Rizika penzijního pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rizika penzijního pojištění"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Rizika penzijního pojištění Bc. Aneta Hrubá Diplomová práce 2012

2

3

4 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako Školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně Univerzity Pardubice. V Pardubicích dne Bc. Aneta Hrubá

5 PODĚKOVÁNÍ: Tímto bych ráda poděkovala svému vedoucímu práce prof. RNDr. Bohuslavu Sekerkovi, CSc. za jeho odbornou pomoc, cenné rady a poskytnuté materiály, které mi pomohly při zpracování diplomové práce.

6 ANOTACE Diplomová práce se zabývá penzijním pojištěním, které v dnešní době prochází mnoha změnami. Cílem této práce je zobrazení současné situace na trhu penzijního pojištění. Práce obsahuje teoretické vymezení penzijního pojištění. Dále se zabývá analýzou tuzemských a vybraných zahraničních pojištění a aplikací vybraných vzorových situací penzijního pojištění. KLÍČOVÁ SLOVA Penzijní pojištění, riziko, státní příspěvek TITLE Risks pension ANNOTATION The thesis deals with the pension scheme, which is undergoing many changes today. The aim of this work therefore is to show the current situation of the pension market. The work includes theoretical definition of the pension scheme, it analyzes selected domestic and foreign insurance schemes and copes with the application of selected model situations of the pension. KEYWORDS Pension insurance, risk, the state

7 OBSAH ÚVOD HISTORIE PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČR STÁTNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ (I. PILÍŘ) Důchodový věk Získání nároku na starobní důchod Žádost o důchod Prvky výpočtu důchodu Základní pravidla zvyšování penzí Pojistné PENZIJNÍ FONDY DRUHY PENZIJNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZOVATELÉ PENZIJNÍHO SYSTÉMU PENZIJNÍ SYSTÉM PODLE ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ PAYG PAYG s nárazníkovým fondem Plně fondový systém Částečně fondový systém Notional funding Shrnutí PENZIJNÍ SYSTÉM DÁVKOVĚ A PŘÍSPĚVKOVĚ DEFINOVANÝ Dávkově definovaný penzijní systém (defined benefit) Příspěvkově definovaný penzijní systém Hybridní systém PENZIJNÍ SYSTÉMY POVINNÉ NEBO DOBROVOLNÉ DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ PENZIJNÍCH SYSTÉMŮ EET systém TEE systém Využití DŮCHODOVÁ REFORMA NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY ZMĚNY OD ROKU Hlavní předpoklady ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ SYSTÉMŮ DRUHÉHO PENZIJNÍHO PILÍŘE V POLSKU, RUSKU, SLOVENSKU A V ČR OBLASTI S PŘÍMÝM DOPADEM NA FINANČNÍ ATRAKTIVITU NOVÉHO SYSTÉMU REGULACE A LICENCOVÁNÍ Penzijní společnosti Centrální registr smluv Depozitář důchodového fondu Pojišťovny ZMĚNY VYVOLANÉ DŮCHODOVOU REFORMOU PRO KLIENTA PENZIJNÍ SYSTÉM V ČR OD ROKU KLADY A ZÁPORY JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Daňové zvýhodnění Státní příspěvek Shrnutí výhod penzijního připojištění Shrnutí nevýhod penzijního připojištění Přehled penzijních fondů Příklad spoření... 38

8 Hlavní výpočty DŮCHODOVÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ Daňové zvýhodnění Shrnutí výhod důchodového pojištění Shrnutí nevýhod důchodového pojištění Příklad důchodové připojištění DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ Termínovaný vklad Spořící účet Podílové fondy SROVNÁNÍ ANALÝZA DŮCHODOVÝCH SYSTÉMŮ VE SVĚTĚ A V ČR POLSKO I. pilíř II. Pilíř Nejnovější situace v Polsku MAĎARSKO I. Pilíř II. Pilíř NĚMECKO I. pilíř II. Pilíř III. Pilíř ŠVÉDSKO I. pilíř II. pilíř III. pilíř NIZOZEMÍ I. pilíř II. pilíř III. pilíř ŠVÝCARSKO I. pilíř II. pilíř III. Pilíř SHRNUTÍ EKONOMICKÁ AKTIVITA MÍRA EKONOMICKÉ AKTIVITY POHLED OBČANŮ ČR NA DŮCHODOVOU REFORMU ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH... 69

