ZÁKLADNÍ DOKUMENTY PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ BEZ HRANIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ DOKUMENTY PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ BEZ HRANIC"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ DOKUMENTY PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ BEZ HRANIC 1. Seznámení se školním řádem 2. Souhlas s opouštěním budovy školy během polední přestávky 3. Aktualizace dat ve školní matrice 4. Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL (pro rodiče žáků ročníku) 5. Generální souhlas zákonných zástupců 6. Informace o přihlášení do elektronické žákovské knížky 7. Informace o platbách strava, družina, MŠ, akce školy, kroužky 8. Zdravotní způsobilost žáka ke školním akcím různého druhu (potvrzená lékařem) pokud již máte platné potvrzení, dodejte jeho kopii Všechny dokumenty prosím vraťte vyplněné a podepsané třídním učitelům nejpozději do VŠECHNY KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE ŠKOLY NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY

2 SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM (rodiče žáků ZŠ) Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil / - a se ŠKOLNÍM ŘÁDEM ZŠ a MŠ BEZ HRANIC, jehož součástí jsou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Jméno žáka, třída: Jméno zákonného zástupce: Podpis zákonného zástupce: září 2015 SOUHLAS S OPOUŠTĚNÍM BUDOVY ŠKOLY BĚHEM POLEDNÍ PŘESTÁVKY (rodiče žáků ZŠ) Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím, aby můj syn / má dcera pobýval / - a v době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mimo budovu školy a přebírám za něj / za ni v tuto dobu plnou zodpovědnost. Jméno žáka, třída: Jméno zákonného zástupce: Podpis zákonného zástupce:

3 AKTUALIZACE DAT VE ŠKOLNÍ MATRICE Jméno žáka: Číslo mob. telefonu žáka (má- li): Adresa trvalého pobytu: Rodné číslo: Zdravotní pojišťovna: Ošetřující lékař (jméno, adresa, telefon): Zákonní zástupci: Jméno matky Jméno otce Trvalé bydliště matky Kontaktní adresa matky Trvalé bydliště otce Kontaktní adresa otce Telefon a e- mail matky Telefon a e- mail otce Číslo účtu, na který se budou vracet případné přeplatky:

4 SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA S ORIENTAČNÍM TESTOVÁNÍM ŽÁKA NA PŘÍTOMNOST OPL* Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka k možnosti orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu povinné školní docházky na ZŠ Bez hranic Způsob testování: Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL* pomocí zkoušky ze slin/moči. V případě pozitivního výsledku, dle závažnosti momentálního stavu žáka: 1. V případě, že žák je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči, volá lékařskou službu první pomoci a vyrozumí zákonného zástupce žáka. 2. Pokud akutní nebezpečí nehrozí, vyrozumí škola zákonného zástupce žáka a dle jeho stavu jej vyzve, aby si žáka vyzvedl. 3. Ve všech případech škola splní svou oznamovací povinnost k orgánům sociálně právní ochrany dítěte. 4. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při takové situaci. Jméno žáka, třída: Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organizmu mého syna/dcery, existuje- li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví. V dne podpis zákonného zástupce *OPL = omamné a psychotropní látky

