UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1. ročník = 66 hodin/ročník (2 hodiny/týden) 2. ročník = 66 hodin/ročník (2 hodiny/týden) 3. ročník = 99 hodin/ročník (2 hodiny/týden) 4. ročník = 99 hodin/ročník (2 hodiny/týden) celkem 330 hodin Datum platnosti ŠVP od: POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obecný cíl předmětu Předmět ekonomika a podnikání vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, uplatňovat při posuzování podnikových činností kritérium efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Předmět poskytuje žákům znalosti a potřebné dovednosti k získání základních ekonomických pojmů a znalostí z oblastí týkajících se jednotlivých součástí hospodářského procesu a posléze integraci znalostí z pohledu mikroekonomie (chování subjektů v tržním prostředí) a makroekonomie (procesy týkající se ekonomiky jako celku) a marketingu. Poskytuje žákům základní orientaci v ekonomickém systému ČR, EU i světové ekonomice. Vede žáky k efektivní práci s informacemi, aby uměli získávat a kriticky vyhodnocovat ekonomické informace. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli vědomi materiálních a duchovních hodnot a dobrého životního prostředí. Jednají odpovědně, samostatně, aktivně vyjadřují své názory a úvahy na daná ekonomická témata, dbají na dodržování zákonů, pravidel chování a jednají v souladu s morálními principy, aktivně se zajímají o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru, myslí kriticky tj. ověřují si věrohodnost informací, nenechávají se manipulovat, tvoří si vlastní úsudek a jsou schopni o něm diskutovat s jinými lidmi 2. Charakteristika učiva Žáci si osvojují učivo o podnikových činnostech, o finančním hospodaření podniku, o národním hospodářství a světové ekonomice s důrazem na rozvíjení ekonomických vědomostí, které uplatní při dalším studiu, popřípadě v praxi v terciární sféře. Navštěvují v rámci exkurzí různé finanční instituce a účastní se v každém ročníku odborné praxe (2 týdny/ročník).

2 Vzdělávání ve vyučovacím předmětu směřuje: - k postupnému osvojení vědomostí a dovedností vytvářejících základ ekonomického vzdělání - k samostatnému uvažování a hodnocení ekonomických jevů - k tomu, aby dokázali samostatně vyhledávat a zpracovávat ekonomické informace v součinnosti s využíváním informačních a komunikačních technologií - samostatnému učení, k umění pracovat - soustavně a promítat do získávaných vědomostí aktuální změny, vyhodnotit a kontrolovat - k respektování morálky, svobody, odpovědnosti - k respektování hodnot a postojů ve vztahu k vlastnictví a životnímu prostředí - k odpovědnému rozhodování a uvědomění si zodpovědnosti za vlastní život a ostatních občanů - k uvědomění si podstaty podnikání, rozdílu mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhod a rizika podnikání 3. Pojetí učiva, metody a pomůcky Ve výuce jsou používány různé expoziční metody (motivační vyprávění, motivační rozhovor či motivační skupinová diskuse). Pro osvojování nového učiva se používají metody, jako například výklad, popis, vysvětlení, rozhovor nebo skupinová diskuse. Při práci s odborným textem jde zejména o studium odborné literatury, vyhledávání informací v tisku a na internetu. V rámci fixačních metod se používají zejména ústní opakování a procvičování probrané látky. K orientaci v ekonomice jsou využívány pravidelné ekonomické informace z oblasti regionu, České republiky, UE a světové ekonomiky. Používané pomůcky jsou zejména odborná ekonomická literatura, denní tisk a ekonomické informace z TV, rádia a internetu. 4. Hodnocení výsledků žáků minimálně 2x za pololetí, písemné zkoušení z menších celků učiva minimálně 4x za pololetí, hodnocení provádí vyučující i žáci navzájem a nechybí vlastní sebehodnocení. Hodnoceny jsou také referáty (ekonomické informace ze světa, České republiky a regionu), samostatná práce během zkoušení, práce na projektech apod. Při klasifikaci se klade důraz: - na samostatné vystupování žáků - na jejich vlastní uvažování - na propojování myšlenek (tzn. znalostí a dovedností z jednotlivých tematických celků a vyučovacích předmětů = mezipředmětové vztahy) a možnost jejich aplikace v praxi - dále se zohledňuje prokazování praktických dovedností (např. vyplňování dokumentů)