9 SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Důchodový věk pojištěnců narozených po roce Tabulka 2: Podíl lidí let, kteří přejdou do druhého pilíře Tabulka 3: Odhad možného počtu účatníků Tabulka 4:Srovnání systémů druhého penzijního pilíře Tabulka 5: Míra přechodů mezi fondy Tabulka 6: Jednotlivé depozitáře s počtem spravovaných penzijních fondů a podílu na trhu. 34 Tabulka 7: Výše státní podpory od ledna Tabulka 8: Penzijní systém Tabulka 9: Státní příspěvěk k penzijnímu připojištění od roku Tabulka 10: Výše daňové úspory Tabulka 11: Výše státního důchodu v závislosti na příjmu Polsko Tabulka 12: Výše státního důchodu v závislosti na příjmu Maďarsko Tabulka 13:Výše státního důchodu v závislosti na příjmu Německo Tabulka 14:Výše státního důchodu v závislosti na příjmu Švédsko Tabulka 15: Srovnání zemí podle celkového indexu Tabulka 16:Výše státního důchodu v závislosti na příjmu Nizozemsko Tabulka 17: Výpočty míry ekonomické aktivity SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1: Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 a 65+ let v letech Obrázek 2: Počet obyvatel ve věku 65 a více Obrázek 3: Vývoj populace v hlavních věkových skupinách Obrázek 4:Vývoj míry závislosti Obrázek 5: Poměr průměrného starobního důchodu a průměrné mzdy v % Obrázek 6: Důchodový věk pro generaci lidí narozených v daném roce Obrázek 7:Základní (cílové) nastavení navrhované řešení Obrázek 8: Rozklad pojistného a jeho zhodnocení Obrázek 9: Srovnání penzijních fondů výnosnost Obrázek 10: Míra ekonomické aktivity rok Obrázek 11: Počet ekonomicky aktivních obyvatel 2010 muži Obrázek 12: Počet ekonomicky aktivních obyvatel 2010 ženy... 63

10 SEZNAM ZKRATEK ČR OSSZ Sb. OSVČ EU OECD MPSV ČSU ČSSZ ČNB FO CP Česká republika Okresní správa sociálního zabezpečení Sbírka zákonů Osoba samostatně výdělečně činná Evropská unie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Český statistický úřad Česká správa sociálního zabezpečení Česká národní banka Fyzická osoba Cenný papír

11 ÚVOD Jako téma diplomové práce jsem si zvolila rizika penzijního pojištění. Penzijní pojištění je dnes velmi diskutovaným tématem. Cílem práce je zhotovení obrazu dnešní situace na trhu důchodového pojištění. Tohoto tématu jsou plná média, a tuto situaci důchodové reformy neřeší jen Česká republika. Každý stát by se měl postarat o svoje občany ve stáří, kdy již nemohou se postarat sami o sebe. Tento druh pojištění má i velmi bohatou historii, která bude také zmíněna, spolu se základními pravdami tohoto pojištění. V dnešní době stojí tento systém před mnoha pastmi a stát se musí snažit udržet nad vodou svoje finance. Jak je na tom náš stát, při probíhajících změnách ohledně důchodové reformy, jaké využíváme financování a jak je na tom naše populace je také velmi zajímavá část. V další části diplomové práce, je rozdělení penzijních systémů a co tedy může nastat z hlediska teorie. V práci je poukázáno na rizika, která mohou plynout z penzijního pojištění, a z nadcházející připravované důchodové reformy. K jakým změnám došlo již začátkem tohoto roku, a způsob jak se s nimi vypořádat, pomocí penzijních produktů. U základních produktů je interpretováno pojištění na důchod za předpokladu stejných podmínek. Další část diplomové práce se věnuje výhodám a nevýhodám penzijních produktů, které jsou na našem trhu v dnešních dobách nabízeny. Zda se vyplatí spořit si na stáří pomocí jednotlivých produktů a jak nám při tomto spoření napomáhá stát, i když někdy pod záštitou výhod, které se projeví jako přesný opak. Jsou důvody, kdy se mnoho občanů nechá zlákat po přednesení pouze jedné strany mince, a v některých případech nastává finanční problém, který může vést až k finanční katastrofě. Základní analýza vybraných zahraničních států, které jsou naší republice blízko, nebo mají význam v žebříčku penzijních systémů světa. 11

