Rizika penzijního pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rizika penzijního pojištění"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Rizika penzijního pojištění Bc. Aneta Hrubá Diplomová práce 2012

2

3

4 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako Školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně Univerzity Pardubice. V Pardubicích dne Bc. Aneta Hrubá

5 PODĚKOVÁNÍ: Tímto bych ráda poděkovala svému vedoucímu práce prof. RNDr. Bohuslavu Sekerkovi, CSc. za jeho odbornou pomoc, cenné rady a poskytnuté materiály, které mi pomohly při zpracování diplomové práce.

6 ANOTACE Diplomová práce se zabývá penzijním pojištěním, které v dnešní době prochází mnoha změnami. Cílem této práce je zobrazení současné situace na trhu penzijního pojištění. Práce obsahuje teoretické vymezení penzijního pojištění. Dále se zabývá analýzou tuzemských a vybraných zahraničních pojištění a aplikací vybraných vzorových situací penzijního pojištění. KLÍČOVÁ SLOVA Penzijní pojištění, riziko, státní příspěvek TITLE Risks pension ANNOTATION The thesis deals with the pension scheme, which is undergoing many changes today. The aim of this work therefore is to show the current situation of the pension market. The work includes theoretical definition of the pension scheme, it analyzes selected domestic and foreign insurance schemes and copes with the application of selected model situations of the pension. KEYWORDS Pension insurance, risk, the state

7 OBSAH ÚVOD HISTORIE PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČR STÁTNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ (I. PILÍŘ) Důchodový věk Získání nároku na starobní důchod Žádost o důchod Prvky výpočtu důchodu Základní pravidla zvyšování penzí Pojistné PENZIJNÍ FONDY DRUHY PENZIJNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZOVATELÉ PENZIJNÍHO SYSTÉMU PENZIJNÍ SYSTÉM PODLE ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ PAYG PAYG s nárazníkovým fondem Plně fondový systém Částečně fondový systém Notional funding Shrnutí PENZIJNÍ SYSTÉM DÁVKOVĚ A PŘÍSPĚVKOVĚ DEFINOVANÝ Dávkově definovaný penzijní systém (defined benefit) Příspěvkově definovaný penzijní systém Hybridní systém PENZIJNÍ SYSTÉMY POVINNÉ NEBO DOBROVOLNÉ DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ PENZIJNÍCH SYSTÉMŮ EET systém TEE systém Využití DŮCHODOVÁ REFORMA NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY ZMĚNY OD ROKU Hlavní předpoklady ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ SYSTÉMŮ DRUHÉHO PENZIJNÍHO PILÍŘE V POLSKU, RUSKU, SLOVENSKU A V ČR OBLASTI S PŘÍMÝM DOPADEM NA FINANČNÍ ATRAKTIVITU NOVÉHO SYSTÉMU REGULACE A LICENCOVÁNÍ Penzijní společnosti Centrální registr smluv Depozitář důchodového fondu Pojišťovny ZMĚNY VYVOLANÉ DŮCHODOVOU REFORMOU PRO KLIENTA PENZIJNÍ SYSTÉM V ČR OD ROKU KLADY A ZÁPORY JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Daňové zvýhodnění Státní příspěvek Shrnutí výhod penzijního připojištění Shrnutí nevýhod penzijního připojištění Přehled penzijních fondů Příklad spoření... 38

8 Hlavní výpočty DŮCHODOVÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ Daňové zvýhodnění Shrnutí výhod důchodového pojištění Shrnutí nevýhod důchodového pojištění Příklad důchodové připojištění DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ Termínovaný vklad Spořící účet Podílové fondy SROVNÁNÍ ANALÝZA DŮCHODOVÝCH SYSTÉMŮ VE SVĚTĚ A V ČR POLSKO I. pilíř II. Pilíř Nejnovější situace v Polsku MAĎARSKO I. Pilíř II. Pilíř NĚMECKO I. pilíř II. Pilíř III. Pilíř ŠVÉDSKO I. pilíř II. pilíř III. pilíř NIZOZEMÍ I. pilíř II. pilíř III. pilíř ŠVÝCARSKO I. pilíř II. pilíř III. Pilíř SHRNUTÍ EKONOMICKÁ AKTIVITA MÍRA EKONOMICKÉ AKTIVITY POHLED OBČANŮ ČR NA DŮCHODOVOU REFORMU ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH... 69