3 5. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 5.1 Klíčové kompetence Rozvojem klíčových kompetencí je žák připravován k tomu že: a) Kompetence k učení - mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání - ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky - uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace - s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky - využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání b) Kompetence k řešení problémů - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace; - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). c) Komunikativní kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: - vyjadřuje se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje - formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory druhých - vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování - adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňuje d) Personální a sociální kompetence - posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; - ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; - mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;

4 - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; - přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly; - podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. e) Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: - jedná odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný - jedná v souladu s morálními principy, přispívá k uplatňování hodnot demokracie - vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci - uvědomuje si, v rámci plurality a multikulturního soužití, vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupuje s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí - umí myslet kriticky, tj. dokáže zkoumat věrohodnost informací a nenechává se manipulovat, tvoří si vlastní úsudek - chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: - orientuje se v právní úpravě pracovně-právních vztahů a závazkových vztahů - vyhledává příslušné právní předpisy - zabezpečuje hlavní činnost oběžným a dlouhodobým majetkem - zpracovává podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměruprovádí základní mzdové výpočty - provede průzkum trhu při využití marketingových nástrojů k prezentaci podniku či jeho produktů - orientuje se v kupních smlouvách - uplatní poznatky z komunikace se zákazníkem a obchodních činností při jednání s klienty a obchodními partnery při nákupu a prodeji - orientuje se v činnosti bank, pojišťoven a ostatních finančních institucí - provádí platební styk a zpracovává doklady a dokumentaci související s platebním stykem - sestavuje kalkulace - chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti g) Matematické kompetence - správně používat a převádět běžné jednotky; - číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); - provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; - nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení;

5 g) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s nimi. Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: - pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace - získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet 5.2 Odborné kompetence Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: - orientuje se v právní úpravě pracovně-právních vztahů a závazkových vztahů - vyhledává příslušné právní předpisy - zpracovává doklady související s evidencí zásob, evidencí dlouhodobého majetku - zpracovává podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru, provádí základní mzdové výpočty - provede průzkum trhu při využití marketingových nástrojů k prezentaci podniku či jeho produktů - orientuje se v kupních smlouvách - uplatní poznatky při jednání s klienty a obchodními partnery při nákupu a prodeji - orientuje se v činnosti bank, pojišťoven a ostatních finančních institucí - provádí platební styk a zpracovává doklady a dokumentaci související s platebním stykem, sestavuje kalkulace - chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti - zajišťuje typické podnikové činnosti - efektivně hospodaří s finančními prostředky - zajišťuje obchodní činnost podniku - dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci - usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb - jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 5.3 Průřezová témata a) Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby: - měli vhodnou míru sebevědomí, sebe-odpovědnosti a schopnost morálního úsudku - dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledali kompromisní řešení - orientovali se v masových médiích, odolávali myšlenkové manipulaci. b) Člověk a svět práce Žáci jsou vedeni k tomu, aby: - uvědomovali si odpovědnost za vlastní životy, význam vzdělání pro život - byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře - písemně i verbálně se prezentovali při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority - ovládali verbální komunikaci při důležitých jednáních, odpovědně se rozhodovali na základě vyhodnocení získaných informací

6 - byli schopni pracovat s informacemi, vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informace, ovládat verbální komunikaci při důležitých jednáních, odpovědně se rozhodovat na základě vyhodnocení získaných informací, identifikovat vlastní priority c) Člověk a životní prostředí Žáci jsou vedeni k tomu, aby: - poznávali svět a lépe mu rozuměli - efektivně pracovali s informacemi, tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat - naučili se vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich, a aby si o nich vytvářeli základní představu d) Žáci jsou vedeni k tomu, aby: - používali základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání - pracovali s informacemi a komunikačními prostředky Realizace průřezových témat je řešena v přílohové části ŠVP Rozpracování průřezových témat ve vztahu k ŠVP.