5 GENERÁLNÍ SOUHLAS ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 1. Fotografie, video Škola pořizuje v průběhu školního roku fotografie nebo zaznamenává na video průběh některých školních akcí (sportovní, kulturní projekty). Tyto fotografie škola následně používá k prezentaci školy. Jsou rovněž zveřejňovány na webových stránkách školy: Zveřejňované fotografie jsou pečlivě vybírány a nejsou spojovány s dalšími osobními daty Vašeho dítěte. V případě Vašeho nesouhlasu nebudou fotografie Vašeho dítěte zveřejňovány. SOUHLASÍM NESOUHLASÍM s tím, že po celou dobu docházky dítěte do ZŠ a MŠ Bez hranic může škola používat fotografie dítěte k výše uvedeným účelům. 2. Zpracování osobních výdajů Osobní údaje, které škole o Vašem dítěti sdělujete na základě školského zákona (jméno, datum narození, rodné číslo a další osobní údaje) škola dále zpracovává k následujícím účelům: vedení dokumentace pro účely naplňování specifických vzdělávacích potřeb (výsledky vyšetření v poradně), pro pořádání mimoškolních akcí výlety, školy v přírodě, soutěže, úrazové pojištění žáků a jiné účely související s běžným chodem školy. V případě Vašeho nesouhlasu bude škola údaje od Vás vyžadovat pro každý úkon zvlášť. SOUHLASÍM NESOUHLASÍM s tím, aby škola po celou dobu docházky dítěte do ZŠ a MŠ Bez hranic zpracovávala jeho osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a k účelům výše popsaným. 3. Poradenské služby V průběhu docházky do školy mohou být Vašemu dítěti poskytovány služby školních poradenských pracovníků. Jedná se o služby školního metodika prevence a výchovného poradce v základní poradenské rovině a rozsahu. Školní metodik prevence poskytuje služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním. Veškerá činnost školního metodika prevence je popsána ve školním Minimálním preventivním programu a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb., v platném znění o poradenských službách (k nahlédnutí u metodika prevence a na V případě Vašeho nesouhlasu nebude školní metodik prevence Vašemu dítěti poradenské služby poskytovat a to ani v případě, když o ně dítě požádá. SOUHLASÍM NESOUHLASÍM s tím, aby po celou doby docházky dítěte do ZŠ a MŠ Bez hranic, mu byly poskytovány služby školního metodika prevence. Výchovný poradce poskytuje služby v oblasti kariérového poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod. Veškerá činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství (dostupné u výchovné poradkyně a na a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb., v platném znění o poradenských službách. V případě Vašeho nesouhlasu nebude výchovný poradce Vašemu dítěti poradenské služby poskytovat a to ani v případě, když o ně dítě požádá. SOUHLASÍM NESOUHLASÍM s tím, aby po celou dobu docházky dítěte do ZŠ a MŠ Bez hranic mu byly poskytovány služby výchovného poradce. Generální souhlas je platný po celou dobu docházky dítěte do výše uvedené školy. Svůj souhlas / nesouhlas můžete však kdykoliv v průběhu školní docházky změnit. Jméno a příjmení zákonného zástupce: _ Jméno a příjmení dítěte: Třída: V dne Podpis zákonného zástupce:

6 Základní informace o aplikaci Škola OnLine a návod k registraci Údaje pro registraci: Příjmení: Jméno: PIN: K čemu slouží aplikace Škola OnLine? Aplikace Škola OnLine je školský informační systém a je určena žákům základních, středních a vyšších odborných škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole. Hlavní funkce aplikace Škola OnLine: průběžná kontrola dílčích známek a celkového hodnocení dítěte včetně chování dozor nad docházkou a absencí dítěte ve výuce informace o rozvrhu a suplování přehled probraného učiva možnost elektronicky omlouvat absenci dítěte elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování a mnoho dalšího Kroky nutné k založení přístupu do aplikace Škola OnLine: Pro získání přístupu do aplikace Škola OnLine je nejprve nutné se zaregistrovat. K registraci do aplikace Škola OnLine můžete využít následující postup: 1. V internetovém prohlížeči přistupte na adresu 2. Vpravo nahoře v sekci Přihlášení klikněte na odkaz Registrace žáků a rodičů 3. Pečlivě si přečtěte podmínky užívání aplikace Škola OnLine a v případě Vašeho souhlasu klikněte v dolní části stránky na tlačítko Souhlasím. 4. Na nově zobrazené stránce budete vyzváni k zadání jména a příjmení osoby, pro kterou byl školou vygenerován PIN (viz Údaje pro registraci), dále uvedete PIN a opíšete kontrolní řetězec. 5. Po správném zadání registračních údajů stiskněte tlačítko Ověření PINu. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí se další stránka s registračními údaji. V případě, že bylo ověření dané osoby neúspěšné, např. došlo k překlepu, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo potvrzení dané osoby ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo náš hotline. 6. Po úspěšném ověření si zvolte uživatelské jméno a heslo, se kterými se budete do aplikace Škola OnLine přihlašovat. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v aplikaci již existuje, budete vyzváni k výběru jiného. Přihlašovací údaje je nutné si pečlivě zapamatovat, neboť je budete používat při každém dalším přihlašování do aplikace Škola OnLine. Přihlášení do aplikace Škola OnLine: Pokud jste se již zaregistrovali, můžete se přihlásit do aplikace Škola OnLine. Do svého webového prohlížeče zadejte URL adresu Vpravo nahoře v sekci Přihlášení zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit. Otevře se aplikace Škola OnLine. Pod odkazem https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/ks/zakovska naleznete uživatelskou příručku, která Vám usnadní práci s aplikací ŠkolaOnLine a představí všechny její výhody a využití.