12 1. HISTORIE PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Penzijní pojištění sahá až do hluboké historie. Ne jen v šestnáctém století, kde leží základy tohoto pojištění, byla snaha postarat se o členy rodiny, kteří se nemohli postarat sami o sebe. Tito lidé si nebyli schopni zajistit žádnou penzi, proto měli existenční problémy. V šestnáctém století byla snaha vzít na sebe zodpovědnost za tyto občany, kterou pociťovala nejprve měst a následně i stát. Mezi hlavní rysy prvních pojištění patřilo vytváření skupin, kde nebylo dáno vymezení, kdo je pojistitel a kdo pojistník. Platba na pojištění nebyla prováděna předem jako je tomu u dnešních pojištění, platba proběhla až po události. V případě nehody, členové skupiny shromáždily finanční prostředky na pomoc postiženému, nebo rodině oběti. Na konci devatenáctého století docházelo ke vzniku instituce pod vedením státu, která poskytovala ochranu lidem s existenčním problémem z finančních důvodů ve vyšším věku. Dochází k rozvoji společnosti, což vede k přechodu na právní předpisy. Tyto předpisy Československá republika přebrala od Rakouska-Uherska. Postupem času se zdokonalovaly předpisy ovšem s mnoha úskalími. Nejvýznamnějším mezníkem v historii byl rok V tomto roce byl přijat zákon o národním pojištění. Zákon vycházel z Beveridgeova modelu z roku Další roky vývoje pojištění byly ovlivněny Sovětským svazem. Od roku 1989 proběhlo mnoho změn k našemu dnešnímu penzijnímu systému. Před rokem 2000 proběhla reforma, kde došlo k zrušení preferencí a diskriminaci OSVČ. Sazba pojistného se pohybovala v rozmezí 26 až 28 %. V roce 2001 docházelo k úpravám výše krácení předčasných důchodů. Poslední úprava nastala v roce 2003, kdy se zvýšil věk odchodu do starobního důchodu, který překročil šedesátku. V tomto roce také zanikl jeden druh důchodu, tzv. dočasně krácený. 12