7 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 1. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva - ovládá základní pojmy z oblasti tržní ekonomiky; - umí vysvětlit základní principy fungování tržní ekonomiky; - ovládá členění výrobních faktorů a zná jejich funkci v rámci hospodářského procesu; - vysvětlí vznik tržní rovnováhy, důsledky působení trhu; 1. Podstata fungování tržní ekonomiky - vzácnost, obětovaná příležitost, racionální chování; - výrobní faktory, ekonomický koloběh; - tržní systém, ekonomické stimuly, potřeby, statky, služby - výrobní faktory, ekonomický koloběh - podstata tržní ekonomiky (nabídka, poptávka, tržní rovnováha) - zisk jako ekonomický stimul 16 Základy společenských věd Matematika - orientuje se v problematice rozdělení organizací na ziskové a neziskové sféry v rámci národního hospodářství - orientuje se v základních typech ziskových a neziskových organizací - ovládá základní principy jednotlivých právních forem podnikání - rozlišuje druhy živností - má základní představu o založení podniku právních informací, samostatně a využívá, efektivně prezentuje 2. Organizace, podnik, právní úprava podnikání - ziskové a neziskové organizace - podnikání, podnikatelský záměr - právní formy podnikání - vnitřní a vnější vlivy na podnikání - obchodní společnosti založení, vznik, - zrušení, zánik Marketing - aplikuje znalosti o nástrojích marketingu, např. stanovení ceny, volba prodejní cesty a vhodné propagace - je schopen ve skupině nebo individuálně zpracovat jednoduchý marketingový projekt nebo průzkum trhu - prakticky aplikuje poznatky z - podstata marketingu - průzkum trhu - produkt, cena, distribuce, propagace 12

8 řešení ekonomických problémů právních informací, samostatně a využívá efektivně - prezentuje - demonstruje kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 4. Hlavní činnosti podniku Účetnictví a daně - na příkladech charakterizuje obsah a průběh příslušné hlavní činnosti - zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady - nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. - dodržuje příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, hygienické předpisy a zásady - oblasti hlavní činnosti, efektivnost, ekologické aspekty - výroba, jakost - výrobní činnosti podniků v daném zaměření 16 - orientuje se v používaných dokladech a průběhu obchodního případu v tuzemsku, uvnitř EU a vůči třetím zemím, porovná nejběžnější dodací a platební podmínky - orientuje se v právní úpravě obchodně závazkových vztahů např. ukáže, jak řešit odpovědnost za vady či škodu, srovná prostředky zajištění zákazníků, posoudí důsledky změn závazků. - zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady 5. Prodejní činnost, obchodní závazkové vztahy - obchodní závazkové vztahy vznik, změna, zajištění, zánik - kupní smlouva, smlouva o dílo - získávání zákazníků - průběh prodejní činností (v tuzemsku, EU a vůči zahraničí), sjednání kupní smlouvy (včetně elektronického), dodací podmínky, platební podmínky - realizace dodávky expedice, zajištění dopravy a pojištění, celní řízení při vývozu a dovozu 10 Účetnictví a daně Obchodní korespondence

9 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 2. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva 1. Zabezpečení podniku vstupy Základy společenských věd - rozlišuje základní druhy oběžného a dlouhodobého majetku - ovládá postup při pořizování materiálu, provádí základní propočty spotřeby a optimalizace zásob a nákupu, správně interpretuje výsledky - provádí běžné výpočty odpisů, kapacity a jejího využití, efektivnosti investic a správně interpretuje výsledky - orientuje se v možnostech získávání a výběru zaměstnanců z hlediska zaměstnance a zaměstnavatele - dokáže se připravit na přijímací pohovor - orientuje se v právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele a ví, jak se bránit proti tomu, co je v rozporu s právní úpravou - vyhledá příslušnou právní úpravu v zákoníku práce nebo výňatku z něho - provádí mzdové výpočty s využitím znalostí o zákonné úpravě mezd a autentických podkladů (např. zákona o daních z příjmů) - prakticky aplikuje poznatky z řešení ekonomických problémů, právních informací, --samostatně a využívá, efektivně prezentuje - orientuje se v průběhu základních podnikových činností (nákup a přejímka materiálu, pořizování dlouhodobého majetku, získávání zaměstnanců) - objasňuje význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení, - klasifikuje při plánování a posuzování - hospodaření s oběžným majetkem - členění oběžného majetku - zásoby, pořízení zásob, oceňování zásob - optimalizace zásob a nákupu - rychlost obratu zásob - spotřeba materiálu - hospodaření s dlouhodobým majetkem - oceňování a účtování dlouhodobého majetku - odpisy, členění, opotřebení DM - zaměstnanci (potřeba zaměstnanců, získávání zaměstnanců, pracovní poměr, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců) - zjištění potřeby zaměstnanců - hodnocení zaměstnanců - odměňování zaměstnanců (složky mzdy, mzdové předpisy, výpočty mezd) - zákonné odvody z mezd - mzdové předpisy 58 Účetnictví a daně