9 SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Důchodový věk pojištěnců narozených po roce Tabulka 2: Podíl lidí let, kteří přejdou do druhého pilíře Tabulka 3: Odhad možného počtu účatníků Tabulka 4:Srovnání systémů druhého penzijního pilíře Tabulka 5: Míra přechodů mezi fondy Tabulka 6: Jednotlivé depozitáře s počtem spravovaných penzijních fondů a podílu na trhu. 34 Tabulka 7: Výše státní podpory od ledna Tabulka 8: Penzijní systém Tabulka 9: Státní příspěvěk k penzijnímu připojištění od roku Tabulka 10: Výše daňové úspory Tabulka 11: Výše státního důchodu v závislosti na příjmu Polsko Tabulka 12: Výše státního důchodu v závislosti na příjmu Maďarsko Tabulka 13:Výše státního důchodu v závislosti na příjmu Německo Tabulka 14:Výše státního důchodu v závislosti na příjmu Švédsko Tabulka 15: Srovnání zemí podle celkového indexu Tabulka 16:Výše státního důchodu v závislosti na příjmu Nizozemsko Tabulka 17: Výpočty míry ekonomické aktivity SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1: Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 a 65+ let v letech Obrázek 2: Počet obyvatel ve věku 65 a více Obrázek 3: Vývoj populace v hlavních věkových skupinách Obrázek 4:Vývoj míry závislosti Obrázek 5: Poměr průměrného starobního důchodu a průměrné mzdy v % Obrázek 6: Důchodový věk pro generaci lidí narozených v daném roce Obrázek 7:Základní (cílové) nastavení navrhované řešení Obrázek 8: Rozklad pojistného a jeho zhodnocení Obrázek 9: Srovnání penzijních fondů výnosnost Obrázek 10: Míra ekonomické aktivity rok Obrázek 11: Počet ekonomicky aktivních obyvatel 2010 muži Obrázek 12: Počet ekonomicky aktivních obyvatel 2010 ženy... 63

10 SEZNAM ZKRATEK ČR OSSZ Sb. OSVČ EU OECD MPSV ČSU ČSSZ ČNB FO CP Česká republika Okresní správa sociálního zabezpečení Sbírka zákonů Osoba samostatně výdělečně činná Evropská unie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Český statistický úřad Česká správa sociálního zabezpečení Česká národní banka Fyzická osoba Cenný papír

11 ÚVOD Jako téma diplomové práce jsem si zvolila rizika penzijního pojištění. Penzijní pojištění je dnes velmi diskutovaným tématem. Cílem práce je zhotovení obrazu dnešní situace na trhu důchodového pojištění. Tohoto tématu jsou plná média, a tuto situaci důchodové reformy neřeší jen Česká republika. Každý stát by se měl postarat o svoje občany ve stáří, kdy již nemohou se postarat sami o sebe. Tento druh pojištění má i velmi bohatou historii, která bude také zmíněna, spolu se základními pravdami tohoto pojištění. V dnešní době stojí tento systém před mnoha pastmi a stát se musí snažit udržet nad vodou svoje finance. Jak je na tom náš stát, při probíhajících změnách ohledně důchodové reformy, jaké využíváme financování a jak je na tom naše populace je také velmi zajímavá část. V další části diplomové práce, je rozdělení penzijních systémů a co tedy může nastat z hlediska teorie. V práci je poukázáno na rizika, která mohou plynout z penzijního pojištění, a z nadcházející připravované důchodové reformy. K jakým změnám došlo již začátkem tohoto roku, a způsob jak se s nimi vypořádat, pomocí penzijních produktů. U základních produktů je interpretováno pojištění na důchod za předpokladu stejných podmínek. Další část diplomové práce se věnuje výhodám a nevýhodám penzijních produktů, které jsou na našem trhu v dnešních dobách nabízeny. Zda se vyplatí spořit si na stáří pomocí jednotlivých produktů a jak nám při tomto spoření napomáhá stát, i když někdy pod záštitou výhod, které se projeví jako přesný opak. Jsou důvody, kdy se mnoho občanů nechá zlákat po přednesení pouze jedné strany mince, a v některých případech nastává finanční problém, který může vést až k finanční katastrofě. Základní analýza vybraných zahraničních států, které jsou naší republice blízko, nebo mají význam v žebříčku penzijních systémů světa. 11