13 2. DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČR Penzijní pojištění je součástí sociálního zabezpečení spolu s nemocenským pojištěním. Penzijní systém v ČR se skládá ze dvou částí, tzv. pilířů. Prvním z pilířů je povinné státní důchodové pojištění, které je průběžně financováno (PAYGO) a dávkově definováno (DB). Druhá část penzijního systému v ČR je tvořena dobrovolnými penzijními fondy, které jsou soukromé. Tento náš druhý pilíř, se podle terminologie EU může zařadit do tzv. třetího pilíře, který obsahuje produkty komerčních pojišťoven, kam patří i životní pojištění. Druhý pilíř, který je obvyklý v členských mezích EU, je zaměstnavatelský penzijní systém, který ovšem v ČR neexistuje. Stát garantuje správnost ekonomicky vedeného systému. Penzijní systém spravuje ČSSZ, která vznikla v roce 1990 sloučením nositelů nemocenského a důchodového pojištění, příjmy a výdaje spadají do státního rozpočtu, kde je zvláštní účet rezervy pro důchodové reformy, který byl transformován v roce 2008 z účtu s názvem: Zvláštní účet důchodového pojištění Státní důchodové pojištění (I. pilíř) Státní důchodové pojištění je univerzální a jeho cílem je zabezpečit ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Základním právním předpisem pro úpravu nároku ze státního důchodového pojištění, stanovení dávek a vyplácení je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pro každého pojištěnce je stejná právní úprava a neexistují zde odvětvová schémata. Určité odchylky se vyskytují v organizační a administrativní oblasti zabezpečení, jde třeba o policii, celní správu a jiné. V druhé polovině devadesátých let proběhlo v důchodovém pojištění několik změn, aby došlo ke snížení příliš velké štědrosti a tím aby se zlepšila situace, která by vedla k finanční nerovnováze. Právě v těchto letech došlo k začátku průběžného zvyšování věku odchodu do důchodu a hlavně k promítnutí celoživotních výdělků právě do procentní výměry. I přes mnohá opatření se státní systém penzijního pojištění ocitá v deficitu již od roku Dalším problémem spjat s deficitem byla možnost odejít do předčasného důchodu, tato možnost byla také mnohokrát upravena, jelikož například v roce 1998 byl 50% podíl předčasných důchodců na nově příchozích. ČSSZ každý rok pravidelně předkládá zaměstnavatel evidenční listy důchodového pojištění svých zaměstnanců. V polovině roku 2005 vznikl registr pojištěnců, který je pravidelně aktualizován. V průběhu dalšího roku, došlo k vytvoření tzv. individuálních kont pojištěnců. 13

14 V dnešní době, státní důchod pobírá více jak 99 % občanů, kteří překročili věkovou hranici pro nárok na starobní důchod. Účast na důchodovém pojištění je povinná po splnění daných podmínek, ovšem je zde i účast nepovinná v určitém stanoveném rozsahu. Rozhodnutí o výši a nároku na důchod vždy přezkoumá soud. Proti rozhodnutí ČSSZ lze podat odvolání do třiceti dnů od jeho oznámení účastníku řízení. Lhůta pro podání žaloby na rozhodnutí je dva měsíce ode dne doručení rozhodnutí. Stát garantuje státní důchodové pojištění, jelikož důchodci jsou závislí na příjmech od státu. Hlavním principem ve státním důchodovém pojištění je princip solidarity. Státní penzijní systém vyplácí čtyři druhy dávek. Jde o starobní důchod, invalidní důchod, vdovské a vdovecké důchody a sirotčí důchod. Výše důchodů je určena jako součet základní a procentní výměry. Základní výměra je pro každou osobu stejná, bez ohledu na výdělky, oproti tomu procentní výměra je stanovena dle velikosti výdělku v minulosti aktivní osoby. Jestliže vzniká nárok na více než jeden důchod stejného druhu, nebo byly splněny podmínky na starobní a zároveň na invalidní důchod, potom bude vyplácen pouze ten vyšší. Pokud však nárok je splněn na kombinaci jednotlivých důchodů, potom je vyplácen pouze jeden v plné výši a z druhého, na který vznikl nárok, je vyplacena polovina procentní výměry. Zákonem stanovený věk pro získání nároku na starobní důchod se postupně zvyšuje. Na obrázku 1 je znázorněn podíl obyvatel v procentech postproduktivního a předproduktivního věku. Je zde viditelný trend růstu obyvatel v postproduktivním věku a oproti tomu významný pokles obyvatel v předproduktivním věku. V roce 1950 byla převaha jedinců v předproduktivním věku o více než 60 % oproti věku postproduktivnímu. V roce 2006 došlo k vyrovnání a v současné době začíná být převaha obyvatel v postproduktivním věku. Obrázek 1: Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 a 65+ let v letech Zdroj:

15 Důchodový věk Pokud je žena nebo muž narozen před rokem 1936, potom muž může odejít do důchodu ve věku šedesáti let. U žen je do komplikovanější, zde odchod do důchodu závisí na počtu dětí. Ochod do důchodu ženy: - 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí, - 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, - 55 let, pokud vychovaly dvě děti, - 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo - 57 let. Následující tabulka ukazuje věk odchodu do důchodu u mužů a žen, kteří se narodili po roce

