOV i MAS zvýšily podíl projektů směřujících k posílení regionální identity prostřednictvím zaměření na tacitní znalosti. U Škol obnovy venkovy i místních akčních skupin je patrný problém nedostatečné transparentnosti informací poskytovaných na webových stránkách těchto organizací. Více než 20% MAS a 31 % ŠOV v České republice neposkytuje informace o projektech, které realizovaly, nebo nespravují žádné internetové stránky. To znamená, že veřejnost neví, na co jsou použity finanční prostředky z veřejných zdrojů. Informace o využívání veřejných zdrojů mají zásadní význam pro zajištění legitimity a odpovědnosti veřejné správy a dosažení participativní demokracie (Commission of the European Communities, 2001). Problém transparentnosti informací u místních akčních skupin zaznamenávají také další výzkumníci (např. Lošťák a Hudečková, 2010). Navíc tato skutečnost ohrožuje fungování zejména Škol obnovy venkova, protože informace o možnostech vzdělávání v rámci ŠOV je nezbytné dostat k potenciálním příjemcům vzdělávacích ISBN:

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí Možnosti a limity rozvoje venkovských Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí oblastí, Tetčice 9. 9. 2010 1 Praktická aplikace nástrojů na rozvoj venkova Tetčice 9. 9. 2010 GaREP, spol. s r. o. 2 SMARV

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Geografická struktura odpovědí

Geografická struktura odpovědí ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO PROJEKTU PRO DISPARITY V ČESKÉ REPUBLICE Prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Katedra podniková ekonomiky ivan.jac@tul.cz Abstract The paper

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

Rozvojové priority podle typů venkova

Rozvojové priority podle typů venkova Rozvojové priority podle typů venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionálnídiferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje. Venkov nebo venkovy?

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Paradoxy rozvoje venkova

Paradoxy rozvoje venkova Venkovský prostor Prostor pro žití nebo dožití Paradoxy rozvoje venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Venkovské komunitní školy nástroj celoživotního vzdělávání. RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc.

Venkovské komunitní školy nástroj celoživotního vzdělávání. RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc. Venkovské komunitní školy nástroj celoživotního vzdělávání RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc. Vzdělávání dává mladým umírněnost, starým útěchu, bohatým ozdobu a chudým bohatství Diogenes Laertios Venkovské

Více

Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje

Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje Pavlíková Gabriela, Maříková Pavlína, Herová Irena Sociologická laboratoř, Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol pavlikovag@pef.czu.cz,

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014 LISTOPAD 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LISTOPAD 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více