12 1. HISTORIE PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Penzijní pojištění sahá až do hluboké historie. Ne jen v šestnáctém století, kde leží základy tohoto pojištění, byla snaha postarat se o členy rodiny, kteří se nemohli postarat sami o sebe. Tito lidé si nebyli schopni zajistit žádnou penzi, proto měli existenční problémy. V šestnáctém století byla snaha vzít na sebe zodpovědnost za tyto občany, kterou pociťovala nejprve měst a následně i stát. Mezi hlavní rysy prvních pojištění patřilo vytváření skupin, kde nebylo dáno vymezení, kdo je pojistitel a kdo pojistník. Platba na pojištění nebyla prováděna předem jako je tomu u dnešních pojištění, platba proběhla až po události. V případě nehody, členové skupiny shromáždily finanční prostředky na pomoc postiženému, nebo rodině oběti. Na konci devatenáctého století docházelo ke vzniku instituce pod vedením státu, která poskytovala ochranu lidem s existenčním problémem z finančních důvodů ve vyšším věku. Dochází k rozvoji společnosti, což vede k přechodu na právní předpisy. Tyto předpisy Československá republika přebrala od Rakouska-Uherska. Postupem času se zdokonalovaly předpisy ovšem s mnoha úskalími. Nejvýznamnějším mezníkem v historii byl rok V tomto roce byl přijat zákon o národním pojištění. Zákon vycházel z Beveridgeova modelu z roku Další roky vývoje pojištění byly ovlivněny Sovětským svazem. Od roku 1989 proběhlo mnoho změn k našemu dnešnímu penzijnímu systému. Před rokem 2000 proběhla reforma, kde došlo k zrušení preferencí a diskriminaci OSVČ. Sazba pojistného se pohybovala v rozmezí 26 až 28 %. V roce 2001 docházelo k úpravám výše krácení předčasných důchodů. Poslední úprava nastala v roce 2003, kdy se zvýšil věk odchodu do starobního důchodu, který překročil šedesátku. V tomto roce také zanikl jeden druh důchodu, tzv. dočasně krácený. 12

13 2. DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČR Penzijní pojištění je součástí sociálního zabezpečení spolu s nemocenským pojištěním. Penzijní systém v ČR se skládá ze dvou částí, tzv. pilířů. Prvním z pilířů je povinné státní důchodové pojištění, které je průběžně financováno (PAYGO) a dávkově definováno (DB). Druhá část penzijního systému v ČR je tvořena dobrovolnými penzijními fondy, které jsou soukromé. Tento náš druhý pilíř, se podle terminologie EU může zařadit do tzv. třetího pilíře, který obsahuje produkty komerčních pojišťoven, kam patří i životní pojištění. Druhý pilíř, který je obvyklý v členských mezích EU, je zaměstnavatelský penzijní systém, který ovšem v ČR neexistuje. Stát garantuje správnost ekonomicky vedeného systému. Penzijní systém spravuje ČSSZ, která vznikla v roce 1990 sloučením nositelů nemocenského a důchodového pojištění, příjmy a výdaje spadají do státního rozpočtu, kde je zvláštní účet rezervy pro důchodové reformy, který byl transformován v roce 2008 z účtu s názvem: Zvláštní účet důchodového pojištění Státní důchodové pojištění (I. pilíř) Státní důchodové pojištění je univerzální a jeho cílem je zabezpečit ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Základním právním předpisem pro úpravu nároku ze státního důchodového pojištění, stanovení dávek a vyplácení je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pro každého pojištěnce je stejná právní úprava a neexistují zde odvětvová schémata. Určité odchylky se vyskytují v organizační a administrativní oblasti zabezpečení, jde třeba o policii, celní správu a jiné. V druhé polovině devadesátých let proběhlo v důchodovém pojištění několik změn, aby došlo ke snížení příliš velké štědrosti a tím aby se zlepšila situace, která by vedla k finanční nerovnováze. Právě v těchto letech došlo k začátku průběžného zvyšování věku odchodu do důchodu a hlavně k promítnutí celoživotních výdělků právě do procentní výměry. I přes mnohá opatření se státní systém penzijního pojištění ocitá v deficitu již od roku Dalším problémem spjat s deficitem byla možnost odejít do předčasného důchodu, tato možnost byla také mnohokrát upravena, jelikož například v roce 1998 byl 50% podíl předčasných důchodců na nově příchozích. ČSSZ každý rok pravidelně předkládá zaměstnavatel evidenční listy důchodového pojištění svých zaměstnanců. V polovině roku 2005 vznikl registr pojištěnců, který je pravidelně aktualizován. V průběhu dalšího roku, došlo k vytvoření tzv. individuálních kont pojištěnců. 13