7 Platby stravného Stravné se platí zálohově dopředu (nejlépe trvalým příkazem, v nutném případě v hotovosti), vždy na nadcházející měsíc (do 25. dne). Stravné hraďte na samostatný bankovní účet č. účtu (POUZE STRAVNÉ): /0800 Každý strávník má přidělen vlastní variabilní symbol (tento VS zůstane přidělen strávníkovi po celou dobu docházky do ZŠ a MŠ. Změna VS bude pouze při přechodu z MŠ do ZŠ, kdy bude přidělen nový VS, který bude mít strávník přidělen až do konce školní docházky). Výši záloh si stanoví každý strávník sám. Vedoucí ŠJ bude k dispozici pro platby v hotovosti v následující dny: Platba v hotovosti 20. dne v měsíci v době od hod - Mšec, jídelna Platba v hotovosti 21. dne v měsíci v době od hod - Mšec, jídelna Platba v hotovosti 18. dne v měsíci v době od hod - Řevničov, jídelna Platba v hotovosti 19. dne v měsíci v době od hod - Řevničov, jídelna Platba v hotovosti 18. dne v měsíci v době od hod - Srbeč, MŠ Platba v hotovosti 19. dne v měsíci v době od hod - Srbeč, MŠ Platba v hotovosti 20. dne v měsíci v době od hod - Tuřany, jídelna Platba v hotovosti 21. dne v měsíci v době od hod - Tuřany, jídelna Vyjdou-li tyto termíny na víkend, či svátek, bude oznámen s dostatečným předstihem termín náhradní. Odhlašování obědů: telefonicky ve školních jídelnách. Mšec do 7.00 hod, Řevničov do 8.00, hod, Tuřany do 8.00, hod, Srbeč do 8.00, hod, (Směrnice o stanovení výše úplaty pro školní rok 2015/16 na Vyúčtování stravného probíhá každý měsíc, na webu školy se zveřejňuje vyúčtování (přeplatky/nedoplatky)

8 Platba za MŠ Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín splatnosti úplaty. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet školy: /0800. Ve výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně školy. Vždy uvádějte variabilní symbol! (Směrnice o stanovení výše úplaty pro školní rok 2015/16 na Platba za školní družinu Úplata za školní rok 500Kč/pol. je splatná do 15. září. Úplatu lze rozdělit na dvě splátky: 1. část úplaty na období září - leden je splatná do 15. září, 2. část na období únor až červen je splatná do 15. února. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet školy: /0800. Ve výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně školy. Vždy uvádějte variabilní symbol! (Směrnice o stanovení výše úplaty pro školní rok 2015/16 na Platby za školní akce a kroužky ZŠ / MŠ Na bankovní účet školy: /0800 dle pokynů vyučujících. Ve výjimečných případech lze zaplatit v hotovosti v pokladně školy. Vždy uvádějte variabilní symbol! Další informace a dotazy: Jana Topková, vedoucí ŠJ, tel.: , Lucie Šlajchrtová, hlavní účetní, tel.: , Simona Pagačová, provozní účetní, tel.:

9 ŽÁDOST o posouzení zdravotní způsobilosti dítěte, žáka nebo studenta Na základě zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a dle metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. prosince 2005, Č.j.: / si Vás dovolujeme požádat o posouzení zdravotní způsobilosti dítěte žáka studenta pro níže uvedené činnosti: Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: Posuzovaná činnost (1) X Schopen Neschopen Schopen s omezením (2) Škola v přírodě Zotavovací akce Sportovní a tělovýchovné akce Výuka plavání Lyžařský výcvik Vysokohorská turistika (1) Křížkem označte posuzovanou činnost, případně doplňte další údaje a specifické činnosti (např. vysokohorská turistika) (2) V případě potřeby připojte další list Platnost tohoto potvrzení je 12 měsíců od data vystavení, není li uvedeno jinak. V.. Dne:. razítko a podpis lékaře

10 Uveďte očkování, kterým se dítě podrobilo, případně že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci: Další doplňující údaje: Poučení: Proti tomuto posudku lze podle 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.,o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou Oprávněná osoba Jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné osoby: Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další příbuzný dítěte):. Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: Podpis oprávněné osoby:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 324/2012 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Školská rada schválila dne: 24. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 02/2014 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 166/13 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr.Radim Motyčka, ředitel školy Mgr.Radim Motyčka, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Třebíč, Benešova 585, příspěvková organizace se sídlem Benešova 585, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 410 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 69/14 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 25. základní škola, Chválenická 17, příspěvková organizace Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na badminton, basketbal a golf Základní škola s rozšířenou výukou hudební a výtvarné

Více

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení Š kolní ř á d Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Kobylí 661 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Školní řád platný od 15. 10. 2014 vydaný v souladu s 30 zákona 561/2004 Sb., školského zákona.

Školní řád platný od 15. 10. 2014 vydaný v souladu s 30 zákona 561/2004 Sb., školského zákona. Strana: 2/17 Školní řád platný od 15. 10. 2014 vydaný v souladu s 30 zákona 561/2004 Sb., školského zákona. I. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 1. Žáci jsou podle zákona 561/2004 22 odst. 1

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy , se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 2/2012B A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 Školní řád mateřské školy Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 13, Klausova 2450, příspěvková organizace se sídlem Klausova 2450,155 00 Praha 5- Velká Ohrada ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2007 Vypracoval: Schválil: Mgr. Věnc. Hanzlíková,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64. Školní řád. Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64. Školní řád. Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy Č.j.: 121/12 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Školní řád Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Saláková, ředitelka

Více

Školní řád Základní školy Benešov, Dukelská 1818 Š K O L N Í Ř Á D

Školní řád Základní školy Benešov, Dukelská 1818 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád Základní školy Benešov, Dukelská 1818 Č.j. ZSBNDU- 1027/2014/2-2/A5 Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Základní školy Benešov, Dukelská 1818 vydává školní řád na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 43/2012 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 30.8.2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení Obecná ustanovení Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Školní řád. 1. Úvodní ustanovení

Školní řád. 1. Úvodní ustanovení Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed Č.

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Školní řád Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Č.j.: 560/2012 Článek I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy Základní škola a mateřská škola Štramberk Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 02 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Školní 710, 685 01 Bučovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Aleš Navrátil, ředitel školy Mgr. Aleš Navrátil, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 274 /12 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková, ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana Málková, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: O2 /2012 Vypracoval: Mgr. Martina Bezděková, ředitel školy Schválil: Mgr. Martina Bezděková, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 27.08.2012 Školská rada

Více

SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014

SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014 Organizační řád školy Směrnice č.: 02 "Školní řád" strana 1 z počtu 43 Základní škola Valašské Meziříčí Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace, IČ: 45211353 SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Chrast, okres Chrudim. Č.j. ZŠ/CH 477/05

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Chrast, okres Chrudim. Č.j. ZŠ/CH 477/05 Č.j. ZŠ/CH 477/05 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Chrast, okres Chrudim Na základě ustanovení 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více