10 určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady - nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí - popíše bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i klientů a zákazníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem - dodržuje příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, hygienické předpisy a zásady - spolupodílí se na vytváření bezpečného pracovního prostředí, dbá na používání pracovních nástrojů, pomůcek a technického vybavení odpovídajícího bezpečnostním a protipožárním předpisům - uplatňuje oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném pracovním - provádí jednoduché výpočty spojené se snižováním nákladů a zvyšováním tržeb, správně interpretuje výsledky - popisuje vzájemné souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje - prakticky aplikuje poznatky z řešení ekonomických problémů právních informací, samostatně a využívá, efektivně prezentuje - zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady 2. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření - náklady členění, možnosti snižování, manažerské pojetí nákladů - výnosy členění, možnosti zvyšování - možnosti snižování nákladů - možnosti zvyšování výnosů - nákladový a marketingový přístup k ceně 8 Účetnictví a daně

11 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 3. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva 1. Management Základy společenských věd - provede jednoduché propočty při sestavení plánu a kontrole jeho plnění - graficky vyjádří vhodnou organizační - strukturu podniku - využije základní rozhodovací metody - zhodnotí motivační nástroje - posoudí význam vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a nutnost sebevzdělávání a celoživotního učení - plánování, organizování, rozhodování, motivace a vedení lidí, kontrola Soustava daní a zákonného pojištění Účetnictví a daně - pracuje se základními daňovými pojmy - odliší princip přímých a nepřímých daní - vypočte daňovou povinnost k DPH - orientuje se v problematice silniční daně, spotřebních daní, popř. ostatních daní - propočítá odvody sociálního a zdravotního - pojištění osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnavatele a zaměstnance - poznává význam vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a nutnost sebevzdělávání a celoživotního učení - prakticky aplikuje poznatky z řešení ekonomických problémů právních informací, samostatně a využívá, efektivně prezentuje - vypočítává daňovou povinnost k nejobvyklejším daním - zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady - soustava daní, přímé a nepřímé daně - správa daní - DPH - daně z příjmů, srážková daň - silniční daň, spotřební daně, ostatní daně - sociální a zdravotní pojištění - pojištění organizace za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání - daňová evidence 10

12 3. Finanční trh Účetnictví a daně - vysvětlí princip fungování finančního trhu - na příkladech vysvětlí využití cenných papírů a obchodování s nimi - ovládá zpracování vybraných dokladů při styku s bankou (např. komunikuje s bankou pomocí přímého bankovnictví) - orientuje se v možnostech uložení peněz, provádí běžné výpočty (např. úroků, diskontu, výpočty s kursovním lístkem apod.) - orientuje se v problematice získání úvěru - orientuje se v nabídce pojistných produktů. - poznává význam vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a nutnost sebevzdělávání a celoživotního učení - prakticky aplikuje poznatky z řešení ekonomických problémů právních informací, samostatně a využívá, efektivně prezentuje - orientuje se v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů, pracuje s autentickými údaji a doklady v oblasti finančního trhu - zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady - úloha finančního trhu - peníze, cenné papíry, burza - role centrální banky - komerční banky a jejich služby - úrokování a diskontování - stavební spoření, penzijní připojištění, pojišťovny, pojistná smlouva - RM systém Dva pohledy finančního řízení Účetnictví a daně - odliší zisk a platební schopnost - poznává význam vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a nutnost sebevzdělávání a celoživotního učení - prakticky aplikuje poznatky z řešení ekonomických problémů - náklady, výnosy, výsledek hospodaření - zdroje financování 32

13 právních informací, samostatně a využívá, efektivně prezentuje - orientuje se v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů, pracuje s autentickými údaji a doklady v oblasti finančního trhu - zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady

14 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 4. ročník Výsledky vzdělávání Učivo tematický celek Hodin Mezipředmětové vztahy Ověření učiva 1. Zdroje financování, finanční řízení Účetnictví a daně - orientuje se v možnostech financování činnosti podniku provádí výpočty spojené s finančním hospodařením (např. rentability, obrátky peněz, sestavení platebního kalendáře), správně interpretuje výsledky - provádí výpočty časové hodnoty peněz, - vysvětlí protikladnost výnosu a rizika - prakticky aplikuje poznatky z řešení ekonomických problémů právních informací, samostatně a využívá, efektivně prezentuje - orientuje se v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů, pracuje s autentickými údaji a doklady v oblasti finančního trhu - zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady - vlastní kapitál, cizí kapitál - krátkodobé financování zdroje, pracovní kapitál, řízení likvidity a solvence - dlouhodobé financování, - čas, výnos, riziko a likvidita ve finančním řízení - tvorba základního kapitálu v. o. s. a s. r. o. 30 Písemné ověření učiva krátkými testy - porovná otevřené a licencované trhy, posoudí důsledky regulace cen, posoudí důsledky monopolního a dominantního postavení podniku - aplikuje své znalosti na konkrétní a aktuální události a zaujme stanovisko k informacím z médií (např. regulace cen, důsledky monopolů, vývoj ukazatelů úrovně národního hospodářství, příjmů a výdajů státního 2. Národní hospodářství a hospodářská politika - uspořádání národního hospodářství - činitelé ovlivňující úroveň národního hospodářství - hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace, platební bilance - subjekty působící v národním hospodářství - státní rozpočet - úloha státu v tržní ekonomice - soustava veřejných rozpočtů, rozpočet EU, Základy společenských věd Písemné ověření učiva krátkými testy

15 rozpočtu) - odliší cíle expansivní a restriktivní politiky, odhadne vlivy základních opatření vnitřní měnové politiky a fiskální politiky na ekonomiku - aplikuje své znalosti sociální politiky na konkrétní případy - poznává význam vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a chápe nutnost sebevzdělávání a celoživotního učení - prakticky aplikuje poznatky z řešení ekonomických problémů právních informací, samostatně a využívá, efektivně prezentuje - sleduje průběžně aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice, dokáže odhadnout dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii - učí se chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku - seznamuje se s významem, účelem a užitečností vykonávané práce, jejím finančním, popř. společenským ohodnocením strukturální fondy - hospodářská politika, politika expanzivní a restriktivní, vnitřní měnová politika, fiskální politika - sociální politika Světová ekonomika Základy společenských věd - srovná liberalismus a protekcionalismus - posoudí dopad základních opatření vnější obchodní a měnové politiky na ekonomiku - posoudí význam společného trhu EU - rozeznává význam vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a chápe nutnost sebevzdělávání - a celoživotního učení - učí se prakticky aplikovat poznatky z řešení - ekonomických problémů - uspořádání národního hospodářství - úloha státu v tržní ekonomice - mezinárodní obchod - restrikce v mezinárodním obchodě - Evropská unie, vztah EU - Česká republika - další organizace ovlivňující mezinárodní ekonomiku 34 Písemné ověření učiva krátkými testy

16 právních informací, samostatně vyhledává - potřebné informace, pracuje s nimi, správně je interpretuje a využívá efektivně - prezentuje - sleduje průběžně aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice, odhaduje dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY EKONOMIKY Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Truhlář 33-56-H/01 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 2. ročník = 49,5 hodin/ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika Obecné cíle výuky Ekonomiky Předmět ekonomika tvoří spolu s účetnictvím, marketingem, managementem a právem ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Ve výuce

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ EKO (EKS) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomika pro život platný od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmětu Technika služeb je zařazen mezi odborné předměty. Je zaměřený na vývoj, jeho postavení v současném světovém hospodářství, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Platnost: od 1. 9. 2010 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání Vydala Střední škola řemesel Třebíč dne

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Obor: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie - zaměření reklama a webdesign Ledeč nad Sázavou 2013 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Rakovník platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Kód a název oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie a ekonomika Ledeč nad Sázavou 2010 Identifikační údaje Název a adresa školy: Gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/19/2011/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa... 4 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM

MANAGEMENT OBCHODNÍCH A VÝROBNÍCH FIREM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více