14 V dnešní době, státní důchod pobírá více jak 99 % občanů, kteří překročili věkovou hranici pro nárok na starobní důchod. Účast na důchodovém pojištění je povinná po splnění daných podmínek, ovšem je zde i účast nepovinná v určitém stanoveném rozsahu. Rozhodnutí o výši a nároku na důchod vždy přezkoumá soud. Proti rozhodnutí ČSSZ lze podat odvolání do třiceti dnů od jeho oznámení účastníku řízení. Lhůta pro podání žaloby na rozhodnutí je dva měsíce ode dne doručení rozhodnutí. Stát garantuje státní důchodové pojištění, jelikož důchodci jsou závislí na příjmech od státu. Hlavním principem ve státním důchodovém pojištění je princip solidarity. Státní penzijní systém vyplácí čtyři druhy dávek. Jde o starobní důchod, invalidní důchod, vdovské a vdovecké důchody a sirotčí důchod. Výše důchodů je určena jako součet základní a procentní výměry. Základní výměra je pro každou osobu stejná, bez ohledu na výdělky, oproti tomu procentní výměra je stanovena dle velikosti výdělku v minulosti aktivní osoby. Jestliže vzniká nárok na více než jeden důchod stejného druhu, nebo byly splněny podmínky na starobní a zároveň na invalidní důchod, potom bude vyplácen pouze ten vyšší. Pokud však nárok je splněn na kombinaci jednotlivých důchodů, potom je vyplácen pouze jeden v plné výši a z druhého, na který vznikl nárok, je vyplacena polovina procentní výměry. Zákonem stanovený věk pro získání nároku na starobní důchod se postupně zvyšuje. Na obrázku 1 je znázorněn podíl obyvatel v procentech postproduktivního a předproduktivního věku. Je zde viditelný trend růstu obyvatel v postproduktivním věku a oproti tomu významný pokles obyvatel v předproduktivním věku. V roce 1950 byla převaha jedinců v předproduktivním věku o více než 60 % oproti věku postproduktivnímu. V roce 2006 došlo k vyrovnání a v současné době začíná být převaha obyvatel v postproduktivním věku. Obrázek 1: Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 a 65+ let v letech Zdroj:

15 Důchodový věk Pokud je žena nebo muž narozen před rokem 1936, potom muž může odejít do důchodu ve věku šedesáti let. U žen je do komplikovanější, zde odchod do důchodu závisí na počtu dětí. Ochod do důchodu ženy: - 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí, - 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, - 55 let, pokud vychovaly dvě děti, - 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo - 57 let. Následující tabulka ukazuje věk odchodu do důchodu u mužů a žen, kteří se narodili po roce

16 Tabulka 1: Důchodový věk pojištěnců narozených po roce 1936 Důchodový věk pojištěnců narozených po roce 1936 Rok narození mužů Důchodový věk činí u žen s počtem vychovaných dětí a 4 5 a více r+2m 57r 56r 55r 54r 53r r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+2m 63+8m r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m r 66r 66r 66r 66r 64r+8m r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 65r+2m r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 65r+8m r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+2m r+6m 67r+6m 67r+6m 67r+6m 67r+6m 67r+6m r+8m 67r+8m 67r+8m 67r+8m 67r+8m 67r+8m r+10m 67r+10m 67r+10m 67r+10m 67r+10m 67r+10m r 68r 68r 68r 68r 68r Získání nároku na starobní důchod 1 1. Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně: - 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen důchodový věk ) před rokem 2010, - 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010, - 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011, 1 16

