UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY EKONOMIKY Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Truhlář H/01 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 2. ročník = 49,5 hodin/ročník (1,5 hodin/týden) 3. ročník = 33 hodin/ročník (1 hodina/týden) celkem 82,5 hodin Datum platnosti ŠVP od: POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávacím cílem předmětu Základy ekonomiky je poskytnout ţákům základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky, které jim umoţní efektivní jednání a hospodárné chování. Obsahový okruh je zaměřen tak, aby si ţáci osvojili základní ekonomické pojmy, porozuměli jim a dokázali je správně pouţívat. Ţáci se naučí orientovat se v ekonomických souvislostech a osvojí si ekonomický způsob myšlení. Ţáci jsou připravováni na moţnost samostatného podnikání v oboru. Získají poznatky o moţnostech podnikání v oboru a o povinnostech podnikatele. Získávají základní znalosti o hospodaření podniku, naučí se vypočítat mzdy a pojištění, zorientují se v daňové soustavě. Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání. Vede ţáky k efektivní práci s informacemi, aby dokázali získávat a kriticky vyhodnocovat ekonomické informace. Ţáci jsou vedeni k tomu, aby si byli vědomi materiálních a duchovních hodnot a dobrého ţivotního prostředí. Jednají odpovědně, samostatně, aktivně vyjadřují své názory a úvahy na daná ekonomická témata, dbají na dodrţování zákonů, pravidel chování a jednají v souladu s morálními principy, aktivně se zajímají o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záleţitosti lokálního charakteru formou ekonomických aktualit, myslí kriticky, tj. ověřují si věrohodnost informací, nenechávají se manipulovat, tvoří si vlastní úsudek a jsou schopni o něm diskutovat s jinými lidmi. 2. Charakteristika učiva Ţáci si osvojují učivo o podnikových činnostech, o ţivnostenském podnikání, o finančním hospodaření podniku, o národním hospodářství a světové ekonomice s důrazem na rozvíjení ekonomických vědomostí, které uplatní při dalším studiu, popřípadě v praxi v terciární sféře.

2 Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje: - k postupnému osvojení vědomostí a dovedností vytvářejících základ ekonomického vzdělání - k samostatnému uvaţování a hodnocení ekonomických jevů - k tomu, aby dokázali samostatně vyhledávat a zpracovávat ekonomické informace v součinnosti s vyuţíváním informačních a komunikačních technologií k samostatnému učení, k umění pracovat - soustavně a promítat do získávaných vědomostí aktuální změny, vyhodnotit a kontrolovat výsledky své práce k respektování morálky, svobody, odpovědnosti - k respektování hodnot a postojů ve vztahu k vlastnictví a ţivotnímu prostředí, k odpovědnému rozhodování a uvědomění si zodpovědnosti za vlastní ţivot a ostatních občanů - k uvědomění si podstaty podnikání, rozdílu mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhod a rizika podnikání 3. Pojetí učiva, metody a pomůcky Ve výuce jsou pouţívány různé expoziční metody (motivační vyprávění, motivační rozhovor či motivační skupinová diskuse). Pro osvojování nového učiva se pouţívají metody, jako například výklad, popis, vysvětlení, rozhovor nebo skupinová diskuse. Při práci s odborným textem jde zejména o studium odborné literatury, vyhledávání informací v tisku a na internetu. V rámci fixačních metod se pouţívají zejména ústní opakování a procvičování probrané látky. K orientaci v ekonomice jsou vyuţívány pravidelné ekonomické informace z oblasti regionu, České republiky, UE a světové ekonomiky. Pouţívané pomůcky jsou zejména odborná ekonomická literatura, denní tisk a ekonomické informace z TV, rádia a internetu. 4. Hodnocení výsledků žáků minimálně 2 krát za pololetí, písemné zkoušení z menších celků učiva minimálně 4 krza pololetí, hodnocení provádí vyučující i ţáci navzájem a nechybí vlastní sebehodnocení. Hodnoceny jsou také referáty (ekonomické informace ze světa, České republiky a regionu), samostatná práce během zkoušení, apod. Při klasifikaci se klade důraz: - na samostatné vystupování ţáků - na jejich vlastní uvaţování - na propojování myšlenek (tzn. znalostí a dovedností z jednotlivých tematických celků a vyučovacích předmětů = mezipředmětové vztahy) a moţnost jejich aplikace v praxi - na prokazování praktických dovedností (např. vyplňování dokumentů)