16 Tabulka 1: Důchodový věk pojištěnců narozených po roce 1936 Důchodový věk pojištěnců narozených po roce 1936 Rok narození mužů Důchodový věk činí u žen s počtem vychovaných dětí a 4 5 a více r+2m 57r 56r 55r 54r 53r r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+2m 63+8m r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m r 66r 66r 66r 66r 64r+8m r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 65r+2m r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 65r+8m r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+2m r+6m 67r+6m 67r+6m 67r+6m 67r+6m 67r+6m r+8m 67r+8m 67r+8m 67r+8m 67r+8m 67r+8m r+10m 67r+10m 67r+10m 67r+10m 67r+10m 67r+10m r 68r 68r 68r 68r 68r Získání nároku na starobní důchod 1 1. Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně: - 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen důchodový věk ) před rokem 2010, - 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010, - 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011, 1 16

17 - 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012, - 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013, - 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014, - 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015, - 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016, - 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017, - 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018, - 35 let a dosáhl důchodového věku po roce Pojištěnec má nárok na starobní důchod, pokud nesplnil podmínky uvedené pod bodem 1., také tehdy, jestliže získal dobu pojištění nejméně: - 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození, - 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození, - 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození, - 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození, - 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle 32 pro muže stejného data narození. 3. Pojištěnec, který nesplňuje podmínky uvedené v bodě 1. písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění bez náhradních dob pojištění. 4. Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v bodech 1, 2 nebo 3, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené zákonem o důchodovém pojištění Žádost o důchod Žádost je sepsána spolu s OSSZ příslušná podle místa. Pokud jde o občana, který nemůže vzhledem ke svému zdravotnímu stavu sám podat žádost, na základě potvrzení od lékaře a se souhlasem zdravotně postiženého, může žádost podat rodinný příslušník, nebo jiná osoba i na 17

18 základě plné moci. Žádost se může podat nejdříve celé čtyři měsíce před dnem odchodu do důchodu. OSSZ žádost musí sepsat, i když již dopředu je schopna říci, že občan nesplňuje podmínky odchodu do důchodu, nebo pokud chybí doklady potřebné ke schválení žádosti. Zaměstnavatel, který obdrží výzvu od OSSZ o dodání potřebných dokumentů pro schválení žádosti o důchod jeho zaměstnance, je povinen nejdéle do osmi dnů písemně podat tyto dokumenty, nebo informace Prvky výpočtu důchodu Výpočet důchodu probíhá ve dvou základních složkách. První složka závisí na příjmech žadatele o důchod v ekonomicky aktivním období, druhá složka je zcela nezávislá na minulých příjmech. Mezi prvky jednotlivých složek patří: - rozhodné období pro zjištění příjmů, - vyměřovací základ, - všeobecné vyměřovací základy, - přepočítací koeficient pro úpravu naposledy stanoveného všeobecného vyměřovacího základu, - koeficient nárůstu všeobecných vyměřovacích základů, - osobní vyměřovací základ, - výpočtový základ. Rozhodné období z tohoto období se zjišťuje hrubé příjmy za období před rokem přiznání důchodu. Do minulosti sahá maximálně do roku 1986, příjmy před tímto rokem se nezahrnují do rozhodného období. Roční vyměřovací základ hrubé příjmy dosáhnuté za jednotlivé roky rozhodného období vynásobené koeficientem nárůstu všeobecných vyměřovacích základů. Koeficient nárůstu všeobecných vyměřovacích základů se vypočítá jako pomocí všeobecných vyměřovacích základů a pomocí přepočítacího koeficientu. Koeficient nárůstu se určí jako podíl všeobecného vyměřovacího základu za rok předcházející dva roky před rokem přiznání důchodu vynásobeno přepočítacím koeficientem, a všeobecným vyměřovacím základem za rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ. Všeobecné vyměřovací základy jsou stanoveny MPSV do třicátého září následujícího roku ve výši průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok dle ČSU. 18