17 - 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012, - 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013, - 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014, - 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015, - 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016, - 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017, - 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018, - 35 let a dosáhl důchodového věku po roce Pojištěnec má nárok na starobní důchod, pokud nesplnil podmínky uvedené pod bodem 1., také tehdy, jestliže získal dobu pojištění nejméně: - 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození, - 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození, - 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození, - 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození, - 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození. 3. Pojištěnec, který nesplňuje podmínky uvedené v bodě 1. písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění bez náhradních dob pojištění. 4. Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v bodech 1, 2 nebo 3, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené zákonem o důchodovém pojištění Žádost o důchod Žádost je sepsána spolu s OSSZ příslušná podle místa. Pokud jde o občana, který nemůže vzhledem ke svému zdravotnímu stavu sám podat žádost, na základě potvrzení od lékaře a se souhlasem zdravotně postiženého, může žádost podat rodinný příslušník, nebo jiná osoba i na 17

18 základě plné moci. Žádost se může podat nejdříve celé čtyři měsíce před dnem odchodu do důchodu. OSSZ žádost musí sepsat, i když již dopředu je schopna říci, že občan nesplňuje podmínky odchodu do důchodu, nebo pokud chybí doklady potřebné ke schválení žádosti. Zaměstnavatel, který obdrží výzvu od OSSZ o dodání potřebných dokumentů pro schválení žádosti o důchod jeho zaměstnance, je povinen nejdéle do osmi dnů písemně podat tyto dokumenty, nebo informace Prvky výpočtu důchodu Výpočet důchodu probíhá ve dvou základních složkách. První složka závisí na příjmech žadatele o důchod v ekonomicky aktivním období, druhá složka je zcela nezávislá na minulých příjmech. Mezi prvky jednotlivých složek patří: - rozhodné období pro zjištění příjmů, - vyměřovací základ, - všeobecné vyměřovací základy, - přepočítací koeficient pro úpravu naposledy stanoveného všeobecného vyměřovacího základu, - koeficient nárůstu všeobecných vyměřovacích základů, - osobní vyměřovací základ, - výpočtový základ. Rozhodné období z tohoto období se zjišťuje hrubé příjmy za období před rokem přiznání důchodu. Do minulosti sahá maximálně do roku 1986, příjmy před tímto rokem se nezahrnují do rozhodného období. Roční vyměřovací základ hrubé příjmy dosáhnuté za jednotlivé roky rozhodného období vynásobené koeficientem nárůstu všeobecných vyměřovacích základů. Koeficient nárůstu všeobecných vyměřovacích základů se vypočítá jako pomocí všeobecných vyměřovacích základů a pomocí přepočítacího koeficientu. Koeficient nárůstu se určí jako podíl všeobecného vyměřovacího základu za rok předcházející dva roky před rokem přiznání důchodu vynásobeno přepočítacím koeficientem, a všeobecným vyměřovacím základem za rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ. Všeobecné vyměřovací základy jsou stanoveny MPSV do třicátého září následujícího roku ve výši průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok dle ČSU. 18

19 Přepočítací koeficient stanový MPSV vyhláškou podle ČSU. Výpočet je podíl průměrné měsíční mzdy za první pololetí roku, který o jeden rok přechází přiznání důchodu. Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr součtu ročních vyměřovacích základů. Stanovení osobního vyměřovacího základu se z rozhodného období vyloučí některé stanovené doby, tzv. vyloučené doby. Vyloučené doby jsou náhradní doby spadající do rozhodného období a některé další doby, které jsou uvedeny v zákoně. Jde například o dobu pobírání nemocenského pojištění, dávky invalidního důchodu a jiné. Výpočtový základ se zjistí redukcí osobního vyměřovacího základu. Existují dvě redukční hranice, první je 44 % průměrné mzdy a druhá činí čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy. Do výše první redukční hranice se částka neredukuje, započítává se celá částka. Pokud částka převýší první redukční hranici, ale nepřesáhne druhou, zápočet činí 26 %. K částce přesahující druhou redukční hranici se nepřihlíží Základní pravidla zvyšování penzí Zvyšování penzí probíhá pravidelně začátkem každého roku, výjimka může nastat v případě vysoké inflace. Vysoká inflace je považována taková inflace, která bude minimálně 5 %. Zvyšování důchodů je zákonem nastaveno, tak aby se zvýšení penze vyrovnalo růstu cen, a dále se zvyšuje o jednu třetinu růstu reálné mzdy. Základní výměra důchodu se zvyšuje dle růstu průměrné mzdy a procentní výměra se zvyšuje dle růstu spotřebitelských cen. Celkový růst indexu spotřebitelských cen je zjišťován za dvanáct měsíců a to srpna kalendářního roku před rokem zvýšení důchodů. Může dojít i k mimořádnému zvýšení důchodů, pokud nastane situace, že růst cen během sledovaného období dosáhne minimálně 5 %. První výplata důchodů zvýšených mimořádně je vyplacena pátý měsíc po překročení hranice růstu cen Pojistné Pojistné vybírá OSSZ, je placeno zaměstnanci, zaměstnavateli a OSVČ. Důchodové pojistné činní celkem 28 % z vyměřovacího základu, 21,5 % hradí zaměstnavatel a 6,5 % zaměstnanec. Platba pojistného je upravena dle zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na 2 Pro čtvrté čtvrtletí roku 2011 a pro roky 2012 až 2014 platí přechodné období se třemi redukčními hranicemi první ve výši 44 % průměrné mzdy, druhá ve výši v zásadě odpovídající současné výši druhé redukční hranice, tj. 116 % průměrné mzdy, a třetí ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy. Částka do první redukční hranice se bude vždy hodnotit 100 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 bude počítat 29 %, v roce %, v roce % a v roce %. Z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 bude počítat 13 %, v roce %, v roce % a v roce %. Z částky nad třetí redukční hranici se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 bude počítat 10 %, v roce %, v roce % a v roce %. 19