3 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 5.1 Klíčové kompetence a) Kompetence k učení - má pozitivní vztah k učení a vzdělávání - ovládá různé techniky učení, dokáţe si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky - uplatňuje různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), efektivně vyhledává a zpracovává informace - s porozuměním poslouchá mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizuje si poznámky - vyuţívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí - sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí - zná moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání b) Kompetence k řešení problémů - porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získává informace potřebné k řešení problému, navrhne způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodní je, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky; - uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace; - volí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívá zkušeností a vědomostí získaných dříve; - spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). c) Komunikativní kompetence - vyjadřuje se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje - formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory druhých - vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování - adaptuje se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností a moţností je ovlivňuje d) Personální a sociální kompetence - posuzuje reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhaduje důsledky svého jednání a chování v různých situacích; - stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a ţivotních podmínek; - reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímá radu i kritiku; - ověřuje si získané poznatky, kriticky zvaţuje názory, postoje a jednání jiných lidí; - má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si vědom důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí; - adaptuje se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností a moţností je pozitivně ovlivňuje, je připraven řešit své sociální i ekonomické záleţitosti, je finančně gramotný; - pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností;

4 - přijímá a plní odpovědně svěřené úkoly; - podněcuje práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvaţuje návrhy druhých; - přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. e) Občanské kompetence a kulturní povědomí - jedná odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - jedná v souladu s morálními principy, přispívá k uplatňování hodnot demokracie - vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci - uvědomuje si, v rámci plurality a multikulturního souţití, vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí - dokáţe myslet kriticky, tj. dokáţe zkoumat věrohodnost informací a nenechává se manipulovat, tvoří si vlastní úsudek - chápe význam ţivotního prostředí pro člověka a jedná v duchu udrţitelného rozvoje f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - se orientuje v právní úpravě pracovně-právních vztahů a závazkových vztahů - vyhledává příslušné právní předpisy - provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, spojené s hospodařením s dlouhodobým majetkem - zpracovává doklady související s evidencí zásob, evidencí dlouhodobého majetku - zpracovává podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru, provádí základní mzdové výpočty - provede průzkum trhu při vyuţití marketingových nástrojů k prezentaci podniku či jeho produktů a orientuje se v kupních smlouvách - orientuje se v činnosti bank, pojišťoven a ostatních finančních institucí - provádí platební styk a zpracovává doklady a dokumentaci související s platebním stykem - sestavuje kalkulace - chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti g) Matematické kompetence - správně pouţívá a převádí běţné jednotky; - čte různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); - provádí reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; - nachází vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a vyuţít pro dané řešení; h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s nimi. - pracuje s běţným základním a aplikačním programovým vybavením - komunikuje elektronickou poštou a vyuţívá další prostředky online a offline komunikace - získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet 5.2 Odborné kompetence - orientuje se v právní úpravě pracovně-právních vztahů a závazkových vztahů - vyhledává příslušné právní předpisy - zabezpečuje hlavní činnost oběţným a dlouhodobým majetkem

5 - provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, spojené s hospodařením s dlouhodobým majetkem - zpracovává doklady související s evidencí zásob, evidencí dlouhodobého majetku - zpracovává podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru, provádí základní mzdové výpočty - orientuje se v kupních smlouvách - orientuje se v činnosti bank, pojišťoven a ostatních finančních institucí - provádí platební styk a zpracovává doklady a dokumentaci související s platebním stykem sestavuje kalkulace - chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti 5.3 Průřezová témata a) Občan v demokratické společnosti Ţáci jsou vedeni k tomu, aby: - měli vhodnou míru sebevědomí, sebe odpovědnosti a schopnost morálního úsudku - dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledali kompromisní řešení - orientovali se v masových médiích, odolávali myšlenkové manipulaci. b) Člověk a svět práce Ţáci jsou vedeni k tomu, aby: - si uvědomovali zodpovědnost za vlastní ţivoty, význam vzdělání pro ţivot - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu ţivotu a úspěšné kariéře - písemně i verbálně se prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá čekávání a své priority - ovládali verbální komunikaci při důleţitých jednáních, odpovědně se rozhodovali na základě vyhodnocení získaných informací - byli schopni pracovat s informacemi, vyhledávat, vyhodnocovat a vyuţívat informace, ovládat verbální komunikaci při důleţitých jednáních, odpovědně se rozhodovat na základě vyhodnocení získaných informací, identifikovat vlastní priority c) Člověk a ţivotní prostředí Ţáci jsou vedeni k tomu, aby: - poznávali svět a lépe mu rozuměli - efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat - naučili se vyhledávat a posuzovat informace o profesních příleţitostech, orientovat se a vytvářeli si základní představu d) Ţáci jsou vedeni k tomu, aby: - pouţívali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky

6 Realizace průřezových témat je řešena v přílohové části ŠVP Rozpracování průřezových témat ve vztahu k ŠVP.

7 Základy ekonomiky : 2. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva Základy tržní ekonomiky Občanská nauka - správně pouţívá a aplikuje základní ekonomické pojmy - posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku - stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků, místa a období - rozpozná běţné cenové triky a klamavé nabídky - pozná základní pojmy z oblasti trţní ekonomiky - umí vysvětlit základní principy fungování trţní ekonomiky - ovládá členění výrobních faktorů a zná jejich funkci v rámci hospodářského procesu - vysvětlí vznik trţní rovnováhy, důsledky působení trhu - potřeby, statky, sluţby, spotřeba, ţivotní úroveň - výroba, výrobní faktory, hospodářský cyklus - trh, trţní subjekty, nabídka, poptávka, zboţí, cena 16,5 Matematika : Zaměstnanci Občanská nauka - popíše hierarchii zaměstnanců v organizaci, jejich práva a povinnosti - na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná druhy odpovědnosti za škody ze strany zaměstnance a zaměstnavatele - orientuje se v právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele a ví, jak se bránit proti tomu, co je v rozporu s právní úpravou - vyhledá příslušnou právní úpravu v zákoníku práce nebo výňatku z něho - provádí mzdové výpočty s vyuţitím znalostí o zákonné úpravě mezd a autentických podkladů (např. zákona o daních z příjmů) - organizace práce na pracovišti - druhy škod a moţnosti předcházení škodám, odpovědnost zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele - zaměstnanci (potřeba zaměstnanců, získávání zaměstnanců, pracovní poměr, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců) - zjištění potřeby zaměstnanců - hodnocení zaměstnanců - odměňování zaměstnanců (sloţky mzdy, mzdové předpisy, výpočty mezd) 15

8 : Podnikání, podnikatel - orientuje se v právních formách podnikání a dovede charakterizovat jejich základní znaky - vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet - posoudí vhodné formy podnikání pro obor - na příkladu popíše základní povinnosti podnikatele vůči státu - podnikání, právní formy - podnikatelský záměr - obchodní společnosti, typy 18

9 Základy ekonomiky 3. ročník : Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku - rozlišuje jednotlivé druhy majetku - orientuje se v účetní evidenci majetku - rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů; - řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření - řeší jednoduché kalkulace ceny - struktura majetku, dlouhodobý majetek, oběţný majetek - náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku 10 : Peníze, mzdy, daně, pojistné - orientuje se v platebním styku a smění peníze podle kurzovního lístku - vyplňuje doklady souvisejících s pohybem peněz - vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatel a na příkladu ukáţe jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům - vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN - řeší jednoduché výpočty mezd - vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním hospodářství - orientuje se v daňové soustavě, charakterizuje význam daní pro stát - řeší jednoduché příklady výpočtu daně z přidané hodnoty a daně z příjmu - orientuje se v produktech pojišťovacího trhu s ohledem na své potřeby - peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk v národní i zahraniční měně - inflace - úroková míra - mzda časová a úkolová - státní rozpočet - daňová soustava, pojišťovací soustava - sociální a zdravotní pojištění 10 : Daňová evidenční povinnost - vyhotoví daňový doklad - porozumí daňové evidenci - vyhotoví zjednodušené daňové přiznání - zásady a vedení daňové evidence - daňová evidence - minimální základ daně - daňová přiznání fyzických osob 13

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/19/2011/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa... 4 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Obor: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika Obecné cíle výuky Ekonomiky Předmět ekonomika tvoří spolu s účetnictvím, marketingem, managementem a právem ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Ve výuce

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 2 Školní vzdělávací program : - projednán školskou

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ

Více

29-56-H/01 Řezník uzenář

29-56-H/01 Řezník uzenář Střední odborná škola gastronomie a potravinářství U Jatek 8, 790 01 Jeseník Školní vzdělávací program 29-56-H/01 Řezník uzenář 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: Název a adresa školy: Střední odborná škola

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Školní vzdělávací program. Sociální činnost. Večerní forma vzdělávání. 75-41-M/01 Sociální činnost

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Školní vzdělávací program. Sociální činnost. Večerní forma vzdělávání. 75-41-M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program Sociální činnost Večerní forma vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon: 469 620 415; tel., fax: 469 620 231 szs@chrudim.cz www:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie a ekonomika Ledeč nad Sázavou 2010 Identifikační údaje Název a adresa školy: Gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie - zaměření reklama a webdesign Ledeč nad Sázavou 2013 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP, obor textilnictví Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 31 41 M/01 TEXTILNICTVÍ Vydáno dne: 1. 9. 2009 Platnost: 1.

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Platnost: od 1. 9. 2010 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání Vydala Střední škola řemesel Třebíč dne

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Základy práva je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty ekonomika a účetnictví tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

Školní vzdělávací program MANAGEMENT SPORTU

Školní vzdělávací program MANAGEMENT SPORTU S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Školní vzdělávací program MANAGEMENT

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více