19 Přepočítací koeficient stanový MPSV vyhláškou podle ČSU. Výpočet je podíl průměrné měsíční mzdy za první pololetí roku, který o jeden rok přechází přiznání důchodu. Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr součtu ročních vyměřovacích základů. Stanovení osobního vyměřovacího základu se z rozhodného období vyloučí některé stanovené doby, tzv. vyloučené doby. Vyloučené doby jsou náhradní doby spadající do rozhodného období a některé další doby, které jsou uvedeny v zákoně. Jde například o dobu pobírání nemocenského pojištění, dávky invalidního důchodu a jiné. Výpočtový základ se zjistí redukcí osobního vyměřovacího základu. Existují dvě redukční hranice, první je 44 % průměrné mzdy a druhá činí čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy. Do výše první redukční hranice se částka neredukuje, započítává se celá částka. Pokud částka převýší první redukční hranici, ale nepřesáhne druhou, zápočet činí 26 %. K částce přesahující druhou redukční hranici se nepřihlíží Základní pravidla zvyšování penzí Zvyšování penzí probíhá pravidelně začátkem každého roku, výjimka může nastat v případě vysoké inflace. Vysoká inflace je považována taková inflace, která bude minimálně 5 %. Zvyšování důchodů je zákonem nastaveno, tak aby se zvýšení penze vyrovnalo růstu cen, a dále se zvyšuje o jednu třetinu růstu reálné mzdy. Základní výměra důchodu se zvyšuje dle růstu průměrné mzdy a procentní výměra se zvyšuje dle růstu spotřebitelských cen. Celkový růst indexu spotřebitelských cen je zjišťován za dvanáct měsíců a to srpna kalendářního roku před rokem zvýšení důchodů. Může dojít i k mimořádnému zvýšení důchodů, pokud nastane situace, že růst cen během sledovaného období dosáhne minimálně 5 %. První výplata důchodů zvýšených mimořádně je vyplacena pátý měsíc po překročení hranice růstu cen Pojistné Pojistné vybírá OSSZ, je placeno zaměstnanci, zaměstnavateli a OSVČ. Důchodové pojistné činní celkem 28 % z vyměřovacího základu, 21,5 % hradí zaměstnavatel a 6,5 % zaměstnanec. Platba pojistného je upravena dle zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na 2 Pro čtvrté čtvrtletí roku 2011 a pro roky 2012 až 2014 platí přechodné období se třemi redukčními hranicemi první ve výši 44 % průměrné mzdy, druhá ve výši v zásadě odpovídající současné výši druhé redukční hranice, tj. 116 % průměrné mzdy, a třetí ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy. Částka do první redukční hranice se bude vždy hodnotit 100 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 bude počítat 29 %, v roce %, v roce % a v roce %. Z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 bude počítat 13 %, v roce %, v roce % a v roce %. Z částky nad třetí redukční hranici se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 bude počítat 10 %, v roce %, v roce % a v roce %. 19

20 sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku s účinností od roku Tento zákon stanovuje plátce a způsob výpočtu příspěvku. Pojistné je část příjmu státního rozpočtu současně i pokuty, penále atd. Od roku 1996 je individuální účet zařazen do státních aktiv. Tento účet evidoval kladný rozdíl mezi výnosy a náklady na pojištění. Prostředky na tomto účtu sloužili pouze pro výplatu důchodu a na vyrovnání záporného zůstatku. Finanční prostředky na tomto účtu nebylo možno investovat. Od začátku roku 2008, kdy došlo k povolení investování peněz z individuálního účtu, jsou považovány výnosy za příjem účtu a zpráva o hospodaření je součástí státního závěrečného účtu. Maximální vyměřovací základ je omezen minimem, tak i maximem. Pro rok 2012 dochází ke změně maximálního vyměřovacího základu. V roce 2011 tento základ činil 72násobek a v roce 2012 je snížen na 42násobek průměrné mzdy. Maximální vyměřovací základ je tedy Kč v roce 2012, oproti roku 2011 a 2010, kde byl maximální vyměřovací základ o více jak půl milionu větší Penzijní fondy Doplňkové dobrovolné pojištění je realizováno podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Další dobrovolné produkty spoření si na stáří je upraven zákonem č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví. Systém penzijního připojištění se skládá ze soukromých penzijních fondů, existuje od roku Tato část penzijního pojištění je dobrovolná. Jde o penzijní pojištění se státním příspěvkem, kterých je tu od konce roku 2008 stabilně, dokud ke konci roku nedošlo k zániku jednoho z penzijních fondů. Došlo tedy k velké redukci v počtu penzijních fondů, jelikož v roce 2000 bylo evidováno 23 penzijních fondů v ČR. V dnešní době bylo evidováno celkem účastníků na penzijním pojištění se státním příspěvkem za rok 2011 necelých čtyři a půl milionu osob. 20