20 sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku s účinností od roku Tento zákon stanovuje plátce a způsob výpočtu příspěvku. Pojistné je část příjmu státního rozpočtu současně i pokuty, penále atd. Od roku 1996 je individuální účet zařazen do státních aktiv. Tento účet evidoval kladný rozdíl mezi výnosy a náklady na pojištění. Prostředky na tomto účtu sloužili pouze pro výplatu důchodu a na vyrovnání záporného zůstatku. Finanční prostředky na tomto účtu nebylo možno investovat. Od začátku roku 2008, kdy došlo k povolení investování peněz z individuálního účtu, jsou považovány výnosy za příjem účtu a zpráva o hospodaření je součástí státního závěrečného účtu. Maximální vyměřovací základ je omezen minimem, tak i maximem. Pro rok 2012 dochází ke změně maximálního vyměřovacího základu. V roce 2011 tento základ činil 72násobek a v roce 2012 je snížen na 42násobek průměrné mzdy. Maximální vyměřovací základ je tedy Kč v roce 2012, oproti roku 2011 a 2010, kde byl maximální vyměřovací základ o více jak půl milionu větší Penzijní fondy Doplňkové dobrovolné pojištění je realizováno podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Další dobrovolné produkty spoření si na stáří je upraven zákonem č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví. Systém penzijního připojištění se skládá ze soukromých penzijních fondů, existuje od roku Tato část penzijního pojištění je dobrovolná. Jde o penzijní pojištění se státním příspěvkem, kterých je tu od konce roku 2008 stabilně, dokud ke konci roku nedošlo k zániku jednoho z penzijních fondů. Došlo tedy k velké redukci v počtu penzijních fondů, jelikož v roce 2000 bylo evidováno 23 penzijních fondů v ČR. V dnešní době bylo evidováno celkem účastníků na penzijním pojištění se státním příspěvkem za rok 2011 necelých čtyři a půl milionu osob. 20

21 3. DRUHY PENZIJNÍCH SYSTÉMŮ Penzijní systémy se člení podle mnoha kritérií. Postup třídění byl zvolen podle Bezděka. Každá země využívá jiný druhy financování, nebo má jiný poměr veřejného a soukromého sektoru, proto je dobré si trochu teoreticky přiblížit jednotlivé možnosti, jak se penzijní systém vůbec může klasifikovat. Klasifikace dle provozovatelů - Veřejný sektor - Soukromý sektor Rozdělení dle financování - PAYG - PAYG s nárazníkovým fondem - Plně fondový systém - Částečně fondový systém - National fading Dělení podle penzijních dávek - Příspěvkově definované - Dávkově definované Penzijní systém dle daňového prostředí - EET systém - TEE systém 3.1. Provozovatelé penzijního systému Každá země má penzijní pojištění, některá země provozuje penzijní pojištění sama, stává se tedy veřejným provozovatelem penzijního systému. Tato situace je zavedená v ČR, kde stát provozuje penzijní pojištění. Stát odpovídá za vybírání příspěvků a následné vyplácení penzí. Tento tzv. státní důchodový systém znamená, že dnešní plátci sociálního pojištění se skládají na výplatu penzí pro příjemce důchodů. Státní penze se rozdělují na dva druhy, paušální penze (flat-rate) a penze spjaté s výdělky (earnings-related). Paušální penze se vyznačuje stejnou velikostí dávky pro každého důchodce, tato penze nezávisí na výdělku penzisty v období ekonomické aktivity. Penze spjaté s výdělky diferencují důchod dle výdělků v ekonomicky aktivním věku jedince. 21