21 3. DRUHY PENZIJNÍCH SYSTÉMŮ Penzijní systémy se člení podle mnoha kritérií. Postup třídění byl zvolen podle Bezděka. Každá země využívá jiný druhy financování, nebo má jiný poměr veřejného a soukromého sektoru, proto je dobré si trochu teoreticky přiblížit jednotlivé možnosti, jak se penzijní systém vůbec může klasifikovat. Klasifikace dle provozovatelů - Veřejný sektor - Soukromý sektor Rozdělení dle financování - PAYG - PAYG s nárazníkovým fondem - Plně fondový systém - Částečně fondový systém - National fading Dělení podle penzijních dávek - Příspěvkově definované - Dávkově definované Penzijní systém dle daňového prostředí - EET systém - TEE systém 3.1. Provozovatelé penzijního systému Každá země má penzijní pojištění, některá země provozuje penzijní pojištění sama, stává se tedy veřejným provozovatelem penzijního systému. Tato situace je zavedená v ČR, kde stát provozuje penzijní pojištění. Stát odpovídá za vybírání příspěvků a následné vyplácení penzí. Tento tzv. státní důchodový systém znamená, že dnešní plátci sociálního pojištění se skládají na výplatu penzí pro příjemce důchodů. Státní penze se rozdělují na dva druhy, paušální penze (flat-rate) a penze spjaté s výdělky (earnings-related). Paušální penze se vyznačuje stejnou velikostí dávky pro každého důchodce, tato penze nezávisí na výdělku penzisty v období ekonomické aktivity. Penze spjaté s výdělky diferencují důchod dle výdělků v ekonomicky aktivním věku jedince. 21

22 Penzijní systémy provozované soukromým sektorem přenáší odpovědnost za dávky a příspěvky na soukromý sektor. Rozlišují se dva druhy soukromého penzijního sektoru. První situací je, když penze jsou pod vedením zaměstnavatele. A druhá situace znamená individuální pojištění, kde se občané o sebe starají sami. Občané si v období své ekonomické aktivity spoří na stáří a nespoléhají se na stát Penzijní systém podle způsobu financování Podle způsobu financování se penzijní systémy dělí na PAYG, PAYG s nárazníkovým fondem, plně fondový systém, částečně fondový systém a notional funding PAYG Tento systém je založen na pomoci ekonomicky aktivních obyvatel starším ekonomicky neaktivním jedincům. Pracující občané přispívají dávkami na výplatu důchodů. Systém předpokládá koloběh, dnešní ekonomicky aktivní občané budou potřebovat také zajistit ve stáří, což bude úkolem dnešních dětí. PAYG předpokládá výnosy podle demografického vývoje. ČR se potýká s problémy populace, co se do počtu týče, proto se tedy mohou očekávat komplikace ohledně malého počtu přispívajících, což může vést k radikálnímu snížení penzí nebo naopak zvýšení příspěvků. Nesporná výhoda toho systému spočívá v odolnosti vůči inflaci PAYG s nárazníkovým fondem PAYG a nárazníkovým fondem je PAYG systém. Jde o systém, který v minulosti dosahoval zisku, a ty se investovali na kapitálovém trhu. Toto obchodování na kapitálovém trhu přineslo úrokový výnos, který se využil pro financování penzijních dávek. PAYG s nárazníkovým fondem (buffer fund) je kombinací PAYG a fondového systému. Tento systém tedy vznikl seskupením tzv. protipólů Plně fondový systém Nespornou výhodou systému je, že nespoléhá na mezigenerační solidaritu. Penze se odvíjí od výše spoření jedince a od výše výnosu z penzijního fondu. Jde o plně kapitálový systém. Plně fondový systém je založen také částečně na pojistně matematickém principu. Výhodou je tady nezávislost na demografickém vývoji, oproti tomu riziko u plně fondového systému je inflace a investice na kapitálovém trhu Částečně fondový systém Jde o tzv. hybrid, který vznikl spojením PAYG a plně fondového systému. V praxi se můžeme setkat s dvěma pilíři v tomto systému. První pilíř je s PAYG financováním a druhý je s plně fondovým systémem. Na druhém pilíři probíhá individuální spoření. 22