22 Penzijní systémy provozované soukromým sektorem přenáší odpovědnost za dávky a příspěvky na soukromý sektor. Rozlišují se dva druhy soukromého penzijního sektoru. První situací je, když penze jsou pod vedením zaměstnavatele. A druhá situace znamená individuální pojištění, kde se občané o sebe starají sami. Občané si v období své ekonomické aktivity spoří na stáří a nespoléhají se na stát Penzijní systém podle způsobu financování Podle způsobu financování se penzijní systémy dělí na PAYG, PAYG s nárazníkovým fondem, plně fondový systém, částečně fondový systém a notional funding PAYG Tento systém je založen na pomoci ekonomicky aktivních obyvatel starším ekonomicky neaktivním jedincům. Pracující občané přispívají dávkami na výplatu důchodů. Systém předpokládá koloběh, dnešní ekonomicky aktivní občané budou potřebovat také zajistit ve stáří, což bude úkolem dnešních dětí. PAYG předpokládá výnosy podle demografického vývoje. ČR se potýká s problémy populace, co se do počtu týče, proto se tedy mohou očekávat komplikace ohledně malého počtu přispívajících, což může vést k radikálnímu snížení penzí nebo naopak zvýšení příspěvků. Nesporná výhoda toho systému spočívá v odolnosti vůči inflaci PAYG s nárazníkovým fondem PAYG a nárazníkovým fondem je PAYG systém. Jde o systém, který v minulosti dosahoval zisku, a ty se investovali na kapitálovém trhu. Toto obchodování na kapitálovém trhu přineslo úrokový výnos, který se využil pro financování penzijních dávek. PAYG s nárazníkovým fondem (buffer fund) je kombinací PAYG a fondového systému. Tento systém tedy vznikl seskupením tzv. protipólů Plně fondový systém Nespornou výhodou systému je, že nespoléhá na mezigenerační solidaritu. Penze se odvíjí od výše spoření jedince a od výše výnosu z penzijního fondu. Jde o plně kapitálový systém. Plně fondový systém je založen také částečně na pojistně matematickém principu. Výhodou je tady nezávislost na demografickém vývoji, oproti tomu riziko u plně fondového systému je inflace a investice na kapitálovém trhu Částečně fondový systém Jde o tzv. hybrid, který vznikl spojením PAYG a plně fondového systému. V praxi se můžeme setkat s dvěma pilíři v tomto systému. První pilíř je s PAYG financováním a druhý je s plně fondovým systémem. Na druhém pilíři probíhá individuální spoření. 22

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

1. Důchodové pojištění

1. Důchodové pojištění Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se tedy

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika od 1. ledna 2013 spustila dlouho diskutované zásadní změny v oblasti důchodového zabezpečení. Zařadila se

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15 Alternativy reformy penzijního systému 1. 3. března 2007 S 36 14:00 17:15 Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Počátky penzijního připojištění v ČR

Počátky penzijního připojištění v ČR Penzijní reforma a finanční trhy Milan Indra/Daniel Tošner Ministerstvo financí Semináře odboru 37 MF: Reformy veřejných financí a jejich důsledky pro zdravý makroekonomický vývoj Smilovice, 3. prosince

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny samostatnou položkou v zákoně o státním rozpočtu.

Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny samostatnou položkou v zákoně o státním rozpočtu. Otázka: Důchodové pojištění, penzijní připojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Kaččka Důchodové pojištění Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL?

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? Jaroslav Vostatek Důchodová reforma jak dál? 2. pracovní konference OKDR, 30. 11. 2016 Osnova Komplikované a nesrozumitelné schéma zvyšování státních důchodů

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Sociální zabezpečení v ČR 4 12.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 4 12.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 4 12.3.2014 1 Cíl předmětu SZ 12.3.2014 2 Literatura 12.3.2014 3 Literatura 12.3.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 905 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 905 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. 143 9. funkční období 143 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více