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

Penzijní připojištění a důchodová reforma

Penzijní připojištění a důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Penzijní připojištění a důchodová reforma BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Beata Součková Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous Praha Duben 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Penzijní připojištění v České republice. Michaela Molnárová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Penzijní připojištění v České republice. Michaela Molnárová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Penzijní připojištění v České republice Michaela Molnárová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Markéta Halíková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Jan Černohorský, Ph.D 2006 1 UNIVERSITY

Více

Fondové pilíře důchodových systémů zemí V4 a jejich produkty

Fondové pilíře důchodových systémů zemí V4 a jejich produkty Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Fondové pilíře důchodových systémů zemí V4 a jejich produkty Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. Bc. Klára Šteffková Brno

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

Základní body reformy důchodového systému

Základní body reformy důchodového systému Základní body reformy důchodového systému Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný a nepřiměřeně solidární, což jej činí dlouhodobě finančně neudržitelným v konečném důsledku jak pro stát, tak

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BAKALÁŘSKÁ

Více

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Analýza penzijního připojištění u vybraných penzijních fondů. Bc. Martina Kašíková

Analýza penzijního připojištění u vybraných penzijních fondů. Bc. Martina Kašíková Analýza penzijního připojištění u vybraných penzijních fondů Bc. Martina Kašíková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem této bakalářské práce je zprostředkovat pohled na současnou situaci

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) I. DÍL VP č. 25 Praha 2000 2 Stanoviska a názory v této studii jsou názory autora a nemusí nutně odpovídat

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Životní pojištění v České republice v letech 1990-2011. Bc. Jakub Chalupníček

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Životní pojištění v České republice v letech 1990-2011. Bc. Jakub Chalupníček Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Životní pojištění v České republice v letech 1990-2011 Bc. Jakub Chalupníček Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2011 Hana Řezníčková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PENSION INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC RENTENVERSICHERUNG IN TSCHECHIEN

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PENSION INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC RENTENVERSICHERUNG IN TSCHECHIEN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Sociální pracovník

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Česká důchodová reforma

Česká důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Česká důchodová reforma Bakalářská práce Autor: Martina Kubištová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: prof. JUDr. Petr Tröster,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA NABÍDKY PRODUKTŮ V ODVĚTVÍ

Více

V ČR. Vypracoval: Bc. Martin SVOBODA, březen 07. VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví

V ČR. Vypracoval: Bc. Martin SVOBODA, březen 07. VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví NÁVRH KONCEPCE PENZIJNÍ REFORMY V ČR Vypracoval: Bc. Martin SVOBODA, březen 07 VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví Specializace: Účetnictví a finanční řízení podniku Email:

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Kapitálové a investiční životní pojištění Bc. Jana Vilímková, DiS. Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu?

Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu? Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu? ONDŘEJ PRACHAŘ * Abstrakt: Tato práce si klade za cíl zjistit, jestli současná penzijní

Více

ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ

ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ The role of commercial insurance in the pension reform Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více